Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim

PPG Ambilan Jun 2011
Tutorial 1 : SC!110
Jawab semua soalan
1. (a) Apakah maksud banjir?
Banjir ditakrifkan sebagai limpahan air dari tebing- tebing sistem
saliran yang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda dan
kehilangan nyawa. enurut !amus "ewan #disi !eempat pula$
banjir bermaksud keadaan air menenggalami atau menggenangi
kawasan yang luas.
"2 markah#
(b) %yatakan pun&a-pun&a berlakunya banjir.
• $u%an &ang berterusan
'ujan yang berterusan tanpa berhenti-henti akan menyebabkan banjir
berlaku. "i kawasan-kawasan rendah$ air hujan akan dialirkan ke
sungai. (ungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga
menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air.
• Proses pembandaran
)roses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang
dipermodenkan. !awasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna
dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak
sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan.Akti*iti-akti*iti
seperti ini merupakan faktor penyebab berlakunya banjir. Jika dahulu
anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air$ kini
kawasan tersebut telah ditimbus dengan tanah. Apabila hujan turun$
air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan yang rendah dan
kemudian bertakung. +ama-kelamaan air akan bertambah dan banjir
kilat akan berlaku.
• $akisan sungai
'akisan sungai yang kerap berlaku disebabkan oleh dua faktor iaitu
hakisan berlaku se&ara semula jadi dan pembuangan sisa domestik
manusia. ,aktor semula jadi berlaku apabila hujan turun dengan lebat$
air akan mengalir deras and menghakis tebing-tebing sungai. Akhirnya
tanah tebing akan runtuh dan membentuk satu mendapan di dasar
sungai. (eterusnya sungai akan menjadi &etek. Begitu juga dengan
akti*iti manusia yang suka membuang sisa-sisa domestik seperti
sampah-sarap dan sisa-sisa industri ke dalam sungai boleh
1
menyebabkan sungai menjadi &etek dan pengaliran air tersekat.
Apabila hujan lebat turun$ sungai yang telah menjadi &etek akibat
hakisan semula jadi atau pen&emaran tidak dapat menampung atau
megalirkan air hujan yang banyak. Akhirnya air sungai akan melimpah
ke tebing dan dengan ini banjir akan berlaku.
• $utan tadahan
'utan merupakan satu kawasan yang menempatkan pelbagai jenis
tumbuhan dan haiwan. (elain itu hutan juga boleh dijadikan sebagai
pengimbang ekosistem dunia dengan merendahkan kadar suhu. 'utan
menyerap air hujan yang turun ke permukaan bumi dengan kadar
antara dua peratus hingga -./. !emudian air yang diserap akan
dialirkan ke anak-anak pokok melalui akar. Ada juga proses
pemeluwapan dilakukan dengan membebaskan semula titisan-titisan
air ke udara. "engan ini berlaku kitaran air se&ara semula jadi.
• Pemusnahan hutan men&ebabkan hu%an terus turun ke bumi
tanpa diserap oleh tumbuhan
'ujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan
banyak ke dalam sungai. (ungai tidak mendapat menampung air hujan
dalam jumlah yang banyak. )ada masa ini limpahan air sungai akan
berlaku mengakibatkan banjir.
• Sistem perparitan tidak teran'ang
asalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan
kekurangan sistem perparitan yang dibina serta ianya terlalu ke&il dan
&etek. Jumlah air yang banyak menyebabkan air melimpah keluar dari
parit menyebabkan banjir kilat berlaku.
"2
markah#
(&) Jelaskan empat kesan berlakunya banjir terhadap alam sekitar.
• !erosakkan 01ikal- (truktur-struktur seperti bangunan
rosak akibat air bah banjir.
• 2anah runtuh juga mungkin berlaku.
• Bekalan air- )en&emaran bekalan air. Air bersih akan sukar
di&ari.
-
• 2anaman dan bekalan makanan- !ekurangan bekalan
makanan akibat kemusnahan tanaman yang dimusnahkan
air banjir.
"2 markah#
(d) 'uraikan empat langkah bagi mengurangkan risiko akibat banjir.

(en&ediakan Sistem Perparitan
)arit-parit yang telah &etek akibat daripada bahan-bahan
kumuhanhendaklah sentiasa dibersihkan. "engan ini air
limpahan dan hujan dapatdialirkan dengan baik.
Pro%ek Pendalaman Sungai
!ebanyakan kejadian banjir berlaku kerana ke&etekan sungai.
Jika dahulu sungai mampu mengalirkan sejumlah air yang
banyak dalam sesuatu masa$kini pengaliran telah berkurangan.
3ni disebabkan proses pemendapan danpembuangan bahan-
bahan buangan.+angkah untuk menangani masalah ini ialah
dengan menjalankan prosespendalaman sungai dengan
mengorek semua lumpur dan kekotoran yangterdapat di sungai.
Apabila proses ini dilakukan$ sungai bukan sahaja menjadidalam
tetapi mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak.
(emelihara $utan
!egiatan pembalakan di mana penerokaan di kawasan pinggir
sungaidigemari menyebabkan tanah terhakis dan runtuh ke
sungai. !eadaan yangsama juga berlaku apabila akti*iti
pembalakan yang giat dilakukan di lereng-lereng bukit.4leh itu
pemeliharaan hutan merupakan &ara yang baik untuk
mengatasimasalah banjir. 'utan boleh dijadikan kawasan
tadahan yang mampumenyerap air hujan daripada mengalir
terus ke bumi.'utan boleh berfungsi sebagai bunga karang
(sponge) dengan menyerap air hujan dan mengalirdengan
perlahan-lahan ke anak-anak sungai. 3a juga bertindak
sebagaipenapis dalam menentukan kebersihan dan kejernihan
air. 'utan mampumenyerap air hujan pada kadar -./. !emudian
air hujan ini dibebaskankembali ke atmosfera melalui sejatan
pemeluwapan. 'anya dengan inisahaja pengurangan air hujan
dapat dilakukan.
(enga)al Akti*iti (anusia
Banjir kilat yang berlaku terutamanya di bandar disebabkan
pembuangansamapah dan sisa industri ke sungai dan parit. Bagi
menangani masalah ini$ kesedaran kepada masyarakat perlu
didedahkan supaya akti*iti negatif ini tidak terus dilakukan
seperti mengadakan kempen men&intai sungai dan sebagainya.
5

Badan-badan tertentu juga harus bertanggungjawab
menentukan sungaisentiasa bersih dan tidak dijadikan tempat
pembuangan sampah.!ejadian banjir merupakan malapetaka
yang tidak dapat dielakkanterutamanya apabila membabitkan
hujan lebat. Bagaimanapun usahaseharusnya dibuat untuk
mengurangkan akibat banjir. anusia juga harussentiasa
berwaspada dengan kejadian ini
"+ markah#
-. a) Berikan proses-proses pembentukan bagi batuan di bawah
i) ,atuan igneus
terjadi akibat daripada penyejukan dan pembekuan
magma dari dalam kerak bumi. Batu ini biasanya
berbentuk hablur$ tidak berlapis-lapis dan tidak
mengandungi fosil.
"2 markah#
ii) ,atuan enapan
adalah terbentuk dari enapan melitupi 67/ daripada tanah
daratan Bumi. Jenis batuan enapan ialah batu kapur$ batu
pasir dan syal. Batu enapan dikelaskan menurut sumber
enapan seperti berikut8
9 batu klastik terbentuk dari serpihan yang pe&ah dari batu
asal$ melalui luluhawa atau hakisan oleh air atau angin$
diikuti oleh hanyutan mendapan.
9 akti*iti biogenik
9 mendakan dari sebatian. endakan ini kemudiannya
mengeras dan bertukar menjadi batu melalui proses
pembatuan. "2 markah#
iii) ,atuan metamor-osis
Batuan metamorfosis adalah sejenis batu yang mengalami
proses
metamor0sme. 3ni disebabkan oleh kewujudan tekanan dan
suhu yang tinggi yang dialami oleh batu tersebut. :ontoh-
&ontoh batu metamorfosis ialah seperti gneisses$ slates$
phyllites$ s&hist$ marmar dan ;uart1it.
"2
markah#
b) i) %yatakan pun&a-pun&a gempa bumi.
<
• )roses alam semulajadi mengejut seperti letupan dan
hentaman meteor.
• !ebanyakannya disebabkan oleh pembebasan mengejut
tekanan yang terkumpul dalam tempoh panjang dalam
batu jauh di bawah permukaan bumi. 2ekanan ini mungkin
berpun&a daripada pergerakan plat tetonik sepanjang garis
rekahan$ dan lantunan glasiar.
• !erak bumi membengkok dan berlipat. !etika proses ini
berlaku$ batu-batan yang keras akan pe&ah kepada blok
sepanjang 1on lemah. Apabila dua bahagian batu berselisih
se&ara melintang atau menegak$ pergerakan ini dikenali
sebagai =faulting>. =,aulting> boleh berlaku pada skala
yang ke&il atau berskala besar. =,aulting> pada skala ke&il
biasanya berlaku jauh di bawah tanah dan tidak kelihatan
ketara pada permukaan bumi.
• +antunan =3isostati&> merujuk !epada tanah yang
terbenam ditindih lapisan air batu yang tebal dan berat$
melantun naik semula disebabkan lapisan air batu yang
terkumpul di bahagian atas telah &air atau beralih
)ergerakan lantunan =3isostati&> akan terus berlaku$
menyebabkan gempa bumi sehinggalah selagi tekanan
sekata ter&apai pada kerak bumi.
• )embinaan empangan.
• )embangunan yang tidak teran&ang.
"2markah#
ii) %yatakan kesan-kesan gempa bumi.
1. ?empa bumi menyebabkan perubahan struktur muka
bumi. ?empa bumi kuat yang menyebabkan kejadian
tsunami memusnahkan kawasan pinggir pantai. Berlaku
perubahan bentuk muka bumi selepas sesuatu kejadian
gempa bumi.
-. ?empa bumi menyebabkan pen&emaran alam sekitar.
2sunami akibat gempa bumi menyebabkan banyak
kemusnahan. !emusnahan yang berlaku men&emarkan
alam sekitar. ?empa bumi juga menyebabkan bangunan
runtuh. (isa runtuhan men&emarkan alam sekitar.
)en&emaran air dan udara terjadi akibat gempa bumi.
5. ?empa bumi menjejaskan sumber bekalan makanan.
?empa bumi yang terjadi di kawasan pertanian akan
memusnah tanaman. !erosakan juga terjadi kepada
kawasan pertanian. !eadaan ini menyebabkan
pengeluaran hasil pertanian merosot.
<. ?empa bumi menyebabkan kepupusan @ora dan fauna.
7
?empa bumi memusnahkan habitat @ora dan fauna.
!ekurangan sumber bekalan makanan menyebab hidupan
dan binatang mati. )en&emaran dan kera&unan juga
menyebabkan hidupan mati.
7. ?empa bumi menyebabkan menularnya wabak
penyakit. !ejadian gempa bumi merosakkan sumber
bekalan air bersih. )enyakit seperti taun mudah merebak
akibat meminum air yang ter&emar. (istem pembuangan
najis juga tidak sempurna. !ematian yang banyak akibat
gempa bumi menyebabkan pembiakan *ektor pembawa
penyakit bertambah$ penyakit mudah berjangkit.
"2 markah#
5 !elahiran dan kematian bintang adalah suatu fenomena alam semesta
yang sangat menakjubkan. 2empat kelahiran bintang dinamakan
%ebula.
"a# Apakah itu nebula.
%ebula (+atin8 AawanA) merupakan awan antara bintang yang
terdiri
daripada debu$ gas$ dan plasma. )ada awalnya nebula merujuk
pada nama
umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang
terbentang di langit$
termasuk galaksi di luar Bima (akti. Beberapa &ontoh
penggunaan nama lama masih digunakan seperti ?alaksi
Andromeda dirujuk sebagai %ebula Andromeda sebelum galaksi
ditemui oleh #dwin 'ubble. "2 markah#
"b# ,agaimanakah bintang dilahirkan di nebula.
)embentukan %ebula biasanya terjadi apabila berlakunya
=gra*itational
&ollapse> pada gas dalam interstellar medium (3(). Apabila
sesuatu bahan
runtuh akibat beratnya sendiri$ bintang yang besar mungkin
akan terbentuk
ditengah-tengahnya. !emudian$ sinaran ultra*ioletnya akan
mengionkan gas
disekeliling$ lalu membuatkan boleh dilihat dengan mata.
"!
markah#
(&) Apakah pen&ebab kematian sebuah bintang.
Bintang boleh mati atau lenyap akibat daripada gas-gas
terbakaryang membebaskan &ahaya dan haba. anakala gas
utamanya ialah gas hidrogen bertukar menjadi gas helium.
B
)ertukaran ini menyebabkan pembebasan haba selama berjuta
tahun dan menyebabkan bintang itu meletup.
"2
markah#
(d) Apakah dua perkara &ang dihasilkan apabila bintang
bersai/ besar mengembang dan meletup.
i. raksasa merah
ii. meletup menjadi kerdil putih
"2 markah#
(e) Apakah nama proses letupan bintang raksasa ini.
• +etupan nebula
"1
markah#
6
<.
Cajah 1
Cajah 1 menunjukkan perederan Bulan mengelilingi Bumi yang
mengakibatkan fenomena fasa-fasa Bulan.
(a) Berpandukan Cajah 1$ nyatakan fasa-fasa bulan pada kedudukan
)8 ,irst Duarter ( bulan separa)
D8 waEing &res&ent (Bukan sabit baru)
C8 %ew ( Anak bulan)
28 Faning ?ibous (Bulan purnama lama)
"+ markah#
(b) +ukisan fasa-fasa Bulan dalam di ruang D$ ( dan G.
"! markah#
(&) (elain fenomena fasa-fasa Bulan$ nyatakan tiga lagi fenomena
alam akibat putaran dan perederan Bulan.
i. ?erhana bulan
ii. )asang surut
iii. )erubahan arah dan panjang bayang-bayang
"! markah#
H
Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim
PPG Ambilan Jun 2011
Tutorial 2 : SC!110
Jawab (emua soalan
1. (a) Apakah &ang dimaksudkan dengan atmos-era.
Atmosfera bumi ialah satu sfera bergas dan ia melitupi
Bumi.Atmosfera bergas ini mengandungi satu &ampuran gas-gas
yang terutamanya nitrogen$ oksigen$ karbon dioksida dan wap
air. Atmosfera bumi ini adalah kaya dengan kandungan oksigen$
suhu yang sederhana$ air yang banyak dan pelbagai komposisi
kimia yang membenarkan bumi menyokong kehidupan.
!andungan udara dalam atmosfera bumi adalah seperti berikutI
%itrogen 6H..H<-/
4ksigen -..J<B5/
Argon ..J5<-/
!arbon dioksida ...5H</
+ain-lain ....-./
"0 markah#
(b)$uraikan peranan atmos-era dalam menga)al suhu
permukaan ,umi.

• m e n e r u s k a n e n e r g i r a d i a s i m a t a h a r i
• memant ul kan energi radi asi mat ahari $
• menyerap t enaga radi asi matahari
• perlindungan terhadap pengaruh &osmi& yang
berbahaya
• menyi mpan dan mendaur ul ang nut ri si
• pengat uran kesei mbangan energi se&ara lokal dan
global$ dan pengaturan iklim se&ara lokal dan global.
"0 markah#
"'# Jelaskan bagaimana atmos-era ter'emar oleh tindakan
manusia1
1. letusan gunung berapi- pelbagai jenis gas dikeluarkan semasa
letusan seperti karbon dioksida$ hidrogen$ sul0da$ klorin$ @urin
yang mengandungi B7-J7/ wap air(stim) yang sangat panas.
(ulfur dioksida terlarut dalam wap air menjadi asid sulfurik
lemah yang membunuh tumbuhan di kawsaan sekitarnya. 'ujan
yang turun menjadi berasid dan tanih menjadi tidak sesuai untuk
kegiatan pertanian lagi
-. Akti*iti manusia K berlaku pen&emaran$ pembakaran bahan
api$ penebangan hutan dan sebagainya.
J
5. Bahan-bahan pen&emar ini akan menjadi penebat kepada
gelombang pendek (&ahaya matahari)dari angkasa masuk ke
atmosfera bumi dan juga menebat gelombang panjang (Bahang
bumi) daripada keluar ke angkasa
"10 arkah#
-. !isah bagaimana alam semesta ter&ipta belum lagi faham sepenuhnya.
!ebanyakan ahli sains per&aya bahawa ia bermula daripada suatu letupan
besat. 3dea letupan ini dikenali sebagai 2eori +etupan Besar (Big Bang
Theory).
(a) 'uraikan sejarah alam semesta berdasarkan 2eori +etupan Besar.
(atu teori yang telah diterima umum tentang asal
kejadian alam ialah teori
Big Bang. 3a mengatakan bahawa alam ini pada asalnya adalah
ber&antum$
kemudiannya berlakulah satu letupan yang kuat (&osmi&
eEplosion) 1. ke -.
billion tahun dahulu$ yang dinamakan sebagai Big Bang. Bermula
dari situ
berlakulah pengembangan dan penyejukan (eEpanding and
&ooling) yang
melahirkan bintang-bintang$ galaksi dan yang seumpamanya
2eori ini pada asalnya diasaskan dari formula ?eneral 2heory of
Celati*ity
yang diutarakan oleh Albert #instein pada tahun 1J17. !emudian
pada tahun
1J-- seorang pakar 01ik Cusia$ AleEander ,riedmann$ telah
mengembangkan lagi formula ini dan mengukuhkan lagi teori Big
Bang ini.
)ada tahun 1J-J$ tokoh astronomi dari Amerika$ #dwin 'ubble$
telah
menemui bukti-bukti kukuh yang menyokong teori Big Bang.
"engan
menggunakan alat yang &anggih$ beliau telah mendapati bahawa
alam ini
sedang berkembang sekali gus mengukuhkan pendapat bahawa
alam ini
ber&antum padu pada asalnya dan letupan besar telah berlaku
yang
menyebabkan pengembangan itu.
)enyelidikan berhubung dengan tahap radiasi dan tentang gas
helium
yang tersebar se&ara seimbang di angkasa$ adalah selari dengan
teori Big Bang.
1.
!ajian tentang tahap radiasi di angkasa raya telah dilakukan oleh
pakar astro01ik dari Amerika$ Arno )en1ias and Cobert Filson$
pada tahun 1JB7. !ajian tambahan yang dilakukan di antara
tahun 1JHJ hingga 1JJ5$ dengan
menggunakan alat pengesan khas %A(A yang dikenali sebagai
L:4B#
(pa&e&raft$L juga telah mengesahkan tentang perkara
ini.2homas ?old dan 'ermann Bondi pada 1J-H telah
mengemukakan 2eori L(teady (tateL $yang berlawanan dengan
2eori Big Bang$ dengan mengatakan bahawa alam ini tidak ada
permulaan$ malah berkeadaan sama sejak dahulu hinggalah
sekarang. )ada tahun 1JB<$ dengan penemuan gelombang
gelombang
tertentu di udara yang mengesahkan tentang kewujudan Big
Bang$
teori M(teady (tateN telah ditolak. )ada hari ini dengan alat dan
prasarana yang lebih &anggih$ seperti makmal :#C% yang
terletak berhampiran dengan ?ene*a$ banyak kajian baru yang
dapat dilakukan. !ajian-kajian terkini dari makmal ini telah
mengukuhkan lagi teori Big Bang.
"10 markah#
(b) )ilih mana-mana lima ahli astronomi dan nyatakan satu
sumbangan mereka dalam bidang astronomi.
• )tolemy mempertahankan prinsip geosentrik dan
pergerakan memusat yang sekata (uniform circular
motion) namun beliau menambah epi&y&les$ deferents dan
e;uants.Beliau mengatakan bahawa pergerakan planet
mengikutbulatan yang ke&il iaitu epi&y&les
• )lato mengatakan bumi berbentuk sfera yang berputar
pada kadar yang seragam. 3a membawa kepada
keper&ayaan pergerakan memusat yang sekata..
• Aristotle membuat anggaran mengenai sai1 bumi adalah
kira-kira 1O5 daripada sai1 asalnya. Beliau juga
mempertahankan teori geosentrik iaitu matahari$ bulan
dan bintang mengelilingi bumi.
• ?alileo telah membuat ino*asi terhadap teleskop
sehinggadapat memperbesarkan sehingga 5. kali ganda
yang akhirnya membolehkannya membuat pemerhatian
terhadap angkasa. Beliau menemui bulan-bulan Jupiter$
11
bentuk-bentuk Penus dan permukaan bulan melalui
teleskopnya.
• 2y&ho mengumpulkan pemerhatian lengkap mengenai
kedudukan matahari$ bulan dan planet selama -. tahun.
Beliau juga men&adangkan satu model sistem solar iaitu
matahari dan bulan mengelilingi bumi dan planet dikelilingi
oleh matahari..
"10 markah#
5. Ahli sains mula menghantar roket ke angkasa sejak akhir tahun 1J7.-
an lagi sebagai usaha untuk mempelajari lebih banyak aspek tentang
alam semesta.
(a) %yatakan empat prob angkasa dan misinya
i. ariner - - )rob pertama yang mengkaji planet
ii. ariner J - sampai ke arikh dan merupakan prob
pertama mengorbit
planet lain. )rob ini mengambil gambar
gunung berapi yang
terbesar dalam system solar.
iii. ariner < adalah prob pertama yang dapat mengambil
gambar planet
i*. Poyager 1 - telah melintasi angkasalepas lebih jauh dariapa
man-mana
objek binaan manusia. 3a telah terbang melepasi
Jupiter dan
(aturn dan terus mara ke tepi system solar
"2 markah#
(a) Bolehkah kapal atau prob angkasa mendarat di semua planet
dalam (istem (uria? !aitkan alasan anda dengan &iri-&iri antara
planet terrestrial and gaseous.
" 12 markah#
1-