LEGE nr.

89 din 1 iulie 2014
privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie
2014 şi aprobate prin Decizia onsiliului directorilor e!ecutivi al "ondului #onetar
$nternaţional din 2% martie 2014
EMITENT: &'()'#*+,-)
PUBLICAT ÎN: #.+$,.(-) ."$$') nr/ 514 din 10 iulie 2014
Daa Inrarii in !i"#are: 1$ Iulie 2014
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
&arlamentul (omâniei adoptă prezenta le1e/
'(,$.) -+$
Se ratifică Scrisoarea de intenţie213 semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie
20144 aprobată prin Decizia onsiliului directorilor e!ecutivi al "ondului #onetar
$nternaţional din 2% martie 20144 prin care se modifică şi se completează Scrisoarea de
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2015 şi aprobată prin
Decizia onsiliului directorilor e!ecutivi al "ondului #onetar $nternaţional din 26 septembrie
20154 ratificată prin )e1ea nr/ 5%1720154 publicată 8n #onitorul .ficial al (omâniei4 &artea $4
nr/ 56 din 1% ianuarie 2014/
0000000000
213 ,raducere oficială7autorizată 8n limba română/
'ceastă le1e a fost adoptată de &arlamentul (omâniei4 cu respectarea prevederilor art/ 65 şi
ale art/ 6% alin/ 923 din onstituţia (omâniei4 republicată/
p/ &(*:*D$+,*)* '#*(*$ D*&-,';$).(4
<$.(*) =(*B*+$-
p/ &(*:*D$+,*)* S*+',-)-$4
$.'+ =*)'(-
Bucureşti4 1 iulie 2014/
+r/ >?/
S($S.'(* D* $+,*+;$*
Bucureşti4 5 martie 2014
Doamnei @ristine )a1arde
Director 1eneral
"ondul #onetar $nternaţional
Aas@in1ton4 D 20451
S/-/'/
Stimată Doamnă )a1ardeB
1/ 'utorităţile române 8şi reafirmă an1aCamentul faţă de pro1ramul economic susţinut de
"ondul #onetar $nternaţional 9"#$34 -niunea *uropeană 9-*3 şi Banca #ondială 9B#3/ 'm
8ndeplinit patru din cele cinci criterii de performanţă cantitative şi am 8nre1istrat pro1rese pe
linia reformelor structurale/ Dn mod deosebit4 am lansat oferte publice iniţiale 9.&$3 pentru
acţiuni deţinute la două companii ener1etice de stat4 (om1az şi +uclearelectrica4 iar
autoritatea de re1lementare 8n domeniul ener1iei a implementat paşii următori prevăzuţi 8n
foile de parcurs pentru liberalizarea preţurilor la ener1ie4 conform pro1ramului/ 'm accelerat
absorbţia de fonduri -*4 lucru deosebit de important mai ales 8n conte!tul 8n care cererea
internă este mai slabă decât se preconiza/ &entru anul 20144 ne menţinem an1aCamentul de a
reduce 1radual deficitul fiscal4 dar de a tempera uşor traiectoria de aCustare4 pentru a facilita o
absorbţie mai mare de fonduri -*4 cu scopul de a dezvolta potenţialul de creştere economică/
2/ (ezultatele noastre 8n ceea ce priveşte ţintele cantitative şi a1enda de reforme structurale
pentru prima şi a doua evaluare au fost bune 9tabelele 1 şi 23/
E riterii cantitative de performanţă şi ţinte indicative/ &atru din cele cinci criterii
cantitative de performanţă şi patru din cele cinci ţinte indicative stabilite pentru finele lunii
decembrie 2015 au fost respectate/ riteriul de performanţă referitor la soldul 1eneral al
bu1etului 1eneral consolidat4 stabilit la data aprobării pro1ramului4 a fost ratat cu o diferenţă
mică4 8n mare parte datorită unor c@eltuieli mai mari cu cofinanţarea proiectelor -*/ 'm
adoptat pentru anul 2014 un bu1et ce prevede o consolidare 1raduală continuă/ ;inta
indicativă referitoare la plăţile restante ce au depăşit data scadenţei pentru toate 8ntreprinderile
de stat 9DS3 de la nivel central a fost ratată 8nsă cu o diferenţă substanţială/ Se 8ntreprind
acţiuni corective pentru 8ndeplinirea obiectivelor stabilite 8n pro1ram 8n materie de arierate4
acţiuni descrise 8n #emorandumul de politici economico0financiare ataşat 9#&*"3/ $nflaţia a
scăzut sub intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflaţie şi au fost purtate
discuţii cu e!perţii "#$4 după cum prevede pro1ramul/
E riterii de referinţă structurale/ 'm 8nre1istrat pro1rese substanţiale 8n 8ndeplinirea
criteriilor de referinţă structurale/ 'm lansat cu succes o .&$ de 15 procente din acţiunile
deţinute de stat la (om1az/ 'm 8nceput să publicăm rapoartele lunare privind arieratele
autorităţilor centrale şi locale4 pe unităţi administrative/ 'm elaborat de asemenea proiecţiile
financiare pe termen mediu care identifică adecvat implicaţiile fiscale ale proiectelor cu
finanţare -*4 cuprinzând necesarul de cofinanţare4 corecţiile financiare şi c@eltuielile
neeli1ibile/ 'm aprobat4 prin memorandum de Fuvern4 o listă de proiecte semnificative
prioritare4 pe baza criteriilor de prioritizare4 care să aCute la fundamentarea bu1etului pe anul
2014/ riteriul de referinţă structural referitor la numirea unui consiliu profesionist la
=idroelectrica 8n conformitate cu prevederile .rdonanţei de ur1enţă a Fuvernului nr/
10?72011 a fost 8ndeplinit/ 'm finalizat conceptul şi analiza de cost pentru noul pac@et de
servicii de bază 8n domeniul sănătăţii4 delimitând opţiunile de implicare a sectorului privat/
+oul sistem de control al an1aCamentelor a fost pus la dispoziţia a trei entităţi0pilot 8n luna
ianuarie 2014G până la finele lunii aprilie 20144 se preconizează ca acesta să acopere toate
c@eltuielile la nivelul acelor entităţi şi să producă rapoartele necesare/ &ropunem
repro1ramarea criteriului structural de referinţă 8n consecinţă/ 'm elaborat o nouă le1e a
obli1aţiunilor 1arantate4 pe care o vom 8nainta4 mai târziu decât anticipasem4 &arlamentului
spre a fi analizată 8n procedură de ur1enţăG propunem repro1ramarea criteriului de referinţă
structural pentru finele lunii martie 2014/ 'm amendat re1lementările contabile aplicabile 8n
cazul cesionării D+& către companiile de administrare a datoriilor4 8n sensul de a nu se crea o
obli1aţie fiscală4 8n conformitate cu rezultatul procedurii de nerespectare a le1islaţiei europene
9infrin1ement3 de la nivelul */
5/ Dn #&*" ataşat prezentăm planurile pe care le avem pentru a avansa 8n continuare 8n
direcţia 8ndeplinirii obiectivelor pro1ramului nostru macroeconomic/ 'vând 8n vedere
performanţele noastre 8n cadrul pro1ramului susţinut de "#$4 * şi Banca #ondială4 precum
şi acţiunile corective 8ntreprinse4 Fuvernul (omâniei şi Banca +aţională a (omâniei 9B+(3
solicită o dero1are pentru nerespectarea criteriului de performanţă ratat şi finalizarea primei şi
a celei de0a doua evaluări/ $ntenţionăm să tratăm 8n continuare acordul ca preventiv/
4/ &ro1ramul va fi monitorizat 8n continuare prin criterii de performanţă cantitative şi prin
ţinte indicative4 prin criterii structurale de referinţă şi clauze consultative4 8n cursul unor
evaluări trimestriale 8n anul 2014 şi semestriale după aceea/ &ropunem stabilirea de criterii
cantitative de performanţă pentru 51 martie 2014 şi 50 iunie 2014 9,abelul 1 #&*"3/
&ropunem modificarea criteriului de referinţă structural privind lansarea unei .&$ pentru
=idroelectrica 9finele lunii iunie 201434 prin maCorarea volumului de la 10 la 15 procente din
acţiunile deţinute de stat şi renunţarea la menţiunea referitoare la maCorarea de capital
pro1ramată/ ,otodată4 propunem modificarea criteriului de referinţă structural referitor la
funcţionarea sistemului de control al an1aCamentelor 8n toate entităţile bu1etului 1eneral
consolidat 9BF3 pentru a facilita monitorizarea/ &ropunem4 de asemenea4 modificarea
criteriului de referinţă structural privind le1ea referitoare la obli1aţiunile 1arantate4 8n sensul
de a menţiona că acţiunea solicitată este transmiterea la &arlament/ După cum se detaliază 8n
#&*" şi #,$4 propunem cinci noi criterii de referinţă structurale4 o acţiune prealabilă şi o
nouă ţintă indicativă 8n raport cu care să se măsoare pro1resele 8n cadrul pro1ramului 9#&*"4
,abelul 23/ #emorandumul te@nic de 8nţele1ere 9#,D3 e!plică modul 8n care sunt măsurate
ţintele/ Solicităm o repro1ramare a datelor de disponibilizare pentru ac@iziţie asociate acestei
evaluări şi evaluărilor viitoare/ ea de0a treia evaluare a pro1ramului va avea loc pe data de
25 iunie 2014 sau la o dată ulterioară4 iar cea de0a patra pe data de 2> septembrie 2014 sau la
o dată ulterioară/
5/ onsiderăm că politicile şi măsurile prevăzute 8n scrisoarea din 12 septembrie 2015 şi 8n
această scrisoare sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor pro1ramului nostru economic/
Suntem pre1ătiţi 8n continuare să adoptăm măsurile suplimentare ce se impun pentru a asi1ura
realizarea acestor obiective/ +e vom consulta cu "#$ şi omisia *uropeană 9*3 8nainte de a
modifica măsurile incluse 8n această Scrisoare şi #&*" ataşat sau de a adopta noi măsuri care
s0ar abate de la scopurile pro1ramului şi vom pune la dispoziţia "#$ şi * informaţiile
necesare 8n vederea monitorizării pro1ramului/
%/ 'cordăm permisiunea noastră "#$ şi * pentru publicarea Scrisorii de intenţie şi a
ane!elor la aceasta4 precum şi a rapoartelor ec@ipelor aferente/ Scrisoarea este transmisă 8n
copie domnului .lli (e@n/
u stimă4
<ictor0<iorel &onta4
prim0ministru
#u1ur0onstantin $sărescu4
1uvernatorul Băncii +aţionale a (omâniei
'+*H' $
#emorandum de politici economice şi financiare
9&roiect4 25 februarie 20143
*voluţii economice recente şi perspective
1/ reşterea economică s0a accelerat 8n primele trei trimestre ale anului 20154
8nre1istrându0se o creştere a &$B real de 246 procente4 susţinută de evoluţiile favorabile ale
e!porturilor4 8n timp ce cererea internă s0a menţinut modestă/ 'ctivitatea economică a fost
susţinută 8n mare parte de producţia industrială puternică şi de recolta a1ricolă bo1ată/ &entru
anul 2015 estimăm o creştere economică anuală de circa 545 procente/ #aCorarea volumului
e!porturilor a fost determinată 8n principal de vânzările de ec@ipamente şi utilaCe de transport4
pe fondul creşterii cererii e!terne4 inclusiv din ţările non0-*/ Dn acelaşi timp4 consumul scăzut
de ener1ie4 inclusiv ca urmare a 8mbunătăţirii eficienţei ener1etice4 a contribuit la o 8ncetinire
a importurilor/ a urmare4 ne aşteptăm la restrân1erea semnificativă a deficitului de cont
curent 8n anul 20154 la apro!imativ 101425 procente din &$B4 de la 444 procente din &$B 8n
anul 20124 reflectând 8n principal 8mbunătăţirea balanţei comerciale şi a serviciilor/ onform
aşteptărilor4 inflaţia $& a 8nceput să scadă 8n al doilea semestru al anului4 aCun1ând la 14%
procente 8n luna decembrie 2015 şi apoi la 141 procente 8n luna ianuarie 20144 datorită unei
recolte bune4 unui efect de bază favorabil4 reducerii ,<' la pâine şi produsele de panificaţie4
precum şi persistenţei deviaţiei ne1ative a &$B de la nivelul său potenţial şi ameliorării
anticipaţiilor privind inflaţia/ $nflaţia anuală de bază a scăzut4 de asemenea4 de la 24? procente
8n luna iunie până la 0041 procente 8n decembrie 2015 şi ianuarie 2014/ (ata şomaCului a atins
nivelul de 641 procente 8n decembrie 20154 8n scădere de la 645 procente 8n perioada iulie0
noiembrie/
2/ &entru anul 20144 se preconizează o dinamică a &$B real 8ntre 242 şi 245 procente/ . mai
bună absorbţie a fondurilor -* va spriCini creşterea investiţiilor/ ,otodată4 este aşteptată o
relativă consolidare a consumului privat pe fondul 8mbunătăţirii 1enerale a 8ncrederii şi al
creşterii4 8n timp4 a venitului real disponibil/ Se anticipează că inflaţia $& va continua să
scadă 8n prima Cumătate a anului 20144 revenind la valori aflate 8n Cumătatea superioară a
intervalului ţintei 8n a doua parte a anului 20144 8n mare parte datorită unor efecte de bază şi
impactului accizelor/ Se anticipează că deficitul de cont curent se va menţine 8ntre 1 şi 145
procente din &$B 8n anul 2014/ (iscurile la adresa perspectivei economice sunt4 8n ansamblu4
ec@ilibrateB datele finale privind producţia a1ricolă şi industrială 8n anul 2015 ar putea fi
superioare aşteptărilor4 8n timp ce creşterea creditului pare a fi limitată atât de factori de natura
cererii4 cât şi de factori de natura ofertei4 ceea ce ar putea 8mpiedica redresarea cererii interne/
&e plan e!tern4 (omânia continuă să fie vulnerabilă la riscurile 1enerate de evoluţii
nefavorabile pe pieţele financiare internaţionale şi de trenarea creşterii economice 8n zona
euro/ $mplementarea unor politici prudente4 care a contribuit la reducerea substanţială a
spreadurilor4 va fi esenţială pentru menţinerea 8ncrederii şi proteCarea pe mai departe a unor
rezerve 9buffere3 de politici/ Standard I &oorJs a 8mbunătăţit4 8n noiembrie 20154 perspectiva
ratin1ului suveran al (omâniei de la stabil la pozitiv/
&olitica fiscală
5/ Dn anul 20154 ţinta preliminară de deficit fiscal a fost 245 procente din &$B 98n termeni
cas@34 ceea ce presupune o reducere a deficitului structural *S' de cel puţin 044 procente din
&$B4 8n conformitate cu re1ulile din &actul -* de stabilitate şi creştere 9&S3/ u toate
acestea4 ţinta de deficit cas@ 8n cadrul pro1ramului4 care a fost stabilită la momentul aprobării
pro1ramului4 a fost ratată cu o mică marCă4 8n principal datorită unei mai mari cofinanţări -*/
Dn acelaşi timp4 veniturile au fost realizate la niveluri mai mici4 reflectând reducerea
impozitului pe venitul personal şi a celui pe bunuri şi servicii ca urmare a unei recuperări mai
slabe pe se1mentul fiscal şi a unei colectări mai reduse la Cumătatea anului4 ca urmare a unei
restructurări a administraţiei fiscale/ <eniturile nefiscale au scăzut de asemenea ca urmare a
unor plăţi mai mici 8n contul dividendelor din partea instituţiilor publice/ +erealizarea
veniturilor a fost 8n mare parte compensată de niveluri mai reduse decât cele anticipate la
transferurile sociale4 c@eltuielile cu bunurile şi serviciile şi de plăţi mai mici cu dobânzile/
Deşi c@eltuielile rambursabile 8n cadrul proiectelor finanţate din fonduri -* s0au situat sub
nivelurile vizate4 c@eltuielile cu cofinanţarea naţională au depăşit proiecţiile/ 'rieratele au
scăzut atât la nivelul administraţiei centrale4 cât şi la cel al autorităţilor locale4 8ncadrându0se
8n ţintele pro1ramului/
4/ &entru anul 20144 vom continua procesul de aCustare 1raduală şi am aprobat un bu1et
care corespunde unei ţinte de deficit de 242 procente din &$B 8n termeni cas@/ 'vând 8n vedere
recentele succese 8nre1istrate 8n accelerarea absorbţiei de fonduri -*4 plafonul de deficit este
cu 042 procente din &$B mai mare faţă de ţinta de deficit prevăzută 8n #&*" din luna
septembrie/ Scopul este acela de a crea mai mult spaţiu pentru o cofinanţare mai mare a
fondurilor -* 9sub forma unui aCustor descris 8n #,D3 şi de a susţine investiţiile 1eneratoare
de creştere4 menţinând 8n acelaşi timp direcţia de reducere a vulnerabilităţilor fiscale/
'nvelopa bu1etară presupune un efort structural minim de 045 procente din &$B 8n anul 2014
9046 procente din &$B cumulat 8n perioada 2015020144 8n termeni *S'3/
5/ Bu1etul prevede o creştere cu 145 miliarde (.+ a c@eltuielilor cu salariile4 sub nivelul
creşterii &$B0ului nominal/ Salariul minim s0a maCorat de la >00 (.+7lună la >50 (.+7lună
8n luna ianuarie 20144 următoarea creştere la ?00 (.+7lună fiind planificată 8n luna iulie
2014/ ostul maCorării salariului minim este 8ncorporat 8n c@eltuiala cu salariile aferentă
sectorului public/ Fuvernul va continua să aCusteze numărul an1aCaţilor din sectorul public4
prin ieşirile naturale din sistem şi prin identificarea redundanţelor 8n vederea asi1urării unui
ritm mai rapid de implementare 8n direcţia 1rilei de salarizare/ Dn anvelopa salarială a fost
inclusă şi o alocare suplimentară de 045 procente din &$B4 aferentă @otărârilor Cudecătoreşti/
&ensiile publice vor fi maCorate cu 5465 procente4 conform prevederilor din le1ea pensiilor/
Sunt incluse 8n bu1et de asemenea şi ultimele plăţi necesare implementării Directivei de plăţi/
Dncepând cu data de 1 ianuarie 20144 a fost implementată cea de0a doua etapă a maCorării
pro1ramate a venitului minim 1arantat/ &entru a susţine proiectele 1eneratoare de creştere4
vom maCora sumele alocate fondurilor rambursabile/
%/ &entru a ne 8ncadra 8n ţinta de deficit4 am implementat măsuri adiţionale/ Dncepând din
2014 am introdus o formulă de inde!are a accizelor cu nivelul inflaţiei/ Baza de impozitare a
companiilor pentru impozitele pe proprietate a fost lăr1ită pentru a include structurile
speciale/ (edevenţele pentru resursele minerale4 altele decât petrol şi 1aze4 au fost maCorate cu
25 procente/ #aCorarea salariului minim va 1enera şi ea venituri suplimentare/ &entru a ne
asi1ura că e!istă resurse financiare suficiente şi a minimiza deci riscul arieratelor şi
deficitelor4 vom alinia impozitele pe proprietate de la nivelul autorităţilor locale cu procesul
de descentralizare sporită a atribuţiilor 8n materie de c@eltuieli ce se are 8n vedere la acest
moment 9vezi para1raful 143/ După cum prevede deCa odul fiscal4 cotele impozitelor pe
proprietate aplicabile persoanelor fizice pot fi maCorate cu 20 procente la latitudinea
autorităţilor locale/ odul fiscal cuprinde deCa prevederi menite să soluţioneze arieratele
autorităţilor locale/
6/ &e partea de c@eltuieli4 pentru a ne proteCa 8mpotriva incertitudinilor pe se1mentul de
colectare a veniturilor4 am amânat an1aCarea c@eltuielilor cu investiţiile şi subvenţiile 8n
valoare de apro!imativ 041 procente din &$B până 8n cea de0a doua Cumătate a anului/ De
asemenea4 nu vom elibera rezerva de 10 procente din bu1et care se aplică unor cate1orii de
c@eltuieli 98n Cur de 245 miliarde (.+4 045 procente din &$B3 8nainte de cea de0a doua
rectificare a bu1etului din 2014/ #ai mult4 suma nealocată de 220 milioane (.+ va fi
utilizată pentru a facilita reducerea arieratelor companiilor de stat din sectorul căilor ferate/
>/ &olitica fiscalăB Dncepând cu luna septembrie 20154 am redus temporar cota de ,<' la
pâine şi produse de panificaţie la ? procente şi am identificat măsuri pe partea de accize
menite să contracareze impactul bu1etar/ 'm iniţiat o analiză a impactului acestei măsuri şi
vom furniza datele solicitate referitoare la plăţile de ,<'4 inclusiv numărul de plătitori de
,<' 8nre1istraţi 8n acest sector4 pentru a evalua pro1resele 8nre1istrate 8n materie de
conformare/ Dn cursul anului 20144 vom analiza eficienţa acestei măsuri şi vom decide dacă ea
va fi permanentizată/ <om elabora o strate1ie de reformă a impozitelor pe proprietate şi a
sistemului de evaluare a proprietăţilor4 reformă ce va introduce principiul destinaţiei
proprietăţii4 dar 8n care proprietarul va fi contribuabilul primar/ -n 1rup de lucru
interministerial elaborează o strate1ie pentru un nou re1im de impozitare a sectorului petrol şi
1aze/ <om introduce un nou re1im ce va fi 8n vi1oare din 2015 până 8n 20244 re1im ce va fi
discutat cu toţi cei implicaţi/ Dn urma recentei asistenţe te@nice primite din partea "#$4 am
solicitat asistenţă suplimentară care să ne aCute să elaborăm un plan de acţiune pentru
implementarea acestor ta!e/ Dn acest conte!t4 ne vom asi1ura că a1enţia 8n domeniul
resurselor minerale 9'+#(3 va pune la dispoziţie tuturor părţilor relevante toate datele
necesare privind resursele4 cu respectarea aspectelor le1ate de securitatea naţională/ <om
8ncerca să amendăm proiectul le1ii impozitului forfetar4 inclusiv prin reducerea plafonului4
8nainte de votarea acesteia 8n &arlament/
?/ #inisterul "inanţelor &ublice şi #inisterul #uncii4 "amiliei4 &rotecţiei Sociale şi
&ersoanelor <ârstnice vor demara realizarea unei analize cuprinzătoare care să evalueze
rezultatele pilonului doi al sistemului de pensii şi implicaţiile acestuia asupra sustenabilităţii şi
1radului de adecvare a sistemului de pensii şi asupra dezvoltării pieţei de capital din (omânia/
*valuăm de asemenea opţiunile de reducere a poverii fiscale 8ntr0o manieră neutră din punct
de vedere bu1etar/
10/ &entru a stimula mediul de afaceri şi a reduce fiscalitatea muncii4 un obiectiv central al
Fuvernului este acela de reducere a cotei contribuţiilor sociale/ Dn acest sens4 vom 8ncerca să
implementăm 8n a doua Cumătate a anului 2014 o reducere semnificativă a acestei cote/ .rice
reducere de cotă de acest fel va fi efectuată 8ntr0o manieră neutră din punct de vedere bu1etar4
accentul căzând pe măsuri de lăr1ire a bazei/ (educerea va proteCa stabilitatea sistemului de
asi1urări sociale4 si1uranţa finanţelor publice şi va promova obiectivele pro1ramului/ Dn acest
scop4 vom efectua un studiu de fezabilitate ce va fi discutat cu toţi cei implicaţi/ oncluziile
studiului vor fi convenite cu *4 "#$ şi Banca #ondială/
11/ &entru bu1etul anului 2015 vom implementa măsuri bazate pe raportul de c@eltuieli
fiscale4 care se află 8n prezent 8n proces de redactare/ +e vom consulta cu ec@ipele "#$ şi *
8nainte de a aduce orice modificare sistemului fiscal/
12/ &entru a proteCa beneficiile 1enerate de eforturile de aCustare fiscală din trecut4 vom
depune eforturi de consolidare a instituţiilor fiscale/ Domeniile principale de reformă vor
includeB
15/ &actul fiscal şi bu1etul pe termen mediuB Dn conformitate cu prevederile -* privind
1uvernanţa fiscală4 am modificat )e1ea responsabilităţii fiscale pentru a inte1ra ţinte fiscale
structurale şi măsuri corective 8n cazul abaterilor/ <om 8ncerca să vizăm un efort structural de
172 procent din &$B până când se va realiza obiectivul bu1etar pe termen mediu 9.,#34 de a
avea deficit structural al bu1etului 1eneral consolidat de 1 procent din &$B/ -rmând această
traiectorie4 ne aşteptăm să atin1em .,# până 8n anul 2015/ <om 8ncerca de asemenea să
trecem la un cadru bu1etar pe termen mediu/
14/ Descentralizarea fiscalăB +e propunem să implementăm o reformă a administraţiei
publice prin care unele atribuţii vor fi descentralizate de la autorităţile centrale către
autorităţile locale4 asi1urând resursele financiare necesare acestor atribuţii4 8ntr0o manieră
neutră din punct de vedere bu1etar şi proteCând inte1ritatea sistemelor de plăţi şi control/
Dnainte de adoptarea oricăror modificări le1islative4 vom prezenta noua le1e a descentralizării4
8n concordanţă cu decizia urţii onstituţionale4 8nsoţit de o notă de fundamentare 8n care
vom preciza responsabilităţile autorităţilor locale4 costurile aferente acestor responsabilităţi4
resursele financiare necesare şi calendarul de implementare/ &roiectul de le1e va fi prezentat
şi discutat cu părţile implicate relevante/ Se vor elabora instrucţiuni clare de repartizare a
salariilor/ (esursele vor fi alocate proporţional cu aceste responsabilităţi/ &roiectul de le1e va
identifica deci mecanisme de finanţare a autorităţilor locale care să asi1ure acoperirea
costurilor aferente responsabilităţilor sporite/ 'ceste măsuri sunt necesare pentru a proteCa
finanţele publice de posibilitatea unor deficite mai mari sau a apariţiei de arierate 8n viitor/
<om urmări de asemenea 8ndeaproape respectarea de către autorităţile locale a limitelor de
deficit şi de 8ndatorare stabilite prin le1e şi4 dacă va fi nevoie4 vom aplica procedurile de
insolvenţă prevăzute 8n .rdonanţa de ur1enţă nr/ 4%72015/
15/ #ana1ementul finanţelor publiceB <om căuta să pro1resăm cu reformele ce sunt 8n
prezent 8n curs de implementare4 având ca scop 8mbunătăţirea sistemelor privind controlul
an1aCamentelor şi raportarea fiscală4 prevenirea arieratelor şi o mai bună 1estionare a
riscurilor fiscale/
E &entru a spriCini aducerea sub control a arieratelor4 mai ales la nivelul autorităţilor locale4
am 8nceput să publicăm4 lunar de la finele lunii septembrie 20154 situaţii privind arieratele
unităţilor administrativ0teritoriale/ <om menţine arieratele autorităţilor locale şi centrale la un
nivel redus4 conform ţintelor din pro1ram/ urtea de onturi a efectuat audituri ale facturilor
contestate prezentate autorităţilor locale 95%0 milioane lei3 la 8nceputul anului 2015 şi a
elaborat un raport pe baza constatărilor auditurilor/ Dn raport s0a evidenţiat faptul că arieratele
8n dispută au rezultat din contractarea şi recepţia unor bunuri şi servicii fără autorizarea
bu1etară adecvată şi prin subdeclararea facturilor aferente/ Sumele aflate 8n dispută reprezintă4
prin urmare4 obli1aţia oficialilor de la nivel local care le0au contractat şi care contestă
constatările urţii de onturi/ 'm efectuat transferuri de la bu1etul de stat către autorităţile
locale pentru ac@itarea facturilor neplătite ce reprezintă obli1aţii valabile verificate de
,rezorerie4 sume ce au fost utilizate la rândul lor pentru stin1erea obli1aţiilor fiscale ale
furnizorilor/ <om solicita autorităţilor locale ca până la finele lunii martie 2014 să transmită
situaţia actualizată a valorii arieratelor contestate de la nivelul autorităţilor locale/ 'utorităţile
centrale vor asi1ura un control mai strict al c@eltuielilor totale ale autorităţilor locale4 8n
conformitate cu .rdonanţa de ur1enţă a Fuvernului nr/ 4%72015/
E 'm realizat pro1rese 8n implementarea sistemului de control al an1aCamentelor/ 'm
aprobat 8n luna septembrie 2015 ordonanţa de ur1enţă ce prevede definiţiile standard pentru
an1aCamente/ 'm creat o aplicaţie pentru controlul an1aCamentelor4 care completează un nou
antrepozit de date şi aplicaţia e!istentă de trezorerie4 pentru a forma sistemul de control al
an1aCamentelor/ &ână la finele lunii ianuarie 2014 au fost conectaţi toţi utilizatorii din cadrul
celor trei entităţi0pilot identificate 9#inisterul "inanţelor &ublice4 #inisterul pentru Societatea
$nformaţională şi &rimăria Sectorului % din municipiul Bucureşti34 aceştia 8ncepând să
utilizeze noul sistem de control al an1aCamentelor/ &ână la finele lunii aprilie 20144 sistemul
va produce pentru toate instituţiile0pilot rapoarte care includ cel puţin bu1etul aprobat sumele
an1aCate şi sumele plătite 9criteriu de referinţă structural repro1ramat3/ $ntenţia noastră este ca
sistemul să fie disponibil pentru operare 9conectat4 testat4 instruit şi cu toate funcţionalităţile
incluse3 la nivelul tuturor entităţilor din bu1etul 1eneral consolidat 9BF34 ca pilot4 până la
finele lunii iunie 2014 9criteriu de referinţă structural3/ Dn vederea pre1ătirii acestei tranziţii4 la
8nceputul lunii decembrie 2015 am demarat testarea la mai multe unităţi publice pilot/
E ontinuăm să lucrăm la sistemul de raportare fiscală consolidatăG constrân1erile le1ate de
capacitate 8mpiedică realizarea unor pro1rese rapide/ Fuvernul are intenţia de a solicita
asistenţă te@nică suplimentară din partea $"$ pentru acest proiect/ <om defini formularele
standard de raportare4 inclusiv situaţiile financiare şi rapoartele privind principalele a1re1ate
fiscale 9pornind de la soldul cas@34 şi vom rula noul sistem la nivelul tuturor entităţilor
1uvernamentale4 până 8n luna iunie 2014 9altfel spus4 transmiterea balanţei de verificare
folosind sistemul3 0 criteriu de referinţă structural/ Dl vom rula 8n paralel cu sistemul e!istent
până la finele anului 2014/ Situaţiile financiare de tip accrual 9conţinând an1aCamentele3 ale
BF şi raportările *S'?5 vor fi 1enerate de sistem şi vor fi publicate 8ncepând cu luna iunie
2015 9primele seturi de raportări vor fi pentru anul ce se 8nc@eie la 51 decembrie 201434 vor fi
reconciliate 8ntre ele şi cu raportările cas@ de e!ecuţie bu1etară 9criteriu de referinţă
structural3/
E &entru a 8mbunătăţi transparenţa fiscală şi a asi1ura o mai bună concordanţă cu *S'4
vom solicita realizarea de către "#$ a unei analize de transparenţă fiscală/ . misiune le1ată
de această evaluare va avea loc 8n luna februarie 2014/
E (aportul de bu1et conţine o discuţie privind riscurile fiscale/ 'ceasta a 8nceput odată cu
bu1etul anului 2014/ (apoartele viitoare vor fi mai cuprinzătoare şi discuţia privind riscurile
va fi e!tinsă4 pentru a include toate prevederile le1ale4 fiind aprofundate şi cuantificate
riscurile le1ate de pro1noza veniturilor şi c@eltuielilor4 obli1aţiile contin1ente4 structura
datoriei4 sistemul bancar4 toate &&&0urile4 toate 8ntreprinderile de stat 9DS3 şi dezastrele
naturale/
1%/ 'bsorbţia fondurilor -* şi planificarea investiţiilor publiceB . prioritate maCoră a
Fuvernului este cea de a 8mbunătăţi planificarea bu1etară şi prioritizarea proiectelor/ 'ceasta
ar contribui la sporirea absorbţiei fondurilor -*4 8n vederea creării spaţiului fiscal şi a
susţinerii creşterii economice/ 'm realizat deCa pro1rese 8n absorbţia fondurilor a1ricole4
structurale şi de coeziune4 rata cumulată de absorbţie aCun1ând la 5545 procente pentru
fondurile structurale şi de coeziune şi la %6 procente pentru fondurile a1ricole la finele anului
2015 9de la o medie de 2042 procente la finele anului 20123G sunt necesare eforturi susţinute
pentru atenuarea riscului de dezan1aCare 8n 20154 deoarece fondurile care riscă dezan1aCarea
8n 2014 se ridică la 24> miliarde euro4 valoare mai mică decât c@eltuielile anticipate pentru
anul 2014/
E <om prioritiza mai bine proiectele de investiţii de capital/ 'm ocupat sc@ema de personal
a -nităţii de evaluare şi monitorizare a investiţiilor publice de la #inisterul "inanţelor
&ublice/ 'ceastă direcţie va contribui la 8ntărirea controlului calităţii 8n procesele de
elaborare4 prioritizare4 evaluare şi 1estionare a proiectelor noi semnificative de investiţii
publice finanţate de la bu1etul de stat/ Dn luna septembrie 20154 am adoptat o ordonanţă de
ur1enţă prin care se definesc criteriile pentru o prioritizare a proiectelor semnificative de
investiţii publice/ <om adopta normele de aplicare a cadrului4 până la finele lunii martie 20144
inclusiv cerinţe cuprinzătoare de raportare/ Dn luna octombrie 20154 am adoptat4 prin
memorandum de Fuvern4 o listă cu proiectele semnificative prioritizate pe baza criteriilor de
prioritizare4 care să aCute la elaborarea bu1etului pe anul 2014 9criteriu de referinţă structural3/
,oate proiectele noi semnificative de investiţii publice finanţate de administraţia centrală vor
intra sub incidenţa criteriilor de prioritizare şi vor fi supuse aprobării -nităţii de evaluare şi
monitorizare a investiţiilor publice/
E <om reevalua proiectele mari 8n conformitate cu normele aprobate privind prioritizarea
investiţiilor/ &e baza acestui e!erciţiu4 vom identifica o listă de proiecte care urmează a fi
anulate la timp pentru elaborarea bu1etului pe anul 2015/ <a fi de asemenea aprobată şi
publicată lista proiectelor de la nivelul autorităţilor locale ce nu vor mai fi cofinanţate de la
bu1etul de stat 8n anul 2014/ <om introduce un proces de consultare cu autorităţile locale
pentru analizarea şi prioritizarea proiectelor autorităţilor locale 8n vederea anulării proiectelor
neperformante/ 'ceştia sunt paşi necesari pentru a asi1ura resurse suficiente proiectelor
1uvernamentale de 8naltă prioritate/
E <om căuta să ma!imizăm finanţarea -* pentru proiectele care necesită cofinanţare din
partea autorităţilor locale/ Dn acest scop4 #inisterul Dezvoltării (e1ionale şi 'dministraţiei
&ublice va actualiza şi va 8mbunătăţi baza de date a proiectelor de investiţii prioritizate la
nivelul autorităţilor locale şi va publica lista proiectelor incluse 8n bu1et pe pa1ina de internet4
8mpreună cu proiecţiile bu1etare aferente pe o perioadă de trei ani până la finele lui martie
2014/
E 'm 8nfiinţat un comitet interministerial pentru a realiza o evaluare iniţială cu privire la
introducerea potenţialelor &&&0uri mai devreme 8n ciclul de viaţă al proiectelor/ <om dezvolta
capacitatea #"& de 913 a spriCini ministerele de resort şi pe prim0ministru 8n elaborarea unei
metodolo1ii de identificare şi evaluare a an1aCamentelor fiscale faţă de &&&0uriG 923 a evalua
sustenabilitatea an1aCamentelor fiscale aferente &&&0urilor ca o contribuţie la aprobarea
oricărei iniţiative de acest felG şi 953 elaborarea de 1@iduri pentru 8ncorporarea proiectelor de
tip &&& 8n procesul de luare a deciziilor la nivelul #"& 8n diferitele stadii ale ciclului de viaţă
al proiectelor &&& 9identificare4 pre1ătire4 licitaţie4 implementare3/
E onsiderăm proiectul autostrăzii omarnic0Braşov ca proiect de ma!imă prioritate
pentru Fuvern/ Suntem determinaţi să realizăm acest proiect cu cele mai mici costuri şi 8ntr0o
manieră sustenabilă din punct de vedere fiscal/ 'm asi1urat o alocare bu1etară care să acopere
riscurile potenţiale pentru bu1et aferente acestui proiect/ &entru anii 2014 şi 20154 această
alocare va fi 8n sumă de 400 milioane (.+ şi4 respectiv4 1/200 milioane (.+/ Dn
eventualitatea 8n care aCun1em la 8nc@eierea financiară a &&&0lui4 iar *urostat nu decide 8n
anul 2014 că acesta este un proiect e!trabu1etar4 suma alocată va fi utilizată pentru
diminuarea deficitului cas@/ 'ceasta se va include ca prevedere 8n le1ea bu1etului/ Dnţele1em
că finanţatori multilaterali precum B*$4 "$ şi B*(D se vor implica 8n proiect doar dacă
structura acordului de concesionare şi aranCamentele propuse pentru implementarea
proiectului 8ndeplinesc cerinţele lor/ 'cest lucru va permite finanţatorilor multilaterali să
demareze4 8mpreună cu sponsorii şi autoritatea de atribuire4 8ntr0un proces de due dili1ence 8n
vederea solicitării aprobării din partea or1anismelor proprii de conducere/ &rocesul de due
dili1ence va avea scopul de a confirma faptul că proiectul este corespunzător şi viabil sub
aspect economic4 te@nic4 de mediu4 financiar şi din punctul de vedere al ac@iziţiilor4 precum şi
faptul că acesta 8ndeplineşte standardele finanţatorilor multilaterali4 dar şi toate prevederile
relevante conţinute 8n directivele -niunii *uropene/
E <om elabora4 până la finele lunii martie 20144 un mecanism de implementare pentru
finanţare -* ca parte a politicii de planificare bu1etară pe termen mediu4 8n conformitate cu
strate1iile sectoriale/ 'cest lucru nu 8nlocuieşte mecanismul care a fost deCa 8nfiinţat pentru
evaluarea eli1ibilităţii pe pro1ramele cofinanţate ale -niunii *uropene/ Dn plus4 proiectele de
capital finanţate din fonduri -* sunt deCa 8ndeaproape monitorizate pentru a asi1ura
8ndeplinirea ţintelor de plăţi lunare/
E Suntem determinaţi să transmitem un nou acord de parteneriat până la data de 22 aprilie
20144 dată stabilită de omisia *uropeană/ 'm elaborat proiecţii financiare pe termen mediu
8n care sunt evidenţiate 8n mod corespunzător implicaţiile fiscale ale proiectelor finanţate de
-* 9criteriu de referinţă structural3 şi care permit monitorizarea adecvată a c@eltuielilor
efectuate pe proiectele finanţate de -*4 de către autorităţile de mana1ement/ &ână la finele
lunii martie vom identifica implicaţiile bu1etare ale sumelor aferente perioadei de pro1ramare
200602015 care riscă să nu fie operaţionale la finele anului 2015/ <om 8ncerca să accelerăm
adoptarea planului master 8n transporturi şi strate1ia reformei administrative4 documente
esenţiale pentru pro1ramarea şi implementarea fondurilor -* 8n perioada de pro1ramare
201402020/
E &entru a permite o mai mare fle!ibilitate 8n finanţarea proiectelor -*4 date fiind
decalaCele până la momentul rambursării4 creditarea netă a proiectelor -niunii *uropene se va
asi1ura 8ntr0un plafon de creditare netă de 4 miliarde (.+ pentru anul 2014 9ţintă indicativă3/
E Dn 2014 ne vom asi1ura că c@eltuielile neeli1ibile pentru proiectele cofinanţate de -* se
vor limita la 1 miliard (.+/
16/ )e1ea salarizării unitareB <om asi1ura sustenabilitatea c@eltuielilor salariale din sectorul
public şi vom implementa un sector public mai eficient şi mai ec@itabil/ &entru a realiza acest
obiectiv4 vom 8ncerca să implementăm )e1ea salarizării unitare 8n sectorul public 8n limitele
anvelopei bu1etare e!istente/ +e an1aCăm să nu introducem un re1im de stimulente la nicio
a1enţie 1uvernamentală şi vom amenda ordonanţa de ur1enţă pentru a elimina stimulentele la
'+'"/ #inisterul "inanţelor &ublice 8şi va elabora propriile planuri de personal4 bazate pe
eforturile de modernizare aflate 8n derulare la ,rezorerie şi '+'"/ Se va elabora o
metodolo1ie de determinare a nivelurilor de personal la administraţiile subnaţionale4
asi1urându0se un ec@ilibru 8ntre responsabilităţile nivelului local şi prudenţa fiscală/ 'ceasta
se va face 8n concordanţă cu atribuţiile descentralizate şi după elaborarea standardelor de cost
de către ministerele de resort/ Dntre timp4 Fuvernul va continua să aCusteze numărul
an1aCaţilor din sectorul public4 prin ieşirile naturale din sistem şi prin identificarea
redundanţelor 8n vederea asi1urării unui ritm mai rapid de implementare 8n direcţia 1rilei de
salarizare/ +e vom consulta cu $"$ 9"#$4 * şi Banca #ondială3 8nainte de a aduce orice
modificări politicii de ocupare 8n sectorul public sau )e1ii salarizării unitare/
1>/ 'dministrare fiscalăB Dn vederea creşterii nivelului de colectare a veniturilor şi a
eficientizării4 şi pentru a rezolva recentele nerealizări de venituri4 ne vom intensifica4 cu efect
imediat4 eforturile de monitorizare a tuturor aspectelor aferente colectării impozitelor4
continuând 8n acelaşi timp procesul de reformă cuprinzătoare a administraţiei fiscale 9'+'"3B
E Dn luna octombrie 2015 am creat un 1rup de lucru la nivel 8nalt4 pentru a 8nţele1e mai
bine slaba colectare a veniturilor 8n trimestrele 5 şi 4 ale anului 2015/ 'm constatat că aceasta
reflecta 8ntr0o măsură limitată procesul 8n derulare de reor1anizare a '+'"/ <om aloca
resurse suplimentare monitorizării mai stricte a numărului de companii nou0 8nre1istrate4 a
activităţii de declarare 0 mai ales la marii contribuabili 0 şi plată4 a stocului şi flu!ului de
arierate4 a numărului de inspecţii efectuate şi a numărului şi cuantumului acordurilor de
8nlesnire la plată semnate/ Frupul de lucru va fi responsabil de asemenea să asi1ure că
activităţile permanente de colectare a veniturilor nu vor fi afectate de restructurare/ 'm
8nfiinţat4 de asemenea4 1rupuri de lucru re1ionale 8nsărcinate cu realizarea ţintelor de colectare
a veniturilor/
E &entru a facilita monitorizarea şi comunicarea publică a eforturilor 8ntreprinse4 8ncepând
cu finele lunii decembrie 20154 am furnizat un raport trimestrial de pro1res iniţial privind
numărul inspecţiilor finalizate de către Direcţia 1enerală de administrare a marilor
contribuabili şi de către direcţia care se ocupă de persoanele fizice cu averi mari şi numărul de
acorduri de 8nlesnire la plată semnate cu mari contribuabili şi cu contribuabilii miClocii 8n
vederea ac@itării arieratelor fiscale4 precum şi ţinte de colectare pe baza acestor acţiuni/ &e
baza ţintelor convenite pentru anul 20144 vom furniza rapoarte de pro1res ulterioare4 8ncepând
cu raportul de la finele lunii martie 2014 9criteriu de referinţă structural3/ &entru acordurile de
8nlesnire la plată nu se vor utiliza 1aranţii de stat/
E a parte a procesului de restructurare şi modernizare a '+'"4 8n luna septembrie 2015
am 8nfiinţat opt direcţii re1ionale şi până 8n anul 2015 vom 8nfiinţa 46 de unităţi fiscale locale/
'm realocat apro!imativ 1/600 de an1aCaţi către activităţi de prevenţie şi inspecţie şi vom
creşte resursele Direcţiei (e1ionale Bucureşti pentru a combate frauda/ &osturile noii Direcţii
'nti0"raudă vor fi ocupate pe baza unor proceduri de selecţie stricte/ <om asi1ura instruire
profesională suplimentară tuturor an1aCaţilor implicaţi 8n combaterea evaziunii fiscale/
E Suntem @otărâţi să accelerăm pro1resele 8nre1istrate 8n cadrul iniţiativei noastre privind
persoanele fizice cu averi mari 9&"'#3/ Direcţia de verificări fiscale 9D<"3 va continua etapa
iniţială a primei aplicări a te@nicilor de control bazate pe metodele indirecteG din cele 50 de
verificări prealabile demarate 8n 20154 un număr de 24 au fost finalizate până la finele lunii
decembrie 20154 iar cele rămase vor fi finalizate până la finele lunii martie 2014/ D<" va
demara etapa a doua prin iniţierea verificărilor persoanelor fizice4 conform 1rupelor iniţial
stabilite pe baza cerinţelor privind veniturile a căror sursă nu este cunoscută desemnate 8n
odul "iscal4 8n termen de %0 de zile de la stabilirea acestora/
E onformarea voluntară4 altfel spus raportul dintre declaraţiile depuse la termen şi
numărul anticipat al declaraţiilor ce vor fi depuse4 se 8mbunătăţeşte/ 'm 8mbunătăţit 8n 1eneral
calitatea verificărilor efectuate 8n cazul impozitului pe venitul persoanelor fizice/ <om
continua să 8mbunătăţim te@nicile noastre de control prin utilizarea metodelor indirecte de
demonstrare a veniturilor4 prin e!tinderea definiţiei veniturilor a căror sursă nu se cunoaşte şi
prin clarificarea caracterului impozabil al plăţilor de dividende4 care sunt 8n prezent frecvent
mascate ca rambursări neimpozabile de 8mprumuturi acordate companiilor/ &entru a ne aCuta
să realizăm aceste obiective4 am or1anizat pro1rame de pre1ătire profesională cu asistenţa
specialiştilor din administraţiile fiscale din ţări partenere şi cu asistenţa te@nică a "#$/
E <om desfăşura un proiect0pilot de conformare structurală care va viza munca
ne8nre1istrată 9la ne1ru3 şi evaziunea fiscală4 8n concordanţă cu versiunea -* a #odelului de
1estionare a riscurilor de conformare/ onceptul proiectului va fi finalizat până la finele lunii
februarie 2014/ &rocesul va fi lansat printr0un comunicat de presă care va prezenta publicului
proiectul până la finele lunii mai 2014 9criteriu de referinţă structural3/ ontroalele4 care vor fi
or1anizate 8mpreună cu $nspecţia #uncii4 se vor desfăşura 8n a doua Cumătate a anului 2014/
Se preconizează ca proiectul să conducă la sporirea conformării voluntare şi să reducă
evaziunea fiscală pe se1mentul muncii şi să aibă loc o conştientizare la nivelul 8ntre1ii ţări cu
privire la aspectele aferente/
E <izăm4 de asemenea4 dezvoltarea serviciilor destinate contribuabililor4 oferite spre
e!emplu prin portalul '+'" 9considerat a fi un K1@işeu unicK3 până la finele lunii iunie 20144
şi prin asi1urarea unei interpretări lipsite de ambi1uitate a le1islaţiei fiscale/ Dn acest scop vom
emite o procedură comună cu #"& şi vom 8nfiinţa un sin1ur canal care să se ocupe de toate
solicitările de interpretare a le1islaţiei fiscale4 până la finele lunii decembrie 2014/ ,otodată4
vom optimiza procedurile de rambursare a ,<' pe baza unei analize de risc4 pentru a reduce
semnificativ povara pe inspecţiile fiscale 8n acest domeniu şi pentru a reduce timpul necesar
soluţionării cazurilor de restituiri până 8n luna iunie 2014/ <om crea o bază de date centrală
care să ne permită să 1estionăm şi să evaluăm 8mpreună cu autorităţile locale datele privind
impozitele4 ta!ele şi contribuţiile datorate bu1etului 1eneral consolidat4 precum şi informaţiile
despre proprietăţi/ 'ceasta va fi o sursă importantă de informaţii pentru contribuabili şi ar
trebui să ducă şi la creşterea conformării până la 51 decembrie 2014/ Dn final4 vom depune
toate eforturile pentru a ne asi1ura că $##0urile aflate 8n dificultate beneficiază de termene
de plată eşalonate pentru aşi putea ac@ita arieratele fiscale/
1?/ Sectorul sanitarB Suntem 8n curs de elaborare a unei reforme cuprinzătoare a sistemului
sanitar4 ce ar trebui să contribuie la sustenabilitatea financiară a acestui sistem4 să crească
eficienţa c@eltuielilor din acest sector şi să 8mbunătăţească rezultatele sale/ (eforma constă 8n
patru piloniB 9i3 un pac@et minim de servicii de sănătate4 9ii3 un pac@et de bază de servicii de
sănătate4 9iii3 revizuirea listei medicamentelor compensate şi 9iv3 revizuirea pro1ramelor
naţionale de sănătate e!istente şi introducerea unor noi pro1rame naţionale de sănătate/ +oul
pac@et minim de servicii are scopul de a furniza servicii de prevenţie 9evaluarea riscurilor
pentru sănătate3 şi acordarea de tratamente populaţiei neasi1urate4 pe lân1ă serviciile de
ur1enţă la care aceştia au dreptul 8n prezent/ &ac@etul de bază pentru asi1uraţi se bazează pe
raţionalizarea serviciilor spitaliceşti reducând capacitatea redundantă de servicii prestate 8n
spital 8n concordanţă cu strate1ia naţională de sănătate şi deplasând prestarea serviciilor
medicale din spitale către furnizorii de servicii de asistenţă medicală primară şi servicii
medicale 8n ambulatoriuG dezvoltarea capacităţii instituţionale de evaluare a te@nolo1iilor de
sănătate şi a protocoalelor bazate pe evidenţe 9'1enţia pentru *valuare şi alitate 8n
Domeniul Sănătăţii3G şi alocarea de resurse mai mari către asistenţa primară şi secundară
preventivă/ #ai mult4 8n cadrul noului pac@et de servicii de bază4 unele servicii sunt scoase
din pac@etul facilităţilor acordate asi1uraţilor 9acestea ar putea fi acoperite de către
companiile private de asi1urare3 8n timp ce altele4 mai importante4 vor fi adău1ate/
20/ +oile servicii care vor fi 8ncepute 8n 2014 8n cadrul reformelor din sectorul sanitar se
vor 8ncadra 8n alocarea bu1etară disponibilă/ oncepţia şi stabilirea costurilor pac@etului de
bază s0au finalizat 8n ianuarie 20144 8n limitele anvelopei bu1etare4 descriind opţiunile de
implicare a sectorului privat 9criteriu de referinţă structural de la finele lunii septembrie
20153/ &rocesul a presupus discuţii cu diferitele părţi implicate4 inclusiv consultare publică pe
pa1ina de internet a #inisterului Sănătăţii/ #odalităţile de finanţare a sectorului privat vor fi
definite până la finele lunii septembrie 2014/ &ac@etul actualizat al pro1ramelor +aţionale de
Sănătate va fi implementat până 8n luna au1ust 20144 cu 8ncadrarea 8n alocările bu1etare
actuale4 8n timp ce implementarea pac@etului minim de servicii de sănătate va demara 8n
ianuarie 2015/ ostul suplimentar pentru noua listă de medicamente compensate va fi finanţat
din ta!a claL0bacM revizuită4 aplicată asupra c@eltuielilor farmaceutice4 şi din fondurile care
se vor economisi ca urmare a revizuirii politicilor 8n sectorul farmaceutic4 precum şi
actualizarea listei4 de e!emplu 8n concordanţă cu studiul +$*/ <or fi efectuate audituri
trimestriale privind prescrierea medicamentelor scumpe pentru a preveni prescrierea e!a1erată
şi pentru a asi1ura sustenabilitatea sistemului claL0bacM/ +oul sistem claL0bacM a fost deCa
discutat cu părţile interesate din industria farmaceutică/ ,a!a claL0bacM revizuită va asi1ura o
cotă mai redusă a ta!ei pentru medicamentele 1enerice4 iar faţă de ta!a actuală va fi neutră
sub aspect bu1etar/ &ână 8n luna mai 2014 Fuvernul va adopta reformele4 inclusiv serviciile
revizuite care urmează a fi demarate 8n anul 2014/
21/ a parte a unei strate1ii cuprinzătoare privind sectorul sanitar vom implementa
următoarele măsuri de remediere a dezec@ilibrelor financiare din sectorul sanitar şi de
modernizare a operaţiunilor saleB
E &entru a creşte ponderea c@eltuielilor cu serviciile primare şi 8n ambulatoriu 8n totalul
c@eltuielilor din sectorul sanitar4 am revizuit 8n decembrie 2015 lista de servicii ce pot fi
contractate cu furnizorii de asistenţă medicală primară ca parte a acordului0cadru pe anul
2014/ <om asi1ura o reducere a c@eltuielilor cu internările continue 8n spitale şi eliminarea
riscului de apariţie a unor viitoare arierate/
E <om stabili un cadru instituţional adecvat şi vom aloca resursele necesare pentru
funcţionarea corespunzătoare a sistemului centralizat de ac@iziţii publice/ Sistemul este deCa
funcţional4 acoperind 8n prezent patru dintre cele zece 1rupe principale de medicamente4
aparatură şi materiale medicale/ #inisterul Sănătăţii va căuta să e!tindă acoperirea pentru
toate cele zece 1rupe/ #inisterul Sănătăţii va elabora un plan de acţiune ce va viza realizarea
unui acord la nivel 1uvernamental privind definirea unui orizont accelerat de timp pentru
procesul centralizat de ac@iziţii/ Se anticipează ca economiile aferente pe unitate de cost să fie
mai mari decât cele obţinute din desfăşurarea procedurii de licitaţie la nivel local 8n timp ce
reducerea variabilităţii prin standardizare va avea impact asupra calităţii serviciilor medicale/
&ână la finele lunii februarie 20144 +'S a plătit toate plăţile restante rămase către sectorul
farmaceutic4 finalizând astfel implementarea Directivei -* privind 8ntârzierile la plată/
E <om continua să monitorizăm bu1etele spitalelor publice pentru a ne asi1ura că acestea
corespund c@eltuielilor pro1ramate 8n bu1etul 1eneral consolidat şi să publicăm on0line
situaţiile financiare la zi ale tuturor spitalelor publice/ <om colecta şi analiza date despre
costul furnizării de servicii de la un spital la altul cu scopul de a elabora 8n viitor nişte niveluri
de referinţă/
E $mprimeria +aţională a tipărit 445 milioane de carduri naţionale de sănătate până la finele
anului 20154 restul de 10 milioane de carduri pentru populaţia eli1ibilă urmând a fi tipărite
până 8n luna septembrie 2014/ <om accelera distribuirea acestor carduri/ &entru a promova
conştientizarea şi a 8ncuraCa utilizarea mai lar1ă a medicamentelor 1enerice4 pe reţetele tipărite
vom imprima4 8ncepând din luna martie 20144 coplata pe care pacientul trebuie să o asi1ure
pentru a primi produsul farmaceutic cu preţ de referinţă 9coplata zero sau cea mai redusă3 şi
drepturile pacienţilor 8n ceea ce priveşte obli1aţia farmaciştilor de a oferi informaţii complete
despre medicamentele disponibile pe reţeta tipărită/
E <om continua să implementăm strate1ia de raţionalizare a spitalelor inclusiv prin
raţionalizarea serviciilor asi1urate 8n spitale4 mutând acordarea serviciilor de sănătate către
ambulatoriu4 construind reţele de trimiteri fizice şi funcţionale inte1rate 9incluzând spitale
re1ionale34 precum şi sistemul de trimiteri circumscris de la serviciile primare până la
serviciile postspitalizare4 precum şi traseul pacientului 8n sistemul de sănătate pentru
consolidarea şi diminuarea capacităţilor redundante/ Dn acest scop4 vom 8ncerca să obţinem
spriCin financiar de la * şi B# 8n perioada 201402020/
22/ 'dministrarea datorieiB Dn concordanţă cu strate1ia noastră de administrare a datoriei
publice 1uvernamentale4 vom continua să ne 8mbunătăţim mana1ementul riscurilor4 8n special
prin creşterea maturităţii restante medii a datoriei/ De e!emplu4 am lansat 8n ianuarie 2014
prima emisiune de euro0obli1aţiuni denominată 8n dolari americani cu o maturitate de 50 de
ani4 8n condiţii de finanţare favorabile/ <om actualiza Strate1ia de administrare a datoriei
publice 1uvernamentale pentru perioada 20140201% 8n concordanţă cu alendarul anual de
emisiuni de titluri de stat publicat la finele anului 2015/ 'm consolidat rezervele financiare4
pentru a ne atin1e obiectivul de a acoperi necesarul brut de finanţare pe patru luni4 pentru a ne
proteCa 8mpotriva unor şocuri e!terne neprevăzute/ Dobânda netă plătită pentru aceste rezerve
constituie un cost necesar de asi1urare 8mpotriva şocurilor/ <om e!tinde ponderea de emisiuni
pe piaţa internă4 pentru a dezvolta piaţa internă a titlurilor de stat/ Dn acelaşi timp4 dorim să
diminuăm volatilitatea din contul curent 1eneral al ,rezoreriei Statului prin lansarea de
certificate de trezorerie cu maturităţi mai scurte/ "acem pro1rese 8n privinţa platformei
electronice de tranzacţionare/ ontinuăm eforturile de a crea cadrul necesar operaţiunilor pe
piaţa secundară4 precum şi de lăr1ire a bazei de investitori şi de sensibilizare a comunităţii
internaţionale investiţionale/ Beneficiem de asistenţă te@nică finanţată din fonduri -* şi
implementată cu asistenţă de la Banca #ondială având ca scop consolidarea departamentului
de administrare a datoriei/ +e vom asi1ura că maCorarea 1aranţiilor emise se menţine
prudentă/
&olitica monetară şi valutarăB
25/ (ata anuală a inflaţiei a consemnat o traiectorie pronunţat descendentă 8ncepând din
luna iulie 2015/ u un nivel de 14? procente 8n septembrie4 s0a 8ncadrat 8n intervalul de N1
punct procentual asociat ţintei staţionare de 245 la sută pe an şi a continuat să scadă până la
14% procente 8n decembrie şi 141 procente 8n ianuarie 2014/ Decelerarea s0a datorat 8n principal
inversării efectelor de bază ale preţurilor produselor alimentare4 recoltei bo1ate din anul 2015
şi reducerii cotei ,<' la pâine şi produse de panificaţie4 precum şi 8mbunătăţirii anticipaţiilor
privind inflaţia 8n conte!tul persistenţei deviaţiei ne1ative a &$B de la nivelul său potenţial/
onform proiecţiei actuale4 rata anuală a inflaţiei va cobor8 temporar sub limita inferioară a
intervalului de variaţie asociat ţintei4 urmând să reintre treptat 8n interiorul intervalului şi să se
plaseze 8n Cumătatea superioară a acestuia 8n semestrul $$ 2014/ ontinuăm4 de asemenea4 să
monitorizăm 8ndeaproape rata anuală a inflaţiei de bază4 care s0a situat 8n teritoriu ne1ativ
8ncepând din luna octombrie4 niveluri similare fiind până la miClocul anului 2014/
24/ Dn perioada septembrie 20150ianuarie 20144 B+( a prelun1it ciclul de scădere a ratei
dobânzii de politică monetară4 reducerea cumulată fiind de 100 de puncte de bază4 până la
5450 procente4 8n condiţiile anticipării menţinerii trendului descendent al ratei anuale a
inflaţiei4 8n conte!tul persistenţei deficitului de cerere/ &e fondul acestor reduceri4 ratele medii
ale dobânzilor la creditele noi au atins minime istorice4 aCun1ând 8n decembrie la 64% procenteG
randamentele la depozite au consemnat scăderi de mai mică amploare/ Dn plus4 B+( a redus
8n luna ianuarie ratele rezervelor minime obli1atorii 9(#.3 aplicabile pasivelor 8n lei şi
valută cu trei şi respectiv două puncte procentuale4 8n vederea alinierii treptate la nivelurile
practicate de B* şi de maCoritatea ţărilor din -niunea *uropeană/ 'm discutat perspectiva
politicii monetare cu reprezentanţii "#$ şi ai * 8n cadrul mecanismului de consultare privind
inflaţia/ 'm convenit asupra faptului că ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste şi contracararea
volatilităţii flu!urilor internaţionale de capital continuă să impună o orientare prudentă a
politicii monetare4 susţinută de implementarea consecventă a mi!ului de politici
macroeconomice/ Spaţiul de manevră pentru continuarea rela!ării monetare4 inclusiv prin
reducerea ratei dobânzii4 s0a restrâns/ <om monitoriza 8ndeaproape evoluţiile inflaţiei 8n urma
recentelor acţiuni de rela!are a politicii monetare4 pentru a ne asi1ura că aşteptările
inflaţioniste vor rămâne ferm ancorate4 iar condiţiile de piaţă se vor menţine favorabile/
25/ *voluţia bazei monetare a reflectat 8ntr0o măsură sporită operaţiunile de trezorerie
le1ate de maCorarea plăţilor din fonduri -*/ )ic@iditatea e!cedentară acumulată4 care a fost
drenată 8ntre timp4 e!plică discrepanţa dintre randamentele pieţei monetare interbancare şi
rata dobânzii de politică monetară4 care a complicat operaţiunile de politică monetară/ <om
asi1ura condiţii de lic@iditate adecvate 8n sectorul bancar4 susţinând 8n acelaşi timp buna
funcţionare a pieţelor de capital şi reducând discrepanţa dintre ratele dobânzilor interbancare
şi rata dobânzii de politică monetară pentru a consolida transmisia semnalelor de politică
monetară/ Dn acest scop4 luăm 8n considerare reducerea 8n continuare a coridorului ratelor
dobânzilor şi reintroducerea treptată a operaţiunilor de absorbţie a lic@idităţii/ &rivind 8n
perspectivă4 B+( va menţine ecartul dintre ratele (#. aplicabile pasivelor 8n valută şi celor
8n moneda naţională pentru a descuraCa acordarea de 8mprumuturi 8n valută/ Dn plus4
eventualele modificări referitoare la rezervele minime obli1atorii vor fi implementate treptat4
după evaluarea impactului etapelor anterioare şi ţinând seama de efectul asupra anticipaţiilor
inflaţioniste/
Sectorul financiar
2%/ Sectorul bancar din (omânia dispune de amortizoare de capital corespunzătoare4 o
poziţie de lic@iditate confortabilă şi un 1rad adecvat de provizionare4 dar se confruntă 8n
continuare cu presiuni din perspectiva calităţii activelor şi a procesului de dezintermediere
financiară pe plan european4 rămânând vulnerabil la şocuri e!terne/ Dinamica anuală 8n
termeni reali a creditelor acordate atât companiilor4 cât şi populaţiei se menţine ne1ativă 90%45
procente şi4 respectiv4 0246 procente la finele lui 20153/ &onderea creditelor neperformante 8n
total credite a fost de 214? procente la sfârşitul anului 20154 similar nivelului din luna
noiembrie 9comparativ cu 1>42 procente la finele anului 201234 reflectând conte!tul economic
dificil4 sta1narea creşterii creditării şi eliminarea lentă din bilanţurile băncilor a creditelor
neperformante inte1ral provizionate/ Fradul de acoperire a creditelor neperformante cu
provizioane $"(S şi filtre prudenţiale se situează la finele anului 2015 la >?4> procente4 8n
timp ce rata de provizionare $"(S 9fără filtre prudenţiale3 s0a maCorat la %64% procente 9%1
procente la sfârşitul lui 20123/ Dn concordanţă cu cerinţele de re1lementare la nivelul -*4 de la
finele lunii ianuarie 2014 a 8nceput perioada pro1ramată de eliminare treptată a filtrului
prudenţial/ 'stfel4 acesta a fost redus cu o cincime şi va fi eliminat treptat până 8n anul 201>/
'ceastă măsură va avea un impact pozitiv asupra nivelului fondurilor proprii luate 8n
considerare la stabilirea ratei de adecvare a capitalului4 datorită scăderii treptate a cuantumului
filtrelor prudenţiale deduse anterior din fondurile propriiG procesul de eliminare treptată va
conduce la o tranziţie 1raduală a provizionării totale pentru creditele neperformante către
valoarea sa $"(S/ Dn termeni contabili4 capitalul nu va fi afectat şi se preconizează că4 8n timp4
va facilita reluarea creşterii creditării/ erinţele de provizionare4 8mpreună cu trenarea
activităţii de creditare şi baza relativ ridicată a costurilor4 au condus la obţinerea unui rezultat
financiar pozitiv 8n sectorul bancar 8n anul 2015 9conform datelor preliminare4 4?> milioane
(.+4 respectiv o rată de rentabilitate economică de 041 procente3/
26/ apitalizarea sectorului bancar se menţine puternică4 situându0se la 15 la sută la finele
lunii decembrie 20154 deşi e!istă unele diferenţe la nivel individual/ +ivelul provizioanelor
constituite 8n sistemul bancar a crescut semnificativ 8n semestrul $$ 20154 8n principal drept
rezultat al auditării intermediare a situaţiilor financiare ale băncilor 8n luna iunie4 urmate de
inspecţii la faţa locului efectuate de B+( la primele 20 de bănci importante 8n ceea ce
priveşte 1radul de adecvare a sistemelor informatice şi practicile de restructurare a
8mprumuturilor/ -n nou audit vizând nivelul 1aranţiilor constituite4 derulat la iniţiativa B+(
8n ultimul trimestru al anului 20154 a condus la identificarea unui deficit de provizionare de
>00 de milioane lei la nivelul 8ntre1ului sistem4 deficit care a fost 8nc@is până la finele anului/
Deşi poziţia de lic@iditate a fost mai puţin restrictivă comparativ cu anii anteriori la nivelul
8ntre1ului sistem bancar4 condiţiile de finanţare sunt 8ncă ine1ale 8ntre bănci/ &rocesul de
dezintermediere al băncilor cu capital străin s0a accelerat4 8n linie cu tendinţa re1ională4 dar se
menţine ordonat4 finanţarea din partea băncilor0mamă reducându0se cu 50 la sută faţă de
finele anului 2011 91? la sută numai 8n perioada ianuarie0decembrie 20153/ a urmare4 a
crescut dependenţa de finanţarea internă4 cu precădere depozite4 ceea ce a condus la scăderea
semnificativă a raportului dintre creditele acordate şi depozitele atrase la nivelul 8ntre1ului
sistem4 de la 116 la sută 8n anul 2012 la 105 la sută la sfârşitul anului 2015/ (iscurile 1enerate
de continuarea retra1erii finanţării băncilor0mamă rămân semnificative4 8ndeosebi 8n situaţia
redresării cererii de credit4 deşi acestea sunt atenuate de reducerea filtrului prudenţial şi a
rezervelor minime obli1atorii/
2>/ B+( va continua să monitorizeze şi să suprave1@eze 8ndeaproape sistemul bancar şi va
adopta toate măsurile necesare pentru a se asi1ura că băncile menţin niveluri suficiente ale
capitalului şi lic@idităţii4 având 8n vedere conte!tul economic incert care ar putea 1enera şi
alte provocări le1ate de calitatea activelor4 nivelul profitabilităţii şi retra1erea finanţării
băncilor mamă 8n cazul maCorităţii băncilor/ Dn acest sens4 şi 8n strânsă coordonare cu "#$ şi
*4 B+( va continua să efectueze periodic e!erciţii de testare la stres a solvabilităţii tip top0
doLn şi bottom0up4 precum şi e!erciţii de testare la stres a lic@idităţii sectorului bancar/
*!erciţiul recent de testare la stres de tip top0doLn efectuat de B+( pentru (aportul asupra
stabilităţii financiare din anul 2015 a relevat că4 8n cazul unui scenariu macroeconomic advers
caracterizat de prelun1irea recesiunii şi de o depreciere de 20 la sută a monedei naţionale4
indicatorul de solvabilitate ar scădea cu 4 puncte procentuale4 până la 104> la sută 9valoare
superioară pra1ului prudenţial al B+(34 pe baza ratei de adecvare a capitalului din iunie 20154
ceea ce indică menţinerea solidităţii sistemului bancar 8n ansamblu4 relevând 8nsă şi faptul că
8n cazul câtorva instituţii de credit nesistemice s0ar impune noi maCorări de capital/
2?/ B+( şi "ondul de Farantare a Depozitelor 8n Sistemul Bancar 9"FDB3 vor continua să
coordoneze implementarea planurilor de pre1ătire operaţională şi a aranCamentelor privind
prero1ativele dobândite 8n domeniul rezoluţiei bancare conform atribuţiilor specifice/ -n
amendament la .rdonanţa de ur1enţă a Fuvernului nr/ ??7200% a oferit B+( un 1rad sporit de
fle!ibilitate şi prero1ative pentru stabilizarea sistemului financiar 8n vederea proteCării
deponenţilor şi menţinerii 8ncrederii publicului 8n sectorul bancar/ Directiva privind rezoluţia
bancară va fi transpusă 8n le1islaţia naţională 8nainte de termenul de implementare printr0o
le1e care va fi adoptată până la finele lunii septembrie 2014/ )e1ea va clarifica4 de asemenea4
rolul "FDB 8n finanţarea măsurilor de rezoluţie bancară4 8n concordanţă cu principiile avute
8n vedere de viitoarea directivă -* privind sc@emele de 1arantare a depozitelor/ Dn baza
cadrului le1islativ revizuit4 B+( va amenda până la finele lunii septembrie 2014 şi
procedurile interne pentru băncile0punte/ Detaliile cadrului actualizat al B+( de elaborare a
planurilor de acţiune pentru situaţii neprevăzute vor fi stabilite de comun acord cu ec@ipele
"#$ şi */ B+( pre1ăteşte planuri detaliate privind situaţiile neprevăzute pe o bază
permanentă/
50/ &entru a se evita orice percepţie privind e!istenţa unui conflict de interese la nivelul
conducerii sale superioare4 principiile de 1uvernanţă corporativă ale "FDB vor respecta cele
mai bune practici internaţionale/
51/ Dn concordanţă cu recomandările *(S şi "#$4 este 8n curs de 8nfiinţare un comitet de
politică macroprudenţială4 8n care rolul principal al B+( este reflectat de structura de vot 8n
cadrul acestuia/
52/ B+( va continua să suprave1@eze 8ndeaproape practicile băncilor pentru a se evita
re8nnoirea continuă a creditelor0problemă 9ever1reenin134 astfel 8ncât să se asi1ure că
provizionarea pentru pierderi din credite şi evaluarea 1aranţiilor conform $"(S4 precum şi
evaluarea riscului de credit al creditelor restructurate se menţin la valori prudente şi 8n
concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale4 fiind susţinute 8n mod corespunzător de
sistemele informatice/ $nspecţiile la faţa locului menite să evalueze nivelul de adecvare a
sistemelor informatice ale băncilor şi practicile acestora de restructurare a creditelor4 efectuate
pe un eşantion de 20 de bănci şi finalizate până la sfârşitul anului 20154 vor fi urmate de
inspecţii similare şi la celelalte instituţii bancare/ (aportul privind calitatea activelor va fi
actualizat cu toate informaţiile noi rezultate 8n urma acestei evaluări/ &rin consultare cu "#$
şi *4 până la finele lunii mai 2014 se va elabora un plan de acţiune pentru rezolvarea
creditelor neperformante 9criteriu de referinţă structural34 care va fi implementat până la
sfârşitul lunii iunie 2014/ &lanul va stabili rolul B+( 8n acest proces4 va include
responsabilităţile entităţilor suprave1@eate şi va indica modificări de perspectivă ale
re1ulamentelor prudenţiale4 astfel 8ncât să se evite @azardul moral şi să fie stimulată curăţarea
rapidă a bilanţurilor de creditele nerecuperabile/
55/ B+( va colecta date de suprave1@ere periodice şi detaliate privind creditele
restructurate4 inclusiv cele acordate 8ntreprinderilor de stat4 cu frecvenţă trimestrială/ Dn scopul
asi1urării transparenţei4 B+( va publica datele a1re1ate/
54/ &entru a stimula dezvoltarea unei pieţe viabile a datoriilor4 am revizuit re1ulile
contabile aplicabile cesiunii creanţelor provenite din credite neperformante către firmele
locale de recuperare a creanţelor4 8n aşa fel 8ncât a fost stopat procesul de creare a unei
obli1aţii fiscaleG acest tratament este 8n concordanţă cu rezultatul cazului de infrin1ement al
* 9criteriu de referinţă structural care a fost 8ndeplinit până la finele lunii decembrie 20153/
55/ &entru a crea posibilitatea apariţiei instrumentelor de finanţare bancară pe termen mai
lun1 atât de necesare4 vom aproba le1islaţia privind obli1aţiunile 1arantate până la finele lunii
martie 20144 sub forma unei le1i prezentate &arlamentului pentru analiză 8n procedură de
ur1enţă 9criteriu de referinţă structural3/ Diferenţele de opinie rămase nerezolvate cu 'sociaţia
(omână a Băncilor 8n ceea ce priveşte le1islaţia privind obli1aţiunile 1arantate vor fi astfel
soluţionate 8ncât să se asi1ure 8nre1istrarea corespunzătoare a 1aranţiilor sub formă de creanţe
ipotecare/ #"& a adoptat de curând un ordin privind o nouă sc@emă de 1arantare a creditelor
acordate $##0urilor4 cu eficienţă şi funcţionalitate sporite4 care contribuie la reducerea
1radului de euroizare a portofoliilor bancare/ 'ceasta va 8nlocui sc@ema e!istentă/
5%/ 'utoritatea de Suprave1@ere "inanciară 9'S"3 va finaliza cu celeritate procesul de
inte1rare a celor tr
i autorităţi anterioare de suprave1@ere/ &e baza evaluării realizate de o companie de
consultanţă independentă selectată4 cu privire la dimensiunea personalului şi la personalul per
se4 8n decurs de două luni 9de la data evaluării realizate de compania de consultanţă3 se va
elabora un plan de acţiune vizând raţionalizarea 'S"/ Dn urma evaluării realizate de
consultant4 'S" va derula un e!erciţiu de optimizare a activităţii/ ,otodată4 'S" va consolida
transparenţa şi comunicarea publică a tuturor ta!elor şi comisioanelor percepute entităţilor
suprave1@eate/ 'S" realizează 8n prezent o comparaţie e!@austivă a structurii ta!elor şi
comisioanelor cu alte ţări europene4 urmând ca structura comisioanelor foarte mari percepute
8n anumite cazuri să fie aliniată celor mai bune practici internaţionale/
56/ 'vând 8n vedere că menţinerea disciplinei de plată 8n rândul debitorilor contribuie 8n
mod semnificativ la consolidarea stabilităţii financiare4 vom depune toate eforturile pentru a
evita adoptarea unor iniţiative le1islative referitoare la insolvenţa persoanelor fizice care ar
crea @azard moral şi care ar putea 1enera abuzuri frecvente din partea debitorilor4 deoarece ar
submina disciplina de plată/ ,otodată4 pentru a evita ameninţările la adresa stabilităţii
financiare decur1ând din noile prevederi privind clauzele abuzive din le1ea de aplicare a
odului de procedură civilă 9intrat 8n vi1oare la 1 octombrie 201534 vom asi1ura 8nfiinţarea cu
celeritate a noii instanţe specializate 9inclusiv alocările bu1etare necesare sediului central şi
personalului suplimentarB Cudecători şi 1refieri3 şi vom lua toate măsurile necesare pentru a
asi1ura aplicarea armonizată a acestor prevederi4 cum ar fi instruirea Cudecătorilor/ Dn
eventualitatea 8n care aranCamentul instituţional al acestei noi instanţe specializate nu reuşeşte
să evite ameninţările la adresa stabilităţii financiare4 ne vom consulta pe lar1 cu toate părţile
implicate4 precum şi cu "#$ şi *4 pentru identificarea unor soluţii alternative/ Dată fiind
persistenţa unui volum ridicat de credite neperformante4 autorităţile vor elimina4 pe cât
posibil4 impedimentele la adresa restructurării amiabile a datoriilor către firme şi persoane
fizice şi la adresa rezoluţiei creditelor neperformante/
(eformele 8n sectorul ener1iei şi transporturilor
5>/ (eformele ce promovează investiţiile şi livrarea de servicii mai bune 8n sectoarele
ener1ie şi transporturi sunt esenţiale pentru eforturile noastre de a stimula creşterea 8n
(omânia/ Dn acest scop4 implementăm o abordare pe trei a!e pentru a 8mbunătăţi 8n mod
decisiv poziţia financiară4 eficienţa 8n e!ploatare şi transparenţa 8n ansamblu a DS şi a cadrului
de preţuri 8n sectoarele ener1iei şi transporturilor/
5?/ #ăsurile de reducere a arieratelor e!istente la 8ntreprinderile de stat şi de prevenire a
acumulării de noi arierate constituie prima a!ă a abordării/ +u am atins ţinta indicativă
stabilită pentru luna decembrie referitoare la arieratele cumulate ale 8ntreprinderilor de stat
aflate 8n proprietatea administraţiei centrale 9arierate DS3/ a o măsură de corectare4 Fuvernul
va 8ntreprinde o serie de acţiuni pentru reducerea arieratelor 8n primul trimestru al anului 2014
cu mai mult decât 8nseamnă reducerea prevăzută 8n cursul ţintei iniţiale4 pentru a atin1e ţinta
planificată pentru finele lunii martie/ ,rei dintre companiile furnizoare de servicii 8n domeniul
electricităţii care 8nre1istrează arierate au fost deCa puse 8n procedură de lic@idare voluntară şi
se vor efectua de la bu1et plăţi pentru ac@itarea parţială a arieratelor companiilor de stat din
sectorul căilor ferate către furnizorii de electricitate4 precum şi arieratele ompaniei +aţionale
de 'utostrăzi şi Drumuri +aţionale/ <om transmite "#$ un raport 8n care vom evidenţia
acţiunile pe care le0am 8ntreprins pentru a reduce semnificativ arieratele companiilor de stat şi
8ndeplinirea ţintei indicative pentru finele lunii martie 2014 9acţiune prealabilă3/ <om
transmite acest raport şi omisiei *uropene/ De asemenea4 toate ministerele de resort care
supervizează 8ntreprinderi de stat cu arierate vor transmite către #"& până la finele lunii
martie planuri de acţiune pentru reducerea acestor arierate până la finele lunii decembrie
2014/ Dn plus4 vom consolida monitorizarea situaţiei arieratelor4 printre altele prin rapoarte de
pro1res periodice adresate #"& şi Fuvernului4 8mbunătăţirea funcţiei de suprave1@ere a
serviciului de monitorizare a DS 9cu spriCinul Băncii #ondiale3 şi trecerea la colectarea lunară
a datelor/ #ai mult4 vom analiza şi actualiza planurile 8n cursul anului 2014 cu scopul de a
reduce arieratele până la un nivel minim4 până 8n luna septembrie 2015/ &lanurile vor avea 8n
vedere o 1amă lar1ă de opţiuni pentru diminuarea arieratelor4 inclusiv plasarea companiilor 8n
insolvenţă sau lic@idare/ #"& se va asi1ura că planurile prezentate de ministere sunt 8n
concordanţă cu toată traiectoria 1enerală de reducere a arieratelor stabilită 8n cadrul
pro1ramului şi va 8ntocmi un raport centralizator care va evidenţia 8n mod clar companiile şi
acţiunile care vor fi 8ntreprinse pentru respectarea traiectoriei 1enerale/ 'cest raport
centralizator va fi prezentat "#$ până la finele lunii aprilie 2014 9criteriu de referinţă
structural3/
40/ ea de0a doua a!ă a abordării noastre constă 8n măsuri de 8mbunătăţire a 1uvernanţei4
transparenţei şi monitorizării DS/ 'm numit consiliul 8ntreprinderii de stat producătoare de
ener1ie @idroelectrică 9=idroelectrica3 până la finele lunii noiembrie 20154 8n conformitate cu
.rdonanţa de ur1enţă a Fuvernului nr/ 10?72011 privind 1uvernanţa corporativă a
8ntreprinderilor publice 9finele lunii noiembrie 2015 criteriu de referinţă structural3/
olaborăm de asemenea cu Banca #ondială pentru a contracta un consultant independent
care să realizeze o analiză a modului 8n care este implementată .rdonanţa de ur1enţă a
Fuvernului nr/ 10?72011/ 'naliza va fi publicată după finalizarea sa4 iar intenţia noastră este
de a utiliza constatările acesteia pentru a 8mbunătăţi .rdonanţa de ur1enţă a Fuvernului nr/
10?720114 8ntre altele prin 8mbunătăţirea funcţiei #"& de supervizare a 8ntreprinderilor de
stat/ Dn urma evaluării4 vom elabora linii directoare pentru implementarea acestei ordonanţe 8n
toate ministerele/ ,otodată4 8n vederea 8mbunătăţirii mana1ementului şi performanţei
8ntreprinderilor de stat vom clarifica şi 8mbunătăţi4 cu spriCinul Băncii #ondiale4 rolurile şi
responsabilităţile diferitelor a1enţii care acţionează ca acţionari ai 8ntreprinderilor de stat 8n
numele statului 9de e!emplu4 ministerele de resort4 #"&4 alte a1enţii ale statului3/ Dn sc@imb4
le1ea privind 1uvernanţa corporativă a 8ntreprinderilor publice nu a fost adoptată de
&arlament până la finele lunii septembrie 2015/ +e propunem acum să aşteptăm finalizarea
analizei independente 8nainte de a obţine aprobarea de către &arlament a acestei le1i/ &rintre
alte prevederi4 le1ea va 8năspri criteriile profesionale aplicabile membrilor numiţi 8n consilii şi
8n funcţiile de conducere şi va conferi #"& autoritatea le1ală de a suprave1@ea implementarea
adecvată a acestei le1i/
41/ +e menţinem an1aCamentul de a consolida transparenţa operaţiunilor DS4 fapt ce va
asi1ura mai bine că toate operaţiunile DS sunt realizate 8n direcţia creării de valoare 8n
beneficiul tuturor românilor/ Dn mod special4 toate contractele bilaterale noi ale producătorilor
de electricitate vor continua să fie 8nc@eiate 8ntr0o manieră transparentă şi nediscriminatorie4
la preţurile de pe piaţă4 prin bursa de ener1ie .&.#/ 'm realizat4 8n 20154 pro1rese
semnificative4 iar cota anuală de electricitate tranzacţionată pe .&.# a (omâniei a crescut
de la 55 procente 8n 2012 la 65 procente 8n 2015 din oferta totală/ (apoartele anuale privind
performanţa DS vor fi publicate 8n conformitate cu prevederile .rdonanţei de ur1enţă a
Fuvernului nr/ 10?72011 privind 1uvernanţa corporativă a DS/ De asemenea4 vom depune toate
eforturile pentru a soluţiona opiniile calificate de audit referitoare la situaţiile financiare
anuale ale DS/ Deşi bu1etele pe anul 2014 ale DS trebuiau transmise la #"& la o lună de la
aprobarea bu1etului de stat4 au e!istat unele 8ntârzieri4 8ndeosebi la bu1etele companiilor "(
0 S/'/ şi "( ălători 0 S/'/ <om avea aceste bu1ete aprobate până la miClocul lunii martie
20144 cel mai târziu/
42/ ea de0a treia a!ă constă 8n măsuri de 8mbunătăţire a cadrului de formare a preţurilor şi
a eficienţei sectoarelor ener1iei şi transporturilor/ <om continua să implementăm foile de
parcurs pentru preţurile la electricitate şi 1aze şi se va aplica 8n continuare mecanismul de
transmitere pentru ac@iziţiile de electricitate şi 1aze de către societăţile de furnizare/ &entru
electricitate4 dere1lementarea completă a preţurilor la electricitate pentru consumatorii
industriali s0a realizat până la data de 1 ianuarie 2014 şi pentru consumatorii casnici se va
realiza până la data de 51 decembrie 2016/ &entru 1aze naturale4 am maCorat preţurile
re1lementate 8n octombrie şi ianuarie4 conform cerinţelor din foaia de parcurs a liberalizării
preţului la 1aze/ $ntenţionăm să implementăm restul foii de parcurs pentru dere1lementarea
preţurilor la 1aze conform planificării pentru a realiza dere1lementarea completă pentru
consumatorii industriali până cel târziu la data de 51 decembrie 2015 şi pentru consumatorii
casnici până la data de 51 decembrie 201>/ 'vem 8n vedere dere1lementarea preţurilor la 1aze
pentru consumatorii industriali mai devreme decât am planificat4 pe baza unui studiu de risc/
Dacă este necesar4 această dere1lementare ar fi 8nsoţită de condiţia ca producătorii să vândă
un anumit procent din producţia proprie de 1az disponibilă pe piaţa competitivă4 iar furnizorii
cu ridicata să tranzacţioneze un anumit procent din vânzările proprii estimate prin utilizarea
platformelor centralizate de 1aze autorizate de '+(*/ '+(* va efectua o analiză de risc4 pe
baza căreia va decide dere1lementarea mai devreme pentru furnizorii cu ridicata/ <om
continua de asemenea să luăm măsuri de consolidare a .&.# ca platformă de
tranzacţionare a ener1iei şi 1azelor4 inclusiv prin diversificarea acţionariatului/ #ai mult4
Fuvernul va elabora o nouă strate1ie 8n sectorul ener1etic pentru a aCuta la asi1urarea
securităţii ener1etice a (omâniei şi realizarea potenţialului sectorului ener1etic ca motor al
creşterii economice prin investiţii şi e!porturi/
45/ 'm realizat pro1rese semnificative 8n implementarea a1endei noastre de privatizare/
&rin oferte publice iniţiale 9.&$3 am vândut 10 procente din acţiuni la compania de ener1ie
nucleară 9+uclearelectrica3 8nainte de luna octombrie 2015 şi 15 procente din acţiuni la
compania producătoare de 1aze naturale controlată de stat 9(om1az3 8n luna noiembrie/
'mbele .&$0uri au fost suprasubscrise şi au 1enerat venituri brute de apro!imativ 450
milioane euro/ De consemnat 8n mod special4 tranzacţia (om1az s0a perfectat 8n intervalul
superior al marCei de preţ/ De asemenea4 8n cadrul .&$ de la (om1az a fost pentru prima dată
când am emis titluri FD( 9Flobal DepositorO (eceipts3 8mpreună cu o ofertă publică pe
Bursa de <alori Bucureşti/ *!perienţa căpătată din tranzacţiile de la +uclearelectrica şi
(om1az va fi utilizată 8n pre1ătirea de .&$ la alte companii ener1etice/ Dn mod deosebit4
intenţionăm să emitem titluri FD( sau să procedăm la o listare duală 8n cazul .&$0urilor de la
compania de furnizare şi distribuţie de electricitate deţinută de stat 9*lectrica3 şi la
=idroelectrica/ u e!cepţia celor prevăzute 8n planul de reor1anizare al companiei
=idroelectrica4 precum şi 8n cele de mai Cos pentru *lectrica şi .ltenia4 nu vom diviza şi7sau
fuziona societăţile sau activele societăţilor pro1ramate pentru .&$0uri4 nici direct nici indirect
prin iniţiative le1islative precum proiectul le1ilor companiilor tip @oldin1/ 'lte acţiuni
8ntreprinse sau ce urmează a fi 8ntreprinse pentru a pre1ăti .&$0urile următoare4 toate
constituind criterii de referinţă structurale 8n cadrul pro1ramului includB
0 *lectricaB 'm an1aCat un consultant de tranzacţie pentru .&$ la miClocul lunii septembrie
2015/ Se lucrează 8n prezent la separarea de *lectrica prin lic@idare a trei societăţi re1ionale
de 8ntreţinere 1eneratoare de pierderi şi la scoaterea din *lectrica4 8nainte de .&$4 a
participaţiilor minoritare deţinute de aceasta la societăţi de distribuţie deCa privatizate/ 'm
an1aCat de asemenea un consultant Curidic internaţional care să promoveze oferta peste @otare/
#ai mult4 vom soluţiona problema neplăţii de către "( $nfrastructură a ac@iziţiilor sale de
electricitate de la *lectrica 8nainte de .&$/
0 =idroelectricaB 'm asi1urat anularea recursului formulat de 1uvern 8mpotriva @otărârii
Cudecătoreşti pronunţate 8mpotriva @otărârii de 1uvern iniţiale de a vinde acţiuni ale
=idroelectrica 8nainte de data de 50 septembrie/ Dn luna decembrie am emis o nouă @otărâre
de 1uvern pentru vânzarea a 15 procente din acţiunile deţinute de stat la =idroelectrica şi am
selectat un consultant de tranzacţie/ Dn luna februarie4 urtea de 'pel a plasat din nou
=idroelectrica 8n insolvenţă4 până la soluţionarea pretenţiilor le1ale formulate de distribuitorii
de ener1ie 8mpotriva companiei/ +e menţinem an1aCamentul de a lansa o .&$ la
=idroelectrica4 8n conformitate cu criteriul de referinţă structural4 de 8ndată ce compania iese
din insolvenţă/
0 .lteniaB onsultantul de tranzacţie şi0a finalizat acţiunile de due dili1ence pe aspectele
financiare4 le1ale şi de mediu/ 'm iniţiat procedura de selecţie pentru an1aCarea unui
consultant care să realizeze o evaluare a rezervelor de cărbuni/ u toate acestea4 vor trebui
rezolvate un număr de calificări materiale identificate de auditul financiar pe 2012 al
companiei/ <om 8ncuraCa cu fermitate ec@ipa de conducere de la comple!ul .ltenia să lucreze
8ndeaproape cu consultantul de tranzacţie pentru a depăşi aceste obstacole şi a pre1ăti
compania pentru oferta publică iniţială 9.&$34 inclusiv măsuri posibile de restructurare sau
desprindere a minei Berbeşti4 pentru diminuarea arieratelor companiei 8n aşa fel 8ncât aceasta
să devină mai atractivă potenţialilor cumpărători/
44/ Dn pofida eforturilor noastre4 privatizarea maCoritară a companiei feroviare de marfă
deţinută de stat 9"( #arfă3 nu a fost finalizată 8nainte de e!pirarea termenului prevăzut 8n
@otărârea de 1uvern prin care se aproba tranzacţia/ Deşi privatizarea nu s0a finalizat4 onsiliul
oncurenţei a confirmat că operaţiunea de transformare a datoriei 8n acţiuni menită să reducă
arieratele nu va fi considerată aCutor de stat atât timp cât e!istă o intenţie credibilă de
privatizare a companiei "( #arfă/ Dn 20154 "( #arfă a 8nre1istrat o pierdere din
e!ploatare care s0a situat 8n ţinta soldului operaţional 1lobal/ &entru a asi1ura viabilitatea
companiei "( #arfă4 intenţionăm o restructurare a1resivă a companiei şi continuarea
procesului de privatizare/ 'm aprobat bu1etul companiei "( #arfă pentru anul 2014 care se
bazează pe o listă de măsuri concrete de restructurare4 printre care se numără reducerea
costurilor de personal4 vânzarea la fier vec@i a va1oanelor uzate moral şi stoparea livrărilor
către clienţi ce au arierate faţă de "( #arfă4 ce vor 1enera un e!cedent operaţional 8n 2014
şi un flu! pozitiv de lic@idităţi/ onducerea "( #arfă a acţionat deCa 8n această direcţie prin
8nc@eierea recentă a unor contracte noi de servicii de transport de marfă şi 8nceperea
discuţiilor cu sindicatul 8n vederea reducerii costurilor de personal conform celor prevăzute 8n
bu1et4 cu intrare 8n vi1oare de la finele lunii martie 2014/ #inisterul ,ransporturilor se
an1aCează să susţină pe deplin ec@ipa de conducere de la "( #arfă pentru implementarea
acestor măsuri/ (ezultatele operaţionale ale "( #arfă vor fi monitorizate 8n continuare prin
intermediul ţintei indicative trimestriale e!istente stabilite pentru rezultatele operaţionale
realizate de cele trei companii principale din domeniul feroviar/ 'm stabilit4 de asemenea4 o
nouă ţintă indicativă trimestrială referitoare la acumularea de arierate de către "( #arfă/
;inta este stabilită la valoarea zero4 e!cluzându0se dobânzile şi penalităţile aferente
arieratelor4 pentru toată perioada rămasă din pro1ram şi va constitui un indicator care să
evidenţieze din vreme succesul restructurării/ (estructurarea "( #arfă este esenţială şi
8ncadrarea 8n ţintele indicative constituie priorităţi 8n cadrul pro1ramului/ Dn eventualitatea 8n
care restructurarea nu 1enerează rezultatele dorite4 fapt ce va fi reflectat 8n ratarea ţintei de
arierate la "( #arfă4 vom lua 8n considerare alte opţiuni de a continua procesul de
restructurare4 inclusiv pe cele menţionate 8n para1raful 5?/ Dn luna decembrie am aprobat o
@otărâre de 1uvern pentru continuarea privatizării "( #arfă cu un investitor strate1ic4 lucru
care preconizăm că va avea loc 8n luna mai 2015/
45/ 'm 8ndeplinit ţinta indicativă a lunii decembrie referitoare la soldul operaţional a1re1at
pentru trei dintre cele mai mari companii din sectorul feroviar şi filialele acestora/ <om
continua să lucrăm 8ndeaproape cu Banca #ondială şi Banca *uropeană pentru (econstrucţie
şi Dezvoltare 9B*(D3 pentru a reforma sectorul feroviar cu scopul de a 8mbunătăţi
performanţele financiare şi operaţionale ale DS din sectorul căilor ferate şi a calităţii serviciilor
feroviare/ -n element0c@eie al procesului de reformă va fi stoparea acumulării de arierate ale
"( #arfă şi companiei feroviare de stat de transport pasa1eri 9"( ălători3 către compania
feroviară de infrastructură deţinută de stat 9"( $nfrastructură3 şi acumularea de arierate de
către cele trei companii feroviare către bu1etul 1eneral consolidat şi către furnizorii de
electricitate/ &e baza subvenţiilor de la bu1etul pe anul 20144 vom aproba bu1etele pentru
"( 0 S/'/ şi "( ălători 0 S/'/ 8n conformitate cu an1aCamentele asumate de noi 8n cadrul
acestui pro1ram/ Bu1etele vor asi1ura finanţarea inte1rală a obli1aţiilor menţionate mai sus/
,otodată4 plăţile de subvenţii aferente anului 20144 ce vor fi efectuate lunar4 se vor utiliza 8ntâi
pentru a acoperi ta!ele de acces şi de electricitate şi obli1aţiile la bu1etul de stat4 restul
sumelor urmând a fi utilizate pentru alte c@eltuieli/ 'ceasta este probabil să impună
restructurarea 8n continuare a "( ălători şi "( $nfrastructură/ #ăsurile de 8mbunătăţire a
performanţelor operaţionale şi financiare a acestor societăţi ar putea includeB
0 "( $nfrastructurăB 'm convenit cu B*(D o foaie de parcurs pentru soluţionarea
deficienţelor 8n 8ndeplinirea condiţionalităţilor şi a altor termeni din acordul de 8mprumut
semnat cu B*(D 8n anul 2012 şi disponibilizarea celei de0a doua tranşe de 8mprumut 8n
funcţie de pro1resele 8nre1istrate 8n implementarea foii de parcurs/ <om lucra de asemenea cu
B*(D la termenii de referinţă pentru an1aCarea unui consultant care să elaboreze un plan de
acţiune 8n vederea restructurării/ ,otodată4 vom aproba o @otărâre de 1uvern pentru 8nc@irierea
sau 8nc@iderea a 600 Mm de cale ferată/ $ntenţionăm ca această măsură să fie urmată de
8nc@irierea sau 8nc@iderea a 8ncă ?00 Mm de cale ferată 8n cursul anului 2014/ *stimăm că
aceste acţiuni vor 1enera economii anuale de 60 de milioane (.+/ <om continua să ocupăm
posturile de conducere şi din consiliul "( $nfrastructură respectând litera şi spiritul
procedurilor descrise 8n .rdonanţa de ur1enţă a Fuvernului nr/ 10?72011 privind 1uvernanţa
corporativă a DS/
0 "( ălătoriB onducerea de la "( ălători a adoptat un număr de măsuri pentru a
8mbunătăţi activitatea companiei4 inclusiv maCorarea preţului biletelor cu până la 10 procente
8n luna septembrie şi instituirea unor controale mai bune asupra veniturilor obţinute din
vânzarea de bilete4 reducerea consumului de combustibili cu 20 de procente şi a c@eltuielilor
cu salariile cu 5 procente4 prin reducerea naturală a numărului de salariaţi şi reducerea
numărului de zile lucrătoare4 şi prin 8ntreruperea serviciilor pe cinci sectoare de cale ferată
neprofitabile/ &ână la miClocul lunii martie 2014 vom modifica 8n continuare formula de
calcul a .S& pentru a acorda o pondere mai mare Milometrilor tren0pasa1eri parcurşi/
4%/ <om continua4 de asemenea4 şi reforma de re1lementare a sectorului feroviar/ 'u fost
elaborate şi discutate cu toţi cei implicaţi sc@eme de performanţă 8n materie de 8ntârzieri/
.peratorii feroviari şi administratorul infrastructurii 8şi propun să introducă aceste sc@eme 8n
contractele lor de acces pentru anul 2014/ ' fost elaborat 8n cooperare cu Banca #ondială un
sistem de stimulente pentru administratorul infrastructurii4 pentru ca acesta să 8şi diminueze
costurile şi tarifele unitare/ <om introduce acest sistem 8n actul adiţional pe 2014 la contractul
de activitate al "( $nfrastructură/
&ieţele muncii
46/ odul #uncii a continuat să 8mbunătăţească funcţionarea pieţei muncii4 pe fondul
creşterii uşoare a cotei contractelor pe durată determinată de la >42 la sută din totalul
contractelor active 8n anul 2012 la >44 la sută 8n 2015/ <om continua monitorizarea
implementării )e1ii dialo1ului social4 asi1urându0ne că orice amendament va fi implementat
8n urma consultării părţilor implicate4 prin procedura le1islativă normală/ &ropunerile de
posibile amendamente primite de la partenerii sociali 8n luna decembrie a anului trecut4 dacă
vor fi apreciate ca fiind corespunzătoare4 vor fi transmise spre dezbatere 8n &arlament/ +e
vom continua cooperarea cu .r1anizaţia $nternaţională a #uncii 9.$#3 pentru a ne asi1ura că
le1islaţia respectă convenţiile .$#/
4>/ 'vând 8n vedere şomaCul ridicat 8n rândul populaţiei tinere din (omânia4 implementăm
&lanul +aţional de )ocuri de #uncă adoptat 8n aprilie 2015 şi până 8n luna aprilie 2014
elaborăm indicatorii de pro1res/ ,otodată4 ne propunem să introducem şi alte măsuri de
8mbunătăţire a tranziţiei tinerilor români către piaţa muncii/ &lanul de implementare a
Faranţiei pentru tineret 2014020154 aprobat de Fuvern 8n decembrie 20154 care include
măsuri eli1ibile pentru spriCin din partea $niţiativei pentru ocupare 8n rândul tinerilor4 a fost
transmis spre analiză omisiei *uropene/ Se anticipează că proiectele0pilot demarate 8n cadrul
acestei iniţiative vor oferi informaţii mai bune despre evoluţia 8n carieră şi despre instruirea
unui 1rup0ţintă de tineri la nivel naţional/ )e1islaţia secundară la )e1ea uceniciei4 ce
introduce un model dual de ucenicie4 şi o le1e ce facilitează obţinerea de e!perienţă
profesională de către tinerii absolvenţi de studii superioare au fost adoptate 8n luna decembrie/
+e aşteptăm ca noua şcoală profesională bazată pe activitate profesională şi sc@ema de
instruire profesională4 aflate acum 8n cel de0al doilea an4 să atra1ă un număr crescut de
studenţi şi firme partenere4 ca urmare a modificărilor aduse 8n luna decembrie la )e1ea
educaţiei naţionale4 prin care durata acesteia a fost e!tinsă cu un an/
$niţiative le1islative
4?/ urtea onstituţională a (omâniei a declarat neconstituţionale modalitatea de
promul1are a odului insolvenţei prin ordonanţă de ur1enţă a Fuvernului şi o parte din
conţinutul acestuia/ &rin urmare4 a fost demarată o nouă procedură de adoptare4 prin care
odul insolvenţei a fost aprobat ca proiect de le1e de către Fuvern şi a fost transmis la
&arlament pentru adoptare/ <om continua procesul de consultare cu toate părţile implicate
pentru a propune &arlamentului4 cu ocazia dezbaterii pe tema proiectului de cod4 o serie de
amendamente menite să susţină mai bine salvarea din timp a firmelor viabile şi ieşirea rapidă
din insolvenţă a celor neviabile/ 'ceste propuneri vor fi elaborate prin consultare cu ec@ipa
"#$ privind4 cel puţinB procedurile prealabile declarării insolvenţei4 voturile creditorilor4
finanţarea prioritară4 suspendarea automată4 ordinea creanţelor şi cerinţele de notificare4
mecanisme prin care se previn abuzuri din partea asociaţilor7administratorilor ce ar putea
conduce la eşuarea planului de reor1anizare4 sporirea transparenţei privind procedura de
insolvenţă4 inclusiv prin asi1urarea accesului public la informaţiile referitoare la
asociaţi7acţionari semnificativi şi administratori ai companiilor aflate 8n insolvenţă 9prin
(e1istrul omerţului3 9criteriu de referinţă structural stabilit pentru finele lunii aprilie 20143/
50/ <om revizui proiectul le1ii companiilor de tip @oldin14 8n prezent 8n &arlament4 8n
concordanţă cu bunele practici internaţionale/
,abelul 1/ (omâniaB ;inte cantitative 8n cadrul pro1ramului
*Font 6*
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt;
color:Black;">

style="font-family:Courier New; font-size: 6pt;
color:Black;"> !"#!
!"#$ !"#%
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt;
color:Black;">

style="font-family:Courier New; font-size: 6pt;
color:Black;"> &ecem'rie iunie septem'rie
septem'rie &ecem'rie &ecem'rie martie martie iunie iunie septem'rie
&ecem'rie
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt;
color:Black;"> realizat realizat pro(ram realizat
pro(ram realizat in&icati) pro(ram pro(ram in&icati) in&icati) in&icati)
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt;
color:Black;">

style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">*+ Criterii
cantitati)e &e
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> performan,-
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">#+ .lafonul
)aria,iei cumulate
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> a acti)elor
e/terne nete
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 0milioane
euro1*#2!21 #6+$%% $+3!! $+3!! 6+$!6 %+6!! 4+$%$
!5" -5"" " " !"" 5""
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">!+ .lafonul
sol&ului cumulat al
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 'u(etului
(eneral consoli&at
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 0milioane
lei1*$21 -#4+%$" -6+6!3 -3+$%" -6+#%$ -#5+$"" -#5+44#
-%+""" -%+5$3 -6+!"" -6+!$" -4+!"3 -#%+4#!
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">$+ 7imita stocului
arieratelor
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 'u(etului &e
stat 8i
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> sistemului &e
asi(ur-ri
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> sociale
0miliar&e lei1 "9"!4 "9"% "9"!" "9"#6 "9"! "9"#355
"9"! "9"! "9"! "9"! "9"#45 "9"#5
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">%+ 7imita
(aran,iilor 'u(etului
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> (eneral
consoli&at emise la
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> finele lui !""6
0)aloarea
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> nominal- :n
miliar&e lei1 396 #"93 #69" ##9%5 #69" #!9#
#69" #69" #69" #69" #69" #69"
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">**+ Criterii &e
performan,-
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> permanente
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">5+ Neacumularea &e
arierate
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> la &atoria
e/tern- " " " " " "
" " " " " "
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">***+ Consult-ri pe
infla,ie
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">6+ ;ata infla,iei
la #! luni
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> :n pre,uri &e
consum
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> *nter)al
e/terior 0limita
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> superioar-1
+++ +++ 59# +++ 59$ +++ %96 $9" 59"
$96 59" 595
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> *nter)al
interior 0limita
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> superioar-1
+++ +++ %9# +++ %9$ +++ $96 !9" %9"
!96 %9" %95
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> .unct central
59" 59% $9# #93 $9$ #96 !96 #9" $9"
#96 $9" $95
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> *nter)al
interior 0limita
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> inferioar-1
+++ +++ !9# +++ !9$ +++ #96 "9" !9"
"96 !9" !95
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> *nter)al
interior 0limita
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> inferioar-1
+++ +++ #9# +++ #9$ +++ "96 -#9" #9"
-"9% #9" #95
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"><*+ =inte
orientati)e
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">4+ 7imita
c>eltuielilor
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> primare curente
ale
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 'u(etului
(eneral
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> consoli&at
0e/clusi)
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> fon&uri ?@ 8i
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> asisten,-
social-9
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> milioane
lei1*!21 #$%+$$" 4"+%#! #"6+$"" #"5+54" #%4+5"3 #%%+56"
$6+4"" $6+5"" 4%+%"" 4$+""" #"3+""" #5"+5""
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">6+ .lafonul
sol&ului
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> opera,ional
0)enituri f-r-
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> impozite 8i
&o'Anzi19
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> e/clusi)
su')en,iile9
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> pentru BC
principale
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 0&efinite :n
para(raful !!
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> &in DEB1
0miliar&e lei1*$21 -$9# -#9" -#96 -#9$ -!9$ -!9!
-"95 -"94 -"96 -"93 -#9! -!9#
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">3+ 7imita stocului
&e
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> arierate al BC
principale
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 0&efinite :n
DEB1
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 0miliar&e le1
#!94 69$ 495 49" 596 49! %94 59% $94
%96 $93 $9%
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">#"+ 7imita stocului
arieratelor
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 'u(etelor locale
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 0miliar&e lei1
"96% "9#% "9$" "9!% "9$" "9!" "9$" "9$" "9$"
"9!5 "9!" "9!"
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">##+ .lafonul
stocului &e
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> :mprumuturi nete
&e
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> Erezorerie
&estinate
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> proiectelor cu
finan,are
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> ?@ 0milioane
lei1*!21 +++ #+5%6 $+""" !+""% $+""" #+65! $+"""
%+""" $+""" %+""" %+""" %+"""
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">#!+ .lafonul sumelor
restante
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> ce au &ep-8it
&ata sca&en,ei
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> la CF; Darf-
0conform
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> &efini,iei &in
DEB1
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;"> 0milioane lei1
+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 339! +++
339! 339! 339!
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">Frticole &in
Demoran&um
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">Frierate spitale
'u(et &e stat
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">0miliar&e lei1
+++ +++ +++ "9"## +++ "9"#% +++ +++ +++
+++ +++ +++
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">Frierate spitale
'u(ete locale
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt; color:Black;">0miliar&e lei1
+++ +++ +++ "9"%5 +++ "9"5$ +++ +++ +++
+++ +++ +++
style="font-family:Courier New; font-size: 6pt;
color:Black;">

0000000000000
2173 ifra aferentă lunii decembrie 2012 reprezintă stocul/ (aportat la ratele de sc@imb şi
preţul aurului din pro1ram/
2273 ;inta la decembrie 2015 este aCustată 8n sus cu 600 milioane lei pentru a reflecta o
finanţare peste nivelul pro1ramat datorită tra1erilor din pro1ramul D&)0DD. cu Banca
#ondială/
2573 ifre cumulate pe parcursul anului calendaristic 9de e!emplu4 cifra din septembrie
2015 este cumulată de la 1 ianuarie 20153/ ;inta din septembrie 2015 este aCustată 8n Cos cu
15? milioane lei pentru c@eltuieli peste nivelul pro1ramat cu cofinanţarea naţională a
proiectelor -*/
;inta din decembrie 2015 este aCustată 8n Cos cu %00 milioane lei pentru c@eltuieli peste
nivelul pro1ramat cu cofinanţarea naţională a proiectelor -*/
,abelul 2/ (omâniaB &erformanţe pentru prima şi a doua evaluare
GHH
I
J D-sura J Kata )izat- J
Comentarii J
J J J
J
LMM
N
JFc,iuni preala'ile J J
J
J#+ Eransmiterea la FD* a unui raport :n care se J J
J
Jspecific- m-surile :ntreprinse pentru re&ucerea J J
J
Jsemnificati)- a arieratelor BC 8i realizarea J J
J
J,intei in&icati)e sta'ilite pentru finele lunii J J
J
Jmartie !"#% J J
J
JCriterii cantitati)e &e performan,- J J
J
J#+ .lafon rezer)e interna,ionale nete J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
J!+ .lafonul sol&ului total al 'u(etului (eneral J$# &ecem'rie !"#$
JNe:n&eplinit J
Jconsoli&at J J
J
J$+ 7imita arieratelor interne ale 'u(etului &e J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
Jstat 8i sistemului asi(ur-rilor sociale J J
J
J%+ 7imita (aran,iilor 'u(etului (eneral J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
Jconsoli&at J J
J
J5+ Neacumularea &e arierate e/terne la plat- J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
J=inte cantitati)e in&icati)e J J
J
J#+ 7imita c>eltuielilor primare curente ale J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
J'u(etului (eneral consoli&at J J
J
J!+ .lafonul sol&ului opera,ional al principalelor J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
JBC J J
J
J$+ 7imita pl-,ilor restante ce au &ep-8it &ata J$# &ecem'rie !"#$
JNe:n&eplinit J
Jsca&en,ei la toate BC &e la ni)el central J J
J
J%+ 7imita stocului &e arierate ale autorit-,ilor J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
Jlocale J J
J
J5+ 7imita stocului &e :mprumuturi nete acor&ate J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
J&in Erezorerie pentru proiectele cu finan,are ?@ J J
J
J*nter)al &e consultare pe infla,ie J J
J
J*nter)al interior J$# &ecem'rie !"#$ JKep-8it
J
J*nter)al e/terior J$# &ecem'rie !"#$
JBn&eplinit J
JCriterii &e referin,- structurale J J
J
J#+ Bnceperea pu'lic-rii rapoartelor lunare JFinele lunii
JBn&eplinit J
Jpri)in& arieratele 8i m-surile corecti)e a&optate Jseptem'rie !"#$ J
J
J&e autorit-,ile centrale 8i locale9 pe unit-,i9 J J
J
Jcu frec)en,- trimestrial- J J
J
J!+ @la'orarea pac>etului &e 'az- :n s-n-tate :n JFinele lunii
JBn&eplinit cu J
Jca&rul an)elopei &e c>eltuieli e/istente ce )a Jseptem'rie !"#$
J:ntArziere J
J&efini 8i sfera &e cuprin&ere a sectorului pri)at J J
J
J:n sistemul sanitar9 pe )iitor J J
J
J$+ @la'orarea proiec,iilor financiare pe termen JDiOlocul lunii
JBn&eplinit J
Jme&iu care s- i&entifice corect implica,iile Joctom'rie !"#$ J
J
Jfiscale ale proiectelor cu finan,are ?@9 J J
J
JcuprinzAn& necesarul &e cofinan,are9 corec,iile J J
J
Jfinanciare 8i c>eltuielile neeli(i'ile J J
J
J%+ Fpro'area9 prin memoran&um al Pu)ernului9 a JDiOlocul lunii
JBn&eplinit J
Junei liste &e proiecte semnificati)e prioritare9 Joctom'rie !"#$ J
J
Jpe 'aza criteriilor &e prioritizare9 care s- aOuteJ J
J
Jla ela'orarea 'u(etului pe anul !"#% J J
J
J5+ 7ansarea unei oferte pu'lice ini,iale pentru #5JDiOlocul lunii
JBn&eplinit J
Jprocente &in ac,iunile &e,inute &e stat la ;om(az Jnoiem'rie !"#$ J
J
J6+ Numirea unui consiliu profesionist la JFinele lunii
JBn&eplinit J
JQi&roelectrica :n conformitate cu pre)e&erile Jnoiem'rie !"#$ J
J
JRr&onan,ei nr+ #"32!"## J J
J
J4+ Fpro'area le(isla,iei pri)in& o'li(a,iunile JFinele lunii
JNe:n&eplinit; J
J(arantate*#21 Jnoiem'rie !"#$ Jpropunere
&e J
J J
Jrepro(ramare J
J J Jpentru
finele J
J J Jlunii
martie J
J J J!"#%
J
J6+ .unerea inte(ral- :n func,iune a sistemului &e JFinele lunii
JNe:n&eplinit; J
Jcontrol al an(aOamentelor9 sus,inut &e Jianuarie !"#$ Jpropunere
&e J
Jmo&ific-rile le(ale 8i proce&urale necesare 8i J
Jrepro(ramare J
Jacoperirea c>eltuielilor DF. 8i a :nc- cel pu,in J Jpentru
finele J
Junui alt or&onator principal &e cre&ite atAt &in J Jlunii
aprilie J
Ja&ministra,ia central-9 cAt 8i &in a&ministra,ia J J!"#%
J
Jlocal- J J
J
J3+ 7ansarea unei oferte pu'lice ini,iale pentru JFinele lunii mai !"#%J
J
Jpac>etul maOoritar &e ac,iuni &e,inute &e stat la J J
J
J@lectrica9 &up- maOorarea &e capital pro(ramat- J J
J
J#"+ .unerea inte(ral- :n func,iune a sistemului &eJFinele lunii mai !"#%J
J
Jcontrol al an(aOamentelor la ni)elul tuturor J J
J
Jentit-,ilor &in ca&rul 'u(etului (eneral J J
J
Jconsoli&at9 ca pro(ram-pilot*!21 J J
J
J##+ 7ansarea unei oferte pu'lice ini,iale pentru JFinele lunii iunie J
J
J#5 procente &in ac,iunile &e,inute &e stat la J!"#% J
J
JComple/ul Rltenia9 anterior maOor-rii &e capital J J
J
Jpro(ramate J J
J
J#!+ 7ansarea unei oferte pu'lice ini,iale pentru JFinele lunii iunie J
J
J#5 procente &in ac,iunile &e,inute &e stat la J!"#% J
J
JQi&roelectrica9 &up- maOorarea &e capital pro(ra- J J
J
Jmat-*$21 J J
J
J#$+ 7ansarea sistemului consoli&at &e raportare JFinele lunii iunie J
J
Jfiscal- la toate entit-,ile (u)ernamentale J!"#% J
J
J#%+ ;ezol)area posi'ilelor &iscrepan,e &intre JFinele lunii
JBn&eplinit J
Jpre)e&erile Co&ului fiscal 8i re(lement-rile J&ecem'rie !"#$ J
J
Jconta'ile *F;C pri)in& tratamentul BN. cesionate J J
J
Jcompaniilor interne &e (estionare a &atoriilor :n J J
J
Jconcor&an,- cu rezultatul procesului aflat pe rol J J
J
Jla C@ pentru :nc-lcarea pre)e&erilor*#21 J J
J
J#5+ @la'orarea 8i pu'licarea situa,iilor JFinele lunii J
J
Jfinanciare &e tip accrual 0con,inAn& Jiunie !"#5 J
J
Jan(aOamentele1 pentru BPC 8i a rapoartelor @CF35 J J
J
J&in sistem 0primul set &e raport-ri )a fi cel J J
J
Jaferent anului !"#%1 8i reconcilierea &intre J J
J
Jacestea 8i cu rapoartele &e e/ecu,ie 'u(etar- J J
J
Jcas> J J
J
JCriterii &e referin,- structurale noi J J
J
J#+ Eransmiterea &e rapoarte trimestriale &e JFinele lunii martie J
J
Jpro(res pri)in& num-rul &e inspec,ii fiscale J!"#% J
J
Jfinalizate &e &irec,ia &e mari contri'ua'ili 8i laJ J
J
J&irec,ia &e )erific-ri fiscale care se ocup- &e J J
J
Jpersoanele fizice cu a)eri mari 8i num-rul &e J J
J
Jacor&uri &e :nlesniri la plat- semnate cu mari J J
J
Jcontri'ua'ili 8i cu contri'ua'ilii miOlocii :n J J
J
J)e&erea elimin-rii arieratelor la plata J J
J
J&atoriilor fiscale9 precum 8i ,intele &e J J
J
Jcolectare aferente acestor ac,iuni 0)ezi DEB9 J J
J
Jpara(raful !61 J J
J
J!+ Eransmiterea c-tre .arlament a unei le(i a JFinele lunii aprilie J
J
Jco&ului insol)en,ei menite s sus,in- mai 'ine J!"#% J
J
Jsal)area &in timp a companiilor )ia'ile 8i ie8ireaJ J
J
Jrapi&- &in insol)en,- a celor ne)ia'ile9 ela'orateJ J
J
J:n consultare cu ec>ipa FD* 8i pe 'aza J J
J
Jrecoman&-rilor acesteia9 ce )a re(lementa cel J J
J
Jpu,in: proce&urile preala'ile &eclar-rii J J
J
Jinsol)en,ei9 )oturile cre&itorilor9 suspen&area J J
J
Jautomat-9 finan,area prioritar-9 or&inea J J
J
Jcrean,elor 8i cerin,elor &e notificare J J
J
J$+ @la'orarea unei strate(ii &e re&ucere a BN. JFinele lunii mai J
J
Jnerecupera'ile inte(ral pro)izionate &in J!"#% J
J
J'ilan,urile '-ncilor comerciale J J
J
J%+ @la'orarea unui plan care s- i&entifice clar JFinele lunii aprilie J
J
Jcompaniile 8i ac,iunile ce )or fi :ntreprinse J!"#% J
J
Jpentru a se asi(ura respectarea traiectoriei &e J J
J
Jre&ucere a arieratelor sta'ilite :n pro(ram J J
J
J5+ @miterea unui comunicat &e pres- prin care s- JFinele lunii mai J
J
Jse anun,e proiectul-pilot se asi(urare a J!"#% J
J
Jconform-rii structurale ce )izeaz- munca la ne(ru J J
J
J8i e)aziunea fiscal- J J
J
STT
U
000000000000
2173 Se propune modificarea acestui criteriu de referinţă structural pentru a se preciza că
acţiunea solicitată este transmiterea proiectului de le1e către &arlament/
2273 Se propune modificarea acestui criteriu de referinţă structural pentru a se facilita
monitorizarea/
2573 onţinutul acestui criteriu de referinţă a fost modificatB mărimea .&$ a fost maCorată
de la 10 la 15 procente şi s0a renunţat la menţiunea le1ată de maCorarea de capital pro1ramată/
'+*H' $$
(omâniaB #emorandum te@nic de 8nţele1ere
1/ &rezentul memorandum te@nic de 8nţele1ere 9#,D3 defineşte variabilele incluse 8n
criteriile de performanţă cantitative şi 8n ţintele indicative specificate 8n #emorandumul de
politici economice şi financiare 9#&*"34 premisele principale4 metodele care vor fi utilizate
pentru evaluarea performanţei pro1ramului şi cerinţele de raportare 8n vederea asi1urării unei
monitorizări adecvate a evoluţiilor economice şi financiare/ riteriile de performanţă
cantitative şi ţintele indicative şi criteriile de referinţă structurale pentru 2015 şi 2014 sunt
prezentate 8n tabelele 1 şi4 respectiv4 2 ale #&*"/
2/ Dn accepţiunea pro1ramului4 cursurile de sc@imb ale leului românesc 9(.+3 faţă de euro
se stabilesc la (.+ 4445>> P 1 *uro4 faţă de dolarul S-' la (.+ 544151 P 1 -SD4 faţă de
Oenul Caponez la (.+ 5444>0 P 100 Qeni şi faţă de lira sterlină la (.+ 54206 P 1 liră sterlină4
iar preţul aurului este stabilit la (.+ 152415%2 pe 1ram4 după cum este afişat pe Lebsite0ul
Băncii +aţionale a (omâniei 9B+(3 la data de 50 iunie 2015/ ursurile de sc@imb faţă de alte
valute4 acolo unde sunt aplicabile4 vor fi de asemenea acelea postate pe Lebsite0ul B+( 8n
data de 50 iunie 2015/
5/ Dn accepţiunea pro1ramului4 bu1etul 1eneral consolidat include entităţile definite 8n
bu1etele anilor 2015 şi 2014/ 'cestea suntB 1uvernul central 9bu1etul de stat4 entităţile de stat
autofinanţate incluse 8n bu1et etc/34 autorităţile locale4 fondurile de asi1urări sociale 9pensii4
sănătate şi şomaC3 şi ompania +aţională de 'utostrăzi şi Drumuri +aţionale din (omânia/
&rezenta definiţie a bu1etului 1eneral consolidat include de asemenea orice fonduri noi sau
alte pro1rame speciale bu1etare şi e!trabu1etare care ar putea fi create pe parcursul perioadei
pro1ramului pentru a desfăşura o operaţiune de natură fiscală4 aşa cum se defineşte 8n
#anualul "#$ pentru statisticile financiare 1uvernamentale 2001/ 'utorităţile vor informa
imediat e!perţii "#$ cu privire la crearea oricăror astfel de fonduri sau pro1rame noi/
riterii de performanţă cantitative4 ţinte indicative4 intervalul de consultare pe inflaţie şi
criterii de performanţă permanente
'/ )imita privind variaţia rezervelor internaţionale nete
4/ Dn accepţiunea pro1ramului4 rezervele internaţionale nete 9($+3 sunt definite ca ($+ ale
B+( minus obli1aţiile ,rezoreriei faţă de "ondul #onetar $nternaţional/
5/ ($+ ale B+( sunt definite ca valoarea 8n euro a activelor e!terne brute ale B+( minus
pasivele e!terne brute ale B+( şi vor fi măsurate pe baza definiţiilor operaţionale ale B+(4 şi
nu a celor contabile/ 'ctivele şi pasivele e!terne denominate 8n alte monede decât euro vor fi
convertite 8n euro la cursurile de sc@imb şi preţul aurului din pro1ram/
%/ 'ctivele e!terne brute ale B+( se definesc ca incluzând deţinerile de aur monetar4 DS,
ale B+(4 poziţia rezervei ţării la "#$4 deţinerile de numerar4 titluri şi depozite 8n străinătate 8n
valute străine convertibile/ Se e!clud din rezervăB 9i3 metale preţioase4 altele decât aurul
monetarG 9ii3 activele 8n valute neconvertibileG 9iii3 active nelic@ideG 9iv3 orice active care sunt
1aCate4 colateralizate sau se află sub o altă obli1aţie4 dacă acestora nu le este asociat şi un
pasiv e!tern brutG 9v3 creanţe asupra rezidenţilorG şi 9vi3 creanţe 8n valută decur1ând din
instrumente derivate 8n monede străine vizavi de moneda naţională 9cum ar fi futures4
forLards4 sLaps şi options3/
6/ &asivele e!terne brute ale B+( se definesc ca toate pasivele 8n valute străine faţă de
rezidenţi şi nerezidenţi4 inclusiv an1aCamentele de vânzare de valute străine decur1ând din
instrumente derivate 9cum ar fi futures4 forLards4 sLaps şi options34 depozitele 8n valută ale
băncilor constituite ca rezerve minime obli1atorii şi tot creditul nerambursat de la "#$4 dar
e!cluzând depozitele 8n valută ale Fuvernului la B+(/
)imita pentru variaţia cumulată a ($+ de la 8nceputul anului 2015 şi 2014 98n milioane
euro32173

Kecem'rie *unie !"#$ !"#%
!"#! !"#$

stoc stoc *unie Ceptem'rie Kecem'rie Dartie
*unie Ceptem'rie Kecem'rie
realizat realizat realizat C.
C. in&icati) in&icati)

<aria,ia cumulat- a ;*N #6+$%% !"+!66 $+3!! 6+$!6 4+$%$ 5""
" !"" 5""

Frticol &e Demoran&um: $%+#5! $5+$6# #+!!3 !+!!6 !+""$ -#+3##
-!+3$! -$+6!5 -$+34"
acti)e e/terne 'rute

00000000000
2173& P criteriu de performanţăG date pentru finele lunii/ (ulaCele sunt cumulate de la
8nceputul aceluiaşi an calendaristic 9de e!emplu4 cifra din iunie 2015 este cumulată de la 1
ianuarie 20153/ Stocurile curente sunt obţinute prin adunarea rulaCelor la stocul de la finalul
anului precedent/
>/ ;intele ($+ vor fi aCustate 9i3 8n sus 98n Cos3 cu surplusul 9deficitul3 din tra1erile 8n cadrul
pro1ramului faţă de proiecţia de bază Rtra1erile 8n pro1ram se definesc ca tra1eri e!terne de la
creditorii oficiali 9B# şi *3 care sunt utilizabile pentru finanţarea bu1etului de stat totalS şi
9ii3 8n Cos cu 8ntre1ul cuantum al deficitului realizat faţă de proiecţia de bază din plasamentul
de obli1aţiuni e!terne al #"&/
,ra1erile din pro1ramul e!tern şi al #"& 0 &roiecţii de bază 98n milioane euro3213

!"#$ !"#%

*unie Ceptem'rie Kecem'rie Dartie
*unie Ceptem'rie Kecem'rie
realizat

<aria,ia cumulat- :n ca&rul pro(ramului
e/tern " " " "
5"" 5"" 6""

<aria,ia cumulat- a plasamentelor e/terne
&e o'li(a,iuni ale DF. #+#!! #+#!! !+$!! #+5$!
!+5$! !+5$! !+5$!

0000000000
213 (ulaCele sunt cumulate de la 8nceputul aceluiaşi an calendaristic 9de e!emplu4 cifra din
iunie 2015 este cumulată de la 1 ianuarie 20153/
B/ #ecanismul de consultare pentru rata inflaţiei la 12 luni
?/ $ntervalele de consultare trimestriale 8n Curul ratei proiectate a inflaţiei pe 12 luni 8n
preţuri de consum Raşa cum sunt măsurate de inde!ul preţurilor de consum 9$&34 publicat de
$nstitutul +aţional de StatisticăS sunt specificate mai Cos/ Dn cazul 8n care rata inflaţiei $& an0
la0an se află 8n afara intervalelor e!terioare specificate mai Cos4 autorităţile vor efectua o
consultare cu "#$ cu privire la politicile propuse ca răspuns 8nainte de a solicita alte ac@iziţii
8n cadrul pro1ramului/ Dn plus4 B+( va avea discuţii cu e!perţii "#$ 8n cazul 8n care rata
inflaţiei $& an0la0an se situează 8n afara intervalelor interioare specificate pentru finele
fiecărui trimestru 8n tabelul de mai Cos/
$ntervalul de consultare pe inflaţie

!"#$ !"#%

*unie Ceptem'rie Kecem'rie Dartie
*unie Ceptem'rie Kecem'rie
realizat realizat realizat ,int-
,int- in&icati) in&icati)

*nter)al e/terior 0limita superioar-1 $9"
$96 59" 595
*nter)al interior 0limita superioar-1 !9"
!96 %9" %95
;ealizat2.unct central 59% #93 #96 #9"
#96 $9" $95
*nter)al interior 0limita inferioar-1 "
"96 !9" !95
*nter)al e/terior 0limita inferioar-1 -#9"
-"9% #9" #95

/ riteriu de performanţă privind soldul bu1etului 1eneral consolidat
10/ Deficitul bu1etar pentru anii 2015 şi 2014 va fi monitorizat prin soldul cas@ al bu1etului
1eneral consolidat 8n clasificarea F"S 1?>%/ onform metodolo1iei naţionale4 veniturile şi
c@eltuielile aferente fondurilor -* vor fi tratate pe bază de an1aCament/ .rice 8ncasări din
privatizare vor fi tratate ca articol sub linie/ 'utorităţile se vor consulta cu e!perţii "#$ cu
privire la măsurile de corecţie 8n cazul unor nerealizări 8n materie de venituri şi finanţare
1uvernamentală/
)imita cumulată pentru soldul bu1etului 1eneral consolidat2173

0:n milioane lei1

Finele lunii iunie !"#$ 0realizat1 -696!#
Finele lunii septem'rie !"#$ 0realizat1 -6+#%$
Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0realizat1 -#5+4##
Finele lunii martie !"#% 0criteriu &e performan,-1 -%+5$3
Finele lunii iunie !"#% 0criteriu &e performan,-1 -6+!$"
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 -4+!"3
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 -#%+4#!

0000000000
2173 ifre cumulate pe parcursul anului calendaristic 9de e!emplu4 cifra din iunie 2015 este
cumulată 8ncepând din 1 ianuarie 20153/
11/ )imita cumulată pentru soldul bu1etului 1eneral consolidat va fi aCustată 8n sus cu
nerealizările de c@eltuieli aferente cofinanţării naţionale a proiectelor cu finanţare -*
9e!clusiv cofinanţarea din fonduri de top0up3/ &entru finele lunii martie 20144 soldul bu1etului
1eneral consolidat va fi aCustat 8n sus cu nerealizările de c@eltuieli trimestriale aferente
cofinanţării naţionale a proiectelor cu finanţare -* 9e!clusiv cofinanţarea din fonduri de top0
up3 raportate la un scenariu de bază de 5/225 milioane (.+4 8n limita a %50 milioane (.+/
&entru finele lunii iunie 20144 soldul bu1etului 1eneral consolidat va fi aCustat 8n sus cu
nerealizările de c@eltuieli trimestriale aferente cofinanţării naţionale a proiectelor cu finanţare
-* 9e!clusiv cofinanţarea din fonduri de top0up3 raportate la un scenariu de bază de 5/225
milioane (.+4 8n limita a %50 milioane (.+/
12/ #inisterul "inanţelor &ublice 9#"&3 va furniza de asemenea date lunare pentru a
măsura deficitul sub linie/ Soldul bu1etului 1eneral consolidat măsurat sub linie va includeB
T 9i3 finanţarea e!ternă netă4 e!cluzând câşti1urile şi pierderile din reevaluareG
T 9ii3 variaţia creditului intern net din sistemul financiar4 e!cluzând câşti1urile şi pierderile
din reevaluarea depozitelor denominate 8n valute străine şi incluzând aCustări pentruB
T 9a3 fonduri -* primite şi nec@eltuite 8ncă 9plăţi 8n avans3G
T 9b3 cereri de rambursare ale Fuvernului din fonduri -*G
T 9c3 obli1aţii ale "ondului &roprietatea neplătite 8ncăG
T 9iii3 variaţia stocului de titluri de stat emise4 netă după sc@imbările de reevaluareG
T 9iv3 variaţii nete ale altor finanţări/
Din careB
9a3 finanţare temporară pentru proiecte -*4 din care finanţare temporară pentru proiectele
finanţate din fonduri structurale şi de coeziuneG
9b3 rambursări de la -* pentru proiecte cu finanţare -*4 din care rambursări pentru
proiectele cu finanţare din fonduri structurale şi de coeziune/
Se vor furniza de asemenea şi datele privind soldul iniţial şi soldul final al contului de
,rezorerie/
15/ Dacă diferenţa dintre deficitul bu1etului 1eneral consolidat măsurat deasupra liniei şi
sub linie este mai mare de 200 milioane de lei 8n fiecare trimestru pe parcursul anului 20144
#"& se va consulta cu e!perţii "#$/ ;inta de deficit pentru primul trimestru include un
8mprumut de trezorerie pentru "( ălători pentru eliminarea de arierate4 8mprumut care va fi
8nre1istrat la prima rectificare bu1etară drept c@eltuială bu1etară/ Deficitul total al anului
include 220 milioane (.+ alocaţi acestui scop/
D/ ;inta indicativă privind stocul 8mprumuturilor nete acordate din ,rezorerie pentru
proiectele finanţate din fonduri -*
14/ #inisterul "inanţelor &ublice poate acorda 8mprumuturi nete din ,rezorerie
beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune -*4 8mprumuturi
definite ca finanţare temporară pentru proiecte -* minus rambursările de la -* pentru
proiecte cu finanţare din fonduri structurale şi de coeziune -*/ Stocul net la finele lunii
martie şi la finele lunii iunie 2014 nu poate depăşi 4 miliarde (.+ 9ţinte indicative3/
*/ riteriu de performanţă limitând emiterea de 1aranţii 1uvernamentale către sectorul
privat nefinanciar şi 8ntreprinderile publice
15/ *miterea de 1aranţii 1uvernamentale către sectorul privat nefinanciar şi către
8ntreprinderile publice va fi limitată pe parcursul duratei pro1ramului/ &lafoanele sunt
precizate 8n tabelul de mai Cos/

.lafon pentru (aran,iile &in 'u(etul (eneral consoli&at 0:n miliar&e lei1
nou-emise &e la finele anului !""6 pAn- la:

Finele lunii iunie !"#$ 0realizat1 #"93
Finele lunii septem'rie !"#$ 0realizat1 ##9%5
Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0realizat1 #!9#
Finele lunii martie !"#% 0criteriu &e performan,-1 #6
Finele lunii iunie !"#% 0criteriu &e performan,-1 #6
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 #6
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 #6

"/ riteriu de performanţă privind stocul de arierate interne al bu1etului de stat şi sistemului
de asi1urări sociale
1%/ riteriul de performanţă stabilit cu privire la stocul de arierate la nivelul bu1etului de
stat şi al fondurilor sociale 9definite 8n punctul 5 mai sus3 are 8n vedere eliminarea lor pe
durata pro1ramului/ Stocul va fi măsurat fără a se lua 8n considerare arieratele
inter1uvernamentale4 dar Fuvernul va raporta atât arieratele brute4 cât şi arieratele nete/ Dn caz
de necesitate4 Fuvernul va lua măsurile corective pentru a preveni acumularea de noi arierate/
Dn accepţiunea pro1ramului4 arierate 8nseamnă sume de plată trecute de scadenţă cu ?0 de zile
98n conformitate cu definiţia c@eltuielilor din *S'?53/ 'utorităţile se vor consulta cu ec@ipa
"#$ 8n cazul 8n care noi arierate sunt contestate ca urmare a auditului efectuat de -nitatea
centrală de armonizare a sistemelor de mana1ement financiar şi control/ a articol de
memorandum4 arieratele spitalelor de la administraţia centrală vor fi raportate separat/

Ctocul &e arierate la ni)elul 'u(etului &e stat 8i 0:n miliar&e lei1
al fon&urilor sociale

Finele lunii iunie !"#$ 0realizat1 "9"$5
Finele lunii septem'rie !"#$ 0realizat1 "9"#6
Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0realizat1 "9"#335
Finele lunii martie !"#% 0criteriu &e performan,-1 "9"!"
Finele lunii iunie !"#% 0criteriu &e performan,-1 "9"!"
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 "9"#45
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 "9"#5

F/ riteriu de performanţă permanent privind neacumularea de arierate e!terne la nivelul
bu1etului 1eneral consolidat
16/ )a nivelul bu1etului 1eneral consolidat nu se vor acumula arierate la plăţile e!terne pe
durata pro1ramului/ Dn accepţiunea acestui criteriu de performanţă4 un arierat la plata e!ternă
va fi definit ca o plată a bu1etului 1eneral consolidat care nu a fost efectuată 8n termen de 6
zile de la data scadenţei/ riteriul de performanţă se va aplica pe bază permanentă/
=/ ;inta indicativă privind c@eltuielile curente primare ale bu1etului 1eneral consolidat
1>/ ;inta indicativă privind c@eltuielile curente primare ale bu1etului 1eneral consolidat
este definită ca incluzând c@eltuielile de personal4 c@eltuielile cu bunurile şi serviciile e!clusiv
fonduri -* 9specificate 8n cate1oria de 8mprumuturi e!terne nerambursabile34 subvenţii4
transferuri către entităţi publice4 pensii 9cate1oria de asistenţă socială din bu1etul asi1urărilor
sociale34 aCutorul de stat şi alte c@eltuieli din cate1oria alte transferuri4 "ondul de rezervă şi
alte c@eltuieli clasificate 8n tabelele de raportare lunară/ ifrele realizate 9faţă de care se va
compara ţinta3 vor include plăţile aferente planurilor de reducere a arieratelor şi c@eltuielile
finanţate prin ta!a de claL0bacM/

<aria,ia cumulat- a c>eltuielilor curente primare 0:n milioane lei1
ale 'u(etului (eneral consoli&at*#1

Finele lunii iunie !"#$ 0realizat1 4"9%#!
Finele lunii septem'rie !"#$ 0realizat1 #"5954"
Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0realizat1 #%%956"
Finele lunii martie !"#% 0,int-1 $695""
Finele lunii iunie !"#% 0,int-1 4$9"""
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 #"39"""
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 #5"95""

0000000000
213 ifre cumulate pe parcursul anului calendaristic 9de e!emplu4 cifra din iunie 2015 este
cumulată 8ncepând cu 1 ianuarie 20153/
$/ ;intă indicativă privind arieratele la nivelul bu1etelor locale
1?/ ;inta indicativă privind stocul de arierate interne la nivelul bu1etelor locale are 8n
vedere neacumularea de noi arierate şi reducerea lor pe durata pro1ramului/ Dn caz de
necesitate4 Fuvernul va lua măsuri corective pentru a preveni acumularea de noi arierate/ Dn
accepţiunea pro1ramului4 arierate 8nseamnă sume de plată trecute de scadenţă cu ?0 de zile 98n
conformitate cu definiţia c@eltuielilor din *S'?53/ a articol de memorandum4 arieratele
spitalelor de la administraţia locală vor fi raportate separat4 trimestrial/

Ctocul &e arierate la ni)elul 'u(etelor locale 0:n miliar&e lei1

Finele lunii iunie !"#$ 0realizat1 "9#%$
Finele lunii septem'rie !"#$ 0realizat1 "9!$6
Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0realizat1 "9#36
Finele lunii martie !"#% 0,int-1 "9$""
Finele lunii iunie !"#% 0,int-1 "9!5"
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 "9!""
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 "9!""

U/ 'bsorbţia fondurilor -*
20/ ontribuţia din fonduri -* menţionată 8n condiţionalitatea #,D va fi măsurată luând 8n
calcul c@eltuielile eli1ibile din fondurile structurale şi de coeziune 9"S3 şi din "ondul
*uropean '1ricol şi de Dezvoltare (urală 9"*'D(3/
V/ #onitorizarea 8ntreprinderilor publice
21/ Dntreprinderile de stat sunt definite ca fiind toate companiile4 inclusiv institutele de
cercetare4 8nre1istrate 8n baza )e1ii nr/ 5171??0 9modificată3 şi re1iile autonome or1anizate 8n
baza )e1ii nr/ 1571??0 9modificată34 8n care ponderea cumulată a capitalului public este de
peste 50 procente inclusiv4 deţinut direct sau indirect de autorităţile centrale ori locale/
22/ Se stabilesc ţinte indicative trimestriale pentru trimestrele $ şi $$ ale anului 2014 pentru
soldul a1re1at operaţional net de subvenţii şi de efectele operaţiunilor financiare şi contabile
nerecurente 9one0off3 acumulat pe an calendaristic4 pentru următoarele 8ntreprinderi publiceB
/+/ ăi "erate "( 0 S/'/ şi 5 dintre filialele sale 9S// $ntervenţii "eroviare 0 S/'/4
$nformatică "eroviară 0 S/'/4 S// Sere şi &epiniere 0 S/'/4 S// *lectrificare "( 0 S/'/ şi
S// Dntreţinere #ecanizată 0 S/'/34 S/+/ de ,ransport "eroviar de #arfă K"( #arfăK 0 S/'/
şi filiala sa 9S// Dntreţinere şi (eparaţii )ocomotive şi -tilaCe 0 S/'/3 şi S/+/ ,ransport
"eroviar de ălători K"( ălătoriK 0 S/'/ şi filiala sa 9S// de (eparaţii )ocomotive /"/(/
S() Braşov 0 S/'/3/ Datele vor fi furnizate 8mpreună cu rezultatele operaţionale de către
companie/ ;intele vor fi următoareleB

7imita sol&ului a(re(at opera,ional*#1 0:n miliar&e lei1

Finele lunii &ecem'rie !"#! 0realizat1 -$9#
Finele lunii iunie !"#$ 0realizat1 -#9"
Finele lunii septem'rie !"#$ 0preliminar1 -#9$
Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0preliminar1 -!9!
Finele lunii martie !"#% 0,int-1 -"94
Finele lunii iunie !"#% 0,int-1 -"93
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 -#9!
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 -!9#

00000000000
213 ifre cumulate pe parcursul anului calendaristic 9de e!emplu4 cifra din iunie 2015 este
cumulată 8ncepând din 1 ianuarie 20153/
25/ Dn cazul 8n care una dintre aceste 8ntreprinderi se află plasată 8n procedură de insolvenţă
sau lic@idare4 eveniment ce intervine atunci când se 8nscrie 8n re1istrul comerţului că
8ntreprinderea a intrat 8n procedură de insolvenţă sau de lic@idare4 ori dacă pac@etul maCoritar
de acţiuni a fost privatizat4 eveniment ce intervine atunci când se 8ncasează plata de la o
entitate 8n care statul nu deţine o participaţie care să 8i confere control asupra acesteia4 8n
sc@imbul pac@etului maCoritar de acţiuni ale 8ntreprinderii4 ţinta a1re1ată menţionată mai sus
nu se va aCusta cu soldul ţintei soldului operaţional iniţial stabilit pentru acea companie/ Dn
cazul 8n care oricare dintre companiile menţionate mai sus este divizată creându0se o nouă
companie4 ambele companii vor rămâne sub monitorizare/ Dacă unele dintre companiile
menţionate mai sus sunt comasate4 companiile nou0create vor rămâne sub monitorizare/
24/ Se stabilesc ţinte indicative trimestriale pentru trimestrele $ şi $$ ale anului 2014 pentru
stocul sumelor de plată al 8ntreprinderilor de stat deţinute de administraţia centrală4 ce nu au
fost efectuate până la data scadenţei/ Stocul e!clude sumele de plată restante ale acelor
8ntreprinderi de stat deţinute de administraţia centrală ce sunt deCa 8n procedură de insolvenţă
sau de lic@idare/ Data iniţială de măsurare a stocului este 51 decembrie 2012/ Datele se vor
raporta la nivel de companie/ ;intele vor fi următoareleB

.lafon pentru sumele &e plat- ce au &ep-8it &ata 0:n miliar&e lei1
sca&en,ei*#1

Finele lunii &ecem'rie !"#! 0realizat1 #!94
Finele lunii iunie !"#$ 0realizat1 69$
Finele lunii septem'rie !"#$ 0preliminar1 49"
Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0preliminar1 49!
Finele lunii martie !"#% 0,int-1 59%
Finele lunii iunie !"#% 0,int-1 %96
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 $93
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 $9%

000000000
213 Dncepând cu finele lunii martie 20144 plăţile restante acumulate şi raportate de companii
pe perioada 8n care se află 8n procedură de insolvenţă vor fi e!cluse din ţintă/
Dn cazul 8n care una dintre aceste 8ntreprinderi se află 8n procedură de insolvenţă sau
lic@idare4 eveniment ce intervine atunci când se 8nscrie 8n re1istrul comerţului că
8ntreprinderea a intrat 8n procedură de insolvenţă sau de lic@idare4 ori dacă pac@etul său
maCoritar de acţiuni a fost privatizat4 eveniment ce intervine atunci când se 8ncasează plata de
la o entitate 8n care statul nu deţine o participaţie care să 8i confere control asupra acesteia4 8n
sc@imbul pac@etului maCoritar de acţiuni ale 8ntreprinderii4 ţinta a1re1ată menţionată mai sus
nu se va aCusta cu sumele de plată restante ale acelei companii/ Dn cazul 8n care oricare dintre
companiile menţionate mai sus este divizată creându0se o nouă companie4 ambele companii
vor rămâne sub monitorizare/ Dacă unele dintre companiile menţionate mai sus sunt
comasate4 companiile nou0create vor rămâne sub monitorizare/
25/ Se stabilesc ţinte indicative trimestriale pentru trimestrele $ şi $$ ale anului 2014 pentru
stocul principalului de plată ce a depăşit data scadenţei de la S/+/ de ,ransport "eroviar de
#arfă K"( #arfăK 0 S/'/ şi subsidiara sa 9S// Dntreţinere şi (eparaţii )ocomotive şi -tilaCe
0 S/'/3/ Data de la care se 8ncepe măsurarea stocului principalului va fi 51 decembrie 2015/
;inta e!clude dobânzile şi penalităţile e!istente şi viitoare calculate la stocul de plăţi restante
la data de 51 decembrie 2015/ ;intele vor fi următoareleB

.lafon pentru sumele &e plat- ce au &ep-8it &ata 0:n milioane lei1
sca&en,ei

Finele lunii &ecem'rie !"#$ 0preliminar1 339!
Finele lunii martie !"#% 0,int-1 339!
Finele lunii iunie !"#% 0,int-1 339!
Finele lunii septem'rie !"#% 0in&icati)1 339!
Finele lunii &ecem'rie !"#% 0in&icati)1 339!

)/ erinţe de raportare pentru acţiunile prealabile
2%/ Dndeplinirea acţiunii prealabile referitoare la raportarea acţiunilor 8ntreprinse pentru
reducerea arieratelor la DS presupune primirea de către "#$B
E pentru cele 5 8ntreprinderi de stat S// $ntervenţii "eroviare 0 S/'/4 S// Servicii
*ner1etice .ltenia 0 S/'/ "iliala *lectrica4 S// ,ipo1rafica "ilaret 0 S/'/ aflate 8n proceduri
de insolvenţă sau lic@idare 0 a @otărârilor adunării 1enerale a acţionarilor privind plasarea 8n
procedură de insolvenţă sau lic@idareG
E pentru plata de la bu1et 8n sumă de cel puţin 220 milioane (.+ pentru eliminarea
parţială a arieratelor companiilor feroviare către furnizorii de electricitate 0 a ordonanţei de
ur1enţă a Fuvernului şi a cererii aprobate de retra1ereG
E pentru plata de la bu1et pentru eliminarea arieratelor +'D+( la 51 decembrie 2015 0 a
documentului de desc@idere de creditG
E pentru 8nc@irierea sau 8nc@iderea a peste 600 Mm desfăşuraţi de linie de cale ferată 0 a
@otărârii Fuvernului aprobate şi publicate 8n #onitorul .ficial al (omâniei/
#/ erinţe de raportare pentru administraţia fiscală
26/ '+'" va furniza date trimestriale 98n termen de 25 de zile3 despre rezultatele obţinute
8n materie de inspecţii şi acorduri de 8nlesnire la plată faţă de ţintele prevăzute 8n tabelul
următorB
(omâniaB $nspecţii şi 'corduri de Dnlesnire la &lată

!"## !"#! !"#$ !"#%

Eotal Eotal E#
E! E$ E%

*nspec,ii
Dari contri'ua'ili
Nr+ &e inspec,ii finalizate !6! !%$ !%! $"5 56
35 6! 4"
Cume suplimentare sta'ilite la !+%%595 3%%9" !+5539# #+%%49! !459!
%5"96 $639# $$!9!
inspec,ie 0mil9 lei1
<erific-ri fiscale
Kirec,ia &e persoane fizice cu
a)eri mari
<erific-ri preala'ile finalizate - - !% 6 6
<erific-ri fiscale - - - #" "
" #"
Cuantumul impozitului pe )enit !$69$ !5!9! !649$ !6$9% -
- - -
&eclarat &e contri'ua'ilii &in
(rupul .FFD 0mil lei1*#21
Fcor&uri &e :nlesnire la plat-
:nc>eiate pentru eliminarea
arieratelor*!21
Dari contri'ua'ili
Num-r &e acor&uri &e :nlesnire #5 %! 54 64 4%
6" 6$ 64
la plat- :nc>eiate
<aloare acor&uri &e :nlesnire la $439" 55$9" 3$39!% #+%439" #+#6%9"
#+!6"9" #+!%59" #+%439"
plat- :nc>eiate 0V""" lei1
Contri'ua'ili miOlocii
Num-r &e acor&uri &e :nlesnire la !$! 55" 445 #+#5% 3$$
#+"#6 #+"36 #+#5%
plat- :nc>eiate
<aloare acor&uri &e :nlesnire la #4%9" $369" $359!# 6639$ 6"695
63!9! 6"!96 6639$
plat- :nc>eiate 0V""" lei1

0000000
2173 $mpozitul pe venit declarat 8n anul curent este aferent veniturilor obţinute 8n anul
precedent/
2273 Se referă la evoluţia stocului 9intrări noi minus plăţi efectuate sau anulări3 de acorduri
de 8nlesnire la plată şi a valorilor corespondente/
+/ erinţe de raportare
2>/ &erformanţa 8n cadrul pro1ramului va fi monitorizată 8n baza datelor furnizate "#$ şi
* de B+( şi #"& după cum este prezentat 8n tabelul de mai Cos/ 'utorităţile vor transmite
cu promptitudine e!perţilor "#$ şi * orice revizuiri de date4 precum şi orice alte informaţii
necesare pentru monitorizarea acordului cu "#$ şi cu */
$/ (omâniaB "urnizarea de date către "#$ şi *
GH
I
J Frticol J .erio&icitate
J
LT
N
J Ke furnizat &e Dinisterul Finan,elor .u'lice
J
LH
N
JKate lunare preliminare pri)in& conturile J7unar9 pe !5 ale lunii urm-toare
J
J'u(etului (eneral consoli&at9 inclusi) pe 'aza J
J
JPFCD !""# J
J
JKate finale trimestriale pri)in& :mprumuturile JErimestrial9 :n a 5-a zi &up-
termen J
Jnete acor&ate &e trezorerie pentru proiectele cu J
J
Jfinan,are ?@ J
J
JKate lunare preliminare con,inAn& &efalcarea J7unar9 pe !5 ale lunii urm-toare
J
Jc>eltuielilor BPC aferente proiectelor ?@ J
J
Jpost-a&erare 0cofinan,are9 c>eltuieli J
J
Jneeli(i'ile9 corec,ii9 fon&uri ram'ursa'ile 8i J
J
Jtop-up-uri &e la ?@1 J
J
JKate lunare preliminare con,inAn& o &efalcare pe J7unar9 :n ultima zi a lunii
J
Jfiecare pro(ram opera,ional9 inclusi) intr-ri Jurm-toare
J
J&e fon&uri+ J
J
JKate finale trimestriale pri)in& conturile JErimestrial9 &ate cas>9 :n a $5-
a J
J'u(etului (eneral consoli&at9 inclusi) Jzi &up- termen
J
J:ntreprin&erile pu'lice &efinite pe 'aza @CF35 JErimestrial9 &ate :n
conta'ilitate J
J8i &efalcarea c>eltuielilor BPC aferente J&e an(aOament9 :n a 55-a zi
J
Jproiectelor ?@ J&up- termen
J
JKeficitul BPC utilizAn& &efini,ia @CF35 JErimestrial9 cu un &ecalaO &e $
luni J
JKate preliminare pri)in& finan,area su' linie J7unar9 cu un &ecalaO &e ma/imum
$5 J
Jpentru BPC J&e zile &up- termen
J
JKate finale trimestriale pri)in& finan,area JErimestrial9 nu mai tArziu &e %5
&e J
Jsu' linie pentru BPC9 incluzAn& &etalii pri)in& Jzile &up- termen
J
Jemisiunile interne 8i e/terne 8i ram'urs-rile J
J
J0pe )alute1 J
J
JEotal sume &e plat- 8i arierate ale BPC9 J.reliminar lunar9 :n &ecursul
lunii J
Jinclusi) 'u(ete locale 8i spitalele aflate :n Jurm-toare9 trimestrial9 :n
termen J
Ja&ministrarea autorit-,ilor a&ministra,iei J&e 55 &e zile
J
Jcentrale 8i locale J
J
J;aport &e pro(res pri)in& sta&iul au&itului JErimestrial9 :n cel mult %5 &e
zile J
Jstocului &e arierate locale contestate J&e la finele fiec-rui trimestru
J
JKate pri)in& :ntArzierile la plat- 8i J7unar9 la finele fiec-rei luni
J
Jarieratele aferente ram'urs-rilor la me&icamente J
J
J&e c-tre Casa Na,ional- &e Fsi(ur-ri &e C-n-tate J
J
J0farmacii 8i an(rosi8ti19 cu accent special J
J
Jpe implementarea Kirecti)ei 4 J
J
JCtocul &e arierate e/terne ale 'u(etului JWilnic9 cu un &ecalaO &e
J
Ja&ministra,iei centrale Jma/imum 4 zile
J
JKatoria pu'lic- 8i (aran,ii (u)ernamentale J7unar9 :n termen &e o lun-
J
Jnou-emise J
J
JKate lunare preliminare pri)in& c>eltuielile JKate lunare preliminare :n
termen J
Jprimare ale BPC9 net &e fon&uri ?@ J&e !5 &e zile
J
JKate finale trimestriale pri)in& c>eltuielile JErimestrial9 :n termen &e $5 &e
J
Jprimare ale BPC9 net &e fon&uri ?@ Jzile &up- termen
J
JCalen&are care in&ic- &atele anticipate &e JErimestrial9 :n termen &e #"
zile &e J
Jfinalizare a principalelor etape ce con&uc la Jla finalizarea fiec-rui
trimestru J
Jlansarea ofertelor pu'lice ini,iale pentru J
J
Jcompaniile &e stat &in &omeniul ener(iei J
J
JKate preliminare pri)in& sol&ul opera,ional9 J7unar9 :n termen &e !5 &e zile
J
Jprofiturile9 stocul sumelor &e plat- restante 8i J
J
Jc>eltuielile &e personal pentru fiecare &intre J
J
Jprincipalele :ntreprin&eri pu'lice &efinite la J
J
Jpunctul !! J
J
JKate finale pri)in& sol&ul opera,ional9 JErimestrial9 la finele lunii mai
J
Jprofiturile9 stocul sumelor &e plat- restante 8i Jpentru anul prece&ent 8i finele
J
Jc>eltuielile &e personal pentru fiecare &intre Jlunii au(ust pentru primul
J
Jprincipalele :ntreprin&eri pu'lice &efinite la Jsemestru al anului curent
J
Jpunctul !! J
J
JKate preliminare pri)in& stocul principalului J7unar9 :n termen &e !5 &e zile
J
Jsumelor &e plat- restante la companiile &e stat J
J
Ji&entificate la punctul !6 J
J
JKatele )or prezenta separat principalul9 J
J
J&o'Anzile 8i penalit-,ile aferente sumelor &e J
J
Jplat- restante+ J
J
JKate preliminare pri)in& stocul sumelor &e plat- JErimestrial9 :n termen &e $5
J
Jrestante pentru fiecare :ntreprin&ere pu'lic- J&e zile
J
J&efinite la punctul !# J
J
JKate finale pri)in& stocul sumelor &e plat- JErimestrial9 la finele lunii mai
J
Jrestante pentru fiecare :ntreprin&ere pu'lic- Jpentru anul prece&ent 8i finele
J
J&efinite la punctul !# Jlunii au(ust pentru primul
J
J Jsemestru al anului curent
J
JKate pri)in& (ranturile pentru proiecte ?@ J7unar9 :n termen &e $ s-pt-mAni
&e J
J0ram'urs-ri 8i a)ansuri19 c>eltuieli &e capital Jla finele fiec-rei luni
J
J8i su')en,ii acoperite &e a)ansurile ?@ sau J
J
Jeli(i'ile pentru ram'urs-ri ?@ le(ate &e J
J
Jproiecte spriOinite &e ?@ con)enite :n mo& J
J
Jspecific cu ?@ J
J
J J
J
JCol&ul CEC :n ;RN J7unar9 :n termen &e &ou-
J
J Js-pt-mAni &e la finele fiec-rei
luni J
JCol&ul celor &ou- conturi :n )alut- utilizate J7unar9 :n termen &e &ou-
s-pt-mAni J
Jpentru finan,area 'u(etar- 8i pentru J&e la finele fiec-rei luni
J
Jr-scump-rarea &atoriei pu'lice 0me&ia 8i finele J
J
Jperioa&ei1 J
J
JCol&ul :ncas-rilor &in pri)atiz-ri :nre(istrate J7unar9 :n termen &e &ou-
s-pt-mAni &eJ
J:n contul Erezoreriei Ctatului9 &etalii &espre Jla finele fiec-rei luni
J
Jsume re)en&icate &in aceste :ncas-ri 8i ie8irile J
J
Jnete proiectate J
J
J;aportarea pro(reselor :nre(istrate :n JErimestrial se )a transmite cu
&ou- J
Jimplementarea analizei func,ionale a Js-pt-mAni :naintea fiec-rei
misiuni9 J
Ja&ministra,iei pu'lice &in ;omAnia Jpentru fiecare &in cele #!
ministere J
JKate pri)in& su')en,iile pe fiecare minister JErimestrial9 la o lun- &up-
J
J J:nc>eierea trimestrului+
;aportare J
J Jsuplimentar- cu o s-pt-mAn-
:nainte J
J J&e misiunea &e e)aluare
J
JKate pri)in& num-rul &e an(aOa,i &in sectorul J7unar9 la finele fiec-rei luni
J
Jpu'lic 8i sta&iul implement-rii Rr&onan,ei &e J
J
Jur(en,- nr+ 442!"#$9 :n special num-rul &e J
J
Jposturi re&use :n ministerele &in a&ministra,ia J
J
Jcentral- 8i cre8terile &e personal la ni)elul J
J
Jautorit-,ilor locale J
J
ST
U
GH
I
J Frticol J .erio&icitate
J
LT
N
J Ke furnizat &e Banca Na,ional- a ;omAniei
J
LH
N
JKate ;*N9 pe componente9 atAt conform ratei &e JC-pt-mAnal9 :n fiecare luni &up-
J
Jsc>im' &in pro(ram9 cAt 8i a celei reale Js-pt-mAna &e raportare 8i cu un
J
J J&ecalaO &e $ zile lucr-toare :n
cazulJ
J J&atelor &e final &e trimestru
J
JKate pri)in& analiza monetar- :n formatul J7unar9 :n termen &e $" &e zile
&e la J
Jcon)enit cu e/per,ii FD* 8i ai C@ Jfinele lunii
J
JPraficul pl-,ilor contractuale e/terne ale J7unar9 %5 &e zile &up- finele
J
Jsectorului 'ancar sca&ente :n urm-toarele % Jfiec-rei luni
J
Jtrimestre9 &o'An&a 8i amortizare 0pentru J
J
J:mprumuturile pe termen me&iu 8i lun(1 J
J
JPraficul pl-,ilor contractuale e/terne ale J7unar9 %5 &e zile &up- finele
J
Jsectorului corporatist sca&ente :n urm-toarele Jfiec-rei luni
J
J% trimestre9 &o'An&a 8i amortizare 0pentru J
J
J:mprumuturile pe termen me&iu 8i lun(1 J
J
JCtocul &atoriei e/terne pe termen scurt ale J7unar9 %5 &e zile &up- finele
J
J'-ncilor 8i corpora,iilor Jfiec-rei luni
J
JBalan,a &e pl-,i :n formatul FD* utilizat J7unar9 %5 &e zile &up- finele
J
Jactualmente pentru raportare Jfiec-rei luni
J
J@/punerea 0&epozite9 :mprumuturi9 :mprumuturi J7unar9 !" &e zile &up- finele
J
Jsu'or&onate1 ale 0i1 '-ncilor-mam- str-ine Jfiec-rei luni
J
Jc-tre su'si&iarele lor &in ;omAnia; 0ii1 *F* 8i J
J
J0iii1 al,i cre&itori c-tre '-nci &in ;omAnia J
J
J0:n mone&- na,ional- 8i str-in-1 J
J
J*nforma,ii &etaliate pe fiecare 'anc- :n parte JErimestrial9 :n %5 &e zile &up-
J
J&espre :mprumuturile restructurate acor&ate Jfinele fiec-rui trimestru
J
Jpopula,iei 8i companiilor9 inclusi) BC J
J
J*n&icatori ai st-rii &e s-n-tate financiar-*#1 J7unar9 %5 &e zile &up- finele
J
J Jfiec-rei luni
J
J;ezer)ele )alutare inclusi) informa,ii pri)in& JBis-pt-mAnal
J
Jinter)en,iile pe pia,a )alutar- 8i swap-urile J
J
Jefectuate &e BN; J
J
JFD* 8i C@ )or fi ime&iat informate :n cazul J*me&iat &up- apari,ia
e)enimentului J
Junei pier&eri 'ru8te &e rezer)e ce &ep-8e8te J
J
J6"" &e milioane &e euro J
J
ST
U
0000000
2173 Datele privind solvabilitatea vor fi furnizate trimestrial/
00000000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful