You are on page 1of 2

DUA-E-SANAMI-E-QURESH

Aye ALLAH tu muhammad o al-e-muhammad(j.j.h) ki rehmat nazil farma , AYE ALLAH
tu quresh k dono zalim or batil mabudon or dono shetanon or dono sharikon or in
dono ki betiyon par lanat kar(beshumaaaaaaar) jinhonay teray huqum ki khilafwarzi
ki teri wahi ko pit dikhai, teray innam k munkir howe, teray rasool ki baat nahi
mani, teray deen ko palat kar rakh diya teri kitab k taqazon ko pora nahi honay
diya , teray doshmanon say dosti ki teri nematon ko thokraya, teray aehkam ko
mutil kiya or teray faraiz ko batil kiya, or teri ayaton main alhad kiya , or
teray doston say adawat ki or teray dushmanon say muhabat ki, or teray sheharon
ko kharab kiya, or teray bandon main fisad pehlaya, aye ALLAH to in dono or in
ki matabat kar nay walon or in k doston or in k perokaron , or in k madadgaron
par lanat kar(beshumaaaaaaar) kyon k inhonay khana-e-nabuwat ko tabha kiya , or
is ka darwaza band kiya , or is ki chath ko thor dala , or is k asman ko is ki
zameen say or is ki bulandi ko is ki pasti say or is k zahir ko si k batin say
mila diya , is ghar k miqino ka istehsaal kiya or is k madadgaron ko halak
kiya or is k bachon ko qatal kiya or is k mimbar ko is k wasi or is k ilm k waris
say khali kiya or is ki imamat ka inkar kiya or in dono nay apnay parwardigar ka
sharik banaya lehaza tu in k azab ko sakht kar or in dono ko hamesha dozakh
main rakh or tu khub janta hy k duzakh kya hy woh kisi ko baqi nahi rakhta or na
chorta hy .
Aye allah tu in par lanat kar har buri baat k uoz main jo in say sirzard hoi ho
yani inhonay haq ko poshida kiya or mimbar par charay or momin ko takleef di or
munafik say dosti ki or ALLAH k doston ko aziyat dii , or Rasool allah k dhidkaye
howe ko wapas laye or allah k sachy or mukhlis bandon ko jila watan kiya or
kafir ki madad ki or imam ki behormati ki or wajib main taghir kiya or asaar k
munkir howe or shar ko ikhteyar kiya or masoom ka khun bahaya or kher ko tabdil
kiya or kufar ko qaim kiya or jhut par aray rahay or miraas par nahaq qabis howe
or kheraaj ko munqata kiya or haram say apna pait bhara OR KHUMS KO APNAY LIYA
HALAL KIYA or batil ki buniyad qaim ki or zulm o joor ko raiij kiya or dil main
nafaq poshida rakha or makar ko qalab main chopaye rakha or zulm o sitam ki
ashaat ki or wadon k khilaf amal kiya or amanat main khayanat ki or apnay aehad
ko thor dala or ALLAH RASOOL k haram ko halal kiya or ALLAH RASOOL k halal ko
haram kiya MASOOMA(J.J.H) k shikam par darwaza gira kar shagafta kiya or MUHSIN
MASOM ko shaheed kiya or MASOOMA-E-ALAM(J.J.H) k pehlo ko zakhmi kiya or qabla
wazigsht jo fidaq par likha gaya tha phar dala or jhamiyat ko proganda kiya or
muzizin ki aburo rezi ki or zalil o aziz kiya or haqdar ko haq say mehrom kiya
or jhut ko fareb k sath amal main laye or ALLAH RASOOL k huqum ko badal diya
or IMAM ki mukhalfat ki .
AYE ALLAH JIN JIN AYATON KI AINI HESIYAT KO INHONAY BADLA HY in k adad o shumar k
mutabiq in par nafrin farma(beshumaaaaaaaaaaaaaar) or jitnay faraiz choray hain
jitni sunaton ko tabdil kiya hy jo jo aehkam mutil kiye hain jin jin rasmon ko
mitaya hy jin jin wasiyaton ko kuch say kuch kar diya or woh umor jo in k haton
zayan howe or woh bayat jis k parakhchay uraye gaye or woh ghawaiyan jo chopain
neez woh daway jinhay insaaf say mehrom rakha gaya woh sabuth jinhay qabul kar
nay say inkaar kiya gaya or woh hilay bahanay jo tarashay gaye woh khayanat jo
barti gaii or phir woh pahari jis par yeh jan bachanay k liye char gaye . woh
maiin rahin jo inhonay badli neez woh khutay rastay jo inhonay ikhteyar kiye in
sab k barabar in par lanat behj(beshumaaaaaaaaaaaaaaaaaar)
Aye Allah poshida tur par zahir bazahir or aelaniya tarike say in par nafriin
farma(beshumaaaaaaaaaar) beshumar lanat , abdi lanat lagatar lanat or hamesha
baqi rehnay wali lanat jis ki tadad main kabhi koi kami na ho or in par is ki
mudat kabhi khatam na ho aesi lanat jo awal say shuro ho or akhir tak muntaka
na ho , or in k madadgaron par or nustar kar nay walon par or doston par or in k
hawa khawaon par or farmabardaron par or phir in ki taraf raghbat kar nay walon
par or in k aehtejaj par hum awaz honay walon par OR IN KI PERAWEE KAR NAY WALON
K SATH KHARAY HONAY WALON PAR or in k aqwal manay walon par or in k aehkam ki
tasdeek kar nay walon par(beshumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar)
Aye Allah tu in par aesa azab nazil kar k jis say ahl-e-duzakh fariyad kar nay
lagin Aye tamam alamon k parwar digar meri yeh dua qabul kar pas Aye Allah tu in
sab par lanat kar(beshumaaaaaaaaar) OR REHMAT NAZIL KAR MUHAMMAD O AL-E-MUHAMMAD
ki.

YA ALI AMEEEEEEEEEN