LEGE nr.

102 din 8 iulie 2014
privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFIIAL nr! "#$ din %% iulie #$%&
Data Intrarii in i!"are: 0# $%t"&'rie 2014
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Parlamentul Rom(niei adopt) pre*enta le+e!
AP! I
,ispo*i-ii +enerale
.E/IUNEA %
Principii
ART! %
0%1 Pre*enta le+e sta2ileşte drepturile şi o2li+a-iile 3n le+)tur) cu activit)-i funerare, cimitire
şi crematorii umane!
0#1 Prevederile pre*entei le+i se aplic)4
a1 cultelor, 2isericilor şi comunit)-ilor reli+ioase, denumite 3n continuare culte, autorit)-ilor
administra-iei pu2lice locale, operatorilor economici, funda-iilor şi asocia-iilor, care de-in 3n
proprietate, 3n administrare sau 3n 3ntre-inere cimitire 3n func-iune sau 3nc5ise, opere
comemorative sau crematorii umane6
21 persoanelor fi*ice şi7sau 8uridice care prestea*) servicii funerare, precum şi activit)-i
le+ate de 3ntre-inerea şi func-ionarea cimitirelor, a operelor comemorative sau a crematoriilor
umane!
091 :n ca*ul mormintelor şi7sau al operelor comemorative de r)*2oi, prev)*ute 3n Lista
monumentelor istorice, dispo*i-iile pre*entei le+i nu aduc atin+ere prevederilor Le+ii nr!
9;<7#$$9 privind re+imul mormintelor şi operelor comemorative de r)*2oi, cu modific)rile
ulterioare!
0&1 :n ca*ul 3n5um)rii f)tului n)scut mort ori a unor p)r-i sau or+ane umane se aplic)
prevederile pre*entei le+i, 3n m)sura 3n care nu e=ist) prevederi le+ale contrare!
ART! #
0%1 Oricine are dreptul la o 3nmorm(ntare decent) şi la aducerea ultimului oma+iu la locul
de veci al decedatului!
0#1 La sta2ilirea locului de veci şi or+ani*area serviciilor funerare, persoanele 3n drept şi
prestatorii serviciilor funerare sunt o2li+a-i s) cola2ore*e 3ntre ei, s) -in) cont de voin-a
e=primat) pe timpul vie-ii de c)tre defunct sau, 3n lipsa acesteia, vor -ine seama de apartenen-a
reli+ioas) a defunctului!
091 :nmorm(ntarea poate fi reli+ioas) sau laic)! :nmorm(ntarea reli+ioas) are loc cu
respectarea canoanelor, o2iceiurilor locului, tradi-iilor şi re+ulamentelor cultului respectiv! :n
ca*ul 3nmorm(nt)rii laice, or+ani*atorii sta2ilesc modul de desf)şurare a procesiunii fune2re!
.E/IUNEA a #'a
,efini-ii
ART! 9
:n sensul pre*entei le+i, termenii şi e=presiile de mai 8os au urm)toarele semnifica-ii4
a1 cimitir ' spa-iul situat 3n intravilanul sau e=travilanul localit)-ii, care a fost, este sau va fi
destinat 3n5um)rii6
21 opere comemorative de r)*2oi ' edificiile, monumentele de art), pl)cile şi altarele
comemorative, troi-ele, crucile, cenotafurile sau orice alte construc-ii ori lucr)ri, astfel cum
sunt definite aceste opere la art! " din Le+ea nr! 9;<7#$$9, cu modific)rile ulterioare6
c1 lucr)ri funerare supraterane ' 3nsemnele, 2ordurile, 3mpre8muirile, lespe*ile, o2eliscurile
sau orice alte lucr)ri de art) pentru 3n5umare6
d1 lucr)ri funerare su2terane ' criptele pentru locuri de 3n5umare6
e1 *one prote8ate ' *onele de locuit, *onele 2alneoclimaterice, *onele de odi5n) şi recreere,
institu-iile social'culturale, unit)-ile sanitare şi unit)-ile de 3nv)-)m(nt!
.E/IUNEA a 9'a
imitirul
ART! &
imitirul se poate afla 3n proprietatea pu2lic) a statului sau a unit)-ilor administrativ'
teritoriale, a cultelor reli+ioase le+al recunoscute sau a unit)-ilor locale de cult72iserici 3n
situa-ia cimitirelor confesionale, 3n proprietatea operatorilor economici, asocia-iilor sau
funda-iilor, precum şi 3n proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care Rom(nia
este parte!
ART! "
0%1 Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care de-ine dreptul de
administrare!
0#1 Autorit)-ile administra-iei pu2lice locale au o2li+a-ia de a 3nfiin-a cimitire pu2lice 3n
fiecare localitate şi de a le or+ani*a astfel 3nc(t s) ai2) sectoare corespun*)toare pentru fiecare
cult recunoscut, la cererea cultelor sau a unit)-ilor locale de cult ce func-ionea*) 3n localitatea
respectiv)!
091 :n localit)-ile 3n care nu e=ist) cimitire comunale şi unele culte nu dispun de cimitir
propriu, persoanele decedate care au apar-inut respectivelor culte vor fi 3n5umate potrivit
ritului propriu 3n cimitirele e=istente 3n func-iune, e=cep-ie f)c(nd cimitirele e=istente 3n
func-iune ce apar-in cultelor mo*aic şi musulman!
0&1 ,e prevederile pre*entului articol 2eneficia*) şi persoanele f)r) apartenen-) reli+ioas)!
ART! >
0%1 Reali*area infrastructurii şi a *onelor ver*i din interiorul cimitirului, parcelarea,
3mpre8muirea şi dotarea acestuia repre*int) o2li+a-ii ale proprietarului!
0#1 Proprietarul cimitirului are o2li+a-ia 3ntre-inerii şi men-inerii 3n func-iune a cimitirului!
Aceast) o2li+a-ie a proprietarului poate fi 3ndeplinit), pe 2a*) de contract, şi de un operator
economic!
091 Proprietarul cimitirului este o2li+at s) ela2ore*e re+ulamentul de or+ani*are şi
func-ionare a cimitirului!
.E/IUNEA a &'a
:nfiin-area, 3nc5iderea, desfiin-area şi redesc5iderea cimitirelor
ART! ;
0%1 :n documenta-iile de ur2anism sunt cuprinse condi-iile referitoare la 3nfiin-area
cimitirului!
0#1 Reali*area şi e=tinderea oric)ror construc-ii sau a infrastructurii cimitirului se fac dup)
o2-inerea autori*a-iei de construire eli2erate 3n condi-iile le+ii!
091 Nu este necesar) o2-inerea autori*a-iei de construire pentru e=ecutarea 3nsemnelor, a
2ordurilor sau a 3mpre8muirilor locurilor de 3n5umare, pentru reali*area de o2eliscuri sau a
altor lucr)ri de art) plastic) din cimitir!
0&1 Pentru desfiin-area cimitirului este necesar) o2-inerea autori*a-iei de desfiin-are, potrivit
prevederilor Le+ii nr! "$7%<<% privind autori*area e=ecut)rii lucr)rilor de construc-ii,
repu2licat), cu modific)rile şi complet)rile ulterioare!
0"1 :n ca*ul cimitirelor 3nfiin-ate dup) intrarea 3n vi+oare a pre*entei le+i, distan-a minim)
admis) 3ntre *onele prote8ate şi +ardul care delimitea*) cimitirul este de %$$ m!
0>1 imitirele se 3mpre8muiesc cu +ard! La cimitirele 3nfiin-ate dup) intrarea 3n vi+oare a
pre*entei le+i +ardul se du2lea*) cu o perdea de ar2ori! :ntre morminte şi +ardul cimitirului se
va asi+ura o *on) li2er) de 9 m!
ART! ?
0%1 La 3nfiin-area cimitirului, proprietarul este o2li+at s) asi+ure4
a1 drumurile interioare şi aleile6
21 sala de ceremonii funerare6
c1 spa-iul te5nic care s) asi+ure temperatura de p(n) la %"@, premer+)tor ceremoniei
funerare6
d1 e=isten-a unei surse de ap) utili*a2ile6
e1 A'uri6
f1 spa-iul amena8at corespun*)tor pentru depo*itarea +unoiului6
+1 spa-ii ver*i, ar2uşti, copaci pe mar+inea drumurilor şi aleilor!
0#1 :n ca*ul cimitirelor 3nc5ise, 3n care nu se mai fac 3nmorm(nt)ri, proprietarul este o2li+at
s) 3ndeplineasc) o2li+a-iile prev)*ute la alin! 0%1 lit! e1'+1!
ART! <
0%1 ,ac) toate locurile de veci din cimitir ori dintr'o parte a acestuia au fost ocupate, iar
acest lucru este sta2ilit printr'o e=perti*) de specialitate, administratorul cimitirului, dup) ce
3n preala2il aduce la cunoştin-) pu2lic) prin mi8loacele de informare 3n mas) aceast) situa-ie,
poate declara cimitirul sau partea corespun*)toare din acesta 3nc5is)!
0#1 Orice persoan) care 8ustific) un interes le+itim poate contesta m)sura de 3nc5idere a
cimitirului la instan-ele competente, 3n situa-ia 3n care cimitirul apar-ine statului sau unit)-ilor
administrativ'teritoriale!
091 :n situa-ia 3n care cimitirul este cimitir confesional şi proprietatea asupra acestuia a fost
do2(ndit) prin cump)rare sau prin dona-ie, contesta-ia va fi solu-ionat) de c)tre cultul
de-in)tor, conform re+ulamentului propriu!
0&1 E=5umarea cadavrelor 3n vederea constat)rii cau*elor mor-ii se face numai cu
3ncuviin-area procurorului sau a instan-ei 8udec)toreşti!
0"1 Osemintele pot fi des5umate 3n orice perioad) a anului, f)r) avi*ul autorit)-ilor de
s)n)tate pu2lic) 8ude-ene, respectiv a municipiului Bucureşti, dup) ; ani de la deces!
ART! %$
La e=tinderea şi redesc5iderea cimitirului care a fost 3nc5is se aplic) re+ulile sta2ilite
pentru 3nfiin-area cimitirelor!
ART! %%
,esfiin-area şi sc5im2area destina-iei unui cimitir se poate face numai dup) 9$ de ani de la
ultima 3n5umare şi dup) str)mutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic 8ustificate şi
cu avi*ul .ecretariatului de .tat pentru ulte şi al cultului respectiv! ,esfiin-area cimitirelor
3nainte de acest termen se face cu avi*ul autorit)-ilor de s)n)tate pu2lic) 8ude-ene, respectiv a
municipiului Bucureşti!
ART! %#
:n ca*ul falimentului operatorului economic, di*olv)rii asocia-iei sau funda-iei, cimitirul se
transmite 3n proprietatea comunei sau oraşului pe teritoriul c)ruia se afl), cu respectarea
prevederilor le+ale 3n vi+oare!
.E/IUNEA a "'a
:ntre-inerea şi func-ionarea cimitirelor
ART! %9
Administratorul cimitirului este o2li+at s) asi+ure, atunci c(nd este nevoie, renovarea
cl)dirilor, 3ntre-inerea şi men-inerea 3n func-iune a infrastructurii din cimitir, precum şi
3ntre-inerea *onelor ver*i a c)ror suprafa-) ini-ial sta2ilit) nu poate fi micşorat) pentru crearea
de noi locuri de 3n5umare!
ART! %&
0%1 Or+ani*area şi func-ionarea cimitirelor şi a crematoriilor se reali*ea*) 3n condi-iile
pre*entei le+i, 3n conformitate cu prevederile 5ot)r(rii Cuvernului adoptate potrivit
prevederilor art! &$ şi ale re+ulamentului de or+ani*are şi func-ionare apro2at prin 5ot)r(re a
consiliului local, precum şi a re+ulamentelor de or+ani*are şi func-ionare proprii cultelor, prin
care se instituie re+uli +enerale pentru serviciile de 3n5umare şi de incinerare!
0#1 Administratorul cimitirului are urm)toarele o2li+a-ii4
a1 s) respecte re+ulamentul de or+ani*are şi func-ionare a cimitirului6
21 s) sta2ileasc) re+ulile privind prestarea serviciilor de 3n5umare şi de incinerare, precum
şi re+ulile privind prestarea altor servicii de c)tre operatori economici sau de persoane fi*ice
autori*ate6
c1 s) asi+ure corectitudinea concesion)rilor şi a atri2uirii locurilor de 3n5umare, cu
respectarea condi-iei ca locul s) fie 3n+ri8it6
d1 s) sta2ileasc) re+ulile de acces 3n cimitir şi orarul de func-ionare6
e1 s) asi+ure func-ionarea şi 3ntre-inerea s)lii de ceremonii funerare, a spa-iului prev)*ut la
art! ? alin! 0%1 lit! c1 şi a 3ntre+ii infrastructuri6
f1 s) or+ani*e*e preluarea persoanelor decedate, desc5iderea şi 3nc5iderea cimitirului6
+1 s) 3ntocmeasc) şi s) p)stre*e re+istrele de eviden-) şi ar5iv)6
51 s) asi+ure efectuarea şi p)strarea cur)-eniei, 3ntre-inerea drumurilor şi a aleilor,
des*)pe*irea acestora, colectarea şi transportul +unoaielor6
i1 s) asi+ure pa*a şi ordinea 3n perimetrul cimitirului sau al crematoriului, 3ntre-inerea
3mpre8muirilor6
81 s) asi+ure servicii de rela-ii cu pu2licul şi informarea vi*itatorilor!
ART! %"
0%1 Administratorul asi+ur) 3ntocmirea şi p)strarea unui re+istru de eviden-) 3n care se
3nscriu 3n mod o2li+atoriu urm)toarele date4 num)rul curent, *iua, luna, anul 3n5um)rii sau al
aşe*)rii 3n niş) a urnei cu cenuş), datele de identificare a defunctului, adresa de la ultimul
domiciliu, data decesului, num)rul parcelei, al r(ndului şi al locului de 3n5umare, numele şi
adresa persoanei care a comandat 3n5umarea şi o2serva-ii cu privire la tipul şi lucr)rile locului
de 3n5umare!
0#1 :n ca*ul 3n5um)rii unei persoane decedate neidentificate, 3n re+istrul de eviden-) se
men-ionea*) denumirea autorit)-ii care a dispus 3n5umarea şi num)rul dosarului ca*ului!
091 Persoana care a solicitat 3n5umarea şi concesionarul locului de 3n5umare au acces la
re+istrul de eviden-)!
0&1 Administratorul este o2li+at ca, 3n timpul orelor de pro+ram, s) ofere informa-ii
persoanelor care se interesea*) despre locul de 3n5umare a persoanei decedate!
.E/IUNEA a >'a
:nmorm(ntarea
ART! %>
0%1 :nmorm(ntarea poate fi reli+ioas) sau laic), precedat) sau nu de incinerare!
0#1 Locul şi modalitatea 3nmorm(nt)rii vor fi conforme voin-ei e=primate 3n timpul vie-ii de
persoana decedat), f)r) nicio modificare a ultimei voin-e a acesteia!
091 ,ac) pe timpul vie-ii persoana decedat) nu şi'a e=primat dorin-a referitoare la
3nmorm(ntare, locul şi modalitatea 3nmorm(nt)rii se 5ot)r)sc de persoana, familia sau de
autoritatea care se 3n+ri8eşte de 3nmorm(ntare!
ART! %;
0%1 u privire la 3nmorm(ntare sunt o2li+ate s) dispun) urm)toarele persoane4
a1 persoana care s'a an+a8at prin contract c) se va 3n+ri8i de 3nmorm(ntare6
21 persoana sta2ilit) prin testamentul defunctului6
c1 3n lipsa testamentului, so-ul7so-ia persoanei decedate, care a tr)it 3n aceeaşi locuin-) cu
persoana decedat) 3n ultima parte a vie-ii6
d1 alt) rud) apropiat) a decedatului, p(n) la +radul al ID'lea inclusiv!
0#1 ,ac) nu e=ist) nicio persoan) o2li+at) s) dispun) 3n le+)tur) cu 3nmorm(ntarea sau
persoana o2li+at) se +)seşte 3ntr'un loc necunoscut ori nu 3şi 3ndeplineşte o2li+a-ia, primarul
unit)-ii administrativ'teritoriale 3n ra*a c)reia a avut loc decesul dispune cu privire la
3nmorm(ntare!
ART! %?
0%1 Titularii dreptului de proprietate, de concesiune sau de folosin-) a locurilor de 3n5umare
au o2li+a-ia de amena8are şi de 3ntre-inere a acestor locuri şi a lucr)rilor funerare aferente
e=istente, asi+ur(ndu'le un aspect c(t mai 3n+ri8it!
0#1 La e=pirarea termenului de folosin-) a locului de 3n5umare, concesionarul are drept de
preemp-iune, iar 3n ca* de deces al concesionarului, are drept de preemp-iune moştenitorul
le+al sau, dup) ca*, testamentar!
091 ,ac) cimitirele au locuri amena8ate pentru cultele recunoscute de le+e, la acordarea
dreptului de preemp-iune se va -ine cont şi de specificul cultului respectiv!
ART! %<
Administratorul cimitirului retra+e dreptul de folosin-) a locurilor de 3n5umare şi 3i
3nştiin-ea*) 3n scris pe titularii dreptului de folosin-) 3n urm)toarele ca*uri4
a1 titularului i se atri2uie un alt loc de 3n5umare6
21 p)r)sirea sau men-inerea 3n stare de ne3n+ri8ire pe o perioad) mai mare de # ani a
locurilor de 3n5umare şi a lucr)rilor funerare, dup) o notificare preala2il)6
c1 neplata ta=elor 3n condi-iile prev)*ute de contract!
ART! #$
:n5umarea sau incinerarea persoanelor decedate se face numai pe 2a*a certificatului de
deces, eli2erat de ofi-erul st)rii civile care a 3nre+istrat decesul! ertificatul de deces se
pre*int) administra-iei cimitirului, care p)strea*) o copie de pe acesta!
.E/IUNEA a ;'a
.ervicii funerare
ART! #%
0%1 .erviciile funerare constau 3n4 primirea comen*ii pentru 3nmorm(ntare, transportul
persoanei decedate, pre+)tirea pentru 3nmorm(ntare, aşe*area pe catafalc şi or+ani*area
ceremoniei de ultim r)mas 2un, co2or(rea sicriului 3n morm(nt, desc5iderea şi 3nc5iderea
morm(ntului, e=5umarea şi re3n5umarea, incinerarea, preluarea urnei şi aşe*area acesteia 3n
nişa special), predarea urnei!
0#1 E=5um)rile şi re3n5um)rile se fac de administra-iile cimitirelor, 3n pre*en-a familiei
persoanei decedate sau a unui repre*entant al acesteia şi a administratorului cimitirului, cu
respectarea normelor sanitare antiepidemice!
091 Unele dintre serviciile funerare prev)*ute la alin! 0%1 pot fi reali*ate şi separat!
0&1 .erviciul reli+ios oficiat de repre*entan-ii cultelor cu oca*ia 3nmorm(nt)rii nu se
consider) prestare de servicii funerare, potrivit prevederilor alin! 0%1!
ART! ##
Prestarea serviciilor funerare se face potrivit pre*entei le+i, 5ot)r(rii Cuvernului adoptate
potrivit prevederilor art! &$ şi normelor te5nice sanitare emise de c)tre Ministerul .)n)t)-ii!
ART! #9
0%1 Prestarea serviciilor funerare se poate face numai 3n spa-ii autori*ate!
0#1 :n institu-iile de s)n)tate pu2lic) se inter*ic 3nfiin-area şi func-ionarea spa-iilor pentru
prest)ri de servicii funerare, cu e=cep-ia spa-iilor necesare derul)rii formalit)-ilor, 3n ca*ul
decesului produs 3n institu-ia respectiv)! .e inter*ice personalului institu-iei de s)n)tate
pu2lic) s) influen-e*e rudele persoanei decedate 3n ale+erea prestatorului de servicii funerare!
091 .e inter*ice orice form) de pu2licitate pentru firmele prestatoare de servicii funerare 3n
incinta institu-iilor de s)n)tate! La 2iroul de 3ntocmire a formalit)-ilor, pentru persoanele
decedate 3n institu-ia respectiv) se poate afişa lista alfa2etic) a firmelor furni*oare de servicii
funerare, cu adresa şi num)rul de telefon!
0&1 Pe teritoriul cimitirului, cu e=cep-ia locului destinat acestui scop, pu2licitatea serviciilor
funerare este inter*is)!
ART! #&
Pe timpul desf)şur)rii activit)-ilor sale specifice, prestatorul de servicii funerare este
o2li+at s) respecte dispo*i-iile solicitantului 3nmorm(nt)rii referitoare la procesul funerar sau,
3n ca*ul 3nmorm(nt)rii reli+ioase, canoanele 2isericeşti!
.E/IUNEA a ?'a
Prestatorul de servicii funerare
ART! #"
0%1 Pot presta servicii funerare operatorii care 3ndeplinesc criteriile prev)*ute de pre*enta
le+e şi de 5ot)r(rea Cuvernului adoptat) potrivit prevederilor art! &$ şi care o2-in avi*ul
consiliului local al unit)-ii administrativ'teritoriale 3n care 3şi desf)şoar) activitatea!
0#1 onsiliul local eli2erea*) avi*ul operatorului care 3ndeplineşte urm)toarele condi-ii4
a1 are capacitatea financiar) şi profesional) necesar)6
21 nu are datorii restante la 2u+etul de stat, 2u+etul asi+ur)rilor sociale de stat şi 2u+etul
local6
c1 dispune de spa-iul corespun*)tor pentru desf)şurarea o2iectului de activitate 3n condi-ii
decente!
ART! #>
riteriile profesionale pe care tre2uie s) le 3ndeplineasc) prestatorul de servicii funerare se
sta2ilesc prin 5ot)r(re a Cuvernului, adoptat) potrivit prevederilor art! &$!
ART! #;
0%1 apacitatea financiar) necesar) prev)*ut) la art! #" alin! 0#1 lit! a1 const) 3ntr'un fond de
+arantare constituit pentru plata desp)+u2irilor datorate 3n ca*ul ne3ndeplinirii sau al
3ndeplinirii defectuoase a prest)rilor de servicii funerare! Nivelul fondului de +arantare se
sta2ileşte prin 5ot)r(re a Cuvernului, adoptat) potrivit prevederilor art! &$!
0#1 onstituie fond de +arantare4
a1 suma depus) 3ntr'un cont special la 2anca la care operatorul economic are desc5is contul
curent6
21 +aran-ia 2ancar) sau asi+urarea de malpra=is 3nc5eiat) la valoarea fondului de +arantare
sta2ilit prin 5ot)r(re a Cuvernului!
.E/IUNEA a <'a
Transportul persoanelor decedate
ART! #?
0%1 Transportul persoanelor decedate 3n vederea 3n5um)rii 3n aceeaşi sau 3n alt) localitate se
face 3n sicrie cu capac, cu autove5icule special amena8ate 3n acest scop, care respect)
prevederile normelor sanitare şi antiepidemice!
0#1 Transportul persoanelor decedate din cau*a unor 2oli conta+ioase se poate face numai
pe 2a*a certificatului eli2erat de un medic specialist 3n medicin) le+al) sau anatomie
patolo+ic) şi a adeverin-ei de 3n5umare eli2erate de autoritatea administra-iei pu2lice locale!
ART! #<
0%1 Pentru transportul persoanelor decedate 3n str)in)tate sunt necesare acordul autorit)-ilor
din -ara respectiv), precum şi apro2area institu-iei de s)n)tate pu2lic) competente din unitatea
administrativ'teritorial) 3n care a avut loc decesul!
0#1 Pentru aducerea 3n Rom(nia a persoanelor decedate sunt necesare apro2area oficiului
consular al Rom(niei din -ara respectiv), apro2area autorit)-ilor de s)n)tate pu2lic) din -ara
respectiv), precum şi declara-ia de primire din partea administra-iei cimitirului 3n care are loc
3n5umarea!
091 :n ca*urile de deces datorat 2olilor transmisi2ile, carantina2ile, se iau m)surile de
prevenire a r)sp(ndirii infec-iei impuse de inspec-iile sanitare de stat 8ude-ene, respectiv a
municipiului Bucureşti! Transportul persoanelor decedate 3n acest mod se face numai cu
avi*ul sanitar de transport eli2erat de autorit)-ile de s)n)tate pu2lic) 8ude-ene, respectiv a
municipiului Bucureşti!
0&1 Transportul persoanei decedate 3n afara localit)-ii 3n care s'a produs decesul se face
dup) 3m2)ls)mare, 3ntr'un sicriu impermea2il şi 3nc5is etanş, al c)rui fund este acoperit cu
materii a2sor2ante!
0"1 Transportul interna-ional al corpurilor persoanelor decedate din -ar) 3n str)in)tate se
face pe 2a*a unui paşaport de transport mortuar, eli2erat de c)tre autorit)-ile de s)n)tate
pu2lic) 8ude-ene, respectiv a municipiului Bucureşti, 3n func-ie de locul unde s'a produs
decesul sau e=5umarea!
0>1 Transportul interna-ional al corpurilor persoanelor decedate se face 3n sicriu
impermea2ili*at, 3nc5is etanş, al c)rui fund este acoperit cu un strat de " cm +rosime din
materiale a2sor2ante 0rume+uş, tur2)1, 3m2i2ate 3ntr'o solu-ie de*infectant)! .icriul se depune
3ntr'o lad) din lemn, 2ine etanşei*at)!
.E/IUNEA a %$'a
Incinerarea
ART! 9$
:nfiin-area, transformarea şi re3nnoirea crematoriilor se fac 3n conformitate cu prevederile
documenta-iilor de ur2anism, pe 2a*a autori*a-iei de construc-ie!
ART! 9%
,ac), 3n conformitate cu men-iunea din certificatul de deces, persoana decedat) poate fi
incinerat), incinerarea poate avea loc 3n oricare crematoriu uman 3n func-iune din -ar)!
Administra-ia crematoriului p)strea*) o copie a certificatului de deces!
ART! 9#
Pentru incinerarea unei persoane str)ine decedate 3n Rom(nia sau 3n ca*ul unei persoane
str)ine decedate 3n alt) -ar) şi transportate 3n Rom(nia este nevoie de apro2area oficiului
consular din Rom(nia al -)rii al c)rei cet)-ean a fost defunctul sau, 3n lipsa acestuia, de
apro2area autorit)-ilor competente de la ultimul domiciliu al defunctului!
ART! 99
Persoanele decedate neidentificate nu pot fi incinerate!
.E/IUNEA a %%'a
:ntre-inerea cimitirului
ART! 9&
0%1 Pentru men-inerea 3n func-iune şi 3ntre-inerea cimitirului, autoritatea administra-iei
pu2lice locale poate 3nc5eia contract de prest)ri de servicii pu2lice cu operatorul economic
care 3ndeplineşte condi-iile prev)*ute de pre*enta le+e şi de 5ot)r(rea Cuvernului adoptat)
potrivit prevederilor art! &$!
0#1 ontractul de prest)ri de servicii pu2lice cuprinde urm)toarele clau*e o2li+atorii4
a1 p)r-ile contractante6
21 enumerarea serviciilor prestate6
c1 modalitatea şi perioada de reali*are a serviciilor6
d1 parametrii cantitativi şi calitativi de 3ndeplinit6
e1 durata contractului, care nu poate fi mai mic) de " ani şi mai mare de %" ani, cu
posi2ilitate de prelun+ire6
f1 modalitatea de finan-are a serviciului6
+1 contravaloarea serviciilor prestate şi modalitatea de plat)6
51 locul desf)şur)rii activit)-ii6
i1 re+ulile de utili*are, 3ntre-inere, re3nnoire şi 3nlocuire a mi8loacelor fi=e din patrimoniul
autorit)-ii pu2lice, puse la dispo*i-ie6
81 cantitatea şi calitatea dot)rilor necesare prest)rii serviciilor!
ART! 9"
0%1 ontravaloarea concesiunii locurilor de 3n5umare pe teritoriul cimitirului, precum şi
ta=a pentru alte activit)-i desf)şurate de operatorii economici se sta2ilesc de proprietarul
cimitirului! Tariful pentru 3ntre-inerea cimitirului şi a locurilor de veci nu poate fi modificat pe
parcursul concesion)rii dec(t 3n func-ie de rata infla-iei sau dac) modific)rile le+islative
impun c5eltuieli suplimentare!
0#1 Accesul vi*itatorilor 3n cimitir este +ratuit!
.E/IUNEA a %#'a
.anc-iuni
ART! 9>
onstituie contraven-ie şi se sanc-ionea*) dup) cum urmea*)4
a1 3nc)lcarea prevederilor art! > alin! 091, art! ? alin! 0%1 lit! d1, e1, f1, +1, art! %" alin! 0%1 şi
0&1 ' cu amend) de la "$$ lei la %!$$$ lei6
21 3nc)lcarea prevederilor art! > alin! 0%1 şi art! ? alin! 0%1 lit! a1, 21 ' cu amend) de la %!$$$
lei la "!$$$ lei6
c1 3nc)lcarea prevederilor art! > alin! 0#1 şi art! ? alin! 0%1 lit! c1 ' cu amend) de la #!$$$ lei
la "!$$$ lei!
ART! 9;
onstatarea s)v(rşirii contraven-iei şi aplicarea sanc-iunilor se fac de c)tre Autoritatea
Na-ional) pentru Protec-ia onsumatorilor!
ART! 9?
Prevederile pre*entei le+i se completea*) cu cele ale Ordonan-ei Cuvernului nr! #7#$$%
privind re+imul +eneral al contraven-iilor, apro2at) cu modific)ri şi complet)ri prin Le+ea nr!
%?$7#$$#, cu modific)rile şi complet)rile ulterioare!
AP! II
,ispo*i-ii finale
ART! 9<
:n ca*ul mormintelor şi7sau al operelor comemorative de r)*2oi sunt aplica2ile prevederile
Le+ii nr! 9;<7#$$9, cu modific)rile ulterioare!
ART! &$
:n termen de <$ de *ile de la intrarea 3n vi+oare a pre*entei le+i, prin 5ot)r(re a Cuvernului
se sta2ilesc4
a1 criteriile profesionale pe care tre2uie s) le 3ndeplineasc) prestatorii de servicii funerare,
precum şi normele te5nice şi sanitare ale acestor servicii6
21 normele şi re+ulile detaliate privind 3nfiin-area, e=tinderea, 3nc5iderea, desfiin-area,
redesc5iderea cimitirelor, precum şi cele privind 3n5umarea, incinerarea, des5umarea şi
re3n5umarea6
c1 normele te5nice şi sanitare pentru crematoriile umane6
d1 nivelul fondului de +arantare!
ART! &%
0%1 Pre*enta le+e intr) 3n vi+oare la <$ de *ile de la data pu2lic)rii 3n Monitorul Oficial al
Rom(niei, Partea I!
0#1 Pre*enta le+e se completea*) cu dispo*i-iile le+ale referitoare la cimitire, cuprinse 3n
Le+ea nr! &?<7#$$> privind li2ertatea reli+ioas) şi re+imul +eneral al cultelor, repu2licat)!
ART! &#
La data intr)rii 3n vi+oare a pre*entei le+i, orice dispo*i-ie contrar) se a2ro+)!
Aceast) le+e a fost adoptat) de Parlamentul Rom(niei, 3n condi-iile art! ;; alin! 0#1, cu
respectarea prevederilor art! ;" şi ale art! ;> alin! 0#1 din onstitu-ia Rom(niei, repu2licat)!
PREEE,INTELE AMEREI ,EPUTA/ILOR
DALERIU'ETEFAN FCONEA
PREEE,INTELE .ENATULUI
GLIN'ON.TANTIN'ANTON POPE.U'TGRIEANU
Bucureşti, ? iulie #$%&!
Nr! %$#!
'''''

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful