You are on page 1of 215

CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP

GVHD:

LÔØI NOÙI ÑAÀU


 
Nhö chuùng ta ñaõ bieát, töø xa xöa treân theá giôùi ñaõ coù
nhöõng coâng trình kieán truùc ñeå laïi, cho ñeán baây giôø vôùi
maùy moùc hieän ñaïi, vôùi khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán
khoâng chaéc gì ñaõ xaây döïng laïi ñöôïc nhöõng coâng trình theá
kyû nhö vaäy. Vaäy ai laø ngöôøi thieát keá, saùng laäp ra noù vaø
laøm sao ñeå noù bieán thaønh hieän thöïc ñoù laø moät caâu hoûi
caàn phaûi traû lôøi.
Thaät vaäy, chæ coù söï saùng taïo cuûa con ngöôøi vaø ñeå
laøm ñöôïc ñieàu naøy phaûi coù söï ñoàng taâm hieäp löïc cuûa
moïi ngöôøi thì môùi coù theå bieán noù thaønh hieän thöïc. Nhöng
phaûi coù ngöôøi ñöùng ra chæ ñaïo, höôùng daãn laõnh ñaïo thì
môùi coù theå hoaøn thaønh ñöôïc. Vaäy ngöôøi ñoù laø ai? Ñoù laø
nhaø quaûn trò. Ai laø ngöôøi thöïc hieän? Ñoù laø nhöõng con
ngöôøi lao ñoäng. Nhö vaäy, con ngöôøi laø vaán ñeà haøng ñaàu
trong moïi toå chöùc.
Trong baát kyø moät toå chöùc, moät coâng ty, moät xí
nghieäp naøo, duø quy moâ lôùn hay nhoû thì nhaân toá con ngöôøi
vaãn ñoùng moät vai troø quan troïng haøng ñaàu vaø noù quyeát
ñònh ñeán söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa coâng ty, xí nghieäp,
toå chöùc ñoù. Chính vì vaäy maø ngaøy nay nhaân toá con ngöôøi
ñaõ vaø ñang ñöôïc caùc nhaø quaûn trò quan taâm, nghieân cöùu
phaùt huy toái ña tieàm naêng nguoàn taøi nguyeân naøy, nhaèm
phaùt trieån xaây döïng coâng ty, xí nghieäp toå chöùc cuûa mình
ngaøy caøng lôùn maïnh.
Nhaân toá con ngöôøi laø moät nhaân toá quan troïng haøng
ñaàu, bôûi vì duø cho maùy moùc thieát bò, daây chuyeàn saûn
xuaát coù hieän ñaïi ñeán ñaâu maø khoâng coù söï ñieàu khieån
vaän haønh, söû duïng moät caùch kheùo leùo, chính xaùc vaø
thích hôïp cuûa con ngöôøi thì chuùng cuõng seõ trôû neân voâ
nghóa, chæ laø ñoáng pheá lieäu maø thoâi. Ngoaøi ra, con ngöôøi
coøn laø muïc tieâu cuûa quaù trình saûn xuaát. Bôûi vì saûn xuaát
cuõng chæ laø muïc tieâu phuïc vuï cho nhu caàu ngaøy caøng cao
cuûa con ngöôøi.
Ñeå vaän duïng vaø phaùt huy toái ña tieàm naêng cuõng
nhö khaû naêng cuûa löïc löôïng lao ñoäng naøy, ñoøi hoûi nhaø
quaûn trò phaûi ñeà ra nhöõng chính saùch vaø chieán löôïc höõu
hieäu nhaèm ñoäng vieân, khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc
moät caùch coù hieäu quaû cao nhaát. Ñoàng thôøi nhaø quaûn trò

SSVTT:
Trang 1
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

caàn phaûi quan taâm ñeán caùc vaán ñeà nhö: Hoaïch ñònh,
tuyeån duïng, ñaøo taïo vaø phaùt trieån cuõng nhö caùc chính
saùch cheá ñoä löông thöôûng ñoái vôùi nhaân vieân cuûa mình.
Vôùi taàm quan troïng cuûa nguoàn nhaân löïc nhö vaäy,
ngöôøi vieát xin choïn ñeà taøi vieát veà coâng taùc tuyeån duïng,
ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân söï taïi moät doanh nghieäp cuï
theå. Vaø noäi dung maø ngöôøi vieát choïn ñöôïc theå hieän qua
coâng taùc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo phaùt trieån nhaân söï taïi
chi nhaùnh coâng ty coå phaàn may XXX….

CHÖÔNG 1: BAÛN CHAÁT QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN


LÖÏC

Töø xa xöa trieát hoïc phöông ñoâng ñaõ coi troïng vieäc
duøng ngöôøi, do vaäy ñaõ coù caâu “Thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân
hoaø”, coù nghóa laø muoán laøm vieäc gì ñoù thaønh coâng thì
phaûi hoäi ñuû ba yeáu toá: Thôøi cô, ñòa ñieåm vaø con ngöôøi.
Trong kinh doanh, caâu naøy coù haøm yù raèng con ngöôøi laø
moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng quyeát ñònh söï thaønh
coâng hay thaát baïi cuûa doanh nghieäp.

Trong söï caïnh tranh quyeát lieät cuûa thöông tröôøng, ñeå
toàn taïi vaø phaùt trieån chuû doanh nghieäp caàn coù nhöõng
ngöôøi luoân saùt caùnh, cuøng nghó vaø cuøng laøm ñeå ñaït
ñöôïc caùc muïc tieâu kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Nhöng thöïc
teá ñieàu naøy khoâng ñôn giaûn. Hieän nay coù raát nhieàu chuû
doanh nghieäp luoân traên trôû laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc ñoäi
nguõ nhaân vieân coù naêng löïc, ñaày nhieät huyeát, gaén boù
vaø ñoùng goùp tích cöïc cho doanh nghieäp. Traên trôû laø theá
nhöng taïi nhieàu doanh nghieäp, hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn

SSVTT:
Trang 2
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhaân löïc vaãn coøn luùng tuùng vaø beá taéc trong vieäc taïo
döïng vaø duy trì ñoäi nguõ nhaân vieân gioûi. Nhö vaäy vaán ñeà
ñaët ra cho chuùng ta laø phaûi hieåu ñuùng veà vai troø vaø chöùc
naêng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc, ñoàng thôøi phaûi bieát
duøng nhöõng coâng cuï naøo ñeå raø soaùt caùc hoaït ñoäng
quaûn trò nguoàn nhaân löïc, töø ñoù xaùc ñònh vaán ñeà ñang
vöôùng maéc vöôùng maéc vaø tìm ra caùc giaûi phaùp khaéc
phuïc. Vaäy thöïc söï baûn chaát cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc
laø gì? Chuùng ta haõy cuøng nhau tìm hieåu qua caùc noäi dung
döôùi ñaây.

1.1. Khaùi Nieäm Quaûn Trò Nguoàn Nhaân Löïc.

Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø nhöõng hoaït ñoäng quaûn
trò lieân quan ñeán vieäc taïo ra, duy trì, söû duïng vaø phaùt trieån
coù hieäu quaû yeáu toá veà con ngöôøi ñeå ñaûm baûo vieäc
hoaøn thaønh muïc tieâu chung cuûa doanh nghieäp moät caùch
toát nhaát. Hay noùi caùch khaùc: Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø
söï heä thoáng caùc trieát lyù, chính saùch vaø hoaït ñoäng chöùc
naêng veà thu huùt, ñaøo taïo- Phaùt trieån vaø duy trì con ngöôøi
cuûa moät toå chöùc nhaèm ñaït ñöôïc keát quaû toái öu cho caû
toå chöùc laãn nhaân vieân.

1.2. Nhöõng Quan Ñieåm Cô Baûn Veà Quaûn Trò Nguoàn


Nhaân Löïc.

1.2.1. Coi Nhaân Löïc Laø Chi Phí Hay Ñaàu Tö.

Vôùi phöông dieän laø moät nhaø quaûn trò nguoàn nhaân
löïc, hay laø chuû doanh nghieäp, neân coi nhaân löïc laø moät

SSVTT:
Trang 3
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nguoàn phaùt sinh chi phí hay laø moät nguoàn löïc caàn ñöôïc
ñaàu tö chuùng ta cuøng nhau phaân tích moät ví duï döôùi ñaây:

OÂng Thaønh laø tröôûng phoøng haønh chính nhaân söï cuûa
coâng ty Hoàng Lam. Trong 3 naêm qua, tình hình kinh doanh cuûa
coâng ty raát khaû quan vôùi möùc taêng tröôûng doanh thu haøng
naêm khoaûng 150%. Gaàn ñaây moät soá tröôûng boä phaän
trong coâng ty ñeà nghò ñöôïc mua saém trang thieát bò laøm
vieäc, cöû nhaân vieân ñi ñaøo taïo vaø toå chöùc moät chuyeán ñi
nghæ maùt cho nhaân vieân. Sau khi caân nhaéc oâng Thaønh ñaõ
ñeà xuaát vôùi oâng Linh, giaùm ñoác coâng ty nhö sau:

+ Mua 3 maùy vi tính môùi coù caáu hình töông ñoái maïnh;

+ Naâng caáp 8 maùy vi tính cuûa phoøng taøi chính vaø


phoøng kinh doanh ñeå ñaûm baûo xöû lyù döõ lieäu;

+ Cöû caùc nhaân vieân phoøng kinh doanh tham gia khoaù
ñaøo taïo kyõ naêng baùn haøng;

+ Cöû caùc quaûn ñoác phaân xöôûng tham gia khoaù hoïc
quaûn lyù daây chuyeàn coâng ngheä;

+ Toå chöùc chuyeán ñi nghæ maùt 2 ngaøy ôû Phan Thieát


cho taát caû nhaân vieân.

Sau khi nghe ñeà xuaát cuûa oâng Thaønh, oâng Linh chæ
ñoàng yù cöû nhaân vieân ñi ñaøo taïo kó naêng baùn haøng vì
ñieàu naøy giuùp coâng ty taêng doanh thu baùn haøng trong naêm
tôùi.

OÂÂng Thaønh coù thuyeát phuïc oâng Linh raèng hieän nay
caùc maùy vi tính xöû lyù döõ lieäu raát chaäm do ñoù aûnh

SSVTT:
Trang 4
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

höôûng ñeán toác ñoä hoaøn thaønh coâng vieäc. Caùc quaûn ñoác
thieáu kyõ naêng quaûn lyù daây chuyeàn coâng ngheä neân hoï
thöôøng luùng tuùng khi xöû lyù caùc kyõ thuaät. Hôn nöõa toång
chi phí cho keá hoaïch mua saém trang thieát bò vaø ñaøo taïo
nhaân vieân khoâng nhieàu. Tuy nhieân, oâng Linh vaãn khaêng
khaêng raèng coù theå heát naêm sau oâng môùi tính ñeán vieäc
naøy. OÂng noùi:

“Hieän nay chi phí traû löông cuûa coâng ty quaù nhieàu, roài
phaûi ñoùng BHXH, thöôûng vaø nhieàu khoaûn khaùc cho nhaân
vieân. Chuùng ta ñang duøng ngaân saùch ñeå ñaàu tö nhieàu hôn
laø cho maùy moùc vaø cho thieát bò saûn xuaát ñeå giaûm bôùt
vieäc ñi vay ngaân haøng”.

Cuoái cuøng oâng keát luaän: “Chaéc moïi vieäc ñeå töø töø
roài tính, anh Thaønh aø”.

 Nhö vaäy, qua tình huoáng treân ta thaáy roõ raøng oâng
Linh ñaõ coi ñoäi nguõ nhaân vieân laø moät nguoàn phaùt sinh hôn
laø moät nguoàn löïc caàn phaûi ñöôïc ñaàu tö. Khi nhaéc ñeán
nhaân vieân, oâng Linh nghó ngay ñeán caùc khoaûn chi phí nhö
tieàn löông, thöôûng, phí baûo hieåm xaõ hoäi, v.v… OÂng cho
raèng caàn phaûi tieát kieäm caùc khoaûn chi phí cho nhaân vieân
ñeå ñaàu tö cho trang thieát bò ñeå giaûm bôùt vieäc phaûi ñi vay
ngaân haøng.

 Do xuaát phaùt töø quan ñieåm cho raèng nhaân löïc laø
moät nguoàn phaùt sinh chi phí, oâng Linh ñaõ tìm moïi caùch ñeå
tieát kieäm caùc khoaûn chi phí cho nhaân vieân hôn laø ñaàu tö
cho hoï. Ñieàu naøy coù theå ñem laïi lôïi ích tröôùc maét laø giaûm

SSVTT:
Trang 5
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

gaùnh naëng taøi chính cho doanh nghieäp vaø traùnh phaûi vay
ngaân haøng. Nhöng ñieàu gì seõ xaûy ra neáu maùy vi tính khoâng
ñöôïc mua saém vaø naâng caáp, caùc quaûn ñoác khoâng ñöôïc
cöû ñi ñaøo taïo vaø nhaân vieân khoâng ñöôïc nghæ maùt? Do
vaäy, nhöõng haäu quaû sau ñoù coù theå xaûy ra ñoái vôùi coâng
ty naøy ñöôïc theå hieän qua sô ñoà sau:

Nhaân vieân
baát maõn
Coâng
vieäc
Naêng khoâng
Thieát bò suaát ñöôïc
laøm vieäc giaûm, hoaøn
laïc haäu saûn thaønh
phaåm theo
ñuùnh
Trình ñoä tieán ñoä
quaûn lyù vaø
thaáp keùm khoâng
Uy tín ñaït
giaûm

Lôïi Khaùch
nhuaän haøng
giaûm boû ñi
Thò
phaàn
giaûm

 Neáu ôû vò trí cuûa oâng Linh, chuùng ta coù theå ñoàng yù


vôùi caùch giaûi quyeát cuûa oâng Linh vì ñoái vôùi doanh nghieäp
vöøa vaø nhoû moái quan taâm haøng ñaàu laø voán, nhaát laø khi
doanh nghieäp khoù vay ñöôïc voán töø ngaân haøng. Doanh
nghieäp caàn phaûi “thaét löng buoäc buïng” ñeå tích luyõ voán
nhaèm taùi ñaàu tö môû roäng saûn xuaát, nhö vaäy thì môùi lôùn

SSVTT:
Trang 6
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

maïnh vaø caïnh tranh ñöôïc. Nhöng neáu ôû goùc ñoä cuûa moät
nhaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc thì chuùng ta seõ khoâng ñoàng
yù vôùi caùch giaûi quyeát cuûa oâng Linh vì cho raèng doanh
nghieäp khoâng theå thaønh coâng neáu chæ coù heä thoáng maùy
moùc saûn xuaát hieän ñaïi trong khi ñoäi nguõ nhaân vieân baát
maõn vaø trình ñoä tay ngheà thaáp. Caùc chi phí mua saém vaø
naâng caáp maùy vi tính, ñaøo taïo vaø toå chöùc chuyeán ñi nghæ
maùt chính laø caùc khoaûn ñaàu tö cho nguoàn nhaân löïc chöù
khoâng phaûi laø chi phí laõng phí. Töø tình huoáng treân, chuùng
ta thaáy raèng:

 Nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao seõ taïo ra lôïi theá
caïnh tranh cho doanh nghieäp. Nguoàn nhaân löïc cuûa moät
doanh nghieäp bao goàm caùc phaåm chaát, kinh nghieäm soáng,
kieán thöùc, oùc saùng taïo, naêng löïc vaø nhieät huyeát maø ñoäi
nguõ nhaân vieân coáng hieán cho coâng vieäc cuûa hoï.

 Ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa doanh nghieäp khoâng phaûi


laø nguoàn phaùt sinh chi phí maø laø moät nguoàn löïc caàn phaûi
ñöôïc ñaàu tö. Nguoàn löïc naøy coù theå sinh lôøi cho doanh
nghieäp neáu caùc khoaûn chi cho nhaân vieân laø caùc khoaûn
ñaàu tö thích ñaùng ñeå phaùt trieån nguoàn nhaân löïc.

1.2.2. Chuù Troïng Quaûn Lyù Haønh Chính Hay Khai Thaùc
Vaø Phaùt Trieån Nguoàn Nhaân Löïc?

Döôùi ñaây laø moät soá hoaït ñoäng quaûn trò theo
caùc quan ñieåm nhaân söï hieän nay:

 Trong caùc cuoäc hoïp baøn veà chieán löôïc vaø keá hoaïch
kinh doanh cuûa doanh nghieäp, tröôûng boä phaän nhaân söï:

SSVTT:
Trang 7
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

a. Hoaøn toaøn khoâng ñöôïc tham gia.

b. Khoâng ñöôïc tham gia nhöng ñöôïc hoûi yù kieán.

c. Ñöôïc tham gia vaø ñoùng goùp yù kieán trong taát caû
caùc cuoäc hoïp.

 Neáu moãi khi nhaân vieân trong doanh nghieäp coù saùng
kieán ñem laïi lôïi ích cho doanh nghieäp, thì hoï seõ ñöôïc:

a. Ghi nhaän nhöng khoâng ñöôïc khen thöôûng.

b. Ghi nhaän nhöng ñöôïc khen thöôûng ñeán cuoái naêm.

c. Ghi nhaän vaø ñöôïc khen thöôûng töùc thôøi.

 Taïi doanh nghieäp thöôøng ñaùnh giaù hieäu quaû laøm


vieäc cuûa nhaân vieân nhaèm:

a. Chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng neáu khoâng hoaøn


thaønh coâng vieäc.

b. Chæ ñeå xeùt möùc löông thöôûng haøng naêm cho phuø
hôïp.

c. Giuùp nhaân vieân caûi thieän hieäu quaû laøm vieäc cuûa
hoï trong thôøi gian tôùi.

 Neáu nhaân vieân khoâng hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc


giao, thì:

a. Hoï seõ phaûi chòu möùc kæ luaät thích ñaùng.

b. Hoï seõ ñöôïc theâm moät cô hoäi ñeå coá gaéng hoaøn
thaønh.

SSVTT:
Trang 8
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

c. Hoï seõ ñöôïc giuùp ñôõ giaûi quyeát caùc khoù khaên ñeå
hoaøn thaønh coâng vieäc.

 Khi doanh nghieäp cuûa chuùng ta coù nhu caàu tuyeån


duïng thì doanh nghieäp seõ:

a. Chæ tuyeån duïng nhöõng ngöôøi töø beân ngoaøi doanh


nghieäp.

b. Chæ tuyeån duïng nhöõng ngöôøi beân trong doanh


nghieäp.

c. öu tieân tuyeån duïng nhöõng ngöôøi beân trong doanh


nghieäp.

 Doanh nghieäp quyeát ñònh cöû nhaân vieân ñi ñaøo taïo


chæ khi:

a. Ñaøo taïo laø moät phaàn thöôûng cho nhöõng nhaân vieân
xuaát saéc.

b. Doanh nghieäp muoán coù moät ñoâò nguõ nhaân vieân


coù trình ñoä cao.

c. Do yeâu caàu cuûa coâng vieäc.

 Trong doanh nghieäp moãi khi ra quyeát ñònh, caáp treân:

a. Khoâng bao giôø hoûi yù kieán caáp döôùi.

b. Coù tham khaûo yù kieán caáp döôùi.

c. Huy ñoäng caáp döôùi cuøng tham gia vaøo quaù trình ra
quyeát ñònh.

SSVTT:
Trang 9
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Töø nhöõng hoaït ñoäng nhö treân ta coù theå ñuùc keát nhö
sau:

 Nhöõng hoaït ñoäng quaûn trò nhaân söï mang quan ñieåm
haønh chính laø nhöõng hoaït ñoäng (a).

 nhöõng hoaït ñoäng quaûn trò nhaân söï mang quan ñieåm
khai thaùc vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø nhöõng hoaït
ñoäng (c).

 Nhöõng hoaït ñoäng quaûn trò nhaân söï keát hôïp hai quan
ñieåm treân laø nhöõng hoaït ñoäng (b), hoaëc vöøa hoaït ñoäng
(a), (b), vaø (c). töùc laø trong moät soá hoaït ñoäng thì theo quan
ñieåm haønh chính, trong khi coù moät soá hoaït ñoäng theo quan
ñieåm khai thaùc vaø phaùt trieån.

 Döôùi ñaây laø söï khaùc nhau giöõa quaûn trò nhaân söï
theo quan ñieåm haønh chính vaø theo quan ñieåm khai thaùc vaø
phaùt trieån:

Quaûn trò nguoàn nhaân löïc

 Nhu caàu tuyeån  Vieäc tuyeån duïng,


duïng, ñeà baït hay thuyeân ñeà baït, thuyeân chuyeån
chuyeån nhaân vieân do hay sa thaûi nhaân vieân
chuû doanh nghieäp/giaùm döïa treân keá hoaïch nhaân
ñoác ñöa ra, phoøng nhaân söï ñöôïc laäp haøng naêm
söï chæ laøm nhieäm vuï caên cöù vaøo chieán löôïc
thöïc hieän. vaø keá hoaïch cuûa doanh
nghieäp.

SSVTT:
Trang 10
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñaøo taïo ñöôïc coi  Keá hoaïch/chöông


laø moät khoaûn chi phí, do trình ñaøo taïo ñöôïc xaây
ñoù caùc chöông trình ñaøo döïng treân cô sôû phaân
taïo chuû yeáu ñeå giaûi tích nhu caàu ñaøo taïo
quyeát caùc vöôùng maéc ngaén haïn vaø daøi haïn
nhaát thôøi trong coâng cuûa doanh nghieäp, coù
vieäc ôû caùc phoøng ban tính ñeán vieäc öùng duïng
hoaëc ñeå naâng baäc thôï keát quaû ñaøo taïo vaøo
theo ñònh kyø do luaät coâng vieäc thöïc teá.
phaùp quy ñònh.
 Coâng taùc ñaøo taïo
 Ñaøo taïo khoâng ñöôïc coi laø moät caùch
ñöôïc thieát laäp keá hoaïch thöùc phaùt trieån ngheà
daøi haïn vaø khoâng lieân nghieäp cho nhaân vieân vaø
keát vôùi caùc lónh vöïc phaùt trieån nguoàn nhaân
khaùc nhö ñeà baït, löïc cho doanh nghieäp.
thuyeân chuyeån, ñaùnh
giaù hieäu quaû laøm
vieäc…

 Vieäc traû löông vaø  Heä thoáng tieàn


phuùc lôïi cho nhaân vieân löông theå hieän tính caïnh
laø moät thuû tuïc trong tranh trong nghaønh, thu
quan heä thueâ möôùn lao huùt vaø khuyeán khích
ñoäng, doanh nghieäp coá nhaân vieân gioûi.
gaéng ñaûm baûo chính
 Cô sôû tính löông
saùch löông boång vaø
thöôûng döïa treân hieäu
phuùc lôïi theo quy ñònh
quaû laøm vieäc cuûa nhaân
cuûa phaùp luaät lao ñoäng
SSVTT:
Trang 11
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

vaø traùnh gaây ra ñoá kò vieân.


trong noäi boä nhaân vieân.
 Beân caïnh caùc
 Caên cöù ñeå xem phuùc lôïi xaõ hoäi, doanh
xeùt cheá ñoä ñaõi ngoä nghieäp ñaàu tö môû roäng
chuû yeáu döïa vaøo thaâm ñaõi ngoä vôùi nhieàu chính
nieân coâng taùc. saùch öu ñaõi, ñoäng vieân
nhaân vieân phaùt huy
naêng löïc laøm vieäc vaø
gaén boù laâu daøi.

 Nhaân vieân chuû  Muïc tieâu phaùt


yeáu laøm coâng taùc söï trieån cuûa nhaân vieân
vuï do caáp treân giao. cuõng naèm trong muïc tieâu
phaùt trieån cuûa doanh
 Caáp treân raát ít khi
nghieäp.
uyû thaùc coâng vieäc cho
caáp döôùi.  Nhaân vieân chuû
ñoäng hoïc hoûi vaø laøm
 Ñaùnh giaù nhaân
vieäc ñeå naâng cao naêng
löïc cho nhaân vieân laø
löïc caù nhaân vaø cuûa
moät thuû tuïc theo ñònh
nhoùm, coù yù thöùc traùch
kyø vaø keát quaû chuû
nhieäm chung, mong muoán
yeáu ñöôïc söû duïng ñeå
ñöôïc gaén boù laâu daøi
xem xeùt taêng löông,
vôùi doanh nghieäp.
thöôûng.
 Quan heä laøm vieäc
döïa treân söï hôïp taùc vaø
tin töôûng.

SSVTT:
Trang 12
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Nhaän xeùt: Nhöõng phaân tích neâu treân khoâng noùi


leân raèng neân ñi theo quan ñieåm naøo maø moãi quan ñieåm
coù theå phaùt huy hieäu quaû trong moät soá tröôøng hôïp cuï
theå:

Quaûn trò nhaân söï theo quan ñieåm haønh chính seõ coù
taùc duïng khi coâng ngheä saûn xuaát söû duïng nhieàu lao ñoäng
giaûn ñôn. Quan ñieåm naøy seõ thích hôïp neáu nhaân vieân vaãn
thích “bò quaûn lyù” hôn laø muoán “ñöôïc tham gia”.

Hieän nay taïi Vieät Nam quaûn trò theo quan ñieåm haønh
chính vaãn coøn khaù phoå bieán trong nhieàu doanh nghieäp coù
söû duïng nhieàu lao ñoäng giaûn ñôn nhö caùc doanh nghieäp
xaây döïng , may maëc, da giaøy ôû quy moâ nhoû… trong caùc
doanh nghieäp naøy, nhaân vieân thöïc hieän theo hôïp ñoàng lao
ñoäng ñaõ kyù vaø ñöôïc chuû doanh nghieäp traû tieàn löông vaø
caùc khoaûn phuùc lôïi theo quy ñònh cuûa luaät lao ñoäng.

 Quaûn trò theo quan ñieåm khai thaùc vaø phaùt trieån seõ
thích hôïp vôùi caùc doanh nghieäp coù coâng ngheä saûn xuaát
tieân tieán vaø söû duïng nhieàu chaát xaùm, chaúng haïn nhö caùc
ngaønh coâng ngheä thoâng tin, dòch vuï taøi chính, baûo hieåm,
haøng haûi, khaùch saïn… Quan ñieåm naøy seõ kích thích söï
saùng taïo vaø söï tham gia vaø ñoùng goùp cuûa ñoäi nguõ nhaân
vieân. Coâng ty ñieän thoaïi di ñoäng Nokia laø moät ví duï ñieån
hình veà quaûn trò nguoàn nhaân löïc theo quan ñieåm khai thaùc
vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc.

 Nhaän xeùt: Xu höôùng quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong


thôøi ñaïi neàn kinh teá nöôùc nhaø ñang hoäi nhaäp vôùi neàn kinh

SSVTT:
Trang 13
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

teá theá giôùi hieän ñaïi, ñeå theo kòp neàn kinh teá theá giôùi,
moãi doanh nghieäp phaûi töï hoaøn thieän vaø khaúng ñònh vò trí
cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng naøy ñoøi hoûi khoâng chæ
ñaàu tö vaøo coâng ngheä, maùy moùc thieát bò hieän ñaïi maø
coøn phaûi ñaàu tö vaøo con ngöôøi cho thích hôïp vôùi coâng vieäc
hieän taïi. Vì theá xu höôùng thöïc hieän quaûn trò nguoàn nhaân
löïc theo quan ñieåm khai thaùc vaø phaùt trieån ñang ngaøy caøng
ñöôïc caùc doanh nghieäp chuù troïng hôn.

1.2.3. Phaûi Chaêng Quaûn Trò Nguoàn Nhaân Löïc Chæ


Mang Chöùc Naêng Phuïc Vuï Caùc Hoaït Ñoäng Khaùc Cuûa
Doanh Nghieäp?.

Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy chuùng ta phaûi nhìn nhaän
thaät chính xaùc veà vai troø cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc
ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa coâng ty vaø hoaït ñoäng
quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñöôïc ñaùnh giaù laø toát neáu ñaùp
öùng ñaày ñuû vaø kòp thôøi yeâu caàu nhaân söï cuûa caùc boä
phaän khaùc. Thöïc teá, ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy thì boä phaän
nhaân söï caàn phaûi ñöôïc tham gia vaø caùc cuoäc hoïp baøn
cuøng caùc boä phaän khaùc trong doanh nghieäp nhö: Boä phaän
kinh doanh vaø tieáp thò, taøi chính, saûn xuaát vaø kó thuaät, keá
hoaïch vaät tö… Ñeå ñaùnh giaù tình hình saûn xuaát kinh doanh
trong naêm vaø leân keá hoaïch trong naêm tieáp theo. Vaø thaät
söï laø sai laàm neáu cho raèng boä phaän nhaân söï khoâng lieân
quan tröïc tieáp ñeán coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh trong
coâng ty, maø chæ thöïc hieän caùc coâng vieäc thuû tuïc haønh
chính cho caùc boä phaän khaùc khi coù yeâu caàu. Theá nhöng
boä phaän nhaân söï caàn phaûi naém ñöôïc thoâng tin veà tình

SSVTT:
Trang 14
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñeå chuû ñoäng trong vieäc saép
xeáp nhaân söï vaø laäp keá hoaïch cho caùc hoaït ñoäng quaûn trò
nhaân söï cuûa coâng ty vaø neáu khoâng naém ñöôïc chieán löôïc
vaø keá hoaïch kinh doanh cuûa coâng ty thì boä phaän nhaân söï
seõ khoù xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu nhaân löïc cuûa coâng ty, ñeà
baït, thuyeân chuyeån nhaân löïc, ñaøo taïo nhaân löïc…

Coù theå keá hoaïch nhaân löïc seõ khoù laäp ñöôïc neáu tình
hình nhaân vieân thay ñoåi lieân tuïc vaø caùc hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh cuûa coâng ty luoân phaùt sinh môùi. Nhöng ñaây
chính laø heä quaû cuûa vieäc thieáu keá hoaïch nhaân löïc chöù
khoâng phaûi laø lyù do khieán keá hoaïch nhaân löïc khoâng laäp
ñöôïc. Ñieàu naøy gioáng nhö vieäc tranh caõi nhau “con gaø vaø
quaû tröùng, caùi naøo coù tröôùc?” theå hieän ôû voøng laëp sau:

Khoâng Khoâng
laäp coù keá
ñöôïc hoaïch
keá nhaân
hoaïch löïc

Keá Bieán
hoaïch ñoäng
saûn nhaân
xuaát löïc
luoân taêng

Neáu nhö luùc naøo chuùng ta cuõng trong voøng luaån


quaån naøy thì seõ khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà gì caû, vì
SSVTT:
Trang 15
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

vaäy caùch toát nhaát laø neân laáy moät maét xích trong voøng
luaån quaån ñoù vaø giaûi quyeát vaán ñeà ôû maét xích ñoù thì
seõ phaù vôõ ñöôïc voøng luaån quaån naøy. Vì vaäy boä phaän
nhaân söï caàn phaûi naém vöõng vaø ñaày ñuû thoâng tin veà tình
hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñeå chuû ñoäng trong vieäc
saép xeáp nhaân söï vaø laäp keá hoaïch cho caùc hoaït ñoäng
quaûn trò nhaân söï taïi doanh nghieäp. Vì vaäy ñieàu quan troïng
ruùt ra taïi ñaây laø:

 Quaûn trò nguoàn nhaân löïc chieán löôïc laø söï keát noái
quaûn trò nguoàn nhaân löïc vôùi caùc muïc tieâu chieán löôïc cuûa
doanh nghieäp nhaèm caûi thieän keát quaû kinh doanh, thuùc
ñaåy tính saùng taïo vaø linh hoaït trong doanh nghieäp.

 Boä phaän nhaân söï phaûi ñöôïc tham gia vaøo quaù trình
laäp chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Chieán löôïc naøy
laø cô sôû ñeå boä phaän nhaân söï hoaïch ñònh caùc hoaït ñoäng
quaûn trò nguoàn nhaân löïc cuï theå nhaèm taïo ra moät ñoäi nguõ
nhaân vieân coù ñuû naêng löïc thöïc hieän chieán löôïc cuûa doanh
nghieäp.

1.2.4. Lieäu QTNNL Chæ Nhaèm Ñaït Ñöôïc Nhöõng Mong


Muoán Cuûa Doanh Nghieäp?

Laø moät nhaø quaûn trò ngoàn nhaân löïc, chuùng ta


thöôøng mong muoán ôû ñoäi nguõ nhaân vieân nhö laø:

 Phaûi mang laïi ngaøy caøng nhieàu lôïi nhuaän cho doanh
nghieäp.

SSVTT:
Trang 16
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Tuyeät ñoái trung thaønh vaø coù theå tin caäy giao phoù
nhöõng coâng vieäc quan troïng.

 Khoâng suoát ngaøy ñoøi taêng löông, thöôûng vaø caùc trôï
caáp khaùc.

 Phaûi chuû ñoäng trong coâng vieäc vaø ñoùng goùp saùng
kieán naâng cao hieäu quaû laøm vieäc.

 Toân troïng vaø quyù meán laõnh ñaïo chöùù khoâng phaûi
laø sôï laõnh ñaïo.

 Coù yù thöùc baûo quaûn vaø tieát kieäm taøi saûn cuûa
coâng ty nhö laø cuûa hoï

 Laø nhöõng ngöôøi luoân saùt caùnh beân caùc caáp laõnh
ñaïo ñeå ñaït muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.

 Phaûi coù tinh thaàn laøm vieäc toát vaø thaân thieän vôùi
nhau trong quaù trình hôïp taùc vaø laøm vieäc laâu daøi vôùi
doanh nghieäp.

Tuy nhieân seõ thaät sai laàm neáu nhö muïc tieâu cuûa
quaûn trò nguoàn nhaân löïc chæ ñeå nhaèm thöïc hieän hoaù
nhöõng mong muoán treân maø khoâng thoaû maõn ñöôïc nhöõng
mong muoán cuûa nhaân vieân. Bôûi vì nhaân vieân hoï cuõng coù
nhöõng mong muoán cuûa hoï khi laøm vieäc cho doanh nghieäp.
Hoï mong muoán ñöôïc traû coâng xöùng ñaùng, ñöôïc ñoái xöû
toát, ñöôïc ñaøo taïo, ñöôïc taïo cô hoäi ñeå phaùt trieån ngheà
nghieäp baûn thaân…

SSVTT:
Trang 17
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Neáu nhöõng mong muoán cuûa nhaân vieân khoâng ñöôïc


thoûa maõn thì nhöõng mong ñôïi cuûa chuû doanh nghieäp ñoái
vôùi hoï cuõng khoù coù theå ñaït ñöôïc. Do vaäy, muïc tieâu cuûa
quaûn trò nguoàn nhaân löïc phaûi caân ñoái vaø thoûa maõn mong
muoán cuûa caû doanh nghieäp vaø nhaân vieân, chöù khoâng
phaûi laø nhaèm xaây döïng moät ñoäi nguõ nhaân vieân bieát
vaâng lôøi vaø laøm lôïi cho doanh nghieäp. Söï caân ñoái ñoù ñöôïc
Mong
theå muoán
hieän cuûa sau:
qua baûng nhaân Mong muoán cuûa doanh
vieân: nghieäp:
 Thuø lao coâng baèng;  Thöïc hieän coâng vieäc
 Ñieàu kieän laøm vieäc an theo ñuùng yeâu caàu;
toaøn;  Chaáp haønh noäi quy,
 Ñöôïc ñoái xöû coâng nguyeân taéc vaø caùc quy
baèng vaø nhaát quaùn; ñònh veà an toaøn lao ñoäng;
 Ñöôïc tham gia vaøo coâng  Chuû ñoäng saùng taïo;
vieäc quan troïng vaø coù  Phaùt trieån kyõ naêng vaø
tính thaùch thöùc; kieán thöùc;
 Coù cô hoäi ñeå tieán boä;  Coù tinh thaàn traùch

1.2.5. Coù Phaûi QTNNL Chæ Laø Traùch Nhieäm Cuûa Boä
Phaän Nhaân Söï.

Moät soá ngöôøi cho raèng quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø
phaïm vi chuyeân traùch cuûa boä phaän nhaân söï. Coù theå noùi
ñieàu naøy laø hoaøn toaøn khoâng ñuùng. Chuùng ta coù theå laáy
ví duï tieâu bieåu minh hoïa cho vaán ñeà naøy nhö laø vieäc xeùt
taêng löông cho moät nhaân vieân ôû phoøng kinh doanh chaúng
haïn. Vieäc xeùt taêng löông cho nhaân vieân naøy laø do tröôûng
phoøng kinh doanh tröïc tieáp chòu traùch nhieäm veà keát quaû
ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc vaø quyeát ñònh coù taêng
löông cho nhaân vieân naøy hay khoâng vaø boä phaän nhaân söï
chæ coù theå giaûi thích cho nhaân vieân naøy veà phöông phaùp

SSVTT:
Trang 18
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc vaø chính saùch löông cuûa
coâng ty chöù khoâng theå ñaùnh giaù ñöôïc trong quaù trình laøm
vieäc taïi phoøng kinh doanh nhaân vieân naøy ñaõ hoäi ñuû tieâu
chuaån ñeå ñöôïc taêng löông maø chæ coù caáp treân tröïc tieáp
chæ ñaïo nhaân vieân naøy môùi ñaùnh giaù ñuùng thöïc löïc cuûa
anh ta ñöôïc.

Vì vaäy coù theå nhaän thaáy raèng: Khoâng theå cho raèng
quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø traùch nhieäm rieâng cuûa boä
phaän nhaân söï maø laø taát caû caùc nhaø quaûn lyù tröïc tieáp.
Döôùi ñaây laø baûng phaân ñònh caùc traùch nhieäm cuûa boä
phaän nhaân söï vaø caáp quaûn lyù tröïc tieáp trong caùc chöùc
naêng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc.

Chöùc Traùch Traùch nhieäm


naêng nhieäm cuûa caáp cuûa boä phaän
quaûn lyù tröïc nhaân söï
tieáp

Hoaïch ñònh nguoàn  Cung caáp  Nghieân cöùu cô


nhaân löïc muïc tieâu cuûa boä caáu toå chöùc vaø
phaän/ nhoùm phuï nguoàn nhaân löïc thích
traùch vaø caùc yeâu hôïp ñeå ñaùp öùng yeâu
caàu veà nguoàn löïc caàu coâng vieäc cuûa
caàn thieát ñeå ñaït caùc boä phaän/nhoùm.
ñöôïc muïc tieâu.

Tuyeån duïng  Cung caáp  Laäp baûng moâ


thoâng tin coâng taû coâng vieäc cho vò
vieäc cuûa vò trí trí caàn tuyeån duïng.
tuyeån duïng.
 Laäp yeâu caàu
 Ñöa ra nhu tuyeån duïng cho töøng
caàu tuyeån duïng. vò trí.
 Tham gia  Chuaån bò thuû
phoûng vaán vaø tuïc tuyeån duïng chính
ñaùnh giaù kyõ

SSVTT:
Trang 19
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

naêng chuyeân moân thöùc.


cuûa öùng vieân.

Ñaøo taïo vaø phaùt  Phoái hôïp  Trieån khai vieäc


trieån vôùi boä phaän toå chöùc tuyeån duïng.
nhaân söï trong vieäc
ñöa ra quyeát ñònh  Thöïc hieän caùc
tuyeån choïn cuoái thuû tuïc caàn thieát cho
cuøng. vieân tieáp nhaän nhaân
vieân môùi
 Hoaïch ñònh
keá hoaïch vaø  Thieát keá vaø
giaùm saùt quaù thöïc hieän quaù trình
trình höôùng daãn höôùng daãn hoäi nhaäp
hoäi nhaäp. cho nhaân vieân môùi.

 Ñeà xuaát  Phaân tích nhu


tuyeån duïng hay caàu ñaøo taïo.
khoâng tuyeån duïng  Laäp vaø trieån
chính thöùc sau quaù khai keá hoaïch ñaøo
trình höôùng daãn taïo.
hoäi nhaäp.
 Toå chöùc vieäc
 Cung caáp öùng duïng keát quaû
thoâng tin vaø phoái ñaøo taïo.
hôïp phaân tích nhu
caàu ñaøo taïo.  Caäp nhaät vaø
laäp baùo caùo ñaùnh
 Höôùng daãn, giaù hieäu quaû ñaøo
keøm caëp vaø giaùm taïo.
saùt sau quaù trình
ñaøo taïo.  Toång keát vaø
söû duïng keát quaû
 Cung caáp ñaøo taïo
caùc nguoàn löïc
caàn thieát ñeå  Tö vaán phaùt
nhaân vieân öùng trieån ngheà nghieäp.
duïng keát quaû ñaøo
taïo.
SSVTT:
Trang 20
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñaùnh giaù
hieäu quaû ñaøo taïo.
 Ñeà xuaát
caùc khen thöôûng
vaø khuyeán khích
caàn thieát.
 Thöôøng
xuyeân ñaùnh giaù
vaø cung caáp
thoâng tin phaûn
hoài cho nhaân
vieân veà naêng
löïc laøm vieäc.
 Cuøng vôùi
nhaân vieân laäp vaø
thöïc hieän keá
hoaïch phaùt trieån
ngheà nghieäp.

Duy trì vaø  Giaûi thích  Xaây döïng, phoå


quaûn lyù caùc chính saùch bieán vaø quaûn lyù
quaûn lyù nguoàn caùc chính saùch nguoàn
nhaân löïc cho nhaân nhaân löïc(löông, phuùc
vieân. lôïi, noäi quy laøm vieäc,
quy cheá ñaùnh giaù
 Baûo ñaûm naêng löïc laøm vieäc,
tính coâng baèng vaø ñeà baït khen thöôûng…)
nhaát quaùn trong
vieäc ñoái xöû vôùi  Toå chöùc
nhaân vieân. höôùng daãn vaø giaùm
saùt vieäc aùp duïng
 Ñeà xuaát caùc chính saùch quaûn
caùc nguoàn löïc lyù nguoàn nhaân löïc
caàn thieát ñeå cho caùc boä phaän
nhaân vieân laøm chöùc naêng.
toát coâng vieäc.
 Thöôøng xuyeân
raø soaùt heä thoáng
quaûn trò nguoàn nhaân
löïc, thieát laäp vaø ñeà
xuaát caùc giaûi phaùp
thích hôïp ñeå quaûn lyù
vaø duy trì nguoàn
SSVTT:
Trang 21
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhaân löïc.
 Toå chöùc quaûn
lyù caùc hoaït ñoäng
nhaèm taïo ra moái quan
heä toát ñeïp giöõa
nhöõng ngöôøi lao ñoäng
trong doanh nghieäp.

Quaûn lyù heä  Cung caáp  Xaây döïng vaø


thoáng thoâng tin chính xaùc vaø kòp quaûn lyù heä thoáng
vaø caùc dòch vuï thôøi caùc thoâng tin thoâng tin nguoàn nhaân
nguoàn nhaân löïc coù lieân quan ñeán löïc ( löu tröõ, caäp nhaät
quaûn trò nguoàn hoà sô nhaân vieân, caùc
nhaân löïc. baùo caùo theo chieàu
doïc vaø chieàu ngang).
 Ñeà xuaát
caùc giaûi phaùp caûi  Ñeà xuaát caùc
thieän söùc khoeû, trang thieát bò thoâng
phöông tieän vaø tin thích hôïp ñeå ñaûm
ñieàu kieän laøm baûo tính chính xaùc vaø
vieäc cuûa töøng kòp thôøi cuûa heä
coâng vieäc cuï theå. thoáng thoâng tin.
 Cung caáp caùc
thieát bò vaø höôùng
daãn an toaøn.
 Toå chöùc vaø
quaûn lyù chính saùch
chaêm soùc söùc khoeû
cho nhaân vieân.

1.3. Nhaän Xeùt.

 Nhaân löïc laø nguoàn löïc quan troïng taïo ra lôïi theá caïnh
tranh cho doanh nghieäp. Caàn phaûi ñaàu tö thích ñaùng ñeå
phaùt trieån thaønh moät nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao.

 Taïi doanh nghieäp, caùc hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn


nhaân löïc neân ñöôïc thöïc hieän theo höôùng khai thaùc vaø phaùt
trieån hôn laø quaûn lyù haønh chính.

SSVTT:
Trang 22
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Boä phaän quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn ñöôïc tham gia
vaøo quaù trình hoaïch ñònh chieán löôïc cuûa doanh nghieäp ñeå
ñaûm baûo nguoàn nhaân löïc cho vieäc ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu
cuûa doanh nghieäp.

 Muïc tieâu cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø caân ñoái
thoaû maõn mong muoán cuûa caû doanh nghieäp laãn nhaân
vieân.

 Quaûn trò nguoàn nhaân löïc khoâng chæ laø traùch nhieäm
cuûa boä phaän nhaân söï maø coøn laø traùch nhieäm cuûa taát
caû caùc caáp quaûn lyù tröïc tieáp. Chính vì vaäy caùc caáp quaûn
lyù tröïc tieáp caàn phaûi hieåu vaø thöïc hieän ñuùng vai troø vaø
traùch nhieäm cuûa hoï trong quaûn trò nguoàn nhaân söï.

CHÖÔNG 2: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ TUYEÅN


DUÏNG

VAØ ÑAØO TAÏO NHAÂN SÖÏ.

2.1. Taïi Sao Phaûi Tuyeån Duïng Vaø Ñaøo Taïo Nhaân Söï ?

Do nhu caàu nhaân söï trong caùc keá hoaïch daøi haïn vaø
ngaén haïn cuûa caùc doanh nghieäp, xí nghieäp… Maø töø ñoù
caùc doanh nghieäp ñeà ra caùc chính saùch, keá hoaïch nguoàn
nhaân löïc nhaèm muïc ñích ñieàu chænh, thích nghi vôùi caùc
yeâu caàu môùi. Khi ñoù doanh nghieäp seõ quyeát ñònh aùp duïng
moät hoaëc moät soá bieän phaùp khaùc nhö: Söû duïng chính
saùch traû löông cao nhaèm thu huùt lao ñoäng gioûi coù saün
treân thò tröôøng, tieán haønh ñaøo taïo laïi moät soá nhaân vieân
cuûa doanh nghieäp… Vaø doanh nghieäp cuõng phaûi ñöa ra caùc
chính saùch phoái hôïp giöõa khaâu tuyeån duïng, ñaøo taïo, löông
SSVTT:
Trang 23
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

boång, ñaõi ngoä ñeå duy trì ñoäi nguõ lao ñoäng gioûi. Chuaån bò
cho nguoàn nhaân löïc töông lai giuùp cho doanh nghieäp naâng
cao tính caïnh tranh vaø hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu quaû
cao hôn so vôùi vieäc chæ ñôn thuaàn giaûi quyeát khi coù vaán
ñeà xuaát hieän.

2.2. Tuyeån Duïng Lao Ñoäng Nhö Theá Naøo?

2.2.1. Khaùi Nieäm Tuyeån Duïng.

Tuyeån duïng nhaân vieân laø moät tieán trình thu huùt
nhöõng ngöôøi coù khaû naêng laøm vieäc toát töø nhieàu nguoàn
khaùc nhau ñeán laøm vieäc cho doanh nghieäp.

Laø söï löïa choïn, laø moät quaù trình tìm ra öùng vieân phuø
hôïp nhaát vôùi yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Döôùi ñaây laø sô ñoà
cô cheá tuyeån duïng nhaân söï:

SSVTT:
Trang 24
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Doanh nghieäp coù nhu caàu Cung vaø caàu lao ñoäng
veà lao ñoäng, caàn tuyeån treân thò tröôøng
duïng

Xaùc ñònh caùc yeâu Caùc yeáu toá coù


caàu cuûa ngöôøi saün cuûa ngöôøi
ñaûm nhieäm vò trí: tuyeån duïng:
- Ñaøo taïo - Ñaøo taïo
- Kinh nghieäm. - Kinh nghieäm.
- Phaåm chaát caù - Phaåm chaát caù
nhaân.

So saùnh, ñaùnh giaù xem


coù ñaùp öùng ñöôïc khoâng

Phuø Thoaû
hôïp maõn Khoâng phuø
hôïp hôïp
TUYEÅN DUÏNG

2.2.2. Boä Phaän Nhaân Söï Vaø Chöùc Naêng Tuyeån


Duïng:

Tuyeån nhaân vieân laø moät trong nhöõng nhieäm vuï cuûa
boä phaän nhaân söï, nhöng boä phaän naøy giöõ vai troø trong
quaù trình tuyeån duïng vaø nhöõng boä phaän naøo neân tham
vaø quaù trình tuyeån duïng ñeå ñaûm baûo tính hieäu quaû cuûa
tuyeån duïng?

Caùc nhaø quaûn lyù chöùc naêng thöôøng khoâng muoán


tröïc tieáp tieán haønh tuyeån duïng nhaân vieân. Ñoù laø moät
vieäc khoù vaø toán thôøi gian vaø hoï cho raèng boä phaän nhaân
söï seõ laøm toát hôn. Tuy nhieân caùc nhaø quaûn lyù chöùc naêng
thöôøng chæ cho boä phaän nhaân söï bieát moät soá yeâu caàu cô
baûn, chaúng haïn nhö caùc yeâu caàu veà trình ñoä chuyeân
SSVTT:
Trang 25
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

moân, soá naêm kinh nghieäm caàn thieát, vaø moät soá kyõ naêng
khaùc. Nhöõng tieâu chuaån ñoù thöïc söï chöa ñuû ñeå xaùc ñònh
ñöôïc chính xaùc ngöôøi maø nhaø quaûn lyù chuùc naêng caàn vaø
vì vaäy boä phaän nhaân söï khoù coù theå tìm ñuùng ngöôøi.

Cuõng gioáng nhö caùc hoaït ñoäng quaûn lyù nguoàn nhaân
löïc khaùc, tuyeån duïng neân laø traùch nhieäm cuûa taát caû caùc
nhaø quaûn lyù chöùc naêng. Caùc nhaø quaûn lyù chöùc naêng
seõ xaùc ñònh caùc yeâu caàu ñoái vôùi öùng vieân, tham gia
ñaùnh giaù vaø tuyeån choïn, höôùng daãn nhaân vieân môùi hoäi
nhaäp. Boä phaän nhaân söï seõ chòu traùch nhieäm thieát keá
caùc chính saùch vaø quy trình tuyeån duïng, chuaån bò caùc
coâng cuï tuyeån duïng, thöïc hieän caùc hoaït ñoäng hoã trôï khaùc
nhö tìm kieám öùng vieân, thoâng baùo tuyeån duïng, thu nhaän
hoà sô öùng vieân, phoûng vaán sô boä, thöïc hieän caùc thuû tuïc
nhaèm hoaøn taát quaù trình tuyeån choïn…Vaø boä phaän nhaân
söï cuõng coù theå tö vaán cho caùc nhaø quaûn lyù chöùc naêng
veà luaät lao ñoäng, kyõ thuaät phoûng vaán cuõng nhö ñaûm baûo
raèng caùc chính saùch nhaân söï vaø quy trình tuyeån duïng nhaân
söï ñöôïc tuaân thuû.

2.2.3. Quy Trình Tuyeån Duïng Nhaân Vieân.

Quy trình tuyeån duïng cuûa caùc doanh nghieäp coù theå
khaùc nhau, thaäm chí trong cuøng doanh nghieäp, quy trình
tuyeån duïng cuõng seõ khaùc nhau cho nhöõng vò trí coâng vieäc
khaùc nhau. Tuy nhieân, moïi quy trình tuyeån duïng ñeàu phaûi
bao goàm moät soá böôùc sau:

SSVTT:
Trang 26
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng: Böôùc naøy bao goàm
vieäc thaåm ñònh xem doanh nghieäp coù thöïc söï caàn tuyeån
nhaân vieân khoâng, tuyeån ngöôøi ñeå laøm nhöõng vieäc gì vaø
caàn tuyeån ngöôøi coù nhöõng tieâu chuaån nhö theá naøo.

 Tìm kieám caùc öùng vieân tieàm naêng: Böôùc naøy bao
goàm vieäc xaùc ñònh nguoàn cung caáp öùng vieân vaø thu huùt
öùng vieân.

 Ñaùnh giaù vaø löïa choïn öùng vieân phuø hôïp. Böôùc naøy
bao goàm vieäc söû duïng caùc kyõ thuaät ñaùnh giaù khaùc nhau
ñeå tuyeån choïn caùc öùng vieân döïa treân caùc tieâu chí tuyeån
choïn vaø ra quyeát ñònh tuyeån choïn.

 Höôùng daãn hoäi nhaäp: Böôùc naøy bao goàm caùc hoaït
ñoäng nhaèm giuùp nhaân vieân môùi ñöôïc tuyeån duïng hieåu
veà doanh nghieäp, thieát laäp moái quan heä vôùi caùc thaønh
vieân, vaø hoäi nhaäp vaøo moâi tröôøng doanh nghieäp. Quy trình
tuyeån duïng ñöôïc theå hieän theo sô ñoà caùc böôùc nhö sau:

Xaùc Tìm Ñaùnh


ñònh kieám giaù Höôùng
nhu öùng &löïa daãn

Ngoaøi caùc böôùc cô baûn treân, quy trình tuyeån duïng


coøn bao goàm moät soá coâng vieäc khaùc ñeå hoaøn taát quaù
trình tuyeån choïn nhö: Xaùc minh ñieàu tra thoâng tin, môøi öùng
vieân ñöôïc löïa choïn ñeán nhaän vieäc, chuaån bò hôïp ñoàng lao

SSVTT:
Trang 27
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ñoäng, thoâng baùo cho öùng vieân khoâng ñöôïc tuyeån vaø löu
tröõ thoâng tin veà hoï, laäp hoà sô nhaân vieân…

Caùc doanh nghieäp coù theå töï tieán haønh tuyeån duïng
nhaân vieân, tuy nhieân cuõng caàn nhôø ñeán moät soá trung
taâm giôùi thieäu vieäc laøm ñeå lieân heä tuyeån duïng.

2.2.3.1. Xaùc Ñònh Nhu Caàu Tuyeån Duïng.

Khi coù baát kyø moät söï thay ñoåi naøo maø taïo ra moät
hay nhieàu vò trí khuyeát ngöôøi, chuùng ta phaûi caân nhaéc kyõ
taát caû caùc phöông aùn tröôùc khi tieán haønh ra quyeát ñònh
tuyeån choïn ngöôøi môùi.

Nhö vaäy, caâu hoûi ñaët ra cho doanh nghieäp laø coù caàn
tuyeån nhaân vieân khoâng?. Duø laø tuyeån theâm ngöôøi ñeå
ñaûm nhaän moät vò trí ñaõ coù saün hay tuyeån ngöôøi cho moät
vò trí hoaøn toaøn môùi doanh nghieäp cuõng caàn caân nhaéc kyõ
löôõng. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu coù thöïc khoâng caàn tìm
hieåu baûn chaát cuûa vò trí coâng vieäc caàn ngöôøi. Chuùng ta
coù theå baét ñaàu baèng vieäc traû lôøi moät soá caâu hoûi nhö:

 Muïc ñích cuûa coâng vieäc caàn ngöôøi laø gì?

 Nhöõng chuaån möïc hieäu quaû coâng vieäc maø chuùng ta


mong muoán laø gì?

 Vò trí ñoù coù nhöõng ñoùng goùp ñaëc bieät gì cho hieäu
quaû chung cuûa toaøn doanh nghieäp?

 Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu khoâng coù ai laøm coâng vieäc


ñoù?

SSVTT:
Trang 28
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Vò trí ñoù ñoøi hoûi moät ngöôøi nhö theá naøo?.

 Vò trí ñoù coù toàn taïi daøi khoâng?. (Neáu coù thì trong
bao laâu?)

Ñoâi khi, neáu moät vieäc gì ñoù luoân ñöôïc laøm theo moät
caùch nhaát ñònh thì khoâng coù nghóa laø chuùng ta cöù phaûi
laøm theo caùch ñoù maõi. Ví duï chuùng ta coù theå phaùt hieän
thaáy raèng vò trí nhaân vieân thuû quyõ hoaøn toaøn coù theå
ñaûm nhaän theâm traùch nhieäm theo doõi coâng nôï hoaëc
chaúng coù ñieàu gì xaûy ra neáu khoâng coù nhaân vieân keá
toaùn thanh toaùn.

Khi ñaõ chaéc chaén nhu caàu tuyeån duïng laø coù thöïc,
chuùng ta caàn xaùc ñònh roõ noäi dung coâng vieäc cuï theå cuûa
vò trí caàn tuyeån laø gì. Ñaây laø vieäc caàn laøm ñaàu tieân ñeå
ñaûm baûo seõ tuyeån ñuùng ngöôøi mình caàn.

2.2.3.2. Xaùc Ñònh Vaø Phaân Tích Noäi Dung Coâng Vieäc:

Xaùc ñònh vaø phaân tích noäi dung coâng vieäc laø moät
tieán trình xaùc ñònh moät caùch coù heä thoáng caùc nhieäm vuï,
caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng vieäc trong moät
toå chöùc taïo neân keát quaû coù ñöôïc nhöõng nhieäm vuï chung,
cuï theå vaø traùch nhieäm cuûa coâng vieäc, neâu roõ nhöõng
ñieàu kieän cuï theå hoaëc nhöõng ñieàu kieän ñaëc bieät ñeå thöïc
hieän coâng vieäc, phaûi neâu roõ ñöôïc keát quaû toái thieåu phaûi
ñaït ñöôïc, phaûi neâu ñöôïc nhöõng kyõ naêng, söï hieåu bieát,
kinh nghieäm vaø nhöõng yeáu toá caàn thieát ñeå cho nhöõng
ngöôøi ñaûm nhaän coâng vieäc thöïc hieän coâng vieäc ñoù moät
caùch toát nhaát. Ñeå xaùc ñònh noäi dung coâng vieäc, coù theå

SSVTT:
Trang 29
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

caên cöù vaøo phieáu moâ taû coâng vieäc cuûa nhaân vieân ñaõ
nghæ vieäc. Phieáu moâ taû coâng vieäc cho thaáy moät böùc
tranh toång theå veà chöùc naêng cuûa coâng vieäc vaø moät danh
saùch nhöõng nhieäm vuï caàn thöïc hieän.

Döôùi ñaây laø sô ñoà phaân tích coâng vieäc:

Phaân tích noäi dung coâng


vieäc

Caùc Traùch Ñieàu kieän coâng


nhieäm vuï nhieäm cuï vieäc cuï theå
cuï theå theå

Keá hoaïch hoaù


Phieáu moâ nguyeân vaät
taû coâng lieäu
Phaùt
vieäc Tuyeån duïng
nhaân söï

trieån Phieáu tieâu Ñaøo taïo vaø


chuaån coâng phaùt trieån
vieäc
coâng Traû löông

Phieáu moâ
taû kyõ Ñaùnh giaù
vieäc nhaân vieân
thuaät

Kieán Kyõ thuaät Caùc kyõ naêng


thöùc thöïc haønh caàn thieát vaø
kyõ phaåm chaát

 Phieáu moâ taû coâng vieäc: Laø vaên baûn lieät keâ caùc
nhieäm vuï cuï theå vaø caùc ñieàu kieän laøm vieäc vaø

SSVTT:
Trang 30
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhöõng khía caïnh khaùc trong coâng vieäc phaûi hoaøn


thaønh.

 Phieáu moâ taû kyõ thuaät: Laø caùc vaên baûn moâ taû
veà kieán thöùc kyõ thuaät vaø kieán thöùc thöïc haønh, caùc kyõ
naêng caàn thieát vaø phaåm chaát cuûa öùng vieân.

 Taùc duïng cuûa vieäc phaân tích coâng vieäc: + Moâ taû
coâng vieäc coù theå chæ ra ñöôïc nhöõng yeáu toá coù haïi cho
söùc khoeû cuûa con ngöôøi neáu nhöõng yeáu toá coù haïi naøy
khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc thì caàn thieát phaûi phaân tích laïi
coâng vieäc ñeå loaïi tröø.

+ Vieäc phaân tích caùc ñaëc ñieåm kyõ thuaät cuûa coâng
vieäc chæ ra loaïi nhaân coâng naøo caàn thieát ñeå thöïc hieän
coâng vieäc moät caùch hieäu quaû, caùc nhaø quaûn trò nhaân
löïc seõ söû duïng thoâng tin naøy ñeå laäp keá hoaïch nguoàn
nhaân löïc ñeå tuyeån duïng nhaân söï cho doanh nghieäp. Vieäc
phaân tích coâng vieäïc coøn chæ ra ñöôïc nhöõng noäi dung caàn
ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuõng nhö ñònh giaù
coâng vieäc laøm cô sôû cho vieäc xaùc ñònh möùc thuø lao caàn
thieát cho moãi coâng vieäc.

+ Vôùi möùc hieäu quaû toái thieåu, ñoù laø thoâng tin, laø cô
sôû ñeå ñaùnh giaù thaønh tích, keát quaû cuûa ngöôøi lao ñoäng.

a. Noäi Dung Cuûa Phaân Tích Coâng Vieäc:

 Thoâng tin veà coâng vieäc cuï theå.

 Thoâng tin veà quy trình coâng ngheä coù lieân quan tröïc
tieáp ñeán saûn xuaát saûn phaåm: Caàn coù thoâng tin veà

SSVTT:
Trang 31
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nguyeân vaät lieäu chính, phuï, yeâu caàu veà tieâu chuaån, chaát
löôïng, thoâng tin lieân quan ñeán maùy moùc, thieát bò chính,
phuï, duïng cuï caàn thieát ñeå bieán ñoåi nguyeân vaät lieäu
thaønh thaønh phaåm, taøi lieäu, baûn veõ coù lieân quan.

 Tieâu chuaån chi tieát: Söï chuaån möïc veà ñònh möùc saûn
löôïng, thôøi gian, phuïc vuï hoaøn thaønh coâng vieäc ñöôïc giao.

 Ñieàu kieän lao ñoäng, trình ñoä chuyeân moân, tay ngheà,
kyõ naêng, ngoaïi ngöõ, kinh nghieäm..

b. Quy Trình Phaân Tích Coâng Vieäc:

Bao goàm caùc giai ñoaïn:

 Giai ñoaïn 1: Chuaån bò phaân tích:

- Böôùc 1: Xaùc ñònh muïc ñích phaân tích coâng vieäc.

- Böôùc 2: Xaép xeáp caùc thoâng tin coù lieân quan.

- Böôùc 3: Löïa choïn nhöõng ngöôøi thöïc hieän tieâu bieåu.

 Giai ñoaïn 2: Tieán haønh phaân tích coâng vieäc:

- Böôùc 4: Thu thaäp thoâng tin döõ lieäu veà coâng vieäc.

- Böôùc 5: Thaåm ñònh thoâng tin phaân tích.

 Giai ñoaïn 3: Keát quaû phaân tích:

- Böôùc 6: Vieát caùc taøi lieäu veà coâng vieäc.

Noùi toùm laïi, coâng vieäc quan troïng nhaát khi xaùc ñònh
noäi dung coâng vieäc laø vieäc toång hôïp ñöôïc thoâng tin vaø
xaây döïng ñöôïc phieáu moâ taû coâng vieäc môùi. Döôùi ñaây laø

SSVTT:
Trang 32
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ví duï veà phieáu moâ taû coâng vieäc cuûa vò trí ñaïi dieän baùn
haøng:

Phieáu moâ taû coâng vieäc

Ngaøy caäp nhaät: Thöïc Kieåm tra Teân coâng Boä phaän:
Cuoái:29/9/2004 hieän bôûi: bôûi: vieäc:
Kinh doanh
Ñaïi dieän
baùn haøng

MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC:

Toùm taét coâng vieäc: Chòu traùch nhieäm cho taát caû caùc hoaït
ñoäng baùn haøng trong khu vöïc hoaëc caùc khaùch haøng ñöôïc
giao. Ñaûm baûo chaát löôïng vaø söï ñoàng nhaát cuûa saûn phaåm
vaø dòch vuï.

Caùc nhieäm vuï chuû yeáu:


1. Giôùi thieäu vaø baùn saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa coâng
ty cho khaùch haøng hieän taïi vaø tieàm naêng.
2. Laäp keá hoaïch ñeå xaùc ñònh caùc muïc tieâu cuï theå vaø
döï kieán soá löôïng khaùch haøng seõ tieáp xuùc.
3. Xaùc ñònh caùc khaùch haøng tieàm naêng, tieáp xuùc vôùi
caùc khaùch haøng naøy cuõng nhö caùc khaùch haøng ñöôïc
giao khaùc.
4. Chuaån bò thuyeát trình, chaøo haøng vaø caùc hôïp ñoàng
baùn haøng.
5. Xaây döïng vaø baûo veä caùc coâng cuï hoã trôï baùn haøng.
6. Xaây döïng vaø duy trì caùc moái quan heä vôùi caùc khaùch
haøng hieän taïi vaø caùc khaùch haøng tieàm naêng.
7. Quaûn lyù dòch vuï khaùch haøng thoâng qua caùc kyø kieåm
tra chaát löôïng vaø theo doõi.
8. Nhaän ra vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà caàn quan taâm.
9. Chuaån bò caùc baùo caùo ñònh kyø.

SSVTT:
Trang 33
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

10. Baùo caùo caùc cô hoäi veà saûn phaåm môùi, caùc phaûn
hoài töø khaùch haøng hay caùc thoâng tin thò tröôøng thu
thaäp ñöôïc thoâng qua caùc hoaït ñoäng treân ñòa baøn cho
nhöõng ngöôøi phuø hôïp.
11. Phoái hôïp vôùi nhaân vieân cuûa coâng ty ñeå thöïc hieän
caùc coâng vieäc caàn thieát nhaèm hoaøn thieän vieäc baùn
haøng.
12. Xaây döïng vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng baùn haøng
ñaëc bieät ñeå giaûm toàn kho.
13. Caùc nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng khaùc.

Caùc nhieäm vuï thöù yeáu:


1. Tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng tieáp thò chaúng haïn nhö
caùc hoäi nghò, trieån laõm thöông maïi.
2. Theo doõi thu hoài coâng nôï.
3. Huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng môùi.

Caùc moái quan heäï:


Caáp nhaän baùo caùo: Giaùm ñoác baùn haøng.
Caáp giaùm saùt: Khoâng

Caùc yeâu caàu:

1. Coù khaû naêng ñoïc, vieát, vaø caùc kyõ naêng tính toaùn cô
baûn.
2. Coù khaû naêng thuyeát phuïc vaø gaây aûnh höôûng ñoái
vôùi ngöôøi khaùc.
3. Coù khaû naêng xaây döïng vaø thöïc hieän caùc baøi thuyeát
trình.
4. Coù kyõ naêng giao tieáp vaø laøm vieäc vôùi ngöôøi khaùc
toát.
5. Hieåu veà quaûng caùo vaø caùc kyõ thuaâït thuùc ñaåy baùn
haøng.

SSVTT:
Trang 34
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

6. Taùc phong chuyeân nghieäp vaø coù theå gaây aán töôïng
toát tröôùc coâng chuùng.
7. Saün saøng laøm vieäc theo thôøi gian linh hoaït, chaáp
nhaän ñi coâng taùc daøi ngaøy.

2.2.3.3. Caùc Yeâu Caàu Ñoái Vôùi ÖÙng Vieân:

Giaù trò chuû yeáu cuûa baûn yeâu caàu öùng vieân laø noù
giuùp chuùng ta coù theå so saùnh caùc öùng vieân vôùi moät moâ
hình öùng vieân lyù töôûng chöù khoâng phaûi so saùnh caùc öùng
vieân vôùi nhau. Baûn yeâu caàu öùng vieân seõ cung caáp moät
chuaån möïc coá ñònh ñeå laøm cô sôû ñaùnh giaù öùng vieân
moät yeáu toá raát quan troïng nhöng thöôøng mang tính chuû
quan. Thoâng thöôøng caùc yeâu caàu veà öùng vieân thöôøng chia
thaønh 3 nhoùm:

 Kieán thöùc vaø kyõ naêng:

Öùng vieân caàn coù nhöõng kieán thöùc gì ñeå ñaûm nhaän
ñöôïc coâng vieäc? Kieán thöùc coù theå bao goàm bieát caùch söû
duïng moät loaïi maùy moùc naøo ñoù, bieát caùch xöû lyù moät
loaïi naøo ñoù hoaëc thöïc hieän nhöõng quy trình nhaát ñònh.
Nhöõng kyõ naêng caàn thieát ñeå laøm ñöôïc vieäc ñoù laø gì?
Chaúng haïn nhö khaû naêng laøm vieäc vôùi con soá, kyõ naêng
baùn haøng, kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà.

 Trình ñoä vaø kinh nghieäm:

Coù yeâu caàu naøo veà trình ñoä hoïc vaán vaø trình ñoä
chuyeân moân khoâng? ÖÙng vieân caàn coù nhöõng chuyeân
moân vaø kinh nghieäm gì?.

SSVTT:
Trang 35
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Caùc yeáu toá caù nhaân:

Nhöõng ngöôøi coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo thì phuø hôïp
vôùi coâng vieäc vaø moâi tröôøng laøm vieäc cuûa doanh nghieäp
(sôû thích, muïc ñích, ñoäng cô, tinh thaàn laøm vieäc taäp
theå…)?. Ví duï nhaân vieân baùn haøng neân laø ngöôøi deã gaây
caûm thieän vôùi ngöôøi khaùc, nhaân vieân keá toaùn caàn coù
tính caån thaän, nhaân vieân nhaân söï neân quan taâm vaø bieát
caùch aên noùi vôùi ngöôøi khaùc… Döôùi ñaây laø moät ví duï veà
baûn yeâu caàu öùng vieân ñaïi dieän cho vò trí baùn haøng maø
chuùng ta ñaõ xem xeùt trong phieáu moâ taû coâng vieäc:

BAÛN YEÂU CAÀU ÖÙNG VIEÂN

Vò trí: Ñaïi dieän baùn haøng.

Kieán thöùc vaø Phaûi coù hieåu bieát veà quaûng caùo
kyõ naêng vaø caùc kyõ thuaät baùn haøng.
Phaûi coù kyõ naêng thuyeát trình toát.
Phaûi coù kyõ naêng giao tieáp vaø laøm
vieäc vôùi ngöôøi khaùc toát.
Phaûi coù khaû naêng dieãn ñaït toát.
Phaûi coù kyõ naêng huaán luyeän
nhaân vieân.
Neân coù kyõ naêng laøm vieäc theo
nhoùm toát.

Trình ñoä vaø Phaûi toát nghieäp phoå thoâng trung hoïc
kinh nghieäm trôû leân.
Lyù töôûng laø toát nghieäp ñaïi hoïc kinh
teá, chuyeân ngaønh tieáp thò.

SSVTT:
Trang 36
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Phaûi coù töø 3 ñeán 5 naêm kinh nghieäm


laøm vieäc trong lónh vöïc baùn haøng hoaëc
tieáp thò

Caùc yeáu toá Phaûi coù phong caùch chuyeân nghieäp,


caù nhaân lòch söï.
Phaûi chaáp nhaän thôøi gian laøm vieäc
linh hoaït, ñi coâng taùc xa theo yeâu caàu.
Phaûi coù baèng laùi xe moâ toâ vaø neân
coù xe.
Phaûi trung thöïc, thaúng thaén.
Phaûi laáy khaùch haøng laøm troïng taâm.
Neân laø ngöôøi coù chí caàu tieán, hoïc
hoûi.
Coù mong muoán phaùt trieån ngheà
nghieäp phuø hôïp.

Maëc duø chuùng ta ñaõ bieát roõ chaân dung cuûa öùng
vieân lyù töôûng, nhöng chuùng ta caàn phaûi chaáp nhaän khi
thöïc teá laø chuùng ta vaãn phaûi baèng loøng vôùi nhöõng ñieàu
khoâng lyù töôûng. Vì vaäy neân ñöa ra moät soá yeâu caàu toái
thieåu, vaø chuùng ta coù theå hi voïng tìm ñöôïc ai ñoù thoaû
maõn nhieàu hôn nhöõng yeâu caàu toái thieåu naøy. Ñieàu naøy
giuùp chuùng ta trôû neân thöïc teá hôn chöù khoâng phaûi laø
chuùng ta coù phaàn nhöôïng boä öùng vieân. Neáu ñaët yeâu caàu
cao hôn möùc caàn thieát cho coâng vieäc, chuùng ta seõ chòu ruûi
ro laø ngöôøi ñöôïc tuyeån seõ nhanh choùng nhaøm chaùn coâng
vieäc ñoù vaø khoâng coù ñoäng löïc laøm vieäc. Ngöôïc laïi, neáu
chaáp nhaän nhöõng öùng vieân khoâng ñaùp öùng caùc yeâu caàu
cuûa coâng vieäc thì ngöôøi ñöôïc tuyeån laøm vieäc khoâng ñaït
hieäu quaû.

SSVTT:
Trang 37
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Vì vaäy, baûn yeâu caàu öùng vieân phaûi phuø hôïp


vôùi yeâu caàu cuûa coâng vieäc, khoâng ñöôïc quaù cao
cuõng khoâng ñöôïc quaù thaáp.

2.2.3.4. Tìm Kieám ÖÙng Vieân.

Moät doanh nghieäp khoâng thu huùt ñöôïc öùng vieân toát
coù theå do nhöõng nguyeân nhaân sau:

 Yeâu caàu tuyeån duïng khoâng roõ raøng: Chuùng ta seõ


nhaän thaáy ñöôïc khi nhieàu hoà sô cuûa öùng vieân göûi veà
khoâng phuø hôïp.

 Yeâu caàu tuyeån duïng khoâng khaû thi: Coù theå chuùng
ta ñang ñi tìm ngöôøi khoâng coù thaät hoaëc raát hieám ngöôøi
coù theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa doanh nghieäp.

 Khoâng tieáp caän ñuùng nguoàn öùng vieân phuø hôïp: Nôi
doanh nghieäp tìm khoâng coù ngöôøi doanh nghieäp caàn.

 Vò trí tuyeån duïng khoâng haáp daãn: ÖÙng vieân toát


khoâng döï tyeån vì hoï luoân coù nhieàu cô hoäi khaùc.

 Coâng ty khoâng coù uy tín: ÖÙng vieân seõ khoâng choïn


ñôn vò söû duïng lao ñoäng lao ñoäng khoâng toát tröø khi hoï
khoâng coøn söï löïa choïn naøo khaùc.

Nhö vaäy, ñeå tìm kieám öùng vieân hieäu quaû, doanh
nghieäp caàn ñaûm baûo raèng caùc yeâu caàu ñaët ra laø roõ
raøng, khaû thi, caùc ñieàu kieän tuyeån duïng caïnh tranh, vaø
tieáp caän ñuùng nguoàn, ñuùng caùch. Moät ñieàu quan troïng hôn
caû laø doanh nghieäp caàn chuû ñoäng xaây döïng hình aûnh
moät ñôn vò coù söû duïng lao ñoäng coù uy tín
SSVTT:
Trang 38
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Coù theå chia nguoàn öùng vieân thaønh hai loaïi, nguoàn
öùng vieân noäi boä vaø nguoàn öùng vieân beân ngoaøi. Quyeát
ñònh tuyeån töø nguoàn noäi boä hay töø nguoàn beân ngoaøi phuï
thuoäc vaø nhöõng yeáu toá sau:

 Chính saùch tuyeån duïng cuûa doanh nghieäp;

 Khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu cuûa nhaø cung caáp;

 Öu nhöôïc ñieåm cuûa moãi nguoàn cung caáp.

Chuùng ta coù theå nhaän thaáy nhöõng thuaän lôïi khi


tuyeån duïng töø nguoàn noäi boä:

 Tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí cho doanh nghieäp.

 Ngöôøi ñöôïc tuyeån ñaõ quen thuoäc vôùi doanh nghieäp,


vôùi vaên hoaù vaø caùch laøm vieäc cuûa doanh nghieäp;

 Hoï hieåu nhu caàu cuûa caùc boä phaän maø hoï ñaõ töøng
laøm vieäc;

 Ngöôøi quaûn lyù hieän taïi cuûa hoï coù theå cho chuùng ta
bieát nhöõng nhaän xeùt chính xaùc vaø coâng baèng veà phaåm
chaát vaø hieäu quaû laøm vieäc cuûa hoï;

 Ngay caû khi hoï khoâng coù nhöõng kyõ naêng vaø phaåm
chaát maø baïn caàn, hoï vaãn coù theå nhanh choùng ñaùp öùng
ñöôïc caùc yeâu caàu thoâng qua ñaøo taïo;

 Khuyeán khích nhaân vieân tìm cô hoäi phaùt trieån ngheà


nghieäp ngay trong doanh nghieäp vaø gaén boù vôùi doanh
nghieäp;

SSVTT:
Trang 39
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Tuyeån duïng töø noäi boä ít toán keùm hôn.

Nhöõng thuaän lôïi cuûa vieäc tuyeån duïng töø nguoàn beân
ngoaøi doanh nghieäp:

 Ngöôøi môùi ñöôïc tuyeån duïng seõ mang ñeán “baàu


khoâng khí môùi” cho boä phaän hoï laøm vieäc;

 Taïo cô hoäi ñeå thay ñoåi vaên hoaù cuûa doanh nghieäp
hoaëc boä phaän (ñaëc bieät laø khi tuyeån caùc vò trí quaûn lyù
then choát).

 Ngöôøi môùi ñöôïc tuyeån seõ giuùp doanh nghieäp môû


roäng phaïm vi kyõ naêng vaø kinh nghieäm trong boä phaän mình.

Nhöõng khoù khaên trong vieäc tuyeån duïng töø nguoàn noäi
boä doanh nghieäp:

 Deã taïo hieän töôïng xô cöùng, chai lyø do hoï quen caùch
laøm vieäc cuõ cuûa caáp treân daãn ñeán hoï khoâng taïo ra söï
thay ñoåi môùi trong doanh nghieäp.

 Haïn cheá veà soá löôïng öùng cöû vieân ñeå tuyeån choïn vì
chæ xeùt trong noäi boä coâng ty.

 Coù theå seõ daãn ñeán nhöõng baát ñoàng giöõa caùc
thaønh vieân trong coâng ty, deã daãn ñeán hieän töôïng keát beø
phaùi giöõa caùc nhaân vieân khoâng ñöôïc tuyeån choïn vaø caùc
öùng vieân ñöôïc choïn. Töø ñoù laøm aûnh höôûng ñeán khoái
ñoaøn keát trong doanh nghieäp.

 Khi tuyeån choïn ngöôøi trong noäi boä seõ khoâng traùnh
khoûi nhöõng dö luaän, baøn taùn xoân xao cuûa nhaân vieân trong

SSVTT:
Trang 40
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

doanh nghieäp, daãn ñeán coâng vieäc bò ñình treä, giaûm naêng
suaát laø vieäc do hoï khoâng taäp trung vaøo coâng vieäc.

 Vieäc tuyeån choïn cho moät vò trí môùi trong doanh


nghieäp seõ taïo ra moät khoaûng troáng töø vò trí cuõ, ñoøi hoûi
phaûi tìm nhöõng giaûi phaùp khaùc laáp ñaày vò trò cuõ ñoù.

Chuùng ta seõ tìm hieåu töøng loaïi nguoàn öùng vieân vaø
caùch tieáp caän moãi nguoàn öùng vieân:

a. Nguoàn ÖÙng Vieân Noäi Boä:

Khaùc vôùi ñeà baït, boå nhieäm hoaëc phaân coâng coâng
vieäc noäi boä, tuyeån duïng noäi boä caàn ñöôïc thöïc hieän coâng
khai vôùi phöông thöùc tuyeån choïn nhaát quaùn vaø caùc tieâu
chuaån löïa choïn roõ raøng. Vieäc naøy nhaèm haïn cheá nhöõng
phaûn öùng tieâu cöïc coù theå xaûy ra töø caùc öùng vieân thaønh
coâng.

Ñeå tieáp caän caùc öùng vieân noäi boä ta coù theå laøm
nhö sau:

+ Thoâng baùo veà vieäc tuyeån duïng trong toaøn doanh


nghieäp nhö: Daùn thoâng baùo treân baûng tin, göûi thoâng baùo
qua thö ñieän töû.. Caàn löu yù laø thoâng baùo phaûi cung caáp
ñaày ñuû thoâng tin veà vò trí caàn tuyeån, caùc yeâu caàu ñoái
vôùi öùng vieân, caùch ñaêng kyù döï tuyeån, phöông phaùp
tuyeån choïn.

+ Nghieân cöùu hoà sô nhaân vieân ñeå tìm nhöõng ngöôøi


phuø hôïp vaø chuû ñoäng tieáp caän.

b. Nguoàn ÖÙng Vieân Töø Beân Ngoaøi Doanh Nghieäp:

SSVTT:
Trang 41
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Caùc caùch tieáp caän nguoàn öùng vieân töø thò tröôøng lao
ñoäng coù theå bao goàm:

+ Ñaêng quaûng caùo.

+ Lieân heä caùc trung taâm dòch vuï tuyeån duïng.

+ Ñeà nghò nhaân vieân giôùi thieäu

+ Tham gia hoäi chôï vieäc laøm.

+ Tieáp caän caùc cô sôû ñaøo taïo.

+ Choïn töø nguoàn döõ lieäu öùng vieân cuûa doanh


nghieäp.

+ Tieáp caän tröïc tieáp.

c. Quaûng Caùo Tuyeån Duïng.

Quaûng caùo laø moät caùch thu huùt öùng vieân höõu hieäu
vaø ñöôïc caùc doanh nghieäp söû duïng nhieàu nhaát. Tuy nhieân
nhieàu doanh nghieäp vaãn chöa bieát caùch söû duïng coâng cuï
naøy moät caùch hieäu quaû. Bôûi vì, nhieàu doanh nghieäp hieän
nay thöôøng maéc phaûi nhöõng sai laàm khi ñaêng quaûng caùo
tuyeån duïng nhö:

+ Quaù daøi vaø vì theá toán keùm.

+ Yeâu caàu chung chung neân thu huùt quaù nhieàu öùng
veân khoâng phuø hôïp.

+ Yeâu caàu nhieàu hôn möùc caàn thieát (ví duï nhö thoâng
thaïo ngoaïi ngöõ, soá naêm kinh nghieäm laøm vieäc…) neân
khoâng thu huùt ñöôïc öùng vieân.

SSVTT:
Trang 42
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

+ Quaûng caùo quaù ngaén, khoâng cung caáp thoâng tin veà
doanh nghieäp vaø vò trí caàn tuyeån khieán öùng vieân hieåu
nhaàm.

+ Söû duïng caùc töø ngöõ khoù hieåu.

+ Neâu nhöõng chöùc danh khieán öùng vieân hieåu nhaàm.

+ Khoâng thu huùt ngöôøi ñoïc, khoâng laøm cho öùng vieân
quan taâm, vaø khoâng khuyeán khích caùc öùng vieân tieàm
naêng nhanh choùng noäp hoà sô döï tuyeån.

Vì vaäy moät quaûng caùo tuyeån duïng xem laø toát neáu:

+ Giôùi thieäu ngaén goïn veà doanh nghieäp: Neâu moät


vaøi ñieåm noåi baät cuûa doanh nghieäp ñeå thu huùt öùng
vieân.( moät coâng ty haøng ñaàu, moät coâng ty ñöôïc bình choïn
laø haøng Vieät Nam chaát löôïng cao trong 5 naêm lieàn, moät
coâng ty cam keát ñaàu tö cho nhaân vieân…)

+ Giaûi thích ngaén veà lyù do tuyeån duïng: Neáu coù moät
lyù do toát (chaúng haïn nhö do coâng vieäc kinh doanh phaùt
trieån). Ñieàu naøy seõ ñaëc bieät quan troïng khi doanh nghieäp
ñaêng quaûng caùo tuyeån duïng nhieàu laàn cho cuøng moät
chöùc danh. ÖÙng vieân coù theå suy dieãn raèng ñoù laø vò trí
khoâng haáp daãn.

+ Moâ taû nhöõng traùch nhieäm chính (khoâng phaûi laø


moät baûn moâ taû chi tieát)

+ Lieät keâ nhöõng yeâu caàu cô baûn (khoaûng 5 yeâu


caàu).

SSVTT:
Trang 43
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

+ Neâu roõ caùc yeâu caàu veà hoà sô döï tuyeån vaø ñòa
chæ nhaän hoà sô.

+ Khuyeán khích öùng vieân tieàm naêng tham gia döï tuyeån
(chaúng haïn nhö möùc löông caïnh tranh, möùc löông toái thieåu
laø…, cô hoäi ñöôïc ñaøo taïo…).

Caàn löu yù laø ñoái töôïng quan taâm ñeán quaûng caùo
tuyeån duïng raát ña daïng, vì vaäy quaûng caùo coù theå laøm
aûnh höôûng ñeán hình aûnh cuûa doanh nghieäp. Quaûng caùo
khoâng neân neâu nhöõng yeâu caàu veà giôùi tính, ñoä tuoåi, hình
theå (chieàu cao, caân naëng…) neáu nhöõng yeâu caàu ñoù
khoâng lieân quan gì ñeán coâng vieäc moät caùch roõ raøng.
Nhöõng yeâu caàu voâ lyù seõ laøm aûnh höôûng ñeán ñoäc giaû
maát caûm tình vôùi doanh nghieäp. Döôùi ñaây laø moät ví duï
quaûng caùo tuyeån duïng cho vò trí ñaïi dieän baùn haøng maø
chuùng ta ñaõ xem xeùt:

COÂNG TY TNHH BÌNH MINH


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG
BÌNH MINH laø moät coâng ty giaøy da coù uy tín laâu
naêm. Chuùng toâi cam keát cung caáp caùc saûn phaåm chaát
löôïng cao vaø thôøi trang. Do nhu caàu phaùt trieån thò
tröôøng chuùng toâi caàn tuyeån moät soá nhaân vieân Ñaïi
dieän baùn haøng.
Nhieäm vuï:
 Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng baùn haøngñeå ñaït ñöôïc
chæ tieâu doanh soá haøng thaùng.
 Thu thaäp thoâng tin veà thò tröôøng, vaø caùc phaûn
hoài veà khaùch haøng.
 Xaây döïng vaø duy trì moái quan heä vôùi khaùch

SSVTT:
Trang 44
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

haøng.
 Giaûi quyeát caùc khieáu kieän cuûa khaùch haøng.
Yeâu caàu:
 Toát nghieâp phoå thoâng trung hoïc. Öu tieân toát
nghieäp ñaïi hoïc.
 Coù ít nhaát 3 naêm kinh nghieäm baùn haøng.
 Hieåu veà quaûng caùo vaø caùc kyõ thuaät baùn
haøng.
 Saün saøng laøm vieäc theo thôøi gian linh hoaït.
ÖÙng vieân truùng tuyeån seõ coù moät coâng vieäc oån
ñònh vôùi caùc cô hoäi phaùt trieån ngheà nghieäp laâu daøi
vaø ñöôïc höôûng möùc löông xöùng ñaùng.
Haõy göûi ngay hoà sô döï tuyeån bao goàm ñôn xin vieäc
vieát tay vaø sô yeáu lyù lòch neâu roõ quaù trình laøm vieäc
veà ñòa chæ döôùi ñaây:
Phoøng nhaân söï – Coâng ty TNHH Bình Minh
Soá 2 ñöôøng ABC, phöôøng 10, quaän 5, TP. Hoà Chí
Minh.

2.2.4. Ñaùnh Giaù Vaø Löïa Choïn.

Ñaùnh giaù vaø löïa choïn ñuùng ngöôøi laø moät trong nhöõng
quyeát ñònh khoù khaên nhaát cuûa caùc nhaø quaûn trò. Hieäu
quaû laøm vieäc cuûa moät ngöôøi chæ coù theå ñaùnh giaù moät
caùch chính xaùc sau moät thôøi gian laøm vieäc nhaát ñònh.
Nhöng ngöôøi tuyeån duïng thöôøng phaûi quyeát ñònh löïa choïn
öùng vieân naøy maø khoâng choïn nhöõng öùng vieân khaùc sau
moät quaù trình tìm hieåu ngaén nguûi! Trong phaàn naøy chuùng
SSVTT:
Trang 45
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ta seõ söû duïng moät soá kyõ thuaät ñaùnh giaù öùng vieân, ñaëc
bieät laø kyõ thuaät phoûng vaán. Tieáp theo laø nhöõng thuû tuïc
caàn thieát sau khi ñaõ coù quyeát ñònh tuyeån choïn nhö môøi
nhaän vieäc, göûi thö töø choái, chuaån bò hôïp ñoàng lao ñoäng…

2.2.4.1. Xaùc Ñònh Phöông Phaùp So Saùnh ÖÙng Vieân.

Hieän nay chöa coù nghieân cöùu cuï theå veà möùc ñoä phuø
hôïp cuûa caùc tieâu chuaån tuyeån choïn maø caùc doanh nghieäp
vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam ñang söû duïng ñeå xaùc ñònh nhöõng
tieâu chuaån naøo ñoù coù ñoä phuø hôïp cao hôn. Tuy nhieân,
treân phaïm vi chung, nghieân cöùu ñaõ chæ ra kinh nghieäm laøm
vieäc, kyõ naêng giao tieáp caù nhaân, vaø trình ñoä hoïc vaán coù
theå baùo tröôùc hieäu quaû laøm vieäc moät caùch töông ñoái
chính xaùc. Coù hai phöông phaùp thöôøng duøng ñeå so saùnh
caùc öùng vieân laø xeáp haïng vaø chaám ñieåm.

a. Phöông Phaùp Xeáp Haïng.

Theo phöông phaùp naøy caùc öùng vieân ñöôïc xeáp haïng
theo caùc tieâu chuaån tuyeån choïn. Ví duï tröôùc khi phoûng vaán
5 öùng vieân cho vò trí thö kí giaùm ñoác, coù theå chuùng ta seõ
lieät keâ moät soá nhöõng tieâu chuaån ñaùng giaù nhö: Khaû
naêng laøm vieäc nhoùm, trình ñoä hoïc vaán, kinh nghieäm… Sau
khi keát thuùc phoûng vaán, chuùng ta seõ xeáp haïng caùc öùng
vieân theo thöù töï öùng vôùi moãi tieâu chuaån mong muoán nhö
trình baøy döôùi ñaây:

Xeáp haïng Kyõ naêng Trình ñoä Kinh nghieäm


laøm vieäc nhoùm
hoïc vaán

SSVTT:
Trang 46
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

1 An Chi An

2 Bình Dung Thu

3 Chi An Bình

4 Dung Thu Chi

5 Thu Bình Dung

… … … …

Phöông phaùp naøy coù nhöõng nhöôïc ñieåm laø phaûi xaùc
ñònh ñöôïc möùc ñoä quan troïng cuûa moãi tieâu chuaån ñaùnh
giaù toång theå. Taát nhieân laø seõ deã daøng hôn neáu coù moät
öùng vieân xuaát saéc, vaø luoân xeáp haïng cao ôû taát caû caùc
tieâu chuaån. Nhöôïc ñieåm thöù hai laø vieäc xeáp haïng khoâng
tieán haønh ñöôïc cho ñeán khi ñaùnh giaù xong caùc öùng vieân.
Neáu coù nhieàu öùng vieân thì thaät laø khoù coù theå nhôù chính
xaùc thoâng tin cuûa moãi öùng vieân, hôn nöõa laïi coøn phaûi so
saùnh hoï vôùi nhau.

b. Phöông Phaùp Chaám Ñieåm.

Theo phöông phaùp naøy seõ chaám ñieåm cho moãi öùng
vieân theo caùc tieâu chuaån xeùt tuyeån. Ñieåm cho moãi tieâu
chuaån ñöôïc quy ñònh cuï theå. Ví duï söû duïng thang ñieåm töø
1-5 thì ñieåm cho “ Kinh nghieäm laøm vieäc” coù theå ñöôïc phaân
chia nhö sau:

1 2 3 4 5

Khoâng Coù Coù Co Coù


coù kinh kinh ít hôn 3 ù treân 3 treân 3 naêm

SSVTT:
Trang 47
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nghieäm laøm nghieäm naêm kinh naêm ñaûm nhaän


vieäc. laøm vieäc nghieäm kinh vò trí töông
nhöng trong laøm vieäc nghieäm töï trong lónh
lónh vöïc trong lónh laøm vöïc töông
khoâng vöïc töông vieäc töï.
lieân quan töï. trong
lónh vöïc
töông töï.

Hoaëc coù theå söû duïng moät thang ñieåm ñôn giaûn
cho taát caû caùc tieâu chí nhö sau:

1 2 3 4 5

Khoâng ñaït Keùm Trung bình Toát Xuaát saéc


yeâu caàu.

Khoâng coù phöông phaùp naøo laø hoaøn haûo vaø taát caû
chuùng ta ñeàu coù theå cho ñieåm nhöõng öùng vieân maø
chuùng ta thích cao hôn so vôùi nhöõng öùng vieân maø chuùng ta
khoâng thích. Khoâng phaûi deã daøng coù ñöôïc söï ñaùnh giaù
khaùch quan. Coù moät soá loãi maø ngöôøi ñaùnh giaù thöôøng
hay maéc phaûi. Ñoù laø ñaùnh giaù coù theå quaù deã daõi vaø
khoâng cho öùng vieân naøo ñieåm thaáp. Keát quaû taát yeáu laø
vieäc xaùc ñònh öùng vieân toát nhaát trôû neân khoù khaên hôn.
Ngöôøi ñaùnh giaù coù theå coù khuynh höôùng khoâng suy nghó
kyõ khi cho ñieåm öùng vieân. Ñieàu naøy ñaëc bieät ñuùng khi
phaûi ñaùnh giaù nhieàu öùng vieân cuøng moät luùc, khi ñoù caàn
phaûi caân nhaéc möùc ñieåm cho moãi öùng vieân treân töøng
tieâu chí.

2.2.4.2. Caùc Kyõ Thuaät Ñaùnh Giaù ÖÙng Vieân.

Coù nhieàu caùch ñaùnh giaù öùng vieân khaùc nhau nhöng
khoâng coù caùch naøo cho keát quaû tuyeät ñoái chính xaùc. Vì

SSVTT:
Trang 48
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

vaäy, ngöôøi ta thöôøng keát hôïp nhieàu caùch ñaùnh giaù ñeå coù
ñöôïc keát quaû ñaùng tin caäy hôn. Moät soá kyõ thuaät ñaùnh
giaù nhö döôùi ñaây.

a. Saøng Loïc Hoà Sô: Hoà sô döï tuyeån cuûa öùng vieân
thöôøng cung caáp caùc thoâng tin cô baûn veà trình ñoä hoïc vaán
vaø trình ñoä chuyeân moân, kinh nghieäm laøm vieäc, caùc
thoâng tin caù nhaân. Thoâng tin ruùt ra töø hoà sô döï tuyeån seõ
khoâng ñuû ñeå ñaùnh giaù toaøn dieän veà öùng vieân coù theå
söû duïng ñeå loaïi bôùt nhöõng öùng vieân khoâng ñaùp öùng
ñöôïc caùc yeâu caàu toái thieåu.

Saøng loïc hoà sô thöôøng laø bieän phaùp ñaùnh giaù ñöôïc
söû duïng ñaàu tieân trong quaù trình tuyeån choïn nhaèm nhanh
choùng loaïi bôùt nhöõng öùng vieân khoâng phuø hôïp. Vôùi muïc
ñích naøy, vieäc nghieân cöùu hoà sô chæ döøng laïi ôû möùc
kieåm tra xem öùng vieân coù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cô
baûn hay khoâng. Trong nhieàu tröôøng hôïp, caùc tieâu chuaån
nhö kinh nghieäm laøm vieäc, trình ñoä, hoïc vaán vaø chuyeân
moân, giôùi tính… Ñöôïc chuù troïng vaø ñoøi hoûi söï ñaùnh giaù
chính xaùc. Chaúng haïn nhö yeâu caàu toái thieåu laø toát nghieäp
ñaïi hoïc nhöng toát nghieäp cao hoïc ñöôïc öu tieân, hoaëc toái
thieåu 3 naêm kinh nghieäm nhöng caøng coù nhieàu kinh nghieäm
caøng toát, hoaëc öu tieân nöõ… Khi ñoù ngöôøi ta phaûi chaám
ñieåm hoà sô öùng vieân treân tieâu chí ñoù vaø ñieåm naøy seõ
laø caên cöù ra quyeát ñònh löïa choïn cuoái cuøng. Ví duï veà moät
maãu ñeå chaám ñieåm hoà sô öùng vieân: ÔÛ vò trí nhaân vieân
tö vaán cho moät coâng ty taøi chính.

SSVTT:
Trang 49
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Hoï vaø teân

Tieâu chí Ñieåm

Kinh nghieäm laøm vieäc phuø


hôïp

Treân 5 naêm
3
Treân 2 naêm
2
Khoâng coù kinh nghieäm
0
Ñaõ laøm vieäc cho coâng ty
nöôùc ngoaøi 2

Trình ñoä chuyeân moân

Cao hoïc (taøi chính, quaûn trò


3
kinh doanh)

Ñaïi hoïc (kinh teá, taøi chính


2
keá toaùn)

Khaùc
0
Ngoaïi ngöõ

Anh vaên
2
Phaùp vaên
1
Toång

Moät maãu hoà sô döï tuyeån ñöôïc thieát keá toát seõ giuùp
doanh nghieäp thu thaäp ñöôïc ñaày ñuû nhöõng thoâng tin caàn
thieát moät caùch nhanh choùng vaø giuùp so saùnh hoà sô caùc
öùng vieân deã daøng hôn. Moät maãu hoà sô döï tuyeån caàn cung

SSVTT:
Trang 50
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

caáp ñaày ñuû nhöõng thoâng tin caàn thieát cho quaù trình tuyeån
duïng. Caùc thoâng tin caàn thieát thöôøng bao goàm:

 Vò trí döï tuyeån

 Caùc thoâng tin caù nhaân: Hoï teân, ngaøy thaùng naêm
sinh, ñòa chæ lieân laïc, sôû thích..

 Trình ñoä hoïc vaán vaø trình ñoä chuyeân moân.

 Kinh nghieäm laøm vieäc

 Möùc löông mong muoán vaø caùc ñieàu kieän laøm vieäc.

 Teân vaø ñòa chæ lieân laïc cuûa nhöõng ngöôøi giôùi
thieäu.

b. Kieåm Tra, Traéc Nghieäm.

Coù raát nhieàu hình thöùc kieåm tra, traéc nghieäm ñöôïc
söû duïng ñeå giuùp caùc nhaø quaûn trò ra quyeát ñònh löïa choïn
vaø thoâng thöôøng phaân chia thaønh 3 nhoùm:

 Kieåm tra kyõ naêng vaø naêng löïc.

Caùc baøi kieåm tra naøy giuùp xaùc ñònh lieäu öùng vieân
coù nhöõng kyõ naêng vaø naêng löïc ñeå thöïc hieän coâng vieäc
khoâng. Ví duï nhö baøi kieåm tra kyõ naêng nghe ñieän thoaïi cho
öùng vieân döï tuyeån vò trí nhaân vieân toång ñaøi hoaëc baøi
kieåm tra kyõ naêng giaûi quyeát tình huoáng coâng vieäc ñoái vôùi
moät vò trí quaûn lyù…Caùc baøi kieåm tra naøy seõ giuùp ñaùnh
giaù lieäu öùng vieân coù nhöõng kieán thöùc vaø söï kheùo leùo
caàn thieát ñeå laøm coâng vieäc khoâng.

SSVTT:
Trang 51
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Traéc nghieäm taâm lyù.

Traéc nghieäm taâm lyù nhaèm kieåm tra lieäu öùng vieân
coù tieàm naêng hoaëc khaû naêng ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa
coâng vieäc hay khoâng. Caùc traéc nghieäm taâm lyù giuùp xaùc
ñònh tính caùch caù nhaân cuûa öùng vieân, chaúng haïn nhö
höôùng noäi hay höôùng ngoaïi, coù deã hoaø ñoàng khoâng, coù
sôû thích gì, ñieàu gì laø quan troïng nhaát ñoái vôùi hoï. Caùc traéc
nghieäm taâm lyù neáu ñöôïc söû duïng ñuùng, coù theå cung caáp
nhöõng thoâng tin höõu ích ñeå xem moät öùng vieân coù ñaùp
öùng yeâu caàu hay khoâng.

 Kieåm tra söùc khoeû.

Ñaây laø hình thöùc maø doanh nghieäp Vieät Nam , thoâng
thöôøng ngöôøi ta chæ thöïc hieän khi coù baèng chöùng roõ raøng
veà söï lieân quan tröïc tieáp giöõõa söùc khoeû vaø yeâu caàu
coâng vieäc. Kieåm tra söùc khoeû giuùp xaùc ñònh lieäu öùng
vieân coù ñuû khaû naêng veà theå löïc ñeå laøm vieäc khoâng.

c. Phoûng Vaán.

Phoûng vaán laø cô hoäi ñeå tìm hieåu saâu hôn caùc thoâng
tin maø öùng vieân ñaõ cung caáp trong hoà sô tuyeån duïng vaø
thu thaäp theâm caùc thoâng tin caàn thieát khaùc. Quan saùt
phaûn öùng cuûa öùng vieân vôùi caùc caâu hoûi coøn giuùp ñaùnh
giaù ñöôïc khaû naêng giao tieáp vaø khaû naêng dieãn ñaït cuûa
hoï.

Muïc ñích chính cuûa phoûng vaán tuyeån duïng laø:

SSVTT:
Trang 52
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñeå xaùc ñònh lieäu öùng vieân coù phuø hôïp vôùi coâng
vieäc hay khoâng;

 Ñeå xaùc ñònh lieäu coâng vieäc coù phuø hôïp cho öùng;

 Ñeå ñaùnh giaù öùng vieân;

 Ñeå nhaän ñöôïc thoâng tin veà öùng vieân vaø cung caáp
thoâng tin veà doanh nghieäp;

 Ñeå tìm hieåu ñoäng cô laøm vieäc cuûa öùng vieân.

Phoûng vaán tuyeån duïng coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö
sau: Laø moät hoaït ñoäng trao ñoåi thoâng tin tröïc tieáp
ñöôïc thieát keá ñeå khaùm phaù nhöõng söï thaät veà
kieán thöùc, kinh nghieäm, thaønh coâng vaø thaát baïi
trong quaù khöù cuõng nhö ñoäng cô laøm vieäc cuûa öùng
vieân nhaèm xaùc ñònh xem lieäu hoï coù theå laøm toát
coâng vieäc hay khoâng.

Phoûng vaán coù theå ñöôïc duøng trong nhöõng giai ñoaïn
khaùc nhau cuûa quy trình tuyeån choïn:

 Phoûng vaán sô tuyeån: Nhaèm loaïi boû ngay öùng nhöõng


vieân khoâng ñuû tieâu chuaån döï tuyeån. Phoûng vaán saøng loïc
chæ keùo daøi 5-10 phuùt.

 Phoûng vaán ñaùnh giaù: Ñeå ñaùnh giaù vaø choïn ra moät
soá öùng vieân phuø hôïp nhaát.

 Phoûng vaán löïa choïn: Ñeå ra quyeát ñònh tuyeån choïn.

Nhieàu doanh nghieäp chæ thöïc hieän phoûng vaán moät


laàn nhöng coù nhieàu doanh nghieäp thöïc hieän caû 3 laàn. Vì
SSVTT:
Trang 53
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

phoûng vaán toán nhieàu thôøi gian neân soá löôïng öùng vieân cho
phoûng vaán ñaùnh giaù vaø phoûng vaán löïa choïn thöôøng haïn
cheá, phoûng vaán trong tuyeån duïng thöôøng coù moät soá hình
thöùc cô baûn sau:

 Phoûng vaán töï do:

+ Ngöôøi phoûng vaán töï do ñaët caâu hoûi vaø khuyeán


khích öùng vieân traû lôøi moät caùch thoaûi maùi (khoâng ngaét
lôøi, khoâng tranh luaän, khoâng ñoät ngoät thay ñoåi ñeà taøi).
Ngöôøi phoûng vaán coù theå hoûi nhöõng caâu hoûi hoaøn toaøn
khaùc nhau vôùi nhöõng öùng vieân khaùc nhau.

 Hình thöùc phoûng vaán naøy cho pheùp ngöôøi phoûng


vaán khai thaùc saâu hôn nhöõng ñieåm maø hoï cho laø quan
troïng trong caâu traû lôøi cuûa öùng vieân. Tuy nhieân, phoûng
vaán thöôøng toán nhieàu thôøi gian, ñoä tin caäy thaáp, phuï
thuoäc nhieàu vaøo kyõ naêng cuûa ngöôøi phoûng vaán, khoù so
saùnh giöõa caùc öùng vieân vì vaäy thöôøng chæ söû duïng trong
laàn phoûng vaán cuoái cuøng.

 Phoûng vaán theo caáu truùc ñònh tröôùc:

+ Ngöôøi phoûng vaán söû duïng moät baûng caâu hoûi


chuaån vaø ñaët caâu hoûi theo moät trình töï coá ñònh cho taát
caû caùc öùng vieân. Hình thöùc phoûng vaán naøy coù öu ñieåm
laø deã thöïc hieän, deã so saùnh öùng vieân, vaø coù ñoä tin caäy
cao hôn so vôùi kieåu phoûng vaán töï do. Nhöôïc ñieåm cuûa kieåu
phoûng vaán theo caáu truùc ñònh tröôùc laø haïn cheá cô hoäi cho
caùc caâu hoûi khai thaùc theâm cuûa ngöôøi phoûng vaán.

SSVTT:
Trang 54
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

+ Hieän nay, phoûng vaán tuyeån duïng thöôøng keát hôïp


caû hai hình thöùc, ngöôøi phoûng vaán seõ söû duïng moät baûng
caâu hoûi chuaån cho taát caû caùc öùng vieân nhöng vaãn ñaët
caùc caâu hoûi khaùc ñeå khai thaùc thoâng tin khi caàn thieát.

Döôùi ñaây laø phaàn thöïc hieän caùc kyõ thuaät


phoûng vaán ñaùnh giaù:

c1. Chuaån Bò:

 Nghieân cöùu hoà sô öùng vieân:

Khoâng phaûi taát caû caùc thoâng tin trong hoà sô öùng
vieân ñeàu chính xaùc vaø ñaùng tin caäy. Khi ñoïc hoà sô öùng
vieân caàn löu yù nhöõng ñieåm khoâng roõ hay khoâng nhaát
quaùn ñeå laøm saùng toû phoûng vaán. Nhöõng ñieåm caàn xem
xeùt ñoù laø:

 Lòch söû laøm vieäc khoâng roõ raøng: ÖÙng vieân coù
theå neâu nhieàu kinh nghieäm laøm vieäc cuõng nhö thaønh tích
ñaõ ñaït ñöôïc nhöng cuõng khoâng cung caáp thoâng tin cuï theå
veà toå chöùc maø hoï ñaõ laøm vieäc vaø thôøi gian laøm vieäc.
Hoà sô öùng vieân neâu roõ lòch söû laøm vieäc theo thöù töï thôøi
gian vaø neâu roõ ngaøy baét ñaàu chaám döùt hôïp ñoàng lao
ñoäng cuûa moãi coâng vieäc ñaõ laøm

 Caùc khoaûng troáng lôùn trong coâng vieäc: Neáu


öùng vieân khoâng coù vieäc laøm trong khoaûng thôøi gian daøi
thì coù theå hoï coù vaán ñeà veà naêng löïc, nhaân thaân hoaëc
cuõng coù theå do nguyeân nhaân khaùch quan.

SSVTT:
Trang 55
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Thay ñoåi choã laøm lieân tuïc: ÖÙng vieân thay ñoåi
choã laøm lieân tuïc coù theå laø ngöôøi khoù hoøa nhaäp, naêng
löïc laøm vieäc yeáu, hoaëc chæ vì hoï thieáu may maén.

 Thay ñoåi ñònh höôùng lieân tuïc trong ngheà


nghieäp: Ñieàu naøy cho thaáy öùng vieân laø ngöôøi thieáu ñònh
höôùng, thieáu kieân ñònh vaø khoâng coù muïc tieâu roõ raøng.
Tuy nhieân thay ñoåi ñònh höôùng ngheà nghieäp lieân tuïc laø
hieän töôïng phoå bieán ñoái vôùi caùc öùng vieân treû tuoåi ñang
tìm vieäc vaø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi maát vieäc trong moät
nghaønh trong ñang suy yeáu.

 Hoà sô caåu thaû: Ñôn döï tuyeån coù nhieàu loãi chính
taû, loãi ñaùnh maùy, hoà sô laøm qua quyùt cho thaáy öùng vieân
thieáu quan taâm tôùi chi tieát vaø coù theå laøm khoâng coù chaát
löôïng

 Hình aûnh gioáng heät: Baûn lyù lòch gaàn nhö hoaøn
toaøn truøng khôùp vôùi quaûng caùo cuûa doanh nghieäp khieán
chuùng ta nghó raèng chuùng ta ñaõ tìm ra öùng vieân lyù töôûng.
ÖÙng vieân naøy coù theå ñaõ “taïo ra” baûn lyù lòch theo töøng
nhu caàu trong quaûng caùo.

 Teân chöùc danh: Chöùc danh coù theå khieán ngöôøi ta


nhaàm laãn. Neáu moät öùng vieân neâu chöùc danh laø nhaân
vieân quaûn lyù cao caáp, ñieàu ñoù coù nghóa laø gì?. Doanh
nghieäp coù theå duøng teân chöùc danh ñoù vôùi yù nghóa hoaøn
toaøn khaùc. Nhieàu doanh nghieäp söû duïng caùc chöùc danh
nghe coù veû khaù “ñao to, buùa lôùn”. Chaúng haïn nhö moät

SSVTT:
Trang 56
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhaân vieân giaùm saùt maïi vuï coù theå coi laø giaùm ñoác baùn
haøng ñeå nghe cho coù veû quan troïng.

 Thaønh tích: ÖÙng vieân coù theå neâu nhöõng thaønh tích
maø hoï ñaõ ñaït ñöôïc nhö taêng doanh soá baùn, ñöôïc khen
thöôûng… Nhöõng thoâng tin naøy caàn ñöôïc kieåm tra kyõ
löôõng.

 Laäp hoäi ñoàng phoûng vaán:

 Ngöôøi quaûn lyù tröïc tieáp.

 Ñaïi dieän cuûa boä phaän nhaân söï.

 Ñaïi dieän cuûa ñoàng nghieäp töông lai( ngang caáp)

 Ngöôøi coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh löïa choïn cuoái


cuøng.

Vôùi söï tham gia cuûa nhieàu ñoái töôïng trong quaù trình
phoûng vaán, baïn coù theå toå chöùc phoûng vaán hoäi ñoàng(
nhieàu phoûng vaán vieân cuøng hoûi moät öùng vieân) hoaëc
phoûng vaán lieân tuïc (caùc phoûng vaán vieân laàn löôït gaëp
öùng vieân moät caùch rieâng bieät).

 Chuaån bò caâu hoûi.

Duø chuùng ta choïn kieåu phoûng vaán töï do, chuùng ta


vaãn caàn phaûi xaùc ñònh tröôùc nhöõng vaán ñeà maø chuùng ta
muoán tìm hieåu( chaúng haïn nhö kyõ naêng giaûi quyeát vaán
ñeà, caùch xöû lyù trong nhöõng tình huoáng baát ngôø, khaû
naêng laøm vieäc nhoùm…) vaø chuaån bò moät soá caâu hoûi cô
baûn. Ngöôøi phoûng vaán khoâng chuaån bò tröôùc thöôøng ñaët

SSVTT:
Trang 57
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

caâu hoûi theo sôû thích hoaëc theo thoùi quen. Caùc caâu hoûi
nhö “haõy töï giôùi thieäu veà mình?” hay “ haõy cho bieát ñieåm
maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa baïn?” thöôøng khoâng cung caáp
nhöõng thoâng tin caàn thieát maø deã daãn ñeán thieân vò hoaëc
thaønh kieán.

Caùch toát nhaát ñeå tìm hieåu kieán thöùc, naêng löïc, kinh
nghieäm vaø haønh vi cuûa öùng vieân laø ñaët caùc caâu hoûi
haønh vi vaø caâu hoûi tình huoáng.

Caâu hoûi haønh vi yeâu caàu öùng vieân thuaät laïi nhöõng
kinh nghieäm maø hoï ñaõ traûi qua. Caùc kinh nghieäm naøy
khoâng neân giôùi haïn ôû kinh nghieäm laøm vieäc maø coù theå
caû nhöõng kinh nghieäm trong cuoäc soáng haøng ngaøy:

 Anh haõy cho moät ví duï veà moät laàn anh hoaø giaûi
thaønh coâng vôùi khaùch haøng?

 Haõy moâ taû moät laàn baïn hoaøn thaønh nhieäm vuï
moät caùch xuaát saéc?

 Haõy keå veà moät quyeát ñònh lôùn nhaát maø baïn ñaõ
laøm?. Taïi sao baïn laïi quyeát ñònh nhö vaäy?

 Baøi hoïc quan troïng nhaát maø baïn ñaõ ruùt ra cho ñeán
nay laø gì?

 Baïn coù maáy ngöôøi baïn thaân?. Caùc baïn thöôøng laøm
gì?. Taïi sao baïn laïi chôi thaân vôùi hoï?

Caùc caâu hoûi haønh vi thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh
giaù haønh vi, kinh nghieäm vaø caùch giaûi quyeát vaán ñeà cuûa

SSVTT:
Trang 58
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

öùng vieân. Haønh vi trong quaù khöù thöôøng laø cô sôû ñaùng tin
caäy nhaát ñeå döï ñoaùn haønh vi trong töông lai.

Caâu hoûi tình huoáng yeâu caàu öùng vieân xöû lyù moät
soá tình huoáng coâng vieäc, giaû thuyeát, chaúng haïn nhö:

 Giaû söû baïn laø giaùm ñoác kinh doanh, baïn seõ laøm gì
khi doanh soá baùn haøng trong quyù giaûm ñoät ngoät?

 Baïn seõ laøm gì ñeå quyeát toaùn cuoái naêm nhanh hôn?

 Baïn seõ laøm gì ñeå tieáp caän moät khaùch haøng khoù
tính?

Tuy nhieân, ñoù chæ laø nhöõng gì maø öùng vieân cho laø
neân laøm chöù khoâng laø nhöõng gì hoï thöïc söï seõõ laøm. Vì
vaäy, ñeå coù theå ñaùnh giaù ñuùng, ngöôøi phoûng vaán caàn
keát hôïp vôùi nhöõng coâng vieäc thöïc teá maø öùng vieân ñaõ
töøng laøm.

c2. Trình Töï Moät Cuoäc Phoûng Vaán Tuyeån Duïng Nhaân
Vieân.

Nhìn chung , phoûng vaán tuyeån duïng coù theå ñöôïc chia
thaønh nhöõng böôùc sau:

Böôùc 1: Giôùi thieäu vaø môû ñaàu: Giôùi thieäu (nhöõng)


ngöôøi phoûng vaán vaø trình töï cuoäc phoûng vaán.

Böôùc 2: Ngöôøi phoûng vaán giôùi thieäu veà doanh nghieäp


vaø giaûi thích veà coâng vieäc.

Böôùc 3: Ngöôøi phoûng vaán ñaët caùc caâu hoûi laøm roõ
thoâng tin trong hoà sô öùng vieân.

SSVTT:
Trang 59
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Böôùc 4: Phaàn chính cuûa cuoäc phoûng vaán, ngöôøi


phoûng vaán ñaët caùc caâu hoûi nhaèm ñaùnh giaù khaû naêng
vaø söï phuø hôïp cuûa öùng vieân (caâu hoûi haønh vi vaø caâu
hoûi tình huoáng).

Böôùc 5: ÖÙng vieân ñaët caâu hoûi.

Böôùc 6: Keát thuùc phoûng vaán, ngöôøi phoûng vaán toùm


taét caùc thoâng tin vaø thoâng baùo vôùi caùc öùng vieân veà
böôùc tieáp theo.

Böôùc 7: Ngöôøi phoûng vaán daãn öùng vieân ñi thaêm


doanh nghieäp(neáu thích hôïp).

c3. Nhöõng Löu YÙ Trong Quaù Trình Phoûng Vaán.

Chöùc naêng cuûa ngöôøi phoûng vaán.

Thaønh coâng cuûa cuoäc phoûng vaán, bao goàm löïa choïn
ñöôïc ñuùng ngöôøi vaø taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi ñöôïc phoûng
vaán traû lôøi toát nhaát, phuï thuoäc phaàn lôùn vaøo naêng löïc
cuûa ngöôøi phoûng vaán. Nhöõng chöùc naêng quan troïng nhaát
cuûa moät ngöôøi phoûng vaán laø:

 Laøm cho öùng vieân caûm thaáy thoaûi maùi;

 Khôi gôïi ñeå öùng vieân noùi veà baûn thaân hoï;

 Laéng nghe.

Chaøo ñoùn öùng vieân.

ÖÙng vieân caàn ñöôïc ñoùn tieáp nhö moät ngöôøi khaùch
cuûa doanh nghieäp chöù khoâng phaûi ngöôøi ñi “xin” vieäc. Veà
phaàn mình, ngöôøi phoûng vaán neân ñaûm baûo raèng: Haønh vi
SSVTT:
Trang 60
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

cuûa mình theå hieän söï toân troïng ñoái vôùi öùng vieân, thöïc
hieän phoûng vaán moät caùch nghieâm tuùc. Haõy baét ñaàu
baèng moät vaøi caâu hoûi nheï nhaøng ñeå öùng vieân chuyeän
troø moät caùch thoaûi maùi tröôùc khi cuoäc phoûng vaán thöïc
söï baét ñaàu. Chaúng haïn nhö: “Anh tìm ñöôøng coù khoù
khoâng?” “Chò ñi trôøi möa coù öôùt khoâng?”. ÖÙng vieân seõ
trao ñoåi moät caùch töï nhieân chæ khi hoï caûm thaáy thoaûi
maùi. Sau ñoù chuùng ta coù theå chuyeån tieáp baèng caùch
noùi: “Tröôùc heát toâi seõ giôùi thieäu veà doanh nghieäp vaø
coâng vieäc. Tieáp ñoù baïn seõ cho toâi bieát theâm veà mình. Sau
cuøng toâi seõ coá gaéng traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa baïn,
neáu coù”

Ñaët caâu hoûi.

Muïc ñích cuûa caùc caâu hoûi phoûng vaán laø ñeå thuùc
ñaåy caùc öùng vieân cung caáp thoâng tin. Thoâng tin phaûi ñuû
ñeå ngöôøi phoûng vaán coù theå ñaùnh giaù xem lieäu öùng vieân
coù phuø hôïp vôùi coâng vieäc khoâng?. Vì vaäy, ngöôøi phoûng
vaán caàn duøng nhöõng caâu hoûi môû ñeå ñaùnh giaù haønh vi
vaø xeùt ñoaùn hieäu quaû laøm vieäc. Döôùi ñaây laø moät ví duï
cuï theå:

 Ngöôøi phoûng vaán: Taïi sao anh quyeát ñònh thoâi vieäc ôû
CBA?

 ÖÙng vieân: Toâi ñaõ laøm moãi moät vieäc trong 2 naêm
vaø toâi nhaän ra raèng toâi ñaõ maát lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi
baïn cuõ. Toâi khoâng haøi loøng vôùi coâng vieäc.

SSVTT:
Trang 61
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ngöôøi phoûng vaán: Khi anh rôøi CBA vaø ñeán Nhaát
Thieân, coâng vieäc ôû ñoù coù thuù vò hôn khoâng?. Anh coù theå
keå theâm moät chuùt veà coâng vieäc ôû ñoù khoâng?

 ÖÙng vieân: Maëc duø toâi vaãn laøm vieäc trong moät
doanh nghieäp töông töï, nhöng coâng vieäc cuûa toâi ôû Nhaát
Thieân lieân quan ñeán nhöõng vaán ñeà cuûa khaùch haøng
nhieàu hôn. YÙ toâi muoán noùi laø toâi…

 Ngöôøi phoûng vaán: Chính xaùc thì coâng vieäc ñoù laø gì?
Anh coù theå moâ taû coâng vieäc ñoù roõ hôn khoâng?

Haún laø chuùng ta ñaõ nhaän thaáy ngöôøi phoûng vaán


ñang söû duïng nhöõng caâu hoûi môû ñeå khôi gôïi. Ngöôøi
phoûng vaán cuõng laáy thoâng tin veà öùng vieân trong hoà sô döï
tuyeån ñeå laøm ñieåm baét ñaàu cuoäc phoûng vaán vaø ñaõ ñaët
caâu hoûi döïa vaøo traû lôøi cuûa öùng vieân cho caùc caâu hoûi
tröôùc ñoù. Neáu nhö ngöôøi phoûng vaán muoán tìm hieåu theâm
veà coâng vieäc gaàn ñaây nhaát cuûa öùng vieân coù theå hoûi
theâm. Ví duï: “Anh (chò) haõy keå veà coâng vieäc gaàn ñaây
nhaát cuûa mình” “ Coâng vieäc gaàn ñaây nhaát maø anh (chò)
laøm raát thuù vò phaûi khoâng?”.

Moät vaán ñeà caàn löu yù laø khi ñaët caâu hoûi phoûng
vaán trình töï logic. Nhöng ñaët caâu hoûi theo moät trình töï logic
khoâng coù nghóa laø luoân phaûi theo trình töï thôøi gian. Caùc
caâu hoûi caàn ñi theo moät logic hôïp lyù ñeå khoâng laøm roái
öùng vieân. Trong quaù trình phoûng vaán, ñoâi khi chuùng ta caàn
baùo cho öùng vieân bieát. Chaúng haïn nhö: “Caùm ôn chò ñaõ
cung caáp thoâng tin giuùp chuùng toâi ñaùnh giaù khaû naêng

SSVTT:
Trang 62
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

chuyeân moân cuûa chò. Baây giôø chuùng toâi hoûi chò moät soá
caâu hoûi lieân quan ñeán kyõ naêng laøm vieäc nhoùm cuûa chò.”

Kieåm tra thoâng tin trong hoà sô.

Chaéc haún nhaø phoûng vaán naøo cuõng muoán bieát öùng
vieân coù ñuû kinh nghieäm hay khoâng, laøm sao ñeå bieát ñöôïc
ñieàu ñoù? Hoà sô döï tuyeån coù theå cho chuùng ta bieát roõ
ñieàu ñoù nhöng baây giôø chuùng ta muoán chaéc chaén raèng
nhöõng ñieàu ñöôïc vieát trong hoà sô laø söï thaät. Giaû söû öùng
vieân noùi coù kinh nghieäm quaûn lyù, chuùng ta coù theå baét
ñaàu baèng caùch hoûi theâm veà coâng vieäc cuûa hoï trong vai
troø ngöôøi quaûn lyù. Neáu caâu traû lôøi cuûa hoï maäp môø,
chuùng ta coù theå hoûi, chaúng haïn nhö: “Anh (chò) xoay xôû
theá naøo neáu nhieàu nhaân vieân cuøng vaéng maët moät luùc?”
nhöõng caâu traû lôøi khoâng roõ raøng seõ giuùp chuùng ta nhaän
ra raèng nhöõng ñieàu hoï noùi khoâng phaûi laø söï thaät. Nhöng
khoâng neân ñoái chaát hoaëc buoäc toäi.

ÖÙng phoù vôùi öùng vieân noùi quaù nhieàu.

Phaûi laøm gì neáu öùng vieân noùi quaù nhieàu vaø ñi ra


ngoaøi leà? Thoâng thöôøng ngöôøi phoûng vaán gioûi seõ traùnh
ngaét lôøi öùng vieân ñeán möùc thaáp nhaát coù theå, nhöng ñoâi
khi cuõng caàn phaûi ngaét lôøi moät khi öùng vieân noùi nhieàu
quaù. Coù theå khoâng neân ngaét lôøi ôû giöõa caâu maø haõy
ñôïi cho ñeán khi öùng vieân ngöng moät chuùt sau ñoù noùi: “Toát.
Anh(chò) ñaõ cho toâi bieát moät soá thoâng tin neàn taûng. Baây
giôø coù theå noùi cuï theå hôn veà…” hoaëc “Ñieàu ñoù thaät thuù
vò. Baây giôø toâi muoán chuyeån sang…”. Moät caùch khaùc ñeå

SSVTT:
Trang 63
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

kieåm soaùt ñöôïc tình hình laø toùm taét laïi nhöõng gì öùng vieân
vöøa noùi vaø chuyeån sang chuû ñeà khaùc.

Khoâng höùa heïn.

Trong quaù trình phoûng vaán khoâng neân höùa heïn vôùi
baát cöù öùng vieân ñieàu gì. Khoâng neân noùi raèng “Baïn raát
phuø hôïp” , “Chaéc laø baïn seõ truùng tuyeån thoâi”.

Ghi cheùp.

Ghi cheùp giuùp chuùng ta nhôù nhöõng gì öùng vieân noùi,


nhöõng suy nghó cuûa chuùng ta veà moãi öùng vieân…vaø ñieàu
naøy thaät söï hieäu quaû neáu chuùng ta phaûi phoûng vaán
nhieàu öùng vieân trong cuøng moät ngaøy, giuùp so saùnh deã
daøng hôn giöõa caùc öùng vieân.

c4. Keát Thuùc Phoûng Vaán.

Caàn phaûi keát thuùc ñuùng luùc. Thaät laø khoâng vui neáu
nhö cuoäc phoûng vaán cöù keùo daøi chæ vì coù veû nhö khoâng
ai bieát caùch keát thuùc. Vaäy vaán ñeà ñaët ra laø laøm sao ñeå
cuoäc phoûng vaán keát thuùc vaø nhöõng ñieàu quan troïng khai
thaùc töø öùng vieân khoâng bò queân, ñoù laø caùch toùm taét laïi
nhöõng vaán ñeà ñaõ ñöôïc thaûo luaän. Coù theå noùi raèng: “Toâi
ñaõ ghi laïi taát caû nhöõng thoâng tin maø baïn ñaõ cung caáp.
Baây giôø toâi muoán ñieåm laïi moät caùch sô löôïc. Haõy cho toâi
bieát toâi coù boû soùt chi tieát naøo hay khoâng nheù.” Cuoái
cuøng thoâng baùo caùc böôùc tieáp theo vaø khoâng queân tieán
haønh ñaùnh giaù vaø cho ñieåm ngay.

c . Ra Quyeát Ñònh Tuyeån Choïn.


5

SSVTT:
Trang 64
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Ñeán böôùc naøy chuùng ta coù theå ñaõ xaùc ñònh ñöôïc
moät danh saùch choïn loïc bao goàm moät soá caùc öùng vieân
phuø hôïp nhaát. Caùc öùng vieân naøy ñeàu ñaùp öùng ñöôïc nhu
caàu cuûa doanh nghieäp, vaán ñeà laø choïn ai luùc naøy phuï
thuoäc vaøo söï phuø hôïp giöõa doanh nghieäp vaø öùng vieân
treân nhieàu phöông dieän (kyø voïng cuûa öùng vieân vaø khaû
naêng ñaùp öùng cuûa doanh nghieäp, muïc tieâu ngheà nghieäp
cuûa öùng vieân vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa doanh
nghieäp…). Nhöõng coâng vieäc caàn laøm luùc naøy coù theå nhö
sau:

 Tìm hieåu nhu caàu cuûa öùng vieân ( cuõng nhö khi baùn
haøng, chuùng ta phaûi tìm hieåu nhu caàu cuûa khaùch haøng):
ÖÙng vieân mong muoán ñieàu gì töø coâng vieäc maø hoï ñang döï
tuyeån? Coù theå tieàn löông khoâng phaûi laø ñieàu quan troïng
nhaát.

 Cho öùng vieân thaáy moät böùc tranh toaøn caûnh: Nhöõng
ngöôøi coù naêng löïc muoán laøm vieäc cho moät doanh nghieäp
khoâng chæ vì möùc löông haáp daãn maø coøn vì nhöõng thaùch
thöùc trong coâng vieäc, söï phaùt trieån ngheà nghieäp, lyù
töôûng soáng, hoaëc ñöôïc laøm vieäc vôùi moät doanh nghieäp,
vôùi nhöõng ngöôøi maø hoï ngöôõng moä.

Quan troïng nhaát laø ngöôøi phoûng vaán phaûi cho öùng
vieân thaáy ñöôïc yù nghóa cuûa vò trí coâng vieäc ñoù ñoái vôùi
doanh nghieäp, nhöõng vaán ñeà hieän taïi laø gì, caùc muïc tieâu
ngaén haïn vaø daøi haïn cuûa vò trí ñoù. Tuy nhieân khoâng ñöôïc
cöôøng ñieäu hoaù hay phoùng ñaïi vò trí ñang tuyeån duïng maø
caàn ñaûm baûo raèng öùng vieân hieåu chính xaùc veà coâng
SSVTT:
Trang 65
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

vieäc maø hoï ñang döï tuyeån. Haõy ñeå öùng vieân bieát roõ neáu
ñoù laø moät coâng vieäc ngaén haïn, ñoøi hoûi nhieàu aùp löïc,
thöôøng xuyeân phaûi ñi coâng taùc xa… Bôûi vì coù theå nhieàu
öùng vieân chaáp nhaän moät coâng vieäc nhöng ñeå roài sau ñoù
môùi phaùt hieän ra raèng coâng vieäc khoâng nhö hoï nghó.

 Khoâng xem nheï vieäc ñöa ra lôøi môøi nhaän vieäc: ÖÙng
vieân coù theå xem quaù trình tuyeån duïng nhö laø moät cô sôû
ñeå phaùn ñoaùn coâng vieäc töông lai cuûa hoï vôùi doanh
nghieäp. Quaù quan lieâu, khoâng baøi baûn, voâ traùch nhieäm…
coù theå khieán öùng vieân ñi ñeán keát luaän “Toâi khoâng muoán
laøm vieäc cho moät doanh nghieäp nhö vaäy.”

d. Ñieàu Tra Xaùc Minh.

Ñieàu tra xaùc minh thöôøng ñöôïc thöïc hieän khi chuùng ta
ñaõ coù quyeát ñònh löïa choïn. Muïc ñích cuûa vieäc naøy laø ñeå
cuûng coá cho quyeát ñònh löïa choïn cuûa caùc nhaø tuyeån
duïng. Coù theå ngöôøi phoûng vaán yeâu caàu öùng vieân cung
caáp teân cuûa moät soá ngöôøi ñaõ giôùi thieäu öùng vieân ñeán
vôùi doanh nghieäp, nhöõng ngöôøi coù theå cung caáp thoâng tin
veà phaåm chaát, naêng löïc, kinh nghieäm vaø hieäu quaû laøm
vieäc cuûa öùng vieân. Moät trong nhöõng ngöôøi giôùi thieäu naøy
laø caáp treân hieän taïi hoaëc tröôùc ñaây cuûa öùng vieân.

Ñieàu tra xaùc minh phaûi ñöôïc thöïc hieän ngay khi coù
quyeát ñònh löïa choïn vaø tröôùc khi môøi öùng vieân nhaän vieäc.
Nhieàu doanh nghieäp khoâng lieân laïc vôùi nôi laøm vieäc hieän
taïi cuûa öùng vieân ñeå xaùc minh ñieàu tra cho ñeán khi ñaõ
chính thöùc nhaän öùng vieân ñoù. Neáu nhö vaäy thì coi nhö xaùc

SSVTT:
Trang 66
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

minh ñieàu tra trong tröôøng hôïp naøy khoâng coøn yù nghóa
nöõa. Thoâng thöôøng thì ñieàu tra xaùc minh do boä phaän nhaân
söï laøm nhöng cuõng caàn löu yù raèng ñieàu tra xaùc minh laø
vaán ñeà teá nhò, vì vaäy caàn coù söï ñoàng yù cuûa öùng vieân
tröôùc khi tieán haønh.

Nhö vaäy, caàn phaûi xaùc minh ñieàu tra ñeå xaùc ñònh coù
ñuùng laø öùng vieân coù nhöõng kinh nghieäm nhö hoï noùi
khoâng, bieát öùng vieân coù trung thöïc, chaáp haønh noäi quy,
kyû luaät hay khoâng, tìm hieåu theâm veà nhöõng vaán ñeà chöa
ñöôïc laøm saùng toû trong quaù trình phoûng vaán.

Ngoaøi ra caàn löu yù theâm laø khi ñoïc caùc thö giôùi
thieäu, haàu nhö ngöôøi ta khoâng muoán vieát quaù xaáu veà
moät nhaân vieân cuõ, hoaëc öùng vieân seõ khoâng bao giôø cung
caáp moät thö giôùi thieäu khoâng toát veà mình. Nhöõng gì
khoâng ñöôïc ñeà caäp coù theå coøn quan troïng hôn. Chaúng
haïn, moät ngöôøi giôùi thieäu coù theå noùi raèng öùng vieân “Vui
veû, nhieät tình, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán” nhöng laïi raát ít
ñeà caäp ñeán naêng löïc laøm vieäc. Vaø cuõng coù nhöõng ngöôøi
söû duïng lao ñoäng voâ löông taâm, hoï ñöa ra nhöõng nhaän xeùt
raát toát cho nhöõng öùng vieân maø hoï khoâng muoán duøng
nöõa.

Neáu coù nghi ngôø veà moät thö giôùi thieäu naøo ñoù
chuùng ta coù theå goïi ñieän cho ngöôøi giôùi thieäu. Khi traû lôøi
ñieän thoaïi ngöôøi ta thöôøng ít thaän trong hôn vieát. Moät cuoäc
ñieàu tra xaùc minh qua ñieän thoaïi khoâng neân keùo daøi quaù
20 phuùt. Thoâng thöôøng quy trình xaùc minh ñieàu tra qua ñieän
thoaïi bao goàm 3 böôùc:

SSVTT:
Trang 67
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Böôùc 1: Giôùi thieäu veà mình (teân, chöùc vuï, teân doanh
nghieäp) vaø giaûi thích lyù do cuûa cuoäc goïi. Ngöôøi giôùi thieäu
coù theå ñeà nghò goïi laïi cho ngöôøi tuyeån duïng sau ñeå ñaûm
baûo raèng chuùng ta ñuùng laø ngöôøi tuyeån duïng nhö chuùng
ta ñaõ noùi.

Böôùc 2: Giaûi thích ngaén goïn veà vò trí maø chuùng ta


ñang tuyeån ngöôøi vaø nhöõng tieâu chí tuyeån choïn vaø ñeå
laøm roõ hoaëc kieåm tra caùc thoâng tin maø öùng vieân cung
caáp.

Böôùc 3: Göûi lôøi caûm ôn ñeán ngöôøi giôùi thieäu.

e. Hoaøn Taát Quaù Trình Tuyeån Duïng.

Taát caû caùc coâng vieäc tuyeån choïn ñaõ hoaøn thaønh vaø
doanh nghieäp ñaõ tìm ra ñöôïc öùng vieân thích hôïp nhaát. Vì
vaäy caùc böôùc tieáp theo caàn laøm laø:

e . Môøi Nhaän Vieäc.


1

Caàn thoâng baùo cho öùng vieân truùng tuyeån moät caùch
chính thöùc. Chuùng ta coù theå göûi thö môøi nhaän vieäc hoaëc
môøi öùng vieân ñeán gaëp tröïc tieáp ñeå ñöa ra ñeà nghò. Thö
môøi nhaän vieäc neân baét ñaàu baèng lôøi chuùc möøng theå
hieän nieàm vui cuûa doanh nghieäp veà moái quan heä môùi naøy.
Noäi dung thö caàn theå hieän roõ caùc ñieàu kieän laøm vieäc
(tieàn löông, ngaøy baét ñaàu laøm vieäc, thôøi gian laøm vieäc,
thôøi gian thöû vieäc, caùc phuùc lôïi).

Neáu caàn phaûi thöông thuyeát vôùi öùng vieân veà caùc
ñieàu kieän laøm vieäc thì chuùng ta neân môøi öùng vieân ñeán

SSVTT:
Trang 68
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

gaëp tröïc tieáp. Khi ñoù caàn xaùc ñònh roõ caùc ñieàu kieän toái
ña (tieàn löông vaø phuùc lôïi) ñoái vôùi vò trí caàn tuyeån.

e2. Göûi Thö Töø Choái.

Khi öùng vieân truùng tuyeån ñaõ chaáp nhaän ñeà nghò
laøm vieäc, vaø doanh nghieäp ñaõ thoaû thuaän ñöôïc ngaøy hoï
ñaõ baét ñaàu laøm vieäc, haõy göûi thö thoâng baùo cho nhöõng
öùng vieân khoâng ñöôïc choïn. Haàu heát moïi ngöôøi ñeàu muoán
ñöôïc hoài aâm, baèng caùch naøy hay caùch khaùc.

Caùc öùng vieân tieàm naêng cuõng laø moät ñoái töôïng
coâng chuùng cuûa doanh nghieäp, vì vaäy doanh nghieäp caàn
thieát laäp moái qua heä toát vôùi hoï. Raát nhieàu doanh nghieäp
lôø ñi khoâng thoâng baùo cho nhöõng öùng vieân khoâng ñöôïc
choïn, ñieàu naøy coù theå laøm xaáu ñi hình aûnh cuûa doanh
nghieäp trong maét öùng vieân. Taát caû caùc coâng ty chuyeân
nghieäp raát coi troïng vieäc naøy.

Thö töø choái thöôøng coù nhöõng lôøi giaûi thích vì sao öùng
vieân khoâng ñöôïc choïn moät caùch lòch söï vaø coù lôøi ñoäng
vieân öùng vieân. Thö töø choái caùc öùng vieân bò loaïi töø
nhöõng voøng tuyeån choïn ñaàu coù theå theo moät maãu chuaån.
Thö töø choái caùc öùng vieân ñaõ loït vaøo voøng tuyeån choïn
cuoái neân coù tính caù nhaân hôn.

e3. Caäp Nhaät Döõ Lieäu ÖÙng Vieân.

Ñeå taïo thuaän lôïi cho vieäc tuyeån duïng, doanh nghieäp
neân xaây döïng moät döõ lieäu öùng vieân. Döõ lieäu öùng vieân
thöôøng ñöôïc hình thaønh töø nguoàn öùng vieân töï do- Nhöõng

SSVTT:
Trang 69
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ngöôøi noäp hoà sô khi doanh nghieäp chöa coù nhu caàu vaø caùc
öùng vieân khoâng ñöôïc choïn töø caùc laàn tuyeån duïng tröôùc.

Doanh nghieäp neân choïn ra caùc öùng vieân toát, nhöõng


ngöôøi maø chuùng ta cho raèng hoï laø phuø hôïp vôùi caùc vò trí
khaùc trong doanh nghieäp, ñeå ñöa vaøo döõ lieäu öùng vieân,
vaø caàn xin pheùp öùng vieân khi laøm vieäc naøy.

e4. Chuaån Bò Hôïp Ñoàng Lao Ñoäng.

Caàn ñaûm baûo caùc noäi dung ghi trong hôïp ñoàng khoâng
traùi vôùi quy ñònh cuûa luaät lao ñoäng. Neáu caàn thieát coù
theå söû duïng moät vaên baûn keøm theo hôïp ñoàng lao ñoäng
ñeå theå hieän chi tieát hôn veà nhieäm vuï, quyeàn haïn, traùch
nhieäm vaø quyeàn lôïi cuûa nhaân vieân.

e5. Laäp Hoà Sô Nhaân Vieân.

Ñeå ñaûm baûo thuû tuïc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp,
caàn laäp hoà sô cho nhaân vieân môùi. Tuyø theo yeâu caàu cuûa
töøng doanh nghieäp, hoà sô coù theå bao goàm:

 Lyù lòch.

 Keát quaû caùc baøi kieåm tra, phoûng vaán.

 Caùc baèng caáp vaø chöùng chæ ñaøo taïo.

 Caùc taøi lieäu chöùng minh thoâng tin khaùc.

2.2.5. Giuùp Ñôõ Nhaân Vieân Môùi.

Höôùng daãn moät thaønh vieân môùi tham gia vaøo doanh
nghieäp laø moät vieäc laøm quan troïng. Khoâng gioáng nhö

SSVTT:
Trang 70
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ngöôøi ta vaãn nghó vaø laøm trong thöïc teá noù khoâng ñôn
giaûn chæ laø giôùi thieäu vôùi nhaân vieân môùi veà cô caáu toå
chöùc cuûa doanh nghieäp trong ngaøy laøm vieäc ñaàu tieân roài
sau ñoù boû maëc cho hoï töï xoay xôû.

2.2.5.1. Höôùng Daãn Hoäi Nhaäp.

a. Taïi Sao Phaûi Höôùng Daãn Hoäi Nhaäp?

Höôùng daãn hoäi nhaäp laø böôùc cuoái cuøng trong quy
trình tuyeån duïng nhaân vieân, laø böôùc ñeäm giöõa tuyeån duïng
vaø thöïc hieän coâng vieäc ñeå ñaûm baûo raèng nhaân vieân
môùi seõ baét ñaàu laøm vieäc toát. Muïc ñích cuûa höôùng daãn
hoäi nhaäp laø giuùp nhaân vieân môùi:

 Caûm thaáy ñöôïc chaøo ñoùn vaø ñöôïc ñaùnh giaù cao.

 Hieåu roõ veà doanh nghieäp vaø caûm thaáy mình laø moät
boä phaän cuûa doanh nghieäp.

 Hieåu roõ hôn veà nhöõng coâng vieäc cuûa hoï vaø caùc
kyø voïng cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi hoï.

 Tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp moät
caùch nhanh choùng.

Vì vaäy, höôùng daãn hoäi nhaäp khoâng chæ ñôn giaûn laø
giôùi thieäu nhaân vieân môùi hay höôùng daãn cho hoï nhöõng
quy ñònh, chính saùch cuûa doanh nghieäp.

b. Lôïi Ích Cuûa Vieäc Höôùng Daãn Hoäi Nhaäp.

Höôùng daãn hoäi nhaäp laø ñeå giuùp nhaân vieân môùi
thích nghi moät caùch nhanh choùng, ñoàng thôøi cuõng mang laïi

SSVTT:
Trang 71
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhieàu lôïi ích cho caû doanh nghieäp vaø nhöõng ngöôøi quaûn lyù
tröïc tieáp. Nhöõng lôïi ích ñoù coù theå laø:

 Giuùp taïo aán töôïng toát ñeïp veà doanh nghieäp vaø
khieán nhaân vieân môùi haêng haùi vôùi coâng vieäc. Vì vaäy,
höôùng daãn hoäi nhaäp khoâng chæ goùp phaàn giaûm tyû leä
nhaân vieân nghæ vieäc maø coøn giuùp naâng cao tinh thaàn
laøm vieäc.

 Höôùng daãn hoäi nhaäp laø moät cô hoäi ñeå caùc nhaø
quaûn lyù tröïc tieáp xaây döïng moái quan heä laøm vieäc vôùi
nhaân vieân môùi vaø giaûi thích moái lieân heä giöõa coâng vieäc
cuûa hoï vôùi coâng vieäc cuûa ngöôøi khaùc trong doanh nghieäp.
Caùc quy ñònh vaø chính saùch cuûa doanh nghieäp coù theå ñöôïc
giaûi thích roõ hôn vì theá seõ haïn cheá toái ña nhöõng hieåu
laàm.

 Moät chöông trình höôùng daãn hoäi nhaäp hieäu quaû seõ
giuùp loaïi boû caûm giaùc lo laéng thöôøng coù khi ngöôøi ta baét
ñaàu moät coâng vieäc môùi.

 Giuùp nhaân vieân môùi söû duïng thôøi gian hieäu quaû
hôn baèng caùch cung caáp cho hoï moät chöông trình laøm vieäc
phuø hôïp ñeå hoï tuaân theo trong nhöõng ngaøy ñaàu tieân.

2.2.5.2.Noäi Dung Cuûa Moät Chöông Trình Höôùng Daãn


Hoäi Nhaäp.

Moät chöông trình höôùng daãn hoäi nhaäp hieäu quaû caàn
ñaït ñöôïc 4 muïc tieâu sau:

SSVTT:
Trang 72
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Nhaân vieân môùi caûm thaáy ñöôïc chaøo ñoùn noàng


nhieät.

 Nhaân vieân môùi hieåu ñöôïc nhöõng neùt chung nhaát veà
doanh nghieäp (bao goàm lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån,
toân chæ hoaït ñoäng, vaên hoaù…) vaø nhöõng yeáu toá coát loõi
khaùc nhö caùc chính saùch vaø thuû tuïc.

 Nhaân vieân môùi bieát roõ doanh nghieäp kyø voïng gì ôû


hoï, caû veà maët coâng vieäc laãn haønh vi.

 Nhaân vieân môùi coù theå baét ñaàu laøm vieäc nhö moät
thaønh vieân thöïc söï.

Do vaäy, noäi dung cuûa moät chöông trình höôùng daãn hoäi
nhaäp caàn ñaûm baûo giuùp ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu naøy.
Chöông trình höôùng daãn hoäi nhaäp coù theå chia laøm 2 phaàn
laø laøm quen vaø hoäi nhaäp.

a. Laøm Quen.

Caàn cung caáp thoâng tin caàn thieát cho nhaân vieân môùi
nhö sau:

Thoâng tin chung:

 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp,
caùc saûn phaåm vaø dòch vuï maø doanh nghieäp saûn xuaát-
Cung caáp caùc chæ soá taøi chính vaø doanh thu

 Khaùch haøng vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh, doanh


nghieäp ñònh vò mình nhö theá naøo treân thò tröôøng.

 Xöù meänh vaø toân chæ hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.

SSVTT:
Trang 73
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Cô caáu toå chöùc cuûa doanh nghieäp vaø moái quan heä
giöõa caùc boä phaän.

 Vaên hoaù cuûa doanh nghieäp: phong caùch quaûn lyù,


trang phuïc, caùch giao tieáp, laøm vieäc…

 Caùc cô hoäi phaùt trieån ngheà nghieäp, bao goàm caùc


chöông trình ñaøo taïo, huaán luyeän, caùc chính saùch ñeà baït,
chính saùch tuyeån duïng noäi boä.

 Heä thoáng ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc.

 Nhöõng moái lieân laïc chính: Nhaân söï, keá toaùn, haønh
chính vaø caùc trôï giuùp khaùc.

 Caùc höôùng daãn söû duïng trang thieát bò.

 Nhöõng hoaït ñoäng sinh hoaït vaên hoaù, tinh thaàn ôû


doanh nghieäp

 Toå chöùc coâng ñoaøn vaø ngöôøi ñaïi dieän.

 Sô ñoà boá trí maët baèng: Caên tin, phoøng y teá, khu veä
sinh, kho, nhaø xöôûng…

Thoâng tin veà caùc quy ñònh.

 Quy cheá tuyeån duïng: Taát caû caùc ñieàu khoaûn vaø
ñieàu kieän tuyeån duïng, bao goàm vieäc nhaän möùc löông khôûi
ñieåm vaø caùc quy ñònh veà giai ñoaïn thöû vieäc, caùc ñieàu
kieän kyù keát, gia haïn vaø chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng.

 Nhöõng quy ñònh chung caàn tuaân thuû nhö:

+ Thuû tuïc ghi giôø vaøo vaø ra;


SSVTT:
Trang 74
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

+ Caùc quy ñònh veà ñi muoän, vaéng maët…

+ Giôø laøm vieäc vaø caùch boá trí laøm vieäc ca;

+ Ñöôïc pheùp huùt thuoác ôû ñaâu vaø khi naøo;

+ Caùc quy ñònh baét buoäc veà an toaøn ñöôïc aùp duïng
trong toaøn doanh nghieäp.

+ Caùc quy ñònh baûo maät thoâng tin.

 Caùc ñieàu kieän traû löông vaø caùc khoaûn thanh toaùn
khaùc: Caùc thuû tuïc khi nghæ oám vaø quyeàn lôïi, thanh toaùn
laøm ngoaøi giôø vaø laøm ca, caùc khoaûn thanh toaùn trong caùc
tröôøng hôïp ñaëc bieät vaø cho ngaøy nghæ.

 Caùc quy ñònh veà vieäc söû duïng caùc trang thieát bò nhö
ñieän thoaïi, maùy Fax, maùy tính, maùy photo copy, ñeøn chieáu…

Thoâng tin veà noäi quy an toaøn- Veä sinh lao ñoäng
vaø phoøng chaùy chöõa chaùy.

 Caùc thuû tuïc trong tröôøng hôïp khaån caáp.

 Caùc khu vöïc nguy hieåm.

 Nôi sô cöùu, truù aån, phoøng y teá.

 Quaàn aùo baûo hoä vaø caùch söû duïng.

Thoâng tin veà coâng vieäc:

 Baûn moâ taû coâng vieäc.

 Nhöõng ngöôøi cuøng laøm vieäc vaø vai troø cuûa hoï.

 Caùc nguoàn löïc lieân quan .


SSVTT:
Trang 75
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

b. Hoäi Nhaäp.

Ñeå giuùp nhaân vieân môùi hoäi nhaäp vaø caûm thaáy mình
laø moät thaønh vieân cuûa doanh nghieäp chuùng ta coù theå cho
hoï bieát:

 Caàn phaûi laøm gì: Laøm roõ phaïm vi traùch nhieäm vaø
quyeàn haïn cuûa nhaân vieân môùi, caùc muïc tieâu coâng vieäc
vaø caùc chuaån möïc caàn ñaït;

 Laøm theá naøo ñeå ñoùng goùp tích cöïc cho doanh
nghieäp/boä phaän: chia seû vôùi nhaân vieân môùi veà nhöõng
muïc tieâu vaø caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, boä phaän
cuõng nhö nhöõng khoù khaên hieän taïi;

 Laøm theá naøo ñeå giao tieáp vôùi ñoàng nghieäp moät
caùch hieäu quaû nhaát: Höôùng daãn caùch tìm kieám trôï giuùp
caùc ñoàng nghieäp vaø caáp treân, caùch ñoùng goùp yù kieán…

 Laøm theá naøo ñeå hoäi nhaäp nhanh choùng: Moâ taû
caùc hoaït ñoäng hieän taïi cuûa doanh nghieäp, boä phaän vaø
töøng böôùc ñeå nhaân vieân môùi tham gia caùc hoaït ñoäng.

2.2.5.3. Thöïc Hieän Chöông Trình Höôùng Daãn Hoäi Nhaäp.

Ngöôøi ta thöôøng hay cho raèng boä phaän nhaân söï chòu
traùch nhieäm thöïc hieän caùc chöông trình höôùng daãn hoäi
nhaäp cho nhaân vieân môùi. Thöïc ra, moät chöông rình höôùng
daãn hoäi nhaäp hieäu quaû neân coù söï phoái hôïp cuûa boä
phaän nhaân söï vaø boä phaän tieáp nhaän nhaân vieân môùi.

Caùch toå chöùc höôùng daãn hoäi nhaäp cho nhaân vieân
môùi naøy seõ tuyø theo ñieàu kieän cuûa moãi doanh nghieäp.
SSVTT:
Trang 76
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Chöông trình coù theå chæ ñôn giaûn laø ñöa cho nhaân vieân môùi
moät cuoán caåm nang nhaân vieân ñeå hoï nghieân cöùu vaø traû
lôøi khi coù thaéc maéc hoaëc coù theå laø moät tuaàn huaán
luyeän lieân tuïc.

a. Tröôùc Khi Nhaân Vieân Môùi Ñeán.

Nhöõng vieäc caàn laøm tröôùc khi nhaân vieân môùi ñeán:

Thoâng baùo cho nhöõng ngöôøi coù lieân quan:

 Lieân laïc vôùi nhaân vieân môùi : Baùo cho nhaân vieân
môùi bieát hoï caàn coù maët luùc naøo, göûi xe ôû ñaâu, khi ñeán
thì hoûi ai, aên maëc nhö theá naøo?

 Baùo cho nhaân vieân tieáp taân bieát teân cuûa nhaân
vieân môùi, ngaøy hoï baét ñaàu laøm vieäc, hoï seõ trình dieän
vôùi ai, vaø caùch lieân laïc vôùi ngöôøi tuyeån duïng.

 Chuaån bò thuû tuïc haønh chính( bao goàm leân danh


saùch baûng löông, boå sung theâm vaøo danh saùch ñieän thoaïi,
boá trí choã ngoài…

 Neáu phuø hôïp, ñeà nghò boä phaän kyõ thuaät cung caáp
caùc phaàn cöùng vaø phaàn meàm caàn thieát, cho maät khaåu
ñeå vaøo maïng noäi boäâ(neáu coù)…

 Baùo cho boä phaän baûo veä bieát.

Thu xeáp nôi laøm vieäc.

 Kieåm tra xem nôi laøm vieäc cuûa nhaân vieân môùi ñaõ
saün saøng chöa.

SSVTT:
Trang 77
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñaûm baûo tuû, keä vaø caùc coâng cuï caàn thieát ñaõ
ñöôïc chuaån bò.

 Ñaûm baûo taát caû caùc thieát bò ñaõ coù vaø ñöôïc laép
ñaët ñuùng.

 Ñaûm baûo theû göûi xe, theû ra vaøo ñaõ coù saün.

Neáu laø ngöôøi quaûn lyù tröïc tieáp cuûa nhaân vieân ñoù,
caàn chuaån bò nhöõng vieäc sau:

 Xaép xeáp lòch laøm vieäc vaø ñaûm baûo raèng seõ coù
thôøi gian cho nhaân vieân môùi trong tuaàn laøm vieäc ñaàu tieân.

 Xaùc ñònh nhieäm vuï chính cuûa nhaân vieân môùi vaø
ñaûm baûo raèng baûn moâ taû coâng vieäc ñöôïc caäp nhaät
ñuùng.

 Xaây döïng keá hoaïch huaán luyeän: Xaùc ñònh nhöõng


chöông trình ñaøo taïo cô baûn ñeå nhaân vieân môùi coù theå
laøm vieäc toát.

 Chæ ñònh moät ngöôøi baïn ñoàng nghieäp chòu traùch


nhieäm höôùng daãn vaø giaûi thích cho nhaân vieân môùi hieåu
ñöôïc chính xaùc vai troø cuûa mình. Coù theå daùn thoâng baùo
veà ngöôøi môùi treân baûng thoâng tin noäi boä.

b. Vaøo Ngaøy Nhaân Vieân Môùi Ñeán.

Ngaøy laøm vieäc ñaàu tieân cuûa nhaân vieân môùi coù yù
nghóa raát ñaëc bieät ñoái vôùi hoï, vì vaäy doanh nghieäp neân
söû duïng cô hoäi naøy ñeå chaøo möøng nhaân vieân môùi vaø
göûi ñi thoâng ñieäp “Nhaân vieân laø taøi saûn quyù giaù

SSVTT:
Trang 78
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhaát cuûa doanh nghieäp” vaø nhaán maïnh “doanh nghieäp


kyø voïng nhieàu ôû thaønh vieân môùi”.

Tieáp ñoù laø phaàn höôùng daãn laøm quen. Coù theå
chuùng ta seõ cung caáp raát nhieàu thoâng tin cho nhaân vieân
môùi vaø ñieàu naøy coù theå khieán cho khoâng khí cuûa ngaøy
ñaàu tieân trôû neân naëng neà vaø buoàn teû. Vì vaäy phaàn
höôùng daãn laøm quen khoâng neân quaù röôøm raø. Ngoaïi tröø
moät soá thoâng tin quan troïng caàn phaûi giaûi thích roõ raøng,
coù theå cung caáp taøi lieäu cho nhaân vieân môùi nghieân cöùu.
Chuùng ta coù theå môøi moät soá nhaân vieân laø nhöõng ngöôøi
môùi ñeán tröôùc ñoù khoâng laâu ñeå cuøng chia seû kinh
nghieäm cuûa baûn thaân hoï trong böôùc laøm quen vôùi doanh
nghieäp. Giôùi thieäu veà doanh nghieäp neân keát thuùc baèng
moät cuoäc vieáng thaêm toaøn boä khuoân vieân doanh nghieäp.
Ñoù seõ laø moät cô hoäi quyù giaù ñeå nhaân vieân môùi quan
saùt hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø chöùng kieán moâi
tröôøng laøm vieäc cuõng nhö vaên hoaù doanh nghieäp.

Cuoái cuøng laø phaàn hoäi nhaäp. Ñaây thöôøng laø nhieäm
vuï cuûa ngöôøi quaûn lyù tröïc tieáp, vaø noù khoâng chæ giôùi
haïn trong ngaøy laøm vieäc ñaàu tieân maø laø moät quaù trình
tieáp dieãn. Vieäc tröôùc tieân chuùng ta neân laøm laø giôùi thieäu
nhaân vieân môùi vôùi ngöôøi ñoàng nghieäp ñöôïc chæ ñònh ñeå
giuùp ñôõ nhaân vieân môùi ñoù.

c. Tuaàn Laøm Vieäc Ñaàu Tieân.

Ña soá moïi ngöôøi khoâng theå laøm vieäc toát trong tuaàn
ñaàu tieân hoaëc trong moät thôøi gian nhaát ñònh khi baét ñaàu

SSVTT:
Trang 79
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

coâng vieäc. Nhöng coù moät soá vieäc chuùng ta coù theå laøm
ñeå nhaân vieân môùi coù theå hoïc nhanh hôn:

 Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo ngay.

 Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng cuûa boä phaän hieän taïi,
caùc muïc tieâu maø boä phaän höôùng tôùi, caùc khaùch naøng
cuûa boä phaän.

 Giaûi thích vai roø cuûa moãi thaønh vieân cuõng nhö caùc
moái quan heä coâng vieäc trong boä phaän.

 Thaûo luaän vôùi nhaân vieân môùi veà caùc chuaån möïc
coâng vieäc, phaân coâng nhieäm vuï cuï theå vaø neâu roõ caùc
keát quaû caàn ñaït. Chæ cho nhaân vieân môùi thaáy chuyeân
moân hay nhöõng kinh nghieäm cuûa hoï coù theå hoã trôï coâng
vieäc nhö theá naøo. Khuyeán khích nhaân vieân môùi laøm chuû
coâng vieäc nhöng cuõng nhaán maïnh raèng hoï seõ ñöôïc hoã trôï
ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï.

 Thoaû thuaän veà muïc tieâu coâng vieäc cho moät kyø
ñaùnh giaù trong voøng 2 hoaëc 3 thaùng. Thaûo luaän veà keá
hoaïch ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc; hieäu quaû laøm vieäc
seõ ñöôïc ñaùnh giaù nhö theá naøo, bao nhieâu laâu xem xeùt
hieäu quaû moät laàn…

d. Thôøi kyø tieáp theo.

Tröôùc khi nhaân vieân môùi hoaøn toaøn hoaø nhaäp ñöôïc
vôùi doanh nghieäp, chuùng ta caàn tieáp tuïc hoã trôï hoï baèng
caùch:

SSVTT:
Trang 80
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Thöôøng xuyeân ñeå maét ñeán xem nhaân vieân môùi


laøm vieäc nhö theá naøo vaø phaûn hoài moät caùch kòp thôøi.

 Khuyeán khích nhaân vieân môùi chia seû nhöõng khoù


khaên hay nhöõng vöôùng maéc maø hoï gaëp phaûi.

 Thaûo luaän moät caùch thaúng thaén vaø côûi môû nhöõng
vaán ñeà maø nhaân vieân môùi gaëp phaûi vaø ñeà nghò khaéc
phuïc.

 Khoâng ñaùnh giaù thaáp caùch nhìn môùi cuûa nhaân vieân
môùi. Maø chuùng ta neân khuyeán khích vaø luoân laéng nghe
nhöõng yù kieán, nhaän xeùt cuûa hoï.

e. Nhöõng Ngöôøi Môùi Ra Tröôøng.

Nhöõng ngöôøi môùi ra tröôøng seõ caàn nhieàu söï giuùp ñôõ
hôn trong moät soá vaán ñeà. Hoï xöùng ñaùng ñöôïc quan taâm
moät caùch ñaëc bieät bôûi vì hoï chöa coù kinh nghieäm laøm
vieäc vaø thöôøng caûm thaáy khoù khaên ñeå hoaø nhaäp. Ñeå
laøm giaûm thieåu nhöõng khoù khaên cho nhöõng ngöôøi môùi ra
tröôøng, chuùng ta coù theå:

 Giaûi thích caùc quy ñònh veà an toaøn vaø veà caùc quy
ñònh khaùc kyõ hôn vaø toû ra thoâng caûm khi phaûi traû lôøi
nhöng caâu hoûi ngaây thô;

 Coá gaéng giao cho hoï nhöõng coâng vieäc ña daïng vaø
thuù vò, ñeå nhöõng nhaân vieân treû coù cô hoäi phaùt trieån caùc
kyõ naêng caàn thieát;

SSVTT:
Trang 81
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ngaên ngöøa baát kyø yù ñònh naøo cuûa caùc thaønh vieân
khaùc ñeå lôïi duïng tình theá non nôùt, chöa chín chaén cuûa
nhaân vieân môùi ra tröôøng.

Nhaän xeùt: Tuyeån duïng ñuùng ngöôøi vaø giuùp cho


nhaân vieân nhanh choùng thích nghi vôùi coâng vieäc ñoøi
hoûi nhieàu noã löïc cuûa ngöôøi laøm coâng taùc tuyeån
duïng vaø nhaø quaûn lyù ñoàng thôøi cuõng tieâu toán
nhieàu nguoàn löïc khaùc nhau cuûa doanh nghieäp. Taát
caû coâng söùc vaø tieàn cuûa ñoù seõ trôû thaønh laõng
phí neáu nhaân vieân môùi ñöôïc tuyeån khoâng laøm vieäc
laâu daøi vôùi doanh nghieäp. Vì vaäy, giöõ chaân nhaân
vieân cuõng chính laø moät bieän phaùp höõu hieäu ñeå
naâng cao hieäu quaû tuyeån duïng.

2.2.6. Moät Soá Phöông Thöùc Tuyeån Duïng Nhaân Söï


Hieän Nay:

2.2.6.1. Tuyeån Duïng Moät Laàn Laøm Vieäc Laâu Daøi.

Theo phöông phaùp naøy, nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc tuyeån


duïng seõ laøm vieäc ôû doanh nghieäp cho ñeán khi nghæ höu.
Trong suoát thôøi gian naøy, ngöôøi lao ñoäng chæ rôøi khoûi nôi
laøm vieäc khi oám ñau hoaëc tai naïn daãn tôùi maát söùc lao
ñoäng hoaëc vi phaïm kyû luaät lao ñoäng tôùi möùc ñoä nghieâm
troïng neân phaûi thoâi vieäc.

Vôùi phöông thöùc naøy, ngöôøi lao ñoäng chaân chính seõ
caûm thaáy yeân taâm veà coâng vieäc. Hoï coi doanh nghieäp nhö
laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa hoï. Vì vaäy, nhöõng nhaân vieân naøy

SSVTT:
Trang 82
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

luoân tích cöïc reøn luyeän kyõ naêng ngheà nghieäp vaø trung
thaønh, gaén boù cuøng söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp.

2.2.6.2. Phöông Thöùc Tuyeån Duïng Theo Hôïp Ñoàng.

Noäi dung cuûa moät baûn hôïp ñoàng lao ñoäng bao goàm
caùc ñieàu kieän quy ñònh sau:

 Noäi dung, thôøi gian vaø ñòa ñieåm laøm vieäc.

 Cheá ñoä laøm vieäc vaø nghæ ngôi.

 Caùc quyeàn lôïi veà löông, phuï caáp, baûo hieåm xaõ hoäi,
phuùc lôïi taäp theå vaø caùc khoaûn trôï caáp khaùc.

 Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa caùc beân (doanh nghieäp
vaø ngöôøi lao ñoäng).

 Thôøi gian hôïp ñoàng coù hieäu löïc, nhöõng quy ñònh khi
cho thoâi vieäc vaø chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng.

Öu ñieåm:

 Söï chaët cheõ vaø linh hoaït, ñaûm baûo tính phaùp lyù
treân nguyeân taéc töï nguyeän vaø bình ñaúng cho caû 2 phía.
Ngöôøi lao ñoäng coù theå chuû ñoäng tìm nôi laøm vieäc phuø
hôïp vôùi naêng löïc, sôû tröôøng vaø hoaøn caûnh rieâng cuûa
mình, coøn doanh nghieäp coù theå chuû ñoäng tuyeån duïng
nhaân löïc theo nhu caàu hieän taïi.

 Tính linh hoaït cuûa phöông thöùc naøy coøn theå hieän ôû
choã coù theå kyù nhöõng hôïp ñoàng khaùc nhau nhö:

+ Hôïp ñoàng khoâng thôøi haïn;

SSVTT:
Trang 83
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

+ Hôïp ñoàng daøi, trung, ngaén haïn;

+ Hôïp ñoàng thôøi vuï;

+Hôïp ñoàng theo vuï vieäc;

+ Hôïp ñoàng laøm vieäc baùn thôøi gian;

+ Hôïp ñoàng laøm vieäc taïi nhaø.

+ Hôïp ñoàng ñaëc bieät..

2.3. Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Nhaân Söï.

Ñaøo taïo laø moät phöông phaùp phaùt trieån nhaân vieân
ñöôïc caùc nhaân vieân söû duïng nhieàu nhaát. Khi ñaàu tö cho
ñaøo taïo caùc doanh nghieäp thöôøng mong muoán nhaân vieân
coù kyõ naêng laøm vieäc toát hôn. Vaäy caùc doanh nghieäp caàn
phaûi laøm gì ñeå chaéc chaén ñaït ñöôïc keát quaû maø hoï mong
muoán töø ñaøo taïo?.

Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, tröôùc tieân doanh nghieäp phaûi
hieåu ñuùng veà ñaøo taïo. Tuy ñaøo taïo coù veû laø moät khaùi
nieäm ñôn giaûn nhöng ngöôøi ta vaãn hieåu sai leäch caùc khía
caïnh cuûa ñaøo taïo, coøn phaân bieät chöa hoaøn toaøn ñuùng
nhöõng hoaït ñoäng naøo laø ñaøo taïo, hoaït ñoäng naøo khoâng
phaûi laø ñaøo taïo. Nhöõng lôïi ích maø ñaøo taïo mang laïi cho caù
nhaân vaø doanh nghieäp thöôøng khoâng nhìn nhaän ñuùng möùc.
Hôn theá nöõa, vieäc khoâng naém roõ phaûi thöïc hieän nhöõng
böôùc naøo ñeå ñaûm baûo ñuùng ngöôøi, ñuùng thôøi ñieåm,
ñuùng noäi dung cuõng laø moät trôû ngaïi lôùn cho nhöõng ngöôøi
laøm coâng taùc ñaøo taïo trong doanh nghieäp.

2.3.1. Tìm Hieåu Veà Ñaøo Taïo.


SSVTT:
Trang 84
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

2.3.1.1. Ñaøo Taïo Nghóa Laø Gì?

Laø quaù trình cho pheùp con ngöôøi tieáp thu kieán thöùc,
hoaëc kyõ naêng môùi thay ñoåi caùc quan ñieåm hay haønh vi vaø
naâng cao khaû naêng thöïc hieän coâng vieäc cuûa caùc caù
nhaân. Ñaøo taïo coâng vieäc hieän taïi nhaèm phaùt trieån coâng
vieäc töông lai cuûa doanh nghieäp.

Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân laø moät quy trình
coù hoaïch ñònh vaø coù toå chöùc nhaèm taêng keát quaû thöïc
hieän coâng vieäc vaø phaùt trieån ngheà nghieäp cho nhaân vieân
vôùi muïc ñích trong töông lai hoï seõ laø truï coät cuûa doanh
nghieäp. “Coù keá hoaïch vaø toå chöùc” töùc laø vieäc ñaøo taïo
phaûi ñöôïc thieát keá sao cho thoaû maõn ñöôïc nhö caàu ñaõ
xaùc ñònh, coù phaân vai troø vaø traùch nhieäm cuûa nhöõng
ngöôøi tham gia, vaø coù xaùc ñònh muïc tieâu roõ raøng. Vì vaäy,
ngöôøi quaûn lyù neân tham gia vaøo quy trình ñaøo taïo cho nhaân
vieân mình vaø caàn coù nhöõng kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc
hieän toát coâng vieäc naøy.

2.3.1.2. Phaân Loaïi Caùc Hình Thöùc Ñaøo Taïo.

Trong thöïc teá coù nhieàu tieâu thöùc phaân loaïi hình thöùc
ñaøo taïo khaùc nhau ñöôïc trình baøy döôùi ñaây:

a. Theo Ñònh Höôùng Noäi Dung Ñaøo Taïo Coù Hai Hình
Thöùc:

 Ñaøo taïo ñònh höôùng coâng vieäc: Ñaây laø hình thöùc
ñaøo taïo veà kyõ naêng thöïc hieän moät loaïi coâng vieäc nhaát
ñònh, nhaân vieân coù theå söû duïng kyõ naêng naøy ñeå laøm
vieäc trong nhöõng doanh nghieäp khaùc nhau.
SSVTT:
Trang 85
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñaøo taïo ñònh höôùng doanh nghieäp: Ñaây laø hình thöùc
ñaøo taïo veà caùc kyõ naêng, caùch thöùc, phöông phaùp laøm
vieäc ñieån hình trong doanh nghieäp.

b. Theo Muïc Ñích Cuûa Noäi Dung Ñaøo Taïo.

 Ñaøo taïo höôùng daãn hoaëc ñònh höôùng coâng vieäc cho
nhaân vieân.

 Ñaøo taïo huaán luyeän kyõ naêng.

 Ñaøo taïo kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng.

 Ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä chuyeân moân kyõ
thuaät.

 Ñaøo taïo vaø phaùt trieån caùc naêng löïc quaûn trò.

c. Theo Caùch Thöùc Toå Chöùc Coù Caùc Hình Thöùc Sau:

 Ñaøo taïo chính quy: Hoïc vieân thöôøng ñöôïc thoaùt ly


khoûi caùc coâng vieäc haøng ngaøy taïi doanh nghieäp. Do ñoù
thôøi gian ñaøo taïo ngaén vaø chaát löôïng ñaøo taïo thöôøng cao
hôn so vôùi caùc hình thöùc ñaøo taïo khaùc. Tuy nhieân soá löôïng
ngöôøi coù theå tham gia caùc khoaù ñaøo taïo nhö theá raát haïn
cheá.

 Ñaøo taïo taïi chöùc: Thöôøng aùp duïng ñoái vôùi soá caùn
boä nhaân vieân vöøa ñi laøm vöøa tham gia caùc khoaù ñaøo taïo.
Thôøi gian ñaøo taïo coù theå thöïc hieän ngoaøi giôø laøm
vieäcnhö hình thöùc theo hoïc caùc lôùp buoåi toái, hoaëc coù theå
thöïc hieän trong moät phaàn thôøi gian laøm vieäc.

SSVTT:
Trang 86
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Lôùp caïnh xí nghieäp: Thöôøng aùp duïng ñeå ñaøo taïo cho
nhaân vieân môùi cho doanh nghieäp lôùn. Doanh nghieäp coù cô
sôû ñaøo taïo rieâng nhaèm tuyeån sinh, ñaøo taïo phoå bieán, löïa
choïn nhöõng sinh vieân xuaát saéc cuûa khoaù ñaøo taïo tuyeån
vaøo laøm cho doanh nghieäp. Hoïc vieân seõ hoïc lyù thuyeát taïi
lôùp sau ñoù tham gia thöïc haønh ngay taïi xöôûng trong doanh
nghieäp. Caùc lôùp ñaøo taïo naøy thöôøng raát hieäu quaû, hoïc
vieân vöøa naém vöõng lyù thuyeát vöøa thöïc haønh ngay sau khi
hoïc lyù thuyeát, trong khi ñoù thôøi gian ñaøo taïo ngaén vaø chi
phí ñaøo taïo thaáp. Tuy nhieân chæ nhöõng doanh nghieäp lôùn
môùi coù khaû naêng toå chöùc hình thöùc ñaøo taïo kieåu caùc
lôùp caïnh doanh nghieäp

 Keøm caëp taïi choã: Sau khi nhaän vieäc, caùc nhaân vieân
môùi ñöôïc höôùng daãn laøm coâng vieäc ñöôïc giao ngay taïi
choã. Hình thöùc naøy giuùp nhaân vieân nhanh choùng laøm quen
ñöôïc vôùi coâng vieäc môùi vaø hieäu quaû cao nhöng phaûi cöû
ra moät ngöôøi höôùng daãn vaø keøm caëp neân aûnh höôûng
ñeán naêng suaát laøm vieäc cuûa ngöôøi höôùng daãn. Keøm
caëp taïi choã chæ aùp duïng khi coù ít nhaân vieân môùi coù nhu
caàu ñaøo taïo.

d. Theo Ñòa Ñieåm Hoaëc Nôi Ñaøo Taïo.

 Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc.

 Ñaøo taïo ngoaøi nôi laøm vieäc.

e. Theo Ñoái Töôïng Hoïc Vaán.

 Ñaøo taïo môùi.

SSVTT:
Trang 87
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñaøo taïo laïi.

Nhö vaäy, trong phaân loaïi caùc hình thöùc ñaøo taïo, vieäc
löïa choïn caùc hình thöùc ñaøo taïo naøo ñeå mang laïi hieäu quaû
nhaát phuï thuoäc vaøo caùc yeâu caàu veà quy moâ ñaøo taïo,
möùc ñoä phöùc taïp, noäi dung caàn ñaøo taïo vaø ñieàu kieän
trang bò kyõ thuaät, taøi chính… cuï theå trong töøng doanh
nghieäp.

2.3.2. Ñaøo Taïo Nhö Theá Naøo Môùi Coù Hieäu Quaû?

Ngay caû khi coù hoaïch ñònh vaø toå chöùc, vieäc ñaøo taïo
ñoâi khi cuõng khoâng ñaït hieäu quaû nhö mong muoán. Nguyeân
nhaân coù theå daãn ñeán vieäc khoâng coù hieäu quaû coù theå
laø do thaùi ñoä cuûa ngöôøi hoïc, hoï khoâng saün saøng tieáp thu
nhöõng kieán thöùc môùi hoaëc hoï khoâng tin vaøo kieán thöùc
ñang ñaøo taïo vì hoï khoâng thaáy ñöôïc söï phuø hôïp vôùi thöïc
teá. Nhaát laø nhöõng ngöôøi ñaõ tröôûng thaønh hoï ñaõ quen vôùi
caùch laøm cuõ neân thöôøng hay baûo thuû. Hoaëc cuõng coù khi
ñoäng cô thuùc ñaåy vieäc hoïc khoâng roõ raøng khieán ngöôøi
hoïc khoâng coù tinh thaàn ham muoán hoïc hoûi.

Ngöôøi hoïc ñaõ tröôûng thaønh chæ tieáp thu nhöõng ñieàu
môùi laï khi hoï thaáy ñöôïc söï phuø hôïp vaø giaù trò cuûa chuùng.
Do ñoù khi leân keá hoaïch cho baát kyø hoaït ñoäng ñaøo taïo
naøo, chuùng ta caàn ñöa ra moät lyù do hay moät tình huoáng ñeå
ngöôøi tham döï coù mong muoán ñöôïc ñaøo taïo kieán thöùc vaø
kyõ naêng môùi. Laøm cho baûn thaân hoï töï caûm nhaän ñöôïc
thoâng qua ñaøo taïo nhö: Naêng löïc chuyeân moân ñöôïc naâng
cao hôn, haõnh dieän vì ñöôïc laøm vieäc vôùi coâng ngheä tieân

SSVTT:
Trang 88
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

tieán nhaát chaúng haïn. Xa hôn nöõa laø söï thaønh ñaït cuûa
doanh nghieäp cuõng seõ giuùp hoï coù vieäc laøm oån ñònh, laâu
daøi.

Nhö vaäy ñeå vieäc ñaøo taïo coù hieäu quaû cao chuùng ta
caàn taïo ra ñoäng löïc hoïc hoûi ôû ngöôøi hoïc. Ñoái vôùi moãi
khoaù hoïc, caàn laøm cho ngöôøi hoïc thaáy roõ söï lieân quan
cuûa khoaù hoïc ñoái vôùi coâng vieäc vaø nhöõng cô hoäi maø hoï
seõ aùp duïng nhöõng ñieàu hoïc ñöôïc vaø coâng vieäc thöïc teá.
Coù nhö theá ngöôøi hoïc môùi noã löïc tieáp thu nhöõng kieán
thöùc vaø kyõ naêng môùi. Ñieåm maáu choát laø mong muoán
ñöôïc hoïc hoûi. Nhöõng ngöôøi muoán hoïc hoûi seõ saün saøng
hoïc hoûi. Nhöõng ngöôøi khoâng muoán seõ khoâng chòu hoïc.

2.3.3. Lôïi Ích Cuûa Vieäc Ñaøo Taïo.

2.3.3.1. Lôïi Ích Cho Danh Nghieäp:

Caùc lôïi ích ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm nhö sau:

 Nhöõng lôïi ích höõu hình. Bao goàm: Taêng saûn löôïng,
giaûm chi phí, tieát kieäm thôøi gian, taêng chaát löôïng saûn
phaåm vaø dòch vu.ï

 Nhöõng lôïi ích voâ hình. Bao goàm: Caûi thieän thoùi
quen laøm vieäc, caûi thieän thaùi ñoä vaø haønh vi thöïc hieän
coâng vieäc, taïo ra moät moâi tröôøng laøm vieäc toát hôn, taïo
ñieàu kieän ñeå nhaân vieân phaùt trieån, naâng cao hình aûnh
cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng.

Moät soá lôïi ích cuï theå:

SSVTT:
Trang 89
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Vieäc ñaøo taïo giuùp ruùt ngaén thôøi gian hoïc hoûi vaø
giaùm saùt.

Khi moät nhaân vieân môùi vaøo laøm vieäc hoaëc khi moät
nhaân vieân hieän taïi ñöôïc giao moät coâng vieäc môùi, thôøi gian
ñeå hoï laøm quen vôùi coâng vieäc laø ñieàu khaù quan troïng.
Ngaøy nay, khi vieäc caïnh tranh ngaøy caøng trôû neân gay gaét
thì doanh nghieäp caøng mong muoán nhaân vieân thaïo vieäc
trong thôøi gian ngaén nhaát. Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö theá,
ñaøo taïo laø giaûi phaùp öu vieät. Maët khaùc, khi naém ñöôïc
kieán thöùc vaø kyõ naêng ñeå thöïc hieän coâng vieäc, caù nhaân
coù theå laøm vieäc moät caùch ñoäc laäp maø khoâng caàn ñeán
söï giaùm saùt thöôøng tröïc cuûa caáp treân. Khi ñoù ngöôøi quaûn
lyù seõ daønh nhieàu thôøi gian cho nhöõng coâng vieäc mang tính
chieán löôïc hôn laø cho nhöõng coâng vieäc söï vuï haøng ngaøy.

 Ñaøo taïo giuùp taêng hieäu quaû laøm vieäc.

+ Laøm vieäc nhanh choùng vaø chính xaùc hôn;

+ Taïo ra saûn phaåm hoaëc dòch vuï môùi;

+ Taêng chaát löôïng dòch vuï;

+ Giaûm nguyeân vaät lieäu thöøa;

+ Giaûm tai naïn lao ñoäng.

Moät löïc löôïng lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo toát seõ laøm vieäc
coù hieäu quaû, goùp phaàn giuùp coâng ty taêng lôïi nhuaän vaø
giaûm chi phí trong nhöõng hoaït ñoäng cuûa mình.

SSVTT:
Trang 90
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñaøo taïo laøm taêng nieàm tin vaø ñoäng löïc laøm vieäc
cuûa nhaân vieân töø ñoù giuùp doanh nghieäp ñaït ñöôïc nhöõng
muïc tieâu ñaõ ñaët ra.

Moät ñieàu quan troïng trong doanh nghieäp laø laøm sao cho
nhaân vieân laøm vieäc heát mình ñeå giuùp doanh nghieäp thöïc
thi nhöõng muïc tieâu ñaõ ñaët ra. Vaø nhö vaäy:

+ Ñaøo taïo kích hoaït söï yeâu thích coâng vieäc vaø môû ra
nhöõng cô may môùi cho caù nhaân;

+ Ñaøo taïo laøm taêng söï oån ñònh trong coâng vieäc vì
keát quaû thöïc hieän coâng vieäc gia taêng vaø caù nhaân coù
theå thöïc hieän coâng vieäc ñoøi hoûi nhieàu kyõ naêng.

 Ñaøo taïo goùp phaàn giaûm thieåu than phieàn cuûa


khaùch haøng. Nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo seõ coù yù thöùc toát
hôn trong vieäc phuïc vuï khaùch haøng. Moái quan heä vôùi
khaùch haøng töø ñoù ñöôïc caûi thieän vaø duy trì.

 Ñaøo taïo goùp phaàn giaûm thieåu than phieàn cuûa


khaùch haøng. Nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo seõ bieát roõ mình caàn
gì ôû nhaø cung caáp töø ñoù ñöa ra nhöõng yeâu caàu cuï theå
vaø hôïp lyù, ñoàng thôøi cuõng nhanh choùng phaùt hieän nhöõng
sai soùt (neáu coù) treân nhöõng maët haøng ñöôïc cung caáp.

 Ngoaøi ra, vieäc ñaøo taïo nhaân vieân thöôøng xuyeân


cuõng taïo ra moät löïc löôïng lao ñoäng laønh ngheà, linh hoaït vaø
coù khaû naêng thích nghi vôùi nhöõng thay ñoåi trong hoaït ñoäng
cuûa coâng ty.

2.3.3.2. Lôïi Ích Cho Caù Nhaân.

SSVTT:
Trang 91
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Thoaû maõn vôùi coâng vieäc hieän taïi. Khi ñöôïc ñaøo
taïo ñeå thöïc hieän coâng vieäc ngaøy caøng toát hôn seõ khieán
cho caù nhaân caûm thaáy coâng vieäc thuù vò vaø haáp daãn hôn.

 Taêng loøng töï haøo baûn thaân. Ñöôïc ñaøo taïo, caù
nhaân seõ thaáy töï haøo veà tính chuyeân nghieäp cuûa mình

 Cô hoäi thaêng tieán. Coù theâm nhieàu kieán thöùc vaø


kyõ naêng seõ laøm taêng giaù trò caù nhaân ñoái vôùi coâng ty.
Vieäc ñaøo taïo mang ñeán cho caù nhaân cô hoäi ñeå chöùng toû
hoï coù theå laøm ñöôïc gì vaø tieàm naêng cuûa hoï laø gì. Vì theá
coâng ty seõ quan taâm ñeán hoï khi coù nhöõng vò trí bò khuyeát
trong coâng ty.

 Coù thaùi ñoä tích cöïc vaø coù ñoäng löïc laøm vieäc.
Naém vöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng chuyeân moân khieán cho
caù nhaân töï tin vaø laïc quan veà coâng vieäc cuûa mình. Giuùp
caù nhaân vöôït qua nhöõng caêng thaúng trong coâng vieäc vaø
goùp phaàn taïo neân baàu khoâng khí laøm vieäc tích cöïc.

ÔÛ moät goùc ñoäï cao hôn thì neáu moãi caù nhaân laø moät
thaønh phaàn trong toå hôïp lôùn laø doanh nghieäp thì chuùng ta
seõ thaáy moái lieân heä chaët cheõ giöõa vieäc phaùt trieån cuûa
caù nhaân vaø söï phaùt trieån chung cuûa doanh nghieäp.

2.3.4. Nhöõng Hình Thöùc Thay Theá Cho Ñaøo Taïo.

Haàu nhö khoâng ai phuû nhaän lôïi ích cuûa vieäc ñaøo taïo.
Tuy nhieân, ngöôøi ta vaãn phaûn ñoái vieäc naøy vì nhieàu lyù do
nhö:

SSVTT:
Trang 92
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Chi phí ñaøo taïo. Ngoaøi chi phí cho vieäc toå chöùc ñaøo
taïo, chaúng haïn nhö chi phí cho giaûng vieân, cho taøi lieäu, cho
phoøng oác… thì moät ñieàu ñaùng quan taâm nöõa laø trong luùc
ñöôïc ñaøo taïo, nhaân vieân seõ khoâng laøm vieäc. Vieäc maát
thôøi gian vaø söï giaùn ñoaïn coâng vieäc khi nhaân vieân tham
gia vaøo hoaït ñoäng ñaøo taïo môùi thöïc söï laø vaán ñeà ñôùi
vôùi caùc nhaø quaûn lyù. Chæ khi hình thöùc ñaøo taïo taïi choã
vaø keøm caëp môùi laø giaûi phaùp khaû thi vì caû hai hình thöùc
naøy coù theå thöïc hieän ngay khi caù nhaân ñang laøm vieäc.

 Nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo raát deã ñoåi choã laøm.

 Nhöõng baát lôïi khaùc nhö ngöôøi ñöùng ra ñaøo taïo cuõng
laø caû moät vaán ñeà. Neáu aùp duïng hình thöùc ñaøo taïo taïi
choã thì nhöõng nguôøi thöïc hieän coâng vieäc toát chöa chaéc seõ
laøm toát vieäc chæ daãn vaø chia seû kieán thöùc cho ngöôøi
khaùc. Maët khaùc nhöõng ngöôøi laøm vieäc toát thöôøng cuõng
raát caàn cho nhöõng coâng vieäc khaùc nöõa.

 Trong khi ñoù neáu toå chöùc khoaù hoïc vaø môøi giaûng
vieân töø beân ngoaøi thì raát khoù ñaûm baûo giaûng vieân hieåu
caùch thöùc maø coâng ty vaän haønh ñeå truyeàn ñaït ñieàu maø
coâng ty mong muoán.

Vì vaäy, coù theå coù nhöõng giaûi phaùp thay theá cho vieäc
ñaøo taïo laø:

 Giaû söû neáu doanh nghieäp ñang caàn nhöõng nhaân


vieân thaïo vieäc, löïa choïn thöù nhaát laø coâng ty seõ tuyeån
nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm vaø ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu
maø coâng ty mong muoán. Theo caùch naøy, chuùng ta coù theå

SSVTT:
Trang 93
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

taän duïng thaønh quaû ñaøo taïo cuûa nhöõng coâng ty khaùc vaø
möùc löông ñöa ra phaûi cao hôn möùc löông hieän taïi cuûa öùng
vieân töø 35-40% môùi coù theå thu huùt ñöôïc öùng vieân veà
laøm vieäc cho coâng ty.

 Moät löïa choïn khaùc laø ñôn giaûn hoaù coâng vieäc. Ñieàu
naøy coù theå laø chia coâng vieäc thaønh hai hay ba phaàn vieäc
nhoû ñeå moät nhoùm coù theå laøm thay vì moät caù nhaân ñaûm
ñöông heát. Neáu xeùt ôû moät goùc ñoä khaùc thì ñieàu naøy
laøm giaûm thieåu kyõ naêng ôû coâng vieäc ñeå baát kyø nhaân
vieân naøo cuõng coù theå laøm ñöôïc vieäc maø khoâng caàn
phaûi ñaøo taïo. Tuy nhieân, vieäc naøy chæ coù theå giaûi quyeát
tröôùc maét nhöng veà laâu veà daøi thì doanh nghieäp chæ coù
moät ñoäi nguõ nhaân vieân vôùi nhöõng kyõ naêng coâng vieäc
ñôn giaûn vaø rôøi raïc. Vaø seõ raát khoù ñaït ñöôïc naêng suaát
cao trong coâng vieäc cuõng nhö öùng phoù vôùi nhöõng thay ñoåi
trong kinh doanh. Ngoaøi ra, ñaûm nhaän nhöõng coâng vieäc ít
thöû thaùch vaø khoâng coù cô hoäi ñaøo taïo seõ aûnh höôûng
ñeán tinh thaàn laøm vieäc vaø ñoäng löïc laøm vieäc cuûa nhaân
vieân.

 Löïa choïn nöõa laø chuùng ta seõ thueâ lao ñoäng ôû beân
ngoaøi voán ñaõ coù saün chuyeân moân nhö mong muoán. Löïa
choïn naøy khaû thi hôn. Tuy nhieân ñoái vôùi lao ñoäng caáp cao
thì chi phí thueâ laø khaù cao, khoù coù theå chòu ñöïng ñöôïc
trong thôøi gian daøi.

Nhö vaäy, nhöõng löïa choïn treân tuy coù giuùp giaûm chi phí
ñaøo taïo tröôùc maét vaø khaéc phuïc nhöõng haïn cheá khaùc

SSVTT:
Trang 94
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhöng nhöõng giaûi phaùp thay theá laø khoâng phuø hôïp veà laâu
veà daøi.

2.3.5. Chu Trình Ñaøo Taïo.

Thoâng thöôøng, moät hoaït ñoäng ñaøo taïo seõ ñi qua boán
giai ñoaïn taïo thaønh moät chu trình ñaøo taïo.

2.3.5.1. Giai Ñoaïn 1_Xaùc Ñònh Nhu Caàu Ñaøo Taïo.

Ñeå xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu ñaøo taïo nhaân vieân moät
caùch coù heä thoáng, caàn hieåu roõ nhöõng muïc tieâu cuûa
doanh nghieäp laø gì. Caàn ñaët ra caâu hoûi nhö:

 “Hieän nay doanh nghieäp muoán nhaân vieân ñaït ñöôïc


nhöõng keát quaû gì?”

+ “Nhaân vieân ñaõ thöïc hieän coâng vieäc nhö theá naøo so
vôùi möùc ñoä” mong muoán cuûa coâng ty?

+ “Nhaân vieân caàn phaûi bieát vaø hieåu theâm nhöõng


gì?”

+ “Hieän giôø nhaân vieân coù nhöõng kyõ naêng gì so vôùi


nhöõng kyõ naêng ñoøi hoûi phaûi coù ñeå thöïc hieän coâng
vieäc?”

+ “Lieäu nhaân vieân coù ñang laøm nhöõng ñieàu maø hoï
thaät söï neân laøm khoâng?”

Nhö vaäy coâng vieäc maø caùc nhaø quaûn trò nguoàn
nhaân löïc caàn phaûi laøm ñeå xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo laø:

 Tìm hieåu muïc tieâu chung cuûa doanh nghieäp vaø muïc
tieâu ñaët ra cho töøng phoøng ban trong doanh nghieäp;
SSVTT:
Trang 95
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Xaùc ñònh khoaûng caùch trong keát quaû coâng vieäc hay
söï khaùc bieät giöõa caùi ñang ñaït ñöôïc vaø nhöõng caùi phaûi
ñaït ñöôïc;

 Tìm hieåu nguyeân nhaân gaây neân khoaûng caùch naøy;

 Tìm ra nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng maø nhaân vieân
coøn thieáu soùt ñeå thöïc hieän coâng vieäc;

 Quyeát ñònh seõ ñaøo taïo nhaân vieân nhöõng kieán thöùc
vaø kyõ naêng gì.

2.3.5.2. Giai Ñoaïn 2_ Leân Keá Hoaïch Vaø Chuaån Bò.

Trong quaù trình leân keá hoaïch vaø chuaån bò cho vieäc
ñaøo taïo, chuùng ta caàn phaûi :

 Xaùc ñònh muïc tieâu ñaøo taïo:

 Tìm hieåu nhöõng hình thöùc ñaøo taïo;

Xem xeùt nhöõng yeáu toá nhö nhaân löïc, ngaân saùch nhu
caàu ñaøo taïo ñeå choïn löïa hình thöùc ñaøo taïo phuø hôïp;

 Vaïch ra höôùng ñaùnh giaù keát quaû ñaøo taïo;

 Öôùc tính caàn huy ñoäng nhöõng nguoàn löïc naøo;

 Ñaït ñöôïc söï cam keát cuûa nhöõng ngöôøi lieân quan.

2.3.5.3 Giai Ñoaïn 3_ Thöïc Hieän Keá Hoaïch.

Giai ñoaïn naøy bao goàm:

 Thöïc thi keá hoaïch;

SSVTT:
Trang 96
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñaûm baûo caùc hoaït ñoäng ñöôïc tieán haønh;

 Linh hoaït trong vieäc söû duïng caùc hình thöùc cuõng nhö
caùc phöông phaùp ñaøo taïo;

 Theo doõi tieán ñoä vaø saün saøng thay ñoåi khi caàn
thieát (khoâng coù keá hoaïch naøo traùnh khoûi söï thay ñoåi khi
thöïc hieän).

2.3.5.4. Giai Ñoaïn 4_ Ñaùnh Giaù Hieäu Quaû Ñaøo Taïo.

Nhöõng chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû sau ñaøo taïo laø:

 Lieäu muïc tieâu ñaõ ñaët ra coù ñaït ñöôïc hay khoâng;

 Phaûn öùng cuûa ngöôøi hoïc ñoái vôùi chöông trình ñaøo
taïo nhö theá naøo;

 Ngöôøi hoïc tieáp thu ñöôïc nhöõng kieán thöùc vaø kyõ
naêng gì;

 Ngöôøi hoïc öùng duïng nhöõng ñieàu hoïc ñöôïc vaøo coâng
vieäc thöïc teá nhö theá naøo;

 Nhöõng keát quaû maø doanh nghieäp coù ñöôïc töø ñaøo
taïo;

 Löu döõ soá lieäu veà ñaøo taïo;

 Ghi ra nhöõng ñieåm caàn caûi thieän khi toå chöùc nhöõng
chöông trình ñaøo taïo trong töông lai;

 Xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo;

 Leân keá hoaïch ñaøo taïo;

SSVTT:
Trang 97
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

2.3.6. Xaùc Ñònh Nhu Caàu Ñaøo Taïo.

2.3.6.1. Ñaùnh Giaù Nhu Caàu Caàn Ñaøo Taïo.

a. Ñaùnh Giaù Nhu Caàu Laø Gì?

Treân thöïc teá ñaõ coù nhieàu doanh nghieäp thöïc hieän
ñaøo taïo nhaân vieân nhöng keát quaû coâng vieäc vaãn khoâng
thay ñoåi. Phaûi chaêng ñaøo taïo khoâng giuùp ích gì cho doanh
nghieäp? Caâu traû lôøi laø khoâng phaûi, bôûi vì ñaøo taïo luoân
laø moät coâng cuï höõu hieäu trong quaûn lyù. Vaán ñeà laø
chuùng ta caàn xaùc ñònh khi naøo thì söû duïng coâng cuï naøy
ñeå thu laïi keát quaû nhö mong muoán.

Tröôùc nhöõng nhu caàu caûi thieän keát quaû cuûa doanh
nghieäp, chuùng ta caàn ñaùnh giaù xem nhu caàu ñoù caàn ñöôïc
ñaùp öùng nhö theá naøo vaø lieäu ñaøo taïo coù phaûi laø giaûi
phaùp.

Ñaùnh giaù nhu caàu laø moät quaù trình thu thaäp
vaø phaân tích thoâng tin ñeå laøm roõ nhu caàu caûi thieän
keát quaû thöïc hieän coâng vieäc vaø xaùc ñònh lieäu ñaøo
taïo coù phaûi laø giaûi phaùp.

Quaù trình ñaùnh giaù nhu caàu ñoøi hoûi söï tham gia cuûa
nhieàu ngöôøi trong coâng ty, cuï theå laø ngöôøi thöïc hieän coâng
vieäc, caáp treân tröïc tieáp, tröôûng caùc boä phaän, ban giaùm
ñoác coâng ty vaø ngöôøi phuï traùch ñaøo taïo. Trong ñoù ngöôøi
phuï traùch ñaøo taïo seõ laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chính.

b. Tieán Haønh Ñaùnh Giaù Nhu Caàu Nhö Theá Naøo?

SSVTT:
Trang 98
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Trong tröôøng hôïp nhu caàu phaùt sinh do nhöõng vaán ñeà
lieân quan ñeán keát quaû coâng vieäc, vieäc ñaùnh giaù nhu caàu
ñi qua 3 böôùc chính:

 Xaùc ñònh khoaûng caùch trong keát quaû coâng vieäc;

 Phaân tích nguyeân nhaân gaây ra khoaûng caùch;

 Xaùc ñònh lieäu ñaøo taïo coù phaûi laø giaûi phaùp phuø
hôïp.

b1 . Xaùc ñònh khoaûng caùch trong keát quaû coâng vieäc.

 Tìm hieåu keát quaû thöïc hieän coâng vieäc maø nhaân
vieân ñaït ñöôïc trong thöïc teá;

 Tìm hieåu mong muoán hay yeâu caàu veà keát quaû thöïc
hieän coâng vieäc;

Tieán haønh so saùnh giöõa nhöõng keát quaû mong muoán


hay yeâu caàu vôùi nhöõng keát quaû ñaït trong thöïc teá ñeå tìm
ra khoaûng caùch.

Nhöõng caâu hoûi maø chuùng ta caàn phaûi traû lôøi nhö:

 Mong muoán /yeâu caàu veà keát quaû thöïc hieän coâng
vieäc laø gì?

 Keát quaû thöïc hieän coâng vieäc trong thöïc teá laø gì?

 Söï khaùc bieät hay khoaûng caùch giöõa keát quaû mong
muoán vaø thöïc teá laø gì?

SSVTT:
Trang 99
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ai bò aûnh höôûng bôûi khoaûng caùch naøy? Laø moät


ngöôøi, moät nhoùm, hay caû doanh nghieäp, hay moät quy trình
laøm vieäc?

 Khoaûng caùch naøy coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán
nhoùm/ phoøng ban/ coâng ty? Aûnh höôûng naøy coù ño ñöôïc
khoâng?

B2. Xaùc Ñònh Nguyeân Nhaân Cuûa Khoaûng Caùch Trong


Keát Quaû Coâng Vieäc.

Trong doanh nghieäp, nhöõng nguyeân nhaân chính khieán


caù nhaân thöïc hieän toát coâng vieäc nhö mong muoán xoay
quanh nhöõng khía caïnh nhö sau:

 Chính saùch khen thöôûng vaø ñaùnh giaù nhaân vieân;

 Caùch thöùc trao ñoåi thoâng tin;

 Thieát bò vaø moâi tröôøng laøm vieäc;

 Cô caáu toå chöùc vaø quaûn lyù doanh nghieäp

 Ñoäng cô laøm vieäc vaø mong ñôïi caù nhaân;

 Khaû naêng cuûa caù nhaân so vôùi khoái löôïng coâng


vieäc;

 Kyõ naêng/ kieán thöùc cuûa caù nhaân.

Nhöõng bieåu hieän cuûa caù nhaân thoâng thöôøng laø:

SSVTT:
Trang 100
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Loaïi nguyeân nhaân: Bieåu hieän thoâng


thöôøng:
Chính saùch khen
thöôûng vaø ñaùnh giaù  Khoâng coù söï lieân heä
giöõa löông thöôûng vaø hieäu
quaû coâng vieäc.
 Khoâng coù chính saùch
thöôûng cho nhöõng ngöôøi
laøm vieäc gioûi.
 Nhaân vieân laøm vieäc
khoâng toát nhöng ñöôïc
thaêng chöùc
 Caáp treân lôø ñi hay
khoâng ghi nhaän coâng vieäc.

Vieäc trao ñoåi thoâng tin  Nhaân vieân khoâng


ñöôïc cung caáp ñaày ñuû
thoâng tin ñeå thöïc hieän
coâng vieäc.
 Heä thoáng trao ñoåi
thoâng tin giöõa caùc caáp hay
giöõa caùc phoøng ban khoâng
roõ raøng.

Thieát bò vaø moâi  Maùy moùc cuõ, deã


tröôøng laøm vieäc. hoûng.
 Caùc baûn maãu phöùc
taïp vaø khoù hieåu.
 Nôi laøm khoâng ñuû
aùnh saùng, oàn quaù möùc
cho pheùp

SSVTT:
Trang 101
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Cô caáu toå chöùc trong  Cô caáu baùo caùo


doanh nghieäp. phöùc taïp.
 Coù söï choàng cheùo
trong chöùc naêng cuûa caùc
phoøng ban.

Ñoäng cô laøm vieäc  Caù nhaân thieáu töï tin


cuûa caù nhaân. veà khaû naêng cuûa mình.
 Caù nhaân khoâng
thaáy ñöôïc söï gaén keát
giöõa muïc tieâu cuûa mình
vôùi muïc tieâu chung cuûa
doanh nghieäp.
 Caù nhaân khoâng thích
coâng vieäc.

Khaû naêng caù nhaân so  Caù nhaân ñöôïc giao


vôùi khoái löôïng coâng vieäc. quaù nhieàu coâng vieäc.

Kyõ naêng vaø kieán  Caù nhaân khoâng


thöùc cuûa caù nhaân. nhôù caùch laøm
 Caù nhaân khoâng thöïc
hieän ñöôïc caùc böôùc trong
quaù trình.
 Caù nhaân khoâng ñuû
kieán thöùc vaø kyõ naêng
caàn thieát ñeå thöïc hieän
coâng vieäc.

Nhö vaäy, caàn ñaët ra nhöõng caâu hoûi ñeå thaêm doø
nguyeân nhaân chính nhö:

 Nhaân vieân caûm thaáy nhö theá naøo veà keát quaû
coâng vieäc cuûa hoï?

SSVTT:
Trang 102
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Nhaân vieân ñöôïc khen thöôûng nhö theá naøo khi hoï ñaït
ñöôïc keát quaû nhö yeâu caàu?

 Nhaân vieân coù bò phaït vì khoâng ñaït keát quaû nhö yeâu
caàu?

 Khaû naêng cuûa nhaân vieân coù phuø hôïp vôùi coâng
vieäc ñöôïc giao?

Moät khi ñaõ hieåu ñöôïc ñaâu laø nguyeân nhaân khieán cho
keát quaû coâng vieäc khoâng nhö mong muoán thì chuùng ta seõ
deã daøng xaùc ñònh lieäu ñaøo taïo coù giuùp giaûi quyeát vaán
ñeà hay khoâng.

b3. Xaùc Ñònh Ñaøo Taïo Coù Phaûi Laø Giaûi Phaùp Phuø
Hôïp Hay Khoâng?

Nhö chuùng ta ñaõ phaân tích ôû phaàn treân, chuùng ta ñaõ


bieát raèng ñaøo taïo chæ coù hieäu quaû khi baûn thaân ngöôøi
hoïc saün saøng tieáp nhaän vaø nhìn thaáy giaù trò cuûa vieäc
hoïc. Nhö vaäy, ñaøo taïo chæ laø giaûi phaùp cho nguyeân nhaân
do thieáu kieán thöùc vaø kyõ naêng. Ñoái vôùi nhöõng loaïi ngyeân
nhaân khaùc thì nhöõng thay ñoåi trong caùch tuyeån duïng nhaân
söï, trong toå chöùc doanh nghieäp hay caùc chính saùch thì seõ
phuø hôïp hôn.

Chuùng ta coù theå keát luaän raèng: Nhu caàu ñaøo taïo chæ
toàn taïi khi nhaân vieân thieáu kieán thöùc vaø kyõ naêng ñeå
thöïc hieän coâng vieäc, vaø nhu caàu ñaøo taïo laø khoâng coù
thaät khi nhaân vieân ñaõ bieát caùch thöïc hieän coâng vieäc.

SSVTT:
Trang 103
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Baûng toùm löôïc khi naøo thì nhu caàu ñaøo taïo laø coù
thaät.

Khoaûng caùch trong thöïc hieän coâng vieäc

Nhaân vieân khoâng Nhaân vieân bieát caùch


bieát caùch thöïc hieän coâng thöïc hieän coâng vieäc.
vieäc.
Neân:  Khoâng coù nhu
Neân:  Coù nhu caàu caàu ñaøo taïo.
ñaøo taïo
 Caàn thöïc hieän
 Caàn chuaån bò nhöõng thay ñoåi khaùc.
ñaøo taïo

Ñeán ñaây, chuùng ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc lieäu yeâu caàu
ñaøo taïo maø caùc phoøng ban ñeà nghò laø coù thaät hay
khoâng, neáu coù thì ñaøo taïo taäp trung vaøo vaán ñeà gì, cho ai?
Hôn theá nöõa, neáu phaùt hieän ñaøo taïo khoâng phaûi laø giaûi
phaùp phuø hôïp hoaëc ñaøo taïo chæ laø moät phaàn cuûa giaûi
phaùp thì chuùng ta coù theå ñeà xuaát caùc tröôûng phoøng ban
thöïc hieän nhöõng thay ñoåi khaùc trong hoaït ñoäng cuûa mình
song song vôùi vieäc ñaøo taïo (neáu coù) ñeå xoaù ñi khoaûng
caùch trong thöïc hieän coâng vieäc vaø caûi thieän keát quaû
coâng vieäc.

Vieäc ñaùnh giaù nhu caàu ñoøi hoûi ngöôøi phuï traùch ñaøo
taïo phaûi thöïc hieän nghieâm tuùc vaø khaùch quan, ñoàng thôøi
phaûi daønh nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc ñeå thu thaäp
thoâng tin, phaân tích thoâng tin, keâu goïi söï hôïp taùc cuûa
nhöõng ngöôøi khaùc trong coâng ty…

c. Lôïi Ích Cuûa Vieäc Ñaùnh Giaù Nhu Caàu.

SSVTT:
Trang 104
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Xaùc ñònh roõ vaán ñeà cuûa khoaûng caùch trong


thöïc hieän coâng vieäc laø gì.

 Xaùc ñònh ñaøo taïo coù phaûi laø giaûi phaùp. Giuùp
traùnh ñöôïc tình traïng chaïy theo nhöõng ñaùp öùng nhu caàu
ñaøo taïo khoâng coù thaät maø caùc phoøng ban ñaët ra.

 Xaùc ñònh ñuùng phaïm vi ñaøo taïo. Ñaøo taïo ñuùng


nhöõng gì maø nhaân vieân caàn thì môùi coù theå boå sung kòp
thôøi cho hoï nhöõng kyõ naêng vaø kieán thöùc caàn thieát ñeå
xoaù ñi khoaûng caùch trong keát quaû coâng vieäc.

 Haïn cheá nhöõng chi phí khoâng caàn thieát cho ñaøo taïo.
Chuùng ta seõ traùnh ñöôïc vieäc ñaøo taïo maø khoâng coù muïc
ñích roõ raõng, hoaëc ñaøo taïo nhieàu laàn nhöng vaãn khoâng
giuùp doanh nghieäp caûi thieän tình hình.

 Coù cô sôû ñeå thuyeát phuïc caáp treân tröïc tieáp hoã trôï
nhaân vieân aùp duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc (neáu ñaøo taïo laø
giaûi phaùp) ñeå thay ñoåi caùch thöïc hieän coâng vieäc.

 Ngoaøi ra, coù theå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp hieäu quaû
hôn ngoaøi ñaøo taïo ñeå caûi thieän coâng vieäc vì chuùng ta bieát
ñöôïc nguyeân nhaân laø do ñaâu.

2.3.6.2. Nhöõng Phöông Phaùp Söû Duïng Trong Ñaùnh


Giaù Nhu Caàu.

Coù raát nhieàu phöông phaùp ñaùnh giaù nhu caàu, nhöng
thoâng thöôøng söû duïng 3 phöông phaùp: Phoûng vaán, quan
saùt vaø xem xeùt taøi lieäu coù saün.

a. Phoûng Vaán.
SSVTT:
Trang 105
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Phoûng vaán laø moät trong nhöõng caùch höõu hieäu maø
chuùng ta coù theå laáy ñöôïc thoâng tin caäp nhaät vaø chính xaùc
trong quaù trình ñaùnh giaù nhu caàu. Ñeå thöïc hieän phoûng
vaán, chuùng ta caàn chuaån bò thaät kyõ veà noäi dung caâu hoûi,
xaép xeáp heïn gaëp nhöõng ngöôøi tham gia phoûng vaán, trang
bò kyõ naêng giao tieáp trong quaù trình phoûng vaán. Nhöõng
caâu hoûi phoûng vaán xoay quanh noäi dung sau:

 Phoûng vaán tröôûng boä phaän:

 Vaán ñeà maø ngöôøi tröôûng boä phaän ñang gaëp phaûi
laø gì?

 Nhöõng bieåu hieän gì (kieán thöùc, kyõ naêng, thaùi ñoä)


cho thaáy nhaân vieân khoâng thöïc hieân coâng vieäc ñaït keát
quaû mong muoán? Bieåu hieän xaûy ra thöôøng xuyeân nhö theá
naøo? Gaây aûnh höôûng/thieät haïi ñeán keát quaû cuoái cuøng
cuûa phoøng, ban/ doanh nghieäp nhö theá naøo?

 Mong muoán, yeâu caàu, tieâu chuaån maø tröôûng boä


phaän ñaët ra cho nhaân vieân trong thöïc hieän coâng vieäc laø gì?
Bieåu hieän tieâu bieåu laø gì?

 Coù nhöõng lyù do naøo khaùc khieán tröôûng boä phaän


cho raèng ñaøo taïo laø caàn thieát?

…

Song song vôùi vieäc phoûng vaán tröôûng boä phaän,


chuùng ta cuõng saép xeáp thôøi gian trao ñoåi theâm vôùi ngöôøi
thöïc hieän coâng vieäc. Khi phoûng vaán ngöôøi thöïc hieän coâng
vieäc, vieäc ñaàu tieân caàn phaûi laøm laø thoâng baùo cho hoï

SSVTT:
Trang 106
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

bieát chuùng ta ñang laøm gì vaø taïi sao. Caàn phaûi coù söï cam
keát vôùi hoï ngay töø ñaàu vaø ñaûm baûo thoâng tin nhaän ñöôïc
laø ñaày ñuû vaø roõ raøng coù chaát löôïng.

 Phoûng Vaán Nhaân Vieân: Caàn Quan Taâm Ñeán


Nhöõng Vaán Ñeà Sau:

 Caùch thöùc maø hoï thöïc hieän coâng vieäc hieän taïi.
Chuùng ta coù theå kieåm tra xem lieäu hoï coù nhöõng bieåu hieän
maø caáp treân cuûa hoï ñoøi hoûi nôi hoï hay khoâng.

 Nhöõng khoù khaên maø hoï ñang gaëp phaûi khi thöïc
hieän coâng vieäc. Tìm hieåu xem nhöõng gì coù theå caûn trôû
ñeán vieäc ñaït ñöôïc keát quaû trong thöïc hieän coâng vieäc cuûa
hoï.

 Saép xeáp thôøi gian phoûng vaán sao cho nhöõng giaùn
ñoaïn trong coâng vieäc laø ít nhaát.

 Choïn nhöõng maãu ñuùng vaø tieâu bieåu ñeå phoûng


vaán. Khi ñaùnh giaù nhu caàu ñaøo taïo cho moät phoøng ban lôùn
hay caû coâng ty thì khoâng theå naøo phoûng vaán heát ñöôïc taát
caû caùc nhaân vieân. Vì vaäy, chuùng ta caàn phaûi phoái hôïp
caùc tröôûng boä phaän/ giaùm ñoác chöùc naêng choïn ra moät
soá nhaân vieân tieâu bieåu trong soá nhöõng ngöôøi ñöôïc xem laø
ñang thaät söï coù khoaûng caùch trong keát quaû coâng vieäc.
Trong tröôøng hôïp ñaøo taïo coù quy moâ lôùn, chuùng ta caàn toå
chöùc ñaùnh giaù döôùi daïng baûng caâu hoûi ñieàu tra ñi keøm
vôùi phoûng vaán tröïc tieáp.

SSVTT:
Trang 107
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Thieát keá caâu hoûi môû. Ñaây laø nhöõng caâu hoûi maø
ngöôøi traû lôøi khoâng theå chæ ñaùp “coù” “khoâng”. Nhöõng
caâu hoûi naøy khieán hoï cung caáp thoâng tin vaø tham gia troø
chuyeän. Thöôøng baét ñaàu nhö: Caùi gì? ÔÛ ñaâu? Taïi sao? Ai?
Khi naøo? Nhö theá naøo? Vaø coù theå ñaët nhöõng caâu hoûi nhö:

 Anh (chò) coù yù kieán gì veà..

 Anh (chò) nghó nhö theá naøo veà…?

Ñeå phoûng vaán coù hieäu quaû, chuùng ta cuõng caàn tìm
hieåu tröôùc coâng vieäc cuûa ngöôøi maø chuùng ta seõ phoûng
vaán, ñaëc bieät laø nhöõng coâng vieäc khoâng thuoäc chuyeân
moân cuûa chuùng ta.

b. Quan Saùt Taïi Choã Ngöôøi Thöïc Hieän Coâng Vieäc.

Song song vôùi vieäc phoûng vaán saâu, chuùng ta coù theå
quan saùt ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc ñeå hieåu roõ hôn veà
vaán ñeà maø hoï gaëp phaûi trong thöïc hieän coâng vieäc. Caùch
thöùc naøy raát thích hôïp vôùi daïng coâng vieäc ñoøi hoûi nhieàu
thao taùc taïi choã.

Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi quan saùt phaûi laø ngöôøi
coù hieåu bieát vaø kinh nghieäm veà coâng vieäc, veà quy trình
vaø phöông phaùp thöïc hieän coâng vieäc cuûa ngöôøi thöïc hieän.
Nhöõng ngöôøi naøy coù theå laø giaùm saùt tröïc tieáp hay nhöõng
chuyeân vieân beân trong hay ngoaøi doanh nghieäp. Thoâng qua
vieäc quan saùt, ngöôøi quan saùt seõ cung caáp nhöõng thieáu
soùt trong thöïc hieän coâng vieäc hay nhöõng ñeà nghò caûi
thieän quy trình hay caùch thöïc hieän coâng vieäc. Caên cöù vaøo

SSVTT:
Trang 108
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhöõng thoâng tin naøy, chuùng ta coù theå xaùc ñònh lieäu coù
caàn ñaøo taïo hay khoâng.

Vieäc quan saùt coù theå thöïc hieän döôùi hai hình thöùc:

 Quan saùt hình thöùc.

Ngöôøi quan saùt daønh troïn moät ngaøy hoaëc hôn ñeå
quan saùt vaø ghi cheùp taïi choã caùch thöïc hieän coâng vieäc
taùc nghieäp nhö theá naøo.

 Quan saùt khoâng chính thöùc.

Theo hình thöùc naøy ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc seõ
khoâng bieát mình ñang ñöôïc quan saùt. Ngöôøi quan saùt seõ kín
ñaùo quan saùt ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc ôû nhöõng thôøi
ñieåm khaùc nhau.

Nhöõng lôïi ñieåm vaø baát lôïi cuûa moãi hình thöùc quan
saùt:

 Ñoái vôùi quan saùt chính thöùc, caû ngöôøi quan saùt laãn
ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc coù theå chuû ñoäng do ñöôïc
thoâng baùo tröôùc. Maët khaùc, trong quaù trình quan saùt, ngöôøi
quan saùt coù theå trao ñoåi vôùi ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc
veà caùc böôùc trong quy trình thöïc hieän coâng vieäc. Tuy nhieân,
ngöôøi ta thöôøng khoâng laøm ñuùng theo caùch maø hoï vaãn
hay laøm khi ñöôïc quan saùt, töùc laø ngöôøi ta seõ coù khuynh
höôùng laøm caùi maø ngöôøi khaùc mong muoán hoï laøm hôn laø
nhöõng caùi maø hoï thöôøng hay laøm. Moät soá baát lôïi khaùc
laø ngöôøi ta deã coù caûm giaùc baát bình khi bò quan saùt trong
khi thöïc hieän coâng vieäc.

SSVTT:
Trang 109
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Trong khi ñoù quan saùt khoâng chính thöùc khaéc phuïc
ñöôïc nhöõng baát lôïi cuûa quan saùt chính thöùc. Vì khoâng bieát
laø mình ñöôïc quan saùt neân ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc seõ
thao taùc hay haønh xöû theo caùch cuûa hoï, ñieàu naøy giuùp
ngöôøi quan saùt coù theå ñaùnh giaù ñuùng kyõ naêng hieän coù
cuûa ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc. Ñieåm baát lôïi cuûa hình
thöùc naøy laø ngöôøi quan saùt seõ khoâng chuû ñoäng veà thôøi
gian, seõ coù tröôøng hôïp ngöôøi quan saùt seõ khoâng ñaùnh giaù
ñöôïc kyõ naêng caàn ñaùnh giaù do ngöôøi thöïc hieän coâng vieäc
khoâng coù dòp thöïc hieän kyõ naêng naøy trong thôøi ñieåm maø
ngöôøi quan saùt coù maët.

c. Nhöõng Taøi Lieäu Coù Saün.

 Baûn moâ taû coâng vieäc;

 Keát quaû ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc cuûa nhaân
vieân;

 Chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty;

 Keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp;

 Keát quaû thaêm doø yù kieán cuûa nhaân vieân;…

2.3.7. Leân Keá Hoaïch Vaø Chuaån Bò.

Cuõng nhö nhöõng hoaït ñoäng quaûn lyù khaùc trong doanh
nghieäp, ñaøo taïo caàn ñöôïc hoaïch ñònh thì môùi coù theå
thaønh coâng. Giai ñoaïn naøy ñoøi hoûi chuùng ta phaûi suy nghó
roõ raøng vaø thaáu ñaùo nhöõng khía caïnh coù lieân quan ñeán
hoaït ñoäng ñaøo taïo maø chuùng ta muoán trieån khai.

SSVTT:
Trang 110
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

2.3.7.1. Xem Xeùt Nhu Caàu Ñaøo Taïo Naøo Caàn Ñaùp
ÖÙng Tröôùc.

Nguoàn löïc trong coâng ty luoân coù haïn, vì vaäy khi laäp
keá hoaïch vaø chuaån bò cho hoaït ñoäng ñaøo taïo, vieäc caân
nhaéc neân ñaùp öùng nhu caàu ñaøo taïo naøo tröôùc laø ñieàu
khoâng theå boû qua. Tieâu chí ñeå caân nhaéc laø möùc ñoä quan
troïng vaø khaån caáp cuûa nhu caàu ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa doanh nghieäp.

Moät nhu caàu ñaøo taïo ñöôïc xem laø quan troïng khi noù
coù aûnh höôûng lôùn neáu khoâng thöïc hieän thì gaây ra haäu
quaû ñaùng keå. Trong khi ñoù nhu caàu ñaøo taïo khaån caáp ñoøi
hoûi söï chuù yù ngay laäp töùc. Moái quan heä giöõa tính quan
troïng vaø tính khaån caáp ñöôïc theå hieän nhö sô ñoà döôùi ñaây:

+ Khaån
caáp

I II
+ Quan + Quan
troïng troïng
IV III

- Khaån
caáp

Caên cöù vaøo ñoà thò, coù theå phaân loaïi nhu caàu thaønh
caùc loaïi:

SSVTT:
Trang 111
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Nhu caàu khaån caáp nhöng khoâng quan troïng (I);

 Nhu caàu vöøa quan troïng vöøa khaån caáp (II);

 Nhu caàu quan troïng nhöng khoâng khaån caáp (III);

 Nhu caàu khoâng khaån caáp cuõng khoâng quan troïng (IV)

Trong caùc nhu caàu treân taát nhieân phaûi öu tieân cho
caùc nhu caàu vöøa quan troïng vöøa khaån caáp theo thöù töï: (II),
(I), (III), (IV).

Chuùng ta caàn löu yù raèng vieäc phaân loaïi naøy chæ


nhaèm quyeát ñònh thöù töï öu tieân cho caùc nhu caàu, tieâu chí
quan troïng vaø khaån caáp chæ mang tính chaát töông ñoái trong
moät thôøi ñieåm naøo ñoù. Theo thôøi gian, coù theå nhöõng nhu
caàu thuoäc nhoùm (I), (III), hay (IV) seõ chuyeån sang nhoùm (II).

Baèng caùch saép xeáp thöù töï öu tieân cho caùc nhu caàu
ñaøo taïo, doanh nghieäp coù theå phaân boå ñöôïc nguoàn löïc
hôïp lyù, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñaùp öùng kòp thôøi nhöõng ñoøi
hoûi cuûa coâng ty veà kyõ naêng cuûa nhaân vieân.

2.3.7.2. Xaùc Ñònh Muïc Tieâu Ñaøo Taïo.

Ñeå laäp muïc tieâu ñaøo taïo chuùng ta caàn phaûi traû lôøi
nhöõng caâu hoûi sau:

 Nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng gì maø nhaân vieân caàn
coù ñöôïc sau khi ñöôïc ñaøo taïo?

 Nhöõng caûi tieán gì trong thöïc hieän coâng vieäc maø


nhaân vieân seõ bieåu hieän sau khi ñaøo taïo?

SSVTT:
Trang 112
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Khi vieát muïc tieâu, caàn tuaân thuû nguyeân taéc SMAT (
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) töùc laø
caùc muïc tieâu ñoù phaûi:

 Cuï theå: Caùc muïc tieâu ñaøo taïo phaûi neâu moät caùch
roõ raøng vaø chính xaùc ñieàu maø doanh nghieäp muoán ñaït
ñöôïc. Nhöõng muïc tieâu cuï theå phaûi neâu ñöôïc caû keát quaû
thöïc hieän coâng vieäc vaø caùc tieâu chuaån thöïc hieän, chaúng
haïn nhö phaûi laøm ñieàu gì vaø laøm theá naøo.

 Ño löôøng ñöôïc: Muïc ñích cuûa vieäc xaùc ñònh muïc


tieâu laø giuùp chuùng ta ño löôøng ñöôïc söï thaønh coâng. Coù
nghóa laø caùc muïc tieâu vieát ra sao cho chuùng coù theå ño
löôøng ñöôïc moät caùch deã daøng.

 Coù theå ñaït ñöôïc: Caùc muïc tieâu phaûi theå hieän
moät caùch hôïp lyù nhöõng gì maø hoïc vieân caàn phaûi ñaït
ñöôïc sau khi hoïc song. Neáu khoâng coù saün nguoàn löïc ( thôøi
gian, ngöôøi…) thì raát khoù ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu.

 Coù lieân quan: Caùc muïc tieâu ñaøo taïo caàn phaûi coù
yù nghóa veà maët noäi dung cuûa chöông trình ñaøo taïo laãn
coâng vieäc maø ngöôøi hoïc ñang ñaûm nhieäm. Ví duï nhö seõ laø
voâ lyù neáu daïy nhaân vieân phaàn meàm Microsoft Access trong
khi coâng vieäc hoï ñoøi hoûi söû duïng phaàn meàm Microsoft
Excel.

 Haïn ñònh thôøi gian hôïp lyù: Muïc tieâu ñaøo taïo caàn
neâu roõ thôøi gian maø nhaân vieân seõ ñaït ñöôïc keát quaû nhö
mong muoán. Neáu chöông trình ñaøo taïo laø moät tuaàn thì lieäu
coù neân ñaët ra laø ngöôøi hoïc phaûi ñaït ñöôïc keát quaû ngay

SSVTT:
Trang 113
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

sau ñoù hay khoâng? Lieäu hoï coù caàn theâm thôøi gian thöïc
haønh hay khoâng? Neáu coù, hoï caàn theâm bao nhieâu thôøi
gian nöõa?

2.3.7.3. Choïn Hình Thöùc Ñaøo Taïo.

Caùc hình thöùc ñaøo taïo chính maø chuùng ta coù theå
choïn löïa laø: Ñaøo taïo taäp trung, ñaøo taïo taïi choã vaø ñaøo
taïo linh hoaït.

a. Ñaøo Taïo Taäp Trung.

Vôùi hình thöùc naøy, nhaân vieân hoaøn toaøn thoaùt ly


khoûi coâng vieäc haøng ngaøy ñeå tham gia vaøo caùc hoaït
ñoäng hoïc taäp.

Hình thöùc ñaøo taïo taäp trung thöôøng ñöôïc tieán haønh
baèng caùch hoaëc cöû nhaân vieân ñeán tham döï caùc khoaù hoïc
saün coù treân thò tröôøng, hoaëc yeâu caàu coâng ty ñaøo taïo
thieát keá moät chöông trình rieâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa
doanh nghieäp vaø saép xeáp ngöôøi giaûng daïy, hoaëc neáu coù
ñuû nguoàn löïc, coâng ty seõ töï thieát keá chöông trình vaø thöïc
hieän vieäc giaûng daïy.

Nhöõng thuaän lôïi laø:

 Ngöôøi hoïc khoâng bò quaáy nhieãu hoaëc caûn trôû bôûi


aùp löïc coâng vieäc neân coù theå taäp trung suy nghó, naém baét
kieán thöùc vaø kyõ naêng môùi;

 Ngöôøi hoïc coù cô hoäi thöïc taäp kyõ naêng trong moâi
tröôøng moâ phoûng maø khoâng sôï maéc loãi;

SSVTT:
Trang 114
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñoàng thôøi ngöôøi hoïc cuõng coù dòp suy ngaãm nhöõng
nguyeân taéc lí giaûi cho nhöõng kyõ naêng/ quy trình vaø vì theá
kích hoaït taâm lyù thi ñua vaø hoïc hoûi laãn nhau trong suoát
quaù trình hoïc. Keát quaû laø vieäc hoïc dieãn ra hieäu quaû hôn.

 Ñoái vôùi coâng ty, hình thöùc ñaøo taïo taäp trung cho
pheùp thöïc hieän ñaøo taïo cho nhieàu nhaân vieân cuøng moät
luùc. Ñieàu naøy raát thuaän lôïi trong tröôøng hôïp coâng ty thöïc
söï thay ñoåi toaøn dieän veà quy trình laøm vieäc, hay caøi ñaët
thieát bò môùi…

 Maët khaùc, coù moät soá noäi dung ñaøo taïo nhö kyõ
naêng giaùm saùt, kyõ naêng baùn haøng yeâu caàu phaûi coù söï
chia seû kinh nghieäm trong quaù trình hoïc. Trong nhöõng tröôøng
hôïp nhö vaäy, ñaøo taïo taäp trung laø thích hôïp nhaát.

Tuy nhieân hình thöùc naøy cuõng coù nhöõng haïn cheá: Vì
ñaøo taïo taäp trung ñoøi hoûi nhaân vieân phaûi thoaùt ly vôùi
coâng vieäc hieän taïi neân coâng vieäc haøng ngaøy seõ bò giaùn
ñoaïn. Maët khaùc chi phí ñaøo taïo seõ cao vì caùch thöùc naøy
yeâu caàu phaûi thieát keá chöông trình, môøi giaûng vieân, boá trí
phoøng oác vaø nhöõng phöông tieän giaûng daïy.

b. Ñaøo Taïo Taïi Choã.

Theo hình thöùc naøy, nhaân vieân hoïc taäp kyõ naêng laøm
vieäc môùi thoâng qua vieäc quan saùt ñoàng nghieäp hoaëc caáp
treân thöïc hieän coâng vieäc vaø coá gaéng laøm theo. Hình thöùc
ñaøo taïo taïi choã raát thích hôïp cho vieäc ñaøo taïo cho nhaân
vieân môùi, boå sung kyõ naêng môùi cho nhöõng nhaân vieân coù
kinh nghieäm khi coù thay ñoåi trong doanh nghieäp, höôùng daãn

SSVTT:
Trang 115
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

cho nhöõng nhaân vieân vöøa ñöôïc chuyeån sang coâng vieäc
khaùc trong noäi boä doanh nghieäp hay seõ ñöôïc boå nhieäm leân
vò trí cao hôn.

Vieäc ñaøo taïo taïi choã coù theå trieån khai döôùi nhieàu
hình thöùc khaùc nhau. Döôùi ñaây laø moät vaøi hình thöùc tieâu
bieåu thöôøng ñöôïc aùp duïng trong caùc doanh nghieäp hieän
nay:

 Minh hoaï (Demonstration). Muïc ñích cuûa laøm theo minh


hoïa laø nhaèm truyeàn ñaït kyõ naêng thoâng qua vieäc quan saùt
vaø thöïc haønh.

Quy trình coù theå ñöôïc tieán haønh theo caùc giai ñoaïn sau:

+ Giaûi thích noäi dung caàn minh hoaï;

+ Giôùi thieäu cho ngöôøi hoïc caùc thao taùc caàn thöïc
hieän;

+ Minh hoïa vaø giaûi thích caùc thao taùc;

 Cho ngöôøi hoïc thöïc haønh taïi choã.

 Keøm caëp (Coachinh). Keøm caëp coù theå ñöôïc xem nhö
moät daïng môû roäng cuûa hình thöùc minh hoaï. Tuy nhieân, ñaây
laø moät quaù trình phaùt trieån naêng löïc vaø kyõ naêng cuûa caù
nhaân thoâng qua:

+ Giao cho caù nhaân moät nhieäm vuï cuï theå, coù hoaïch
ñònh tröôùc vaø seõ ñaùnh giaù sau khi thöïc hieän;

+ Lieân tuïc kieåm tra vaø ñaùnh giaù tieán ñoä;

+ Thöôøng xuyeân cho yù kieán phaûn hoài.


SSVTT:
Trang 116
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Keøm caëp khoâng chæ aùp duïng cho caáp nhaân vieân maø
coøn cho caáp quaûn lyù. Chaúng haïn nhö moät giaùm ñoác töông
lai seõ ñöôïc giaùm ñoác hieän taïi keøm caëp cho ñeán khi ngöôøi
naøy coù ñöôïc kyõ naêng caàn thieát.

 Ñôõ ñaàu (Mentoring): Seõ coù moät ngöôøi ñöùng ra laøm


coá vaán hay höôùng daãn moät ngöôøi khaùc ít coù kinh nghieäm
hôn. Muïc ñích laø giuùp cho ngöôøi naøy phaùt trieån nhöõng muïc
tieâu ngheà nghieäp laâu daøi.

Hình thöùc ñaøo taïi taïi choã khaù haáp daãn bôûi leõ noù
khoâng toán keùm nhieàu. Ngöôøi hoïc vöøa coù theå hoïc trong khi
laøm neân vieäc giaùn ñoaïn coâng vieäc ñöôïc haïn cheá toái ña.
Maët khaùc coâng ty coù theå taän duïng nhöõng ngöôøi nhö
tröôûng boä phaän hay nhöõng nhaân vieân laønh ngheà tham gia
vaøo quaù trình ñaøo taïo vôùi tö caùch laø ngöôøi höôùng daãn.
Hình thöùc naøy cuõng khuyeán khích quaù trình hoïc hoûi cuû
nhaân vieân bôûi leõ hoï coù ñieàu kieän aùp duïng ngay kyõ naêng
vaøo coâng vieäc vaø nhaän ñöôïc yù kieán phaûn hoài nhanh
choùng. Beân caïnh nhöõng thuaän lôi keå treân thì cuõng coù moät
soá baát lôïi khi aùp duïng hình thöùc ñaøo taïo taïi choã:

 Nhöõng ngöôøi tham gia höôùng daãn khoâng coù ñaày ñuû
kyõ naêng truyeàn ñaït. Khoâng phaûi ai cuõng coù khaû naêng
truyeàn ñaït laïi kieán thöùc vaø kyõ naêng cho ngöôøi khaùc. Vaäy
neân coù moät soá tröôûng phoøng hay nhöõng nhaân vieân tuy
coù kinh nghieäm nhöng khoâng theå thöïc hieän toát vai troø cuûa
ngöôøi höôùng daãn, keøm caëp hay ñôõ ñaàu cho nhöõng ngöôøi
khaùc.

SSVTT:
Trang 117
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Khoâng thoáng nhaát giöõa noäi dung vaø trình ñoä höôùng
daãn. Nhöõng ngöôøi höôùng daãn naøy coù nhöõng caùch thöùc
thöïc hieän coâng vieäc khaùc nhau neân hoï coù theå truyeàn ñaït
nhöõng kyõ naêng khaùc nhau cho nhaân vieân.

Ñeå traùnh nhöõng haïn cheá naøy vaø ñaûm baûo chöông
trình ñaøo taïo taïi choã hieäu quaû, chuùng ta caàn phaûi chuaån
bò:

 Thoáng nhaát muïc tieâu cuûa chöông tình ñaøo taïo taïi
choã;

 Chuaån bò cho nhöõng ngöôøi höôùng daãn nhöõng kyõ


naêng caàn thieát nhö kyõ naêng giao tieáp, kyõ naêng keøm caëp,
kyõ naêng cho yù kieán phaûn hoài;

 Coù ñöôïc söï cam keát cuûa nhöõng ngöôøi höôùng daãn
thoâng qua nhöõng hoã trôï töø phía coâng ty, ñaët vieäc höôùng
daãn nhö laø moät nhieäm vuï maø hoï caàn phaûi thöïc hieän;

 Cung caáp nhöõng taøi lieäu caàn thieát;

 Ñaùnh giaù kyõ naêng cuûa nhaân vieân tröôùc vaø sau khi
ñaøo taïo.

c. Nhöõng Hình Thöùc Khaùc.

 Toå chöùc nhöõng buoåi chia seû kinh nghieäm: Nhöõng


buoåi chia seû kinh nghieäm theo chuû ñeà laø moät trong nhöõng
caùch thöùc maø nhaân vieân coù theå hoïc hoûi kinh nghieäm töø
nhöõng ngöôøi khaùc.

SSVTT:
Trang 118
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Luaân chuyeån coâng vieäc: Theo hình thöùc naøy, nhaân


vieân seõ ñöôïc thuyeân chuyeån laøm nhöõng coâng vieäc khaùc
nhau trong khoaûng thôøi gian ñöôïc hoaïch ñònh saün. Qua ñoù
ngöôøi naøy seõ tích luyõ ñöôïc nhieàu kyõ naêng cho nhöõng
coâng vieäc khaùc nhau. Luaân chuyeån coâng vieäc thöôøng ñöôïc
aùp duïng cho caáp giaùm saùt trong coâng ty. Ñoái vôùi doanh
nghieäp vöøa vaø nhoû, luaân chuyeån coâng vieäc laø moät hình
thöùc ñaøo taïo nhaân vieân coù chieán löôïc vì cô caáu goïn nheï
neân moät nhaân vieân thöôøng ñöôïc yeâu caàu laøm nhieàu
coâng vieäc khaùc nhau.

 Töï hoïc: Ngaøy caøng coù nhieàu noäi dung ñaøo taïo ñöôïc
thieát keá döôùi hình thöùc töï hoïc treân nhöõng phöông tieän nhö
CD, Internet, saùch töï hoïc, vì vaäy , tuyø thuoäc vaøo nhu caàu
ñaøo taïo cuûa caù nhaân maø chuùng ta coù theå khuyeán khích
hoï söû duïng hình thöùc ñaøo taïo naøy. Lôïi theá nhaát cuûa hình
thöùc naøy laø ngöôøi hoïc coù theå chuû ñoäng veà thôøi gian, ñòa
ñieåm vaø möùc doä tieáp thu cuûa mình.

d. Choïn Hình Thöùc Ñaøo Taïo Naøo?

Vieäc löïa choïn hình thöùc ñaøo taïo naøo ñeå ñaït ñöôïc muïc
tieâu ñaët ra caàn phaûi xem xeùt ñeán nhieàu yeáu toá khaùc
nhau ñeå löïa choïn nhöng nhöõng yeáu toá chính sau ñaây coù
theå giuùp doanh nghieäp löïa choïn hình thöùc ñaøo taïo cho phuø
hôïp, ñoù laø nhöõng yeáu toá sau:

 Nhu caàu ñaøo taïo: Nhö ñaõ noùi ôû treân, coù moät soáâ
noäi dung ñaøo taïo seõ ñaït hieäu quaû toát nhaát vôùi hình thöùc

SSVTT:
Trang 119
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ñaøo taïo taäp trung, nhöng cuøng coù nhöõng kyõ naêng chæ caàn
aùp duïng hình thöùc ñaøo taïo taïi choã.

 Ngaân saùch daønh cho ñaøo taïo. Ngaân saùch seõ


aûnh höôûng raát nhieàu ñeán caùch chuùng ta trieån khai hình
thöùc ñaøo taïo naøo. Neáu coù ngaân saùch doài daøo, thì khoâng
lo ngaïi vieäc ñaàu tö phaùt trieån noäi dung ñaøo taïo, môøi caùc
chuyeân gia veà giaûng daïy cho nhaân vieân hay gôûi nhaân vieân
ñi hoïc nhöõng khoùa hoïc coù chaát löôïng nhöng khoâng phaûi
ngaân saùch haïn cheá thì khoâng toå chöùc ñaøo taïo ñöôïc, maø
coù theå söû duïng nhöõng nguoàn löïc coù saün trong coâng ty ñeå
trieån khai hình thöùc taïi choã.

 Giaûng vieân. Ai seõ tham gia daïy hay höôùng daãn cuõng
aûnh höôûng khaù nhieàu ñeán quyeát ñònh choïn hình thöùc ñaøo
taïo cuûa chuùng ta. Ví duï nhö chuùng ta khoù coù theå aùp duïng
hình thöùc ñaøo taïo taïi choã neáu nhöõng caáp treân tröïc tieáp
cuûa ngöôøi hoïc hay nhöõng nhaân vieân laønh ngheà phaûi ñaûm
nhaän nhöõng coâng vieäc khaùc quan troïng hôn hay khoâng coù
khaû naêng keøm caëp. Maët khaùc, neáu saûn phaåm hay dòch
vuï trong coâng ty khaù ñaëc thuø thì seõ gaëp nhöõng haïn cheá
khi choïn nhöõng giaûng vieân beân ngoaøi.

Nhaän xeùt: Khi choïn löïa nhöõng hình thöùc ñaøo taïo
khoâng nhaát thieát laø chuùng ta chæ choïn moät hình
thöùc duy nhaát. Moät caùch hieäu quaû hôn caû laø phoái
hôïp caùc hình thöùc ñaøo taïo.

2.3.7.4. Chuaån Bò AÙp Duïng Noäi Dung Hoïc Taäp Vaøo


Coâng Vieäc Thöïc Teá Cuûa Nhaân Vieân.

SSVTT:
Trang 120
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Chuùng ta coù theå nhaän thaáy raèng trong quaù trình ñaøo
taïo, nhaân vieân seõõ ñaït ñöôïc nhöõng kieán thöùc vaø kyõ
naêng nhö mong ñôïi. Nhöng ñaây chöa phaûi laø keát quaû cuoái
cuøng maø moãi doanh nghieäp khi ñaàu tö vaø vieäc ñaøo taïo
nhaân vieân. Keát quaû maø doanh nghieäp mong muoán laø taêng
keát quaû thöïc hieän coâng vieäc. Roõ raøng keát quaû naøy chæ
coù theå ñaït ñöôïc khi nhaân vieân theå hieän nhöõng thay ñoåi
qua caùch thöùc thöïc hieän coâng vieäc thoâng qua aùp duïng
nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ñöôïc vaøo thöïc teá. Nhö vaäy chuùng ta
vaãn khoâng traùnh khoûi nhöõng thaéc maéc lieäu nhaân vieân
coù deã daøng aùp duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc. Vaãn coù nhöõng
tình huoáng xaûy ra vôùi ngöôøi hoïc laø hoï thaáy mình naém baét
moät kyõ naêng môùi naøo ñoù raát toát trong khoùa hoïc nhöng
khi quay veà laøm vieäc trong doanh nghieäp thì laïi thöïc hieän
khoâng toát baèng. Moâi tröôøng laøm vieäc coù nhöõng haïn cheá
gaây aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán vieäc aùp duïng caùi môùi
maø chuùng ta ñaõ ñaøo taïo cho hoï vaøo thöïc teá. Do ñoù caàn
chuù yù nhöõng khoù khaên seõ gaëp phaûi sau ñaây:

 Caáp treân khoâng uûng hoä: “Caáp treân cuûa toâi khoâng
thích toâi laøm theo caùch maø toâi ñaõ hoïc ñöôïc vì sôï ruûi ro.”

 Kyõ naêng hoïc ñöôïc khoâng thích öùng vôùi thieát bò, quy
trình hay phöông thöùc hieän haønh trong coâng ty. “Toâi hoïc veà
quaûn trò nhaân söï nhöng ôû coâng ty cuûa toâi, seáp toâi laø
ngöôøi quyeát ñònh heát moïi vieäc veà nhaân söï.”

 Xung ñoät giöõa caùc thöù töï öu tieân trong muïc tieâu
coâng vieäc. “Toâi ñöôïc daïy veà caùc phöông phaùp ñeå ñaûm

SSVTT:
Trang 121
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

baûo chaát löôïng nhöng ôû boä phaän toâi laøm vieäc thì soá
löôïng ñöôïc coi troïng hôn laø chaát löôïng.”

 AÙp löïc töø phía ñoàng nghieäp trong cuøng phoøng ban
hay ôû nhöõng phoøng ban khaùc. “Nhöõng ñoàng nghieäp cuûa
toâi cho raèng toâi ñang chôi troäi khi muoán laøm khaùc ñi.”

 Khoâng khen thöôûng töông xöùng. “Toâi laøm khaùc ñi thì


seõ ñöôïc gì.”

Chính vì nhöõng khoù khaên neâu treân, chuùng ta caàn


phaûi ñöa ra nhöõng giaûi phaùp, ñeà nghò caáp treân tröïc tieáp
cuûa ngöôøi hoïc coù keá hoaïch “sau ñaøo taïo” nhö sau:

 Giao cho nhaân vieân moät coâng vieäc hay moät döï aùn
môùi trong ñoù cho pheùp nhaân vieân söû duïng nhöõng kieán
thöùc, kyõ naêng maø ngöôøi naøy hoïc ñöôïc;

 Cho nhaân vieân cô hoäi “thöû vaø sai” khi trieån khai
nhöõng ñieàu ñaõ hoïc ñöôïc trong coâng vieäc;

 Toå chöùc nhöõng buoåi baùo caùo thu hoaïch ñeå cuøng
nhaân vieân ñieåm laïi nhöõng gì ñaït ñöôïc khi aùp duïng nhöõng
caùch thöùc thöïc hieän coâng vieäc môùi vaø ñuùc keát thaønh
nhöõng chuaån möïc trong thöïc hieän coâng vieäc;

ÔÛ taàm quaûn lyù cao hôn, chuùng ta neân ñeà nghò coâng
ty ñaët ra tieâu chí khen thöôûng vaø taïo ra cô cheá duy trì vieäc
chia seû vaø aùp duïng nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc hoïc vaøo coâng
vieäc ñeå taïo ra thoùi quen “hoïc hoûi vaø aùp duïng” ôû nhaân
vieân. Coù nhö theá thì nhaân vieân môùi coù ñoäng löïc ñöa ra

SSVTT:
Trang 122
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá vaø taïo ra nhöõng thay ñoåi
tích cöïc trong keát quaû coâng vieäc.

Nhaän xeùt: Trong thöïc teá cho thaáy nhöõng coâng ty aùp
duïng song song vieäc taïo ñieàu kieän ñeå nhaân vieân aùp duïng
nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc ñaøo taïo vaøo coâng vieäc vaø coù nhöõng
tieâu chí khen thöôûng thì lôïi nhuaän thu ñöôïc so vôùi chi phí boû
ra ñeå ñaøo taïo nhaân vieân laø raát lôùn.

2.3.7.5. Chuaån Bò Ñaùnh Giaù Hieäu Quaû Ñaøo Taïo.

Hoaït ñoäng ñaøo taïo cuõng caàn ñöôïc ñaùnh giaù ñeå xem
keát quaû thu ñöôïc laø gì vaø ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm cho
nhöõng laàn tieáp theo. Chuùng ta seõ tìm ñöôïc caâu traû lôøi cho
nhöõng ñieàu maø chuùng ta bieát sau khi toå chöùc nhöõng hoaït
ñoäng ñaøo taïo nhö:

 Caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo coù ñaït muïc tieâu ñaët ra hay
khoâng?

 Nhaân vieân hoïc ñöôïc nhöõng gì töø chöông trình ñaøo


taïo?

 Coù gì trong chöông trình ñaøo taïo caàn ñöôïc caûi thieän,
boå sung hay thay ñoåi?

 Coù nhöõng thay ñoåi gì caàn thöïc hieän trong nhöõng keá
hoaïch ñaøo taïo trong töông lai veà noäi dung, phöông phaùp, chi
phí?

 Keát quaû cuoái cuøng mang laïi cho doanh nghieäp laø gì?

SSVTT:
Trang 123
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Hieäu quaû ñaøo taïo ñöôïc ñaùnh giaù ôû nhöõng möùc ñoä
khaùc nhau öùng vôùi töøng khía caïnh vaø coâng cuï töông öùng.
Döôùi ñaây laø moät baûng ví duï:

Möùc Khía caïnh Vaán Coâng cuï


ñoä ñaùnh giaù ñeà quan taâm

Moät (1) Phaûn Ngöôøi Baûn caâu


öùng cuûa hoïc thích hoûi ñaùnh giaù
ngöôøi hoïc chöông trình
hoïc nhö
theá naøo?

Hai (2) Nhöõng Ngöôøi Baøi kieåm


kieán thöùc kyõ hoïc hoïc tra, tình huoáng
naêng hoïc ñöôïc nhöõng gì? giaû

Ba (3) ÖÙng Ngöôøi Nhöõng ño


duïng vaøo hoïc aùp duïng löôøng veà keát
coâng vieäc nhöõng ñieàu quaû coâng vieäc
ñaõ hoïc vaøo
coâng vieäc
nhö theá naøo?

Boán (4) Keát Doanh Phaân tích


quaû maø nghieäp thu chi phí boû ra vaø
doanh nghieäp ñöôïc gì töø lôïi ích ñaït ñöôïc
ñaït ñöôïc vieäc ñaàu tö
vaøo ñaøo
taïo?

Moâ hình ñaùnh giaù cuûa tieán só Donald Kir Patrich

Chuùng ta thaáy raèng möùc ñoä Moät vaø Hai coù theå so
saùnh ngay trong quaù trình ñaøo taïo. Trong khi ñoù möùc ñoä Ba
vaø Boán chæ thöïc hieän ñöôïc sau quaù trình ñaøo taïo.

Ñieàu naøy daãn chuùng ta ñeán troïng taâm cuûa vieäc


ñaùnh giaù. Neáu chæ quan taâm ñeán noäi dung khoùa hoïc vaø
giaûng vieân tieán haønh ñaøo taïo nhö theá naøo ñeå cung caáp
SSVTT:
Trang 124
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

kyõ naêng, kieán thöùc hay thay ñoåi thaùi ñoä cuûa ngöôøi hoïc thì
chuùng ta chæ caàn ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo ôû möùc ñoä
Moät vaø Hai. Tuy nhieân neáu chuùng ta muoán ño löôøng hieäu
quaû ñaøo taïo theå hieän nhö theá naøo taïi nôi laøm vieäc,
chuùng ta seõ choïn möùc ñoä Ba vaø Boán. Ñoái vôùi hai möùc ñoä
naøy, caàn nhieàu thôøi gian vaø caàn nhieàu ngöôøi tham gia hôn.

Moät soá phöông phaùp ñaùnh giaù ñôn giaûn thöôøng thöïc
hieän:

 Baûn caâu hoûi ñaùnh giaù

 Thaûo luaän nhoùm.

 Baøi kieåm tra cuoái khoùa.

 Quan saùt nhaân vieân taïi choã.

 Phoûng vaán caáp treân tröïc tieáp veà bieåu hieän vaø keát
quaû coâng vieäc cuûa ngöôøi hoïc sau khi ñöôïc ñaøo taïo.

 Ñoái vôùi nhöõng kyõ naêng coù theå aùp duïng ngay laäp
töù chaúng haïn nhö kyõ naêng baùn haøng, vaän haønh maùy,
chaêm soùc khaùch haøng.. Neân ñöa ra nhöõng tieâu chí thöïc
hieän coâng vieäc, hay nhöõng haønh vi mong muoán sau khoa
hoïc. Vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo seõ döïa treân vieäc
lieäu ngöôøi hoïc coù tuaân theo caùc tieâu chí hay coù nhöõng
bieåu hieän mong muoán trong thöïc teá coâng vieäc hay khoâng.

 Ñoái vôùi nhöõng kyõ naêng maø ngöôøi hoïc caàn phaûi
coù ñieàu kieän phuø hôïp hay nhieàu thôøi gian daøi môùi aùp
duïng vaø phaùt trieån ñöôïc nhö kyõ naêng laõnh ñaïo nhoùm,
laøm vieäc theo nhoùm… Neân coù gôïi yù giuùp ngöôøi hoïc aùp
duïng.

SSVTT:
Trang 125
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

2.3.7.6. Ñaït Söï Cam Keát Cuûa Nhöõng Ngöôøi Coù Lieân
Quan.

Ñaây laø böôùc cuoái cuøng trong hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø
noù cuõng coù aûnh höôûng nhieàu ñeán söï thaønh coâng trong
trieån khai keá hoaïch ñaøo taïo ñoù laø coù ñöôïc söï cam keát
cuûa nhöõng ngöôøi coù lieân quan. Nhö vaäy ñeå trieån khai keá
hoaïch ñaøo taïo moät caùch suoân seû, chuùng ta caàn söï cam
keát cuûa nhöõng ngöôøi coù lieân quan sau:

 Ban giaùm ñoác. Cuï theå laø giaùm ñoác coâng ty. Ngöôøi
naøy seõ hoã trôï cho chuùng ta veà maët kinh phí ñoàng thôøi taïo
cho chuùng moät soá quyeàn haïn ñeå thöïc thi keá hoaïch ñaøo
taïo.

 Caáp treân tröïc tieáp cuûa ngöôøi hoïc. Nhöõng ngöôøi


naøy ñoùng vai troø khaù quan troïng trong suoát quaù trình hoïc
taäp ñaëc bieät laø giai ñoaïn öùng duïng kyõ naêng cuûa nhaân
vieân. Tröôùc khi nhaân vieân hoïc, caáp treân cuûa nhaân vieân
hieåu roõ muïc tieâu laø lyù do cuûa chöông trình ñaøo taïo. Trong
quaù trình hoïc, caáp treân caàn cam keát taïo ñieàu kieän veà
thôøi gian (ñoái vôùi thöùc ñaøo taïo taäp trung) ñeå ñaûm baûo
nhaân vieân tham gia ñaày ñuû caùc khoùa hoïc. Neáu caáp treân
tröïc tieáp ñoùng vai troø laø ngöôøi keøm caëp (hình thöùc ñaøo
taïo taïi choã) thì söï cam keát tham gia nghieâm tuùc, kieân nhaãn
laø raát caàn thieát. Sau thôøi gian hoïc, caáp treân tröïc tieáp
cuõng phaûi coù traùch nhieäm khuyeán khích, taïo cô hoäi cho
nhaân vieân aùp duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo coâng vieäc.

 Baûn thaân ngöôøi hoïc. Laø taâm ñieåm cuûa suoát quaù
trình ñaøo taïo. Vì vaäy chuùng ta caàn ñaûm baûo raèng ngöôøi
hoïc cam keát tham gia chöông trình ñaøo taïo ñaày ñuû ñaït muïc

SSVTT:
Trang 126
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

tieâu hoïc taäp ñaët ra ban ñaàu vaø phaûi coù raøng buoäc veà
thôøi gian laøm vieäc laâu daøi taïi coâng ty vaø kí vaøo baûn cam
keát. Neáu khoâng thöïc hieän ñuùng thì ngöôøi hoïc phaûi chòu
hoaøn toaøn traùch nhieäm nhö ñaõ neâu trong cam keát maø caùc
beân coù lieân quan ñaõ thoûa thuaän.

2.4. Nhaän Xeùt.

Nhö vaäy chuùng ta coù theå khaúng ñònh raèng ñaøo


taïo laø moät trong nhöõng hình thöùc ñaàu tö mang laïi
hieäu quaû laâu daøi cho doanh nghieäp. Ñaàu tö ñuùng
ñaén vaøo ñaøo taïo seõ taïo ra moät löïc löôïng lao ñoäng
coù tay ngheà cao, coù khaû naêng thích öùng nhanh vôùi
nhöõng thay ñoåi trong doanh nghieäp vaø laøm vieäc hieäu
quaû hôn. Keùo theo keát quaû laø giuùp taêng lôïi nhuaän
vaø giaûm chi phí cho doanh nghieäp.

CHÖÔNG 3: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ CHI


NHAÙNH COÂNG TY COÅ PHAÀN MAY 19_BOÄ QUOÁC
PHOØNG

3.1. Khaùi Quaùt Veà Coâng Ty Vaø


Chi Nhaùnh Coâng Ty Coå Phaàn May
19_Boä Quoác Phoøng.

3.1.1. Giôùi Thieäu Veà Coâng Ty Coå


Phaàn May 19.

 Coâng ty coå phaàn may 19_boä


quoác phoøng laø moät coâng ty chuyeân
may vaø xuaát khaåu caùc loaïi saûn
phaåm may ño caùc loaïi: Ñoàng phuïc,

SSVTT:
Trang 127
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

quaân phuïc, saéc phuïc cho caùc nghaønh nhö Coâng an, Boä tö
leänh, Haûi quan, tieáp vieân haøng khoâng, ñieän löïc, quaûn lyù
thò tröôøng vaø nhieàu maët haøng khaùc giao cho 64 tænh thaønh
trong caû nöôùc vaø xuaát khaåu ra nöôùc
ngoaøi ñaëc bieät laø caùc nöôùc nhö:
Ñöùc, Bæ, Haøn Quoác, Ñaøi loan, Myõ,
moät soá nöôùc chaâu AÂu vaø moät soá
nöôùc Ñoâng Nam AÙ. Coâng ty thuoäc loaïi
hình doanh nghieäp coå phaàn.

 Ñaëc ñieåm rieâng noåi baät veà


coâng ngheä cuûa coâng ty: Ngoaøi caùc
thieát bò maùy may 1 kim, 2 kim, coâng ty ñaõ
trang bò theâm nhieàu maùy moùc
chuyeân duøng nhö: Maùy tra tay baèngvi tính,
di boï ñieän töû, thuøa khuyeát ñaàu troøn, maùy caét chæ töï
ñoäng, maùy hai kim di ñoäng, baøn laø noài hôi, maùy thuøa ñaàu
baèng… cuûa caùc nöôùc nhö: Ñöùc, Nhaät, Haøn Quoác…

 Moät soá thoâng tin noåi baät veà


coâng ty coå phaàn may 19_ boä quoác
phoøng:

Trong 20 naêm xaây döïng vaø


tröôûng thaønh, coâng ty ñaõ khoâng
ngöøng phaùt trieån. Coâng ty coù heä
thoáng nhaø xöôûng khang trang, ñaàu tö
nhieàu maùy moùc, trang thieát bò, maùy
chuyeân duøng hieän ñaïi. Ñoäi nguõ caùn
boä, coâng nhaân vieân coù kinh nghieäm
SSVTT:
Trang 128
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

trong coâng taùc quaûn lyù vaø saûn xuaát, naêng ñoäng saùng
taïo nghieân cöùu caûi tieán, ñoåi môùi veà coâng ngheä, taïo ra
nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng cao, phong phuù veà kieåu
daùng, ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong
vaø ngoaøi nöôùc.

Vôùi kinh nghieäm trong lónh vöïc caét may ñoàng phuïc cho
caùc ñôn vò nghaønh, trong caùc naêm qua coâng ty ñaõ tham gia
thieát keá thaønh coâng nhieàu saûn phaåm maãu laøm trang
phuïc chính quy cho caùc ñôn vò trong khoái noäi boä.

Nhieàu saûn phaåm cuûa coâng ty ñöôïc ñöôïc taëng huy


chöông vaøng taïi caùc kyø hoäi chôï,
trieån laõm quoác teá haøng coâng
nghieäp Vieät Nam. Rieâng naêm 2000 vaø
2001, coâng ty laø ñôn vò haøng ñaàu
trong nghaønh deät may veà soá löôïng huy
chöông tham gia hoäi chôï: 10 huy chöông
vaøng vaø 5 huy chöông baïc. Hieän nay
coâng ty vaãn ñang aùp duïng heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001:2000 vaø coù
ñaày ñuû khaû naêng ñeå ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa khaùch
haøng.

 Teân ñôn vò: Coâng ty Coå


phaàn May 19.

 Teân giao dòch quoác teá:


Garment Joint Stock Company 19

 Teân vieát taét: Garment JSC 19

SSVTT:
Trang 129
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Giaùm ñoác: Phaïm Duy


Taân

 Truï sôû chính: 311 Tröôøng


Chinh- Thanh Xuaân- Haø Noäi.

 Email: 247co@hn.vnn.vn

 Ñieän thoaïi: 04.8531153- 04.8537502.

 Fax:04.8530154.

3.1.2. Giôùi Thieäu Veà Chi


Nhaùnh Coâng Ty Coå Phaàn May
19.

 Teân ñôn vò: Chi Nhaùnh


Coâng Ty Coå Phaàn May 19.

 Teân giao dòch quoác teá


cuûa chi nhaùnh: Branch of 19
Garments Joint Stock Company.

 Truï sôû chi nhaùnh: 99


Coäng Hoaø.P4.Q Taân Bình.Tp.Hcm.

 Ñieän thoaïi:08.8114801.

 Fax: 08.845001.

 Email: 247co@hn.vnn.vn

 Ngaân haøng giao dòch:

- Ngaân haøng quaân ñoäi.

SSVTT:
Trang 130
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

- Chi nhaùnh Ngaân Haøng Coâng Thöông Tp.HCM.

3.2. Lòch Söû Hình Thaønh Vaø Phaùt Trieån Cuûa Coâng Ty.

Theo quyeát ñònh cuûa quaân chuûng phoøng khoâng, ngaøy


01/4/1995 xí nghieäp Taân Long thuoäc sö ñoaøn 367 ñöôïc thaønh
laäp döôùi hình thöùc laø moät xí nghieäp may ño quaân phuïc
phuïc vuï noäi boä trong quaân chuûng phoøng khoâng laø chuû
yeáu. Beân caïnh ñoù coøn coù caùc maët haøng phuïc vuï khaùch
haøng nhö: Nöôùc röûa cheùn, vaät gia duïng, caùc dòch vuï khaùc
cho phía xe oâ toâ…Xí nghieäp ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû ban
ñaàu laø môû xí nghieäp lieân doanh may vôùi xí nghieäp Vieät
Long thuoäc Boä Coâng Nghieäp. Trong nhöõng ngaøy môùi thaønh
laäp xí nghieäp chæ coù moät löôïng maùy moùc raát ít vaø thoâ sô
(chæ coù 25 maùy ñaïp chaân cuûa Saøi Goøn) vôùi soá löôïng caùn
boä raát haïn heïp (chæ coù 27 caùn boä chieán só) nhöng xí
nghieäp vaãn hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao.

Ñeán thaùng 10/1996 thöïc hieän nghò quyeát cuûa ñaûng


uyû quaân söï Trung Öông, xí nghieäp Taân Long ñaõ xaùc nhaäp
vôùi 3 xí nghieäp thaønh vieân trôû thaønh Coâng ty May 247 theo
quyeát ñònh soá 161/QÑ/QP Boä Quoác Phoøng vaø laáy xí nghieäp
May 19 (311 Tröôøng Chinh- Thanh Xuaân- Haø Noäi) laøm truï sôû
chính cuûa coâng ty. Xí nghieäp May 247 ñöôïc thaønh laäp döôùi
hình thöùc goùp voán lieân doanh vôùi coâng ty may Vieät Tieán.
Luùc baáy giôø coâng ty May 247 giaûm bôùt ngaønh ngheà kinh
doanh coøn moãi may. ÔÛÛ phía baéc laø xí nghieäp May 19, coøn
ôû phía Nam coù chi nhaùnh cuûa coâng ty May 247 naèm ôû 99-
Coäng Hoaø-P4- Q.Taân Bình- Tp.HCM. Coâng ty chuû yeáu nhaäp
toaøn boä nguyeân phuï lieäu taùi xuaát, giaù trò xuaát khaåu cao

SSVTT:
Trang 131
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

khoaûng 1.100 USD/name vaø chæ höôûng tieàn cheânh leäch töø
giaù gia coâng.

Ñeán naêm 1997 xí nghieäp may ôû phía Nam (hieän laø chi
nhaùnh coâng ty May 247) ñaõ mua laïi xí nghieäp may tö nhaân
laø coâng ty Nam AÙ .

Ñeán 12/2005, töø moät doanh nghieäp nhaø nöôùc laø coâng
ty May 247_Boä Quoác Phoøng ñaõ chuyeån theå thaønh coâng ty
coå phaàn May 19_Boä Quoác Phoøng.

Coâng ty coå phaàn May 19_Boä Quoác Phoøng laø doanh


nghieäp coù voán nhaø nöôùc 51% vaø 49% voán coå phaàn coâng
nhaân vieân ñoùng goùp.

Coâng ty coù toång soá hôn 1200 coâng nhaân may laøm
vieäc taïi noäi thaønh Haø Noäi vaø noäi thaønh thaønh phoá Hoà
Chí Minh, chuyeân may ñoàng phuïc vaø aùo jacket xuaát khaåu.

Truï sôû vaø xí nghieäp taïi Haø Noäi: 311_ Tröôøng Chinh_
Thanh Xuaân_ Haø Noäi.

Truï sôû vaø xí nghieäp taïi Tp.HCM: 99_ Coäng Hoaø_ P4_ Q.
Taân Bình_ Tp.HCM.

Tuy chi nhaùnh coâng ty coù quy moâ nhoû veà saûn xuaát
kinh doanh, nhöng toaøn boä maùy moùc thieát bò cuûa xí nghieäp
ngaøy caøng ñöôïc hieän ñaïi hoaù. Cuï theå laø ñaõ coù treân 260
maùy moùc thieát bò ñöôïc nhaäp töø Nhaät Baûn vaø Ñöùc. Ñoàng
thôøi chi nhaùnh quaûn lyù 168 caùn boä_Coâng nhaân vieân. Taát
caû ñeàu ñöôïc ban laõnh ñaïo chi nhaùnh ñaøo taïo, tuyeån cöû ôû
moïi trình ñoä vaø ñeàu ñöôïc boá trí laøm vieäc phuø hôïp vôùi

SSVTT:
Trang 132
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

trình ñoä naêng löïc cuûa töøng ngöôøi. Vì vaäy hoï ñeàu phaùt huy
ñöôïc naêng löïc cuûa mình moät caùc toát nhaát vaø coâng vieäc
sai xoùt khoâng ñaùng keå.

Hieän nay, chi nhaùnh chuû yeáu saûn xuaát theo ñôn ñaët
haøng cuûa ñôn vò baïn. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, saûn
löôïng bình quaân cuûa chi nhaùnh ñaõ taêng leân töø 250.000
saûn phaåm leân 300.000 saûn phaåm vôùi nhieàu chuûng loaïi,
maãu maõ ña daïng nhö aùo jacket, sô mi…Cho caùc ngaønh Coâng
an, quaûn lyù thò tröôøng, Kieåm laâm…Vaø ñaëc bieät laø maët
haøng xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi ñaõ laøm cho toång doanh thu
cuûa chi nhaùnh taêng leân ñaùng keå.

Ta coù theå thoâng qua baûng soá lieäu döôùi ñaây ñeå thaáy
roõ söï chuyeån bieán ñaùng keå cuûa chi nhaùnh qua nhöõng
naêm gaàn ñaây:

Ñôn vò: ñ

2004 2005 2006


STT Chæ
tieâu
5.593.415.6 6.433.226.272 6.758.999.268
1 Doanh
98
thu

2 Noäp
20.540.861 49.149.333 64.819.536
ngaân
saùch

3 Lôïi
52.819.359 126.83.999 166.678.808
nhuaän

SSVTT:
Trang 133
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

4 Thu 1000.000 1.100.000 1.300.000


nhaäp
bình
quaân
coâng
nhaân
vieân
(thaùng)

Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû treân, chi nhaùnh ñaõ
khoâng ngöøng ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát cuõng nhö quy
moâ quaûn lyù. Ñieàu ñoù chöùng toû raèng chi nhaùnh ñaõ vaø
ñang phaùt trieån maïnh meõ, ngaøy caøng thu huùt ñöôïc nhieàu
khaùch haøng ñaët haøng.

3.3. Ñaëc Ñieåm Vaø Quy Moâ Hoaït Ñoäng Cuûa chi nhaùnh
Coâng Ty coå phaàn May 19_Boä Quoác Phoøng.

3.3.1. Quy Moâ Voán.

Toång soá voán: 4.774.310.400 ñ.

Trong ñoù:

+ Voán coá ñònh: 4.054.210.400 ñ.

+ Voán löu ñoäng: 720.100.000 ñ.

Nguoàn goác naøy ñöôïc caáp töø:

+ Voán ngaân saùch nhaø nöôùc caáp.

3.3.2. Quy Moâ Veà Nguoàn Nhaân Löïc.

SSVTT:
Trang 134
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Nguoàn nhaân löïc quyù baùu nhaát cuûa coâng ty laø toaøn
theå 168 caùn boä_Coâng nhaân vieân. Trong ñoù boä phaän quaûn
lí vaên phoøng chieám 19 ngöôøi.

Coù 3 só quan laøm caùn boä. Ñoù laø giaùm ñoác, phoù
giaùm ñoác, trôï lyù chính trò.

Coù 3 quaân nhaân chuyeân nghieäp.

Ña soá caùc caùn boä quaûn lyù ñeàu coù trình ñoä ngoaïi
ngöõ vaø moät soá coù theå giao dòch tröïc tieáp vôùiù khaùch
haøng nöôùc ngoaøi.

Coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát coù tay ngheà ña phaàn
laø lao ñoäng nöõ.

3.3.3. Quy Moâ Veà Maùy Moùc Thieát Bò.

Chi nhaùnh coâng ty coå phaàn may 19_boä quoác phoøng


hieän coù 6 daây chuyeàn saûn xuaát vôùi toång soá maùy moùc
thieát bò gaàn 300 chieác nhaäp töø Ñöùc vaø Nhaät Baûn. Trong
ñoù:

+ Maùy 1 kim caùc loaïi: 230 maùy.

+ Maùy 2 kim caùc loaïi: 20 maùy.

+ Maùy chuyeân duøng caùc loaïi 24 maùy.

+ Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi maùy moùc thieát bò khaùc.

3.3.4. Quy Moâ Veà Taøi Saûn Coá Ñònh.

Taøi saûn coá ñònh khoaûng 3 tyû ñoàng

3.3.5. Maët Baèng Hoaït Ñoäng.

SSVTT:
Trang 135
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Toång dieän tích ñaát cuûa chi nhaùnh coâng ty laø 15.000
m2. Trong ñoù:

+ Dieän tích 1.100 m2 laø lieân doanh vôùi Vieät Tieán.

+ Dieän tích nhaø xöôûng khoaûng 4000 m2.

3.3.6. Tình Hình Hoaït Ñoäng Kinh Doanh Chính Cuûa Coâng
Ty.

3.3.6.1. Ñaëc Ñieåm Hoaït Ñoäng Saûn Xuaát.

Chi nhaùnh coâng ty coå phaàn May 19_Boä Quoác Phoøng


laø moät doanh nghieäp saûn xuaát haøng May maëc theo quy trình
coâng ngheä kheùp kín töø khaâu: Caét- May- Hoaøn thaønh vaø
ñöôïc söû duïng bôûi caùc maùy moùc chuyeân duøng.

Coâng ty söû duïng nguyeân vaät lieäu chính laø vaûi ñeå taïo
ra saûn phaåm hoaøn chænh nhaèm ñaùp öùng toát nhu caàu cuûa
khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc vaø taïo moái quan heä laøm
aên laâu daøi vôùi khaùch haøng.

Khoái saûn xuaát cuûa coâng ty bao goàm ba phaân xöôûng:

+ Phaân xöôûng caét: Nhaän sô ñoà thieát keá töø toå sô ñoà,
thöïc hieän coâng vieäc caét vaûi thaønh baùn thaønh phaåm roài
chuyeån sang cho caùc phaân xöôûng keá tieáp hoaøn thaønh saûn
phaåm.

+ Phaân xöôûngI, II, III: Thöïc hieän coâng ngheä may, kieåm
tra vaø hoaøn thaønh saûn phaåm vaø ñoùng goùi thaønh phaåm.

3.3.6.2.Ñaëc Ñieåm Quy Trình Coâng Ngheä:

SSVTT:
Trang 136
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Ñoái töôïng cheá bieán chính ôû ñaây laø vaûi, sau khi qua
caùc khaâu thieát keá vaø ñöôïc ban giaùm ñoác kí duyeät, vaûi
ñöôïc caét vaø may thaønh caùc chuûng loaïi maët haøng khaùc
nhau. Chi nhaùnh thöïc hieän coâng ngheä qua 3 giai ñoaïn: Caét-
May- Hoaøn thieän saûn phaåm nhö sau:

Khi vaûi ñöôïc xuaát kho xuoáng phaân xöôûng caét theo
phieáu xuaát kho, phaân xöôûng caét thöïc hieän coâng ngheä
caét, ñoùng goùi ñôn chieác baùn thaønh phaåm, ñaùnh soá thöù
töï theo töøng ñôn haøng. Sau ñoù baùn nhöõng baùn thaønh
phaåm naøo caàn phaûi ñaùnh daáu ñöôøng may thì seõ coù toå
chuyeân ñaùnh daáu ñöôøng may theo khung ñaõ thieát keá saün
theo maãu ñaët haøng ñoù. Taát caû caùc baùn thaønh phaåm seõ
ñöôïc boä phaän KCS kieåm tra neáu ñaït chaát löôïng thì seõ
chuyeån sang phaân xöôûng may. Taïi phaân xöôûng may, moïi
coâng nhaân phaûi hoaøn thieän saûn phaåm, ñoàng thôøi boä
phaän KCS kieåm tra xem thaønh phaåm coù ñaït yeâu caàu hay
coù bò loãi naøo khoâng. Sau khi saûn phaåm kieåm tra ñaït tieâu
chuaån veà chaát löôïng seõ chuyeån sang boä phaän ñoùng goùi,
Baùn
ghi kí hieäu loaïi haøng hoaù
TP cho töøng ñôn ñaët haøng rieâng bieät
Nguyeân vaät Phaân xöôûng
lieäu kích thöôùc, maøu saéc…Daùn
veà soá löôïng, caét baêng keo nieâm
Caét
phong do khaùch haøng cung caáp cho doanh nghieäp, sau ñoù
Ñoùng goùi
kieåm tra baùn
nhaäp kho thaønh phaåm, xuaát kho giao chobaùn khaùch
TP haøng.
vaø
TP ñaùnh soá
Nhaân vieân
Sô ñoà döôùi ñaây theå hieän quaù trìnhñôn
theo ñaëtxuaát töø
saûn
nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo cho ñeán khi trôû thaønh thaønh
phaåm:
Phaân Khaâu
xöôûng may hoaøn taát
chính

Nhaân vieân KCS kieåm tra


SSVTT: thaønh phaåm
Trang 137
Xuaát giao Kieåm tra thaønh
khaùch haøng phaåm
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

3.3.6.3. Tình Hình Hoaït Ñoäng Treân Thò Tröôøng:

Chi nhaùnh xaùc ñònh ñöôïc khaùch haøng truyeàn thoáng


cuûa coâng ty Hapitex laø khaùch haøng chính cuûa coâng ty töø
naêm 2002 ñeán nay vaø caùc khaùch haøng trong nöôùc. Do ñoù,
chi nhaùnh coâng ty ñang taäp trung cao ñeán chaát löôïng saûn
phaåm ñeå ñaûm baûo nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch
haøng vaø ñaûm baûo ñuùng thôøi haïn. Beân caïnh ñoù chi nhaùnh
coøn thöïc hieän caùc chieán löôïc môû roäng quan heä vôùi khaùch
haøng thuoäc caùc nöôùc nhö Eland, Mb cuûa Haøn Quoác, Ñaøi
Loan vaø caùc ñôn vò khaùch haøng trong ngaønh may maëc.

Chi nhaùnh hieän nay chuû yeáu laø may gia coâng xuaát
khaåu, töùc laø khaùch haøng nöôùc ngoaøi seõ cung caáp toaøn
boä nguyeân phuï lieäu, keå caû bao bì cho coâng ty, coâng ty chæ
taïo ra saûn phaåm hoaøn chænh vaø nhaän tieàn gia coâng theo
giaù maø hai beân ñaõ thoaû thuaän trong hôïp ñoàng, nhöng

SSVTT:
Trang 138
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

khaùch haøng nöôùc ngoaøi yeâu caàu coâng ty saûn xuaát theo
maãu do hoï cung caáp.

3.4. Chöùc Naêng, Quyeàn Haïn Vaø Nghóa Vuï Cuûa chi
nhaùnh Coâng Ty may 19_Boä Quoác Phoøng.

3.4.1. Chöùc Naêng Cuûa chi nhaùnh Coâng Ty.

Do chi nhaùnh coâng ty chuyeân may haøng xuaát khaåu theo


ñôn ñaët haøng cuûa caùc ñôn vò ngoaøi nöôùc, neân khoâng saûn
xuaát maø chuû yeáu nhaäp töø moät soá ñôn vò coù thöông hieäu
trong nöôùc vaø töø caùc ñôn vò ngoaøi nöôùc hoaëc ñoâi khi do
khaùch haøng cung caáp vaø nguyeân phuï lieäu nhaäp veà
thöôøng laø nguyeân vaät lieäu taïm nhaäp taùi xuaát.

Coâng ty thöïc hieän caùc khaâu hôïp taùc ñaàu tieân, lieân
doanh lieân keát, töø ñoù giuùp cho coâng ty luoân ñaùp öùng
ñöôïc nhieàu loaïi ñôn ñaët haøng ñeán töø nhieàu nöôùc vôùi soá
löôïng haøng lôùn. Maët khaùc chi nhaùnh coâng ty luoân ñaåy
maïnh hoaït ñoäng saûn xuaát vaø tìm kieám nhieàu ñôn ñaët
haøng ña daïng veà maãu maõ, kích thöôùc…

Caùc hôïp ñoàng kinh doanh xuaát khaåu nhö lieân doanh
hôïp taùc, kí keát hôïp ñoàng, taùi ñaàu tö ñöôïc doanh nghieäp
chuù troïng haøng ñaàu.

3.4.2. Quyeàn Haïn Cuûa Chi Nhaùnh Coâng Ty.

Laø moät doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh neân doanh
nghieäp coù moät soá quyeàn haïn nhö sau:

- Töï do kinh doanh caùc maët haøng maø coâng ty ñaõ ñaêng
kí kinh doanh.

SSVTT:
Trang 139
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

- Töï do löïa choïn hôïp ñoàng maø mình mong muoán.

- Töï do söû duïng taøi saûn cuûa mình trong hoaït ñoäng kinh
doanh vaø bình ñaúng nhö caùc doanh nghieäp khaùc trong quaù
trình noäp thueá cuõng nhö ñaêng kí caùc maët haøng kinh doanh
khaùc.

3.4.3. Nghóa Vuï Cuûa Coâng Ty.

Coâng ty coå phaàn May 19_Boä Quoác Phoøng laø moät


coâng ty chuyeân saûn xuaát vaø kinh doanh maët haøng xuaát
khaåu. Do vaäy, coâng ty luoân phaûi nghieân cöùu tieàm naêng
xuaát khaåu treân thò tröôøng theá giôùi ñeå xaây döïng keá hoaïch
ngaén haïn vaø daøi haïn nhaèm toå chöùc keá hoaïch saûn xuaát,
ñoàng thôøi khaéc phuïc tình traïng khoù khaên gaây caûn trôû
vieäc tìm kieám hôïp ñoàng vaø môû roäng thò tröôøng xuaát
khaåu. Töø ñoù ñeà ra caùc keá hoaïch thu huùt khaùch haøng vaø
ñeà ra keá hoaïch cao hôn nöõa laø chieám lónh thò tröôøng cuûa
doanh nghieäp. Qua ñoù phaûi taêng cöôøng hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh ñeå thuùc ñaåy doanh nghieäp ngaøy caøng
phaùt trieån maïnh meõ.

- Ñoái vôùi caùc cô sôû saûn xuaát phaûi coù nghieân cöùu
tham gia xaây döïng maët haøng xuaát khaåu nhö: Nhöõng maët
haøng chuû löïc, caûi tieán maãu maõ, phaùt trieån chaát löôïng
saûn phaåm ñeå saûn phaåm ngaøy caøng ñeïp vaø chaát löôïng
ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, töø ñoù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu
thuï tröôøng, ñaëc bieät laø khaùch haøng nöôùc ngoaøi, naâng cao
uy tín cuûa coâng ty. Ñoàng thôøi coù theå gia haïn hôïp ñoàng ñoái
vôùi caùc ñoái taùc cuûa mình.

SSVTT:
Trang 140
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Nhieäm vuï quan troïng nöõa cuûa doanh nghieäp laø tieán
haønh saûn xuaát phaûi ñaûm baûo tieát kieäm, haï giaù thaønh
saûn phaåm, naâng cao möùc löông cho ngöôøi lao ñoäng, ñeå töø
ñoù ñaûm baûo ñöôïc ñôøi soáng cho ngöôøi lao ñoäng, ñoù cuõng
chính laø lôïi ích cuûa coâng ty.

Do ñoù muoán doanh nghieäp ngaøy caøng phaùt treån maïnh


meõ thì doanh nghieäp caàn thöïc hieän moät soá nhieäm vuï sau:

- Tieán haønh nghieân cöùu thò tröôøng, thu huùt khaùch


haøng, caûi tieán maãu maõ nhaèm tìm caùch thaâm nhaäp thò
tröôøng môùi.

- Coâng ty phaûi ñaûm baûo toát nguoàn voán, töï trang bò


taøi chính, tuaân thuû nghieâm tuùc caùc chính saùch cheá ñoä veà
quaûn lyù saûn xuaát, söû duïng lao ñoäng, vaät tö, taøi saûn,
voán…thöïc hieän ñuû nghóa vuï ñoái vôùi nhaø nöôùc.

- Boä maùy toå chöùc cuûa coâng ty luoân phaûi ñoàng boä,
goïn, nheï vaø phuø hôïp vôùi nhieäm vuï kinh doanh xuaát khaåu
trong moïi thôøi kyø ñeå taïo ñieàu kieän ñaït tôùi ñænh cao trong
kinh doanh ñoàng thôøi xaây döïng vaø toå chöùc keá hoaïch saûn
xuaát kinh doanh nhaèm taïo lôïi nhuaän vaø uy tín cho khaùch
haøng.

- Tuyeån choïn nhöõng nhaân vieân coù naêng löïc, trình ñoä
chuyeân moân, vaø coù tinh thaàn traùch nhieäm, mang taùc
phong coâng nghieäp. Thöïc hieän caùc chính saùch ñoái vôùi caùc
caùn boä_ Coâng nhaân vieân trong coâng ty ñeå töø ñoù taïo moät
neàn taûng vöõng chaéc cho ngöôøi lao ñoäng laãn lôïi ích cuûa
coâng ty. Ñoàng thôøi thöïc hieän toát coâng taùc khaùm söùc

SSVTT:
Trang 141
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

khoeû, naâng cao tay ngheà chuyeân moân nghieäp vuï cho coâng
nhaân vieân, quan taâm ñeán quyeàn vaø lôïi ích cuûa ngöôøi lao
ñoäng.

- Coâng ty luoân phaùt huy quyeàn töï chuû taäp theå, thöïc
hieän daân chuû hoaù trong coâng ty, chính saùch khen thöôûng
cho nhöõng phaùt minh saùng kieán coù lôïi cho coâng ty trong
quaù trình saûn xuaát.

- Coâng ty luoân thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo, thoáng keâ
ñònh kyø, thaùng quyù, naêm vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc.

3.5. Cô Caáu Boä Maùy Toå Chöùc Vaø Quaûn Lyù Cuûa Chi
Nhaùnh Coâng Ty.

Chi nhaùnh coâng ty Coå phaàn May 19_Boä Quoác Phoøng


laø moät ñôn vò haïch toaùn kinh teá ñoäc laäp neân giaùm ñoác
tröïc tieáp laõnh ñaïo, chæ ñaïo ñeán töøng boä phaän phoøng ban,
phaân xöôûng nhaèm quaûn lyù chaët cheõ kinh teá, caùc keá
hoaïch saûn xuaát , kinh doanh cuûa chi nhaùnh. Beân caïnh ban
giaùm ñoác laø caùc phoøng ban, chöùc naêng coù nhieäm vuï coá
vaán vaø thöïc hieän quyeát ñònh cuûa giaùm ñoác ñöa ra.

Döôùi ñaây laø sô ñoà boä maùy toå chöùc cuûa chi nhaùnh:

SSVTT:
Trang 142
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

GIAÙM ÑOÁC CHI NHAÙNH


KIEÂM PHOÙ GIAÙM ÑOÁC COÂNG
TY

P. GIAÙM ÑOÁC SAÛN


P. GIAÙM ÑOÁC TAØI CÍNH
XUAÁT

BAN KYÕ THUAÄT BAN KEÁ TOAÙN

BOÄ PHAÄN CAÉT

BOÄ PHAÄN
CHUYEÂN
DUØNG- KHUY BAN
PHAÂN XÖÔÛNG KEÁ HOAÏCH -
MAY I XUAÁT NHAÄP
KHAÅU

PHAÂN XÖÔÛNG
MAY II
BAN HAØNH
PHAÂN XÖÔÛNG CHÍNH QUAÛN
MAY III TRÒ

BOÄ PHAÄN
HOAØN THAØNH

 Ban giaùm ñoác goàm coù:

- 1 Giaùm ñoác.

- 1 Phoù giaùm ñoác saûn xuaát.

- 1 Phoù giaùm ñoác taøi chính.ï

 Caùc phoøng ban chöùc naêng:

SSVTT:
Trang 143
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

- Ban keá toaùn: Bao goàm 5 ngöôøi: 1 Keá toaùn tröôûng, 1


Keá toaùn toång hôïp, 1 Tieàn löông, 1 Vaät tö _Taøi saûn coá ñònh,
1 Thuû quyõ.

- Ban keá hoaïch xuaát nhaäp khaåu: Goàm 4 ngöôøi: 1


Tröôûng ban, 1 Keá hoaïch saûn xuaát, 1 Thoáng keâ, 1 Xuaát
nhaäp khaåu.

- Ban Quaûn trò haønh chính _ Nhaân söï: Goàm 3 ngöôøi: 1


Tröôûng ban, 1 Quaûn trò nhaân söï_Tieàn löông, 1 Traät töï noäi
vuï.

- Ban kyõ thuaät: Goàm 4 ngöôøi: 1 Tröôûng ban, 1 May maãu,


1 SÑ-Raäp maãu, 1 Quaûn trò coâng ngheä.

- Boä phaän caét: Goàm 1 Toå tröôûng, 1 Toå phoù, 8 Coâng


nhaân.

- Boä phaän Chuyeân duøng_Khuy nuùt: Goàm 2 toå Tröôûng,


2 Kieåm hoùa, 27 Coâng nhaân chuyeân duøng, 6 Coâng nhaân
khuy nuùt.

- 3 Phaân xöôûng may goàm: 3 Toå tröôûng, 3 Toå phoù, 3 Kyõ


thuaät, 6 Kieåm hoùa, 90 Coâng nhaân may.( Moãi phaân xöôûng
coù 30 coâng nhaân may).

- Boä phaän hoaøn thaønh (UÛi-Ñoùng Goùi): Goàm 1 Toå


tröôûng, 5 Coâng nhaân uûi, 3 Coâng nhaân ñoùng goùi.

3.6. Chöùc Naêng Vaø Nhieäm Vuï Cuûa Caùc Phoøng Ban.

3.6.1. Ban Giaùm Ñoác.

SSVTT:
Trang 144
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Giaùm ñoác: Laø ngöôøi ñaïi ñieän theo phaùp luaät cuûa
coâng ty, chòu traùch nhieäm veà moïi maët hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Giaùm saùt chæ ñaïo moïi phoøng
ban chöùc naêng ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa coâng ty.

Caùc Phoù giaùm ñoác: Chòu traùch nhieäm tröôùc Giaùm


ñoác veà lónh vöïc mình phuï traùch, giaùm saùt, ñoân ñoác caùc
phoøng ban hoaøn thaønh nhieäm vuï, tham möu coá vaán cho
giaùm ñoác nhöõng keá hoaïch môùi, bieän phaùp môùi ñeå naâng
cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty.

3.6.2. Ban Keá Hoaïch Xuaát Nhaäp Khaåu.

Ban keá hoaïch xuaát nhaäp khaåu: Vaïch ra caùc keá hoaïch
trong ngaén haïn vaø daøi haïn, tìm kieám caùc hôïp ñoàng, kí keát
caùc hôïp ñoàng, laøm caùc thuû tuïc Haûi quan vaø caùc loaïi
nguyeân vaät lieäu taïm nhaäp taùi xuaát vaø xuaát khaåu thaønh
phaåm, thu mua nguyeân vaät lieäu, vaän chuyeån giao haøng cho
khaùch haøng.

3.6.3. Ban Keá Toaùn.

Ban keá toaùn: Coù traùch nhieäm quaûn lyù taøi saûn cuûa
coâng ty veà maët soá löôïng vaø giaù trò, ghi cheùp, toång hôïp
caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, laäp baùo caùo taøi chính,
noäp thueá, thöôøng xuyeân baùo caùo cho ban giaùm ñoác veà
tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñeå coù nhöõng bieän phaùp
hôïp lyù. Chòu traùch nhieäm tröôùc giaùm ñoác veà maët taøi
chính, maùy moùc thieát bò duøng cho saûn xuaát, quaûn lyù,
doanh thu vaø chi phí ñeå ñaûm baûo kinh doanh coù laõi.

3.6.4. Ban Haønh Chính Quaûn Trò

SSVTT:
Trang 145
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Ban Haønh Chính Quaûn Trò: Coù traùch nhieäm theo doõi
tình hình lao ñoäng, tieàn löông vaø quaûn trò haønh chính. Tuyeån
duïng vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho coâng ty. Coù traùch
nhieäm saép xeáp lao ñoäng trong töøng boä phaän ñaûm baûo
phuø hôïp vôùi tay ngheà, trình ñoä cuûa ngöôøi lao ñoäng.

3.6.5. Caùc Boä Phaän Thuoäc Khoái Saûn Xuaát:

 Ban kyõ thuaät: Bao goàm caùc caùn boä kyõ thuaät laø
nhöõng ngöôøi coù chuyeân moân veà may maëc, veà ñieän, veà
cô khí, veà hoaù nhuoäm ñeå tham möu cho giaùm ñoác nhöõng
vaán ñeà veà coâng taùc kyõ thuaät, cuõng nhö chaát löôïng, soá
löôïng saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát. Coù nhieäm vuï
nhaän caùc ñôn ñaët haøng töø phoøng keá hoaïch ñeå leân sô ñoà,
caùc coâng ñoaïn saûn xuaát, veõ caùc maãu chi tieát.

- Toå may maãu: Nhaän sô ñoà töø toå sô ñoà, tieán haønh
may maãu, cuøng vôùi boä phaän kyõ thuaät baám giôø caùc coâng
ñoaïn ñeå ñònh möùc thôøi gian cho töøng coâng ñoaïn.

 Boä phaän caét: Nhaän sô ñoà töø toå sô ñoà, nhaän


nguyeân vaät lieäu töø kho ñeå caét taát caû caùc saûn phaåm
theo ñôn ñaët haøng.

 Boä phaän Chuyeân duøng_ Khuy nuùt: Phuï trôï vaø hoaøn
thaønh nhöõng phaàn phuï cuûa saûn phaåm, ñaûm baûo cho quaù
trình may vaø raùp caùc baùn thaønh phaåm ñöôïc thuaän tieän
vaø lieân tuïc.

Caùc phaân xöôûng may I, II, III nhaän sô ñoà töø ban kyõ
thuaät, nhaän vaûi ñaõ caét töø boä phaän caét ñeå tieán thaønh
may thaønh thaønh phaåm.

SSVTT:
Trang 146
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Boä phaän hoaøn thaønh: Tieán haønh taåy, laø, uûi, KCS,
ñoùng goùi, daùn tem, vaø baêng keo nieâm phong thaønh phaåm.

3.7. Nhöõng Thuaän Lôïi Vaø Khoù Khaên Chung Cuûa Chi
Nhaùnh Coâng Ty.

3.7.1. Nhöõng Thuaän Lôïi.

 Laø chi nhaùnh cuûa moät doanh nghieäp coù uy tín töø
laâu naêm. Nhieàu saûn phaåm cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc taëng huy
chöông vaøng trong caùc kyø hoäi chôï trieån laõm haøng coâng
nghieäp Vieät Nam, ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù cao veà chaát
löôïng saûn phaåm.

 Ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân coù trình ñoä vaø
kinh nghieäm laâu naêm trong lónh vöïc may haøng gia coâng
xuaát khaåu. Am hieåu khaùch haøng vaø kyù keát ñöôïc nhieàu
ñôn haøng theo muøa vuï ôû moät soá nöôùc nhö: Nga, Myõ, Ñöùc,
Bæ…

 Vieäc aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo
tieâu chuaån ISO 9001:2000 seõ giuùp coâng ty vaø chi nhaùnh
giöõ ñöôïc caùc moái quan heä laøm aên laâu naêm vôùi khaùch
haøng, laøm cho khaùch haøng thaät söï yeân taâm khi ñaët haøng
taïi coâng ty cuõng nhö chi nhaùnh cuûa coâng ty.

 Coù ñieàu kieän toát veà choã aên ôû cho coâng nhaân
vieân ngay taïi chi nhaùnh coâng ty, giuùp hoï yeân taâm lao ñoäng
vaø saûn xuaát, naâng cao naêng suaát vaø chaát löôïng saûn
phaåm.

SSVTT:
Trang 147
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Vieäc Vieät Nam gia nhaäp toå chöùc thöông maïi WTO seõ
laø cô hoäi cho chi nhaùnh thu huùt vaø saün saøng ñoùn nhaän
caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo chi nhaùnh nhaèm
môû roäng quy moâ saûn xuaát taïi chi nhaùnh…

3.7.2. Nhöõng Khoù Khaên.

 Vaán ñeà veàà coâng nhaân may hieän nay trôû neân noùng
boûng, coù söï caïnh tranh gay gaét giöõa caùc doanh nghieäp may
ngay taïi quaän Taân Bình nhaát laø moät soá doanh nghieäp may
trong khu coâng nghieäp Taân Bình.

 Soá löôïng coâng nhaân may noäp ñôn xin tuyeån vaøo chi
nhaùnh laøm vieäc coøn raát haïn cheá trong khi doanh nghieäp
ñang thieáu nhieàu lao ñoäng laøm vieäc taïi 3 phaân xöôûng may
cuûa chi nhaùnh, daãn ñeán moät coâng nhaân may phaûi ñaûm
nhaän töø 3 ñeán 4 coâng ñoaïn, do vaäy chi nhaùnh khoâng traùnh
khoûi noãi lo khoâng hoaøn thaønh ñuùng thôøi haïn giao haøng
cho khaùch haøng.

 Moät soá cô sôû vaät chaát vaø thieát bò maùy moùc ñaõ bò
xuoáng caáp, laøm maát nhieàu thôøi gian söûa chöõa vaø giaûm
naêng suaát laøm vieäc. Do chi nhaùnh coâng ty chuû yeáu laø may
gia coâng caùc loaïi aùo Jacket xuaát khaåu theo ñôn ñaët haøng
cuûa khaùch haøng theo muøa vuï neân tình hình bieán ñoäng veà
lao ñoäng dieãn ra phöùc taïp vaø doanh thu giöõa caùc quyù laø
cheânh leäch nhau nhieàu do muøa ñoâng thì ñôn ñaët haøng
thöôøng nhieàu hôn caùc muøa khaùc trong naêm.

 Caùc khoaûn tieàn ñaàu tö caàn thieát cho vieäc saûn xuaát,
coâng ngheä, cô sôû vaät chaát haï taàng vaø phaùt trieån chung

SSVTT:
Trang 148
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

cuûa chi nhaùnh coøn haïn cheá, vaø kinh phí caáp treân roùt
xuoáng coøn chaäm. Vì vaäy, chi nhaùnh coù theå boû lôõ nhieàu
cô hoäi saûn xuaát vaø kinh doanh khi gaëp nhöõng ñoái taùc hay
khaùch haøng coù taàm côõ vôùi nhöõng hôïp ñoàng gia coâng lôùn
vôùi soá löôïng lôùn. Ñoàng thôøi khoâng khai thaùc heát tieàm
naêng saün coù cuûa chi nhaùnh.

Ít coù hôïp ñoàng ñaët haøng maø khaùch haøng ñeà nghò
nguyeân phuï lieäu ñeàu do coâng ty boû ra, maø coâng ty chæ
nhaän may gia coâng vôùi nguyeân phuï lieäu cuõng nhö maãu maõ
saûn phaåm do khaùch haøng cung caáp. Chi nhaùnh chæ höôûng
möùc cheânh leäch giaù töø vieäc gia coâng ñôn ñaët haøng ñoù.
Do vaäy doanh thu vaø lôïi nhaän ñaït ñöôïc thöôøng khoâng cao.

3.8. Ñònh Höôùng Phaùt Trieån Cuûa Coâng Ty.

 Veà Saûn Xuaát

Chi nhaùnh vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh
doanh caùc saûn phaåm may maëc, tieáp tuïc ñaàu tö vaøo maùy
moùc trang thieát bò, nhaø xöôûng, tuyeån duïng coâng nhaân, duy
trì vaø thöïc hieän toát heä thoáng quaûn lí chaát löôïng ISO
9001:2000. Phaán ñaáu giaûm tæ leä saûn xuaát haøng gia coâng,
thuùc ñaåy saûn xuaát vaø xuaát khaåu tröïc tieáp.

 Xuaát Khaåu:

Tieáp tuïc giöõõ vöõng caùc moái quan heä vôùi khaùch
haøng cuõ, thöïc hieän moät soá chöông trình giao löu vaø trao
phaàn thöôûng cho nhöõng khaùch haøng ñaõ töøng coù quan heä
laøm aên laâu daøi vôùi chi nhaùnh. Ñoàng thôøi nghieân cöùu vaø

SSVTT:
Trang 149
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

tìm kieám nhöõng khaùch haøng môùi vaø nhöõng khaùch haøng
tieàm naêng, môû roäng thò tröôøng hôn nöõa. Ñaëc bieät laø
khaùch haøng thuoäc caùc nöôùc nhö: Nga, Myõ ,Ñöùùc, Bæ,
Nhaät…

 Toå chöùc caùn boä vaø coâng nhaân vieân:

+ Tieáp tuïc nghieân cöùu vaø aùp duïng moät soá heä
thoáng quaûn lyù môùi, kieän toaøn ñoäi nguõ caùn boä xuùc tieán
thöông maïi, töøng ban trong chi nhaùnh phaûi ñieàu chænh lao
ñoäng ñeå naâng cao naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm.

+ Coù keá hoaïch ñaøo taïo caùn boä nhaèm ñaùp öùng hu
caàu caàn thieát cho coâng ty.

+ Chính saùch lao ñoäng coá gaéng caûi thieän toát, naâng
cao möùc soáng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong chi
nhaùnh leân cao hôn möùc bình quaân 1300.000 ñ/ngöôøi/thaùng.

3.9. Nhaän Xeùt.

Vôùi tình hình hoaït ñoäng vaø saûn xuaát kinh doanh nhö
hieän nay taïi chi nhaùnh, nhaát laø veà nguoàn nhaân löïc ñang
thieáu nhieàu nhö hieän nay, vaø coøn nhieàu maùy may phaûi boû
troáng thì chi nhaùnh chæ coù theå gia coâng nhöõng ñôn haøng
vôùi soá löôïng vaø quy moâ vöøa vaø nhoû (20.000- 30.000 saûn
phaåm) trong thôøi haïn quy ñònh trong hôïp ñoàng. Roõ raøng vôùi
moät thôøi haïn maø khi khaùch haøng muoán caàn gaáp trong
moät thôøi gian ngaén thì chi nhaùnh seõ maát lôïi theá caïnh tranh
ñeå giaønh ñöôïc hôïp ñoàng naøy. Vì vaäy, tröôùc maét caàn giaûi
quyeát vaán ñeà veà lao ñoäng cho 3 phaân xöôûng may ñeå taän
duïng ñang vaøo muøa vuï, hôïp ñoàng gia coâng ñang saün coù,
SSVTT:
Trang 150
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

tranh thuû ñeå taêng naêng suaát, chaát löôïng vaø doanh thu cho
chi nhaùnh giuùp thu nhaäp cuûa caùn boä coâng nhaân vieân
ñöôïc taêng cao nhöng khoâng phaûi taêng ca quaù möùc.

CHÖÔNG 4: THÖÏC TRAÏNG TUYEÅN DUÏNG VAØ ÑAØO TAÏO


NHAÂN SÖÏ TAÏI CHI NHAÙNH COÂNG TY COÅ PHAÀN MAY
19_ BOÄ QUOÁC PHOØNG

4.1. Tình Hình, Cô Caáu Toå Chöùc Vaø Phaân Boá Nhaân Söï
Taïi Chi Nhaùnh Coâng Ty.

4.1.1. Cô Caáu Toå Chöùc Vaø Phaân Boá Nhaân Söï:

Chi nhaùnh coâng ty coå phaàn May 19_ Boä Quoác Phoøng
laø ñôn vò coù quy moâ hoaït ñoäng vöøa vaø nhoû. Hoaït ñoäng
kinh doanh chuû yeáu cuûa chi nhaùnh laø may gia coâng aùo
Jacket xuaát khaåu. Tuy laø quy moâ vöøa vaø nhoû nhöng tình hình
hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh xuaát khaåu cuûa chi nhaùnh
luoân hoaøn thaønh vöôït möùc keá hoaïch ñöôïc giao vaø hoaøn
thaønh ñuùng thôøi haïn caùc nghóa vuï noäp thueá, ngaân saùch
cho nhaø nöôùc. Ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu, keá hoaïch
ñöôïc giao laø nhôø vaøo söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa ban laõnh
ñaïo chi nhaùnh cuøng söï mieät maøi laøm vieäc cuûa ñoäi nguõ
nhaân vieân vaø anh chò em coâng nhaân ñaõ ñem laïi hieäu quaû
kinh teá cao cho caùc keá hoaïch, caùc chieán löôïc maø chi nhaùnh
ñaõ ñeà ra. Söï thaønh coâng naøy ta coù theå thaáy roõ qua vieäc
toå chöùc boä maùy nhaân söï vaø xaép xeáp boá trí nguoàn löïc
phuø hôïp vôùi töøng coâng vieäc, töøng chuyeân moân nghieäp vuï
cuûa moãi lao ñoäng. Qua sô ñoà ta thaáy ñöùng ñaàu laø Ban
giaùm ñoác, sau ñoù laø ñeán caùc phoøng ban, tieáp theo laø boä

SSVTT:
Trang 151
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

maùy quaûn lyù ôû caáp cô sôû nhö caùc boä phaän, phaân
xöôûng.

Theo soá lieäu töø phoøng haønh chính quaûn trò, toaøn theå
caùn boä coâng nhaân vieân trong chi nhaùnh hieän nay laø 168
ngöôøi. Trong ñoù, nhaân vieân quaûn lyù ôû caùc boä phaän
phoøng ban cuõng nhö caùc boä phaän phaân xöôûng laø 18 caùn
boä. Phaân theo giôùi tính thì soá coâng nhaân vieân laø nöõ 130
ngöôøi chieám 77%, soá coâng nhaân vieân nam laø 38 ngöôøi
chieám gaàn 23% treân toång soá caùn boä coâng nhaân vieân
trong toaøn chi nhaùnh. Ñieàu naøy cho thaáy tæ leä phaàn traêm
giöõa coâng nhaân vieân nam vaø coâng nhaân vieân nöõ laø khaù
cheânh leäch 23% so vôùi 77% vaø phuø hôïp vôùi ñaëc tröng cuûa
nghaønh may.

Ngoaøi ra, löïc löôïng lao ñoäng cuõng raát treû trung hoaït
baùt vaø naêng ñoäng. Ñoä tuoåi töø 18 ñeán 35 chieám 80% treân
toång soá caùn boä coâng nhaân vieân trong chi nhaùnh.

4.1.2. Tình Hình Nhaân Söï Taïi Coâng Ty.

4.1.2.1. Veà Hình Thöùc Lao Ñoäng.

Vì laø chi nhaùnh cuûa coâng ty coå phaàn neân hình thöùc
lao ñoäng cuõng coù caùc hình thöùc sau: Hôïp ñoàng xaùc ñònh,
hôïp ñoàng khoâng xaùc ñònh, hôïp ñoàng muøa vuï, thöû vieäc
ñöôïc theå hieän qua baûng sau:

Hình thöùc Soá caùn Tæ leä%


lao ñoäng boä coâng nhaân
vieân

SSVTT:
Trang 152
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Hôïp ñoàng 30 17.8


khoâng xaùc
ñònh

Hôïp ñoàng 134 79.7


xaùc ñònh

Muøa vuï 1 0.6

Thöû vieäc 3 1.9

Baûng: Hình thöùc lao ñoäng

 Qua baûng treân, cho ta thaáy tyû leä phaàn traêm soá
ngöôøi lao ñoäng trong caùc hình thöùc lao ñoâng thì hình thöùc lao
ñoäng theo hôïp ñoàng xaùc ñònh chieám nhieàu hôn caû 79,7%
trong toång soá caùc hình thöùc lao ñoäng hieän nay cuûa coâng ty.
Ñieàu naøy cho thaáy chi nhaùnh coâng ty söû duïng hình thöùc lao
ñoäng theo vieäc kyù keát hôïp ñoàng caùc ñònh roõ thôøi gian
giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng nhaèm taïo
ra ñöôïc lôùp lao ñoäng treû trung, naêng ñoäng phuø hôïp vôùi
lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò mình, ñoàng thôøi taïo
neân söï naêng ñoäng trong coâng taùc quaûn lyù nhaân söï vaø
ngaøy caøng hoaøn thieän hôn.

SSVTT:
Trang 153
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

79,7 % 0.6 % 1,6 % 17,8 %

Hợp đồng không xác định


Hợp đồng xác định
Hợp đồng mùa vụ
Thử việc

Bieåu ñoà hình thöùc lao


ñoäng

 Soá lao ñoäng theo hình thöùc hôïp ñoàng khoâng xaùc
ñònh chieám 17,8% theå hieän moät löïc löôïng lao ñoäng coù kinh
nghieäm vaø coù tay ngheà cao muoán gaén boù laâu daøi vôùi
coâng ty, vôùi löïc löôïng lao ñoäng naøy seõ raát caàn thieát trong
vieäc höôùng daãn ñaøo taïo theá heä treû vaø truyeàn ñaït kinh
nghieäm cho nhöõng ngöôøi môùi vaøo ngheà.

 Tæ leä soá coâng nhaân muøa vuï raát thaáp laø cuõng
phuø hôïp vôùi tình hình hieän nay do khoâng phaûi laø muøa chính
coù nhu caàu veà aùo Jacket do vaäy hôïp ñoàng gia coâng coù
phaàn giaûm xuoáng neân khoâng caàn nhieàu ñeán lao ñoäng
muøa vuï.

 Tæ leä soá lao ñoäng thöû vieäc coøn raát thaáp chieám
1.9% khoâng phaûn aùnh leân raèng coâng taùc veà nhaân söï taïi
chi nhaùnh yeáu keùm maø do thò truôøng lao ñoäng veà ngaønh

SSVTT:
Trang 154
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

may hieän nay ñang noùng boûng vaø caïnh tranh gaét giöõa caùc
doanh nghieäp saûn xuaát haøng may coâng nghieäp.

4.1.2.2. Veà Trình Ñoä Chuyeân Moân Nghieäp Vuï.

Trình ñoä chuyeân moân vaø nghieäp vuï

Ñaïi Cao ñaúng Trung caáp Sô caáp


hoïc

15 10 3 1

Baûng trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï

Töø baûng trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï cuûa chi
nhaùnh coâng ty, ta nhaän thaáy trình ñoä ñaïi hoïc, cao ñaúng,
trung caáp cuûa chi nhaùnh coøn haïn cheá, vì vaäy chi nhaùnh
caàn phaûi quan taâm nhieàu hôn veà coâng taùc ñaøo taïo giuùp
cho caùn boä coâng nhaân vieân veà trình ñoä nghieäp vuï cuõng
nhö trình ñoä chuyeân moân cuûa caùn boä coâng nhaân vieân
mình ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng thay ñoåi kòp thôøi trong tình
hình neàn kinh teá ñang môû cöûa vaø caïnh tranh gay gaét nhö
hieän nay.

Cuõng thaät deã hieåu khi moät coâng ty cho duø maùy moùc
thieát bò hieän ñaïi ñeán ñaâu, hay moät daây chuyeàn coâng
ngheä tieân tieán ñeán côõ naøo, vôùi khoa hoïc ñöôïc aùp duïng
kòp thôøi nhöng khoâng coù nhöõng con ngöôøi coù chuyeân moân
nghieäp vuï, tay ngheà vöõngï veà maùy moùc daây chuyeàn hieän
ñaïi ñoù thì maùy moùc ñoù cuõng khoâng theå hoaït ñoäng ñöôïc.
Vì vaäy maø vieäc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc
luoân laø ñieàu caàn thieát ñoái vôùi chi nhaùnh.

SSVTT:
Trang 155
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

16
14
12
10
8 Series1
6
4
2
0
Đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
Biểu đồ thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ

 Döôùi ñaây laø baûng theå hieän trình ñoä vaên hoaù.

Trình ñoä vaên hoaù

Caáp I Caáp II Caáp III

0 90 49

Baûng: Trình ñoä vaên hoaù

Qua baûng treân ta nhaän thaáy trình ñoä vaên hoaù cuûa
anh chò em coâng nhaân vieân trong chi nhaùnh laø phuø hôïp vôùi
ñaëc tröng cuûa ngaønh may, khoâng coù trình ñoä caáp I. Tuy
nhieân, trong quaù trình laøm vieäc vaø khoâng ngöøng hoïc hoûi
kinh nghieäm cuûa caùc ñoàng nghieäp, anh chò em coâng nhaân
vieân daàn hoaøn thieän tay ngheà vaø ñoàng taâm hieäp löïc
cuøng haêng say lao ñoäng, ñem laïi hieäu quaû cao trong saûn
xuaát vaø chaát löôïng, naâng cao thu nhaäp cho caù nhaân vaø lôïi
nhuaän cho coâng ty. Döôùi ñaây laø bieåu ñoà theå hieän trình ñoä

SSVTT:
Trang 156
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

vaên hoaù cuûa toaøn theå anh chò em coâng nhaân vieân trong
chi nhaùnh:

100
90
80
70
60
50 Series1
40
30
20
10
0
Cấp II Cấp II
Biểu đồ thể hiện trình độ văn hoá

SSVTT:
Trang 157
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

4.2. Moät Soá Chính Saùch Ñaõi Ngoä Chung Ñoái Vôùi
Toaøn Boä Caùn Boä_Coâng Nhaân Vieân Trong Chi Nhaùnh.

4.2.1. Löông Boång Vaø Ñaõi Ngoä:

Chi nhaùnh coù hai caùch traû löông:

 Boä phaän keá hoaïch, kó thuaät xuaát nhaäp khaåu vaø


caùc caáp quaûn lyù giaùn tieáp, tính löông theo thôøi gian laøm
vieäc.

 Ñoái vôùi khoái saûn xuaát tröïc tieáp thì tính löông theo
saûn phaåm. Giaùm ñoác seõ aán ñònh ñôn giaù cho töøng loaïi
saûn phaåm, töø ñoù ban keá toaùn laáy giaù ñoù chia cho thôøi
gian laøm vieäc cuûa coâng ñoaïn.

 Caùc caùn boä_ Coâng nhaân vieân höôûng löông thaùng


ñöôïc traû löông moät thaùng moät laàn, hoaëc chia laøm hai laàn,
traû nöûa thaùng moät laàn.

 Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng höôûng löông theo saûn phaåm
ñöôïc traû löông theo thoaû thuaän cuûa hai beân.

 Löông bình quaân cuûa caùn boä coâng nhaân vieân laø:
1.300.000 ñ/thaùng. Ngoaøi ra coøn coù theâm tieàn phuï caáp,
tieàn thöôûng, phuùc lôïi…

 Tieàn thöôûng seõ ñöôïc tính theâm vaøo tieàn löông cuûa
caùn boä_ Coâng nhaân vieân vaøo cuoái naêm. Tieàn naøy laáy
töø quyõ tieàn thöôûng cuûa coâng ty. Quyõ tieàn thöôûng naøy
ñöôïc taïo ra khi coâng ty hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coù
hieäu quaû, töø vieäc thöïc hieän toát hôïp ñoàng kinh teá, töø

SSVTT:
Trang 158
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

chaát löôïng saûn phaåm. Cheá ñoä tieàn thöôûng nhaèm khuyeán
khích caùn boä_ Coâng nhaân vieân laøm vieäc coù hieäu quaû vaø
coù naêng suaát chaát löôïng cao. Tieàn thöôûng ñöôïc aùp duïng
khi coâng ty laøm aên coù lôøi. Ngoaøi ra, coøn coù tieàn phuï caáp
chöùc vuï, phuï caáp ñi ñöôøng khi ñi coâng taùc xa do yeâu caàu
cuûa coâng vieäc (tieàn taøu xe, aên ôû…).

4.2.2. Baûo Hieåm Xaõ Hoäi Vaø Baûo Hieåm Y Teá:

 Nhaèm töøng böôùc môû roäng vaø naâng cao vieäc ñaûm
baûo vaät chaát, goùp phaàn oån ñònh cho ñôøi soáng ngöôøi lao
ñoäng vaø gia ñình trong tröôøng hôïp ñau oám, thai saûn, cheát,
tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp, maát vieäc laøm hoaëc
caùc ruûi ro khaùc… chi nhaùnh coâng ty aùp duïng cheá ñoä baûo
hieåm xaõ hoäi döôùi hình thöùc baét buoäc vaø ngöôøi lao ñoäng
ñoùng baèng 5% tieàn löông (coâng ty chòu 15%)

 Beân caïnh BHXH, chi nhaùnh trích 1% tieàn löông cuûa


ngöôøi lao ñoäng ñeå ñoùng baûo hieåm y teá (coâng ty chòu 2%)
vaø caùc caùn boä _ Coâng nhaân vieân ñöôïc khaùm söùc khoeû
ñònh kyø haøng naêm.

4.2.3. Quy Ñònh Thôøi Gian Laøm Vieäc Vaø Nghæ Leã:

Taát caû caùc caùn boäâ_ Coâng nhaân vieân trong chi
nhaùnh phaûi tuaân thuû ñuùng giôø giaác laøm vieäc, nghæ ngôi
ñaõ thoáng nhaát vôùi Coâng Ñoaøn cô sôû treân kyù keát thoaû
öôùc lao ñoäng taäp theå, ngöôøi lao ñoäng phaûi ñeán nôi laøm
vieäc ñuùng giôø, khoâng laøm vieäc rieâng trong giôø laøm vieäc
vaø söû duïng heát thôøi gian laøm vieäc trong ngaøy.

Thôøi gian laøm vieäc cuï theå:


SSVTT:
Trang 159
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Saùng: 7giôø 30 ñeán 11giôø 30

Chieàu töø 12giôø 30 ñeán 16giôø 30.

Ngoaøi ra, khi chi nhaùnh caàn toå chöùc laøm taêng ca khi
coù nhieàu ñôn haøng thì chi nhaùnh vaø ngöôøi lao ñoäng coù
thoaû thuaän rieâng nhöng thoâng thöôøng taêng ca töø 17 giôø
ñeán 20 giôø cuøng ngaøy.

4.2.4. quy ñònh thôøi gian nghæ leã, teát:

Theo quy ñònh taïi ñieàu 73 boä luaät lao ñoäng, “ngöôøi lao
ñoäng ñöôïc nghæ leã, teát trong naêm laø 8 ngaøy vaø ñöôïc
höôûng nguyeân löông, cuï theå laø nhöõng ngaøy nghæ sau;

- Teát döông lòch: 1 ngaøy.

- Teát aâm lòch: 4 ngaøy( 1 ngaøy cuoái naêm vaø 3 ngaøy


ñaàu naêm)

- Ngaøy giaûi phoùng Mieàn Nam 30/4: 1 ngaøy.

- Ngaøy quoác teá lao ñoäng 1/5: 1 ngaøy.

- Quoác khaùnh 2/9: 1 ngaøy.”

4.2.5. Quy Ñònh Thôøi Gian Nghæ Haøng Naêm:

 Theo ñieàu 74 boä luaät lao ñoäng coù söûa ñoåi boå sung
vaø coù hieäu löïc keå töø 1/ 7/ 2007. “ngöôøi lao ñoäng coù 12
thaùng laøm vieäc taïi moät doanh nghieäp vôùi moät ngöôøi söû
duïng lao ñoäng thì ñöôïc höôûng nguyeân löông khi nghæ theo quy
ñònh.” Nghæ pheùp naêm: Moät naêm ñöôïc nghæ 12 ngaøy. Tuyø
vaøo tính chaát coâng vieäc coù theå nghæ tôùi 16 ngaøy.

SSVTT:
Trang 160
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Theo ñieàu 75 boä luaät lao ñoäng, phaùp luaät coøn quy
ñònh cheá ñoä “soá ngaøy nghæ haøng naêm ñöôïc taêng theâm
theo thaâm nieân laøm vieäc taïi moät doanh nghieäp hoaëc vôùi
moät ngöôøi söû duïng lao ñoäng, cöù 5 naêm ñöôïc nghæ theâm
moät ngaøy”

 Nghæ vieäc vaãn höôûng löông: Theo ñieàu 78 boä luaät lao
ñoäng“ ngöôøi lao ñoäng ñöôïc nghæ veà vieäc rieâng maø vaãn
höôûng nguyeân löông trong nhöõng tröôøng hôïp sau ñaây:

+ Keát hoân nghæ 3 ngaøy.

+ Con keát hoân nghæ moät ngaøy.

+ Boá meï (caû beân choàng vaø beân vôï) cheát, vôï cheát
hoaëc choàng cheát, con cheát nghæ 3 ngaøy.”

Nghæ khoâng höôûng löông: Theo ñieàu 79 boä luaät lao


ñoäng “ngöôøi lao ñoäng coù theå thoaû thuaän vôùi ngöôøi söû
duïng lao ñoäng ñeå nghæ khoâng höôûng löông.”

Neáu nghæ pheùp phaûi thoâng baùo baèêng ñôn, coøn neáu
nghæ do baän vieäc rieâng khoaûng ½ ngaøy thì phaûi thoâng
baùo baèng mieäng vôùi caáp treân.

4.3. Giôùi Thieäu Ñoâi Neùt Veà Boä Phaän Nhaân Söï.

Taïi chi nhaùnh, boä phaän nhaân söï thuoäc ban haønh chính
quaûn trò. Ñöùng ñaàu boä phaän nhaân söï laø tröôûng boä phaän
nhaân söï sau ñoù laø nhaân vieân phuï traùch veà tieàn löông,
coâng ñoaøn, ñoaøn thanh nieân, hoäi phuï nöõ.

Sô ñoà khaùi quaùt veà boä phaän nhaân söï taïi chi nhaùnh:

SSVTT:
Trang 161
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Boä phaän nhaân söï

Tröôûng boä phaän


nhaân söï

Lao Coâng Ñoaøn Hoäi phuï


ñoäng ñoaøn Thanh nöõ
tieàn nieân

Thaønh Thaønh Thaønh Thaønh


vieân 1 vieân 2 vieân 1 vieân 2

Caùc Chöùc Naêng, Nhieäm Vuï Cuûa Boä Phaän Nhaân


Söï.

 Tröôûng boä phaän nhaân söï: Chæ ñaïo tröïc tieáp beân boä
phaän nhaân söï, leân keá hoaïch thöïc hieän caùc coâng vieäc cho
caùc nhaân vieân caáp döôùi nhö tuyeån duïng, ñaøo taïo, xaép
xeáp vaø boá trí lao ñoäng… Hoaïch ñònh chieán löôïc cho nguoàn
nhaân söï trong töông lai.

 Nhaân vieân lao ñoäng, tieàn löông: Theo doõi veà coâng
taùc toå chöùc nhaân söï, tình hình bieán ñoäng lao ñoäng nhö:
Tuyeån duïng, ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä_ Coâng nhaân
vieân, xaây döïng caùc quy cheá tuyeån duïng, phaân boå tieàn
löông, thöôûng vaø noäp baûo hieåm xaõ hoäi haøng thaùng cho
toaøn theå caùn boä_ Coâng nhaân vieân trong chi nhaùnh coâng
ty. Ñoàng thôøi giaûi quyeát moïi thuû tuïc giaáy tôø veà nhaân söï.

SSVTT:
Trang 162
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Boä phaän coâng ñoaøn: Theo doõi, chaêm lo ñôøi soáng


vaø baûo veä quyeàn lôïi cho anh chò em laøm vieäc trong chi
nhaùnh.

 Boä phaän Ñoaøn Thanh Nieân: Xaây döïng vaø toå chöùc
hoaït ñoäng ñoaøn theå, tham gia quaûn lí, chaêm lo, theo doõi,
phaân phoái tieàn löông, cheá ñoä chính saùch cuûa caùn boä_
Coâng nhaân vieân trong chi nhaùnh.

 Boä phaän hoäi phuï nöõ: Theo doõi giuùp ñôõ caùc chò em
phuï nöõ trong nhöõng luùc khoù khaên ñoàng thôøi taïo ñieàu
kieän cho hoï coù coâng aên vieäc laøm oån ñònh ñeå coù ñuû thu
nhaäp, chi tieâu trong gia ñình.

4.4. Quaù Tình Tuyeån Duïng Nhaân Söï Taïi Chi Nhaùnh
Coâng Ty Coå Phaàn May 19_ Boä Quoác Phoøng.

4.4.1. Caùc Nguoàn Tuyeån Duïng.

 Nguoàn öùng vieân töø trong noäi boä doanh nghieäp:

Tröôùc khi chi nhaùnh coâng ty tuyeån duïng nhaân söï vaøo
moät vò trí coøn troáng naøo ñoù thì ñieàu tröôùc tieân chi nhaùnh
thoâng baùo veà vieäc tuyeån duïng trong toaøn chi nhaùnh baèng
caùch daùn thoâng baùo leân baûng tin vaø thoâng tin treân loa
phoùng thanh ñöôïc laép ñaët trong noâi boä caùc phaân xöôûng
vaø caùc boä phaän khaùc. Sau ñoù nghieân cöùu hoà sô nhaân
vieân trong chi nhaùnh ñeå tìm nhöõng ngöôøi phuø hôïp vaø chuû
ñoäng tieáp caän vôùi hoï. Chaúng haïn nhö moät soá vò trí nhö toå
tröôûng toå saûn xuaát, KCS, quaûn ñoác phaân xöôûng… Chi
nhaùnh coâng ty seõ gaén thoâng baùo cho taát caû caùc caùn

SSVTT:
Trang 163
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

boïâ_ Coâng nhaân vieân bieát ñoàng thôøi thoâng baùo chi tieát
veà thuû tuïc tuyeån duïng cuõng nhö caùc ñieàu kieän döï tuyeån
cuï theå ñeå caùn boä_ Coâng nhaân vieân coù khaû naêng ñeán
ñaêng kyù. Ñaây laø moät chính saùch thuùc ñaåy nhaân vieân taïi
chi nhaùnh vaø taïo cho hoï coù cô hoäi thaêng tieán ngheà
nghieäp. Beân caïnh ñoù, coù moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät laø
ñöôïc ñeà cöû leân laøm caùc chöùc vuï cao hôn laø do trong quaù
trình laøm vieäc, ban giaùm ñoác vaø caùc nhaø quaûn lyù caùc
phoøng ban nhaän thaáy nhöõng ngöôøi naøo coù khaû naêng thöïc
hieän toát coâng vieäc hieän taïi vaø hoï coù theå ñaûm nhieäm
chöùc vuï cao hôn maø hieän nay chi nhaùnh coøn thieáu ngöôøi.

Tuyeån choïn nhaân vieân laø caû moät quaù trình phöùc
taïp. Nhöõng nghieäp vuï lieân quan ñeán tuyeån duïng ñoøi hoûi
phaûi coù chuyeân moân nghieäp vuï vaø ñöôïc aùp duïng moät
caùch khoa hoïc, bieát aùp duïng chieán löôïc nhaân söï phuø hôïp
vôùi caùc chieán löôïc saûn xuaát vaø kinh doanh trong chi nhaùnh.
Khi aùp duïng phöông phaùp tuyeån duïng töø noäi boä thì chi
nhaùnh coù nhieàu thuaän lôïi hôn ñoàng thôøi tieát kieäm ñöôïc
chi phí veà thôøi gian vaø taøi chính.

Tuyø theo moãi coâng vieäc maø chi nhaùnh seõ löïa choïn
nhöõng ngöôøi phuø hôïp vì taïi chi nhaùnh coù raát nhieàu coâng
vieäc ñoøi hoûi nhöõng kyõ naêng laøm vieäc khaùc nhau: Nhö
coâng nhaân may ñoøi hoûi phaûi bieát may thaønh thaïo coâng
nghieäp vaø coù khaû naêng may ôû nhieàu coâng ñoaïn khaùc
nhau, coù kyõ naêng kheùo leùo, söùc khoeû toát… nhaân vieân
KCS phaûi thoâng thaïo veà caùc tieâu chuaån cuûa heä thoáng
quaûn lyù ISO 9001:2000 maø coâng ty ñang aùp duïng, thaáu

SSVTT:
Trang 164
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

hieåu caùc yeâu caàu veà chaát löôïng cuûa caùc maët haøng ñeå
töø ñoù phaùt hieän vaø loaïi boû nhöõng baùn thaønh phaåm vaø
thaønh phaåm khoâng ñaït yeâu caàu, ñaûm baûo laøm ñuùng
ngay töø ñaàu…

Nhö vaäy, chi nhaùnh coâng ty tuyeån choïn nhaân vieân laø
chuû yeáu löïa choïn nhöõng ngöôøi phuø hôïp vôùi tính chaát cuûa
töøng loaïi coâng vieäc vì khaû naêng cuûa con nguôøi thöïc söï
ñöôïc phaùt huy heát tieàm naêng khi maø hoï ñöôïc boá trí laøm
vieäc thích hôïp vôùi khaû naêng cuûa hoï. Chi nhaùnh coâng ty ñaõ
taïo ra baàu khoâng khí vaên hoaù toát, caùc caùn boä_ Coâng
nhaân vieân ñeàu bình ñaúng, khoâng phaân bieät ñoái xöû, coù
tinh thaàn ñoaøn keát cao, luoân luoân ñoäng vieân giuùp ñôõ nhau
trong coâng vieäc.

 Nguoàn öùng vieân beân ngoaøi chi nhaùnh cuûa coâng ty.

Khi nguoàn noäi boä khoâng giaûi quyeát ñuû nhu caàu thì chi
nhaùnh seõ tuyeån öùng vieân töø beân ngoaøi. Nguoàn öùng vieân
töø beân ngoaøi goàm coù baïn beø cuûa nhaân vieân trong chi
nhaùnh coâng ty, nhaân vieân cuõ, öùng vieân töï noäp ñôn xin
vieäc, nhaân vieân cuûa caùc haõng khaùc, caùc tröôøng ñaïi hoïc
vaø cao ñaúng, coâng nhaân laønh ngheà töï do, lao ñoäng phoå
thoâng hoaëc thoâng qua trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm… chi
nhaùnh thöôøng xuyeân tuyeån coâng nhaân may, caét, ñoùng goùi
töø beân ngoaøi.

Do haøng naêm soá coâng nhaân trong chi nhaùnh coâng ty


thöôøng nghæ vieäc khoaûng 10% treân toång soá coâng nhaân
vôùi nhieàu lyù do nhö chuyeån qua laøm vieäc cho nhöõng doanh

SSVTT:
Trang 165
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nghieäp khaùc coù ñieàu kieän hôn, hoï boû vieäc vì lyù do laäp gia
ñình hay baïn beø cuûa hoï keùo hoï vaøo moät cuoäc laøm aên
môùi töï chuû hôn… nhaát laø vaøo caùc sau dòp teát coå truyeàn
cuûa daân toäc. Chính vì vaäy coâng ty thöôøng xuyeân tuyeån lao
ñoäng ñaëc bieät laø coâng nhaân may 1 kim, 2 kim thoâng qua
moät soá trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm taïi quaän Taân Bình
vaø khu coâng nghieäp Taân Bình, thueâ ngöôøi phaùt tôøi rôi, lieân
heä vôùi moät soá tröôøng ñaïi hoïc cao ñaúng coù heä coâng
nhaân kó thuaät veà nghaønh may baäc 3/6 ñeå lieân heä tuyeån
duïng veà laâu veà daøi.

4.4.2. Tieâu Chuaån Tuyeån Duïng Nhaân Söï Taïi Chi Nhaùnh
Coâng Ty.

 Ñoái vôùi caùc caáp quaûn lyù: Ñoøi hoûi nhöõng öùng vieân
phaûi bao quaùt veà kinh teá, vaên hoaù, kinh teá, chính trò, xaõ
hoäi. Ngoaøi ra, coâng ty coøn yeâu caàu phaûi coù caùc kyõ naêng
nhö: Kyõ naêng kyõ thuaät, kyõ naêng quaûn lyù con ngöôøi, kyõ
naêng tö duy chieán löôïc.

Tuyø vaøo möùc ñoä coâng vieäc maø chi nhaùnh coâng ty
ñöa ra quyeát ñònh tuyeån choïn ngöôøi. Ñoái vôùi nhaø quaûn trò
caáp cao nhö giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác… thì coâng ty tuyeån
choïn nhöõng ngöôøi coù kyõ naêng tö duy chieán löôïc gioûi hôn
caùc caáp döôùi. Coøn ñoái vôùi caùc nhaø quaûn trò caáp thaáp
thì kyõ naêng kyõ thuaät laø caàn thieát vì ôû caáp naøy nhaø
quaûn trò laøm vieäc chaët cheõ vôùi quy trình saûn xuaát. Coøn
veà kyõ naêng nhaân söï thì raát caàn thieát ñoái vôùi nhaø quaûn
trò ôû moïi caáp vì nhaø quaûn trò naøo cuõng phaûi qua hoaït
ñoäng giao tieáp giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi.

SSVTT:
Trang 166
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñoái vôùi nhaân vieân:

Tieâu chuaån tuyeån choïn nhaân vieân trong chi nhaùnh


coâng ty do giaùm ñoác quyeát ñònh. Giaùm ñoác xem xeùt laø
thieáu ngöôøi ôû boä phaän naøo, ôû chöùc vuï naøo. Töø ñoù
giaùmn ñoác ñöa ra tieâu chuaån. Ví duï nhö tieâu chuaån veà
tuyeån duïng keá toaùn tröôûng laø thaønh thaïo vi tính, hoïc
chuyeân ngaønh keá toaùn ôû baäc ñaïi hoïc vaø cao ñaúng, coù
kinh ngheäm hai naêm trôû leân, anh vaên trình ñoä B.

 Ñoái vôùi coâng nhaân:

Coâng ty thöôøng tuyeån coâng nhaân ôû caùc khaâu caét,


may, vaø hoaøn thaønh. Yeâu caàu ñoái vôùi coâng nhaân khi
tuyeån duïng laø thanh nieân töø 18 tuoåi ñeán döôùi 35 tuoåi,
khoâng coù tieàn aùn, tieàn söï, bieát may coâng nghieäp, coù söùc
khoeû, lí lòch roõ raøng… hoaëc laø caùc lao ñoäng phoå thoâng.
Khi tuyeån vaøo coâng ty seõ phaân boå nguoàn lao ñoäng naøy
xuoáng caùc phaân xöôûng quaûn lyù ñaøo taïo coâng nhaân veà
moïi maët lieân quan ñeán saûn xuaát ñeå cho coâng nhaân môùi
vaøo laøm quen vaø bieát caùch thöïc hieän coâng vieäc theo kòp
vôùi tieán ñoä saûn xuaát.

4.4.3. Trình Töï Cuûa Quaù Trình Tuyeån Duïng Trong Chi
Nhaùnh Coâng Ty.

Trong khi chi nhaùnh coâng ty thieáu ngöôøi thì boä phaän
nhaân söï coù traùch nhieäm thoâng baùo tuyeån duïng. Tröôùc khi
tuyeån duïn, nhaø quaûn trò xem xeùt thieáu ngöôøi ôû boä phaän
naøo roài töø ñoù ñoái chieáu yeâu caàu vôùi baûn moâ taû coâng
vieäc vaø baûn moâ taû chi tieát tieâu chuaàn coâng vieäc ñeå xem

SSVTT:
Trang 167
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

tuyeån duïng töø nguoàn naøo vaø baèng phöông phaùp gì. Thoâng
thöôøng chi nhaùnh coâng ty thöôøng tuyeån duïng nhaân söï ñaêïc
bieät laø nhaân vieân vaên phoøng theo nhöõng trình töï sau:

 Xem xeùt hoà sô xin vieäc.

Böôùc ñaàu tieân trong tieán trình tuyeån choïn bao goàm
vieäc xem xeùt hoà sô xin vieäc, maãu ñôn coâng ty soaïn thaûo.
Phoøng nhaân söï seõ xem xeùt, ñaùnh giaù xem öùng vieân ñoù
coù phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa coâng ty hay khoâng.

Moät maãu ñôn do chi nhaùnh coâng ty soaïn thaûo vôùi noäi
dung coâ ñoïng vaø ngaén goïn neân trong quaù trình xem xeùt seõ
tieát kieäm ñöôïc thôøi gian ñeå löïa choïn öùng vieân vaø khaùm
phaù ra nhöõng öùng vieân thöïc söï coù trình ñoä vaø naêng löïc
ñeå ñaûm nhaän vò trí ñang tuyeån duïng. Nhöõng thoâng tin maø
öùng vieân ñieàn vaøo khoaûng troáng ñöôïc ñoái chieáu, so saùnh
vôùi baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn moâ taû tieâu chuaån chi
tieát coâng vieäc ñeå xem caùc tieâu chuaån öùng vieân coù phuø
hôïp vôùi yeâu caàu cuûa coâng ty hay khoâng. Neáu thaáy ñaït
yeâu caàu thì thöïc hieän caùc böôùc keá tieáp, neáu khoâng ñaït
thì loaïi ngay töø ñaàu.

Coâng ty chæ nghieân cöùu kyõ lyù lòch, ñôn xin vieäc… ñeå
xem trình ñoä hoïc vaán, trình ñoä chuyeân moân hay kyõ naêng,
kinh nghieäm ngheà nghieäp, tuoåi taùc, giôùi tính… cuûa töøng
öùng vieân ñeå nhaèm tuyeån choïn ñuùng ngöôøi vaøo ñuùng
vieäc.

 Traéc nghieäm

SSVTT:
Trang 168
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Muïc ñích cuûa traéc nghieäm: Chi nhaùnh coâng ty söû duïng
phöông phaùp traéc nghieäm vôùi muïc ñích laø tuyeån duïng
ngöôøi thích hôïp vôùi coâng vieäc ñöôïc giao neân ñaõ ñaït ñöôïc
keát quaû sau:

+ Giaûm bôùt ñöôïc nhieàu chi phí veà huaán luyeän vì bieát
ñöôïc naêng khieáu cuûa hoï, coâng ty chæ vieäc phaùt trieån khaû
naêng ñoù leân chöù khoâng phaûi huaán luyeän ngöôøi maø ta
khoâng bieát hoï coù naêng khieáu gì.

+ Giaûm thieåu ñöôïc nhöõng ruûi ro trong kinh doanh do


khaû naêng yeáu keùm cuûa nhaân vieân.

+ Ruùt ngaén thôøi gian taäp söï cuûa nhaân vieân.

+ Nhaân vieân ñöôïc thaêng thöôûng moät caùch hôïp lyù.

+ Nhaân vieân ñöôïc giao cho coâng vieäc ñuùng khaû naêng.

+ Giaûm bôùt ñöôïc tình traïng nhaân vieân töï yù nghæ vieäc
hoaëc thoâi vieäc do khoâng thích hôïp vôùi coâng vieäc.

Caùc loaïi traéc nghieäm maø coâng ty thöôøng aùp duïng.

Hieän nay chi nhaùnh cuûa coâng ty thöôøng söû duïng


nhieàu loaïi traéc nghieäm sau ñaây ñeå tuyeån duïng öùng vieân.
Ñoù laø:

+ Traéc nghieäm taâm lyù: chi nhaùnh coâng ty ñeà ra loaïi traéc
nghieäm naøy laø vì noù ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc
tuyeån choïn, saép xeáp cuõng nhö thuyeân chuyeån nhaân vieân.
Loaïi traéc nghieäm naøy seõ giuùp cho nhaø quaûn trò bieát ñöôïc
öùng vieân ñoù coù tinh thaàn taäp theå hay khoâng, coù hoaø
SSVTT:
Trang 169
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ñoàng vôùi moïi ngöôøi hay khoâng, thaùi ñoä öùng xöû cuûa öùng
vieân nhö theá naøo? ñeå choïn ñöôïc öùng vieân phuø hôïp.

+ Traéc nghieäm tính caùch: chi nhaùnh coâng ty cho raèng


tính caùch cuûa ngöôøi quaûn lyù cuõng aûnh höôûng nghieâm
troïng ñeán quaù trình thöïc hieän coâng vieäc. Vì vôùi tính caùch
baûo thuû, ñoäc ñoaùn khoâng ñeà cao tính taäp theå… thì khoù
maø laõnh ñaïo thaønh coâng ñöôïc.

+ Traéc nghieäm naêng khieáu vaø khaû naêng chuyeân


moân: Nhaèm bieát ñöôïc naêng khieáu vaø khaû naêng chuyeân
moân nghieäp vuï cuûa öùng vieân ôû möùc ñoä naøo maø tuyeån
choïn cho phuø hôïp.

+ Traéc nghieäm khaû naêng vaän duïng ñaàu oùc vaøo cô


baép: Traéc nghieäm naøy nhaèm thaêm doø söùc khoeû, söï phoái
hôïp giöõa tinh thaàn vaø söï kheùo leùo cuûa tay chaân. Chi
nhaùnh coâng ty duøng loaïi traéc nghieäm naøy ñeå tuyeån choïn
nhöõng öùng vieân laøm ôû khaâu uûi, caét.

+ Traéc nghieäm sôû thích veà ngheà nghieäp.

Chi nhaùnh coâng ty thöôøng söû duïng loaïi traéc nghieäm


naøy ñeå tuyeån duïng nhaân söï. Vì traéc nghieäm sôû thích seõ
bieát ñöôïc öùng vieân ñeán vôùi doanh nghieäp laø thöïc söï thích
laøm coâng vieäc ñoù vaø muoán gaén boù laâu daøi vôùi doanh
nghieäp hay chæ laø phöông phaùp taïm thôøi, hoaëc baát ñaéc dó
môùi laøm coâng vieäc naøy.

Caùc loaïi traéc nghieäm chuyeân moân: Coâng ty raát chuù


troïng ñeán loaïi traéc nghieäm naøy ñeå choïn nhaân vieân hoaëc
coâng nhaân. Do vaäy coâng taùc tuyeån choïn trong coâng ty
SSVTT:
Trang 170
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

luoân ñaït hieäu quaû, chính xaùc vaø choïn ñöôïc ñuùng ngöôøi
vaøo ñuùng vieäc.

+ Caùc phöông phaùp traéc nghieäm: Chi nhaùnh coâng ty


thöôøng ñöa ra ba phöông phaùp sau:

+ Buùt vaán traéc nghieäm: Hình thöùc naøy yeâu caàu öùng
vieân traû lôøi nhöõng caâu hoûi trong baøi kieåm tra do chi
nhaùnh coâng ty soaïn thaûo. Nhaèm thaêm doø caù tính, naêng
löïc vaø phaåm chaát cuûa öùng vieân.

+ Khaåu vaán traéc nghieäm: Boä phaän tuyeån duïng ñaët ra


nhöõng caâu hoûi vaø yeâu caàu öùng vieân traû lôøi moät caùch
tröïc tieáp. Vôùi phöông phaùp naøy ngöôøi phoûng vaán coù theå
nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chính xaùc thaùi ñoä, phong caùch vaø
moät phaàn hieåu ñöôïc caù tính cuûa öùng vieân. Nhöng caùch
naøy phuï thuoäc raát nhieàu vaøo baûn thaân moãi phoûng vaán
vieân neáu phoûng vaán vieân coù aán töôïng toát veà öùng vieân
thì nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù cao hôn nhöõng öùng vieân khaùc,
mang tính chuû quan.

+ Traéc nghieäm baèng maùy moùc, maùy vi tính, hình veõ


vaø duïng cuï lieân heä: Thoâng thöôøng loaïi traéc nghieäm naøy
chæ daønh cho nhöõng öùng vieân laøm coâng vieäc nhö moät
ngöôøi kyõ sö cô khí. Boä phaän tuyeån duïng seõ cho traéc
nghieäm treân maùy moùc nhö hoûi veà caùc boä phaän, caáu taïo,
chöùc naêng cuûa maùy moùc, hoaëc baèng caùch khaùc laø ñöa
ra cac hình veõ caáu taïo chi tieát cuûa moät soá loaïi maùy phuïc
vuï cho saûn xuaát taïi chi nhaùnh vaø töø ñoù yeâu caàu öùng

SSVTT:
Trang 171
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

vieân nhìn leân hình veõ ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi maø phoûng
vaán vieân ñöa ra..

Töø caùc phöông phaùp traéc nghieäm ñaõ ñem laïi cho coâng
ty nhieàu lôïi ñieåm nhö sau:

+ Tieân ñoaùn öùng vieân coù theå thaønh coâng trong coâng
vieäc tôùi möùc ñoä naøo.

+ Khaùm phaù ñöôïc nhöõng khaû naêng hay taøi naêng ñaëc
bieät cuûa öùng vieân maø ñoâi luùc öùng vieân khoâng heà hay
bieát.

Keát quaû chính xaùc hôn phöông phaùp phoûng vaán vì seõ
giôùi haïn phaàn naøo thaønh kieán hay khuynh höôùng cuûa
ngöôøi phoûng vaán.

+ Giuùp cho coâng ty tìm ñöôïc caùc saéc thaùi, ñaëc ñieåm
veà caù tính cuõng nhö naêng khieáu tieàm aån cuûa töøng öùng
vieân.

+ Giuùp tìm ra nhöõng öùng vieân coù nhöõng ñaëc ñieåm


gioáng nhau hoaëc khoaûng caùch cuûa hoï khoâng quaù xa ñeå
xeáp hoï laøm vieäc chung moät lónh vöïc. Chính vieäc saép xeáp
naøy laø cô hoäi cho vieäc phaùt trieån nhanh caùc moái quan heä
giöõa nhöõng ñoàng nghieäp vaø hình thaønh nguyeân taéc laøm
vieäc theo nhoùm seõ laøm taêng hieäu quaû cuûa coâng vieäc.

 Phoûng vaán sô boä:

+ Sau khi caùc hoà sô ñöôïc xem xeùt sô boä vaø öùng vieân
ñaõ ñaït töø cuoäc thi traéc nghieäm, coâng ty seõ thoâng baùo cho
caùc öùng vieân ñöôïc choïn ñeå tham döï caùc giai ñoaïn choïn löïa

SSVTT:
Trang 172
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

keá tieáp. Ñaây laø laàn ñaàu tieân öùng vieân ñöôïc tieáp xuùc
vôùi chi nhaùnh cuûa coâng ty moät caùch chính thöùc. Vì vaäy
caùc tieáp vieân trong chi nhaùnh coâng ty luoân luoân nhieät tình,
côûi môû, taïo ra baàu khoâng khí thoaûi maùi cho öùng vieân
tröôùc khi baét ñaàu vaøo cuoäc phoûng vaán.

+ Ñaây laø giai ñoaïn choïn sô boä ñeå loaïi caùc öùng vieân
khoâng ñuû yeâu caàu. Sau khi phoûng vaán veà caù tính vaø
phaåm chaát ñaïo ñöùc, ngöôøi phoûng vaán hoûi öùng vieân moät
soá caâu hoûi veà chuyeân moân moät caùch toång quaùt, neáu
khoâng ñaït thì coù theå loaïi boû ngay.

+ Hieän taïi, phoûng vaán laø phöông phaùp thoâng duïng


nhaát maø chi nhaùnh thöôøng aùp duïng trong caùc kyø tuyeån
duïng.

+ Taïi chi nhaùnh coâng ty coøn thöïc hieän hình thöùc


phoûng vaán theo maãu, töùc laø hình thöùc phoûng vaán coù söû
duïng baûng caâu hoûi maãu trong quaù trình phoûng vaán öùng
vieân. Caùc caâu hoûi thöôøng ñöôïc thieát keá treân cô sôû
nghieân cöùu kyõ löôõng caùc yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Tieâu
chuaån cuûa öùng vieân caàn coù ñöôïc caùc nhaø quaûn trò taäp
hôïp saùt vôùi yeâu caàu cuûa coâng vieäc taïi chi nhaùnh vaø
phaûi phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø con ngöôøi cuûa öùng vieân. Ví
duï nhö chi nhaùnh caàn tuyeån moät coâng nhaân laøm vieäc ôû
khaâu uûi thì nhaát thieát phaûi laø ngöôøi coù söùc khoeû, khaû
naêng chòu ñöïng söùc noùng töø baøn laø hôi nöôùc toaû ra, ñoâi
tay caàn phaûi kheùo leùo vaø deûo dai, khaû naêng ñöùng laâu
trong nhieàu giôø lieàn. Neáu chuùng ta choïn nhöõng ngöôøi söùc
khoeû yeáu, hay thöôøng bò choùng maët khi ñöùng laâu moät

SSVTT:
Trang 173
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

choã.. thì taát nhieân seõ khoâng chòu ñöïng vaø laøm vieäc laâu
daøi cuøng goùp söùc ñöa chi nhaùnh phaùt trieån vaø caïnh tranh
cuøng vôùi nhöõng doanh nghieäp khaùc ñöôïc.

Khi öùng vieân ñaït yeâu caàu thì coù nghóa laø öùng vieân
ñaõ vöôït qua ñöôïc böôùc khoù khaên nhaát. Chæ caàn ngöôøi
phoûng vaán kieåm tra laïi hoà sô, lyù lòch , xaùc minh ñieàu tra,
khaùm söùc kheûo moät laàn nöõa taïi coâng ty laø coù theå ra
quyeát ñònh tuyeån choïn.

 Quaù trình tuyeån choïn taïi chi nhaùnh ruùt goïn laïi
chæ coøn 5 böôùc:

- Böôùc 1: Chuaån bò phoûng vaán. ÔÛ böôùc naøy phoûng


vaán vieân trong chi nhaùnh thöôøng thöïc hieän caùc coâng vieäc
sau:

+ Xem xeùt laïi coâng vieäc, nghieân cuöùu baûng moâ taû
coâng vieäc vaø baûng tieâu chuaån coâng vieäc ñeå hieåu roõ
nhöõng yeâu caàu, ñaëc ñieåm cuûa coâng vieäc moät laàn nöõa
ñeå coù theå hình dung ra maãu nhaân vieân lyù töôûng ñuû khaû
naêng thöïc hieän coâng vieäc.

+ Nghieân cöùu hoà sô cuûa öùng vieân vaø ghi laïi nhöõng
sôû tröôøng vaø nhöõng maët coøn haïn cheá cuûa öùng vieân ñeå
chuaån bò laøm saùng toû khi tieán haønh phoûng vaán.

+ Xaùc ñònh ñòa ñieåm vaø thôøi gian phoûng vaán thích
hôïp. Baùo cho öùng vieân bieát tröôùc ít nhaát moät tuaàn veà
cuoäc phoûng vaán saép tôùi.

SSVTT:
Trang 174
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

- Böôùc 2: Chuaån bò caâu hoûi phoûng vaán. ÔÛ ñaây, caâu


hoûi phoûng vaán ñöôïc chia thaønh 3 loaïi:

+ Caâu hoûi chung: Laø nhöõng caâu hoûi chung ñöôïc söû
duïng nhaèm tìm hieåu ñoäng cô, quan ñieåm, sôû thích, khaû
naêng hoaø ñoàng vaø khaû naêng laøm vieäc theo nhoùm... cuûa
öùng vieân. Loaïi caâu hoûi phoûng vaán naøy ñöôïc söû duïng ñeå
phoûng vaán öùng vieân cho nhieàu loaïi coâng vieäc khaùc nhau
trong chi nhaùnh. Ví duï:

Ví duï 1: Anh (chò ) coù hoaøn thaønh coâng vieäc thöôøng


xuyeân ñuùng thôøi haïn vaø vôùi chaát löôïng toát khoâng?

Víduï 2: Anh (chò) coù theå laøm coâng vieäc gì cho coâng ty
chuùng toâi?

Ví duï 3: Haõy keå cho chuùng toâi nghe veà nhöõng nôi anh
(chò) ñaõ laøm vieäc, teân coâng vieäc, thôøi gian ñaõ laøm, noäi
dung vaø vò trí maø tröôùc kia anh ( chò) ñaõ töøng laøm.

+ Caâu hoûi ñaëc tröng cho töøng loaïi coâng vieäc: Moãi loaïi
coâng vieäc thöôøng coù moät soá yeâu caàu ñaëc bieät hôn so
vôùi caùc coâng vieäc khaùc. Caùc caâu hoûi ñaëc tröng cho töøng
coâng vieäc seõ giuùp cho hoäi ñoàng phoûng vaán xaùc ñònh
ñöôïc naêng löïc sôû tröôøng vaø thöïc söï vôùi moät öùng vieân
coù nhöõng naêng löïc nhö vaäy coù khaû naêng thöïc hieän coâng
vieäc ôû vò trí ñang tuyeån hay khoâng. Ví duï ñoái vôùi coâng
nhaân may:

Ví duï 1: anh (chò) ñaõ bieát may coâng nghieäp chöa? Vaø
anh (chò) ñaõ may ñöôïc bao laâu roài?

SSVTT:
Trang 175
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Ví duï 2: anh (chò) muoán möùc löông laø bao nhieâu?

Vídu 3: anh (chò) xin vaøo coâng ty chuùng toâi laøm coâng
vieäc gì?

+ Caâu hoûi rieâng bieät: Sau khi nghieân cöùu hoà sô cuûa
öùng vieân, phoûng vaán vieân seõ ñaët moät soá caâu hoûi rieâng
bieät lieân quan ñeán nhöõng sôû tröôøng, haïn cheá, nhöõng
dieåm ñaëc bieät trong cuoäc ñôøi ngheà nghieäp hoaëc ñaëc
ñieåm caù nhaân cuûa öùng vieân. Do ñoù caùc öùng vieân khaùc
nhau ñeàu phaûi traû lôøi nhöõng caâu hoûi khaùc nhau.

Ví duï 1: Anh (chò) thích laøm ôû khaâu may, caét, hay hoaøn
thaønh?

Ví duï 2: Theo anh (chò) coâng vieäc may coù yeâu caàu ñoøi
hoûi gì?

Ví duï 3: Anh (chò) ñaõ töøng laøm trong coâng ty naøo? Vaø
ñaõ laøm vieäc ñöôïc bao laâu? Vì sao anh chò khoâng laøm ôû ñoù
nöõa maø laïi xin vieäc trong coâng ty chuùng toâi?

Ví duï 4: Möùc löông khôûi ñaàu vaø möùc löông hieän nay
cuûa anh (chò) ôû coâng ty cuõ laø bao nhieâu?

Ví duï 5: Anh (chò) thích laøm vieäc theo hôïp ñoàng hay laøm
vieäc laâu daøi cho coâng ty chuùng toâi?

Ví duï 6: Anh chò muoán laøm vieäc ngay hay khoâng?

- Böôùc 3: Xaây döïng heä thoáng thang ñieåm ñaùnh giaù


caùc caâu traû lôøi.

SSVTT:
Trang 176
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

+ Moãi caâu hoûi phoûng vaán, phoûng vaán vieân ñeàu döï
ñoaùn caùc phöông aùn traû lôøi vaø hoï xaùc ñònh nhöõng caâu
traû lôøi nhö theá naøo seõ ñöôïc ñaùnh giaù toát, khaù, trung bình,
yeáu vaø keùm hoaëc theo thang ñieåm möôøi. Thoâng thöôøng
caùc nhaø laõnh ñaïo cao nhaát seõ ñaùnh giaù caùc caâu traû lôøi
theo nhöõng thang ñieåm khaùc nhau theo yù kieán baûn thaân
cuûa hoï. Do ñoù, phoûng vaán vieân trong chi nhaùnh thöôøng
tham khaûo yù kieán cuûa ban laõnh ñaïo ñeå ñaùnh giaù caùc
caâu traû lôøi cuûa öùng vieân.

- Böôùc 4: Tieán haønh thöïc hieän phoûng vaán.

Taát caû caùc thaønh vieân cuûa hoäi ñoàng phoûng vaán ñaõ
coù söï thoáng nhaát veà baûng caâu hoûi vaø caùch ñaùnh giaù
caùc caâu traû lôøi cuûa öùng vieân tröôùc khi baét ñaàu phoûng
vaán. Moät thaønh vieân trong hoäi ñoàng phoûng vaán seõ giôùi
thieäu toùm taét veà öùng vieân vôùi caùc thaønh vieân khaùc. Ñeå
giuùp cho caùc öùng vieân khoâng bò hoài hoäp, maát töï tin trong
quaù trình phoûng vaán, hoäi ñoàng phoûng vaán noùi chuyeän
thaân maät vôùi öùng vieân trong luùc ñaàu. Trong khi phoûng
vaán, phoûng vaán vieân hoûi heát caùc caâu traû lôøi roài sau ñoù
ñeå daønh thôøi gian ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa öùng vieân.
Hoäi ñoàng phoûng vaán keát thuùc phoûng vaán baèng moät
nhaän xeùt tích cöïc nhaèm khích leä öùng vieân vaø thoâng baùo
cho öùng vieân bieát veà thôøi gian, ñòa ñieåm vaø caùch thöùc
gaëp gôõ tieáp xuùc trong laàn sau. Sau khi phoûng vaán heát caùc
öùng vieân trong ngaøy, caùc thaønh vieân cuûa hoäi ñoàng
phoûng vaán seõ thaän troïng xem xeùt vaø ñieåm ñaùnh giaù ñoái
vôùi töøng thaønh vieân.

SSVTT:
Trang 177
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Xaùc minh ñieàu tra:

Sau khi phoûng vaán xong, phoûng vaán vieân seõ thöïc hieän
xaùc minh ñieàu tra, ñaây laø quaù trình laøm saùng toû theâm
nhöõng ñieàu chöa roõ ñoái vôùi nhöõng öùng vieân coù trieån
voïng toát. Thoâng qua tieáp xuùc vôùi ñoàng nghieäp cuõ, baïn
beø, thaày coâ giaùo hoaëc laõnh ñaïo cuõ cuûa öùng vieân. Xaùc
minh ñieàu tra ngoaøi xaùc ñònh veà söï thaät coù nhö öùng vieân
trình baøy hay khoâng coøn nhaèm bieát theâm veà trình ñoä, kinh
nghieäm, tính caùch cuûa öùng vieân… ñeå choïn ngöôøi phuø hôïp
cho caùc chöùc vuï maø chi nhaùnh coâng ty caàn tuyeån.

 Khaùm söùc khoeû: Khaùm söùc khoeû cho öùng vieân laø
ñieàu quan troïng maø moãi coâng ty caàn phaûi thöïc hieän. Vì
cho duø öùng vieân coù trình ñoä, coù kinh nghieäm, coù gioûi nhö
theá naøo maø khoâng coù söùc khoeû thì cuõng khoângtheå laøm
vieäc vaø gaén boù laâu daøi cuøng coâng ty ñöôïc. Ngoaøi ra khi
nhaän nhöõng ngöôøi khoâng ñuû söùc khoeû laøm vieäc coù theå
seõ gaây nhieàu nhöõng raéc roái cho chi nhaùnh. Nhö vaäy, ñoái
vôùi caùc öùng vieân ñaõ loït vaøo caùc trình töï treân maø söùc
khoeû toát thì coâng ty seõ tuyeån duïng vaøo laøm.

 Chính thöùc tuyeån duïng: Khi ñaõ ñaït ñöôïc yeâu caàu thì
chi nhaùnh coâng ty seõ tuyeån duïng hoï vaøo laøm nhö moät
nhaân vieân chính thöùc, ñöôïc caùc thaønh vieân trong chi nhaùnh
chæ daãn caùch thöùc laøm vieäc vì luùc ñaàu môùi böôùc vaøo
coâng ty, caùc öùng vieân coøn bôõ ngôõ.

4.4.4. Moät Soá Phöông Thöùc Tuyeån Choïn Nhaân Söï Taïi
Chi Nhaùnh Coâng Ty.

SSVTT:
Trang 178
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Taïi chi nhaùnh coâng ty aùp duïng hai phöông phaùp tuyeån
duïng ñoù laø tuyeån duïng moät laàn laøm vieäc laâu daøi vaø
phöông thöùc tuyeån duïng theo hôïp ñoàng.

 Tuyeån duïng moät laàn laøm vieäc laâu daøi:

Coù moät soá ngöôøi muoán laøm vieäc laâu daøi trong moät
coâng ty cho ñeán khi veà höu. Vôùi hình thöùc naøy coâng ty coù
ñöôïc moät nguoàn nhaân söï oån ñònh vaø trung thaønh. Coøn veà
phía ngöôøi lao ñoäng thì hoï coù moät coâng vieäc oån ñònh,
tuyeån duïng theo caùch naøy chi nhaùnh cuûa coâng ty khoâng
phaûi toán nhieàu chi phí cho vieäc tuyeån duïng nhieàu laàn do
coù nhieàu coâng nhaân thay ñoåi coâng vieäc… nhöôïc ñieåm laø
khoâng coù phong caùch laøm vieäc môùi.

 Tuyeån duïng theo hôïp ñoàng.

Coù nhieàu loaïi hôïp ñoàng tuyeån duïng maø chi nhaùnh
coâng ty ñang aùp duïng nhö:

+ Hôïp ñoàng khoâng thôøi haïn (ñoái vôùi nhaân vieân vaø
coâng nhaân tuyeån duïng moät laàn laøm vieäc laâu daøi).

+ Hôïp ñoàng xaùc ñònh (hôïp ñoàng daøi haïn, trung haïn,
ngaén haïn).

+ Hôïp ñoàng laøm vieäc theo thôøi vuï.

Tuyø theo ñieàu kieän cuûa ngöôøi lao ñoäng laø hoï choïn
loaïi hôïp ñoàng naøo maø coâng ty bieát ñöôïc neân tuyeån nhieàu
hay ít.

SSVTT:
Trang 179
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Tuyeån duïng theo hôïp ñoàng coù nhöôïc ñieåm laø khi
ngöôøi lao ñoäng vaøo laøm vieäc, hoï thöôøng coù tö töôûng chæ
laøm vieäc taïm thôøi maø khoâng coù tö töôûng phaán ñaáu cho
töông lai vaø söï nghieäp cuûa baûn thaân taïi chính chi nhaùnh
cuûa coâng ty vaø khi keát thuùc thôøi haïn hôïp ñoàng thì cuõng
coù nhieàu tröôøng hôïp khoâng kyù tieáp hôïp ñoàng vôùi chi
nhaùnh cuûa coâng ty nöõa laøm toán theâm chi phí tuyeån duïng
vaø ñaøo taïo lao ñoäng môùi cho nhöõng vò trí ñoù.

4.4.5. Ñaùnh Giaù Hieäu Quaû Cuûa Hoaït Ñoäng Tuyeån


Duïng.

Sau khi ñaõ tuyeån duïng, caùc phoûng vaán vieân seõ xem
xeùt laïi nhöõng thieáu xoùt cuûa laàn tuyeån duïng ñoù ñeå ruùt
kinh nghieäm cho nhöõng laàn sau ñöôïc toát hôn. Chi nhaùnh
thöôøng phaân tích döïa vaøo caùc thoâng tin sau:

 Chi phí cho caùc hoaït ñoäng tuyeån duïng bao goàm taát
caû caùc khoaûn lieân quan ñeán tuyeån duïng nhö chi phí thueâ
dòch vuï tuyeån, quaûng caùo… nhöõng khoaûn naøo coù theå
giaûm ñöôïc thì ruùt kinh nghieäm cho nhöõng laàn tuyeån duïng
sau ñeå giaûm bôùt chi phí.

 Soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa caùc hoà sô xin tuyeån
duïng: Vôùi soá löôïng nhaân vieân môùi tuyeån xem xeùt ñaõ ñuû
nhaân löïc chöa? Nhöõøng nhaân vieân môùi ñöôïc phaân boå ôû
caùc phoøng ban, phaân xöôûng naøo? Chaát löôïng tuyeån duïng
ñaõ ñaït yeâu caàu chöa? Töø nhöõng vaán ñeà treân, chi nhaùnh
coâng ty seõ xem xeùt ñeå ñaët ngöôøi vaøo ñuùng vò trí, ñuùng
vieäc.

SSVTT:
Trang 180
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ñieåm laïi xem soá löôïng öùng vieân chaáp nhaän vaø
khoâng chaáp nhaän laøm coâng vieäc ôû moät möùc löông maø
coâng chi nhaùnh coâng ty ñaõ ñöa ra laø bao nhieâu ngöôøi. Ñeå
töø ñoù quyeát ñònh theâm öùng vieân môùi thay theá ñeå traùnh
tình traïng thieáu nhaân söï trong coâng ty.

 Ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc cuûa caùc
nhaân vieân môùi. Hoï hoaøn thaønh coâng vieäc ôû möùc ñoä
naøo? Cao, thaáp hay trung bình, yeáu keùm. Sau ñoù xem xeùt laïi
caùc hoà sô cuûa caùc nhaân vieân yeáu keùm trong coâng vieäc
hieän taïi ñeå chuyeån hoï sang caùc boä phaän khaùc phuø hôïp
hôn.

 Kieåm tra xem soá löôïng nhaân vieân môùi ñöôïc tuyeån
vaøo laøm laø bao nhieâu? Tìm hieåu nhöõng bieåu hieän cuûa
nhöõng nhaän vieân môùi naøy khi baét tay vaøo coâng vieäc môùi
nhö theá naøo ñeå töø ñoù ruùt ra ñöôïc nhöõng thaéc maéc cuûa
nhaân vieân môùi veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán coâng
vieäc, chính saùch cuûa coâng ty ñoái vôùi nhaân vieân, ñoàng
thôøi ruùt ra kinh nghieäm vaø söûa chöõa goùp phaàn hoaøn
thieän daàn coâng taùc tuyeån duïng vaø nhöõng chính saùch coù
lieân quan.

Moãi laàn tuyeån duïng seõ coù moät keát quaû khaùc nhau
veà möùc ñoä thaønh coâng veà möùc ñoä thaønh coâng cuûa caùc
öùng vieân vaø caùc chi phí tuyeån ñoái vôùi nhaân vieân, neân
nhöõng phaân tích treân seõ giuùp cho doanh nghieäp ñeà ra caùc
chính saùch vaø bieän phaùp töông öùng nhaèm naâng cao hieäu
quaû cuûa hoaït ñoäng tuyeån duïng trong töông lai.

SSVTT:
Trang 181
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

4.4.6. Nhaän Xeùt:

Nhö vaäy chi nhaùnh muoán thaønh coâng ñeàu phaûi


döïa vaøo moät trong nhöõng nguoàn löïc quan trong nhaát
cuûa mình ñoù laø nguoàn nhaân löïc. Nhö vaäy chi nhaùnh
ñaõ nhaän bieát ñöôïc bí quyeát duïng nhaân ñaõ ñöôïc
ñuùc keát töø ngaøn ñôøi laø “ duïng nhaân nhö duïng
moäc” coù nghóa laø khoâng coù ngöôøi keùm naêng löïc,
vaán ñeà laø phaûi söû duïng ñuùng choã. “ Duïng nhaân
ñuùng phaûi baét ñaàu töø khaâu tyeån duïng, chi nhaùnh
caàn phaûi thu huùt ñuùng ngöôøi, ñoù laø nhöõng ngöôøi
coù naêng löïc, phaåm chaát vaø sôû thích phuø hôïp vôùi
chi nhaùnh vaø vôùi coâng vieäc maø hoï seõ laøm. Chi
nhaùnh cuõng caàn löu yù raèng cho duø coù aùp duïng
moät chính saùch tuyeån duïng nhö theá naøo ( linh hoaït
hay cöùng nhaéc) ñi nöõa thì cuõng phaûi ñaûm baûo tuaân
thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà tuyeån duïng lao
ñoäng.

4.5. Quaù Trình Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Nhaân Söï Trong
Chi Nhaùnh Coâng Ty.

Moãi naêm coâng ty ñeàu phaûi ñaøo taïo treân 32 coâng


nhaân vieân vì coù moät soá ngöôøi ñaõ boû vieäc giöõa chöøng
laøm coâng ty phaûi tuyeån theâm coâng nhaân môùi vaø phaûi
ñaøo taïo ngöôøi môùi.

4.5.1. Muïc Ñích Cuûa Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Nhaân Söï
Trong Chi Nhaùnh Coâng Ty.

SSVTT:
Trang 182
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Nhaèm giuùp cho caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty
thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình. Coâng ty ñaõ khoâng
ngöøng trang bò nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng nhaát ñònh.
Ñeå theo kòp vôùi thôøi ñaïi, trong quaù trình ñaøo taïo moãi ngöôøi
seõ ñöôïc buø ñaép nhöõng thieáu huït veà hoïc vaán, ñöôïc truyeàn
ñaït nhöõng khaû naêng vaø kinh nghieäm thieát thöïc trong lónh
vöïc chuyeân moân, ñöôïc caäp nhaät kieán thöùc vaø môû roäng
taàm hieåu bieát ñeå khoâng nhöõng coù theå hoaøn thaønh toát
coâng vieäc ñöôïc giao maø coøn coù theå ñöông ñaàu vôùi nhöõng
thaùch thöùc trong töông lai.

4.5.2. Caùc Hình Thöùc Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Nhaân
Söï Trong Chi Nhaùnh.

 Ñaøo taïo, höôùng daãn coâng vieäc cho nhaân vieân:


Nhaèm cung caáp caùc thoâng tin, kieán thöùc môùi vaø caùc chæ
daãn cho nhaân vieân môùi tuyeån veà coâng vieäc vaø doanh
nghieäp, giuùp cho nhaân vieân môùi mau choùng thích nghi vôùi
ñieàu kieän, caùch thöùc laøm vieäc trong coâng ty.

Ñaøo taïo höôùng daãn kyõ naêng: Nhaèm giuùp cho nhaân
vieân coù trình ñoä laønh ngheà vaø caùc kyõ naêng phuø hôïp ñeå
thöïc hieän coâng vieäc theo yeâu caàu.

 Ñaøo taïo kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng: Höôùng daãn


nhaân vieân caùc thöùc thöïc hieän coâng vieäc an toaøn, nhaèm
ngaên ngöøa caùc tröôøng hôïp tai naïn lao ñoäng. Ñaøo taïo kyõ
thuaät an toaøn lao ñoäng laø yeâu caàu baét buoäc cuûa coâng ty
ñoái vôùi nhaân vieân. Nhaân vieân nhaát thieát phaûi tham döï

SSVTT:
Trang 183
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

caùc khoaù ñaøo taïo an toaøn lao ñoäng vaø kyù teân vaøo soå an
toaøn lao ñoäng tröôùc khi laøm vieäc.

 Ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä chuyeân moân, kyõ
thuaät: Thöôøng ñöôïc toå chöùc ñònh kyø nhaèm giuùp cho ñoäi
nguõ caùn boä chuyeân moân kyõ thuaät caäp nhaät caùc kieán
thöùc kyõ naêng môùi.

 Ñaøo taïo môùi: AÙp duïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lao
ñoäng phoå thoâng, môùi baét ñaàu ñi laøm hoaëc ñaõ laøm vieäc
nhöng chöa coù kyõ naêng thöïc hieän coâng vieäc. Nhöõng ngöôøi
lao ñoäng naøy seõ ñöôïc ñaøo taïo töø 1 ñeán 3 thaùng ñeå thaønh
thaïo trong coâng vieäc.

 Ñaøo taïo laïi: AÙp duïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ coù
kyõ naêng, trình ñoä laønh ngheà nhöng caàn ñoåi ngheà do nhu
caàu cuûa doanh nghieäp.

 Ñaøo taïo coâng vieäc cho töông lai: Vieäc ñaøo taïo nhu
caàu cho töông lai taïi chi nhaùnh ñöôïc ñaët ra ñeå chuaån bò cho
ñoäi nguõ caùc nhaø quaûn trò keáâ caän. Coâng ty söû duïng
nguoàn beân trong ñeå tuyeån choïn vì nhöõng ngöôøi naøy ñaõ
coù moái quan heä thaân thieän trong doanh nghieäp, hoï ñaõ bieát
nhöõng quy ñònh, cô caáu boä maùy trong doanh nghieäp.

4.5..3. Chi Phí Ñaøo Taïo.

Coâng ty ñaõ hình thaønh quyõ ñaøo taïo, quyõ naøy ñöôïc
trích töø doanh thu hoaëc quyõ tieàn löông vôùi tyû leä laø 2 %
ñeán 5%

4.5.4. Nhu Caàu Cuûa Vieäc Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån.

SSVTT:
Trang 184
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Ñoái vôùi coâng ty, nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån
nhaân söï laø raát quan troïng. Hieän nay, qua kinh nghieäm laøm
vieäc laâu daøi, chi nhaùnh coâng ty ñaõ xaây döïng baûng moâ taû
coâng vieäc. Döïa vaøo baûng naøy maø hoï bieát roõ nhaân vieân
môùi coøn thieáu caùc kyõ naêng naøo ñeå töø ñoù ñaøo taïo cho
phuø hôïp vôùi coâng vieäc. Vôùi moät xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt
trieån thì nhu caàu cuûa vieäc ñaøo taïo vaø phaùt trieån ngaøy
caøng cao. Do vaäy, coâng ty luoân döï ñoaùn tröôùc xu höôùng
cuûa thôøi ñaïi nhaèm thöïc hieän caùc chöông trình ñaøo taïo ñeå
chuaån bò ñoái phoù

4.5.5. Tieán Trình Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Nhaân Söï

Tieán trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân söï ñöôïc baét
ñaàu baèng giai ñoaïn xaùc ñònh roõ nhu caàu ñaøo taïo phaùt
trieån. Giai ñoaïn keá tieáp cuûa tieán trình laø aán ñònh cac muïc
tieâu cuï theå. Hai caâu hoûi chuû yeáu maø chi nhaùnh ñöa ra
trong giai ñoaïn naøy laø “ caùc nhu caàu ñaøo taïo cuûa coâng
ty laø nhu caàu naøo” vaø “coâng ty muoán thöïc hieän muïc
tieâu gì qua caùc noã löïc ñaøo taïo vaø phaùt trieån?”. Ví duï
nhö: muïc tieâu cuûa coâng ty laø nhaèm naâng cao kyõ naêng
quaûn trò cuûa taát caû caùc caáp quaûn trò. Tuyeán thöù nhaát
goàm coù caùc quaûn ñoác, toå tröôûng. Sau khi ñaõ xaùc ñònh roõ
muïc tieâu, nhaø quaûn trò seõ löïa choïn caùc phöông phaùp ñaøo
taïo huaán luyeän thích hôïp. Cuoái cuøng laø thöïc hieän chöông
trình ñaøo taïo, huaán luyeän.

Ñaøo taïo vaø phaùt trieån laø caû moät tieán trình lieân tuïc
khoâng bao giôø döùt trong chi nhaùnh. Nhö vaäy, nhaø quaûn trò
thöôøng xuyeân kieåm tra vaø ñaùnh giaù chöông trình ñaõ ñaùp

SSVTT:
Trang 185
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

öùng vôùi caùc nhu caàu vaø muïc tieâu ñeà ra chöa? Töø ñoù ruùt
kinh nghieäm ñeå laäp tieán trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån trong
nhöõng ñôït sau hoaøn chænh vaø coù hieäu quaû hôn.

Döôùi ñaây laø sô ñoà theå hieän tieán trình ñaøo taïo vaø
phaùt trieån trong chi nhaùnh.

MOÂI TRÖÔØNG BEÂN


NGOAØI BEÂN
MOÂI TRÖÔØNG

Xaùc ñònh roõ nhu caàu ñaøo taïo


vaø phaùt trieån

AÁn ñònh caùc muïc tieâu cuï theå

Löïa choïn caùc phöông phaùp


thích hôïp

Thöïc hieän chöông trình ÑT & PT

Ñaùnh giaù caùc chöông trình ÑT


& PT

Sô ñoà treân cho chuùng ta thaáy moâi tröôøng beân ngoaøi


vaø moâi tröôøng beân trong thay ñoåi ñaõ thuùc ñaåy chi nhaùnh
xaùc ñònh roõ nhu caàu phaûi ñaøo taïo vaø phaùt trieån.

Moâi tröôøng beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán tieán trình ñaøo
taïo vaø phaùt trieån nhö: Caùc yeáu toá kinh teá, caùc yeáu toá
luaät phaùp cuûa nhaø nöôùc, caùc yeáu toá vaên hoaù xaõ hoäi,
caùc yeáu toá töï nheân, caùc yeáu toá coâng ngheä. Ngoaøi ra
coøn coù caùc yeáu toá khaùc nhö: Caùc ñoái thuû caïnh tranh,

SSVTT:
Trang 186
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

khaùch haøng, caùc ñoái thuû tieàm aån, cung caáp nguyeân vaät
lieäu, haøng thay theá.

Moâi tröôøng beân trong coù aûnh höôûng ñeán tieán trình
ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân söï. Ñoù laø nguoàn nhaân löïc,
chính saùch, chieán löôïc, saûn xuaát, taøi chính, marketing, neà
neáp toå chöùc.

4.5.6. Phöông Phaùp Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Nhaân Söï
Chuû Yeáu Taïi Coâng Ty.

 Caùc phöông phaùp ñaøo taïo vaø phaùt trieån caáp


quaûn trò.

- Phöông phaùp daïy keøm: Ñaây laø moät phöông phaùp


ñaøo taïo taïi choã ñeå phaùt trieån caáp quaûn trò cô sôû treân cô
sôû moät keøm moät. Chi nhaùnh cöû caùc quaûn trò caáp cao daïy
keøm vì nhöõng ngöôøi naøy ñaõ naém vöõng veà kieán thöùc veà
coâng vieäc lieân heä ñeán caùc muïc tieâu cuûa cô quan vaø chia
seû thoâng tin vôùi caáp döôùi. Nhöng ñaøo taïo theo phöông
phaùp naøy phaûi döïa treân loøng tin töôûng laãn nhau môùi coù
hieäu quaû cao.

- Phöông phaùp hoäi nghò: Thöôøng ñöôïc goïi laø phöông


phaùp thaûo luaän laø moät phöông phaùp huaán luyeän ñöôïc söû
duïng roäng raõi trong coâng ty. Trong ñoù, caùc thaønh vieân coù
chung moät muïc ñích thaûo luaän vaø coá gaéng giaûi quyeát
vaán ñeà. Coâng ty choïn ngöôøi ñieàu khieån laø moät caáp quaûn
trò naøo ñoù. Vò naøy coù nhieäm vuï giöõ cho cuoäc thaûo luaän
troâi chaûy vaø traùnh cho moät vaøi ngöôøi naøo ñoù ra ngoaøi
leà. Khi thaûo luaän, vò naøy laéng nghe vaø cho pheùp caùc

SSVTT:
Trang 187
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

thaønh vieân phaùt trieån giaûi quyeát vaán ñeà. Khi hoï khoâng
giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà, vò naøy seõ ñoùng vai troø nhö moät
ngöôøi ñieàu khieån sinh hoaït hoïc taäp.

- Phöông phaùp ñaøo taïo taïi baøn giaáy: Laø phöông phaùp
moâ phoûng trong ñoù thaønh vieân ñöôïc caáp treân giao cho
moät soá hoà sô, taøi lieäu nhö: Caùc baûn thoâng tö noäi boä,
caùc baûn ghi nhôù, caùc baûn töôøng trình baùo caùo vaø caùc tin
töùc do caùc cuoäc ñieän ñaøm, ñieän thoaïi göûi laïi. Caùc loaïi
giaáy tôø naøy laø caùc loaïi hoà sô ñieån hình ñöa qua baøn giaáy
cuûa moät quaûn trò gia. Caùc hoà sô naøy khoâng ñöôïc saép xeáp
theo thöù töï ñaëc bieät naøo caàn phaûi saép xeáp, phaân loaïi töø
loaïi caàn xöû lyù khaån caáp tôùi loaïi caàn xöû lyù bình thöôøng.
Hoïc vieân ñöôïc yeâu caàu xem caùc thoâng tin neâu treân vaø
saép xeáp theo thöù töï öu tieân. Ñaây laø moät phöông phaùp
höõu hieäu giuùp cho nhaø quaûn trò giaûi quyeát vaán ñeà coù
tính chaát thuû tuïc moät caùch nhanh goïn, ñoàng thôøi giuùp cho
nhaø quaûn trò bieát laøm vieäc moät caùch khoa hoïc.

- Phöông phaùp luaân phieân coâng taùc: Ñöôïc aùp duïng


trong coâng ty nhaèm chuyeån coâng nhaân vieân hoaëc caáp
quaûn trò töø coâng taùc naøy sang coâng taùc khaùc nhaèm muïc
ñích cung caáp cho hoï nhöõng kinh nghieäm roäng hôn. Kieán
thöùc thu hoaïch ñöôïc qua tieán trình naøy raát caàn tieát ñeå hoï
ñaûm nhieäm nhöõng coâng vieäc cao hôn sau naøy. Phöông phaùp
naøy coù lôïi ñieåm laø taïo ra söï höùng thuù cho caùc boä coâng
nhaân vieân vaø giuùp cho hoï trôû thaønh ngöôøi ña naêng ña
duïng ñeå ñoái phoù vôùi moïi tình huoáng xaûy ra trong töông lai .

SSVTT:
Trang 188
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Caùc phöông phaùp ñaøo taïo coâng nhaân trong


coâng ty :

- Ñaøo taïo baèng caùch keøm caëp höôùng daãn taïi choã:
Laø hình thöùc ñaøo taïo theo kieåu vöøa hoïc vöøa laøm. Ngöôøi
coù trình ñoä laønh ngheà nhö toå tröôûng saûn xuaát, quaûn ñoác
phaân xöôûng… giuùp cho ngöôøi môùi vaøo ngheà hoaëc coù trình
ñoä thaáp. Quaù trình ñaøo taïo dieãn ra ngay taïi nôi laøm vieäc
cuûa chi nhaùnh. Caùch thöùc toå chöùc naøy ñôn giaûn nhaát laø
trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc hoïc vieân seõ quan saùt,
ghi nhôù, hoïc taäp vaø thöïc hieän coâng vieäc theo caùch ngöôøi
höôùng daãn ñaõ chæ baûo. Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng
ñeå ñaøo taïo caû coâng nhaân kyõ thuaät laãn quaûn trò gia.

Khi ñaøo taïo coâng nhaân kyõ thuaät, quaù trình thöïc hieän
dieãn ra nhö sau:

+ Giaûi thích cho coâng nhaân môùi veà toaøn boä coâng
vieäc;

+ Thao taùc maãu caùch thöùc thöïc hieän coâng vieäc;

+ Ñeå coâng nhaân laøm thöû töø toác ñoä chaäm ñeán
nhanh daàn;

+ Kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm, höôùng daãn giaûi


thích cho coâng nhaân caùch thöùc thöïc hieän coâng vieäc toát
hôn ;

+ Ñeå coâng nhaân töï thöïc hieän coâng vieäc, khuyeán


khích coâng nhaân ñeán khi hoï ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån veà
soá löôïng vaø chaát löôïng coâng vieäc.

SSVTT:
Trang 189
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

- Ñaøo taïo hoïc ngheà: Phoå bieán hieän nay laø vieäc ñaøo
taïo hoïc ngheà may cho nhöõng lao ñoäng chöa bieát veà may
coâng nghieäp.

- Phöông phaùp söû duïng duïng cuï moâ phoûng: Chi nhaùnh
coâng ty ít söû duïng phöông phaùp naøy.

4.5.7. Ñaùnh Giaù Hieäu Quaû Ñaøo Taïo.

Hieäu quaû cuûa chöông tình ñaøo taïo thöôøng ñöôïc chi
nhaùnh coâng ty ñaùnh giaù qua hai giai ñoaïn :

 Giai ñoaïn 1: Hoïc vieân tieáp thu, hoïc hoûi ñöôïc gì sau
khoaù ñaøo taïo naøy.

 Giai ñoaïn 2: Hoïc vieân aùp duïng caùc kieán thöùc kyõ
naêng ñaõ hoïc hoûi ñöïôc vaøo trong thöïc teá ñeå thöïc hieän
coâng vieäc nhö theá naøo.

Sau khi ñaõ ñaøo taïo, coâng ty seõ xem xeùt hoïc vieân ñaõ
laõnh hoäi toát caùc kieán thöùc, kyõ naêng môùi trong khoaù hoïc,
hoaøn thaønh xuaát saéc chöông trình ñaøo taïo hay chöa? Vaø
ñaëc bieät laø xem hoï ñaõ aùp duïng ñöôïc nhöõng gì vaøo trong
coâng vieäc hieän taïi chöa. Töø ñoù coù theå chænh söûa cho phuø
hôïp trong caùc chöông trình ñaøo taïo ôû khoaù sau. Maëc khaùc
ñeå traùnh laõng phí trong ñaøo taïo, sau moät phaàn hoaëc toaøn
boä chöông trình ñaøo taïo thì chi nhaùnh seõ ñaùnh giaù keát quaû
ñaøo taïo, xem xeùt laïi möùuc ñoä thoaû maûn caùc muïc tieâu
cuûa ñaøo taïo vaø ñöa ra nhöõng ñieàu chænh thích hôïp cho caùc
chöông trình ñaøo taïo laàn sau.

4.5.8. Nhaän Xeùt.

SSVTT:
Trang 190
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Quaù trình ñaøo taïo taïi chi nhaùnh coâng ty tuy chöa
ña daïng vaø phong phuù, chöa thaät söï maïnh daïn ñaàu tö
vaøo vieäc ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân vieân, nhaát laø caùc
caáp quaûn trò, nhöng quy moâ hoaït ñoäng cuûa chi
nhaùnh coøn nhoû neân coù nhieàu khoù khaên veà taøi
chính. Tuy vaäy coâng taùc ñaøo taïo taïi chi nhaùnh cöõng
ñaõ gaët haùi ñöôïc nhöõng thaønh coâng nhaát ñònh ñoù
laø:

+ Naâng cao ñöôïc trình ñoä quaûn lyù theá naøo ñeå
coù hieäu quaû cao ñoái moät soá toå tröôûng, quaûn ñoác.

+ Naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ cho caùc nhaân


vieân vaø caùc caáp quaûn lyù vaø ñuû trình ñoä giao tieáp
vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi baèêng tieáng anh.

+ Daïy ngheà cho moät soá coâng nhaân môùi vaøo


laøm vieäc taïi chi nhaùnh vaø thu ñöôïc keát quaû toát sau
nhöõng ngaøy ñaàu tieán haønh keøm caëp…

4.6. Nhöõng Thuaän Lôïi Vaø Khoù Khaên Trong Quaù Trình
Tuyeån Duïng, Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån Nhaân Vieân
Trong Chi Nhaùnh Cuûa Coâng Ty.

4.6.1. Nhöõng Thuaän Lôïi:

 Chi nhaùnh coâng ty coù chieán löôïc tuyeån duïng vaø ñaøo
taïo coâng nhaân may vôùi möùc löông hoïc vieäc laø töông ñoái
cao vôùi möùc 750.000 ñ/thaùng vaø ñaûm baûo naâng cao ñöôïc
tay ngheà cho nhöõng ngöôøi chöa bieát may coâng nghieäp trôû
thaønh nhöõng ngöôøi coâng nhaân may thaønh thaïo, coù tay
ngheà cao vaø thu nhaäp cao.
SSVTT:
Trang 191
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Möùc löông toái thieåu cuûa coâng nhaân môùi vaøo laøm
vieäc vôùi ñieàu kieän ñaõ bieát may coâng nghieäp cuõng töông
ñoái cao ñaït toái thieåu 910.000 ñ/thaùng ( neáu coâng nhaân
laøm khoâng ñuû thu nhaäp laø 910.000 ñ/thaùng thì coâng ty
ñaûm baûo buø ñuû ôû möùc löông toái thieåu 910.000 ñ/thaùng).

 Ñoäi nguõ nhaân vieân hieän taïi coù trình ñoä, chuyeân
moân nghieäp vuï cao vaø coù kinh nghieäm trong lónh vöïc may
haøng gia coâng xuaát khaåu, ñaëc bieät laø caùc loaïi aùo Jacket.

 Chi nhaùnh luoân ñaûm baûo choã aên ôû vaø sinh hoaït
moät caùch thuaän tieän cho toaøn boä caùn boä coâng nhaân
vieân vì chi nhaùnh coù khu nhaø ôû taäp theå daønh cho ngöôøi
lao ñoäng, taïo ñieàu kieän ñeå ngöôøi lao ñoäng gaén boù laâu
daøi vôùi coâng ty vaø khoâng phaûi vöôùng baän veà choã aên ôû,
sinh hoaït caù nhaân. Töø ñoù hoï chæ coøn chuyeân taâm vaøo lao
ñoäng saûn xuaát, ñaây cuõng laø yeáu toá khaù quan troïng goùp
phaàn taêng naêng xuaát vaø thu nhaäp caù nhaân cuûa hoï.

 Ñoäi nguõ lao ñoäng töông ñoái treû ôû ñoäï tuoåi töø 18
ñeán 35, do ñoù phong caùch laøm vieäc cuûa hoï cuõng raát
nhieät tình vaø raát mong muoán ñöôïc taêng ca ñeå taêng theâm
thu nhaäp vaø caùc hôïp ñoàng giao haøng luoân ñuùng heïn. Do
vaäy goùp phaàn naâng cao uy tín cuûa chi nhaùnh ñoái vôùi
khaùch haøng.

 Laø chi nhaùnh cuûa coâng ty coå phaàn May 19_ Boä
Quoác Phoøng neân ñaõ coù uy tín töø nhieàu naêm veà caùc
chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng do ñoù deã thu huùt vaø
gaây aán töôïng maïnh hôn nhöõng doanh nghieäp khaùc.

SSVTT:
Trang 192
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

4.6.2. Nhöõng Khoù Khaên.

 Do söï phaùt trieån cuûa nhieàu doanh nghieäp treân ñòa


baøn thaønh phoá vaø caùc tænh laân caän: Töø caùc xí nghieäp
100% voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán caùc xí nghieäp lieân doanh,
caùc xí nghieäp Quoác doanh, caùc coâng ty may tö nhaân ñaõ
laøm cho söï caïnh tranh veà löïc löôïng lao ñoäng coù tay ngheà
hieän nay dieãn ra gay gaét. Vì vaäy chi nhaùnh coâng ty khoù coù
theå thu huùt ñöôïc soá löôïng lôùn coâng nhaân laønh ngheà ôû
khu vöïc thaønh phoá khi môû roäng quy moâ saûn xuaát. Hieän
nay neáu caàn coâng nhaân thì chi nhaùnh thöôøng chæ tuyeån
ñöôïc ôû nhöõng vuøng xa nhö caùc tænh mieàn taây nhö Beán Tre,
Tieàn Giang, Ñoàng Thaùp vaø moät soá tænh ôû phíùa baéc nhö
Thanh Hoaù, Ngheä An, Haø Tónh, Nam Ñònh, Ninh Bình… vì vaäy
phaûi toán nhieàu chi phí cho tuyeån duïng, quaûng caùo. Vaø
phaûi nhôø tôùi nhieàu trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm cuøng
moät luùc nhöng keát quaû hieän nay khoâng ñöôïc nhö mong
muoán.

 Nhö chuùng ta ñaõ noùi ôû nhöõng phaàn tröôùc tình hình


khoù khaên nhaát vaø noùng boûng nhaát hieän nay khoâng chæ
ñoái vôùi chi nhaùnh maø coøn laø nhöõng khoù khaên chung cuûa
nhöõng doanh nghieäp khaùc nöõa ñoù laø vaán ñeà veà thieáu
huït coâng nhaân may. Hieän taïi chi nhaùnh ñang thieáu khoaûng
50 coâng nhaân may nhöng vieäc tuyeån duïng ñeán thôøi ñieåm
nay chæ ñöôïc raát ít soá ngöôøi xin vaøo doanh nghieäp maëc duø
ñaõ ra thoâng baùo tuyeån duïng gaàn 2 thaùng nay.

 Do ña phaàn nhöõng coâng nhaân laøm vieäc taïi chi nhaùnh


ôû caùc tænh treân neân hoï thöôøng nghæ vieäc vôùi nhöõng ly do
SSVTT:
Trang 193
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhö: Veà queâ laäp gia ñình, gia ñình coù ngöôøi ñau oám phaûi veà
chaêm soùc. Hay moät soá khaùc thì chuyeån veà coâng ty gaàn
nhaø laøm ñeå tieän chaêm lo cho gia ñình.. vì vaäy maø sau moãi
dòp teát chi nhaùnh thöôøng thieáu nhieàu coâng nhaân nhaát. Töø
vieäc thieáu huït coâng nhaân may daãn ñeán vieäc moãi coâng
nhaân may phaûi laøm vieäc nhieàu coâng ñoaïn khaùc nhau. Do
vaäy tieán ñoä hoaøn thaønh hôïp ñoàng ñuùng thôøi haïn trôû
neân khoù khaên hôn maëc duø ngoaøi thôøi gian laøm vieäc chính
thöùc töø 7 giôø 30 ñeán 16 giôø 30 vaø ñaõ taêng ca ñeán 20 giôø
cuøng ngaøy môùi nghæ. Chính vì nhöõng lyù do treân maø chi
nhaùnh ñaõ töøng bò thieät haïi raát nhieàu veà maët kinh teá vaø
giaûm uy tín vôùi khaùch haøng vì caùc ñôn haøng bò traäm treã.
Töø ñoù keùo theo chi nhaùnh phaûi vaän chuyeån haøng hoaù
baèng ñöôøng khoâng vôùi chi phí cao vaø ñoâi khi chaáp nhaän bò
loã ñeå giao kòp ñôn haøng cho khaùch haøng hoaëc bò phaït tieàn
vi phaïm hôïp ñoàng…

 Vieäc tìm kieám coâng nhaân laønh ngheà khoù khaên neân
chi nhaùnh phaûi tuyeån theâm lao ñoäng phoå thoâng, laøm taêng
theâm thôøi gian vaø chi phí ñaøo taïo.

4.7. Nhaän Xeùt Chung Veà Chi Nhaùnh Coâng Ty Coå Phaàn
May 19_ Boä Quoác Phoøng.

 Töø moät chi nhaùnh cuûa moät coâng ty maø ban ñaàu chæ
chuyeân may ño quaân phuïc phuïc vuï noäi boä trong quaân
chuûng phoøng khoâng vôùi quy moâ cuûa coâng ty chæ coù 25
maùy ñaïp chaân vaø 27 caùn boä chieán só vaøo thaùng 4/1995
nhöng cho ñeán nay, coâng ty ñaõ trôû thaønh moät coâng ty coå
phaàn coù quy moâ lôùn vaø theo ñoù laø chi nhaùnh cuûa coâng ty
SSVTT:
Trang 194
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

cuõng ñöôïc thaønh laäp vaø lôùn maïnh theo chöùng toû söï phaùt
trieån vaø môû roäng quy moâ laø hôïp vôùi moâi tröôøng kinh teá
ngaøy caøng bieán ñoäng nhö hieän nay vaø khoâng chæ saûn
xuaát haøng hoaù phuïc vuï trong nöôùc maø coøn vöôn ra thò
tröôøng nöôùc ngoaøi.

 Chi nhaùnh coâng ty hieän nay ñaõ thay theá nhöõng thieát
bò cuõ kyõ, laïc haäu baèng nhöõng maùy moùc thieát bò hieän ñaïi
hôn, laøm cho naêng löïc saûn suaát taêng leân raát nhieàu. Heä
thoáng quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng hoaøn
thieän, löôïng pheá phaåm giaûm ñi nhieàu. Chính saùch môû cöûa
cuûa nhaø nöôùc ñaõ taïo ñieàu kieän cho chi nhaùnh coâng ty
trong vieäc tìm kieám ñoái taùc, môû roäng quy moâ thò tröôøng
ñeå taän duïng heát naêng löïc saün coù.

 Hieän nay ñieàu kieän voán taïi chi nhaùnh coøn eo heïp,
trong khi nhu caàu ñaët haøng cuûa khaùch haøng ngaøy caøng
taêng do vaäy chi nhaùnh coâng ty phaûi vay theâm voán cuûa
ngaân haøng ñeå xoay sôû.

 Ngaønh may gia coâng haøng hoaù xuaát khaåu trong


nhöõng naêm gaàn ñaây phaùt trieån nhanh, daãn ñeán söï caïnh
tranh laãn nhau veà giaù caû thò tröôøng laøm cho giaù coâng
nhaân giaûm. Maët khaùc chi nhaùnh coâng ty thöôøng chæ tìm
ñöôïc nhöõng hôïp ñoàng gia coâng laïi cho caùc ñôn vò baïn vôùi
giaù gia coâng thaáp (töùc laø gia coâng ñaõ qua khaâu trung gian)
do ñoù lôïi nhuaän cuûa chi nhaùnh coâng ty bò haïn cheá.

 Ñaát nöôùc ta ñaõ hoäi nhaäp AFTA vaø toå chöùc thöông
maïi theá giôùi (WTO) môû ra cho coâng ty cuõng nhö chi nhaùnh

SSVTT:
Trang 195
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

cuûa coâng ty coù nhieàu maët thuaän lôïi vaø caû khoù khaên do
vaäy ñaây laø cô hoäi ñeå coâng ty cuõng nhö chi nhaùnh töï
khaúng ñònh mình treân moät “saân chôi” coâng baèng vaø bình
ñaúng. Trong ñoù phaûi keå nhieàu ñeán thò tröôøng myõ ñang
môû ra nhieàu tieàm naêng nhöng cuõng khoâng ít thaùch thöùc
khoâng chæ cho chính coâng ty maø coøn cho taát caû caùc doanh
nghieäp thuoäc nhieàu lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh khaùc
nhau.

 Qua söï boá trí nguoàn nhaân löïc lao ñoäng vaø coâng taùc
tuyeån duïng veà trình ñoä nghieäp vuï, löùa tuoåi, giôùi tính vaø
hình thöùc kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng cuûa coâng ty vaø coâng
taùc ñaøo taïo, ñaõi ngoä cuøng caùc cheá ñoä löông boång khaùc
chöùng toû chi nhaùnh coâng ty raát quan taâm ñeán nguoàn
nhaân löïc hieän taïi vaø taïo tieàn ñeà, neàn taûng ñeå thu huùt
nguoàn nhaân löïc trong töông lai baèng caùch xaây döïng uy tín
veà söû duïng lao ñoäng taïi chi nhaùnh. Chi nhaùnh coâng ty ñaõ
aùp duïng ñuùng nguyeân taéc maø phaùp luaät ñaõ ñeà ra trong
cheá ñoä veà löông boång, baûo hieåm, vaø moät soá phuï caáp
khaùc. Ngoaøi ra, chi nhaùnh coøn chuù troïng ñeán caùc vaán ñeà
sinh hoaït, nghæ ngôi cuûa coâng nhaân vieân, toå chöùc nhöõng
buoåi sinh hoaït taäp theå haøng thaùng thoâng qua chöông trình
taëng quaø sinh nhaät cho taát caû caùc caùn boä_ Coâng nhaân
vieân trong chi nhaùnh coù cuøng thaùng sinh nhaät. Ñoàng thôøi
caùc quy ñònh khaùc nhö veà giôø giaác laøm vieäc, quy ñònh thôøi
gian nghæ leã, teát, vaø thôøi gian nghæ haøng naêm… theo
ñuùng boä luaät lao ñoäng ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå sung naêm
2006 vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy 1/ 7/ 2007. Ngoaøi ra, chi

SSVTT:
Trang 196
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

nhaùnh coøn raát linh hoaït trong vieäc tuyeån duïng nhaân vieân
khi coâng vieäc nhieàu, hoaëc coù nhieàu ñôn ñaët haøng maø soá
löôïng coâng nhaân hieän coù khoâng ñaùp öùng ñuû, neáu tuyeån
theâm vaøo thì khi heát muøa vuï maø coâng ty cho nghæ cuõng
khoâng ñöôïc daãn ñeán löôïng coâng nhaân môùi tuyeån seõ bò
thaát nghieäp vì vaäy chi nhaùnh coâng ty ñaõ ña daïng hoaù hình
thöùc lao ñoäng.

 Maët khaùc, chi nhaùnh coøn toå chöùc ñaøo taïo vaø phaùt
trieån caùn boä coâng nhaân vieân ñeå giuùp hoï naâng cao trình
ñoä vaø chuyeân moân nghieäp vuï thích hôïp vôùi moâi tröôøng
kinh doanh môùi trong thôøi kyø hoäi nhaäp naøy. coøn ñoái vôùi
coâng nhaân lao ñoäng thì chi nhaùnh ñaõ toå chöùc cho hoï hoïc
vaø thi baäc thôï, toå chöùc thi ñua naâng cao chaát löôïng saûn
phaåm vaø tieát kieäm nguyeân vaät lieäu, toå chöùc cho hoï
nhöõng buoåi gaëp gôõ nhau ñeå coù thôøi gian trao ñoåi nhöõng
kieán thöùc, kyõ naêng vaø kinh nghieäm giuùp hoï naâng cao tinh
thaàn töï hoïc hoûi laãn nhau trong coâng vieäc ñoàng thôøi taïo ra
baàu khoâng khí vui veû, hoaø ñoàng, ñoaøn keát moät loøng
cuøng chung söùc ñöa chi nhaùnh phaùt trieån ngaøy caøng lôùn
maïnh. Töø ñoù ñôøi soáng cuûa toaøn theå caùn boä, anh chò em
trong chi nhaùnh ñöôïc naâng cao, vaø coù coâng vieäc laøm oån
ñònh.

 Beân caïnh ñoù, chi nhaùnh coâng ty cuõng coù nhöõng hình
thöùc kyû luaät lao ñoäng maø caùn boä coâng nhaân vieân vi
phaïm. Tuyø theo möùc ñoä vi phaïm vaø möùc ñoä loãi maø chi
nhaùnh coâng ty aùp duïng cho phuø hôïp. Coù caùc hình thöùc
chæ mang tính chaát nhaéc nhôû, söï tröøng phaït cöôõng cheá.

SSVTT:
Trang 197
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Neáu vi phaïm caùc loãi nheï nhö khoâng tuaân thuû ñuùng giôø
giaác laøm vieäc, ñeán muoän, veà sôùm vaø thôøi gian nghæ,
khoâng coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc ñöôïc giao, thì coâng ty
aùp duïng hình thöùc nhaéc nhôû vaø neáu haønh vi vi phaïm laëp
laïi nhieàu laàn thì caûnh baùo baèng mieäng hoaëc baèng vaên
baûn (neáu loãi quaù naëng, laøm aûnh höôûng ñeán coâng vieäc
cuûa ngöôøi khaùc). Theo nhö ñieàu 84 boä luaät lao ñoäng nöôùc
ta coù quy ñònh moät soá hình thöùc kyû luaät: Khieån traùch,
chuyeån sang laøm vieäc khaùc vôùi möùc löông thaáp hôn trong
thôøi haïn toái ña laø 6 thaùng, sa thaûi khi ngöôøi lao ñoäng coù
haønh vi troäm caép, tham oâ, tieát loä bí maät coâng ngheä, kinh
doanh hoaëc coù haønh vi khaùc gaây thieät haïi nghieâm troïng
veà taøi saûn, lôïi ích cuûa doanh nghieäp hoaëc khi ngöôøi lao
ñoäng bò xöû lyù kyû luaät keùo daøi thôøi haïn naâng löông,
chuyeån laøm coâng vieäc khaùc maø taùi phaïm trong thôøi haïn
chöa xoaù kyû luaät hoaëc bò caùch chöùc maø taùi phaïm… theo
ñieàu 85 boä luaät lao ñoäng. Neáu xeùt thaáy tính chaát vi phaïm
phöùc taïp tieáp tuïc laøm vieäc seõ gaây khoù khaên cho vieäc
xaùc minh thì ban giaùm ñoác cuøng phoøng quaûn lyù nhaân söï
hoïp vaø ñöa ra quyeát ñònh.

 Nhìn chung, coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi chi
nhaùnh coøn mang naëng quan ñieåm haønh chính, coâng taùc
tuyeån duïng, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc taïi chi nhaùnh chöa coù
söï tham gia moät caùch traùch nhieäm cuûa caùc boä phaän
khaùc, ñaëc bieät laø nhöõng nhaø quaûn trò tröïc tieáp cuûa
nhöõng vò trí caàn tuyeån duïng vaø ñaøo taïo.

SSVTT:
Trang 198
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Coù ñöôïc nhöõng keát quaû nhö hieän nay laø nhôø vaøo
söï chæ ñaïo saùng suoát cuûa ban giaùm ñoác cuøng söï phoái
hôïp, ñoaøn keát cuûa caùc phoøng ban, vaø toaøn boä 168 anh chò
em, caùn boä_ Coâng nhaân vieân trong chi nhaùnh ñaõ goùp tinh
thaàn vaø naêng löïc cuûa moãi caù nhaân vaû söùc maïnh cuûa
moät taäp theå bieát ñoaøn keát, bieát thích nghi moät caùch
naêng ñoäng vaø linh hoaït trong moät moâi tröôøng kinh teá ñaày
nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc lôùn nhö hieän nay.

SSVTT:
Trang 199
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

CHÖÔNG 5: NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP KIEÁN NGHÒ NHAÈM


NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ VEÀ COÂNG TAÙC TUYEÅN DUÏNG
VAØ ÑAØO TAÏO NHAÂN SÖÏ.

5.1. Moät Soá Bieän Phaùp Kieán Nghò, Khaéc Phuïc.

5.1.1. Ñoái Vôùi Caùc Phoøng Ban Veà Coâng Taùc Quaûn Trò
Nhaân Söï.

Cuõng gioáng nhö caùc hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân
löïc khaùc, tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cuõng
neân laø traùch nhieäm cuûa taát caû caùc nhaø quaûn lyù chöùc
naêng. Caùc nhaø quaûn lyù chöùc naêng seõ xaùc ñònh caùc yeâu
caàu ñoái vôùi öùng vieân, tham gia ñaùnh giaù vaø tuyeån choïn,
höôùng daãn nhaân vieân môùi hoäi nhaäp ñoái vôùi coâng taùc
tuyeån duïng, ñoàng thôøi cung caáp cho boä phaän nhaân söï
nhöõng thoâng tin chính xaùc vaø thieát thöïc, coù söï cam keát
cuûa ban giaùm ñoác, cuï theå laø giaùm ñoác cuûa chi nhaùnh.
Giaùm ñoác seõ hoã trôï boä phaän nhaân söï veà maët kinh phí
ñoàng thôøi taïo cho boä phaân nhaân söï moät soá quyeàn haïn
ñeå thöïc thi keá hoaïch ñaøo taïo, tieáp theo laø caáp treân tröïc
tieáp cuûa nhaân vieân seõ ñöôïc ñaøo taïo cuøng ñoùng vai troø
khaù quan troïng trong tieán trình ñaøo taïo, ñaëc bieät laø giai
ñoaïn öùng duïng kyõ naêng cuûa nhaân vieân, coâng nhaân vaøo
thöïc teá.

Caùc caáp quaûn lyù ôû caùc boä phaän phaân xöôûng,


phoøng ban tröôùc khi coù nhu caàu truyeån duïng löïc löôïng lao
ñoäng caàn phaûi tieán haønh phaân tích coâng vieäc moät caùch
kyõ löôõng thì vieäc tuyeån choïn môùi chính xaùc. Khi phaân tích

SSVTT:
Trang 200
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

coâng vieäc seõ giuùp cho nhaø quaûn trò hieåu roõ veà yeâu caàu,
toùm taét caùc nhieäm vuï vaø traùch nhieäm cuûa moät coâng
vieäc naøo ñoù, tìm hieåu ñöôïc moái töông quan cuûa coâng vieäc
ñoù vôùi caùc coâng vieäc khaùc, nhöõng kieán thöùc vaø kyõ
naêng caàn thieát vaø caùc ñieàu kieän laøm vieäc. Nhö vaäy
chuùng ta coù theå ñaët ra moät soá caâu hoûi nhö: Nhaân vieân
thöïc hieän coâng vieäc gì? Thöïc hieän coâng vieäc ñoù ôû ñaâu?
Khi naøo coâng vieäc ñoù ñöôïc hoaøn thaønh? Hoï laøm coâng
vieäc ñoù nhö theá naøo? Taïi sao phaûi thöïc hieän coâng vieäc
ñoù vaø ñeå thöïc hieän coâng vieäc ñoù caàn phaûi hoâïi tuï
nhöõng tieâu chuaån trình ñoä kyõ thuaät naøo?. Töø vieäc phaân
tích coâng vieäc toát vaø laäp baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn
tieâu chuaån coâng vieäc seõ giuùp cho chi nhaùnh coù theå döï
baùo soá löôïng vaø chaát löôïng nhaân söï caàn thieát ñeå hoaøn
thaønh coâng vieäc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu saûn xuaát, kinh
doanh, coù theå tuyeån duïng vaø löïa choïn ngöôøi phuø hôïp vôùi
coâng vieäc. Töø ñoù chi nhaùnh coù theå ñaùnh giaù hieäu quaû
laøm vieäc cuûa nhaân vieân toát hôn, xaây döïng moät cheá ñoä
löông thöôûng coâng baèng hôn, xaây döïng moät chöông trình
ñaøo taïo thieát thöïc hôn. Ñaëc bieät chi nhaùnh coù theå phaân
coâng coâng vieäc moät caùch roõ raøng vaø chính xaùc hôn,
traùnh söï choàng cheùo coâng vieäc giöõa caùc boä phaän hoaëc
caù nhaân taïi chi nhaùnh.

Maët khaùc do söï taùc ñoäng cuûa nhieàu yeáu toá khaùc
nhau trong moâi tröôøng kinh teá ñaày bieán ñoäng hieän nay, thì
coâng vieäc ngaøy caøng thay ñoåi moät caùch nhanh choùng. Vì
vaäy, thay vì phaân tích coâng vieäc, chi nhaùnh coù theå chuyeån

SSVTT:
Trang 201
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

sang phaân tích vai troø cuûa chöùc vuï, vò trí ñeå ñaùp öùng moät
caùch linh hoaït nhöõng thay ñoåi nhanh choùng trong coâng vieäc.

Khi tuyeån choïn, boä phaän nhaân söï (hay phoøng haønh
chính quaûn trò) neân söû duïng phöông phaùp traéc nhieäm vôùi
caùc öùng vieân ñöôïc choïn. Khi söû duïng phöông phaùp naøy,
nhaø quaûn trò seõ coù cô hoäi ñeå ñaùnh giaù öùng vieân vaø
ñem laïi hieäu quaû cao nhaát ñöôïc bieåu hieän nhö sau:

 Giaûm thieåu toái ña ñöôïc nhöõng ruûi ro saûn xuaát kinh


doanh do sô soùt, yeáu keùm cuûa nhaân vieân;

 Ruùt ngaén thôøi gian ñaøo taïo cuûa nhaân vieân;

 Nhaân vieân ñöôïc thaêng thöôûng moät caùch hôïp lyù;

 Nhaân vieân ñöôïc giao vieäc ñuùng khaû naêng;

 Giaûm bôùt ñöôïc tình traïng nhaân vieân töï yù nghæ vieäc
hoaëc buoäc thoâi vieäc do khoâng thích öùng vôùi coâng vieäc;

Khi thöïc hieän toát caùc phöông phaùp traéc nghieäm


chuùng ta coù nhöõng lôïi ñieåm sau:

 Tieân ñoaùn ñöôïc nhöõng khaû naêng hay taøi naêng ñaëc
bieät veà caù tính maø ñoâi khi öùng vieân cuõng khoâng heà hay
bieát.

 Giuùp cho chi nhaùnh tìm ñöôïc nhöõng öùng vieân coù khaû
naêng töông töïï nhau ñeå xeáp hoï cuøng laøm moät lónh vöïc, taïo
ñieàu kieän cho hoï phaùt trieån nhanh caùc moái quan heä;

 Tieát kieäm chi phí saûn xuaát, naâng cao naêng suaát lao
ñoäng;
SSVTT:
Trang 202
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Nhöõng ngöôøi tham gia trong quaù trình tuyeån choïn caàn
phaûi ñöôïc trang bò nhöõng kyõ naêng, linh ñoäng, coù theå öùng
phoù vôùi nhöõng tröôøng hôïp khi öùng vieân ñaët caâu hoûi cho
caùc nhaø phoûng vaán, vì vaäy nhöõng ngöôøi tham gia vaøo quaù
trình tuyeån choïn caàn phaûi chuaån bò thaät kyõ löôõng bôûi vì
khoâng chæ nhaèm ñeå tuyeån duïng ñuùng ngöôøi cho ñuùng vôùi
vò trí cuûa coâng vieäc hieän taïi maø coøn laø boä maët cuûa
coâng ty, laø aán töôïng ban ñaàu cuûa chi nhaùnh ñoái vôùi moãi
öùng vieân.

Tröôûng caùc phoøng ban, phaân xöôûng caàn phaûi thöôøng


xuyeân hoaïch ñònh cho mình moät ñoäi nguõõ lao ñoäng thöïc
thuï, ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc, thoaû maõn ñöôïc nhöõng yeâu
caàu ñeà ra cho duø coâng vieäc coù ñoät bieán. Chaúng haïn nhö
vaán ñeà veà lao ñoäng vaãn ñuû naêng löïc ñeå thöïc hieän moät
hôïp ñoàng gia coâng vôùi soá löôïng lôùn aùo Jacket xuaát khaåu
sang thò tröôøng Myõ trong thôøi haïn ngaén theo yeâu caàu cuûa
khaùch haøng ñaët ra. Tuy nhieân chi nhaùnh vaãn hoaøn thaønh
hôïp ñoàng ñuùng thôøi haïn maø khoâng caàn tuyeån theâm lao
ñoäng. Khi hoaïch ñònh caùc nguoàn taøi nguyeân nhaân söï, nhaø
quaûn trò caáp cô sôû caàn theo boán böôùc sau:

+ Böôùc 1: Ñeà ra nhu caàu vaø döï baùo nhu caàu.

+ Böôùc 2: Ñeà ra caùc chính saùch vaø keá hoaïch.

+ Böôùc 3: Thöïc hieän caùc keá hoaïch vaø chöông trình.

+ Böôùc 4: Kieåm tra vaø ñaùnh giaù chöông trình.

Tröôûng ban nhaân söï phaûi ñeà ra caùc quy ñònh nghieâm
ngaët trong coâng taùc tuyeån choïn cuõng nhö ñaøo taïo nhaèm
SSVTT:
Trang 203
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

ñaûm baûo tính minh baïch, coâng baèng, traùnh gaây ra söï ñoá
kò, dö luaän baøn taùn taïi chi nhaùnh veà nhöõng öùng vieân ñöôïc
tuyeån choïn, hay nhöõng nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo, traùnh gaây
ra tình traïng keát beø phaùi choáng ñoái nhau trong quaù trình
laøm vieäc taïi chi nhaùnh.

5.1.2. Ñoái Vôùi Chi Nhaùnh Coâng Ty.

Vôùi cô caáu toå chöùc, boä maùy quaûn lyù nhaân söï taïi chi
nhaùnh coâng ty vaø caùc bieän phaùp, chính saùch tuyeån duïng
vaø ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chuû chi nhaùnh nhö hieän nay,
vaø nhö chuùng ta ñaõ bieát caùc coâng ty hay laø moät toå chöùc
naøo ñoù hôn keùm nhau nhö theá naøo cuõng moät phaàn lôùn laø
do phaåm chaát, trình ñoä vaø söï gaén boù cuûa coâng nhaân
vieân ñoái vôùi coâng ty nghóa laø caùc nhaø quaûn trò phaûi
nhaän thöùc vaø ñeà ra chieán löôïc ñeå quaûn trò taøi nguyeân
nhaân söï cuûa mình moät caùch coù hieäu quaû. Quaûn trò nguoàn
taøi nguyeân nhaân söï laø söï phoái hôïp moät caùch toång theå
caùc hoaïch ñònh, caùc hoaït ñoäng, duy trì, phaùt trieån, ñaøo taïo,
ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho nguoàn taøi
nguyeân nhaân söï thoâng qua toå chöùc, nhaèm ñaït ñöôïc muïc
tieâu chieán löôïc vaø ñònh höôùng vieãn caûnh cuûa toå chöùc.

Vì vaäy, ñeå naâng cao hieäu suaát lao ñoäng vaø quaûn lyù
toát nguoàn taøi nguyeân naøy, ngoaøi nhöõng bieän phaùp maø
coâng ty ñang söû duïng, caàn phaûi boå sung theâm vaø ñaày
ñuû, roõ raøng hôn moät soá hình thöùc khaùc ñeå chi nhaùnh coù
theå theo kòp söï thay ñoåi khoâng ngöøng nhö hieän nay.

SSVTT:
Trang 204
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Tröôùc heát chi nhaùnh caàn phaûi xaây döïng ñöôïc baàu
khoâng khí vaên hoaù cho mình, töùc laø phaûi taïo ra heä thoáng
caùc giaù trò, nieàm tin, thoùi quen ñöôïc chia seû, caáp treân vaø
caáp döôùi raát tin töôûng nhau, coâng nhaân ñöôïc khuyeán khích
ñeà ra saùng kieán vaø giaûi quyeát vaán ñeà. Baàu khoâng khí
naøy laøm aûnh höôûng ñeán söï hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa
toaøn theå caùn boä_ Coâng nhaân vieân trong chi nhaùnh, sau ñoù
noù aûnh höôûng ñeán söï thoaû maõn cuûa coâng nhaân vieân
cuõng nhö aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh lôøi cuûa chi
nhaùnh.

+ Baàu khoâng khí vaên hoaù cuûa chi nhaùnh coâng ty chính
laø “linh hoàn” cuûa chi nhaùnh, moät maët noù ñöôïc taïo ra töø
moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong chi nhaùnh, maët
khaùc noù ñieàu khieån moái quan heä ñoù vôùi danh nghóa toaøn
taäp theå. Taïo cho nhaân vieân luoân coù tính côûi môû, hoaø
ñoàng vaø caàu tieán, coù taàm nhìn bao quaùt trong chi nhaùnh,
laøm cho hoï caûm thaáy soáng vaø laøm vieäc taïi chi nhaùnh laø
toaøn boä nhöõng ngaøy thaùng ñaày yù nghóa vaø caûm töôûng
nhö chi nhaùnh laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa chính mình. Töø ñoù
taïo ra söï thoâng suoát khi ñöa ra quyeát ñònh ñöôïc söï nhaát trí
giöõa caáp laõnh ñaïo vaø caáp nhaân vieân, taïo ra söï tin caäy
laãn nhau ñöôïc hình thaønh töø vieäc laéng nghe nhau vaø ñoùng
goùp yù kieán cuøng thoáng nhaát moät caùch laøm, cuøng nhau
xaây döïng vaø phaùt trieån chi nhaùnh. Ngoaøi ra, baàu khoâng
khí vaên hoaù phaûi mang tính phoái hôïp: Phaùt trieån moät cô
caáu toå chöùc coù tính caùch taäp theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu

SSVTT:
Trang 205
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

taâm lyù caù nhaân, nhö vaäy seõ ñöa ra ñöôïc yù nghóa caù nhaân
vaø cho taäp theå.

+ Thöïc hieän moät möùc ñoä toå chöùc cao baèng caùch thu
huùt coù ñònh höôùng nhöõng thaønh vieân tham döï ôû moïi caáp
trong coâng ty.

+ Thöïc hieän moät cô caáu toå chöùc vôùi soá löôïng toái
thieåu caáp laõnh ñaïo vaø möùc ñoä tin töôûng laãn nhau, toái ña
nhöõng phaân quyeàn cho caáp döôùi laõnh ñaïo.

 Ñieàu thöù hai laø tröôùc khi coù keá hoaïch tuyeån duïng,
caùc nhaø quaûn trò caàn phaûi bieùt phaân tiùch coâng vieäc. Vì
khi phaân tích coâng vieäc seõ xaùc ñònh ñöôïc ñaëc tính cuûa
coâng vieäc vaø nhöõng ñieàu kieän maø coâng vieäc ñöôïc hoaøn
thaønh. Khi phaân tích coâng vieäc, chi nhaùnh coâng ty coù
nhöõng lôïi ñieåm sau:

+ Baûo ñaûm thaønh coâng hôn trong vieäc saép xeáp,


thuyeân chuyeån vaø thaêng thöôûng cho nhaân vieân.

+ Loaïi boû nhieàu baát bình veà möùc löông qua vieäc xaùc
ñònh roõ nhieäm vuï vaø traùch nhieäm coâng vieäc cuõng nhö ñôn
giaù saûn phaåm.

+ Kích thích lao ñoäng taêng naêng suaát lao ñoäng thoâng
qua vieäc saép xeáp caùc möùc löông, thöôûng, vaø vieäc xaùc
ñònh ñôn giaù cho töøng loaïi baùn thaønh phaåm cuûa töøng
coâng ñoaïn saûn suaát…

SSVTT:
Trang 206
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

+ Tieát kieäm thôøi gian vaø söùc löïc qua vieäc tieâu chuaån
hoaù coâng vieäc vaø töø ñoù giuùp nhaø quaûn trò coù cô sôû ñeå
laøm keá hoaïch vaø phaân chia thôøi bieåu coâng taùc.

+ Giaûm bôùt ñöôïc soá ngöôøi phaûi thay theá do thieáu


hieåu bieát veà coâng vieäc hoaëc do trình ñoä cuûa hoï veà coâng
vieäc coøn haïn cheá.

+ Taïo cô sôû ñeå caùc caùp quaûn trò vaø nhaân vieân hieåu
bieát vaø traùnh khoaûng caùch quaù xa giöõa nhaân vieân, coâng
nhaân vôùi caùc caáp laõnh ñaïo.

 Veà quaù trình tuyeån duïng:

Chi nhaùnh caàn phaûi thoâng baùo roäng raõi hôn ñeå thu
huùt ñöôïc nhieàu öùng vieân noäp ñôn, khoâng chæ ñôn thuaàn
laø thoâng baùo trong noäi boä vaø daùn thoâng baùo tuyeån duïng
tröôùc coång chi nhaùnh, lieân heä caùc trung taâm giôùi thieäu
vieäc laøm maø caàn phaûi maïnh daïn ñaàu tö thoâng qua caùc
hình thöùc nhö treân baùo tuoåi treû, caùc phöông tieän thoâng tin
ñaïi chuùng, treân truyeàn hình cuûa Tp vaø moät soá tænh thaønh
laân caän.

 Veà quaù trình ñaøo taïo.

+ Chi nhaùnh coâng ty caàn keâu goïi söï tham gia vaø cam
keát thöïc hieän cuûa ban giaùm ñoác, caùc nhaø quaûn lyù tröïc
tieáp cuûa nhöõng nhaân vieân ñöôïc choïn ñeå ñaøo taïo vaø söï
cam keát cuûa chính caùc nhaân vieân ñöôïc choïn ñeå ñaøo taïo,
thöïc hieän moät chöông trình ñaøo taïo coù hieäu quaû cao nhaát,

SSVTT:
Trang 207
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

traùnh laõng phí tieàn cuûa maø keát quaû sau ñaøo taïo khoâng
ñaït nhö mong muoán.

+ Caàn phaûi naâng cao chính saùch ñaøo taïo vaø phaùt
trieån taïi chi nhaùnh, ñieàu naøy laø nhieäm vuï caáp baùch cho
chi nhaùnh hieän nay.

+ Ñaøo taïo nhaèm muïc ñích naâng cao tay ngheà hay kyõ
naêng cuûa nhaân vieân ñoái vôùi coâng vieäc hieän haønh. Phaùt
trieån bao goàm caùc hoaït ñoäng nhaèm chuaån bò cho nhaân
vieân theo kòp vôùi cô caáu toå chöùc khi noù thay ñoåi vaø phaùt
trieån trong töông lai. Chi nhaùnh phaûi luoân thöïc hieän coâng
taùc naøy moät caùch thöôøng xuyeân vaø coù keá hoaïch, coù heä
thoáng vì moâi tröôøng kinh doanh luoân thay doåi seõ daãn ñeán
hoaït ñoäng saûn suaát kinh doanh cuõng bieán ñoäng theo, töø
ñoù nguoàn nhaân söï luoân trong tö theá saün saøng hoaøn thaønh
nhieäm vuï ñöôïc giao. Vì vaäy chi nhaùnh neân ñaøo taïo vaø phaùt
trieån nhaân vieân moät caùch thöôøng xuyeân vaø khoâng giôùi
haïn ôû caáp naøo.

+ Caùc chính saùch löông boång vaø ñaõi ngoä: Chi nhaùnh
coâng ty caàn phaûi coù chính saùch, chieán löôïc ñeå kích thích,
taêng nieàm haêng say lao ñoäng cuûa nhaân vieân, vaø ñoäng
vieân moät caùch kòp thôøi nhaèm duy trì, cuûng coá, phaùt trieån
löïc löôïng lao ñoäng laøm vieäc cho chi nhaùnh. Khoâng chæ ñôn
thuaàn cho raèng muoán thuùc ñaåy saûn xuaát, muoán ñoäng
vieân, ñaõi ngoä nhaân vieân baèng vaät chaát vaø tinh thaàn, nhö
tieàn löông, tieàn thöôûng, giaáy khen, vui chôi giaûi trí… maø
löông boång vaø ñaõi ngoä phaûi ñöôïc hieåu laø hai phaàn: Löông
boång vaø ñaõi ngoä veà maët taøi chính vaø phi taøi chính. Veà

SSVTT:
Trang 208
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

maët taøi chính tröïc tieáp bao goàm löông, tieàn thöôûng tieàn hoa
hoàng; taøi chính giaùn tieáp bao goàm caùc khoaûn: baûo hieåm
nhaân thoï, baûo hieåm y teá… khi tai naïn lao ñoäng laø caùc trôï
caáp xaõ hoäi, caùc loaïi phuùc lôïi, an sinh xaõ hoäi, ñeàn buø cho
coâng nhaân laøm vieäc vôùi moâi tröôøng ñoäc haïi, laøm vieäc
thay ca, laøm vieäc ngoaøi giôø… coøn phi taøi chính ñoù laø baûn
thaân coâng vieäc moâi tröôøng laøm vieäc: Baûn thaân coâng
vieäc coù haáp daãn khoâng, coâng nhaân vieân coù ñöôïc giao
traùch nhieäm khoâng hay coâng nhaân coù cô hoäi ñöôïc caáp
treân nhaän bieát thaønh tích cuûa mình hay khoâng, coù cô hoäi
thaêng tieán hay khoâng…

+ Vieäc traû löông phaûi ñöôïc coâng baèng caû beân trong
laãn beân ngoaøi cuûa chi nhaùnh. Beân ngoaøi coù nghóa laø
löông boång ñaõi ngoä ôû caùc coâng ty khaùc nhö theá naøo thì
taïi chi nhaùnh cuûa coâng ty cuõng phaûi nhö vaäy khoâng neân
quaù cheânh leäch nhau. Beân trong phaûi coâng baèng vôùi moïi
ngöôøi trong chi nhaùnh, khoâng phaân bieät tuoåi taùc, giôùi tính,
chuûng toäc…. Hoaëc quen bieát hoï haøng thaân thuoäc.

5.2. Moät Soá Kieán Nghò Maø Coâng Ty Caàn Giaûi Quyeát
Tröôùc Maét.

 Coâng ty luoân phaûi xaây döïng ñöôïc löïc löôïng lao ñoäng
vöõng maïnh. Khi nhaân vieân thuoäc khoái phoøng ban, chi
nhaùnh coù theå tuyeån choïn nhöõng nhaân vieân vaøo nhöõng
chöùc vuï cao hôn, nhaèm taïo cô hoäi thaêng tieán cho nhaân
vieân, coù nhö vaäy hoï môùi khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä
chuyeân moân, ngaøy caøng hoaøn thieän baûn thaân.

SSVTT:
Trang 209
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Ngoaøi ra chi nhaùnh coù theå tuyeån duïng nhöõng öùng


vieân töï giôùi thieäu mình qua baùo ñaøi, thu nhaän ñôn cuûa caùc
öùng vieân töï nguyeän noäp ñôn khi chi nhaùnh coâng ty chöa coù
nhu caàu tuyeån duïng .

 Chi nhaùnh coâng ty neân cöû caùc chuyeân vieân ñeán


lieân heä tuyeån duïng tai caùc trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm
caùc tröôøng ñaïi hoïc cao ñaúng ôû thaønh phoá vaø caùc tænh
laân caän vì ñaây laø nhöõng nguoàn cung öùng nhaân löïc doài
daøo vaø coù chaát löôïng. Hoï ñaõ traûi qua quaù trình ñaøo taïo
neân ñeå tieáp thu nhöõng coâng ngheä hieän ñaïi, naêng suaát lao
ñoäng seõ ñöôïc taêng nhanh trong thôøi gian ngaén khi chi nhaùnh
coâng ty tieán haønh hoaït ñoäng ñaøo taïo hoï.

 Naâng cao chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân
löïc: Ngoaøi vieäc tuyeån choïn cho mình nhöõng caùn boä coâng
nhaân vieân gioûi, coù tay ngheà cao coâng ty cuõng neân laäp keá
hoaïch toå chöùc caùc khoaù ñaøo taïo tay ngheà, trình ñoä
chuyeân moân vaø kyõ naêng quaûn lyù cho toaøn boä caùn boä
chi nhaùnh moät caùch thöôøng xuyeân vaø ñeàu ñaën. Töø ñoù
toå chöùc thi tay ngheà gioûi vaø coù phaàn thöôûng xöùng ñaùng
cho hoï.

 Toå chöùc khoaù hoïc nghieäp vuï chuyeân moân cho taát
caû caùn boä nhaân vieân thuoäc khoái phoøng ban ôû taát caû
caùc vò trí, tieán tôùi nhaân vieân laøm vieäc ña naêng, hoã trôï
laãn nhau khi caàn, toå chöùc caùc lôùp hoïc veà quaûn lyù nhaân
söï cho caùn boä quaûn lyù.

SSVTT:
Trang 210
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

 Môû caùc cuoäc hoäi thaûo noùi chuuyeän chuyeân ñeà.


Ñaây laø moät cô hoäi toát cho coâng nhaân, nhaân vieân vaø caùc
chuyeân vieân kyõ thuaät cuøng ban laõnh ñaïo thaûo luaän, trao
ñoåi hoïc hoûi kinh nghieäm laãn nhau, nhaèm naâng cao tay
ngheà, nghieäp vuï chuyeân moân, naêng suaát lao ñoäng cuûa
toaøn chi nhaùnh vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà khuùc maét,
phaùt sinh trong quaù trình laøm vieäc. Qua ñoù, caùc coâng nhaân
seõ hoïc hoûi kinh nghieäm laãn nhau laøm cho tay ngheà cuûa hoï
ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Ñieàu naøy laøm giaûm thieåu saûn
phaåm hoûng tieát kieäm ñöôïc nguyeân vaät lieäu, naâng cao
chaát löôïng saûn phaåm taêng thu nhaäp cho caù nhaân vaø lôïi
nhuaän cho doanh nghieäp.

 Ñònh bieân laïi nhaân söï – Taêng naâng suaát lao ñoäng: Chi
nhaùnh neân tieán haønh cho töøng coâng nhaân thuoäc khoái
phoøng ban laäp baûn moâ taû chi tieát coâng vieäc cuûa moåi
coâng vieäc maø hoï ñang laøm, cuøng nhöõng ñeà xuaát cung
caáp duïng cuï, trang thieát bò cho quaù trình laøm vieäc.

Töø cô sôû thôøi gian ñaõ löôïng hoaù ñoù, coâng ty seõ saép
xeáp vaø phaân coâng coâng vieäc laïi cho toaøn theå nhaân vieân
thuoäc khoái phoøng ban, nhaèm phaùt huy taêng naêng suaát
laøm vieäc toái ña cuûa nhaân vieân phoøng ban, ñònh bieân laïi
nhaân söï, caét giaûm bôùt lao ñoäng thöøa, tieán haønh taêng
löông cho boä phaän laøm vieäc vôùi naêng suaát cao hôn tröôùc
ñoù. Coù nhö vaäy ñôøi soáng coâng nhaân vieân môùi ñöôïc naâng
cao.

 Ngoaøi ra, vaøo nhöõng luùc chi nhaùnh coù nhieàu ñôn
ñaët haøng hay coù nhöõng ñôn ñaët haøng caàn phaûi giao gaáp
SSVTT:
Trang 211
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

cho khaùch haøng trong thôøi gian ngaén, chi nhaùnh seõ gaëp
nhieàu khoù khaên veà maët nhaân söï. Cuõng coù tröôøng hôïp
ñôn haøng vöôït quaù khaû naêng gia coâng saûn xuaát, ñeå khaéc
phuïc tình traïng chi nhaùnh coâng ty caàn phaûi aùp duïng moät
soá phöông phaùp sau:

+ Giôø phuï troäi: Ñaây laø giaûi phaùp mang tính chöõa
chaùy töùc thôøi, chi nhaùnh seõ khoâng phaûi tuyeån duïng theâm
coâng nhaân, ñôõ toán chi phí cho coâng vieäc tuyeån duïng nhaân
vieân môùi. Nhöng noù seõ khoâng toát neáu keùo daøi thôøi gian
hay soá ngaøy taêng ca, bôûi vì noù seõ laøm cho coâng nhaân
meät moûi, khoâng ñuû söùc laøm vieäc toát, naêng suaát lao
ñoäng giaûm vaø sau khi giôø phuï troäi khoâng coøn caàn thieát
nöõa tieàn löông coâng nhaân seõ bò giaûm vaø ñaây cuõng laø
moät nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng chaùn naûn vôùi coâng
vieäc hieän taïi.

Ngoaøi giaûi phaùp taêng ca nhö neâu treân chi nhaùnh coù
theå kí keát caùc hôïp ñoàng thueâ gia coâng ngoaøi vôùi caùc ñôn
vò khaùc ñeå giaûm bôùt aùp löïc coâng vieäc cho nhaân vieân
trong coâng ty vaø chòu chaáp nhaän giaûm lôïi nhuaän trong hôïp
ñoàng ñoù.

KEÁT LUAÄN

 
Trong thôøi gian hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñaõ
traûi qua cuûa chi nhaùnh, ñaõ taïo cho chi nhaùnh moät uy
SSVTT:
Trang 212
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

tín, moät vò theá vöõng chaéc treân thò tröôøng maët haøng
gia coâng aùo Jacket xuaát khaåu. Ñoù laø moät quaù trình
noã löïc phaán ñaáu khoâng ngöøng cuûa toaøn theå caùn
boä_ Coâng nhaân vieân ñaõ ñöa chi nhaùnh coâng ty vöôït
qua bao khoù khaên ñeå coù ñöôïc nhö ngaøy hoâm nay.
Ñeå duy trì vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc vöõng
maïnh nhö hieän nay cuûa chi nhaùnh, chi nhaùnh coâng ty
ñaõ khoâng ngöøng caûi tieán vaø ngaøy caøng hoaøn thieän
veà quaù trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân löïc. Chi
nhaùnh coâng ty luoân laéng nghe vaø khuyeán khích caùc yù
kieán ñoùng goùp nhaèm söûa ñoåi vaø ñieàu chænh caùc
chính saùch ngaøy caøng hôïp lyù hôn, coù lôïi cho coâng ty
vaø cho caû coâng nhaân vieân.
Chi nhaùnh coâng ty luoân quan taâm vaø ngaøy caøng
naâng cao chaát löôïng ñôøi soáng cho moãi ngöôøi lao ñoäng.
Vôùi chính saùch quaûn lyù nhaân söï chaët cheõ vaø
mang laïi hieäu quaû cao ñaõ giuùp cho chi nhaùnh xaây döïng
moät ñoäi nguõ lao ñoäng laønh ngheà, coù chaát löôïng cao.
Coâng nhaân vieân tieán tôùi coù theå laøm vieäc ña naêng,
saün saøng hoã trôï laãn nhau khi caàn. Chi nhaùnh ñaõ thöïc
hieän ñaày ñuû vaø chaáp haønh nghieâm chænh caùc quy
ñònh veà chính saùch tuyeån duïng, caùc quy cheá ñaøo taïo
vaø cheá ñoä baûo hieåm ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng.
Beân caïnh ñoù, chi nhaùnh luoân naâng cao, ñoåi môùi
trang thieát bò, baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi lao ñoäng.

SSVTT:
Trang 213
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

Haøng naêm, chi nhaùnh coâng ty thöôøng toå chöùc caùc


cuoäc thaêm quan, du lòch cho caùn boä_ Coâng nhaân vieân
coù thaønh tích suaát saéc trong lao ñoäng. Chi nhaùnh coøn
coù caùc chính saùch khen thöôûng kòp thôøi cho nhöõng caù
nhaân coù thaønh tích xuaát saéc vaø coù nhöõng ñoùng goùp,
phaùt minh, caûi tieán ñem laïi hieäu quaû lao ñoäng, giaûm
bôùt chi phí cho chi nhaùnh coâng ty.
Vôùi thôøi gian thöïc taäp coøn haïn cheá vaø chöa coù
nhieàu kinh nghieäm trong coâng taùc quaûn lyù nhaân söï. Do
ñoù ngöôøi vieát khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt, raát
mong ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa caùc Thaày (Coâ) cuøng taäp
theå caùn boä coâng nhaân vieân taïi chi nhaùnh vaø caùc
baïn ñoïc quan taâm.

Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh caûm ôn ban laõnh


ñaïo chi nhaùnh coâng ty coå phaàn may 19 cuøng Thaày
(Coâ) vaø toaøn theå anh chò em ñang soáng vaø laøm vieäc
taïi chi nhaùnh ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoùng goùp yù kieán ñeå
em hoaøn thaønh chuyeân ñeà naøy.

SSVTT:
Trang 214
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
GVHD:

SSVTT:
Trang 215