You are on page 1of 16

MEMPERTAHANKAN KEBERSIHAN DIRI

Oleh: Dr. H. Daud Rasyid, MAAllahu Akbar. Allahu Akbar.
Segala puji hanya milik Allah. Kita memujiNya, meminta
pertolongan kepadaNya, dan memohon keampunan
dariNya. Kita erlindung kepada Allah dari segala
keurukan diri kita. Siapa yang ditunjuki Allah, maka tiada
yang dapat menyesatkannya. !etapi orang yang disesatkan
oleh Allah, maka tak ada yang dapat menunjukinya.
Aku ersaksi ah"a tidak ada #laah $!uhan% ke&uali Allah
semata'mata, tiada sekutu agiNya. Dan aku ersaksi
ah"a Muhammad adalah hama dan utusanNya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maasyiral Muslimin.
Di pagi yang &erah ini, kita dan ratusan juta kaum
Muslimin aik di tanah air ataupun di luar negeri
merayakan Hari Raya #edul (itri. Kita memuji Allah,
ertasih kepadaNya, mengagungkanNya,
memproklamirkan kepada semua makhluk yang ada di
)
sekitar kita ah"a !iada !uhan ke&uali Dia $Allah%, !iada
sekutu agiNya. Dialah satu'satunya *emilik kerajaan
langit dan umi. Dialah satu'satunya #laah $!uhan% yang
erhak disemah. Segala yang ada di langit dan umi
adalah makhluk $&iptaan%Nya. Makhluk tidak pantas
mengadi kepada sesama makhluk. Makhluk hanya
mengadi kepada Khali+ A,,a "ajalla. *engadian
makhluk kepada sesama makhluk adalah kehinaan. !etapi
pengadian makhluk kepada Khaliknya adalah kemuliaan,
tiada di atasnya kemuliaan.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kemarin kita erpuasa, hari ini kita erhari raya. Kemarin
kita tidak makan dan tidak minum, karena mematuhi
perintah Allah S"t. Hari ini kita makan dan minum, karena
mentaati aturanNya jua. -egitulah hakikat penghamaan.
*atuh dan taat kepada perintah yang datang dari .ang
Maha Agung, Roul'/Alamin. Andaikan perintah ini
datang dari seorang manusia, seheat apapun
kekuasaannya, tak seorangpun yang mau patuh kepadanya.
0
!etapi karena ia datang dari .ang Maha -erkuasa, semua
kita mentaatinya.
#ni adalah &ontoh ke&il ketaatan hama kepada Ronya.
Ketaatan inilah yang harus kita pelihara dalam hidup dan
kita teruskan pada perintah'perintahNya yang lain. Kita
diperintahNya untuk melaksanakan Sahalat 1 "aktu,
mengeluarkan ,akat. Menegakkan Amar il Ma2ru3 dan
Men&egah terjadinya kemungkaran. Menunaikan amanah
dan menepati janji. -agi "anita diperintahNya menutup
aurat di hadapan lelaki yang ukan mahram. Semua
perintah itu harusnya kita laksanakan dengan penuh
kesadaran, tanpa ragu sedikitpun, seagaimana kita
menahan diri dari tidak makan dan minum di ulan puasa.
Sedih berpisah denan Ramadhan
Siapapun di antara kita yang meresapi nikmatnya
Ramadhan, pasti akan ersedih erpisah dengan -ulan
mulia ini. Sudah terasa le,atnya lapar karena Allah. Sudah
terasa nikmatnya shalat malam menghadap Allah. Sudah
terasa indah erinteraksi dengan Kitaullah dengan
4
mema&anya, memahami maknanya, mentadaurinya.
Sudah terasa nyaman duduk erlama'lama di rumah Allah,
"alau 3asilitasnya tidak selengkap rumah sendiri. !etapi
rumah Allah leih nyaman untuk ditinggali. Disinilah
terasa sedih erpisah dengan Ramadhan. Semua keindahan
itu elum tentu kita dapatkan di ulan'ulan lain. Apalagi
kalau kita sadar ah"a Ramadhan yang akan datang elum
pasti menjadi milik kita. .ang mengetahui hanya Allah
S"t. -etapa anyak teman dan kenalan kita, masih
erpuasa tahun lalu ersama kita, tetapi tahun ini sudah
tidak erpuasa lagi, mereka mendahului kita, dipanggil
oleh Allah S"t. 5adi kesempatan tahun ini hendaknya
jangan kita sia'siakan dengan memperanyak amal sholeh.
Dalam Hadits Au Huroiroh, Rasulullah ersada : Nanti
di hari Qiamat, puasa dan Al-Quran datang sebagai
pembela bagi seorang hamba. Puasa berkata kepada Allah
: Sungguh Tuhanku, aku telah mencegahna dari makan
dan sah!at di siang hari, maka i"inkanlah aku sebagai
pembelana. Al-Quran pun datang kepada Allah :
Sungguh #a Tuhanku, aku menghalangina tidur di !aktu
6
malam, maka i"inkan aku sebagai pembelana. $aka
Allah pun mengi"inkan keduana sebagai pembela.%
Adalah menjadi udaya kita yang aik di malam'malam
Ramadhan, melakukan tadarus al'7ur2an aik sendiri
maupun erkelompok, aik di rumah ataupun di surau dan
Masjid. #ni adalah tradisi yang aik, yang harus kita
lestarikan dan jangan sampai punah. Mari kita rangsang
putra'putri kita menghidupkannya. Allah s"t menjanjikan
pahala esar agi pema&a al'7ur2an dengan memalas
setiap huru3 dengan satu pahala. Suhanallah. -erapa riu
huru3 yang dia&a seseorang setiap malam dalam
ramadhan89 Semakin anyak ayat yang dia&a, semakin
menamah taungan pahala kita nanti di Hari Akhir.
5ika di luar Ramadhan kita sulit sekali melaksanakan
7iyamul'lail $shalat malam%, maka di ulan ini hampir
setiap malam, kita melaksanakannya. Kalau di hari'hari
lain kita sulit ersedekah, maka di ulan ini kita merasa
ringan mengeluarkan uang untuk sedekah. -egitulah
man3aat yang esar dia"a oleh Ramadhan kepda kita,
1
sehingga ketika erpisah dengannya, kita merasa sedih.
Harapan kita, Allah mempertemukan kita kemali dengan
Ramadhan di tahun depan, Amiin.
Ramadhan mendidik ki!a
Musiah'musiah di ulan Ramadhan
Di saat'saat asyiknya kaum Muslimin di negri ini
menjalankan perintah Ronya, tia'tia saja agian arat
dari *ulau 5a"a digun&ang gempa yang erkekuatan heat.
!anah seperti dialikkan, gunung menjadi runtuh, atu'
atu keras dan terjal dari gunung turun menimpa rumah
dan menimun manusia. Manusia erhamuran keluar
rumahnya. .ang sempat menyelamatkan diri, selamatlah
dia. .ang tak sempat lari, mereka tertimun oleh runtuhan
atu'atu gunung yang jatuh menimpa perkampungan
mereka. #nna :illahi "a inna ilaihi roji2un.
-elum selesai erita'erita tentang gempa di 5a"a -arat,
mun&ul lagi gempa di .ogyakarta. !ahun 0;;< lalu
"ilayah ini pernah digun&ang gempa dahsyat yang
menelan anyak koran. Masih hangat'hangatnya &erita
<
gempa, erita lain dengan musiah yang ereda
kedengaran lagi. *esa"at milik !N# A: di Kaltim jatuh
dan koran terus erjatuhan.
!ahun lalu "arga 5akarta di kejutkan dengan terjadinya
en&ana Situgintung yang menghanyutkan puluhan rumah
dan mene"askan ratusan orang. Karena endungan yang
diangun oleh -elanda runtuh dan air tumpah ke
pemukiman penduduk. 5adi negeri memang didera oleh
musiah yang ertui'tui. Semua orang heran dan
tertanya'tanya, kenapa8
-egitulah kalau Allah sudah menghendaki. Apapun isa
terjadi. !ak seorangpun yang kuat menolak kehendakNya.
Kita semua pasrah dan erserah kepadaNya. (irman Allah :


Tidak ada sesuatu musibah pun ang menimpa seseorang
kecuali dengan i"in Allah& 'an barang siapa ang
beriman kepada Allah, niscaa 'ia akan memberi
=
petun(uk kepada hatina. 'an Allah $aha $engetahui
segala sesuatu. $Surat at'!aghoun :))%.
Kalau kita renungkan kejadian ummat masa lalu yang
pernah dia,a oleh Allah, dengan en&ana yang dahsyat,
seperti kaum Saa2 yang dikirim Allah kepada mereka
anjir esar, dikarenakan mereka durhaka kepada Allah
yang memeri nikmat kepada mereka. Kalaulah manusia
mau erpikir penyea yang menimulkan suatu musiah,
iasanya tak luput dari ulah dan prilaku mereka yang
durhaka kepada Allah S"t. Allah telah memeri mereka
nikmat, tetapi mereka ukan ersyukur kepadaNya, justru
eruat keku3uran dan kemungkaran dalam segala jenis.>
?Sesungguhna bagi kaum Saba ada tanda )kekuasaan
Tuhan* di tempat kediaman mereka aitu dua buah kebun
di sebelah kanan dan di sebelah kiri. )kepada mereka
dikatakan*: $akanlah dari re"eki ang dianugerahkan
Tuhanmu dan bersukurlah kepadaNa. Negerimu adalah
negeri ang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan #ang $aha
Pengampun.
Tetapi mereka berpaling, maka +ami datangkan kepada
mereka ban(ir ang besar )disebabkan runtuhna
bendungan $arib* dan +ami ganti kedua kebun mereka
dengan dua kebun ang ditumbuhi )pohon-pohon* ang
berbuah pahit, aitu pohon ,Atsl )se(enis cemara* dan
sedikit pohon Sidr )mirip bidara*. 'emikianlah +ami
memberi balasan kepada mereka karena keka-iran mereka.
'an +ami tidak men(atuhkan a"ab )ang demikian itu*
melainkan kepada orang-orang ang sangat ka-ir. $Surat
Saa2)1,)<,)=%.
#tulah kisah kaum Saa2 yang pernah diuji dengan
kenikmatan, keindahan yang menyenangkan dan
@
kesejahtaraan, tetapi semua itu justru memuat mereka
erpaling dari perintah .ang Maha *emeri nikmat, maka
Allah ruah kesenangan itu dalam sekejap menjadi
kesengsaraan.
Di dalam ayat yang lain, Allah A,,a Aajalla mengingatkan
kita tentang pelajaran serupa, tetapi gamarannya ereda,
mari simak keterangan ayat erikut:
?'an Allah membuat suatu perumpamaan )dengan*
sebuah negeri ang dahuluna aman lagi tenteram,
re"kina datang kepadana melimpah ruah dari segenap
tempat, tetapi pendudukna mengingkari nikmat-nikmat
Allah& karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian
kelaparan dan keta-kutan, disebabkan apa ang selalu
mereka perbuat.B $7S: an'Nahal ))0%
:agi'lagi Allah menerangkan ah"a en&ana yang
menimpa suatu kaum, tidak jauh dari hasil peruatan
);
merekaC peruatan yang menyimpang dari aturan yang
ditetapkan oleh Allah S"t. Allah tidak rela, kalau nikmat
yang dieriNya kepada manusia, memuat manusia
semakin jauh dari Dia. Ketika itu terjadi, maka mereka
dierikan teguran dalam entuk musiah dan en&ana, agar
mereka mau menyadari amal peruatan nya selama ini dan
supaya mereka mau kemali ke jalan yang telah digariskan
oleh Allah S"t.
Musiah ertujuan untuk memeri peringatan kepada
manusia ah"a apa yang dikerjakannya selama ini adalah
salah dan ia harus kemali ke jalan yang enar. !etapi
pesan inilah yang tak ditangkap oleh manusia'manusia
yang hidup di negeri ini. Setelah musiah terjadi dan
erakhir, manusia masih tetap melakukan pelanggaran
terhadap ajaran Allah. Manusia tidak mengamil pelajaran
dari musiah itu. Seperti tidak terjadi sesuatu. .ang
eruat syirik, terus dengan kesyirikannya. .ang
melakukan kemungkaran, tetap dengan kemungkarannya.
.ang eruat ,olim, tetap dengan ke,alimannya. 5adi
manusia erarti sudah keal dengan teguran dan hukuman.
))
Kalau ini yang terjadi, kita tinggal menunggu musiah
yang makin lama, semakin esar dan erahaya, yang
men&elakakan semua kita. Di sinilah peran amar ilmakru3
dan Nahy anil munkar yang harus ditingkatkan.
Kemungkaran harus di&egah dan tidak oleh diiarkan
tumuh makin suur. Semua pihak harus terliat dalam
tugas mulia ini. !idak hanya Dlama, Mualligh atau guru.
-ahkan yang leih e3ekti3 lagi adalah tangan penguasa
untuk menghentikan kemungkaran yang suur sekarang
ini. Dan yang jangan sampai terjadi, penguasa terliat
dalam praktik kemungkaran. #ni adalah musiah esar.
Allah S"t menerangkan hal ini di dalam 3irmanNya :?.endaklah ada diantara kamu segolongan orang ang
menga(ak kepada kebaikan, memerintahkan perbuatan
ang makru- dan mencegah kemung-karan dan merekalah
orang-orang ang beruntung. $Ali #mran : );6%.
)0
Rasulullah Sa" menegaskan pentingnya tugas ini dalam
seuah Haditsnya :
?+amu haruslah menegakkan ang makru- dan mencegah
perbuatan ang mungkar, atau (ika tidak, Allah akan
menurunkan kepada kamu hukumanNa, kemudian
kamupun berdoa kepadaNa, tetapi doa kamu tidak lagi
dikabulkan oleh Allah.B $Ri"ayat Au Da"ud%.
-eginilah pentingnya tugas ini. Mudah'mudahan kita dapat
melaksana'kannya dengan antuan Allah S"t.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Maasyir"l Muslimin# r"himakumullah.
5ika kita mampu menjaga diri di dalam Romadhon untuk
tidak jatuh dalam maksiat, marilah kita pertahankan
kondisi itu. 5ika peruatan yang salah isa kita hentikan di
dalam Ramadhan, marilah peruatan itu kita hentikan
se&ara total dan selamanya. -ukankah indah hidup tanpa
maksiat dan dosa8 Dntuk itu di samping erdoa, harus ada
tekad yang kuat dari dalam diri kita. -iar erdoa lama'
lama, ahkan erdoa di depan ka2ah sekalipun, namun
)4
tidak ada kemauan dan keseriusan untuk meninggalkannya,
keiasaan uruk tetap tidak akan eruah. 5ika kita
mengetahui Ria itu haram dan terlaknat, maka marilah
kita tinggalkan dan hentikan hidup dengan memakan uang
ria. 5ika kita tahu erohong, menipu, &urang, eruat
,olim kepada pihak yang lemah adalah peruatan yang
dimurkai Allah, marilah kita hentikan semua itu. Mudah'
mudahan hidup kita akan leih erkah. Hati kita akan leih
tenang. Dan jangan erputus asa dari rahmat Allah S"t.
RahmatNya leih luas dari marahNya. Apalagi kita adalah
orang'orang yang taat pada perintahNya. Amiin.
Aaillahi tau3i+ "alhidayah.
)6
BI$DATA
N A M A : Dr. Daud Rasyid, MA
!EM*A!F!ANGGA: : !anjung -alai $Sumatera Dtara%
:AH#R ;4 Desemer )@<0
*END#D#KAN : H )@>; sFd )@>4 elajar di (ak.
Syari2ah #A#N Medan dan di (ak.
Hukum DSD Medan
H )@>6 Fd )@>=, *rogram S) dalam
Syari2ah and :a"B DniI. Al A,har,
Mesir
H )@>= sFd )@@;, S0 dalam idang
Syari2ahB (ak. Darul Dlum $Studi
#slam dan Ara%, Jairo DniIeristy,
Mesir
H )@@6 sFd )@@< S4, dalam idang
Syari2ahB dari Jairo DniIersity,
Mesir.
KEG#A!AN : Akti3 mengisi seminar, &eramah agama
di teleIisi, dan pertemuan'pertemuan
ilmiyah lainnya.Akti3 menulis di
eragai media massa.
*EKER5AAN : H Ketua 5urusan ?HadistsB
*as&asarjana #A#N -andung
H Dosen :#*#A 5akarta
H Dosen (ak. Syari2ah #A#N Sunan
Gunung Djati, -andung
H Dosen *as&asarjana D#K -ogor
)1
H Anggota De"an *akar Hukum
Menkeh K HAM R#.
H Konsultan Ahli ?*usat Konsultasi
Syari2ah $*KS%
*ENGA:AMAN : ' )@@) L )@@4 mengajar di (ak.
Hukum DniIersitas Nasional dan di
S!AN 5akarta
' Sta33 *engajar *as&asarjana #A#N
Syari3 Hidayatullah, 5akarta
KAR.A #:M#AH : ). *emaharuan #slam K Orientalisme
Dalam Sorotan $0;;0%
0. #slam K Re3ormasi $5akarta, 0;;)%
4. *anduan *raktis Shalat 5ama2ah
$5akarta 0;;)%
6. Apa dan -agaimana Hadists Nai8
$5akarta 0;;0%
1. #slam dalam -eragai Dimensi $G#*,
)@@>%
<. (itnah Koro $terjemahan Dr. M.
Amha,un, 5akarta, )@@@.
=. Methode Riset #slami $!erjemahan
Karya *ro3. DR. Ali Adul Halim
Mahmud%
>. -ank !anpa -unga $!erjemahan
Karya *ro3. Dr. .usu3 Al'7ardha"i%

)<