EMOSIONELE BEVRYDINGS TEGNIEKE

"Die tegniek sonder grense"
Die 1ste selfhelp kursus in Afrikaans
Basiese Beginsels & Tegnieke van EBT
Paul J van der Walt
&
Nicoleen Jouert
Januarie !"1"
INHOUD
Voorwoord
Deel een.
Wat is EBT?
Agtergrond
Die liggaam se energiestelsel en EBT
Emosies, EBT en ons liggaam
Selftoets
Deel twee
Die asiese EBT !roses
Voorereiding " #oor ons $an egin
Die !roleem
Een#o%dige !roleme
Vooreelde& een#o%dige !roleme
Ingewi$$elde !roleme
Vooreelde& ingewi$$elde !roleme
Intensiteit #an die !roleem
Waar egin e$
Die Aan#angstelling
'orm%lering
Vooreelde
(OU EE)STE )ONDTE
Die #olgorde
#oor$oord
Eerstens %n $oord van dank uit erkentlikheid teenoor &ar' (raig)
die vader van hierdie $onderlike tegniek* +et s' onaatsugtige en
volgehoue poging o, hierdie kennis die $'e $ereld in te stuur) het
h' daarin geslaag o, die le$e van ,il-oene ,ense regoor die
$ereld radikaal te verander*
T$eedens %n $oord van dankaarheid aan al die persone $at
hierdie oek lees* Dankie vir die vertroue $at -ulle in ons stel en
ook vir die voorreg en die geleentheiheid te o, hierdie kosare
kennis aan -ulle oor te dra* #eels geluk ,et -ou esluit o, -ou self
te e,agtig ,et hierdie eenvoudige) ,aar hoogs doeltreffende
tegniek) $at -ou voortaan in staat sal stel o, gesond en p'nvr' te
kan le$e*
E+./0.NE1E #234E0D BETE5EN6
#r' van vrees
#r' van eko,,ernis
#r' van ande $at geskep is oor ,eliniu,s
#r'heid o, -ou le$enspotensiaal ten volle te enut en volko,e in
eheer van -ou le$e te $ees*
E,osionele evr'dingstegnieke is eenvoudig) doeltreffend) en dit
is -uis in die eenvoud daarvan) $aar die gehei, is* Dit is aie
,aklik o, aan te leer en ,et die $'e spektru, van toepassings)
ehoort dit %n elangrike deel van elke huishouding se
krisisestuur te vor,* J' is alt'd gereed ,et EBT o, daardie
onvoorsiene o,standighede die hoof te ied en die vrede en kal,te
in die huishouding te herstel*
Deel Een
Die *iggaam se Energie Stelsel en EBT
&edurende die afgelope dekade $ord dit alge,een aanvaar dat ons
e,osionele gesondheid %n elangrike 'drae le$er tot ons fisiese
$els'n* .ns erken dat ons hart vinniger klop $anneer ons enoud
raak* .ns gesigte $ord rooi $anneer ons in verleentheid ko,) en
ons pal,s egin s$eet $anneer ons angstig raak) en ons kr'
kopseer van te veel spanning*
As ons in ag nee, dat hierdie groot verskeidenheid fisiese
si,pto,e afko,stig is van e,osionele prole,e) is dit ,oeilik o,
te ontken) dat ons e,osies %n groot rol speel in die funksionele
prosesse van die liggaa,* Daar is %n lang l's van siektesoestande
$at net aan spanning toegeskr'f kan $ord en sluit onder andere in6
slegte sp'svertering) ,aagsere) st'$e nek) skouerp'n) loop ,aag)
konstipasie en ook verskeie velaandoenings soos eksee,*
0ndien hierdie toestande nie ehandel $ord nie) kan die negatie$e
e,osies %n duidelik $aarnee,are inpak op ons fisiese $els'n h7*
As,a) ,igrain) ,aagsere en hoe loeddruk is slegs %n paar van die
fisiese ,anifestasies van onehandelde e,osionele prole,e*
Navorsing het reeds e$'s dat negatie$e e,osies %n elangrike rol
speel in ,eer ko,plekse siektetoestande) soos6 veelvuldige
sklerose) kanker) Parkinson%s sindroo,) en ander ernstige siektes*
Ter$'l die ,ediese professie die liggaa, se elektriese stelsel
erken) $ord dit selde genoe, of geruik in enige ehandeling* Dit
is hierdie elektrisiteit $at deur die liggaa, gedra $ord in klein
net$erke) $at ekend is as +eridiane 8 daar is 19: $at ge,eet
$ord in die rein ,et E(& en EE& toerusting) en in die hart ,et
E5& ,as-iene* Dieselfde noodsaaklike energie 8ekend as (hi '
die (hinese:) vloei reg deur elke deel van ons ligga,e en vor, %n
kritieke deel van ons le$enskrag*
Net soos loed deur ons are vloei) lug deur ons longe en voedsel
deur ons sp'sverteringstelsel) e$eeg energie deur ons ,eridiane
,et ehulp van $ater* Water in ons ligga,e dien as geleier van
elektrisiteit* 0ndien ons elektriese stelsel heelte,al ont$rig sou
$ord soos 'vooreeld %n ,assie$e elektriese of enige ander
fisiese of e,osionele skok) kan ons doodgaan daarvan) soos ons
sou sterf sonder suurstof) voedsel) loed of $ater*
#erskeie $etenskappe en alternatie$e ,ediese prakt'ke is
geasseer op die energieselsel* AkaPunktuur) AkaDrukking) EBT)
T;T) 2eiki) en <uantu,Touch is slegs %n paar van hierdie tegnieke*
AkaPunktuur geniet die laaste paar dekades ,eer erkenning en dit
vor, die asis van EBT*
Emosies, EBT en die *iggaam se Energie
+Die ge#olg #an alle negatiewe emosies is ,n ontwrigting in die
liggaam se energiestelsel+ -.ar/ 0raig1
Wanneer ons %n ernstige negatie$e geeurtenis of negatie$e denke
ervaar) vind daar %n ont$rigting plaas in ons energie net$erke $at
%n negatie$e e,osie veroorsaak* Dit is hierdie feit $at dan ook die
fonda,ente vor,) $aarop EBT gevestig is*
Dit is die ontwrigting of lo$$asie ie$ers op die ,eridiaan
net$erke $at verant$oordelik is vir die vor,ing van negatie$e
e,osies soos6 vrees) $oede en haat*
#ereeld6 #ereel -ou dat %n vree,deling) skielik) uit die loute op
-ou afstor,) al skreeuende ,et %n ,es in s' hand* #oor -' %n e,osie
ervaar geeur die volgende6 Jou energie sistee, $at esig is ,et
nor,ale le$enstake soos kos verteer en suurstof vervoer) $ord
skielik geskok* Dit veroorsaak dat die spesifieke energiel'n $at
esig is) %n ontwrigting of lo$$asie vor,) $at dan die e,osie
van vrees of $oede of eide vor,* 4ierdie lokkasie $ord dan
later as %n e,osionele letsel in die liggaa, geskr'f op een van die
organe op die etrokke ,eridiaan se l'n*
,n Tra%matiese Er#aring of .edagte 2 Energie Ontwrigting 2
Negatiewe Emosie of ongema$ of sie$te in die liggaam.
#ir die ,eeste van ons sal daardie skok na %n paar ,inute of ure
$eer verd$'n* #ir ander egter) kan die vrees en $oede vir $eke of
-are lank duur indien die energie lokkasie nie ver$'der $ord nie*
.nehandelde negatie$e e,osies 8= energie lokkasies: soos
trau,a) verdriet) verraad) spanning) ens* kan aanleiding gee tot
ho>>7e loeddruk) hartprole,e) ase,halingsprole,e) diaetes)
eroerte) ge$igsverlies of toena,e) eet af$'kings) kanker) en
ander gevaarlike siektes*
Die ont$rigting van die vloei van energie deur ons sistee, kan
vergel'k $ord ,et die onderreking in die vloei van $ater in %n
tuinslang $at toegekn'p $ord* 0ndien die tuinslang reg ge,aak
$ord sal die $ater $eer vr'lik vloei* Dieselfde geeur in ons
,eridiaan siste,e* Wanneer die ont$rigting of lokkasie in die
,eridiaan ver$'der $ord sal die energie $eer nor,aal vloei* Dit is
op hierdie asis $at EBT gevestig is* Alhoe$el teenstr'dig ,et die
hoofstroo, ,ediese denkrigting) is hierdie gevolgtrekkings
geasseer op $etenskaplike feite* .or %n periode van !? -aar is
daar honderde duisende gevalle van elke ,oontlike soort energie
lokkasies opgelos) deur eenvoudig die energie in %n persoon se
,eridiaan te alanseer en die lokkasies te ver$'der* +enig van
hierdie gevalle het voorheen onopgelos gel' ten sp'te van die
,enige huidige vor,s van terapie6 sielkundige ehandeling)
hipnoterapie) ,editasie) chiropraktiese ehandeling) en ander*
Die #erw/dering #an die lo$$asie in die energiestelsel
-meridiane1 word een#o%dig gedoen de%r liggies met die
#inger!%nte o! eind!%nte #an se$ere meridiane o! die gesig en
ol/f te ti$.
/oos ons tik stuur ons klein skokgol$e) soortgel'k aan elektriese
i,pulse) regdeur die liggaa,) $at op hulle eurt die ont$rigting
herstel $at deur die trau,atiese geeure of gedagte gevor, $as*
0ndien dit korrek gedoen $ord) dan $ord die e,osie) trau,a of
p'n per,anent verlig* Die proses is soortgel'k daaraan o, %n rots
te ver$'der $at %n $aterstroo, lokkeer*
SE*' TOETS
Watter ele,ent is nodig vir die vloei van elektrisiteit in ons
liggaa,@
Noe, ten ,inste ? fisiese si,pto,e $at ontstaan uit e,osionele
reaksie* /oos v* 4ande $at s$eet van senuagtigheid*
Noe, ten ,inste 1" negatie$e e,osies*
.ns le$ens is afhanklik van 9 noodsaaklike liggaa,sfunksies*
Noe, hulle*
Wat is n ander naa, vir die Energie Net$erke in ons ligga,e@
4oeveel is daar@
Noe, ten ,inste A alternatie$e $etenskappe $at geasseer is op
die Energie /telsel

Wat is die (hinese ter, vir die 1e$ens Energie in ons 1igga,e@
Wat veroorsaak negatie$e e,osies@
Deel Twee
Die Basiese EBT 3roses
Noudat -' gesien het en e$us is van die ,anier $at negatie$e
e,osies en denke die liggaa, kan einvloed) selfs deur negatie$e
$oorde te se of te dink) kan ons aan die $erk spring ,et die
,aklike ,etode o, die energielokke te ver$'der $at deur
hierdie e,osies veroorsaak is* Basiese EBT en die tikproses is aie
eenvoudig* .ns doel is o, -ou ver' die asiese te nee, sodat -'
kan leer o, EBT op -ou eie te doen* 5o, ons nee, dit stap vir
stap6
5ies -ou prolee, $aaraan -' $il $erk
Bepaal die intensiteit van die e,osieBprolee,* 8/E/ vlak:
Begin /telling
#olgorde en verkorte /telling
Ase,haling
Bepaal $eer die intensiteit 8/E/ vlak:
C Punt &a,ut
Ase,haling
Toets
Noodsaa$li$e goed om te doen #oordat 4/ EBT o! 4o%self $an
toe!as.
Sorg dat jy genoeg water drink!!!! 4ierdie feit kan nie genoeg
ekle,toon $ord nieD
Water is noodsaaklik vir die vloei van energie in die liggaa, en is
dus aie elangrik dat -ou liggaa, goed gehidreer is vir die
suksesvolle toepassing van EBT*
Alhoe$el dit nie alt'd ,oontlik is nie) kies %n plek o, te $erk
$aar -' nie ,aklik gesteur sal $ord nie en -' ge,aklik kan $ees*
#er,' harde ,usiek en enige iets anders $at -ou aandag kan
aftrek*
#er$'der enige -u$ele) rille) horlosies) selfone en ander
elektroniese apparate van -ou ligaa, af*
5ies %n eenvoudige prolee, o, ,ee te $erk*
.ns ,aak onderskeid tussen ! tipes prole,e vir hierdie kursus*
Een#o%dig en Ingewi$$eld.
0n die egin) ter$'l -' nog leer) is dit eter o, op eenvoudiger
prole,e te fokus* Eenvoudige prole,e is die $at -' huidiglik
ervaar* 8ver,' vireers ou trau,as uit die verlede:* &eruik
prole,e ,et net 1 aspek soos6 p'n agv %n verrekte spier* .ns sal
later leer hoe o, ,eer inge$ikkelde prole,e) soos kroniese
siektes) aan te spreek*
#ir die doel van hierdie oefening) kies %n huidige) eenvoudige
prolee, $a -' graag $il oplos*

Vooreelde #an een#o%dige !roleme.
Drange6 voedsel) sigarette) drank) s-okolade*
P'n6 seer spier) kopseer) onge,ak in %n liggaa,sdeel*
;oias6 naalde) hoogtes) slange) spinnekoppe ens*
Woede6 teenoor %n persoon $at -ou in die verleentheid gestel het
voor ander*
#oedsel sensiti$iteit 8nie allergies nie: ,aagp'n van ,elk drink)
naar $ord van piesangs eet* /ooirand van sekere kosse is %n goeie
indikasie van voedsel sensiti$iteit en ,oet nooit ignoreer $ord
nie*
/panning van $erksdruk*
Vooreelde #an ingewi$$elde !roleme.
Trau,a6 ongelukke) dood van geliefdes) ,ishandeling)
verkragting) verraad tussen paart-ies*
Algehele Depressie
1ae selfeeld
#erlies aan selfvertroue
#ersla$ing6 d$el,s) alkohol) pille) rook en slegte ge$oontes*
.sessie$e 5o,pulsie$e &edragsaf$'king
(hroniese p'n en Ernstige /iektes v* #eelvoudige /klerose)
Parkinson%s en 5anker*
8EBT het %n positie$e rekord vir die oplos van inge$ikkelde
prole,e:
0nge$ikkelde prole,e nee, ge$oonlik langer o, op te los o,dat
dit ,eervoudige aspekte ehels* Dit vat aie langer o, deur die
proses te e$eeg o, die kernoorsaak op te spoor en op te los* .ns
ehandel dit in EBT #lak !*
#ir die doel van die asiese kursus) en die praktiese opleiding sal
ons ons egter epaal ' die ,eer eenvoudige prole,e*
SES " Vla$$e -s%4e$tiewe een5eid #an s!anning1
4ierdie is die eenhede $aarin die e,osionele ko,ponent van die
intensiteit van angs) onge,ak) p'n) of spanning ge,eet en
uitgeduk $ord* .,dat dit nie fisies ge,eet kan $ord nie) en
,eestal geraai ,oet $ord) is dit dus alt'd %n su-ektie$e s'fer*
Bepaal die intensiteit van die spanning op %n skaal van " E 1"*
0ndien -ou kopseer aie erg is op die oo,lik) ken %n 1" aan dit toe*
+atige kopseer is ?) ter$'l " = geen kopseer*
Die toekenning van %n su-ektie$e $aarde is elangrik vir die
evaluasie van die vordering ,et die proses van EBT* 0ndien -' nie
$eet $at -ou vlak van intensiteit ehoort te $ees nie) raai
dit * * * * * * Dit is $aaro, ons dit -uis su-ektief noe,* Dit is net vir
indikasie doeleindes*
Waar om te egin?
Daar is ,eer as een punt op die liggaa, $aar ons ,et die EBT
proses kan egin* W'l eide effektief is en hier espreek $ord ter
volledigheid) sal ons ter$ille van eenvoud) net die een geruik*
Die Teer 3%nt&
4ierdie is t$ee aie sensitie$e plekkies aan eide kante van die
liggaa, op die ors) net onderkant die sleuteleen* J' sal dadelik
$eet as -' dit gevind het) $ant hulle is aie gevoellig $anneer
hulle ,et %n sirkelvor,ige e$eging ,asseer $ord* Die punte is
ongeveer ?",, in deursnee en is deel van die li,f
dreineringstelsel* #andaar dan ook die gevoeligheid*
Die 6arate$a! 3%nt&
Die alternatie$e eginpunt) ook ekend as die 5aratekap punt) is
op die asis van pinkie aan die vlesige kant van eide hande)
tussen die pinkie en die ge$rig* Die rede $aaro, ons verkies o,
hierdie punt as eginpunt te geuik) is o, dat dit ook geruik $ord
o, sielkundige o,gekeerdheid te herstel) $at ook een van die
struikellokke is) $at verhinder dat EBT suksesvol is* ., die
proses te egin) $ord daar eenvoudig ,et die een hand se vier
vingers liggies tussen v'f en se$e keer rit,ies op die onderskeie
punte getik* Die hoeveelheid kere $at -' tik is doodsake nie) en -'
hoef nie te tel nie* As -' dalk een of t$ee keer ,inder of ,eer tik)
is dit ook reg so* Dit is net elangrik o, -ou fokus op die prolee,
te hou en %n ,ini,u, van ? keer tik en sodoende ,et die prolee,
in die ondere$uss'n kontak te ,aak* Die tikaksie self stuur aie
klein skokgol$e deur die onderskeie ,eridiane $at dan die
energielokkasie of on$rigtig opklaar) en dan sodoende die
oorsaak van die prolee, oplos*
.ns is geneig o, te proeer positief dink en ons is ang dat die
negatie$e gedagte die prolee, gaan erger ,aak* +aar in die
geval van EBT tikpunte is dit anders* 5o, ek verduidelik* Jou
eerste oservasie van -ou onEge,ak is net die si,ptoo, van die
energie ont$rigting* +et EBT $ord -' ged$ing o, %n spesifieke
aspek van die onEge,ak in -ou energieveld te vind) $aaraan -' nie
gedink het nie* Die nu$e stelling ring die spesifieke aspek na
vore in die liggaa, en "los dit op" deur die elektriese inligting $at
oorgedra $ord o, die lokkasie te ver$'der* Dit is dus van uiterse
elang o, ten alle t'e gedurende die proses) intensief gefokus te
l' op die onge,ak of prolee,* Die suksesvolle resultaat hang af
van die fokus*
'orm%leer die Aan#angstelling
Die Aan#angstelling estaan %it twee dele& ,n A$$%rate
es$r/wing #an die !roleem, ge#olg de%r ,n 3ositiewe
Be#estiging #an die Aan#aarding #an die Self.
Die volgende vooreelde is hierop van toepassing6
"Alhoe$el******
ek aie skaa, voel o,dat ek vanoggend in die straat geval het)
aanvaar ek ,'self geheel en al"
"ek aie k$aad is vir 5oos o,dat h' ,' verkleineer het voor
Anna) aanvaar ek ,'self geheel en al vir wie ek i"
"ek hierdie kloppende hoofp'n in ,' regter slaap het) is ek aie
lief vir ,'self en aanvaar ,'self net soos e$ no% is."
J' sal ,eer oor die Aanvangstellings se diepte en inhoud leer)
na,ate die kursus vorder*
#ir nou is dit egter elangrik o, die volgende t$ee dinge te
onthou6
Die prolee, 8negatie$e stelling: $ord alt'd opgevolg ,et %n
positie$e stelling 8aanvaarding van die self:*
Beskr'f die prolee, so akkuraat as ,oontlik* Bv6
"hierdie skerp steekp'n in ,' regter lies" pleks van net "die p'n"
.;
"ek ang is vir die see" nie net "ang vir $ater"
.;
"ek aie k$aad is vir 5oos o,dat h' ,' gisteraand in die
verleentheid gestel het voor ,' vriende" in plaas van "k$aad vir
5oos"*
.;
"Alhoe$el ek gefrustreerd en seerge,aak voel o,dat ek nie vir die
span gekies is nie)" in plaas van net "hierdie frustrasie"
Die Eerste )ondte
5ies -ou prolee,
Evalueer die prolee, op %n skaal van " E 1"
;or,uleer -ou Aan#angstelling
;okus op die prolee,
Tik aanhoudend liggies op die 5aratekap punt van een hand ,et
vier vingerpunte van die ander hand 8k'k na die foto: ter$'l -' die
Aanvangstelling ,et gevoel) hardop se* "Alhoe$el ek
hierdie ***************8sit -ou eie prolee, in:) is ek aie lief vir ,'self
en aanvaar ,'self soos ek is*"
4erhaal die proses A keer*
Nota6 indien -' dit ,oeilik vind o, te se "ek is aie lief vir ,'self"
* * * geruik dan lie$er " ek is oop vir die idee o, ,'self lief te
he*** * * *" of )
" %n gedeelte van ,'self is ereid o, ,'self lief te he* * * * *"
+eer vooreelde6
"Alhoe$el ek ang is o, ,et groepe van ,eer as ? ,ense te
gesels) aanvaar ek ,'self ,et ,' vrese en al) geheel en al*"
"Alhoe$el ek hierdie randende sinus hoofp'n onder ,' oe het) is
ek aie lief vir ,'self en aanvaar ek ,'self vir $ie ek is"
"Ek aanvaar ,'self net soos ek is ten !yte daarvan dat ,' pa ,'
gisteraand verskree het*"
"Alhoe$el ek hierdie st'fheid aan die regterkant van ,' nek het)
aanvaar ek ,'self soos ek is en ek is lief vir ,' liggaa,*"
"Ek aanvaar ,'self onvoor$aardelik ten sp'te van die ge$eldige
drang vir s-okolade 8sigarette) kos) drank) ens*: op hierdie
oo,lik*"
"Alhoe$el ek ang is vir slange is ek aie lief vir ,'self en ek
aanvaar ,'self in elk geval*"
"Ek aanvaar ,'self geheel en al) ten sp'te van die feit dat ek aie
hartseer voel oor ,' uit,aak ,et ************8sit naa, in:*"
Die #olgorde
.p die res van die punte geruik ons %n verkorte $eerga$e van die
prolee,) en die doel is o, die fokus op die prolee, te verskerp
dat die ondere$uss'n daar,e kan kontak* Bv6
"hierdie hartseer"
Tik) liggies ,et ! vingerpunte tussen F E C keer in volgorde op die
volgende ,eridiaan punte ter$'l -' die verkortestelling hardop se
en op die prolee, l' fokus* Nadat daar op al die punte getik is)
doen dan die volgende6
/it -ou hande oop op -ou oene en haal diep en stadig ase,* Ase,
diep in* * * * * *hou dit in* * .ngeveer 9 sekondes en laas hard deur
die ,ond uit * * * * * * .ntspan -ou hele liggaa, en herhaal nog !
keer*
.ntspan heelte,al en vergeet die prolee,*
0n die ,eeste gevalle is dit die oo,lik van verligting* J' ,ag dalk
%n gevoel van duiseligheid ervaar of effe lighoofdig $ees* Wees nie
eko,,erd nie) dit gaan in elk geval gou $eer $eg*
+eet $eer die /E/E vlak op die skaal van "E1" o, te sien hoe -'
vorder*
As -' enige oor"#ywende onge,ak oor het) $ord die proses
herhaal ,et die aangepasde Aan#angstelling en oorl/wende
#er$orte frase.
"Ek aanvaar ,'self geheel en al) ten sp'te van die feit dat ek nog
steeds %n iet-ie hartseer voel oor ,' uit,aak ,et ************8sit naa,
in:*"
Tik op die 5aratekap Punt en herhaal A keer*
4erhaal die proses in die #olgorde van punte op die gesig en l'f
,et die verkorte oorl'$ende frase* /e dit $eer hardop ,et
gevoel*
Bv*6 "4ierdie oorl'$ende iet-ie hartseer*"
4erhaal die ase,haling en ,eet $eer -ou intensiteit*
/terk e,osies soos hartseer sal ge$oonlik %n paar rondtes nee, o,
die gevoel heelte,aal te neutraliseer*
Die 3%nte
4ier volg %n ,eer reedvoeige eskr'$ing van die EBT proses en
die ,eridiaanpunte) in volgorde soos dit in die proses geruik
$ord* Dit is ,aklik o, te onthou $ant dit is %n paad-ie in
chronologiese volgorde van o na onder in die vor, van %n
vraagteken*
6arate$a! 3%nt -
4ierdie punt $ord hoofsaaklik geruik vir die EBT
Aanvangstelling en sielkundige o,gekeerdheid* Dit is ook die
alternatie$e punt vir die Teer !%nt 8soft spot:*
Die punt is op die vlesige kant van die hand) tussen die asis van
die pinkie en die ge$rig*
'%n$sie

Verlig& /ielkundige o,gekeerdheid) onver,oe o, te laat gaan)
osessie) ko,pulsie$e gedrag) $eerstand teen verandering)
hartseer) en gevoel van k$esaarheid* Vereter& #er,oe o,
vorentoe te e$eeg) laat gaan van ou dinge) genesing van verdriet)
geluk te vind en in aanraking te ko, ,et die nou* -6lein
Ingewande 7eridiaan1
663
6o!, .esig en Bol/f 3%nte
6O3
2eg o in die ,iddel van die kop en is %n paar -aar gelede t'dens %n
EBT konferensie 'gevoeg*
4ierdie is %n aie elangrike energie punt aangesien aie ,eridiane
daar ',ekaar ko,* Dit is ook in die area van die Fde (hakra) $at
%n spirituele energ' senter is* Deur hierdie aria te sti,uleer $ord
die hele engergiestelsel $akker ge,aak en ,oedig dit die liggaa,E
ondere$uss'n konneksie aan o, aandag te skenk aan $at ons $il
aanspreek* Die punt is sensitief en daar ,oet net liggies op getik
$ord* Tik ,et plathand of 9 vingers*
'%n$sie
Verlig& 0nnerlike kritikus) sirkeldenke) tekort aan fokus*
Vereter& /pirituele konneksie) insig) intuisie) fokus)$'sheid)
klarigheid en spirituele "Discern,ent" -+H%ndred 7eeting
3oints+ meridiaan1
Binne$ant #an die wen$ro%
Die eginpunt van die $enkrou ' die neus op die oogkas) op die
een*
'%n$sie
Verlig& Trau,a) seerkr') hartseer) rusteloosheid en ongeduld*
Vereter& #rede en e,osionele genesing -Blaas 7eridiaan1
BO 8inne oog: of WB 8$enkrou:
6ant #an die oog
.p die slaapeen langs die oogkas in l'n ,et die pupil*
'%n$sie
Verlig& Woede) veragting) vrees vir verandering en vertroeelde
denke*
Vereter& #erligte denke en "co,passion"* -.allaas 7eridiaan1
6O 8kant oog:
Onder die oog
5'k vorentoe) onder die pupil op die een onder die oog*
'%n$sie
Verlig& #rees) angs) leegheid) eko,,ernis) senuagtigheid en
teleurstelling*
Vereter& &elatenheid) kal,te) gevoel van veligheid* -7aag
7eridiaan1
OO -onder oog1
Onder ne%s
Tussen die neus en die olip* 2eg in die ,iddel van die lip*
'%n$sie
Verlig& #erleentheid) hulpeloosheid) skaa,te) verdriet)
skuldgevoellens) vrees o, verkeineer te $ord) vrees vir
,islukking) en sielkundige o,gekeerdheid*
Vereter& /elfEaanvaarding) selfE e,agtiging en "co,passion" vir
self en ander* -)eg%lerings 7eridiaan1
ON -onder ne%s1
6EN
Tussen die onderlip en die ken 8kuilt-ie:* .p die tandvleisl'n*
'%n$sie
Verlig& Deur,ekaar denke) onsekerheid) skaa,te) verleentheid) en
raaiskote*
Vereter& helderheid) sekerheid) vertroue en selfaanvaarding*
8Sentrale 7eridiaan1
Sle%teleen
Net onder die knoppie van die sleuteleen en langs die duik aan die
onderkant van die Ada,%s Appel* Tik ,et 9 vingers o, die hele
area te dek*
'%n$sie
Verlig& /ielkundige o,gekeerdheid) gevoel van stagnasie)
esluiteloosheid) eko,,ernis) en alge,ene spanning* Vereter&
&e,ak o, vorentoe te e$eeg) vertroue) en helderheid* -Nier
7eridiaan" B/nier '%n$sie1
SB -sle%teeen1
Onder Arm
.nder die ar, in l'n ,et %n vrou se "ra strap"*
Tik ,et 9 vingers*
'%n$sie
Verlig& /kuldgevoellens) eko,,ernis) osessies) hopeloosheid)
onsekerheid oor self en lae selfeeld* Vereter& helderheid)
vertroue) ontspanning) en "(o,passion" vir self en ander* -7ilt
7eridiaan1
OA -onder arm1
EVA*UASIE
Bepaal die /u-ektie$e Eenhede van /panning 8/E/: op %n " E 1"
skaal* As -' nie seker is $at die getal is nie) raai %n getal of voltooi
die volgende sinnet-ie* "Alhoe$el ek nie nou $eet $at die getal
van ,' spanning is nie) ,aar as ek dit ge$eet het sou dit ******
$ees*
+oenie te veel daaraan dink nie* 2aai ,aar net* 0ndien -ou /E/
vlak geensins verander het nie) $oenie o!gee nie% proeer net
$eer*
4ierdie keer) ,aak net seker dat -' ,eer spesifiek is ,et die
eskr'$ing van -ou prolee, en volg die aan$'sings korrek*
0ndien die getal na %n paar rondtes nie ver,inder nie) ,oenie
eko,,erd $ees nie* Daar is %n paar goed $at die resultaat t'd
einvloed* Daar kan %n vertraagde reaksie $ees o,dat die energie
verandering nie on,iddelik plaasvind nie) ,aar $el later* Dit kan
geeur ge$oonlik $anneer die liggaa, nie genoeg $ater het o,
die energie te skuif nie* Dit kan ook $ees dat -' op die verkeerde
aspek van die prolee, gefokus het*
As -') soos die ,eeste ,ense) %n energieverskui$ing van ! E 9
punte na die eerste rondte ondervind) ehoort dit na %n ? op die
intensiteitsvlak te skuif) na ! rondtes* .,dat ,ense en hul
prole,e so verskillend is) is dit elangrik o, nie ,oed op te gee
as die no,,er nie on,iddelik verander nie* Alhoe$el dit selde
voorko, is daar ge$oonlik goeie redes daarvoor*
As -' voel -' geen vordering ,aak nie) proeer en van die
volgende6
Drink %n glas $ater*
/taan op en verander van plek
#erander die Aanvangstelling o, seker te ,aak dat -' die regte
aspekte van die prolee, aanspreek*
#6
"Ek aanvaar ,'self en is lief vir ,'self) ten sp'te van die feit dat
ek nog steeds hartseer voel en verant$oordelik voel o,dat ek
en ************8sit naa, in: uit,ekaar is*"
"Ek aanvaar ,'self en is lief vir ,'self) alhoe$el %n gedeelte van
,'self nog steeds hartseer en skuldig voel o,dat ek en ********
uit,ekaar is*"
#erkort die oorl'$ende stelling soos volg6
"4ierdie oorl'$ende hartseer en skuldgevoel*"
Her5aal al die ogenoemde sta!!e totdat die !roleem
5eeltemal o!gelos is en die e#al%asie 8 is.
Wees .ed%ldig met (o%self, veral ter$'l -' leer* EBT is %n kuns
en %n vaardigheid* /oos ,et alle vaardighede 8soos klavier speel: is
dit nodig o, te oefen o, suksesvol te $ees*
0ndien -' frustreerd of ongeduldig raak* .nthou gerus die feit dat
EBT een van die ,aklikste) vinnigste en ,ees doeltreffendste
oplossing ied van enige soort tegniek) $at eskikaar is vandag*
%n Prolee, $at andersins ,aande of -are ,ag nee, o, op te los
in gespreksterapie) kan nou deur ,iddel van EBT in ,inute
opgelos $ord*
Tradisonele terapie se ver$agte slaags'fer is ge,iddeld ?"G
teenoor EBT) in die hande van %n eginner oor die alge,een %n H"G
slaags'fer het* Jou geduld en volgehoue EBT $ord alt'd eloon*
0ndien -' nog steeds nie volko,e verligting het nie) volg dan die
volgende proses*
9 3%nt .am%t
(/ 5et 5ierdie !roses, of ,n gedeelte daar#an, slegs nodig as ,n
!roleem nie 5eeltemal o!gelos is nie. Die .am%t !roses
alanseer die lin$er" en regter 5elftes #an die rein en los die
!roleem o!. Dit e5oort ,n !ersoon inne een rondte na 8
ring.
Begin deur op die punte) soos in die diagra, aangedui) te tik)
ter$'l -' die oorl'$ende stelling herhaal*
#ind die &a,ut punt op die agterkant van die hand tussen die
pinkie en die ring vinger ongeveer !)?c, na die ge$rig toe*
Ti$ liggies en aan5o%dend o! die .am%t !%nt terw/l 4/ die
oorl/wende stelling 5er5aal en die #olgende doen:
+aak die oe st'f toe en ,aak die oe $eer oop 8herhaal die
oorl'$ende stelling en hou aan tik:
5'k skerp regs af 8hou aan tik en herhaal die stelling:
5'k skerp lingks af 8onthou o, te tik en herhaal die stelling:
2ol die oe kloksge$'s $'d oop en sterk 8 herhaal nog steeds:
2ol die oe antiEkloksge$'s $'d oop en sterk 8herhaal no steeds:
Neurie enige ekende lied-ie soos "Jan Piere$iet" se eerste I note
Tel tot ?
Neurie $eer die deunt-ie se eerste I note
4erhaal al die punte vanaf die $enkrou tot op die kop ter$'l -'
die verkorte oorl'$ende stelling hardop se*
4aal A keer diep ase, en ontspan die hele liggaa,*
Teen hierdie t'd ehoort -ou prolee, heelte,al opgelos te $ees*
Na %n paar rondtes) 8t$ee tot drie: is H"G van alle prole,e deur
hierdie eenvoudige proses heelte,al opgelos) self vir eginners*
Die suksus van EBT kan deur %n paar faktore einvloed $ord) soos
ander aspekte van die prolee, $at nog nie aangespreek is nie) %n
,oontlike o,gekeerdheid enB of die vaardigheid van die praktis'n
E -'self in hierdie geval* Die goeie nuus is egter dat al hierdie
eperkings ,aklik oorko, kan $ord*
Toets alt/d 4o% res%ltate.
Wanneer -' voel dat die prolee, heelte,al opgelos is) en -' glo
-ou s'fer is op %n nul) toets -ouself deur aan die prolee, of
insident te dink en te +#oel+ of daar nog enige tekens van oor is*
#ra -ouself +5oe weet e$ dat e$ o! ,n n%l is+@
Daar is dik$els %n fisiese si,ptoo, of gevoel soos %n st'fheid in
die skouers) %n ligte kopseer) %n knop op die krop van -ou ,aag) $at
nie alt'd $aarnee,aar $as nie) totdat die prolee, heelte,al
opgelos is nie*
BE*AN.)I6&
Slegs de%r die !roleem 5eeltemal o! te los, $an dit #oor$om
word dat dit weer sal ter%g$eer.
,n 6ort Oorsig #an die !roses
#oordat -' egin) ,aak seker dat -' genoeg $ater gedrink het) -ou
/E/ vlak epaal het) en -ou egin stelling gefor,uleer het*
;okus -ou aandag op die prolee, en egin deur liggies op die
55P te tik ,et vier vingers en ter$'l die Aanvangstelling hardop
,et e,osie se* 4erhaal drie keer* 4oe ,eer e,osie geruik $ord)
hoe ,eer effektief is die proses*
Tik nou liggies tussen FEC keer op elk van die res van die punte in
die volgorde soos aangedui op die diagra, ter$'l -' die verkorte
stelling hardop se* Aan die einde van die volgorde) haal A keer diep
ase, en ontspan die hele liggaa,*
Evalueer die prolee, en epaal %n nu$e s'fer vir die /E/*
#erander die Aanvangstelling en herhaal die proses totdat die
intensiteit van die prolee, op nul is*
Toets -ouself o, te epaal of daar nog enige onopgelosde aspekte
rondo, die prolee, is* 0ndien s'fer op %n 1 of ! vashak) doen die
C punt ga,ut proses o, seker te ,aak dat die prolee, suksesvol
opgelos is*
Toets -ouself $eer o, vas te stel of die prolee, opgelos is aldan
nie* 0ndien nie) herhaal die proses $eer van die egin af*
Selftoets
Wat is die eerste ding o, te doen voordat -' ,et EBT kan egin@
Wat is die volgende $at -' ,oet vasstel@
Wat sal -ou asiese Aanvangstelling ehels@
Watter punte geruik ons eerste@
Noe, al die punte in die proses@
4oe $ord die prolee, ge,eet en hoe $ord die vordering van die
proses epaal@
4oe sou -' verder gaan indien -ou intensiteitsvlakke na ! rondes op
H is@
Watter stappe kan -' volg as daar geen verandering aan -ou
intensiteitsvlakke is nie@
Watter stelling verteen$oordig die vertrekpunt $aarop EBT
gegrond is@
Deel Drie
Wen$e om te #erse$er dat EBT s%$ses#ol is
Eerstens en mees elangri$&
Wees s!esifie$ en oms$r/f die !roleem so a$$%raat moontli$.
., spesifiek te $ees is is aie elangrik* Behandel elke
afsonderlike aspek van die insident totdat die intensiteit daarvan op
nul is) v6
Eerste vlak of geeurtenis6
"Pa het in die vertrek ingestap ,et %n k$aai uitdrukking op s'
gesig* * * * * *"
Daarna6
"ek $as ang toe ,' pa gillend op ,' afstor, en ,' slaan vir
geen rede nie*"
Daarna6
"Ek $as hartseer en seerge,aak) nadat pa ,' geslaan het*"
4ierdie ,etode is aie ,eer effektief as o, net op "die dag toe pa
,' geslaan het" te tik* Deur die insident in aparte tonele soos
hierdie op te reek) en dan op elke insident apart te tik) sal -' die
este resultate verkr'*
Behandel al die onderskeie insidente of aspekte $at -' kan vind*
+et volgehoue herhaling kan die negati$iteit rondo, die sentrale
prolee, aie vinnig verd$'n* #olhard ,et al die los draad-ies
totdat al die aspekte rondo, die prolee, opgelos is) dan sal die
prolee, vir goed verd$'n*
3roleme wat weer ter&gko$ is as ge#olg #an as!e$te #an die
oors!ron$li$e !roleem wat nooit aanges!ree$ is nie. Sodra
die as!e$te te#oors$/n $om, e5andel dit dadeli$.
7aa$ egeter se$er dat 4/ die $ernoorsaa$ #an die !roleem
aanges!ree$ 5et.
0ndien -' rugp'n het en nie daarin kon slaag o, die p'n te laat
edaar ter$'l -' daarop tik nie) oor$eeg dan ander e,osionele
prole,e $at verant$oordelik kan $ees vir die rugp'n* 8laa,
skuldgevoelens en $oede:
Werk -' te hard@ 4et -' spanning ' die huis@ #rees -' dat -' sal
,isluk@ #rees -' dat ie,and anders iets sal uitvind o,trent -ou@
#ind eers die hoof e,osionele oorsaak* #ertrou die inligting $at
eerste in -ou kop inko,* +enigte kere sal die prolee, verd$'n
sonder dat -' dit eers esef*
0ndien -' %n vrees het vir $ater en EBT kon die vrees nie ver$'der
nie) oor$eeg dan $atter geeure in die verlede of kinderdae hierdie
vrees of e,osie kon veroorsaak nie en tik dan op daardie insident
8EBT #lak !:
Wees ook spesifiek o,trent die $ater vrees* Dit ,ag dalk $ees dat
gol$e in die see inti,iderend is) ,aar in %n da, is -' gelukkig* .f
-' het dalk in %n s$e,ad gegl' of %n rivierstroo, het -ou
$eggesleep toe -' klein $as* 8EBT #lak !:
#ra -ouself af) "$anneer het hierdie prolee, of p'n ont$ikkel@"
"indien ,' seer rug esig is o, ,' eits te vertel) wat kan dit
wees@"
Algemene wen$e #ir s%$ses#olle EBT sessies&
#er$'der -ou horlosie) ar,ande) -u$ele en rille* +aak ook seker
dat -' geen elektroniese toestel soos selfone) oiets soortgel'ks '
-ou het nie*
#ir die este resultate) geruik -ou indeksE) ,iddel en ringvingers
o, ,ee te tik) of al 9 $aar ,oontlik*
Tik gel'kt'dig op eide kante van die liggaa,) dit le$er so,t'ds
eter resultate*
Doen EBT in %n rustige at,osfeer sonder enige steurnisse
Drink alt'd aie $ater sodat -ou energie alt'd ,aklik kan vloei* /o
! liter %n dag*
.efenDD .efenDD .efenDD
EBT is soos klavier speel* 4oe ,eer -' oefen) hoe eter $ord -'
daar,ee* Begin deur op -ouself te oefen) en vra dan vriende en
fa,ilie o, dit op hulle te proeer* 5ies eenvoudige prole,e* 4oe
,eer -' dit doen) hoe ,akliker $ord dit* /oos -ou tegniek vereter
sal -ou selfvertroue vereter*
Proeer dit op alles* EBT is daarvoor ekend dat dit op enigiets
$erk* #an hik tot kanker* #an laktose intolleransie tot o, huilende
aas stil te ,aak* Eerder o, te vra "sou EBT regtig daarvoor
$erk@" Proeer dit* J' het niks o, te verloor nie) ehal$e -ou
prole,e* En -' $en -ou gesondheid terug*
*eer %it 4o% fo%te
0ndien -' %n paar keer proeer het en dit $ou nie $erk nie* Doen dit
anders* Dit is nooit die rekenaar $at fout ,aak nie* Dit is
ge$oonlik die operateur*
&eruik EBT elke dag* Doen dit op %n vasgestelde t'd elke dag*
Deur EBT elke dag te eoefen kan %n groot verskil ,aak in -ou
geluk en ge,oedstoestand*
Deel Vier
EBT Vla$ ;
9 Str%i$ello$$e o! !ad na s%$ses en 5oe om dit te oor$om
.ns glo dat EBT ge$oonlik 1""G van die t'd $erk* .ns ,ense
se ligga,e is verskillend en ons gesond$ord t'dperke verskil van
,ekaar* J' kan vandag tik en eers ,ore die verskil voel of -' kan
die verskil voel ter$'l -' tik* Die sukses van EBT hang alt'd af
van -ou ge,oedstoestand) $ater in die liggaa, en die intensiteit
van die prolee, en ook die kennis en vaardigheid $aar,ee dit
gedoen $ord*
/oos die rekenaar nie s' eie foute kan ,aak nie kan die elektriese
vloei van die EBT proses nie %n fout ,aak nie* .ns ,aak die foute
,et verkeerde stellings en o,dat ons part'keer ang is vir die
$aarheid $at in ons skuil* #rees is die oorsaak van ,enige
,islukkings* .ns het volle vertroue in EBT* 0n %n vaardige
terapeut se hande sal EBT alt'd goeie relsultate le$er* J' kan
daardie vaardige terapeut $ees* .ns het al,al net geoefen o, te
doen $at ons vandag doen en J' 5an .okD
Eenvoudige prole,e soos vrees) foias) spanning) $oede) p'n en
frustrasie en honderde ander nieEko,plekse prole,e $ord inne
%n paar ,inute suksesvol opgelos* EBT is die gereedskap vir die
,ens o, %n eter k$aliteit le$e te he*
5o,plekse gevalle en prole,e soos trau,a) kroniese angs)
,ishandeling) ernstige siektes en depressie ,ag langer nee, en
,eer vaardigheid vereis as $at deur %n eginner toegepas kan
$ord*
EBT wer$ gewoonli$ wanneer al die ander modaliteite gefaal
5et
0n vaardige hande $erk EBT ge$oonlik 1""G van die t'd*

Hier is die mees elangri$e ding wat ons geleer 5et&
Daar is sekere goed $at die vordering van EBT in s' spore kan
stop en dit vor, die asis van hierdie gedeelte van die kursus*
Deur e$us te $ees van die struikellokke en oor die nodige
kennis te eskik o, dit op te los) sal die effekti$iteit van EBT
aansienlik verhoog) selfs vir %n eginner*
4ier volg %n paar van die ,ees alge,ene vooreelde6
Die liggaa, het %n tekort aan $ater
Die prolee, is te $'d eskr'f
Die kern van die oorsaak is nie aangespreek nie
Die verskui$ing van aspekte $at ge,is $ord) 8-aag die p'n:
#ervolgens $ord die prole,e ,eer reedvoerig espreek*
Die ,ees alge,eenste en dik$els ook die grootste is6
Siel$%ndige omge$eerd5eid
J' $il die prolee, oplos ,aar -ou ondere$uss'n geruik dit nog
as -ou esker,ings,eganis,e en $il nie toelaat nie dat -' genees
$ord van die k$aal of prolee, nie*
Dit is die aspek $at die ,eeste geignoreer $ord* Daar is soveel
,eer toe te skr'f aan hierdie neiging as $at enigie,and
oorspronklik gedink het*
Wanneer dit l'k tat EBT nie $erk is die elangrike sleutel tot die
oplossing daarvan die identifisering van die verskillende tipes
o,gekeerdheid en hoe o, dit te neutraliseer*
., ,et hierdie sielkundige o,gekeerdheid vooraf te $erk is ,eer
elangrik as enige van die ander struikellokke in die $eg van
EBT*
Dit is daaro, ook dan dat die aanevole ,eridiaanpunt $aar,ee
ons die proses egin) ook die 5aratekap punt is) $at die
Siel$%ndige Omge$eerd5eid herstel*
Indien Siel$%ndige Omge$eerd5eid nie er$en en e5andel
word nie $an dit EBT in s/ s!ore sto!, of aie moeili$ maa$, en
meer t/d in eslag neem om die !roleem o! te los.
Die goeie nuus is egter) as dit eers ontdek is) is die oplossings o,
/ielkundige .,gekeerdheid reg te stel) aie eenvoudig en hoogs
doeltreffend*
Ervaring dui daarop dat $anneer ons $erk ,et eenvoudige
prole,e) is hierdie o,gekeerdheid ge$oonlik nie %n faktor is nie)
,aar ' die kronies en langdurende ,eer ernstige siektetoestande
en inge$ikkelde prole,e) ko, dit aie ,eer alge,een voor*
#ir diegene ,et %n o,gekeerdheid is die ontdekking en
uitskakeling daarvan %n on,isare onderdeel vir die suksesvolle
ehandeling van die prolee,* %n &oeie ,erker o, te epaal of
ie,and o,gekeerd is of nie) is as die /E/ vlak nie e$eeg na %n
paar rondtes nie* Daar ,ag ander redes $ees $at later espreek
$ord*
Daar is ! asiese vor,e van .,gekeerdheid) elkeen ,et s' eie
suEkategorie*
Algemene 3olarieteits Omge$eerd5eid -A3O1
Dit is die eerste tipe o,gekeerdheid $aaraan ons ,oet aandag gee)
en dit kan deur veskeie faktore veroorsaak $ord6
Negatiwiteit" aan5o%dende negatiewe gedagtes, gedrag en
gee%rli$5ede.
.ed%rige lootstelling aan ele$trise toestelle #ir lang !eriodes
Verslawings" versla$ende persoonlikhede of versla$ende ,iddels
in die liggaa,*
De!ressie" kroniese depressie $at verant$oordelik is o, die
liggaa, se energie stadig en lui te ,aak*
Net die asiese EBT prosedure ,et die 5aratekap punt sal
ge$oonlik negati$iteit of elektrisiteit of AP. o,keer*
AP.%s veroorsaak deur #ersla$ing en Depressie) $ord ge$oonlik
nie deur die Aanvangstelling opgelos en enodig addisionele $erk)
soos in die volgende gedeelte) onder "/ekondere B'voordele
/indroo,)" verduidelik*
AP. eteken eenvoudig dat die elektrisiteit of energie in die
liggaa, " deur,ekaar" is) of in die verkeerde rigting e$eegJ
vandaar die ter,) +Algemene Omge$eerde 3olariteit+*
%n Ander ,anier o, na die polariteit van ons liggaa, se
energieveld te k'k is o, dit te vergel'k ,et die atter'e in %n
flitslig* Dit gaan oor die atter'e* Die atter'e $at die apparaat
aandr'f ,oet geinstalleer $ord ,et die positie$e en negatie$e
polariteite in die regte rigting* 0ndien dit verkeerd geinstalleer
$ord) $erk die apparaat glad nie*
Aangesien die liggaa, s' eie elektriese sistee, het) is dit
noodsaaklik dat -ou atter'e in die regte posisie geinstalleer $ord
vir -ou liggaa, o, nor,aal te funksioneer*
0ndien die polariteit o,geruil $ord het -' AP. en is dit
$aarsk'nlik dat EBT nie gaan $erk alvorens hierdie
o,gekeerdheid reggestel $ord nie*
Se$ondere B/#oordele Sindroom -SBS1
4ierdie is die t$eede en ,eer alge,ene tipe van o,gekeerdheid*
/B/ o,gekeerdheid ko, voor $anneer die ondere$uss'n dit
ervaar dat dit eter of veiliger is o, aan negatie$e e,osies soos
v kroniese p'n) slegte ge$oontes en ekstra ge$ig vas te hou)
eerder as o, dit te laat gaan* .ns ligga,e kan verslaaf raak aan %n
negatie$e e,osie of prolee,*
Na %n t'dperk $ord ons so ge$oond daaraan o, k$aad) angstig en
seerge,aak te $ees) en ons ligga,e on$illig is o, die e,osie te
laat gaan* Alhoe$el hierdie negatie$e toestand onge,aklik ,ag
$ees) en ons al so lank in hierdie toestand verkeer) $ord dit dan vir
die liggaa, en ondere$uss'n heelte,aal nor,aal is o, so te
voel*
.ns liggaa, raak eerder ge$oond aan kroniese lootstelling soos6
angs) seerkr') $oede) inti,idasie) as o, dit te illi,ineer* 4ierdie
/B/ is selde %n e$uste keuse* Dit is hoeko, die ,eeste ,ense
on,iddelik verdedegend reageer $anneer -' hulle vertel dat hulle
one$ustelik nie van die prolee, ontslae $il raak nie* Dit is
natuurlik dat die ,eeste ,ense nie e$ustelik e,osioneel of fisies
in p'n verkeer nie* Die ondere$uss'n is %n kragtige $ese op s'
eie $at ge$oonlik do,inansie oor die e$ustelike egeertes
uitoefen*
#ir ei,and $at so lankal hierdie trau,a) kroniese p'n) foias of
enige ander prolee, het) $ord hierdie e,osie %n integrale
gedeelte van s' persoonlikheid en selfs s' identiteit*
4oe dik$els hoor -' die volgende uitdrukkings@ " 4'%s ,aar alt'd
so geirriteerd"
.;
"/' is ,aar alt'd so angstig"
J' $eet ,os die houding van "ag dit ,oet so $ees" " dis oka'"
Dis Nie .ka' NieDDDDD
., hierdie identiteit pr's te gee) kan as %n groot edreiging gesien
$ord vir die nieErasionele ondere$uss'n) v die ondere$uss'n
,ag dink "As e$ oor 5ierdie !roleem $om . . .+
"Ek sal nie ,eer %n verskoning he hoeko, ,' le$e nie uit$erk
nie*"

"Dit ,ag dalk vreesaan-aend $ees*"
"+' o,ge$ing ,ag dalk verander*"
"Ek ,ag dalk nie ,eer $ees $ie ek nou is nie"
"Dit ,ag dalk nie veilig $ees o, dit te laat gaan nie*"
"Ek sal nie $eet hoe o, ,' $els'n te hanteer $anneer ek die
prolee, laat gaan nie*"
"Ek sal nie ,eer die aandag en si,patie kr' $at ek nou kr' nie*"
Indien iemand al ,n lang t/d !roeer om gewig te #erloor maar
geen s%$ses e5aal nie, $an ons #erse$er wees dat 5%lle
omge$eerd is.
Be$ustelik $il hulle graag ge$ig verloor ,aar die groot
hartkoppige ondere$uss'n ,ag dalk se) "Wag so iet-ie* As ek
ge$ig verloor gaan ,' klere nie ,eer pas nie en ek sal ontnee,
$ord van die kos $aarvoor ek so lief is* En $at daarvan as ek !"
kg verloor en nog steeds nie die verhoging kr') of die kerel) of die
vriende $at ek so graag $il he nie@"
"+iskien gaan ek so aantreklik $ees dat ek ,isruik sal $ord*"
"+' &roter vriende sal ,' verlaat o,dat ek nie ,eer vet is nieJ
o, ge$ig te verloor is ,aar net nie die ,oeite $erd nie so ek l'
,aar oorge$ig*"
Weereens, onthou, dit is die onderbewussyn wat probeer beheer
uitoefen oor dit wat ons wil he
Solan$ as wat die onderew%ss/n onwillig is om die !roleem
te laat gaan -dit is ,n omge$eerr5eid1 is dit nog moeili$er om
5ierdie !roleem o! te los, met of sonder EBT.
0ndien ek ie,and hoor s76 "ek het hierdie * * * * * vir aie -are en het
al alles proeer" dink ek on,iddelik aan o,gekeerdheid*
Die o!los #an SBS
Die oplossing van /ekond7re B'voordele /indroo,6
Die goeie nuus is dat dit aie ,aklik is o, %n /B/ te herstel* /o
,aklik dat ,ense dit ,oeilik vind o, te glo*
D0T 0/ 4.E D0T &ED.EN W.2D6
tik eenvoudig op die 5aratekap Punt 85PP: en ,aak geruik van
die volgende stellings6
"Alhoe$el6
ek nie $erklik oor hierdie depressie) trau,a) kroniese p'n $il ko,
nie) is ek aie lief vir ,'self en aanvaar ek ,'self soos ek is*"
dit nie veilig vir ,' sou $ees o, oor hierdie prolee, te ko, nie)
is ek aie lief * * * * "
ek dit nie verdien o, oor hierdie prolee, te ko, nie) is ek aie
lief * * * * *"
ek nie $eet hoe o, op te tree as ek gesond sou $ees nie) is ek aie
lief * * * * *"
ek nie ,eer %n verskoning sou he $aaro, ,' le$e opge,ors is
nie) is ek aie lief * * * * "
ek nie die ,ense $il verge$e $at ,' le$e ver$oes het nie) is ek
aie lief * * * *"
ek te ang is dat dit nie sal $erk nie en ek nooit gesond sal $ees
nie) is ek aie lief * * * *"
ek vir $atter rede ook al) nie hierdie prolee, opgelos $il sien nie)
is ek aie lief * * * "
Ek ,aak ge$oonlik van ten ,inste die eerste en laaste van hierdie
keuses) $at as %n reel alles inne in o,vang* J' sal so,,er dadelik
$eet as die /B/ suksesvol $as) as -' $eer EBT doen en -' skielik
resultate sien* Alhoe$el /B/%se %n groot struikellok in die pad van
suksesvolle EBT is) $ord dit so ,aklik opgelos dat dit nie regtig as
%n prolee, hoef eskou te $ord nie*
Ont5o% egter dat die o!los #an ,n omge$eerd5eid nie
o%tomaties die !roleem o!los nie. Dit raa$ net ontslae #an die
e!er$ing wat ons #er5oed om die !roleem o! te los<
J' ,oet nog steeds die E;T doen o, die prolee, op te los* /oos
reeds ver,eld in die egin) is o,gekeerdheid ,aar sles een van die
struikellokke op die $eg tot sukeses ,et EBT) ,aar dit is een van
die redes $aaro, ,ense s76 "ek het dit proeer) ,aar EBT $erk
nie vir ,' nie"*
De5idrasie -Ontwatering1
Dik$els $ord dit ondervind dat %n gerek aan $ater die prolee,
is $at verhinder dat EBT suksesvol aange$end $ord vir %n persoon
se prole,e* Dit is dus van kardinale elang dat enige persoon) en
dit sluit die paktis'n in) ten ,inste een glas $ater drink voordat
daar ,et %n EBT sessie egin $ord* Water is elangerik vir die
liggaa, en ehal$e die anders le$enselangrike funksies in die
liggaa,) dien dit as geleier vir die elektriese energie in die liggaa,
se ,eridiaanstelsel*
.nt$atering ko, aie alge,een voor) ,aar is aie ,aklik o, op
te los* Deur die regte vrae te vra en alt'd te verseker dat -ou pasient
genoegsa,e $ater in s' ligga, het) $ord die sukses van die sessie
verseker*
Nie"s!esifie$e stellings " te w/d of #aag
Wanneer ons EBT doen is dit elangrik o, so spesifiek as
,oontlikte $ees o,trent die prolee, of gevoel* 4eel dik$els is
eginners geneig o, die prolee, te $'d te o,skr'f v "ek het
p'n" instede van "ek het %n steekp'n in ,' linker knieg"
.;
%n Persoon ,ag proeer o, %n lae selfeeld te herstel deur v te s7
"Alhoe$el ek nie aie goed voel oor ,'self nie) is ek * * * * *"
%n Beter enadering daarvan sou $ees6
"Alhoe$el ,' pa ,' t$ee -aar terug voor ,' vriende verneder het
t'dens ete) deur ,' vertel het dat ek %n niks$erd is) is ek aie lief
vir ,'self en aanvaar ek ,'self soos ek is*"
De%r te #aag of algemeen te wees omtrent ,n !roleem, word
die liggaam nie die geleent5eid gegee om die !roleem o! te los
nie.
&ar' (raig het vroeg al agtergeko, dat dit aie elangrik is o, so
spesifiek ,oontlik te $ees o,trent die o,standighede $at die
prolee, o,ring*
., dieper te delf) sal ek gereeld die pasient ondersoekende vrae
vra) sodat hulle die situasie kan visualiseer* Die vrae sal hulle in
kontak ring ,et reuke) klanke) visie en kleur rondo, die geeure
o, $eer die herinneringe duideliker op te spoor*
Bv "$atter kleur is die p'n in -ou oor@"
"$atter geluid ,aak -ou nek as -' ho, e$eeg@"
"is daar donker kolle in -ou l'f@"
0nstede van deur te se "hierdie p'n in ,' een"
kan -' lie$er se "hierdie rooi randp'n in ,' regter kuit"
Somt/ds gee%r dit dat mense aie traag is om s!esifie$ oor
se$ere gee%re te gesels, #eral wanneer dit te !/nli$ is om dit te
5erleef -die afsterwe #an ,n geliefde, ,n #er$ragtings drama1
0ndien dit die geval is) is daar spesifieke ,etodes $at gerig is o,
hierdie tipe van prole,e te hanteer* .nder andere $ord daar
geruik ge,aak van die rolprent tegniek en die tranelose trau,a
tegniek o, hierdie prole,e te enader* Nadat die /E/ vlakke tot
onder %n s'fer van ? gedaal het) kan %n ,ens ge$oonlik ,eer
spesifiek $ees) sonder o, onnodige e,osionele p'n te veroorsaak*
Die $ern !roleem is nie geo!enaar nie.
Dit verteen$oordig %n elangrike prolee, en $ord dik$els oor
die hoof gesien* /o,t'ds verg dit goeie speur$erk en aie vrae o,
die kernoorsaak van die prolee, loot te le*
0ndien -' geen vordering ,aak nie) vra vrae soos "$anneer het die
prolee, ontstaan@" 0n aie gevalle ko, %n ,ens agter dat ie,and
se kopseer) ,igraine) as,a) allergie ens heel toevallig ontstaan het)
na een of ander trau,atiese geeurtenis soos %n egskeiding) of dood
in die fa,ilie*
Dit is egter nie toeval nie) en ge$oonlik die hoofoorsaak van
,enige prole,e* .ns ligga,e kan op aie onge$one en op die
,ees kreatie$e ,aniere ,etodes vind o, ,et ,oeilike situsies te
deel*
.ns ligga,e is daartoe in staat o, %n e,osionele trau,a in %n
fisiese prolee, o,skep sonder dat ons e$us is van die t'd of
konneksie ,et die trau,a* #ooreelde hiervan kan aie trau,aties
$ees) soos %n kind $at skielik egin hakkel na %n groot skok) of die
oornag si,pto,e van diaetes $at aie keer volg na ,asie$e
trau,a*
Daar is t'e $anneer ons nie alt'd spesifiek $il $ees nie) en dit
geld ge$oonlik vir aie ko,plekse prole,e $at reeds %n gerui,e
t'd estaan* Dit is ge$oonlik in hierdie gevalle $aar dit aie
,oeilik is en heel$at insig) kennis) ervaring en vaardigheid van die
terapeut vereis o, die kernoorsaak van die proee, vas te stel*
Daar is egter tegnieke soos die "Tranelose Tegniek" en die
"2olprent" tegniek* Weereens is hierdie aie gevorderde tegnieke
$at verkieslik ,et ehulp van %n EBT praktis'n gedoen ,oet $ord)
eerder as o, -ouself daar,ee te proeer help*
Ander vrae $at gevra kan $ord o, tot die kern van die prolee,
deur te dring is6 "As -' -ou le$e sou kon oorkr') $atter pesoon of
geeurtenis sou -' nie $eer in -ou le$e $ou h7 nie@" "Aan $at
anders laat die prolee, -ou dink@" 4ierdie tipe van vrae sal
dik$els %n prolee, of geeurtenis na vore ring $at l'k o,
totaal onver$ant aan die huidige si,pto,e te $ees) ,aar is
ge$oonlik nie*
5ernoorsake verskil van die feit o, spesifiek te $ees) in die sin dat
hulle ge$oonlik aie diep in die ondere$uss'n $eggesteek is) en
nie alt'd voordiehandliggend is nie* Nieteenstaande hierdie feit) is
dit aie elangrik en ook noodsaaklik o, die grondoorsaak te vind)
o, ko,plekse en ,eer inge$ikkelde prole,e op te los*
Dit is nie alt'd ,oontlik o, dit op -ou eie te doen nie) aangesien
ons %n neiging het o, die onaangena,e ervarings en die
herhinnerings daaraan) e$ustelik uit te lok* Dit is ge$oonlik dan
%n aie goeie idee o, die hulp van %n praktis'n in te roep*
Vers$%iwende as!e$te
#erskui$ende aspeke is a,per soos die verskillende takke van
dieselfde oo,* Die sta, sal die hoofoorsaak van die prolee,
verteen$oordig) v %n ,otorongeluk) ter$'l die takke ander
aspekte soos $oede -eens die ander part') selflaa, en
skuldgevoellens kan verteen$oordig*
Die ,eer inge$ikkelde prole,e het dik$els veelvuldige aspekte)
$at ge$oonlik na vore ko, sodra intensiteitsvlak van die
hoofoorsaak gedaal het) en dus dan die kleiner prole,e uitlig*
5o, ons verduidelik dit aan die hand van die volgende vooreeld6
J' en -ou vriend stap in %n esige straat af en sien %n ou vriend aan
die oorkant van die pad* 0n die proses $at -ou andag op die ou
vriend gevestig $as) loop -' -ouself disnis teen %n paal) en land plat
op die aarde ,et %n knop op -ou kop en seer neus) en nog erger) %n
hoogs gekrenkte ego*
Die verleentheid is so groot dat -' eers na %n paar ,inute agterko,
dat daar loed op -ou he,p is) as gevolg van -ou stukkende neus)
en eers later in die dag ' die huis) ko, -' agter -ou een knieg is so
%n iet-ie nerfaf*
Dit geeur ook netso in die $erklikheid ,et EBT* &e$oonlik sal
die regte prolee, die een $ees $at eerste raakgesien of uitgelig
$as* Dit is alt'd eter o, die een aspek heelte,al op te los
alvorens -' aangaan na %n volgende een*
/o,t'ds egter is dit %n goeie ding o, die klient toe te laat na ander
prole,e toe te gaan) veral $anneer daar %n duidelike ver$antskap
tussen die nu$e aspek en die ou prole, is* Dik$els geeur dit
dan ook dat die nu$e aspek die hoofoorsaak van die prolee, is*
/odra die nu$e aspek op nul is) kan ons dan terug gaan na die
vorige aspek) $at dan ge$oonlik aie vinnig verd$'n) en die hele
prolee, is dan opgelos*
Weereens is dit elangrik o, ,et die oorspronklike prolee, te
handel totdat die /E/ vlak op nul is) voordat aan enige nu$e ander
aspekte aandag gegee $ord* +aak staat op -ou gevoel en laat -ou
lei deur -ou oordeel en die o,standighede van die situasie*
Die Be5oefte aan 7ensli$e Aanra$ing of ,n Ander se
3ers!e$tief
Somt/ds 5et mense maar net iemand se 5%l! of ad#ies nodig en
oo$ ,n e5oefte dat iemand aan 5%lle moet raa$.
0ndien -' so iets ver,oed) verkr' die persoon se toeste,,ing o,
self op die persoon te tik) veral $anner hulle aie ontsteld is*
4ierdie ,etode ring ge$oonlik goeie resultate $aar niks anders
$ou $erk nie* Dit ring ten ,inste %n iet-ie adisionele
vertroosting vir die persoon* Die ,eester van EBT ho,self) &ar'
(raig) kan dik$els in s' opleidings D#D%s gesien $ord $aar h' dit
doen* Dit l'k dat h' instinktief $eet) of dit voordelig vir s' klient
sal $ees en die regte resultate sal le$er*
As -' op -ouself getik het) is dit dalk net dat -' %n ander persoon se
energie en fokus nodig het o, -ou prolee, op te klaar* ., %n
ander persoon se perspektief te verkr' is aie $aardevol* Die este
doktor sal ho, ge$oonlik nooit self ehandel nie) $ant h' kan
nooit %n gealanseerde diagnose ,aak as h' nie heelte,al o-ektief
na ho,self kan k'k nie*
Dit eteken egter nie dat -' nooit -ouself ,oet proeer ehandel
nie* Daar is $el so,,ige van die ,eer inge$ikkelde prole,e $at
$el ,akliker deur %n ander persoon opgelos is) veral o,dat h' nie
self etrokke is ' die prolee, nie* Dik$els sien ander persone
iets raak $at -' ,isk'k* #ergel'k dit deur na -ouself in %n spieel te
k'k* Die perspektief en hoek van $aaruit -' na -ouself k'k) is
heelte,al anders as $at die res van die $ereld -ou sien* Dit is
dik$els dan ook hoe dit $erk as -' EBT op -ouself doen ,et %n
prolee, $at aie inge$ikkeld is*
On#oldoende $ennis en er#aring #an EBT
Alhoe$el EBT %n ,aklike en eenvoudige proses o, aan te leer) is
daar aie ko,ponente daarvan $at deeglike studie en oefening
nodig het* 0ndien %n praktis'n nie oor genoegsa,e kennis en
vaardighede eskik nie) sal dit in s' resultate $'s* EBT sal dik$els
evredigende resultate vir eenvoudige prole,e le$er) selfs vir
nu$elinge) ,et net die asiese kennis van die proses* Wanneer dit
egter ' ,eer inge$ikkelde prole,e ko,) dan kan hulle ,aklik
vasrand as hulle teen een van die struikellokke in die $eg die
sukesvolle EBT vasloop*
Dit is dan ook so dat %n ek$a,e en ervare praktis'n $at aie
kennis het) alt'd eter sal vaar as die eginner* Die Vla$ = kursus
evat aie video ,ateriaal) en ervaring het geleer dat dit in die
regte volgorde deurge$erk $ord*
J' kan EBT aanleer deur net die asiese resep te leer en die gids te
lees en die eerste opleideings video te k'k* Dit is ,aar soos aie
van ons ou hande ,oes leer* #andaar kan -' uitgaan en E;T doen
op -' fa,ilie en vriende) en $onderlike +een min%%t wonder$e+
eleef) ,aar as -' nie die volgende gevorderde kursusse doen nie)
sal -' kort voor lank ,et prole,e te doene kr' $at -' nie kan
aasraak nie) -ou kop skud en se +dit wer$ nie.+ Die enigste rede
$aaro, dit nie $erk nie) is o,dat -' in -ou onkunde iets ,isgek'k
het* Waarvoor sal dit vir ,il-oene ander persone verligting ring)
en nie vir -ou nie@
0n die gevorderde kursus leer ons nie net die asiese eginsels in
die f'nste esonderhede nie) ,aar ook die kuns o, EBT te toe te
pas in le$endige sessies* Die verant$oordelikheid o, -ouself
verder te e,agtig deur gereelde $erks$inkels ' te $oon) is -ou
eie* Dit is nie alt'd nodig is o, alles van EBT af te $eet voordat -'
-ouself en ander kan help nie) en daarin is een van die kragte van
die prosesJ dit is eenvoudig en ,aklik*
As -' dus nie t'd spandeer on die proses korrek te leer nie) en veral
$anner dit ' die ,eer inge$ikkelde prole,e ko,) ,oet dan nie
aannee, dat dit EBT is $at nie $il $erk nie) eerder as o, die fout
' -ouself te gaan soek* Dit $as nog nooit regverdig o, die
gereedskap te la,eer) as -' nie die nodige vaardighede het o,
daar,ee te $erk nie*
.ere$ aan 7oti#ering
-die !ersoon wil nie regtig #erander nie1
/o af en toe sal ons %n situasie kr' $aar die persoon eerder verkies
o, in stagnasie of ,et s' prolee, saa, te leef) as o, te verander*
Alhoe$el dit hartseer is) is dit aie $aar*
.ns ,oet hierdie gevalle nie ver$ar ,et o,gekeerdheid nie) $ant
alhoe$el -' skepties kan $ees oor EBT) sal dit nog steeds $erk*
Daar is verskeie redes $aaro, ,ense nie $il verander nie) soos v
hulle voel veilig in hulle gevestigde ge$oontes* 4ulle prolee,
kan dalk veroorsaak dat hulle die aandag en si,patie van persone
kr' $at hulle voorheen nooit gehad het nie* 0n sulke gevalle ,ag -'
dalk -ou ,ening lug) en voorstelle aan %n persoon ,aak) ,aar
onthou o, alt'd s' esluit te respekteer* 4oe ,oeilik dit so,t'ds
,ag l'k te $ees) is dit aie elangrik o, nooit dit as -ou
verant$oordelikheid te sien o, ie,and te proeer verander nie*
E;T sal alt'd $erk) ,its -' graag $ill verander)
Energie To$siene of Sensitiewiteite
%n /terk genoeg toksien of sensitie$itiet in) op) of rondo, -ou) kan
ook veroorsaak dat EBT nie $erk nie* Dit is een van die raarste
van die struikellokke $at verhinder dat EBT nie $erk nie) ,aar
dit kan tog geeur* 4ierdie toestande kan plaasvind as gevolg van
iets $at -' pas geeet het) klere $at -' aanhet) ,atte) troeteldiere)
-u$ele aan -ou liggaa,) ,etaal aan in liggaa,) tandstopsels)
penne) draadt-ies) of self ,etaal plate en skroe$e* /elfs selfone en
horlosies kan dit veroorsaak*
+edis'ne kan toksiese reaksies in die liggaa, veroorsaak en o,
dit uit te skakel) ,oet ons dit kan identifiseer* Dit is nie alt'd
,aklik nie) ,aar kan ,et ehulp van spiertoetse vasgestel $ord*
Alhoe$el hierdie toetsproses nie %n gedeelte van EBT is nie) $ord
dit in %n 'laag ehandel*
As %n vooreeld hier $il ek geruik ,aak van een van &ar' (raig
se eie ervarings gedurende %n $erks$inkel* 4' kon geen sukses
,et EBT ereik het gedurende %n $erks$inkel ' %n hotel* B'
navraag het dit gel'k dat die hotel net die vorige dag nu$e ,atte
laat installeer het) $at toksies vir ,eeste van die kursursgangers
$as* 4' het die groep na uite genee, en on,iddelik resutate
egin kr'* As die ite, eers ekend is) dan is dit aie ,aklik o, op
te los* Die grootste prolee, egter is o, dit op te spoor*
Dit is dus raadsaa, dat persone hulle selfone) -u$ele) horlosies en
enige iets $at die prose van EBT kan einvloed) ver$'der voordat
-' ,et die proses sal egin* Wees lie$er veilig as -a,,er*
Die Verw/dering Van To$siene en Sensitiewiteite
#ir die doel$it van die kursus is dit nodig o, duidelike onderskeid
te ,aak tussen allergies en sensitie$itiete* Allergies kan
le$ensedreigend $ees) en is ,oet slegs deur gek$alifiseerde
praktis'ns ehandel $ord) ter$'l die proses o, enige
sensitie$iteit te ehandel) aie eenvoedig is* Dit $ord gedoen deur
die voor$erp ,et een hand aan te raak en ,et die ander hand te
tik*
Die Aanvangstelling sal as volg $ees6 "Alhoe$el ,' liggaa,
sensitief is vir***********) vra ek ,' liggaa, o, ***********te aanvaar as
veilig en gesond"* 4erhaal dit AK en geruik die volgende stelling
vir die res van die punte* "hierdie sensitie$iteit vir ********"*
#ir die volgende rondte geruik die volgende stelling6 " ek vra ,'
liggaa, o, ************te aanvaar as veilig en gesond"* &eruik die
volgende stelling en $issel dit af alternatie$elik op elk punt*
Binne oog6 "hierdie oorl'$ende sensie$iteit vir***********"*
5ant van oog6 " ek vra ,' liggaaa, o, die sensie$iteit te
oorko,"*
.nder oog6 " hierdie oorl'$ende sensie$iteit vir*********"
.nder neus6 " ek vra******** Ens
Alhoe$el die voorko,s van ,ateriaal en ander tipes sensitie$iteit
,inder dik$els voorko,) ,oet ons daarvan kennis nee,* /elfone
is egter %n groter prolee,) en deur net die selfoon t'dens die EBT
sessie te ver$'der) is die prolee, ge$oonlik opgelos*
Alhoe$el hierdie nege ite,s is as die elangrikste struikellokke
op die $eg na sukses van EBT is) is daar een aie ander logiese
struikellok $at ons al,al daagliks ondervind) en dit is o, te gou
,oed op te gee* #olharding is die sleutel tot sukses) en so,,ige
prole,e kan tot soveel as 1" rondtes verg voordat dit opgelos is*
.f -' nou %n gesoute praktis'n of %n nu$eling is in die veld van
EBT) dit sal -ou $erk net soveel ,akliker ,aak as -' van die
struikellokke e$us is) en die kennis daarvan toepas*

Die +)ol!rent Tegnie$+
8,et erkenning aan &ar' (raig:
&ar' $as nog alt'd van ,ening dat EBT ,eer suksusvol is indien
%n persoon die prolee, aie spesifiek enader) eerder as gloaal*
Dit kan die verskil eteken tussen ,islukking en dra,atiese
sukses* Alhoe$el die eginsel van die tegniek eenvoudig is o, te
verstaan) vind so,,ing persone dit ,oeilik o, in die prakt'k toe
te pas*
&elukkig is daar %n tegniek $at die proses eenvoudig en ,aklik
,aak) getrou aan die vor, van EBT* &ar' noe, hierdie tegniek
die +)ol!rent Tegnie$+ Eenvoudig gestel6 as die klient %n rolprent
van die spesifieke geeure in s' gedagtes kan vor,) dan is dit
spesifiek* %n 2ollprent het %n spesifieke egin en einde) %n spesifieke
storie) spesefieke karakters) aksies) tonele en $oorde) $at dan $eer
spesifieke e,osies laat ontstaan* As die klient nie %n rolprent van
s' prolee, kan ,aak nie) dan is die prolee, nie akkuraat
eskr'f nie* 4ier volg %n goeie vooreeld6
#eronderstel die klient stel s' prolee, as6 "+' pa het ,' alt'd
,ishandel*" Dit is te $'d) aangesien die ,ishandeling $aarsk'nlik
uit veelvuldige spesifieke insidente estaan* 0ndien -' dan die
klient sou vra of h' daarvan %n rolprent sou kon ,aak) DAN 0/ J3
&ENE0& .+ 4.+ TE ;.2/EE2 0N D0E 20&T0N& #AN %N
/PE/0;0E5E 0N/0DENT* 0ndien daar so hier en daar %n vae
insident opduik) is dit -ou taak o, die klient in die regte rigting te
lei* Die volgende prosedures vir die tegniek is deur die -are deur
&ar' verf'n) en is aie doeltreffend*
#ra die klient) " As daar ,n rol!rent so% wees, 5oe lan$ so% dit
d%%r?+
&e$oonlik sou die klient ant$oord dat dit nie in ,inute ge,eet
kan $ord nie* Dit reflekteer ge$oonlik %n spesifieke rolprent* As
hulle ant$oord "dae" sou $ees) dan is dit nog steeds te gloaal*
#ra die klient volgende6 + Wat so% die titel wees?+ Dit forseer die
persoon o, spesifiek te $ees* 0n die ,eerderheid van gevalle kan
ons %n ant$oord kr' soos v +.e#eg in die 6om%is+ of "+'
Ongel%$ met 7a se 7otor.+ 0ndie -' %n ,eer alge,ene ant$oord
kr') ,aar seker oor hoe spesifiek dit is*
#ersoek die klient o, die rolprent te rol in s' gedagtes en die
intensiteit $at h' N.L eleef) op %n skaal van "E1" te ,eet*
Alternatie$elik vra die klient o, die s'fer te raai indien hulle dit
sou vereel* Die raai$erk is ge$oonlik aie akkuraat en spaar die
klient ge$oonlik die e,osionele p'n*
Doen nou %n paar rondtes EBT op "hierdie "&eveg en die
5o,uis" rolprent" o, die intensiteit te verlig
#ra die klient nou o, die rolprent ,et -ou te espreek) en egin
,et %n seg,ent $at ,aklik is o, te hanteer eerste* 7aa$ se$er
dat die $lient sto! as 5%lle enige intensiteit waarneem. *e $lem
o! die elangri$5eid daar#an om te sto!, aangesien meeste
mense glo dat 5%lle daaroor moet !raat, indien 5%lle #an die
!roleem wil ontslae wees, en 5%lle dan raaf moet wees en die
!/n #erd%%r. +et EBT $eet ons nou dat dit %n uitgediende geloof
is* Die punte $aar gestop $ord) skep die geleenthede o, op te tik*
&eruik EBT op elke punt $eear daar gestop $ord) totdat daar
geen intensitet in daardie seg,ent 8aspek: van die rolprent oor is
nie*
#ra die klient nou o, $eer die rolprent in s' gedagtes te rol en
enige intensiteit uit te lig*
4erhaal die EBT o, die intensiteit op elke toneel te verlig totdat
alles op nul is* 4erhaal die rol van die rolprentBEBT proses totdat
die hele rolprent geen intensiteit ople$er nie*
0ndien hierdie proses ehoorlik gedoen is) sal dit vinnig al die
o,e in s' e,osionele os afkap* J' kan dan nog een lat val)
daarnaa nog een******en nog een) totdat ? of tien heelte,al uitgehaal
is*
/iende dat ,eeste van die o,e iets ,et ,ekaar in ge,een het) is
daar %n alge,ene faktor $at regdeur die os versprei is) $at dan die
res van die o,e laat o,val*
Alhoe$el die klient se prolee, ",' pa het ,' alt'd ,ishandel")
uit %n paar honderd o,e 8insidenteBaspekte: estaan het) $ord dit
,eestal hanteer deur ?of 1" spesifieke insidente te neutraliseer*
4ierdie tegniek $ord aie pragtig gede,onstreer in die video "I
Da's at the #A*"
6e%se Stellings& Waar en Hoe om dit te .er%i$
,n Doeltreffende Aan#angstelling is die asis #ir ,n s%$ses#olle
EBT sessie.
Aanvaarding is %n noodsaaklike ele,ent van verandering) en -uis
daaro, geruik ons heel dik$els stellings soos6 "Ek is lief vir
,'self en aanvaar ,'self net soos ek is" of " Ek vertrou ,'self en
verge$e ,'self onvoor$aardelik*" Dit $ord veral geruik as die
intensiteit van die e,osie aie hoog is*
4ierdie stellings is veral effektief vir persoonlike prole,e) of in
gevalle $aar ons) ons self oordeel* Aangesien dit gereeld geskied
dat ons ons self la,eer 8al is dit one$ustelik: vir al ons
e,osionele of fisieke p'n) is dit elangrik o, eers die "self" te
aanvaar) o, verandering te laat plaasvind* #ooreelde van hiervan
is6
Alhoe$el ek**********
,' naels 't) is ek lief vir ,'self en aanvaar ,'self in elk geval
,' hu,eur verloor ,et ,' vrou as s' enige iets se of doen)
aanvaar ek ,'self geheel en al) net soos ek is*
aie ang is vir ,uiseB spinnekoppeB slange) en vertrou en aanvaar
ek ,'self totaal as %n ,anB vrou
hopeloos voel in ,' verhouding ,et ,' paB ,aB roerB susterB ens)
aanvaar en respekteer ,'self*
%n krater van ,'self ,aak as ek gedrink raak saa, ,et ,' vriende)
aanvaar en respekteer ek ,'self geheel en al en is %n goeie pa vir
,' kinders en %n goeie ,an vir ,' vrou*
laasnag die ed nat ge,aak het) $eet ek) ek is %n goeie kind en ,a
en pa is aie lief vir ,'*
#rek ang o, ,ore voor hierdie ,ense te praat) is ek lief vir
,'self en vertrou ,'self en eie vaardighede*
Wanneer dit gaan oor %n persoonlike prolee,) is selfrespek)
vertoue) vergiffenis) liefde en aanvaarding %n noodsaaklike
ko,ponent in die genesingsproses en persoonlike groei* Dit is
alt'd voordelig o, een of ,eer van hierdie ite,s in die
Aanvangstelling in te sluit*
/o,,ige persone vind dit uit die aard van die saak ,oeilik o, te
se "Ek is lief vir ,'self en aanvaar ,'self soos ek is*" Dit is dan
nodig o, die stelling ,eer aanvaaraar te ,aak v " Ek $il regtig
,'self liefhe en aanvaar net soos ek is" of " ek verkies o, ,'self
te vertrou en te verge$e*"
Alle prole,e is nie persoonlik nie) al dink ons ook so) en daaro,
is die alge,ene Aanvangstelling "aanvaar en lief***" #ir die ,inder
persoonlike prole,e $erk 6EUSE STE**IN.S ook goed)
indien nie eter as die standaard aan#angstellings nie* #ooreelde
van prole,e geskik vir keuse stellings is spanning as -' in die
verkeer vassit) kopseer) en trau,atiese geeure* Ander prole,e is
p'n agv liggaa,seserings) $oede -eens ie,and) angs en
ase,halingsprole,e*
%n 5euse stelling is ook geskik indien die /E/Evlak onder A is of
laer* 4ier volg %n paar vooreelde van 6EUSE STE**IN.S.
Al5oewel.....
ek nog steeds $oedend is oor hulle ,' fiets gesteel het ' die
kaffee) verkies ek o, die $oede te laat gaan en ,et vertroue kaffee
toe te gaan*
ek die p'n in ,' regter skouer gehad het) en ek ,' liggaa,
versoek o, dit te laat gaan) verkies ek o, ,' skouer ge,aklik en
p'nvr' te kan e$eeg*
ek nog steeds lus het vir die stuk s-okelade koek) verkies ek o, die
oorl'$ende drang inne in ,' totaal te eli,ineer) en die ehoefte
o, die koek te eet te laat gaan*
ek glad nie daarna uitsien o, ,' s$aer te sien nadat h' ,' suster
verneuk het nie) verkies o, ho, te aanvaar en aan te gaan ,et ,'
le$e*
ek dit soos pes haat o, die honde se olle op te tel) o,dat dit ,'
naar ,aak) verkies ek o, die narigheid te oorko, en daar,ee te
deel) vol selfvertroue en ,et ge,ak*
ek nog steeds sensitief is vir gluten) verkies ek dat ,' liggaa,
hierdie gluten sal aanvaar vir die este en die opti,ale van ,'
liggaa, se gesondheid*
ek allergies is vir kathare) esef ek dat dit veilig is vir ,' o, '
die katte te $ees en ek verkies o, ,' liggaa, toe te laat o,
hierdie kathare te kan hanteer*
Doen die Aan#angstelling drie keer ter$'l -' op die
5aratekappunt tik en geruik die oorl'$ende stelling as -' deur
die res van die punte gaan* Doen ten ,inste A rondtes vir elke
Aanvangstelling*
Doen een rondte vanaf die $enkrou en herhaal die negatie$e
oorl'$ende frase v "p'n in ,' regter skouer*" Begin dan $eer %n
rondte op die $enkrou en geruik dan net die positie$e stellingJ "
ek verkies o, p'nvr' te $ees en ,' skouer ge,aklik te kan
e$eeg*"
Nog %n ,etode $at susesvol is) is o, die "te laat gaan" stelling af
te $issel ,et die "ek verkies******" stelling) v6
WB6 " Ek verkies o, die p'n in ,' skouer te laat gaan*"
5.6 " Ek verkies o, p'nvr' en ge,aklik te voel*"
..6 " Ek verkies o, die p'n in ,' skouer nou te laat gaan*"
.N6 " Ek is verkies o, p'nvr' en ge,aklik te voel*"
&aan deur al die punte totdat die intensiteit op nul is en die
prolee, heelte,al opgeklaar is*
Deel V/f
7ees algemene #rae oor EBT
>. Waarom die ger%i$ #an negatiewe stelling
Deur die prolee, 8$at ge$oonlik negatief is: hardop te se) ring
dit ge$oonlik dit ge$oonlik e,osies of ge$aar$ordings na die
oppervlak oor die insident) $at dan die liggaa, en die
energiestelsel inlig $aar die ont$rigting 8lokkasie: ,ag $ees*
Ter$'l ons dan op die ,eridiane tik) stuur ons klein skokgol$e
deur die ,eridiane* Dit ver$'der dan die lokkasie of ont$rigting
aie sutiel $at deur die negatie$e e,osie gevor, $as*
0ndien -' %n positie$e stelling sou ,aak) sou die liggaa, en
ondere$uss'n dit eenvoudig ver$erp) veral as dit nie op daardie
oo,lik aie ,et die realiteite van -ou le$ens$'se vereensel$ig
kan $ord nie*
Dit is $el $aar dat -' -ouself so,t'ds kan kal,eer deur vir -ouself
$'s te ,aak dat alles reg is) ,aar dit is nie die doel van EBT o,
-ou te kal,eer nie* Deur die korrekte geruik van EBT $ord die
hele prolee,) p'n of negetie$e e,osie) uitgeskakel en die
oorsaak daarvan ver$'der*
0ndien die algehele intensiteit van die e,osie onder A op die /E/
skaal is) dan kan ons positie$e stellings geruik) en die
ondere$uss'n en selfs die e$uss'n sal dit dan aanvaar*
;. Is dit #oordelig om o! eide $ant gel/$ te ti$?
Elke praktis'n het s' eie ,anier o, te tik $at vir ho, die este
$erk* /o,,ige praktis'ns e$eer dat deur op eide kante gel'k te
tik) hulle eter resulate kr'* Aangesien dit %n persoonlike keuse is)
eveel ons aan dat -' die proses geruik $aar,ee -' ge,aklik
voel*
=. Watter !%nt is eter om te ger%i$ #ir die aan#angstelling?
Beide die teer punt en karatekap punt kan vir die doel geruik
$ord en het alei hulle voordele* Dit is ook %n k$essie van
persoonlike keuse*
Die teer punt verteen$oordig %n gedeelte van die liggaa, se
li,fatiese dreineeringstelsels* Die punt is ge$oonlik teer as gevolg
van kongestie in die li,f) en deur dit te vr'f) help dit o, die
toksiene in die li,f los te ,aak en te dreineer*
Die karatiekap punt egter) is ook die punt $at geruik $ord o,
sielkundige o,gekeerdheid reg te stel* Dit het dus die voordeel dat
indien die punt geruik $ord) dit terseldert'd die o,gekeerdheid
sou uitskakel indien dit ' die klient teen$oordig $as) soos v in
die ,eeste gevalle van chroniese siektes*
?. Waarom ger%i$ sommige mense #ers$illende ti$!%nte as
ander?
Die liggaaa, het 19 ,erdiane $at regdeur die liggaa, versprei is
en op verskeie plekke onder die oppervlak van die vel voorko,
soos in die gesig) kop) ol'f) ruggraat) enkels) vingers) hande en
ge$rigte* +et die ont$ikkeling van EBT het &ar' (raig esluit
o, die eenvoudig te hou) en vandaar die standaard punte* Deur
egter van die ander punte ' te voeg kan die effektie$iteit van
EBT verhoog $ord* Daar is egter nie regte of verkeerde punte nie*
.ns al,al leer deur ondervinding en geuik die punte $at vir ons
die este resultate ring*
@. 6an EBT o! $inders en troeteldiere ger%i$ word?
Ja* EBT kan aie suksesvol op asies enige ie,and geruik $ord)
insluitende -ou troeteldiere* #ir aas) ouer ,ense) troeteldiere en
persone $at nie op hulle self kan tik nie) kan -' surrogaat tik
geruik) deur op -ouself te tik na,ens hulle* As -' iet-ie ,eer
selfvertroue het) dan kan -' dit selfs op plante geruik*
A. Hoe lan$ moet e$ ti$ #oordat e$ enige res%ltate sien?
Die ant$oord hierop sou $ees6 "Totdat -' die resultate kr' $at -'
$il he*" Nor,aal$eg sou enige prolee, ine A tot 9 rondtes
opgelos $ees) $at slegs %n paar ,inute duur* Eenvoudige prole,e
is relatief ,aklik o, op te los*
0n ,eer ing$ikkelde gevalle kan dit 1" tot 1! rondtes nee, o, dit
op te los* 0nge$ikkelde prole,e het ge$oonlik ,eervuldige
aspekte en kan so,s aie t'd en vaardigheid vereis o, heelte,al
opgelos te $ord) en kan so,t's tot %n uur of ,eer duur* 0n ag
geno,e dat konvensionele ,etotes so,s ,aande en -are nee, o,
dieselfde prole,e op te los) $ord ons aie ederf deur die "een
,inuut $onder$erke" ,et EBT* .ns $ord dan ongeduldig as dit
iet-ie langer nee,* .ns ,oet dit egter in gedagte hou dat dit nog
steeds aie vinniger is as $at enige ander terapie kan hoop o, te
ereik* &eduld en deursettingsver,oe is die sleutel o, die ,eer
ko,plekse en uitdagende prole,e op te los* T'd ,oet egter nie as
die ,aatsaf vir sukses geruik $ord nie) en ehoort nie so %n groot
rol te speel nie*
4ou aan ,et EBT tot -' seker is die prolee, is opgelos* Toets
-ouself deur aan die prolee, te dink en die e,osie daaragter $eer
te proeer eleef* As die intensitiet op nul l') dan is die prolee,
opgelos* Dit is hoe lank dit nee,*
B. Wat is m/ SES"#la$ en is dit elangri$ om dit te weet?
/E/ staan vir /u-ektie$e Eenhede van /panning B /tress*
Alhoe$el dit nie $erklik is nie) $ord dit aie alge,een geruik*
Dit is elangrik o, -ou /E/Evlak te $eet) sodat -' -ou vordering
kan ,eet en die EBT proses daarvolgens kan aanpas*
0ndien -' slegs die stelling ,aak dat -' %n p'n het) gee dit nie veel
infor,asie nie) ,aar as -' nou %n s'fer$aarde aan die p'n toeken)
v %n C) dan het -' %n definitie$e eginpunt o, vanaf te $erk* /oos
-' vorder ,et die proses en die s'fer ver,inder vanaf C na I) na A)
dat $eet -') -' ,aak vordering en dat daar is nog $erk oor is* As
die s'fer na %n paar rondtes nog nie e$eeg het nie) dan $eet -' dat
iets verkeerd is en -' kan stappe nee, o, die proses reg te stel en
aan te pas*
As -ou s'fer op " is) dan $eet -' die prolee, is opgelos en -' kan
aan die hand van toetse dan vinnig vasstel of die prolee, vir goed
opgelos is aldan nie*
C. Wat daar#an as e$ nie m/ SES"#la$ $an e!aal nie?
Dit is nie alt'd so ,aklik o, op %n skaal van " E 1" te epaal
hoeveel -ou el,oog p'n of hoe k$aad -' vir -ou uur,an is nie of
hoe ang -' vir slange is nie* .p s' este is dit %n o-ektie$e
raaiskoot*
W'l so,,ige ,ense dadelik dit regkr' o, hulle /E/Evlak te kan
epaal) is dit ,oeiliker vir ander* &e$oonlik $ord die klient dan
versoek o, dit te raai*
Daar is egter %n eenvoudige ,anier $at kan $erk vir ,eeste ,ens
o, hulle /E/Evlakke vinnig te kr'* Proeer o, die sin hard en
vinnig) sonder o, te stop op die einde) te se net $at na -ou toe
ko,6 " Alhoe$el ek nie $eet $at ,' vlak van intensieteit nou is
nie) as ek ,oet raai sal ek se dit is %n********"
4ierdie is %n eenvoudige proses o, die e$uss'n uit te skakel en
laat die ondere$uss'n toe o, vir ons die ant$oord te gee*
Nor,aal$eg sal %n goeie praktis'n dit uit s' geprek ,et die klient
aflei $aar s' /E/Evlak is* 0ndien -' egter op -ouself tik) kan -'
,aar net raai en -ou este doen*
/al EBT $erk vir*********@
Dit is seker die ,ees alge,eenste vraag en $ord daagliks aan EBT
praktis'ns gevra* " 5an EBT $erk vir ******diaetes) hepatitis)
ge$igsverlies ens@" Die ant$oord sal alt'd %n ono,$onde "
proeer EBT vir enige iets" $ees* Dit is veilig o, te se dat EBT op
o,trent enige prolee, geruik kan $ord*

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.