HOTĂRÂRE nr.

2 din 23 mai 2014
privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti
EMITENT: UNIUNEA NAŢIONAL A E!ECU"O#ILO# JU$EC"O#E%"I
PUBLICAT ÎN: &ONI"O#UL O'ICIAL nr( )*+ din +) iunie +,-)
a!a In!rarii in "i#$ar%: 24 I&ni% 2014
.........................................................................
Av/nd 0n vedere des1ăşurarea lucrărilor Congresului al !III.lea al Uniunii Na2ionale a
Executorilor Judecătoreşti din +3 4ai +,-)5
0n con1or4itate cu prevederile art( 3+ alin( 6-7 lit( a7 din Legea nr( -889+,,, privind
executorii :udecătoreşti5 republicată5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 coroborate cu
prevederile art( -8 alin( 6-7 lit( a7 din Statutul Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti şi
al pro1esiei de executor :udecătoresc5 aprobat prin ;otăr/rea Congresului Extraordinar al
Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti nr( -<9+,-,5 cu 4odi1icările şi co4pletările
ulterioare5
0n ba=a dispo=i2iilor art( <> alin( 6>7 din #egula4entul de punere 0n aplicare a Legii nr(
-889+,,, privind executorii :udecătoreşti5 aprobat prin Ordinul 4inistrului :usti2iei nr(
+-,9+,,-5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare5
Congresul Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă pre=enta ?otăr/re(
A#"( -
Se aprobă Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti5 prevă=ut 0n anexa care
1ace parte integrantă din pre=enta ?otăr/re(
A#"( +
@re=enta ?otăr/re va 1i adusă la cunoştin2a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti5
precu4 şi a tuturor ca4erelor executorilor :udecătoreşti de pe l/ngă cur2ile de apel(
A#"( 3
Co4parti4entul secretariat al Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti va ur4ări
ducerea la 0ndeplinire a prevederilor pre=entei ?otăr/ri(
A#"( )
@re=enta ?otăr/re se publică 0n &onitorul O1icial al #o4/niei5 @artea I5 şi intră 0n vigoare
de la data publicării(
@reşedintele Consiliului Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti5
Cristian.&i?ai Jurc?escu
Aucureşti5 +3 4ai +,-)(
Nr( +(
ANE!
S"A"U"UL
Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti
CA@( I
#egle4entări generale
A#"( -
Bn cadrul Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti5 denu4ită 0n continuare U(N(E(J(5
se organi=ea=ă şi 1unc2ionea=ă5 0n te4eiul Legii nr( -889+,,, privind executorii :udecătoreşti5
republicată5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 Casa de Asigurări a Executorilor
Judecătoreşti5 denu4ită 0n continuare 0n pre=entul statut Casa de asigurări(
A#"( +
6-7 Casa de asigurări are5 potrivit legii5 personalitate :uridică5 organe de conducere şi
patri4oniu proprii(
6+7 Sediul Casei de asigurări este 0n 4unicipiul Aucureşti(
A#"( 3
6-7 Sunt 4e4bri ai Casei de asigurări to2i executorii :udecătoreşti care 0şi des1ăşoară
activitatea pe teritoriul #o4/niei(
6+7 Asigurarea de răspundere civilă a executorilor :udecătoreşti 0n 1unc2ie este obligatorie5
drepturile şi obliga2iile 1iecărei păr2i 1iind stabilite prin pre=entul statut5 prin contractul de
asigurare şi prin Legea nr( -889+,,,5 republicată5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare(
637 Calitatea de 4e4bru al Casei de asigurări se dob/ndeşte de la data 0n care executorul
:udecătoresc 0ncepe să 0şi des1ăşoare activitatea5 potrivit legii(
6)7 @rin executor :udecătoresc 0n 1unc2ie se 0n2elege orice executor :udecătoresc nu4it 0n
1unc2ie5 0n condi2iile legii5 şi a cărui calitate nu a 0ncetat5 0n condi2iile legii(
A#"( )
Casa de asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a executorului :udecătoresc
0n 1unc2ie pentru pre:udiciile cau=ate din culpă5 prin acte sau 1apte5 cu excep2ia pre:udiciilor
cau=ate prin 1apte săv/rşite cu inten2ie(
A#"( >
Casa de asigurări 0şi des1ăşoară activitatea prin auto1inan2are( &i:loacele 1inanciare ale
Casei de asigurări sunt 1or4ate din pri4ele de asigurare 6contribu2ii75 dona2ii5 legate şi din alte
surse legale(
A#"( *
Bn 0n2elesul pre=entului statut5 ter4enii de 4ai :os au ur4ătoarele se4ni1ica2iiC
a7 asigurătorC Casa de asigurări5 o altă societate de asigurări5 agreată de către U(N(E(J( ca
reasigurătorD
b7 asiguratC executor :udecătorescD
c7 bene1iciar 6păgubit7C ter2a persoană căreia asigurătorul ur4ea=ă să 0i plătească
despăgubirea5 ca ur4are a producerii eveni4entului asiguratD
d7 contractul de asigurare 6poli2a de asigurare7C actul :uridic bilateral prin care asiguratul se
obligă să plătească pri4a de asigurare asigurătorului5 0n sc?i4bul preluării de către acesta a
riscului asiguratD
e7 despăgubireC su4a datorată de asigurător 0n ca=ul producerii eveni4entului asigurat
potrivit condi2iilor contractului de asigurareD
17 eveni4ent asiguratC actul sau 1aptul care antrenea=ă răspunderea civilă pro1esională
pentru pre:udicii cau=ate prin erori pro1esionale săv/rşite de asigurat 0n legătură cu activitatea
de executare silităD
g7 1ranşi=ăC su4a 1ixă sau procentul din valoarea daunei lic?idabile care ră4/ne 0n sarcina
exclusivă a asiguratului(
?7 li4ita de despăgubireC su4a 4axi4ă pe care Casa de asigurări o va plăti 0n ca= de
producere a eveni4entului asigurat dacă sunt 0ndeplinite condi2iile de despăgubire din
contractul de asigurareD
i7 obiectul asigurăriiC răspunderea civilă a executorului :udecătoresc 6asigurat7 pentru
daunele patri4oniale cau=ate ter2ilor5 din culpă5 0n exercitarea activită2iiD
:7 pri4a de asigurareC su4a datorată şi plătită de asigurat asigurătorului 0n sc?i4bul
asu4ării riscului de către Casa de asigurări 6pre2ul asigurării7D
E7 riscul asiguratC eveni4entul viitor5 posibil5 dar incert5 care i4plică răspunderea civilă
pro1esională a executorilor :udecătoreşti pentru ale cărui ur4ări9consecin2e se 0nc?eie
contractul de asigurare(
CA@( II
$repturile şi obliga2iile executorilor :udecătoreşti asigura2i
A#"( F
Executorii :udecătoreşti5 4e4bri ai Casei de asigurări5 au ur4ătoarele drepturiC
a7 să bene1icie=e de despăgubiri civile pentru riscul asigurat5 0n con1or4itate cu prevederile
pre=entului statutD
b7 să pri4ească5 la cerere5 in1or4a2ii cu privire la su4ele de bani subscrise şi depuse şi
orice alte in1or4a2ii re1eritoare la activitatea Casei de asigurăriD
c7 să bene1icie=e de spri:in din partea Casei de asigurări 0n procesele de răspundere civilăD
d7 să participe la reuniunile oricărei ca4ere a executorilor :udecătoreşti 0n care se discută
proble4e re1eritoare la Casa de asigurări5 să 0şi pre=inte opiniile şi să 1ie aleşi 0n organele de
conducere ale Casei de asigurăriD
e7 să 0nc?eie5 la libera alegere5 şi alte contracte de asigurare la societă2i de specialitate din
#o4/niaD
17 să anga:e=e5 la libera alegere5 avoca2i 0n procesele de răspundere civilă 0n care 1igurea=ă
ca păr2i(
A#"( 8
Executorii :udecătoreşti5 4e4bri ai Casei de asigurări5 au ur4ătoarele obliga2iiC
a7 să se asigure de răspundere civilă5 pe 0ntreaga perioadă a activită2ii de executor
:udecătoresc5 ur4/nd să 0nc?eie poli2a de asigurare cu Casa de asigurări la data dob/ndirii
calită2ii de executor :udecătoresc5 0n condi2iile Legii nr( -889+,,,5 republicată5 cu 4odi1icările
şi co4pletările ulterioare5 şi să plătească cota de contribu2ieD
b7 să se asigure pentru răspundere civilă5 cel pu2in la nivelul 4ini4 al pri4elor de asigurare
prevă=ute 0n pre=entul statutD
c7 să depună5 anual5 0n contul Casei de asigurări pri4ele de asigurare subscrise5 la
ter4enele 4en2ionate 0n contractul de asigurareD
d7 să depună toate diligen2ele5 să ad4inistre=e probele necesare5 1olosind căile de apel şi
recurs5 pentru dovedirea nevinovă2iei5 0n ca= de c?e4are 0n :udecată pentru răspundere civilăD
e7 să depună la Casa de asigurări o copie de pe ac2iunea de c?e4are 0n :udecată5 pentru
răspundere civilă5 0n 4axi4u4 =ece =ile de la pri4irea cita2ieiD
17 să respecte prevederile pre=entului statut5 ?otăr/rile ca4erei executorilor :udecătoreşti
din care 1ac parte şi ale U(N(E(J(5 re1eritoare la asigurarea de răspundere civilă a executorilor
:udecătoreştiD
g7 să declare existen2a altor asigurări5 pentru aceeaşi răspundere5 la asigurători di1eri2i5 la
data producerii eveni4entului asiguratD
?7 să nu 1acă nicio pro4isiune sau plată ter2ului ce pretinde despăgubiriD
i7 să conserve dreptul de regres al asigurătorului 04potriva celor vinova2i de producerea
daunei5 al2ii dec/t executorii :udecătoreşti(
CA@( III
Organele de conducere ale Casei de asigurări
A#"( <
Organele de conducere ale Casei de asigurări suntC
a7 Congresul U(N(E(J(D
b7 Consiliul de conducereD
c7 preşedintele Casei de asigurări(
A#"( -,
Atribu2iile Congresului U(N(E(J( privind activitatea de asigurare a executorilor :udecătoreşti
sunt cele prevă=ute 0n Legea nr( -889+,,, privind executorii :udecătoreşti5 republicată5 cu
4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 0n #egula4entul de punere 0n aplicare a Legii nr(
-889+,,, privind executorii :udecătoreşti5 aprobat prin Ordinul 4inistrului :usti2iei nr(
+-,9+,,-5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioare 6#egula4entul de punere 0n aplicare a
Legii nr( -889+,,,75 precu4 şi 0n Statutul Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti şi al
pro1esiei de executor :udecătoresc5 aprobat prin ;otăr/rea Congresului Extraordinar al
Uniunii Na2ionale a Executorilor Judecătoreşti nr( -<9+,-,5 cu 4odi1icările şi co4pletările
ulterioare 6Statutul U(N(E(J(7(
A#"( --
6-7 Consiliul de conducere este 1or4at din > 4e4bri5 inclusiv preşedintele acestuia(
6+7 &e4brii Consiliului de conducere şi preşedintele acestuia sunt nu4i2i pe o durată de 3
ani de Congresul U(N(E(J( Gcon1or4 art( 3+ alin( 6-7 lit( c7 din Legea nr( -889+,,, privind
executorii :udecătoreşti5 republicată5 cu 4odi1icările şi co4pletările ulterioareH5 dintre
executorii :udecătoreşti cu experien2ă 0n do4eniul organi=atoric şi 4anagerial( #evocarea
unui 4e4bru al Consiliului de conducere se 1ace 0n aceleaşi condi2ii ca şi 0n ca=ul nu4irii(
637 $upă constituire5 Consiliul de conducere alege5 cu 4a:oritate si4plă5 pe unul din
4e4brii săi 0n 1unc2ia de preşedinte(
6)7 Consiliul de conducere se 0ntruneşte 0n şedin2e ordinare5 se4estrial5 şi 0n şedin2e
extraordinare5 ori de c/te ori este nevoie5 la convocarea preşedintelui5 din propria ini2iativă5 la
solicitarea a cel pu2in 3 4e4bri din Consiliul de conducere sau la solicitarea Consiliului
U(N(E(J(
6>7 Consiliul de conducere 0şi des1ăşoară activitatea 0n pre=en2a a cel pu2in 3 4e4bri şi
adoptă ?otăr/ri cu votul 4a:orită2ii acestora(
6*7 &e4brii Consiliului de conducere răspund solidar pentru pre:udiciile cau=ate Casei de
asigurări5 prin ?otăr/rile pentru care aceştia au votat pentru adoptare( Obligarea la plata
eventualelor despăgubiri se 1ace de Consiliul U(N(E(J((
A#"( -+
Consiliul de conducere are ur4ătoarele atribu2iiC
a7 gestionea=ă 1ondurile Casei de asigurări şi aprobă5 anual5 at/t bugetul de venituri şi
c?eltuieli5 0n ba=a avi=ului dat de Consiliul U(N(E(J(5 c/t şi exerci2iul bugetarD
b7 aprobă plata despăgubirilor pentru riscul asiguratD
c7 anga:ea=ă5 prin concurs5 personalul Casei de asigurări5 0n con1or4itate cu no4enclatorul
de 1unc2ii5 nu4ărul de 1unc2ii5 nu4ărul de posturi şi grila de salari=are5 aprobate de Consiliul
U(N(E(J(D
d7 acceptă dona2iile şi legatele 1ăcute Casei de asigurăriD
e7 in1or4ea=ă5 anual5 executorii :udecătoreşti prin ca4ere5 cu privire la pri4ele de asigurare
subscrise şi depuseD
17 in1or4ea=ă5 anual5 Consiliul U(N(E(J( despre activitatea des1ăşurată şi situa2ia 1inanciar.
contabilăD
g7 0ndeplineşte orice alte atribu2ii re=ultate din lege5 statut şi ?otăr/rile Consiliului U(N(E(J(
A#"( -3
@reşedintele Consiliului de conducere este şi preşedintele Casei de asigurări şi are
ur4ătoarele atribu2iiC
a7 asigură activitatea curentă a Casei de asigurări5 0ntre şedin2ele Consiliului de conducere5
aplicarea legilor5 a statutului şi a ?otăr/rilor Consiliului U(N(E(J(D
b7 repre=intă Casa de asigurări 0n raporturile cu Consiliul U(N(E(J(5 ca4erele executorilor
:udecătoreşti5 cu executorii :udecătoreşti asigura2i şi cu orice persoane 1i=ice şi persoane
:uridice din 2ară şi străinătateD
c7 ordonan2ea=ă c?eltuielile bugetare ale Casei de asigurăriD
d7 0nc?eie contractele de 4uncă şi5 după ca=5 de colaborare cu personalul Casei de
asigurări5 aplică sanc2iuni5 e4ite deci=ii de i4putare şi des1ace contractele de 4uncă şi de
colaborare5 0n ba=a ?otăr/rilor Consiliului de conducereD
e7 in1or4ea=ă5 periodic5 conducerea U(N(E(J( şi conducerile ca4erelor despre activitatea
Casei de asigurăriD
17 0ndeplineşte orice alte atribu2iuni stabilite prin lege5 prin #egula4entul de aplicare a
Legii nr( -889+,,,5 prin Statutul U(N(E(J( şi prin ?otăr/rile Congresului şi ale Consiliului
U(N(E(J(D
g7 0n lipsa preşedintelui5 atribu2iile acestuia sunt 0ndeplinite de un 4e4bru al Consiliului de
conducere5 dese4nat de preşedinte 0n acest scop( C/nd preşedintele absentea=ă 4ai 4ult de 3
luni5 0nlocuitorul acestuia se stabileşte de către conducerea U(N(E(J(
A#"( -)
Consiliul de conducere şi Co4isia de cen=ori ale Casei de asigurări vor pre=enta
Congresului U(N(E(J( un raport de activitate pentru anul anterior organi=ării şedin2ei
Congresului(
CA@( II
#iscul asigurat şi poli2ele de asigurare
A#"( ->
6-7 #iscul asigurat repre=intă pre:udiciul cau=at de către executorii :udecătoreşti5 din culpă5
prin 1apte şi acte :uridice 0n legătură cu activitatea de executare silită(
6+7 @oli2a de asigurare repre=intă contractul de asigurare 0nc?eiat 0ntre Casa de asigurări şi
executorii :udecătoreşti(
637 @oli2a de asigurare va con2ine riscul asigurat5 pri4ele anuale de asigurare5 4odul şi
procedurile de acordare a despăgubirilor(
6)7 Asigurarea este valabilă de la 0nceperea activită2ii executorului :udecătoresc şi p/nă la
0ncetarea calită2ii sale5 1iind operantă at/t pentru perioada 0n care executorul :udecătoresc este
0n exerci2iul 1unc2iei5 c/t şi după această perioadă5 cu condi2ia ca eveni4entul asigurat să se 1i
produs 0n ti4pul exerci2iului 1unc2iei(
6>7 Nerespectarea 0n cursul anului a ter4enului pentru depunerea pri4elor de asigurare
subscrise5 1ără aprobarea Casei de asigurări5 atrage după sine5 0n anul respectiv5 neacordarea
de despăgubiri(
6*7 Ialoarea pri4elor de asigurare anuale subscrise este de >,, lei5 pentru pri4ul
eveni4ent asigurat9an(
6F7 @entru producerea 0n decursul ur4ătorilor 3 ani şi a altor eveni4ente asigurate5 0n a1ara
celui prevă=ut la alin( 6*75 se va ac?ita 1ranşi=ă obligatorie 0n valoare de -,J din 1iecare
daună lic?idabilă(
687 @ri4ele de asigurare se vor depune 0n contul Casei de asigurări sau la casieria acesteia5
după cu4 ur4ea=ăC
a7 >,J din valoarea pri4ei de asigurare p/nă la data de 3- 4artieD
b7 >,J din valoarea pri4ei de asigurare p/nă la data de 3, iunie5 pentru anul 0n curs(
A#"( -*
Asigurarea acoperăC
a7 pre:udiciile cau=ate de executorul :udecătoresc5 din culpă5 prin acte sau 1apte proprii sau
ale anga:a2ilor săi5 0n exercitarea atribu2iilor pro1esionaleD
b7 pre:udiciile produse de executorul :udecătoresc pentru valorile 0ncredin2ate 0n depo=it5 0n
a1ară de ca=urile 0n care dispari2ia5 distrugerea sau pierderea acestora este ur4area unui ca=
1ortuit ori ca= de 1or2ă 4a:orăD
c7 pre:udiciile produse de executorul :udecătoresc ca ur4are a pierderii5 distrugerii sau
deteriorării docu4entelor originale date de clien2i 0n depo=it5 0n vederea 0ntoc4irii actelor
solicitate5 li4itate la costul de re1acere al docu4entelor(
A#"( -F
Asigurătorul nu este 2inut răspun=ător pentru cererile de despăgubiri 0n legătură cuC
a7 preten2iile de despăgubiri5 1or4ulate pentru pagubele stabilite prin ?otăr/ri :udecătoreşti5
care au 1ost produse cu inten2ie de către asigurat5 şi nici pentru cele produse din vina
bene1iciarului asigurării sau de către alte persoane5 pentru care asiguratul ori bene1iciarul
răspunde 0n ba=a altor legiD
b7 pre:udicii datorate 0ntoc4irii greşite a actelor5 produse exclusiv din vina bene1iciarului
sau a persoanelor pentru care bene1iciarul răspunde 0n ba=a legiiD
c7 partea din pre:udiciu care depăşeşte li4ita 4axi4ă a despăgubirii asigurateD
d7 c?eltuielile de executare a ?otăr/rilor :udecătoreşti privind plata despăgubirilorD
e7 răspunderea civilă ce 0i poate reveni asiguratului pentru pagubele cau=ate ter2ilor5 altele
dec/t cele ce decurg strict din exercitarea pro1esiunii de executor :udecătoresc(
17 pre:udiciile cau=ate de asigurat decurg/nd din calitatea de 1iduciarD
g7 pre:udiciile datorate de asigurat cu titlu de daune 4orale(
A#"( -8
Asigurătorul poate 1i c?e4at 0n garan2ie de asigurat5 0n li4itele obliga2iilor ce 0i revin
acestuia din asigurare5 sau poate interveni5 0n nu4e propriu5 0n ac2iunile civile 0ndreptate
04potriva asiguratului(
A#"( -<
6-7 Stabilirea despăgubirilor se poate 1ace pe ba=a conven2iei dintre asigurat5 persoana
păgubită şi Casa de asigurări5 0n condi2iile contractuale5 şi9sau prin ?otăr/re :udecătorească
ră4asă de1initivă şi irevocabilă(
6+7 Li4ita 4axi4ă a despăgubirilor ce se acordă păgubitului sau executorului :udecătoresc5
după ca=5 este egală cu valoarea pri4elor de asigurare ac?itate de asigurat5 4ultiplicată de -,
ori5 0n su4ă de >(,,, lei5 con1or4 contractului de asigurare 0nc?eiat 0ntre executor şi Casa de
asigurări(
637 Bn toate ca=urile5 despăgubirile se plătesc nu4ai 0n #o4/nia şi nu4ai 0n 4oneda
na2ională(
A#"( +,
6-7 Asigurătorul plăteşte despăgubirea ne4i:locit celui păgubit5 0n 4ăsura 0n care acesta nu
a 1ost despăgubit de asigurat5 despăgubire ce nu poate 1i ur4ărită de creditorii asiguratului(
6+7 $espăgubirea se plăteşte asiguratului5 0n ca=ul 0n care acesta dovedeşte că l.a
despăgubit pe cel păgubit(
A#"( +-
6-7 Bn li4itele inde4ni=a2iei plătite5 asigurătorul este subrogat 0n toate drepturile
asiguratului sau ale bene1iciarului asigurării5 1a2ă de alte persoane răspun=ătoare de
producerea pagubei(
6+7 Asiguratul răspunde de pre:udiciile cau=ate asigurătorului5 produse prin acte care ar
04piedica reali=area dreptului prevă=ut 0n alineatul precedent(
637 Asigurătorul poate opune bene1iciarului sau asiguratului5 care invocă drepturi deriv/nd
din asigurare5 toate excep2iile care sunt opo=abile asigurării obligatorii de răspundere civilă5
potrivit pre=entului statut(
A#"( ++
$acă pre:udiciul cau=at este 4ai 4are dec/t pri4a subscrisă şi ac?itată5 4a:orată de -, ori5
asigurătorul nu este răspun=ător pentru acoperirea di1eren2ei( Bn acest ca=5 pentru di1eren2e de
pre:udiciu5 executorul :udecătoresc ră4/ne singurul răspun=ător 1a2ă de persoana păgubită(
A#"( +3
Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru pre:udiciile cau=ate de executorul :udecătoresc
prin 1apte proprii sau ale anga:a2ilor săi5 0n exercitarea atribu2iilor pro1esionale5 c/nd
eveni4entul s.a produsC
a7 dintr.un ca= de 1or2ă 4a:orăD
b7 din culpa exclusivă a persoanei păgubiteD
c7 din culpa exclusivă a unei ter2e persoane(
A#"( +)
Asigurătorul e1ectuea=ă opera2iunile de asigurare nu4ai 0n 4oneda na2ională(
A#"( +>
6-7 Casa de asigurări poate 0nc?eia contracte de reasigurare cu societă2i de asigurări5 cu
aprobarea Consiliului U(N(E(J(
6+7 Bn opera2iunile de reasigurare5 condi2iile şi pri4ele se stabilesc prin contractul de
reasigurare(
CA@( I
@atri4oniul Casei de asigurări
A#"( +*
6-7 'ondurile Casei de asigurări se constituie din pri4ele de asigurare 6contribu2ii75
dob/n=i5 dona2ii5 legate şi din alte surse legale(
6+7 'ondul de asigurare se co4pune din pri4ele de asigurare(
637 C?eltuielile de 1unc2ionare a Casei de asigurări şi inde4ni=a2iile pentru preşedinte şi
ceilal2i 4e4bri ai Consiliului de conducere se asigură din 1ondurile Casei de asigurări5
precu4 şi din alte 1onduri(
6)7 Inde4ni=a2iile pentru preşedinte şi ceilal2i 4e4bri ai Consiliului de conducere se
stabilesc de către Consiliul U(N(E(J(
6>7 C?eltuielile Casei de asigurări şi ale organelor sale se pot e1ectua5 nu4ai pe ba=ă de
docu4ente :usti1icative5 0n li4itele bugetului de venituri şi c?eltuieli5 cu respectarea
dispo=i2iilor legale(
A#"( +F
Bn ca=ul 0n care5 con1or4 prevederilor art( 3> din Legea nr( -889+,,,5 republicată5 cu
4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 Casa de asigurări nu va 4ai 1unc2iona 0n cadrul
U(N(E(J(5 0ntreg patri4oniul acesteia revine U(N(E(J(5 ca organi=a2ie pro1esională a
executorilor :udecătoreşti(
A#"( +8
6-7 Casa de asigurări are obliga2ia să constituie şi să 4en2ină re=erve te?nice5 pentru
activitatea de asigurare de răspundere civilă(
6+7 Nivelul re=ervelor se stabileşte anual de către Consiliul de conducere5 cu avi=ul
Consiliului U(N(E(J(5 0n 1unc2ie de previ=iunile de risc pentru anul ur4ător(
A#"( +<
&i:loacele 1inanciare ale Casei de asigurări se păstrea=ă la cel pu2in două bănci credibile5
agreate de Consiliul U(N(E(J(
A#"( 3,
'ondurile Casei de asigurări5 altele dec/t 1ondul de despăgubire constituit din 1ondul de
asigurare şi re=erva te?nică5 pot 1i 1olosite 0n activită2i econo4ice aducătoare de venituri5
precu4 şi 0n alte investi2ii(
CA@( II
Alte prevederi
A#"( 3-
6-7 Neplata obliga2iilor băneşti pentru constituirea 1ondurilor Casei de asigurări5 0n
cuantu4ul şi la ter4enele stabilite5 atrage suspendarea din exerci2iul 1unc2iei de executor
:udecătoresc5 con1or4 prevederilor art( +) lit( c7 din Legea nr( -889+,,,5 republicată5 cu
4odi1icările şi co4pletările ulterioare5 şi ale #egula4entului de punere 0n aplicare a Legii nr(
-889+,,,(
6+7 @ri4ele de asigurare depuse pentru constituirea 1ondului de despăgubire al Casei de
asigurări nu se restituie(
A#"( 3+
$ispo=i2iile pre=entului statut se aplică şi executorilor :udecătoreşti care la data intrării 0n
vigoare a pre=entului statut sunt 4e4bri ai Casei de asigurări(
A#"( 33
6-7 @re=entul statut se publică 0n &onitorul O1icial al #o4/niei5 @artea I5 şi intră 0n vigoare
la data publicării acestuia(
6+7 La data intrării 0n vigoare a pre=entului statut5 orice dispo=i2ii contrare se abrogă(
....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful