You are on page 1of 3

P.U.

(A) 275

JADUAL KETIGA

(Subperaturan 7(1)

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN

(PENERIMAAN MASUK KE SEKOLAH, PENYIMPANAN,

DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID DI SEKOLAH) 1998

PERMOHONAN UNTUK PERTUKARAN SEKOLAH

OLEH MURID WARGANEGARA

Pengarah Pelajaran Negeri / PPD : __________________________________________________________________________

Nama dan alamat sekolah asal : __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

BUTIRAN-BUTIRAN TENTANG PERTUKARAN
SEKOLAH

1 Nama Murid : ___________________________________________________________________________________

2 Jantina : ___________________________________________________________________________________

3 Tarikh Lahir : ____________________ No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : _________________

4 Bangsa : ___________________________________________________________________________________

Tarikh Pendaftaran (sekolah
5 : ________________________________________________________________
sekarang)

Nama :
6 : ____________________ Jumlah biasiswa
biasiswa ________________________________

7 Tahun terakhir / tingkatan tertinggi : ________________________________________________________________

Jika sekolah menengah, aliran
8 : ________________________________________________________________
(nyatakan)

9 * Kelulusan UPSR : __________________________________________________________________________

PMR : __________________________________________________________________________

SPM : __________________________________________________________________________

* Sila lampirkan sesalinan keputusan
peperiksaan

10 Nama ibu/ bapa/ penjaga : __________________________________________________________________________

11 Alamat ibu/ bapa/ penjaga ( mengikut undang-undang ) : __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

12 Alamat surat menyurat ( jika lain dari No. 11 ) : _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

13 Sekolah baru yang dipilih

Pilihan
: ___________________________________________________________________________________
Pertama

Piliham
: ___________________________________________________________________________________
Kedua

14 Sebab-sebab pertukaran : __________________________________________________________________________

15 Tarikh pertukaran yang dikehendaki : ________________________________________________________________

16 Ulasan Guru Besar atau Pengetua : ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Tarikh : ____________________ ___________________________________________
( Tandatangan Guru Besar atau Pengetua )

Untuk keguanaan Jabatan Pelajaran Negeri / PPD : ________________________________________ * diluluskan /

tidak duliluskan untuk peneriamaan masuk ke sekolah ______________________________________________________

mulai dari tarikh yang
_________________________________________
dipohon.

* potong jika tidak berkenaan.

Cop Rasmi

_____________________________________________
________________________________
_
Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri /
Tarikh
PPD
Sila sertakan dokumen ASAL DAN SALINAN UNTUK PENGESAHAN :-

Sijil Lahir / Surat Beranak
(i)
murid
(ii) Surat Nikah / Perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa
(iii) Kad Pengenalan Ibu/ Bapa / Penjaga
Pengesahan alamat baru (Bil api/ air / cukai pintu ) yang
(iv)
terkini
(v) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah
Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 AKTA Pengangkatan
(vi)
1952

NOTA :

1 1 salinan dihantar kepada Pegawai Pelajaran Daerah yang berkenaan
2 1 salinan kepada ibu bapa / penjaga
3 1 salinan untuk fail sekolah lama