LEGE nr.

101 din 8 iulie 2014
privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului
certificatelor de depozit pentru acestea
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MN!TRUL "!#!AL nr$ %&' din &( iulie )(&*
Data Intrarii in i!"are: 1# Iulie 2014
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Parlamentul Rom,niei adoptă prezenta lege$
#AP$ !
-ispoziţii generale
ART$ &
Prezenta lege reglementează regimul licenţelor de depozit pentru gestionarea şi garantarea
integrităţii stocurilor de seminţe de consum. precum şi regimul de utilizare a certificatelor de
depozit pentru seminţele de consum$
ART$ )
Pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate se adoptă următoarele
măsuri de reglementare/
a0 se instituie un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de
consum1
20 se 3nfiinţează Registrul special al certificatelor de depozit1
c0 se constituie sc4ema de garantare a finanţărilor acordate de instituţii de credit şi5sau
instituţii financiare ne2ancare pe 2aza certificatelor de depozit1
d0 se constituie "ondul de compensare a certificatelor de depozit$
ART$ 6
7n sensul prezentei legi. termenii şi e8presiile de mai 9os au următoarele semnificaţii/
a0 seminţe de consum + seminţele de cereale. leguminoase 2oa2e. oleaginoase şi alte
seminţe destinate consumului uman. animal. industrializării şi comercializării1
20 depozit + construcţia terestră. ansam2lul de construcţii. inclusiv silozul. 3mpreună cu
dotările te4nice aferente. situate 3ntr+o incintă destinată e8clusiv depozitării seminţelor de
consum1
c0 depozitar + operatorul economic care are 3n proprietate unul sau mai multe depozite
pentru care deţine licenţă de depozit şi care poate emite certificate de depozit 3n condiţiile
prezentei legi1
d0 depozitare + activitatea incluz,nd operaţiunile de recepţie. gradare. condiţionare. păstrare
şi restituire a seminţelor de consum1
e0 deponent + persoana fizică sau 9uridică. proprietar al unei cantităţi de seminţe de consum
pe care o predă direct sau prin reprezentantul său autorizat. 3n vederea depozitării la un
depozitar. pentru care primeşte 3n sc4im2 unul sau mai multe certificate de depozit1
f0 certificat de depozit + documentul 3n formă materială şi5sau electronică. care constituie
titlu de credit negocia2il. reprezentativ al mărfii. la ordin sau la purtător. care este emis de un
depozitar. 3n nume propriu sau pe numele unui deponent. 3n sc4im2ul unei cantităţi de seminţe
de consum păstrate o perioadă determinată 3ntr+un depozit licenţiat. completat potrivit
prevederilor prezentei legi şi care se 3nregistrează at,t 3n Registrul de evidenţă a certificatelor
de depozit gestionat de depozitar. c,t şi 3n Registrul special al certificatelor de depozit
gestionat de administrator. şi care poate fi transmis. după caz. prin gir$ Registrul de evidenţă a
certificatelor de depozit şi Registrul special al certificatelor de depozit se organizează pe
suport 4,rtie şi 3n format electronic$ 7n cazul certificatelor de depozit pe 2aza cărora s+au
acordat finanţări de către instituţiile de credit. transmiterea prin gir se poate face numai cu
acordul respectivului finanţator şi. după caz. al fondurilor de garantare1
g0 certificat electronic de depozit + documentul special. av,nd caracteristicile enunţate la lit$
f0. cu e8cepţia caracterului său materializat. menit să faciliteze tranzacţionarea 2ursieră 3n
cadrul 2urselor de mărfuri a activului său suport1
40 activitate de gradare + activitatea profesională de identificare şi separare. pe criterii de
calitate. a loturilor de seminţe pentru consum. 3n vederea 3ncadrării acestora 3n unul dintre
gradele prevăzute 3n Manualul de gradare a seminţelor de consum1
i0 deţinător de certificat de depozit + orice persoană fizică sau 9uridică care. 3n calitate de
posesor al certificatului de depozit. poate pretinde predarea de către depozitar. la prima cerere.
a seminţelor de consum menţionate 3n certificatul de depozit. 3n sc4im2ul acestui certificat1
90 licenţă de depozit + documentul emis de ministerul de resort care atestă că depozitarul
3ndeplineşte condiţiile te4nice şi financiare pentru depozitare. potrivit prevederilor prezentei
legi1
:0 preţul mediu de piaţă al seminţelor de consum + preţul format li2er. pe 2aza cererii şi
ofertei. respectiv pe 2aza informaţiilor de preţ colectate prin ;istemul informaţional pentru
piaţa produselor agricole şi alimentare <;$!$P$P$A$A$0 şi =ursa Rom,nă de Mărfuri şi apro2at
de către #omisia pentru acordarea licenţelor de depozit1 preţul se sta2ileşte şi se actualizează
periodic. 3n funcţie de evoluţia pieţei seminţelor de consum şi se comunică. de către #omisia
pentru acordarea licenţelor de depozit. administratorului. care asigură informarea pu2lică prin
pu2licarea săptăm,nală a acestuia pe site+ul propriu şi 3ntr+un ziar de specialitate1
l0 punct de recepţie a seminţelor de consum + locul 3n care o persoană fizică sau 9uridică ori
reprezentantul autorizat al acesteia. care are 3n proprietate o cantitate de seminţe de consum. o
predă 3n vederea depozitării1
m0 administrator + persoana 9uridică de drept privat constituită potrivit prevederilor Legii
societăţilor nr$ 6&5&>>(. repu2licată. cu modificările şi completările ulterioare. de interes
general şi cu finanţare din surse proprii. care este desemnată de ministerul de resort cu
atri2uţii 3n organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe 2aza Registrului
special al certificatelor de depozit. precum şi 3n verificarea respectării de către depozitari a
regimului certificatelor de depozit primite de la administrator1
n0 entităţi mandatate + persoanele 9uridice de drept privat constituite potrivit prevederilor
Legii nr$ 6&5&>>(. repu2licată. cu modificările şi completările ulterioare. desemnate de
ministerul de resort cu responsa2ilităţi pentru verificarea şi certificarea 3ndeplinirii
condiţiilor5o2ligaţiilor financiare şi te4nice pentru acordarea licenţei de depozit şi
monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum. inclusiv a celor
pentru care s+au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s+au acordat credite1
o0 fond de garantare + instituţia financiară ne2ancară constituită 3n conformitate cu Legea
nr$ >65)((> privind instituţiile financiare ne2ancare. cu modificările şi completările ulterioare.
3nscrisă 3n Registrul special al =ăncii Naţionale a Rom,niei. care are ca o2iect de activitate
garantarea creditelor şi administrarea sc4emei de garantare a finanţărilor acordate de
instituţiile financiare. pe 2aza certificatelor de depozit1
p0 fond de compensare pentru certificatele de depozit + persoană 9uridică de drept privat.
organizată potrivit prevederilor Legii nr$ 6&5&>>(. repu2licată. cu modificările şi completările
ulterioare. care are ca o2iect de activitate compensarea pierderilor de venituri ale
deponenţilor. 3n urma constatării indisponi2ilităţii parţiale sau totale a certificatelor de depozit
deţinute de respectivii deponenţi şi care asigură administrarea sc4emei de compensare a
certificatelor de depozit$
#AP$ !!
Licenţa de depozit
ART$ *
<&0 Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale. denumit 3n continuare ministerul de resort.
reprezintă autoritatea pu2lică responsa2ilă cu acordarea licenţelor de depozit şi autorizarea
gradatorilor pentru seminţele de consum. 3n condiţiile prezentei legi$
<)0 peratorii economici care au 3n proprietate unul sau mai multe depozite autorizate
potrivit prevederilor rdonanţei de urgenţă a ?uvernului nr$ &)5)((' pentru sta2ilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.
apro2ată cu modificări prin Legea nr$ ))%5)(('. cu modificările şi completările ulterioare. şi
desfăşoară activităţi de depozitare a seminţelor de consum. pot solicita 3n scris ministerului de
resort acordarea licenţei de depozit$
<60 7n vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum se 3nfiinţează
#omisia pentru acordarea licenţelor de depozit. denumită 3n continuare #omisia. ca organism
deli2erativ. fără personalitate 9uridică$
<*0 #omisia are următoarele atri2uţii principale/
a0 verificarea rapoartelor şi a documentaţiei aferente primite de la entităţile mandatate. cu
privire la 3ndeplinirea condiţiilor5o2ligaţiilor financiare şi te4nice pentru acordarea licenţei de
depozit1
20 analizarea aplicării măsurilor de remediere a deficienţelor constatate. de suspendare sau
anulare a licenţei de depozit1
c0 prezentarea de propuneri ministerului de resort privind acordarea5suspendarea5anularea
licenţelor de depozit$
<%0 #omisia este compusă din &% mem2ri. dintre care * mem2ri sunt desemnaţi de
ministerul de resort şi && mem2ri sunt desemnaţi de asociaţiile profesionale5patronale cu
activitate 3n domeniul producţiei. depozitării. comercializării. procesării seminţelor de
consum. de 2ursele de mărfuri autorizate potrivit prevederilor Legii nr$ 6%@5)((% privind
2ursele de mărfuri. care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit
pentru seminţe de consum. de Autoritatea Naţională ;anitară Aeterinară şi pentru ;iguranţa
Alimentelor. precum şi de #omisia Naţională de ?radare a ;eminţelor de #onsum$
<'0 #omponenţa #omisiei se realizează 3n condiţii nediscriminatorii pentru accesul
depozitarilor la desfăşurarea unei activităţi economice. pe 2ază de criterii o2iective şi
transparente$
<@0 Preşedinţia comisiei se asigură de către Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale$
<B0 Regulamentul de organizare şi funcţionare al #omisiei. atri2uţiile şi o2ligaţiile acesteia.
precum şi componenţa nominală se apro2ă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale$
ART$ %
<&0 "ormularul licenţei de depozit are regim special. este prevăzut cu elemente de siguranţă
şi se tipăreşte 3n condiţiile legii. de către #ompania Naţională C!mprimeria NaţionalăC + ;$A$.
la solicitarea Ministerului Agriculturii şi -ezvoltării Rurale$
<)0 "ormularul+tip al licenţelor de depozit este prevăzut 3n normele metodologice pentru
aplicarea prezentei legi$
<60 ;umele necesare pentru tipărire vor fi asigurate din 2ugetul Ministerului Agriculturii şi
-ezvoltării Rurale$
<*0 "ormularele licenţelor de depozit tipărite potrivit prevederilor art$ 6 alin$ <@0 din
rdonanţa de urgenţă a ?uvernului nr$ &*&5)(() privind reglementarea depozitării seminţelor
de consum. regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea "ondului de
garantare pentru certificatele de depozit. apro2ată cu modificări şi completări prin Legea nr$
&*>5)((6. cu modificările şi completările ulterioare. e8istente 3n stoc la data intrării 3n vigoare
a prezentei legi. 3şi menţin vala2ilitatea şi se utilizează p,nă la epuizarea stocului$
ART$ '
<&0 Licenţa de depozit se acordă la cererea operatorului economic constituit 3n condiţiile
legii. pentru fiecare depozit aflat 3n proprietate. dacă sunt 3ndeplinite condiţiile5o2ligaţiile
financiare şi de performanţă te4nică pentru siguranţa alimentelor. gradare şi depozitare.
potrivit prevederilor prezentei legi şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia$
<)0 Aerificarea şi certificarea 3ndeplinirii condiţiilor5o2ligaţiilor financiare şi te4nice pentru
acordarea licenţei de depozit se realizează de către entităţile mandatate 3n acest scop de
Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale şi se finalizează prin 3nc4eierea unui raport. care
se 3naintează #omisiei$
<60 Entităţile mandatate au următoarele o2ligaţii principale/
a0 verificarea şi certificarea 3ndeplinirii condiţiilor5o2ligaţiilor financiare şi te4nice pentru
acordarea licenţei de depozit1
20 monitorizarea permanentă la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum.
inclusiv a celor pentru care sau emis certificate de depozit1
c0 3ntocmirea de rapoarte de verificare şi control care se 3naintează ministerului de resort.
administratorului. fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare
ne2ancare care au acordat credite. precum şi 2urselor care deţin 3n portofoliu contracte pe
2ază de certificate de depozit$
<*0 Apro2area şi desemnarea entităţilor mandatate se fac 3n condiţii nediscriminatorii. pe
2ază de criterii o2iective şi transparente. care se apro2ă prin ordin al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale$
<%0 Lista entităţilor mandatate de Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale pentru
verificarea şi certificarea 3ndeplinirii condiţiilor5o2ligaţiilor financiare şi te4nice pentru
acordarea licenţei de depozit. precum şi pentru monitorizarea permanentă la depozitele
licenţiate a stocurilor de seminţe de consum. inclusiv a celor pentru care s+au emis certificate
de depozit. se pu2lică pe site+ul ministerului de resort şi pe site+urile structurilor teritoriale din
su2ordine. pentru a se asigura informarea pu2lică a celor interesaţi$
<'0 #osturile generate de desfăşurarea acţiunilor de verificare şi certificare a 3ndeplinirii
condiţiilor5o2ligaţiilor financiare şi te4nice pentru acordarea licenţei de depozit se suportă de
către depozitar şi se sta2ilesc prin contractul 3nc4eiat 3ntre acesta şi oricare dintre entităţile
mandatate$
ART$ @
Licenţa de depozit se eli2erează fără perceperea de ta8e$
ART$ B
Licenţa de depozit este vala2ilă pe o perioadă nelimitată. dacă sunt respectate condiţiile
te4nice şi financiare pentru depozitare. care au condus la acordarea acesteia. potrivit
prevederilor prezentei legi$
ART$ >
-ispoziţiile art$ B se aplică şi licenţelor de depozit emise potrivit prevederilor rdonanţei
de urgenţă a ?uvernului nr$ &*&5)((). apro2ată cu modificări şi completări prin Legea nr$
&*>5)((6. cu modificările şi completările ulterioare. la cererea scrisă a deţinătorilor acestora.
dacă sunt respectate prevederile prezentei legi şi ale normelor metodologice de aplicare a
acesteia$
ART$ &(
<&0 Pe perioada de vala2ilitate a licenţei de depozit este o2ligatorie at,t verificarea
permanentă a modului 3n care depozitarul respectă condiţiile5o2ligaţiile care au dus la
acordarea licenţei de depozit. c,t şi monitorizarea stocurilor de seminţe de consum. inclusiv a
celor pentru care s+au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s+au acordat credite$
<)0 Aerificările se realizează de entităţile mandatate 3n acest scop de către Ministerul
Agriculturii şi -ezvoltării Rurale. 3n conformitate cu prevederile art$ '$
<60 Aerificările se desfăşoară lunar sau ori de c,te ori este necesar. iar rezultatele
verificărilor se consemnează 3n rapoarte care se 3naintează ministerului de resort. #omisiei.
fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare ne2ancare care au
acordat credite. precum şi 2urselor care deţin 3n portofoliu contracte pe 2ază de certificate de
depozit$
<*0 Pe 2aza concluziilor şi propunerilor cuprinse 3n rapoartele 3ntocmite ca urmare a
verificărilor. #omisia analizează aplicarea măsurilor de remediere a deficienţelor constatate.
de suspendare sau anulare a licenţei de depozit. după caz$
<%0 ;ituaţiile şi condiţiile de suspendare sau anulare a licenţei de depozit. procedurile
privind depunerea contestaţiilor la deciziile #omisiei şi modul de soluţionare a acestora se
sta2ilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi$
<'0 7n termen de ma8imum *% de zile de la primirea rapoartelor prevăzute la alin$ <60.
Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale dispune efectuarea de controale la depozitele
licenţiate. menţionate 3n aceste rapoarte. cu privire la e8ercitarea şi conformitatea datelor din
rapoarte cu situaţia din teren. care se efectuează de personalul cu atri2uţii 3n inspecţii te4nice
3n domeniul depozitării seminţelor de consum$
<@0 7n cazul 3n care se constată 3ncălcarea prevederilor prezentei legi 3n activitatea entităţilor
mandatate. ministerul de resort retrage apro2area şi desemnarea acestora şi sesizează organele
3n drept cu privire la cele constatate$
ART$ &&
<&0 Pe 2aza rapoartelor prevăzute la art$ &( şi a punctului de vedere e8primat 3n scris
#omisiei de către depozitarul 3n cauză. #omisia propune ministerului de resort
menţinerea5suspendarea5anularea licenţei de depozit. 3n condiţiile prevăzute prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi$
<)0 -ecizia finală. privitoare la suspendarea5anularea unei licenţe de depozit. se comunică
de către #omisie at,t depozitarului 3n cauză. c,t şi tuturor părţilor implicate. respectiv
administratorului. fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare
ne2ancare$
<60 Pe perioada suspendării sau 3n cazul anulării licenţei de depozit. depozitarul va e8ercita
toate o2ligaţiile unui depozitar diligent pentru toate cantităţile de seminţe de consum pentru
care s+au emis certificate de depozit şi se află 3n circulaţie la data suspendării5anulării licenţei
de depozit$
ART$ &)
-epozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr+o cerere scrisă.
3naintată #omisiei pentru acordarea licenţelor de depozit. 3n condiţiile sta2ilite de normele
metodologice pentru aplicarea prezentei legi$
ART$ &6
<&0 -epozitarul are o2ligaţia/
a0 să pună la dispoziţia administratorului certificatele de depozit neutilizate şi ne3nscrise 3n
Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit. 3n termen de ma8imum % zile lucrătoare de la
data comunicării #omisiei privind suspendarea5anularea licenţei de depozit sau de la data
e8pirării acesteia1
20 să comunice administratorului. pe suport 4,rtie şi 3n format electronic. lista certificatelor
de depozit anulate ca urmare a restituirii seminţelor de consum deponenţilor. 3nscrisă 3n
Registrul special al certificatelor de depozit. 3n termen de ma8imum 6 zile lucrătoare de la
data anulării acestora1
c0 să comunice administratorului. pe suport de 4,rtie şi 3n format electronic. situaţia
detaliată a certificatelor de depozit valide. aflate 3n circulaţie5ga9ate la instituţii de credit sau
instituţii financiare ne2ancare. 3n termen de ma8imum % zile lucrătoare de la data comunicării
#omisiei privind suspendarea5anularea licenţei de depozit sau de la data e8pirării acesteia$
<)0 Nerespectarea dispoziţiilor alin$ <&0 lit$ a0 şi 20 atrage anularea. de către administrator. a
tuturor certificatelor de depozit puse la dispoziţia respectivului depozitar şi pu2licarea seriei şi
numărului certificatelor astfel anulate 3ntr+un ziar de largă circulaţie şi pe site+ul
administratorului$
#AP$ !!!
-epozitarea seminţelor de consum
ART$ &*
<&0 -epozitarea seminţelor de consum se face pe 2aza contractului de depozit. care se
3nc4eie 3ntre depozitar şi deponent$
<)0 7n situaţia 3n care depozitarul are şi calitatea de deponent. acesta se su2rogă 3n drepturile
şi o2ligaţiile prevăzute de prezenta lege şi are o2ligaţia să 3ntocmească documente de gestiune
conta2ilă care atestă e8istenţa. 3n depozitele licenţiate. a stocului de seminţe de consum
proprii. pentru care completează certificate de depozit. at,t la data emiterii certificatelor. c,t şi
lunar. pe perioada de vala2ilitate a acestora$
<60 -epozitarii asigură condiţiile necesare pentru informarea pu2lică cu privire la tarifele de
depozitare percepute. prin afişarea şi actualizarea listelor cu acestea la fiecare depozit
licenţiat$
<*0 Plata serviciilor prestate 3n 2aza contractului de prestări servicii depozitare se face 3n
2ani sau 3n natură1 pentru plata 3n natură. contravaloarea se calculează la preţul mediu de piaţă
al produsului. vala2il 3n momentul efectuării plăţii$
ART$ &%
<&0 "iecare depozitar este o2ligat să 3nc4eie contracte at,t pentru asigurarea 2unurilor.
respectiv pentru spaţiile de depozitare şi construcţiile aferente acestora. aflate 3n proprietate.
c,t şi pentru seminţele de consum depozitate 3n aceste spaţii. 3n conformitate cu prevederile
#odului civil$
<)0 Poliţele de asigurare se 3nc4eie pentru minimum următoarele perioade/
a0 de vala2ilitate a licenţei de depozit. 3n cazul spaţiilor de depozitare şi al construcţiilor
aferente licenţiate1
20 de vala2ilitate a certificatelor de depozit emise. pentru cantităţile de seminţe de consum
depozitate$
<60 Poliţele se 3nc4eie separat. pentru spaţiile de depozitare şi construcţiile aferente
acestora. respectiv pentru seminţele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit
eli2erate. cel puţin pentru următoarele riscuri/ de incendiu. trăsnet. e8plozie. cutremur.
inundaţie. vandalism. furt. management. pră2uşire şi5sau alunecare de teren$
<*0 -epozitarul este o2ligat să ac4ite primele de asigurare. 3n numărul şi cuantumul
stipulate prin poliţele de asigurare$
<%0 7n situaţia 3n care depozitarul are şi calitatea de deponent. dreptul de despăgu2iri
rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s+au eli2erat
certificate de depozit şi care au fost utilizate pentru o2ţinerea unui credit va fi transmis
integral finanţatorului$
<'0 7n toate celelalte cazuri. despăgu2irile 3ncasate de depozitari pe seama contractelor de
asigurare a seminţelor de consum se utilizează 3n integralitate pentru plata contravalorii
seminţelor depuse de către deponenţi$
ART$ &'
<&0 -epozitarul va păstra seminţele de consum separat. 3n funcţie de gradul 3nregistrat
pentru fiecare certificat de depozit emis. astfel 3nc,t restituirea să se facă 3n limitele de calitate
corespunzătoare gradului atri2uit la recepţie$
<)0 Pe perioada depozitării seminţelor de consum. scăzămintele şi perisa2ilitatea se
sta2ilesc prin normele metodologice la prezenta lege$
ART$ &@
La solicitarea deponenţilor. depozitarul poate să 3nc4eie contracte de depozit şi5sau ac4iziţie
de seminţe de consum şi să accepte 3n mod nediscriminatoriu cantităţile de seminţe de consum
aduse ulterior spre depozitare5v,nzare pe 2aza acestor contracte. 3n condiţiile prevăzute 3n
manualul de gradare. p,nă la capacitatea ma8imă pentru care s+a acordat licenţa de depozit$
#AP$ !A
;istemul naţional de gradare a seminţelor de consum
ART$ &B
<&0 Activitatea de gradare a seminţelor de consum este organizată 3n cadrul ;istemului
naţional de gradare a seminţelor de consum. care este condus şi gestionat de către #omisia
Naţională de ?radare a ;eminţelor de #onsum$
<)0 #omisia Naţională de ?radare a ;eminţelor de #onsum este persoană 9uridică. fără scop
lucrativ. de interes general şi de utilitate pu2lică. cu finanţare din surse proprii. formată din
reprezentanţi ai ministerului de resort. ai Autorităţii Naţionale ;anitare Aeterinare şi pentru
;iguranţa Alimentelor. ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de
produse 3n domeniul producţiei. depozitării. procesării. comercializării şi standardizării
seminţelor de consum$
ART$ &>
<&0 ?radarea seminţelor de consum se efectuează de către gradatori autorizaţi prin
acordarea unei licenţe de gradator. 3n conformitate cu prevederile ;istemului naţional de
gradare a seminţelor de consum$
<)0 ?radatorii pot avea şi calitatea de anga9aţi ai societăţilor reglementate de Legea nr$
6&5&>>(. repu2licată. cu modificările şi completările ulterioare. care se ocupă cu activitatea de
depozitare. comercializare sau procesare a seminţelor de consum$
<60 ?radarea seminţelor de consum proprietate a depozitarului licenţiat se face de către un
gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia$
ART$ )(
<&0 ?radarea se efectuează la toate punctele de recepţie a seminţelor de consum$
<)0 Manualul de gradare a seminţelor de consum se apro2ă şi poate fi modificat sau
completat. la propunerea #omisiei Naţionale de ?radare a ;eminţelor de #onsum. prin ordin
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale$
#AP$ A
Regimul certificatelor de depozit pentru seminţe de consum
ART$ )&
Pentru seminţele de consum aflate 3n depozite care deţin licenţe de depozit. depozitarii pot
solicita eli2erarea de certificate de depozit$
ART$ ))
<&0 rganizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit pentru
seminţe de consum se asigură de un administrator desemnat de ministerul de resort$
<)0 -esemnarea administratorului se face 3n condiţii nediscriminatorii. pe 2ază de criterii
riguroase de eligi2ilitate. o2iective şi transparente. care se apro2ă prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale. la propunerea #omisiei$
<60 Administratorul are următoarele o2ligaţii principale/
a0 organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă a certificatelor de depozit tipărite şi
distri2uite depozitarilor. pe 2aza Registrului special al certificatelor de depozit1
20 verificarea la depozitari a respectării regimului certificatelor de depozit emise1
c0 asigurarea necesarului de formulare de certificate de depozit1
d0 aplicarea tuturor măsurilor sta2ilite pentru acesta de prezenta lege$
<*0 Nerespectarea o2ligaţiilor prevăzute la alin$ <60 sau falsul şi uzul de fals 3n e8ercitarea
acestor o2ligaţii atrage răspunderea civilă şi5sau penală a administratorului$
<%0 #4eltuielile administratorului. generate de activităţile privind organizarea şi gestionarea
regimului de evidenţă a certificatelor de depozit pe 2aza Registrului special al certificatelor de
depozit. precum şi de verificarea la depozitari a respectării regimului certificatelor de depozit
se suportă din surse proprii şi5sau din contri2uţiile plătite de depozitarii licenţiaţi$
<'0 #ontri2uţiile se sta2ilesc 3n cotă procentuală raportată la valoarea de piaţă a seminţelor
de consum pentru care s+au emis certificate de depozit. calculată pe 2aza preţului mediu de
piaţă al seminţelor de consum şi sunt prevăzute 3n contractul 3nc4eiat 3ntre administrator şi
depozitarul care solicită certificate de depozit$
ART$ )6
<&0 #ertificatul de depozit 3n formă materială constituie titlu de credit negocia2il
reprezentativ al mărfii. la ordin sau la purtător. transmisi2il. fără limite sau restricţii. 3n lipsă
de stipulaţie contrară. inserată 3n titlu. la cererea deţinătorului de certificat de depozit$
<)0 #ertificatul de depozit este titlu e8ecutoriu at,t pentru valoarea seminţelor de consum
depozitate pentru care a fost emis. c,t şi pentru sumele şi do2,nzile garantate cu acesta$
ART$ )*
<&0 #ertificatul de depozit 3n formă materială este emis su2 forma unui document cu regim
special. tipărit contra cost de #ompania Naţională C!mprimeria NaţionalăC + ;$A$. pus la
dispoziţia depozitarilor licenţiaţi de administrator$
<)0 -emersurile pentru tipărirea certificatelor de depozit şi responsa2ilitatea evidenţei
acestora. precum şi a Registrului special al certificatelor de depozit revin administratorului$
<60 -epozitarul este o2ligat să eli2ereze deponentului certificatul de depozit. completat
potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi$
ART$ )%
<&0 "ormularul+tip al certificatelor de depozit este prevăzut 3n normele metodologice pentru
aplicarea prezentei legi$
<)0 #ertificatul de depozit emis 3n conformitate cu prevederile prezentei legi tre2uie să
conţină. su2 sancţiunea nulităţii. următoarele menţiuni/
a0 seria şi numărul certificatului de depozit1
20 denumirea şi sediul depozitarului. numărul licenţei de depozit. codul unic de 3nregistrare.
adresa depozitarului1
c0 date pentru identificarea deponentului şi semnătura lui1
d0 data emiterii certificatului de depozit şi perioada depozitării seminţelor de consum1
e0 denumirea seminţelor de consum şi cantitate predată1
f0 tipul. anul recoltei. clasa şi gradul seminţelor de consum predate1
g0 tariful serviciilor prestate şi. unde este cazul. valoarea serviciilor plătite 3n avans1
40 semnătura şi ştampila depozitarului1
i0 o secţiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia. precum şi pentru constituirea
garanţiei reale mo2iliare asupra seminţelor de consum depozitate$
<60 "ormularele certificatelor de depozit tipărite potrivit prevederilor art$ )% din rdonanţa
de urgenţă a ?uvernului nr$ &*&5)((). apro2ată cu modificări şi completări prin Legea nr$
&*>5)((6. cu modificările şi completările ulterioare. e8istente 3n stoc la data intrării 3n vigoare
a prezentei legi. 3şi menţin vala2ilitatea şi se utilizează p,nă la epuizarea stocului$
ART$ )'
<&0 Regimul de funcţionare. transmitere şi valorificare a certificatului electronic de depozit
se propune de către Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale. prin consultarea instituţiilor
specializate 3n materia 3nregistrării. tranzacţionării şi posttranzacţionării. şi se apro2ă prin
4otăr,re a ?uvernului$
<)0 Regimul certificatelor electronice de depozit va fi organizat şi gestionat de
administrator$
ART$ )@
<&0 -epozitarii eli2erează deponenţilor certificate de depozit. 3n limita a ma8imum >(D din
cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare$
<)0 -iferenţa de cantitate depusă spre depozitare va fi depusă la dispoziţia proprietarului
după determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisa2ilităţilor pentru seminţele de consum
depozitate. 3n conformitate cu normele te4nice 3n vigoare$
<60 #ertificatul de depozit este vala2il p,nă la data restituirii mărfii de către depozitar. dar
nu mai mult de &) luni de la data emiterii sale$
<*0 Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul prevăzut la alin$ <60.
depozitarul eli2erează un nou certificat de depozit$
<%0 7n cazul certificatelor de depozit utilizate la acordarea de finanţări pe termen mai mare
de &) luni. depozitarii sunt o2ligaţi să le re3nnoiască. la solicitarea instituţiilor financiare. pe
c4eltuiala deponentului şi pentru o perioadă sta2ilită 3ntre părţi. fără a fi necesară prezentarea
vec4iului talon de ga9 deţinut de finanţator. acesta urm,nd să fie eli2erat numai la primirea
celui nou. completat corespunzător$ Aceste dispoziţii se aplică şi 3n situaţia 3n care depozitarul
are şi calitate de deponent$
ART$ )B
#ertificatul de depozit. completat şi 3nregistrat 3n conformitate cu prevederile prezentei
legi. poate fi utilizat la constituirea unei garanţii reale. la solicitarea deţinătorului legal al
acestuia. adresată unei instituţii de credit sau instituţii financiare ne2ancare. pentru acordarea
unui credit. 3n condiţiile prevăzute de lege. numai dacă a fost 3nscris 3n Registrul special al
certificatelor de depozit gestionat de administrator$
ART$ )>
<&0 -epozitarul este o2ligat să 3nscrie 3n Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit.
aflat la dispoziţia sa. 3nregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eli2erate.
anulate sau necompletate. inclusiv cantităţile de seminţe de consum depozitate. şi să le
comunice apoi administratorului. 3n termen de 6 zile lucrătoare de la data emiterii5anulării
acestora. pentru a fi 3nregistrate 3n Registrul special al certificatelor de depozit$
<)0 Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit şi certificatele de depozit vor fi păstrate
3n condiţiile legii şi sunt supuse verificărilor efectuate 3n temeiul prezentei legi$
<60 -eteriorarea. distrugerea sau furtul certificatelor de depozit şi5sau al Registrului de
evidenţă a certificatelor de depozit din culpa depozitarului atrage răspunderea civilă sau
penală a acestuia. după caz$
<*0 #ertificatele de depozit puse la dispoziţia depozitarilor de către administrator. care sunt
pierdute. deteriorate. distruse sau furate. se comunică administratorului de către depozitari ori.
după caz. de către deţinătorii legali ai acestora. care vor anula şi vor pu2lica. 3ntr+un ziar
central de largă circulaţie. seria şi numărul acestora$
ART$ 6(
<&0 Administratorul va ţine evidenţa certificatelor de depozit tipărite şi distri2uite
depozitarilor 3ntr+un Registru special al certificatelor de depozit. al cărui model este prevăzut
3n normele metodologice la prezenta lege$
<)0 Registrul special şi certificatele de depozit vor fi păstrate 3n condiţiile legii$
<60 -epozitarul este o2ligat ca 3n termen de 6 zile lucrătoare de la eli2erarea certificatului
de depozit să comunice administratorului toate datele necesare pentru 3nregistrarea 3n
Registrul special al certificatelor de depozit privind certificatele de depozit eli2erate. anulate.
necompletate sau restituite. precum şi cantităţile de seminţe de consum depozitate$
ART$ 6&
<&0 La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi 3n sc4im2ul acestuia. depozitarul
este o2ligat să predea. 3n termen de ma8imum &* zile lucrătoare. seminţele de consum
depozitate. 3n condiţiile de cantitate şi calitate specificate 3n certificatele de depozit. după
3ndeplinirea următoarelor o2ligaţii/
a0 plata scadentă. de către deţinătorul certificatului de depozit. a contravalorii serviciilor de
depozitare. calculate p,nă la data restituirii1
20 deducerea cantitativă a scăzămintelor şi a perisa2ilităţilor corespunzătoare. potrivit
normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi$
<)0 Restituirea seminţelor de consum se face la gradul sta2ilit la recepţie şi 3nscris 3n
certificatul de depozit$
<60 #osturile de livrare se suportă de către deţinătorul certificatului de depozit$
<*0 -epozitele devin indisponi2ile 3n momentul 3n care se constată de către finanţatori sau
deţinătorii certificatelor de depozit că depozitarul nu este 3n măsură să livreze seminţele de
consum sau 3n situaţia 3n care lic4idatorul 9udiciar numit 3n condiţiile Legii nr$ B%5)(('
privind procedura insolvenţei. cu modificările şi completările ulterioare. confirmă ine8istenţa
sau indisponi2ilitatea seminţelor de consum 3nscrise 3n certificatele de depozit$ 7n situaţia
indisponi2ilităţilor stocurilor de seminţe. cauzată de evenimente asigurate. se va e8ecuta
poliţa de asigurare de către depozitar sau. după caz. de finanţator$ 7n această situaţie. dacă
finanţatorul declară e8igi2ilitatea creditului. e8ecută poliţa de asigurare şi. ulterior 3ncasării
acesteia. solicită. după caz. plata garanţiei de către fondurile de garantare$
#AP$ A!
;c4ema de garantare a finanţărilor acordate de instituţiile finanţatoare pe 2aza certificatelor
de depozit
ART$ 6)
<&0 ;e instituie sc4ema de garantare a finanţărilor acordate de instituţii de credit şi5sau
instituţii financiare ne2ancare. e8clusiv pe seama certificatelor de depozit$
<)0 "ondurile de garantare care solicită participarea la sc4ema de garantare a finanţărilor
acordate de instituţiile financiare pe 2aza certificatelor de depozit se selectează. 3n condiţiile
legii. de ministerul de resort. pe 2ază de criterii riguroase de eligi2ilitate. 3n vederea
diminuării riscurilor asociate$
ART$ 66
<&0 Anual. din prevederile 2ugetare ale Ministerului Agriculturii şi -ezvoltării Rurale cap$
B6$(& CAgricultură. ;ilvicultură. Piscicultură şi A,nătoareC titlul C3mprumuturiC se alocă
sumele necesare fondurilor de garantare. la solicitarea acestora. care vor fi utilizate pentru
garantarea finanţărilor acordate de instituţiile financiare deţinătorilor legali de certificate de
depozit. e8clusiv pe seama certificatelor de depozit+talon de ga9$ "inanţările nu pot depăşi
valoarea de piaţă a seminţelor de consum pentru care s+au emis certificatele de depozit 3n
cauză. valoare calculată pe 2aza preţului mediu de piaţă vala2il la data acordării finanţării$
<)0 -isponi2ilităţile sc4emei de garantare a certificatelor de depozit vor fi utilizate de
fondurile de garantare pentru garantarea 3n proporţie de B(D din valoarea finanţărilor
acordate pe seama certificatelor de depozit+talon de ga9. la solicitarea instituţiilor financiare.
3n condiţiile prezentei legi$
<60 ?aranţiile se acordă 3n condiţiile prevăzute de #omunicarea #omisiei cu privire la
aplicarea articolelor B@ şi BB din Tratatul #E privind a9utoarele de stat su2 formă de garanţii.
pu2licată 3n Eurnalul ficial al Uniunii Europene seria #&%% din )( iunie )((B. astfel 3nc,t să
nu intre su2 incidenţa regulilor de a9utor de stat$
ART$ 6*
<&0 "ondurile de garantare au 3n vedere următoarele aspecte/
a0 3n situaţia 3n care valoarea finanţării scade 3n timp. suma garantată tre2uie să descrească
3n mod proporţional. astfel 3nc,t. 3n orice moment. garanţia să nu acopere. după caz. mai mult
de B(D din valoarea finanţării1
20 pierderile tre2uie suportate proporţional şi 3n acelaşi mod de către instituţiile financiare
şi de către fondurile de garantare1
c0 2eneficiarii plătesc anual un comision de garantare. sta2ilit 3n conformitate cu
#omunicarea #omisiei cu privire la aplicarea art$ B@ şi BB din Tratatul #E privind a9utoarele
de stat su2 formă de garanţii$
<)0 #omisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale
acestora$
<60 Acordarea sumelor se face 3n 2aza convenţiilor 3nc4eiate 3ntre Ministerul Agriculturii şi
-ezvoltării Rurale şi fondurile de garantare$
<*0 Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale alocă sumele necesare fondurilor de
garantare 3n raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior 3n acest scop$
<%0 ;umele alocate de Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale se evidenţiază distinct 3n
3nregistrările conta2ile ale fondurilor de garantare. fiind considerate C3mprumuturi
su2ordonateC$
<'0 -o2,nda 3ncasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea 3n depozite
2ancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale este venit
neimpoza2il pentru acestea şi va fi utilizată e8clusiv pentru plata garanţiilor e8ecutate de
instituţiile financiare$ -o2,nda se capitalizează 3n aceleaşi condiţii ca şi sumele alocate de
Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale şi. la finalul sc4emei de garantare. se restituie
acestuia$
<@0 ;umele alocate de Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale sunt utilizate de
fondurile de garantare pentru constituirea plafonului de garantare. cu o e8punere de p,nă la %
ori$
<B0 7n situaţia 3n care valoarea garanţiilor apro2ate de fondurile de garantare şi e8ecutate de
instituţiile financiare 3n cazul 2eneficiarilor care. la scadenţă. nu ram2ursează contravaloarea
creditelor garantate de acestea. depăşeşte nivelul do2,nzilor acumulate. pot fi afectate şi
sumele alocate de Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale$ Re3ntregirea sumelor alocate
se va realiza din 2ugetul Ministerului Agriculturii şi -ezvoltării Rurale$
ART$ 6%
<&0 #reanţele fondurilor de garantare rezultate din plăţile efectuate potrivit art$ 6* alin$ <B0
sunt creanţe 2ugetare şi. pentru recuperarea acestora. se aplică. 3n mod corespunzător.
dispoziţiile rdonanţei ?uvernului nr$ >)5)((6 privind #odul de procedură fiscală.
repu2licată. cu modificările şi completările ulterioare$
<)0 7nscrisurile 3ntocmite de fondurile de garantare prin care se individualizează sumele de
recuperat e8primate 3n moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele
actului administrativ fiscal prevăzut de rdonanţa ?uvernului nr$ >)5)((6. repu2licată. cu
modificările şi completările ulterioare$
<60 Titlurile de creanţă pot fi contestate pe cale administrativă. potrivit legii. la organul
emitent. iar. după soluţionarea acestei contestaţii. o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul
instanţei 9udecătoreşti competente. potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr$
%%*5)((*. cu modificările şi completările ulterioare$
<*0 Titlul de creanţă constituie titlu e8ecutoriu la data e8pirării termenului de scadenţă
prevăzut 3n acesta$
<%0 Titlurile e8ecutorii. 3mpreună cu dovada comunicării acestora către de2itor. se transmit
organelor fiscale competente su2ordonate Agenţiei Naţionale de Administrare "iscală. 3n
vederea recuperării de2itului după e8pirarea termenului de contestare pentru titlurile de
creanţă necontestate sau după răm,nerea definitivă a acestora 3n sistemul căilor administrative
de atac ori după pronunţarea unei 4otăr,ri 9udecătoreşti definitive$
<'0 #uantumul o2ligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către fondurile de garantare de
la data scadenţei şi p,nă la data transmiterii către organele fiscale competente su2ordonate
Agenţiei Naţionale de Administrare "iscală. potrivit alin$ <%0. iar organele fiscale competente
su2ordonate Agenţiei Naţionale de Administrare "iscală vor calcula o2ligaţii fiscale accesorii
de la data transmiterii titlurilor e8ecutorii şi p,nă la data stingerii sumelor prevăzute 3n
acestea$
<@0 2ligaţiile fiscale accesorii calculate de către fondurile de garantare vor fi
individualizate 3ntr+un titlu de creanţă. dispoziţiile alin$ <&0 + <%0 aplic,ndu+se 3n mod
corespunzător$
<B0 7n procedura insolvenţei. 3nscrierea creanţei 2ugetare la masa credală se face de către
fondurile de garantare$
<>0 ;umele 3ncasate potrivit alin$ <&0 sunt venituri la 2ugetul de stat$
ART$ 6'
Lunar. p,nă la data de &( a lunii curente. fondurile de garantare vor transmite Ministerului
Agriculturii şi -ezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate. 3n vederea 3ntocmirii
contului de e8ecuţie pentru luna e8pirată şi transmiterii acestuia la Ministerul "inanţelor
Pu2lice. p,nă la data de &% a lunii curente$
#AP$ A!!
"ondul de compensare pentru certificatele de depozit
ART$ 6@
<&0 ;e constituie "ondul de compensare pentru certificatele de depozit. denumit 3n
continuare "ond. ca persoană 9uridică de drept privat organizată 3n condiţiile legii. 3n 2aza
actului constitutiv apro2at 3n preala2il de Ministerul Agriculturii şi -ezvoltării Rurale. cu
finanţare din surse proprii$
<)0 ;ediul "ondului este 3n municipiul =ucureşti$
ART$ 6B
peratorii economici care au 3n proprietate unul sau mai multe depozite pentru care deţin
licenţe de depozit emise 3n condiţiile prezentei legi pot fi mem2ri ai "ondului$
ART$ 6>
<&0 ;copul "ondului este de a compensa deponenţii5creditorii 3n condiţiile prezentei legi şi
ale reglementărilor proprii. 3n situaţia incapacităţii mem2rilor "ondului de a returna fondurile
2ăneşti reprezent,nd pierderile de venit generate 3n urma constatării indisponi2ilităţii parţiale
sau totale a cantităţii de seminţe de consum specificate 3n certificatele de depozit deţinute de
respectivii deponenţi5creditori$
<)0 Aaloarea creanţei unui deponent5creditor va fi calculată potrivit dispoziţiilor legale şi
contractuale care reglementează activitatea "ondului. lu,nd 3n considerare compensarea şi
creanţele reciproce de compensat. care sunt aplica2ile la data constatării$
<60 "ondul va proceda la sta2ilirea pierderilor financiare rezultate faţă de contravaloarea
certificatului de depozit indisponi2il. calculată la preţul mediu de piaţă al seminţelor de
consum. 3n termen de ma8imum 6( de zile de la data sesizării de către deponenţi şi5sau
creditori$
<*0 7n termen de ma8imum 6( de zile de la sta2ilirea valorii creanţelor. "ondul va
compensa aceste pierderi. 3n conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale reglementărilor
proprii$
ART$ *(
<&0 "ondul compensează 3n mod egal şi nediscriminatoriu toţi deponenţii5creditorii. 3n
limita unui plafon sta2ilit anual. 3n conformitate cu reglementările proprii de funcţionare$
<)0 7n cazul 3n care compensaţia deponenţilor5creditorilor este asigurată din e8ecutarea unor
contracte de asigurări. niciun deponent5creditor nu are dreptul la compensaţie din partea
"ondului$
ART$ *&
<&0 7n situaţiile prevăzute la art$ 6> şi *(. "ondul va pu2lica pe site+ul propriu şi la sediul
mem2rului aflat 3n imposi2ilitatea de a returna fondurile 2ăneşti deponenţilor5creditorilor.
precum şi 3n cel puţin două cotidiene de difuzare naţională. informaţii privind/ incapacitatea
mem2rului de a+şi onora o2ligaţiile faţă de deponenţi5creditori. locul. modul şi perioada de
timp 3n care se pot 3nregistra cererile de compensare. precum şi data 3nceperii plăţii
compensaţiilor către 2eneficiari$
<)0 "ondul se su2rogă de drept 3n drepturile deponenţilor5creditorilor. pentru o sumă egală
cu plăţile efectuate pentru compensări$ "ondul se va 3nscrie 3n ta2loul creditorilor pentru
respectiva sumă. 3n cazul lic4idării 9udiciare a mem2rilor săi$
ART$ *)
<&0 "ondul va avea următoarele resurse financiare/
a0 contri2uţia iniţială a mem2rilor. al cărei nivel şi mod de plată se sta2ilesc prin
reglementările proprii ale "ondului1
20 contri2uţia anuală plătită de mem2ri1
c0 venituri din investirea resurselor "ondului1
d0 venituri din recuperarea creanţelor compensate de "ond1
e0 3mprumuturi pe termen scurt care să acopere 3n e8clusivitate nevoi cu caracter temporar
generate de acordarea compensărilor1
f0 do2,nzi 3ncasate la depozitele constituite de "ond1
g0 despăgu2iri din contractele de asigurare ale mem2rilor1
40 alte venituri. donaţii. sponsorizări şi altele asemenea. din surse interne şi5sau
internaţionale$
<)0 #4eltuielile legate de administrarea şi funcţionarea "ondului vor fi acoperite pe seama
veniturilor din investirea resurselor "ondului. precum şi din alte venituri sta2ilite prin
reglementările proprii$
ART$ *6
<&0 "ondul poate investi resursele financiare disponi2ile 3n titluri de stat emise de
Ministerul "inanţelor Pu2lice şi5sau 3n depozite 2ancare$
<)0 E8cedentul anual al "ondului este venit neimpoza2il$
<60 "ondul va prezenta ministerului de resort un raport anual de activitate. p,nă la data de
6( iunie$
ART$ **
Prin 4otăr,re a ?uvernului se apro2ă reglementările metodologice proprii ale "ondului.
care privesc modul de organizare şi funcţionare. finanţarea. atri2uţiile şi o2ligaţiile "ondului.
inclusiv sta2ilirea plafoanelor de compensare şi modul de calcul şi acordare a compensărilor$
#AP$ A!!!
-ispoziţii tranzitorii şi finale
ART$ *%
<&0 "aptele ce constituie contravenţii la prevederile prezentei legi şi modul de sancţionare a
acestora se sta2ilesc prin 4otăr,re a ?uvernului$
<)0 #onstatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane
3mputernicite 3n acest sens prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale$
<60 ;ancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice şi persoanelor 9uridice$
ART$ *'
7n termen de 6( de zile de la data intrării 3n vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii
şi -ezvoltării Rurale va ela2ora şi supune apro2ării ?uvernului normele metodologice de
aplicare$
ART$ *@
La data intrării 3n vigoare a prezentei legi se a2rogă/
a0 rdonanţa de urgenţă a ?uvernului nr$ &*&5)(() privind reglementarea depozitării
seminţelor de consum. regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea "ondului
de garantare pentru certificatele de depozit. pu2licată 3n Monitorul ficial al Rom,niei. Partea
!. nr$ B)B din &B noiem2rie )((). apro2ată cu modificări şi completări prin Legea nr$
&*>5)((6. cu modificările şi completările ulterioare1
20 Fotăr,rea ?uvernului nr$ B)5)((6 pentru apro2area Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor rdonanţei de urgenţă a ?uvernului nr$ &*&5)(() privind reglementarea
depozitării seminţelor de consum. regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi
constituirea "ondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru sta2ilirea
contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora. pu2licată 3n Monitorul ficial al
Rom,niei. Partea !. nr$ &(' din &> fe2ruarie )((6. cu modificările şi completările ulterioare$
Această lege a fost adoptată de Parlamentul Rom,niei. cu respectarea prevederilor art$ @% şi
ale art$ @' alin$ <)0 din #onstituţia Rom,niei. repu2licată$
p$ PREGE-!NTELE #AMERE! -EPUTAH!LR.
A!REL FRE=EN#!U#
PREGE-!NTELE ;ENATULU!
#IL!N+#N;TANT!N+ANTN PPE;#U+TIR!#EANU
=ucureşti. B iulie )(&*$
Nr$ &(&$
+++++++

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful