You are on page 1of 16

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Odsjek:Zrakoplovni saobraćaj

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
LOGISTIKA U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA

Tema 7: Specifičnost izmjeritelja strukture kvaliteta
logističke usluge

Predmetni nastavnik:
doc.dr.Abidin Deljanin
April, 2009.godine
Uvod

Specifičnost izmjeritelje strukture logističke usluge se sastoji u tome što u okviru
proizvodnih sistema materijalne proizvodnje(saobraćaj je četvrti u tom sistemu, iako po
klasifikaciji spada u uslužne djelatnosti, jer se transportom omogućava realizacija
upotrebne vrijednosti nekog proizvoda), u većini slučajeva postoje razvijeni standardi,
kao i mjerenje dostignuća kvaliteta.
Kvalitet usluge, pa time i kvalitet transportnog i logističkog procesa je specifičan i u
mnogome zavisi od zatjeva korisnika usluga logističkog i transportnog karaktera.
Prema nekim definicijama logistike očito je čemu ona teži, to jest šta se logističkim
postupcima u krajnjoj mjeri želi postići.
Tako logistika obuhvata aktivnosti kojima se upravlja tokovima proizvoda i
koordinacijom resursa i tržišta, ostvarujućim potrebnim nivom usluga sa najmanjim
troškovima.Britanski logistički institut definiše logistiku kao “vremensko pozicioniranje
resursa u okviru lanca snadbijevanja.”
Da bi se sve to postiglo potrebno je imati pokazatelje koji nam govore o tome da li je sve
izvršeni na način koji je zahtjevan od korisnika logističke usluge, jer veliki je broj
raznovrsnih zahtjeva, a sve to zbog raznovrsnosti korisnika.
Tako zbog velikog broja korisnika, raznovrsnosti u specifičnosti roba kao i raznovrsnost
u destinacijama na koje je potrebno izvršiti dopremu roba, putnika i informacija zavisno
od grane saobraćaja kojoj se pruža logistička podrška, zatim kontinuitet u snadbijevanju,
vremenska usklađenost transporta i krajnje potrošnje samo predstavljaju neke od
elemenata koji pokazuju ili neki od pokazatelja specifičnosti strukture logističke usluge,
to jest da li je moguće postojanje univerzalnog postupka utvrđivanja kvaliteta u
transportu i logistici.
Ovim seminarskim radom žeilm na najbolji mogući način i u mjeri potrebnoj za ovaj
predmet nabrojati neke osobenosti tih pojedinih faktora kvaliteta.
Nastojat ću o svakom faktoru koji čini taj logistički lanac reći osnovne karakteristike i
istaći njegovu važnu ulogu u postizanju kranjeg zadatka svakog uslužnog preduzeća, pa
tako i preduzeća za pružanje logističke podrške, a to je krajnje zadovoljenje potreba
korisnika ove djelatnosti, to jest domena vršenja usluga.

2
SPECIFIČNOSTI IZMJERITELJA STRUKTURE
KVALITETA LOGISTIČKE USLUGE

Razvoju ideje kvaliteta, u njenoj praktičnoj primjeni u skoro svakoj ljudskoj djetanosti, u
velikoj mjeri je doprinjela međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO, koja je
već 1979.godine ustanovila tehnički odbor ISO/TC 179 za rukovođenje i obezbijeđenje
kvaliteta, a 1987.godine izdala prvu seriju standarda iz područja sistema osiguranja
kvaliteta ISO 9000.
Za veoma kratko vrijeme to jest kratak vremenski period koncept ISO našao je primejnu
u raznim preduzećima i kompanijama širom svijeta.
Taj koncept osiguranja kvaliteta kroz razne mehanizme poslovanja i unaprijeđenja
procesa rada nije zaobišao i logističke organizacije koje pružaju logističku podršku u
raznim oblastima ljudskog djelovanja.
Da bi se logistička usluga mogla kvantifikovati na cjelokupnom logističkom lancu,
neophodno je izvršiti razgraničenja i razlaganje na osnovnu strukturu logističkog lanca uz
postizanje cilja, to jest kvaliteta u svim fazama logističkog lanca.
Cilj kvaliteta predstavlja sve ono što se traži, ili sve ono čemu se teži, a u vezi je sa
kvalitetom.Razni korisnici imaju različite zahtjeve i ciljeve u transportnom i logističkom
lancu, te se kvalitet u tim procesima ocjenjuje ispunjenjem tih zahtjeva.

Najčešći elementi kvaliteta transportne i logističke usluge mogu se razvrstati u tri
osnovne grupe, i to1:

1. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju prije neposrednih aktivnosti kao što su:
- izbor vida i oblika transporta,
- izbor i formiranje transportnih jedinica,
- preciziranje svih tehničko – ekonomskih postupaka,
- primjena informacionog sistema i
- slične aktivnosti bitne za ovu pripremnu fazu procesa logističke
podrške korisnicima logističkih usluga.

2. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju u toku transporta, odnosno distribuciji robe,
kao:
- pouzdanost u realizaciji i vremenu trajanja ciklusa transporta i
distribucije
- ispunjenje posebnih zahtjeva korisnika usluga

3. Elementi kvaliteta koji se primjenjuju nakon izvršenog transporta i distribucije, u
koje spadaju:
- ispunjenje zahtjeva i garancija o kvalitetu,
1
Sličnu kategorizaciju elementa kvaliteta u transportnom procesu koristi i dr.Risto Perišić:Sistem kvaliteta
usluga, logistika, informatika, Institut tehničkih nauka SANU, Beograd. 2002.godine

3
- odnos prema reklamacijam,
- povrat ambalaže i slični postupci.

Da bi se kvalitet transportne usluge mogao ocjeniti, potrebno je pokazatelje ili
izmjeritelje kvaliteta posmatrati strukturno u okviru logističkog lanca.Tako je prikazano i
na sljedeoj slici.

1.Upotrebna
vrijednost

6.Tačnost 2.Vrijeme
informacija ciklusa

KVALITET

5.Dinamičko
3.Pouzdanost
prilagođavanj
i tačnost
e tržištu

4.Tovarne
jedinice i
pakovanje

Slika 1.Osnovni pokazatelji kvaliteta transportne
usluge u logističkom lancu2

Sa slike je vidljivo da osnovne parametre kvaliteta transportne usluge čine :

1. Zaštita upotrebne vrijednosti robe u obimu i kvalitet koji je predat u logističi
proces, posebno se to odnosi na robu koja ima vremenski ograničenu upotrebu,
lahko kvarljiva roba itd.;
2. Vrijeme realizacije cjelovitog ciklusa zahtjeva korisnika, podrazumijeva vrijeme
od trenutka naručivanja proizvoda do trenutka isporuke naručene robe korisniku;
3. Pouzdanost i tačnost naručene robe to jest rokova i intervala snadbijevanja;
4. Mogućnost prilagođavanja zahtjevanjih količina primjenom odgovarajućeg
pakovanja, obilježavanja, tovarnih jedinica, osiguranja i drugo;
5. Sposobnost brzog prilagođavanja zahtjevima korisnika, uslovljenih dinamičkim
promjenama na tržistu;
6. Tačnost i pouzdanost informacija za korisnika u svim dijelovima logističkog
lanca.
2
Slika preuzeta:Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu, Knjiga II,:
Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008. str.132

4
Analiza kvaliteta strukture logističkog procesa ukazuje na manjkavost realiziranog
kvaliteta, identifikuje uzroke i daje elemente za programsko poboljšanje procesa i veću
prilagodljivost zahtjevima kvaliteta koji zahtijeva korisnik.
Ovakav pristup je moguće demonstrirati na primjeru kompanija, to jest na
organizacionim modelima čiji je cilj postizanje konzistentnog kvaliteta, pouzdanosti,
niskih troškova, i visoke profitabilnosti.
Ovi procesi su usmjereni ka demonopolizaciji transportnih preduzeća i razvojem
jedinstvenog transportnog tržišta, što u velikoj mjeri utiče na povećanje efikasnosti
proizvodnje, pored ostalog i kroz uvođenje organizacionih struktura i poslovnih metoda.
To podrazumijeva uravnoteženje tehnološke koristi sa korisnikom logističke ili
transportne usluge.
Dakle, važno je napomenuti važnost organizacione strukture za definisanje kvaliteta u
transportu.Pored optimizacije transportnog procesa u vremenu i prostoru, sigurnosti i
tačnosti transportne usluge, očuvanja upotrrebne vrijednosti transportujuće robe unutar
logističkog lanca, sastavni dio kvaliteta predstavlja, također, i visina transportnih
troškova kao i troškova logističke usluge koja se pruža u svim tim fazama, koji se javljau
kao dodatni troškovi koji utiću na cijenu robe.
To može izazvati pozitivan ili nagativan uticaj na veću ili manju konkurentnost robe na
tržištu.Da bi se regulisali ti odnosi moraju postojati neki izmjeritelji kvaliteta logističke
usluge koji su unaprijed standardizirani i poznato nam je nakon izvršetka logističke
usluge, da li je došlo do odstupanja od istih.
Tako su neki od najznačajnijih izmjeritelja ili pokazatelja kvaliteta logističke usluge
predstavljaju:vrijeme realizacije ciklusa narudzbe, spremnost za isporuku, paouzadnost,
detaljnije u podjeli koja slijedi.

Najznačajniji izmjeritelji kvaliteta3 logističke usluge su:

1. Vrijeme realizacije ciklusa narudžbe

Podrazumjeva vrijeme koje protekne od trenutka naručivanja proizvoda od strane
prodavača do trenutka isporuke (prijema) naručene robe.;

2. Spremnost za isporuku

Predstavlja odnos proizvoda koji se po svojoj strukturi i količini mogu isporučiti i
ukupnog broja zahtjeva za isporukom u posmatranom vremenskom periodu.
To jest broj zahtjava u odnosu na mogućnost realizacije istih.;

3
Detaljnije:Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu
Knjiga II, Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008.str. 70
Kvalitet je stepen do kojeg skup inhrerentnih karakteristika(osobina razlikovanja), ispunjava zahtjeve
(potreba ili očekivanje koji su iskazani, koji se uobičajno podrazumijevaju ili su obavezni).

5
3. Pouzdanost i tačnost isporuke

Predstavlja sposobnost održavanja ugovorenih rokova isporuke, odnosno intervala
odnosno snadbjevanja (prosječno vrijeme između dvije uzastopne isporuke).;

4. Modaliteti narudžbe

Mogućnost prilagođavnja u pogledu isporuke zahtjevanih minimalnih veličina
narudžbe, zahtjevanim vremenskim terminima, vrstama i načinima realizacije
narudžbe.;

5. Modaliteti strukture isporuke

Ugovorena isporuka, kao i primjena odgovarajućih tovarnih jedinica i pravila
pakovanja i zatvaranja, obilježavanje robe, osiguranje i druge radnje u vezi sa
tovarom.;

6. Fleksibilnost isporuke

To predstavlja sposobnost brzog i racionalnog(racio – um, razum) prilagođavanja
zahtjevima i promjenama na tržištu, u pogledu zadovoljenja zahtjeva kupca, što je i
glavni cilj kvaliteta4.;

7. Očekivani stepen informisanosti

Posjedovanje svih potrebnih i raspoloživih informacija u realnom vremenu, u svim
karikama lanca, jednostavnost, tačnost, unificiranost i pouzdanost informacija koje su
relevantne za taj dio logističkog procesa.;

8. Korektnost isporuke

Kvantitativno i kvalitativno zadovoljavanje zahtjeva isporuke (cijena, stanje
proizvoda, posebno kod kvarljive robe i robe vremenski ograničene upotrebe, i drugi
činioci kvaliteta).;

Kod utvrđivanju izmjeritelja kvaliteta usluga potrebno je postupati sa velikom
pažnjom,jer se ova veličina može određivati na nivou logističkih podsistema (narudžbe,
pakovanja, skladišnog i transportnog prostora),ali i na nivou cjelokupnog sistema.
Ta struktura izmjeritelja je veoma kompleksa, pa su se i mnogi autori bavili
problematikom struktute elemenata kvaliteta transportne i logističke usluge koji su ta
svoja istraživanja koje su vršili putem anketa.Ispitivanaj su sprovedena u raznim

4
Detaljnije:Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu Knjiga II, Kvalitet:
Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008.str.72

6
kompanijama u koji ma su ankatirani radnici tih kompanija iz raznih oblasti pružanja
transportnih i logističkih usluga.
U tabeli (tabela 1.) prikazani su neki od izmjeritelja kvaliteta usluga, pri čemu su
izdvojeni samo oni izmjeritelji koji su povezani sa logističkim aktivnostima.

Pored osnovne strukture izmjeritelja, veoma detaljan pregled izmjeritelja kvaliteta,
razdvojenih u pet kategorija prema podsistemima na koje se odnose biće zarađen dalje u
tabeli i to na sljedeće kategorije prema podsistemima i to :

1. logistika nabavke,
2. transport i tokovi materijala,
3. skladištenje i komisioniranje,
4. planiranje i upravljanje proizvodnjom i
5. marketing ili distributivna logistika.

Oni se svi navode se uokviru sistema izmjeritelja Logistic-controling.5
Struktura izmjeritelja kvaliteta logističkih procesa predstavlja kombinaciju kako
kvalitativnih tako i troškovnih, ali i izmjeritelja efikasnosti i prduktivnosti.
Čest slučaj pri razmatranju relacija među pojedinim logističkim performansama je
ilustracija nedoređenosti i nesavršenosti postojećih sistema.
Danas veoma značajnu ulogu u opstanku na tržištu i borbi sa konkurencijom igra
kvalitet6.To u velikoj mjeri potvrđuju rezultati različitih istraživanja čiji su su rezultati da
„kvalitet ustvari predstavlja relativno odsutsvo mana“, također, to je i kada nam se vrati
kupac, a ne proizvod.
Vidjivo je da su pri izboru logističkih i transportnih usluga za korisnika dominantni
pouzdanost isporuke, vrijeme isporuke i ukupni troškovi.
Definisanje i mjerenje kvaliteta usluga povezano je i sa čestim razlikama između onoga
što korisnik usluga očekuje i onoga što opaža u pogledu kvaliteta usluga i razlikama
između stvarnog i očekivanog kvaliteta usluga prema mišljenju korisnika.
U tabeli koja slijedi pokušala se na najbolji način izvršiti selekcija i strukturalizacija
izmjeritelja kvaliteta logističke usluge za određene podsisteme kojima pruža određene
logističke usluge u pojedimim fazama izvšavanja zahtjeva postavljenjih na tržištu, to jest
onih koji se u datom vremenskom periodu potražuju.

5
Materialwirschaftsleiter ''Kennzahlen System für das Logistik-Controling'', WEKA Fachverlag für
technische Fürungskrafte, März 1995
6
Pojam kvalitet predstavlja rezultantu vrijednosti svih elemenata kvaliteta ocjenjivanog materijala i usluga.
Kvalitet=sposobnost za upotrebu= svrsishodnost za namjenu – Materijali i robe u transportu – Skripta

7
IZMJERITELJI LOGISTIČKOG KVALITETA
TRANSPORT I PLANIRANJE I
LOGISTIKA TOKOVI SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE MARKETING
NABAVKE MATERIJALA KOMISIONIRANJE PROIZVODNJOM LOGISTIKA

Vrijeme Kvalitet usluge Procenat greške pri
zadržavanja pri i procenat realizovanih komisioniranju robe Udio zaliha u Vrijeme isporuke
izlasku robe transportnih zadataka saobraćaju

Procenat
pogrešnih Vremenska tačnost Vremenska tačnost Udio zaliha u balansu Spremnost isporuke
isporuka dostave

Procenat Skladišni kvalitet Procenat oštećenja pri Procenat greške pri otpremi
prigovora Učestalost nezgoda usluge i procenat otpremi
realizovanih zadataka
Procenat Udio dispozicijom
odbijenih Učestalost šteta Gubitci u definisanom uzorkovanja u Tačnost isporuke
isporuka periodu proizvodnji

Procenat Udio pogrešnom
odloženih Obrt zaliha dispozicijom Procenat odloženih
isporuka uzorkovanih hitnih isporuka
narudžbi
Količina robe koja se Procenat prigovora
ne naručuje
Troškovi greški u Udio naknadnih isporuka
prizvodnji
Prosječni nivo zaliha Produktivnost isporuke
Vrijem trajanja Produktivnost realizacije
pojedinih nivoa zaliha narudži

Učestalost pretovara Vrijeme distribucije
Srednje zadržavanaje Srednji troškovi realizacije
robe na zalihama narudžbe

Troškovi vezanog Udio troškova realizacije
kapitala narudžbe prihodu
Starosna struktura Troškovi distribucije po
zaliha narudžbi
Troškovi po jednoj otpremi

Transportni troškovi po
narudžbi
Udio troškova energije u
ukupnim troškovima
Srednje vrijeme pripreme
narudžbe do isporuke
Raspoloživost realizacije
otpreme
Procenat greške pri otpremi

Vremenska tačnost
Procenat prigovora

Tabela1. Prikaz izmjeritelja kvaliteta logističke usluge po podsistemima7

7
Prema Pfohl.H.-Ch.“Logistik-systeme“ Vierte, erweiterte und korrigierte Auflage, Springer-
Verlag(1990),str.46

8
VRIJEME TRAJANJA CIKLUSA PRIJEVOZA KAO ZNAČAJAN
POKAZATELJ KVALITETA USLUGE

Najznačajniji prikaz kvaliteta usluge je vrijeme trajanja ciklusa prijevozne usluge.
Da je značaj ovog prikaza kvaliteta usluge veoma veliki pokazala su i istraživanja koja
su imala za cilj analizirati dužine prijevoznog ciklusa, odnosno količinu vremena
potrebnog za realizaciju transportnog prijevoznog procesa, (uzimajući u obzir vrijeme od
utovara,vrijeme prijevoza, do vremena istovara kod korisnika).
Jedan od osnovnih problema u postojećoj pravnoj regulativi javnog prevoza robe u
unutrašnjem i međunarodnom transportu, ogleda se u tome sto egzistiraju regulisanja
(regulative) te oblasti na više nivoa.
Tako, u Bosni i Hercegovini postoje zakoni o prijevozu – primjer koji uređuju drumski
transport na nivou države (međunarodni i međuentitetski transport), na nivou entiteta i
Distrikta Brčko.
Tome treba dodati da su i kantoni u Federaciji BiH nadležni donositi zakone o prijevozu
koji važe na području kantona, pa je na osnovu toga većina kantona donijela te zakone.
Potrebno je posvetiti veliku pažnju ovom pokazatelju u okviru razmatranja logističkih
troškova,jer ako se imaju u vidu evidentne male brzine dostave robe i činjenicu da se
transportni procesi realizuju konstantno u vremenu sa izuzetno velikim vrijednostima
nekih roba.
Relativno jednostavan način kvantifikacija ovih troškova se realizuje utvrđivanjem
relativnog vremena koje roba provodi u okviru transportnog procesa kao i količine te
robe prisutne u tom procesu.
Radi eliminacije velikih trošakova, nastalih pri prijevozu robe do primaoca odnosno
porućioca, mora se razraditi plan prijevoza robe(to jest potrebno je obratiti pažnju
na faktore koji dovode do zadržavanja robe u transportnom procesu u okviru cjelokupnog
logističkog lanca koji se angažuje za izvršenje zahtjeva).
Prijevoz robe se danas obavlja modernim tehnologijama transporta.
Treća revolucija u transportu, to jest savremena inovacija sadržana u tehničkim i
tehnološkim promjenama, izražena je naročito u izgradnji novog koncepta integralnog
transporta zasnovanog na novoj tehnologiji i tehnici u sistemu transportnog lanca.
U našoj zemlji racionalizacija transporta putem transportnih lanaca rijetko se primjenjuje.

9
Uvođenjem transportnog lanca postiže se niz bitnih i u pogledu kvaliteta novih promjena
u transportu robe, kao što su:

 unificiranje tehničkih rješenja željezničkih, drumskih i drugih vozila (svako
vozilo postaje univerzalno za prevoz tovarnih jedinica nezavisno od robe koja se
prevozi);

To su takva rješenja kod kojih je moguće npr.kontejner natovariti na voz, koristiti
željezničku infrastrukturu, gdje je moguće, zatim cestovnu tovareći kontejner na kamion i
onda možda još na brod ili avion bez promjene transportnog suda, to jest bez mogućnosti
oštećenja sadržine koja se transportuje.

 smanjenje rada pri svim pretovarima (eliminišu se operacije “komad po komad”
koriste se velike tovarne jedinice);

Pojedinačni tereti, to jest komadna roba se slaže na palete i vrši se okrupnjavanje što
olakšava rukovanje jedinicama tereta.

 odstranjuju se klasična skladišta i magacini u dodirnim tačkama različitih vrsta
transporta (kontejneri se skladište na otvorenim skladišnim prostorima);

 ostvarenje standardizovanih8 i tipičnih tehnologija pretovara na čitavom
prevoznom putu robe (prelazak kontejnera, izmjenjivih transportnih sudova, kao i
“gornjeg postolja” sa donjeg postolja jedne vrste transporta na donje postolje
drugog transportnog sredstva, što omogućuje da se široko primjenjuju
standardizovani pretovarni uređaji);

 eliminisanje transportnih pakovanja i njihov povratni transport;

Tako je transportne posude duže, to jest ima vlasnik kome se nakon izvšenog transporta
vraćaju njegove npr.palete, ali natovarene drugim komadnim jedinicama u cilju
postizanja racionalizacije procesa.

 skraćivanje vremena pretovarnih operacija za cca 40 puta (time se skraćuje i
vrijeme zadržavanja transportnih sredstava.

To ima neposredni uticaj na produktivnost rada sredstava, odnosno na skraćenje obrta
kamiona, željezničkih vagona i drugih sredstava);

8
“standardi” – mjerilo sa kojim se porede predmeti, usluge ili postupci sredstva za usmjeravanje i
regulisanje kvaliteta proizvoda.
“standardizacija” – process razvijanja, donošenja i primjena standarda uz primjenu akomulisanog znanja i
iskustva, te njihovu transparentnost korisnicima proizvoda i usluga. Materijali i robe u transportu -
SKRIPTA

10
 ubrzavanje isporuke robe – skraćuje se vrijeme dostave (to oslobađa dio obrtnih
sredstava privrede proporcionalno vrijednosti robe koja se jednovremeno nalazi u
transportu i veličini skraćenja vremena dostave); i

 smanjenje oštećenja robe u procesu transporta (smanjenje oštećenja robe nastaje
zbog eliminisanja posrednih prostora po komadima i eliminisanja ranžiranja
primjenom kontejnerskih vozova).

Razvijaju se novi integracioni proces primjenom nove tehnologije transporta robe, čijom
primjenom se odstranjuju granice između pojedinih grana transporta.
Posljedica integracije sredstava drumskog, željezničkog, zračnog, rječnog i pomorskog
transporta su nastanak i razvoj novih transportnih sistema “od vrata do vrata” – koji
omogućavaju direktan transport robe od pošiljaoca do primaoca,.
Stvaranje zatvorenog transportnog lanca(to jest neprekidnog prijevoznog procesa) je
bitno obilježje ovih transportnih sistema.

JEDINSTVENI POKAZATELJ KVALITETA USLUGE SA ASPEKTA
KVALITETA PROCESA TRANSPORTA

Prognoze transporta baziraju se na:

 dosadašnjem razvoju transporta,
 razvoju stanovništva i ekonomije i
 razvoju transporta u Europi.

Studije koje su provedene za područje Bosne i Hercegovine u pogledu ekonomskog
razvoja ukazuju da bi se društveni proizvod do 2015. godine mogao kretati na nivou od
oko 3500-4500 dolara po stanovniku.
Ove i slične studije također predviđaju tendencije ka ranijim periodima kretanja u
pogledu zaposlenosti koja bi se povećala 2-3 puta u periodu do 2015. godine.
Smatra se da će rekonstrukcija ekonomije dovesti do promjena u raznim oblastima
ljdskog djelovanja. Što se tiče transporta, smatra se da će doći do povećanja asortimana
novih tipova roba za transport (u poređenju sa predratnom situacijom).
Postajati će sve značajniji transport robe za trgovinu, usluge i građevinski sektor i
oduzimat će prenos sirovina, serijskih proizvoda, što je bio slučaj u predratnom
transportu.Pojedini vidovi transporta će se razvijati, neki brže neki sporije.
Tako se željeznički transport neće razvijati tako brzo kao cestovni (trendovi slični u
zemljama Evropske Unije ).
U velikoj mjeri u budućnosti će biti dominantna mala i srednja preduzeća i ona će birati
najbrže i najekonomičnije načine transporta, što ide u prilog cestovnom transportu.Tim
razvojem doći će i do znatnih promjena u ekonomiji i u stanjima pojedinih vidova
transporta,postotak teretnih (teških) vozila će u budućnosti porasti.

11
Mobilnost

Jedna važna osobina u vezi sa transportom je mobilnost transporta, to predstavlja
proširenje dostupnosti, prihvatljivosti asortimana usluga na raznim područjima na kojima
čovjek ima potrebu djelovanja.
Tako je procjena rasta mobilnosti bazirana na povećanju mobilnosti po stopi od oko 7%
prosječno godišnje to je u kilometrima sa 5000 km u 2003. godini na oko 10.000 km u
2010. Moguće je da mobilnost poraste sa 10.000 km na 12.000 km u periodu od
2010 - 2020. godine to je po vozilu 1,6% godišnjeg prosječnog porasta .
Stopa rasta transporta putničkih vozila se procjenjuje (na osnovu rasta motorizacije i
mobilnosti) na 3,5-4,5% godišnje u periodu do 2010. i 3,5-4,0% u periodu 2010.-2020.
godine.Stopa rasta teretnog transporta procjenjuje se na bazi rasta GDP i faktora
transportnog elasticiteta i kretat će se od 6-7% godišnje u periodu do 2010. i 4,5-6% u
periodu 2010.-2020. godine. Stepen rasta međunarodnog saobraćaja u periodu 2000.-
2020. procjenjuje se na 3-4% godišnje.
U visoko razvijenim zemljama stope rasta transporta se kreću na nivou 3-4% godišnje (u
proteklom periodu), a prognoze su bazirane na stopama od oko 4%.

Motorizacija

Neke grane privrede su se razvijale brže neke sporije, činjenica je da se prije ekonomije
razvila motorizacija, taj fenomen je zabilježen i u Sarajevskom kantonu.
Već je u 2000. godini motorizacija u Sarajevskom kantonu u velikoj mjeri premašila nivo
motorizacije iz 1991. godine, što čini veliki kontrastu u pogledu cjelokupnog
ekonomskog razvoja zemlje ili konkretno kontona u našem slučaju.
Motorizacija svojim velikim porastom znatno podržava ekonomski razvoj Kantona
(poboljšava mobilnost, modernizira i stvara ekonomičniji vozni park, povećava potrebe
za uslugama i slično).
U poređenju sa predratnim nivom broj pređenih kilometara ima tendenciju smanjenja i
sada je dosta niži nego u ranijem periodu (sada se procjenjuje na 3000-5000, a prije rata
je bio 8000-10000 npr. po putničkom automobilu).
Moguća su očekivanja da će motorizacija slijediti očekivani evropski dugoročni trend
razvoja motorizacije koji teče sporije, ali na strateškom nivou i zbog ekoloških razloga.
Tako su za 2020. godinu data dva moguća rasta:

 niski sa 230 vozila/1000 stanovnika na 340 vozila/1000 stanovnika i
 visoki sa 230 vozila/1000 stanovnika na 380 vozila/1000 stanovnika.

Na ovaj način se došlo do godišnje stope rasta motorizacije koja iznosi 3,8% niska i 4,4%
visoka stopa rasta9.
Kod nas se jedna važna činjenica u teoriji i praksi najčešće zanemaruje to jest jedan od
najvažnijih pokazatelja kvaliteta usluge ,a to je :“ Jedinstveni pokazatelji kvaliteta usluge
9
Studija saobraćaja kantona Sarajevo - Mreža saobraćajnica, Sarajevo, jula 2005. str. 156 - 158

12
posmatrani sa aspekta efikasnosti funkcionisanja prijevoznog procesa su brzina prijevoza
količina izvršenog rada u jedinici vremena10“.
Tako je evidentno da prvu grupu elemenata kvaliteta usluga čine oni elementi koji se
manifestuju(realizuju) u trenutku kada krajnji korisnik ispostavlja svoje zahtjeve za
robom sa svim elementima narudžbe.

Davalac usluge(isporučioc robe) na prispjeli zahtjev, treba odgovoriti tako što će:

 korisniku dati sve potrebne informacije o robi,
 pružiti mu maksimalnu podršku pri mogućem korigovanju narudžbe i
 omogućiti mu što je moguće bolje realizovanje njegovih potreba i zahtjeva ma
kakve prirode oni bili i to u predviđenom vremenskom intervalu.

Zadatak korisnika je da obrati pažnju na vrijeme koje je potrebno za izvršenje
dostave(izvršenje prijevoza sa mjesta utovara do mjesta istovara)i da dobiveni podatak
proslijedi naručiocu, jer to predstavlja važan faktor za njega.
Zahtjevi korisnika je moguće da su nekad veoma specifični u pogledu vremena, načina
pakovanja, vida prijevoza, veličine tovarne jedinice, vrste prijevoznog sredstva koje se
koristi za vrijeme transportovanja, pa dostavljać uvijek mora biti spreman na to,a sve to
čini sastavni dio elemenra kvaliteta dostave robe koja podrazumjevaju različit izbor
načina dostave.
Najupečatljiviji parametar kvaliteta procesa dostave robe i na krajnjeg korisnika ostavlja
najveći utisak predstavlja vrijeme koje protekne od trenutka ispostavljanja zahtjeva
(narudžbe) do prijema robe.
Ono uvijek zavisi od nivoa funkcionisanja prijevoznog srdstva, samog organizovanja
prevoza robe, odnosno od dužine trajanja prijevoznog ciklusa.
Nakon dostave robe manifestuju se pojedini elementi kvaliteta koji su povezani sa
načinima plačanja za obavljene usluge i isporučenu robu i ispunjenje naknadnih zahtjeva
korisnika.Aktivnosti usmjerene ka definisanju kvaliteta u okviru logističkih aktivnosti
moraju biti usaglašene sa tržištem.
Analizirajući kvalitet usluge u okviru logističkih sistema potrebno je razmatrati i vezu
između nivoa kvaliteta i finansijskih sredstava koje treba uložiti da se taj nivo kvaliteta
postigne. Podizanje kvaliteta na veći nivo podrazumjeva poštovanje nacionalnih i
međunarodnih standarda, opremanje distributivnih sistema širim spektrom kvalitetnije
opreme, angažovanje VK radne snage kao i izborom savremenih sistema distribucije
baziranih na logističkim načelima.

10
R.Perišić, “Nova metoda sistematske analize prevoznog procesa i vrednovanje kvaliteta usluge”, časopis
«Saobraćaj» - br.11, Beograd, 1978. i knjiga “kontejnerizacija transporta”, Saobraćajni fakultet i dr.,
Beograd, 1977.godina

13
Tako za podizanje kvaliteta postoje razne mjere kojima je moguće u velikoj mjeri
postizanje željenog cilja - KVALITETA, a to je još uvijek zadovoljenje potreba krajnjih
korisnika logističkih usluga.

Podizanje kvaliteta podrazumjeva:

 Osavremenjavanje informacionih sistema, jedinstvenih, standardizovanih i
unificiranih u svim karikama prevoznog, odnosno logističkog lanca.
 Osavremenjavanje tehnologije skladištenja, sa znatnim stepenom mehanizacije
 Osavremenjavanje tehnologije pretovara, mehanizacijom i automatizacijom
procesa
 Osavremenjavanje tehnologije transporta, prvenstveno intermodalnih sistema i
savremene informatike
 Osavremenjavanje tehnologije pakovanja, polazeći od mikro modula, osnovnog
modula do formiranja idealne logističke jedinice itd.

U strukturi transportnog i logističkog procesa, kao posljedica zahtjeva korisnika, prisutne
su osnovne tendencije:

 Smanjenje količine rasutih tereta u transportu radi prealokacije proizvodnih
kapaciteta, odnosno težnja smanjenju transportnog koeficijenta (odnos
transportovane i proizvedene mase),
 Povećanje asortimana roba kao i standardizovanih jedinica komadnih roba u
transportu;
 Povećanje frekvencija u transportu roba;
 Povećanje primjene paletizacije, kontejnerizacije i izmjenjivih transportnih
sudova, hucke – pack transporta11 kao i drugih standardizovanih jedinica tereta;
 Povećanje prijevoza visokovrijednih roba, skraćenje ciklusa prijevoza sa
upotrebom savremenih modela pakovanja ;
 Unificiranje i standardizacija informatičkih tehnologija u transportnim i
logističkim procesima;
 Skraćivanje vremena isporuke robe uz vremensku usaglašenost rokova, tačnosti,
sigurnosti i optimalnosti cijene usluge.

Ispunjenjem ovih i drugih tendencija u zahtjevima krajnjeg potrošača transportne i
logističke usluge stvaraju se uslovi za povećanje efikasnosti odvijanja poslovnih procesa,
eliminacija neracionalnosti, konflikata i zastoja u ukupnom procesu, optimiraju se
troškovi , vrši se povećanje produktivnosti, zaštitu čovjekove okoline i zdravlja ljudi.
Sve navedeno vodi ka povećanju konkurentnosti na transportnom tržistu.

11
Hucke Pack- jedan od vidova sistema kombinovanog transporta, izvor internet: www.huckepack.com

14
Zaključak

Ovim seminarskim radom sam željela istaći važnost logistike i izmjeritelja kao važnih
faktora za postizanje kvaliteta usluge u tom logističkom procesu.
Naime sve je uslovljeno sistemskim razvojem međunarodne trgovine, bez tradicionalinh
ograničenja, kao posljedicom novog globalnog političkog ambijenta, te dinamičkog
kretanja kapitala, investicija, radne snage, kao i razvoj ekoloških ograničenja,
upravljanje i optimizacija zaliha primjenom inovacionih metoda prodaje proizvoda što
smanjuje zalihe, a to sve korištenjem informacionih sistema, tehnologija strandardizacije
proizvoda i usluga.Povećanje daljine prijevoza roba i razvoj multimodalnog transporta,
samo su neki elementi koji upućuju na dugoročnost tenedecije u novim zahtjevima za
kvalitetom usluga u transportu roba.
Tako je orjentacija na korisnika usluge koja se bazira na kvalitetnom usluživanju
korisnika, čiji osnov je planiranje racionalno logističkog procesa uz korištenje
raspoloživih resursa transportne mreže.
To prije svega znači organizaciju procesa baziranih na primjeni logističkih principa,
zatim transportnih sredstava visoke tehnologije, sistema upravljanja uz podršku
najsavremenije informacione tehnologije.
Racionalizacija i optimizacija logističkih procesa u Europskoj Uniji(EU)dobila je
strateški značaj, s obzirom da je logistička tehnologija na znatno nižem nivou od
proizvodne tehnologije, ali da bez nje nije moguće ujedinjenje procesa na racionalan,
efikasan, efektivan i ekonomičan način.U seminarskom radu željela sam perdstaviti sve
ove razne pokazatelje kvaliteta po njihovoj strukturi i ujediniti ih u jedno radi stvaranja
jasne slike o kompleksonti svih činioca u logističkom lancu koji se moraju zadovoljiti
radi postizanja krajnjeg cilja svakog preduzeća koje pruža logističku uslugu, a to je
zadovoljenja potreba korisnika njihovih usluga.
Nadam se da mi je to uspjelo nastojala sam osnovne principe akcentovati i samim tim
upoznati se sa njihovim pojedinačnim značajem u ovom cjelokupnom procesu pružanja
kvalitetne logiostičke podrške.

15
Literatura

1. Dr.Risto Perišić:Sistem kvaliteta usluga, logistika, informatika,
Institut tehničkih nauka SANU, Beograd. 2002.godine

2. Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu,
Knjiga II, Kvalitet:osnove, principi, kontrola, Sarajevo 2008.
3. Dr.sc.Alija Behmen i dr.sc.Sabira Salihović, Materijali i robe u transportu,
Knjiga I, klasifikacija, standardizacija, identifikacija, Sarajevo, 2007.godina

4. Internet

www.logistiksysteme.de
www.logistikadanas.com
www.HuckePack.com
www.ISO.com

16