You are on page 1of 1

TRNG I M A CHT

KHOA C IN

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

S:../C-KH
H Ni, ngy 13 thng 06 nm 2014
THNG BO
(V/v: Vit bi tham d hi ngh ton quc ln th 7 v C in T)
Knh gi: Cc b mn trong khoa C in
Knh mi cc thy c vit bi tham d hi ngh ton quc ln th 7 v C - in T
din ra t ngy 21-22/11/2014 ti Trng i hc Lc Hng TP Bin Ha, Tnh ng
Nai
Hn cui gi ton b bi: 20/08/20141
Quy cch np bi (ting Vit hoc ting Anh):
Quy cch vit bi tham kho trang web Hi ngh:
http://hoinghicodientu.lhu.edu.vn/
https://sites.google.com/site/conferencevcm2014/
Np trc tuyn ton vn qua trang web:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=vcm2014
Nhn c thng bo ny, ngh cc b mn thng bo cc cn b, NCS, hc
vin CH vit bi tham d hi ngh.
BCN Khoa C in
Ni nhn:
Cc b mn ( thc hin)
Ban CN khoa ( bo co)
Lu KHCN

Xem thng bo i km