You are on page 1of 50

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB

)

Tuan/Puan/Cik,
Sila baca ARAHAN di bawah sebelum mengisi Borang yang dilampirkan.

ARAHAN

1 Maklumat Peribadi
i. Sila isi borang yang sama iaitu Borang Profil Pengarah Syarikat sekiranya Pengarah melebihi dua (2)
orang. (atau Resume yang merangkumi maklumat-maklumat yang dinyatakan)
(untuk Syarikat baru atau lama berdasarkan Form 24, 49, jika ada)
ii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan layak di bawah BAFIA dari segi kelulusan
pembiayaan pinjaman
iii. Sila pastikan Usahawan / Pengarah yang dicadangkan atau sedia ada tidak terletak di bawah
senarai hitam mana-mana institusi kewangan (" BMC, NPL, Bad paymaster")

2 Konsep Kedai
Sila sertakan lakaran konsep kedai, perkhidmatan pelanggan, lakaran ruang lantai kedai, dan
lain-lain yang berkaitan.

3 Maklumat Lokasi
i. Sila sertakan lakaran lokasi cadangan (peta lokasi cadangan) dan maklumat berkaitan termasuk
maklumat pemilik kedai.
ii. Sila pastikan maklumat pemilik kedai disahkan melalui salinan dokumen hakmilik. (Lampirkan)

4 Kos Projek (anggaran pra-operasi)
Sila pastikan anggaran pra-operasi yang betul mendahului jumlah anggaran bulan beroperasi.

5 Unjuran Untung Rugi dan Aliran Tunai
Sila lampirkan andaian yang lengkap mengenai transaksi penting seperti berikut :
a. Jualan - termasuk pengiraan anggaran jualan sehari
b. Aset - susutnilai seperti Lampiran-BM
c. Gaji - mengikut jawatan
d. Sewa pajak / ansuran - bagi kenderaan yang diluluskan
e. Sewa premis
f. Perbelanjaan am, dan sebagainya
g. Pengiraan kos dana pinjaman adalah pada 4%/setahun untuk 7 tahun

6 Belanjawan Modal
Sila senaraikan maklumat lengkap mengenai belanjawan modal (aset syarikat), iaitu senarai beserta
jumlah anggaran kos beli, unit dan harga jualan.
Ini termasuk pengiraan bagi pembelian kenderaan syarikat, jika berkaitan.

7 Stok
Sila sertakan senarai stok atau menu* mengikut kos terlibat. (* pilih yang mana berkenaan)

8 Perniagaan Sedia Ada dan Lain-lain Maklumat
Sila lampirkan maklumat kewangan seperti jualan bulanan terperinci (sekiranya tidak menyediakan
akaun), penyata bank, dan maklumat lain yang berkaitan.

10 SILA PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT LENGKAP BAGI MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKAN
PROSES PENILAIAN.
Sila pastikan Borang ini dikepilkan bersama-sama Rancangan Perniagaan. Tanpa borang ini,
Rancangan Perniagaan anda dianggap TIDAK LENGKAP. Ini akan mengakibatkan proses penilaian
lewat.
HAD (PUNB)

ngarah melebihi dua (2)

dari segi kelulusan

terletak di bawah

antai kedai, dan

t berkaitan termasuk

kmilik. (Lampirkan)

ulan beroperasi.

), iaitu senarai beserta

a berkenaan)

ya tidak menyediakan

N MEMPERCEPATKAN

pa borang ini,
tkan proses penilaian
PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

Senarai Semakan Permohonan Pembiayaan

Nama: No. Rujukan :

Dengan ini dikemukakan dokumen - dokumen yang berikut :-

Rancangan Perniagaan Permohona Pembiayaan

Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pengarah Syarikat

Salinan Sijil Akademik Tertinggi (Cth. : Ijazah, Diploma, STPM, SPM, SRP, dll.)

Salinan Borang 9, Borang 24, Borang 49 dan Memorandum and Article of Association untuk Sya
Sendirian Berhad (Jika berkenaan)

Salinan Borang A, Borang B dan Borang D untuk Perniagaan Milikan Tunggal atau Perkongsian
berkenaan)

Salinan Lesen Perniagaan (Jika berkenaan)

Akaun Yang Telah Diauditkan atau Lapuran Perakaunan (jika berkenaan)

Borang Percukaian atau Borang J (jika berkenaan)

Penyata Bank untuk 6 Bulan Terkini (Jika ada)

Deraf Perjanjian Sewa (Jika ada)

Unjuran Untung Rugi untuk 2 tahun (Projected Profit and Loss Accounts)

Unjuran Aliran Tunai untuk 2 tahun (Projected Cash Flow Statement)

Sebutharga berkaitan
HAD (PUNB)

of Association untuk Syarikat

nggal atau Perkongsian (Jika
Untuk Kegunaan Pejabat :
Tarikh Terima
Tarikh Sistem
Pegawai

PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHA

RANCANGAN PERNIAGAAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN
PROSPER Siswazah
Kategori Pembiayaan* PROSPER Runcit
Pemborong PROSPER
Modal Sendiri
Ekuiti PUNB (jika berkaitan)
Jumlah Pembiayaan
Pinjaman PUNB
JUMLAH
* Sila tandakan 'X' di ruangan yang berkaitan.

1. PENGENALAN PROJEK CADANGAN

Jenis Perniagaan

Lokasi Cadangan

Produk atau perkhidmatan

Faktor Pemilihan Projek

Jangkaan Potensi Projek
Jangkaan Potensi Projek
USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

NGAN PERNIAGAAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

-
2. PROFIL PEMOHON / USAHAWAN
2.1 Butiran Peribadi
Nama
No KP Baru No KP Lama
Tarikh Lahir Jantina
Bangsa Agama
Alamat Tetap : Alamat Surat Menyurat :

No Tel (Rumah) No Tel (Pejabat)
E-mail No Telefon Bimbit
Taraf Perkahwinan Bil Anak
Nama Pasangan
No KP Baru No KP Lama
Pekerjaan Pasangan No Telefon Bimbit
Majikan Pasangan
* Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport

2.2 Kelulusan Akademik*
Peringkat Bidang Nama Institusi

2.3 Kelulusan Profesional*
Peringkat Bidang Nama Institusi
2.4 Pengalaman Kerja*
Nama Syarikat / Organisasi Jawatan

2.5 Pengalaman Perniagaan*
Nama Syarikat Jenis Perniagaan Jawatan

* Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.

2.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan
Nama Persatuan Jawatan

2.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman).
Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan

2.8 Akaun Bank dan Kad Kredit
Nama Institusi / Bank Jenis Akaun / Kad Kredit No Akaun
2.9 Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan Bulanan
Butiran Pendapatan dan Perbelanjaan RM
Pendapatan
Pendapatan Pemohon
Pendapatan Pasangan
Lain-lain Pendapatan
.................................................
.................................................
Perbelanjaan
Perbelanjaan Keluarga
Cukai/KWSP/Insurans
Sewa Rumah
Bayaran Pinjaman
Persekolahan
..................................................
................................................
Pendapatan - Perbelanjaan 2,000.00

2.10 Harta dan Tanggungan

Butiran Harta dan Tanggungan Milik Pemohon (RM) Milik Pasangan (RM)

Harta
Tanah
Bangunan
Kenderaan (Jenis)
(Jenis)
: :

Saham
Simpanan
..............................................
Jumlah A - -
Tanggungan
Pinjaman Perumahan
Pinjaman Kenderaan I
Pinjaman Peribadi
...............................................
...............................................
Jumlah B - -
Jumlah (A - B) - -
Tahun

Tahun
Tempuh

Jawatan Tempuh

Tempuh

Baki Semasa

No Akaun
Milik Pasangan (RM)

-
-
-
3. PROFIL RAKAN KONGSI / PENGARAH SYARIKAT
3.1 Butiran Peribadi
Nama
No KP Baru No KP Lama
Tarikh Lahir Jantina
Bangsa Agama
Alamat Tetap : Alamat Surat Menyurat :

No Tel (Rumah) No Tel (Pejabat)
E-mail No Telefon Bimbit
Taraf Perkahwinan Bil Anak
Nama Pasangan
No KP Baru No KP Lama
Pekerjaan Pasangan No Telefon Bimbit
Majikan Pasangan
* Sila sertakan salinan KP dan gambar ukuran passport

3.2 Kelulusan Akademik*
Peringkat Bidang Nama Institusi

3.3 Kelulusan Profesional*
Peringkat Bidang Nama Institusi
3.4 Pengalaman Kerja*
Nama Syarikat / Organisasi Jawatan

3.5 Pengalaman Perniagaan*
Nama Syarikat Jenis Perniagaan Jawatan

* Sertakan salinan sijil dan surat pengesahan yang berkaitan, jika ada.

3.6 Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial dan Kemasyarakatan
Nama Persatuan Jawatan

3.7 Tanggungan Kewangan (Pinjaman).
Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan

3.8 Akaun Bank dan Kad Kredit
Nama Institusi / Bank Jenis Akaun / Kad Kredit No Akaun
Tahun

Tahun
Tempuh

Jawatan Tempuh

Tempuh

Baki Semasa

No Akaun
4. PROFIL SYARIKAT / PERNIAGAAN
4.1 Butiran Syarikat / Perniagaan (Sedia Ada).
Nama Syarikat /
Perniagaan

No Tel
Alamat Syarikat /
Perniagaan No Fax

Tarikh Pendaftaran E-mail
No Pendaftaran Website
Syarikat Sendiran Berhad
(Lampirkan Salinan Borang 9,Borang 24, Borang 49, Memorandum and Articl
Association dan Lesen Perniagaan)
Jenis Syarikat / Milikan Tunggal (Lampirkan
Perniagaan (Sila Borang A, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)
tandakan 'X' yang mana
berkaitan)

Perkongsian (Lampirkan S
A, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

4.2 Butiran Pemegang Saham (Sedia Ada atau Cadangan)
Jumlah Saham
Nama No KP (Baru dan lama)
(RM)
Baru
Lama
Baru
Lama
Baru
Lama

4.3 Butiran Pengarah Syarikat (Sedia Ada atau Cadangan)
Nama No KP (Baru dan lama) Perhubungan
Baru
Lama
Baru
Lama
Baru
Lama
4.4 Pengurusan Atasan / Kakitangan Utama
Nama Jawatan Kelulusan

4.5 Butiran Akaun Bank*
Nama Bank Jenis Akaun No Akaun

* Sila sertakan penyata akaun sekurang-kurangnya 6 bulan terkini

4.6 Tanggungan Kewangan (Pinjaman)
Nama Institusi / Bank Jenis Pinjaman No Akuan

4.7 Lapuran Prestasi Perniagaan
Sila lampirkan
1. Akaun Yang Telah Diauditkan untuk syarikat sendirian berhad.
2. Lapuran perakaunan yang disediakan oleh akauntan awam
untuk perniagaan milikan tunggal atau perkongsian atau Borang
Percukaian / Borang J.
rikat Sendiran Berhad
mpirkan Salinan Borang 9,Borang 24, Borang 49, Memorandum and Article of
ciation dan Lesen Perniagaan)
ikan Tunggal (Lampirkan Salinan
ang A, Borang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

kongsian (Lampirkan Salinan Borang
orang B, Borang D dan Lesen Perniagaan)

Jumlah Saham
%
(RM)

Perhubungan
Pengalaman

No Akaun

Baki Semasa

auditkan untuk syarikat sendirian berhad.

kan tunggal atau perkongsian atau Borang
5. MAKLUMAT PENGURUSAN OPERASI
Nama / Jawatan Bil Gaji Bidang Tugas / Tanggungjaw

* Sila lampirkan carta organisasi, JIKA ADA.
Bidang Tugas / Tanggungjawab
6. SENARAI PERALATAN/KELENGKAPAN/ASET DAN STOK
6.1 Peralatan/Kelengkapan/Aset Sedia Ada (Perniagaan yang sedang berpoperasi)
Harga Beli
Jenis Tahun Beli Bil Jumlah (RM)
(RM)
1998 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah -
* Sila lampirkan salinan dokumen pembelian yang berkaitan (cth : invois, resit).

* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi

6.2 Peralatan/Kelengkapan/Aset Yang Diperlukan atau Tambahan
Harga / Unit Jumlah
Kategori Jenis / Model Bil
(RM) (RM)
-
-
Mesin / Jentera -
-
-
-
-
-
-
Peralatan /
-
Kelengkapan
(Cth : Gondola, -
chiller, CCTV
-
dll)
-
-
-
-
-
Perabut (Cth : -
Kaunter,
-
kabinet fail,
tel/fax) -
-
Komputer dan -
pencetak -
-
Kenderaan
-
-
Papantanda
-
-

Lain-lain
-
-
Jumlah -
* Sila lampirkan sebutharga dari pembekal

* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi

* Jika peralatan yang diperlukan tidak disenaraikan di atas, sila masukkan di ruangan 'Lain-lain'.

6.3 Stok / Bahan Mentah (Stok Awal atau Stok Tambahan)
Harga / Unit
Jenis Bil Jumlah (RM)
(RM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah -
* Sila lampirkan sebutharga/'price list' dari pembekal

* Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi
Pembekal
Pembekal
Pembekal
7. KAJIAN PEMASARAN
7.1 Lokasi Perniagaan

Lokasi Cadangan /
Kedudukan
(Dimana)

Penempatan/ Kawasan
Perniagaan/
Sekolah/Kolej/Projek
Pembangunan dll
(Keadaan Persekitaran)

Faktor Kelebihan Lokasi

*Sila lampirkan peta lokasi dan kedudukan premis

7.2 Premis Perniagaan

Alamat

Pemilik No Tel
Keluasan C. F. (x)
Kadar Sewa / bulan Deposit (RM)

Faktor Kelebihan Premis (Cth
: Kawasan tumpuan,
berhampiran dengan kemudahan
awam dll)

Kerja - kerja Pengubahsuaian
(Cth : Pendawaian, paip,
mengecat dll)

Syarikat Kontraktor Kos (RM)
*Sila lampirkan gambar kedai, dokumen perjanjian sewa atau draf (sekiranya ada); cadangan susunatur atau “floor plan” dan sebu
pengubahsuaian.
7.3 Kumpulan Pasaran Sasaran dan Saiz Pasaran

Kumpulan Sasaran
(Siapa ?, Profil bakal
pelanggan)

Saiz Pasaran
(Berapa ramai yang memenuhi
profil di atas)

Jangkaan Perkembangan Saiz
Pasaran (Melalui
pembangunan kawasan dll)

7.4 Ramalan Jualan

Ramalan Jualan
(Anggaran jualan
sebulan/setahun dan polar)
Andaian 1.
Asas ramalan jualan iaitu
bagaimana jualan bulan
pertama
1. Asas diperolehi
ramalan jualan iaitu
bagaimana jualan bulan pertama
diperolehi

2. Andaian untuk bulan-bulan
seterusnya. Cth : Peningkatan
jualan sebanyak 5% pada bulan
ketiga.

Trend Jualan
(Cth : Musim perayaan, cuti
sekolah dll)
Trend Jualan
(Cth : Musim perayaan, cuti
sekolah dll)

7.5 Strategi Pemasaran / Perniagaan. (Ini mungkin melibatkan beberapa strategi yang
disenaraikan di bawah. Pilih salah satu atau kombinasi yang bersesuaian.)

Strategi Produk (Barangan /
Perkkhidmatan)

Strategi Harga

Strategi Pengedaran

Strategi Perkhidmatan
Pelanggan
* Strategi di atas adalah merupakan contoh-contoh strategi yang boleh dilaksanakan. Tuan/puan boleh merangka strategi sendiri yan
dengan perniagaan tuan/puan.

7.6 Pengiklanan dan Promosi

Bentuk Iklan (Pra Anggaran Kos
Operasi) (RM)

Bentuk Iklan (Operasi Anggaran Kos
- berjadual) / bulan (RM)

Kaedah Promosi (cth :
harga diskaun, kad ahli,
cabutan bertuah dll)

7.7 Analisa Pesaing
Nama Pesaing Kekuatan Kelemahan
Ya Tidak
atau draf (sekiranya ada); cadangan susunatur atau “floor plan” dan sebutharga
ngkin melibatkan beberapa strategi yang
mbinasi yang bersesuaian.)
egi yang boleh dilaksanakan. Tuan/puan boleh merangka strategi sendiri yang sesuai

Anggaran Kos
(RM)

Anggaran Kos
/ bulan (RM)

Kelemahan
8. SUMBER RUJUKAN
Nama No KP
Pekerjaan No HP
Majikan
Perhubungan Bil Tahun Mengenali
Nota: Untuk pemohon Skim PROSPER Siswazah, kebenaran daripada ibu/bapa atau pasangan (suami/isteri) adalah diperlukan. Sila
maklumat berkenaan di ruangan di atas.

9. RUMUSAN / PENUTUP

10. PERAKUAN PEMOHON
Keterangan Daripada Pihak Pemohon :

“ Saya akui bahawa segala keterangan yang tercatit adalah benar, betul dan lengkap. Saya m
kepada pihak PUNB untuk mendapatkan pengesahan daripada mana-mana sumber yang dif
dan betul. Kertas Kerja atau permohonan ini akan menjadi hakmilik PUNB sama ada pem
diluluskan atau pun tidak. Pihak PUNB juga berhak untuk menolak permohonan ini sekirany
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tanpa sebarang ulasan lanjut.”

Tandatangan

Nama
Tarikh
n daripada ibu/bapa atau pasangan (suami/isteri) adalah diperlukan. Sila isikan

rangan yang tercatit adalah benar, betul dan lengkap. Saya memberi kuasa
ndapatkan pengesahan daripada mana-mana sumber yang difikirkan perlu
ermohonan ini akan menjadi hakmilik PUNB sama ada pembiayaan ini
k PUNB juga berhak untuk menolak permohonan ini sekiranya ianya tidak
lah ditetapkan tanpa sebarang ulasan lanjut.”

Tandatangan