LOGO

SEKOLAH

Nama Sekolah

UJIAN BERTULIS
OKTOBER

2 Jam

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Bahagian

Soalan

Markah
Penuh

A

1

20

B

2

30

C

3

10

4

10

5

10

6

20

D
Jumlah

Markah
Diperoleh

100

NAMA : ………………………..……………………………………..…………………...………

ANGKA GILIRAN :

TERHAD

2 TERHAD “” [ ] .  .

  :.

 .

 ..

  ! " #$%&.

... E : F $@ +: () (:..........> ' 9 Z@ i> Q> f@ j k @ l9 T:> #: 6T@.9 &:T9U6 !@ T@9R7 9 "6 !@ KL@ : ../ 0 () @a…@ oÏa…Šm@Íí@ æõbmb׊Ï@ å×bãìšÌß@Þìni@Íí@ åÏaìu@åË…@êëbi…@Îìì×@ oз@ïía NåËë‰ì× ..................> &@W9 B #@ ........... 6 7> L@ Y 9 ' @ Z@[ 9 7 (X) ...... -....> &@f9 7 ....> &@V9 B D7 :. !O : J P Q6 R (N) (D> &@_7 (>]A@ B ^ _7 (>]A@ B \ C (>]A@) (g9 U7 B 9 7 B Dc 7) ....@ &@V9 ) ....... '(') * (+.... 6 87...: 5 (3) (D> /7 (>?A@ B C /7 (?> A@ B = < (>?A@) ( : !@ KL@ M6 B D> &@!@ KL@ M6 B 6 !@ KL@ M6 ) ..G> ) 9 /7 H I : 7 (>J 7 +@ ...... a V> 6 A (`) (#k > m7 B > @ > 7 B #> > 7 )..9 ..@ _c ] I d> A@ H e@ ....b9A..........

..@ ...... ^ @ !@ @ #> @ *> ............. (n) (@.9 ] a ({) ..@ z @ V@ ) (@ ?c 8> ' @ :R B | 6 8> ' @ +: B | 6 8> ' @ :R) (#@ @ 7 B ~ @€@ B Y @ ' 9 +@) ................ D7 } ) @ M6 gK ) @ :R (3) [ 3] TERHAD ........ (v) .......: 8> @ :R ..@ z @ V@ B ......> Q7 @ > 9 7 j ..y @ !@ &>9 w #a x ... ga Q> ......z @ V@ B 9 . > 7_c L: H (h) (7u @ B @ 9R7 B = @ (9U7 ) o> @ ..I "7 M6 7 "P @ pq r : s It 6 .............

Z.TERHAD 3 .

........ 9 7 D> ...... @ m7€9 ~ ....... TR pq (+.... ZL ‚ƒV () NðŠi…@Íí@æõbmb׊Ï@å×ë†äÏŠi@säíaì×@pìØîÌß@pìØíaŠi@pbía@Š×ìm @ m7€9 ~    9 7 E : $> T9@ M6  .

.... @ m7€9 ~ ................... 9 7 D> &@. (3) ....................@ $> T9@ M6 ....

....... () .. 9 7 6 ........ @ m7€9 ~ ...........@ $> T9@ M6 ....................

.......... 9 7 D7 :.... @ m7€9 ~ ........... (N) ....................@ $> T9@ M6 ...

.. 9 7 : ...$> T9@ M6 ........................ (X) ........... @ m7€9 ~ ........

.........@ $> T9@ M6 .... (`) [ 3] TERHAD ...........

  .TERHAD 4 “” [ N] .

  :"! .

 @ @.…( + .

 : @t > @ @$87 > .  „ t .m @ @NsmìØíaŠi@Íí@RåÛaõì$@laìu@åí…ìà×@êëbi…@åÛaìiŠÏ@„bi :g: +>.

@ @ $9 M7 > V@ .

@ H = @ .

: :R …> >) 9 87 ‡@ (>8@ $: > †@ $%&'() 9 "6 (7 @ #: J 7 I : $ † #: J 7 I 9 "6 (7 @ €@ : =.

9 -6 H A@> ?7 &>A9 H ˆ : =.e@ T@: *  ( ! (I@ .R og>&T9f@ €@ > g> @ 9R7~ : $ † .y > !@ &>9 w > 87.

R . !@ U6 > ?7 &>A9 H : ' 9 A@ ‰:=.

: :R€@ $: > †@ R J ^ 9 .

"c f: : =.@ €@ J ^ 9 7 : Tf . !@ U6 > ?7 &>A9 j7 @ Š.

) %& y > :Z.R€ $ † o+) .

&>V9 ” @ > Œ : 9 @ > .@ : g @ !> KL@ M6 #: @.9 x H @ !> KL@ M6 $> (> b: > @.

@ Œ @ ' @ !: > $: > †@ #: 6(@.@ @ $9 M7 > @ m7 H k [ I †@ ‹k .

@ : =.

a . “ > > _P ) .R .! .

> o:$> †@ R $ L> &@ 9 : Y @ A97 Gc @ : Tf .y k :Z.

9 6 6 T9: ‹> .@ Œ @ ' @ M6 Ž I A@ : 9 $@ 9 7 $9 7 7 ‰ LŠ Z9Q7 : $ † o> T@ I 5 (> ‘7> !Š KL@ : D7 "6 (@> 5: : &@% 9 T@.

@ 9 @ €@ : g TERHAD .

5 TERHAD $> (>f A@ ~ /% % 0 1) 9 @ m7€@ “‹6 .@ "> &@Z9M6 6 !@ KL@ M6 ” > 7 7> 9 ’@ 87 @ AI >~ : T@9R’@ ‹6 u7 &@.

gF T>Q7 @ “@&@ 9 M6 j T@&>.9 x : Tf .

@ @ $9 !@ > o#> 9 (@ ”u H @ R>.s 9 T:.

@ U6 ‹6 @ Z@: €@ =.F > y k @A97 7 •7J 7 •7 A@.F 6 _7 ] > A9 ~  ‰C 7 8>@: A : g O > J 7 _} @€ @ !> KL@ M6 @ (9@ G> Z9t 7 $a f@ g@€ > Œ @ @R.@ 6 (IŒ > @R. > V@ :&/c M7 > (IZ>L9 ] I > Z@L9 } ‹6 @ Z@: €@ > Z@> _P @€ > !@ KL@ M6 @ (9@ > "7 Z@] I ‹> .9 &@†9 $9 7 7 : .

R o > 7 @ @ M6 ” & 23% j G6 ) :' 9 T@.

> &@' 9 A@€ T@(>! KL@ : @ :: i7 8> "7 A: Dc 7 T@(9 7@ : $ † .k R>$c +@ @ @ V9 7 9 : @ $F 7 A:€@ 9 : @ .@ @ 9R7 9 > : $ † @ 9 $I @€ > Z@ 7_P –> (>!@ > @R@$7 @€ @ 6Ta T@L9 !@ @ $9 m7 @R@$7 > T@s 9 7 x z @ 9 7€@ A : ..“w^ :.@ &@f9 @€ ‰> IR> s @ &F > U7 . @ (9 7@ T@ c ) @ V@ > 6Ta > @R@$7 T@9R.> ] I > gI > M7 Tf .

$: > †@ R ” @ 6 8>@€6 A : =.@ D7 6"@R Dc 7 : KL@ M6 @ U7 ”:G> ‘7M7 9 @ A@.: UK 7 :R .

R : .

 o=.

( $ † j& R (3) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ [ N] o&.

$ H ! LM $(L 5— m$[€ $ † G/&'(.

˜ () NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ [ N] TERHAD .

Œ š $ † g R R (N) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ [ N] o$ † …( (.TERHAD 6 o [ ™ ‹.

d [ ™ ‹.Œ š yŒ (X) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ [ N] o ( ‘ ! L TR’ ‹u &.

Uu (h) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN [ N] @ o–(!s œ&/+  M (n) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN [ N] @ TERHAD . _]A  456 . ›&† u M (`) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ [ N] .! LM $( H (Œ R.

TERHAD 7 oRl / R$ $ž #(.

.................................................................................................................... ! "  zM (3) ... : R$ (O)@ ........................................................................ :  ¡ (r) [ N] TERHAD ........... : j&@ @() . ! " Ÿ...................................... : A () .................................................M  ({) .............................. d @ (v) NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ [ N] : (+.............................................. :@ @# (O) ...........................8 (r) [ N] o (+....... : @ m.....................................

  .TERHAD 8 “7” [ N] .

  :8 .

L . .  Z.g+¢R ! (.

..... NéÛìØ$@æaìí……@ï$ëŠ×@æì$ìrß@Ræëb×@ÕubÌß@ @(N) ....................................... Nåmëü@ðõbmŠrß@Öìnãëa@éía@†Ï‰…@åíˆía@bnäî¾@ @(X) ........... @ @[ 3] @ @ TERHAD ............................... @ @NsäÜ™bš×@*mc@éí†$Ši@Ö†îm@bíbÏì$@Õãa@Azî–äß@ @(`) .............a…@êëbi…@æõbmbqŠÏ@ï™bi@ðaì$@Íí@åÐØËëa@*îÛìm NéßëŠ×@å×a‰@pìÐàväß@ @(3) ......................... N....................................................................bèi@...........................................................................................................................bèi@ÝàÈà×@Ï@RŠuýÏ@êë‰ìrß@ @() ........................................................................................................................................ T ‹ Z  @ @NlŠÇ@...

9 TERHAD :0 .

‹$LM (U.& € ! " #$%&. .

............................................................................................................................................................................................................................. (X) .................. (N) ........... “g ‘M _” ‹$(/ G£ 9: DƒU @ @NðŠi…@Íí@pb×@ðbØˉ@ëbma@æõbmb׊Ï@å×bãìšÌß@åË… “g ‘M _”@Ínäm@pbía@áîÛ@bäîi &w Ym (?T+ ............ (`) [ 3] TERHAD ................................................... Z   sT " ............ *< # !&w –(_R E€$ ‹....................................... () .............U ........................ (3) .....................................................

TERHAD 10 :9=> .

........... ............................................................................. GU B j B  B # () B ¦ (N) ......................................................m B ‹$(/M (3) ........... p€ B $&¤ B ‚ TR B _ B ‹l ¥ () ...................... :‹$(/ J£ D"& (+......................................................................... ! " ƒ+ @ @NÞìni@Íí@pbía@ð…bväß@pìØíaŠi@Ræõbmb׊Ï@æì$ì$ J¤€ B R B &" B ‹.............

........... [ 3] TERHAD ........ § B D$ B \]T+ B Œ R....................... B ‚L€ (X) .......... YL B &( B $ B pq B R..............................................................................!m (`) .............................................

TERHAD 11 “. .” [ ] :?.

$8€ Z&"M () .a…@æõbmb׊Ï@TP@†Ï‰…@Ήì×@Ö†îm@síõbäÌß@*îÛìm@æa…@pìØíaŠi@RÖìubm@†Ï‰…@ìmb$@éîÜîÏ @ @NåšËŠÏ@ìmb$ @ @ . ( š …U/ (3) . . ') j ?8 š (N) .&† @. ŒM 2@ Œ .”&R 5¨© ”R$[ pq .8 H AB …+ ! U $ GR w &U€ (+.‹$V€ ‹.

...................................................................................... (X) .............................................. TERHAD ............................................................................................................ ................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ................................... ................ ................................................................................................................................ ................................................................................... ........................ ............ :CDED...................

........................................................................ ................................ ................................................................................................................. ........................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................. .............. ............................... ............................................................................................................................................................ ..................TERHAD 12 .......................................................................................... ..................................................................................................... .................................. ............................................................................................... ...................... [ ] KERTAS SOALAN TAMAT TERHAD .......................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful