You are on page 1of 4

Council of Europe and Youth

We, the

8. konferencija ministara zaduženih za omladinu Saveta Evrope Kijev, Ukrajina 10-11. oktobar 2008
“Budućnost omladinske politike Saveta Evrope: AGENDA 2020”
Deklaracija

MJN-7(2008)

2

Mi, ministri odgovorni za omladinu iz 49 zemalja potpisnica Evropske kulturne konvencije Saveta Evrope, koji smo se sastali u Kijevu, Ukrajina, 10. i 11. oktobra 2008. godine povodom 8. Konferencije, obavezujemo se da aktivno promovišemo u svim državama-članicama Organizacije, razvoj omladinskih politika čiji cilj treba da bude uspešna integracija svih mladih ljudi u društvu. S tim u vezi, odlučni smo da ne odstupamo od cilja obezbeđivanja pristupa mladih ljudi kvalitetnom obrazovanju i obuci, pristojnim uslovima života i rada, kao ni od razvijanja neophodnih uslova kako bi im se omogućilo da doprinesu razvoju društva. Imajući u vidu Deklaraciju i Akcioni plan usvojene na trećem samitu šefova država i vlada Saveta Evrope u Varšavi maja 2005, koji posebno ističu „da će Savet Evrope dalje razvijati svoju jedinstvenu poziciju u omladinskom polju“, te stoga potvrđujući panevropski karakter Organizacije; Imajući na umu Preporuku 1844 (2008) Parlamentarne skupštine o obnavljanju omladinske agende Saveta Evrope; Ističući specifičan doprinos omladinskog sektora Saveta Evrope od 1972. godine ciljevima Organizacije i njenim kapacitetima za razvoj adekvatnih odgovora na nove situacije i izazove; Imajući na umu da je cilj omladinske politike Saveta Evrope da pruži mladim ljudima, devojčicama i dečacima, mladićima i devojkama, jednake mogućnosti i iskustvo koje im omogućava da razviju znanje, veštine i kompetencije kako bi igrali punopravnu ulogu u svim aspektima društva; Takođe imajući na umu međusektorsku dimenziju ove politike i značaj uključivanja mladih ljudi u njenu formulaciju, primenu i nastavak; Razmatrajući izazove sa kojima se suočavaju mladi ljudi, kako u uslovima većih mogućnosti koje im se nude, kao i povećanih rizika neizvesnosti, ali ubeđeni u njihov značajan potencijal i stoga fundamentalnu ulogu u promovisanju osnovnih vrednosti Saveta Evrope; Ubeđeni da u Savetu Evrope postoji potreba za dinamičnom omladinskom politikom koja uključuje i decu, kao i mlade ljude; Ističući značaj nastavka Akcionog plana usvojenog u Varšavi 2005, posebno omladinske kampanje o različitosti, ljudskim pravima i aktivnom učešću “Svi različiti-svi ravnopravni”, kao i programa „Gradimo Evropu za decu i sa decom“; 1. Slažemo se da sledeća pitanja treba odrediti kao prioritete omladinske politike i aktivnosti Saveta Evrope za narednih deset godina:

1.1. -

Ljudska prava i demokratija, sa posebnim akcentom na:

-

Obezbeđivanje punog uživanja ljudskih prava i dostojanstva za mlade ljude, i ohrabrivanje njihove posvećenosti ovim pitanjima; Promovisanju aktivnog učešća mladih ljudi u demokratskim procesima i strukturama; Promovisanju jednakih mogućnosti za učešće svih mladih ljudi u svim aspektima njihovog svakodnevnog života; Efikasnoj primeni rodne ravnopravnosti i sprečavanju svih formi rodno-baziranog nasilja; Promovisanju obrazovanja i akcija usmerenih ka podizanju svesti mladih ljudi o životnoj sredini i održivom razvoju; Olakšavanju pristupa svih mladih ljudi informacijama i savetodavnim uslugama.

3

1.2. Zajednički život u raznorodnim društvima, sa posebnim akcentom na:

-

Osnaživanju mladih ljudi da u svakodnevnom životu promovišu kulturnu različitost, kao i interkulturalni dijalog i saradnju; Sprečavanju i borbi sa svim oblicima diskriminacije i rasizma po bilo kojoj osnovi; Podršci inicijativama mladih ljudi i njihovih organizacija u sprečavanju konflikta i upravljanju konfliktima, kao i postkonfliktnom pomirenju putem interkulturalnog dijaloga, uključujući njegovu religijsku dimenziju; Podršci omladinskog rada sa mladim izbeglicama, osobama koje traže azil i raseljenim licima; Daljem ohrabrivanju razvoja regionalne omladinske saradnje u Evropi i šire; Ohrabrivanju mladih ljudi da promovišu globalnu solidarnost i saradnju. 1.3. Socijalna inkluzija mladih ljudi, sa posebnim akcentom na:

-

-

Podršci integraciji isključenih mladih ljudi; Obezbeđivanju pristupa mladih ljudi obrazovanju, obuci i radnom životu, posebno kroz promociju i priznavanje neformalnog obrazovanja; Podršci za prelazak mladih ljudi iz obrazovnog sveta na tržište rada, npr. osnaživanjem mogućnosti da usklade privatni i profesionalni život; Podršci autonomiji i blagostanju mladih ljudi, kao i pristupu pristojnim uslovima života; Obezbeđivanju jednakog pristupa kulturnim, sportskim i kreativnim aktivnostima za sve mlade ljude; Ohrabrivanju međugeneracijskog dijaloga i solidarnosti.

2. Slažemo se da primena gorenavedenih prioriteta treba da bude bazirana na sledećim pristupima, metodima i instrumentima: U pogledu razvoja omladinske politike i saradnje, 2.1. Međuvladina i međunarodna saradnja u razvoju omladinske politike, sa posebnim fokusom na uspostavljanju standarda i podršci njihove primene; 2.2. Asistencija zemljama, posebno kroz međunarodne revizije nacionalnih omladinskih politika i savetodavne misije iz oblasti omladinske politike; 2.3. Saradnja sa Evropskom unijom; 2.4 Partnerstva sa drugim zainteresovanim stranama i službama iz oblasti koje su relevantne za omladinsku politiku Saveta Evrope; 2.5 Komenadžment, kao jedinstven i dragocen mehanizam saradnje između vlada i omladinskih organizacija; U pogledu omladinskog rada, obrazovanja i treninga: 2.6. Multilateralna omladinska saradnja kao odgovarajući način promovisanja međunarodnog razumevanja, u duhu osnovnih vrednosti Saveta Evrope; 2.7. Rad sa multiplikatorima, kao i podrška razvoju kvalitetnog omladinskog rada i njegovom prepoznavanju;

4

2.8. Interkulturalno učenje kao metod neformalnog obrazovanja/učenja, posebno značajan za promovisanje interkulturalnog dijaloga i sprečavanje rasizma i netolerancije; 2.9. Evropski centri za mlade i Evropska omladinska fondacija, kao jedinstveni instrumenti za razvoj evropske omladinske saradnje. U pogledu omladinskih istraživanja i znanja o mladima: 2.10. Omladinska istraživanja i saradnja između omladinskih istraživača i kreatora politika u cilju promovisanja omladinskih politika baziranih na činjenicama, kao i podrške radu praktikanata u omladinskom polju; 2.11. Izrada studija, publikacija, kao i obrazovnog i trening materijala u cilju podrške omladinskom radu i politici; 2.12. Dalji razvoj Evropskog obrazovnog centra za omladinsku politiku.

3. U svetlu gorenavedenog, preporučujemo Savetu ministara Saveta Evrope: 3.1. da podrži ovu Deklaraciju kao doprinos daljoj primeni odluka usvojenih na samitu u Varšavi 2005. godine; 3.2. da pozove relevantna komenadžment tela omladinskog sektora Saveta Evrope da razviju programe aktivnosti bazirane na ovoj Deklaraciji; 3.3. da pozove ova tela da revidiraju, gde je odgovarajuće, radne metode omladinskog sektora i, ako je neophodno, da dostave svoje predloge Savetu ministara; 3.4. da jača omladinski sektor Saveta Evrope i dalje podstiče koordinaciju i saradnju na administrativnom, kao i na političkom nivou, među aktivnostima za decu i mlade; 3.5. da preduzme neophodne političke i administrativne mere da ohrabri sve sektore Saveta Evrope da u saradnji sa omladinskim sektorom uzmu u obzir omladinsku dimenziju kada definišu i sprovode sopstvene programe aktivnosti; 3.6. da dalje podržava ulogu evropskih centara za mlade i Evropske omladinske fondacije; 3.7. da unapređuje Partnerstvo sa Evropskom komisijom u omladinskom polju, kao primer dobre saradnje između dva partnera; 3.8. da dalje razvija komunikacionu strategiju kako bi se osigurala najbolja moguća vidljivost omladinskog sektora Saveta Evrope, unutar i izvan Organizacije; 3.9. da uloži napor da obezbedi, pri planiranju godišnjeg programa rada, adekvatne budžete za omladinski sektor. 4. Ovu Deklaraciju ćemo uzeti u obzir pri razvoju vlastitih omladinskih politika, i podržaćemo doprinos mladih ljudi i omladinskih organizacija u primeni prioriteta iz Deklaracije na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. 5. Dalje, ohrabrićemo i podržaćemo razvoj omladinske mobilnosti, volonterskih aktivnosti i razmena, širom Evrope i izvan njenih granica.