LEGE nr.

74 din 10 iunie 2014
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii
Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14
noiembrie !1"
EMITENT: #AR$AM%&'($
PUBLICAT ÎN: M)&*')R($ )+*C*A$ nr, 44- din 1. iunie !14
Data Intrarii in vi!are: 22 Iunie 2014
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#arlamentul României adoptă pre0enta le1e,
AR'*C)$ (&*C
2e ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie
!1",
Această le1e a fost adoptată de #arlamentul României, cu respectarea prevederilor art, 34 şi
ale art, 35 alin, 67 din Constituţia României, republicată,
#R%8%9*&'%$% CAM%R%* 9%#('A:*$)R
;A$%R*(/8'%+A& <G)&%A
p, #R%8%9*&'%$% 2%&A'($(*,
*)A& C=%$AR(
Bucureşti, 1! iunie !14,
&r, 34,
AC)R9
>ntre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, denumite >n continuare
părţi,
>n scopul asi1urării protecţiei reciproce a tuturor informaţiilor clasificate cărora li s/a
atribuit un nivel de clasificare de securitate >n statul uneia dintre părţi şi care au fost transmise
statului celeilalte părţi,
dorind să stabilească re1ulile de protecţie reciprocă a informaţiilor clasificate care se vor
e?tinde asupra tuturor acordurilor de cooperare ce urmea0ă a fi >nc@eiate >ntre părţi şi asupra
contractelor ce vor fi >ncredinţate >ntre persoanele Auridice de drept public sau privat din
statele părţilor şi care implică sc@imbul de informaţii clasificate,
au convenit următoareleB
AR', 1
9omeniul de aplicare
617 #re0entul acord constituie ba0a le1ală a tuturor activităţilor ce implică sc@imbul de
informaţii clasificate >ntre părţi referitor laB
a7 cooperarea dintre părţi >n domeniul apărării naţionale şi orice alte aspecte le1ate de
securitatea naţionalăC
b7 cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi >ntre or1anismele de
stat sau alte persoane de drept public sau privat din statele părţilor >n domeniul apărării
naţionale şi orice alte aspecte privind securitatea naţionalăC
c7 vân0are de ec@ipamente, produse şi DnoE/@oE,
67 #re0entul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părţi pentru a obţine informaţiile
clasificate pe care cealaltă parte le/a primit de la un terţ,
6"7 #re0entul acord nu va afecta obli1aţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri
internaţionale şi nu va fi folosit >mpotriva intereselor, securităţii şi inte1rităţii teritoriale ale
altor state,
AR',
9efiniţii
Fn sensul pre0entului acordB
a7 informaţie clasificată >nseamnă orice informaţie, document sau material, care, indiferent
de forma acesteia, necesită protecţie >mpotriva de0văluirii sau distru1erii neautori0ate,
>nsuşirii ile1ale, deteriorării sau pierderii şi care a fost desemnată ca atare >n ba0a le1islaţiei
din statul uneia dintre părţiC
b7 contractGsubcontract clasificat >nseamnă un contractGsubcontract care conţine sau implică
acces la informaţii clasificateC
c7 nivel de clasificare de securitate >nseamnă o cate1orie care, >n conformitate cu le1islaţia
naţională, indică importanţa informaţiilor clasificate şi determină anumite restricţii privind
accesul la aceste informaţii, măsuri de protecţie şi marcaAeC
d7 incident de securitate >nseamnă o acţiune sau o omisiune contrară le1islaţiei naţionale
sau re1lementărilor de securitate ale oricăreia dintre părţi care are sau poate avea ca re0ultat
de0văluirea sau distru1erea neautori0ată, >nsuşirea ile1ală, deteriorarea sau pierderea
informaţiilor clasificateC
e7 certificat de securitate a personalului >nseamnă un document emis >n ba0a unei proceduri
de investi1are şi prin care se determină loialitatea şi credibilitatea unei persoane, se confirmă
>ndeplinirea condiţiilor prevă0ute >n le1islaţia naţională şi pe ba0a căruia se acordă persoanei
respective accesul la informaţii cu un anumit nivel de clasificare de securitateC
f7 certificat de securitate industrială >nseamnă un document acordat de autoritatea
competentă de securitate, prin care se atestă că o persoană Auridică este abilitată să participe la
activităţi precontractuale sau să derule0e contracteGsubcontracte clasificate, >n conformitate cu
le1islaţia naţională respectivăC
17 parte emitentă >nseamnă partea, inclusiv persoane Auridice de drept public sau privat din
statul părţii respective, care emite informaţiile clasificateC
@7 partea primitoare >nseamnă partea, inclusiv persoane de drept public sau privat din statul
părţii respective, care primeşte informaţiile clasificateC
i7 terţ >nseamnă orice stat, or1ani0aţie internaţională, persoană Auridică de drept public sau
privat care nu este parte la acest acord,
AR', "
&ivelurile de clasificare de securitate
#ărţile au stabilit următoarea ec@ivalenţă a nivelurilor de clasificare de securitate naţionaleB
┌────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Pentru Guvernul României │ Echivalentul │ Pentru Consiliul de Miniştri │
│ │în limba enle!"│ din Re#ublica $lbania │
%────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'
│()R*C) (ECRE) +E *MP,R)$-./ │ │ │
│+E,(E0*)/ │),P (ECRE) │)EPER (E1RE) │
%────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'
│()R*C) (ECRE) │(ECRE) │(E1RE) │
%────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'
│(ECRE) │C,-2*+E-.*$3 │1,-2*+E-C*$3 │
%────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'
│(ECRE) +E (ER4*C*5 │RE()R*C)E+ │* 152*65$R │
7────────────────────────────8────────────────8──────────────────────────────9
AR', 4
Autorităţile competente de securitate
617 Autorităţile competente de securitate din statele părţilor autori0ate să implemente0e
măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate suntB
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ :n România │ :n Re#ublica $lbania │
%───────────────────────────────────&─────────────────────────────────────────'
│G54ER-53 R,M;-*E* ,2*C*53 │+RE<),R*$ E (*G5R*M*) )E *-2,RM$C*,-*) )E│
│REG*()R535* -$.*,-$3 $3 │13$(*2*15$R = ne varesi te 1r>eministrit │
│*-2,RM$.**3,R (ECRE)E +E ()$) │Classi?ied *n?ormation (ecurit> │
│Government o? România -a@ional │+irectorate = Prime=minister ,??ice │
│Reistr> ,??ice ?or Classi?ied │ │
│*n?ormation │ │
7───────────────────────────────────8─────────────────────────────────────────9
67 Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc despre orice modificare
relevantă survenită >n datele oficiale de contact,
AR', 4
Accesul la informaţii clasificate
617 Accesul la informaţiile clasificate 2%CR%'GH)&+*9%&C*A$GC)&+*9%&:*A$ şi de
nivel superior se va limita numai la persoanele care, >n vederea >ndeplinirii >ndatoririlor
oficiale şi a sarcinilor de serviciu, necesită acces la aceste informaţii şi cărora li s/au acordat
certificate de securitate a personalului,
67 Accesul la informaţiile clasificate 2%CR%' 9% 2%R;*C*(G*
H(+*<(ARGR%2'R*C'%9 se va limita numai la persoanele care, >n vederea >ndeplinirii
>ndatoririlor oficiale şi a sarcinilor de serviciu, necesită acces la aceste informaţii şi cu
condiţia ca persoanele respective să >ndeplinească cerinţele pentru acces la aceste informaţii
clasificate >n conformitate cu le1islaţiile naţionale ale părţilor,
6"7 #artea primitoareB
a7 nu va transmite informaţii clasificate unui terţ fără consimţământul prealabil scris al
părţii emitenteC
b7 va asi1ura pentru toate informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi
pentru informaţiile naţionale clasificate având nivel de clasificare de securitate ec@ivalent, >n
conformitate cu art, "C
c7 nu va folosi informaţiile clasificate >n alte scopuri decât cele pentru care au fost
furni0ateC
d7 va respecta drepturile de proprietate intelectuală care implică informaţii clasificateC
e7 nu va declasifica şi nu va scădea nivelul de clasificare de securitate al informaţiilor
clasificate primite fără consimţământul prealabil scris al părţii emitente sau la cererea
acesteia,
AR', 5
'ransmiterea informaţiilor clasificate
617 *nformaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari sau alte
miAloace convenite de autorităţile competente de securitate, Autoritatea competentă de
securitate a părţii primitoare va confirma >n scris primirea informaţiilor clasificate,
67 9acă e?istă un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile
competente de securitate vor conveni şi vor aproba miAloacele de transport, traseul şi măsurile
de securitate pentru fiecare ca0 >n parte,
6"7 *nformaţiile clasificate vor fi transmise electronic numai >n formă criptată prin utili0area
dispo0itivelor cripto1rafice certificate şi convenite de autorităţile competente de securitate,
647 #artea emitentă va informa partea primitoare asupra condiţiilor suplimentare de
transmitere sau de limitare a utili0ării informaţiilor clasificate transmise,
AR', 3
Marcarea informaţiilor clasificate
617 #artea primitoare va marca informaţiile clasificate transmise de partea emitentă cu
nivelul de clasificare de securitate naţional corespun0ător, conform ec@ivalenţelor stabilite >n
art, ",
67 Multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate primite vor fi marcate şi 1estionate
>n acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate ori1inale,
6"7 Cerinţele referitoare la marcaA se vor aplica şi informaţiilor clasificate 1enerate >n
le1ătură cu un contractGsubcontract clasificat,
647 #artea emitentă va informa partea primitoare asupra oricăror modificări survenite >n
nivelul de clasificare de securitate al informaţiilor clasificate transmise,
AR', -
Multiplicarea şi traducerea informaţiilor clasificate
617 *nformaţiile 2'R*C' 2%CR%' 9% *M#)R'A&:I 9%)2%B*'IG'%#%R
2%HR%'G')# 2%CR%' vor putea fi traduse şi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al
autorităţii competente de securitate din statul părţii emitente,
67 Fn ca0ul multiplicării informaţiilor clasificate, nivelul de clasificare de securitate
ori1inal al acestora va fi de asemenea multiplicat,
6"7 'oate traducerile informaţiilor clasificate vor fi efectuate de persoane care deţin
certificate de securitate a personalului, 'raducerile vor fi marcate cu acelaşi marcaA al
nivelului de clasificare de securitate ca şi ori1inalul şi vor conţine o adnotare >n limba >n care
au fost traduse, prin care se va indica faptul că acestea conţin informaţii clasificate ale părţii
emitente,
647 'oate multiplicările şi traducerile informaţiilor clasificate vor fi supuse aceloraşi măsuri
de protecţie ca şi informaţiile ori1inale, &umărul de copii se va limita la cel necesar pentru
scopurile oficiale,
AR', .
9istru1erea informaţiilor clasificate
617 *nformaţiile clasificate vor fi distruse >n conformitate cu le1islaţia naţională a părţii
primitoare astfel >ncât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă,
67 *nformaţiile clasificate pot fi distruse numai cu acordul prealabil scris sau la cererea
părţii emitente,
6"7 #artea primitoare va informa >n scris partea emitentă cu privire la distru1erea
informaţiilor clasificate,
647 *nformaţiile 2'R*C' 2%CR%' 9% *M#)R'A&:I 9%)2%B*'IG'%#%R
2%HR%'G')# 2%CR%' nu vor fi distruse, ci returnate părţii emitente,
647 Fn ca0ul >n care este imposibilă proteAarea sau returnarea informaţiilor clasificate
1enerate sau transmise >n ba0a acestui acord, acestea vor fi distruse imediat, #artea primitoare
va notifica >n scris, >n timp util, partea emitentă cu privire la distru1erea informaţiilor
clasificate,
AR', 1!
Cooperarea de securitate
617 #ărţile >şi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi
certificatele de securitate industrială emise pentru cetăţenii şi persoanele Auridice din statele
părţilor, >n conformitate cu le1islaţiile lor naţionale, >n ceea ce priveşte accesul la informaţiile
clasificate sc@imbate >n ba0a acestui acord,
67 Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări
privind certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială care au
le1ătură cu activităţile desfăşurate >n ba0a pre0entului acord, >n special dacă au fost revocate
sau dacă a fost scă0ut nivelul de clasificare de securitate la care acestea acordă acces,
6"7 $a cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor, respectând le1islaţiile lor
naţionale, >şi vor acorda asistenţă reciprocă pe parcursul procedurilor de vettin1 >n vederea
emiterii certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială
pentru proprii cetăţeni care locuiesc pe teritoriul statului celeilalte părţi sau pentru obiectivele
industriale amplasate pe teritoriul statului celeilalte părţi,
647 Fn vederea reali0ării şi menţinerii unor standarde de securitate similare, autorităţile
competente de securitate >şi vor furni0a reciproc, la cerere, informaţii referitoare la
standardele, procedurile şi practicile naţionale de securitate pentru protecţia informaţiilor
clasificate ale părţii respective, Fn acest sens, autorităţile competente de securitate pot conveni
asupra efectuării unor vi0ite reciproce,
647 9acă este necesar, autorităţile competente de securitate pot >nc@eia aranAamente de
securitate pe aspecte te@nice specifice privind implementarea pre0entului acord,
657 2erviciile de securitate şi de informaţii din statele părţilor pot coopera şi sc@imba direct
informaţii operative şiGsau de securitate, >n conformitate cu le1islaţia naţională,
AR', 11
;i0ite
617 ;i0itele ce implică acces la informaţii clasificate efectuate de cetăţenii din statul unei
părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi sunt supuse consimţământului prealabil scris al
autorităţilor competente de securitate sau se desfăşoară >n alt mod a1reat >ntre acestea,
67 Cererea de vi0ită va fi >naintată prin intermediul autorităţilor competente de securitate
cu cel puţin două0eci de 0ile >nainte de vi0ită, Fn situaţii de ur1enţă, cererile de vi0ită pot fi
aranAate direct >ntre autorităţile competente de securitate,
6"7 Cererea de vi0ită va cuprindeB
a7 numele şi prenumele vi0itatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului
sau al cărţii de identitateC
b7 numele instituţiei, obiectivului sau or1ani0aţiei de care aparţine sau al cărei repre0entant
este vi0itatorulC
c7 numele şi adresa instituţiei, obiectivului sau or1ani0aţiei ce urmea0ă a fi vi0itatăC
d7 confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului de către vi0itator,
valabilitatea acestuia şi nivelul de clasificare de securitate până la care acesta poate acorda
acces vi0itatoruluiC
e7 obiectul şi scopul vi0iteiGvi0itelorC
f7 data şi durata estimată a vi0iteiGvi0itelor solicitate, iar >n ca0ul vi0itelor repetate se va
menţiona >ntrea1a perioadă a vi0itelorC
17 numele şi numărul de telefon ale persoanei de contact din cadrul instituţiei, obiectivului
sau or1ani0aţiei ce urmea0ă a fi vi0itată, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile
pentru Austificarea vi0itei sau vi0itelorC
@7 data, semnătura şi ştampila autorităţii competente de securitate,
647 Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vi0ită va informa,
>n timp util, autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante cu privire la deci0ia luată,
647 9upă aprobarea vi0itei, autoritatea competentă de securitate a părţii 1a0dă va transmite
funcţionarului de securitate din instituţia, obiectivul sau or1ani0aţia ce urmea0ă a fi vi0itată un
e?emplar al cererii de vi0ită,
657 ;alabilitatea autori0aţiei de vi0ită nu va depăşi douăspre0ece luni,
637 Fn ca0ul unui contractGsubcontract clasificat, părţile pot conveni asupra stabilirii unor
liste cu persoanele autori0ate să efectue0e vi0ite repetate, Aceste liste sunt valabile pentru o
perioadă iniţială de douăspre0ece luni, Alte detalii privind vi0itele repetate pot fi aranAate
direct >ntre repre0entanţii or1ani0aţiilor implicate, >n conformitate cu termenii şi condiţiile
convenite,
6-7 #ărţile vor 1aranta protecţia datelor personale ale vi0itatorilor, >n conformitate cu
le1islaţiile naţionale respective,
AR', 1
Contracte clasificate
617 Fn ca0ul >n care o parte sau o persoană Auridică de drept public sau privat din statul său
intenţionea0ă să >ncredinţe0e un contractGsubcontract clasificat ce urmea0ă a se derula pe
teritoriul statului celeilalte părţi, atunci partea din statul >n care se derulea0ă contractul >şi va
asuma responsabilitatea de a proteAa informaţiile clasificate le1ate de contract, >n conformitate
cu le1islaţia sa naţională,
67 $a cerere, autorităţile competente de securitate vor confirma deţinerea certificatelor de
securitate industrială şi a certificatelor de securitate a personalului de către contractanţii
propuşi şi de persoanele participante la activităţile precontractuale sau la implementarea
contractelorGsubcontractelor clasificate,
6"7 +iecare contractGsubcontract clasificat >nc@eiat >ntre contractanţii părţilor, >n ba0a
prevederilor acestui acord, va cuprinde o ane?ă de securitate corespun0ătoare >n care sunt
menţionate cel puţin următoarele aspecteB
a7 lista informaţiilor clasificate 1estionate >n cadrul contractuluiGsubcontractului clasificat şi
nivelurile de clasificare de securitate ale acestoraC
b7 procedura de comunicare a modificărilor apărute >n nivelurile de clasificare de securitate
ale informaţiilor transmiseC
c7 canalele de comunicare şi miAloacele de transmitere electroma1neticăC
d7 procedura de transport al informaţiilor clasificateC
e7 autorităţile competente responsabile de coordonarea protecţiei informaţiilor clasificate
1estionate >n cadrul contractuluiGsubcontractului clasificatC
f7 obli1aţia de a informa despre orice incident de securitate survenit efectiv sau posibil,
647 (n e?emplar al ane?ei de securitate a oricărui contractGsubcontract clasificat va fi
transmis autorităţii competente de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmea0ă să se derule0e
contractulGsubcontractul clasificat >n vederea asi1urării unui control de securitate
corespun0ător,
647 )rice subcontractant trebuie să >ndeplinească aceleaşi obli1aţii de securitate ca şi
contractantul,
657 Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unor vi0ite reciproce >n
vederea anali0ării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau subcontractant pentru
protecţia informaţiilor clasificate 1estionate >n contractulGsubcontractul clasificat,
637 ContracteleG2ubcontractele clasificate >ncredinţate contractanţilor şi care implică
informaţii clasificate de nivel 2%CR%' 9% 2%R;*C*(G* H(+*<(ARGR%2'R*C'%9 vor
conţine o clau0ă >n care sunt specificate măsurile minime ce urmea0ă a fi implementate pentru
protecţia acestei cate1orii de informaţii clasificate,
6-7 Alte proceduri detaliate referitoare la contracteleG subcontractele clasificate pot fi
stabilite şi convenite >ntre autorităţile competente de securitate ale părţilor,
AR', 1"
*ncidentul de securitate
617 Fn ca0ul unui incident de securitate, autoritatea competentă de securitate a părţii
primitoare va informa imediat, >n scris, autoritatea competentă de securitate a părţii emitente
şi va asi1ura investi1aţia corespun0ătoare, 9acă va fi necesar, părţile vor coopera pe parcursul
investi1aţiei,
67 Fn situaţia >n care incidentul de securitate are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea
competentă de securitate a părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform alin, 617,
6"7 Fn oricare dintre ca0uri, autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va
informa >n scris autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la
circumstanţele producerii incidentului de securitate, >ntinderea preAudiciului, măsurile
adoptate pentru diminuarea preAudiciului şi re0ultatul investi1aţiei, &otificarea respectivă
trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin
consecinţele,
AR', 14
C@eltuieli
+iecare parte va suporta c@eltuielile proprii 1enerate de implementarea pre0entului acord,
AR', 14
9ispo0iţii finale
617 #re0entul acord intră >n vi1oare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile
se informea0ă, pe canale diplomatice, asupra faptului că au fost >ndeplinite cerinţele prevă0ute
de le1islaţia naţională pentru intrarea >n vi1oare a acestui acord,
67 #re0entul acord se >nc@eie pe o perioadă nedeterminată de timp, Acesta poate fi
denunţat de oricare dintre părţi prin notificarea >n scris a celeilalte părţi cu 5 6şase7 luni >n
avans referitoare la denunţarea acordului,
6"7 C@iar şi >n situaţia denunţării pre0entului acord, toate informaţiile clasificate transmise
>n ba0a acestuia vor continua să fie proteAate >n conformitate cu prevederile acordului până
când partea emitentă dispensea0ă partea primitoare de această obli1aţie,
647 #ărţile se vor informa reciproc, cu promptitudine, asupra oricăror modificări survenite
>n le1islaţiile naţionale ale acestora care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate
sc@imbate sau 1enerate >n ba0a acestui acord,
647 #re0entul acord poate fi amendat pe ba0a consimţământului reciproc, scris, al părţilor,
Modificările respective vor intra >n vi1oare >n conformitate cu alin, 617,
657 )rice diferend privind interpretarea sau implementarea acestui acord se va soluţiona
prin consultări >ntre părţi, fără a se apela la o altă Aurisdicţie,
637 )rice alte aspecte te@nice privind cooperarea pot fi aranAate prin consimţământul
reciproc al părţilor,
Fnc@eiat la Bucureşti la 14 noiembrie !1", >n două e?emplare ori1inale, fiecare >n limbile
română, albane0ă şi en1le0ă, toate te?tele fiind e1al autentice, Fn ca0 de diver1enţe de
interpretare, te?tul >n limba en1le0ă va prevala,
#entru Guvernul României,
Marius #etrescu,
secretar de stat,
directorul 1eneral al )ficiului Re1istrului
&aţional al *nformaţiilor 2ecrete de 2tat
#entru Consiliul de Miniştri al Republicii Albania,
2@JKJri 9eDavelli,
directorul
9irecţiei pentru 2ecuritatea *nformaţiilor Clasificate
Autoritatea &aţională de 2ecuritate
LLLLLLLLL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful