P. 1
Dalai Lama-Libertate in Exil

Dalai Lama-Libertate in Exil

|Views: 45|Likes:
Published by Sim Grig

More info:

Published by: Sim Grig on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

Dalai Lama

LIBERTATE ÎN EXIL
Mai 1990
A paisprezecea oară pe pământ şi încă din fragedă copilărie este dus la
mănăstire şi pus în faţa a mii de castroane înşiruite, dintre care el îl alege de
fecare dată numai pe acela care îi aparţinuse şi în vieţile anterioare… ste
oare o minune! "u, nu este nici o minune# $upă toate calculele efectuate de
marii înţelepţi ai %i&etului, e'amenul cu depistarea castronului rămâne cel
decisiv# (e ştie că atât $alai )ama cât şi novicele proaspăt primit în
mănăstire îşi are castronul său, identic cu cele câteva mii, find depistat doar
în funcţie de vi&raţiile personale cu care este impregnat#
Acest mare (pirit, asemeni tuturor Marilor încarnări (pirituale, a reuşit
să de*oace planurile tuturor inteligenţelor dia&olice care au dorit să+l
ani,ileze# -,inezii au crezut că distrugând populaţia %i&etului, şi în special
călugării, vor putea elimina in.uenţa acestora asupra istoriei omenirii/ dar nu
s+au gândit la faptul că orice intervenţie în plan material nu numai că nu va
putea distruge (pititul %i&etului, ci dimpotrivă, îl va întări# -ăci din fecare
luptă, cel care scapă este mult mai puternic decât fusese înainte de
începerea confruntării# )upta modelează caracterul, iar $alai )ama este o
personalitate prote*ată de $ivinitate în virtutea caracterului său su&lim#
)ata ce afrmă (0ami (ivananda*i Ma,ara*, întemeietorul (ocietăţii
pentru 1iaţă $ivină din 2is,i3es,, 4ndia, într+un articol al său, intitulat
56ormează+ţi caracterul78 59n om poate muri, dar caracterul său rămâne#
2ămân gândurile sale# -aracterul este acela care îi conferă o reală forţă şi
putere omului# -aracterul este puterea# 6ără caracter, atingerea cunoaşterii
este 9nposi&ilă# :mul care nu are caracter este practic un om mort în
această lume# l este ignorat şi dispreţuit de comunitate# $acă vrei să ai
succes în viaţă, dacă vrei să+i in.uenţezi pe cei din *urul tău, dacă vrei să
progresezi pe calea spirtualităţii, dacă vrei să te realizezi întru $umnezeu,
tre&uie să ai un caracter pur, nepătat# -,intesenţa unui om : constituie
caracterul său# -aracterul unui om supravieţuieşte, dăinuieşte c,iar şi după
moartea sa# (ri (,an3ara, ;udd,a, 4isus, sunt vii şi acum, întrucât au avut un
caracter minunat# i au in.uenţat oamenii şi i+au convertit prin forţa
caracterului lor#
;anii nu valorează nimic în faţa caracterului# -aracterul reprezintă forţa
uriaşă a su.etului# ste ca o .oare dulce care îşi răspândeşte parfumul în
depărtări# 9n om cu trăsături no&ile şi un caracter &un, posedă o
personalitate magnetică, uriaşă# <ersonalitatea rezidă doar în caracter# 9n
om poate f un artist talentat# <oate f un &un cântăreţ# 9n mare poet poate f#
(avi poate un renumit om de ştiinţă# $ar dacă nu are caracter, el nu are o
poziţie reală în societate# :amenii îl vor dezaprecia#
-onceptul de caracter este foarte vast# =ntr+un sens restrâns, el
înseamnă un caracter moral# -ând afrmăm că dl# 2am "ara>an este un om
de caracter, noi su&înţelegem în mod strict că el este un om moral, într+un
sens mai larg, un om de caracter ar tre&ui să fe &lând, milostiv, generos,
iertător, tolerant, demn de încredere şi de crezare# l tre&uie să posede toate
calităţile (attvice# l poate f strict moral# Aceasta este una din cele mai mari
destoinicii# $ar dacă el îndrugă minciuni în mod deli&erat, dacă este egoist şi
lacom, dacă răneşte sentimentele celorlalţi, atunci el este numit om fără
caracter# 9n om care vrea să+şi dezvolte caracterul, tre&uie să fe un om
multilateral# l tre&uie să posede toate calităţile menţionate în capitolele
treisprezece şi şaptesprezece din ;,agavad ?ita# Atunci el este un om
perfect# 9n om cu un caracter perfect ar tre&ui să ai&ă următoarele trăsături8
modestie, candoare, celemenţă, puritate, fermitate de spirit, auto+control,
indiferenţă faţă de o&iectele senzoriale/ a&senţa egoismului, calităţi de
profesor, înţelegerea durerii şi nenorocirii din procesul naşterii, morţii,
&ătrâneţii şi &olii/ cura*, curăţenie interioară, flantropie, studiu al scripturilor,
austeritate, renunţare, pace/ compasiune faţă de finţele vii, să nu râvnească
la &unurile altora/ &ândeţe, simplitate, vigoare, dârzenie, a&senţa invidiei,
mândriei, perversităţii şi mâniei7#
Am adus în discuţie pro&lema esenţială a caracterului, întrucât de+a
lungul istorisirilor autorului, se disting două tipuri de caractere, a.ate în
permanentă contradicţie8 caracterul spiritual ti&etan pe de o parte, şi
caracterul comunist c,inez, pe de altă parte#
=n confruntarea sa cu -,ina comunistă, $alai )ama a tras o concluzie
esenţială8 politica este un domeniu în care tre&uie introdusă valoarea
spirituală, întrucât este vor&a de responsa&ilitatea faţă de soarta multor altor
oameni#
=n acest sens, am vrea să vă facem cunoscută opinia unui alt mare
înţelept, (0ami @ris,nananda, (ecretar general al (ocietăţii pentru 1iaţă
$ivină din 2is,i3es,ABimala>aA, 4ndia# 4ată ce relatează acesta într+un articol
intitulat 5Ctiinţa politică şi administraţia7 din nr# DA199D al revistei 5%,e $ivine
)ife78 56ilosoful grec, <latonAvezi Marii 4niţiaţi de duard (c,ure n#t# A, a
clasEcat conducerea politică în sistemul monar,ic, aristocratic, plutocratic,
democratic şi tiranic, pe care le+a enunţat într+o ordine descrescătoare a
importanţei lor# <laton susţinea ideea precum că numai flosofi pot f regi, iar
regii tre&uie să fe flosof# <ericolul de a investi întreaga putere în mâinile
unei singure persoane este atât de evident, încât această teamă poate f
atenuată, dacă nu c,iar eliminată uneori, prin cerinţa ca persoana
conducătoare să fe educată în spiritul flosofei vieţii# "umai flosoful poate
avea o reală consideraţie faţă de &unăstarea celorlalţi, întrucât el singur
poate avea 1iziunea lui $umnezeu ca operând prin toate lucrurile# 2egele
este un deţinător al puterii şi cunoscând faptul că 5puterea corupe, şi puterea
a&solută corupe în mod a&solut7, instituţia monar,ică, cea mai timpurie
concepţie din istoria omenirii despre cea mai înaltă putere conducătoare, a
fost în mod simultan şi cu precauţie împletită cu cea mai înaltă formă de
educaţie în arta de a trăi, care cerea de la cei care întocmeau legile, să
formuleze un program de educaţie cu adevărat instructiv, singurul care putea
preveni a&uzul de putere şi să traseze direcţii de folosire adecvată în
interesul oamenilor# (istemul monar,ic de guvernare a predominat ca cea
mai timpurie instituţie de conducere politică, iar regele era venerat ca un
adevărat zeu, întrucât cunoaşterea sa, ca şi puterea sa, o depăşea pe cea a
tuturor celorlalţi din *urisdicţia sa# Mânu (mriti, care este codicele original de
legi respectat ca o mare autoritate în 4ndia, dă indicaţii detaliate pentru
conduita unui rege, educaţia sa, îndatoririle sale, precum şi restricţiile care se
impun#
6aptul că până şi un rege tre&uie să fe restricţionat printr+o lege de
condiţionare este dovada faptului că nimeni cu formă umană nu poate f
investit cu putere a&solută# ducaţia unui conducător în ştiinţa celor mai
înalte realităţi ale vieţii nu întotdeauna îl poate transforma într+o întruc,ipare
a &unătăţii şi a&ilităţii supraumane, deşi intenţia din spatele instituirii acestui
proces de educaţie flosofcă riguroasă este de a ridica statutul persoanei
conducătoare deasupra slă&iciunilor şi am&iţiilor de rând# <e măsură ce
timpul trece, concluzia generală este că a avut loc o degenerare a înţelegerii
umane în arta conducerii, care contravine aşteptărilor în privinţa efcienţei şi
responsa&ilităţii#
=n anumite moduri de organizare naţională, difcultatea şi c,iar
imposi&ilitatea de a continua cu sistemul monar,ic de guvernare a fost adânc
simţită şi unica soluţie care putea f avută în vedere era de a transfera
autoritatea de la o singură persoană la un grup de reprezentanţi aleşi din
rândul intelectualităţii# Adică, un grup de persoane considerate prin consens
de opinie ca find cu adevărat educaţi, &inevoitori şi maturi în e'perienţă, a
fost considerat un su&stitut adecvat pentru un rege# 4deea din spatele acestei
propuneri este că un mare număr de oameni ce gândesc şi muncesc
împreună este mai puţin pro&a&il să comită greşeli decât o singură persoană
investită cu toată responsa&ilitatea şi autoritatea# %ermenul de aristocraţie
deşi sugerează regula înstăriţilor sau &ogătaşilor, este de fapt o conotaţie a
unui grup de forţe conducătoare care are la &ază cola&orarea celor martnălte
inteligenţe din ţară# 2areori a funcţionat acest sistem de administraţie, cu
e'cepţia câtorva ţări şi state, şi aceasta nu pentru mult timp# $ifcultatea
ma*oră cu care se pare că se confruntă aristocraţia, rezidă în folosirea
metodelor prin care administraţia poate, menţine un contact direct cu masele
de oameni, în vremurile din antic,itate, monar,ii &uni şi cu adevărat capa&ili
o&işnuiau să ai&ă un sistem larg răspândit de menţinere a unor relaţii vii cu
supuşii lor, adeseori însuşi regele ieşind din palatul său pentru a cunoaşte
opiniile şi nevoile oamenilor, uneori c,iar deg,izându+se pentru a putea
o&ţine informaţii corecte# ?rupul de persoane din aristocraţie poate rezolva
cu uşurinţă această relaţie de neînţeles dintre el şi pu&lic# i nu îl pot alege
pe nici uriul dintre ei ca lider, întrucât atunci acea persoană aleasă se poate
comporta ca un rege# 'istă însă un aspect ma*or şi aprecia&il îndărătul
instituţiei aristocratice ca formă adecvată de guvernământ, întrucât ea
tre&uie să reprezinte cei mai capa&ili intelectuali din ţară# $ar aici, separat de
difcultăţile enunţate, mai e'istă cealaltă pro&lemă delicată de alegere a
celor mai &uni oameni din ţară# -ine ar putea face această alegere şi care
este standardul aplicat în alegerea unor mem&ri corespunzători ai
aristocraţiei!
(istemul plutocratici nu o duce mai &ine, acolo având un grup de
oameni înstăriţi din punct de vedere economic, dar nu neapărat inteligenţi şi
înţelepţi# $iferenţa dintre perspicacitatea şi puterea fnanciară este prea
evidentă ca să mai necesite alte comentarii, deşi este adevărat că inteligenţa
tre&uie să meargă mână în mână cu puterea economică într+un stat al
armoniei, în timp ce simpla cunoaştere fără putere nu este de prea mult
folos, puterea fără cunoaştere poate f înşelătoare şi periculoasă# 6ilosofi
ştiinţei politice au oscilat între monar,ie şi democraţie ca cea mai &ună formă
de guvernământ#
$emocraţia este considerată a f guvernarea poporului de către popor
şi pentru popor# 4deea este că fecare cetăţean al ţării este astfel îndemnat să
ai&ă o responsa&ilitate faţă de &unăstarea naţiunii şi că fecare are dreptul de
a+l alege pe cel mai &un dintre ei în scopul de a f situat în fruntea
pro&lemelor, în ultimul timp, democraţia a fost privită ca cea mai potrivită
formă de guvernare, întrucât nu mai permite unei singure persoane sau unui
grup restrâns de oameni să deţină autoritatea de a conduce poporul, iar
această putere este investită întregului popor ca un tot# ste o guvernare de
consens pu&lic general, astfel ca nimeni să nu se poate plânge de natură şi
forma de funcţionare a maşinăriei guvernamentale, însă, <laton consideră
democraţia ca find cea mai proastă formă de guvernare, întrucât investeşte
gloatele cu putere şi îi tratează pe înţelepţi şi pe cei ignoranţi pe picior de
egalitate, în sistemul de votare, democraţia are un vot pentru un geniu şi un
vot pentru analfa&eţi şi ignoranţi# valuarea cantitativă a valorii de
administrare nu acorda atenţie calităţii F care este necesară în conducerea
afacerilor de (tat# $e e'emplu, persoana aleasă de zece mari înţelepţi cu
e'perienţă şi inteligenţă poate f învinsă în alegeri de o persoană aleasă de
câteva sute din rândul maselor, care sunt împuternicite de sistemul
democraţiei cu aceeaşi valoare cu care sunt investiţi oamenii cu o adevărată
cunoaştere şi e'perienţă# Apoi, sistemul democratic nu are o metodă e'actă
de a evita astfel de forme de corupţie în alegeri cum ar f constrângerea,
intimidarea şi c,iar mituirea, când votanţii nu sunt întotdeauna oameni cu o
educaţie corespunzătoare în sensul democraţiei şi al organizării pe &aze
democratice a guvernului# <oate că democraţia aşteaptă ca masele de
oameni să posede nişte calităţi aproape imposi&ile, cum ar f înţelepciunea de
a şti ce este drept şi ce este greşit, ca şi când toată lumea ar f capa&ilă în
mod egalde o astfel de realizare, în plus, calitatea efcienţei ar f sacrifcată
pe altarul unei cantităţi ,aotice de oameni su& forma unei simple
numărătoare de indivizi# <laton simte că mai devreme sau mai târziu,
oamenii se vor sătura de sistemul democratic de guvernare, întrucât în
cadi'il acestui sistem oamenii sunt făcuţi să creadă că au puterea de a alege,
în timp ce, de fapt, ei nu au această putere, din motive menţionate mai# (us#
Ci pe deasupra, mai e'istă şi posi&ilitatea ca persoana aleasă în mod
democratic ca lider să devină un despot şi un adevărat rege prin proprie
voinţă# :riunde ne întoarcem, se pare că ne lovim de inevita&ilitatea ca
cineva să fe acolo ca centru de autoritate, care este însăşi esenţa monar,iei,
deşi conducătorul de (tat poate să nu poarte o coroană, sau să fe aşezat pe
un tron# -oncentrarea întregii autorităţi în mâinile unei singure persoane
constituie principiul monar,ic, iar această posi&ilitate îngrozitoare pare a se
strecura pe nesimţite în fecare formă de guvernare politică, pe când, în fnal,
este difcil sa concepi ca două persoane să ai&ă autoritate egală#
6iind sătui de sistemul prefăcut şi lipsit de esenţă al democraţiei
înceţoşate a poporului F iar responsa&ilitatea tuturor putându+se transforma
în responsa&ilitatea nimănui#
G <opoail s+ar putea să aleagă F din nou F sa ai&ă o singură persoana
ca putere conducătoare, ca ultimă alternativă, dar de această dată
conducătorul find un potenţial tiran# (e înţelege de la sine că tirania este cea
mai întunecată fază# =n care sistemul administrativ poate decădea şi unde
autoritatea dominantă nu este interesată câtuşi de puţin de sentimentele
celorlalţi, preocupându+se doar de e'ercitarea meticuloasă a propriei sale
voinţe, capricii şi fantezii# Ci întrucât se spune că adevărul va triumfa în fnal,
iar concentrarea e'clusivă de putere într+un singur colţ nu este politica
"aturii, despotismul, autocraţia sau tirania, îşi au căderile lor nu prea departe
de data apariţiei lor la suprafaţa terenului politic# Acestea find zise, se poate
trage concluzia că, oricare ar f motivele, umanitatea de astăzi nu poate
alege nici o altă formă de guvernare decât aceea a unei democraţii &ine
întemeiate, întrucât în timp ce posedă cu certitudine şi caracteristici
negative, celelalte sisteme au caracteristici şi mai rele7#
=n completare la argumentele aduse de (0ami @ris,nananda, am putea
adăuga e'emplul cel mai clar şi mai elocvent din istoria spiritualităţii umane,
în care poporul a fost c,emat să+şi manifeste prerogativele democratice8
alegerea dintre ;ara&as şi 4isus# 4gnoranţa, nestatornicia minţii, lipsa de
cunoaştere spirituală, conduc la o uşurinţă fri a sări de la o decizie la alta, la
posi&ilitatea de a f in.uenţat# A fost studiat de+a lungul istoriei şi 5pus în
aplicaţie în momentele c,eie, faptul că oamenii sunt rnai uşor in.uenţa&ili
când se a.ă grupaţi în mase largi# 1ăzând că un grup mai mare Hcare uneori
poate să le inducă în mod voit o idee, pentru a o&ţine rezultatul scontatI
gândeşte altfel, un om neştiutor decide în direcţie opusă, tinzând să se
alăture celorlalţi, crezând că dacă aceştia sunt mai mulţi, posedă şi o
*udecată mai sănătoasă# Astfel, întrucât decizia minţii um&reşte decizia
inimii, ceea ce s+a întâmplat şi cu 4uda şi cu cei din faţa templului care l+au
ales pe ;ara&as, omenirea a ales întunericul# $acă ar f fost între&aţi cei care
aveau capacitatea de a discerne valoarea de non+valoare şi s+ar f dat
verdictul în conformitate cu ,otărârea acestora, istoria omenirii ar f fost cu
totul alta# =nsă, întrucât scopul era ca 4isus să fe eliminat deoarece
incomoda, această formă de vot democratic a fost acceptată, iar cei cJre nu
aveau cunoaşterea necesară, şi+au spus punctul de vedere, o&ţinându+se
astfel rezultatul scontat, însă $umnezeu nu este c,iar atât de uşor de învins
şi puterea lui 4isus a ră&ufnit mai puternic după moartea sa, de*ucând astfel
planurile ucigaşilor săi, pentru că aceştia au avut de+a face apoi cu un mit, cu
o idee ţâşnită dintr+un Mare (pirit, cdre nu mai putea f crucifcată, şi care se
sădise de*a adânc în inimile tuturor oamenilor# 4isus i+a iertat pe toţi pentru că
nu au ştiut ce fac, dar oare mai este cazul la sfârşitul secolului al+KK lea să ne
găsim scuza că nu ştim ce facem!
4ată ce mai afrmă acelaşi (0ami @ris,nananda într+un articol al său din
nr#LA199D din revista 5%,e $ivine )ife7, intitulat 5<rocesul istoriei78 5: doctrină
uimitoare despre procesul istoriei o reprezintă doctrina avansată de flosoful
german Begel, al cărui o&iectiv a fost să interpreteze totul din punct de
vedere metafzic# A&solutul este 4deea (upremă sau 2aţiunea, care este
universală, find o componentă a sinelui şi e'istând de sine stătător, întrucât
4deea are un conţinut, fără de care ideea ar f doar o a&stracţie fără e'presie,
devine necesar ca 4deea să se considere drept "atură, ca şi când aceasta ar
deveni propriul conţinut# $ar natura este un 5altceva5 care nu poate f în
armonie cu a&solutul 4deii, întrucât nimic din ceea ce are un 5altceva7
înaintea sa nu poate f A&solut# <entru a întregi conştiinţa 4deii ca A&solut,
"atura tre&uie să se întoarcă la originea sa# -ând "atura se contopeşte cu
4deea, conţinutul conştiinţei devine conştiinţa în sine, în forma sa împlinită,
cunoscută nu ca 4dee, ci ca (pirit#
-auzalitatea mecanică este acţiunea "aturii, însă spiritul se întoarce la
sine în urma evoluţiei spirituale, fapt care are loc prin transformările (piritului
(u&iectiv, (piritului :&iectiv şi al (piritului A&solut# (piritul (u&iectiv trece
prin stadii de transformare psi,ologică# (piritul, când învinge limitele
su&iectivităţii pure ca (pirit 4ndividualizat, devine (pirit :&iectiv,
manifestându+se ca lege socială, procedură guvernamentală şi istorie umană#
4storia lumii este o manifestare a (piritului A&solut care caută să se
recunoască pe sine în forme din ce în ce mai adecvate, urcuşurile şi
co&orâşurile din cadrul procesului istoric constituind reacţiile ridicate de
A&solut în faţa limitărilor, tăriei şi slă&iciunii naturii umane şi a tuturor
lucrurilor fnite# 2ăz&oiul este mânia (piritului ce c,eamă represaliile
necesare întru educarea şi evoluţia ulterioară a naturilor limitate, incapa&ile
să întruc,ipeze în sine universalitatea A&solutului# 4storia se îndreaptă în fnal
către $umnezeu, printr+o mişcare cosmică ce constrânge omul, prin
transcenderea propriei sale naturi, să devină un om mai aproape de divin,
capa&il să întrupeze în sine o dimensiune mai amplă a 2aţiunii (upreme#
%otul tinde în fnal către A&solut, toată istoria în fecare formă a sa de &ine şi
rău, plăcut şi neplăcut#
(piritul A&solut, afrmă Begel, se relevă treptat în Artă, 2eligie şi
6ilosofe# Arta este reprezentarea plastică a A&solutului în diferite forme ale
frumosului# 2eligia este apariţia A&solutului ca un 5altceva7 universal,
o&iectul suprem de veneraţie şi adoraţie, o putere transcendentă evocatoare
a iu&irii, admiraţiei şi a tuturor formelor de ardoare religioasă, în viziunea lui
Begelf, 6ilosofa reprezintă A&solutul care se cunoaşte pe sine nu ca 5altceva7
faţă de propria e'istenţă, ci aşa cum este în esenţa sa, deasupra Artei şi
2eligiei, contemplându+se pe sine în sine, 2aţiunea întorcându+se la 2aţiune,
$umnezeu contopindu+se cu (ine, A&solutul rămânând ceea ce este#
6ilosofa materialismului dialectic promovată de @arl Mar' se spune că
este Begel cu capul în *os# =n timp ce Mar' acceptă procesul dialectic ce
conduce către A&solut cum afrmă şi Begel, el o cooverteşte apoi într+o
dialectică a materialismului ce conduce către o forţă economică a&solută#
Mar' susţine că iniţial, la începuturile umanităţii, e'ista un gen de comunism
primitiv, atunci când oamenii au trăit o viaţă colectivă, cu o proprietate
comună, la care contri&uiau printr+o participare instituită de comun acord#
9lterior, a apărut un sistem Jde proprietate, odată cu introducerea
sistemului de sclavie şi proprietate privată cu toate relele ce au decurs din
acestea, după cum afrmă Mar', de oprimare a celui sla& de către cel
puternic, minoritatea e'ploatând ma*oritatea# 9rmătorul stadiu îl reprezintă
sistemul feudal militar, care îi controla pe sclavi, iar feudalii deţineau o
proprietate a&solută asupra surplusului de producţie# Aceasta a condus la
&inecunoscutul sistem capitalist de producţie şi distri&uire, ce are o
dominaţie a&solută atât asupra mi*loacelor de producţie, cât şi asupra clasei
muncitoare# 6a&ricile creează capitalismul industrial, care privează adesea
clasa muncitoare de strictul necesar# Acest stadiu conduce la următorul, şi
anume la acela de control al producţiei de către clasa muncitoare, care
reprezintă primul stadiu de comunism, care conduce la rândul său în faza sa
iniţială la dictatura proletariatului#
$ar scopul comunismului este mult mai înalt, şi anume, a&olirea
claselor conducătoare şi crearea unei 5societăţi fără clase sociale7# Aceasta
este viziunea asupra istoriei umanităţii prezentată de Mar'# -riticii lui Mar'
au susţinut faptul că nu poate e'ista+o societate fără clase sociale, decât
dacă oamenii care compun o astfel de societate sunt c,iar zei co&orâţi din
cer# (e pare că în această din urmă afrmaţie, ne găsim în mod inconştient
într+o societate universală fără clase, care nu este prea departe de principiile
doctrinei lui Begel, când proMfunditâtea acesteia este înţeleasă corect#
9ltimele cercetări în domeniul flosofei şi al procesului istoric pot f
găsite în opera în douăsprezece volume a lui Arnold %o>n&ee ce se vrea a f
un 5(tudiu al istoriei7# %o>n&ee consideră că principalul pericol pentru om îl
constituie însuşi omul, iar el nu se poate eli&era de această sursă de teamă,
până când nu se transformă pe sine într+un caracter cu adevărat uman#
4storia tre&uie studiată ca un întreg proces de valori constituite în conştiinţa
omului şi nu ca fracţiuni de istorii politice ale naţiunilor sau ţărilor# şecurile
naţiunilor şi căderea imperiilor s+au datorat scăderii şi a&senţei virtuale a
puterii creative în administraţie, a&senţei conştiinţei religioase ca principiu de
g,idare în administraţie şi, ceea ce este cel mai rău, glorifcării (tatului ca şi
când acesta ar f o realitate fnală în sine# -a e'emple e'istă evenimente pe
care oricine le poate desluşi în istoria grecilor şi a romanilor# )e putem găsi
totodată în istoriile unor regate timpurii, cum ar f cel &a&ilonian, asirian şi
egiptean# duard ?i&&on în studiul său clasic despre ultimele zile din istoria
romanilor, îi depistează declinul şi căderea ca find datorate aceloraşi rele pe
care le scoate şi %o>n&ee în evidenţă în studiul său# Atunci, nevoia
supravieţuirii umanităţii este nevoia de un reviriment al adevăratei conştiinţe
religioase pentru continuarea civilizaţiei, ela&orarea unui sistem
constituţional de cooperare al unei posi&ile guvernări a lumii, care să
genereze compromisuri aplica&ile în sistemul economic, care produce
mi*loacele pentru iniţiativele personale, împreună cu o contri&uţie spre un tip
socialist de ec,itate şi dreptate, în fnal, nevoia care se face simţită este de o
structură seculară, care să se &azeze pe un solid fundament religios, religia
însemnând o conştiinţă neîntreruptă a valorilor universale în viaţă, situate
deasupra tuturor considerentelor mărginite şi empirice7#
Ci iată că după prezentarea istoriei omenirii din punct de vedere
spiritual în viziunea lui duard (c,ure în Marii 4niţiaţi, a autorului cărţii de
faţă, al <aisprezecelea $alai )ama al %i&etului, şi a (ecretarului ?eneral al
(ocietăţii pentru 1iaţă $ivină din 2is,i3es,A4ndia, se poate trage o singură
concluzie8 omenirea nu îşi va găsi liniştea şi va continua să se sfâşie la
nesfârşit, până când nu vor f introduse la nivelul tuturor structurilor sociale
valorile spirituale, morale, până când oamenii nu vor înţelege că fără un
caracter frumos şi o responsa&ilitate personală impusă de propria conştiinţă
şi nu din afară, nu va putea e'ista niciodată statornicie în &ine#
4ar acum să trecem la o altă pro&lemă pe care o a&ordează (fnţia (a
$alai )ama în cartea de faţă8 pro&lema 5misterului7 cunoaşterii spirituale
ti&etane# =n sensul dezvăluirii esenţei înaltelor calităţi ale conducătorului
spiritual al %i&etului, şi ale fecărui om ca finţă cosmică, am dori să
menţionam un interviu pe care l+a acordat acesta cu ocazia participării la una
din lecţiile pe temă de religie a lumii şi ocrotire a mediului încon*urător de la
9niversitatea Middle&err> din 1ermont, (9A# -onsiderăm că o redare su&
formă de dialog va f mai efcientă în acest caz8
$alai )ama8 u cred că aţi venit aici aşteptând ceva de la mine, dar eu
nu am nimic de oferit# 1reau doar să vă împărtăşesc câteva din e'perienţele
mele şi concluziile pe care le+am tras de+a lungul vieţii# 1edeţi
dumneavoastră, a avea gri*ă de planeta noastră nu înseamnă nimic sfânt,
nimic deose&it/ este ca şi când am avea gri*ă de propria noastră casă#
<laneta noastră al&astră este mult mai conforta&ilă şi mai potrivită pentru
noi# "oi nu putem merge pe nici o altă planetă# $e la distanţă, )una pare
frumoasă, dar dacă am merge să trăim acolo, cred că ar f o e'perienţă
ori&ilă#
2eporter8 'istă vreun pasa* din scripturile ;udd,iste care să facă
referire la ocrotirea mediului încon*urător!
$alai )ama8 în primul rând, ca ;udd,ist, eu respect foarte mult nu
numai oamenii, dar şi toate vieţuitoarele, păsările şi insectele#
2eporter8 Adică vreţi să spuneţi că eu nu tre&uia să omor ţânţarul care
tocmai m+a muşcat! "u e'istă oare un pericol de e'ces în a&ordarea acestor
pro&leme! "oi, cei care ne ocupăm cu protecţia mediului suntem adesea
atacaţi în acest sens#
$alai )ama8 <ăi, să vă spun atunci care este comportamentul meu în
această direcţie# $acă sunt într+o stare de mulţumire su.etească, atunci eu
de o&icei las ţânţarul să îşi e'tragă puţin sânge# $acă vine a doua oară,
atunci de*a mă deran*ează şi îl su.u deoparte/ dar dacă vine a treia oară,
atunci îi dau un &o&ârnac ca să nu mai îndrăznească să se întoarcă#
$e fapt, omul este un animal social# "u este nevoie să studiem o
flosofe complicată, tre&uie să studiem doar comportamentul insectelor
nevinovate cum ar f furnica şi al&ina# le nu au nici constituţie, nici religie,
nici forţe de poliţie, ele au doar legea "aturii# Avem nevoie de armonie, de un
sentiment al responsa&ilităţii, pe care le+am putea do&ândi dacă am urma
"atura, modul natural de a f# "oi, finţele umane, avem o inteligenţă
e'traordinară, însă uneori este folosită într+o direcţie greşită, respectiv se
acţionează împotriva esenţei naturii umane#, 2eporter8 (unteţi promotorul
unui concept nou, democraţia spirituală/ ce înţelegeţi de fapt prin acest
termen!
$alai )ama8 2espectul drepturilor celor din *urul meu/ să apleci urec,ea
la drepturile pe care şi le cer alţi oameni, să dezvolţi iu&irea şi compasiunea,
care la rândul lor dau naştere respectului faţă de alte finţe umane, o
responsa&ilitate faţă de soarta acestora, care creează totodată o atitudine ce
conduce la dorinţa de unire a forţelor într+un efort comun, având ca rezultat o
mulţumire generală#
2eporter8 -e diferenţă de concepţie la o persoană care în încarnările
anterioare a fost o autoritate puternică în stat, un conducător#
$alai )ama8 $atorită sc,im&ărilor de împre*urări, nu+i aşa!
2eporter8 (c,im&ările împre*urărilor au o mare in.uenţă în viaţa
noastră#
$alai )ama8 $a, dar la acestea se adaugă şi propria noastră e'perienţă
şi dorinţă de a învăţa din aceste sc,im&ări#
2eligia poate f considerată puţin ca un lu'# 6ără religie se poate trău
$ar fără afecţiune umană, nu#
9ra şi mânia sunt parte a minţii noastre, la fel ca şi compasiunea şi
iu&irea# Acestea din urmă sunt ceea ce eu consider spiritualitate# Ctiinţa şi
te,nologia împreună cu afecţiunea umană devin contructive/ ştiinţa şi religia
împreună cu ura, devin destructive#
2eporter8 1reţi să spuneţi că religia ca şi ştiinţa este o unealtă care
poate f folosită pentru a diri*a societatea umană!
$alai )ama8 $acă practicăm religia în mod autentic, vom o&serva că
religia nu este î, afara noastră, ci înăuntru, în inimile noastre# u cred că
esenţa oricărei religii este inima &ună# -ompasiunea şi iu&irea constituie ceea
ce eu numesc religia universală# $acă flosofa complicată este folositoare
perttru formarea unei inimi &une, atunci poate f însuşită, însă dacă flosofa
sofsticată devine un o&stacol în calea realizării acesteia, atunci mai &ine să o
lăsăm &altă#
2eporter8 H-âteva minute de tăcereI
$alai )ama8 -e se întâmplă! -are este pro&lema!
2eporter8 $acă stau &ine să mă gânesc, din :riental Mi*leciu şi până în
%i&et, şi c,iar şi în ţara mea, religia nu numai că nu rduşeşte să inspire o
nouă etică în raport cu mediul încon*urător, dar ea eşuează să inspire iu&irea
faţă de vecin, nemaivor&ind de iu&irea faţă de duşman# -um să învăţăm
atunci această 5inimă &ună7!
$alai )ama8 u consider că dacă studiem îndeaproape Mnatura noastră
umană, descoperim că ni s+a dat c,iar de la naştere soluţia pro&lemei# Mama
este sim&olul compasiunii, încă de atunci noi am învăţat această valoare,
însă tre&uie să luptăm să+menţinem acest lucru în evoluţia noastră# 4nima
&ună este un lucru preţios, cel mai preţios, cel mai necesar, şi toată lumea
are un loc pentru aceasta/ pro&lema constă doar în faptul dacă ne
interesează sau nu să acordăm atenţie valorii pe care o are aceasta7#
(perăm ca acest interviu să contureze întrucâtva mai &ine
personalitatea fascinantă a autorului cărţii, forţa sa spirituală, simplitatea şi
modestia acestuia, apropierea de esenţa valorilor umane şi universale# Ar f
foarte &ine dacă omenirea ar alege să nu ignore opinia acestor su.ete care )+
au cunoscut pe $umnezeu şi acţionează în conformitate cu 1oinţa Acestuia#
%ot în legătură cu autorul cărţii am dori să vă mai relatăm un alt fapt#
)a înmormântarea regelui ;eigiei, în urma carului mortuar păşea familia
defunctului, urmată de un grup de prelaţi, reprezentanţi ai diferitelor religii,
după care veneau rudele apropiate şi ofcialităţile sosite să+şi aducă ultimul
omagiu Hregi, preşedinţi de ţări, am&asadori etc#I# <e parcurs, la un moment
dat, (fnţia (a $alai )ama iese din grup, rămâne în urmă, se apropie de
Ma*estatea (a 2egele Mi,ai 4 de 2omânia, îl sărută pe o&raz, după care îşi
reia locul în faţă, fără nici un alt cuvânt#
(e vede că (fnţia (a, din acel cortegiu funerar destul de mare, l+a
intuit pe cel uns de $umnezeu ca 2ege, a simţit su.etul care şi+a trăit viaţa
întru $omnul# Ci oare ce este mai frumos în viaţa omului decât să se ştie cu
conştiinţa împăcată că nu a încălcat cu nimic valorile spirituale şi universale
ale umanităţii#
5 Ci acum să trecem la mult comentata, disputata şi incitanta pro&lemă
a (,am&alei#
Au apărut unii scriitori înarmaţi cu tot felul de fcţiuni care conferă
senzaţii tari, cu scopul fnal de a câştiga popularitate şi &ani, fa&ulându+se
totodată pe tema românului nostru care a sosit eu avionul din (,am&ala
Hcare în realitate nici nu se ştie cu e'actitate unde este situatăI la aeroportul
:topeni, de acolo ducându+se ca din puşcă direct la dl# Nugui, pentru a+şi
e'pune proorocirile maca&re şi de prost gust ale viitorului ţării noastre# H;ine
că nu a sosit călare pe un :# O# "#I Ci dacă acest -onte 4ncapuciato a venit să
ne salveze de la dezastru, de ce ne induce atâtea idei negative, de care de
fapt a venit să ne scape! -ă a vor&it în (,am&ala în româneşte cu indigenii
s,am&alieni ne miră foarte mult# $e a&ia acum a.ăm că lim&a română este o
lim&ă universală#
Acestui român care a venit din (,am&ala, i+aş pune următoarele
între&ări8 când a venit la aeroportul :topeni, de unde luase avionul! Ci cum a
putut intra în ţară fără viză, dacă la plecare s+a furişat! -ine i+a învăţat pe cei
din (,am&ala lim&a română!
)a acestea am mai adăuga şi faptul că un alt fenomen a&erant îl
constituie apariţia într+una din staţiunile noastre a unui sculptor foarte
talentat care propovăduieşte sus şi tare că în 2omânia se va institui foarte
curând un "ou 4erusalim# ;ineînţeles, că acest "ou 4erusalim va f
;ucureştiul# "+a spus însă care va f Oidul <lângerii# <ro&a&il că zidul de
răsărit al -asei <oporului, iar $âm&oviţa va f pro&a&il re&otezată cu numele
de 4ordan# Aceste proorociri vin întrucâtvaM în contradicţie cu
G (P î afrmaţiile -ontelui 4ncapuciato, care ne ameninţă cu zile negre#
-onsiderăm că a*unge îndo&itocirea de DL de ani a acestui popor şi în
locPsă stopăm acest fenomen, noi continuăm să zăpăcim oamenii şi mai rău
prin a&eraţii de genul 5"oul 4erusalim în 2omânia7 şi tot felul de alte
gogomănii# Bai să fm serioşi şi să ne trezim un pic, căci ştim cu toţii vor&a8
somnul raţiunii#
Apropos de (,am&ala8 mitologia ti&etană şi indiană afrmă că
(,am&ala M nu+i decât un nume, sau că cel mult ar e'ista undeva în nord+
estul %i&etului# -ând l+am între&at pe (0ami @ris,nanada ce este (,am&ala,
el a răspuns8 5"urfele unei edituri din -alifornia, care scoate cărţi foarte
&une7# $ar când i+am povestit cum un român de+al nostru a stat cinci ani în
(,am&ala Hfără să plătească c,irie şi nici &ilet# $e avion, căci nu se ştie de
unde l+a luatI, acesta a început să râdă atât de copios, încât ne temeam să
nu păţească ceva# :prindu+se din râs, m+a între&at8 5Ci oamenii din 2omânia
l+au crezut!7 5$a, l+au crezut7, am răspuns# $upă care (0ami @ris,nananda a
răspuns cu seriozitate8 5în cazul acesta, o să mai treacă mult timp până când
se vor trezi oamenii din ţara dumneavoastră7#
Ci într+adevăr, toate aceste manifestări a&erante, de domeniul
patologicului, de prostire a oamenilor simpli, fără pregătire în domeniu, sunt
doar o dovadă elocventă că în 2omânia sunt încă prea puţini psi,iatriQ
%raducătorii
-A<4%:)9) 9"9#
$eţinătorul )otusului Al&#
AM 69?4% $4" %4;% pe R1 martie 19L9# $e atunci, am trăit în e'il în
4ndia# $e+a lungul perioadei 19D9 F L0, 2epu&lica <opulară -,ineză a trimis o
armată pentru a invada ţara mea# %imp de aproape un deceniu am rămas
atât conducătorul politic, cât şi spiritual al poporului meu şi am încercat să
resta&ilesc relaţiile paşnice între cele două# "aţiuni# $ar sarcina s+a dovedit a
f imposi&ilă# Am a*uns la nefericita concluzie ca puteam să+mi servesc mai
&ine poporul din afară#
-ând privesc înapoi, la perioada când %i&etul era încă o ţară li&eră,
realizez că aceia au fost anii cei mai frumoşi din viaţa mea# Astăzi sunt pe
deplin fericit, dar în mod inevita&il, e'istenţa pe care o duc acum este cu
totul diferită de cea în care am fost crescut şi educat/ şi deşi este inutil să te
complaci în sentimente nostalgic! u nu+mi pot înfrâna tristeţea care mă
cuprinde ori de câte ori mă gândesc ia trecut, îmi reaminteşte de suferinţele
teri&ile ale poporului meu# 1ec,iul %i&et nu era perfect# $ar în acelaşi timp,
se poate spune cu adevărat că modul nostru de viaţă fusese ceva cu totul
remarca&il# -u siguranţă că erau multe lucruri ciare meritau păstrate, dar
care acum sunt pierdute pentru totdeauna#
Am mai spus că cele două cuvinte F $alai )ama F înseamnă lucruri
diferite la diverse popoare, dar că în ceea ce mă priveşte, ele fac referire
doar la postu)# <e care îl deţin# $e fapt, $alai este un cuvânt de origine
mongolă care înseamnă 5ocean7, iar 4ama este un termen ti&etan ce
corespunde termenului indian de guru, care înseamnă învăţător, împreună,
cuvintele $alai )ama sunt câteodată traduse în mod li&er ca 5:cean de
înţelepciune7# $ar aceasta se datorează, cred eu, unei neînţelegeri# )a
origine, $alai era o traducere parţială a (onam ?>atso, numele celui de+al
treilea $alai )ama8 ?>atso însemnând ocean în ti&etană# : altă neînţelegere
nefericită se datorează traducerii în c,ineză a cuvâtului lama drept ,uo F fou,
care are conotaţţa unui 5;udd,a viu7# ?reşit# ;udd,ismul ti&etan nu
recunoaşte aşa ceva# Acceptă doar faptul că anumite persoane, dintre care
unul este $alai#
%4;%9) C4 1-4"44 (S4#
A(% %92@(%A"#
;A"?)A$( -aiaitta ti&et and ,er#
4"$4A
M"gl?B;:92( <:<)M(#
2<9;)4- :6 -B4"A#
-,amdo#
@MT M ; 9 2 M A %BA4)A"$#
)ama, pot să+şi aleagă modalitatea de reîncarnare# Astfel de oameni
sunt numiţi tul3us HîncarnăriI#
$esigur, că în timp ce am trăit în %i&et, faptul că eram $alai )ama
însemna un lucru e'traordinar, însemna că duceam o viaţă departe de gri*ile
şi muncile grele trăite de marea ma*oritate a oamenilor mei# :riunde m+aş f
dus, eram însoţit de o suită de servitori# ram încon*urat de miniştri din
guvern şi consilieri, precum şi de familii aristocratice din teritoriu# %ovarăşii
mei erau erudiţi iluştri şi adepţi religioşi cu mari capacităţi# 4ar ori de câte ori
părăseam <otala,# Magnifcul palat de iarnă cu 1000 de camere al lui $alai
)ama, eram escortat de o procesiune de sute de oameni#
=n capul coloanei venea un "gagpa, un om ce purta o sim&olică 5roată
a vieţii7# l era urmat de o coloană de tătara, călăreţi înveşmântaţi în
costume tradiţionale colorate, purtând steaguri, în urma lor se a.au ,amalii
care îmi duceau în cuşti păsărelele cântătoare precum şi toate &aga*ele
personale, toate înfăşurate în mătase gal&enă# Apoi urmau o parte din preoţii
din "amg>al, mănăstirea personală a lui $alai )ama# 6iecare dintre ei purtau
undrapel decorat cu te'te sacre, în spatele lor mergeau muzicieni călare#
Apoi veneau două grupuri de ofcialităţi din rândul călugărilor, mai întâi o
secţiune su&ofdonată care era pe post de purtători, apoi călugări din ordinul
%sedrung care erau mem&ri ai ?uvernului, în urma acestora se a.au o
mulţime de cai din gra*durile personale ale lui $alai )ama, toţi împodo&iţi
frumos/ înveliţi şi conduşi de rândaşii lor#
Apoi urma o altă trupă de cai care purta ofcialităţile statului# <e urmă
veneam eu, purtat într+un palanc,in gal&en de douăzeci de oameni, toţi
ofţeri de armată, îm&răcaţi în mantii verzi cu şepci roşii# (pre deose&ire de
ma*oritatea cadrelor medii, care purtau părul prins în sus, aceştia aveau o
singură coadă de cal ce li se revărsa pe spinare# <alanc,inul în sine, care era
de culoare gal&enă Hpentru a denota caracterul monasticI mai era susţinut de
încă opt oameni ce purtau ,aine lungi din mătase gal&enă# $e+a lungul
acestuia călăreau cei patru mem&ri ai @as,ag+ului, -a&inetul intern al lui
$alai )ama, urmat de @usun $epon, căpetenia gărzii personale a lui $alai
)ama şi Ma3c,i, -omandantul (uprem al minusculei armate a %i&etului#
Amândouă mărşăluiau purtându+şi să&iile cu stricteţe la salut# i purtau o
uniformă compusă din pantaloni al&aştri şi tunică gal&enă, împodo&ită cu
galoane de aur# <e cap purtau o pălărie tropicală presărată cu ciucuri# Mai
urma escorta de singg,a, poliţia monastică ce încon*ura partea principală#
Aceşti oameni cu o înfăţişare înfricoşătoare erau de cel puţin şase picioare
înălţime şi purtau pelerine groase şi grele, care le confereau o înfăţişare şi
mai impresionantă# Nineau în mână tuciuri lungi, pe care nu ezitau să le
folosească#
4mediat în urma palanc,inului meu veneau cei doi %utori, <rincipal şi
(ecundar Hprimul find 2egentul %i&etului până când am devenit eu ma*orI#
Apoi urmau părinţii mei şi alţi mem&ri ai familiei# i erau urmaţi de
numeroase ofcialităţi laice, atât no&ili cât şi oameni de rând, înşiruiţi după
rang#
4nvaria&il, aproape întreaga populaţie din ),asa, capitala, dădea o fugă
ca să mă zărească ori de câte ori ieşeam afară# ra o tăcere plină de
veneraţie când treceam şi adesea curgeau lacrimi pe feţele celor care mi se
înc,inau până la pământ#
ra o viaţă cu totul diferită de cea pe care am cunoscut+o pe vremea
când eram doar un copil# M+am născut la U iulie 19RL şi mă numeam ),amo
%,ondup# Aceasta înseamnă ad+literam, 5Oeiţa care îndeplineşte visele7#
"umele ti&etane de oameni, locuri şi lucruri, sunt pitoreşti în traducere# $e
e'emplu, %sangpo, denumirea unuia dintre cele mai importante râuri din
%i&et F şi izvor al marelui ;ra,maputra indian F înseamnă 5<urifcatorul7#
"umele satului nostru era %a3tser8 %igrul 6urios# ra o aşezare mică şi
sărăcăcioasă, situată pe un deal ce privea deasupra unei văi întinse# <ăşunile
sale nu au fost amena*ate sau cultivate de mult, ci păscute doar de animalele
nomazilor# -auza pentru toate acestea era imprevizi&ilitatea vremii în
această zonă# =n timpul copilăriei mele, familia mea era una din cele circa
douăzeci, ce încercau să+şi încropească o viaţă precară pe terenurile din
acele împre*urimi#
%a3tser este situat în nord+estul îndepărtat al %i&etului, în provincia
Amdo# $in punct de vedere geografc, %i&etul poate f împărţit în patru zone
principale, în nord+est este situat -,angtang, o zonă de deşert glacial# -e se
întinde de la est la vest pe o suprafaţă de opt sute de mile/ este aproape
lipsită de vegetaţie şi numai câţiva nomazi locuiesc în mi*locul pustietăţilor
sale# =n sudul -,angtang+ului se întind provinciile 9 şi %sang# Această zonă
este mărginită la sud şi sud+vest de impozanţii munţi ai Bimala>ei# )a est de
9+%sang se a.ă provincia @,am care este cea mai fertilă şi astfel şi cea mai
populată regiune din ţară# )a nord de @,am se găseşte Amdo# )a graniţele de
răsărit ale lui @,am şi Amdo se întind graniţele naţionale ale %i&etului cu
-,ina# <e vremea când mă năşteam, un dictator militar, Mă ;ufeng, reuşise
de curând să instituiască în Amdo un guvern regional, loial 2epu&licii
-,ineze#
<ărinţii mei erau mici fermieri8 nu c,iar ţărani, pentru că nu erau legaţi
de nici un stăpân/ dar oricum, no&ili nu erau su& nici o formă# i înc,iriaseră
o mică întindere de pământ şi îl lucrau singuri# -erealele principale din %i&et
sunt orezul şi ,rişcă, iar părinţii mei le cultivaseră pe amândouă laolaltă cu
cartof# $ar destul de des li se ducea de râpă munca pe un an#
$N4"S%:29) ):%9(9)94 A);#
%4;%#
9 " ) 9 "#
=ntreg, datorită furtunilor cu grindină sau a secetei# Nineam şi un număr
de animale,# -are reprezentau o sursă de producţie mai sigură, îmi amintesc
că aveam cinci sau şase dzomos Ho încrucişare între >ac şi vacăI pentru lapte
şi câteva găini ce um&lau li&ere F pentru ouă# Mai era o turmă mi'tă de circa
optzeci de capre şi &er&eci, iar tatăl meu avea c,iar şi trei cai de care era
foarte mândru, în fnal, familia mea mai adăpostea şi o perec,e de >aci#
Va3ul este unul dintre darurile "aturii pentru oameni# <oate supravieţui
la orice altitudine de peste 10#000 picioare, deci este în mod ideal potrivit
%i&etului# (u& această altitudine ei mor# Atât ca animal de povară cât şi ca
sursă de lapte Hîn cazul femelei, care este denumită driI, precum şi de carne,
este cu adevărat un produs pentru agricultura la altitudini mari# :rzul pe care
îl cultivau părinţii mei este un alt produs al %i&etului# -ând este copt şi
măcinat în făină fnă el devine tsampa# 2areori se serveşte vreo masă în %i&et
care să nu conţină tsampa şi, c,iar şi în e'il, continui să o servescM în fecare
zi# ;ineînţeles, că nu este consumat su& formă de făină# %re&uie întâi
amestecat cu un lic,id, de o&icei ceai, dar poate f şi lapte Hpe care îl preferI
sau iaurt sau c,iar şi cAiang H&ere ti&etanăI# Apoi, amestecându+l cu patru
degete de *ur împre*urul castronului, se preface în mici găluşti# Altfel, poate f
folosit ca &ază pentru porridge# <entru un ti&etan este foarte gustos, deşi din
e'perienţa mea, puţini străini o agrează# 4ar c,inezii, în mod special, nici nu
se sinc,isesc de e'istenţa acesteia#
Aproape tot ceea ce cultivau şi creşteau părinţii mei la fermă era folosit
în e'clusivitate pentru a ne ,răni pe noi# $ar în mod ocazional, se mai
întâmpla ca tata să vândă cereale sau câteva oi fe la nomazii în trecere, fe
*os în Ciling, cel mai apropiat oraş şi capitală a ţinutului Amdo, care se a.a la
trei ore distanţă călare# ;anii nu prea Wrau folosiţi în aceste zone rurale
aruncate la mari distanţe, iar ma*oritatea comerţului se efectua prin
sc,im&uri de mărfuri# Astfel, tatăl meu mai sc,im&a surplusul dintr+un sezon
pe ceai, za,ăr, ,aine din &um&ac, poate câteva ornamente şi eventual pe
nişte ustensile din fer# =n mod ocazional se întorcea cu un cal nou, care îi
făcea plăcere# Avea o atracţie deose&ită pentru ei şi c,iar şi o reputaţie
destul de mare pe plan local ca lecuitor de cai#
-asa în care m+am născut era tipică pentru zona noastră din %i&et# ra
construită din piatră şi lut, cu un acoperiş plat de+a lungul a trei laturi a
pătratului# (ingurul lucru neo&işnuit era *g,ea&ul care era făcut din crengi
sco&ite de ienupăr, pentru a face un canal de scurgere pentru apă# $irect în
faţa acesteia, între două &raţe sau laturi, era o curte mică în mi*locul căreia
se a.a un catarg pentru steag# <e acesta era înălţat un drapel, prins la
am&ele capete, pe care erau scrise nenumărate rugăcini#
Animalele erau ţinute în spatele casei, în interior se găseau şase
încăperi8 o &ucătărie unde ne petreceam ma*oritatea timpului cât stăteam în
casă/ o cameră de rugăciuni cu un mic altar, unde ne adunam pentru a ne
aduce prinosul nostru de la începutul zilei/ camera părinţilor mei/ o cameră
de rezervă pentru orice oaspete ce ar sosi/ o cameră pentru provizii, şi în
fnal, un staul pentru animale# "oi, copiii, nu aveam un dormitor al nostru#
-ând fusesem &e&eluş, am dormit cu mama/ apoi, mai târziu F în &ucătărie,
lângă so&ă# -a mo&ilier, nu e'istau scaune sau paturi ca atare, ci erau
ridicături pentru dormit atât în camera părinţilor, cât şi în camera de rezervă#
'istau totuşi câteva dulapuri realizate dintr+un lemn pictat în culori vesele#
<odeaua era de asemenea din lemn, pardosită în mod uniform cu scânduri#
%atăl meu era o persoană de talie mi*locie, cu un temperament coleric#
Nin minte că odată aproape că şi+a smuls mustaţa şi a fost profund îngri*orat
de pro&lemele mele# ra totodată un om &un, care nu purta pică nimănui# )a
naşterea mea circula o poveste interesantă despre el# 6usese &olnav mai
multe săptămâni şi a*unsese ţintuit la pat# "imeni nu ştia ce se petrecea cu el
şi oamenii începuseră să se teamă pentru viaţa lui# $ar în ziua în care m+am
născut eu, el a început să+şi revină &rusc, fără vreun motiv anume# "u putea
f e'altarea de a deveni tată, întrucât mama dăduse de*a naştere la opt copii,
deşi numai patru dintre ei supravieţuiseră# H$in necesitate, familiile de
agricultori credeau în familiile numeroase iar mama mea a purtat în pântece
în total şaisprezece prunci, dintre care numai şapte au supravieţuitI# )a
momentul când scriu aceste rânduri, )o&sang (amten, fratele născut înaintea
mea şi %sering $olma, sora cea mai mare, nu mai trăiesc, dar ceilalţi doi fraţi
mai mari, sora cea mică şi fratele cel mic sunt încă în viaţă şi sănătoşi#
Mama mea era fără îndoială una dintre cele mai &une finţe pe care le+
am cunoscut vreodată# ra cu adevărat frumoasă şi era îndrăgită, sunt foarte
sigur de aceasta, de toţi cei care o cunoşteau# ra foarte milostivă# Mi se
spusese odată, uni amintesc, că era o secetă cumplită în -,ina învecinată#7
$rept urmare, mulţi c,inezi săraci erau mânaţi peste graniţă în căutare de
,rană, într+o zi, o perec,e apare şi la uşa noastră, purtând în &raţele lor un
copilaş mort# Au implorat+o pe mama să le dea ceva de mâncare, ceea ce ea
a şi făcut cu promptitudine# Apoi ea a arătat cu degetul spre copil şi i+a
între&at dacă aveau nevoie de a*utor ca să+l înmormânteze# -ând au realizat
ce vroia mama, ei au scuturat din cap şi i+au dat să înţeleagă că intenţionau
să+l mănânce# Mama s+a îngrozit pe dată, i+a invitat înăuntru şi a golit întregul
conţinut al cămării înainte de a+i trimite cu mare regret să+şi continuie
drumul# -,iar dacă însemna să drămuiască mâncarea necesară propriei sale
fainilii, astfel încât noi înşine să a*ungem .ămânzi, ea nu a lăsat niciodată
vreun cerşetor să plece cu mâna goală#
%sering $olma, cel mai mare copil, era cu optsprezece ani mai mare ca
mine# )a vremea când m+am născut eu, ea a a*utat+o pe mama să conducă
gospodăria şi se comporta ca o moaşă cu mine# 6ără să ezite, ea a dat o
mână de a*utor în pro&lemele ce trenau şi le+a dat un impuls serios F noroc că
fără nici un efect negativ# %sering $olma era responsa&ilă şi cu prima mea
masă, care prin tradiţie, era un lic,id făcut din coa*a unei anumite ramuri de
tufă care creştea în zonă# Aceasta se credea că asigură copilului o sănătate
deplină, în orice caz, la mine a funcţionat cu certitudine, în anii următori, sora
mea mi+a destăinuit că am fost un copil foarte murdar# "ici nu apuca să mă ia
&ine în &raţe şi de*a murdăream scuteceleQ
"u prea am avut de+a face cu niciunul din cei trei fraţi mai mari#
%,upten Xigme "or&u, cel mai mare, fusese de*a recunoscut drept
reîncarnarea unui mare lama, %a3tser 2inpodi) H2inpoc,e este un titlu
conferit maeştrilor spirituali şi înseamnă ad literam 5-el <reţios7I şi fusese
instalat la @um&um, o mănăstire renumită, situată la câteva ore de mers
călare# -el mi*lociu, ?>alo %,ondup, era cu opt ani mai mare ca mine, iar în
perioada când m+am născut eu, el era la şcoală, într+un sat învecinat# "umai
fratele dinaintea mea, )o&sang (amten a rămas acasă# l era cu trei ani mai
mare ca mine# $ar apoi şi el a fost trimis la ţum&um pentru a deveni călugăr,
deci n+am prea avut prile*ul să+l văd peMacasă#
$esigur, că nimeni nu se gândea că eu aş putea f altceva decât un
copil o&işnuit# ra aproape de neconceput că ar f posi&il să se nască mai
mult de un tul3u în aceeaşi familie şi evident, că părinţii mei nici nu &ănuiau
că eu voi f proclamat $alai )ama# 2ecuperarea tatălui meu după
convalescenţă a fost de &un augur, dar nu s+a considerat a f de importanţă
ma*oră# $e altfel nici c,iar eu nu aveam vreun indiciu despre ceea ce mă
aştepta# Amintirile mele cele mai timpurii sunt foarte o&işnuite# 9nele
persoane pun un# Mare accent pe primele sclipiri de memorie, dar eu nu#
$intre ale mele, îmi amintesc, de e'emplu, cum urmăream un grup de copii
ce se luptau şi alergau ca să se alăture părţii mai sla&e, îmi amintesc, de
asemenea, când am văzut pentru prima oară o cămilă# le sunt frecvente în
unele părţi din Mongolia şi în mod ocazional, ele erau aduse peste graniţă#
Arăta foarte mare, maiestoasă şi foarte înfricoşătoare, îmi amintesc totodată
cum am descoperit într+o zi că aveam o'iuri F o afecţiune foarte des întâlnită
în est#
9n lucru care îmi plăcea în mod special în frageda+mi copilărie, era să
mă strecor în coteţ şi să adun cu mama mea ouăle şi apoi să rămân după
plecarea ei# =mi plăcea să stau în cui&arul găinilor şi să scot sunete
asemănătoare unui cloncănit# : altă ocupaţie favorită din copilărie era să+mi
împac,etez lucrurile într+o geantă ca şi când eram pe punctul de a pleca într+
o lungă călătorie# 5Mă duc la ),asa, mă duc la ),asa7, o&işnuiam să spun#
Aceasta, du&lată de insistenţa de a f lăsat să stau în capul mesei, dăduse
naştere ulterior la comentarii, precum că tre&uia să f ştiut că eram
predestinat pentru lucruri mai mari# Am avut totodată şi o serie de vise care
dădeau naştere unor interpretări similare, dar nu pot afrma cu certitudine
faptul că aş f ştiut ceva despre viitorul meu tot timpul# Mai târziu, mama mi+
a istorisit câteva povestioare care puteau f luate drept semne ale unei
încarnări superioare# $e e'emplu, nu îngăduisem nimănui să se atingă de
strac,ina mea# Ci nici nu mi+a fost teamă de străini#
=nainte de a continua să povestesc despre descoperirea mea ca $alai
)ama, tre&uie să spun câteva cuvinte despre ;udd,ism şi istoria sa în %i&et#
6ondatorul ;udd,ismului a fost o fgură istorică, (idd,art,a, care a a*uns să
fe recunoscut ca ;udd,a (,a3>amuni# l s+a născut cu mai mult de YL00 de
ani în urmă# =nvăţămintele sale, cunoscute acum su& denumirea de $,arma,
sau ;udd,ism, au fost introduse în %i&et de+a lungul secolului al
paisprezecelea era noastră# Au tre&uit câteva secole pentru a înlocui religia
;on locală şi să fe pe de+a+ntregul asimilată, dar în cele din urmă ţara a fost
atât de puternic convertită, încât principiile ;udd,iste au guvernat întreaga
societate, la toate nivelele# Ci în timp ce ti&etanii sunt din natură destul de
agresivi şi c,iar1 răz&unători, interesul lor crescând în practicile religioase a
constituit un factor mo*or în izolarea ţării, înainte de aceasta, %i&etul
posedase un imperiu destul de vast care domina Asia centrală, precum şi
teritorii ce acopereau părţi întinse din 4ndia de nord, "epal şi ;,utanul de
sud# 4ncludea de asemenea o &ună parte din teritoriul c,inezesc, în ZUR era
noastră, forţele ti&etane au cucerit c,iar şi capitala -,inei, unde fuseseră
smulse promisiuni de tri&uturi şi alte concesii# :ricum, întrucât entuziasmul
ti&etanilor faţă de ;udd,ism creştea, relaţile %i&etului cu vecinii lor au
devenit mai curând de natură spirituală decât politică# Aceasta se realizase
mai ales în -,ina, unde se dezvoltase o relaţie de 5patronat religios7,
împăraţii Manc,u, care era ;udd,işti, se refereau la $alai )ama ca la un
52ege al ;udd,ismului în e'pansiune7#
<receptul fundamental al ;udd,ismului este 4nterdependenţa sau
)egea -auzei şi a fectului# Aceasta afrmă pur şi simplu că tot ceea ce
e'perimentează un individ de+a lungul vieţii, se concretizează printr+o
acţiune, ce are la &ază o motivaţie# Motivaţia este astfel rădăcina atât a
acţiunii, cât şi a e'perienţei# $in această înţelegere au izvorât teoriile
;udd,iste despre conştiinţă şi reîncarnare#
<rima afrmă că, întrucât cauza dă naştere unui efect, care la rândul
său devine cauza unui alt efect, conştiinţa tre&uie să fe continuă# a curge
mereu şi mereu, adunând e'perienţe şi impresii dintr+un moment în altul# )a
momentul morţii fzice, reiese faptul că această conştiinţă conţine amprenta
acestor e'perimente şi impresii, precum şi acţiunile care le+au precedat#
6enomenul este cunoscut su& denumirea de 3arma, care înseamnă 5acţiune7#
Astfel, conştiinţa este considerată drept 3arma, care apoi 5renaşte7 într+un
trup nou F animal, uman sau divin#
Astfel, pentru a da doar un singur e'emplu, o persoană care şi+a
petrecut viaţa maltratând animalele, ar putea foarte uşor să se reîncarneze
într+o viaţă ulterioară într+un câine aparţinând unui individ care se poartă urât
cu animalele, în mod similar, un comportament merituos în această viaţă va
conduce la o reîncarnare favora&ilă în următoarea#
;udd,iştii mai cred totodată că natura esenţială a conştiinţei este
neutră, find posi&il să scapi de intermina&ilul ciclu de naştere, suferinţă,
moarte şi reîncarnareM, pe care viaţa le conţine în mod inevita&il, dar aceasta
numai când toată 3arma negativă a fost eliminată, împreună cu toate
ataşamentele lumeşti# -ând acest punct a fost atins, conştiinţa în cauză
atinge prima eli&erare, iar în cele din urmă, stadiul de ;udd,a# :ricum, în
concordanţă cu ;udd,ismul din tradiţia ti&etană, o finţă care a atins stadiul
de ;udd,a, deşi este eli&erat de (amsara, de 5cercul suferinţei7, după cum
este cunoscut acest fenomen al e'istenţei, va continua să se întoarcă la lucru
întru &unăstarea altor finţe care se conduc după simţuri, până când va sosi
vremea ca fecare să fe eli&erat în mod similar#
Acum, în ceea ce mă priveşte, eu sunt considerat a f reîncarnarea
fecăruia dintre cei treisprezece $alai )ama anteriori Hprimul find născut în
1R91 era noastrăI care, la rândul lor sunt consideraţi a f manifestări a
Avalo3ites,vara, sau -,enrezig, ;od,isattva -ompasiunii, deţinătorul
)otusului Al&# Astfel se consideră că eu sunt totodată o manifestare a
-,enrezig, de fapt al şaptezeci şi patrulea dintr+o linie care poate f urmărită
în urmă până la un &ăieţel &ra,man care a trăi)+în timpul lui ;udd,a
(,a3>amuni# M+am între&at adeseori dacă eu cred cu adevărat aceste lucruri#
2ăspunsul nu este uşor de dat# $ar find în vârstă de cinzeci şi şase de ani,
când re.ectez asupra e'perienţelor din această viaţă, şi în raport credinţa
mea ;udd,istă, nu am nici o difcultate în a accepta că sunt legat spiritual
atât cu cei treisprezece $alai )ama anteriori, cât şi cu -,enrezig şi însuşi
;udd,a#
<e vremea când nu aveam încă trei anişori, un grup de oameni
însărcinat de către guvern să caute noua încarnare a lui $alai )ama, a sosit la
mănăstirea din @um&um# 6usese condus într+acolo de un număr de semne#
9nul dintre acestea se referea la trupul îm&ălsămat al predecesorului meu
care a murit la vârsta de cinzeci şi şapte de ani, în 19RR# <e parcursul
perioadei intermediare, de întrerupere în activitatea statului, s+a descoperit
faptul că, capul acestuia s+a întors din direcţia sud spre nord+est# )a scurt
timp după aceasta, 2egentul, el însuşi un )ama superior, a avut o viziune#
<rivind în apa lacului sacru, ),amoi ),atso, din sudul %i&etului, el a văzut cu
claritate literele A,, @a şi Mă, plutind în raza vederii sale# Acestea au fost
urmate de imaginea unei mănăstiri cu trei eta*e, cu acoperiş turcuoise aurit şi
cu o cărăruie ce ducea de la aceasta spre un deal# =n fnal, el a văzut o casă
micuţă, cu un *g,ea& de o formă ciudată# l fusese sigur că litera A, se
referea la Amdo, provincia din nord+est, deci într+acolo se îndreptase grupul
de cercetători#
)a vremea când au a*uns la @um&um, mem&rii acestui grup au ştiut că
se a.ă pe calea cea &ună# (e părea că dacă litera A, se referea la Amdo,
atunci @a tre&uie să indice mănăstirea din @um&um F care era într+adevăr cu
trei eta*e şi un acoperiş turcuoise# Acum ei tre&uiau doar să localizeze un deal
şi o anumită casă cu un *g,ea& deose&it# $eci, au început să caute în satele
învecinate# -ând au zărit crengile zimţuite din lemn de ienupăr de pe
acoperişul casei părinţilor mei, ei au fost siguri că $alai )ama nu este
departe# :ricum, în loc să+şi e'prime scopul real al vizitei, grupul a cerut doar
un adăpost peste noapte# -onducătorul acestuia, @e0tsang 2inpoc,ă, s+a
prefăcut a f un servitor şi şi+a petrecut o mare parte din seară o&servând şi
*ucându+se cu cel mai tânăr copil din casă#
-opilul l+a recunoscut şi l+a strigat 5(era lama, (era lama7# (era era
mănăstirea lui @e0tsang 2inpoc,ă# A doua zi ei au plecat F doar pentru î se
reîntoarce câteva zile mai târziu, ca delegaţie ofcială# $e data aceasta ei au
adus cu sine o serie de lucruri care au aparţinut predecesorului meu,
împreună cu o serie de o&iecte care nu i+au aparţinut acestuia, în fecare caz,
copilul a identifcat cu e'actitate pe cele care i+au aparţinut celui de+al
treisprezecelea $alai )ama, spunând8 5ste al meu, este al meu7# Acest fapt
i+a convins într+o mare măsură pe delegaţi că au găsit noua încarnare#
:ricum, tre&uia văzut încă un candidat înainte de a f luată o decizie
fnală#
$ar aceasta nu cu mult înainte ca &ăiatul din %a3tser să fe recunoscut
drept noul $alai )ama# ram doar uri copil/
"u mai tre&uie să adaug, că nu+mi amintesc prea multe din aceste
evenimente# ram prea mic# (ingura mea amintire reală este a unui om pe
nume @enrap %enzin, care a devenit Maestrul meu de -eremonii, iar ulterior,
m+a învăţat să scriu#,#+
$e îndată ce grupul de investigare a concluzionat că &ăiatul din %a3tser
era adevărata încarnare a lui $alai )ama, s+a trimis o depeşă la ),asa
informându+l pe 2egent# Au trecut câteva săptămâni înainte de a primi o
confrmare ofcială# <ână atunci, eu tre&uia să rămân acasă, între timp, Mă
;ufeng, guvernatorul local, a început să creeze pro&leme# $ar în cele din
urmă, am fost luat de părinţii mei la mănăstirea @um&um, unde am fost
instalat cu ceremonie, la răsăritul soarelui, îmi amintesc de acest fapt în mod
special, întrucât am fost surprins că eram trezit şi îm&răcat înainte de a răsări
soarele, îmi amintesc totodată că am fost aşezat pe un tron#
Acolo a început o perioadă întrucâtva nefericită a vieţii mele# <ărinţii
mei n+au mai stat mult timp, iar eu am rămas singur în această am&ianţă
nouă# ra foarte greu pentru un copilaş să fe separat de părinţii săi# :ricum,
erau două consolări pe care le oferea o viaţă monastică# Mai întâi, faptul că
fratele dinaintea mea, )o&sang (amten, era de*a acolo, în ciuda faptului că
era doar cu trei ani mai mare, avea foarte mare gri*ă de mine şi în curând,
am devenit prieteni de năde*de# A doua consolare era faptul că învăţătorul lui
eraMun călugăr foarte &un, care mă luă adeseori în &raţe# Nin minte că o dată
mi+a dat şi o piersică# $ar în ma*oritatea timpului eram destul de nefericit# "u
înţelegeam ce înseamnă să fi un $alai )ama# $upă câte ştiu, eram doar un
puşti între mulţi alţii# "u era un lucru neo&işnuit ca copiii să intre la mănăstire
la o vârstă foarte fragedă, iar eu eram tratat e'act ca şi toţi ceilalţi# :
amintire mai dureroasă o am despre unul din unc,ii mei care era călugăr la
@um&um# =ntr+o seară, în timp ce+şi spunea rugăciunile, i+am stricat cartea cu
scripturi# $upă cum sunt ele c,iar şi la ora actuală, această carte nu era
legată şi paginile s+au răspândit care+ncotro# 6ratele tatălui meu m+a ridicat şi
m+a pălmuit tare# ra foarte furios, iar eu F îngrozit# -âţiva ani &uni după
aceasta am fost ,ărţuit de această faţă întunecoasă, ciupită de vărsat şi cu o
mustaţă îngrozitoare# $e atunci încolo, de câte ori îl vedeam, mi se făcea o
frică groaznică#
-ând am înţeles că aş putea să+mi văd părinţii şi că vom călători spre
),asa, am început să privesc viitorul cu mai mult entuziasm# -a orice copil,
eram emoţionat de perspectiva călătoriei# Aceasta nu s+a realizat timp de
vreo optsprezece luni, întrucât Mă ;ufeng refuzase să mă lase să fu luat la
),asa fără a plăti o sumă serioasă# Ci odată primind această sumă, el a cerut
mai mult, deşi nu a mai primit nimic în plus# Ci astfel, am plecat spre capitală
a&ia în vara anului 19R9#
=n cele din urmă, când s+a ivit marea zi, la o săptămână după ce
împlinisem patru ani, îmi aduc aminte de un uriaş sentiment de optimism#
?rupul era mare# "u era constituit numai din părinţi şi fratele meu )o&sang
(amten, ci şi din mem&rii grupului care m+au găsit, prec:m şi un număr de
pelerini# Mai erau totodată şi o serie de ofcialităţi guvernamentale ca
însoţitori, împreună cu un mare număr de rândaşi şi cercetaşi# Aceşti oameni
şi+au petrecut vieţile lucrând drumurile pentru caravane ale %i&etului şi erau
indispensa&ili oricărei călătorii, mai lungi# i ştiau cu e'actitate trecătorile din
munţi şi cât dura să le escaladăm#
$upă câteva zile de călătorie, am părăsit zona administrată de Mă
;ufeng, iar ?uvernul %i&etan anunţase de*a acceptarea candidaturii mele în
mod ofcial# 4ntram acum în cele mai îndepărtate şi splendide ţinuturi din
lume8 munţi gigantici .ancau câmpiile imense, pe care le+am stră&ătut ca
nişte insecte# -âteodată, mai dădeam peste câte un iureş de apă cu sloiuri de
g,eaţă ce curgeau cu viteză, pe care le treceam împroşcând apa cu zgomot#
Ci cam o dată la două zile a*ungeam pe la câte o aşezare micuţă, îng,esuită
în mi*locul, unui petec de imaş, sau atârnată parcă de un versant al dealului#
-âteodată puteam distinge în depărtare o mănăstire cocoţată într+o poziţie
imposi&ilă pe vârful unei stânci# $ar în marea sa ma*oritate era doar un
spaţiu pustiu, arid, doar cu vânturi aspre ce răscoleau praful, şi furtuni cu
grindină, nemiloase, ca amintire a forţelor vii ale "aturii#
-ălătoria la ),asa a durat trei luni# =mi amintesc foarte puţine
amănunte, cu e'cepţia unei mari senzaţii de uimire la toate cele văzute8
marile şi întinsele cirezi de drong H>aci săl&aticiI eşalonate de+a lungul
câmpiilor, grupuri mai mici deAc>ang Hasini săl&aticiI iar uneori o licărire de
go0a şi na0a căprioare mici care erau atât de slă&uţe şi de iuţi, încât puteau
f luate drept năluci, îmi plăcuseră totodată şi imensele cârduri de gâşte
guralive pe care le+am zărit din loc în loc#
Marea ma*oritate a drumului am călătorit cu )o&sang (amten într+un fel
de palanc,in denumit drel*am, purtat de o perec,e de catâri# Am petrecut o
mare parte din vreme ciorovăind şi contrazicându+ne, precum fac copiii mici,
şi am a*uns câteodată c,iar şi la încăierare# Aceasta ne punea în pericolul de
a ne răsturna# )a acel punct, conducătorul o&işnuia să oprească animalele şi
s+o c,eme pe mama# -ând privea înăuntru, întâmpina aceiaşi po du prt tra
dis mt să şi#
$oi privelişte8 )o&sang (amten înlăcrimat, iar eu stând alături cu o
privire triumfătoare# <entru că, în ciuda anilor mai înaintaţi, eu eram cel mai
rapid# $eşi eram cu adevărat cei mai &uni prieteni, eram incapa&ili de a ne
comporta &ine împreună# 9nul sau altul făcea o remarcă ce conducea la un
argument şi, în fnal, la un ,o,ot de lacrimi, dar lacrimile erau întotdeauna
ale lui şi nu ale mele# )o&sang (amten era atât de &la*in, încât nu putea să+şi
folosească forţele sale superioare împotriva mea#
=n sfârşit, grupul nostru începuse să se apropie de ),asa# ra de*a
toamnă# -ând ne mai rămăseseră doar două zile de călătorit, un grup de
înalte ofcialităţi guvernamentale ne+a ieşit în întâmpinare şi a escortat grupul
nostru până la câmpia $oegut,ang, situată la o distanţă de două mile în
afara porţilor capitalei# Acolo a fost înălţată o zonă de campare cu corturi
imense, în centru se găsea o structură în al&astru şi al& denumită Mac,a
-,enmo, 5marele păun7, în oc,ii mei părea uriaş şi cuprindea un tron sculptat
din lemn în interior, care fusese scos afară doar acum, Mcu scopul de a+l
întâmpina pe infantul $alai )ama înapoi la locuinţa sa#
-eremonia care a urmat, care îmi conferea conducerea spirituală a
poporului meu, a durat o zi întreagă# $ar amintirile mele despre aceasta sunt
vagi# =mi amintesc doar de un sentiment copleşitor pentru faptul că am a*uns
acasă şi de grupuri nesfârşite de oameni# "u+mi puteam înc,ipui vreodată că
pot e'ista atâţia# -onform tuturor opiniilor, m+am comportat &ine pentru un
copil de patru ani, c,iar şi după părerea unuia sau a doi călugări superiori
care au venit să *udece ei înşişi dacă eu eram cu adevărat încarnarea celui
de+al %reisprezecelea $alai )ama, apoi în fnal, am fost luat cu )o&sang
(amten la "or&uling3a Hînsemnând <arcul de "estemateI care era situat la
vest de ),asa#
=n mod o&işnuit, aceasta era folosită doar ca palat de vară pentru $alai
)ama# $ar 2egentul a decis să aştepte până la sfârşitul anului următor pentru
a mă încorona defnitiv la palatul <otala, sediul ?uvernului %i&etan# =ntre timp
eu tre&uia să locuiesc acolo# Aceasta s+a dovedit a f i o mutare generoasă,
întrucât "or&uling3a era cel mai plăcut loc# ra încon*urat de grădini şi consta
din câteva clădiri micuţe, luminoase şi aerisite în interior, în contrast F <otala,
pe care îl puteam vedea dominând de sus în mod magnifc asupra oraşului
a.at la distanţă, era întunecos, rece şi mo,orât#
%ocmai am savurat un an întreg, li&er de orice responsa&ilitate,
*ucându+mă fericit cu fratele meu şi văzându+mi părinţii aproape cu
regularitate# A fost ultima perioadă de li&ertate pe care am mai dunoscut+o#
-A<4%:)9%# $:4#
%ronul leului#
=M4 AM4"%(- foarte puţine lucruri din acea primă iarnă# $ar un singur
lucru mi s+a întipărit în minte# )a sfârşitul ultimei luni din an, era o tradiţie
vec,e pentru călugării din "amg>al să îndeplinească c,am, un dans de ritual
care sim&oliza alungarea forţelor negative ale anului trecut# -u toate
acestea, întrucât nu fusesem încă întronat în mod ofcial, ?uvernul a
considerat că ar f impropriu să merg la <otala să+l văd# )o&sang (amten, pe
de altă parte, a fost dus de rr*ama mea# ram e'trem de invidios pe el# -ând
s+a întors seara târziu, mi+a împărtăşit cu lu' de amănunte despre ţopăielile
şi trântele dansatorilor înveşmântaţi e'travagant#
$e+a lungul anului următor, adică în 19D0, am rămas la "or&uling3a#
Mi+am văzut destul de des părinţii în timpul primăverii şi al verii# -ând am
fost instituit ca $alai )ama, ei au căpătat în mod automat statut de no&ili cu
rang înalt şi odată cu aceasta, o avere considera&ilă# <uteau folosi M totodată
şi o casă din împre*urimile palatului în acea perioadă, anual# :&işnuiam să
mă furişez împreună cu un însoţitor ca să+mi petrec timpul cu ei aproape în
fecare zi# Acest lucru nu era c,iar permis, dar 2egentul, care era responsa&il
de viaţa mea, a ales să ignore aceste e'cursii# <e mine mă &ucura în mod
deose&it să trec pe la ei în timpul meselor# Ci aceasta datorită faptului că find
un &ăieţandru menit să devină călugăr, anumite alimente cum ar f ouăle şi
carnea de porc îmi erau interzise/ deci numai în casa părinţilor mei puteam
avea ocazia să le gust# :dată, îmi amintesc că am fost prins e'act când
mâncăm ouă de către ?>op @enpo, unul din ofcialităţile# 4mportante# A rămas
foarte şocat, ca şi mine, dealtfel# 5<leacă7, i+am strigat din răsputeriQ
-u altă ocazie îmi amintesc că şedeam lângă tatăl meu, pândindu+l
e'act ca un căţeluş cum mănâncă şorici de porc, în speranţa că+mi va scăpa
şi mie o &ucăţică F ceea ce a şi făcut# ra delicios# $eci, per total, primul meu
an în ),asa a reprezentat o perioadă foarte fericită, încă nu eram călugăr, iar
mai )an vrei pov dini preţ trad disp mea să a şi $ don în faţa mea se întindea
perspectiva educaţiei# )o&sang (amten, pe de altă parte, s+a &ucurat de un
an de vacanţă de la şcolarizarea începută la @um&um#
=n timpul iernii lui 19D0, am fost luat la <otala, unde am fost instalat în
mod ofcial ca lider spiritual al %i&etului# "u mai ţin minte nimic deose&it din
ceea ce presupune această ceremonie, ce e'cepţia faptului că m+am aşezat
pentru prima dată pe %ronul )eului, o structură vastă, încrustată cu
nestemate şi frumos sculptată în lemn, ce se a.a în Ci s,i p,untsong H(ala
%uturor 6aptelor ;une ale )umii (pirituale şi %emporaleI, principala sală de
ceremonii din aripa de est din <otala#
-urând după aceasta, am fost dus la templul Xo3,ang, în mi*locul
oraşului, unde am fost declarat novice# Acest lucru implica şi o ceremonie
cunoscută drept tap,ue, însemnând 5tăierea părului7# $e acum înainte,
tre&uia să fu ras în cap şi înveşmântat în, ro&a maron de călugăr# <ot să spun
iarăşi că nu+mi mai amintesc mare lucru din ceremonia în sine, doar că la un
moment dat, la vederea costumelor viu colorate ale unor dansatori de
ritualuri, am uitat complet de mine şi am e'clamat fascinat, cu voce tare,
către )o&sang (amten8 5<riveşte7Q
Oulufi mi+au fost tunşi în mod sim&olic de către 2eting 2impoc,e,
2egentul care, pe lângă poziţia sa de şef al statului până la vârsta la care eu
deveneam ma*or, fusese numit totodată şi %utorele meu <rincipal# )a început
am fost rezervat în atitudinea mea faţă de el, dar în curând l+am îndrăgit
foarte mult# =mi amintesc că trăsătura sa cea mai evidentă era un nas
încontinuu înfundat# -a persoană, era foarte imaginativ, cu o dispoziţie
mentală foarte rela'ată, uri om care lua lucrurile uşor# =i plăceau caii şi
picnicurile, în urma cărora se împrieteni, cu tatăl meu# $eşi în mod tacit, în
timpul guvernării sale ca 2egent, el a devenit oarecum o fgură controversată
şi c,iar şi ?uvernul în sine a a*uns destul de corupt# (pre e'emplu, se
instituise un o&icei de a vinde şi cumpăra poziţii înalte#
=n acelaşi timp cli instituirea mea ca novice, circulaseră zvonuri că
2eting 2impoc,e nu era îndreptăţit să îndeplinească ceremonia de tăiere a
părului# (e spunea că încălcase *urământul de, celi&at şi că nu mai putea f
călugăr# 'ista de as[emenea o critică desc,isă asupra modului în care a
pedepsit o ofcialitate pentru că a vor&it împotriva sa în Adunarea "aţională,
în conformitate cu o&iceiul străvec,i, mi+am pierdut dreptul de a folosi
numele ),amo %,ondup şi mi s+a atri&uit cel de Xamp,el Ves,e, împreună cu
alte câteva, astfel încât numele meu complet a devenit Xamp,el "ga0ang
)o&sang Ves,e %enzin ?>atso#
=n plus faţă de 2eting 2impoc,e ca %utore <rincipal, mi+a mai fost
încredinţat şi un %utore (ecundar, %at,ang 2inpoc,e, care era un om deose&it
din punct de vedere spiritual, foarte &un şi cordial# $upă lecţiile noastre
împreună, el se lansa adesea în discuţii dega*ate şi glume pe care le
apreciam enorm, în sfârşit, de+a lungul adolescenţei, lui @e0tsang 2inpoc,e,
şeful grupului care m+a depistat, i s+a încredinţat responsa&ilitatea neofcială
de al treilea %utore# l îi înlocuia pe vreunul din ceilalţi când respectivul era
plecat, îmi plăcea în mod deose&it @e0tsang 2inpoc,e# -a şi mine, el era tot
din Amdo# ra atât de &un, încât nu puteam să+l iau în serios niciodată, în
timpul lecţiilor, în loc să recit ceea ce învăţasem, o&işnuiam să mă agăţ de
gâtul lui şi să+i spun8 52ecită tuQ7 9lterior, când am împlinit nouăsprezece ani,
el l+a prevenit pe %ri*ang 2inpoc,e, care a devenit %utorele meu (ecundar, că
tre&uie să ai&ă gri*ă să nu zâm&ească, întrucât putea f# (igur că voi profta
de el#
Aceste aran*amente nu au dăinuit pentru mult timp, întrucât imediat ce
mi+am început noviciatul, 2eting 2impoc,â a renunţat la funcţia de 2egent, în
principal din cauza lipsei de popularitate, în ciuda faptului că aveam numai
şase ani, am fost consultat în privinţa persoanei cu care tre&uia înlocuit# )+am
indicat pe %at,ag 2inpoc,e# l a devenit apoi %utorele meu <rincipal şi a fost
înlocuit cu )ing 2inpoc,e ca %utore (ecundar#
=n timp ce %at,ag 2inpoc,ă era un om foarte &lând, )ing 2inpoc,ă era
foarte rezervat şi sever, iar la început fusesem realmente speriat de el# =mi
era frică c,iar şi când zăream un servitor de+al lui şi am învăţat foarte repede
să le recunosc sunetul paşilor, la care inimaM mi se oprea în piept# $ar, în cele
din urmă am devenit prietenos cu el şi am creat o relaţie &ună între noi# l a
devenit sfetnicul meu cel mai apropiat până la moartea sa, care s+a petrecut
în 19\R#
%ot ca tutori, au mai fost numiţi trei &ăr&aţi, în calitate de îngri*itori
personali, toţi find călugări# i erau -,opon @,enpo, Maestrul de -eremonii,
(olpon @,enpo, Maestrul de ;ucătărie şi (impon @,enpo, Maestrul
responsa&il cu 1eşmintele# Acesta din urmă era @enrap %enzin, mem&rul
grupului de depistare, ai cărui oc,i pătrunzători m+au impresionat atât de
tare#
-ând eram la o vârstă fragedă, m+am ataşat foarte tare de Maestrul de
;ucătărie# Ci atât de puternic era ataşamentul, încât tre&uia să+l zăresc
mereu, c,iar şi numai un colţişor din mantia sa ivită printr+o crăpătură de uşă
sau su& draperii, care serveau drept uşi în interiorul caselor ti&etane# (pre
norocul meu, el îmi tolera acest capriciu# ra un om foarte &un şi simplu,
aproape în întregime c,el# "u era un povestitor strălucit şi nici un tovarăş de
*oacă entuziasmat, dar aceasta nu avea nici o importanţă#
Mai )arr, reă i povi dinţi prec tradi dispt mea să ac f $domt#
M+am minunat de multe ori de atunci încoace, de această prietenie
strânsă# Acum o văd ca pe o legătură între o pisicuţă sau un animal micuţ şi
persoana care îl ,răneşte# 9neori cred că actul de a aduce de mâncare este
una din &azele tuturor relaţiilor#
4mediat ce am fost numit novice, am început să primesc educaţia mea
primară# Aceasta consta numai din a învăţa să citesc# )o&sang (amten şi cu
mine învăţam împreună, îmi amintesc foarte &ine sălile noastre de şcoală
Huna la <otala şi cealaltă la "or&uling3aI# <e pereţii opuşi atârnau două
&iciuşti, una din mătase gal&enă F rezervată lui $alai )ama, iar cealaltă
+pentru fratele lui $alai )ama# Aceste instrumente de tortură ne+au îngrozit
pe amândoi# "u tre&uia decât să+şi arunce o dată o privire profesorul spre
spre una sau alta din &iciuşti, ca să tremur tot de frică# $in fericire, cea
gal&enă nu a fost folosită niciodată, deşi cea de piele a co&orât o dată sau de
două ori# (ăracul )o&sang (amtenQ $in nefericire pentru el, el nu era un elev
la fel de &un ca mine# $ar totuşi, am o &ănuială că aceste &ătăi au urmărit
regula unui prover& ti&etan8 5;ate şaua să priceapă iapa7# l a suferit din
cauza mea#
$eşi nici mie şi nici lui )o&sang (amten nu ne era îngăduit să avem
prieteni de vârsta noastră, nu mi+a lipsit niciodată compania# Atât la
"or&uling3a, cât şi la <otala era un personal vast de măturători şi servitori
Hnu puteau f numiţi valeţiI# Ma*oritatea erau &ăr&aţi de vârstă mi*locie cu
puţină educaţie sau c,iar deloc, unii dintre ei venind aici după ce au slu*it în
armată# $atoria lor era să menţină curăţenia în camere şi ca pardoseala să
strălucească# Acest lucru era foarte special şi îmi plăcea să patinez pe ele#
-ând )o&sang (amten era izolat, întrucât nu ne comportam &ine împreună,
aceşti oameni constituiau unica mea companie# $ar ee mai tovarăşi erauQ =n
ciuda vârstei lor, se *ucau ca nişte copii#
Aveam cam opt ani, când )o&sang (amten a fost trimis la studii la o
şcoală particulară# vident, că acest lucru m+a întristat foarte tare, pentru că
el constituia unicul meu contact cu familia# Acum îl vedeam numai în timpul
vacanţelor din perioada de lună plină# -ând pleca după fecare vizită, îmi
amintesc cum stăteam la fereastră, cu inima plină de amărăciune, privindu+l
cum dispărea în zare#
=n afară deMaceste revederi lunare, mai primeam doar vizitele
ocazionale ale mamei pe care le aşteptam cu neră&dare# ?ând venea, era de
o&icei însoţită de sora mea mai mare, %sering $olma# =mi plăceau în mod
deose&it aceste vizite, întrucât ele îmi aduceau invaria&il cadouri şi mâncare#
Mama mea era o &ucătăreasă minunată şi era renumită pentru e'celentele
sale produse de &rutărie şi patiserie#
-ând am depăşit zece ani, mama mai o&işnuia să mi+l aducă pe %enzin
-,oeg>al, fratele meu cel mai mic# ra o diferenţă de doisprezece ani între
noi şi dacă e'ista un copil mai năzdrăvan ca mine, atunci acesta era el# 9nul
din *ocurile sale preferate era să care măgăruşii pe acoperişul casei părinţilor
noştri, îmi amintesc totodată o situaţie, când încă de mic, el s+a târât de+a
&uşilea până la mine ca să mă anunţe că mama a comandat carne de porc de
la măcelărie# Acest lucru era interzis, căci dacă era acceptat să cumperi
carne, era inadmisi&il să comanzi, întrucât aceasta conducea la omorârea
unui animal în mod special pentru a+ţi îndeplini cerinţele#
%i&etanii au o atitudine destul de ciudată în privinţa regimului de ,rană
non+vegetariană# ;udd,ismul nu interzice în mod categoric consumul de
carne, dar promovează ideea că animalele nu tre&uiesc omorâte pentru
mâncare, în societatea ti&etană era permis să mănânci carne F şi c,iar era de
&ază, în afară de tsampa, de multe ori negăsindu+se altceva F cu condiţia să
nu se producă măcelărirea animalelor în nici un fel# Aceasta era lăsată pe
seama altora# <arţial, era efectuată de musulmani, care aveau o comunitate
prosperă, cu propria lor mosc,eie, situată în ),asa# =n întregul %i&et, tre&uie
să f fost multe mii de musulmani# Aproape *umătate din ei erau originari din
@as,mir, iar restul din -,ina#
:dată, cândMmama mi+a adus un cadou compus din carne Hcârnaţi
umpluţi cu orez şi carne tocată F o specialitate %a3tserI, îmi amintesc că am
mâncat totul deodată, întrucât ştiam că dacă a.ă vreunul dintre măturători,
tre&uia să împart cu el# A doua zi mi+a fost îngrozitor de rău# =n urma acestui
incident, Maestrul de ;ucătărie aproape că şi+a pierdut slu*&a# %at,ang
2impoc,e crezuse că el era de vină, deci am fost o&ligat să mărturisesc
adevărul# A fost o lecţie &ună#
$eşi era foarte frumos, <otala nu era un loc plăcut pentru a trăi acolo#
ra construit pe un versant stâncos al unui deal, cunoscut su& numele de
5$ealul 2oşu7, lângă o clădire micuţă, de la sfârşitul perioadei Marelui $alai
)ama al -incilea, care a domnit în secolul al şaptesprezecelea, după
calendarul -reştin# -ând a murit, în anul 1U\Y, era încă departe de a se f
înc,eiat construcţia, astfel încât $eşi (ang>e ?>atso, devotatul său <rim
Ministru, a ascuns moartea sa timp de cincisprezece ani până când aceasta,
s+a înc,eiat, spunând doar că (fnţia (a s+a retras pentru o perioadă mai
lungă#
<otala în sine nu era doar un palat# -onţinea în interiorul său nu numai
&irouri guvernamentale şi numeroase ofcii de stat, dar şi "amg>al Hcare
însemnă 51ictoriosul7I, mănăstire cu 1ZL de călugări şi multe capele, mai i
)ami vrea îi#
<ove# $intn pred# %radiii dispo mea e să adi şi $+Adomei precum şi o
şcoală pentru tinerii novici, destinaţi să devină ofcialităţi %sedmng#
=n perioada copilăriei, mi se dăduse dormitorul personal al 5Marelui
-inci7, la eta*ul al şaptelea# ra dezolant de frig şi prost iluminat şi cred că n+
a mai stat cineva pe acolo din vremea lui# %otul era antic şi uzat, iar în spatele
draperiilor ce atârnau de+a lungul tuturor celor patru pereţi F depozite de
praf, aşezate de secole# )a un capăt al camerei se a.a un altar#
<e el erau amplasate mici lămpi cu unt H,oluri cu, unt dri rânced, în
care era implantat un ftil ce era apoi aprinsI şi mici văsuţe de mâncare şi
apă, oferite ca prinos lui ;udd,a# =n fecare zi, acestea erau năpădite de
şoareci#
Am început să îndrăgesc foarte mult aceste creaturi# rau foarte
frumoase#
Ci nu le era frică atunci când se autoserveau din raţia zilnică# "oaptea,
când mă culcam în pat, îi auzeam pe prieteni cum aleargă de colo+colo#
9neori veneau la mine în pat# Aceasta era unica mo&ilă mai mare în afară de
altar şi consta dintr+o cutie mare de lemn, umplută cu saltea şi încon*urată de
draperii lungi, roşii# Coarecii se urcau şi pe acestea, urinând de sus, în timp ce
eu mă afundam su& pături#, <rogramul zilnic era aproape similar atât la
<otala, cât şi la "or&uling3a, deşi la aceasta din urmă unele lecţii au fost
decalate cu o oră, datorită prelungirii zilei în perioada de vară# $ar aceasta
nu reprezenta o povară# "u mi+a plăcut niciodată să mă trezesc după
răsăritul soarelui, îmi amintesc cum am adormit o dată şi la trezire l+am găsit
pe )o&sang (amten de*a afară, *ucându+se# M+am înfuriat#
)a <otala o&işnuiam să mă scol în *ur de şase dimineaţa# $upă ce mă
îm&răcam, treceam la o scurtă perioadă de rugăciune şi meditaţie, care dura
cam o oră# Apoi, imediat după şapte, mi se aducea micul de*un# Acesta
consta invaria&il din ceai şi tsampa, cu miere sau caramel# Atunci am început
prima mea perioadă de studiu cu @enrap %enzin# $upă ce am învăţat să citesc
şi până când am împlinit vârsta de treisprezece ani, aceasta a constat numai
din caligrafe# 'istă două scripturi principale scrise pentru lim&a ti&etană,
9c,en şi 9+me# 9na este pentru manuscrise, iar cealaltă pentru documente
ofciale şi comunicări personale# <entru mine era necesar doar să ştiu cum se
scrie 9+me, dar întrucât am învăţat+o destul de repede, am trecut şi la 9c,en#
"u pot să mă a&ţin să nu râd, când mă gândesc la acele lecţii matinale#
<entru că în timp ce stăteam su& oc,ii ţintuitori ai Maestrului de -eremonii, îl
puteam auzi pe Maestrul meu de 2itualuri intonându+şi rugăciunile în camera
alăturată# 5-lasa7 era de fapt o verandă, cu şiruri de plante agăţătoare,
situată în vecinătatea dormitorului meu# ra adeseori destul de frig acolo, dar
era lumină, şi îmi oferea o &ună ocazie de a studia $ung3ar, păsărele mici cu
o spinare de un roşu aprins, ce o&işnuiau să+şi construiască cui&urile sus, la
<otala# =ntre timp, Maestrul de 2itualuri stătea în dormitorul meu# $in
nefericire, avea o&iceiul de a adormi în timp ce+şi recita rugăciunile de
dimineaţă# -ând se întâmpla acest lucru, vocea lui devia ca unMgramofon ce
se întrerupe datorită unei pene de curent, în timp ce cântarea lui devenea un
mormăit, pentru ca în fnal să tacă# 9rma apoi o pauză până ce se trezea,
după care începea din nou# A&ia după aceea intra în încurcătură, întrucât nu
ştia unde rămăsese, astfel încât repeta acelaşi lucru de câteva ori# ra foarte
comic# $ar mai era şi o latură &ună a acestui fapt# -ând am a*uns să învăţ şi
eu aceste rugăciuni, le ştiam de*a pe dinafară#
$upă caligrafe, urma memorarea# Aceasta consta pur şi simplu din
învăţarea te'telor ;udd,iste, pentru a le recita ulterior, în cursul zilei# Mi se
părea foarte plictisitor, întrucât eu învăţam repede# Ar tre&ui să adaug totuşi,
că de multe ori uitam la fel de repede#
)a ora zece urma o pauză după lecţiile de dimineaţă, când avea loc o
întrunire a mem&rilor din ?uvern, la care tre&uia să iau parte c,iar de la o
vârstă fragedă# $e la &un început eram ferc,ezuit pentru restul zilei căci, în
plus faţă de poziţia mea de conducător spiritual al %i&etului, tre&uia să+mi
asum şi o conducere guvernamentală temporară# )a <otala, sala de întrunire
unde avea loc aceasta, se a.a alături de camera mea8 ofcialităţile urcau de
la &irourile guvernamentale ce se a.au la eta*ele doi şi trei ale clădirii,
întrunirile în sine constituiau nişte ocazii formale F pe parcursul cărora
oamenilor le erau prezentate o&ligaţiile pentru ziua în curs şi, desigur,
protocolul în privinţa mea, ce era o&servat cu stricteţe# Cam&elanul meu,
$on>er -,enmo, o&işnuia să vină la mine în cameră şi să mă conducă la sala
unde eram salutat mai întâi de 2egent, iar apoi de cei patru mem&ri din
@as,ag, fecare în funcţie de rangul său#
$upă întâlnirea de dimineaţă cu ?uvernul, mă întorceam în camera
mea pentru instrucţiuni ulterioare# 1enea apoi %utorele meu (ecund, căruia îi
recitam pasa*ele pe care le+am învăţat în perioada de memorare din acea
dimineaţă# <e urmă el îmi citea cu glas tare te'tul pentru a doua zi,
e'plicându+mi+l în amănunţime, pe măsură ce avansa cu lectura# Această
şedinţă dura până la prânz, în acest punct, suna un clopoţel Hca la fecare oră
F cu e'cepţia unei singure daţi, când omul a uitat, şi a sunat de treisprezece
oriQI# %ot la pauză, se mai suna şi din concă# Apoi urma cea mai importantă
parte din ziua tânărului $alai )ama8 *oaca#
)4;2%A%X" K4) mâi n
)ama vrea t îm poves dintre preciz traduc dispoz mea ei să adu
Ci $+A) domen
ram foarte norocos, prin faptul că aveam o colecţie destul de &ună de
*ucării# -ând eram mic, e'ista o ofcialitate din $romo, un oraş situat la
graniţa cu 4ndia, care o&işnuia să+mi trimită *ucării din import, împreună cu
nişte lăzi cu mere, atunci când acestea puteau f procurate# %otodată, diverse
alteMofcialităţi care veneau la ),asa, o&işnuiau şi ele să+mi aducă daruri# 9nul
dintre *ucăriile favorite era un set de Meccano pe care mi+l dăruise şeful
Misiunii -omerciale din Marea ;ritanic, care avea un &irou în capitală# <e
măsură ce creşteam, primeam mai multe seturi de Meccano, astfel încât,
până la cincisprezece ani le+am adunat pe toate, de la cel mai simplu, la cel
mai complicat#
<e la vârsta de şapte ani, a sosit la ),asa o delegaţie formată din două
ofcialităţi americane# i au adus, împreună cu o scrisoare de la <reşedintele
2oosevelt, o perec,e de păsări cântătoare minunate, precum şi un faimos
ceas de aur# Acestea erau amândouă &inevenite# "u am fost însă la fel de
impresionat de cadourile ce mi+au fost înmânate de ofcialităţile c,ineze ce
au venit să mă viziteze# -upoanele de mătase nu erau interesante pentru un
&ăieţel#
: altă *ucărie preferată era un set de trenuleţe mecanice# Mai aveam şi
o serie de soldaţi din plum&, pe care, la o vârstă mai avansată, am învăţat să+
i topesc şi să+i torn din nou în formă de călugări, în confguraţia lor iniţială,
îmi plăcea să+i folosesc în *ocul de+a răz&oiul# :&işnuiam să+i înşiruiesc ore
întregi ca să+i pregătesc pentru luptă# Apoi, când începea &ătălia, îmi lua doar
câteva minute ca să devastez frumoasele detaşamente în care îi aran*asem#
Acelaşi lucru se repeta şi cu un alt *oc care implica modelarea unor mi ci
prototipuri de tancuri şi aeroplane din cocă de tsampa sau pa, după cum este
cunoscută în mod uzual#
Mai întâi, organizam o competiţie între prietenii mei mai mari ca să
vedem cine poate realiza cele mai &une prototipuri# 6iecărei persoane i se
dădea o cantitate egală de cocă şi i se permitea, să zicem, o *umătate de oră
ca să modeleze o armată# Apoi, eu *udecam rezultatele# "u e'ista nici un
pericol de a pierde această fază a *ocului, întrucât eu eram foarte
îndemânatic# -âteodată îi descalifcam pe ceilalţi dacă realizau modele
neadecvate# Apoi vindeam unele din eşantioanele mele oponenţilor mei
pentru o cantitate du&lă de cocă, faţă de cât mi+a tre&uit ca să le realizez# =n
felul acesta am născocit ca în fnal eu să posed cele mai puternice forţe şi să
fu în acelaşi timp satisfăcut de trocul realizat# Apoi intram în &ătălie# <ână la
acest moment, totul mergea după cum doream eu, deci, aici intervenea
punctul în care de o&icei pierdeam, întrucât măturătorii mei nu mă
DZ cruţau niciodată în nici un fel dş competiţii, încercasem adeseori să mă
folosesc de poziţia mea de $alai )ama pentru a câştiga un avanta*, dar
degea&a# Xucam foarte aprig# Adeseori îmi pierdeam cumpătul şi+mi foloseam
pumnii, dar ei tot nu se lăsau &ătuţi# 9neori c,iar mă făceau să plâng#
: altă îndeletnicire a mea o constituiau manevrele militare, pe care mi
le+am însuşit de la "or&u %,ondup, măturătorul meu favorit, unul dintre aceia
care au fost în armată# ram atât de plin de energie în copilărie, încât îmi
plăcea orice implica o activitate fzică, îmi făcea plăcere un anumit *oc de
sărituri F care era interzis în mod ofcial F care cerea să alergi cât puteai de
repede pe un fel de tram&ulină înclinată la DL] şi să sări din vârful acesteia#
:ricum, tendinţa mea de îndâr*ire era să mă conducă o dată sau de două ori
la pro&leme serioase# <rintre lucrurile aparţinând predecesorului meu, am
găsit un &aston de ceremonie vec,i, cu vârful de fldeş# <e acesta mi l+am
însuşit, într+o zi, îl învârteam cu viteză în *urul capului, când F îmi alunecă din
mână şi Jse duse învârtindu+se e'act în capul lui )o&sang (amten# -ăzu la
pământ cu o &ufnitură# <entru o clipă am crezut că l+am omorât# $upă câteva
secunde de nemişcare, el se ridică plângând în ,o,ote şi cu sângele şiroindu+i
din rana adâncă de deasupra sprânceneQ $repte# Aceasta s+a infectat ulterior
şi a durat foarte mult până s+a vindecat# ;ietul )o&sang (amten a rămas cu
un semn vizi&il care l+a marcat tot restul vieţii#
4mediat după ora unu urma un prânz uşor# (e întâmpla ca datorită
poziţiei <otalei, lumina soarelui să inunde camera în miezul zilei, când se
înc,eiau lecţiile de dimineţă# $ar pe la două începea să se estompeze, iar
camera să+şi recapete aspectul întunecos# 9ram acest moment8 în timp ce
camera se cufunda în întuneric, o um&ră îmi întuneca şi mie su.etul# (tudiile
mele de după+amiază începeau la scurt timp după masa de prânz# <rima oră
şi *umătate consta dintr+o perioadă de educaţie generală cu %utorele meu
(ecund# ra tot ce putea face el ca să+mi reţină atenţia# ram un copil foarte
încăpăţânat şi îmi displăceau toate su&iectele în mod egal#
-urriculum+ul pe care îl studiam era acelaşi ca şi cele ale tuturor
călugărilor care urmau un doctorat în studii ;udd,iste# ra foarte anormal şi
în multe privinţe complet impropriu pentru un conducător de ţară în timpul
secolului al douăzecelea# <er total, curriculum+ul meu îm&răţişa cinci su&iecte
principale şi cinci secundare, primele find8 logica/ arta şi cultura ti&etană/
sanscrita/ medicina/ flosofa ;udd,istă# Aceasta din urmă find cea mai
importantă Hşi cea mai difcilăI şi era su&divizată în alte categorii8
<ra/MnaparamAta, perfecţiunea înţelepciunii/ Mad,>ami3a, flosofa
)4;2%A% 4" K4)
8 it, le/
-i
% Hfu e/
-ăii de Mi*loc/ 1ina>a, canoanele disciplinei monastice/ A&id,arma,
metafzica/ şi <ramana, logica şi epistemologia#
-ele cinci su&iecte secundare erau8 poezia/ muzica şi drama/
astrologia/ metrica şi stilul/ sinonimia# $e fapt, doctoratul în sine este acordat
numai pe &aza flosofei ;udd,iste, a logicii şi a dialecticii# $in această cauză,
până în anii MZ0 nu am studiat gramatica sanscrită# 4ar anumite su&iecte cum
ar f medicina, nu le+am studiat niciodată altfel decât ca titlu informativ#
6undamentală pentru sistemul de educaţie monastic ti&etan este
dialectica sau arta de a te concentra# $oi conlocutori îşi pun între&ări pe
rând, pe care le însoţesc cu gesturi sim&olice# 4mediat ce între&area este
pusă, cel care interog,ează ridică mâna dreaptă deasupra capului şi apoi o
co&oară, plesnind+o de mâna stângă întinsă şi &ate cu piciorul stâng în
podea# Apoi îşi depărtează mâna dreaptă de cea stângă, până în apropierea
capului oponentului# <ersoana căreia i se pun între&ări rămâne pasivă şi se
concentrează ca să nu răspundă, dar se şi învârteşte în *urul mesei după
oponent, care păşeşte tot timpul în *urul său# $iscernămâtul *oacă un rol
important în aceste dez&ateri şi conferă un mare merit, dacă reuşeşti să
întorci postulatele oponentului în avanta*ul tău# Aceasta instituie dialectica
drept o formă răspândită de distracţie c,iar şi în rândul celor mai puţin
educaţi ti&etani care, deşi nu ar putea urmări acro&atica intelectuală ce o
implică, pot totuşi aprecia distracţia şi spectacolul# <e vremuri, nu prea era
un lucru neo&işnuit să vezi nomazi şi alţi oameni din diverse zone depărtate
de ),asa, venind să+şi petreacă o parte din zi urmărind dez&ateri înţelepte în
curtea vreunei mănăstiri#
A&ilitatea unui călugăr în această formă unică de dispută, constituie
criteriul după care sunt apreciate acumulările sale intelectuale# $in acest
considerent, ca $alai )ama, tre&uia să am nu numai o &ază solidă în flosofa
;udd,istă şi în logică, dar şi o a&ilitate în arta de a dez&ate# $e aceea, am
început să studiez su&iectele cu seriozitate de pe la vârsta de zece ani, iar
când am împlinit doisprezece, mi s+au mai pus doi tsens,ap, e'perţi care m+
au instruit în arta dialecticii#
$upă prima perioadă de studii de după+amiază, următoarea oră o
petreceam cu tutorele meu care îmi e'plica cum să dez&atem topica zilei#
Apoi, pe la patru, era servit ceaiul# $acă e'istă pe lume cineva care &ea mai
mult ceai decât un englez, atunci acela este ti&etanul# -onform unei statistici
c,ineze pe care am citit+o recent, înainte de invazie, %i&etul importa din
-,ina zece milioane tone de ceai anual# Aceasta nu prea poate f adevărat,
întrucât ar însemna că fecare ti&etan &ea aproape două tone
D9 pe an# Această cifră intenţiona să încerce să arate dependenţa economică
a %i&etului faţă de -,ina, dar dă şi un indiciu despre plăcerea noastră de a
consuma ceai#
(punând aceasta, tre&uie să adaug că eu nu împărtăşesc aceeaşi
părere cu concetăţenii mei# =n societatea ti&etană, ceaiul se &ea în mod
tradiţional cu sare şi cu dri, unt, în loc de lapte# Aceasta îi conferă calităţi
multiple, cu condiţia să fe preparat cu atenţie, dar gustul depinde foarte mult
de calitatea untului# ;ucătăria din <otala era aprovizionată în mod sistematic
cu unt proaspăt şi gras, iar fertura preparată era e'celentă# $ar atunci a fost
singura dată când mi+a plăcut ceaiul ti&eţan# Astăzi îl &eau îndeo&şte
preparat în stil englezesc, dimineaţa şi seara, în timpul după+amiezelor, &eau
apă fer&inte simplă, un o&icei pe care mi l+am însuşit în -,ina în anii ML0#
$eşi ar putea părea insipid, ea este de fapt foarte sănătoasă# Apa fer&inte
este considerată a f primul remediu în sistemul medical ti&eţan# $upă ceai,
soseau cei doi călugări tsens,ap, iar eu îmi petreceam următoarea oră şi un
pic dez&ătând pro&leme a&stracte, cum ar f, care este natura Minţii! =n cele
din urmă, calvarul zilei lua sfârşit pe la cinci şi *umătate# "u pot da orele
e'acte, întrucât ti&etanii nu se dau în vânt după ceas după cum o fac alte
popoare, iar lucrurile aveau tendinţa de a începe
^ şi de î se termina când era convena&il# ?ra&a era întotdeauna evitată#
Q_, $e îndată ce tutorele meu pleca, eu o z&ug,eam pe acoperiş, dacă
eram i
/5 la <otala, cu telescopul meu# -uprindea o panoramă minunată a
),asei +de la şcoala medicală -,aupori până în apropiere de :raşul (fânt,
partea capitalei care se situa în *urul mănăstirii Xo3,ang, a.ată la mare
distanţă#/ :ricum, eu eram mult mai interesat de satul (,Ul, care era situat la
poalele * $ealului 2oşu# Acolo se a.a înc,isoarea de stat şi aceasta era
perioada când î, M prizonierilor li se permitea să se plim&e prin curte, îi
consideram a f prietenii 5i mei şi le urmăream îndeaproape mişcările# i ştiau
acest lucru şi de câte ori ^ +/ mă zăreau, se aruncau la pământ prosternându+
se# =i recunoşteam pe toţi şi P ştiam mereu când cineva era eli&erat sau
altcineva era încarcerat# :&işnuiam totodată să e'aminez grămezile de
lemne pentru foc şi fura*ele din curte#
$upă această inspecţie, îmi mai rămânea timp să mă *oc înăuntru F de
e'emplu să desenez F înainte de cina, care îmi era adusă imediat după ora
şapte# Aceasta consta din ceai Hinevita&ilI, supă, câteodată cu puţină carne M#
Ci iaurt sau s,o, împreună cu o provizie &ogată şi variată de pâine coaptă de
mama mea şi trimisă proaspăt în fecare săptămână# 6avoritele mele erau
pâinişoarele făcute în stil Amdo F &ucăţi mici, rotunde, cu o coa*ă tare, al&e şi
pufoase înăuntru#
2euşeam destul de des să iau cina cu unul sau mai mulţi dintre
măturătorii mei# i erau mâncăcioşi notorii, toţi, până la ultimul# -astroânele
lor erau îndea*uns de mari ca să cuprindă conţinutul unui întreg ceainic de
ceai# Alteori, mâncăm cu nişte călugări din mănăstirea "amg>al# :ricum, de
cele mai multe ori, îmi împărţeam mesele doar cu cei trei călugări care mă
îngri*eau şi uneori cu -,i3>ap @enpo, şeful personalului# =n a&senţa celui din
urmă, ceilalţi îmi produceau clipe foarte vesele şi e'u&erante, îmi amintesc în
mod special de mesele din perioada iernii, când stăteam lângă foc,
consumând fertura fer&inte şi ascultând tânguitul vântului de afară,
spul&erând zăpada#
$upă ce mâncăm, o&işnuiam să co&or cele şapte rânduri de scări până
în curte, unde tre&uia să recit din scripturi şi să mă rog în timp ce mă
plim&am# $ar când eram tânăr şi încă fără gri*i, nu prea făceam acest lucru,
în loc de aceasta, îmi petreceam timpul fe imaginându+mi povestiri, fe
anticipându+le pe cele care ar f urmat să+mi fe spuse înainte de culcare# -el
mai des, acestea aveau caracter supranatural, deci era vor&a despre un $alai
)ama foarte speriat care se ţâra în întuneric în dormitorul său infestat7 cu
paraziţi, seara, pe la ora nouă# 9na dintre cele mai înspăimântătoare poveşti
se referea la nişte &ufniţe uriaşe care tre&uiau să înşface &ăieţei după lăsarea
întunericului# Acesta se &aza pe o frescă antică din mănăstirea Xo3,ang# M+a
făcut să fu foarte atent să nu mă prindă noaptea pe afară#
1iaţa mea atât la <otala, cât şi la "or&uling3a, era foarte
asemănătoare# $iferea numai în perioada unor festivaluri importante sau
când mă retrăgeam, în această din urmă perioadă, eram însoţit de unul din
%utori, câteodată c,iar de amândoi, sau alţi lama superiori din mănăstirea
"amg>al# $e o&icei făceam acest lucru o dată pe an, în timpul iernii# $ura
cam trei săptămâni, timp în care aveam doar o scurtă lecţie şi nu mi se
îngăduia să mă *oc afară/ doar lungi perioade de rugăciune şi meditaţie ce
aveau loc su& supraveg,ere# -opil find, nu prea îmi plăcea întotdeauna acest
lucru# <etreceam mult timp privind afară pe fereastră, indiferent de dormitor#
-el situat spre nord dădea spre mănăstirea (era, cu munţi pe fundal# -el de
la sud, dădea spre o sală imensă unde se ţineau întrunirile de dimineaţă ale
?uvernului#
Această sală avea atârnată pe pereţi o colecţie de vec,i şi inestima&ile
t,ang3as, mătăsuri &rodate ce descriau viaţa lui Milarepa, unul dintre cei mai
îndrăgiţi maeştri spirituali ai %i&etului# :&işnuiam adeseori să mă zgâiesc la
aceste picturi minunate# Mă între& ce s+o f întâmplat cu ele#
(erile din timpul perioadelor de retragere erau mai nesuferite decât
L1 zilele, întrucât era vremea la care tinerii de vârsta mea îşi mânau vacile
spre casă spre satul (,Ll, a.at la &aza <otalei# =mi amintesc foarte clar cum
stăteam în linişte recitând mantras în tăcerea luminii ce dispărea şi ascultând
cântecele lor în timp ce se întorceau de la păşunile din apropiere# $e câteva
ori, îmi dorisem c,iar să sc,im& locul cu ei# $ar treptat, am a*uns să apreciez
valoarea acestor zile în retragere# Astăzi îmi doresc cu ardoare să am mai
mult timp pentru ele#
=n linii generale, mă înţelegeam &ine cu toţi tutorii mei, întrucât eram
ager la învăţătură# Aveam o minte destul de &ună, şi am descoperit cu o
oarecare satisfacţie acest lucru, când am fost pus alături de nişte 5super+
elevi7 ai %i&etului# $ar în general munceam destul de tare ca să nu am
necazuri# :ricum, a venit şi vremea când tutorii mei au început să se
îngri*oreze de nivelul progresului meu# Astfel, @enrap %enzin a aran*at un
e'amen pentru călugări, în care eu tre&uia să mă întreccu "or&u %,ondup,
măturătorul meu favorit# 6ără să ştiu, @enrap %enzin a fost instruit dinainte în
totalitate, iar drept consecinţă, eu am pierdut întrecerea# ram distrus, mai
ales datorită faptului că umilirea mea s+a produs în mod pu&lic#
%rucul a reuşit, iar pentru un timp am muncit din răsputeri mânat de
furie# $ar, în fnal, intenţiile mele &une s+au mai estompat şi am recăzut în
ritmul de dinainte, însă a&ia după ma*orat am realizat cât de importantă era
educaţia mea, iar apoi am început să mă interesez îndeaproape de studiile
mele# Astăzi regret leneveala din copilărie şi studiez mereu cel puţin patru
ore pe zi# 9n lucru care cred că m+ar f a*utat foarte mult în primii ani de
şcoală, ar f fost o întrecere serioasă# $atorită faptului că nu am avut colegi
de clasă, nu tre&uia să mă întrec cu nimeni#
G -ând am împlinit nouă ani, am descoperit printre lucrurile
predecesorului meu, două proiectoare de flm manuale şi câteva role de flm#
)a început, nu puteam găsi pe nimeni care să ştie cum se folosesc,
întâmplător, un &ătrân călugăr c,inez care fusese încredinţat de părinţii săi
celui de+al %reisprezecelea $alai )ama pe când acesta vizitase -,ina în 190\,
călugăr care apoi a trăit la "or&uling3a, s+a dovedit a f un &un te,nician# ra
un om foarte &un, foarte sincer, cu un devotament e'traordinar, faţă de
c,emarea sa religioasă, dar care, ca mulţi c,inezi, avea o fre cam difcilă#
9nul dintre flme era un documentar despre încoronarea 2egelui
?eorge al 1+lea, care m+a impresionat foarte tare cu rândurile de soldaţi în
uniforme splendide din întreaga lume# Altul conţinea nişte imagini trucate,
care arătau nişte dansatoare scoase nu ştiu cum din ouă# $ar cel mai
interesant dintre toate era un documentar din minele de aur# $in acesta ca
sta am învăţat cât de periculoasă este meseria de miner şi în ce condiţii
difcile lucrează aceştia# 9lterior, de câte ori auzeam despre e'ploatarea
clasei muncitoare Hlucru care s+a întâmplat de multe ori în anii următoriI, mă
gândeam la acest flm#
$in nefericire, &ătrânul călugăr c,inez, cu care m+am împrietenit rapid,
a murit la scurt timp după această descoperire importantă# "oroc că între
timp învăţasem să folosesc proiectorul şi singur, câştigând astfel prima
e'perienţă în electricitate şi funcţionare a dinamului# a s+a dovedit a f
foarte folositoare când am primit un cadou, se pare că de la 6amilia 2egală
;ritanică, conţinând un proiector electric modern, dotat cu propriul, său
generator# 6usese e'pediat prin Misiunea -omercială ;ritanică, iar 2eginald
6o', ad*unct al Ataşatului -omercial, a venit să+mi arate cum să+l folosesc#
$atorită altitudinii sale, multe &oli frecvente în alte părţi ale lumii nu
sunt cunoscute în %i&et# :ricum, era una care constituia un veşnic pericol8
variola# -ând aveam zece ani, mi s+a repartizat un doctor nou# -am um.at,
ce folosea medicamente din import, şi care m+a vaccinat împotriva &olii# A
fost o e'perienţă foarte dureroasă care, pe lângă că mi+a lăsat patru cicatrici
adânci pe mână, mi+a cauzat o suferinţă considera&ilă şi a declanşat oMfe&ră
care a durat cam două săptămâni, îmi amintesc că m+am plâns foarte mult
de 5acel doctor gras7#
-elălalt medic personal al meu era poreclit pe atunci $octor )enin
datorită &ăr&ii sale de ţap# ra un om de statură mică, cu un apetit uriaş şi un
e'celent simţ al umorului, îl preţuiam în mod deose&it pentru arta sa de a
spune poveşti# Amândoi erau instruiţi conform sistemului tradiţional al
medicinei ti&etane, despre care voi vor&i mai mult într+un capitol viitor#
%ot când aveam zece ani, răz&oiul mondial care făcuse ravagii de cinci
ani, se înc,eiase# Ctiam foarte puţine despre el, cu e'cepţia faptului că atunci
când a luat sfârşit, ?uvernul meu a trimis o misiune ce ducea cadouri şi un
mesa* de felicitări ?uvernului ;ritanic din 4ndia# :fcialităţile au fost primite
de )ordul `avell, 1icerege# Anul următor, s+a mai trimis o delegaţie în 4ndia
ca să reprezinte %i&etul la o conferinţă despre relaţiile cu Asia#
)a scurt timp după aceea, în primăvara anului 19DZ, s+a produs un
incident foarte trist, care re.ectă felul în care urmărirea în mod egoist a
intereselor personale printre mem&rii deţinători de posturi înalte, poate avea
repercursiuni ce afectează soarta unei ţări#
=ntr+Mo zi, în timp ce urmăream o dez&atere, am auzit zgomot de
LR
=mpuşcături# (unetul venea din nord, din direcţia mănăstirii (era# M+am
repezit afară, plin de încânarea că voi face ceva real cu telescopul meu# Ci
totuşi, eram foarte tul&urat în acelaşi timp, realizând că împuşcătura
înseamnă a omorî# A reieşit că 2eting 2impoc,e, care îşi anunţase retragerea
din politică cu şase ani în urmă, ,otărâse să+şi reo&ţină titlul de 2egent# A
fost susţinut în această acţiune de anumiţi călugări şi ofcialităţi laice, care au
organizat un complot împotriva lui %at,ag 2inpoc,e# Aceasta a condus la
arestarea lui 2eting 2inpoc,e şi la moartea unui număr considera&il de adepţi
ai săi#
2eting 2inpoc,e era adus în mod sistematic la <otala, unde a cerut să i
se permită să mă vadă# $in păcate, aceasta i s+a refuzat din numele meu şi a
murit în înc,isoare la puţin timp după eveniment# $esigur, ca minor, arareori
aveam prile*ul să fu implicat în pro&leme *udiciare, dar privind în urmă, mă
gândesc dacă nu cumva as f putut face ceva în acest caz# $acă l+aş f
interogat în vreun fel, este posi&il ca să f putut preveni distrugerea
mănăstirii 2eting, una dintre cele mai vec,i şi mai frumoase din %i&et# 9na
peste alta, întreaga poveste era foarte prostească# Ci totuşi, în ciuda
greşelilor sale, eu tot mai menţin un respect personal adânc pentru 2eting
2inpoc,e ca prim tutore şi gara# $upă moarte, reputaţia sa a fost su&minată
F până când am resta&ilit+o eu cu mulţi ani mai târziu, la indicaţia oracolului#
"u peste mult timp de la aceste evenimente nefericite, am plecat cu
%at,ag 2impoc,e la mănăstirile $repung şi (era Hcare sunt situate la
apro'imativ cinci şi respectiv trei mile şi *umătate lanord de ),asaI# $repung
era pe atunci cea mai mare mănăstire din lume, cu peste şapte mii de
călugări# (era nu era cu mult mai mică şi avea cinci mii# Această vizită a
marcat de&utul meu pu&lic ca dialectician# %re&uia să dez&at pro&lemele
împreună cu stareţii de la fecare din cele trei colegii din $repung şi cu cele
două din (era# $atorită recentelor tul&urări, fuseseră luate măsuri adiţionale
de securitate, ceea ce mă făcea să nu mă simt în largul meu# =n plus, eram
foarte agitat că merg în aceste mari lăcaşuri de învăţătură, pentru prima dată
în viaţa mea# Ci totuşi, într+un fel îmi păreau amândouă foarte cunoscute şi
am început să fu convins de ceva legături dintr+o viaţă anterioară#
$ez&aterile, care se purtau în faţa unei audienţe de sute de călugări, au
decurs destul de &ine, în ciuda nervozităţii mele#
%ot în acest răstimp, am primit de la %at,ang 2inpoc,ă învăţătura
deose&ită al celui de+al -incilea $alai )ama, care este considerată a f
specială pentru $alai )ama, A fost receptată de Marele -inci Hdupă cum este
încă cunoscut ti&etanilorI în timpul unei viziuni, în săptămânile umătoare, am
avut o serie de e'perienţe neo&işnuite, în special su& formă de visuri, care
deşi atunci nu mi se păruseră semnifcative, acum realizez că au fost foarte
importante#
9na din compensaţiile faptului de a trăi la <otala, consta în faptul că
aceasta conţinea multe magazii# le erau mult mai interesante pentru un
&ăieţel decât camerele care conţineau argint sau aur sau produse de artă
e'trem de preţioase/ c,iar mai interesante decât vastele cavouri din
su&teran, încrustate cu pietre preţioase, ale fecăruia din predecesorii mei#
<referam mai degra&ă sala de arme cu colecţiile sale de să&ii vec,i şi .inte,
precum şi armurile# $ar c,iar şi acestea erau nimic pe lângă comorile
inimagina&ile din camerele care conţineau unele dintre &unurile
predecesorilor mei# <rintre acestea am găsit o armă cu aer vec,e, întreagă,
cu ţintă şi muniţii, telescopul la care m+am referit de*a, fără să mai spun de
mormanele de cărţi din lim&a engleză, cu ilustrate despre <rimul 2ăz&oi
Mondial# Acestea m+au fascinat şi îmi sugerau sc,iţele pentru modelele de
nave, tancuri şi aeroplane, pe care le realizam# -ând am mai crescut, am dat
la tradus în ti&etană pasa*e din ele#
Am găsit totodată şi două perec,i de pantof europeni# $eşi picioarele
mele erau mult prea mici ca să le pot încălţa, i+am luat la purtat, îndesând
&ucăţele de cârpă în vârfuri, ca să+mi vină cât de cât# ram încântat la auzul
sunetului pe care îl produceau tocurile lor grele, pingelite cu fer#
9nul dintre lucrurile care îmi plăceau foarte mult în copilărie, era să
desfac o&iecte şi apoi să încerc să le reasam&lez# ram destul de &un în
această privinţă# :ricum, la început nu aveam întotdeauna succes# 9nul
dintre o&iectele peste care am dat printre lucrurile predecesorului mei era o
cutie muzicală vec,e, ce îi fusese înmânată de Narul 2usiei, cu care se a.ase
în &une relaţii de prietenie# "u mai funcţiona, deci m+am decis să încerc s+o
repar# Am o&servat că arcul principal era sărit şi încâlcit# -ând l+am atins cu
şuru&elniţa, mecanismul s+a desc,is deodată şi s+a desfăşurat incontrola&il,
aruncând în afară toate piesele fne din metal care scoteau sunete muzicale#
"u am să uit niciodată acea simfonie demonică de zgomote, în timp ce
&ucăţelele z&urau de colo+colo prin cameră# -ând mă gândesc la acest
incident, realizez că am avut noroc că nu ml+au scos vreun oc,i# ram cu faţa
aproape de tot cândmi+am găsit de lucru cu mecanismul# 9lterior aş f putut f
luat drept Mos,e $a>anQ
=i eram foarte recunoscător lui %,upten ?>atso, cel de+al
%reisprezecelea $alai )ama, pentru că i s+au făcut atât de multe cadouri
minunate# Mulţi
LL dintre măturătorii de acum de la <otala îl serviseră în timpul vieţii sale, şi
de la ei am a.at câte ceva din viaţa acestuia# Am înţeles că fusese nu numai
un maestru spiritual foarte evoluat, dar şi un om foarte capa&il şi un
conducător secular, cu largi viziuni de perspectivă# Am a.at totodată că
fusese trimis în e'il de două ori de cuceritorii străini F mai întâi de englezi,
care trimiseseră o armată comandată de colonelul Voung,us&and în 190R, iar
a doua oară de manciurieni în 1910# =n primul caz, &ritanicii s+au retras de
&ună voie, dar în al doilea F armata manciuriană a fost respinsă prin forţă în
perioada iernii lui 1911+1Y#
<redecesorul meu fusese foarte interesat şi de te,nologia modernă#
<rintre lucrurile pe care le+a importat în %i&et se numărau utila*e generatoare
de electricitate, o monetărie pentru producerea atât a monezilor, cât şi
primelor &ancnote ale %i&etului şi trei maşini# Acestea constituiau senzaţia
%i&etului# )a acea dată aproape că nu e'ista în ţară transport pe roţi# -,iar şi
căruţele tractate de cai erau aproape necunoscute# $esigur, că se ştia de
e'istenţa lor, dar natura neprielnică a pământului ti&etan cerea ca unică
formă de deplasare animalele de povară#
%,upten ?>atso fusese un vizionar şi în alte privinţe# $upă cea de+a
doua perioadă de e'il, el a aran*at ca patru tineri ti&etani să fe trimişi spre
educaţie în Anglia# 'perimentul a fost încununat cu succes, &ăieţii s+au
descurcat &ine F find c,iar primiţi de 6amilia 2egală, dar din păcate nu s+a
mai repetat# $acă practica de a trimite copii în străinătate s+ar f introdus în
mod general, după cum intenţionase el, sunt foarte sigur că situaţia %i&etului
de astăzi ar f fost foarte diferită# 2eforma celui de+al %reisprezecelea $alai
)ama în rândul armatei, pe care el o considerase un element vital, a fost de
asemenea reuşită, dar nesusţinută după moartea sa#
Alt plan al său a fost să introducă autoritatea ?uvernului de la ),asa în
@,am# l a înţeles că datorită distanţei de ),asa, @,am a fost negli*at
îndeose&i de administraţia centrală# -a atare, el a propus ca fii
conducătorilor locali să fe aduşi spre educare la ),asa, iar apoi trimişi înapoi
cu însărcinări guvernamentale# Mai voise totodată să încura*eze recrutarea pe
plan local pentru armată# $ar, din nefericire, datorită inerţiei, nici un plan nu
a fost materializat#
1ederile politice ale celui de+al %reisprezecelea $alai )ama erau de
asemenea e'traordinare, în ultimul său testament scris, el a avertizat că,
dacă nu se vor efectua sc,im&ări radicale8 5(+ar putea întâmpla ca aici în
%i&et, religia şi guvernul să fe atacate atât din interior, cât şi din e'terior#
$acă nu ne apărăm patria, se va întâmpla ca toţi $alai şi <anc,en )ama,
%atăl şi 6iul, şi toţi veneraţii susţinători ai -redinţei sa dispară şi să nu mai
ai&ă nume# -ălugării şi mănăstirile lor vor f distruse# %ăria legii va f
dizolvată# <ământurile şi averile ofcialităţilor guvernamentale vor f
sec,estrate# i înşişi vor f o&ligaţi să+i slu*ească pe duşmani sau să &ântuie
prin ţară ca nişte cerşetori# %oate finţele vor f afundate în mari greutăţi şi o
teamă copleşitoare/ zilele şi nopţile se vor târî cu greutate, în suferinţă7#
<anc,en )ama la care face referire te'tul respectiv, după $alai )ama,
este cea mai înaltă autoritate spirituală în ;udd,ismul ti&etan# <rin tradiţie,
reşedinţa lor este mănăstirea %as,il,unpo din (,igatse, al doilea mare oraş
din %i&et#
-a om, al %reisprezecelea $alai )ama fusese foarte simplu# radicase
multe o&iceiuri învec,ite# $e e'emplu, ori de câte ori $alai )ama părăsea
camerele, servitorul care se nimerea să fe prin împre*urimi, pleca imediat# l
afrmase că această procedură dădea o &ătaie de cap inutilă oamenilor şi îl
împiedica# Ci pe el să apară cu plăcere# Astfel că a desfinţat regula#
-opil find, am auzit o serie de poveşti despre predecesorul meu care
demonstrează cât de 5cu picioarele pe pământ7 era# 9na dintre ele, relatată
de un om foarte &ătrân, al cărui fu era călugăr la mănăstirea "amg>al, se
referea la perioada când se înălţa o nouă clădire pe terenurile de la
"or&uling3a# $upă cum era o&iceiul, mulţi dintre locuitori veneau să pună o
piatră la fundament, în semn de respect şi urări de &ine# =ntr+o zi, un călător
din depărtări Htatăl persoanei care mi+a istorisit povestireaI a venit să+şi
aducă o mică contri&uţie la ridicarea acesteia# Avea cu el un catâr nărăvaş,
care, de îndată ce stăpânul s+a întors cu spatele ca să facă donaţia, a
z&ug,it+o în căutarea li&ertăţii# "oroc că cineva se plim&a în direcţie opusă#
-ălătorul a strigat către acea persoană să înşface catârul li&er# (trăinul a şi
făcut+o şi i l+a adus# -ălătorul a fost încântat la început iar apoi uimit, întrucât
salvatorul s+a dovedit a f nimeni altcineva, decât însuşi $alai )ama#
$ar al %reisprezecelea $alai )ama fusese totodată şi foarte categoric# A
interzis fumatul atât la <otala, cât şi pe teritoriul de la "or&uling3a# =nsă, pe
când se plim&a el, s+a întâmplat o dată să a*ungă la un loc unde lucrau nişte
pietrari# 9nul dintre aceştia se plângea în gura mare de interdicţia fumatului,
pretinzând că acesta era foarte &un atunci când o persoană era o&osită şi
.ămândă# l avea oricum să mestece un pic de tutun# )a auzul acestor
cuvinte, $alai )ama a făcut stânga+mpre*ur şi a plecat fără să+şi facă simţită
prezenţa#
Aceasta nu înseamnă că el era totdeauna tolerant# $ar dacă am să+i
aduc vreo critică, este faptul că a fost puţin cam prea autocratic# ra e'trem
de
%2:"9)7)9)94 sever cu ofcialităţile sale de rang superior şi se
năpustea asupra lor cu ve,emenţă pentru cea mai mică greşeală, îşi
rezervase generozitatea pentru oamenii simpli#
-ea mai mare realizare a lui %,upten ?>atso în domeniul spiritual a
constituit+o dedicarea sa pentru ridicarea nivelului şcolarizării din cadrul
mănăstirilor Hnumărul cărora se ridica la cifra de şase mii în întregul %i&etI#
<rocedând astfel, el a creat posi&ilităţi celor mai capa&ili călugări, c,iar dacă
erau adolescenţi# $e asemenea, el însuşi a mai primit în ordinele mănăstireşti
multe mii de novici# <ână în anul 190Z, ma*oritatea călugărilor superiori au
fost ,irotonisiţi ca &i3s,us de către el#
<ână la vârsta de douăzeci de ani, când am început să rămân acolo
permanent, mă mutam la "or&uling3a în fecare an primăvara timpuriu,
întorcându+mă la <otala după vreo şase luni, odată cu lăsarea iernii# Oiua în
care părăseam camera mea întunecoasă de la <otala, era fără îndoială una
dintre favorurile din cursul întregului an# =ncepea cu o ceremonie care dura
patru ore Hfapt ce mi se părea o eternitateI# Apoi urma marea procesiune, de
care nu prea îmi păsa# Aş f preferat să mă plim& pe *os şi7 să rnă &ucur de
peisa*, ale cărei mlădiţe proaspete de frumuseţe naturală a&ia erau percale
de a se manifesta prin delicate trăsături de verde#
1arietăţile de la "or&uling3a erau nelimitate# %eritoriul consta dintr+un
parc minunat încon*urat de un zid înalt, în spatele acestuia se găseau o serie
de clădiri care erau locuite de mem&rii personalului# Mai era totodată şi un
zid interior, cunoscut su& denumirea de Oidul ?al&en, în spatele căruia numai
$alai )ama, servitorii săi foarte apropiaţi şi anumiţi călugări aveau acces# <e
partea cealaltă se întindeau alte câteva clădiri, inclusiv reşedinţa personală a
lui $alai )ama, ce era împre*muită de o grădină &ine îngri*ită#
=mi petreceam cu plăcere orele prin parc, plim&ându+mă prin
frumoasele grădini şi privind unele din multele specii de animale şi păsări
care trăiau acolo# <rintre acestea se a.a, din când în când, o turmă de
căprioare &lânde/ cel puţin şase dog3,>i, dogi ti&etani enormi, ce erau pe
post de câini de pază/ un pec,inez trimis din @um&um/ câteva capre de
munte/ o maimuţă/ o mână de cămile aduse din Mongolia/ doi leoparzi şi un
tigru destul de &ătrân şi cam trist Haceştia din urmă în cuşti, desigurI/ mai
mulţi papagali/ vreo şase păuni/ nişte cocori/ o perec,e de gâşte gal&ene/
vreo treizeci de gâşte din -anada foarte nefericite, ale căror aripi au fost
tunse ca să nu poată z&ura8 îmi era tare milă de ele#
9nul dintre papagali se împrietenise foarte mult cu @enrap %enzin,
Maestrul meu de -eremonii/ o&işnuia să+i dea alune, în timp ce pigulea
printre degetele lui, el îi mângâia capul, moment în care pasărea părea să
intre într+o stare de e'taz, îmi doream foarte mult acest gen de prietenie şi
de multe ori am încercat să o&ţin un rezultat similar, dar degea&a# Aşa că
luam un &ăţ ca să+l pedepsesc# $esigur că ulterior, de câte ori mă vedea,
z&ura# Aceasta fusese o lecţie &ună despre modul în care să+ţi faci prieteni/
nu prin forţă ci prin înţelegere#
)ing 2impoc,e avea o relaţie similar de &ună cu o maimuţă# ra
prietenoasă numai cu el# :&işnuia s+o ,rănească din &uzunar, astfel încât, de
câte ori îl vedea venind, fugea la el şi începea să+i scormonească prin anteriu#
u am avut un noroc ceva mai mare în a+mi face prieteni din peştii care
trăiau într+un lac mare, &ine populat# :&işnuiam să stau pe mal şi să+i c,em#
$acă veneau, îi recompensam cu mici &ucăţele de pâine şi pa# :ricum, ei
aveau tendinţa de a nu mă asculta şi de multe ori mă ignorau# $acă se
întâmpla acest lucru, mă înfuriam foarte tare şi, în loc să le arunc mâncare,
desc,ideam un foc de artilerie cu pietre şi c,iar &olovani# $ar atunci când
veneau, eram foarte atent ca şi cei mici să+şi primească în mod ec,ita&il
porţia lor# $acă era necesar, foloseam c,iar şi un &ăţ pentru a+i alunga pe cei
mai mari din calea acestora#
:dată, în timp ce mă *ucam pe malul lacului, am zărit un &uştean
plutind în apropierea malului# Am încercat să+l scufund cu &eţişorul meu
pentru peşti# 9rmătorul lucru de care îmi amintesc, este că zăceam lungit pe
iar&ă, văzând stele# -ăzusem în apă şi începusem să mă scufund# $in fericire,
unul dintre măturătorii mei, un fost soldat din îndepărtatul %i&et de vest, mă
supraveg,ease şi venise să mă salveze#
: altă atracţie la "or&uling3a era apropierea sa de un a.uent al râului
@>ic,u, care se a.a la o distanţă de câteva minute în afara zidurilor
e'terioare# -ând eram puşti, o&işnuiam să ies afară incognito destul de des,
însoţit de un servitor, şi să mă duc până la malul apei# )a început, această
escapadă fusese ignorată, dar ulterior, %at,ag 2impoc,e a interzis+o# $in
nefericire, protocolul în privinţa lui $alai )ama era foarte strict# ram o&ligat
să rămân ascuns ca o &ufniţă# $e fapt, conservatorismul societăţii ti&etane
de la acea vreme era deMaşa natură, încât era considerat impropriu ca un
mem&ru din guvern de rang înalt să fe văzut privind în *osul străzii#
Atât la "or&uling3a, cât şi la <otala, îmi petreceam ma*oritatea timpului
cu măturătorii# -,iar şi la o vârstă foarte fragedă, aveam o repulsie faţă de
protocol şi formalităţi preferând compania servitorilor, aceleia, să zicem, a
mem&rilor ?uvernului, îmi plăcea în mod deose&it să stau cu servitorii
L9 părinţilor mei, cu care îmi petreceam o grămadă de timp ori de câte ori
treceam pe acasă la ai mei# Ma*oritatea proveneau din Amdo şi aveam o
deose&ită plăcere să ascult poveşti despre satul meu şi cele din împre*urimi#
Mă &ucura prezenţa lor c,iar şi atunci când mergeam să dau o raită pe
la magaziile cu provizii ale părinţilor mei# (e &ucurau şi ei de a mea cu aceste
prile*uri, din motive evidente8 era spre &inele comun# -ea mai prielnică
perioadă pentru aceste incursiuni era toamna târziu, când erau întotdeauna
provizii proaspete de carne uscată delicioasă, pe care o afundam într+un sos
iute# =mi plăcea atât de mult, încât o dată am mâncat mult prea mult şi apoi
m+am îm&olnăvit rău# =n timp ce mă c,irceam, vomând în agonie, @enrap
%enzin mă văzu şi+mi spuse nişte cuvinte de încura*are, ceva de genul8 5Aşa,
dă afară tot# : să+ţi facă &ine7# Mă simţeam foarte *enat, aşa că nici nu i+am
mulţumit pentru atenţia lui#
$eşi eram $alai )ama, servitorii părinţilor mei mă tratau e'act ca pe un
oricare alt copil, ceea ce făcea de fapt toată lumea, cu e'cepţia ocaziilor
protocolare# "u eram tratat cu nimic în plus, şi nimănuia nu+i era teamă să+mi
vor&ească desc,is# <rin urmare, am învăţat de la o vârstă fragedă că viaţa nu
fusese mereu uşoară pentru personalul meu, în mod similar, măturătorii mei
îmi povesteau li&er despre ei înşişi şi despre nedreptăţile pe care le+au suferit
din pricina ofcialităţilor sau a unui lama superior# i mă ţineau totodată la
curent cu &ârfa zilei# Aceasta lua adeseori formă de cântece şi &alade, pe
care oamenii le cântau când munceau# $eci, deşi copilăria mea s+a scurs
uneori în izolare şi deşi pe la doisprezece ani %at,ag 2impoc,ă mi+a interzis
să mai merg la casa părinţilor mei, copilăria mea nu a fost nici pe departe ca
cea a <rinţului (idd,arta sau cea a lui <u Vi, ultimul împărat al -,inei# $e
fapt, pe măsură ce creşteam, veneam în contact cu un număr de oameni
interesanţi#
rau în *ur de zece europeni care trăiau în ),asa în timpul copilăriei
mele# u nu prea îi vedeam şi doar când )o&sang (amten l+a adus pe
Beinric, Barrer la mine, am avut ocazia să cunosc un in*i, după cum sunt
denumiţi vesticii de către ti&etani#
<rintre cei poposiţi în capitală în timp ce eu mă maturizam, se a.a Cir
;asil ?oul, şeful Misiunii -omerciale ;ritanice, împreună cu succesorul său,
Bug, 2ic,ardson, care de atunci a scris nişte cărţi despre %i&et, şi cu care am
avut câteva discuţii folositoare de când am venit în e'il# Ci, în plus faţă de
2eginald 6o', mai e'ista un medic+ofţer al armatei &ritanice, al cărui nume
nu mi+l amintesc# :ricum, n+am să uit niciodată momentul în care acest om a
fost c,emat de urgenţă la "or&uling3a pentru a trata unul dintre păuni, care
avea un c,ist su& oc,i# =l priveam foarte atent şi ascultam cu uimire cum îi
vor&ea în tonuri convingătoare, folosind atât dialectul din ),asa, cât şi
ti&etana ofcială Hcare suMnt în mod virtual două lim&i diferiteI# M+a
impresionat în mod deose&it faptul că acest străin i s+a adresat păsării, cu un
5:norate <ăun7Q
Beinric, Barrer s+a dovedit a f o persoană încântătoare, cu un păr atât
de &lond, cum nu mai văzusem până atunci# )+am poreclit ?Wpse, însemnând
5cap gal&en7# -a austriac, în timpul celui de+al doilea răz&oi mondial, fusese
luat în lagăr drept prizonier al Angliei în 4ndia# $ar a reuşit să scape într+un
fel, împreună cu un alt prizonier, <eter Aufsc,neiter# =mpreună, au reuşit să
răz&ată până la ),asa# Aceasta era o mare realizare, întrucât %i&etul era mult
peste mână pentru toţi străinii, cu e'cepţia celor care aveau însărcinări
speciale# )e+au tre&uit cam cinci ani de trai nomad înainte de a a*unge într+un
fnal în capitală# -ând au a*uns, oamenii fuseseră atât de entuziasmaţi de
eroismul şi cura*ul lor, încât ?uvernul le+a acordat permisiunea de a rămâne#
vident, că eu am fost unul dintre primii care am a.at de sosirea lor şi am
devenit c,iar curios să văd cum arată, mai ales Barrer, întrucât acesta şi+a
creat repede o faimă de om interesant şi socia&il#
1or&ea e'celent ti&etana colocvială şi avea un minunat simţ al
umorului, deşi era totodată plin de respect şi curtenie# <e măsură ce
începusem să+l cunosc mai &ine, el a părăsit atitudinea de formalism şi a
devenit foarte desc,is, cu e'cepţia momentelor când mă a.am în prezenţa
ofcialităţilor# Am apreciat foarte mult această calitate# "e+am întâlnit prima
oară în 19D\, cred, şi timp de un an şi *umătate, înainte de a părăsi %i&etul, l+
am văzut frecvent, de o&icei o dată pe săptămână# $e la el am avut
posi&ilitatea să învăţ câte ceva despre lumea din afara ţării mele, mai ales
despre uropa şi răz&oiul recent# l m+a a*utat totodată să învăţ engleza, pe
care începusem s+o studiez de curând cu unul din ofcialităţile mele# Ctiam
de*a alfa&etul, pe care îl transpusesem în fonetica ti&etana, şi eram dornic să
învăţ mai multe# Berrer m+a asistat şi la o serie de aplicaţii practice#
$e e'emplu, m+a a*utat la generatorul care mi se adusese împreună cu
un proiector electric# (+a dovedit a f foarte vec,i şi &olnav# Mă gândeam de
multe ori dacă nu cumva ofcialităţile &ritanice reţin generatorul destinat mie
şi mi+l pasează pe cel vec,i al lor F mieQ
9n alt mare entuziasm al meu în acea perioadă îl reprezentau cele trei
maşini importate ale celui de+al %reisprezecelea $alai )ama# $eşi nu
e'istaseră drumuri adecvate, el le folosise până la momentul morţii în mod
ocazional pentru transport în interiorul şi în împre*urimile ),asei# $upă aceea
G <rt`5RPifâ() P7JMţ<4
U1 nu mai fuseseră folosite şi s+au degradat# Acuma erau adăpostite într+o
clădire din "or&uling3a# 9nul dintre ele era un $odge american/ celelalte F
erau amândouă ;a&> Austin# %oate din producţia anilor MY0# Mai era şi un *eep
`ill>s rar folosit, ac,iziţionat de Misiunea -omercială %i&etană şi care a făcut
un drum până în America în 19D\#
-a şi în cazul proiectoarelor de cinema, mi+a luat ceva timp până am
depistat persoana care să ştie câte ceva despre maşini# $ar eram ,otărât să
le pun din nou în stare de funcţionare, în cele din urmă, a fost găsit un şofer,
%as,i %sering, împreună cu un alt om ce avea un temperament destul de
e'ploziv, originar din @alimpong, e'act la sud de la graniţa cu 4ndia# Am
lucrat împreună la maşini şi în fnal, *upuind o parte de la un Austins, am pus+
o în funcţiune pe cealaltă# Atât $odge+ul, cât şi *eep+ul erau în condiţie mai
&ună, şi au necesitat doar nişte mici cârpeli#
;ineînţeles, că odată ce+am reparat maşinile, nu mi s+a mai dat voie să
mă apMropii de ele# $ar acest lucru întrecea de*a orice măsură în accepţiunea
mea şi într+o zi, când ştiam că şoferul meu este plecat, am ,otărât să scot
una din ele la o plim&are# Atât $odge+ul, cât şi *eep+ul necesitau o c,eie de
pornire, iar acestea erau în posesia şoferului meu# :ricum, ;a&> Austin avea
o aprindere magnetică şi putea f pornită prin învârtirea manivelei#
6oarte prudent, l+am scos din şopron şi am început să dau un ocol prin
grădină# $in nefericire, parcul "or&uling3a era plin de copaci şi n+a trecut
mult timp până când m+am ciocnit de unul dintre ei# (pre groaza mea, am
o&servat că geamul de la unul dintre faruri era spart# $acă nu+l puteam
repara până a doua zi, călătoria mea de plăcere putea f descoperită, iar
şoferul meu ar f încurcat+o#
Am reuşit să duc maşina înapoi fără alte pro&leme şi m+am apucat
imediat să încerc să repar geamul# (pre stupoarea mea, am descoperit că nu
era un geam o&işnuit, ci unul cositorit# $eci, cu toate că am reuşit să găsesc
o &ucată care să se potrivească, m+am confruntat cu imposi&ilitatea de a o
face să arate ca originalul# Aceasta am reuşit+o ulterior, ungând+o cu sirop de
za,ăr, în cele din urmă, am fost foarte mulţumit de arta mea# $ar c,iar şi
aşa, m+am simţit e'trem de vinovat când l+am văzut apoi pe şoferul meu#
ram convins că el ştia, sau cel puţin că va a.a ceea ce s+a petrecut# $ar el
n+a su.at niciodată nici un cuvânt# "u am să+l uit niciodată pe %as,i %sering#
l este încă în viaţă şi trăieşte acum în 4ndia şi deşi îl văd destul de rar,
continui să+l consider un &un prieten#
-alendarul ti&etan este destul de complicat# (e &azează pe o lună
lunară# $e asemenea, în loc de secole şi sute de ani, noi u*mărirn un ciclu de
şaizeci de ani, fecare dintre acestea având legătură cu unul dintre cele cinci
elemente, ale căror ordine este8 pământul, aerul, focul, apa şi ferul/ şi cu
unul din cele douăsprezece animale8 şoarecele, &oul, tigrul, iepurele,
dragonul, şarpele, calul, oaia, maimuţa, pasărea, câinele şi porcul, toate în
această ordine# 6iecare dintre aceste elemente apar de câte două ori, întâi în
aspectul său masculin, iar apoi în cel feminin# Astfel, ele se înc,eie în al
zecelea an# Apoi primul element este alăturat cu animalul din poziţia
unsprezece şi doisprezece, al doilea F la animalele treisprezece şi paisprezece
şi aşa mai departe# (pre e'emplu, conform calendarului ti&etan, anul Y000 va
f anul 6ier $ragon#
$e+a lungul secolelor ce au precedat invazia c,ineză a %i&etului,
anotimpurile erau marcate prin nenumărate zile de festival, în mod general,
acestea aveau o semnifcaţie religioasă, dar ele erau săr&ătorite în mod
similar şi de călugări şi de laici# <entru cei din urmă, timpul trecea mâncând,
cântând, dansând şi *ucând *ocuri, com&inate intermitent cu rugăciuni#
9nul dintre cele mai importante evenimente de acest gen era
săr&ătoarea de Anul "ou, sau )osar, care cade în fe&ruarie sau martie din
calendarul occidental# <entru mine, însemnătatea sa specială consta în
întâlnirea mea pu&lică anuală cu "ec,ung, oracolul de stat# Am să a&ordez
această c,estiune într+un capitol ulterior, dar în linii mari, acesta îmi dădea
mie şi ?uvernului oportunitatea de a ne consulta despre anul ce urma să vină
printr+un medium, sau 3utten, cu $or*e $ra3den, divinitatea protectoare a
%i&etului#
Mai e'ista un festival, faţă de care aveam sentimente amestecate#
Acesta era Monlam, 6estivalul Marilor 2ugăciuni, care urma imediat după
)osar F pro&lema constând în faptul că eu, ca $alai )ama, c,iar de la o vârstă
foarte fragedă, tre&uia să particip la cea mai importantă ceremonie a sa#
-elălalt lucru care îmi displăcea la Monlam, era faptul că tre&uia să îndur în
mod invaria&il un puternic acces de gripă datorită prafului, e'act cum mi se
întâmplă şi astăzi de fecare dată când mă duc la ;od, ?a>a în 4ndia# Aceasta
se datora faptului că eram adăpostit în camerele din templul Xo3,ang, care
erau c,iar şi mai dărăpănate decât camera mea din <otala#
-eremonia, sau pu*a, de care mă temeam atât, avea loc după+amiaza,
la sfârşitul primei dintre cele două săptămâni înc,inate săr&ătorii Monlam#
9rma apoi un lung discurs despre viaţa lui ;udd,a (,a3>amuni, susţinut de
2egent# <u*a în sine, dura cam patru ore, după care tre&uia să recit din
UR memorie un lung şi difcil pasa* din scripturi, ram atât de agitat, încât nu
înţelegeam nici un cuvânt din cele spuse înainte# %utorele meu (uperior,
2egentul,# %utorele meu (ecundar şi Maeştri de -eremonii, de ;ucătărie şi
1eşminte erau la fel de neră&dători# <rincipala lor îngri*orare era faptul că eu
stăteam în timpul ceremoniei cocoţat pe un tron, şi nimeni nu+mi putea su.a
cu uşurinţă dacă mă împotmoleam#
$ar reamintirea versetelor era numai o *umătate din pro&lemă, întrucât
evenimentele durau atât de mult, mai e'ista o spaimă în plus8 teama că
vezica mea n+o să reziste atât# =n fnal, toate au decurs &ine, c,iar şi cea de
prima dată, când am fost atât de mic# $ar îmi amintesc că eram pierit de
frică, îmi amorţiseră simţurile până la punctul în care nu mai realizasem ce se
petrecea în *urul meu# =ncetasem să mai fu conştient c,iar şi de porum&eii
care z&urau de *ur+împre*ur înlăuntrul clădirii, furând din farfuriile de ofrande#
)e mai o&servasem a&ia după ce trecusem &ine de a doua parte a oratoriei
mele#
-ând se înc,eiau, eram întrJo fericire e'tatică# "u numai că toată
povestea îngrozitoare se termina pentru încă douăsprezece luni, dar după
aceasta urma unul dintre cele mai minunate momente din tot anul lui $alai
)ama# $upă ceremonie, mi se permitea să ies afară şi să mă plim& pe străzi,
astfel încât puteam vedea t,orma, uriaşele şi viu coloratele sculpturi în unt,
oferite zeităţilor în acea zi# (e dădeau totodată şi reprezentaţii cu păpuşi, era
şi muzică e'ecutată de fanfare militare, precum şi o atmosferă de imensă
fericire printre oameni#
%emplul Xo3,ang este cel mai sacru din tot %i&etul# A fost construit în
timpul domniei 2egelui (ongtsen ?ampo în secolul al 1ll+lea e#"# <entru a
găzdui o statuie adusă de una din soţiile sale, ;,ri3uti $evi, fica 2egelui
nepalez Ans,uriaruam# H(ongtsen ?ampo a avut patru soţii, trei dintre ele
ti&etane şi una c,inezoaică, <rinţesa `engc,en @ong*o, fică a celui de+al
doilea împărat al $inastei %angI# $e+a lungul secolelor, templul a fost e'tins şi
înfrumuseţat cu mult# : caracteristică cu totul remarca&ilă a Xo3,angului este
monumentul de piatră care încă se mai a.ă la intrarea acestuia/ purtând
mărturia puterii istorice a %i&etului# 4nscripţia sa, săpată atât în ti&etană, cât
şi în c,ineză, înregistrează tratatul perpetuu înc,eiat între %i&et şi -,ina în
\Y1+YY e#n#8 5Marele 2ege al %i&etului, Miraculosul $omn $ivin şi Marele 2ege
al -,inei, -onducătorul c,inez B0ang+ţi, find în relaţii de rudenie de unc,i şi
nepot, au conferit împreună spre alianţa regatelor lor# i au întocmit şi
ratifcat o mare înţelegere# Oeii şi oamenii ştiu cu toţii şi sunt martori ca
aceasta să nu fe niciodată modifcată/ şi conform acestei înţelegeri, s+a
înscris pe acest monument de piatră, pentru a informa epocile şi generaţiile
ulterioare#
Miraculosul $omn $ivin %risong $retsen şi 2egele -,inez `en `u
Bsiao+te B0ang+ţi, nepot şi unc,i, căutând în înţelepciunea lor scrutătoare să
prevină toate cauzele de vătămare a &unăstării ţărilor lor, acum sau în viitor,
şi+au e'tins &unăvoinţa în mod imparţial peste tot# -u unica dorinţă de a
acţiona pentru pacea şi proftul tuturor supuşilor lor, ei au convenit asupra
înaltului ţel de a le asigura &inele dura&il/ şi ei au înc,eiat acest mare tratat
pentru a+şi îndeplini ,otărârea de a resta&ili vec,ea prietenie şi consideraţie
reciprocă, precum şi vec,ea relaţie de învecinare frăţească#
%i&etul şi -,ina vor rămâne în graniţele lor pe care le ocupă acum# %otul
spre est este ţara Marii -,ine/ iar totul către vest este, fără îndoială, ţara
Marelui %i&et# $e acum înainte, niciuna dintre părţi nu va purta răz&oaie şi nu
va acapara teritorii# :rice persoană care este suspectată va f arestată/
afacerile sale vor f controlate, iar acesta va f escortat înapoi#
Acum, ca cele două regate avi fost aliate prin acest mare tratat, este
necesar sa se trimită mesageri încă o dată pe vec,ea rută pentru a menţine
comunicaţiile şi a transmite sc,im&ul de mesa*e prieteneşti cu privire la
relaţiile armonioase dintre nepot şi unc,i# -onform o&iceiurilor străvec,i, caii
vor f sc,im&aţi la &aza trecătorii -,iang -,un, frontieră între %i&et şi
-,ina# )a &ariera (ui>ung, c,inezii vor întâmpina solii ti&etani şi îi vor
aproviziona cu cele necesare# $e am&ele părţi, ei vor f trataţi cu respect şi
onoarea tradiţionale, în conformitate cu relaţiile de prietenie între nepot şi
unc,i#7
=ntre cele două ţări nici fum, nici praf nu se va ridica# "u vor e'ista
alarme fără avertizare, iar însuşi cuvântul 5duşman7 nu va f rostit# -,iar şi
garnizoanele de frontieră nu vor avea teamă sau nelinişte şi se vor &ucura de
pământ şi culcuş la orice oră# %oţi vor trăi în pace şi vor împănaşi
&inecuvântarea fericirii pentru zece mii de ani# 6aima acestui lucru se va
e'tinde în toate locurile pătrunse de soare şi lună#
Această înţelegere solemnă a pus &âzâie unei mari epoci, în care
ti&etanii vor f fericiţi pe pământul %i&etului, iar c,inezii pe pământul -,inei#
<entru ca aceasta să nu fe sc,im&ată, cele %rei <ietre <reţioase ale 2eligiei F
Adunarea (fnţilor, (oarele şi )una, <lanetele şi (telele F au fost invocate
drept martore# 9n *urământ s+a rostit cu cuvinte solemne şi cu sacrifciu de
animale/ şi înţelegerea a fost ratifcată#
$acă părţile nu acţionează în conformitate cu această înţelegere
UL sau dacă î! 1iolează, oricare din ele, %i&etul sau -,ina, nimic din ceea ce
ar putea întreprinde cealaltă pane ca represalii nu va f considerat o încălrare
a tratatului în ceea ce îi priveşte#
X * 2egii şi Miniştrii %i&etului şi -,inei au apelat la forma *urământului
) scris în acest sens, iar înţelegerea a fost notată, în amănunţime# -ei
doi 2egi s7 şi+au pus peceţile# Miniştrii împuterniciţi în mod special să e'ecute
Mb documentul înţelegerii şi+au înscris semnăturile, iar copiile de pe acesta s+
au
R depozitat în dosarele regale de am&ele părţi7#
4t * * î *M -amera mea de la Xo3,ang era la eta*ul doi, adică mai &ine+zis,
pe acoperiul ^Aplan al templului# $e aici puteam să mă uit nu numai în partea
principală > i a clădirii în sine, dar şi în piaţeta de *os# 6ereastra ce dădea spre
sud îmi ^ conferea o privelişte a încăperii principale, în care puteam vedea
călugării cântând în diverse momente ale zilei# Aceşti călugări erau mereu
foarte î7, manieraţi şi sârguincioşi în ofcierile lor#
1ederea de la camera ce dădea spre est era însă foarte diferită#
Aceasta ne oferea posi&ilitatea de a privi într+o curte unde se adunau călugări
novici l f ca şi mine# :&işnuiam să+i privesc cu uimire în timp ce trăgeau
c,iulul, iarM
(, uneori c,iar se luptau unii cu alţii# -ând eram foarte mic, mă târâm
pe scări i în *os, ca să+i pot privi mai &ine# "u+mi venea să cred ce+mi vedeau
oc,ii şi+mi auzeau urec,ile# <entru început, ei nu+şi recitau rugăciunile după
cum tre&uiau s+o facă# i le cântau F dacă se o&oseau să+şi desc,idă în vreun
fel gura# $estul de mulţi dintre ei nu păreau însă să o facă, iar în sc,im&, îşi
petreceau timpul *ucându+se# Ci c,iar şi astfel, se întâmpla destul de des să
iz&ucnească o încăierare# Apoi îşi scoteau castroanele de lemn şi+şi dădeau în
cap linii altora cu ele# Această scenă provoca o reacţie curioasă în mine# <e
de o parte, îmi spuneam că aceşti călugări erau e'trem de proşti#
<e de altă parte, nu+mi puteam înfrâna un sentiment de invidie faţă de
ei#
<ăreau că nu au nici cea mai mică gri*ă pe lume# $ar când &ătăile lor
degenerau în violenţă, eu mă înspăimântam şi o ştergeam#
4 (pre vest, puteam vedea până la piaţă# Aceasta era priveliştea mea 4#
<referată, dar tre&uia mai degra&ă să spionez, decât să privesc în mod direct,
ca să nu mă vadă nimeni# $acă cineva reuşea să mă vadă, toată
[umea venea în fugă să mi se înc,ine# <uteam doar să trag cu oc,iul
printre 5perdele, simţindu+mă ca un criminal, îmi amintesc cum prima sau a
doua
/ oară când am stat la Xo3,ang, pe la şapte sau opt ani, m+am făcut de
râs
P destul de rău# 1ederea tuturor acelor oameni de *os fusese prea mult
pentru
b l mine# Mi+am strecurat capul cu cura* printre perdele# $ar, ca şi când
acest lucru nu ar f fost îndea*uns de grav, îmi amintesc că am scuipat pe
capetele mai multor oameni, în timp ce aruncaseră la pământQ $upă aceasta,
mă &ucur s+o pot afrma, tânărul $alai )ama a învăţat ceva autodisciplină#
=mi plăcea să trag cu oc,iul la tara&ele din piaţă şi îmi amintesc că am
văzut un model de puşcă din lemn, de dimensiuni mici# Am trimis pe cineva
să se ducă să mi+o cumpere# Am plătit+o din nişte &ani oferiţi de pelerini, pe
care îi foloseam ocazional pentru mine, întrucât nu mi se permitea în mod#
:fcial să mânuiesc &ani# $e fapt, până în această zi, nu am nici o tangenţă
directă cu ei# %oate încasările şi c,eltuielile sunt efectuate de :fciul meu
<ersonal#
9nul dintre celelalte plăceri de a sta la Xo3,ang era şansa de a+mi face
noi prieteni printre măturătorii de acolo# -a de o&icei, tot timpul meu li&er
era petrecut în compania lor, şi cred că le părea şi lor rău când plecam#
:ricum, îmi aduc aminte de un an, când oamenii cu care legasem prietenii
atât de adânci în timpul unui festival anterior, nu mai erau acolo# Mă
între&am de ce, întrucât eram foarte neră&dător să+i văd pe toţi# Am cerut să
cunosc ce s+a întâmplat de la singurul dintre cei rămaşi# l mi+a relatat că toţi
ceilalţi zece fuseseră concediaţi pe motiv de furt# $upă ce plecasem ultima
oară, ei intraseră în camera mea, co&orând pe şnurul lampadarului şi îşi
însuşiseră diverse o&iecte F sfeşnice de aur şi altele# Ci cam atât despre
compania pe care mi+o făcusem#
9ltima zi a festivalului MonAam era compusă din activităţi în afara
clădirii# Mai întâi o statuie mare a lui Maitre>a, ;udd,a ce va să vie, era
purtată în fruntea unei procesiuni ce încon*ura perimetrul vec,iului oraş#
Acest tfaseu era cunoscut drept )ing3,or# Am auzit că acuma nu mai e'istă,
datorită dezvoltării capitalei de către c,inezi, dar ;ar3,or, sau perimetrul
interior care se desfăşura în *urul zidurilor de la Xo3,ang, mai e'istă, înainte,
pelerinii credincioşi o&işnuiau să se posteze unul lângă, altul de+a lungul
întregului traseu )ing3,or, ca o datorie sfântă#
)a scurt timp după ce statuia şi+a înc,eiat circuitul, o&işnuia să se
creeze o forfotă generală, întrucât oamenii se întorceau la activităţile
sportive# ra o mare distracţie ce implica atât întreceri de cai, cât şi întreceri
între oamenii din pu&lic# <rimele erau destul de neo&işnuite, întrucât
animalele se întreceau singure# le erau eli&erate în spatele mănăstirii
$repung şi îndreptate apoi spre centrul din ),asa de către îngri*itorii lor şi
spectatori# 'act înainte de sosirea cailor, atleţii ce urmau să se întreacă la
alergări porneau şi ei tot spre centrul oraşului, însă pe o distanţă mai scurtă#
Aceasta avea te idinţa de a se înc,eia într+o ,ărmălaie plăcută, întrucât
am&ele
UZ curse a*ungeau simultan# :ricum, într+un an a avut loc un incendiu
nefericit, când câţiva dintre competitorii umani au apucat de coadă nişte cai
şi au fost târâţi# 4mediat după înc,eierea întrecerilor, )ordul Cam&elan i+a
acuzat pe cei pe care îi ştiuse implicaţi în această poveste# Ma*oritatea erau
mem&rii din administraţia mea# Mi+a părut rău când am auzit+că era foarte
posi&il să fe pedepsiţi, în fnal, o dată, am avut şi eu posi&ilitatea să intervin
în favoarea lor#
Anumite aspecte ale festivalului Monlam antrenau strâns întreaga
populaţie din ),asa# =ntrucât, conform tradiţiilor antice, administraţia civilă a
oraşului era predată stareţului de la mănăstirea $repung# l numea apoi,
dintre călugării săi, un personal şi un poliţist care să menţină ordinea şi
legalitatea# Acesta era impus în mod strict, iar orice delict era pedepsit printr+
o amendă usturătoare# 9nul dintre lucrurile asupra cărora insista a&atele era
curăţenia# $rept rezultat, aceasta era perioada din an când toate clădirile
erau proaspăt văruite, iar străzile curăţate temeinic#
9n lucru foarte important pentru mine de Anul "ou era tradiţia de a
coace 3,a&se sau pră*ituri de )osar# =n fecare an, în perioada festivităţilor,
Maestrul meu de ;ucătărie făcea grămezi de pră*ituri delicioase, modelate în
forme e'travagante şi &ine pră*ite, într+un an, am luat ,otărârea să+mi încerc
îndemânarea la ceva pră*ituri# %otul a decurs destul de &ine şi eram destul de
impresionat de manopera mea, deci, l+am anunţat pe Maestrul de ;ucătărie
că voi mai veni şi a doua zi# Ois şi făcut, însă uleiul care fusese scos pentru
folosinţa mea de a doua zi era proaspăt şi nu îndea*uns de fert# $rept
rezultat, când am pus coca în tigaie, a erupt ca un vulcan# Mâna mea dreaptă
s+a acoperit cu ulei încins, lucru care a provocat o um.are instantanee# 9nica
amintire despre eveniment este aceea a unuia dintre &ucătari care venise în
fugă cu o cremă pe care a început s+o întindă pe mâna mea# =n mod o&işnuit
era o persoană foarte *ovială, dar de data aceasta era e'trem de tul&urat, îmi
amintesc cum mă gândeam cât de comic putea să arate cu frele de tutun şi
mucozităţile ieşindu+i din nas, în timp ce ar&ora o e'presie e'trem de
serioasă pe faţa sa marcată de vărsat#
$intre toate festivalurile, cel pe care îl îndrăgeam cel mai mult era
festivalul de operă de o săptămână, care începea în prima zi a celei de a
şaptea luni a fecărui an# Aceasta implica spectacole pe un spaţiu pavat, a.at
la# : distanţă destul de mare de Oidul ?al&en# u însumi priveam ceremoniile
de la o desc,izătură a.ată întâmplător în vârful uneia dintre clădirile care se
mărginea cu zidul pe dinăuntru# <rintre ceilalţi spectatori se a.au toţi
mem&rii ?uvernului împreună cu soţiile lor F care se foloseau de ocazie
pentru a se întrece în etalarea nestematelor şi a roc,iilor# :ricum, această
rivalitate nu se limita numai la doamne, întrucât era perioada cea mai
îndrăgită şi de măturătorii de la "or&uling3a# =n zilele ce precedau
festivităţile, ei c,eltuiau mult timp şi energie împaimutând ,aine şi
ornamente, de preferinţă mărgele, cu care să facă paradă# Momentul lor
venea când purtau vesela ce conţinea .orile ce urmau apoi să fe premiate
de un *uriu al competiţiei ,orticole ce avea loc în perioada festivalului#
"u am să+l uit niciodată pe unul dintre măturătorii mei, care apărea
mereu cu o pălărie specială, de care era foarte mândru# Aceasta avea un
ciucure roşu de mătase pe care îl ara*a artistic în *urul gâtului, revăr+sându+i+
se apoi pe umăr#
<u&licul venea şi el să privească piesele de teatru, deşi ei nu aveau
locuri special amena*ate caMofcialităţilevdin guvern şi aristocraţia# %ot astfel
cum soseau să vadă reprezentaţiile, la fel veneau să admire ofcialităţile în
toaleta lor lu'oasă de ceremonie# i mai o&işnuiau totodată să profte de
ocazia de a da ocolul perimetrului Oidului ?al&en cu roata rugăciunii în mână#
H: roată de rugăciune constă dintr+un cilindru# -e conţine rugăciuni, care este
rotită în timp ce o persoană recită mantras#I
1eneau şi oameni din afara ),asei8 locuitori din @,am F fanfaroni înalţi,
din est, cu părul lor lung împopoţonat cu ciucuri roşii, comercianţi nepalezi şi
cetăţeni din sud F din (i33im şi, desigur, fguri mărunte şi sfri*ite de fermieri
nomazi# :amenii se dedicau distracţiei F ceva la care ti&etanii sunt înzestraţi
de ,i natură# "oi suntem în marea ma*oritate oameni simpli, cărora ne place
cel mai mult un spectacol &un şi o petrecere reuşită# -,iar şi unii mem&ri din
comunitatea monastică li se alăturau, deşi era ilegal, astfel încât tre&uiau să
se deg,izeze#
rau aşa nişte vremuri fericiteQ :amenii stăteau şi discutau în timpul
reprezentaţiilor, atât le erau de cunoscute cântecele şi dansurile pe care le
ştiau pe dinafară# Aproape toţi îşi aduceau o gustare şi ceai, precum şi c,ang,
venind şi plecând când doreau# %inere femei îşi alăptau copiii la sân# -opiii
alergau de colo+colo F ţipând şi râzând F oprindu+se doar pentru câteva
secunde pentru a se zgâi cu oc,i mari la vreunul dintre artiştii care îşi făcea
intrarea îm&răcat într+un costum viu colorat# )a această apariţie, şi e'presia
&ătrânilor care stăteau singuri se lumina, iar pentru o clipă femeile în vârstă
îşi încetau discuţiile# Apoi totul revenea la normal# Ci în tot acest răstimp,
soarele răz&ătea până *os prin aerul rarefat şi însu.eţitor al munţilor#
(ingurul moment în care puteai f sigur de atenţia completă a tuturor, 4
U9 era momentul satiric# Atunci actorii apăreau îm&răcaţi în straie de călugări
şi maici, ofcialităţi şi c,iar ca oracolul de stat, pentru a satiriza fgurile
pu&lice#
Alte festivaluri importante de+a lungul anului includeau festivalul
Ma,a3ala ţinut pe data de opt a celei de+a treia luni# Aceasta se întâmpla
când vara se instaura în mod ofcial, şi în acea zi, mem&rii ?uvernului treceau
la ţinuta de vară# Aceasta era şi ziua în care eu mă mutam de la <otala la
"or&uling3a# =n cea de+a cincisprezecea zi a celei de+a cincea luni era
Oamling -,isang, Oiua 9niversală a 2ugăciunii, care marca începutul unei
perioade de o săptămână de vacanţă, când ma*oritatea populaţiei din ),asa,
dintre care nu era niciunul călugăr, maică sau mem&ru în ?uvern, carripau în
corturi pe câmpurile din afara ),asei, pentru o serie de picnicuri şi distracţii
sociale# $e fapt, sunt foarte sigur că unii oameni care nu aveau voie să
participe la acestea o făceau, dar deg,izaţi# Apoi în a douzeci şi cincea zi a
celei de+a zecea luni, care marca moartea lui %son3apa, marele reformator al
;udd,ismului în %i&et şi fondatorul tradiţiei ?elugpa, mai era un festival#
Acesta implica o procesiune de torţe şi aprinderea unui nenumărat şir de
lămpi cu unt peste tot pe pământ# venimentul marca de asemeriea ziua în
care începea în mod ofcial iarna, iar ofcialităţile îşi reluau ţinuta de iarnă şi
se mutau fără c,ef înapoi la <otala# u tân*eam să fu îndea*uns de matur ca
să pot urma e'emplul predecesorului meu care, participând la această
procesiune, o&işnuia să se întoarcă la "or&uling3a, pe care o prefera cu mult#
Mai e'istau o serie de evenimente pur tradiţionale, ţinute în diverse
perioade de+a lungul anului, cum ar f spre e'emplu târgul de cai, care era
realizat în timpul primei luni# Mai era totodată o anumită perioadă a anului,
toamna, când nomazii aduceau >aci pentru a f vânduţi măcelarilor# Aceasta
era o perioadă foarte tristă pentru mine# "u puteam suporta gândul că toate
acele &iete creaturi mergeau la moarte# $acă vedeam vreodată animalele
mânate spre târg prin spatele mănăstirii "or&uling3a, eu încercam mereu să
cumpăr, trimiţând pe cineva s+o facă în locul meu# Astfel, aveam posi&ilitatea
să le salvez vieţile# $e+a lungul anilor, cred că am salvat cel puţin zece mii de
animale, dacă nu c,iar şi mai multe# -ând mă gândesc la toate acestea,
realizez că acest copil e'trem de năzdrăvan a făcut totuşi şi câte ceva &un#
-A<4%:)9) %24
4nvazia8 iz&ucneşte furtuna
=" O49A de dinaintea festivalului de operă din vara lui 19L0, tocmai
când ieşeam din &aie la "or&uling3a, am simţit cum se cutremură pământul
de su& picioarele mele# ra seara târziu, iar eu stătusem de vor&ă cu unul
dintre servitorii mei, până ce m+am dus să mă spăl înainte de culcare#
?rupurile sanitare erau pe atunci situate într+o mică clădire din afară, la
câţiva iarzi de camerele mele#/ eram deci afară, când a avut loc# )a început,
am crezut că tre&uie să mai f fost un cutremur, întrucât %i&etul este prolifc
în activitate seismologi că# (unt foarte sigur, că atunci când m+am întors, am
văzut cum câteva din ta&louri se deplasaseră# %ocmai atunci, s+a auzit la
distanţă o &ufnitură cumplită# M+am repezit din nou afară, urmat de mai mulţi
măturători, în timp ce ne uitam spre cer, s+a mai auzit o &ufnitură şi încă una#
ra ca un tir de artilerie F ceea ce am presupus noi a f, atât datorită
zguduituriQ -ât şi a zgomotului8 armata ti&etană e'ecuta un anumit e'erciţiu#
-u totul, să f fost treizeci sau patruzeci de &u&uituri#
A doua zi am a.at că, departe de a f un test militar, fusese realmente
un fenomen natural# 9nii oameni au relatat c,iar că au văzut o lumină roşie
ciudată pe cer, din direcţia din care veneau zgomotele# <ână la urmă s+a tras
concluzia că toţi oamenii au trăit acest fenomen de+a lungul şi de+a latul
%i&etului8 cu siguranţă, în -,amdo, aproape D00 de mile la est, şi în (a3>a, la
R00 mile spre sud+vest# Am auzit c,iar că s+ar f o&servat şi în -alcutta# <e
măsură ce raza de tatonare a acestui fenomen se îngusta, oamenii au tras
concluzia în mod fresc, că acesta a fost mai mult decât un cutremur8 că
fusese un semn de rău augur#
6iind foarte mult interesat de mic de ştiinţă, evident că am vrut să a.u
&aza ştiinţifcă a acestui eveniment e'traordinar# -ând l+am văzut pe Beinric,
Barrer câteva zile mai târziu, l+am între&at care credea că este e'plicaţia nu
numai pentru mişcările de pământ, dar mai ales pentru ciudatele fenomene
cereşti# l mi+a răspuns că era convins că cele două
4"1AO4A F Z1 aveau legătură# (e părea că fsura scoarţei terestre a fost
cauzată de o mişcare pe verticală a întregului masiv muntos#
<entru mine, suna plauzi&il, dar puţin pro&a&il# $e ce o fsură a scoarţei
terestre să se manifeste ca o lumină pe cerul de noapte, acompaniată de
tunete şi mai ales, cum se poate să fe o&servată pe o distanţă atât de mare!
"u credeam că teoria lui Barrer epuiza povestea# "ici măcar până în ziua de
astăzi nu ştiu# <oate că e'istă vreo e'plicaţie ştiinţifcă, dar senzaţia mea
este că ceea ce s+a petrecut este la ora actuală mult peste capacităţile
ştiinţei, 5ceva cu adevărat misterios# =n acest caz, găsesc mult mai uşor să
accept faptul că ceea ce am trăit, a fost cu adevărat de natură metafzică#
:ricum ar 6i F un avertisment de sus sau o simplă rumoare de *os F situaţia
%i&etului s+a deteriorat rapid începând de atunci#
$upă cum am mai spus, acest eveniment s+a petrecut e'act înainte de
festivalul de operă# $ouă zile mai târziu, semnul prevestitor, dacă aceasta a
vrut să fe, a început să se materializeze# (pre seară, în timpul unuia dintre
spectacole, am zărit un mesager ce alerga în direcţia mea# -ând a a*uns în
zona rezervată mie, el a fost îndreptat imediat către %at,ag 2inpoc,e,
2egentul, care ocupa cealaltă *umătate# Am realizat dintr+o privire că ceva nu
era în regulă, în condiţii nP&rmale, pro&lemele guvernamentale ar f tre&uit să
aştepte până săptămâna următoare# vident, că eram peste măsură de
curios# -e putea să însemne aceasta! -eva îngrozitor tre&uie să se f
întâmplat# Ci totuşi, find încă atât de tânăr şi neavând putere politică, tre&uia
să aştept până când %at,ag 2inpoc,ă considera de cuviinţă să+mi spună ce
se întâmplă# :ricum, descoperisem de*a că era pro&a&il ca, stând pe o ladă,
să trag cu oc,iul printr+un geam a.at mai sus, în peretele ce separa camera
lui de a mea# $e îndată ce mesagerul a intrat, eu m+am săltat pe ladă şi,
ţinându+mi respiraţia, am început să+l spionez pe 2egent# <uteam să+i văd
faţa foarte clar în timp ce citea scrisoarea# Aceasta a devenit foarte gravă#
$upă câteva minute l+am auzit dând ordine de convocare a @as,ag+ului#
Am descoperit ulterior că scrisoarea către 2egent era de fapt o
telegramă de la guvernatorul din @,am, cu sediul în -,amdo, raportând un
raid al soldaţilor c,inezi asupra unui post de control ti&etan, ce cauzase
moartea ofţerului responsa&il# Aceasta era o veste gravă, într+adevăr# $e*a în
toamna precedentă e'istaseră nişte încurcături la graniţă din cauza
comuniştilor, care şi+au e'primat intenţia de a eli&era %i&etul de mâinile
imperialiştilor agresori F orice o f însemnat aceasta# Ci toate în ciuda faptului
că ofcialităţile c,ineze ce trăiau în ),asa au fost retrase în 19D9#
Acum se părea că c,inezii ne ameninţau în mod serios# $acă era aşa,
idii %âmna se ştia clar că %i&etul era în mare pericol, întrucât armata noastră
cuprindea nu mai mult de \#L00 ofţeri şi soldaţi# "u ar f fost nici o pro&lemă
pentru recent victorioasa Armată <opulară de li&erare HA<I#
"u+mi mai prea amintesc altceva din festivalul de operă din acel an, cu
e'cepţia dezolării pe care am simţit+o în inima mea# "ici măcar dansurile
magice e'ecutate în ritm de to&e n+au putut să+mi mai reţină atenţia, şi nici
actorii în costumele lor minuţios realizate Hunii find costumaţi ca să semene
cu sc,elete, reprezentând MoarteaI urmând solemn şi ritmic o coregrafe
antică#
$ouă luni mai târziu, în octom&rie, cele mai negre temeri ale noastre s+
au materializat# Au sosit veşti la ),asa că o armată de \0#000 soldaţi ai A< a
traversat râul $ric,u, la est de -,amdo# 2apoartele de la 2adio -,ina
anunţau că, cu ocazia aniversării venirii la putere a comunismului în -,ina, a
început 5eli&erarea paşnică7 a %i&etului#
Astfel, a căzut toporul# Ci în curând tre&uia să cadă şi ),asa# "u
puteam rezista la un astfel de atac# =n plus faţă de lipsa de oameni, armata
ti&etană suferea şi de faptul că avea puţine arme moderne şi aproape nici un
fel de antrenament# <e parcursul perioadei de 2egenţă, ea fusese negli*ată#
<entru ti&etani, în ciuda istoriei lor, pe locul întâi se a.au sentimentele de
iu&ire, pace, iar a f în armată era considerată cea mai *osnică formă de
vieţuire8 soldaţii erau trataţi ca măcelari# Ci deşi au fost e'pediate în fugă
câteva regimente în plus din alte părţi ale %i&etului, iar unul nou fusese
constituit, calitatea trupelor trimise să+i înfrunte pe c,inezi nu prea e'cela#
ste inutil să speculez rezultatul posi&il dacă lucrurile ar f fost altfel#
ste necesar doar să adaug faptul că c,inezii au pierdut un mare
număr de oameni în timpul cuceririi %i&etului8 în unele zone, ei au întâmpinat
o rezistenţă îndâr*ită şi, în plus faţă de pierderile directe din răz&oi, ei au
suferit foarte tare de pe urma defcitului de provizii pe de o parte şi din cauza
climatului aspru pe de altă parte# Mulţi au murit de inaniţie/ alţii au sucom&at
cu certitudine din cauza altitudinii, care a afectat şi de fapt a şi omorât
străinii în %i&et# $ar în ceea ce priveşte &ătălia, indiferent cât de mare sau de
&ine pregătită ar f fost armata ti&etană, în fnal, eforturile sale ar f fost
zadarnice, întrucât c,iar şi pe atunci, populaţia c,ineză era de mai mult de o
sută de ori mai numeroasă decât a noastră#/
Această ameninţare la adresa li&ertăţii %i&etului nu a trecut
neo&servată în lume# ?uvernul indian, spri*init de ?uvernul &ritanic, au
protestat în faţa 2epu&licii <opulare -,ineze şi au declarat că invazia nu
poate f considerată în interesul păcii# <e Z noiem&rie 19L0, @as,ag+uşi
?uvernul au apelat la :rganizaţia "aţiunilor 9nite pentru a interveni în
favoarea noastră#
4"1AO4A ZR
$ar/ din păcate, %i&etul, urmând politica sa de izolare pacifstă, nu s+a
gândit niciodată să devină un mem&ru :"9 şi n+a ieşit nimic din această
intervenţie F nici din următoarele două telegrame trimise înainte de sfârşitul
anului#
<e măsură ce iarna îşi continua drumul, iar veştile se înrăutăţeau, au
început să se iste discuţii precum că ar tre&ui să i se dea lui $alai )ama
posi&ilitatea de a conduce# :amenii au început să pretindă să mi se dea
temporar puterea deplină F cu doi ani mai devreme# Măturătorii mei mi+au
raportat că s+au lipit afşe în *urul ),asei, care defăimau ?uvernul şi cereau
încoronarea mea imediată/ se compuseseră inclusiv cântece cu aceleaşi
cerinţe#
rau două curente de gândire8 una consta din oameni care se uitau la
mine ca la un conducător în vremuri de criză/ cealaltă, din oameni care
simţeau că sunt prea tânăr pentru o astfel de responsa&ilitate# u eram de
acord cu cei din urmă, dar, din nefericire, nu eram consultat, în sc,im&,
?uvernul a decis ca pro&lema să+i fe supusă spre ,otărâre oracolului# ra o
ocazie foarte tensionată, la fnele căreia 3utten, tropăind su& podoa&a
imensăJ de ceremonie de pe cap, veni la locul unde stăteam eu şi întinse o
3ata, o eşarfă de ofrandă al&ă, în poala mea, îngânând cuvintele 5f,u+la &ap7,
51remea lui a venit7#
$or*e $ra3den vor&ise# %at,ag 2inpoc,e s+a pregătit imediat să se
retragă din regenţă, deşi tre&uia să+mi mai rămână %utore <rincipal# A mai
rămas doar până când astrologii de stat au selectat ziua întronării mele# i au
ales 1Z noiem&rie 19L0, drept cea mai auspicioasă zi înainte de fnele anului#
u am fost mai degra&ă întristat de aceste desfăşurări de evenimente# -u o
lună în urmă fusesem un tânăr fără gri*i ce aştepta festivalul anual de operă#
Acum eram confruntat cu perspectiva imediată de a+mi conduce ţara,
întrucât aceasta se pregătea de răz&oi# $ar privind retrospectiv, realizez că n+
ar f tre&uit să fu surprins# $e*a de câţiva ani, oracolul arătase un dispreţ
făţiş faţă de ?uvern, în timp ce pe mine mă tratase cu mare politeţe#
)a începutul lui "oiem&rie, cam cu două săptămâni înainte de ziua
investirii mele, fratele meu cel mai măre veni în ),asa# u a&ia de+l
cunoşteam# -a %a3tser 2inpoc,e, el era de*a a&ate la mănăstirea @um&um,
unde petrecusem primele optsprezece luni de singurătate, după ce fusesem
descoperit# $e cum l+am >ăzut, am o&servat că suferise enorm# ra într+o
stere teri&ilă, e'trem de tensionat şi nervos# l s+a &âl&âit în timp ce mi+a
relatat povestea sa# =ntrucât Amdo, provincia unde ne născusem amâdoi, şi în
care se a.ă şi @um&um, este atât de aproape de -,ina, a căzut foarte repede
su& controlul -omuniştilor# A fost imediat trimis la înc,isoare# Au fost impuse
restricţii asupra, activităţii călugărilor, iar el însuşi fusese ţinut drept virtual
prizonier în mănăstirea lui# =n acelaşi timp, c,inezii s+au străduit să+l
îndoctrineze în noul mod de gândire -omunist şi au încercat să+l folosească
împotriva noastră# i aveau un plan prin care îi dădeau drumul să vină la
),asa, dacă accepta să mă convingă să accept regulile c,inezilor# $acă mă
opuneam/ el tre&uia să mă omoare# Apoi ei îl recompensau#
Aceasta era o propunere ciudată, înainte de toate, ideea de a omorî
orice creatură ce posedă viaţă este o anatemă la ;udd,işti# Astfel încât
sugestia de a+l omorî pe $alai )ama pentru un câştig personal, i+a
demonstrat cât de puţin înţelegeau c,inezii caracterul ti&etan#
$upă un an, timp în care fratele meu văzuse comunitatea sa întoarsă
cu susu+n *os de c,inezi, a*unsese încetul cu încetul la concluzia că tre&uie să
fugă la ),asa ca să mă prevină pe mine şi ?uvernul ce îi era rezervat
%i&etului dacă îl cucereau c,inezii# 9nicul mod de a o face, era să se prefacă
a f de acord cu ei# $eci, în fnal, el ,otărâse să întreprindă ce+i pomeniseră#
Mi s+a tăiat răsu.area când am auzit acestea# <ână în acea clipă, nu
avusesem nici o idee despre c,inezi# 4ar despre -omunişti eram complet
ignorant, deşi auzisem că provocaseră greutăţi teri&ile oamenilor din
Mongolia, în afară de aceasta, ştiam numai ceea ce spicuisem din paginile
unui ciudat e'emplar din revista 5)ife7 ce mi+a căzut în mâini# $ar fratele
meu mi+a arătat clar nu numai faptul că nu aveau religie, dar c,iar că se
opuneau practicării religiei# Mi s+a făcut foarte frică după ce %a3tser 2inpoc,ă
mi+a spus că era convins că unica noastră speranţă era să ne asigurăm un
spri*in din afară şi să le rezistăm c,inezilor prin forţa armelor#
;udd,a interzicea omorul, dar indica totodată că în anumite condiţii
poate f *ustifcată# Ci după părerea fratelui meu, condiţiile prezente îl
*ustifcau# l renunţa astfel la *urămintele monastice, îşi scotea anteriul şi
pleca în străinătate ca emisar al %i&etului# l încerca să ia contact cu
americanii# (imţea că ei vor spri*ini cu certitudine ideea unui %i&et li&er#
ram şocat să aud aceste cuvinte, dari,aintedeaputea protesta, elm+a
implorat să părăsesc ),asa# $eşi un număr de alţi oameni afrmaseră acelaşi
lucru, nu mulţi susţineau acest punct de vedere# $ar fratele meu m+a rugat
cu stăruinţă să+l ascult, indiferent de ceea ce ar spune ma*oritatea# <ericolul
era mare, spunea el, şi eu nu tre&uia cu nici un c,ip să cad în mâinile
c,inezilor#
$upă întrevederea noastră, fratele meu a purtat discuţii cu diverşi
mem&ri ai ?uvernului, înainte de a părăsi capitala# )+am mai văzut încă o
dată sau de două ori, dar nu am putut face nimic ca să+l conving să+şi
sc,im&e planurile# 'perienţele sale teri&ile din ultimul an îl convinseseră că
nu mai e'ista o altă cale# "u am continuat să+l toc pe această pro&lemă,
4"1AO4A
:ricum, aveam şi eu preocupările mele# -eremonia de întronare urma
să ai&ă loc în câteva zile#
<entru a marca evenimentul, am decis să dau o amnistie generală, în
ziua numirii mele, toţi prizonierii urmau să fe eli&eraţi# Aceasta însemna că
înc,isoarea de la (,ol urma să fe de+acuma goală# ram încântat să am
această ocazie, deşi au fost perioade când am regretat+o# "u mai aveam
plăcerea prieteniei noastre simple# -ând îmi îndreptam telescopul spre
înc,isoare, era pustie, cu e'cepţia câtorva câini ce scormoneau printre
gunoaie după resturi# ra ca şi când ar f lipsit ceva din viaţa mea#
=n dimineaţa zilei de 1Z, m+am trezit cu o oră sau două mai devreme ca
de o&icei, pe când era încă întuneric, în timp ce mă îm&răcam, Maestrul meu
de -eremonii mi+a înmânat o &ucară de pânză verde ca s+o leg în *urul taliei#
Aceasta era instruirea astrologilor, care preziseseră culoarea verde drept
culoare propice# M+am ,otărât să nu iau micul de*un întrucât ştiam că
ceremonia urma să fe lungă şi doream să fu distras din nici un fel de nevoi#
:ricum, astrologii au menţionat totodată că tre&uie să mănânc un măr
înainte de începerea ceremoniei# Am avut difcultăţi în a+l îng,iţi, după cum
îmi amintesc# $ar odată ce l+am mâncat, m+am îndreptat spre capelă, unde
urma să ai&ă loc întronarea la răsăritul soarelui#
A fost să fe o ocazie splendidă alături de întregul ?uvern de faţă,
împreună cu diferitele ofcialităţi străine rezidente în ),asa, toţi înveşmântaţi
în ţinutele cele mai protocolare, frumos colorate# $in păcate, era foarte
întuneric, deci nu am prea putut vedea detaliile, în timpul ceremoniei, mi s+a
înmânat 2oata de Aur, sim&olizând asumarea puterii temporare# :ricum, nu
prea îmi mai amintesc multe lucruri, cu e'cepţia nevoii din ce# =n ce mai
insistente de a+mi goli vezica# 4+am acuzat pe astrologi# 4deea lor de a+mi da
un măr era cu siguranţă cauza pro&lemei# "u am prea avut niciodată o mare
încredere în ei şi acum mi+au întărit impresia negativă# Aceasta nu înseamnă
că practica astrologiei de către ti&etani ar tre&ui întreruptă# ste foarte
importantă din punct de vedere cultural#
=n orice caz, situaţia mea cu această ocazie a decurs din rău în mai rău#
Am sfârşit prin a+i transmite un mesa* )ordului Cam&elan ca să înceapă să
urgenteze lucrurile# $ar ceremoniile noastre erau lungi şi complicate, iar eu
începeam să mă tem că nu se mai termină#
-ând, în cele din urmă, ceremonia a a*uns la fnal, m+am trezit
conducătorul necontestat a şase milioane de oameni ce urmau să intre î,tr+
un răz&oi pe scară largă# Ci eu nu aveam încă decât cincisprezece ani# ra o
situaţie imposi&ilă, dar am considerat că este de datoria mea să evit acest
dezastru, dacă e'ista vreo posi&ilitate# <rima mea sarcină era să numesc doi
noi <rim Miniştri#
2aţiunea de a tre&ui să numesc doi, consta în faptul că în sistemul
nostru de guvernare, fecare post de <rim Ministru era du&lat, fecare find
ocupat atât de un laic, cât şi de un călugăr#
G Aceasta se trăgea încă din timpul Marelui $alai )ama al -incelea,
care a fost primul ce şi+a asumat puterea temporară în plus faţă de poziţia sa
de conducător spiritual al statului# $in nefericire, deşi această formă a
funcţionat destul de &ine în trecut, era complet inadecvată pentru secolul al
douăzecelea# $e altfel, după aproape douăzece de ani de 2egenţă, ?uvernul
devenise îndea*uns de corupt, lucru pe care l+am mai spus de*a#
"u mai tre&uie să adaug faptul că s+au realizat foarte puţine reforme
care să fe şi implementate# "ici măcar $alai )ama nu putea face acest lucru,
întrucât orice ar f sugerat, tre&uia întâi transmis <rimului Ministru, apoi
@as,ag+ului, apoi fecărui mem&ru al 'ecutivului şi, în fnal, Adunării
"aţionale# $acă cineva aducea o&iecţii la propunerile sale, era e'trem de
difcil ca pro&lema să mai avanseze în vreun fel#
Acelaşi lucru s+a întâmplat şi când s+au propus reformele de către
Adunarea "aţională, doar că s+a produs în sens invers, în cazul că o &ucată
din legislaţie era în fnal prezentată lui $alai )ama, el putea dori să aducă
amendamente, caz în care acestea erau înscrise pe fâşii de pergament şi
adăugate la documentul original, care era trimis înapoi pentru apro&are în
lanţ# $ar ceea ce făcea şi mai difcilă introducerea reformelor, era teama
comunităţii relegioase de in.uenţarea străină, care F erau ei convinşi că ar
dăuna ;udd,ismului în %i&et#
Am ales un &ăr&at pe nume )o&sang %as,i ca <rim Ministru călugăr şi
un e'perimentat administrator laic, )u3,ang0a, ca opus al său#
Acestea făcute, am decis de comun acord cu ei şi cu @as,agJul să
trimitem delegaţii în străinătate în America, Marea ;ritanic şi "epal, cu
speranţa că vom convinge aceste ţări să intervină în favoarea noastră# Alta
tre&uia să plece în -,ina, în speranţa negocierii unei retrageri# Aceste misiuni
au plecat către fnele anului# )a scurt timp după aceea, când c,inezii şi+au
consolidat forţele în est, am ,otărât ca eu să mă mut în partea de sud a
%i&etului, împreună cu ma*oritatea mem&rilor ?uvernului# Astfel, dacă
situaţia se înrăutăţea, eu puteam cere cu uşurinţă e'ilul peste graniţă, în
4ndia, între timp, )o&sang %as,i şi )u3,ang0a tre&uiau să rămână în ),asa în
stare de activitate, eu urmând să iau pdcetea statului cu mine#
-A<4%:)9) <A%29
2efugiul în sud
2A9 M9)% de organizat şi ne a.am cu câteva săptămâni înainte de
plecare# Mai mult, toate pregătirile tre&uiau făcute în secret# <rimul+Ministru
se temea că dacă s+ar a.a o vor&uliţă despre faptul că $alai )ama se
pregătea să plece, s+ar produce o panică de proporţii# :ricum, eu sunt sigur
că mulţi oameni tre&uie să f realizat ce se întâmplă, întrucât multe convoaie
de &aga*e erau trimise dinainte F unele dintre ele necunoscute c,iar şi miş,
ce transportau cincizeci sau şaizeci de cutii de o&iecte de tezaur, în
ma*oritate monede de aur şi lingouri de argint din &eciurile <otalei# Aceasta
fusese ideea lui @enrap %enzin, MaestrulM meu de -eremonii, care fusese
numit de curând -,i3>a& @enpo# Am fost furios când am a.at# "u pentru că
îmi păsa de comoară, ci pentru că mândria mea tinerească fusese rănită#
(imţisem că nespunându+mi, @enrap %enzin mă mai trata încă drept un copil#
Aşteptam ziua plecării cu un amestec de nelinişte şi neră&dare# <e de o
parte eram foarte nefericit de perspectiva de a+mi a&andona poporul#
(imţeam o foarte mare responsa&ilitate faţă de el# <e de altă parte, aşteptam
cu neră&dare să călătoresc# -a să mai adauge la încântarea mea, )ordul
Cam&elan a decis ca eu să mă deg,izez în ,aine de laic# l era îngri*orat că
oamenii vor încerca efectiv să mă împiedice să plec, când vor a.a ce se
întâmplă# $eci, m+a sfătuit să rămân incognito# Aceasta mi+a făcut plăcere,
nu numai pentru că puteam acum sMă mai# 1ăd câte ceva diii ţara mea, dar
puteam s+o fac ca un simplu o&servator, nu ca $alai )ama#
Am părăsit ),asa în toiul nopţii# ra rece, dar foarte luminos, după câte
îmi amintesc# (telele din %i&et strălucesc cu o intensitate pe care nu am mai
întâlnit+o nicăieri în lume# ra totodată o linişte mormântală, iar inima mi se
oprea în loc ori de câte ori unul din cai se împiedica în timp ce ne croiam
drumul pe furiş din curtea de la &aza <otalei spre "or&uling3a şi $repung# Ci
totuşi îmi era realmente teamă#
$estinaţia noastră fnală era $romo F o distantă de Y00 de mile, e'act
peste graniţa cu (ta -ălătoria urma să dureze cel puţin zece zile, e'cluzând
vreun g,inion# $ar n+a trecut oricum prea mult timp până să dăm de
pro&leme# )a cPeva P) după +am părăsit ),asa, am a*uns la un sat îndepărtat
numit Xang, unde Jcălugări de la ?anden, $repung Ci (era, erau adunaţi
pentru ta&ăra 5# Adăpostea dez&aterile de iarnă# $e îndată ce au zărit
mărimea convom3u şi +au dat seama că nu era o mutare o&işnuită# =n total,
noi eram vrec# $ouă sute de oameni F dintre care cincizeci erau ofcialităţi
înalte F şi un număr egal de animale de povară, iar călugării intuiseră că
tre&uie să fu C# u pe undevaJ $in fericire, eu eram c,iar în faţă şi travestiul
meu s+a dovedn Ja f efcient# "imeni nu m+a oprit# $ar, după ce am trecut
de e, am putu vedea faptul că oamenii erau într+o stare de emotivitate
pronunţată,# JJ lacrimi în oc,i# -âteva minute mai târziu, l+au oprit pe )mg
2mpo te care urma după mine# M+am uitat împre*ur şi am sesizat că d rugau
să e întoarcă înapoi cu mine# ra un moment e'trem de tensionat
(entimentele ceteau în intensitate -ălugării aveau o astfel de încredere în
mine ca <reţiosu lor )_Ycto rJcât nuMuponau ideea de a+i părăsi# )ing
2inpoc,e le+a e'p,cat că eu nu ntenţionez să stau mult timp departe şi, fără
nici o tragere de iromă au consimţit să ne lase să ne continuăm drumul# Apoi,
HtmI! HtmIP la urmele lăsate de noi, ei s+au rugat să mă întorc cat mai repede
$upă acest incident nefericit, nu am mai avut alte pro&leme, iar eu am
putut )e faţă situaţiei cu &rio mergând în faţă, tot în P 5P) nd fecare ocazie
pentru a mă opri şi a vor&i cu oamenii mei# Am realizat că aveam acum o
ocazie preţioasă de a a.a cum era viaţa pentru compatnoţn )i, femei şi
&ăr&aţi, şi am reuşit să port o serie de conversaţii în timpul cărora mi+am
ţinut secretă identitatea mea# $e la aceştia am a.at ca e ceva despre micile
nedreptăţi ale vieţii suferite de oamenii mei şiarr i ,d. atJă le rezolv cât de
repede posi&il, făcând nişte sc,im&ări în folosul lor Am o săptămână de
călătorie# Aici era imposi&il să menţii secretu îs, su e de oameni au venit să
mă salute# : gardă sărăcăcioasă da entuziastă de cavalerie indiană, care
asigura escorta Misiunii -omerciale 4ndiane i a adus şi ea onorul# $ar nu era
timp de formalităţi, iar noi ne+am gră&it să ne continuăm drumul, a*ungând la
$romo în ianuarie 19L1, după o călătorie de aproape două săptămâni#
=nrântare
ram cu toţii epuizaţi# $ar eu, personal, simţeam o imensă mcantare
)ocul în sine nu avea nimic special, constând de fapt din câteva sate situate
HtmI P
269?49) =" (9$ destul de aproape unul de altul, însă peisa*ul era
impunător# (e întindea e'act în punctul în care valea Amo+c,u se desparte în
două, pe la altitudinea de 9#000 de picioare deasupra nivelului mării#
9n râu curgea de+a lungul &azei văii, destul de aproape de sat, astfel
încât susurul său putea f auzit zi şi noapte# "u departe de apă, dealurile
urcau a&rupt, <e alocuri, râul era .ancat de stânci verticale ce ţinteau drept
în sus, spre cerul de un al&astru cristalin# 4ar în imediata apropiere se a.au
culmile maiestoase care confereau %i&etului atât măreţie, cât şi o tentă
ameninţătoare# 4ci+colo se zăreau pâlcuri de pini şi tufşuri de r,ododen+dron,
presărate pe acri întregi de păşune verde# -limatul, cum aveam să descopăr,
era destul de umed# =ntrucât este situat atât de aproape de câmpiile indiene,
$romo este ţinta ploilor musonice# $ar c,iar şi atunci soarele străluceşte în
mod frecvent, făcându+şi drum printre &ancuri masive de nori şi inundând
văile cu o lumină strălucitoare, mistică# %ân*eam să e'plorez zona şi să mă
caţăr pe câţiva dintre munţii mai accesi&ili, când aceştia sunt îm&răcaţi cu
.ori săl&atice de primăvară, dar pentru moment, mai erau câteva luni din
iarnă#
)a sosirea în $romo, am stat mai întâi în casa/ unei ofcialităţi locale
+cel care îmi trimisese mere şi *ucării F înainte de a ne muta la $ung3,ar, o
mică mănăstire situată pe un deal, cu o panoramă a întregii văi din $romo#
"u la mult timp după ce ne+am sta&ilit, eu mi+am şi reluat rugăciunile mele
de toată ziua, meditaţiile, retragerile şi studiul# $ar deşi aş f putut să+mi
doresc un pic mai mult timp li&er şi deşi îmi lipseau unele din variaţiile de la
),asa, am+simţit că ceva în interiorul meu se sc,im&ase# Aceasta era poate o
replici la senzaţia de li&ertate ce mi s+a întipărit odată cu posi&ilitatea mea de
a desfinţa o &ună parte din protocolul rigid şi formalităţile care făcuseră atât
de mult parte din viaţa pe care o duceam la ),asa# Ci în timp ce+mi lipsea
compania prietenilor mei, măturătorii, vidul era umplut de surplusul de
responsa&ilitate pe care+l simţeam# 9n lucru de care mă convinsese călătoria
de până acolo, era necesitatea de a studia intens şi de a învăţa cât se poate
de mult# : datoram pentru încrederea ce mi+o acorda personalul meu, pentru
a f cea mai capa&ilă persoană posi&ilă#
9n eveniment semnifcativ ce a avut loc imediat ce am a*uns la $romo
a fost sosirea unui călugăr din (ri )an3a, care ducea cu sine o relicvă
importantă, pe care am primit+o în timpul unei cermonii e'trem de
emoţionante#
-u )u3,ang0a şi )o&sang %as,i lăsaţi în ),asa, consilierii mei principali
erau @as,ag+ul, )ordul Cam&elan, )ing 2inpoc,e Hacum %utorele meu
<rincipalI şi %ri*ang 2inpoc,e, tsens,ap+ul principal care fusese numit
recent %utorele meu (ecund# 6ratele meu cei mai mare, %a3tser 2inpoc,e, se
a.a şi el cu noi# A*unsese cu câteva săptămâni înaintea noastră în drumul său
spre 4ndia#
<rima veste proastă a fost că numai una dintre delegaţiile trimise în
străinătate înainte de a părăsi eu ),asa şi+a atins scopul fnal8 cea către
-,ina# -elelalte toate fuseseră întoarse din drum# Aceasta era o c,estiune
e'asperantă# %i&etul şi+a menţinut întotdeauna relaţiile sale cele mai calde de
prietenie cu "epalul şi 4ndia, în defnitiv, ele sunt vecinele noastre imediate#
4ar în ceea ce priveşte Marea ;ritanic, mulţumită e'pediţiei colonelului
Voung,us&and, în %i&et a e'istat o Misiune -omercială ;ritanică timp de
aproape o *umătate de secol# -,iar şi după independenţa 4ndiei din 19DZ,
Misiunea fusese condusă de acelaşi englez, Bug, 2ic,ardson# $ec^, era
aproape imposi&il de crezut că ?uvernul ;ritanic era de acord acum ca -,ina
să+şi aroge pretenţiile de autoritate asupra %i&etului# (e pare că ei uitaseră că
în trecut, când Voung,us&and a înc,eiat tratatul cu ?uvernul %i&etan, ei au
găsit de cuviinţă să trateze %i&etul ca un stat în totalitate suveran# Ci nici în
191D, când au convocat o conferinţă H-onvenţia (imlaI, la care au fost
invitaţi atât -,ina cât şi %i&etul în mod independent, nu au avut o altă
poziţie# $e fapt, popoarele englez şi ti&etan au fost mereu în relaţii foarte
&une# -oncetăţenii mei de am&e se'e găseau că au o notă de decenţă,
dreptate şi umor, pe care o respectau foarte mult#
=n ceea ce priveşte America, în 19D\ `as,ington a întâmpinat
delegaţia noastră, care a avut c,iar şi o întâlnire cu 1ice+<reşedintele# $eci,
era evident că şi ei îşi sc,im&aseră atitudinea, îmi amintesc că am simţit o
mare durere când am înţeles ce înseamnă de fapt aceste lucruri8 %i&etul
tre&uia să se aştepte să facă faţă singur la întreaga forţă a -,inei -omuniste#
9rmătorul pas după întoarcerea delegaţiilor în decurs de numai o
săptămână, în afară de cea trimisă în -,ina, l+a constituit sosirea unui lung
raport de la "ga&o "ga0ang Xigme, ?uvernator în -,amdo# Ma*oritatea
regiunii -,amdo era de pe acum în mâinile c,inezilor, iar raportul fusese dus
la ),asa de către unul din negustorii de vază din regiune# l le8 a înmânat lui
)o&sang %as,i şi )u3,ang0a care, la rândul lor, mi l+au trimis mie# Acesta
e'punea în detalii sum&re şi dureroase natura pericolului c,inez şi mi+a e'pus
clar faptul că, dacă nu se va a*unge la un anumit fel de înţelegere, trupele
A<frvor intra în curând în ),asa# =n mod inevita&il, s+ar produce o mare
pierdere de vieţi umane dacă s+ar a*unge în acest punct, dar eu vroiarn cu
orice c,ip să evit acest lucru#
269?49) =" (9$ \1
"ga&o sugera că nu avem altă alternativă decât negocierea# $acă
?uvernul %i&etan era dispus şi dacă am trimite nişte însoţitori, el însuşi se
oferea să meargă să încerce să desc,idă un dialog cu c,inezii la ;ei*ing# )+am
contactat pe )o&sang %as,i şi )u3,ang0a în ),asa ca să a.u părerea lor# i
au răspuns că simţeau că astfel de negocieri ar tre&ui să ai&ă loc în ),asa,
dar întrucât situaţia era disperată, ei tre&uiau să fe de acord cu ;ei*ingul ca
loc de întâlnire#
=ntrucât nu ezitase să se ofere pentru rezolvarea acestei pro&leme, am
conc,is ca "ga&o, pe care îl ştiam a f un administrator foarte ,otărât, să
meargă în capitala -,inei, în consecinţă, am trimis două ofcialităţi de la
$romo şi două de la ),asa care să+l însoţească# (peram ca el să poată
determina conducerea c,ineză să înţeleagă clar că %i&etul nu avea nevoie de
5eli&erare7, ci doar de o continuare a relaţiilor de pace cu marele nostru
vecin#
=ntre timp veni şi primăvara, şi odată cu ea şi renaşterea naturii#
$ealurile au fost imediat acoperite cu .ori săl&atice/ iar&a avea o
culoare cu totul proaspătă şi &ogată de verde/ aerul devenise înmiresmat de
adieri surprinzătoare8 de iasomie, caprifoi şi levănţică# $in camerele mele de
la mănăstire, eu puteam să privesc spre râu, unde fermierii veneau la păscut
î/ 1 cu oile, cu >acii şi cu dzomos# Ci puteam privi, cu o undă de invidie,
grupuri
)M de oameni la pic3nic, care veneau aproape zilnic să aprindă un foc
mic şi
A1 să+şi gătească mâncarea pe malul râului# ram atât de încântat de
tot ceea M ce vedeam, încât m+am simţit îndea*uns de cura*os ca să+l rog pe
)ing 58/ 2inpoc,ă să+mi dea câteva minute li&ere# l tre&uie să f simţit
acelaşi lucru, îiM întrucât, spre surprinderea mea, mi+a acordat o vacanţă# "u
pot să+mi *M amintesc să f fost mai fericit decât în zilele acelea, când mi+am
petrecut * * câteva zile ,oinărind prin zonă# =ntr+una din e'cursiile mele, am
vizitat o
Q cl mănăstire, ;on# (ingura mea întristare o constituia faptul că ştiam
ce ne
HM aşteaptă pe viitor8 vremuri tul&uri# "u mai putea trece mult timp
până să avem veşti din ;ei*ing de la "ga&o# Mă aşteptam întrucâtva la veşti
proaste, dar nimic nu mi+a putut preîntâmpina şocul când acestea au şi venit#
)a mănăstire aveam un radiou vec,i, marca ;us,, cu &aterii de şase
volţi# Ascultam în fecare seară transmisiunile în lim&a ti&etană ale 2adio, M
;ei*ing# -âteodată mai ascultam împreună cu unul sau altul dintre ofcialităţi,
dar deseori o făceam singur# Ma*oritatea transmisiunilor erau ocupate cu
reporta*e despre 5?lorioasa <atrie Mumă7, dar tre&uie să recunosc faptul că
eram foarte impresionat de multe dintre cele auzite# (e vor&ea în mod
constant despre programul industrial şi despre, egalitatea M tuturor cetăţenilor
-,inei# Aceasta părea a f o îm&inare perfectă a
)4;2%A% 4" K4) programului material cu cel spiritual# :ricum, într+o
seară, în timp ce eram singur, se transmitea un program diferit# : voce
aspră, răguşită, anunţa că fusese semnat un 5Acord7 în Captesprezece
puncte pentru li&erarea pe cale paşnică a %i&etului în acea zi de
reprezentanţi ai ?uvernului 2epu&licii <opulare -,ineze şi de ceea ce ei
numeau 5?uvernul )ocal7 al %i&etului#
"u+mi puteam crede urec,ilor# 1roiam să mă reped afară să c,em pe
toată lumea, dar am rămas încremenit# 1or&itorul descria cum 5peste o sută
de ani sau mai mult7, forţe imperialiste agresive au penetrat în %i&et şi 5au
produs tot felul de decepţii şi provocări7# Adăuga faptul că 5în astfel de
condiţii, naţionalitatea ti&etană şi oamenii erau afundaţi în a&isurile sclaviei
şi suferinţei7# Mă simţeam &olnav fzic în timp ce ascultam această incredi&ilă
mi'tură de minciuni şi clişee fanteziste#
$ar ce era mai rău, a&ia urma# -lauza numărul unu a 5Acordului7
enunţa faptul că8 5<oporul ti&etan se va uni şi va izgoni forţele imperialiste
agresive din %i&et# <oporul ti&etan se va reîntoarce la marea familie a <atriei
Mume F 2epu&lica <opulară -,ineză7# -e putea să însemne acest lucru!
%*ltima armată străină ce a staţionat pe pământ ti&etan a fost cea a
Manciuriei în 191Y# $upă câte ştiam eu Hşi ştiu şi acumI, nu e'istau mai mult
de o mână de europeni în %i&et la acea vreme# 4ar ideea ca %i&etul să se
întoarcă la 5<atria Mumă7 era o invenţie neruşinată# %i&etul nu a făcut parte
niciodată din -,ina# $e fapt, după cum am mai menţionat de*a, %i&etul are
drepturi străvec,i asupra unor mari teritorii din -,ina# Ci pe deasupra,
popoarele noastre sunt distanţate din punct de vedere etnic şi rasial# "u
vor&im aceeaşi lim&ă, şi nici scrierea noastră nu are nimic comun cu cea
c,ineză# $upă cum a afrmat ulterior şi -omisia 4nternaţională de Xustiţie în
raportul său8 5<oziţia %i&etului cu privire la e'pulzarea din 191Y a c,inezilor
poate f descrisă în mod îndreptăţit ca o independenţă, de facto… ste admis
de aceea că evenimentele din 1911+1Y marc,ează reapariţia %i&etului ca un
stat în totalitate suveran, independent faţă de controlul -,inei, în realitate şi
legislativ7#
:ricum, ceea ce era cel mai alarmant, era faptul că "ga&o nu fusese
împuternicit să semneze nimic în numele meu, ci doar să negocieze#
<ăstrasem peceţile statului asupra mea, la $romo/ el tre&uie să f fost
constrâns# $ar a&ia după mai multe luni am a.at varianta reală, între timp,
tot ceea ce puteam face, era să captăm prin radio emisiunile Hrepetate de
mai multe oriI împreună cu o serie de discursuri în.ăcărate de auto+felicitare
269?49) =" (9$ \R despre &ucuriile -omunismului, gloria
<reşedintelui Mao, minunile 2epu&licii <opulare -,ineze şi toate lucrurile
&une pe care poporul ti&etan va +să le cunoască, acum că destinele noastre
erau unite# ra destul de prostesc#
$etaliile 5Acordului7 în Captesprezece <uncte erau îng,eţate la acelaşi
nivel# -lauza a $oua făcea cunoscut faptul că 5?uvernul )ocal7 al %i&etului va
5a*uta în mod activ ca Armata <opulară de li&erare să pătrundă în %i&et şi să
consolideze apărarea naţională7# Aceasta însemna, după câte puteam eu să
*udec, că se aşteptau de la forţele noastre să capituleze imediat# -lauza a
:pta continua su&iectul, spunând că armata ti&etană tre&uia să fe a&sor&ită
de armata c,ineză F ca şi când aşa ceva ar putea f posi&il# Apoi din -lauza
<aisprezece am a.at că de acum încolo, %i&etul urma să fe privat de întreaga
autoritate de a+şi conduce singură destinele# 4ntercalate printre aceste clauze
ce spuneau mai multe, se a.au altele, care asigurau %i&etul de li&ertatea sa
religioasă şi prote*au poziţia mea şi sistemul politic prezent# $ar în câ>da
acestor &analităţi, un lucru era clar8 de acum încolo %ărâmul Oăpezilor
răspundea în faţa 2epu&licii <opulare -,ineze#
=n timp ce nefericita realitate a poziţiei noastre începea să se scufunde,
mai mulţi oameni, în special %a3tser 2inpoc,â într+o lungă scrisdare din
-alcuta, mă zoreau să plec imediat în 4ndia# i argumentau prin faptul că
unica speranţă pentru %i&et consta în a+şi găsi aliaţi care să ne a*ute să+i
înfruntăm pe c,inezi# -ând le+am reamintit că misiunile noastre către 4ndia,
"epal, Marea ;ritanic şi (tatele 9nite fuseseră de*a trimise înapoi, ei m+au
contracarat prin ideea că odată ce aceste ţări vor realiza gravitatea situaţiei,
ele ne vor oferi cu siguranţă a*utorul lor# Au scos în evidenţă faptul că (tatele
9nite erau în mod implaca&il opuse e'pansionismului -omunist şi duceau
de*a un răz&oi în -orea din aceeaşi cauză# <uteam să văd logica
argumentelor lor, dar simţeam cumva faptul că dacă America era de*a
ocupată cu lupta pe un front, acest lucru diminua posi&ilitatea ca ea să
dorească să mai desc,idă încă un al doilea#
-âteva zile mai târziu, a sosit o telegramă lungă de la delegaţia din
;ei*ing# "u spunea prea multe în plus faţă de ceea ce auzisem de*a la radio#
-u siguranţă că "ga&o era împiedicat să spună adevărul# $e curând, câţiva
mem&rii ai delegaţiei relataseră în memoriile lor povestea completă a
modului în care au fost forţaţi să semneze 5Acordul7 su& constrângere şi să
folosească sigilii false ale statului ti&etan# $ar din telegrama lui "ga&o eu
puteam doar să g,icesc ceea ce s+a întâmplat# :ricum, el a spus că noul
?uvernator ?eneral al %i&etului, ?eneralul -,iang -,in+0u, era în drum spre
$romo prin 4ndia# %re&uia să+l aşteptăm, să sosească în scurt timp#
"u aveam altceva de făcut, decât să aşteptăm, între timp, am primit
călugări din trei mari mănăstiri universitare8 ?arden, $repung şi (era, care
sosiseră de curând# Aducându+li+se la cunoştinţă despre 5Acordul7 în
Captesprezece <uncte, ei m+au îndemnat să rnă întorc la ),asa cât mai
repede cu putinţă#M <oporul ti&etan era foarte neră&dător să mă întorc,
spuneau ei# i erau spri*iniţi în aceste afrmaţii atât de )u3,ang0a, cât şi de
)o&sang %as,i, care trimiseseră mesa*e prin ei#
-âteva zile mai târziu, am mai avut o veste de la %a3tser 2inpoc,e,
care reuşise aparent să facă o legătură cu -onsulatul american din -alcutta şi
i se# Acordase permisiunea de a vizita (tatele 9nite# 4arăşi îmi recomanda să
merg în 4ndia, spunând că americanii erau dornici să realizeze un contact cu
%i&etul# l sugera că dacă eu plecam în e'il, ceva argumente puteau f
negociate pentru o asistenţă între cele două ?uverne# 6ratele meu înc,eia
scrisoarea sa afrmâfd că era un imperativ ca eu să sosesc în 4ndia cât mai
repede posi&il, adăugând faptul că o delegaţie c,ineză se a.a de*a în
-alcuta, în drum spre $romo# 4mplicaţia din acest caz era evidentă, că dacă
nu făceam o mişcare imediată, ulterior putea f prea târziu#
-am în această perioadă am primit încă o scrisoare în termeni similari
de la Beinric, Berrer, care părăsise ),asa e'act înaintea mea şi era acum în
@alimpong# l îmi e'punea clar vederile sale, ca eu să caut e'il în 4ndia F şi
era spri*init în afrmaţiile sale de unele dintre ofcialităţile mele# :ricum, )Ming
2inpoc,e era la fel de neînduplecat ca săJnu fac acest lucru#
$eci, acum mă a.am în faţa unei dileme, în scrisoarea fratelui meu
nimic nu era de trecut cu vederea,/ se părea că, în cele din urmă, ar putea
e'ista o speranţă de a câştiga un spri*in din e'terior# $ar ce ar putea însemna
aceasta pentru poporul meu! %re&uia oare cu adevărat să plec înainte de a
mă întâlni cu c,inezii! Ci dacă o făceam, erau ei dispuşi să ne treacă prin foc
şi sa&ie până la capăt! =n timp ce cântăream aceste gânduri, dădeam mereu
peste două consideraţiuni particulare# Mai întâi, îmi era clar faptul că cel mai
pro&a&il rezultat al unui pact cu America sauJcu oricine altcineva, însemna
răz&oi# 9n răz&oi însemna vărsare de sânge, în al doilea rând, consideram că
deşi America era o ţară puternică, se a.a la mii de mile distanţă# -,ina, pe de
altă parte, era vecina noastră şi în timp ce din punct de vedere material era
mai puţin puternică decât (tatele 9nite, avea însă cu uşurinţă un avanta*
numeric# $e aceea ar f putut lua mulţi ani ca să rezolvăm disputa pe calea
armelor#
Ci în plus, America era democratică şi nu puteam crede că poporul său
ar f fost de acord cu un număr nelimitat de victime# ra uşor de imaginat+
269?49) =" (9$ \L
: perioadă în care noi, ti&etanii, am f rămas singuri încă o dată#
2ezultatul ar f apoi acelaşi8 -,ina ar avea atunci totul după placul său, iar
între timp, ar e'ista o pierdere de vieţi nenumărate, şi ti&etani, şi americani,
şi c,inezi, toate fără să servească la nimic# Aşadar, am conc,is că cel mai
&un curs al acţiunii era să stau pe loc şi să aştept sosirea ?eneralului c,inez#
%re&uia să fe un om, la urma urmei#
<e 1U iulie 19L1, delegaţia c,ineză a*unse la timp la $romo# 9n
mesager veni în goană la mănăstire ca să anunţe sosirea sa iminentă# )a
această veste, am simţit şi o mare nelinişte şi o mare teamă# -um or arăta
aceşti oameni! ram aproape convins că vor avea cu toţii coarne în cap# M+
am dus afară pe &alcon şi m+am uitat neră&dător în *osul văii spre oraş,
cercetând clădirile cu telescopul meu# ra o zi frumoasă, după câte îmi
amintesc, deşi era î, toiul anotimpului rnusonic, iar vaporii de apă se ridicau
în nori de la pământ, în timp ce acesta se încălzea su& soarele de vară#
$eodată am zărit mişcare# 9n grup de ofcialităţi de+ale mele se îndreptau în
direcţia mănăstirii, împreună cu ei, am distins trei oameni în costume gri+
cenuşii# i păreau foarte insignifanţi alături de ti&etani, care purtau ro&ele
tradiţionale de mătase roşie cu gal&en auriu, semn al rangului înalt#
=ntâlnirea noastră a fost decentă şi rece# ?eneralul -,iang -,in+0u
începu prin a mă între&a dacă am auzit despre 5Acordul7 în Captesprezece
<uncte# -u cea mai mare rezervă, le+am răspuns că da# Apoi el mi+a
înmânat o copie a acestuia! =mpreună cu alte două documente, în timp ce
făcea
d î acest lucru, am o&servat că purta un ceas de aur, marca 2ole'# $in
aceste
^Pi două documente suplimentare, una trata pro&lema armatei ti&etane#
A
^i doua e'plica ce s+ar întâmpla dacă alegeam să plec în e'il# (ugera ca
eu Mb 5s să înţeleg de urgenţă faptul că c,inezii au venit din pură prietenie#
Astfel
d stând lucrurile, eu eram aşteptat înapoi cu &raţele desc,ise# $e
aceea, nu i/M/ avea nici un sens să plec#
G Apoi, ?eneralul -,iang mă între&ă când intenţionam să mă întorc la i
* ),asa# 5în curând7 am răspuns, fără prea mult c,ef, şi am continuat să par MI
cât mai distant posi&il# ra clar după această între&are J8 ă dorea să, *,
călătorească spre ),asa cu mine, astfel încât să intrăm în oraş împreună, în
mod sim&olic, în fnal, ofcialităţile mele au reuşit să evite acest lucru * şi i+au
indicat o zi sau două în urma mea#
11 <rima mea impresie fusese atunci mai clară decât m+am aşteptat#
4ndiferent de toată suspiciunea şi nervozitatea pe care o simţisem
anterior, v în timpul întâlnirii noastre, mi+a fost clar faptul că acest om, deşi
presupus Ml duşman al meu, era de fapt doar o altă finţă umană, o persoană
o&işnuită, ca şi mine# Această realitate a avut un impact de durată asupra
mea# ra o altă lecţie importantă#
=ntâlnindu+l de acum pe ?eneralul -,iang, eram ceva mai fericit la
perspectiva de a mă întoarce la ),asa# (+au făcut pregătiri comune pentru
întoarcerea mea şi a tuturor ofcialităţilor, şi am pornit la drum sMpre sfârşitul
lunii# $e data aceasta nu s+a mai ţinut secretă călătoria, şi am călătorit mai
le*er decât la venire# Aproape la fecare sat mai mare din drum, am oprit ca
să acord audienţe şi scurte învăţături localnicilor# Acestea mi+au dat ocazia de
a le spune personal oamenilor despre ceea ce se petrece în %i&et, cum am
fost invadaţi de armata străină, dar şi cum înţelegeau să proclame prietenia
c,inezii, în acelaşi timp, am ţinut discursuri scurte pe marginea unui te't
religios pe care îl alegeam de o&icei pentru relevanţa sa faţă de tot ceea ce
aş mai f vrut să spun# -ontinui să folosesc această modalitate c,iar şi până
în ziua de azi# ?ăsesc că este o modalitate &ună de a arăta că religia are
multe să ne spună, indiferent de situaţia în care ne a.ăm# :ricum, mă pricep
mai &ine la acest lucru acum, decât atunci, în acele zile îmi lipsea încrederea,
deşi se îm&unătăţea cu fecare ocazie când mă adresam oamenilor# ?ăseam
totodată, ca orişice profesor, fă nu e'istă nimic mai &un ca a învăţa să+l a*uţi
pe om să a.e cum să înveţe el însuşi nişte lucruri#
ram fericit că erau atât de multe de făcut în această călătorie# Altfel,
aş f putut avea timp să mă simt trist, %oată familia mea era în străinătate, cu
e'cepţia tatălui meu, care murise pe când eu aveam doisprezece ani, şi a lui
)p&sang (amten, care mă întovărăşea acum, singurul însoţitor în afara
familieiMfind %at,ag 2inpoc,e# l venise să mă viziteze la $romo pentru a+mi#
%ransmite anumite învăţături importante, iar acum se întorcea la mănăstirea
sa, care se a.a în afara ),asei, îm&ătrânise considera&il de când îl văzusem
ultima oară iarna trecută, iar acum arăta din plin vârsta de şaptezeci de ani#
ram foarte fericit să mă a.u în compania sa încă o dată, întrucât era un om
e'trem de &un, şi totodată un maestru spiritual foarte evoluat# l era fără
îndoială, cel mai important guru al meu# l m+a iniţiat într+un mare număr de
învăţături secrete, care îi fuseseră încredinţate şi lui de cel mai strălucit
învăţător al acelor zile#
$e la $romo am înaintat încet spre ?>antse, unde garda indiană a
apărut ca şi înainte să prezinte armele# $ar în loc să mă gră&esc să plec mai
departe, am putut rămâne câteva zile# Apoi am pornit spre mănăstirea
(amding, lăcaşul lui $or*e <,agmo, unul dintre cele mai importante
;od,isattvas# ra totodată şi una dintre cele mai frumoase mănăstiri din
%i&et# <eisa*ul de pe parcursul drumului era spectacular8 lacuri de un
269?49) =" (9$ \Z al&astru de co&alt, mărginite de păşuni verzi
a&undente, pe care păşteau mii de oi# Aceste privelişti erau mai frumoase
decât orice văzusem până atunci, datorită luminii clare de vară, înviorătoare#
<e alocuri, zăream turme de căprioare şi+gazele, care erau frecvente în acele
zile în %i&et, îmi plăcea să le văd stând şi privind nervoase cum ne apropiam,
iar apoi sărind şi fugind cu picioarele lor lungi, sinuoase#
<entru prima dată îmi făcea plăcere să călăresc, deşi în mod normal mi+
e cam frică de cai# "u ştiu de ce acest lucru, întrucât mă împac &ine cu orice
altă creatură, în afară de lipitori# <ot să apuc scorpioni şi păian*eni fără
ezitare, şi nu îmi displac nici şerpii/ dar nu mă prea dau în vânt după cai, iar
lipitorile mă cam lasă indiferent# :ricum, cu această ocazie, mi+a plăcut
foarte mult să călăresc de+a lungul câmpiilor întinse şi mă atrăgeau mereu să
mă urc din nou pe cal# ra de fapt un catâr, pe nume ?re> `,eels H2oţi
?riAn#t# A$, care i+a aparţinut odată lui 2eting 2inpoc,e# Avea o viteză şi o
rezistenţă e'celente şi m+am împrietenit destul de &ine cu el# =ngri*itorul şef
nu mi+a prea apro&at alegerea# l îl considera a f prea mic şi nedemn de a f
călărit de un $alai )ama#
4 Mănăstirea (amdi,g era situată nu departe de un orăşel din
"angartse care, la rândul său, se a.a în apropiere de )acul Vamdro3, una
dintre cele mai impunătoare întinderi de apă pe care am văzut+o vreodată,
întrucât nu e'istă o sursă continuă de alimentare şi de scurgere din acesta,
Vamdro3 are o miraculoasă culoare de peruzea care impresionează destul de
mult simţurile# $in păcate, am auzit recent faptul că c,inezii plănuiesc să+l
dreneze pentru un proiect ,idro+electric, deşi nu îndrăznesc să mă gândesc ia
urmările pe termen lung pe care le+ar putea cauza aceasta, în acele zile,
(amding era o comunitate prosperă# 4nteresant, dar căpetenia mănăstirii era
prin tradiţie o femeie# Acest lucru nu este pe atât de surprinzător pe cât pare
a f, întrucât în %i&et nu e'ista nici o discriminare deose&ită în privinţa femeii#
$e e'emplu, un maestru spiritual important de se' feminin se a.a într+o
si,ăstrie situată în apropiere de ),asa, care în perioada copilăriei mele fusese
renumită în tot %i&etul# Ci deşi ea nu era# : tul3u, este venerată până în ziua
de astăzi# rau destul de multe mănăstiri de maici, dar aceasta era singura
mănăstire condusă de o stareţă#
-eea ce este poate curios, este faptul că $or*e <,agmo este numit
astfel după 1a*ravara,i, o zeitate feminină cunoscută ca Adamantine (o0
H(croafa de "eclintitAn#t# AI# )egendaspune că manifestarea lui 1a*ravara,i
su& această formă avea trup de femeie şi o faţă de scroafă# (e povesteşte
faptul cu în secolul al optsprezecelea, când nişte călăreţi mongoli au venit la
"angartse, şeful lor a trimis vor&ă, cerând ca stareţa să i se înfăţişeze# l a
primit un curtenitor răspuns negativ# Acesta l+a înfuriat şi a pornit imediat să
cucerească mănăstirea, împreună cu răz&oinicii săi, a reuşit să forţeze
pătrunderea şi a găsit sala de congregaţie plină de călugări/ pe tron, se a.a
un mare porc săl&atic#
=n perioada vizitei mele, conducătoarea mănăstirii (amding era o
tânără fată, cam de vârsta mea# -ând am sosit, ea a venit să+şi prezinte
omagiile sale# Mi+o amintesc foarte sfoasă, o tânără cu cosiţe lungi,
împletite# A fugit apoi în 4ndia, dar pe urmă, din raţiuni pe care nu le înţeleg,
s+a întors în ),asa, unde a fost e'ploatată timp de mulţi ani de noii noştri
stăpâni, în mod tragic, mănăstirea cu toate clădirile sale su&sidiare au fost
distruse din anii ML0 încoace, ca şi multe alte mii de mănăstiri, iat tradiţia sa
antică a dispărut#
Am rămas pentru două sau trei zile la (amding înainte de a porni pe
ultima porţiune din călătoria noastră spre ),asa# =nainte de a mă întoarce la
"or&uling3a, l+am acompaniat pe %at,ag 2inpoc,e la mănăstirea sa, care se
a.a la câteva ore depărtare de porţile oraşului# 6oarte &inevoitor, şi+a golit
camerele sale pentru mine şi s+a mutat în zona cu mai multă verdeaţă din
spatele clădirii principale, unde se ţineau de o&icei dez&aterile# "e+am întâlnit
î, mod ofcial de câteva ori în următoarele câteva zile# -ând ne+am despărţit,
mi+a părut foarte rău că+l părăsesc# (imţeam cea mai adâncă apreciere şi
respect pentru el# M+a întristat faptul că reputaţia sa a fost într+un fel terfelită
de+a lungul perioadei de regenţă# -,iar şi acum mă gândesc dacă nu ar f fost
mai &ine să f rămas un 4ama, şi să nu f fost implicat în politică# )a urma
urmei, nu avea cunoştinţe despre guvernare şi nici e'perienţă în
administraţie# ra e'agerat să f aşteptat să se descurce la ceva, pentru care
nu avea nici un fel de e'erciţiu# $ar acesta fusese %i&etul, întrucât fusese
atât de respectat pentru învăţătura sa spirituală, păruse a f foarte normal ca
el să fe numit în a doua mare funcţie din stat#
Aceasta a fost ultima oară când l+am văzut pe %at,ag 2inpoc,e în viaţă#
)a ultima întâlnire, m+a rugat să nu+i port pică pentru restricţiile la care m+a
supus când eram copil# M+am simţit foarte mişcat că un astfel de venera&il
învăţător a dorit să+mi spună aceste lucruri# ;ineînţeles, că eu am înţeles#
Am a*uns înapoi la ),asa pe la mi*locul lui august, după o a&senţă de
nouă luni# (+a dat o mare recepţie în onoarea mea# <ărea că întreaga
populaţie a venit să mă vadă şi să+şi manifeste fericirea pentru întoarcerea
mea# Am fost adânc mişcat şi în acelaşi timp, e'trem de fericit să fu acasă#
"umai că+eram perfect conştient că s+au petrecut multe transformări din
iarna precedentă/ nu prea mai era nimic la fel# <ărea că poporul meu simţea
269?49) =" (9$ \9 acelaşi lucru, deoarece, deşi erau plini de &ucurie,
se simţea o notă de isterie în entuziasmul lor# =n perioada cât lipsisem, au
început să a*ungă în capitală rapoarte ce denunţau atrocităţile împotriva
ti&etanilor din Amdo şi @,am# $esigur, că oamenilor le era foarte frică de
viitor, deşi ştiam că unii simţeau că totul va f foarte &ine acum, că m+am
întors acasă#
)a nivel personal, spre marea mea amărăciune, am descoperit faptul că
"or&u %,ondrup, măturătorul pe care+l îndrăgisem cel mai tare, murise cu
câtva timp înainte F cel care fusese de departe cel mai entuziast prieten de
*oacă# <e parcursul întregii mele copilării, acest om fusese un prieten devotat
şi o constantă sursă de distracţii# -ând fusesem mic mă speriase, mascându+
se cât mai groaznic posi&il/ când am crescut, m+a acompaniat în cele mai
dure *ocuri# A*unsesem adesea la a Xie pocni în timpul pretinselor mele &ătălii
şi îmi amintesc că eram uneori c,iar foarte rău faţă de el, c,iar până la a+l
zgâria până la sânge cu sa&ia şi soldaţii mei de plum&, când mă prindea în
&raţe în am&uscadele noastre din *oacă# $ar el întotdeauna dădea tot ce
avea mai &un în el, şi nu+şi pierdea nici pentru o clipă marele său simţ al
umorului# Acum, desigur, eu nu mai puteam face nimic pentru el, deşi am
reuşit să le fu întucâtva de folos copiilor săi8 un fu şi o fică# -a ;udd,ist,
ştiam că nu prea are sens să *elesc# Ci totuşi, în acelaşi timp, am realizat într+
un fel că moartea lui "or&u %,ondrup sim&oliza sfârşitul copilăriei mele# "u
mai era cale de întors, în termen de câteva zile, eu tre&uia să mă întâlnesc
din nou cu delegaţia c,ineză# %re&uia să fac tot ce puteam pentru poporul
meu, fe şi cât de puţin, mereu atent la faptul că urmarea paşnică a
perceptelor religioase este una dintre cele mai importante lucruri din viaţă# Ci
nu aveam decât şaisprezece ani#
)+am primit pe ?eneralul -,iang -,in+0u la cartierul general al gărzii
mele de corp, conform tradiţiei# Acest fapt l+a înfuriat foarte tare şi a cerut să
i se e'plice de ce îl întâmpinam acolo şi nu într+un loc mai neofcial# "u era un
străin, insista el, şi nu dorea să fe tratat ca atare# 6aptul că nu putea vor&i
ti&etana se părea a nu avea nici o importanţă pentru el# )a început am fost
surprins de vederea oc,ilor lui &ul&ucaţi şi a o&ra*ilor săi staco*ii în timp ce
scuipa şi se &âl&âia, &ătând cu pumnul în masă# Am descoperit apoi că
?eneralul ră&ufnea frecvent în felul acesta, între timp, mi+am reamintit mie
însumi că era pro&a&il o persoană &ună în esenţă F ceea ce, de fapt, s+a şi
dovedit a f/ şi c,iar şi sincer#
=n ceea ce priveşte e'presia mâniei sale, am înţeles ulterior că aceste
ră&ufniri erau foarte frecvente la c,inezi# -red că tocmai datorită acestui fapt
sunt ei trataţi atât de respectuos de către unii oameni, în special de, f
europeni şi americani, care tind să+şi controleze emoţiile mai profund# "oroc
că educaţia mea religioasă m+a a*utat să îi analizez comportamentul8 puteam
să văd că într+un anumit fel este c,iar foarte &ine să+ţi e'primi mânia astfel#
$eşi nu întotdeauna oportun, este de o&icei mai &ine decât să te prefaci a f
&lând, mascându+ţi resentimentele#
)a început nu a fost nevoie să am de+a face cu -,iang foarte frecvent,
îl întâlnisem poate o dată pe lună în timpul circa primilor doi ani de ocupaţie
c,ineză# )u3,ang0a şi )o&sang %as,i, precum şi mem&rii @as,ag+uluiMâl
vedeau de cele mai multe ori şi a început foarte repede să le displacă
atitudinea sa# Mi+au spus că era arogant, îngâmfat şi fără nici un fel de
simpatie faţă de diferitele noastre moduri de a a&orda viaţa#
Acum consider primele cinci sau şase săptămâni după întoarcerea mea
la ),asaMde la $romo ca pe o perioadă de miere# (+a înc,eiat &rusc pe YU
octom&rie 19L1, câftd R000 de trupe ale Armatei a 1\+a c,ineze a intrat în
voie în ),asa# Aceştia erau oameni care aparţinuseră diviziei ce învinseseră
forţele noastre în -,amdo cu un an în urmă# =mpreună cu ei veniseră
?eneralii %an @uan+(en şi -,iang @uo+,a care, când au venit în audienţă, erau
însoţiţi de un ti&etan în costum naţional şi cu căciulă de &lană# $e cum au
intat în cameră, acest om a făcut trei prosternări ofciale# Mi s+a părut destul
de ciudat, întrucât acesta era în mod evident un mem&ru al delegaţiei
c,ineze# A reieşit că era interpretul şi suporterul loial al comuniştilor# -ând l+
am între&at ulterior de ce nu poartă acelaşi costum tip Mao ca şi însoţitorii
săi, el mi+a răspuns cu &unăvoinţă că nu tre&uia să fac greşeala de a gândi că
2evoluţia era o revoluţie în îm&răcăminte/ era o revoluţie în idei#
%ot în această perioadă, ?>alo %,ondup, fratele rneu a sosit înapoi în
),asa# "u a stat mult timp, dar cât a fost în oraş, s+a întâlnit cu conducerea
c,ineză de câteva ori# l şi+a anunţat atunci intenţia de a călători în sud,
unde familia mea avea un domeniu dăruit de ?uvern la întronarea mea#
Această vizită de a inspecta domeniul era numai un prete't, evident, întrucât
l+a scurt timp după aceea am a.at că s+a furişat peste graniţă în Assam,
cunoscută atunci ca O6", Oona de 6rontieră din "ord+st# l intenţiona să
facă tot ce putea su& forma organizării unui spri*in e'tern, dar nu mi+a
destăinuit planurile sale, de teamă că datorită vârstei mele, aş putea scăpa
vreo vor&ă într+un moment necontrolat#, )a scurt timp, un alt +detaşament
numeros al A< a a*uns în ),asa# =mi amintesc &ine sosirea lor# $atorită
altitudinii, sunetul stră&ate distanţe mari în %i&et şi, drept rezultat, am auzit
&ătăile surde ale to&elor de răz&oi din camera mea de la <otala, cu mult
înainte de a zări vreun soldat# M+am
269?49) =" (9$ 91 repezit afară pe acoperiş cu telescopul meu, unde
i+am privit cum se apropie într+un lung şir şerpuitor, învăluiţi în nori de praf,
-ând au a*uns la zidurile oraşului, se zărea o .uturare de steaguri roşii şi
ta&louri cu <reşedintele Mao şi ad*unctul său, -,u %e# Apoi urma o fanfară cu
trompete şi to&e# %otul era foarte impresionant# )a fel şi trupele, care aveau o
înfăţişare pur şi simplu demonică#
Mai târziu, când am depăşit un sentiment de mare nelinişte la vederea
steagurilor lor roşii Haceasta este, în cele din urmă, culoarea "aturii ca semn
al unui pericolI, am o&servat faptul că soldaţii erau de fapt într+o stare foarte
*alnică8 uniformele lor erau zdrenţuite şi arătau su&nutriţi# Aceasta, împreună
cu murdăria de pe faţa lor de la praful veşnic al câmpurilor ti&etane, le dădea
o înfăţişare înforătoare#
$e+a lungul iernii din 19L1+LY, am continuat cu studiile mele la fel ca
întotdeauna, deşi poate cu mai multă sârguinţă# =n această perioadă am
început meditaţiile )am 2im# Acestea se referă la un te't care dezvoltă o cale
de iluminare prin antrenament mental pas cu pas# $e pe la vârsta de opt ani,
în tandem cu educaţia mea monastică, am început să primesc învăţătura
%antrică asemănătoare cu aceasta, în plus faţă de scripturi, ele constau din
transmiterea unor cunoştinţe secrete, pe cale orală, ce proveneau de la
iniţiaţi# <e măsură ce se scurgeau lunile, am început să sesizez un progres în
interiorul meu, în timp ce cream fundamentul propriei mele dezvoltări
spirituale, foarte fragede#
=n timpul retragerii mele anuale, am auzit că %at,ag 2inpoc,eJs+a stins
din viaţă# Aş f dorit foarte mult să particip la funeraliile acestuia, dar n+am
putut, aşa că am înălţat nişte rugăciuni speciale pentru el#
: altă preocupare a mea din acea iarnă era să fac tot posi&ilul să
încura*ez <rimul Ministru şi @as,ag+ul# )e reaminteam de doctrina ;udd,istă
a 4mpermanenţei şi le scoteam în evidenţă faptul că situaţia de faţă nu putea
dura la infnit, c,iar dacă ţinea cât o viaţă de+a noastră# $ar eu, personal,
urmăream evenimentele cu o nelinişte crescândă# (ingura ocazie fericită pe
care o puteam aştepta era, o vizită a lui <anc,en )ama, care tre&uia să
a*ungă în scurt timp la ),asa#
=ntre timp, ca urmare a sosii ultimului transport de Y0#000 de trupe, s+a
produs o serioasă lipsă în aprovizionarea cu alimente# <opulaţia din ),asa
aproape că s+a du&lat în decurs de câteva săptămâni şi nu mai era mult până
când resursele noastre sărăcăcioase se epuizau# )a început, c,inezii s+au
ţinut mai mult sau mai puţin deMclauzele 5Acordului7 în Captesprezece
<uncte, care enunţau faptul că A< tre&uie să fe 5corectă în cumpărarea şi
vânzarea lucrurilor şi nu va lua nici un capăt de aţă în mod ar&itrar de la
oameni7# i au plătit pentru cerealele pe care le+a dat ?uvernul şi au
despăgu&it proprietarii caselor care au fost rec,iziţionate drept sediu pentru
ofţerii lor#
:ricum, acest sistem de remunerare s+a întrerupt la scurt timp# ;anii
nu au mai trecut dintr+o mână în alta, iar c,inezii au început să pretindă
mâncare şi spaţiu locativ ca un drept al lor# 6oarte curând, a apărut criza# (+a
instalat in.aţia# Acest lucru nu mai fusese trăit de oamenii mei şi ei nu
puteau înţelege cum putea să se du&leze peste noapte preţul cerealelor# i
erau# -ontrariaţi şi ura lor pasivă faţă de cotropitori de dinainte s+a
transformat &rusc într+un dispreţ activ, în felul tradiţional de a alunga răul, ei
începeau să &ată din palme şi să scuipe ori de câte ori vedeau grupuri de
soldaţi c,inezi# -opiii începeau să arunce &olovani şi pietre, şi c,iar şi
călugării îşi trăgeau cutele li&ere de la veşminte şi formau cu ele un
mănunc,i cu care afuriseau orice soldat care se apropia#
=n acelaşi timp, se cântau cântece grosolane despre ?eneralul -,iang
-,in+0u, care luau în derâdere ceasul său de aur# 4ar când s+a descoperit că
mulţi dintre ofţerii săi purtau căptuşeală din &lănuri scumpe su& uniformele
lor aparent similare, dispreţul ti&etanilor n+a mai avut limite# Aceasta îi înfuria
pe c,inezi, şi cred că în special datorită faptului că deşi ştiau că sunt luaţi în
derâdere, nu puţeau înţelege ce se spune despre ei# Acest lucru le rănea
orgoliul# ra similar cu a+şi pierde înfăţişarea, lucru cel mai rău ce i se putea
întâmpla unui c,inez# 2ezultatul fnal a fost un incident e'trem de amuzant
cu ?eneralul -,iang# =ntr+o zi a venit să mă vadă şi a cerut ca eu să emit o
proclamaţie prin care să interzic orice critică faţă de c,inezi, fe în cântece
sau în lozinci, întrucât acestea erau activităţi 5reacţionare7#
:ricum, în ciuda unor legi noi care interziceau opoziţia faţă de -,ina,
au început să apară pe stradă afşe care condamnau prezenţa c,inezilor# (+a
format o mişcare de rezistenţă populară, în cele din urmă, s+a întocmit un
memorandum în şase puncte ce a fost trimis direct la ?eneralul -,iang,
înşirându+se nemulţumirile oamenilor şi cerând înlăturarea garnizoanelor#
Aceasta l+a înfuriat# l a sugerat că documentul era lucrătura 5imperialiştilor7
şi i+a acuzat pe cei doi <rim Miniştri de conducerea unei conspiraţii# %ensiunea
creştea# -rezând că pot trece peste )o&sang %as,i şi )u3,ang0a, c,inezii au
început să mă a&ordeze în mod direct# )a început am refuzat să+i primesc
fără ca cei doi &ăr&aţi să fe de faţă# $ar când )o&sang %as,i a spus o dată
ceva ce l+a întărâtat, -,iang a făcut o7mişcare evidentă de a+l lovi pe <rimul
meu Ministru# 6ără a mai sta pe gânduri, am fugit între
269?49) =" (9$ 9R cei doi, ţipând la ei să se potolească imediat#
ram îngrozit# "u mai văzusem niciodată adulţi comportându+se astfel# $upă
aceea, am consimţit săM mă văd cu cele două fracţiuni în mod separat#
(ituaţia dintre conducătorii c,inezi şi cei doi <rim Miniştri ai mei
continua să se deterioreze şi au început să sosească din -,ina din ce în ce
mai multe ofcialităţi şi &irocraţi# Aceşti oameni, departe de a permite
?uvernului ti&etan să+şi vadă de propriile sale tre&uri, după cum era stipulat
în 5Acordul7 în Captesprezece <uncte, se interferau încontinuu# ?eneralul
-,iang întrunea serii nesfârşite de şedinţe între el şi @as,ag, în principal cu
intenţia de a discuta pro&lema găzduirii permanente a acestor ofcialităţi, a
soldaţilor săi şi a multelor lor mii de cămile şi a altor animale de povară#
)o&sang %as,i şi )u3,ang0a au găsit că era imposi&il să+l facă să înţeleagă că
aceste cerinţe nu numai că erau lipsite de raţiune, dar erau totodată şi
imposi&il de realizat#
-ând ?eneralul a cerut să plătească a doua oară Y#000 de tone de orz,
ei au7 tre&uit să+i e'plice că nu e'istă o astfel de cantitate de ,rană#
<opulaţia ti&etană din oraş de*a trăia cu teama de lipsă de ,rană şi puţinul de
grâne rămas în depozitele guvernamentale a&ia de putea să ,rănească
armata pentru încă ma'imum două luni# i i+au spus că nu poate e'ista un
motiv real să dorească să menţină forţe atât de numeroase în ),asa# $acă
scopul lor era să apere naţiunea, ei ar tre&ui trimişi la graniţe# "umai
ofcialităţile tre&uiau să rămână în capitală, eventual cu un regiment sau
două de escortă# ?eneralul a ascultat toate acestea în linişte şi le+a răspuns
politicos, dar nu a făcut nimic#
$upă sugestia lor ca aceste trupe să fe trimise în altă parte, celor doi
<rim Miniştri le+a scăzut popularitatea în mod vizi&il în oc,ii ?eneralului
-,iang# )a început şi+a reţinut furia faţă de )o&sang %as,i, cel mai în vârstă
dintre cei doi, care ştia ceva c,ineză# 6aptul îl irita pe ?eneral şi se gră&i să+l
acuze pe călugăr de toate crimele imagina&ile, în timp ce+l lăuda pe
)u3,ang0a, în care vedea un potenţial aliat#
A reieşit însă că în ciuda tinereţii sale, )u3,ang0a era un om cu un
caracter e'trem de profund, şi nu încercase niciodată să+şi masc,eze
sentimentele sale faţă de ?eneral# -,iar şi la un nivel prsonal, el dădea
dovadă de cel mai înalt dispreţ faţă de acest orrî# -u o ocazie, îmi amintesc
că la între&area lui -,iang, cât de mult ceai &ea de o&icei, )u3,ang0a
spusese85$epinde de calitatea ceaiului7# Am râs când am auzit acest lucru, P
dar am înţeles totodată că relaţia dintre aceşti doi oameni tre&uie să fe tare
tensionată#
2
<unctul culminant al dramei s+a produs doar la scurt timp, ulterior, când
-,iang a convocat o întâlnire cu cei doi <rim Miniştri, @a,ag+ul şi toate
ofcialităţile sale# -ând a început, el a anunţat că s+au adunat ca să discute
a&sor&irea armatei ti&etane de către A<# Aceasta fusese prea mult pentru
)u3,ang0a# A afrmat din capul locului că ideea era inaccepta&ilă# "u avea
nici o importanţă că se desconsidera una dintre clauzele 5Acordului7 în
Captesprezece <uncte# -ondiţiile sale fuseseră de*a încălcate de atâtea ori de
c,inezi, încât acesta devenise un document fără valoare# ra de neconceput,
a adăugat el, ca armata ti&etană să *ure credinţă faţă de A<#
-,iang a ascultat în tăcere, 5în acest caz7, a spus el, 5vom începe prin
a face nimic mai mult, decât să înlocuim steagul ti&etan cu cel c,inez7# 51a f
dat *os şi ars dacă o veţi face7, a replicat )u3,ang0a# 54ar acest lucru va f
neplăcut pentru# 1oi7# l a continuat să spună că era a&surd pentru c,inezi,
care au violat integritatea %i&etului, să se aştepte la relaţii de prietenie cu
ti&etanii# 51oi aţi spart de*a ţeasta unui om7, a spus el, 5şi acea crăpătură nu
s+a vindecat încă# ste prea devreme să aşteptaţi să vă fe prieten7# )a
aceasta, -,iang a părăsit furios şedinţa# 9rma să se ţină alta în trei zile#
;ineînţeles, că eu nu fusesem de faţă la nici uria dintre aceste
conferinţe, dar eram informat în întregime despre tot ceea ce se petrecuse#
(e părea că urma să fu implicat mai direct în curând, dacă situaţia nu se
îm&unătăţea#
Cedinţa s+a convocat cu trei zile mai târziu, aşa cum fusese plănuit# $e
data aceasta prezida adunarea, un alt general, 6ân Ming# l începu prin a
spune că era sigur că )u3,ang0a dorea să+şi ceară scuze pentru ceea ce
spusese ultima &ară# )u3,ang0a îl corectă imediat# "u avea nici o intenţie de
a+şi cere scuze# l menţinea tot ceea ce afrmase, adăugând că el considera
a&solut de datoria sa să+i ţină pe c,inezi la curent în întregime despre
punctul de vedere ti&etan# :amenii erau foarte tul&uraţi de prezenţa a atât
de mulţi soldaţi c,inezi# Mai mult, ei erau îngri*oraţi de faptul că -,amdo nu
fusese returnat administraţiei ?uvernului central şi nu erau nici un fel de
semne nicăieri altundeva în %i&et, că A< era pe punctul de a se reîntoarce în
-,ina, în ceea ce privea propunerea cu privire la armata ti&etană, ar ieşi cu
certitudine tul&urări dacă aceasta ar f acceptată#
6ân Ming era ofensat# l îl acuză pe )u3,ang0a de a f în coaliţie cu
imperialiştii străini şi spuse că va cere ca $alai )ama să+l sc,im&e din funcţie#
)u3,ang0a replică, că dacă $alai )ama i+o cere, el renunţă cu# <lăcere nu
numai la funcţia sa, ci şi la viaţa sa# -u acestea, şedinţa se înc,eie într+o
atmosferă confuză#
)a scurt timp după aceea, am primit un raport scris de la c,inezi, care
269?49) =" (9$ 9L afrma că era clar faptul că )u3,ang0a era un
reacţionar imperialist care nu vroia să îm&unătăţească relaţiile dintre -,ina şi
%i&et şi cerea ca el să fe înlocuit din funcţie# Am primit totodată şi o sugestie
ver&ală de la @as,ag care enunţa că ar f pro&a&il mai &ine să le cer am&ilor
<rimi Miniştri să demisioneze# Aceasta m+a întristat îngrozitor# Amândoi
dăduseră dovadă de atâta loialitate şi credinţă neclintită, de atâta cinste şi
sinceritate, atâta iu&ire pentru poporul pe care+l slu*eau#
-ând au venit s3 mă vadă ca să+şi depună demisia, prima sau a doua
zi, ei aveau lacrimi în oc,i# )acrimi erau şi în ai mei# $ar am înţeles că dacă
nu accept situaţia, vieţile lor ar f în pericol# $eci, cu inima grea, am acceptat
demisiile lor, având gri*a numai de preocuparea mea, ca pe cât posi&il, să
îm&unătăţesc relaţiile cu c,inezii, cu care tre&uia de+acum să tratez în mod
direct# <entru prima oară, am înţeles adevăratul sens al cuvântului 5tiran7,
-am în această vreme a a*uns şi <anc,en )ama la ),asa# $in nefericire
pentru el, el fusese crescut su& oc,ii, c,inezilor şi a&ia acum mergea la
mănăstirea %as,il,unpo ca să+şi preia îndatoririle sale acolo# -ând a sosit din
provincia Amdo, era însoţit de un alt detaşament numeros de soldaţi c,inezi
H5garda sa corporală7I, împreună cu familia şi tutorii săi, )a scurt timp după
sosirea sa, l+am primit pe tânărul <anc,en )ama în cadrul unei întruniri,
ofciale, urmată de un prânz în doi la <otala# =mi amintesc că era urmat de un
ofţer de securitate c,inez foarte &ăgăreţ, care a încercat să dea &uzna peste
noi când rămăsesem singuri# ?arda mea de corp Hde ceremonieI s+a deplasat
imediat să+l oprească pe acest om, cu consecinţa de a f cât pe ce să ai&ă loc
un incident urât8 omul era înarmat#
=n fnal, am reuşit să petrec un timp singur cu <anc,en )ama şi
impresia mea era a unui tânăr cinstit şi credincios# 6iind cu trei ani mai mic
decât mine, şi încă fără autoritate, el păstra un aer de inocenţă şi mi+a făcut
impresia unei persoane foarte fericite şi plăcute# Mă simţeam destul de
apropiat de el# ra la fel de adevărat, că niciunul dintre noi nu ştia ce viaţă
tragică va duce#
)a scurt timp timp după vizita lui <anc,en )ama, eu am fost invitat
înapoi la mănăstirea %at,ag, uncie, cu mare minuţiozitate şi profunzime, într+
o ceremonie cu adevărat de cincisprezece ore, eu am îndeplinit stupă
HmemorialI dedicat guiru+lui meu# Am simţit o adevărată tristeţe când m+am
prosternat în întregime în faţa acestuia# $upă aceea, am plecat într+o
e'cursie în munţi şi în zona din împre*urimi, fericit că eram li&er de presiunile
situaţiei noastre nefericite# 9n aspect interesant al acestei vizite
G A constituit prezentarea unui fragment din craniul lui %at,ag
2inpoc,â -are a supravieţuit .ăcărilor incinerării sale# <e acesta se putea
vedea imprimat clar cu caractere ti&etane corespondentul divinităţii sale
protectoare# $e fapt, acest fenomen misterios este destul de frecvent printre
lama evoluaţi# :asele se topesc într+o astfel de formă, ca să dezvăluie litere,
sau uneori imagini, în alte cazuri, cum ar f acela al predecesorului meu,
acele semne imprimate se puteau o&serva c,iar pe trupul său#
$upă demisia forţată a lui )u3gang0a şi )o&sang %as,i la începutul
primăverii lui 19LY, a urmat o perioadă de armistiţiu difcil cu autorităţile
c,ineze# Am folosit acest moment ca o ocazie de a înfinţa -omitetul pentru
2eformă, lucru pe care îl avusesem în minte de la călătoria spre $romo, cu
mai mult de un an în urmă# 9na dintre am&iţiile mele principale era să
înfinţez un cadru legal independent#
$upă cum am menţionat în cazul lui 2eting 2inpoc,e, ca minor, eu
eram incapa&il să a*ut oamenii când aceştia intrau în contradicţie cu
?uvernul, deşi aş f vrut s+o fac adesea# (pre e'emplu, îmi amintesc cu
amărăciune cazul unui om care lucrase în administraţie, descoperit că a dosit
în secret praf de aur care urma să fe folosit la t,ang3as, )+am privit prin
telescop cum avea mâinile legate, apoi cum era urcat cu faţa spre coada
catârului şi e'pulzat din oraş# Aceasta era pedeapsa tradiţională Mpentru
astfel de nelegiuiri#
9neori am impresia că aş f putut interveni mai des# A mai avut loc la
<&tala un alt incident similar la care am asistat# $e la o vârstă foarte fragedă
am depistat anumite locuri unde se putea, trăgând cu oc,iul pe la ferestre
sau răsu.ătoarele de la pivniţă, să o&servi ce se petrecea în alte camere în
care altfel nu puteam vedea interiorul# -u o ocazie, am văzut în acest mod o
adunare a (ecretariatului 2egentului, întrunit pentru a e'amina plângerea
unui anumit c,iriaş împotriva proprietarului său# =mi amintesc cu claritate cât
de amărât arăta &ietul om# ra destul de avansat în vârstă, scund şi gâr&ovit,
cu păr sur şi o mustaţă su&ţire# $in nefericire pentru el, familia stăpânului
său era î, relaţii de prietenie cu cea a regentului Hpe atunci încă 2eting
2inpoc,eI, iar cazul său a fost suspendat# (u.etul meu era aproape de el, dar
nu puteam face nimic, $eci acum, când auzeam despre cazuri similare de
nedreptate, eram şi mai convins de necesitatea unei reforme *udiciare#
1roiam totodată să întreprind ceva şi în legătură cu educaţia# )a
vremea aceea, încă nu e'ista un sistem de educaţie generală# rau numai
câteva şcoli în ),asa şi un număr mic în zonele rurale, dar pentru marea
ma*oritate, singurele centre de instruire îl constituiau mănăstirile, iar
educaţia pe care
G A constituit prezentarea unui fragment din craniul lui %at,ag
2inpoc,e care a supravieţuit .ăcărilor incinerării sale# <e acesta se putea
vedea imprimat clar ai caractere ti&etane corespondentul divinităţii sale
protectoare# $e fapt, acest fenomen misterios este destul de frecvent printre
lama evoluaţi# :asele se topesc într+o astfel de formă, ca să dezvăluie litere,
sau uneori imagini, în alte cazuri, cum ar f acela al predecesorului meu,
acele semne imprimate se puteau o&serva c,iar pe trupul său#
$upă demisia forţată a lui )u3gang0a şi )o&sang %as,i la începutul
primăverii lui 19LY, a urmat o perioadă de armistiţiu difcil cu autorităţile
c,ineze# Am folosit acest moment ca o ocazie de a înfinţa -omitetul pentru
2eformă, lucru pe care îl avusesem în minte de la călătoria spre $romo, cu
mai mult de un an în urmă# 9na dintre am&iţiile mele principale era să
înfinţez un cadru legal independent#
$upă cum am menţionat în cazul lui 2eting 2inpoc,e, ca minor, eu
eram incapa&il să a*ut oamenii când aceştia intrau în contradicţie cu
?uvernul, deşi aş f vrut s+o fac adesea# (pre e'emplu, îmi amintesc cu
amărăciune cazul unui om care lucrase în administraţie, descoperit că a dosit
în secret praf de aur care urma să fe folosit la t,ang3as, )+am privit prin
telescop cum avea mâinile legate, apoi cum era urcat cu faţa spre coada
catârului şi e'pulzat din oraş# Aceasta era pedeapsa tradiţională Mpentru
astfel de nelegiuiri#
9neori am impresia că aş f putut interveni mai des# A mai avut loc la,
<dtala un alt incident similar la care am asistat# $e la o vârstă foarte fragedă
am depistat anumite locuri unde se putea, trăgând cu oc,iul pe la ferestre
sau răsu.ătoarele de la pivniţă, să o&servi ce se petrecea în alte camere în
care altfel nu puteam vedea interiorul# -u o ocazie, am văzut în acest mod o
adunare a (ecretariatului 2egentului, întrunit pentru a e'amina plângerea
unuiM anumit c,iriaş împotriva proprietarului său# =mi amintesc cu claritate cât
de amărât arata &ietul om# ra destul de avansat în vârstă, scund şi gâr&ovit,
cu păr sur şi o mustaţă su&ţire# $in nefericire pentru el, familia stăpânului
său era în relaţii de prietenie cu cea a regentului Hpe atunci încă 2eting
2inpoc,eI, iar cazul său a fost suspendat# (u.etul meu era aproape de el, dar
nu puteam face nimic# $eci acum, când auzeam despre cazuri similare de
nedreptate, eram şi mai convins de necesitatea unei reforme *udiciare#
1roiam totodată să întreprind ceva şi în legătură cu educaţia# )a
vremea aceea, încă nu e'ista un sistem de educaţie generală# rau numai
câteva şcoli în ),asa şi un număr mic în zonele rurale, dar pentru marea
ma*oritate, singurele centre de instruire îl constituiau mănăstirile, iar
educaţia pe care
Autorul în copilărie
G (4
<redecesorul meu, %,upten ?>atso, al %reisprezecelea $alai )ama
2eting 2inpoc,e, primul meu 2egent
$etaliu din -,enrezig cil 1#000 de &raţe, ;od,isattva -ompasiunii
<alatul <otala#
(atul (,ol se a.ă la &ază#
Mama mea#
Această fotografe a fost făcută când avea U0 de ani#
Autorul în adolescenţă
$romo, la ceremonia unde am primit relicva
$oi dansatori mascaţi
-ălugări şi laici participând la o ceremonie religioasă
6 i
H)a stângaI -u <anc,en )ama, .ancat de -,u %e HstângaI şi -,ou n+lai
HdreaptaI, la sosirea de la gara din ;ei*ing, 19LD# <,unţsong `ang>al poate f
văzut în centrul imaginii#
H(tânga *osI -u tutorii mei, @as,ag+ul, însoţitorii şi mem&rii familiei
mele în ;ei*ing# Mama mea, %enzin -,oeg>al şi sora mai mare, %sering $olma,
se găsesc în dreapta#
H$reaptaI în ?angto3 cu %,ondup "amg>al, Ma,ara*a,ul @umar din
(i33im# l îmi împărtăşea interesul în arta fotograferii#
H$edesu&tI : fotografe rară a întregii mele familii, 4ndia 19LUALZ#
"umai tatăl meu lipseşte# $e la stânga la dreapta8 mamaMmea, %sering
$olma, ?>alo %,ondup, %a3tser 2inpoc,e, )o&sang (amten, eu, Xetsun <erna
şi %enzin -,oeg>al#
1Y martie8 revolta femeilor ti&etane, D surprinzând demonstra ţia din
(,ol, la &aza <otalei#
6uga în e'il
269?49) =" (9$ 9Z
: desfăşurau ei era desc,isă numai pentru comunităţile monastice#
<rin urmare, am instruit @as,ag+ul să înainteze propuneri pentru dezvoltarea
unui program educaţional &un#
: altă zonă unde am simţit o nevoie urgentă de reformă era sistemul
de comunicaţii, în acele zile, nu e'ista nici măcar un singur drum în tot
%i&etul şi aproape singurele ve,icule pe roţi erau cele trei maşini ale celui de+
al %reisprezecelea $alai )ama# ra uşor de întrevăzut că ar f &enefciat foarte
mulţi oameni de pe urma unui sistem de drumuri şi transporturi# $ar, ca şi
educaţia, acesta era un studiu pe termen lung, iar eu am realizat că vor trece
mulţi ani până se va realiza un progres în această direcţie#
:ricum, e'istau şi lucruri care puteau f realizate şi care ar f adus
rezultate pozitive imediate# 9na era a&olirea datoriei moştenite# Aceasta,
înţelesesem eu de la măturătorii mei şi din discuţiile purtate pe drumul spre
$romo, era .agelul comunităţii rurale din %i&et, însemna ca o datorie către
proprietar din partea unui anga*at, realizată poate datorită unor succesiuni de
recolte sla&e, putea f transferată de la o generaţie la alta# -a rezultat, multe
familii nu mai erau în stare să+şi realizeze un trai decent pentru ei, cu
e'cepţia speranţei în ziua în care vor f li&eri# Aproape la fel de pernicios era
şi sistemul prin care micii proprietari de pământuri puteau face împrumuturi
de la ?uvern când aveau nevoie# Ci în acest caz datoria era moştenită# $eci,
am decis să a&olesc mai întâi principiul datoriei moştenite şi în al doilea rând
să anulez toate împrumuturile de la ?uvern care nu puteau f returnate#
Ctiind că acestea ar putea să nu fe îndrăgite de no&ilime şi de oamenii
investitori, l+am convins pe )ordul Cam&elan să emită aceste ,otărâri în mod
pu&lic, şi nu în maniera o&işnuită de a lipi afşe în locurile pu&lice, în loc de
aceasta, le+am distri&uit pe o ,ârtie lipită pe scânduri de lemn, asemănătoare
cu cele folosite la scripturile tipărite, în acest fel, e'ista o şansă mai &ună ca
informaţia să fe larg răspândită# -u puţin noroc, oricine ar f dorit să+şi &age
nasul în vreun fel, nu putea &ănui nimic până când era de*a prea târziu#
%ermenii 5Acordului7 în Captesprezece <uncte afrmau clar că 5?uvernul
local al %i&etului va putea realiza reforme fără alte intervenţii7 şi că acestea
nu vor f o&iectul vreunei 5constrângeri din partea autorităţilor Hadică a
c,inezilorI7# :ricum, deşi aceste tentative iniţiale de reformă a pământului au
adus &enefcii imediate la mii de oameni, am realizat în curând că eli&eratorii
noştri aveau o concepţie cu totul diferită în privinţa organizării agriculturii, în
Amdo începuse de*a colectivizarea, în cele din urmă a fost introdusă în tot
%i&etul şi era în mod direct răspunzătoare pentru lipsurile larg răspândite şi
pentru moartea prin inaniţie a sute de mii de ti&etani# Ci deşi autorităţile au
încetinit aplicarea 2evoluţiei -ulturaleJ, efectele agriculturii colectivizate se
simt până astăzi# Mulţi vizitatori ai %i&etului au comentat cât de scunzi şi
su&dezvoltaţi arată oamenii din zonele rurale datorită su&nutriţiei# $ar toate
acestea sunt de domeniul viitorului, între timp, am îndemnat ?uvernul să
facă tot ce poate să scoată din rădăcini practicile vec,i şi neproductive# ram
,otărât să fac tot ce pot ca să lansez %i&etul în secolul al douăzecelea#
$upă câte îmi amintesc, în timpul verii lui 19LR, am primit iniţierea
@alac,a3ra de la )ing 2inpoc,â# Aceasta era una din cele mai importante
iniţieri în tradiţia %antrică, cu semnifcaţie specială pentru pacea lumii# Ci,
spre deose&ire de alte rituri %antrice, se realizează în faţa unui larg auditoriu#
ste totodată foarte complicat şi necesită de la o săptămână până la zece
zile ca s+o pregăteşti, precum şi trei zile efective ca s+o îndeplineşti# 9na din
trăsăturile sale este construirea, cu fre de nisip colorate, a unei mari
mandaAa, o reprezentare în două dimensiuni a unui sim&ol tridimensional#
<rima oară când am văzut una din aceste mandalas, aproape că mi+am
pierdut ec,ili&rul doar privind+o, atât de e'traordinar de frumos arăta# M,
4niţierea în sine era însoţită de o retragere pe timp de o lună# =mi amintesc
despre aceasta ca despre o e'perienţă e'trem de mişcătoare, care ne+a
impresionat atât pe mine, cât şi pe )ing 2inpoc,e# M+am simţit neînc,ipuit de
privilegiat să particip la o tradiţie realizată de+a lungul a nenumărate
generaţii prin moştenirea transmisă de maeştri spirituali foarte evoluaţi, în
timp ce intonam ultimul verset al rugăciunii de omagiere, eram atât de
emoţionat, încât mi s+a gâtuit vocea, lucru pe care ulterior l+am considerat ca
find de &un augur, deşi atunci nu l+am interpretat nicicum# Acuma îl privesc
ca find premonitor pentru capacitatea mea de a realiza mai multe iniţieri
@alac,a3ra decât oricare dintre predecesorii mei, şi în toate părţile lumii# Ci
aceasta, în ciuda faptului că nu sunt nici pe departe cel mai în măsură s+o
fac#
Anul următor, în timpul Monlam am fost ,irotonisit ca &i3s,u ;udd,ist
în faţa statuii lui -,enrezing din templu Xo3,ang#M Aceasta a fost din nou o
ocazie emoţionantă, ofciată de )ing 2inpoc,â# Atunci, în acea vară, la
solicitarea unor femei laice, am realizat ceremonia de iniţiere @alac,a3ra
pentru prima dată din această viaţă#
Am fost foarte fericit de e'istenţa acestei perioade de sta&ilire a unor
relaţii
269?49) =" (9$ mai apropiate cu autorităţile c,ineze# Mi+a folosit ca
să mă pot concentra asupra îndatoririlor mele religioase şi am început să
transmit în mod regulat învăţături unor grupuri restrânse şi unor grupuri mai
largi# $rept rezultat, am început să creez o relaţie personală cu oamenii mei#
Ci deşi la început am fost întrucâtva nervos să ofer audienţe în pu&lic,
încrederea în mine a crescut rapid# ram conştient, oricum, că în afara
),asei, c,inezii îngreunau viaţa poporului meu# =n acelaşi timp, puteam să
văd eu însumi de ce cei doi <rim Miniştri au fost atât de dispreţuitori cu
c,inezii# (pre e'emplu, de câte ori ?eneralul -,iang -,in+0u venea să mă
vadă, posta o pază la uşă F deşi el tre&uia să f ştiut că sanctitatea vieţii este
una din regulile cardinale din ;udd,ism#
Ci totuşi, am remarcat în învăţătura lui ;udd,a faptul că într+un fel, un
presupus duşman este mai preţios, pentru că un duşman te învaţă nişte
lucruri cum ar f ră&darea, îndurarea, ceea ce nu e în general cazul cu
prietenii# )a acestea eu am adăugat credinţa mea fermă că indiferent cât de
rele s+ar dovedi a f lucrurile, în fnal ele se vor îm&unătăţi# Ci în sfârşit,
dorinţa înnăscută de dreptate a oamenilor, adevăr şi înţelegere umană
tre&uie să triumfe deasupra ignoranţei şi disperării# Astfel că dacă c,inezii
ne+au oprimat, acest lucru nu poate decât să ne întărească#
-A<4%:)9) -4"-4
=n -,ina -omunistă
-AM )A 9" A" de la demisia lui )o&sang %as,i şi )u3,ang0a, c,inezii
au sugerat ca ?uvernul să efectueze vizite ofciale în -,ina, ca să vadă ei
înşişi cât de minunată era viaţa în ?lorioasa <atrie Mumă# (+a strâns un grup
în timp util şi au pornit în turul 2epu&licii <opulare# -ând s+au întors după mai
multe luni, ei au înaintat un raport care era plin de laude, admiraţie şi
minciuni# Am realizat instantaneu că acest document fusese redactat su&
supraveg,ere, şi de pe acum eram o&işnuit cu faptul că uneori era imposi&il
să spui adevărul în faţa noilor noştri stăpâni# Ci eu am fost nevoit să învăţ o
formă similară de comunicaţie8 cum să ar&orez o înfăţişare falsă când tre&uia
să tratez cu c,inezii în condiţii difcile#
"u la mult timp după aceasta, la începutul lui 19L9, eu însumi am fost
invitat să merg în -,ina# Aceasta părea o idee e'celentă# "u numai că îmi va
facilita să+l întâlnesc pe <reşedintele Mao în persoană, dar îmi va da totodată
posi&ilitatea să văd câte ceva din lumea e'terioară# $ar puţini alţi ti&etani
erau fericiţi de această idee# )e era teamă că aş f putut f reţinut în ;ei*ing şi
să nu mi se mai dea voie să mă întorc F unii susţineau că viaţa mea putea f
în pericol şi mulţi au făcut tot ce le+a stat în putinţă ca să mă răzgândesc de a
mai merge acolo# "u+mi era teamă pentru viaţa mea, oricum, aşa că m+am
,otărât să plec orice mi s+ar f spus# $acă nu aş f fost aşa de ,otărât, cred că
nu s+ar f ales nimic din programul lor#
=n fnal, am pornit împreună cu o suită care includea familia mea, cei
doi tutori ai mei, cei doi tsens,ap Hunul nou find numit după %ri*ang
2inpoc,e, care devenise %utore (ecundI, @as,ag+ul şi multe alte ofcialităţi#
-u toţii eram cam cinci sute# -ând am plecat într+o dimineaţă în toiul verii, pe
malul râului @>ic,u s+a ţinut un rămas &un ofcial, cu fanfare şi o paradă a
ofcialităţilor# Au participat zeci de mii de oameni, mulţi purtând steaguri cu
inscripţii religioase şi arzând tămâie ca să+mi ureze călătorie fără prime*dii şi
o întoarcere fericită#
4" -B4"A -:M9"4(%S 101
=n acele zile, încă nu e'ista un pod peste @>ic,u, iar noi traversam cu
a*utorul &ărcilor din nuiele împletite, acoperite cu piele, în sunetele cântărilor
călugărilor din "amg>al, a.aţi pe celălalt mal# =n timp ce mă urcam la &ordul
unei am&arcaţiuni realizate special pentru mine, care consta din două astfel
de &ărci din nuiele unite între ele, întorcându+mă să le fac cu mâna oamenilor
mei, am putut vedea că erau într+o stare de emoţie e'cesivă# Mulţi plângeau
şi părea că unii erau pe punctul de a se arunca în apă, convinşi că mă văd
pentru ultima oară# u însumi simţeam un amestec de amărăciune şi emoţie,
e'act cum simţisem la plecarea spre $romo cu patru ani înainte, îţi rupea
inima să vezi oameni tari atât de rătăciţi, în acelaşi timp, perspectiva
aventurii care ne aştepta era foarte atractivă pentru un tânăr de
nouăsprezece ani#
$istanţa de la ),asa la ;ei*ing este de apro'imativ două mii de mile# =n
19LD, încă nu erau drumuri care să lege cele două ţări, deşi c,inezii
începuseră lucrul la o autostradă numită eing,ai, folosind munca forţată a
ti&etanilor# <rima parte era fnalizată, ceea ce mi+a facilitat călătoria pe o
porţiune scurtă în $odge+ul celui de+al %reisprezecelea $alai )ama# 6usese şi
acesta transportat peste râu#
<rima oprire a avut loc la mănăstirea ?anden, cam la treizeci şi cinci de
mile de ),asa, unde am proftat de ocazie, ca să rămân câteva zile# Aceasta a
fost o altă e'perienţă mişcătoare pentru mine# ?anden este cea de+a treia
mare universitate+mănăstire din %i&et# -ând am plecat ca să+mi continui
călătoria în -,ina, am o&servat ceva foarte straniu# : statuie a uneia dintre
divinităţile protectoare ale %i&etului care este reprezentată ca având un cap
de &ivol, se mişcase vizi&il# -ând am văzut+o prima oară, privea în *os cu o
e'presie destul de resemnată pe faţă# Acum, privea spre st, cu o e'presie
foarte foroasă, Hîn mod similar, am auzit că în timpul fugii mele în e'il,
zidurile unei capele de la ?anden s+au umplut de sânge#I
Mi+am reluat călătoria cu maşina# $ar nu a trecut mult timp până când
a tre&uit să sc,im& această formă onora&ilă de transport cu un catâr8 drumul
fusese spălat de ape de îndată ce am a*uns în regiunea @ongpo, iar multe
poduri erau la pământ# Mersul mai7 rapid devenise un pericol# ra o inundaţie
continuă dinspre munţi, curenţii cărând zăpada topită, producându+se şi
frecvente alunecări de teren# <ietroaie şi &olovani se prăvăleau ,ăulind
printre noi# 6iind de*a vară târzie, erau nişte ploi torenţiale şi se formau
întinderi mari în care noroiul a*ungea până la genunc,i, îmi părea foarte rău
pentru personalul mai în vârstă, care de multe ori se lupta să menţină pasul#
<er total, condiţiile erau foarte proaste# -ălăuzele noastre ti&etane au
încercat din răsputeri să+i convingă pe c,inezii care ne escortau să sc,im&e
ruta ca să le putem urma pe cele tradiţionale de mare altitudine, decât cele
planifcate pentru drumuri, pe care ei le considerau nepotrivite# $ar c,inezii
au insistat, spunând că dacă mergeam pe acolo, nu am avea înlesniri# Aşa că
am consimţit la acest lucru# ste ceva de domeniul miracolului că nu au murit
mai mult de trei oameni# Aceia care au murit erau nişte soldaţi c,inezi tineri,
inocenţi, din rândul acelora care făcuseră zid de+a lungul cărărilor, ca să ne
apere de avalanşe, îmi părea atât de rău de aceşti oameni# "u am avut de
ales# Mai mulţi măgari au căzut într+o prăpastie, rupându+şi gâtul#
Apoi într+o seară, ?eneralul -,iang -,in+0u, care era şi el prezent, a
venit la cortul meu şi mi+a e'plicat că drumul de a doua zi urma să fe şi mai
rău# =n timp ce spunea acest lucru, mi s+a părut că ?eneralul avea impresia
că îşi putea e'ecita forţele sale nu numai asupra celor doi <rim+Miniştri, ci
c,iar şi asupra "aturii#
Am petrecut a doua zi întovărăşit de -,iang# ra mult mai în vârstă
decât mine şi foarte nepotrivit, astfel încât era un aran*ament foarte
plictisitor# Mai mult, eram preocupat ca rocile care se fărâmau încontinuu de
pământ în căderea lor de sus, să nu poată să facă distincţie între noi doi în
cazul în care ceasul ?eneralului sunaseQ
$e+a lungul călătoriei, de fecare dată când m+am oprit, am făcut+o pe
la posturile militare înfinţate de A< şi împodo&ite cu steaguri roşii# 1eneau
atunci soldaţi c,inezi şi ne ofereau ceai# -u o ocazie, am fost atât de însetat,
încât am acceptat ceai fără să mă mai o&osesc să caut cana mea# $upă ce
mi+am potolit setea, am o&servat că ceaşca din care &eam era dezgustător
de murdară, cu urme de mâncare şi salivă uscată pe margini# Acest fapt m+a
cam revoltat# Mi+am amintit cât de multă atenţie acordasem de mic copil
acestui lucru, deşi acum, de câte ori mă gândesc la incident, nu mă pot
a&ţine să nu râd#
-am după vreo două săptămâni, am a*uns într+un mic orăşel numit
$emo, unde am campat peste noapte lângă un râu# 1remea era perfectă şi
îmi amintesc că eram încântat la vederea malurilor râului, care erau
presărate la voia întâmplării cu piciorul cocoşului de culoare gal&enă, şi cu
primule mov+roze# Oece zile mai târziu am a*uns la regiunea <o>ul# $e acum
încolo, drumul putea f parcurs cu un mi*loc de transport şi grupul a călătorit
cu camioane şi *eep+uri# Aceasta era o mare uşurare, întrucât începusem să
fu foarte sensi&il de la atâta călărit, şi nu eram singurul# "u
=" -B4"A -:M9"4(%S 10R am să uit niciodată înfăţişarea uneia dintre
ofcialităţile mele# Atât de tare îl durea partea dorsală, încât călărea stând de+
a curmezişul în şa# =n acest fel, el îşi odi,nea un timp o parte, pentru ca apoi
să se întoarcă pe cealaltă#
)a această distanţă de ),asa, c,inezii erau mai autoritari în conducerea
ţinutului# -onstruiseră de*a multe &arăci pentru soldaţii lor şi case pentru
ofcialităţile lor# Ci în fecare oraş şi sat se găseau megafoane care cântau
muzică militară c,ineză cu îndemnuri la muncă, la o muncă mai îndâr*ită,
5pentru gloria <atriei Mume7#
)a scurt timp am a*uns în -,amdo, capitala provinciei @,am, unde mă
aştepta o mare recepţie# Aici, datorită faptului că c,inezii administrau în mod
direct locul, ceremoniile aveau o tentă foarte curioasă# 6anfare militare
cântau imnuri de laudă în cinstea <reşedintelui Mao şi a 2evoluţiei, iar
ti&etanii stăteau în picioare, .uturând steaguri roşii#
$e la -,amdo, am fost luat cu un *eep spre -,engdu, primul oraş
propriu+zis din -,ina# <e drum, am trecut dealul printr+un loc numit $,ar %se+
d,o, care marc,ează graniţa istorică dintre %i&et şi -,ina# <e măsură ce
co&oram spre câmpurile de pe partea cealaltă, am remarcat cât de diferit era
peisa*ul# :are poporul c,inez se va dovedi a f la fel de diferit de poporul meu
cum era peisa*ul lor de al nostru!
"u am văzut prea mult din -,engdu, întrucât am făcu fe&ră la sosire şi
am fost ţintuit la pat pentru câteva zile# $e îndată ce am fost îndea*uns de
refăcut, eu şi cu ma*oritatea mem&rilor mai în vârstă din antura*ul meu, am
fost luaţi la (,ingang, unde mi s+a alăturat şi <anc,en )ama, care plecase din
(,igatse cu câteva luni în urmă# Apoi ne+am repezit cu avionul la Kian#
Aparatul în care am z&urat era foarte vec,i şi c,iar şi eu aş f putut
spune că văzuse zile mai &une# =n interior, scaunele erau foarte incomode, cu
margini din fer, fără nici un fel de tapiţerie# $ar eu eram atât de încântat la
perspectiva de a primi &otezul aerului, încât eram dispus să trec cu vederea
defectele vizi&ile şi nu+mi era frică deloc, deşi de atunci încoace am adoptat o
atitudine mai precaută în privinţa z&orului# Astăzi nu prea îmi place şi nu prea
sunt un interlocutor &un în acest răstimp# <refer cu mult mai mult să mă rog,
decât să port conversaţii#
=n Kian, am sc,im&at din nou mi*locul de transport şi am înc,eiat ultima
sută de metri din călătorie cu trenul# Aceasta era o altă e'perienţă minunată#
1agoanele rezervate pentru <anc,en )ama şi mine erau dotate cu toate
facilităţile posi&ile, de la paturi şi toalete la un lu'os vagon+restaurant# 9nicul
lucru care valora pentru mine în privinţa călătoriei, era un sentiment
crescând de conturare a unei impresii pe măsură ce ne apropiam de lQ
-apitala c,ineză# -ând, în sfârşit, am a*uns la staţia din ;ei*ing, m+am
simţit e'trem de tensionat, deşi aceasta s+a atenuat un pic când am văzut o
mulţime de oameni adunaţi să ne întâmpine# $ar nu mi+a tre&uit mult timp ca
să realizez că zâm&etele şi ovaţiile lor erau în întregime false, că ei acţionau
su& imperiul unor ordine, după care an'ietatea s+a reinstalat#
Ci am co&orât din tren, find întâmpinaţi de -,ou n+lai, <rimul Ministru,
şi de -,u %e, 1icepreşedinte al 2epu&licii <opulare, amândoi părând destul de
prietenoşi, împreună cu ei se a.a acelaşi ti&etan de vârstă mi*locie, pe care îl
văzusem cu ?eneralul %an @uan+sen în ),asa# $upă ce s+a făcut sc,im&ul de
politeţuri, acest om, al cărui nume era <,untsong `ang>al, m+a întovărăşit
până la locul de cazare, care era un &ungalou cu o grădină frumoasă, care
aparţinuse anterior misiunii diplomatice *aponeze, şi unde mi+a e'plicat
programul pentru următoarele două zile#
)a timpul cuvenit, am devenit prieteni &uni eu şi <,untsong `ang>al# l
fusese convertit la cauza comunistă cu mulţi ani în urmă# =nainte de a veni în
-,ina, acţionase ca agent pentru comunişti în timp ce preda la o şcoală
patronată de Misiunea -,ineză din ),asa# -ând Misiunea s+a înc,is, urmată în
19D9 de e'pulzarea mem&rilor săi, el şi soţia sa, care se întâmplase să fe o
ti&etană musulmană, au plecat şi ei# l era originar din @,am# =n copilărie
urmase cursurile Ccolii Misionare -reştine din ;at,ang, oraşul său natal, unde
învăţase ceva engleză# <ână la vremea când ne cunoscusem, stăpânea de*a
foarte &ine lim&a c,ineză şi era un interpret strălucit între <reşedintele Mao şi
mine#
<,untsong `ang>al s+a dovedit a f un om foarte capa&il, calm şi
inteligent/ un &un gânditor, totodată# ra de asemenea foarte sincer şi onest,
iar mie îmi făcea mare plăcere compania lui# vident, că şi el se simţea foarte
fericit în însărcinarea sa de interpret ofcial al meu, şi nu în ultimul rând
pentru că avea astfel acces la <reşedintele Mao, pe care+l idolatriza# :ricum,
sentimentele sale faţă de mine erau la fel de puternice# :dată, când
discutam despre %i&et, afrmase că era plin de optimism, întrucât considera
că eram foarte descuiat la minte# Mi+a spus cum, cu mulţi ani în urmă,
asistase la o audienţă pu&lică de la "or&ulin3a şi văzuse un &ăieţel într+un
tron, 5Ci acum nu mai sunteţi un &ăieţel, aici, cu mine, în ;ei*ing7# Acest gând
l+a mişcat foarte tare şi a plâns fără să se a&ţină# $upă câteva minute a
continuat, de data aceasta vor&ind ca un adevărat -omunist# Mi+a spus că
$alai )ama nu ar tre&ui să se &azeze pe astrologie ca un instrument prin care
să conducă ţara# A mai afrmat totodată, că religia nu era un lucru pe care să
te poţi &aza pentru a+ţi conduce viaţa# $atorită
=" -B4"A -:M9"4(%S/ 10L sincerităţii sale evidente, l+am ascultat cu
atenţie# )a su&iectul pe care îl numea practici superstiţioase, i+am e'plicat
accentul personal al lui ;udd,a asupra necesităţii unei investigaţii profunde,
înainte de a accepta ceva drept adevărat sau fals# 4+am mai spus se
asemenea, că eram convins că religia este esenţială, mai ales pentru cei
angrenaţi în politică# )a capătul conversaţiei noastre, am simţit că aveam un
respect adânc unul pentru celălalt# $iferenţele dintre noi erau de ordin
personal, deci nu e'ista nici o &ază pentru un con.ict, în analiza fnală, eram
amândoi ti&etani, gândind profund la viitorul patriei noastre#
)a o zi sau două după sosirea noastră, mi s+a spus că toţi mem&rii
delegaţiei ti&etane erau invitaţi la un &anc,et, în după+amiaza aceea ni s+a
făcut o recapitulare amănunţită a activităţilor de seară# A reieşit că gazdele
noastre se cramponau foarte tare de protocol Hceea ce ulterior am remarcat a
f i o caracteristică a ofcialităţilor din 2epu&lica <opularăI iar ofţerii noştri de
legătură s+au c,inuit de+au a*uns un pac,et de nervi# i erau înspăimântaţi că
vom da peste cap tre&urile şi+i vom face de râsP aşa încât ne+au dat tuturor
instrucţiuni stricte şi detaliate despre ceea ce aveam de făcut fecare, c,iar
până la numărul de paşi pe care îi aveam de făcut şi după câţi să ne
întoarcem la dreapta sau la stânga# ra ca la o paradă militară# ra o ordine
e'actă în care tre&uia să apară fecare# u tre&uia să intru primul, urmat de
<anc,en )ama, apoi cei doi %utori, @aAonii Hcei patru mem&ri ai @as,agfu,
fecare în ordinea vârstei, iar apoi toţi ceilalţi, după rang# %oţi tre&uia să
ducem cadouri şi acestea, la rândul lor, tre&uiau să se potrivească cu condiţia
persoanei care le oferea# %oată procedura părea foarte complicată c,iar şi
pentru noi, ti&etanii, a căror aristocraţie este renumită pentru îndrăgirea
etic,etei# $ar trepidaţia gazdelor noastre era molipsitoare, şi în curând eram
cu toţii într+o agitaţie, în afară de )ing 2inpoc,e, căruia îi displăcea orice gen
de formalităţi# "u vroia să ai&ă de+a face cu aşa ceva#
A doua zi, după câte îmi amintesc, a avut loc întâlnirea mea inaugurală
cu <reşedintele Mao# Aceasta era o întrunire pu&lică, cu o alură similară unui
&anc,et, fecare dintre noi find introdus+după rang# =n timp ce intram în sală,
primul lucru pe care l+am o&servat, era o mare de proiectoare care fuseseră
amplasate pentru o armată de fotograf ofciali# 4mediat lângă ei stătea însuşi
Mao, părând foarte calm şi rela'at# "u avea alura unui om deose&it de
inteligent# :ricum, când am dat mâna cu el, am simţit că eram în prezenţa
unei forţe magnetice puternice# l a venit spre noi cu un aer prietenos şi
natural, în ciuda formalităţii ocaziei, începea să pară că neîncrederea pe care
o simţeam era nefondată#
=n total, am avut cel puţin douăsprezece întâlniri cu Mao, ma*oritatea în
cadrul unor întâlniri ample, doar câteva find între patru oc,i, cu <,untsong
`ang>al ca însoţitor# 4ndiferent de ocazie, fe că era vor&a de un &anc,et sau
de o conferinţă, el mă aşeza mereu lângă el şi cu una din ocazii, c,iar mi+a
servit mâncarea# Aceasta m+a îngri*orat întrucâtva, deoarece auzisem un
zvon, precum că suferea de tu&erculoză#
)+am găsit a f un om foarte impresionant# ra e'traordinar din punct
de vedere fzic# Aspectul său era foarte întunecat, dar în acelaşi timp, pielea
sa avea un aspect strălucitor# <ărea că foloseşte o unsoare/ mâinile sale erau
foarte frumoase, cu aceeaşi strălucire ciudată, cu degete perfecte, cel mare
find minunat alcătuit#
Am o&servat totodată că avea ceva pro&leme cu respiraţia, întrucât
gâfâia destul de tare# Acest fapt tre&uie să f avut un efect asupra modului de
e'primare, care era întotdeauna foarte răspicat şi precis# ra o&işnuit să
folosească propoziţii scurte, pro&a&il din aceleaşi considerente# Mişcările şi
manierele sale erau la fel de lente# $acă îşi mişca de la stânga la dreapta
capul, îi lua câteva secunde, ceea ce îi conferea un aer de demnitate şi
siguranţă, îm&răcămintea se a.a în contrast cu distincţia manierelor#
-ămăşile sale erau mereu uzate la manşete, iar sacourile pe care le purta
erau ponosite# Acestea erau ic*pntice cu cele purtate de toţi ceilalţi, cu
e'cepţia culorii, care era o nuanţă de &e* puţin mai diferită# (ingura parte din
îm&răcăminte care arăta &ine întreţinută erau pantofi, care erau mereu &ine
lustruiţi# $ar el nu avea nevoie de ,aine lu'oase, în ciuda aparenţei de
simplitate, el avea un aer foarte accentuat de autoritate şi sinceritate# (impla
sa prezenţă impunea respect# Ci eu simţeam că era foarte original, precum şi
,otărât#
=n timpul primelor săptămâni de şedere în -,ina, su&iectul principal de
discuţie prinţe noi, ti&etanii, era, desigur, cum puteam noi să împăcăm mai
&ine nevoile noastre cu dorinţele -,inei# u însumi acţionapi ca mediator
între @as,ag şi conducerea -omunistă# Au avut loc câteva întâlniri
preliminare, care au decurs foarte &ine# $in momentul în care am avut prima
mea întâlnire personală cu Mao, tratativele au luat un im&old mai puternic, în
cursul acesteia, el mi+a mărturisit că a a*uns la concluzia că era prea
devreme ca să punem în acţiune toate clauzele 5Acordului7 în Captesprezece
<uncte# 9na din ele, în special, simţea el că putea f ignorată fără pro&leme
pentru moment# Aceasta era cea care trata pro&lema instituirii unei -omisii a
Afacerilor Militare în %i&et, prin care ţara ar f fost
="-B4$ -:M9"4(%S 10Z guvernată în mod efectiv de A<# 5Ar f mai
&ine să creăm un -omitet <reparator pentru 52egiunea Autonomă a
%i&etului5, a spus el# Acest organism ar urmări ca pasul reformei să fe dictat
de însuşi poporul ti&etan# 6usese foarte insistent ca termenii 5Acordului7 să
fe puşi în fapt atât de lent, pe cât o consideram noi necesar# -ând am
transmis această veste @as,ag+ului, ei s+au simţit adânc uşuraţi# <ărea într+
adevăr să arate că am f putut f în stare să o&ţinem un compromis realiza&il,
acum că tratam pro&lemele în mod direct cu cel mai înalt om din ţară#
)a o ulterioară întâlnire personală cu Mao, acesta mi+a mărturisit cât de
fericit era că venisem la ;ei*ing# A continuat prin a spune că întregul ţel al
prezenţei -,inei în %i&et era ca să ne a*ute# 5%i&etul este o ţară mare7, a spus
el# 51oi aveţi o istorie minunată# -u mult timp în urmă, c,iar aţi reuşit să
cuceriţi mult din teritoriul c,inez# $ar acum aţi rămas în urmă şi noi vrem să
vă a*utăm, în decurs de douăzeci de ani aţi putea să ne+o luaţi înainte şi
atunci va f rândul vostru să a*utaţi -,ina7# "u puteam să+rni cred urec,ilor,
dar părea că vor&eşte din convingere şi nu numai cu o anumită intenţie#
Am început să fu foarte entuziasmat despre posi&ilităţile de asociere
cu 2epu&lica <opulară -,ineză# <e măsură ce studiam Mar'ismul, începea să+
mi placă# Aici era un sistem &azat pe egalitate şi dreptate pentru toată
lumea, care se considera a f un panaceu pentru toate afecţiunile lumii# $in
punct de vedere teoretic, singurul inconvenient, după câte puteam eu să
percep, era insistenţa sa asupra unei viziuni pur materialiste asupra
e'istenţei umane# -u aceasta nu puteam f de acord# ram totodată îngri*orat
de metodele folosite de c,inezi în realizarea idealurilor lor# )ăsau impresia
unei rigidităţi puternice# $ar am e'primat totodată şi dorinţa de a deveni
mem&ru de <artid# ram convins, după cum suntJi astăzi, că era posi&il să
realizăm o sinteză a doctrinelor ;udd,istă şi Mar'istă pură, care să se
dovedească a f un mod efcient de a face politică#
=, n acelaşi timp, am început să învăţ c,ineza şi, la sugestia noului meu
ofţer de securitate c,inez F un om încântător şi un veteran al 2ăz&oiului din
-orea F am început să fac nişte e'erciţii fzice# :&işnuia să vină şi să mă
supraveg,eze în fecare dimineaţă# :ricum, el nu era deloc o&işnuit să se
scoale devreme şi nu putea înţelege de ce mă sculam înainte de ora cinci ca
să mă rog# $e multe ori apărea cu părul ciufulit şi nespălat, în ceea ce
priveşte regimul, se părea că dădea într+adevăr ceva rezultate# <ieptul meu,
care până atunci fusese destul de costeliv şi îngust, începu să se lăţească în
mod considera&il#
=n total, am petrecut în *ur de zece săptămâni în ;ei*ing, din momentul
sosirii noastre# Ma*oritatea timpului fusese ocupat prin participarea la întruniri
politice şi conferinţe, ca să nu mai spun de nenumăratele &anc,ete# )a
aceste festinuri imense mâncarea era destul de &ună în ansam&lu, deşi încă
mă cutremur la gândul ouălor# $e o sută de ani vec,ime care erau
considerate a f o mare delicatesă# Mirosul lor era copleşitor# ra şi e'trem de
persistent, atfel încât în momentul când terminai cu ele, nu puteai să ştii
dacă încă mai mănânci din ele sau rămăsese pur şi simplu mirosul8 îţi
copleşeau complet simţurile# 9nele &rânzeturi europene au un efect similar,
după câte am o&servat# Aceste &anc,eturi erau considerate a f foarte
importante de către gazdele noastre, care considerau că o prietenie reală se
putea dezvolta numai atunci când oamenii stăteau împreună la masă# Ci
evident, acest lucru este destul de greşit#
-ând a avut loc <rima Adunare a <artidului -omunist, cam în aceeaşi
perioadă, eu am fost făcut 1icepreşedintele -omitetului $irector al 2epu&licii
<opulare -,ineze# Aceasta era o repartizare nominală care aducea cu sine un
anumit prestigiu, dacă nu c,iar şi o putere politică efectivă# H-omitetul
director discuta orientările înainte de a f propuse ;iroului <olitic, unde se a.a
reala putere politică#I
=ntrunirile politice şi conferinţele -omitetului $irector erau o e'perienţă
mult mai utilă decât &anc,etele, deşi aveau tendinţa de a dura la nesfârşit#
9neori vor&itorul cuvânta timp de cinci, şase sau şapte ore în şir, ceea ce era
e'trem de plictisitor# <etreceam timpul &ând apă fartă şi tân*ind să văd
sfârşitul# :ricum, şedinţele la care participa şi Mao erau altă &rânză# l ţinea
auditoriul su& vra*a cuvântului său# -el mai mult, când înc,eia cuvântarea, îi
descosea pe cei prezenţi ca să+şi e'pună părerile, încerca mereu să sondeze
cele mai adânci sentimente ale oamenilor şi fecare pro&lemă era desc,isă
pentru orice fel de opinii# l a*unsese c,iar atât de departe, încât să se critice
pe sine în mai multe rânduri şi o dată, când nu a o&ţinut rezultatul dorit, a
întocmit o scrisoare care i+a fost trimisă apoi din satul natal, în care se
plângea de comportamentul autorităţilor <artidului local# Aceasta era întru+
totul impresionant, dar pe măsură ce trecea timpul, începeam să realizez cât
de artifcială era ma*oritatea acestor şedinţe# :amenilor le era teamă să
spună ce gândeau, mai ales acelor nemem&ri de <artid, care erau mereu
disperaţi să le facă pe plac mem&rilor de <artid şi să fe politicoşi cu ei#
%reptat, a început să+mi fe clar că viaţa politică din -,ina era plină de
contradicţii, deşi nu puteam spune cu e'actitate care era şi cauza acesteia,
îmi amintesc o ocazie când el s+a prezentat la reşedinţa mea fără să mă
X" -B4"A -:M9"4(%S 109 avertizeze în preala&il# A vrut să vor&ească
cu mine între patru oc,i într+o anumită privinţă, am uitat e'act ce anume, dar
pe parcursul conversaţiei m+a surprins foarte tare că vor&ea favora&il despre
$omnul ;udd,a# (e lăuda pentru faptul că fusese 5anti+castă, anti+corupţie şi
anti+e'ploatare7# l a menţionat totodată zeiţa %ara, o &ine+cunoscută femeie
;udd,a# $eodată părea foarte favora&il religiei#
-u o altă ocazie am stat faţă în faţă cu Marele Belmsman, după cum
era el cunoscut, la o masă lungă, la capetele căreia se a.a câte un general#
l mi+a arătat am&ii oameni, spunând că+i va posta în %i&et# Apoi mi+a tras o
căutătură adâncă şi a spus8 5%rimit aceşti oameni ca să te servească# $acă nu
ascultă ce le spui, să mă anunţi şi eu am să+i rec,em7# Ci totuşi, concomitent
cu aceste impresii favora&ile, puteam să realizez paranoia cu care marea
ma*oritate a ofcialităţilor de <artid îşi îndeplineau o&ligaţiile zilnice# i trăiau
într+o continuă teamă pentru slu*&ele lor, dacă nu c,iar şi pentru vieţile lor#
=n afară de timpul petrecut cu Mao, îi vedeam destul de des pe -,ou
n+lai şi )u 2au+c,i# -el din urmă era un om taciturn şi nici nu râdea aproape
deloc# <e scurt, era foarte dur# -u o ocazie, am asistat la o întâlnire dintre )u
şi 9 "u, <rimul Ministru al ;irmaniei# =nainte de începere, fecărei persoane de
faţă îi era adusă la cunoştinţă pe scurt su&iectul de care tre&uia să se ocupe#
Al meu era religia8 dacă liderul &irmanez dorea să discute despre religie, eu
tre&uia să+i răspund# Aceasta părea prea puţin pro&a&il şi era, de fapt, foarte
departe de ceea ce 9 "u avea în plan# =n loc de aceasta, el a vrut să+l între&e
pe )u despre spri*inul -,inei faţă de insurgenţii -omunişti din ţara sa# $ar
când a desc,is su&iectul, adăugând că g,erilele făceau pro&leme ?uvernului
său, )u s+a făcut pur şi simplu că se uită la altceva# A refuzat să fe atras în
discuţie şi între&area lui 9 "u a rămas fără răspuns# ram şocat, dar m+am
consolat cu ideea că cel puţin )u nu a minţit sau încercat să+l amăgească#
-,ou n+lai ar f spus cu siguranţă ceva inteligent la acest punct#
-,ou era o persoană foarte diferită şi, unde )u era serios şi destul de
grav, el era plin de zâm&ete, şarm şi o inteligenţă ageră… $e fapt, el era
e'agerat de politicos, ceea ce în mod invaria&il este un semn că acea
persoană nu tre&uie crezută# ra totodată şi ager la vedere, îmi amintesc
cum la un anumit &anc,et la care am participat, el însoţea nişte demnitari
străini spre masa lângă care unul dintre oaspeţi s+a împiedicat de o mică
treaptă# -,ou avea o mână atrofată, dar când omul s+a împiedicat, cea &ună
era de*a întinsă, aşteptând să+l prindă# "ici măcar nu s+a oprit din discuţie#
)4;2%A% 4" K4)
)im&a lui era şi ea ascuţită# $upă vizita lui 9 "u la ;ei*ing, -,ou s+a
adresat la o şedinţă cu participarea a peste o mie de ofcialităţi, de+a lungul
căreia a făcut în mod desc,is remarci depreciative la adresa <rimului Ministru
al ;irmaniei# Mi s+a părut destul de ciudat, întrucât fusese e'cesiv de politicos
şi curtenitor cu persoana acestuia în pu&lic#
<e timpul şederii în ;ei*ing, am fost rugat să transmit câteva învăţături
unor ;udd,işti c,inezi# -u această ocazie translatorul meu era un călugăr
c,inez, care mi se spusese că studiase în %i&et şi fusese învăţat de un lama
ti&etan# Hîn timpuri premergătoare, mulţi călugări c,inezi studiaseră în %i&et,
mai ales în domeniul dialecticiiI# ram foarte impresionat de aceasta8 mi se
păruse a f un foarte devotat şi sincer practician al credinţei sale#
9nii dintre -omuniştii pe care i+am întâlnit fuseserăMde asemenea
oameni foarte drăguţi, complet altruişti în a+i servi pe ceilalţi şi, personal, de
foarte mare a*utor pentru mine# Am învăţat foarte multe de la ei# 9nul dintre
aceştia era o ofcialitate înaltă de la ;iroul Minorităţilor, pe nume )iu @a+ping,
care fusese numit să+mi dea lecţii de Mar'ism şi 2evoluţie -,ineză# $e fapt,
el era Musulman şi o&işnuiam să+l tac,inez între&ându+l dacă mânca
vreodată carne de porc# Avea totodată şi un deget lipsă după câte îmi
amintesc şi era o persoană încântătoare# "e+am împrietenit foarte tare# (oţia
sa, care era mult mai tânără decât el, încât puteai s+o iei drept fica sa, a
devenit la fel de &ună+prietenă cu mama şi sora mea cea mai mare# -ând s+a
apropiat plecarea mea, el a plâns ca un copil#
u am rămas la ;ei*ing până după cele&rările din :ctom&rie, în acel an
se săr&ătorea a cincea aniversare de la întemeierea 2epu&licii <opulare şi un
număr de demnitari străini erau aşteptaţi în capitală cu acea ocazie# <rintre
aceştia se numărau Bruşciov şi ;ulgarin, eu findu+le prezentat amândurora#
"iciunul dintre ei nu mi+a făcut o impresie deose&ită, cu siguranţă nimic
compara&il cu aceea a lui <andit "e,ru, care vizitase şi el ;ei*ingul cât timp
am fost şi eu acolo, l fusese invitat de onoare la un &anc,et prezidat de
-,ou n+lai şi, ca de o&icei, toţi ceilalţi invitaţi au trecut pe lângă el, findu+i
prezentaţi# $e la distanţă, el părea foarte &inevoitor şi nu avea nici o
difcultate în a găsi câteva cuvinte pentru fecare care venea spre el# :ricum,
când a venit rândul meu şi am dat mâna cu el, a părut că se &loc,ează# :c,ii
i s+au f'at într+un punct, rămânând complet mut# M+am simţit destul de
stân*enit la această manifestare şi am spart g,iată, spunându+i cât eram de
încântat să+l întâlnesc şi că auzisem o mulţime de lucruri despre el, în ciuda+
faptului că %i&etul era o ţară retrasă, într+un târziu a scos câteva cuvinte, dar
numai într+o manieră cât se poate de superfcială#
4" -B4"A -:M9"4(%S 111
ram foarte dezamăgit, întrucât >oisem în mod special să pot vor&i cu
el şi să+l între& câte ceva despre atitudinea ţării sale faţă de %i&et# <er total, a
fost o întâlnire ciudată#
9lterior am reuşit să vor&esc cu Am&asadorul 4ndiei la cererea sa, dar
aceasta a fost mai mult un eşec, ca şi întâlnirea cu "e,ru# $eşi luasem cu
mine o ofcialitate care vor&ea engleza e'celent, c,inezii au insistat să iau cu
mine unul din interpreţii lor în locul acestuia, însemnând ca ceea ce
Am&asadorul 4ndiei spunea în engleză să fe tradus cu e'actitate în c,ineză şi
a&ia apoi în ti&etană# A fost o întâlnire foarte incomodă# rau câteva lucruri
pe care vroiam să le discut şi care nu puteau f a&ordate în prezenţa
c,inezilor# <artea mai &ună a urmat a&ia după+amiază, când un servitor a
început să toarne ceai pentru noi toţi şi a dărâmat un vas mare cu fructe
e'otice, care tre&uie să f cauzat o pagu&ă mare# )a vederea tuturor acestora,
caise, piersici şi prune, rostogolindu+se pe *os, gravul meu interpret c,inez şi
însoţitorul său Hnici o ofcialitate nu mergea niciodată singurăI s+au aruncat în
patru la&e şi au început să se târască de+a &uşilea pe covor ca să le strângă#
%ot ce puteam face era să mă a&ţin să nu iz&ucnesc în râs#
Am avut o perioadă mai &ună cu Am&asadorul rus, alături de care
stătusem la un &anc,et, în acele zile, 2usia şi -,ina erau prietene &une, deci
nu era nici un pericol de intruziune aici# Am&asadorul s+a comportat foarte
amical şi a manifestat ceva, interes pentru a a.a care erau impresiile mele
despre (ocialism# -ând i+am răspuns că acesta oferea mari posi&ilităţi, el a
adăugat că tre&uia să merg să vizitez 9niunea (ovietică# <ărea o idee
e'celentă şi am lansat imediat dorinţa puternică de a efectua o călătorie în
ţara sa#
G $e preferinţă ca un mem&ru oarecare al unei delegaţii, în felul acela,
oriunde s+ar f dus acea delegaţie imaginară, aş f mers şi eu/ neavând însă
nici un fel de responsa&ilităţi, puteam să+mi petrec tot timpul văzându+mi de+
ale mele şi privind pur şi simplu în *ur# $in păcate, s+a ales praful de idee#
A&ia după douăzeci de ani am putut să+mi realizez am&iţia de a vizita 92((#
Ci nu mai tre&uie să adaug faptul că circumstanţele erau foarte diferite de
cele pe care mi le imaginasem în mod nesă&uit#
Autorităţile c,ineze se opuneau în general foarte tare ca să mă
întâlnesc cu străiţii# -red că îi stân*eneam# )a vremea invadării %i&etului a
e'istat o condamnare aproape unanimă a -omuniştilor din partea multor ţări
de pe glo&# Aceasta constituia o sursă de iritare pentru ei şi erau preocupaţi
să facă tot ce le stătea în putinţă pentru a+şi îm&unătăţi imaginea şi să arate
cât de *ustifcată era ocuparea %i&etului de către ei atât din punct de vedere
istoric, cât şi din cel al unei naţiuni mari ce a*ută o alta mai sla&ă# $ar n+am
putut să mă a&ţin să nu o&serv cât de diferit se comportau gazdele noastre
când se a.au de faţă vizitatori străini, în timp ce de o&icei erau aroganţi în
atitudinea lor faţă de străini, în prezenţa lor ei erau umili şi supuşi#
$estul de mulţi vizitatori de la ;ei*ing şi+au e'primat interesul de a mă
întâlni, inclusiv o trupă de dansatori din 9ngaria, ai căror mem&ri doreau cu
toţii un autograf al meu F pe care l+am şi dat# =n mod similar, mai multe mii
de mongoli au venit în capitala c,ineză, în speranţa de a mă vedea pe mine
şi pe <anc,en )ama# Acest lucru nu a încântat autorităţile c,ineze, poate şi
datorită faptului că noţiunea de ti&etani şi mongoli împreună era o amintire
incomodă a modului diferit în care se prezentaseră lucrurile în trecut# "u
numai că forţele ti&etane au o&ţinut tri&ut de la c,inezi în secolul al
optsprezecelea, dar Mongolia c,iar a condus -,ina din 1YZ9 până =n1RU\e#
"#, ca urmare a invaziei lui @u&lai @,an, regele răz&oinic al Mongoliei#
=n această perioadă se petrecuse un incident istoric interesant# @u&lai
@,an a devenit ;udd,ist şi a avut un guru ti&etan# Acest lama l+a convins pe
conducătorul mongol să înceteze cu practica sa de a controla creşterea
populaţiei c,ineze prin înecarea a mii de oameni în mare# <rocedând astfel,
ti&etanul a salvat multe vieţi de c,inezi#
=n timpul iernii lui 19LD am mers într+un tur larg al -,inei, însoţit de
întregul meu antura*, inclusiv de mama mea şi %enzin -,oeg>al, fratele meu
cel mai mic, ca să vedem minunile progresului industrial şi material# Mie mi+a
plăcut foarte mult, dar multe din ofcialităţile mele ti&etane erau complet
neinteresate de ceea ce era pe ordinea de zi şi răsu.au uşurate ori de câte
ori se anunţa că nu va f nici o 5vizită7 în acea zi# Mama mea în mod special
nu s+a &ucurat de vizita din -,ina# "efericirea ei a crescut atunci când, în
timpul unei e'cursii, a făcut o fe&ră, care a degenerat într+o gripă destul de
serioasă# $in fericire, medicul meu personal, 5doctorul gras7 din copilărie, era
cu noi# l era un om foarte inteligent şi un mare prieten al mamei mele# A
prescris imediat nişte medicamente, pe care ea le+a luat imediat#
"eînţelegând instrucţiunile sale, mama a luat într+o doză ceea ce tre&uia să
împartă în două doze separate pe zi# Acest lucru a produs o reacţie puternică,
ceea ce, pe lângă fe&ră, i+a agravat &oala foarte tare# %imp de câteva zile a
fost e'trem de slă&ită şi am început să mă îngri*orez din cauza ei# $ar după o
săptămână a început să+şi revină şi de fapt a mai trăit încă douăzeci şi cinci
de ani# )ing 2inpoc,â s+aMâm&olnăvit şi el foarte tare, =" -B4"A -:M9"4(%S
11R dar el nu şi+a mai revenit aşa de &ine, astfel că a&ia după plecarea
noastră îri e'il şi+a recăpătat forţele în totalitate, %enzin -,oeg>al, care este
cu doisprezece ani mai tânăr, era o sursă permanentă de încântare şi teroare
pentru toată lumea, *nclusiv pentru c,inezi, cărora le plăcea foarte mult de
el# 6iind e'trem de inteligent, el a învăţat cursiv mandarina He'primare a
oamenilor culţi din -,inaAn#t# AI în câteva luni, ceea ce era atât în avanta*ul
cât şi în dezavanta*ul lui# =i plăcea să+i vadă pe adulţi stân*eniţi# $acă mama
mea sau altcineva făcea o remarcă dispreţuitoare la adresa gazdelor, fratele
meu cel mic le+o plasa fără ezitare# -,iar şi atunci simţea când cineva vor&ea
vag sau evaziv# $ar era atât de dulce, încât %ri*ang 2inpoc,e, %utorele meu
(ecund, era singura persoană care reuşea să se poarte cu rezervă faţă de el/
în principal, cred că datorită faptului că %enzin -,oeg>al o&işnuia să sară de
pe o mo&ilă pe alta, iar el era îngri*orat de modul în care tre&uia să le e'plice
c,inezilor că s+au stricat acestea# <e de altă parte, )ing 2inpoc,ă era un
tovarăş de *oacă entuziast# <ersonal, nu prea îl vedeam mult timp pe fratele
meu, deşi recent mi+a reamintit o ocazie când l+am prins că pescuise toţi
crapii dintr+un &azin ornamental î,şirân+du+i pe toţi alături, pe iar&ă# Mi+a
spus că i+am &o'at &ine urec,ile atunci#
$eşi interesul meu în dezvoltarea materială a -,inei nu era împărtăşit
de multe dintre ofcialităţile mele, eu eram impresionat de ceea ce au reuşit
să realizeze -omuniştii în domeniul industriei grele# ram neră&dător ca şi
ţara mea să facă un progres similar# M+a uimit în mod special o staţie ,idro+
electrică peMcare am văzut+o în Manciuria# "u+ţi tre&uia prea multă imaginaţie
ca să realizezi că erau posi&ilităţi nelimitate în %i&et pentru generarea unor
astfel de staţii# $ar ceea ce a făcut această călătorie memora&ilă, era
e'presia feţei ofcialităţii care îmi e'plica proiectul, când i+am pus nişte
între&ări pertinente despre curentul electric# Mulţumită muncii pe care am
depus+o cu acel vec,i generator diesel în ),asa, cunoşteam destul de &ine
principiile de &ază pe care le implica# ;ănuiesc că era o incongruenţă foarte
mare între înfăţişarea unui tânăr străin îm&răcat în ,aine de călugăr, care să
între&e despre 3ilo0aţiAoră şi mărimea tur&inei#
<unctul culminant al e'cursiei a avut loc atunci când am urcat la &ordul
unui vas de răz&oi, tot în Manciuria# ram fascinat# "u avea importanţă că
era atât de vec,i, încât nu puteai să+ţi înc,ipui ce instrumente sau cadrane
erau acelea# "umai faptul de a mă a.a la &ordul acestei uriaşe structuri de
metal cu mirosul său specifc de petrol şi apă de mare îmi era de a*uns#
9n aspect negativ al lucrurilor îl reprezenta faptul că autorităţile
c,ineze nu aveau nici o intenţie să+mi permită să contactez oamenii de rând#
$e fecare dată când mă esc,ivam de la program sau c,iar doream să merg
să văd singur nişte locuri, eram împiedicat să o fac de nişte ofcialităţi trimise
să ai&ă gri*ă de mine, mereu su& prete'tul de 5securitate, securitate78
securitatea mea reprezenta perpetua lor scuză# Ci totuşi nu numai eu eram
împiedicat să văd oamenii de rând/ la fel se petrecea şi cu toţi c,inezii din
;ei*ing# Ci lor li se interzicea să întreprindă ceva în mod individual#
=n orice caz, (er3on 2inpoc,â, unul din tsens,ap, reuşea mereu să iasă
afară şi să dea un ocol# l nu asculta niciodată ceea ce+i spuneau c,inezii şi
făcea mereu tot ceea ce se cuvenea# Ci, pro&a&il datorită faptului că era şters
şi insignifant, nimeni nu se gândea să+l oprească# l a fost astfel singurul
care a reuşit să+şi facă o imagine detaliată despre modul în care se desfăşura
viaţa în &rava, noua, 2epu&lică <opulară# Am a.at multe lucruri de la el# Mi+a
redat o imagine foarte sum&ră a unei mari sărăcii şi tensiuni în rândul
populaţiei#
%otuşi, am purtat o conversaţie foarte interesantă cu un portar de la
,otel, în perioada în care am vizitat zona industrială# l mi+a relatat că văzuse
fotografi de+ale mele de la plecarea din ),asa şi că era încântat să ştie că
poporul meu a fost atât de fericit la ideea vizitei mele în -,ina# 4+am spus că
este departe de a f adevărat, iar el a părut surprins# 5$ar scria astfel în ziar7,
a spus el, la care eu i+am răspuns că situaţia a fost răstălmăcită, întrucât
adevărul era că ma*oritatea poporului meu a fost complet îndurerat# )a
acestea, prietenul meu a fost şocat de uimire, în ceea ce mă priveşte, eu am
înţeles pentru prima oară până în ce măsură erau denaturate lucrurile în
presa -omunistă8 se părea că prin sângele autorităţilor curgea minciuna#
=n timpul acestei călătorii în *urul -,inei, am trecut graniţa şi în
Mongolia# A fost o e'perienţă e'trem de înduioşătoare, care mi+a dat ocazia
să realizez cât de apropiată era ţara mea de a lor#
Am a*uns înapoi în ;ei*ing pe la sfârşitul lui ianuarie 19LL, tocmai la
timp, ca să săr&ătorim )osar, Anul "ou ti&etan# -a semn al importanţei sale,
am decis să organizez un &anc,et, la care să+l invit pe <reşedintele Mao şi pe
ceilalţi mem&rii ai celor 5<atru Mari7, adică -,ou n+lai, -,u %e şi )u 2au+c,i#
Au aceptat cu toţii# <e parcursul serii, Mao a fost foarte prietenos# )a un
moment dat s+a aplecat spre mine şi m+a între&at ce am vrut să fac când am
aruncat un pic de fsampa în aer# 4+am e'plicat că aceasta era un o&ol
sim&olic, după care şi el a luat un pic cu degetele şi a făcut acelaşi lucru#
Apoi a mai luat încă o dată şi, cu o e'presie răutăcioasă întipărită
=" -B4"A -:M9"4(%S 11L pe faţă, a aruncat conţinutul pe *os#
Acest gest uşor sarcastic a fost singurul lucru care a stricat o seară de
altfel memora&ilă, care părea să promită susţinerea unei verita&ile
fraternităţi între cele două ţări ale noastre# -u siguranţă că c,ineziiM au
creionat astfel evenimentul# )a sfârşitul acesteia au adus acelaşi &atalion de
fotograf care tre&uiau să imortalizeze scena pentru posteritate, 9nele dintre
fotografi au fost pu&licate într+un ziar la o zi sau două după aceea, cu nişte
rapoarte entuziaste ce su&liniau discursurile care s+au ţinut# Aceste fotografi
au fost cu siguranţă răspândite şi în %i&et, întrucât, atunci când m+am întors
la ),asa, am văzut una dintre ele reprodusă într+un ziar local condus de
c,inezi, îl evidenţia pe <reşedintele Mao alături de mine, eu cu capul aplecat
spre el, ţinând mâinile î,tr+un gest ine'plica&il# Oincograful ti&etan al ziarului
şi+a făcu propria sa impresie despre ceea ce se petrecea şi a scris un su&sol
care menţiona că aceasta era o fotografe a (fnţiei (ale $alai )ama, care îi
e'plica Marelui Belmsman cum se fac 3,a&se Hpră*ituri pentru )osarIQ
=n ziua în care tre&uia să părăsesc -,ina pentru a mă reîntoarce în
%i&et, adică în primăvara lui 19LL, asistasem la o şedinţă a -omitetului
$irector# )u 2au+c,i, care o prezida, era cam pe la mi*locul discursului, când
deodată, ofţerul meu de securitate a dat &uzna înăuntru şi a venit într+o
goană la mine# 5<reşedintele Mao vrea să vă vadă immediat# 1ă aşteaptă7, a
spus el# u nu ştiam ce să spun# "u puteam săMmă scol pur şi simplu şi să
părăsesc şedinţa, iar )u nu dădea semne că ar vrea să+şi tragă răsu.area, 5în
acest caz7 am răspuns, 5va tre&ui să mergeţi şi să mă învoiţi7# -eea ce a şi
făcut imediat#
Am mers direct la &iroul lui Mao, unde el într+adevăr mă aştepta#
Aceasta avea să fe ultima noastră întâlnire# M+a anunţat că vroia să+mi dea
nişte sfaturi despre guvernare înainte de a mă întoarce în %i&et şi a continuat
apoi prin a+mi e'plica cum se organizează şedinţele, cum să sondăm opiniile
oamenilor şi apoi să concluzionăm asupra punctelor esenţiale# %oate erau
nişte informaţii e'celente şi eu şedeam preocupat să+mi iau notiţe, după cum
făceam de fecare dată când ne întâlneam# l a continuat săfmi spună că
mi*loacele de comunicare erau un instrument vital în orice formă de progres
material şi a su&liniat importanţa de a urmări faptul ca cât mai mulţi tineri
ti&etani să fe angrenaţi în acest domeniu# l a adăugat că dorea ca atunci
când avea să+mi transmită ceva, s+o poată face printr+un ti&etan# =n fnal, s+a
apropiat mai mult de mine şi a spus8 5Atitudinea ta este &ună, ştii! 2eligia
este otravă# Mai întâi, reduce populaţia, întrucât călugării şi maicile tre&uie să
menţină celi&atul, iar în al doilea rând, negli*ează progresul material7# )a
acestea am simţit o senzaţie violentă de arsură în o&ra*i şi mi s+a făcut dintr+o
dată frică# 5$eci, am gândit eu, tu eşti totuşi distrugătorul $,armei7#
$e pe acuma se făcuse seară târziu, în timp ce Mao rostea acele
cuvinte fatidice, m+am aplecat în faţă ca şi când aş f vrut să scriu ceva,
ascunzân+du+rni pe *umătate faţa# (peram să nu f o&servat oroarea pe care
am simţit+o8 ar f putut zdruncina încrederea sa în mine# "oroc că de data
aceasta, din nu ştiu ce motive, <,untsong `ang>al nu traducea discuţia
noastră# $acă ar f făcut+o, sunt convins că mi+ar f g,icit sentimentele F mai
ales datorită faptului că discutam împreună în mod invaria&il toate
amănuntele după aceea#
-,iar şi aşa, nu aş f putut să+mi ascund sentimentele pentru mult timp#
$in fericire, Mao şi+a înc,eiat interviul după încă câteva minute# Am simţit o
imensă senzaţie de uşurare când s+a ridicat şi mi+a strâns mâna# 9luitor, dar
oc,ii lui erau plini de vitalitate iar el era e'trem de vioi, în ciuda orei
înaintate# "oi am ieşit împreună în liniştea nopţii# Maşina mea aştepta# l a
desc,is şi apoi a înc,is uşa după mine# =n timp ce ve,iculul se punea în
mişcare, m+am întors să+i fac cu mâna# 9ltima mea imagine despre Mao era
cum stătea afară în frig, fără pălărie şi fără ,aină, făcându+mi şi el cu mâna#
%ema şi uimirea au făcut loc confuziei# -um de a putut să mă *udece
atât de greşit! -um de i+a trecut prin minte că nu eram religios până în
măduva oaselor! -e l+a făcut să gândească altfel! 6iecare mişcare pe care o
făceam, era înregistrată, asta o ştiam8 câte ore dormeam, câte castronaşe cu
orez mâncăm, ce spuneam la fecare întâlnire# 6ără îndoială că se întocmea
un raport săptămânal al comportamentului meu pentru a f analizat şi apoi
trimis lui Mao# Acestea find făcute, nu putea în nici un caz să+i f scăpat
faptul că în fecare zi petreceam cel puţin patru ore în rugăciuni şi meditaţii,
&a mai mult, tot timpul şederii mele în -,ina, am primit instrucţiuni religioase
de la tutorii mei# %re&uie să f ştiut de asemenea că munceam din greu în
perspectiva e'amenelor monastice, care de acuma se apropiau, în şase sau
şapte ani cel mult# ram perple'#
(ingura e'plicaţie posi&ilă putea f faptul că a interpretat greşit
interesul meu în pro&leme ştiinţifce şi progres material# ra adevărat că
vroiam să modernizez %i&etul la nivelul 2epu&licii <opulare şi era adevărat şi
faptul că structura mea mentală era în esenţă ştiinţifcă# $eci, numai acesta
putea f, din necunoaşterea flosofei ;udd,iste, lucrul pe care Mao l+a
ignorat, şi anume că oricine practică $,arma, tre&uie să+i testeze validitatea
pentru a se convinge# $in această cauză, eu am fost dintotdeauna desc,is
descoperirilor şi adevărurilor ştiinţei moderne# <oate că acest lucru l+a înşelat
pe Mao# =n gândirea sa, făcându+l să creadă că practicile mele M =" -B4"A
-:M9"4(%S 11Z religioase nu erau nimic altceva, decât un accesoriu sau o
convenţie# :ricare ar f fost raţionamentul său, acum ştiam că mă *udecase
complet greşit#
A doua zi am părăsit ;ei*ingul pentru a mă reîntoarce în %i&et,
înaintarea era mai rapidă decât anul precedent, acum că magistrala eing,ai
a fost fnalizată# <e drum, m+am folosit de prile*ul de a mă opri pentru două
sau trei zile în locuri diferite, astfel încât să mă întâlnesc cu cât mai mulţi
concetăţeni posi&il şi să le povestesc câte ceva din e'perienţele mele din
-,ina precum şi ce speranţe aveam pentru viitor, în ciuda faptului că a
tre&uit să+mi revizuiesc opinia despre Mao, simţeam încă faptul că era un
mare conducător şi, mai presus de orice, o persoană sinceră# "u era fals# $e
aceea, eram convins că atâta timp cât ofcialităţile sale urmau instrucţiunile
sale, cu condiţia ca el să ai&ă un control ferm asupra acestora, aveam motive
întemeiate să fu optimist# $e fapt, în ceea ce mă privea, o a&ordare pozitivă
era singura cale raţională pe care puteam merge# "u avea nici un sens să fu
negativist8 aceasta nu poate decât să transforme o situaţie proastă într+un
dezastru# "u este vor&a de faptul că optimismul meu era înpărtăşit de mulţi
din antura*ul meu# <uţini dintre ei şi+au făcut o impresie &ună despre -,ina şi
le era teamă că metodele rigide ale -omuniştilor vor conduce la opresiuni în
%i&et# i erau în continuare tul&uraţi de o poveste care circula pe atunci
despre o ofcialitate înaltă din ?uvernul -,inez, pe nume ?an @ung# (e
şoptea că l+a criticat pe )u 2au+c,i şi pentru aceasta fusese asasinat într+un
mod teri&il#
"u a trecut mult timp până când am început să am şi eu noi îndoieli#
-ând am vizitat %as,i3iel în estul îndepărtat al %i&etului, era o mare adunare
de oameni# Multe mii de oameni călătoriseră ca să mă poată vedea şi să+şi
aducă omagiile# ram adânc mişcat de marele lor devotament# :ricum, am
fost înmărmurit să aud ceva mai târziu, că autorităţile c,ineze au indus în
eroare oamenii, făcându+i să creadă că voi a*unge cu o săptămână mai târziu
decât am a*uns în realitate# i au minţit în privinţa datei, ca să+i împiedice pe
oameni să mă vadă# $rept rezultat, alte mii au mai apărut a&ia după ce eu
am plecat#
: altă cauză de nefericire era paranoia c,inezilor în privinţa securităţii
mele personale# -ând mi+am vizitat satul natal, ei au insistat să nu accept
mâncare de la nimeni altcineva, decât de la proprii mei &ucătari# Aceasta
însemna că eu nu puteam primi nici o ofrandă ce mi se aducea de către
oamenii mei, deşi unii dintre ei erau din propria mea familie, care încă mai
locuia în %a3tser# -a şi când cuiva dintre aceşti oameni simpli, devotaţi, umili,
i+ar putea trece vreodată prin cap să încerce să+l otrăvească pe $alai
)ama# Mama mea era e'trem de supărată# "u ştia ce să le spună# 4ar
când vor&eam cu ti&etanii de acolo, între&ându+i despre condiţiile lor de
viaţă, ei răspundeau că, 5Mulţumită <reşedintelui Mao, -omunismului şi a
2epu&licii <opulare -,ineze, noi suntem foarte fericiţi7 F dar cu lacrimi în
oc,i#
<e întreg parcursul drumului de întoarcere la ),asa, eu am primit cât
mai mulţi oameni posi&il# (pre deose&ire de -,ina, aici nu a fost difcil# Au
venit cu miile, aducându+i pe cei &olnavi şi &ătrâni, doar ca să mă zărească
pentru o secundă# Mulţi c,inezi au asistat la aceste adunări, de asemenea#
Acest lucru mi+a dat ocazia să e'prim necesitatea ca ei să înţeleagă
mentalitatea ti&etană# 6ăcând acest lucru, mi+am dat osteneala să a.u care
dintre ei erau mem&ri de <artid şi care nu# 'perienţa mă învăţase că primii
erau, în general, mai desc,işi#
Atitudinea autorităţilor c,ineze din %i&et faţă de mine era foarte
interesantă# -u o ocazie, unul dintre ofciali a spus8 5<oporul c,inez nu+l
iu&eşte pe <reşedintele Mao la fel de mult cum îl iu&esc ti&etanii pe $alai
)ama7# -u o alta, un paznic, care îşi lăfăia osânza prin zonă într+o manieră
foarte &rutală, s+a apropiat de *eep+ul meu şi mi+a poruncit să+i spun unde era
$alai )ama# )a răspunsul meu8 5Mei7, el şi+a scos şapca şi mi+a cerut
&inecuvântarea# 4ar când am plecat din -,engdu, multe din ofcialităţile
c,ineze care m+au însoţit de+a lungul vizitei mele, au plâns când m+au văzut
depărtându+mă# u am avut aceleaşi sentimente călduroase faţă de ei8 în
ciuda diferenţelor noastre de opinie, noi dezvoltasem o relaţie personală
puternică#
1ăzând oamenii de la ţară din %i&et după atâtea luni, am reuşit să
privesc din nou diferenţa dintre ei şi perec,ea lor c,ineză# <entru început,
puteai spune doar comparând feţele lor că ti&etanii erau mult mai fericiţi#
Aceasta se datora, cred, unei serii de factori culturali# Mai întâi, relaţia dintre
proprietari de pământ şi slugi era mult mai dulce în %i&et decât în -,ina, iar
condiţiile pentru săraci erau mult mai puţin dure# =n al doilea rând, în %i&et nu
e'ista nimic similar cu legarea picioarelor sau castrarea, care până de curând
fuseseră larg răspândite în toată -@ina# :ricum, cred că aceste puncte au
fost pierdute de c,inezi, care priveau sistemul nostru feudal ca o replică la al
lor#
)a scurt timp înainte de a a*unge la ),asa, m+am întâlnit cu -,ou n+
lai, care z&urase într+o localitate din @,am care tocmai suferise un cutremur#
A fost o întâlnire curioasă, în timpul căreia a spus câteva lucruri pozitive
despre religie# =%ică mă mai între& de ce, întrucât acest lucru nu+i# (tătea
deloc în caracter# <oate ca încă vor&ea după instrucţiunile lui Mao,
5 încercând să repare stricăciunile de la ultima noastră întâlnire#
-A<4%:)9) CA(
X
$l# "e,ru regretă
-T"$ AM AX9"( înapoi în ),asa, în iunie 19LL, am fost întâmpinat ca
de o&icei, de multe mii de oameni# A&senţa mea îndelungată a cauzat o mare
întristare printre ti&etani şi era o uşurare faptul că îl aveau acum înapoi în
mi*locul lor pe $alai )ama# ra o uşurare şi pentru mine# vident, c,inezii se
comportau cu o mai mare reţinere aici decât în %i&etul de est# <e drumul de
întoarcere din -,ina am primit, în plus faţă de mulţi oameni de rând,
riumeroase deputăţii de la căpităniile locale, implorându+mă să+i rog pe noii
noştri stăpâni să+şi sc,im&e tactica în acele zone rurale# i au văzut cum
c,inezii ameninţaseră în mod direct modul de viaţă ti&etan şi le era foarte
teamă#
=n oraş, am găsit că lucrurile erau relativ normale, doar că acum erau
acolo multe maşini şi camioane, făcând zgomot şi poluând oraşul pentru
prima dată în istorie# )ipsa de mâncare s+a mai atenuat şi manifestările
active de mânie au făcut loc resentimentelor, amestecate cu o rezistenţă
pasivă# Acum că mă întorsesem, se simţea c,iar o reînviere a optimismului,
în ceea ce mă privea, am simţit că statutul meu printre autorităţile c,ineze
din zonă era sporit prin comportamentul pu&lic al lui Mao, prin care acesta
îmi arătase încredere şi am rămas optimist F cu prudenţă F pentru viitor#
Ci totuşi eram conştient că în afara %i&etului, lumea ne întorcea
spatele# Mai rău, 4ndia, vecinul nostru cel mai apropiat şi mentor spiritual,
acceptase în mod tacit pretenţiile ;ei*ingului faţă de %i,cet# =n aprilie 19LD,
"e,ru semnase un nou tratat -,ino+4ndian care includea un memorandum
cunoscut su& denumirea de <anc, (,eel, în care se convenise ca 4ndia şi
-,ina să nu se amestece su& nici o formă în afacerile interne ale ţării
semnatare# -onform acestui tratat, %i&etul făcea parte din -,ina#
1ara lui 19LL a fost de departe cea mai &ună pe care am trăit+o de+a
lungul decadei de coe'istenţă difcilă dintre autorităţile c,ineze şi cele ale
administraţiei mele ti&etane# $ar vara în %i&et este un anotimp scurt şi nu au
trecut multe săptămâni până ce au început să+mi a*ungă la urec,i veşti mi i
neliniştitoare despre activităţile autorităţilor c,ineze din @,am şi Amdo#
$eparte de a lăsa oamenii în pace, ei începuseră să+i dea înainte în mod
unilateral cu tot felul de 5reforme7# "oi ta'e se percepeau pentru case,
pământuri şi vite şi, ca să mai adauge şi un afront la pre*udicii, averea
mănăstirilor era şi ea supusă la ta'e# $omenii vaste au fost confscate şi
redistri&uite de cadrele c,ineze locale în conformitate cu propria lor politică
ideologică# <roprietarii de pamaturi erau *udecaţi în pu&lic şi pedepsiţi pentru
5crimă împotriva poporului7/ spre oroarea mea, unii primeau c,iar şi
condamnări la moarte# (imultan, autorităţile c,ineze au început să atace
&rusc, în c,ip laş, multe mii de fermieri nomazi care rătăceau prin aceste
regiuni fertile# <entru noii noştri stăpâni, nomadismul era respingător şi
aducea a &ar&arism# H$e fapt, mantze, un cuvânt c,inez o&işnuit, folosit în
sensul de 5ti&etan7, înseamnă ad+literam 5&ar&ar7#I
%ot supărătoare era şi vestea că activitatea din mănăstiri era în mod
grosolan încălcată, iar populaţia localnică începuse să fe îndoctrinată
împotriva religiei# -ălugării şi maicile erau, o&iectul c,inurilor şi umilinţelor
pu&lice# (pre e'emplu, ei erau forţaţi să ia parte la programul de e'terminare
a insectelor, şo&olanilor, păsărilor şi a tuturor tipurilor de dăunători, în ciuda
faptului că autorităţile c,ineze ştiau că a distruge orice formă de viaţă este
contrar învăţăturii ;udd,iste# $acă ei refuzau, erau &ătuţi, între timp, c,inezii
din ),asa se comportau ca şi când nu s+ar f întâmplat nimic# "einterferându+
se în viaţa religioasă de aici, din capitală, ei sperau în mod evident că eu voi
f adormit printr+un fals sentiment de securitate, în timp ce ei făceau ce
pofteau în altă parte#
(pre sfârşitul anului 19LL, s+au făcut pregătiri pentru inaugurarea
-omitetului <reparator pentru 2egiunea Autonomă a %i&etului H-<2A%I,
alternativa lui Mao pentru a conduce printr+o comisie militară# $ar, în timp ce
toamna se transforma în iarnă, veştile din est se înrăutăţeau# )ocuitorii din
@,am, care nu erau o&işnuiţi cu interferenţele din afară, nu prea au luat de
&une metodele c,ineze8 din toată averea lor, cel mai mult preţuiau arma lor
personală# Astfel ca atunci când cadrele locale au început să le confşte pe
acestea, localnicul a reacţionat prin violenţă# $e+a lungul iernii, situaţia s+a
deteriorat rapid# Ci în acest timp, refugiaţii de su& opresiunea c,ineză au
început să a*ungă în ),asa, aducând cu sine poveştile îngrozitoare ale
&rutalităţii şi degradării# -,inezii au procedat în mod ranc,inos cu rezistenţa
din @,am8 nu numai că s+au instituit &ătăi şi e'ecuţii pu&lice, dar acestea au
fost adesea îndeplinite de propriul copil al victimei# A fost introdusă totodată
şi critica pu&lică# Aceasta este o metodă îndrăgită în mod
$)# "B29 2?2%S 1Y1 special de comuniştii c,inezi# 51inovatul7 este
legat cu mâinile la spate astfel încât îi sunt dislocaţi umerii# Apoi când
persoana este complet nea*utorată şi urlă de durere, asistenţi din pu&lic F
inclusiv femei şi copii F sunt c,emaţi ca să+i provoace alte leziuni# Aparent,
c,inezii simţeau că acest lucru era îndea*uns ca să determine oamenii să se
răzgândească, că acest lucru îi a*ută în procesul de reeducare politică#
)a începutul lui 19LU, în timpul )&sar+ului, am avut o întâlnire destul de
interesantă cu oracolul "ec,ung, care anunţa că 5lumina "estematei care
îndeplineşte $orinţele Hunul din numele prin care le este $alai )ama cunoscut
ti&etanilorI va străluci la 1est7# Am luat acest lucru drept un indiciu că voi
călători în 4ndia în acel an, deşi acum înţeleg că profeţia avea o implicaţie
mai adâncă#
: altă gri*ă mai presantă erau nenumăraţii refugiaţi din @,am şi Amdo
care veniseră de curând în ),asa# :raşul fer&ea# <entru prima oară, simţeam
o politică desc,isă în timpul festivităţilor de An "ou# Afşe denunţând c,inezii
se zăreau în toată capitala, distri&uindu+se c,iar şi manifeste# :amenii ţineau
întruniri pu&lice şi alegeau lideri populari# "iciodată înainte nu mai fusese
%i&etul martorul unor astfel de evenimente# vident, c,inezii erau furioşi# Au
arestat rapid trei oameni care F sguneau ei F erau responsa&ili de incitare la
crime anti+democratice# $ar aceasta nu a reuşit să diminueze cu nimic
reacţia populară faţă de conducerea lor#
=n timpul festivalului Monlam, oamenii de afaceri de vază din Amdo şi
@,am au început să strângă &ani pentru ceremonia (e+tri -,enmo ce urma a
f realizată mai târziu# Aceasta implica o ofrandă divinităţilor protectoare ale
%i&etului, implorându+le să+i dea lui $alai )ama viaţă lungă şi prosperitate#
Atât de prosperă a fost acţiunea lor de adunare a fondurilor, încât ocazia a
fost marcată prin faptul că mi+au donat un tron imens, &ătut cu nestemate#
:ricum, după cum am descoperit ulterior, această activitate a avut şi o altă
latură# A marcat totodată formarea alianţei denumită -,us,i ?andru3,
însemnând 5patru râuri, şase aşezări7, denumirea colectivă tradiţională a
celor două provincii @,am şi Amdo# Această organizaţie a coordonat ulterior o
mişcare de rezistenţă larg răspândită#
$upă, MonAam, au continuat într+un ritm alert pregătirile pentru
inaugurarea -<2A%, la care eu tre&uia să fu ales preşedinte, în câteva luni,
folosind forţa de muncă ti&etană, c,inezii au construit trei clădiri pu&lice
mari8 o casă de oaspeţi pentru ofcialităţile c,ineze a.ate în vizită, o &aie
comunală şi o clădire a municipalităţii# Aceasta din urmă erg o clădire
modernă, cu două eta*e şi un acoperiş din fer ondulat, cu o capacitate de 0#
)4;2%A% 4" K4)
: mie două sute de locuri situate în faţa unei platforme înalte şi de încă
trei sute într+o galerie situată mai sus# (e a.a direct în faţa <otalei#
=n aprilie 19LU, Mareşalul -,en Vi, ad*unctul <rimului Ministru al
2epu&licii <opulare -,ineze, a sosit din ;ei*ing, împreună cu soţia sa şi o
delegaţie numeroasă, pentru a+l reprezenta pe <reşedintele Mao# Mi+l
aminteam pe -,en Vi din vizita pe care o întreprinsesem în -,ina# =n
particular, era un om foarte drăguţ, deşi reputaţia sa de vor&itor era
formida&ilă# A ţinut odată un discurs care a durat şapte ore întregi# Mareşalul
a apărut în ),asa purtând o cravată, de care era forte mândru, deşi părea a
nu şti cum s+o poarte# 4ar cămaşa pe care o îm&răcase a&ia de putea să+i
cuprindă &urta# :ricum, nimic din acestea nu+l deran*a8 era *ovial, amator de
lu' şi nu lipsit de încredere în sine# Apariţia sa în ),asa a dat semnalul de
începere a unui s,o0 impresionant# -,inezii au organizat reprezentaţii
e'travagante pentru el şi au avut loc multe &anc,eturi şi cuvântări ţinute în
onoarea sa# -ând -<2A% a fost ofcial inaugurată la o întrunire ţinută în noua
clădire a municipalităţii, locul a fost decorat cu multe steaguri şi pancarte
care+i reprezentau pe <reşedintele Mao şi colegii săi principali# : fanfară
militară c,ineză cânta, iar participanţii intonau cântece -omuniste# %otul era
foarte festiv# -,en Vi a ţinut un discurs Hdestul de scurtI în care a anunţat că
vor f introduse în %i&et 5reforme necesare7, 5pentru a scăpa %i&etul din
situaţia sa de înapoiere7, e'plicând faptul că acestea erau necesare pentru a+
i aduce pe ti&etani la nivelul 5avansat7 al naţionalităţii c,ineze# A urmat o
succesiune de cuvântări adulatoare, ţinute de c,inezi şi ti&etani deopotrivă,
toţi lăudând (ocialismul şi <artidul şi &ucurându+se de prezenţa c,inezilor în
%i&et# A tre&uit să ţin c,iar şi eu una, adăugând în mod intenţionat că eram
convins de faptul că poporul c,inez îşi va onora toate iniţiativele de a
introduce reformele în ritmul în care îl doreau localnicii şi că le vor permite
ti&etanilor şi credinţa#
-onstituirea -<2A% a dat naştere apariţiei unor noi şi variate
departamente guvernamentale care să administreze, spre e'emplu, religia şi
securitatea# Acestea urmau să fe conduse în principal de ti&etani# $e
asemenea, administraţia din -,amdo tre&uia să se întoarcă în ),asa#
=rnpreună, ele au format aşa+numita 2egiune Autonomă a %i&etului# :ricum,
restul din @,am şi toată Amdo tre&uiau să rămână su& controlul direct al
;ei*ingului# -omitetul în sine tre&uia să fe constituit din cincizeci şi unul de
delegaţi regionali# "umai cinci erau c,inezi, în acelaşi timp, @as,ag+ul şi
Adunarea "aţională urmau să se menţină, deşi era clar că c,inezii
intenţionau să le marginalizeze şi ulterior să elimine orice urmă de guvernare
tradiţională#
$)# "B29 2?2%S 1YR
=n timp ce pe ,ârtie -<2A% promitea să realizeze un avans important în
direcţia autonomiei, realitatea era diferită# -ând -,en Vi i+a anunţat pe cei
numiţi, a reieşit că dintre aceşti cincizeci şi unul de delegaţi Hdintre care
niciunul nu fusese votatI, toţi, în afară de o mână de oameni, îşi datorau
situaţia c,inezilor8 lor li se permitea să+şi păstreze puterea şi proprietăţile
atâta timp cât nu se opuneau în vreun fel# -u alte cuvinte, totul era o
înscenare#
:ricum, au e'istat şi câteva surprize# 9na din acestea a constituit+o
numirea lui )o&sang (amten ca mem&ru al unui departament nou creat al
securităţii# 6iind o persoană atât de &inevoitoare şi &lândă, nu cred că era
vreo persoană mai puţin potrivită ca el pentru acest post# "u am să uit
niciodată e'presia de pe c,ipul său, când s+a întors de la o întâlnire cu
omologul său c,inez# %otul a mers &ine până când omul s+a întors spre
)o&sang (amten fcare o rupea niţel c,inezeşteI şi a între&at cum se spunea
în ti&etană 5ucide+l7# <ână în acea clipă, fratele meu l+a considerat pe acest
nou venit destul de plăcut şi desc,is, dar între&area acestuia l+a lăsat fără
grai# 4deea de a ucide c,iar şi o insectă îi era atât de străină, încât a fost
redus la tăcere# -ând a sosit la "or&uling3a în aceeaşi seară, e'presia sa era
plină de uimire# 5-e tre&uie să fac!7 a între&at el# Această poveste este o altă
ilustrare a diferenţelor dintre atitudinea c,inezilor şi cea a ti&etandlor# <entru
unii, uciderea finţelor umane era un fapt de viaţă/ pentru alţii F era de
neimaginat#
)a scurt timp după inaugurarea -<2A%, am auzit că autorităţile c,ineze
din @,am au făcut o tentativă de a învinge toţi liderii locali# Au realizat acest
lucru, c,emându+i pe toţi laolaltă, şi rugându+i să voteze în favoarea
introducerii 5reformelor democratice7, însemnând, de fapt, înfinţarea a
câtorva mii de cooperative agricole care urmau să îng,ită mai mult de
100#000 de gospodării din zona ce includea ?ar+c,u şi @arze# $intre cei trei
sute cincizeci de oameni pe care i+au adunat, în *ur de două sute fuseseră de
acord să continue reformele din momentul în care eu şi -a&inetul vom
comsimţi la aceasta# <atruzeci au afrmat că erau pregătiţi să accepte
imediat, iar restul au declarat că nici nu vroiau să audă de aceste aşa+zise
reforme# $upă aceasta, li s+a permis să meargă acasă#
: lună mai târziu, opozanţii au fost c,emaţi încă o dată, de data
aceasta la o cetate numită Xomd,a $zong, care este situată la nord+est de
-,amdo# $e îndată ce au pătruns cu toţii înăuntru, clădirea a fost încon*urată
de L#000 de soldaţi A<, iar captivilor li s+a spus că nu for f eli&eraţi, până
când nu vor f de acord să accepte reformele şi vor promite că vor a*uta la
aplicarea lor# $upă două săptămâni de prizonierat, aceştia au cedat# (e părea
că nu e'ista o altă alternativă# :ricum, în acea noapte, gărzile de la cetate s+
au
4% redus# 1ăzând în aceasta şansa lor, au evadat cu toţii şi au luat+o
înspre dealuri# $intr+o lovitură, c,inezii au creat un nucleu de răzvrătiţi, care
în anii ce au urmat, le+au produs multe difcultăţi#
4ncidentul de la Xomd,a $zong s+a petrecut cam în acelaşi timp când eu
am primit o copie a unui ziar, pu&licat de autorităţile c,ineze la @arze, în
@,am# (pre surprinderea mea, am văzut că acesta conţinea o fotografe cu
un rând de capete tăiate# -omentariul spunea ceva în genul că ele au
aparţinut unor 5criminali reacţionari7# Aceasta a fost prima mărturie concretă
a atrocităţii c,ineze pe care am văzut+o# $upă aceasta, ştiam de*a că orice
lucru teri&il pe care îl auzeam despre comportamentul noilor noştri stăpâni,
era adevărat# -,inezii, pe de altă parte, dându+şi seama de efectul negativ
pe care acest ziar î+a avut asupra oamenilor, au încercat să+l recupereze F
oferindu+se c,iar să cumpere e'emplarele vândute#
:dată cu această nouă informaţie, du&lată de înţelegerea faptului că
-<2A% nu era altceva decât tzuma Hpraf în oc,iI, am început să mă între&
dacă mai putea e'ista vreo speranţă pentru viitor# <rofeţia predecesorului
meu începea să se dovedească a f întru totul e'actă, îmi simţeam inima
grea# =n e'terior, viaţa mea continua aproape la fel# Mă rugam, meditam şi
studiam din răsputeri su& îndrumarea tutorilor mei# -ontinuam totodată ca
de o&icei, să iau parte la toate festivalurile şi ceremoniile religioase şi să
răspândesc sau să+mi însuşesc învăţături din când în când# 9neori, mă
foloseam de autoritatea mea pentru a călători şi părăseam ),asa pentru a
vizita diverse mănăstiri# : astfel de e'cursie a fost cea de la mănăstirea
2eting, reşedinţa 2egentului anterior, care era situată la câteva zile de
călătorie spre nord de ),asa# )a scurt timp după plecare, am primit o 1
scrisoare trimisă de un ti&etan important care trăia de*a în e'il# (ituaţia din
),asa devenise atât de gravă încât c,iar şi eu devenisem &ănuitor, şi în loc s+
o desc,id, am ţinut+o la mine, punând+o noaptea cu gri*ă su& pernă, până
când am plecat spre 2eting#
A fost o mare uşurare să ies din oraş şi să scap de ne&unia de a încerca
în mod simultan să conlucrez cu autorităţile c,ineze şi să diminuez pagu&ele
pe care le creau# -a de o&icei, am călătorit cât mai simplu posi&il şi am
încercat să rămân incognito, în felul acesta am putut să mă întâlnesc cu
oamenii din diverse zone şi să ascult ce au de spus# -u o ocazie anume, nu
departe de 2eting, am avut o conversaţie cu un păstor# 5-ine eşti!7 a între&at
el# ra un om înalt, voinic cu un păr lung, aspru şi des, ca de >ac3# 59n
servitor al lui $alai )ama7, i+am răspuns# Am discutat despre viaţa lui de la
ţară şi despre speranţele şi temerile sale pentru viitor, Ctia puţine
$)# "B29 2?2%S 1YL despre c,inezi şi nu fusese niciodată în
),asa# ra prea ocupat ca să+şi câştige e'istenţa din acest pământ cu solul
său sărac şi difcil, ca să+şi facă gri*i despre ceea ce se întâmplă în oraşe şi în
afara lor#
=n ciuda simplităţii sale, eram încântat să a.u că avea o credinţă
religioasă adâncă şi că $,aAma lui ;udd,a era în.oritoare c,iar şi în aceste
regiuni îndepărtate# l îşi trăia viaţa sa de ţăran oriunde, în consonanţă cu
"atura şi mediul încon*urător, acordând însă puţin interes lumii ciare se
întindea în afara orizontului său imediat# )+am între&at despre e'perienţele
sale cu autorităţile guvernamentale locale# Mi+a spus că erau în mare parte
corecţi, deşi unii erau cam &ăgăreţi# Mi+a făcut mare plăcere să discut cu el,
întrucât mi+a dat multe idei# Mai presus de toate, am a.at că în ciuda lipsei
totale de educaţie aAomului, el era mulţumit şi că, deşi nu avea nici cel mai
mic spri*in material, el era consolat cu ideea că viaţa pentru el era la fel cum
fusese pentru nenumărate generaţii ale strămoşilor săi şi care va continua în
mod cert să rămână la fel pentru copiii săi# =n acelaşi timp, am realizat că
această perspectivă asupra vieţii nu mai era corespunzătoare, că %i&etul nu
mai putea e'ista într+o izolare aleasă în mod paşnic, indiferent de urmările
-omunismului c,inez# -ând ne+am despărţit într+un sfârşit, am făcut+o ca doi
prieteni apropiaţi#
$ar povestea continuă# (+a întâmplat ca în ziua următoare să fu
c,emat să mă adresez oamenilor din satul alăturat, care era în drumul
nostru, şi să le dau &inecuvântarea mea# 9n tron realizat la întâmplare fusese
aşezat afară pentru mine şi mai multe sute de oameni s+au adunat acolo#
%otul a decurs &ine la început, dar privind împre*ur, l+am văzut pe prietenul
meu din ziua precedentă stând în mi*locul oamenilor, cu o privire plină de
uimire# "u+şi putea crede oc,ilor# 4+am zâm&it, dar el s+a ,ol&at înmărmurit în
sc,im&# Mi+a părut foarte rău că l+am păcălit#
-ând am a*uns efectiv la mănăstirea 2eting, şi m+am dus să+mi aduc
omagiile celei mai importante statui, îmi amintesc faptul că, fără nici un
motiv deose&it, am devenit foarte emotiv# Am avut un sentiment puternic de
a f atras într+un fel deose&it, de a avea o legătură vec,e cu acest loc# $e
atunci, m+am gândit adeseori să construiesc un loc de retragere la 2eting şi
să+mi petrec restul vieţii acolo#
=n timpul verii lui 19LU, a avut loc un incident care mi+a provocat mai
multă nefericire decât orice în trecut# Alianţa luptătorilor pentru li&ertate din
@,ampaAAmdo0a începuse să ai&ă un succes considera&il# <rin maiAiunie,
numeroase secţiuni ale drumului militar c,inez au fost distruse, împreună cu
un mare număr de poduri# Acest lucru era e'act de ceea ce mă temeam#
4ndiferent cât de reuşită era o mişcare de rezistenţă, c,inezii puteau s+o
înă&uşe în fnal prin simpla superioritate numerică şi a armelor automate# $ar
nu mă gândeam la un &om&ardament aerian asupra mănăstirii de la )it,ang
din @,am# Am plâns când mi s+a adus această veste, "u puteam să cred că
finţele umane erau capa&ile de o astfel de cruzime una faţă de cealaltă#
Acest &om&ardament a fost urmat de o tortură nemiloasă şi e'ecuţie a
soţiilor şi copiilor celor care luaseră parte la mişcarea de rezistenţă şi,
incredi&il, de maltratarea dezgustătoare a călugărilor şi maicilor# $upă
aceasta, aceşti oameni simpli, religioşi, au fost forţaţi F în pu&lic F să+şi calce
*urământul de celi&at între ei şi c,iar să ucidă oameni# "u ştiam ce să fac, dar
tre&uia să întreprind ceva# Am ceMrut imediat o întâlnire cu ?eneralul -,iang
@uo+,a, pe care l+am informat că intenţionam să+i scriu personal <reşedintelui
Mao# 5-um pot ti&etanii să mai ai&ă încredere în c,inezi dacă vă comportaţi
astfel!7 am între&at eu# 4+am spus verde în faţă că procedaseră greşit când
au întreprins astfel de lucruri# $ar toate acestea i+au dat apă la moară# -ritica
mea constituia o insultă la adresa <atriei Mume, care dorea doar să prote*eze
şi să ofere asistenţă oamenilor# $acă unii dintre compatrioţii mei nu doreau
reformele F reforme care ar aduce &enefcii maselor largi, întrucât s+ar
împiedica e'ploatarea lor F atunci ei tre&uiau să se aştepte să fe pedepsiţi#
2aţionamentul lui era delirant# 4+am spus că acestea nu pot *ustifca în nici un
fel tortura unor oameni nevinovaţi şi cu atât mai puţin &om&ardamentul
aerian#
ra inutil, evident# ?eneralul o ţinea pe+a lui# 9nica mea speranţă era
ca <reşedintele Mao să vadă că su&ordonaţii săi îi încalcă ordinele#
Am e'pediat o scrisoare imediat# $ar n+am primit nici un răspuns/
Astfel că am trimis încă una, tot pe cale ofcială# =n acelaşi timp, l+am convins
pe <,untsong `ang>al să transmită o a treia scrisoare lui Mao în mod
personal# $ar şi aceasta a rămas fără confrmare# <e măsură ce se scurgeau
săptămânile şi tot nu sosea nici o veste de la ;ei*ing, am început pentru
prima oară să mă îndoiesc serios de intenţiile conducerii c,ineze# Aceasta m+
a cutremurat# $upă vizita mea în -,ina, în ciuda multor impresii negative pe
care le+am avut, atitudinea mea faţă de comunişti era încă în general
pozitivă# Acum, însă, am început să văd cuvintele <reşedintelui Mao ca pe un
curcu&eu F frumos, dar fără su&stanţă#
<,untsong `ang>al sosise la ),asa în perioada inaugurării -<2A%# Am
fost foarte fericit să+l revăd# ra la fel de dedicat ca întotdeauna cauzei
-omunismului# $upă festivităţile din aprilie, el a însoţit nişte ofcialităţi
$)# "B29 2?2%S 1YZ c,ineze importante într+un tur al zonelor din
*ur# )a întoarcere, mi+a relatat o poveste amuzantă# 9na din ofcialităţile
c,ineze a între&at un ţăran ce trăia într+o comunitate agricolă îndepărtată, ce
gândea el despre noul regim# :mul a răspuns că era foarte &ucuros# 5-u
e'cepţia unui singur lucru# Această nouă ta'ă7# 5-e ta'ă nouă!7 a între&at
delegatul# 5%a'a de aplauze# $e fecare dată când un c,inez vine în vizită,
tre&uie să ieşim cu toţii şi să aplaudăm7#
Am simţit mereu că atât timp cât <,untspng `ang>al se &ucura de
încrederea <reşedintelui Mao, mai e'ista o speranţă pentru %i&et# $upă ce el
a plecat la ;ei*ing încă o dată, i+am înaintat o cerere ?eneralului -,iang -,in+
0u ca el să fe trimis în %i&et ca secretar de <artid# )a început ideea a fost
acceptată în principiu, dar s+a aşternut o lungă pauză înainte de a mai a.a
ceva#
)a sfârşitul lui 19LZ, o ofcialitate c,ineză m+a informat că <,ungtsong
`ang>al nu va mai veni în %i&et întrucât era un om periculos# Am fost uimit
să aud acest lucru, deoarece ştiam că <reşedintele Mao îl aprecia foarte mult#
$elegatul a e'plicat că e'istau mai multe cauze, primul şi cel mai important
find faptul că atunci când a locuit în @,am, înainte de a veni în ),asa,
<,ungtsong `ang>al a organizat un <artid -omunist %i&etan separatist care
nu fusese desc,is mem&rilor de naţionalitate c,ineză# <entru această crimă
el a fost retrogradat şi i s+a interzis să se mai întoarcă în %i&et# Mi+a părut rău
să aud astfel de lucruri F şi c,iar şi mai rău când, în anul următor, am auzit că
vec,iul meu prieten a fost dat afară din serviciu şi &ăgat la înc,isoare# A stat
acolo desemnat ofcial 5non+persoană7, până la sfârşitul anilor MZ0# Ci toate
acestea, în ciuda faptului că fusese un -omunist sincer şi devotat, după cum
putuse remarca toată lumea# M+a făcut să realizez faptul că liderii c,inezi nu
erau cu adevărat Mar'işti, devotaţi cauzei unei lumi mai &une pentru toţi, ci
cu adevărat ultranaţionalişti# $e fapt, aceşti oameni nu erau nimic altceva
decât nişte c,inezi şovini pozând în -omunişti# Autorităţile actuale din -,ina
cunosc acest lucru, iar eu încă mai am speranţe de a mă mai întâlni cu ele#
9n foarte &inevenit oaspete la ),asa în timpul primăverii lui 19LU a fost
Ma,ara*a,ul @umar din (i33im, <rimul încoronat al micului stat care se
situează de+a lungul unei părţi din graniţa noastră cu 4ndia, nu departe de
$romo# ra un om încântător8 înalt, tăcut, &lândşi calm, cu urec,i mari# A
adus cu sine veşti minunate, su& forma unei scrisori de la societatea Ma,a
;od,i, al cărui <reşedinte era# Această organizaţie care îi reprezenta pe
;udd,iştii de pe întregul su&continent, mă invita să particip la cele&rarea
M;udd,a X>anti pentru a comemora cea de+a Y#L00+a aniversare a lui )ord
;udd,a#
ra nemaipomenit# <entru noi, ti&etanii, 54ndia este Ar>a&,umi,
<ământul (fânt# %oată viaţa mea tân*isem să merg într+un pelerina* acolo8 era
locul pe care doream cel mai tare să+l vizitez# ;a mai mult, o e'pediţie în
4ndia putea să+mi ofere ocazia de a vor&i cu <andit "e,ru şi alţi descendenţi
ai lui Ma,atma ?and,i# 1oiam cu disperare să pot lua contact cu ?uvernul
4ndian, c,iar şi pentru a vedea cum funcţionează o democraţie# $esigur că
e'ista o neşansă ca c,inezii să nu mă lase să plec, dar tre&uia să încerc#
$eci, am dus scrisoarea ?eneralului 6ân Ming#
$in nefericire, 6ân Ming era de departe cel mai dezagrea&il dintre
autorităţile c,ineze locale# M+a primit destul de politicos# $ar când i+am
e'plicat scopul vizitei mele, a devenit evaziv# "u credea că era o idee &ună#
rau mulţi reacţionari în 4ndia# ra un loc periculos# $e altfel, -omitetul
<reparator era foarte ocupat şi se îndoia că aş putea f învoit, 5:ricum7, a
spus el, 5este doar o invitaţie din partea unei societăţi religioase# "u este ca
şi când ar f de la ?uvernul 4ndian în sine# $eci, nu+ţi fe teamă, nu tre&uie să
accepţi7# ram distrus# ra clar că autorităţile c,ineze intenţionau să mă
împiedice să+mi îndeplinesc îndatoririle religioase#
A trecut o perioadă de câteva luni, timp în care nu s+a mai pomenit
nimic despre ;udd,a X>anti# Apoi, undeva pe la mi*locul lui octom&rie, 6ân
Ming m+a contactat ca să între&e pe cine doream să numesc şef de delegaţie8
indienii tre&uiau să ştie# Am răspuns că am să+l trimit pe %ri*ang 2inpoc,e,
%utorele meu (ecund, adăugând că delegaţia era gata să plece de îndată ce
el dădea autorizarea fnală# Au mai trecut încă două săptămâni şi, treptat, am
început să elimin această pro&lemă din minte, când dintr+odată, -,iang+0u,
care tocmai revenise de la ;ei*ing, veni să+mi spună că ?uvernul -,inez
decisese că puteam totuşi pleca# "u puteam să+mi cred urec,ilor, atât de
fericit eram# 5$ar să fi atent7, m+a avertizat el# 5(unt multe elemente
reacţionare şi spioni în 4ndia# $acă încerci să faci ceva împreună cu ei, ceea
ce s+a întâmplat în 9ngaria şi <olonia, se va întâmpla şi în %i&et7# H(e referea
la răspunsul &rutal al ruşilor la re&eliunile din aceste ţări#I -ând a terminat de
vor&it, am realizat că tre&uie să masc,ez marea mea &ucurie şi în sc,im&,
să+mi dau silinţa să apar foarte neliniştit# Am afrmat că eram cu adevărat
surprins şi îngri*orat de această informaţie despre imperialişti şi reacţionari#
Aceasta l+a mai liniştit pe -,iang şi a continuat pe un ton mai conciliator#
5"u+ţi face prea multe gri*i7, a spus el# 5$acă ai ceva difcultăţi, Am&asadorul
nostru va f întotdeauna acolo ca să te a*ute7# -u aceasta, întâ,firea nofttră
s+a înc,eiat# ?eneralul s+a ridicat şi prin formalismul
$)# "B29 2?2%S 1Y9
G# J+J+J+J+J+
:&işnuit, m+a părăsit# $e îndată ce a plecat, m+am repezit afară
zâm&ind de+mi a*ungea gura până la urec,i, ca să le anunţ vestea
însoţitorilor mei# =n cele câteva zile care au mai rămas până la plecarea
noastră, am auzit o poveste interesantă despre această întorsătură &ruscă în
atitudinea autorităţilor c,ineze# %ranspirase vestea că -onsulatul 4ndian din
),asa îi între&ase pe ofcialii mei dacă voi merge în 4ndia să iau parte la
festivităţi# -ând li s+a dat un răspuns negativ, indienii au transmis mesa*ul
?uvernului lor F cu rezultatul că $l# "e,ru a intervenit personal în favoarea
mea# =nsă autorităţile c,ineze tot nu vroiau să mă lase să plec# Ci aceasta
până când ?eneralul -,iang s+a reîntors în ),asa şi a descoperit că -onsulul
indian relatase la mai multe persoane despre comunicatul lui "e,ru că, su&
ameninţarea încălcării relaţiilor -,ino+4ndiene, c,inezii erau o&ligaţi să se
răzgândească#
Am părăsit în fnal ),asa spre sfârşitul lui noiem&rie 19LU, plin de
&ucuria perspectivei de a mă mişca li&er, fără supraveg,erea constantă a *
unora sau a altora dintre ofcialităţile c,ineze# Antura*ul meu era destul de# 4
restrâns şi, datorită drumurilor militare care de acum se întindeau de la nord,
Mi la sud, am putut să călătorim aproape tot timpul cu maşina până la
(i33im# A)a (,igatse am făcut o pauză ca să+l luăm pe <anc,en )ama şi am
continuat HMr apoi drumul până la -,um&it,ang, ultima aşezare înainte de
trecătoarea Pf "at,u, unde se a.ă şi graniţa# Acolo am sc,im&at maşinile şi
am urcat pe X d cai, luându+mi la revedere de la ?eneralul Nin Ming+>i, care
ne+a însoţit de * * la ),asa# <ărea cu adevărat întristat să mă vadă plecând#
-red că era convins de faptul că viaţa mea era în pericol din partea
imperialiştilor străini, spionilor, revanşarzilor şi altor demoni din panteonul
-omunist# M+a mai avertizat şi el conform indicaţiilor ?eneralului -,iang şi m+
a îndemnat să fu atent, adăugând că tre&uie să le fac cunoscut oricăror
reacţionari străini pe care îi întâlnesc, totul despre marele progres al %i&etului
de la 5li&erare7 încoace# $acă nu mă credeau, a spus el, puteau să vină în
%i&et să vadă ei înşişi# )+am asigurat că îmi voi da toată silinţa# -u aceasta,
m+am întors să mă urc pe ponei şi am început să merg pe lungul drum ce se
pierdea în ceaţă#
=n vârful trecătorii "at,u se a.a o movilă de pietre ca semn de ,otar,
împânzită cu steaguri colorate de rugăciuni# $upă cum era tradiţia, am mai
adăugat fecare câte o piatră la movilă şi am strigat din răsputeri 5),a ?>al
)oQ7 H51ictorie zeilorQ7I, înainte de a începe să co&orâm în regatul (i33im# $e
partea cealaltă, e'act la &aza trecătorii, ne+a întâmpinat un grup de &un
venit, constând dintr+o fanfară militară, care a intonat atât imnul naţional
ti&etan, cât şi pe cel indian, precum şi mai multe ofcialităţi# 9nul dintre
aceştia era dl# Apa ;# <ant, fost consul indian în ),asa iar acum :fţer <olitic
în (i33im# ra de faţă şi (onam %opg>al @azi, care tre&uia să fe translatorul
meu pe parcursul vizitei# Ci, desigur, prietenul meu %,ondup "amg>al,
Ma,ara*a,ul @umar, era şi el acolo#
$e la graniţă, am fost escortat spre o aşezare a.ată pe marginea
lacului %songo, unde ne+am petrecut noaptea# ra de pe acum foarte
întuneric şi rece, iar zăpada era destul de înaltă# )a sosire, am avut o surpriză
plăcută F %a3tser 2inpoc,e şi ?>alo %,ondup, pe care nu+i mai văzusem de*a
de câţiva ani, au venit să mă întâmpine# )o&sang (amten şi micul %enzin
-,oeg>al au călătorit şi ei cu mine, deci, pentru prima oară în viaţa noastră,
toţi cei cinci fraţi eram împreună#
Oiua următoare am călătorit la ?angto3, capitala (i33im+ului, mai întâi
călare pe ponei, apoi cu un *eep şi apoi, pe ultima sută de metri, cu un vagon+
salon# =n acel moment am fost întâmpinat de Ma,ara*a,ul (i33im+ului şi de
Cir %as,i "amg>al care venise cu maşina sa# Apoi a urmat un incident
amuzant, dar grăitor# %ocmai când intram în ?angto3, convoiul s+a oprit în
mi*locul unei mari mulţimi de oameni care se adunase# Mii de oameni,
inclusiv mulţi şcolari veseli, făceau presiuni din toate părţile, aruncând 3atas
şi .ori, împiedicându+ne să avansăm, când, deodată, un tânăr c,inez
necunoscut a apărut ca din pământ# 6ără nici un cuvânt, a smuls steagul
ti&etan ar&orat într+o parte a maşinii F pe partea opusă find steagul statului
(i33im F şi l+a înlocuit cu o .amură c,ineză#
Am petrecut o noapte în ?angto3, înainte de a pleca în ziua următoare,
dimineaţa foarte devreme către aeroportul ;agdogra# =mi amintesc că a fost
o călătorie neplăcută# ram foarte o&osit după călătoria de la ),asa şi pe
deasupra, se mai dăduse şi un &anc,et în noaptea precedentă# 4ar, colac
peste pupăză, spre disperarea mea, ni se serviseră macaroane la de*un, iar
căldura din maşină era sufocantă pe măsură ce co&oram spre câmpiile
indiene#
Avionul care ne aştepta era mult mai conforta&il +M Mcât cel# -u care
călătorisem în -,ina# "e+a dus la Alla,a&ad, unde nen *prit pentru a lua
prânzul, iar apoi la aeroportul <alam din "e0 $el,i# B# %imp ce z&uram la mii
de picioare deasupre oraşelor şi a satelor indiene supraaglomerate, re.ectam
la modul total diferit de gândire al 4ndiei faţă de cel al -,inei# "u fusesem
decât câteva ore aici şi de*a simţeam o mare prăpastie între modul de a f al
acestor două ţări# 4ndia părea mult mai desc,isă şi mai dega*ată în
pro&lemele sale#
Această impresie mi+a fost reiterată când am aterizat în capitala 4ndiei#
: numeroasă gardă de onoare ne aştepta, împreună cu $l# "e,ru, <rimul
$)# "B29 2?2%S 1R1
Ministru şi $r# 2ad,a3ris,nan, 1ice+<reşedinte# ra mai multă paradă şi
ceremonie decât tot ceea ce văzusem eu în -,ina, dar, în acelaşi timp,
fecare cuvânt rostit, fe întru întâmpinarea <rimului Ministru, sau în particular
de o ofcialitate mai neînsemnată, avea un su&strat de sinceritate# :amenii
îşi e'primau sentimentele lor reale şi nu spuneau doar ceea ce credeau că
tre&uie să spună# "u era nici un artifciu#
$e la aeroport, am fost dus direct la 2as,trapat,i ;,avan ca să+l
întâlnesc pe <reşedintele 4ndiei, $r# 2a*endra <rasad# ra un om destul de
&ătrân, greoi şi foarte umil# -ontrasta enorm cu ag,iotantul său, un &ăr&at
înalt, splendid, într+o uniformă impresionantă, însoţit de foarte eleganta
escortă personală de paradă#
Oiua următoare, am făcut un pelerina* la 2a*g,at, situat pe malul râului
Xamuna, unde fusese în,umat Ma,atma ?and,i# ra un loc frumos şi liniştit şi
mă simţeam foatre recunoscător că mă a.am acolo, oaspete al unor oameni
care, ca şi mine, au îndurat dominaţia străină8 recunoscător de a f totodată
într+o ţară care adoptase A,imsa, doctrina lui Ma,atma despre non+violenţă#
=n timp ce mă rugam, am simţit totodată şi o mare amărăciune că nu am
putut să+l întâlnesc pe ?and,i personal şi o mare &ucurie în faţa magnifcului
e'emplu al vieţii sale# <entru mine, el era F şi este încă +politicianul
desăvârşit, un om care şi+a investit credinţa în manifestarea altruismului mai
presus de orice consideraţii personale# ram convins totodată, că
devotamentul său faţă de cauza non+violenţei era singurul mod de a face
politică#
9rmătoarele zile am fost preocupat cu festivităţile ;udd,a X>anti# =n
timpul acestora, am vor&it despre credinţa mea că învăţăturile $omnului
;udd,a puteau conduce nu numai la pace în vieţile oamenilor, dar şi la o
pace între, naţiuni# M+am folosit de acest prile* şi ca să discut cu mulţi adepţi
ai lui ?and,i despre modul în care 4ndia şi+a do&ândit independenţa prin non+
violenţă#
9na dintre descoperirile mele principale în legătură cu 4ndia la acel
moment, era că deşi &anc,etele şi recepţiile la care eram frecvent invitat
erau considera&il mai puţin pregătite decât cele la care luasem parte în
-,ina, atmosfera predominantă de sinceritate însemna un prile* de a dezvolta
o prietenie adevărată# Aceasta contrasta în mod direct cu e'perienţa mea din
2epu&lica <opulară, unde impresia produsă era că poţi sc,im&a părerea
oamenilor numai prin &rutalitate# <uteam să fac acum nişte comparaţii şi să
realizez faptul că aceea era o gândire greşită# "umai prin dezvoltarea unui
respect mutual şi într+un spirit de dreptate se poate împlini prietenia# <rin
acesta modalitate este posi&il să impulsionezi minţile umane, şi niciodată
prin forţă#
-a rezultat al acestor o&servaţii şi luând aminte la un vec,i prover&
ti&etan care spune că un prizonier care a reuşit o dată să scape nu ar tre&ui
să se ducă înapoi, am început să mă gândesc să rămân în 4ndia# M+am
,otărât să e'plorez posi&ilitatea de a cere azil politic în momentul când îl voi
întâlni pe <andit "e,ru, ceea ce s+a petrecut la scurt timp#
$e fapt, m+am întâlnit cu <rimul Ministru de mai multe ori# ra un om
înalt, &ine făcut, ale cărui trăsături nordice erau accentuate de mica lui
&onetă în stil ?and,i# =n comparaţie cu Mao, el părea a f mai puţin sigur pe
sine, dar nu avea nici o fărâmă de aer dictatorial# <ărea onest F fapt pentru
care a şi fost ulterior înşelat de -,ou n+lai# <rima oară când ne+am întâlnit,
m+am folosit de prile* pentru a+i e'plica în amănunţime întreaga poveste
despre modul în care c,inezii au invadat ţara noastră liniştită, despre cât de
nepregătiţi eram să întâmpinăm un duşman şi cât de tare m+am străduit să+i
împac pe c,inezi de îndată ce am înţeles că nimeni de pe glo& nu era pregătit
să facă cunoscut opiniei internaţionale dreptul nostru legitim la
independenţă#
)a început a ascultat şi a apro&at politicos# $ar cred că discursul meu
pătimaş a fost prea lung pentru el şi după un timp păru că+şi pierde
capacitatea de concentrare ca şi când ar f pe cale să înc,eie discuţia, în cele
din urmă, mă privi şi spuse că înţelegea ce spuneam# 5$ar tre&uie să
înţelegeţi7, a continuat întrucâtva neră&dător, 5că 4ndia nu vă poate spri*ini7,
în timp ce spusese aceste cuvinte într+o engleză curată, faimoasa sa &uză
inferioară tremurase ca şi când ar f fost în rezonanţă cu sunetul vocii sale#
Aceasta era o veste rea, dar nu întru totul neaşteptată# Ci deşi "e,ru îşi
e'primase de acum în mod categoric poziţia sa, am continuat spunând că mă
gândeam să cer azil în 4ndia# 4arăşi a o&iectat# 5%re&uie să vă întoarceţi în ţara
dumneavoastră ca să cola&oraţi cu c,inezii pe &azele 5Acordului5 în
Captesprezece <uncte7# Am protestat, spunând că am încercat de*a tot ce era
omeneşte posi&il, adăugând că de fecare dată când crezusem că a*unsesem
la o înţelegere cu autorităţile c,ineze, ei îmi înşelau încrederea# 4ar acum
situaţia în partea de est a %i&etului era atât de mult înrăutăţită, încât mă
temeam de represalii violente în masă, care ar putea sfârşi prin a distruge
întreaga naţiune# -um puteam oare să mai cred eu că 5Acordul7 în
Captesprezece <uncte era aplica&il în continuare! =n fnal, "e,ru adăugă că
va vor&i personal pe această temă cu -,ou n+lai, care tre&uia să
[J $)# "B29 2?2%S 1RR sosească în $el,i c,iar în ziua următoare
find în drum spre uropa# l va aran*a totodată să mă întâlnesc cu Ministrul
-,inez#
"e,ru era la fel de &un ca şi cuvintele pe care le rostea şi, în dimineaţa
următoare, l+am însoţit la aeroportul <alam unde el mi+a aran*at să+l văd pe
-,ou în seara aceea# -ând ne+am reîntâlnit, l+am găsit pe vec,iul meu
prieten la fel cum îl ştiam/ plin de şarm, zâm&ete şi şiretenie# $ar eu nu am
răspuns la deprinderile sale a&ile, în sc,im&, i+am spus destul de direct
despre îngri*orarea mea referitoare la modul în care se comportau autorităţile
c,ineze în %i&etul de est# Am scos în evidenţă totodată diferenţa vizi&ilă pe
care o o&servasem între <arlamentul 4ndian şi sistemul de guvernare c,inez8
li&ertatea poporului din 4ndia de a se e'prima e'act după cum simţeau, c,iar
să şi critice, ?uvernul dacă considerau necesar acest lucru# -a de o&icei,
-,ou a ascultat cu atenţie înainte de a răspunde cu cuvine care mângâiau în
mod pozitiv urec,ile# 5Aţi asistat în -,ina numai la lucrările <rimei Adunări7, a
spus el# 5$e atunci, s+a întrunit a $oua Adunare şi totul s+a sc,im&at în mod
indiscuta&il în &ine7# "u+l mai credeam, dar era inutil să discutăm în
contradictoriu# Apoi a adăugat că auzise un zvon precum că eu mă gândeam
să rămân în 4ndia# Ar f o greşeală, mă avertiză el# Nara mea avea nevoie de
mine# Acesta poate că era adevărat, dar simţeam că nu rezolvasem nimic cu
el#
-ei doi fraţi ai mei, %a3tser 2inpoc,e şi ?>alo %,ondup s+au întâlni şi ei
cu -,ou sau 5-,e0 and )ie7A5Mestecă şi Minte7An#t# Adupă cum îl numise un
ziar indian în timpul şederii sale în $el,i# i erau şi mai dest,işi decât mine, şi
i+au spus că nu aveau nici o intenţie să se întoarcă în ),asa, în ciuda
rugăminţilor sale de a proceda astfel, între timp, am început în sfârşit
pelerina*ele mele la locurile sfnte din 4ndia, în timpul cărora am încercat să
uit de politică# $in păcate, îmi era aproape imposi&il să+mi scot din minte
gândurile neliniştitoare despre soarta ţării mele# <ânc,en )ama, care mă
însoţea peste tot, era o reamintire constantă a situaţiei noastre teri&ile# "u
mai era nici el &ăieţelul &la*in şi umil pe care îl cunoscusem înainte8 presiunile
sistematice făcute de către c,inezi asupra minţii sale de adolescent, au avut
un efe, ct inevita&il#
%otuşi găseam unele momente în care puteam să mă concentrez în
totalitate asupra adâncilor sentimente de &ucurie şi veneraţie, în timp ce
călătoream de+a lungul ţării, de la (anc,i la A*anta, apoi la ;od, ?a>a şi
(arnat,8 simţeam că m+am întors la patria mea spirituală# %oate îmi păreau
întrucâtva familiare#
=n ;i,ar am vizitat "alanda, loc al celei mai mari şi renumite
universităţi
;ucld,iste, din care au rămas doar nişte ruine de sute de ani# Mulţi
învăţaţi ti&etani studiaseră acolo iar acum, când mă uitam la *alnicile
mormane de moloz care consemnau locul de naştere al unora dintre cele mai
profunde idei ;udd,iste, am realizat încă o dată veridicitatea doctrinei
4mpermanenţei#
=n fnal, am a*uns la ;od, ?a>a# ram adânc mişcat de faptul că mă
a.am c,iar în locul în care $omnul ;udd,a atinsese 4luminarea# $ar fericirea
mea nu a durat mult# =n timpul şederii de acolo, am primit un mesa* de la
escortele mele c,ineze care spuneau că -,ou n+lai se întorcea la $el,i şi
vroia să mă vadă# Apoi în (arnat,, am primit o telegramă de la ?eneralul
-,iang -,in+0u în care îmi cerea să mă întorc în ),Maşa imediat# 2eacţionari
su&versivi şi cola&oratori imperialişti plănuiau o revoltă iar prezenţa mea era
necesară de urgenţă, spunea acesta#
M+am întors la $el,i cu trenul şi am fost întâmpinat în gară de
Am&asadorul -,inei# (pre neliniştea )ordului meu Cam&elan şi a gardei
personale, el a insistat să călătoresc cu el în maşina lui până la am&asadă,
unde urma să+l întâlnesc pe -,ou n+lai# -ei doi &ăr&aţi se temeau că aş
putea f răpit, iar când am a*uns la am&asadă, nu erau siguri dacă eu eram
acolo cu adevărat sau nu, astfel încât au rugat pe cineva să+i lase să+mi ducă
un plovăr ca să le vadă reacţia, între timp, purtam o discuţie pe faţă cu -,ou#
l mi+a spus că situaţia din %i&et s+a deteriorat, adăugând că autorităţile
c,ineze erau gata să folosească forţa şi să înă&uşe orice revoltă populară#
)a cest punct, mi+am reafrmat în mod sincer îngri*orarea în faţa
comportamentului c,inezilor din %i&et, forţându+ne să adoptăm reforme
nedorite, în ciuda reasigurărilor e'plicite că nu vor face acest lucru# Mi+a
răspuns din nou cu un mare şarm, spunând că <reşedintele Mao a anunţat că
nu vor f introduse nici un fel de reforme în %i&et pentru cel puţin şase ani de
acum încolo# Ci dacă nici atunci nu eram încă pregătiţi, acestea puteau f
amânate şi cincizeci de ani, dacă era nevoie8 -,ina era acolo numai ca să ne
a*ute# %ot nu eram convins# -,ou a continuat, spunând că înţelesese că
plănuisem o vizită la @alimpong# ra adevărat# 6usesem rugat să răspândesc
nişte învăţături numeroasei populaţii ti&etane care trăia acolo# M+a sfătuit cu
tărie să nu fac acest lucru întrucât locul era 5plin de spioni şi de elemente
reacţionare7# A adăugat că ar tre&ui să fu foarte atent în ce ofcialitate
indiană aveam încredere8 că unii erau &uni, dar alţii erau periculoşi# Apoi a
sc,im&at su&iectul# ram eu pregătit, a între&at el, să mă întorc la "alanda
şi, în calitatea mea de reprezentant al 2epu&licii <opulare -,ineze, să prezint
organizaţiei de acolo o trecere în revistă şi o reamintire
$)# "B29 2?2%S 1RL a lui %ang sMen, maestrul spiritual c,inez!
Ctiind că <andit "e,ru urma să fe prezent la această funcţiune ofcială, am
acceptat#
-ând l+am văzut ulterior, <rimul Ministru indian avea asupra sa o copie
a 5Acordului7 în Captesprezece <uncte# M+a îndemnat din nou să mă întorc în
%i&et şi să cola&orez cu c,inezii pe &aza 5Acordului7# "u era altă alternativă,
a spus el, adăugând că tre&uie să ne facă cunoscut faptul că 4ndia nu putea
acorda asistenţă %i&etului# Mi+a spus de asemenea că tre&uie să fac precum
spune -,ou n+lai şi să mă întorc în ),asa fără să mă opresc la @alimpong#
$ar când am insistat asupra acestui punct, el s+a răzgândit &rusc# 54ndia este
o ţară li&eră, de fapt7, a spus el# 5"u aţi încălca nici o lege de aici7# Apoi s+a
ocupat de toate aran*amentele necesare vizitei#
ra fe&ruarie 19LZ când am călătorit cu trenul împreună cu câţiva
însoţitori spre -alcutta# <e drum, îmi amintesc că mama mea, necunoscând
nici o restricţie şi simţindu+se comple li&eră, a adus un mic cuptoraş şi ne+a
gătit cel mai delicios t,ugpa Hsupă cu fdea, tradiţională în %i&etI# $upă
sosirea noastră în capitala ;engalului de 1est, au mai rămas câteva zile
înainte de a z&ura în nord, spre ;agdogra, unde poalele munţilor Bimala>a îşi
încep urcuşul din imensitatea dogoritoare a câmpiilor indiene# <e ultima
porţiune din drum, am călătorit cu un *eep# -ând am a*uns la @alimpong, m+
am dus să locuiesc în aceeaşi casă, a unei familii din ;,utan, în care a stat şi
predecesorul meu o dată, în timpul perioadei sale de e'il în 4ndia# Mi+au dat
aceeaşi cameră pe care o folosise şi el# ra o senzaţie ciudată să te a.i acolo
în condiţii atât de similare# 6amilia acestei gazde foarte prietenoase era
aceea a <rimului Ministru ;,utanez, care a fost asasinat ulterior# rau trei
&ăieţi tineri, cel mai mic ocupându+se foarte mult de oaspete# 1enea tot
mereu în camera mea, ca şi când m+ar verifca# Apoi, râzând, co&ora pe
&alustradă#
)a scurt timp după sosirea mea, m+am întâlnit cu )u3,ang0a, fostul
meu <rim Ministru, care sosise de curând din ),asa, c,ipurile în pelerina*# Am
fost foarte &ucuros să+l văd, deşi am descoperit repede că se opune cu
ve,emenţă întoarcerii mele acasă# -ei doi fraţi ai mei, care călătoriseră şi ei
la @alimpong, erau de acord cu el şi încercau acum să mă convingă să rămân#
-ei trei au implorat totodată @as,ag+uca să nu mă lase să mă întorc, în
timpul şederii în ;od, ?a>a, fraţii mei au luat contact cu o serie de politicieni
indieni solidari, unul dintre aceştia F Xa>a <ra3as, "ara>an F a promis ca cu o
primă ocazie din viitorul apropiat să ridice glasul 4ndiei în spri*in pentru
li&ertatea %i&etului# 6raţii mei, )u3,ang0a şi încă câţiva, erau convinşi că
atunci când acest lucru se va întâmpla, "e,ru va f forţat să susţină
independenţa %i&etului, în fond, 4ndia nu ar f favorizată să ai&ă trupe c,ineze
la graniţa de nord# $ar eu nu eram convins# )+am între&at pe "ga&o "ga0ang
Xigme Hconducătorul delegaţiei care î fost forţată să semneze 5Acordul7 în
Captesprezece <uncteI, care făcea parte totodată din antura*ul meu ce
credea în acest sens# (fatul lui era ca pe cât posi&il, să venim cu un plan
concret, atunci poate că merita să ne gândim să rămânem#
$ar în a&senţa oricărui lucru concret, el simţea că nu aveam altă
alternativă, decât să mă întorc#
G Am consultat oracolul# 'istă trei principale oracole ale căror sfat îl
poate cere $alai )ama# $ouă dintre ele, "ec,ung şi ?adong, erau prezente#
Amândouă spuneau că tre&uia să mă întorc# )u3,ang0a intră în timpul uneia
dintre aceste consultări, iar oracolul s+a înfuriat şi i+a spus să rămână afară#
-a şi când oracolul ar f ştiut că )u3,ang0a se ,otărâse de*a# $ar acesta l+a
ignorat şi s+a aşezat# Apoi s+a apropiat de mine şi a spus8 5-ând oamenii
devin disperaţi, ei îi consultă pe zei# 4ar când zeii devin disperaţi, spun
minciuniQ7
-ei doi fraţi ai mei erau neînduplecaţi în a mă convinge să nu mă întorc
în %i&et# -a şi )u3,ang0a, ei erau amândoi puternici şi persuasivi# "iciunul nu
putea înţelege ezitarea mea# i credeau că dacă e'istenţa poporului l ti&etan
era ameninţată, c,inezii tre&uiau înfruntaţi în orice fel posi&il# -ea mai &ună
cale de a face acest lucru, credeau ei, era ca eu să rămân în 4ndia# ra posi&il
să găsesc a*utor e'tern, pe care ei erau convinşi că ar f uşor de o&ţinut# i
erau siguri că America ne+ar a*uta#
$eşi nu fusese vor&a la acea vreme de o luptă armată împotriva
c,inezilor, fraţii mei, fără ştirea mea, făcuseră de*a legătura cu Agenţia
-entrală de 4nteligenţă americană# Aparent, americanii considerau că merita
să asigure o asistenţă limitată luptătorilor ti&etani pentru li&ertate, nu pentru
că le+ar f păsat de independenţa %i&etului, ci ca o parte din eforturile lor de a
desta&iliza toate guvernele -omuniste de pe glo&# i s+au anga*at în această
privinţă să+i aprovizioneze pe cale aeriană cu o cantitate limitată de
armament simplu pe luptătorii pentru li&ertate# Au mai făcut şi planuri pentru
-4A de a antrena câţiva dintre ei în te,nica de g,erilă de răz&oi şi apoi să+i
paraşuteze în %i&et# $esigur, că fraţii mei au considerat mai înţelept să+mi
ascundă această informaţie# i ştiau care ar f fost reacţia mea#
-ând le+am e'plicat, deşi înţelegeam logica argumentelor lor, că nu pot
să le accept, ?>alo %,ondup a început să dea semne de nervozitate# l era F
şi este încă F cel mai în.ăcărat patriot dintre fraţii mei# Are un caracter
$)# "B29 2?2%S foarte puternic şi o tendinţă de devoţiune până la
încăpăţânare# $ar su.etul lui este &un şi, dintre noi toţi, el a fost cel mai
afectat de moartea mamei# A plâns foarte mult# %a3tser 2inpoc,e era mai
îngăduitor decât ?>âlo %,ondup, dar dedesu&tul aparenţei de calm şi
*ovialitate se găsea un su&strat dur şi neînduplecat# l era &un într+o situaţie
de criză, dar cu această ocazie a dat şi el semne de e'asperare, în fnal,
niciunul nu m+a înduplecat, iar eu m+am ,otărât să mă întorc în %i&et pentru
a le da c,inezilor, o ultimă şansă, în conformitate cu sfaturile lui "e,ru şi
asigurările lui -,ou n+lai#
$upă ce am plecat din @alimpong, am fost o&ligat să rămân o lună
înc,eiată în ?angto3 înainte de a putea să mai traversez încă o dată
trecătoarea "at,u# $ar nu am regretat deloc acest lucru, şi am proftat de
Mocazie, pentru a răspândi învăţături în rândul populaţiei din zonă#
=n cele din urmă, cu inima grea, am pornit pe drumul de întoarcere
către ),asa spre sfârşitul lui martie 19LZ# Amărăciunea mea s+a amplifcat în
urma deciziei din ultima clipă a lui )o&sang (amten de a rămâne în 4ndia,
datorită condiţiilor fzice precare de pe urma unei operaţii recente de
apendicită#
-ând am a*uns la graniţă şi mi+am luat rămas &un de la ultimii prieteni
indieni F care au plâns cu toţii/ spiritul meu s+a tul&urat şi mai tare# <rintre
steagurile colorate de rugăciune ale %i&etului, .uturau cel puţin douăzeci de
.amuri de un roşu+sângeriu proclamând 2epu&lica <opulară -,ineză# "u era
nici o consolare în faptul că ?eneralul -,in 2,a0o+r,en venise în
întâmpinarea mea# -ăci, deşi era un om &un şi sincer, nu puteam să nu+l
privesc mai degra&ă su& aspectul uniformei militare pe care o purta, decât
su& cel al 5eli&eratorului7#
-A<4%:)9) CA<%
6uga în e'il
:$A%S %2-9%S graniţa ti&etană, m+am îndreptat spre ),asa prin
$romo, ?>antse şi (,igatse# =n fecare loc m+am adresat unei adunări largi de
oameni, la care am invitat atât ofcialităţi ti&etane, cât şi c,ineze# Am insistat
asupra faptului că era de datoria fecăruia să îndrepte greşelile ori de câte ori
le întâlnea, indiferent cine le făcea# Mi+am îndemnat totodată poporul să
adere strict la principiile 5Acordului7 în Captesprezece <uncte# )e+am relatat
convor&irile purtate cu "e,ru şi -,ou n+lai şi modul în care <reşedintele Mao
însuşi anunţase în mod pu&lic faptul că %i&etul nu era încă pregătit pentru
reforme, în fnal, le+am reamintit faptul că c,inezii afrmau că se a.au în %i&et
pentru a a*uta ti&etanii# $acă vreuna din autorităţi nu coopera, aceasta
acţiona împotriva politicii <artidului -omunist# Am adăugat că alţii puteau f
lăsaţi să cânte imnuri de laudă, dar noi, conform directivelor <reşedintelui
Mao, tre&uie să fm auto+critici# )a acestea, c,inezii de faţă au devenit vădit
stân*eniţi#
=n felul acesta încercam să+i asigur pe oamenii mei de faptul că făceam
tot ce puteam pentru ei şi că trimiteam semnale de avertisment noilor noştri
stăpâni străini, că de acum încolo nu vor mai e'ista ezitări în a evidenţia
acţiunile ilegale ori de câte ori era necesar, :ricum, la fecare stadiu de+a
lungul călătoriei, optimismul meu forţat era tratat cu noi lovituri prin veşti şi
rapoarte despre luptele larg răspândite din est# Apoi într+o zi, ?eneralul %an
@ua+(en, -omisarul <olitic, a venit să mă vadă, rugându+mă să trimit un
reprezentant pentru a le cere luptătorilor pentru li&ertate să depună armele,
întrucât aceasta era şi dorinţa mea, am fost de acord şi am trimis un lama
care să discute cu ei# $ar ei nu au vrut să asculte şi, în timp ce Heu a*ungeam
în ),asa pe la l aprilie 19LZ, ştiam că situaţia de pe întregul teritoriu al
%i&etului scăpa nu numai de su& controlul c,inezilor, ci c,iar şi de su& al
meu#
<e la mi*locul verii se dădeau lupte desc,ise între @,am şi Amdo#
69?A =" K4) 1R9
)uptătorii pentru li&ertate, su& comanda unui &ăr&at cu numele de
?ompo %as,i, îşi întăreau rândurile aproape zilnic şi deveneau din ce în ce
mai temerari în raidurile lor# -,inezii, de partea lor, nu se lăsau mai pre*os#
"u numai că foloseau aviaţia pentru a &om&arda oraşe şi sate, dar zone
întregi erau pustiite prin focul de &ara* al artileriei# 2ezultatul era că mii de
oameni din @,am şi Amdo au venit în ),asa, find acum cazaţi în corturi pe
câmpiile din afara oraşului# 9neleM dintre relatările lor erau atât de
îngrozitoare, încât nu le+am crezut cu adevărat mulţi ani după aceea#
Metodele pe care le foloseau c,inezii pentru a intimida populaţia erau atât de
respingătoare, încât aproape întreceau capacitatea mea de imaginaţie# A&ia
când am citit raportul pu&licat în 19L9 de -omisia 4nternaţională de Xurişti,
am acceptat în totalitate ceea ce auzisem8 crucifcările, vivisecţiile,
spintecările şi dezmem&rările victimelor erau o &analitate# )a fel erau şi
decapitările, arderile, &ătăile până la moarte şi arderile de viu, fără a mai
menţiona cum erau târâţi oamenii legaţi de cai în galop până mureau sau
cum erau spânzuraţi de picioare sau aruncaţi în apa îng,eţată cu mâinile şi
picioarele legate# Ci ca să+i împiedice să strige cu voce tare 5%răiască $alai
)ama7, pe drumul spre e'ecuţie, le smulgeau lim&ile cu cârlige de care se
atârna carnea#
2ealizând dezastrul ce se prefgura în viitorul apropiat, am anunţat
faptul că +mă voi prezenta la e'amenele monastice fnale în tâmpul
festivalului Monlam din 19L9, la optsprezece luni după aceste evenimente#
Ctiam că tre&uie să+mi înc,ei cât mai repede pregătirea spirituală, întrucât
timpul mă presa, în acelaşi timp, începusem să aştept cu neră&dare sosirea
în ),asa a lui <andit "e,ru, care acceptase invitaţia mea Hapro&ată călduros
de Am&asadorul c,inezI de a vizita %i&etul în anul următor# (peram ca
prezenţa lui să constrângă autorităţile c,ineze să înceapă să se comporte
într+un mod civilizat#
=ntre timp, viaţa în capitală decurgea cam la fel ca din momentul în
care c,inezii sosiseră pentru prima oară, acum şase ani, deşi ei în sine,
deveniseră mai agresivi# $in această clipă, ori de câte ori venea un ?eneral
să mă vadă, era înarmat# "u îşi purtau armele la vedere, ci ascunse su&
,aine# Aceasta îi forţa la poziţii foarte incomode când se aşezau, şi c,iar şi
astfel, ţeava de la armă era foarte vizi&ilă# -ând vor&eau, continuau să+mi
servească asigurările o&işnuite, dar feţele lor trădau sentimentele reale,
făcându+se roşii ca ridic,ea#
=n mod similar, -omitetul <reparator continua să se adune în mod
sistematic ca să discute amendamente politice fără importanţă# ra
e'traordinar în ce măsură autorităţile c,ineze ar&orau o faţadă în spatele
căreia puteau să+şi îndeplinească atrocităţile din alte părţi ale ţării# Mă
simţeam neputincios# Ci totuşi eram convins că dacă demisionam Hceea ce
mă gândisem să facI sau mă opuneam c,inezilor în mod direct, consecinţele
ar f putut f incalcula&ile# Ci nu puteam permite ca ),asa şi acele zone din
%i&et care nu fuseseră încă înecate în sânge să sucom&e şi ele# $e*a erau cel
puţin opt divizii ale A< care operau în est/ peste 1L0#000 de oameni
antrenaţi, cu o sofsticată te,nologie de luptă, confruntându+se cu o &andă
dezordonată de călăreţi şi luptători de munte# -u cât mă gândeam mai mult
la viitor, cu atât mă descura*am mai mult# <ărea că orice aş face eu sau
poporul meu, mai devreme sau mai târziu întregul %i&et va f transformat într+
un simplu stat vasal în noul 4mperiu -,inez, fără vreo li&ertate culturală sau
religioasă, cu e'cepţia aceleia de a vor&i#
1iaţa la "or&uling3a, unde stăteam acum permanent, continua tot cam
la fel# Miile de statui aurite ale lui ;udd,a care stăteau sclipind în lumina
&lândă a nenumăratelor candele cu unt erau o veşnică amintire a faptului că
trăiam î,tr+o lume a 4mpermanenţei şi iluziei# <rogramul meu era aproape
similar cu cel dintotdeauna, doar că acum mă sculam mai devreme, de o&icei
înainte de ora cinci, ca să rnă rog şi să studiez te'te singur, în prima parte a
dimineţii# Mai târziu, unul dintre tutorii mei venea să discutăm te'tele pe care
le citisem# Apoi ni se alătura şi tsens,âp, care erau de pe+acuma patru, şi îmi
petreceam restul zilei dezlegând diverse pro&leme F întrucât astfel urma să
fu e'aminat# Ci ca de o&icei, în anumite zile ale anului, conduceam o puAa
într+una din multele camere sfnte ale palatului#
=nfăţişarea ),asei se sc,im&ase şi ea în mod considera&il de la invazia
c,ineză# 9nântreg cartier nou răsărise pentru a le oferi găzduire ofcialităţilor
-omuniste şi su&ordonaţilor lor# rau de*a mărturii ale unui modern oraş
c,inez care urma să îng,ităM într+o zi capitala antică# -onstruiseră un spital şi
o şcoală nouă F deşi, tre&uie s+o spun cu regret, că populaţia ti&etană nu prea
avea acces la ele F şi mai multe &arăci noi# $e asemenea, având în vedere
situaţia care se deteriora, militarii începuseră să sape tranşee în *urul
locuinţelor lor şi să le fortifce cu saci de nisip# 4ar când ieşeau afară, în timp
ce înainte se simţiseră îndea*uns de în siguranţă în dor Hdeşi niciodată
singuriI, acum um&lau în grupuri mari# $ar contactul meu cu această lume
era vag şi ma*oritatea informaţiilor despre ea proveneau din rapoartele
*alnice pe care mi le plasau măturătorii sau diversele ofcialităţi#
=n primăvara anului 19L\, m+am mutat într+un nou palat de la
"or&uling3a, aceasta constituind o tradiţie ca fecare $alai )ama să
întemeieze propria sa clădire în Xe0el <ar3# -a şi celelalte, a mea era destul
69?A =" K4) 1D1 de mică şi desemnată a f folosită drept locuinţa mea
personală# :ricum, ceea ce o făceau specială, erau noile accesorii şi aplicaţii
moderne cu care era decorată# Aveam un pat modern din fer în locul cutiei
mele din lemn/ şi mai e'ista şi p &aie cu apă curgătoare# (e mai găsea şi un
sistem de încălzire al acesteia, însă din păcate, termenul de şedere la
"or&uling3a a fost întrerupt înainte de a putea f pus în funcţiune în
întregime# )umina electrică a fost introdusă peste tot, la am&ele eta*e, în
camera mea de audienţe aveam scaune şi mese în loc de tradiţionalele perne
ti&etane Hspre folosinţa vizitatorilor străiniI, precum şi un radiou mare, un
cadou de la ?uvernul 4ndiei, dacă îmi amintesc e'act# ra o casă perfectă, în
e'terior se a.a un mic eleşteu şi o grădină alpină precum şi una a cărei
plantare o supraveg,easem personal# %otul decurgea normal în ),asa şi la
scurt timp a fost aproape în întregine electrifcată# <er total, era e'trem de
&ine aici, dar nu pentru mult timp#
)uptele de pe întreg teritoriul din @,am şi Amdo, iar acum din %i&etul
central continuau să câştige în avânt# <ână la începutul primăverii, câteva
zeci de mii deMluptători pentru li&ertate li s+au alăturat şi făceau presiuni prin
raidurile lor din ce în ce mai aproape de ),asa, în ciuda faptului că erau
aprovizionaţi cu armament uşor şi puţine muniţii# 9nele dintre ele le
capturaserăM de la c,inezi, iar altele proveneau dintr+un raid asupra unui
depozit de muniţii al ?uvernului %i&etan de lângă %as,il,unpo, iar o cantitate
mică fusese trimisă din &unăvoinţa -4A, dar tot erau sla& ec,ipaţi#
-ând am luat calea e'ilului, am auzit poveşti despre modul în care
fuseseră paraşutate în %i&et armele şi &anii# :ricum, aceste misiuni au cauzat
mai multe pagu&e ti&etanilor, decât forţelor c,ineze, întrucât americanii nu
doreau să se poată pune pe seama lor asistenţa aceasta, ei s+au îngri*it să
aprovizioneze ec,ipamente care să nu fe fa&ricate în (9A# Au paraşutat în
sc,im& câteva &azoo3a prost e'ecutate şi nişte puşti antice englezeşti care
fuseseră de*a folosite pe scară largă în 4ndia şi <a3istan, astfel încât să nu
mai poată f depistată provenienţa lor în caz de capturare# $ar greşita lor
manevră de paraşutare, le+au adus aproape în starea de a nu mai putea f
folosite#
$esigur, că eu nu am văzut nici o luptă, dar de+a lungul anilor MZ0, un
&ătrân lama care scăpase de curând din %i&et, mi+a relatat cum o&servase
odată din c,ilia lui de sus din munţi, o am&uscadă într+o zonă îndepărtată din
Amdo# 9n mic grup de şase călăreţi atacase o ta&ără a A< cu câteva sute de
oameni, tocmai lângă cotul unui râu# 2ezultatul a fost un ,aos# -,inezii au
intrat în panică+şi au început să tragă săl&atic în toate direcţiile, omorând
mulţi din propria ta&ără, între timp călăreţii, scăpaţi peste râu, s+au întors din
altă direcţie, atacând încă o dată din alt .anc, pentru ca apoi să dispară
peste dealuri# u am fost foarte mişcat să aud despre un astfel de cura*#
4nevita&ilul punct de criză a fost atins în cele din urmă în a doua
*umătate a lui 19L\, când mem&ri ai -,us,i ?angdru3, alianţa luptătorilor
pentru li&ertate, a asediat o garnizoană importantă a A< la %set,ang, la circa
două zile de mers de la porţile ),asei# $in acest moment, am început să+l văd
din ce în ce mai des pe ?eneralul %an @uan+sen# Arăta ca un ţăran şi avea
dinţii gal&eni, o tunsoare foarte scurtă şi venea acum aproape săptămânal
însoţit de interpreţi foarte aroganţi, ca să mă constrângă, să mă amăgească
şi să mă *ignească# 2areori depăşiseră înainte vizitele sale &aremul de una pe
lună# $rept consecinţă, am început să detest noua mea cameră de audienţe
de la "or&uling3a# =nsăşi atmosfera de aici era viciată de tensiunea discuţiilor
noastre şi am început să am oroare de a intra acolo#
)a început, ?eneralul a cerut să mo&ilizez armata ti&etană împotriva
5re&elilor7# ra de datoria mea s+o fac, a spus el# (+a înfuriat când i+am
su&liniat că dacă o făceam, putea f sigur că soldaţii ar f proftat de ocazie ca
să treacă de partea luptătorilor pentru li&ertate# $upă aceasta s+a mulţumit
să se rezume la a rosti invective la dresa nerecunoştinţei ti&etanilor, spunând
că totul se va sfârşi rău pentru noi# =n fnal, i+a numit pe %a3tser 2inpoc,e,
?>alo %,ondup şi pe câţiva dintre foştii mei ofciali F infractori şi mi+a ordonat
să revoc cetăţenia lor ti&etană# Acest lucru l+am făcut, gândindu+mă că sunt
în străinătate şi, ca atare, în siguranţă, iar apoi că pe moment era mai &ine să
consimt, decât să+i provoc pe c,inezi la o confruntare militară desc,isă cu
),asa# Am vrut să evit acest lucru aproape cu orice c,ip# (imţeam că dacă
populaţia din ),asa era implicată în luptă, nu mai putea e'ista vreo speranţă
ca să restaurăm pacea#
=ntre timp, luptătorii pentru li&ertate nu erau dispuşi să facă
compromisuri# i au încercat c,iar să o&ţină apro&area mea pentru ceea ce
făceau# $ar vaiQ Acest lucru nu puteam să+l fac, deşi ca tânăr şi patriot mă
gândeam acum la acest lucru, îmi puneam încă speranţele în apropiata vizită
a lui "enru, dar în ultimul moment c,inezii au anulat+o# ?eneralul %an @uan+
sen a anunţat că nu poate garanta securitatea <rimului Ministru indian, astfel
că invitaţia tre&uia retrasă# Acest lucru era un dezastru, după opinia mea#
, <e la sfârşitul verii lui 19L\ m+am dus la $repung, iar apoi la
mănăstirea (era, pentru faza iniţială a e'amenelor monastice# Aceasta a
implicat mai multe zile de dez&ateri cu cei mai remarca&ili învăţaţi ale celor
două centre de învăţământ# <rima zi de la $repung a început cu o minunată
şi
69?AT"K4) 1DR armonioasă cântarea mai multor mii de călugări în
sala de adunare pu&lică# logiul lor adus lui ;udd,a, sfnţilor şi succesorilor
acestuia Hmulţi dintre ei sfnţi şi învăţători indieniI, m+a mişcat până la
lacrimi#
=nainte de a părăsi $repung, m+am dus, aceasta find o tradiţie, pe
vârful celui mai înalt munte din spatele mănăstirii, de unde se putea o&ţine o
viziune panoramică literalmente peste sute de mile# ra atât de înalt, încât
c,iar şi pentru ti&etani e'ista pericolul răului de înălţime F dar nu într+atât de
înalt, încât să nu se găsească nişte păsări frumoase care îşi făcuseră cui& cu
mult deasupra platoului, şi o a&undenţă de .ori săl&atice cunoscute în
ti&etană ca upel# Aceste plante pitoreşti aveau o culoare &leu desc,is, erau
înalte şi spinoase şi de forma nemţişorului#
$in nefericire, aceste# :&servaţii plăcute erau um&rite de faptul că era
necesar să se desfăşoare în munţi efective de soldaţi ti&etani pentru a+mi
asigura protecţia# Ci tocmai în faţa mănăstirii $repung se a.a o garnizoană
de militari c,inezi, încon*urată de sârmă g,impată şi &uncăre, în perimetrul
cărora se puteau auzi soldaţii ce e'ersau cu armament uşor şi artilerie în
fecare zi#
-ând m+am întors la ),asa, după înc,eierea e'amenelor, am a.at că
până atunci le trecusem cu foarte &ine# 9nul dintre stareţi, un călugăr foarte
învăţat pe nume <ema ?>altsen, mi+a mărturisit că dacă aş f avut aceleaşi
condiţii pentru studiu ca un călugăr o&işnuit, performanţele mele ar f fost
inegala&ile# Astfel încât am fost foarte &ucuros că acest student leneş nu s+a
făcut de râs în cele din urmă#
=ntors în capitală, după acest răgaz de *udecată sănătoasă, am găsit
situaţia considera&il înrăutăţită faţă de momentul plecării# Alte mii de
refugiaţi de atrocităţile c,ineze sosiseră, şi erau nevoiţi să stea în plin câmp,
în afara oraşului ),asa# <ână acum, populaţia ti&etană a oraşului tre&uie să
se f du&lat faţă de numărul o&işnuit# Ci totuşi era încă un armistiţiu difcil,
neavând loc nici un fel de lupte# )a fel, când m+am dus la ?anden în timpul
toamnei pentru a+mi continua dez&aterile, am fost încura*at de unii dintre
sfetnicii mei să proft de ocazie şi să mă îndrept spre sud, unde ma*oritatea
teritoriului era în mâinile 5păzitorilor $,armei lui ;udd,a7# <lanul de pro&ă
era ca să repudiez atunci 5Acordul7 în Captesprezece <uncte şi să+mi
instaurez propriul meu ?uvern ca administraţie de drept a %i&etului# M+am
gândit serios la propunerea lor, dar am fost din nou forţat să concluzionez că
dacă voi proceda astfel, nu voi realiza nimic pozitiv# : astfel de declaraţie ar
provoca doar un atac pe scară largă al c,inezilor#
$eci, m+am întors la ),asa ca să+mi continui studiile în timpul lungilor şi
friguroaselor luni de iarnă# Mai aveam un e'amen fnal de dat în timpul
)4;2%A% 4" K4)
MonAam+ului, la începutul anului ce urma# ra greu să mă concentrez
asupra lucrului# Auzeam aproape zilnic rapoarte noi despre ultragiile
c,inezilor împotriva populaţiei non+com&atante# -âteodată veştile erau în
favoarea %i&etului F dar aceasta nu+mi dădea linişte# "umai gândul
responsa&ilităţii mele faţă de şase milioane de ti&etani mă ţinea în formă#
Aceasta F şi credinţa mea# =n fecare dimineaţă, în timp ce mă rugam în
camera mea în faţa unui altar vec,i cu o mulţime de statuete ce se a.au într+
o &inecuvântare tăcută, m+am concentrat puternic ca să+mi dezvolt
sentimentul de compasiune faţă de toate finţele vii# Mi+am reamintit în mod
constant de învăţăturile lui ;udd,a despre faptul că duşmanul nostru este
într+un fel cel mai &un învăţător# Ci c,iar dacă uneori era greu s+o cred, nu m+
am îndoit niciodată că ar f aşa… A
=n cele din urmă veni şi anul nou, iar eu am plecat din "or&uling3a ca
să mă instalez la Xo3,ang pentru festivalul Monlam, după care urma
e'amenul meu fnal# %ocmai înainte de a face acest lucru, l+am primit pe
?eneralul -,iang -,in+0u care, după cum îi era o&iceiul, sosise cu un mesa*
de Anul "ou# A anunţat totodată şi sosirea în ),asa a unei noi trupe de dans
din -,ina# ram eu interesat să+i văd! 4+am răspuns afrmativ# A adăugat apoi
că ei puteau să evolueze oriunde, dar întrucât era o scenă potrivită, luminată,
la cartierul militar c,inez, ar f fost mai &ine dacă r,+aş f putut duce acolo#
Avea dreptate, întrucât nu e'istau condiţii &une la "or&uling3a, astfel că am
răspuns că aş f fericit să procedez astfel#
-ând am a*uns la Xo3,ang, am găsit, după cum mă aşteptam, mai mulţi
oameni decât oricând, ce se îng,esuiau în templu, în plus faţă de populaţia
laică, strânsă aici din cele mai îndepărtate colţuri ale %i&etului, tre&uie să mai
f fost vreo YL+R0#000 de călugări, amestecaţi prin mulţime#
=n fecare zi ;a3,orşi )ing,orerau înţesate cu adepţi care dădeau ocol
cu evlavie# 9nii mergeau ţinând în mâini roata de rugăciune, cântând
cuvintele sacre 5:m Mani <adme Bum7, mantra noastră devenită aproape
naţională# Alţii îşi duceau în tăcere mâinile la frunte, la gât şi la inimă, înainte
de a se prosterna în întregime la pământ# <iaţeta din faţa templului era şi ea
plină de oameni8 femei, în roc,ii lungi până la pământ, Mdecorate cu şorţuri
colorate/ eleganţi locuitori din @,am, cu părul lor lung, legat cu o panglică de
un roşu intens, şi cu arme ce le atârnau de+a lungul umărului/ nomazi uscăţivi
din zonele deluroase/ iar peste tot, copii plini de veselie#
"u mai văzusem niciodată o îm&ulzeală ca acum, când am tras cu
oc,iul printre draperiile de la geamurile apartamentului# "umai anul acesta
se simţea în aer o stare de e'pectativă, pe care c,iar şi eu, nu puteam să nu
69?A =" K4) 1DL
: o&serv# ra ca şi când toată lumea ştia că ceva foarte important era
pe cale să se întâmple#
)a puţin timp după principala ceremonie din timpul Monlam Hcea care
implica o e'punere lungăI, doi ofţeri c,inezi tineri au venit neanunţaţi ca să
reînnoiască invitaţia ?eneralului -,iang -,in+0u ca să vizionez spectacolul
trupei de dans# Au între&at de data la care pot participa# )e+am răspuns că aş
f încântat să merg după înc,eierea festivalului# $ar pe moment aveam alte
tre&uri mai importante la care să mă gândesc, şi anume e'aminarea fnală,
care tre&uia să ai&ă loc în curând#
-u o noapte în urmă m+am rugat cu ardoare şi, în acest răstimp, am
simţit mai puternic ca niciodată responsa&ilitatea impresionantă şi infnită pe
care o impunea funcţia mea# Apoi, în dimineaţa următoare, m+am prezentat
la dez&aterile care urmau să se ţină în faţa mai multor mii de oameni# =nainte
de prânz, su&iectele erau logică şi epistemologie, iar oponenţii mei erau de
aceiaşi nivel ca şi mine# )a amiază su&iectele erau Mad,>ami3a şi
<ra*naparamita, dez&ătute tot cu studenţi# Apoi, în fapt de seară, toate cele
cinci su&iecte principale mă asaltau deodată, de data aceasta din partea
a&solvenţilor, toţi F mult mai în vârstă şi mai e'perimentaţi ca mine#
=n fnal, pe la ora şapte seara, totul era gata#
G ram epuizat F dar uşurat şi încântat de faptul că comisia de e'aman
,otărâse în unanimitate că meritam să primesc diploma de a&solvent cu titlu
de ges,e, sau $octor în studii ;udd,iste#
<e L martie, am părăsit Xo3,ang+ul pentru a mă întoarce la "or&uling3a,
find însoţit ca de o&icei de o splendidă procesiune# <arada completă a mai
mult de o mie de ani de civilizaţie neîntreruptă se desfăşura pentru ultima
oară# ?arda mea personală, îm&răcată în uniforme de ceremonie colorate,
încon*urau palanc,inul în care mă a.am, în urma ei veneau mem&rii @as,ag+
ului şi no&ilii din ),asa, înveşmântaţi somptuos în ro&e de mătase cu falduri,
caii lor mergând în &uiestru, de parcă ar f ştiut că ză&alele din gura lor erau
lucrate din aur# =n spatele acestora se a.au cei mai eminenţi stareţi şi lama
din teritoriu, unii dintre ei uscăţivi şi ascetici, alţii arătând mai degra&ă a
comercianţi prosperi decât a maeştri cu o înaltă evoluţie spirituală, cum erau
de fapt#
=n fnal, mii şi mii de cetăţeni erau înşiraţi pe drum#
G 4ar pe laterale, terenul era ticsit de spectatori curioşi de+a lungul a
patru mile, cât era distanţa dintre cele două clădiri# (ingurii care lipseau erau
c,inezii care, prima oară de la sosirea lor, au negli*at să trimită un
contingent# $ar acest lucru nu i+a liniştit nici pe cei din garda personală şi nici
armata# -ei din urmă au postat oameni pe dealurile din împre*urimi, c,ipurile
pentru a mă 5prote*a7 de luptătorii pentru li&ertate# $ar, în realitate, ei se
gândeau la un cu totul alt duşman# ?arda mea personală avea gânduri
similare# 9nii dintre ei îşi ţineau armele lor tip ;ren, ţintind în direcţia
cartierului general al c,inezilor#
"u au trecut mai mult de două zile şi am avut din nou o legătură
indirectă cu autorităţile c,ineze# iM vroiau să ştie cu certitudine când puteam
f li&er ca să iau parte la spectacolul de la teatru# )e+am răspuns că mi+ar
conveni data de 10 martie# $ouă zile mai târziu, cu o zi înainte de spectacol,
nişte c,inezi i+au făcut o vizită acasă lui @usun $epon, comandantul gărzii
personale, comunicându+i că li s+a ordonat să+l ducă la cartierul &rigadierului
6u, consilierul militar# $orea să+l informeze pe scurt despre aran*amentul
pentru vizita ce urma să ai&ă loc în seara următoare#
;rigadierul a început prin a+i spune că autorităţile c,ineze doreau să ne
scutească de formalităţile uzuale şi de ceremonialul vizitei mele# A insistat în
mod pregnant asupra faptului ca nici un soldat ti&etan să nu mă însoţească,
doar doi sau trei mem&ri neînarmaţi ai gărzii personale dacă era a&solut
necesar, adăugând că doreau ca întreaga c,estiune să se desfăşoare în total
secret# <ăreau nişte revendicări ciudate şi consilierii mei au discutat ulterior
îndelung pe această temă# -u toate acestea, toţi au fost de acord că nu
puteam refuza invitaţia fără să7 provoc o ruptură în diplomaţie, care ar putea
avea urmări e'trem de negative# Am acceptat deci să particip cu un minim
de însoţitori#
6ratele meu mai mic, %enzin -,oeg>al, a fost şi el invitat# l studia în
această perioadă la mănăstirea $repung, deci urma să călătorească separat,
între timp, s+au auzit zvonuri că vor f restricţii de trafc în vecinătatea podului
de piatră care traversa râul de lângă cartierul general al c,inezilor#
$esigur, că era imposi&il să fe ţinută în secret vreuna din mişcările
mele şi simplul fapt că c,inezii doreau s+o facă, i+a şocat pe oamenii mei,
care şi aşa erau de*a destul de îngri*oraţi de siguranţa mea#
2ezultatul a fost catastrofal# A doua zi, după rugăciunile mele şi micul
de*un, am ieşit afară în lumina limpede a dimineţii ca să mă plim& prin
grădină# $eodată, am fost speriat de nişte strigăte ce se auzeau în depărtare#
Am intrat repede înapoi, şi am rugat nişte servitori să a.e ce era cu
zgomotele acelea# -ând s+au întors, mi+au e'plicat că un pu,oi de oameni
vine dinspre ),asâ şi se îndreaptă spre noi# i au ,otărât să vină să mă apere
de c,inezi# "umărul lor a crescut toată dimineaţa# 9nii rămăseseră în grupuri,
la fecare dintre intrările din Xe0el <ar3, alţii începuseră să+l încon*oare# <ână
la amiază se adunaseră apro'imativ
69?A =" K4) i treizeci de mii de oameni# $e+a lungul dimineţii, trei
mem&ri ai @as,ag+ului au avut difcultăţi la traversarea mulţimii din faţa
intrării principale# :amenii erau ostili faţă de oricine ar f fost &ănuit de
cola&orare cu c,inezii# : ofcialitate de rang superior, care era acompaniată
de un ofţer, a fost lovită cu pietre şi rănită grav, întrucât oamenii credeau că
era un trădător# (e înşelaseră, Hîn timpul anilor 19\0, ful său, care fusese
mem&ru al delegaţiei ce fusese silită să semneze 5Acordul7 în Captesprezece
<uncte, a venit în 4ndia, unde a scris un raport amănunţit asupra
evenimentelor petrecute în realitate#I $ar ulterior, o persoană a fost c,iar
omorâtă#
Am fost îngrozit de această veste# %re&uia întreprins ceva ca să
amortizăm situaţia# Mi se părea că, într+un acces de furie, mulţimea ar f
putut ataca c,iar garnizoana c,ineză# 6useseră aleşi o serie de lideri populari,
care le cereau c,inezilor să părăsească %i&etul şi să+l lase ti&etanilor# M+am
rugat să se calmeze situaţia# $ar realizamân acelaşi timp, că oricare ar f
sentimentele mele personale, nu putea f vor&a ca eu să merg la c,inezi în
seara aceea, în conformitate, )ordul Cam&elan a telefonat ca să transmită
scuzele mele, adăugând la sugestia mea, că speram ca situaţia să se
normalizeze foarte curând şi ca mulţimea să poată f convinsă să se
disperseze#
%otuşi, mulţimea de la poarta mănăstirii "or&uling3a era ,otărâtă să nu
se urnească, în ceea ce+i privea pe liderii acestora, viaţa lui $alai )ama era în
pericol din partea c,inezilor şi nu plecau până când nu+i asiguram eu însumi
că nu mă voi duce la cartierul militar c,inez în acea seară# Am şi făcut acest
lucru printr+una din ofcialităţile mele# $ar nu era îndea*uns# Au cerut apoi ca
să nu mai merg niciodată în ta&ără lor# 4+am asigurat din nou, moment în care
ma*oritatea liderilor au plecat spre oraş, unde au avut loc în continuare
demonstraţii, dar mulţi dintre oamenii din *urul "or&uling3ăi au rămas# $in
nefericire, ei nu realizau faptul că prezenţa lor continuă constituia o
ameninţare mai mare decât dacă ar f plecat#
=n aceeaşi zi, am trimis trei dintre cei mai în vârstă miniştri ca să se
întâlnească cu ?eneralul %an @uan+sen# -ând au a*uns în sfârşit la statul
ma*or, au a.at că "ga&o "ga0ang*igme era de*a acolo# )a început, c,inezii
au fost politicosQ $ar când a sosit ?eneralul, acesta era într+o stare de furie
prost mascată, împreună cu alţi doi ofţeri ma*ori, au &ătut apa+n piuă în faţa
ti&etanilor într+un discurs de mai multe ore despre trădarea 5re&elilor
imperialişti7, adăugând şi acuzaţia că ?uvernul ti&etan a organizat în secret
agitaţia împotriva autorităţilor c,ineze# Mai mult, a sfdat ordinele c,inezilor
şi a refuzat să dezarmeze 5re&elii7 din ),asa# (e puteau aştepta acum la
măsuri drastice pentru a strivi această opoziţie#
)4;2%A% 4" K4)
-ând mi+au relatat aceste lucruri în aceeaşi seară, în camera mea de
audienţe de la "or&uling3a, am realizat că c,inezii ne dăduseră un
ultimatum, între timp, pe la ora şase, în *ur de şaptezeci de ofcialităţi
guvernamentale, împreună cu liderii populari rămaşi şi cu mem&rii din garda
mea personală, au ţinut un miting în afara parcului Xe0el şi au făcut o
declaraţie prin care denunţau 5Acordul7 în Captesprezece <uncte adăugând
faptul că %i&etul nu mai recunoaştea autoritatea c,ineză# -ând am auzit
despre aceastea, am trimis un mesa* prin care le anunţam că era de datoria
liderilor să reducă tensiunea ce se e'tindea, nu s+o agraveze# $ar se pare că
sugestia mea a fost transmisă unor urec,i care nu mai auzeau#
=n aceeaşi seară, ceva mai târziu, a sosit o scrisoare de la ?eneralul %an
@uan+sen care sugera, pe un ton suspicios de moderat, ca să mă mut la
cartierul lor ma*or pentru securitatea mea# ram uimit de# Acest afront# "ici
nu se punea pro&lema să fac acest lucru# :ricum, în speranţa de a mai
câştiga timp, i+am dat un răspuns conciliant#
A doua zi, pe X l martie, liderii mulţimii au anunţat ?uvernul că vor
posta gărzi la uşa -a&inetului, care era situat în interiorul zidurilor e'terioare
de la "or&uling3a# Aceasta era pentru a împiedica părăsirea spaţiului
palatului de vreunul dintre miniştri# )e era teamă că dacă nu preluau legea în
mâinile lor, ?uvernul ar putea f forţat de autorităţile c,ineze să facă un
compromis# @as,agful a ţinut la rândul său o întrunire cu aceşti lideri şi le+a
cerut să renunţe la demonstraţie, întrucât e'ista pericolul de a precipita o
confruntare desc,isă#
)a început, liderii au arătat o disponi&ilitate de a asculta, dar apoi au
sosit alte două scrisori de la ?eneralul %an @uan+sen… 9na dintre acestea îmi
era adresată mie, cealaltă @as,ag+ului# )a prima, care era similară cu prima,
am răspuns din nou în mod politicos, find de acord cu faptul că e'istau
elemente periculoase în rândul mulţimii, care vizau să su&mineze relaţiile
dintre %i&et şi -,ina# Am apro&at de asemenea şi faptul că ar f o idee &ună,
pentru securitatea mea, să merg la sediul lor#
=n cealaltă scrisoare a sa, ?eneralul a ordonat miniştrilor să convingă
mulţimea să distrugă &aricadele care au fost ridicate pe drumul din afara
),asei ce ducea spre -,ina# $in nefericire, acest lucru a avut un efect
dezastruos# )iderilor populari li s+a părut că dorind distrugerea acestora,
c,inezii indicau în mod clar faptul că plănuiau să aducă întăriri, care vor f
folosite ca să+l atace pe $alai )ama# Au refuzat#
)a auzul acestora, am ,otărât să vor&esc eu însumi cu aceşti oameni#
Ci aşa am şi procedat, e'plicându+le că e'ista un pericol real ca trupele
69?AT"K4) 1P9 c,ineze să folosească forţa pentru a împrăştia
mulţimea, dacă oamenii nu plecau imediat# vident că rugămintea mea
stăruitoare a avut numai un succes parţial, deoarece ei au anunţat ulterior că
se vor muta la (,ol, satul de la poalele <otalei, unde erau ţinute multe
demonstraţii agitate# $ar ma*oritatea oamenilor din afara "or&ul*ng3ăi au
rămas#
-am în acest punct am consultat oracolul "ec,ung, care a fost
convocat în fugă# (ă rămân sau să încerc să fug! -e tre&uia să fac! :racolul
mi+a e'plicat clar că tre&uie să rămân şi să menţin un dialog desc,is cu
c,inezii# <entru prima dată eram nesigur dacă aceasta era cea mai &ună
direcţie de acţiune# Mi+am amintit remarca lui )u3,ang0a despre zeii care
mint şi ei când îi apucă disperarea# Astfel că mi+am petrecut după+amiaza
înfăptuind Mo, o altă formă de divinaţie# 2ezultatul a fost identic#
Oiua următoare s+a scurs într+o confuzie ameţitoare, îrifcoşătoare# Am
început să primesc rapoarte despre o masare de trupe c,ineze şi felul în care
mulţimea a*unsese aproape de isterie# Am consultat oracolul a doua oară, dar
sfatul său a fost identic cu cel anterior# Apoi, pe data de 1U, am primit o a
treia şi ultimă scrisoare de la ?eneral, împreună cu alta de la "ga&o#
(crisoarea ?eneralului %an era cam în acelaşi spirit cu celelalte două# -ea a
lui "ga&o, pe de altă parte, clarifca ceea ce toţi au concluzionat cu ezitare, şi
anume că c,inezii plănuiau să atace mulţimea şi să &om&ardeze "or&uling3a#
l vroia să+mi arate o ,artă cu poziţia în care aş f atunci F astfel încât
artileristul să fe instruit să ţintească greşit în oricare dintre clădirile marcate
de mine# A fost un moment teri&il, în care adevărul a fost dezvăluit# "u numai
că viaţa mea era în pericol, dar vieţile a mii şi mii dintre oamenii mei păreau
acum cu certitudine pierdute# "umai de ar f putut f convinşi să plece şi să se
întoarcă la casele lor#M <uteau oare înţelege de*a că şi+au demonstrat faţă de
c,inezi profunzimea sentimentelor! $ar, degea&a# rau într+un astfel de
acces de furie împotriva acestor străini nepoftiţi, cu metodele lor &rutale,
încât nimic nu+i putea urni din loc# i vor rămâne până la fnal şi vor muri
păzindu+l pe <rotectorul lor îndrăgit#
6ără nici un c,ef, m+am aşezat să le răspund lui "ga&o şi ?eneralului
%an, spunând ceva în sensul că eram consternat de ruşinosul comportament
al elementelor reacţionare din rândul populaţiei din ),asa# 4+am asigurat că
încă mai consideram *ust să mă mut la sediul cartierului lor, dar că era foarte
difcil pe moment/ şi că speram ca să ai&ă şi ei ră&dare să aştepte potolirea
tul&urărilor# :rice, numai să câştig timpQ $e fapt, mulţimea nu putea rămâne
pe loc la infnit# Am avut gri*ă să nu menţionez unde eram în speranţa ca
această lipsă de informaţie să creeze incertitudine şi amânare#
:dată e'pediate răspunsurile, nu mai ştiam ce puteam să mai fac# Oiua
următoare, am cerut din nou sfatul oracolului# (pre surprinderea mea, el a
strigat8 5<leacăQ <leacăQ )a noapteQ7# Mediumul, încă în transă s+a aplecat în
faţă, înşfăcând nişte ,ârtie şi un creion, pentru a desena foarte clar şi e'plicit
ruta pe care tre&uia s+o urmez pentru a ieşi din "or&uling3a, până la ultima
aşezare ti&etană de la graniţa cu 4ndia# $irecţia sa nu era cea la care te
puteai aştepta# Acestea făcute, mediumul, un tânăr călugăr pe nume
)o&sang*igme, a căzut într+un leşin, însemnând că $or*e $ra3den părăsise
trupul său# %ocmai atunci, pentru a întări instrucţiunile oracolului, două o&uze
de mortieră au e'plodat în mocirla din spatele porţii dinspre nord a <arcului
Xe0el#
<rivind înapoi asupra acestui eveniment din perspectiva a mai mult de
trizeci şi unul de ani, sunt convins că $or*e $ra3den ştiuse tot timpul că
tre&uia să părăsesc ),asa pe data de 1Z, dar nu a spus+o de teamă de a nu
răsu.a# $acă nu e'istaseră nici un fel de planuri, nimeni nu putuse a.a
despre e'istenţa lor#
"u am început însă imediat pregătirile pentru fugă# Am vrut mai întâi
să am o confrmare a deciziilor oracolului, ceea ce am şi făcut, îndeplinind
încă o dată Mo# 2ăspunsul corespundea cuP cel al oracolului, deşi şansele
împotriva reuşitei erau îngrozitor de mari# "u numai că masele de oameni
refuzau să lase pe oricine în interiorul sau în afara palatului înainte de a+i
perc,eziţiona şi interoga, dar c,iar şi scrisoarea lui "ga&o îmi e'plicase faptul
că c,inezii luaseră de*a în consideraţie posi&ilitatea că aş încerca să fug# i
tre&uie să+şi f luat măsuri de precauţie# Ci totuşi, consiliul supranatural luase
aceeaşi ,otărâre8 eram convins că plecarea era unicul lucru pe care îl puteam
întreprinde pentru a dispersa mulţimea# $acă nu mai eram înăuntru, nu mai
avea nici un motiv să rămână# Am decis astfel să accept sfatul#
=ntrucât situaţia era atât de disperată, am realizat că ar tre&ui să spun
la cât mai puţini despre decizia mea, primii informaţi find doar )ordul
Cam&elan şi -,i3>a& @enpo# i au avut apoi sarcina de a face pregătirile
pentru grupul ce urma să plece în acea seară, dar fără ca cineva să a.e că va
pleca, în timp ce discutam cum aveau să procedeze, am decis şi componenţa
grupului# 9rma să iau cu mine cei mai apropiaţi consilieri, inclusiv cei doi
tutori, şi mem&rii familiei care erau de faţă#
9lterior, în acea după amiază, tutorii mei şi cei patru mem&ri ai
@as,ag+ului au plecat pe ascuns din palat în remorca unui camion, acoperiţi
cu pânză/ spre seară, mama mea, %enzin -,oeg>al şi %sering $olma au ieşit
deg,izaţi, su& prete'tul că merg la mănăstirea de maici la sud de râul
69?A =" K4) 1L1
@>ic,u# 4+am avertizat apoi pe liderii populari şi le+am spus despre
planul meu, su&liniind nu numai necesitatea unei ma'ime cooperări Hceea ce
ştiam că e'istăI, dar şi a unei tăinuiri a&solute# ram conv*ns de faptul că
c,inezii aveau spioni plasaţi printre oameni# $upă ce au plecat aceşti
oameni, le+am scris o scrisoare în care le e'plicam motivele plecării mele,
rugându+i să nu desc,idă focul decât când era cazul de auto+apărare, având
încredere că vor transmite acest mesa* populaţiei# %re&uia să fe redat a doua
zi#
)a căderea nopţii, am mers pentru ultima oară la templul înc,inat lui
Ma,a3ala, divinitatea mea protectoare# -ând am intrat în încăpere prin uşa ei
grea şi scârţiâitoare, m+am oprit pentru o clipă ca să măsor cu privirea ceea
ce se a.a în faţa oc,ilor mei# 9n număr de călugări şedeau îngânând
rugăciuni la &aza unei mari statui a <rotectorului meu# "u era lumină
electrică în încăpere, numai pâlpâirea câtorva lămpi cu unt, amplasate într+un
şir de vase de aur şi argint# "umeroase fresce acopereau pereţii# 9n mic
prinos de tsampa se a.a pe o farfurie de pe altar# 9n ministranut cu faţa în
um&ră, se aplecase deasupra unei urne mari, de unde scotea unt pentru
lămpi# "imeni nu şi+a întors privirea, deşi ştiu că prezenţa mea a fost
sesizată, în dreapta mea, unul dintre călugări şi+a luat c,imvalul, în timp ce
altul a dus cornul la &uze şi a cântat o notă prelungă, tristă# %algerele au fost
apropiate şi ţinute într+o undă de vi&raţie# (unetul lor era consolator#
Am înaintat şi i+am oferit divinităţii o 3ata, o &ucată de mătase al&ă#
Acesta este gestul ti&etan tradiţional de despărţire şi desemnează nu numai
îm&unare, dar implică şi intenţia de revenire# Am ză&ovit pentru un moment
într+o rugă tăcută# <reoţii suspectau de*a plecarea mea, dar eram asigurat de
tăcerea lor# =nainte de a părăsi încăperea, m+am aşezat pentru câteva
momente pentru a citi din sutras+ele lui ;udd,a, oprindu+mă la cea care
vor&eşte despre nevoia de a 5dezvolta încrederea şi cura*ul7#
)a plecare, am rugat pe cineva ca să stingă luminile prin restul clădirii
înainte de a merge *os, unde l+am găsit pe unul dintre câinii mei# )+am
mângâiat şi m+am &ucurat că nu a fost niciodată prea prietenos cu mine#
$espărţirea noastră nu a fost prea difcilă# ram mult mai întristat de faptul
că+i las aici pe mem&rii gărzii personale şi pe măturători# Am ieşit apoi în
aerul rece de martie# )a intrarea principală a clădirii se a.a o porţiune cu
scări care co&ora pe am&ele părţi, până la pământ# M+am plim&at în *urul
acesteia, oprindu+mă la un capăt pentru a vizualiza imaginea sosirii în
siguranţă în 4ndia# )a întoarcerea spre uşă, am vizualizat imaginea întoarcerii
în %i&et#
-u câteva minute înainte de ora zece, purtând acum pantaloni
)4;2%A% =" K4) neo&işnuiţi şi p ,aină neagră, lungă, mi+am aruncat
o puşcă pe umărul drept şi m+am înfăşurat într+o r,ang3a vec,e care îi
aparţinuse celui de+al $oilea $alai )ama# Apoi, strecurându+mi oc,elarii în
&uzunar, am păşit afară# ram foarte înspăimântat#
Am plecat însoţit de doi soldaţi, care m+au escortat în tăcere până la
poarta din zidul interior, unde am fost întâmpinat de @usun $epon# =mpreună
cu ei, mi+am croit drum prin parc, a&ia reuşind să zăresc câte ceva# -ând am
a*uns la zidul e'terior, ni s+a alăturat -,i3>a& @enpo care, a&ia puteam
distinge, era înarmat cu o sa&ie# Mi+a vor&it pe un ton grav, liniştitor# %re&uia
să ţin pasul cu el cu orice c,ip# %recând poarta, el a anunţat cu fermitate
oamenilor adunaţi acolo, că face un tur de inspecţie de rutină# -u aceasta, ni
s+a permis să trecem# "u s+au rostit nici un fel de alte cuvinte#
<uteam percepe prezenţa unei mari mase de oameni în timp ce
avansam, dar ei nu ne+au dat nici un fel de importanţă iar după câteva
minute de mers, am fost din nou singuri# "e+am croit drum cu succes prin
mulţime, însă acum urmau c,inezii la rând# 4deea de a f capturat mă
îngrozea# <entru prima dată în viaţă, mi+a fost cu adevărat teamă F nu atât
pentru mine, ci pentru milioanele de oameni care şi+au investit încrederea în
mine# $acă eu eram prins, totul era pierdut# 'ista şi pericolul de a f luaţi de
c,inezi drept luptători pentru li&ertate care nu erau la curent cu ce se
întâmplă#
<rimul o&stacol îl constituia a.uentul râului @>ic,u pe care îl vizitasem
adeseori în copilărie până când %at,ag 2inpoc,e mi+a interzis acest lucru# -a
să+l putem traversa, a tre&uit să folosim nişte &olovani presăraţi ici+colo, pe
care îmi era e'trem de greu să+i di&uiesc fără oc,elari# ra să+mi pierd
ec,ili&rul de mai multe ori# Apoi ne+am croit drum până la malul râului
@>ic,u# %ocmai înainte de a a*unge acolo, am dat peste un grup mare deM
oameni# )ordul Cam&elan a vor&it pe scurt cu liderii lor, iar apoi am trecut
mai departe, pe malul râului# Mai multe plute ne aşteptau, împreună cu un
mic grup de vâslaşi#
%raversarea s+a desfăşurat fără difcultăţi, deşi eu eram convins că
fecare afundare a vâslelor va atrage un tir de mitraliere asupra noastră# (e
a.au multe mii de ostaşi ai A< staţionate în şi în *urul ),asei la acea vreme
şi era de neconceput să nu ai&ă patrule în e'terior# <e partea cealaltă, am dat
peste un grup de luptători pentru li&ertate care ne aşteptau cu nişte ponei#
Aici ni s+a alăturat şi mama cu fratele şi sora, precum şi tutorii mei# Apoi ne+
am oprit pentru a aştepta ofcialităţile mele, care ne urmau spre a ne însoţi,
în timpul pauzei, am proftat de ocazie pentru a sc,im&a, în şoapte &ine
controlate, remarci la adresa comportamentului samavolnic al
69?A =" K4) 1LR c,inezilor, care ne împinseseră la acest pas# u mi+
am pus oc,elarii F nu mai puteam suporta or&ecăiala F dar apoi mi+am dorit
să nu o f făcut, întrucât acum puteam distinge torţele santinelelor A< care
păzeau o garnizoană ce se a.a la numai o sută de iarzi de locul în care
stăteam# $in fericire, luna era acoperită de nori şi deci vizi&ilitatea era
redusă#
$e îndată ce au sosit şi ceilalţi, am pornit+o spre dealuri şi apoi spre
trecătoarea montană, numită -,e+)a, care separă valea ),asei de valea
%sangpo# =n *urul orei trei dimineaţa am tras la o fermă simplă, prima din
multele*a care ne+am adăpostit în următoarele săptămâni# $ar nu am rămas
mult timp şi apoi am plecat să ne continuăm drumul spre trecătoare, la care
am a*uns pe la ora opt# "u cu mult înainte de a a*unge acolo, s+a ivit prima
rază a zorilor de zi şi, spre amuzamentul nostru, am realizat rezultatul gra&ei
noastre# (e încurcaseră animalele, ,arnaşamentul şi călăreţii, întrucât
+mănăstirea care ne furnizase animalele nu fusese înştiinţată din timp, şi
datorită întunericului, cele mai &une dintre ele au fost înşeuate cu şeile cele
mai proaste şi date unor persoane nepotrivite, în timp ce unii dintre cei mai
neîngri*iţi măgari puitau cel mai &un ,arnaşament şi erau călăriţi de cele mai
înalte ofcialităţiQ
)a vârful trecătorii de 1U#000 de picioare F -,e+)a înseamnă
%recătoarea "isipoasă F îngri*itorul care îndruma poneiul meu se opri şi îl
întoarse înapoi, spunându+mi că era ultima ocazie de pe parcursul călătoriei,
de a mai arunca o privire spre ),asa# ;ătrânul oraş părea senin ca
întotdeauna, întinzându+se în depărtare# M+am rugat câteva minute înainte
de a descăleca şi de a aluneca în *osul pantelor nisipoase care i+au conferit
locului şi numele# Apoi ne+am odi,nit puţin înainte de a continua drumul spre
malurile lui %sangpo, unde am a*uns cu puţin înainte de amiază# Acolo era un
singur loc de traversare, cu un feri&ot, şi tre&uia să sperăm că A< nu
a*unsese acolo prima# -eea ce nu s+a întâmplat#
<e malul celălalt ne+am oprit într+un sătuc, ai căror locuitori au ieşit să
mă salute, mulţi dintre ei cu lacrimi în oc,i# ram acum în pragul unui
teritoriu e'trem de difcil al %i&etului8 o zonă cu doar câteva aşezări
îndepărtate# ra o regiune din care îşi făcuseră cămin luptătorii pentru
eli&erare# $e aici încolo, ştiam că sunt încon*urat fără să văd de sute de
luptători de g,erilă care fuseseră avertizaţi de sosirea noastră apropiată şi a
căror misiune era să ne prote*eze pe parcursul acestei călătorii#
)e+ar f fost greu c,inezilor să ne urmărească, dar dacă o&ţineau
informaţii despre zona în care ne a.am, era posi&il să poată calcula ruta pe
care intenţionam s+o parcurgem şi să mo&ilizeze forţele în faţa noastră
pentru a încerca să ne intercepteze# $eci pentru imediata noastră protecţie,
s+a adunat o escortă de circa trei sute cincizeci de soldaţi ti&etani, împreună
cu alţi cincizeci de civili# ?rupa noastră de fugari se mărise de*a la cifra de o
sută#
Aproape toată lumea în afară de mine era înarmată până în dinţi, c,iar
până şi cel desemnat a f &ucătarul meu personal, care ducea o &azoo3a
enormă şi purta o cingătoare capitonată cu gloanţele sale mortale# l era
unul dintre tinerii antrenaţi de -4A# ra atât de dornic să folosească magnifca
şi teri&ila sa armă, încât la un moment dat s+a întins la pământ şi a tras
câteva focuri spre ceea ce el a pretins a f o poziţie inamică# $ar a durat atât
de mult reîncărcarea, încât simţeam că ar f fost o pradă uşoară pentru un
inamic real# <er total, nu a fost o demonstraţie impresionantă#
Mai era unul şi din aceşti agenţi -4A printre noi, un transmisionist care
era aparent în contact cu cartierul lor general pe parcursul călătoriei#
G -u cine anume era în legătură, nu ştiu nici până în ziua de astăzi#
Ctiu doar că era ec,ipat cu un transmiţător Morse#
=n acea noapte am poposit la o mănăstire denumită 2a+Me, unde i+am
scris o scrisoare scurtă lui <anc,en )ama, anunţându+l de fuga mea şi
sfătuindu+l să mă urmeze în 4ndia dacă putea# "u mai ştiam nimic despre el
de la mi*locul iernii, când îmi scrisese ca să+mi ureze toate cele &une pentru
anul ce va urma# =ntr+o notă separată, scurtă, scria că el considera de cuviinţă
să formulăm o strategie de viitor, întrucât situaţia se înrăutăţea pe întreg
teritoriul ţării# Acesta era primul indiciu pe care l+a dat despre faptul că nu
mai era în graţiile c,inezilor# $in păcate, mesa*ul meu nu a mai a*uns până la
el şi a rămas în %i&et#
9rmătoarea trecătoare era numită (a&o+)a, la care am a*uns două sau
trei zile mai târziu#
=n vârful acesteia era foarte frig şi ningea viscolit# Am început să fu
foarte îngri*orat de unii dintre însoţitorii mei# $eşi eram tânăr şi adaptat, unii
dintre cei mai în vârstă din antura*ul meu se descurcau foarte greu# $ar nu
îndrăzneam să încetinim pasul, întrucât eram încă în pericol de a f prinşi ca
într+un cleşte de trupele staţionate la ?>antse şi regiunea @ongpo#
)a început, intenţionam să facem o ,altă la ),untse $zong, nu departe
de graniţa cu 4ndia, unde aş f repudiat 5Acordul7 în Captesprezece <uncte, aş
f refăcut ?uvernul meu ca administraţie legitimă a %i&etului şi aş f încercat
să desc,id negocieri cu c,inezii# :ricum, cam în a cincea zi, am fost a*unşi
din urmă de un grup de călăreţi care au adus veşti teri&ile# )a numai
patruzeci şi opt de ore după plecarea mea, c,inezii au început să
69?A =" K4) 1LL &om&ardeze "or&uling3a şi să mitralieze mulţimea
fără apărare, care era încă pe poziţii# %emerile mele cele mai negre s+au
adeverit# Am înţeles că era imposi&il să negociem cu oameni care s+au
comportat într+un mod atât de crud şi criminal# "u mai puteam face nimic de+
acum, decât să a*ungem cât mai departe posi&il, deşi 4ndia era încă la o
distanţă de multe zile, având de trecut mai mulţi munţi înalţi#
-ând am a*uns în cele din urmă la ),untse $zong, după mai mult de o
săptămână de mers, am stat doar două zile, atât cât să pot repudia în mod
ofcial 5Acordul7 în Captesprezece <uncte şi să anunţ formarea unui nou
?uvern, singura autoritate legal constituită din teritoriu# Mai mult de o mie de
oameni au luat parte la ceremonia de consacrare# $oream foarte mult să mai
rămân, dar rapoartele ne informau că e'istau mişcări de trupe c,ineze în
apropiere# $eci, fără nici un c,ef, ne+am pregătit să trecem mai departe, spre
graniţa cu, 4ndia, care se găsea acum la o distanţă de numai şaizeci de mile
în linie dreaptă, deşi era de fapt cam du&lu pe pământ# Mai era un lanţ de
munţi de traversat şi mai dura câteva zile ca să parcurgem distanţa, mai ales
că animalele noastre erau epuizate şi mai rămăsese puţin nutreţ pentru ele#
Aveam nevoie de opriri mai dese ca să+şi conserve energia, înainte de a
pleca, am trimis un grup de oameni zdraveni care tre&uiau să a*ungă în 4ndia
cât de repede posi&il, să găsească cele mai apropiate autorităţi şi să le
prevină că intenţionam să cer azil acolo#
$e la ),untse $zong am mers într+un sat mic din X,ora şi de acolo la
trecătoarea @arpo, ultima înainte de graniţă# %ocmai când ne apropiam de cel
mai înalt punct din interior, am avut un şoc# -a din pământ, apăru un avion
ce z&ura e'act deasupra noastră# A trecut repede F prea repede ca să vedem
ce însemne avea F dar nu atât de repede, încât oamenii de la &ord să nu ne
o&serve# Acesta nu era un semn &un# $acă era c,inezesc F ceea ce era foarte
posi&il F era o ocazie &ună de a şti unde ne a.am# -u această informaţie, ei
se puteau întoarce, pentru a ne ataca din aer, iar în acest caz, nu aveam nici
un fel de protecţie# :ricare ar f fost identitatea avionului, era o reamintire
&rutală a faptului că nu mai eram în siguranţă în nici un colţişor al %i&etului#
:rice fel de îndoieli aş f avut despre plecarea în e'il, au dispărut odată cu
acest eveniment8 4ndia era unica noastră speranţă#
<uţin mai târziu, oamenii pe care i+am trimis înainte din ),untse $zong
s+au întors cu vestea că ?uvernul 4ndian şi+a dat consimţământul de a mă
primi# Am răsu.at foarte uşurat la auzul acestor cuvinte, întrucât nu vroiam
să pun piciorul în 4Wdia fără acordul lor#
Mi+am petrecut ultima noapte din %i&et într+un sătuc numit Mangmang#
A&ia am a*uns la acest ultim avanpost al %ărâmului Oăpezilor, că a şi
început să plouă# Aceasta însemna o săptămână de vreme îngrozitoare, care
ne+a întovărăşit cu furtuni de zăpadă şi grindină, în timp ce noi ne luptam să
înaintăm# ram cu toţii epuizaţi şi era ultimul lucru care ne mai lipsea, dar
ploaia torenţială a continuat toată noaptea# Ci colac peste pupăză, cortul meu
a luat apă şi oriunde îmi târâm aşternutul, nu puteam să scap de apa care se
infltra su& formă de mici pârâiaşe# 2ezultatul a fost că fe&ra cu care mă
luptam de câteva zile s+a declanşat peste noapte într+o formă de dezinterie
violentă#
=n dimineaţa următoare, eram prea &olnav ca să pot continua drumul,
deci am rămas pe loc# =nsoţitorii m+au mutat într+o casă micuţă din apropiere,
care îmi oferea doar o mică protecţie în plus faţă de cortul meu# ;a mai mult,
mă sufocam de du,oarea de la &ălegarul vacilor care răz&ătea de *os până la
locul unde mă a.am, în acea zi, am auzit la un mic radiou porta&il pe care îl
luasem cu noi, un comunicat la postul All+4ndia spunând că eram în drum spre
4ndia, dar că am căzut de pe cal şi eram accidentat rău# Acest lucru m+a
înveselit întrucâtva, pentru că era una din nenorocirile pe care reuşisem să le
evit, deşi ştiam că prietenii mei vor f îngri*oraţi#
Oiua următoare, m+am ,otărât să o iau din loc# Aveam acum sarcina
difcilă de a+mi lua la revedere de la soldaţi şi luptătorii pentru li&ertate care
m+au escortat tot drumul de la ),asa, şi care acum erau pe punctul de a se
întoarce şi de a+i înfrunta pe c,inezi# A mai fost şi o ofcialitate care a ,otărât
să rămână# A spus că nu credea să ne fe de prea mare folos în 4ndia, de
aceea era mai &ine să rămână şi să lupte# 4+am admirat cu adevărat
,otărârea şi cura*ul său#
$upă ce ne+am luat un rămas &un cu lacrimi în oc,i, am fost a*utat să
mă urc pe spinarea lată a unui dzomo, întrucât eram încă prea &olnav ca să
pot călări pe cal# Ci, pe acest umil mi*loc de transport, mi+am părăsit
pământul natal#
-A<4%:)9) :<%
9n an disperat
%2;94 (A 64 A2S%A% tare *alnic când au venit gardienii indieni ca să
mă întâmpine la graniţă F optzeci de călători, e'tenuaţi psi,ic şi distruşi în
plan mental de grelele încercări# Am fost totuşi încântat de faptul că una
dintre ofcialităţile pe care le cunoscusem în timpul vizitei mele de acum doi
ani se a.a acolo pentru a mă întâmpina# l mi+a e'plicat că avea ordin de a
mă escorta la ;omdila, un oraş mare care era aşezat la capătul unei călătorii
de o săptămână, spre est#
Am a*uns într+un sfârşit, cam la trei săptămâni după părăsirea ),asei,
deşi păruse o veşnicie# )a sosire, am fost întâmpinat de vec,iul meu ofţer de
legătură şi interpret, $l# Menon şi respectiv (onam %opg>al @azi, unul dintre
ei înmânându+mi o telegramă de la <rimul Ministru8 5-olegii mei şi cu mine vă
urăm &un venit şi vă transmitem felicitări pentru sosirea în siguranţă în 4ndia#
1om f fericiţi să vă asigurăm toate condiţiile necesare dumneavoastră,
familiei şi însoţitorilor, pentru a locui în 4ndia# <oporul indian, care vă
venerează foarte mult, va acorda fără îndoială tradiţionalul său respect
personalităţii dumneavoastră# -ele mai &une urări# "e,ru7#
Am rămas în ;omdila, unde am fost foarte &ine îngri*it de familia
-omisarului $istrictului local, timp de vreo zece zile# )a sfârşitul acestora m+
am refăcut complet după dezinteria avută# Apoi, pe 1\ aprilie 19L9, am fost
dus cu un *eep la o ta&ără numită 6oot,ills, unde o mică gardă de onoare a
fost aliniată de am&ele părţi ale unui covor de pânză improvizat, ce ducea la
casa supraveg,etorului ta&erei, &aza mea pentru acea dimineaţă# Acolo mi s+
a oferit un mic de*un care includea &anane proaspete F din care am mâncat
prea multe, cu consecinţe nefericite# <entru sistemul meu digestiv F şi
informat pe scurt de $l# Menon despre aran*amentele care au fost făcute de
?uvernul 4ndian în numele meu#
Mân acea după+amiază, tre&uia să merg la %ezpur, iar de acolo începea
călătoria spre Mussoorie, o staţiune deluroasă nu departe de $el,i, unde ni
se făcuse rost de o casă# 9n tren special tre&uia să ne ducă pe distanţa de
1#L00 de mile#
-ând am părăsit clădirea din 6oot,ills şi m+am urcat într+o maşină
mare, roşie, pentru a parcurge cele treizeci de mile până la gară, am
o&servat un mare număr de fotograf# Mi s+a e'plicat că aceştia erau
reprezentanţi ai presei internaţionale# i veniseră să facă un reporta* despre
5povestea secolului7# %re&uia sa mă aştept să văd mai mulţi la sosirea în
oraş#
-ând am a*uns în %ezpur# Am fost dus direct la poştă, unde mă aşteptau
mai multe sute de mesa*e, telegrame şi scrisori, toate cuprinzând felicitări şi
urări de &ine de la oameni de pe tot glo&ul# <entru câteva minute am fost
mut de recunoştinţă, dar nevoile de moment erau aproape copleşitoare# -ea
mai presantă cerinţă era, după opinia mea, să pregătim o mică declaraţie
pentru a o oferi oamenilor ce aşteptau un semn din partea mea, spre a+l
transmite ziarelor lor# =n conţinut, am redat un rezumat în termeni direcţi şi
moderaţi cu gri*ă al istoriei pe care am relatat+o în aceste capitole# %erminând
cu acestea şi apoi cu un prânz uşor, am plecat spre tren, care tre&uia să
plece pe la ora unu#
<e drum, sute, dacă nu c,iar mii de oameni, se îm&ulzeau în *urul
şirului de maşini, făcându+ne cu mâna şi salutându+ne# Aceasta s+a petrecut
pe tot parcursul drumului până la Mussoorie, în anumite locuri, a tre&uit să
co&oare cineva ca să facă loc camionului# 1eştile z&oară repede prin
comunităţile rurale şi se părea că toată lumea ştia de prezenţa mea în acel
tren# Mii şi mii de oameni au apărut şi strigau urările de &un sosit8 5$alai
)ama @i*aiQ $alai )ama Oinda+&ad7# H5(lavă lui $atai )amaQ %răiască $alai
)amaQ7I ra foarte emoţionant, în trei oraşe mai importante de pe rută,
(iliguri, ;enares şi )uc3no0, am fost o&ligat să co&or din vagon şi să mă
adresez populaţiei care venise ad ,oc să+mi ureze &un venit şi să+mi ofere
.ori, întreaga călătorie a fost ca un vis e'traordinar# ?ândindu+mă în urmă, le
sunt e'trem de recunoscător oamenilor din 4ndia pentru demonstraţia plină
de efuziune a sentimentelor lor de la acea vreme#
=ntr+un fnal, după mai multe zile de călătorie trenul a tras în gară la
$e,ra $un# Acolo, m+au întâmpinat iarăşi mulţi oameni# Apoi am plecat cu
maşina la Mussoorie care se a.a la o distanţă de apro'imativ o oră# Am fost
dus apoi la ;ârla Bouse, reşedinţa uneia dintre marile familii de industriaşi ai
4ndiei, care fusese ac,iziţionată de ?uvernul 4ndiei pentru folosinţa mea#
$upă cum au evoluat lucrurile, aceasta a devenit căminul meu pentru un an#
-am la o zi după sosirea mea, am auzit despre un raport al unei Agenţii
9" A" $4(<2A% 1L9 de Ctiri F -,ina "ouă, insinuând faptul că întrucât
declaraţia mea de la %ezpur fusese redactată la persoana a treia, aceasta nu
putea f veridică, în continuare afrma că eu am fost răpit în mod ostentativ şi
constrâns de 5re&eli7, referindu+se la declaraţia mea ca la 5un document
grosolan, cu un raţionament defectuos, plin de minciuni şi inadvertenţe7#
Această versiune c,inezească a povestirii, descria revolta populară a
ti&etanilor ca find organizată de 5o clică reacţionară din straturile
superioare7# %otuşi, e'plicau ei, 5cu a*utorul călugărilor şi a laicilor patrioţi,
Armata <opulară de li&erare a zdro&it complet re&eliunea, în primul rând,
pentru că poporul ti&etan este patriot, 5susţine ?uvernul <opular -entral şi
iu&eşte cu ardoare Armata <opulară de li&erare, opunându+se imperialiştilor
şi trădătorilor7# -a atare, am dat un alt scurt comunicat, confrmând faptul că
declaraţia iniţială fusese autorizată de mine#
<e YD aprilie, însuşi <andit "e,ru a sosit în Mussoorie# Am stat de vor&ă
împreună mai mult de patru ore, asistat de un singur interpret# Am început
prin a+i spune tot ceea ce se întâmplase de la întoarcerea mea în %i&et#
G =n linii mari F la insistanţa sa# Am continuat prin a+i confrma că am
făcut e'act cum mi+a sugerat şi am tratat pro&lemele cinstit şi sincer cu
c,inezii, criticându+i acolo unde era necesar şi încercând din răsputeri să mă
ţin de condiţiile 5Acordului7 în Captesprezece <uncte# )e+am e'plicat apoi că
nu am căutat iniţial să caut adăpost în 4ndia şi că am vrut să+mi fac un
?uvern la ),utse $zong# "umai vestea din ),asa m+a determinat să mă
răzgândesc# )a cest punct, a devenit cam iritat# 5?uvernul 4ndiei nu l+ar f
putut recunoaşte, c,iar dacă aţi f făcut+o dumneavoastră7, a spus el#
=ncepusem să am impresia că "e,ru mă considera un tinerel care avea
nevoie de muştruluială din când în când#
<e parcursul altor părţi din conversaţia noastră &ătuse cu degetele în
masă# 5-e poate f asta!7 a între&at indignat o dată sau de două ori# Am
continuat totuşi, în ciuda evidenţei faptului că era cam nervos, în cele din
urmă, i+am spus pe un ton ,otărât că preocuparea mea principală era du&lă8
5(unt determinat să cuceresc independenţa %i&etului, dar cerinţa imediată
este să oprim vărsarea de sânge7# )a acest punct, nu s+a mai putut înfrâna#
5Acest lucru este imposi&ilQ7 a spus cu vocea încărcată de emoţie#
5$umneavoastră afrmaţi că vreţi independentă şi în acelaşi timp spuneţi că
nu vreţi vărsare de sânge# ste imposi&ilQ7 ;uza sa inferioară tremura de
furie în timp ce vor&ea#
Am început să înţeleg că <rimul Ministru se găsea într+o poziţie e'trem
de delicată şi complicată, în <arlamentul 4ndian avusese loc o dez&atere
)4;2%A% 4" K4) tensionată în pro&lema %i&etului după ştirea despre
fuga mea din ),asa# 9lterior, a fost# -riticat de mulţi politicieni despre modul
în care s+a descurcat în acea situaţie# Ci acum, mie mi se părea că dădea
semne de conştiinţă încărcată pentru faptul că insistase atât de mult ca eu să
mă întorc în %i&et în 19LZ#
Ci totuşi, era foarte evident că "e,ru vroia să prote*eze în acelaşi timp
relaţiile de prietenie ale 4ndiei cu -,ina şi era ,otărât să adere la principiile
memorandumului <anc, (,eel, în ciuda opiniilor politicianului indian, Ac,ar>a
@ripalani, că acesta era 5născut în păcatul de a pune pecetea acordului
nostru asupra distrugerii unei naţiuni antice7# Mi+a spus foarte clar că
?uvernul 4ndiei tot nu+şi putea propune să intre în contradicţie cu -,ina
asupra pro&lemei drepturilor ti&etanilor# <entru moment, tre&uia să mă
odi,nesc şi să nu mai fac nici un fel de planuri pentru viitorul apropiat# 1om
avea ocazia să discutăm ulterior, cu un alt prile*# Auzind aceste cuvinte, am
început să realizez că atât viitorul meu, cât şi cel al poporului meu era mai
puţin sigur decât mi+am imaginat, întâlnirea noastră s+a înc,eiat în termeni
destul de cordiali, dar de îndată ce <rimul Ministru a plecat, am avut un
sentiment profund de dezamăgire#
Am înţeles foarte repede, că eram confruntaţi cu pro&leme mult mai
urgente decât pro&lema independenţei %i&etului# "ici nu am a*uns &ine în
Mussoorie, că am şi început să primim rapoarte cu privire la un număr mare
de refugiaţi ce soseau nu numai în 4ndia, ci şi în ;,utan# Am trimis imediat
câteva ofcialităţi ca să+i primească în ta&erele desc,ise la repezeală de
?uvernul 4ndiei#
$e la aceşti noi sosiţi am a.at că, după &om&ardamentul iniţial de la
"or&uling3a, c,inezii şi+au îndreptat tunurile spre <otala şi Xo3,ang,
măcelărind şi rănind mii de oameni# Am&ele clădiri erau grav afectate# Ccoala
Medicală -,a3pori era distrusă în totalitate# "imeni nu ştia câţi oameni
fuseseră omorâţi în timpul acestui atac săl&atic, dar un document al A<,
capturat de luptătorii ti&etani pentru eli&erare în timpul anilor MU0, enunţa că
între martie 19L9 şi septem&rie 19U0, au fost înregistrate \Z#000 de decese
prin acţiune militară# HAceastă cifră nu+i include şi pe cei care au murit prin
sinucidere, tortură şi inaniţie#I
$rept urmare, nenumărate mii de oameni au încercat să părăsească
%i&etul# Mulţi au murit, fe direct de mâna c,inezilor, fe din cauza rănilor,
malnutriţiei, frigului sau &olior# -ei care au reuşit să scape peste graniţă, au
a*uns într+o stare *alnică# Ci deşi aveau mâncare şi un adăpost pentru ei la
sosire, soarele nemilos al 4ndiei a început să+şi ia o revanşă necruţătoare#
9" A" $4(<2A% 1U1
'istau două ta&ere de tranzit, una la Missamari, aproape de %ezpur,
cealaltă la ;u'a $uar, o fostă ta&ără engleză pentru prizonierii de răz&oi,
situată aproape de graniţa &,utaneză, spre nord+est#
Am&ele locuri erau mult mai *oase de altitudinea de U#000 de picioare a
localităţii Mussoorie, astfel încât dogoarea căldurii era neatenuată# $eşi în
%i&et era uneori destul de cald în timpul verii, aerul de la altitudinile înalte cu
care erau o&işnuiţi oamenii era foarte uscat, în timp ce în câmpiile indiene
era e'trem de umed# Acest fapt nu era numai incomod pentru refugiaţi, ci
c,iar fatal# ;oli necunoscute ti&etanilor au proliferat în acest nou mediu#
Astfel, în afară de pericolul morţii de pe urma rănilor căpătate în timpul
refugiului din %i&et, mai e'ista pericolul morţii prin insolaţie, c,iar de pe urma
căldurii din atmosfera însăşi şi &oli cum ar f tu&erculoza, care a proliferat în
aceste condiţii# Mulţi au sucom&at#
-ei dintre noi care au trăit în Mussoorie au fost mult mai norocoşi decât
ma*oritatea compatrioţilor şi femeilor# Ci întrucât la ;ârla Bouse erau
instalate ventilatoare, eu am suferit poate cel mai puţin F deşi am descoperit
că înseşi ventilatoarele creau pro&leme în felul lor# %endinţa era de a le lăsa
desc,ise peste noapte, mi+a cauzat pro&leme digestive# Mi s+a amintit de un
prover& de+al unuia dintre măturătorii mei de la <otala8 54arna este frig şi te
acoperi noaptea# $ar vara este cald şi uiţi de acest lucru7#
: altă mică o&servaţie pe care am făcut+o în acest timp, a fost faptul că
vremea foarte călduroasă provoacă un apetit pentru fructe, în timp ce pe
vreme friguroasă acesta dispare#
Aveam puţine informaţii despre pro&lemele pe care le aveau fraţii mei
întru e'il datorită căldurii, dar am simţit+o pe pielea mea când am avut#
:cazia să merg la ei în timpul lunilor de vară# <rima vizită a avut loc în iunie,
când m+am dus la $el,i pentru a discuta cu <rimul Ministru despre creşterea
numărului populaţiei refugiate# rau de*a Y0#000, iar numărul lor creştea pe zi
ce trece#
Am început prin a pleda în favoarea trimiterii noilor sosiţi într+un loc
unde climatul era mai puţin vătămător decât la %ezpur sau ;u'a $uar#
(osiseră înveşmântaţi în ro&e lungi şi cizme grele, neştiind de intensitatea
căldurii din timpul verii# Ci deşi primele câteva mii de refugiaţi care au scăpat
din mâini*e criminale ale 5eli&eratorilor7 %i&etului erau în ma*oritate &ăr&aţi,
mulţi dintre ei din ),asa şi din zonele limitrofe ale acesteia, ulterior au
început să sosească familii întregi# Aceştia din urmă proveneau în principal
din zonele de la graniţă, unde controlul c,inezilor nu era încă a&solut#
4+am dat de înţeles lui "e,ru faptul că ma*oritatea ar f murit, dacă erau
lăsaţi acolo# )a început a dat semrte de iritare# A spus că cer prea multe#
%re&uia să+mi amintesc că 4ndia era o ţară săracă, în curs de dezvoltare# $ar
în scurt timp, sentimentele sale umanitare au prevalat# @as,ag+ul purtase
de*a discuţii cu ofcialităţile indiene în privinţa unui plan de a anga*a refugiaţii
la munca de construcţie a drumurilor din 4ndia de nord, iar acum "e,ru
afrma că va face demersurile necesare cât de repede posi&il# Acest lucru le+
ar permite să+şi câştige e'istenţa şi în acelaşi timp, să fe transferaţi într+o
zonă cu un climat mai adecvat#
l a început să vor&ească apoi despre educaţia viitoare a copiilor
refugiaţi, am&alându+se rapid în discuţii, astfel încât în fnal, arăta un interes
atât de mare, de parcă ar f considerat pro&lema ca find propria sa
responsa&ilitate# l a afrmat că, în ceea ce+l privea, noi eram oaspeţii 4ndiei
pentru un viitor previzi&il, iar copiii noştri erau cel mai preţios potenţial# i
tre&uiau &ine educaţi# Ci, pentru a conserva cultura ti&etană, tre&uia să avem
şcoli separate pentru ei# %re&uia să e'iste astfel o (ocietate 4ndependentă de
ducaţie %i&etană în cadrul Ministerului de ducaţie al 4ndiei# l a adăugat că
?uvernul indian va suporta toate c,eltuielile pentru instituirea şcolilor# H-,iar
şi până în ziua de azi, acesta continuă să su&venţioneze cea mai mare parte
a programului nostru educaţional#I
=n cele din urmă, mi+a atras atenţia, că odată cu importanţa de a f
educaţi în adâncul spirit al cunoaşterii propriei istorii şi culturi, era vital
pentru copii să fe &uni cunoscători şi ai evoluţiei lumii moderne# Am
încuviinţat acest lucru din toată inima# $in această cauză, a spus el, ar f
înţelept să folosim engleza ca lim&ă de predare, întrucât este 5lim&a
internaţională a viitorului7#
=ntrevederea noastră a fost urmată de un dineu, la care "e,ru a
adăugat că+l va c,ema pe $r# (,rimali, Ministrul ducaţiei# Acest fapt ne+a
oferit prile*ul să continuăm discuţia# Apoi, în aceeaşi după+amiază, <rimul
Ministru mi+a comunicat că ?uvernul va anunţa c,iar în acea zi formarea
(ocietăţii# ram adânc impresionat de un răspuns atât de rapid#
$e+a lungul anilor, poporul şi ?uvernul 4ndian ne+au dat foarte mult
nouă, refugiaţilor ti&etani, atât în ceea ce priveşte asistenţa fnanciară, cât şi
în alte multe privinţe F şi aceasta în ciuda propriilor lor pro&leme economice
e'trem de difcile# Mă îndoiesc de faptul că alţi refugiaţi au fost atât de &ine
trataţi de gazdele lor# Mă apasă ideea că în timp ce ti&etanii au fost o&ligaţi
să ceară mai multe fonduri, sute de mii de copii ai 4ndiei erau privaţi c,iar şi
de cea mai elementară educaţie#
Ci totuşi, într+un fel, este normal ca 4ndia să ne vină în a*utor#
9" A" $4(<2A% 1UR
;udd,ismul a venit în %i&et din 4ndia, împreună cu multe alte informaţii
culturale# "u mai încape nici o îndoială că are o pretenţie mai îndreptăţită
asupra %i&etului decât -,ina, ale cărei in.uenţe au fost doar vagi# Asociez
întotdeauna relaţia dintre 4ndia şi %i&et cu cea dintre un profesor şi un elev#
-ând elevul dă de greutăţi, este responsa&ilitatea profesorului să+i acorde
asistenţă#
"u cu mult timp în urmă, generozitatea poporului 4ndian s+a manifestat
prin multe organizaţii de a*utorare# Ma*oritatea asistenţei lor era de natură
practică, mai ales în domeniul sănătăţii şi educaţiei# )a fel de important era şi
a*utorul lor în înfinţarea centrelor meşteşugăreşti, care au asigurat o
însemnată antrenare în lucru a multor forţe de muncă# <rimele au fost
centrele de ţesut covoare realizate în $ar*eeling, oraşul producător de ceai,
situat la graniţa cu "epalul, şi la $al,ousie, nu departe de $,armsala#
Am&ele au fost înfinţate de ?uvernul 4ndiei spre sfârşitul anului 19L9#
Acestea au constituit un modet pentru mai multe astfel de centre cu
contri&uţia agenţiilor din străinătate F unele dintre ele continuând să le
su&venţioneze până în ziua de azi# Mai târziu, fecare dintre organizaţiile care
s+au implicat iniţial în astfel de acţiuni, şi+au e'primat deplina satisfacţie faţă
de programul realizat de refugiaţi su& îndrumarea lor#
Modul pozitiv în care ti&etanii au răspuns la a*utorul oferit era calea cea
mai &ună pentru a ne e'prima enorma noastră recunoştinţă# Acest lucru este
de o mare importanţă şi datorită faptului că F sunt conştient +ma*oritatea
donaţiilor acestor organizaţii proveneau adesea din &uzunarele unor oameni
care deţineau ei înşişi resurse limitate#
-ând m+am întors la Mussoorie după această vizită la $el,i, am simţit
că era cazul să rup tăcerea şi, pe Y0 iunie, am ţinut o conferinţă de presă#
Mai erau încă mulţi ziarişti în Mussoorie care aşteptau să audă câte ceva de
la mine# $eşi 5povestea7 avea de pe acum o vec,ime de două luni, au luat
parte un număr de 1R0 de reporteri ce reprezentau ţări de pe tot glo&ul# Am
început prin a repudia încă o dată 5Acordul7 în Captesprezece <uncte# Am
e'plicat că, întrucât -,ina însăşi încălcase termenii propriului 5Acord7, nu mai
putea e'ista o &ază legală pentru recunoaşterea ei# Am întocmit apoi propria+
mi declaraţie pe scurt şi am dat detalii despre unele dintre atrocităţile comise
împotriva ti&etanilor# ram convins că oamenii vor înţelege faptul că
povestea mea era mai aproape de adevăr decât incredi&ila fcţiune întocmită
de c,inezi# $ar deşi declaraţia anterioară s+a răspândit pe o arie largă,
su&estimasem puterea unei campanii de pu&lic i l relations condusă cu
efcienţă, aşa cum era capa&il să o facă ?uvernul -,inez# (au poate că am
supraestimat disponi&ilitatea omenirii de a accepta adevărul despre ea
însăşi# -red că a tre&uit ca să ai&ă mărturia 2evoluţiei -ulturale, iar apoi
imaginea din 19\9 a Masacrului din <iaţa %iananmen pe ecranele propriilor
televizoare, înainte de a accepta falsitatea şi &ar&aria c,inezilor comunişti#
=n aceeaşi seară a fost transmis un comunicat de către ?uvernul 4ndian,
care afrma că nu recunoaşte ?uvernul lui $alai )ama a.at în e'il# Ctiam
foarte &ine că nu ne susţinea din punct de vedere politic, dar o astfel de
distanţare mi se părea inutilă# %otuşi, sentimentele rănite au făcut loc imediat
unei enorme recunoştinţe, întaicât am înţeles cu adevărat pentru prima oară,
înţelesul realal cuvântului 5democraţieM5# ?uvernul indian s+a opus ve,ement
punctului meu de vedere, dar nu a întreprins nimic ca să încerce să mă
oprească să+l e'prim, cu atât mai puţin să+l reţină#
=n mod similar, nu a e'istat nici un amestec de la $el,i asupra modului
cum ar tre&ui să ne organizăm viaţa, în conformitate cu cerinţele oamenilor,
am început să acord audienţe săptămânale în împre*urimile de la ;ârla
Bouse# Acestea mi+au oferit ocazia, să întâlnesc oameni de diverse categorii
şi să le povestesc despre situaţia reală din %i&et# M+au a*utat totodată să
încep procesul de desfinţare a protocolului care a contri&uit atât de mult la
izolarea lui $alai )ama de poporul său# Aveam convingerea fermă că nu
tre&uie să ne agăţăm de vec,ile practici care nu mai erau adecvate# $upă
cum le reaminteam adesea oamenilor, noi eram acum doar nişte refugiaţi#
<ână la acel moment, insistasem ca toate+formalităţile să fe reduse în
mod conştient şi le+am arătat clar că nu mai doream ca oamenii să ţină cont
de vec,ea etic,etă# (imţeam că acest fapt era e'trem de important când era
vor&a de a trata cu străinii# i ar f fost mai înclinaţi să aprecieze valorile
reale, dacă le găseau# ste foarte uşor să+i dezarmezi pe unii printr+o
atitudine distantă# $eci, eram ,otărât să fu întru totul desc,is, să arăt
a&solut tot şi să nu mă ascund în spatele etic,etei# (peram ca în acest fel
oamenii să se raporteze la mine ca de la o finţă umană la alta#
Am stipulat totodată ca ori de câte ori primeam pe cineva, acesta sau
aceasta să stea pe un scaun de înălţime egală, şi nu pe unul mai mic, cum
cerea etic,eta# )a început, c,iar şi mie mi s+a părut destul de difcil, întrucât
nu aveam prea multă încredere în mine, dar aceasta s+a dezvoltat cu timpul#
Ci în ciuda temerilor unora dintre consilierii mai în vârstă, cred că singurii
oameni care au fost încurcaţi prin adoptarea acestor principii erau noii sosiţi
din %i&et care
9" A" $4(<2A% 1UL nu ştiau că $alai )ama nu mai trăia în felul în care
erau ei o&işnuiţi#
1iaţa la ;ârla Bouse nici nu prea favoriza formalităţile# "u era nici
deose&it de spaţioasă şi nici măreaţă, iar uneori devenea c,iar
neîncăpătoare# : împărţeam cu mama mea precum şi cu servitorii casei, iar
restul ofcialităţilor locuiau în imediata vecinătate# ra prima oară în viaţa
mea când am văzut+o atât de mult pe mama# =mi plăcea foaite mult
compania ei#
=n plus faţă de reducerea protocolului, tragedia noastră mi+a mai oferit
prile*ul să+mi simplifc cu mult modul de viaţă, în ),asa am avut multe averi
care îmi erau aproape nefolositoare, dar era foarte greu să renunţi la ele#
Acum nu aveam aproape nimic şi mi se părea mult mai uşor să predau
lucrurile care îmi erau dăruite mie, dacă puteau f spre folosinţa
compatrioţilor mei refugiaţi#
Am putut să realizez sc,im&ări radicale şi în domeniul administraţiei#
(pre e'emplu, am urmărit în acel timp să înfinţez diverse departamente
guvernamentale ti&etane# Acestea includeau ;irouri de 4nformaţii, ducaţie,
2ea&ilitare, (ecuritate, <ro&leme 2eligioase şi 2elaţii conomice# Am
încura*at totodată în mod deose&it femeile ca să participe la guvernare# )e+
am reamintit oamenilor că selecţia pentru posturile importante nu tre&uie să
se &azeze niciodată pe pro&lema se'ului, ci doar pe calitatea şi aptitudinnile
candidatului# $upă cum am mai menţionat, femeile au *ucat mereu un rol
important în societatea ti&etană şi astăzi sunt multe care deţin posturi c,eie
în ?uvernul %i&etan din 'il#
M+am reîntors în $el,i în timpul lunii septem&rie# <ână la această dată,
eram de*a mai uşurat su.eteşte în privinţa refugiaţilor# "umărul lor crescuse
de acum până la aproape treizeci de mii# $ar "e,fu se ţinuse de cuvânt şi
de*a mulţi dintre ei fuseseră mutaţi în ta&ere situate în munţii din nordul
4ndiei# (copul meu principal era să fac tot ce+mi stătea în puteri ca să fe
ridicată la "aţiunile 9nite pro&lema dreptului la independenţă al %i&etului# Mi+
am început din nou vizita printr+o audienţă la <rimul Ministru# Am petrecut un
timp discutând o propunere de transfer a unora dintre noii sosiţi în sudul
4ndiei# (crisese de*a şeflor unora dintre statele indiene, între&ându+i dacă
erau pregătiţi să ne cedeze nişte terenuri nouă, ti&etanilor#
$upă ce mi+am e'primat marea satisfacţie când am a.at că i s+au făcut
mai muţte oferte, i+am menţionat planul meu de a încerca să o&ţin o audienţă
la :# "# 9# )a aceasta, "e,ru a început să dea semne de e'asperare, întrucât
nici %i&etul şi nici -,ina nu erau state mem&re, a afrmat el, nu va avea un
efect prea mare# 4+am răspuns că eram conştient de aceste difcultăţi, dar
doream pur şi simplu ca omenirea să+şi amintească
)4;2%A% 4" K4) de %i&et# ra vital ca poporul meu să nu fe uitat în
necazurile lui# 5Modul de a menţine vie pro&lema %i&etului nu este prin
"aţiunile 9nite, ci printr+o educaţie adecvată a copiilor voştri# $ar, depinde
de dumneavoastră# %răiţi într+o ţară li&eră7, a spus el#
(crisesem de*a ?uvernelor multor ţări, iar acum aveam întâlniri cu
Am&asadorii câtorva dintre ele# Mi s+a părut a f i o grea încercare# Aveam
doar douăzeci şi patru de ani, iar e'perienţa mea în a avea relaţii cu
ofcialităţi de rang înalt era limitată la ceea ce cunoscusem în timpul vizitei
mele în -,ina şi la cele câteva discuţii ale mele cu "e,ru şi colegii săi# %otuşi,
a meritat, în măsura în care unii dintre ei fuseseră foarte simpatici, dându+mi
sfaturi despre modul în care să procedez în continuare, şi toţi mi+au promis că
îşi vor informa ?uvernele despre solicitările mele pentru a*utor, în fnal,
6ederaţia Malaeziană şi 2epu&lica 4rlandei au susţinut un proiect de rezoluţie
care a fost dez&ătut de Adunarea ?enerală a "aţiunilor 9nite în luna
octom&rie# A fost adoptată în favoarea noastră cu un vot de patruzeci şi cinci
pentru, nouă împotrivă şi douăzeci şi şase de a&ţineri# 4ndia era unul dintre
statele care s+au a&ţinut#
%ot pe parcursul acestei vizite în capitală, am avut întâlniri cu un număr
de politicieni indieni partizani, inclusiv Xa>a <ra3as, "ar>an, care, fdel
promisiunii făcute în 19LZ, a organizat un -omitet de (usţinere al %i&etului#
Acum era, după părerea sa, o şansă &ună de a convinge ?uvernul să+şi
sc,im&e atitudinea faţă de %i&et# ntuziasmul său era molipsitor şi adânc
mişcător, deşi simţeam instinctiv că <andit "e,ru nu+şi va sc,im&a
atitudinea# 9n alt pas &inevenit era vestea precum că -omisia 4nternaţională
de Xustiţie, o organizaţie independentă consacrată susţinerii dreptăţii pe glo&,
pu&licase recent un raport asupra statutului *uridic al %i&etului, care apăra
întru+totul poziţia noastră# -omisia care preluase cazul nostru pe la începutul
anului, plănuia acum să instituie un interogatoriu pe scară largă#
: lună mai târziu, după ce m+am întors la Mussoorie, am primit un
a*utor &inevenit, care ne+a ridicat moralul, atunci când s+a întrunit -omitetul
Afro+Asiatic la $el,i# Acesta şi+a consacrat aproape tot timpul lucrărilor
punerii în discuţie a pro&lemei ti&etane# Ma*oritatea delegaţiilor erau din ţări
care suferiseră şi ele de pe urma opresiunii coloniale astfel că, în mod
evident, erau în favoarea %i&etului# i ne+au văzut pe noi în aceeaşi situaţie în
care fuseseră ei înşişi înainte de a+şi f câştigat independenţa# Am primit
rapoarte despre spri*inul lor unanim cu un sentiment de &ucurie şi optimism,
începând să simt cu certitudine că ceva pozitiv va interveni după toate
acestea# $ar vai, în adâncul meu eram convins că <rimul Ministru avea
9" A" $4(<2A% 1UZ dreptate# "oi, ti&etanii, nu tre&uia să ne gândim
la o întoarcere în patrie prea curând, în sc,im&, tre&uia să ne concentrăm
asupra creării unei puternice comunităţi în e'il, astfel ca atunci când va sosi
timpul, să fm capa&ili să ne reluăm viaţa acasă, transformată de această
e'perienţă#
:fertele de terenuri pe care le menţionase "e,ru, păreau a susţine cele
mai &une perspective pentru a ne permite să ne materializăm gândurile# %rei
mii de acri de pământ în apropiere de M>sore, în sudul 4ndiei, erau disponi&ile
imediat dacă le doream, dar, deşi oferta era generoasă, am ezitat la început
dacă să o accept sau nu# 1izitasem zona încă de pe vremea pelerina*ului din
timpul primei mele vizite în ţară şi o ştiam a f liniştită şi puţin populată#
%otuşi, era mult mai cald acolo decât era în nord şi credeam că climatul va f
prea aspru# ;a mai mult, cu administraţia sta&ilită în $,armsala, mă temeam
că distanţa va f prea mare#
<e de altă parte, dată find situaţia de faţă, am înţeles că era necesar
să ne gândim la o aşezare temporară în 4ndia# "umai atunci era posi&il să
începem un program educaţional şi să întreprindem paşi pentru a asigura
continuitatea culturală a poporului ti&etan# =n fnal, am tras concluzia că
aceste considerente cântăreau mai greu decât pro&lemele geografce şi
psi,ologice, astfel că am acceptat cu recunoştinţă terenul# 9n prim lot de UUU
imigranţi urmau să plece de Anul "ou 19U0 pentru a începe lucrările de
amena*are# -u o cotă de un acru pe cap de refugiat, scopul era de a întemeia
o comunitate pentru un număr de R#000 de oameni#
(pre sfârşitul anului 19L9 am a.at vestea întemeierii a două
organizaţii, -omitetul -entral de A*utor, condus de Ac,ar>a @ripalani şi
-omitetul American de 9rgenţă pentru 2efugiaţii %i&etani, care fusese
înfinţat special pentru a ne a*uta# Acestea au fost urmate ulterior de altele
similare, situate în diverse ţări care, între ele, asigurau o asistenţă nepreţuită#
=ntre timp, am început să primesc vizite din partea unor persoane
interesante# 9nul dintre acestea era acelaşi călugăr indian pe care îl
întâlnisem în $romo, pe când călătorea cu o relicvă de+a $omnului ;udd,a#
ram încântat să+l revăd# ra foarte erudit şi acorda un interes deose&it
socio+economiei# =n răstimpul de la ultima noastră întâlnire, îşi consumase
multă energie într+o încercare de a sintetiza ideologia Mar'istă cu principiile
spirituale ale ;udd,ismului# Acest lucru mă interesa foarte mult# ram
convins că întn*cât întinderea Asiei era atât de mare F de la graniţa %,ai şi
până în (i&eria F iar religia sa de &ază fusese ;udd,ismul, suferind acum
teri&il de pe urma ostilităţii Mar'ismului faţă de religie, o astfel de lucrare era
vitală#
%ot cam prin această perioadă, am primit vizita unui călugăr sin,alez cu
învăţături de stânga# )a sfârşitul şederii sale în Mussoorie, noul meu prieten
m+a invitat în (ri )an3a# Acesta era un loc unde doream foarte mult să merg,
măcar şi pentru faptul că îmi oferea prile*ul de a vedea cel mai important
dintre toate relicvele, care era dintele lui ;udd,a# %otuşi, câteva luni mai
târziu, când s+a apropiat vremea să întreprind călătoria, am primit un semn al
faptului cât de nesigur era statutul unui refugiat# ?uvernul din (ri )an3a mi+a
trimis un comunicat prin care îşi e'prima regretul că vizita mea tre&uia să fe
amânată pentru un termen nedefnit, întrucât interveniserăJ nişte 5pro&leme
neprevăzute7# Acestea s+au dovedit a izvorî din ;ei*ing# Mi se reamintise din
nou de puterea rudelor sus+puse când era vor&a de a stopa c,iar şi o
activitate religioasă, dacă aşa le poftea inima#
"ecesitatea stringentă de a desc,ide un dialog constructiv cu -,ina mi
s+a făcut simţită în clipa în care am primit o delegaţie de la alte victime ale
e'pansionismului -omunist# rau din %ur3estanuî de st, care fusese cotropit
de -,ina în 19D9# Am avut multe de discutat şi am petrecut multe ore
relatându+ne e'perienţele noastre# (e părea că refugiaţii din %ur3estanuî de
st erau mult mai numeroşi decât noi, iar unul din liderii lor era avocat#
Aceasta în timp ce printre întreaga populaţie ti&etană nu e'ista nici măcar un
practicant de medicină alopată, ce să mai vor&im măcar de un avocat
califcat# Am discutat pe larg diverse metode pe care le puteam urma în lupta
pentru li&ertate din ţările noastre, în fnal, am ,otărât să menţinem legături
strânse, ceea ce am şi făcut c,iar până în ziua de azi, deşi nu ştiu cum, dar
cauza %i&etului a atras mai mult atenţia decât a lor#
=n decem&rie am mai întreprins o călătorie de şase ore până la $el,i,
de astă dată ca prim pas într+un nou pelerina*# 1roiam să+mi petrec mai mult
timp în locurile pe care le vizitasem la începutul anului 19LZ# =n drumul meu,
i+am făcut încă o vizită <rimului Ministru# ram întrucâtva curios despre ceea
ce ar avea de spus în privinţa rezoluţiei "aţiunilor 9nite şi mă cam aşteptam
să fe supărat# $e fapt, m+a felicitat călduros# Am început să realizez că în
ciuda încăpăţânării, era un om de mare mărinimie# Ci mi s+a reamintit încă o
dată, înţelesul cuvântului 5democraţie7# $eşi i+am com&ătut părerile, nu
e'ista nici o sc,im&are în atitudinea sa faţă de ti&etani# $rept urmare, m+am
simţit mai dispus ca oricând să+l ascult# Aceasta fusese e'act contrariul
e'perienţei mele din -,ina# "e,ru nu zâm&ea mult# (tătea în tăcere, cu &uza
inferioară care+i tremura uşor înainte de a da un răspuns care era însă mereu
desc,is şi sincer# Mai presus de toate, mi+a dat li&ertate
9" A" $4(<2A% 1U9 deplină în a+mi urma propria conştiinţă# -,inezii
fuseseră în sc,im& plini de zâm&ete şi falsitate#
)+am văzut încă o dată şi pe <reşedintele 4ndiei, $r# 2a*endra <rasad#
Am fost oaspetele său la 2astrapat,i ;,avan, împreună cu un *ain, Ac,ar>a
%ulsi, faţă de care am simţit un adânc sentiment de respect, în timpul primei
mele vizite din 19LU, am fost adânc impresionat de umilinţa <reşedintelui#
Atitudinea sa era e'taordinară şi am fost realmente mişcat până la lacrimi# Mi
se părea un adevărat ;od,isattva# 9ltima oară l+am văzut în grădina
reşedinţei sale# Am ieşit să mă plim& foarte devreme de dimineaţă şi l+am
găsit şi pe el, un &ătrân adus de spate, minunat, într+un scaun mare şi negru
cu rotile#
$e la $el,i am plecat la ;od, ?a>a# =n timpul şederii mele de acolo, am
primit o delegaţie de şaizeci de refugiaţi %i&etani care pornise în pelerina*# A
urmat un moment mişcător, atunci când liderii lor au venit la mine şi au
promis să+şi înc,ine vieţile luptei continue pentru eli&erarea %i&etului# $upă
aceea, pentru prima dată în această viaţă, am ,irotonisit un grup de 1UY de
tineri ti&etani ca &i3s,us# M+am simţit foarte privilegiat de a f putut face
acest lucru la mănăstirea ti&etană ce se a.a în raza templului Ma,a&od,i de
lângă -opacul ;od,i unde ;udd,a a atins 4luminarea#
Am călătorit apoi la (arnat, şi $eer <ar3, unde ;udd,a a ţinut prima sa
predică# Aveam cu mine un mic personal de servitori, inclusiv )ing 2inpoc,e,
%ri*ang 2inpoc,ă şi, desigur, Maeştrii mei de -eremonie, îm&răcăminte şi
;ucătărie# )a sosire, s+au adunat aproape două mii de refugiaţi ti&etani de
curând sosiţi prin "epal, ştiind că plănuisem să ţin un discurs# rau într+o
condiţie dezolantă, dar se vedea că înfruntau greutăţile cu multă tărie#
%i&etanii sunt comercianţi neo&osiţi, şi de*a îşi înfinţaseră nişte prăvălii# 9nii
vindeau cele câteva o&iecte de preţ pe care reuşiseră să le aducă cu ei, alţii
comercializau ,aine vec,i# Mulţi vindeau doar ceai# Am fost foarte mult
încura*at de vigoarea lor în a face faţă unei astfel de suferinţe# 6iecare
persoană putea să spună o poveste întreagă despre difcultăţi e'asperante şi
cruzimi, şi totuşi fecare încerca să realizeze cât mai multe din puţinul pe care
le mai putea oferi viaţa#
Aceste lecţii ţinute pe durata unei întregi săptămâni în $eer <ar3 s+au
constituit într+un eveniment minunat pentru mine# =nsemna foarte mult să
poţi realiza un astfel de lucru în acelaşi loc în care însuşi ;udd,a îşi predicase
învăţăturile, cu Y#L00 de ani în urmă# =n timpul acestora, m+am concentrat pe
aspectele pozitive ale grelelor noastre încercări# )e+am r amintit tuturor de
propriile cuvinte ale lui ;udd,a, şi anume că suferinţa este primul pas spre
eli&erare# 'ista şi un vec,i prover& ti&etan care sună astfel8 5$urerea este
măsura cu care cântăreşti plăcerea7#
)a scurt timp după ce m+am întors la Mussoorie, am a.at că ?uvernul
indian făcuse planuri pentru a mă aşeza defnitiv într+un loc numit $,armsala#
Aceasta era o veste neaşteptată şi destul de alarmantă# Am găsit $,armsala
pe ,artă şi am descoperit că era tot o staţiune deluroasă ca şi Mussoorie, dar
mult mai îndepărtată# 4nvestigând mai departe, mi s+a spus că, spre
deose&ire de Mussoorie, care era doar la câteva ore de $el,i, $,armsala se
a.a la o distanţă de o zi de călătorie de capitală# Am început să am unele
&ănuieli că ?uvernul indian încerca acum să ne ascundă într+un loc fără
mi*loace de comunicare în speranţa ca noi, ti&etanii, să dispărem din
vizoru)lumii e'terne#
Am cerut de aceea ca să mi se permită să trimit o ofcialitate din
?uvernul %i&etan la $,armsala ca să vadă dacă într+adevăr corespundea
nevoilor noastre# $orinţa mi+a fost îndeplinită şi am trimis un mem&ru al
@as,ag+ului, pe X# %# @undeMling, pentru a cerceta zona# $upă o săptămână de
a&senţă, s+a întors anunţând că 5apa din $,armsala era mai &ună decât
laptele din Mussoorie7# Astfel că am făcut pregătiri pentru a muta ta&ăra fără
întârziere#
=ntre timp, am întreprins prima dintre nenumăratele vizite din
provinciile din nord, unde mii de oameni erau antrenaţi acum în activitatea
de construcţie a drumurilor# Mi se frângea inima când îi vedeam# -opii, femei
şi &ăr&aţi lucrau cot la cot în grupuri8 foşti fermieri, călugări, ofcialităţi, maici,
toţi de+a valma# %re&uiau să îndure munca fzică de zi lumină su& un soare
dogoritor, urmată de nopţi de îng,esuială în corturi neîncăpătoare# "imeni nu
se aclimatizase încă îndea*uns la condiţiile de aici şi deşi era un pic mai
răcoros decât în ta&erele de tranzit, căldura şi umiditatea mai cereau încă un
tri&ut înfricoşător# Aerul era fetid şi plin de ţânţari# $rept rezultat, &oala se
e'tinsese şi era deseori fatală datorită faptului că oamenii erau de*a slă&iţi#
Mai rău, munca în sine era destul de riscantă# Ma*oritatea se realiza pe
pantele a&rupte ale munţilor, iar dinamita pe care o foloseau îşi cerea şi ea
ofrandele ei#
-,iar şi astăzi destul de mulţi oameni în vârstă au rămas cu urme din
această muncă teri&ilă, find mutilaţi şi sc,ilodiţi# Ci deşi rezultatele muncii lor
sunt vizi&ile, au e'istat momente când totul părea zadarnic# "u fusese nevoie
decât de o ploaie torenţială ca să le spele toate eforturile, 9" A" $4(<2A%
transformându+le într+o întindere de noroi roşu# Ci totuşi, în ciuda situaţiei lor
disperate, refugiaţii mi+au arătat un respect personal adânc şi au ascultat cu
atenţie când le+am spus că era vital pentru noi ca să rămânem optimişti#
ram foarte mişcat#
Aceste prime vizite la ta&erele de construcţie ale drumurilor m+au făcut
conştient de o nouă pro&lemă# -opiii muncitorilor de aici sufereau de,
malnutriţie gravă, iar rata mortalităţii lor era foarte ridicată# Astfel că am luat
legătura cu ?uvernul indian care a organizat în viteză o nouă ta&ără de
tranzit consacrată în mod special nevoilor lor# =n acelaşi timp, un prim grup de
cincizeci de copii a fost trimis la Mussoorie, unde a fost ridicată prima noastră
şcoală#
)a l fe&ruarie 19U0, primii locuitori au sosit la ;>la3uppe, în statul
M>sore# Am auzit ulterior că în momentul când au văzut pământul, mulţi
dintre refugiaţi au plâns# (arcina care le stătea în faţă părea atât de
imposi&ilăQ Au fost aprovizionaţi cu corturi şi ec,ipamentele de &ază, dar în
afară de acestea, singura lor resursă era ,otărârea de a munci până la limita
rezistenţei#
$oar la o lună după acestea, pe 10 martie, tocmai înainte de a ne
aşeza în $,armsala, împreună cu cele circa optzeci de ofcialităţi care formau
?uvernul %i&etan din 'il, am început ceea ce de pe acum s+a instituit ca
tradiţie, o declaraţie cu ocazia aniversării 2evoluţiei <opulare din %i&et# -u
această primă ocazie, am su&liniat necesitatea de a considera pe termen
lung situaţia e'istentă în %i&et# <entru aceia dintre noi care eram în e'il, am
afrmat că reaşezarea şi continuitatea tradiţiei noastre culturale tre&uia să
ai&ă prioritate, în ceea ce privea viitorul, mi+am e'primat speranţa că, prin
Adevăr, $reptate şi -ura* drept arme, noi, ti&etanii, vom reuşi ulterior să
recâştigăm independenţa %i&etului#
-A<4%:)9) ":9S
100#000 de refugiaţi
-S)S%:24A (<2 $,armsala s+a realizat printr+o alternare a trenului cu
maşina, împreună cu însoţitorii mei, am părăsit Mussoorie pe Y9 aprilie 19U0
şi am sosit a doua zi la staţia <at,an3ot din Bimac,al <rades,, lini amintesc
foarte &ine drumul parcurs cu maşina care a urmat călătoriei cu trenul# $upă
apro'imativ o oră de mers, am zărit vârfurile al&e că se înălţau în depărtare#
"e îndreptam e'act în direcţia lor# <e parcurs, am stră&ătut unele dintre cele
mai frumoase zone din 4ndia F câmpuri de un verde proaspăt, împresurate cu
copaci, cu .ori de un colorit săl&atic ce se a.au peste tot# $upă trei ore, am
a*uns în centrul oraşului $,armsala, unde am sc,im&at limuzina cu un *eep
pentru a parcurge ultimile câteva mile spre casa mea, care era situată e'act
în capătul satului Mc)eod ?ân*, stră*uind de sus o vale întinsă#
ra un urcuş a&rupt de ţi se cam făcea părul măciucă, fapt ce mi+a
amintit de unele din călătoriile din *urul ),asei unde, din capătul drumului,
puteai să priveşti în *os la o distanţă de mii de picioare# -ând am a*uns la
Mc)eod ?ân*, am a.at că se înălţase pentru noi o nouă poartă din &am&us,
cu un panou pe care erau înscrise cuvintele 5;ine aţi venit7, pictate cu litere#
$e aur, şi amplasat în vârf# $e acolo mai erau doar câteva mile până la noua
mea casă, (0arg As,ram, anterior Big,croft Bouse şi reşedinţa -omisarului
de $ivizie în zilele dominaţiei &ritanice# ra o căsuţă minionă, aşezată într+o
zonă silvică, încon*urată de o serie de alte clădiri e'terioare, dintre care una
era &ucătăria# Alte trei case au fost ridicate pentru ofcialităţile mele# $eşi
e'ista un &un potenţial pentru e'tindere, aici era mai puţin spaţiu decât
fusesem o&işnuiţi, dar eu eram recunoscător că mă puteam sta&ili undeva#
6usese destul de târziu când am a*uns, astfel că n+am putut vedea prea
multe, dar în dimineaţa următoare, când m+am trezit, primul lucru pe care l+
am auzit era cântecul clar al unei păsări, ulterior a.ând că este specifc loo#
:oo de refugiaţi
ACOS24 %4;%A" 4M<:2%A"% $4" 4"$4A v Bi5P7P,# MAX:2 %4;%A" z
15 5îa7P,, * (%%)M"%( 4" 4"$4A
G JP+ tal,ousie <sApentru aceste locuri8 5@ara+c,o3, @ara+c,o37, părea
să spună# Am privit pe geam ca să văd unde era, dar nu am putut+o localiza,
în sc,im&, în faţa oc,ilor mei se desfăşura o privelişte montană minunată#
=n ansam&lu, e'perienţa noastră de la $,armsala a fost destul de
fericită, deşi tre&uie să menţionez faptul că @undeling, tân*ind după laptele
din Mussoorie, s+a reîntors acolo după câţiva ani# (ingurul inpediment rea* din
regiunea $,armsala îl constituie ploile, care ating o rată ce o situează pe
locul doi pe su&continentul indian# )a început am fost mai puţin de o sută de
ti&etani în total# $ar astăzi, populaţia refugiată a crescut în număr, a*ungând
la un total de peste cinci mii# $oar o dată sau de două ori a fost vor&a să ne
mutăm de acolo# 9ltima oară când un cutremur puternic a avariat mai multe
clădiri# :amenii începuseră să spună că era prea periculos să mai rămânem#
$ar totuşi nu am plecat, în principal datorită faptului că deşi era o zonă
seismică, cutremurele erau de mică intensitate# 9ltima pro&lemă serioasă s+a
ivit în 190L, în perioada în care &ritanicii au folosit zona pentru a se retrage
pe perioada verii# -u acea ocazie, s+a dărâmat doar turnul &isericii paro,iale#
$eci era destul de înţelept să presupunem că nu vor avea loc seisme
puternice# Ci în afară de aceasta, din raţiuni practice, ar f fost foarte greu să
ne mutăm#
-a şi la ;ârla Bouse, am împărţit casa mea cu mama şi cu o perec,e de
câini Apso din ),asa care îmi fuseseră aduşi de curând# Aceste animale
constituiau o continuă sursă de amuzament pentru toată lumea# Am&ii aveau
caractere foarte distinctive# -el mai dolofan dintre ei se numea (ang>e# M+
am gândit mereu că tre&uie să f fost călugăr în viaţa sa anterioară, poate
unul dintre cei care a murit prin inaniţie prin %i&et, precum s+a întâmplat cu
mulţi# (pun acest lucru, întrucât pe de o parte nu prezenta nici un interes faţă
de se'ul opus, iar pe de altă parte era e'trem de pofticios8 c,iar şi când era
g,iftuit, găsea întotdeauna atâta loc ca să mai ceară# Ci era totodată foarte
loial faţă de mine#
%as,i, celălalt, era foarte diferit, în ciuda faptului că era mai mic, era cel
mai cura*os# l mi+a fost dăruit de %enzin "orga>, care escalada verestul, şi
cred că de acolo i se trăgea, îmi amintesc perfect de o perioadă când se
îm&olnăvise şi a tre&uit să i se facă in*ecţii# $upă prima, începuse să+i fe
frică# $eci, de câte ori venea veterinarul, tre&uia să fe prins şi ţinut de doi
oameni în timp ce i se administra medicamentul# =n acest timp, %as,i mârâia
şi+şi arăta colţii la cel care+l persecuta, care apoi tre&uia s+o şteargă repede
din casă# A&ia atunci puteam să+i dăm drumul câinelui, care o pornea ca din
puşcă, adulmecând toată casa în căutarea &ietului om# $ar
100#000 $ 269?4AN4 1ZL dacă părea destul de foros, era datorită
faptului că lătratul său, era mai grozav decât muşcătura8 falca lui era atât de
lăsată, încât nu putea de fapt să+şi înfgă colţii în nimic#
-ând m+am mutat în $,armsala, am mers cu un ofţer de legătură al
?uvernului 4ndian, $l# "air, şi cu un număr de gărzi din armata indiană# Am
întemeiat o relaţie minunată cu dl# "air, care s+a oferit să mă înveţe engleza#
2ealizând importanţa acestui lucru, aran*asem de*a ca %enzin -,oeg>al să fe
trimis la "ort, <oint, o şcoală engleză din $ar*eeling, şi am început şi eu să
iau lecţii de engleză pe când eram în Mussoorie# 6oarte generos, ?uvernul
indian mi+a trimis pe cineva care să+mi predea în mod sistematic lim&a, de
două sau de trei ori pe săptămână# $ar pe atunci nu eram un elev prea silitor
şi am găsit foarte repede nişte scuze ca să evit orele# <ână atunci făcusem
progrese mici# Mi+a plăcut să lucrez cu ofţerul de legătură şi am avansat
rapid datorită lecţiilor sale, deşi nu prea eram entuziasmat de grămada de
teme scrise pe care mi+o dădea# Mi+a părut rău când a fost mutat în altă
parte după doi ani#
$in acel moment, instruirea mea la engleză s+a realizat mai puţin
ofcial# $iverşi alţi oameni m+au a*utat, inclusiv nişte ti&etani, dar mă îndoiesc
că am a*uns să stăpânesc lim&a mai &ine acum decât cu douăzeci şi cinci de
ani în urmă# Mi se aminteşte acest lucru în mod dureros ori de câte ori
călătoresc în străinătate# $e multe ori mi+e ruşine de gravele erori pe care le
fac şi regret că nu am muncit mai mult când am avut ocazia#
=n plus faţă de studiul lim&ii engleze în timpul acelor primi ani de trai în
$,armsala, m+am dedicat din nou studiului religios# Am început prin a relua
un număr de te'te ti&etane pe care le+am citit când eram adolescent, în
acelaşi timp, am învăţat împreună cu nişte învăţători spirituali de diferite
tradiţii care luaseră şi ei calea e'ilului# Ci deşi realizarea ;od,ic,itta
Haspiraţia de a atinge starea de ;udd,a în &enefciul tuturor finţelor viiI
părea a f la o lungă distanţă, acum nu mai tre&uia să lucrez în mod
o&ligatoriu, ceea ce mi se părea mai plăcut şi am început să mă pun serios
pe trea&ă# $in nefericire, lipsa de timp a început să fe rapid un o&stacol înJ
acest domeniu# $ar pot să spun că, dacă am acumulat ceva în sfera
spirituală, este direct proporţional cu efortul pe care am reuşit să+l depun#
)a două săptămâni de la sosirea noastră în $,armsala, am putut de*a
să dăm în primire un dispensar pentru copiii ti&etani refugiaţi# Aceasta s+a
realizat în incinta unei căsuţe a&andonate care a fost înc,iriată pentru noi de
?uvernul 4ndian pentru a oferi un acoperiş numărului crescând de orfani din
rândul celor sosiţi# $ar ei trăiau în lu' în comparaţie cu perioada următoare,
întrucât spre sfârşitul anului numărul lor a crescut de zece ori, fără vreo
perspectivă de a se opri# )a un moment dat, 1Y0 de copii locuiau într+o
singură cameră# $ormeau cinci sau şase într+un pat, de+a curmezişul, ca să
poată încăpea cu toţii, însă deşi condiţiile erau vitrege, nu puteam să+mi
înfrâng &ucuria de fecare dată când mergeam în vizită la sora mea şi familia
sa numeroasă# <entru că, orfani cum erau, aceşti nevoiaşi erau atât de veseli
şi râdeau atât de mult, încât păreau să facă ,az de necaz#
(ora mea s+a dovedit a f un lider e'celent, care nu lăsa loc disperării#
ra o femeie puternică şi destul de# (everă, moştenind în întregime
cumpătarea caracteristică familiei noastre# (u.eteşte, ea era o persoană
foarte &lândă şi cu un &un simţ al umorului# -a simplă fată de la ţară, nu prea
avea educaţie, iar o &ună perioadă din copilărie şi+a petrecut+o a*utând+o pe
mama în gospodărie, însă avea o capacitate e'traordinară de a munci din
greu# Aceasta, du&lată de natura sa impetuasă, făcea din ea un lider
e'celent#
%otuşi, a reieşit în curând că nici noi, şi nici ?uvernul 4ndian nu aveam
resurse sufciente pentru a ne descurca cu toţi orfanii şi am a*uns la concluzia
că era necesar să permitem să fe adoptaţi măcar o parte din ei de către
familii din străinătate, dacă acest lucru era posi&il# Astfel că am contactat un
prieten elveţian, $r# Aesc,mann, rugându+l să ai&ă în vedere această
posi&ilitate# lveţia mi se părea un loc ideal, dat find faptul că este o ţară
mică, cu posi&ilităţi e'celente de comunicare şi, în plus, cu munţi care le+ar
reaminti de patrie#
?uvernul elveţian a fost de acord de la &un început şi a spus că era
dispus să preia Y00 de copii imediat# ;a mai mult, a acceptat să ia măsuri
pentru a se asigura ca, c,iar dacă aceştia urmau să fe adoptaţi de familii
simple de elveţieni, să ai&ă ocazia pe cât posi&il să+şi conserve propria lor
cultură şi identitate ti&etană#
Acest prim grup de copii a fost urmat de altele, iar apoi a e'istat şi o
sc,emă nu numai pentru studenţi pentru a studia în lveţia, dar şi pentru o
sta&ilire a unui număr de 1000 de refugiaţi adulţi# <e măsură ce situaţia
noastră s+a îm&unătăţit nu a mai fost nevoie să solicităm a*utorul şi
generozitatea naţiunii elveţiene# $ar le rămân în continuare e'trem de
recunoscător pentru tot ceea ce au întreprins pentru poporul meu#
)a scurt timp după ce am a*uns în $,armsala, am luat contact personal
cu unii mem&ri ai -omisiei 4nternaţionale de Xurişti, ai căror activitate ne+a
încura*at atât de mult# i m+au invitat să depun mărturie la -omitetul de
100#000 $ 269?4AN4 1ZZ
Anc,etă Xuri di că al -omisiei, lucru pe care l+amşi făcut# 2ezultatele
acestor investigaţii au fost pu&licate la ?eneva în timpul lunii august 19U0#
=ncă o dată, *uriştii au apărat în totalitate punctul de vedere al %i&etului8
-,ina, menţiona raportul, violase şaisprezece articole ale $eclaraţiei
9niversale asupra $repturilor :mului şi se făcea vinovată de genocid în %i&et#
Au dat totodată detalii despre unele din atrocităţile pe care de*a le+am
menţionat
$in punct de vedere practic, am învăţat un lucru folositor din discuţiile
mele cu -omisia# 9nul dintre mem&rii săi, cred că era englez, m+a între&at
dacă aveam pe cineva care urmărea transmisiile radio ale ;ei*ingului# "u, i+
am răspuns, nu aveam# 6usese puţin şocat de acest lucru şi mi+a e'plicat în
detaliu necesitatea de a asculta cu atenţie ce spuneau# ra o o&servaţie la
adresa simplităţii noastre, faptul că nu ne+a trecut prin minte acest lucru, în
ceea ce ne privea, 2adio ;ei*ing nu făcea altceva decât să răspândească
minciuni şi să facă propagandă# "u vedeam valoarea faptului de a+l asculta
pentru a înţelege ce le mai trecea c,inezilor prin minte# %otuşi am prins logica
acestui lucru şi am instruit imediat @as,âg+ul să organizeze o ec,ipă de
ascultare F ai căror succesori continuă această activitate până în ziua de azi#
<e tot parcursul anului 19U0 am continuat să reformez Administraţia
%i&etană, şi împreună cu @as,ag+ul şi încă alte câteva persoane, am început
difcilul proces de democratizare totală# <e Y septem&rie am inaugurat
-omisia $repturilor <oporului %i&etan# Mem&rii acestei organizaţii, cel mai
înalt corp legislativ al ?uvernului, era ales în mod li&er din rândul
reprezentanţilor celor trei regiuni ale %i&etului8 9+%sang, Amdo şi @,am#
6iecare dintre tradiţiile principale ale ;udd,ismului ti&etan îşi avea locurile
sale# 9lterior au fost incluşi şi practicanţii religiei ;on# -omisia, cunoscută
acum su& denumirea de Adunarea $eputaţilor <oporului %i&etan, sau ;,oe
Mimang -,etui ),en3,ang, funcţionează mai degra&ă ca un parlament#
Mem&rii săi se întâlnesc pentru discuţii o dată pe lună cu @as,ag+uşi cu
secretariatele diverselor $epartamente, sau ),en3,ang+uri# =n ocazii
deose&ite, se întruneşte cu -omitetul "aţional $irector, sau ?>unAe, care
este format din şefi departmentelor şi mem&rii @as,ag+ului Hai căror mem&ri
nu mai sunt o&ligat să+i aleg euI# %ot ceea ce se votează de către $eputaţii
<oporului tre&uie pus în practică în conformitate#
<entru început, aceste noi sc,im&ări nu erau satisfăcătoare, întrucât
sc,im&ările erau atât de radicale pentru ti&etani, unii oameni au afrmat că
?uvernul din $,armsala practica un adevărat -omunismQ $upă trei decenii,
încă ne mai confruntăm cu multe pro&leme, dar lucrurile sunt în transformare
şi îm&unătăţire tot timpul# $esigur, că suntem cu mult înaintea fraţilor şi
surorilor din -,ina, care ar putea învăţa multe de la noi# )a vremea când scriu
aceste rânduri, ?uvernul %i&etan din 'il se a.ă în procesul# $e a implementa
noi măsuri pentru a continua promovarea democraţiei#
9nele dintre ofcialităţile mai în vârstă care au luat calea e'ilului, au
acceptat cu greu aceste sc,im&ări la început# $ar, per total, au înţeles nevoia
unor reforme ale sistemului nostru şi au lucrat din greu, cu entuziasm, pentru
a le realiza# Mă gândesc mereu cu afecţiune la ei# =n primii ani, deşi fusesem
capa&il să trăiesc într+un oarecare grad de confort, acelaşi lucru fusese
vala&il fără discuţie şi pentru ma*oritatea ofcialităţilor din guvern# Mulţi
dintre ei, c,iar şi oameni foarte avansaţi în vârstă, erau acum o&ligaţi să
trăiască în condiţii foarte precare F unii adăpostindu+se prin staule, spre
e'emplu# $ar ei făceau totul cu voioşie, fără să se plângă, deşi au trăit în
ma*oritatea timpului e'trem de &ine în %i&et# Ci c,iar dacă unii, datorită
conservatorismului lor, nu apro&au în su.etele lor direcţia în care îi
îndreptam, fecare dintre ei a contri&uit cu ceva în timpul acelor zile
întunecate, întâmpinau difcultăţile de care ne loveam cu mare &ucurie şi
,otărâre, întreprinzând tot ce le stătea în puteri să reclădească vieţile
zdruncinate ale oamenilor noştri, fără să se gândească nici o secundă la
avanta*e personale# (alariile lor în acele zile nu depăşeau ZL de rupii sau R
lire pe lună, deşi s+ar f putut descurca mai &ine în altă parte, mulţumită
educaţiei lor#
"u pot spune însă că pro&lema administrării din acea perioadă era
uşoară# vident că au e'istat câteva disensiuni între oameni şi un număr
considera&il de mici gâlcevi# Acest lucru ţine de natura umană# $ar în
totalitate, fecare şi+a canalizat energia cu entuziasm şi altruism pentru &inele
celorlalţi#
: altă preocupare importantă a mea de la &un început era conservarea
şi continuarea religiei ti&etane# 6ără ea, ştiam că izvorul nesecat al culturii
noastre va f stopat# 4niţial, ?uvernul 4ndiei acceptase ca o comunitate
scolastică de R00 de călugări să fe amplasată într+o fostă ta&ără de prizonieri
de la ;u'a $uar, lângă graniţa cu ;,utanul, $ar, e'plicându+le faptul că
;udd,ismul se &azează pe un nivel ridicat de şcolarizare, am reuşit ulterior
să+i convingem să crească sumele alocate pentru un număr de l#L00 ce
cuprindea toate tradiţiile# Această cifră îi reprezenta pe cei mai tineri şi
capa&ili dintre cei U#000 de călugări care au luat calea e'ilului, şi învăţătorii
cu e'perienţă care au supravieţuit#
$in păcate, condiţiile de la ;u'a $uar au rămas foarte sla&e# -limatul
100#000 $ 269?4AN4 1Z9 de acolo era neo&işnuit de călduros şi
umed, iar &olile proliferau# Aceste pro&leme erau e'acer&ate de faptul că
raţiile de mâncare erau aduse de la distanţe mari# -ând soseau, de cele mai
multe ori erau într+o stare foarte proastă, în câteva luni, câteva sute dintre
aceşti călugări au căpătat tu&erculoză# Ci cu toate acestea, ei munceau şi
studiau intens până când puteau f mutaţi# (pre regretul meu, nu am putut să
vizitez locul, dar pe parcurs, am încercat să+i susţin prin scrisori şi mesa*e
înregistrate# vident că acestea i+au răsplătit într+o anumită măsură, deşi
ta&ăra nu a reuşit să învingă niciodată teri&ilele pro&leme cu care se
confrunta, supravieţuitorii devenind nucleul unei comunităţi monastice
viguroase#
-u siguranţă, că una dintre cele mai mari difcultăţi pe care le+am
întâmpinat în timpul acelor primi ani a fost lipsa de fonduri# Aceasta nu a
constituit o pro&lemă în ceea ce privea programele noastre educaţionale şi
locative, mulţumită imensei generozităţi a ?uvernului 4ndian şi a diverselor
agenţii voluntare din străinătate, care au su&venţionat multe proiecte# $ar
simţeam că nu era cazul să căutăm asistenţă pentru pro&lemele ce ţineau de
Administraţie# Mica sumă de cotizaţie adunată prin introducerea unei ta'e
voluntare de Y rupii de persoană pe lună, com&inată cu un impozit &enevol
pe venit de doi la sută pentru muncitorii salariaţi, nu ne a*ungea prea mult#
:ricum, aveam un colac de salvare su& forma unui tezaur, pe care @enrap
%enzin îl depozitase în 19L0 în eventualitatea unei# Astfel de turnuri# ra încă
acolo#
)a început am intenţionat să vând tezaurul direct ?uvernului 4ndian, un
plan propus de însuşi "e,ru# $ar consilierii mei au susţinut neînduplecaţi
ideea de a+l scoate pe piaţă# rau convinşi că puteam o&ţine mai mult pe el
în felul acesta# Astfel că a fost trimis la -alcutta, unde s+a vândut contra a
ceea ce mi s+a părut a f o sumă imensă F ec,ivalentul a \ milioane dolari#
Aceşti &ani au fost investiţi într+o serie de întreprinderi# <rintre
proiectele garantate de rulare a fondurilor, se a.a o fa&rică pentru realizarea
unor ţevi din fer şi o afacere în legătură cu o moară de ,ârtie# $in nefericire,
la scurt timp, fecare dintre aceste tentative de a rula capitalul nostru preţios
în favoarea noastră a eşuat# Am fost induşi în eroare de un număr de oameni
care au dorit c,ipurile să ne a*ute# (e pare că erau mai mult interesaţi în a se
a*uta pe ei înşişi, astfel că am pierdut ma*oritatea fondurilor# <erspicacitatea
lui -,i3>a& @enpo s+a dovedit a f irosită în van#
Mai puţin de o optime din capitalul iniţial a fost recuperat pentru a
forma ceea ce ulterior s+a numit -reditul pentru -aritate al (fnţiei (ale $alai
)ama, care a fost înfinţat în 19UD# :ricum, dacă e'istă un grăunte de
amărăciune în această poveste, eu nu regret prea mult turnura pe care au
luat+o evenimentele# <rivind în# 9rmă, este clar că tezaurul aparţinea
întregului popor ti&etan, nu numai celor care se refugiaseră în e'il# $e aceea,
nu avusesem dreptul e'clusiv asupra lui, nu avusesem dreptul @armic# Mi+am
amintit de un e'emplu relatat de )ing 2inpoc,e care şi+a lăsat acolo ceasul
favorit în seara în care părăsisem ),asa# l a simţit că plecând în e'il, îşi
pierduse dreptul asupra sa# Acum realizez că aceasta era o viziune corectă#
=n ceea ce priveşte &ugetul personal, în timp ce pe vremuri e'istau
două &irouri care se ocupau de pro&lemele fnanciare ale lui $alai )ama, din
19L9 e'istă unul singur# Acesta este ;iroul <ersonal, care se ocupă de toate
veniturile şi c,eltuielile mele, inclusiv de drepturile mele &ăneşti, care sunt
plătite su& forma unui salariu de către ?uvernul 4ndian la o rată Hf'ăI de Y0
de rupii pe zi8 ceva mai mult de un dolar, mult mai puţin de o liră# %eoretic,
îmi a*unge pentru mâncare şi îm&răcăminte# Ci la fel ca şi în vremurile
anterioare, eu nu am nimic de+a face cu &anii, ceea ce este tocmai &ine,
întrucât sunt o fre altruistă, deşi în timpul copilăriei ştiu că puteam f foarte
zgârcit c,iar la sume mici# %otuşi, sunt capa&il să îndrum modul în care să fe
folosite sumele pe care le primesc personal Hde e'emplu &anii de la <remiul
"o&el pentru paceI#
=n timpul acelei prime veri în $,armsala am găsit puţin timp pentru
rela'are şi ne+am apucat să *ucăm &adminton aproape în fecare seară# H$e
multe ori nu purtam ro&a de călugăr#I Apoi, în timpul iernii, care a fost foarte
aspră, ne+am distrat *ucându+ne în zăpadă, în ciuda vârstei, sora mea mai
mare şi mama erau nişte tovarăşe entuziaste în &om&ardamenele cu &ulgări
de zăpadă#
: formă de recreere mai serioasă o constituiau plim&ările din
împre*urimile lui $,auladar 2ange, al cărui munte de cea mai mare înălţime
atinge peste şaptesprezece mii de picioare# Mi+au plăcut întotdeauna munţii#
:dată, am urcat la o mare înălţime cu un grup format din garda mea
personală, în vârf, când eram cu toţii e'trem de o&osiţi, am sugerat să ne
oprim pentru a ne trage su.etul câteva clipe, în timp ce şedeam cu
răsu.area tăiată, admirând priveliştea minunată, am o&servat că eram
supraveg,eaţi de la distanţă de unul dintre locuitorii din zonă8 un om scund,
cu pielea tuciurie, cu înfăţişare vicleană# (tătuse ,ol&ându+se la noi câteva
minute, apoi s+a aşezat &rusc pe ceva ce părea o &ucată de lemn şi şi+a dat
drumul cu o viteză mare pe versantul muntelui# Am privit fascinat
100#000 $ 269?4AN4 cum dispărea ca o urmă în adâncimea de mii de
picioare# Am sugerat să încercăm şi noi această metodă de co&orâre#
-ineva a scos o frâng,ie şi ne+am legat cu ea toţi zece# Apoi am
procedat şi noi cum procedase tăcutul nostru prieten şi ne+am aşezat fe pe
&ucăţi de lemn, fe pe pietre netede şi ne+am avântat în *osul pantei# A fost
foarte nostim, deşi destul de periculos# Au apărut multe cucuie şi vânătăi în
urma iz&iturilor pe care le+am tras unii altora pe fondul zăpezii ce curgea
după noi# "oroc că nu a fost rănit nimeni, dar după acestea am o&servat o
oarecare rezervă din partea multora dintre servitorii mei, ca să se avânte în
afara perimetrului ta&erei# ?arda mea personală F în mod special +manifesta
o mare ezitare ori de câte ori mai anunţam câte o e'pediţie#
: altă activitate din timpul li&er din perioada aceasta o constituia
munca mea cu $avid Bo0art,, un scriitor englez, asupra unei cărţi, <ământul
Meu şi :amenii Mei, în care am dat primele detalii despre viaţa mea#
=n 19U1, ?uvernul a pu&licat un sinoptic al <roiectului -onstituţiei
%i&etului# %oţi mem&rii populaţiei ti&etane au fost invitaţi să comenteze sau
să critice documentul# Ci au fost destule de felul acesta# Ma*oritatea se
refereau la importanta clauză cu privire la funcţia lui $alai )ama, -a un mi*loc
principal de a ofcializa trecerea de la teocratic la o democraţie completă, m+
am îngri*it ca Adunarea "aţională să poată &enefcia de această funcţie dacă
o&ţinea o ma*oritate de două treimi# $in păcate, ideea că $alai )ama putea f
destituit i+a uimit pe mulţi ti&etani# A tre&uit să le e'plic că democraţia
respectă foarte mult principiile ;udd,iste, întrucâtva autocratic poate, şi am
insistat ca această clauză să fe admisă#
=n timpul primelor luni ale anului, în plus faţă de vizitele repetate la
&rigăzile de constructori de drumuri, am realizat şi o primă vizită la noua
aşezare de la ;>la3uppe# )a sosire, am găsit locuitorii foarte &ronzaţi şi
slă&iţi# Am înţeles imediat de ce erau ei atât de pesimişti# %a&ăra nu era
dotată cu nimic altceva, decât câteva corturi amplasate la o margine de
pădure şi, deşi peisa*ul era la fel de minunat cum ni+l aminteam de pe
vremea pelerina*ului, pământul în sine nu părea a promite prea multe# Ci pe
deasupra, căldura emanată de la arderea smoalei, com&inată cu cea de la
soare, era aproape insuporta&ilă#
)ocuitorii îmi făcuseră un cort special pentru mine, cu pereţi din
&am&us şi un acoperiş din pânză, însă, deşi era foarte &ine realizat, nu izola
deloc de praful teri&il care se isca în procesul de dega*are a drumului, în
fecare zi, un nor dens de fum şi funingine ploua deasupra întregii regiuni#
"oaptea se aşeza uşor, penetrând în orice mică desc,izătură, astfel că de
dimineaţă te trezeai acoperit cu un strat fn de pudră# $atorită acestor
condiţii, moralul era scăzut# Ci totuşi nu prea îmi mai rămânea mare lucru de
făcut, decât să le dau toate încura*ările acestor pionieri# )e+am spus că nu
tre&uie să renunţăm să sperăm şi i+am asigurat, crezând cu tărie în forţele
mele, că cu timpul vom f din nou prosperi# )e+am promis că vom învinge# $in
fericire, ei au crezut fecare cuvânt pe care l+am rostit şi încet şi sigur situaţia
lor s+a sc,im&at#
Mulţumită generozităţii câtorva state indiene, am putut, la începutul
anilor MU0, să întemeiem peste douăzeci de aşezări, luându+i treptat pe
oamenii de la construcţia drumurilor, astfel încât astăzi sunt doar câteva sute
din totalul de peste 100#000 de refugiaţi care îşi câştigă traiul în ta&ere de
construcţii# 4ar acum fac acest lucru de &ună voie#
=ntrucât aproape *umătate din terenurile care ne+au fost cedate erau
situate în sudul 4ndiei, unde clima era mult mai călduroasă decât în nord, am
menţionat ca pentru început să fe trimişi acolo doar cei cu o rezistenţă &ună#
%otuşi, mortalitatea prin insolaţie şi epuizare de căldură era uneori atât de
ridicată, încât mă miram dacă am făcut &ine acceptând zona de la tropice#
$a, eram sigur că în cele din urmă poporul meu va învăţa să se adapteze# %ot
astfel cum ei aveau încredere în mine, aveam şi eu în ei#
Adesea tre&uia să+i consolez pe refugiaţi în amărăciunea lor când
mergeam în vizită la ta&ere# ?ândul de a f atât de departe de casă şi fără
perspectiva de a vedea g,eaţă sau zăpadă, nemaivor&ind de munţii noştri
dragi, era greu de suportat pentru ei# Am încercat să le întorc gândurile de la
trecut, în sc,im&, le+am spus că viitorul %i&etului depinde de noi, refugiaţii#
$acă vroiam să ne conservăm cultura şi modul de viaţă, singurul lucru prin
care le puteam realiza era întemeierea unor comunităţi puternice# Am mai
vor&it şi despre importanţa educaţiei şi c,iar despre semnifcaţia instituţiei
căsătoriei# $eşi nu era un sfat pe care să+l dea un călugăr, le+am sugerat
femeilor ca pe cât posi&il, să se căsătorească tot cu ti&etani, astfel încât
copiii pe care+i vor aduce pe lume să fe tot ti&etani#
Ma*oritatea aşezărilor au fost începute între anii 19U0 şi 19UL# 4+am
vizitat pe toţi cât de des am putut în această perioadă# $eşi nu am întreţinut
niciodată gânduri de eşec, au fost momente când pro&lemele noastre păreau
imposi&il de redresat, în statele ;and,ara şi Ma,aras,tra, spre e'emplu,
primul grup s+a sta&ilit în primăvară, e'act înainte de a începe sezonul
călduros, în câteva săptămâni, o sută Hadică o cincimeI din ei au murit de
căldură# -ând i+am vizitat pentru prima oară, ei au venit la mine cu lacrimi în
oc,i şi m+au implorat să+i transfer într+un loc mai răcoros, "u
100#000 $ 269?4AN4 1\R am putut face nimic altceva decât să le
e'plic că sosirea lor a fost defectuos programată, dar că ceea ce fusese mai
rău trecuse cu siguranţă# Astfel că tre&uiau să preia modul de viaţă al
nativilor şi să vadă cum se puteau adapta mai &ine# 4+am îndemnat să încerce
acest lucru încă un an# $acă nu reuşeau să se descurce cu &ine până în iarna
următoare, le+am promis că îi voi muta#
$upă cum a reieşit, situaţia s+a redresat ulterior# $ousăprezece luni mai
târziu, m+am reîntors la ei gi i+am găsit pe locuitori prosperi# 5$eci n+aţi murit
cu toţiiQ7 am spus când i+am întâlnit pe şefi ta&erei# i au râs şi au răspuns
că totul s+a petrecut e'act cum am prevăzut eu# :ricum, tre&uie să adaug că,
deşi această comunitate a avut în mod deose&it succes, datorită căldurii nu
s+au putut atrage mai mult de Z00 de locuitori# -a şi la ;>la3uppe, ni s+au
alocat R#000 de acri de pământ, rezervându+se câte un acru de locuitor, însă
datorită numărului redus al celor sosiţi, am împărţit şi restul de Y#R00 de acri
unor alte categorii de refugiaţi, deşi nici aceştia nu au rămas pentru mult
timp, 9na dintre marile difcultăţi ale programului de reamplasare a ta&erelor
era aceea că în timp ce noi eram capa&ili să prevedem multe o&stacole
înainte de a apărea, mai e'istau şi unele care ne luau complet prin
surprindere, într+un loc, spre e'emplu, s+au produs mari difcultăţi în urma
distrugerii culturilor de către elefanţi şi porci mistreţi# "u numai că distrugeau
recolta, dar câteodată, loviţi parcă de strec,e, dărâmau multe coli&e,
omorând c,iar şi oameni#
=mi amintesc de un &ătrân lama care trăia acolo şi care m+a rugat să
mă rog pentru protecţia sa, folosind termenul sanscrit de &at,i ce desemna
elefantul# Aceasta înseamnă ad ,teram creatură îndrăgită şi se referă la
elefantul mitologic care sim&olizează mila# Ctiam foarte &ine ce vroia, dar am
fost foarte surprins să aud cuvântul folosit în acest sens# ;ănuiesc căg
respectivul călugăr se aştepta ca elefanţii adevăraţi să fe animale milostive#
Mulţi ani mai târziu, în timpul unei vizite în lveţia, inspectam o fermă,
unde mi se arătau nişte garduri electrice# (pre marea surprindere a g,idului
meu, l+am între&at dacă credea că poate împiedica şi pătrunderea elefanţilor#
A răspuns că dacă volta*ul era f'at la o intensitate destul de mare, nu vedea
de ce nu s+ar f putut# Astfel că am aran*at să fe trimisă o asemenea
instalaţie şi la aşezarea în cauză#
"u toate pro&lemele erau însă de ordin practic# 9neori, cultura noastră
ne împiedica mult pe noi, ti&etanii, să ne adaptăm la noile condiţii# -u ocazia
primei vizite la ;>la3uppe, îmi amintesc foarte &ine că locuitorii erau
îngri*oraţi de faptul că, dând foc terenului pentru a+l curăţa, cauzau moartea
a nenumărate creaturi şi insecte# <entru ;udd,işti, aceasta era un lucru
îngrozitor, întrucât noi considerăm că toate formele de viaţă, nu numai cea
umană, sunt sacre# 9nii dintre refugiaţi au venit c,iar la mine ca să+mi
sugereze să înceteze aceste proceduri#
-âteva dintre proiectele lansate cu asistenţa agenţiilor de întra*utorare
de peste ocean au eşuat din motive similare# (pre e'emplu, toate tentativele
de a înfinţa ferme de păsări şi de porci s+au soldat cu un eşec# -,iar şi în
condiţiile precare în care se7 a.au, ti&etanii s+au opus să fe implicaţi în
producţia animalieră destinată alimentaţiei# Acest lucru a dat naştere la un
anumit sarcasm din partea unor străini, care au evidenţiat anomalia dintre
disponi&ilitatea ti&etanilor de a consuma carne şi reticienţa lor în a şi+o
produce#
Afrmând acestea, ma*oritatea proiectelor realizate cu a*utorul acestor
organizaţii au reuşit foarte &ine iar prietenii noştri s+au &ucurat nespus de
rezultatele pozitive care s+au o&ţinut#
, Aceste e'perienţe de spri*inire, realizate în mod li&er de oameni din
state avansate industrial, mi+au confrmat credinţa mea fundamentală în
ceea ce eu numesc 2esponsa&ilitate 9niversală# Mi se pare a f c,eia
dezvoltării umane# 6ără un astfel de sentiment în lume, de 2esponsa&ilitate
9niversală, nu poate e'ista decât o dezvoltare inegală# -u cât realizează# Mai
mult oamenii că noi nu trăim pe această planetă în izolare F că în cele din
urmă suntem cu toţii fraţi şi surori#
G -u atât este mai posi&il progresul omenirii în întregime, şi nu numai
al unei singure părţi#
9nii oameni care au venit din alte continente şi şi+au înc,inat viaţa
refugiaţilor, au ieşit în evidenţă# 9nul dintre aceştia a fost Maurice 6riedmann,
un evreu din <olonia# )+am întâlnit prima oară în 19LU, împreună cu 9rna
$evi, o prietenă de+a sa, pictoriţă, tot poloneză# i s+au sta&ilit împreună Hîn
mod independentI pe su&continent pentru a studia modul de viaţă indian#
-ând ne+am refugiat, ei au fost printre primii oameni care şi+au oferit a*utorul#
6riedmann, care este destul de avansat în vârstă la această oră, avea o
stare fzică defcitară# ra adus de spate şi purta oc,elari cu lentile groase
care trădau sla&a sa vedere, deşi avea cei mai senini oc,i al&aştri şi o minte
e'trem de ascuţită# <utea deveni c,iar e'asperant uneori8 pleda cu
încăpăţânare în favoarea unor proiecte care erau imposi&ile# $ar în general,
sfaturile pe care le dădea, în special în privinţa amplasării caselor de copii,
erau de nepreţuit# 9rna $evi, care era înclinată mai mult spre
100#000 $ 269?4AN4 1\L latura spirituală, dar cam de aceeaşi vârstă,
şi+a consacrat şi ea întreaga viaţă muncind în folosul poporului meu#
9n alt persona* important a fost $l# )ut,i, care lucra pentru -rucea
2oşie din lveţia# <aAa H5tată7 în ti&etanăI, cum era cunoscut, era un om cu
un zel şi o energie imense, un organizator adevărat, care ,ăituia oamenii din
su&ordinea sa foarte tare# %i&etanii, care din o&işnuinţă a&ordau totul pe
îndelete, îl găseau destul de difcil şi ştiu că au fost o serie de vociferări cu
privire la metodele sale, dar în realitate era îndrăgit de toţi# =l păstrez în
memorie, la fel ca şi pe ceilalţi asemeni lui, care au muncit din greu şi cu
atâta altruism pentru poporul meu#
<entru noi, refugiaţii ti&etani, un eveniment semnifcativ de la începutul
anilor MU0 l+ă constituit răz&oiul -,ino+indian din 19UY# $esigur, că am fost
e'trem de trist când a început lupta, dar era o tristeţe cu o nuanţă de teamă#
)a acea vreme, procesul de organizare al ta&erelor era încă în faza pa
timpurie# Multe dintre ta&erele de construcţie a drumurilor erau situate
prime*dios de aproape de locul unde se desfăşurau luptele, în )ada3, şi "6A,
cu rezultatul unei retrageri forţate înspre noi# Astfel, unii dintre oamenii mei
au devenit a doua oară refugiaţi# -eea ce făcea întreaga e'perienţă şi mai
tristă pentru noi, era imaginea salvatorilor noştri, indienii, find umiliţi de
soldaţii c,inezi care staţionau pe teritoriul %i&etului#
"oroc că a fost un răz&oi scurt, deşi la sfârşitul acestuia au fost multe
vicitrne de am&ele părţi, fără nici un câştig pentru niciuna dintre ele#
2e.ectând asupra politicii sale faţă de -,ina, "e,ru a fost o&ligat să constate
faptul că trăise 5făeându+şi iluzii deşarte7, %oată viaţa sa visase o Asie )i&eră,
în care fecare ţară să coe'iste în armonie# Acum <anc, (,eel s+a dovedit a f
un vas părăsit la mai puţin de zece ani de la semnare şi în ciuda a tot ceea ce
a întreprins acest om de omenie ca să+l respecte#
Am rămas în legătură cu <andit "e,ru până în clipa morţii sale, în 19UD#
G l însuşi a continuat să se intereseze îndeaproape de anga*amentele
făcute faţă de refugiaţii ti&etani, în special faţă de copii, a căror educaţie el a
considerat+o a f de cea mai mare importanţă# Mulţi afrmă că răz&oiul c,ino+
indian i+a distrus ec,ili&nil interior# -red că au dreptate# )+am văzut pentru
ultima oară în luna mai a acelui an# $e când am intrat în cameră, am realizat
că era într+o stare de profund şoc mental# (uferise de curând un atac vascular
şi era foarte slă&it şi tras la faţă, proptit cu perne su& fecare &raţ ca să poată
sta vertical în fotoliu# Am o&servat la el atât semne evidente de suferinţă
fzică acută, precum şi urme de intensă încordare psi,ică#
=ntâlnirea noastră a fost scurtă, iar eu am plecat cu inima grea#
=n aceeaşi zi a plecat spre $e,ra $un, iar eu m+am dus la aeroport să+
mi iau la revedere de la el# -ând am a*uns acolo, s+a nimerit s+o văd pe 4ndira
?and,i, fica sa, pe care a*unsesem s+o cunosc destul de &ine de când o
văzusem prima oară, însoţindu+l pe tatăl său la ;ei*ing, în 19LD Hla început
am avut impresia că era soţia luiI# 4+am spus cât de mult regretam că+l
găseam pe tatăl ei cu o sănătate atât de şu&redă# Am continuat prin a+i
spune că mă temeam să nu fe ultima oară când îl vedeam#
Ci, după cum au evoluat lucrurile, se pare că avusesem dreptate,
pentru că în mai puţin de o săptămână F a murit# $in nefericire, nu am putut
să particip la incinerare, în sc,im&, am fost de faţă la răspândirea cenuşei la
con.uenţa celor trei râuri în Alla,a&ad# Aceasta a fost o mare onoare pentru
mine, întrucât m+a făcut să mă simt apropiat familiei# 9nul dintre mem&rii pe
care i+am văzut acolo, a fost 4ndira# )a un oarecare timp după ceremonie, ea
s+a apropiat de mine şi, privindu+mă drept în oc,i, mi+a spus8 5%u ştiai7#
-A<4%:)9) O-
9n lup în mantie de călugăr
%(24"? $:)MA a murit şi ea tot în 19UD# (arcinile ei au fost preluate
de Xetsun <erna, sora noastră mai mică, ce dovedise un cura* şi o ,otărâre
similare# Astăzi grădiniţa se dezvoltă alături de (atul de -opii %i&etani H(-%I
din $,armsala#
(-%, care are multe fliale în toate aşezările, adăposteşte şi educă
astăzi mai mult de şase mii de copii în total, dintre care în *ur de o mie cinci
sute în $,armsala# $eşi ma*oritatea fondurilor iniţiale au fost alocate de M
?uvernul 4ndian, o mare parte a c,eltuielilor sunt suportate acum de
societatea de caritate (:( 4nternaţional# $upă treizeci de ani de eforturi în
domeniul educaţiei, este plăcut sărezi rezultatele, în prezent, mai mult de
două mii de copii refugiaţi au a&solvit fatuităţi F ma*oritatea în 4ndia, dar un
număr destul de mare şi în 1est# =n tot acest răstimp m+am interesat
îndeaproape de programul nostru educaţional, atent mereu la remarca lui
"e,ru despre copii ca find cea mai preţioasă resursă a noastră#
=n acele zile de început, şcolile de acum nu erau nimic altceva decât
nişte clădiri devastate, unde profesorii indieni instruiau diverse grupuri de
copii# Acum, avem un număr sufcient de personal ti&etan califcat# $ar mai
este implicat şi un număr considera&il de educatori indieni# 6aţă de aceşti
&ăr&aţi şi femei, precum şi faţă de precedesorii lor, doresc să+mi e'prim cele
mai adânci mulţumiri# "u pot să+mi e'prim în mod adecvat sentimentele de
gratitudine pe care le nutresc faţă de cei mulţi care şi+au înc,inat în mod
voluntar o mare parte din viaţa lor ca să+i a*ute pe oamenii mei, adesea în
condiţii e'trem de precare şi în zone îndepărtate#
)atura negativă a lucrurilor, constă însă în faptul că mulţi copii, din
nefericire, nu îşi termină studiile, în special fetele# Aceasta se datorează în
unele cazuri propriei lor voinţe, dar alteori F sărăciei părinţilor lor# $e câte ori
am ocazia, şi este cazul, le spun părinţilor că au o mare responsa&ilitate
pentru a nu folosi mânuţele copiilor lor în folosul lor de scurtă durată# Astfel,
e'ista pericolul de a crea copii semi+educaţi, care vor avea ocazii prielnice în
viaţă dar, din lipsa educaţiei, nu vor f în stare să se şi folosească de ele#
Acest fapt poate da naştere la insatisfacţii şi c,iar lăcomie#
<ersoana care i+a succedat lui <andit "e,ru ca <rim Ministru al 4ndiei a
fost )ai ;a,adur (,astri# =n ciuda faptului că era la putere de mai puţin de trei
ani, l+am întâlnit de mai multe ori şi am a*uns să+l respect foarte mult# -a şi
"e,ru înaintea sa, (,astri era un mare prieten al refugiaţilor ti&etani# -,iar
mai, mult decât "e,ru, era c,iar şi un aliat politic#
=n toamna anului 19UL, pro&lema %i&etului a fost discutată încă o dată
la "aţiunile 9nife, mulţumită unui proiect de rezoluţie pus în discuţie de
%,ailanda, 6ilipine, Malta, 4rlanda, Malaezia, "icaragua şi l (alvador#
-u această ocazie, 4ndia, la insistanţa lui (,astri, a votat în favoarea
%i&etului, în timpul ocupării acestei funcţii, părea că noul ?uvern indian ar
putea c,iar să recunoască ?uvernul %i&etan din 'il $ar din păcate, <rimul
Ministru nu a mai trăit mult timp# =n acest răstimp, 4ndia a mai intrat
într+un nou răz&oi, dar de data aceasta cu <a3istanul# 2ăz&oiul a iz&ucnit la l
septem&rie 19Uh# M
=ntrucât $,armsala se a.ă situată la# Mai puţin de o sută de mile de
graniţa indo+pa3istaneză, am putut să >ăd la prima mână efectele tragice ale
&ătăliei# )a scurt timp după începerea luptelor, am plecat într+una din
incursiunile mele la aşezările din sud# ra noapte şi se instituise un camu.a*
total# Am fost o&ligaţi să conducem cele trei ore până la gara <at,an3ot fără
faruri# (ingurul trafc de pe şosea era cel militar şi îmi amintesc că mă
gândeam la faptul că era o stare tristă de lucruri, 5atunci când populaţia de
rând era o&ligată să se ascundă iar 5forţele de apărare7 erau c,emate în
prima linie# $esigur, că în realitate acestea erau constituite tot din oameni F
finţe ca şi mine#
-ând am a*uns în cele din urmă la staţie, după o călătorie difcilă,
puteam auzi &om&ardamentele de la aeroportul <at,an3ot care se a.a în
apropiere8 )a un moment dat am auzit avioane şuierând deasupra noastră iar
apoi, câteva momente mai târziu, am zăritMtraseele luminoase ale trasoarelor
anti+aeriene ce se pierdeau în cer# Ogomotul era înfricoşător şi eu eram destul
de speriat, deşi mă &ucur să pot spune că nu eram singurul# "u am fost
niciodată într+un tren care a plecat dintr+o staţie cu o astfel de viteză ca al
nostru în noaptea aceeaQ
)a sosirea în sud, M m+am dus mai întâi la ;>la3uppe, unde am văzut
9" )9< =" MA"%4 $ -S)9?S2 1\9 prima aşezare a refugiaţilor,
a*ungând acolo pe 10 septem&rie# <ână la acea oră era căminul a mai mult
de R+Y00 de locuitori# Aveau totodată case construite, fecare clădire ridicată
din cărămidă şi cu acoperiş din ţiglă auto,tonă, iar lucrul la forarea puţurilor
şi tăierea copacilor se înc,eiase# -onform planului iniţial, lucrările agricole
începeau acum cu elan# 6iecare persoană primise titlul de proprietate
nominalizat pe suprafaţa de un acru de pământ, deşi în realitate era prelucrat
în comun, cu o mică proporţie păstrată pentru grădini personale care
produceau fructe de sezon şi legume# -ulturile principale urmau să fe orezul,
porum&ul şi răgi HmeiI# Am fost foarte fericit să văd un astfel de progres# Mi+a
confrmat credinţa în forţa imensă a gândului pozitiv, atunci când acesta este
cuplat cu o mare ,otărâre#
=n general, am găsit situaţia îm&unătăţită în mod considera&il# "u mai
tre&uia să mă confrunt cu oameni care se a.au la marginea disperării# Ci nici
eu nu mai tre&uia să fac promisiuni de prosperitate ulterioară, pe care eu
însumi le găseam greu de crezut# $ar deşi e'istau semne ale faptului că
tenacitatea lor îşi spunea cuvântul, viaţa locuitorilor continua să fe e'trem
de difcilă#
=n primele zile de realizare a programului de aşezăminte a ?uvernului
4ndian, noi am sperat ca în decurs de cinci ani refugiaţii să+*i poată realiza
singuri cele necesare# $upă aceştia urma ca ti&etanii să înceapă să contri&uie
la economia 4ndiei prin colectarea surplusului agricol, care urma apoi să fe
vândut# %otuşi optimismul nostru a uitat în totalitate să recunoască faptul că
forţa de muncă era complet necalifcată# <uţini dintre cei care lucrau
pământul aveau vreo idee despre agricultură# 6oşti comercianţi, călugări,
soldaţi, nomazi şi simpli săteni care nu ştiau mai nimic, erau adunaţi în
această muncă, fără discriminare# Ci, desigur, agricultura la tropicele indian
era foarte diferită de cea de la marile altitudini ale %i&etului# $eci c,iar şi cei
care cunoşteau câte ceva în acest domeniu au fost nevoiţi să înveţe metode
noi, de la lucrul cu &oi, la întreţinerea tractoarelor# Astfel, c,iar şi după
aproape cinci ani, condiţiile din ta&ere erau încă foarte primitive#
Ci totuşi, privind retrospectiv, văd că într+un fel, mi*locul deceniului al
şaselea a constituit un punct foite în programul de aşezăminte8 ma*oritatea
lucrărilor de asanare fuseseră realizate, o mare parte a refugiaţilor aveau
acces la o îngri*ire medicală de &ază, prin ama&ilitatea -rucii 2oşii
4nternaţionale şi a altora F iar utila*ele agricole erau destul de noi, în timp ce
astăzi sunt de*a vec,i şi au urgentă nevoie de înnoiri#
-u această ocazie, în 19UL am rămas pentru o săptămână sau zece zile
r la ;>la3uppe după care am proftat de ocazie să vizitez pPL drum M>sore,
:otamacund şi Madras, înainte de a merge la %rivandrum, capitala @eralei,
statul cu nivelul cultural cel mai ridicat# Am fost invitat să locuiesc în casa
?uvernatorului, în cele din urmă, şederea mea s+a prelungit câteva
săptămâni datorită răz&oiului din nord, care continua să se arate destul de
periculos/ două &om&e căzuseră de*a la $,armsala# :ricum, timpul nu fusese
irosit#
(+a nimerit ca încăperea din 2a*&,avan în care stătearf eu, reşedinţa
?uvernatorului, să dea direct spre dosul &ucătăriei, într+o YM am zărit din
întâmplare operaţia de tăiere a unui pui, care a fost servit apoi la prânz/
întrucât avea gâtul răsucit, m+am gândit câtă suferinţă îndurase &iata
creatură# 2ealizarea acestui lucru m+a umplut de mustrări gM am decis că
sosise timpul să devin vegetarian# $upă cum am mai menţionat, ti&etanii nu
sunt vegetarieni convinşi, întrucât în %i&et lipsesc câteodată legumele, iar
carnea formează atunci o mare păite a alimentaţiei de &ază%otuşi, în
conformitate cu unele te'te din Ma,a>ana, călugării şi stareţele ar tre&ui să
fe cu adevărat vegetarieni#
<entru a+mi cerceta ,otărârea, am cerut să+mi fe trimisă mâncarea în
cameră# -ând a sosit, am privit+o cu atenţie# <uiul fusese gătit în stil
englezesc, cu ceapă şi sos/ mirosea delicios# $ar nu mi+a fc! (t deloc greu s+o
refuz, începând din acea clipă, am aderat cu minuţiozitate la regimul
vegetarian, şi în plus faţă de a&ţinerea# $e la carne, nu am mJi mâncat nici
peşte şi nici ouă#
"oul regim îmi făcea &ine şi eram foarte mulţumit8 am *PJXt o senzaţie
de împlinire, în sensul respectării literei legii, în anul 19LJ, în ;ei*ing,
discutasem su&iectul vegetarianismului cu -,ou n+lai hM cu un aMt politician
la un &anc,et# Acesta din urmă susţinuse că era vegetarian, deşi mâncase
ouă# )+am între&at despre acest lucru şi am argumentat prin faptul că puii
provin din ouă, ca atare, acestea nu pot f considerate un produs de natură
vegetariană, "e+am contrazis destul de tare F cel puţin până când -,ou a
deviat discuţia spre calea diplomatică#
2ăz&oiul cu <a3istanul s+a înc,eiat la 10 ianuarie 19UU# $ar odaa cu
acest eveniment fericit, au sosit şi veşti proaste8 moartea <rimului Ministru
(,astri în %as,3ent, unde se dusese să negocieze un acord cu <reşedintele
pa3istanez, A>u& @,an# A murit la câteva ore de la semnarea tratatului de
pace# )ai ;a,adur (,astri a lăsat o impresie puternică în memoria mea, deşi
ca om fusese mic de statură, destul de sla& şi şters, dar avusese o minte şi
un spirit puternic, în ciuda aparenţei sale fragile, fusese un conducător
9" )9< =" MA"%4 $ -S)9?S2 remarca&il# (pre deose&ire de atât de
mulţi oameni ce deţin posturi cu o mare responsa&ilitate, el era cura*os şi
,otărât8 nu se lăsa purtat de evenimente, ci făcea tot posi&ilul ca să le
diri*eze el#
)a scurt timp, am fost invitat să asist la incinerarea sa, ceea ce am şi
făcut în drum spre casă de la %rivandrum# A fost un eveniment trist, în special
pentru că era prima oară când vedeam un cadavru de aproape, îmi amintesc
cum priveam, forma sa inertă aşezată în vârful unui rug funerar, aducându+
mi aminte toate particularităţile sale, precum şi micile informaţii personale pe
care mi le+a destăinuit# l însuşi era un vegetarian a&solut, după cum îmi
mărturisise, deoarece pe când fusese elev ,ăituise un porum&el săl&atic
până ce acesta murise de epuizare# A fost atât de îngrozit, încât şi+a *urat că
nu va mai mânca vreodată o creatură vie# $eci nu numai Mcă 4ndia pierduse
unul dintre cei mai &uni politicieni ai săi, nu numai că omenirea pierduse un
lider iluminat, ci mai ales se pierduse un spirit deose&it de milostiv#
$upă ce mi+am adus ultimile omagii fostului <rim Ministru, m+am întors
în $,armsala, dar nu înainte de a vizitai unele spitale din $el,i cu răniţi din
răz&oi# Ma*oritatea celora pe care i+am văzut eu, erau ofţeri# Mulţi aveau
dureri mari şi îndurau nişte difcultăţi teri&ile, în timp ceM păşeam printre
rândurile de paturi, printre mem&rii îndureraţi ai familiilor răniţilor, am gândit
în sinea mea că acesta era unicul rezultat al răz&oiului8 o uriaşă suferinţă
umană# :rice altceva ar apărea dintr+un con.ict, ar putea f la fel de uşor de
rezolvat pe cale paşnică# (la&ă consolare să vezi faptul că oamenii din spital
erau &ine îngri*iţi8 mulţi dintre cei sacrifcaţi în lupte nu vor mai &enefcia de
aceste minunate servicii#
$ouă săptămâni mai târziu, 4ndira ?and,i a fost aleasă <rim Ministru al
4ndiei, întrucât o văzusem de fecare dată când îl vizitasem pe tatăl ei, o
cunoşteam foarte &ine# Aveam motive să cred că şi ea îşi aminteşte &ine de
mine# $e mai multe ori îmi mărturisise în modMconfdenţial anumite lucruri
despre oameni şi lucruri care îi făceau pro&leme# 4ar în ceea ce mă privea,
consideram că o cunosc îndea*uns de &ine ca să îmi permit să+i reamintesc cu
o ocazie ivită spre sfârşitul primului său mandat, că era vital pentru un
conducător să menţină legătura cu oamenii de rând#
u însumi învăţasem de la o vârstă fragedă că oricine doreşte să
conducă, tre&uie să rămână foarte apropiat de oamenii de rând# Altfel, este
e'trem de uşor să fi indus în eroare de consilieri şi de ofcialităţi sau de alte
persoane din *urul tău care, din motive personale, ar dori să te împiedice să
vezi lucrurile limpede#
)a fel ca fecare <rim Ministru al 4ndiei, îi datorez o adâncă,
recunoştinţă 4ndirei ?and,i pentru spri*inul său călduros faţă de refugiaţii
ti&etani# $e la de&utul său a devenit mem&ru al 6undaţiei Aşezămintelor
%i&etane cu sediul în Mussoode şi a fost de mare a*utor în special în domeniul
educaţiei# Avea viziunea tatălui său în ceea ce privea importanţa şcolarizării#
Ci deşi s+au spus multe cuvinte aspre după perioada de "ecesitate, unii
oameni numind+o c,iar dictator, eu tre&uie să menţionez că ea a renunţat la
putere Mcu multă demnitate, când electoratul şi+a dat verdictul în martie
19ZZ# <entru mine acest lucru a constituit un minunat e'emplu de
democraţie8 deşi era o stare con.ictuală acută atât în interiorul, cât şi în
e'teriorul <arlamentului, când a sosit momentul să+l părăsească, ea a făcut+o
fără tăm&ălău# =mi amintesc de un comportament similar al <reşedintelui
"i'on# $e cele rnai multe ori însă, sc,im&area unui conducător este uri prile*
de vărsare de sânge# ste un semn al unei ţări cu adevărat civilizate, când
procedura parlamentară triumfă asupra intereselor personale#
2epu&lica <opulară -,ineză a prezentat la acea vreme o imagine foarte
diferită a politicii sale interne# $e la mi*locul anilor MU0 până la moartea lui
Mao în 19UZ, ţara, împreună cu coloniile sale, a suferit o serie de revoluţii
violenteMşi sângeroase# 2 Au trecut mulţi ani, până când a început să se
răspândească adevărata imagine a aşa+zâsei 2evoluţii culturale# A reieşit nu
numai faptul că a fost o perioadă de ne&unie fără sens, dar comportamentul
lui -,iang -,ing, soţia lui Mao, fusese similar cu al unei împărătesc, în acelaşi
timp, am înţeles faptul că liderii -omunişti, despre care la început am crezut
că sunt o singură minte care sălăşuieşte prin diverse corpuri, îşi stăteau unii
altora în gât#
Apoi, oricum, nu era posi&il să faci altceva decât să g,iceşti restul din
dimensiunile tără&oiului, împreună cu mulţi ti&etani am înţeles că se
petreceau lucruri îngrozitoare în patria noastră dragă# $ar posi&ilitatea de
comunicare a secat complet# (ingura noastră sursă de veşti erau comercianţii
am&ulanţi nepalezi cărora li se permitea uneori să treacă graniţa# %otuşi,
informaţiile pe care puteau să ni le furnizeze ei erau rare şi vec,i# (pre
e'emplu, a&ia după un an de zile am a.at despre o revoltă de proporţii care a
avut loc în diferite părţi ale %i&etului în 19U9# -onform unor rapoarte, au fost
omorâţi c,iar mai mulţi oameni în timpul acestor represalii, decât în 19L9#
"oi ştiam de acum că au avut loc multe astfel de ieşiri datorate
frământărilor# $esigur, că nu aveam legături directe cu liderii din ;ei*ing care,
în s rest răstimp, au început să se refere la mine cu cuvintele8 5un lup în
mantie de călugăr7# Am devenit centrul de iritare al ?uvernului -,inez
'ecutată în 4ndia, imediat după sosirea mea, aprilie 19L9
-u Xa0a,arlal "e,ru şi fica sa, 4ndira ?and,i,b a 2eşedinţa <rimului
Ministru din $el,i, Z septem&rie 19L9
=n rugăciune su& -opacul ;od,i# )ing 2inpoc,e se a.ă în stânga mea#
9na dintre primele aşezări de refugiaţi din 4ndia, în fază incipientă
<urtând costumul de ceremonie
H(tânga susI %ri*ang 2inpoc,e, 4ndia 19Z\
HAlăturiI )ing 2inpoc,ă, cam în aceeaşi perioadă
H(tângaI :racolul "ec,ung în transă
H$reapta susI -u (fnţia (a, <apa loan <aul al 44+iea, 4talia 19\Y
H$reapta *osI -u $r# 2o&ert 2unde, Ar,iepiscop de -anter&ur>, Anglia
19\\
H(tângaI Mănăstirea ?anden după distrugerea acesteia de către trupele
c,ineze
H(tânga *osI 2uinele mănăstirii %oling, folosite acum drept gra*d pentru
cai
H$reaptaI $esfăşurarea untăţilor A< în ),asa, martie 19\9
H$edesu&tI -ălugări fugind pentru a se adăposti, ),asa, martie 19\9
)
Ninând medalia şi diploma <remiului "o&el pentru <ace, :slo, 10
decem&rie 19\9
9" )9< =" MA"%4 $ -S)9?S2 19R şi eram sistematic denunţat în
),asa drept o persoană care doar am pozat în postura de conducător religios,
în realitate, c,inezii afrmau că eram un ,oţ, un criminal şi un siluitor# Au
sugerat că am îndeplinit anumite servicii se'uale destul de surprinzătoare
pentru $+na ?and,iQ
Astfel, pentru aproape cincisprezece ani, refugiaţii ti&etani au traversat
o perioadă de întuneric# <erspectiva de a ne reîntoarce în patrie părea mai
îndepărtată atunci, decât în momentul când am sosit în e'il# $ar, după cum
se spune, noaptea este un sfetnic &un şi o perioadă de regenerare, astfel că
în timpul acestor ani, s+a realizat programul de reorganizare a aşezărilor#
%reptat, din ce în ce mai mulţi oameni au fost adunaţi de pe drumuri şi
integraţi în noile aşezări din 4ndia# %otodată, puţini dintre ei au părăsit 4ndia
pentru a întemeia mici comunităţi în alte zone de pe glo&# )a vremea la care
scriu aceste rânduri, e'istă apro'imativ 1#Y00 de astfel de comunităţi
răspândite prin -anada şi (tatele 9nite Hîn proporţii egaXeI, vreo Y#000 în
lveţia, 100 în Marea ;ritanic şi câteva în aproape toate celelalte ţări
europene, inclusiv o familie de tineri în 4rlanda#
=n acelaşi timp cu al doilea val de reaşezări, ?uvernul %i&etan din 'ii a
desc,is &irouri în diferite ţări de peste ocean# <rimul a fost în @at,mandu, al
doilea în "e0 Vor3, urmate de Ouric,, %o3>o, )ondra şi respectiv `as,ington,
în afară de a urmări interesele ti&etanilor ce trăiesc în aceste ţări, ;irourile
%i&etului au făcut tot posi&iliiQ (ă răspândească informaţii despre ţara,
cultura, istoria noastră şi despre modul de viaţă atât din e'il, cât şi de acasă#
=n 19U\, mi+am făcut planuri să mă mut din (0arg As,ram, căminul
meu timp de opt ani, într+o casă mică denumită ;r>n -ottage# -lădirea în sine
nu era mai mare decât cea din urmă, dar avea avanta*ui unui teren
înpre*muit ce adăpostea şi ;iroul <ersonal şi ;iroul 4ndian de (ecuritate,
împreună cu o cameră de audienţe şi un &irou pentru mine# ?uvernul %i&etan
din 'il, a*unsese să cuprindă mai multe sute de mem&ri, ma*oritatea cărora
fusese mutată într+un comple' de &irouri a.at la oarecare distanţă, în acelaşi
timp cu această reorganizare, mama mea s+a mutat şi ea, deşi fără prea
multă &unăvoinţă la început, î,tr+o nouă casă, @as,mir -ottage, facilitându+
mi să duc din nou o viaţă cu adevărat monastică#
)a scurt timp după ce m+am mutat la ;r>n -ottage, am putut să
reîntemeiez mănăstirea "amg>al, ai cărei călugări trăiseră anterior într+o
căsuţă situată mai sus de (0arg As,ram# Astăzi ocupă o clădire a.ată nu
departe de reşedinţa mea# -eva mai târziu, în 19Z0, au fost înc,eiate
lucrările unui nou templu, %sugla3,ang# Aceasta însemna că puteam lua
acum parte la diversele ceremonii ale calendarului tradiţional ti&etan într+un
cadru adecvat# Astăzi, pe lângă clădirile de la "amg>al, adăposteşte Ccoala
;udd,istă de $ialectică, ce a*ută la menţinerea artei dez&aterilor din cadrul
comunităţii noastre monastice, în ma*oritatea după+amiezelor, curtea din
e'teriorul templului este plină de călugări tineri în ro&e maron care &atMdin
palme şi îşi scutură capul râzând, în timp ce e'ersează pentru e'amene#
=n 19UR, am realizat o întâlnire a tuturor conducătorilor diverselor
tradiţii, împreună cu reprezentanţii religiei ;on# Am discutat difcultăţile
noastre comune şi strategia pentru a le rezolva şi a răspândi diferitele
aspecte ale culturii noastre ;udd,iste# )a sfârşitul mai multor zile, am fost
mulţumit de faptul că dacă vom putea să asigurăm condiţiile favora&ile,
religia noastră va supravieţui# Ci acum, la scurt tirnp după reinaugurarea
propriei mele mănăstiri, am reînfinţat ?anden, $repung şi (era, în statul
sudic @arnata3a, iniţial cu un efectiv de 1#R00 călugări, supravieţuitori de la
;u'a $uar#
Astăzi, când începe al patrulea deceniu în e'il, e'istă de*a o comunitate
monastică viguroasă de peste şase mii de călugări# Aş merge c,iar până
acolo, încât să afrm că avem prea mulţi călugări8 dar în fond, calitatea şi
devotamentul acestor oameni contează, nu numărul lor#
9n alt proiect cultural care a început spre sfârşitul anilor MU0, l+a
constituit ;i&lioteca de )ucrări şi Ar,ive %i&etane, care nu numai că conţine
mai mult de patruzeci de mii de volume ti&etane originale, dar este implicată
totodată în pu&licarea cărţilor atât în lim&a engleză, cât şi în ti&etană# =n
timpul anului 1990, a pu&licat al Y00+lea titlu în lim&a engleză# -lădirea
;i&liotecii este construită în stilul tradiţional ti&etan şi, în afară de adăpost
pentru cărţi, conţine şi un muzeu care are în patrimoniu multe o&iecte aduse
de refugiaţi în 4ndia# $intre cele câteva lucruri pe care7 oamenii au putut să le
aducă cu sine, multe erau t,ang3as, cărţi de scriptură şi alte o&iecte
religioase# Multe dintre acestea ei le ofereau în mod tradiţional lui $alai
)ama# )a rândul meu, eu le+am oferit acestor organizaţii#
'act înainte de a mă muta efectiv în ;r>n -ottage, m+am îm&olnăvit şi
am căzut la pat pentru câteva săptămâni# )a întoarcerea în $,armsala, la
începutul lui 19UU, după încetarea con.ictului dintre 4ndia şi <a3istan, m+am
apucat cu mult entuziasm de noul meu regim vegetarian# $in păcate, puţine
sunt felurile care nu necesităcarne în &ucătăria ti&etană şi a trecut un
oarecare timp pJnă ce &ucătarii au învăţat să le dea gust fără aceasta# $ar în
cele din urmă au reuşit şi au început c,iar să gătească mese delicioase# M+
am simţit &ine cu acestea, între timp, câţiva prieteni indieni 5# 9" )9< ="
MA"%4 $ -S)9?S2 19L mi+au redat importanţa suplimentării dietei cu mult
lapte şi diverse feluri de alune# )e+am urmat sfatul întru totul F cu rezultatul
că după douăzeci de luni am contactat o ,epatită serioasă#
=n prima zi am vărsat mult# Apoi, timp de două sau trei săptămâni mi+a
pierit complet pofta de mâncare, căzând într+o stare de epuizare totală, îmi
tre&uia un efort e'traordinar ca să mă mişc cât de puţin# Ci pe deasupra,
pielea mea a devenit de un gal&en desc,is# Arătam ca însuşi ;udd,aQ 9nii
oameni o&işnuiseră să spună că $alai )ama trăieşte ca un prizonier într+o
cuşcă de aur8 cu această ocazie, aveam şi trupul de aur#
9,eri]r &oala, care s+a dovedit a f ,epatită de tip ;, s+a retras, dar nu
înainte de a consuma o cantitate mare de medicamente ti&etane Hdespre
care voi relata mai multe într+un capitol ulteriorI# $e îndată ce am început să
mă realimentez, doctorii mi+au recomandat să nu mai mănânc mâncare
grasă, să tai de pe listă alunele, să reduc cantitatea de lapte, şi să reiau în
mod o&ligatoriu alimentaţia pe &ază de carne# )e era teamă că &oala
afectase pe veci fcatul şi erau de părere că, drept consecinţă, viaţa mea va f
scurtată ca durată# : serie de doctori indieni pe care i+am consultat au fost
de aceeaşi părere, deci, fără c,ef, m+am întors la regimul non+vegetarian#
Astăzi mănânc carne, cu e'cepţia ocaziilor speciale pe care le cere practica
mea spirituală# Acelaşi lucru este vala&il şi pentru un număr de ti&etani care
mi+au urmat e'emplul, având aceeaşi soartă#
Am fost foarte fericit de la &un început în noua mea casă# -a şi (0arg
As,ram, casa fusese construită la origine de englezi şi este situată pe un,
deal, cu o mică grădină împre*muită de copaci, în afară de faptul că are
spaţiu sufcient în e'terior ca să te adresezi la mai mult de o mie de oameni,
atracţia sa principală în ceea ce mă priveşte, este grădina# M+am apucat s+o
lucrez imediat şi am plantat multe tipuri diferite de pomi fructiferi şi .ori# $in
păcate, puţini pomi o duc &ine şi produc fructe destul de puţine şi amare, dar
m+am consolat cu marea varietate de animale şi în special păsări, care vin în
vizită#
=mi place să privesc viaţa vietăţilor mai mult decât grădinăritul, în acest
scop, am confecţionat o masă pentru păsări în faţa geamului de la camera de
studiu# ste împre*muită, cu sârmă şi plasă pentru a împiedica pătrunderea
păsărilor mari şi a celor de pradă, care au tendinţa de a+i speria şi alunga pe
fraţii lor mai mici# Acestea câteodată nu sunt îndea*uns ca să le ţină
deoparte# 9neori sunt o&ligat să fac uz de una din armele pneumatice pe
care le+am ac,iziţionat la scurt timp după sosirea în 4ndia, tocmai pentru a+i
disciplina pe aceşti contravenienţi graşi şi lacomi#
<etrecându+mi un timp îndelungat în copilărie la "or&uling3a, e'ersând
cu puşca celui de+al %reisprezecelea, sunt un oc,itor destul de &un# $esigur,
că nu+i omor niciodată# 4ntenţia mea este de a provoca o mică durere pentru
a le da o lecţie#
Oilele de la ;r>n -ottage se scurgeau la fel ca şi înainte, în fecare an
dădeam ocolul aşezărilor de refugiaţi şi din când în când, răspândeam
învăţătura spirituală# Mi+am continuat totodată şi studiile mele religioase# =n
plus, am început să încerc să învăţ câte ceva despre gândirea din 1est, mai
ales în domeniul ştiinţei, astronomiei şi flosofei# 4ar în clipele mele li&ere, am
descoperit vec,iul meu entuziasm pentru fotografi# <e la treisprezece sau
paisprezece ani, am ac,iziţionat primul aparat prin intermediul &unelor
servicii ale lui (er3on 2inpoc,e, tsens,ap cel şc,iop#
)a început i+am încredinţat lui flmele spre developare# l pretindea pe
atunci că sunt flme făcute de el Hca să mă scutească de neplăceri, în caz că
fWtografam ceva ce putea f considerat nedemn de un $alai )amaI şi le
ducea la un comerciant# Acestea erau apoi scoase pe ,ârtie în 4ndia# Acest
procedeu îi provoca întotdeauna nelinişte F întrucât dacă tematica pe care
mi+o alesesem era cu adevărat necorespunzătoare, el tre&uia să+şi asume
responsa&ilitateaQ 9lterior însă, am improvizat o cameră o&scură la
"or&uling3a şi am învăţat de la Xigme %aring, una dintre ofcialităţile mele, să
realizez singur acest lucru#
9n alt ,o&&> pe care l+am reluat după ce m+am mutat în noua mea
casă, Ha fost repararea ceasurilor# Având mai mult spaţiu decât înainte, am
putut să amena*ez o cameră drept atelier, pentru care am ac,iziţionat un set
corespunzător de instrumente# $e când mă ştiu, am fost fascinat de ceasuri
şi grădini de trandafri, o trăsătură de caracter pe care o împărtăşesc cu cel,
de+al %reisprezecelea $alai )ama# Adesea, când analizez diferenţele de
caracter, cred că nu este posi&il ca eu să fu reîncarnarea lui# $ar când mă
gândesc la interesul nostru pentru ceasuri şi grădini de trandafri, înţeleg că
astfel tre&uie să stea lucrurileQ
-ând eram foarte mic, purtam ceasul de &uzunar al predecesorului
meu# $ar eu tân*isem întotdeauna după un ceas de mână F deşi unii oameni
m+au sfătuit că nu este &un# $e îndată ce am fost îndea*uns de mare ca să+l
pot convinge pe (er3on 2inpoc,e că aveam nevoie de aşa ceva, am aran*at
cu el ca să+mi cumpere un 2ole' şi un :mega din magazinele din ),asa# $eşi
pare incredi&il, c,iar şi în acele vremuri îndepărtate, înainte de a sosi c,inezii
să ne civilizeze, era posi&il să găseşti ceasuri elveţiene în ),asa# $e fapt erau
puţine lucruri pe care nu le găseai la vânzare F de la săpunul
9" )9< =" MA"%4 $ -S)9?S2 19Z
Marmite şi Vardle> din Anglia, până la ultima ediţie a revistei )ife erau
destul de uşor de procurat#
"u mai tre&uie să spun că#, primul lucruMpe care l+am făcut cu ultimile
mele ac,iziţii, a fost să le desfac# -ând am văzut prima dată piesele acelea
minunate, ce compuneau mecanismul ceasurilor, am regretat că m+am gră&it
atât de tare# $ar nu rni+a luat mult să le pun la loc cum au fost sau să învăţ
cum să le accelerez sau să le încetinesc mişcarea# AstfelMcă am rămas
încântat când am fost în stare în cele din urmă să realizez un atelier adecvat
ca să pot face aceste lucruri# Am reparat destul de multe cazuri aparent fără
speranţă pentru familie şi prieteni, şi încă îmi place să+mi ţin ustensilele la
îndemână, deşi de*a nu prea mai am timp pentru o astfel de ocupaţie# Ci în
fondM, sunt atât de multe ceasuri fa&ricate în zilele noastre, pe care nu le poţi
desc,ide fără să le zgârii# Mi+e teamă că am dezamăgit câteva persoane ale
căror ceasuri le+am returnat în &ună funcţiune, dar cu o înfăţişare mai mult
decât primitivă#
-a să zic aşa, am reuşit mai mult sau mai puţin să ţin pasul cu
te,nologia modernă, dar desigur, că ceasurile digitale nu+mi intră în
o&iective# %re&uie să mărturisesc însă şi cele câteva eşecuri ale mele# 9nul
din acestea l+a constituit un ceas frumos, <ate3 <,ilippe din aur, care mi+a
fost trimis drept cadou de <reşedintele 2oosevelt# -u angrena*ele sale
separate pentru secundar şi dată F era peste capacităţile reparaţiilor mele
profesionale# <ână când nu l+am dus personal acum câţiva ani la ceasornicar,
în timpul unei vizite în lveţia, nimeni nu a reuşit să+l potrivească în mod
corespunzător# $in fericire, se a.ase în mâinile unui meşter indian la vremea
refugiului meu din ),asa# 9n alt eşec l+a constituit un ceas ce aparţinea unuia
din mem&rii ?uvernului meu8 regret că tre&uie să spun, dar i l+am trimis
înapoi într+iin plic F &ucăţele#
=n acest punct cred că tre&uie să menţionez cele trei pisici pe care le+
am avut în perioada şederii în 4ndia# <rima dintre ele s+a aciuat la mine spre
sfârşitul anilor MU0# ra o femelă pătată F negru cu al& F pe care am numit+o
%sering, care avea multe trăsături &une, printre care prietenia# "u impun alte
reguli nici unei creaturi care rni se alătură în gospodărie, decât acelea de a
deveni în mod o&ligatoriu călugări sau maici, dar %sering avea o scăpare
ma*oră pe care eu, ca ;udd,ist, nu o puteam tolera8 nu putea să reziste să+
nu vâneze şoareci# %re&uia s+o pedepsesc adesea pentru acest
comportament# %re&uie s+o spun cu regret, că într+o astfel de ocazie şi+a şi
găst sfârşitul# Am prins+o e'act în momentul în care omora un şoricel în casa
mea# -ând am ţipat la ea, s+a suit până sus pe perdea, unde şi+a pierdut
dintr+o dată ec,ili&rul, a căzut *os şi s+a rănit mortal, în ciuda tuturor
îngri*irilor pe care i le+am acordat, nu şi+a mai revenit, murind în câteva zile#
)a scurt timp după aceea am găsit totuşi o pisicuţă în grădină, care
fusese aparent a&andonată de mama sa# Am cules+o de pe *os şi am o&servat
că picioruşele din spate erau zdrelite în acelaşi fel ca la %sering când a murit#
Am luat această creatură la mine în casă şi am îngri*it+o până când, într+un
fnal, a fost în stare să meargă# -a şi %sering, era tot femelă, dar foarte
frumoasă şi c,iar mai &lândă# (e împăca &ine şi cu cei doi câini, în special cu
(ang>e, la pieptul lăţos al căruia îi plăcea să se aciueze#
-ând a murit şi ea, la rândul său, după cei doi câini, m+am ,otărât să
nu mai iau nici un fel de animale în casă# $upă cum spusese şi %utorele meu
<rincipal, )ing 2inpoc,e, el însuşi un mare iu&itor de animale, 5)a urma
urmelor, animalele de casă sunt doar o sursă de nelinişte în plus pentru
stăpânii lor7# $e fapt, din punct de vedere ;udd,ist, nu este îndea*uns să te
gândeşti şi să ai gri*ă doar de un animal sau două, când toate vietăţile au
nevoie de gândurile şi rugăciunile tale#
%otuşi în iarna anului 19\\, s+a nimerit să zăresc un pisoiaş &olnav
împreună cu mămica sa în &ucătăria ce se a.a vizavi de intrarea de la casa
mea# )+am luat să+l îngri*esc# (pre surprinderea mea, am găsit că şi acesta
era sc,ilodit întocmai ca şi cei doi predecesori ai săi# $eci, l+am ,rănit cu
medicamente ti&etane şi lapte din pipetă, până când a fost îndea*uns de
fortifcat ca să+şi poarte singur de gri*ă, şi acum s+a aciuat la mine# )a vremea
când scriu aceste rânduri nu are încă nume8 aceasta va veni cu timpul, între
timp, s+a dovedit a f foarte singuratic şi foarte curios# $e câte ori am un
vizitator, vine în mod invaria&il şi+l inspectează# <ână acum este foarte &ine,
se comportă civilizat în privinţa urmăririi altor vietăţi, deşi nu se *enează să
se servească din mâncarea de pe masa mea, dacă i se iveşte ocazia#
-a o&servaţie despre animale domestice aş menţiona faptul că c,iar şi
ele, deşi au toate cele necesare, au tendinţa de a evada, dacă li se oferă
ocazia# Acest lucru îmi întăreşte credinţa că dorinţa de li&ertate este
fundamentală la toate finţele vii#
$upă opinia mea, unul din cele mai importante aspect din cei treizeci şi
unul de ani în e'il, l+a constituit întâlnirea mea cu oamenii din timpul tuturor
călătoriilor efectuate# Mulţumită faptului că 4ndia este o ţară li&eră, nu a mai
e'istat nici o restricţie asupra persoanelor pe care le vedeam# Adesea am
avut norocul de a întâlni oameni cu adevărat remarca&ili# Alteori însă, am
primit şi vizita unor oameni foarte &olnavi, c,iar cu tul&urări
9" )9< =" MA"%4 $ -S)9?S2 199 mentale# $ar marea ma*oritate a
celor cu care mă mai întâlnesc sunt &ăr&aţi şi femei simpli# K#
:ri de câte ori mă întâlnesc cu oamenii, scopul meu este de a+i a*uta în
orice fel pot şi să şi învăţ totodată tot ceea ce pot de la aceştia#
2areori au fost audienţele mele stân*enite în vreun fel, dar în toate
cazurile pe care mi le reamiritesc, m+am despărţit în termeni amicali cu toţi
cei care au venit să mă viziteze# -red că acest lucru a fost posi&il datorită
faptului că am fost întotdeauna sincer#
=mi face plăcere în mod deose&it să întâlnesc &ăr&aţi şi femei din stări
sociale diferite, inclusiv din tradiţii religioase diferite# 9n e'emplu deose&it l+a
constituit X# @ris,namurti# )+am găsit a f o persoană impresionantă, cu o
minte ageră şi o cultură considera&ilă# $eşi oferea o aparenţă &la*ină, avea o
viziune clar conturată despre viaţă şi sensul acesteia# 9lterior am mai întâlnit
şi mai mulţi discipoli ai săi, care au avut multe de câştigat de pe urma
învăţăturilor sale#
9na dintre amintirile cele mai plăcute din această perioadă este ocazia
când am fost îndea*uns de norocos ca să primesc vizita <ărintelui %,omas
Merton, un călugăr american ;enedictin# A venit la $,armsala în 19U\, doar
cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică din %,ailanda# "e+am
întâlnit trei zile consecutiv, timp de două ore înc,eiate de fecare dată#
Merton era un om &ine făcut, de înălţime medie, cu mai puţin păr c,iar şi
decât mine, deşi acest lucru nu i se datora faptului că era ras în cap ca mine#
Avea nişte g,ete mari şi purta în *urul sutanei sale grele, al&e, o cingătoare
groasă din piele# $ar mai iz&itor decât înfăţişarea sa e'terioară, care era în
sine de neuitat, era lumea interioară pe care o manifesta# <uteam vedea că
era un om cu adevărat umil şi adânc spiritual# Aceasta era prima oară când
am fost iz&it de un astfel de sentiment de spiritualitate în interiorul cuiva care
profesa -reştinismul# $e atunci, am mai întâlnit calităţi similare, dar Merton a
fost acela care mi+a dat sensul real al cuvântului 5-reştin7#
=ntâlnirile noastre se desfăşurau într+o atmosferă foarte plăcută# Merton
era atât plin de umor, cât şi &ine informat, îl numeam un ges,e -atolic# Am
discutat despre pro&leme intelectuale şi spirituale de interes comun şi am
sc,im&at opinii despre viaţa monastică# ram dornic să a.u tot ce se putea
despre tradiţia monastică din 1est# l mi+a spus o serie de lucruri care m+au
surprins, mai ales faptul că practicanţii -reştini ai meditaţiei nu adoptă nici o
postură fzică anume în timpul acesteia# -onform cunoştinţelor mele, postura
şi c,iar şi respiraţia sunt vitale# Am discutat totodată despre *urămintele
făcute de călugării şi maicile -reştine#
)a rândul său, Merton a vrut să ştie tot ce se putea despre idealul
;od,isattva# (pera totodată s! <oată cunoaşte un învăţător care să+l poată
introduce în %antrism# <er total, a fost un sc,im& de e'perienţă e'trem de
folositor F nu în ultimul rând şi pentru că am o&servat multe similitudini între
;udd,ism şi -atolicism# Astfel că am fost foarte trist când am auzit vestea
morţii sale su&ite# Merton acţionase ca o punte solidă între cele două tradiţii
religioase ale noastre foarte diferite# Mai presus de toate, el m+a a*utat să
înţeleg faptul că fecare religie ma*oră, cu[ învăţătura sa despre iu&ire şi milă,
poate produce finţe umane &une#
$e la întâlnirea mea cu <ărintele %,omas Merton, am avut mai multe
întrevederi şi cu alţi -reştini, în călătoriile mele din uropa am vizitat
mănăstiri într+o serie de ţări diferite şi, de fecare dată, am fost foarte
impresionat de ceea ce am văzutQ -ălugării pe care i+am întâlnit dovedeau un
devotament faţă de c,emarea lor, de care sunt c,iar invidios# Ci deşi sunt
destul de puţini ca număr, trăiesc cu impresia că devotamentul şi calitatea
lor sunt foarte înalte# "oi, ti&etanii, dimpotrivă, c,iar în e'il find, avem un
număr mare de călugări F patru sau cinci la sută din populaţia refugiată, însă
în toate cazurile e'istă acelaşi nivel de devotament#
(unt impresionat totodată de munca efectivă a -reştinilor din toate
confesiunile prin intermediul organizaţiilor dedicate sănătăţii şi educaţiei#
'istă multe e'emple minunate din acestea în 4ndia# Acesta este un domeniu
din care putem învăţa ceva de la fraţii şi surorile noştri -reştini8 ar f foarte
folositor dacă ;udd,iştii ar putea aduce contri&uţii similare societăţii# (imt că
maicile şi călugării ;udd,işti au tendinţa de a vor&i mult despre milă, fără a
întreprinde prea multe în direcţia aceasta# -vţ diverse ocazii, am discutat
această pro&lemă cu ti&etanii, precum şi cu alţi ;udd,işti şi încura*ez în mod
activ înfinţarea unor astfel de organizaţii, însă, dacă este adevărat că noi
putem învăţa de la -reştini, simt în acelaşi timp că şi ei ar putea învăţa câte
ceva de la noi# (pre e'emplu, te,nicile pe care le+am dezvotat pentru
meditaţie şi concentrare într+un singur punct a minţii, ar putea să+i a*ute mult
în diverse laturi ale vieţii religioase#
(fârşitul anilor MU0 a coincis cu primele semne ale faptului că visul meu
de reaşezare atuturor celor 100#000 de refugiaţi ti&etani în 4ndia, "epal şi
;,utan, ar putea f realiza&il#
G Ci deşi puţinele veşti pe care le aveam din %i&et erau foarte
neliniştitoare, eu aşteptam anii următori cu un sentiment de real şi &ine+
fondat optimism# %otuşi, două serii de evenimente din afara continentului
meu direct, mi+au reamintit cât de precară era situaţia noastră#
9" )9< =" MA"%4 $ -S)9?S2 Y01
<rima dintre acestea se referea la cei apro'imativ patru mii de refugiaţi
care se sta&iliseră în ;,utan# 2egatul ;,utan este un ţinut îndepărtat, situat
la graniţa de răsărit a 4ndiei, la sud de 9+%sang, provincia centrală a %i&etului#
-a şi %i&etul, este un tărâm al munţilor falnici şi vatră a unui popor sincer
religios care are la &ază acelaşi ;udd,ism ca şi noi# (pre deose&ire de %i&et,
este mem&ru deplin la "aţiunile 9nite#
9ltimul 2ege al ;,utanului fusese foarte &un cu ti&etanii care căutaseră
e'il în ţara sa şi, cu asistenţă de la ?uvernul 4ndian, el le+a dat pământ şi
mi*loace de transport, a*utându+i să întemeieze aşezări agricole#
%otul a decurs &ine la început, şi ti&etanii erau foarte fericiţi# -ând m+
am întâlnit cu un grup de+al lor la prima ceremonie de iniţiere @alac,a3ra pe
care am ţinut+o în ;od, ?a>a în 19Z9, am fost &ucuros să aud că ei o duceau
&ine# Aveau cuvinte pline de laudă la adresa gazdelor lor, şi mai ales pentru
noul rege, Xigme `ang,u3, care se urcase de curând pe tron# $ar la numai
câteva luni după aceasta, lucrurile au luat o altă turnură# $ouăzeci şi doi de
mem&ri de seamă ai comunităţii ti&etane au fost arestaţi, torturaţi şi aruncaţi
fără să fe *udecaţi în înc,isoarea din %imp,u, capitala ;,utanului#
2eprezentantul meu personal, ),ading Ho rudă de+a fostului regeI se a.a
printre aceştia# Am fost adânc mâ,nit de această veste şi am simţit că ar
tre&ui înfăptuită o investigaţie amănunţită Hdeşi nu credeam că depoziţia de
conspiraţie împotriva acestor oameni era întemeiatăI# Acest lucru nu s+a
realizat şi reala poziţie nu a devenit evidentă niciodată# 9lterior, am înţeles
că aceşti ti&etani au fost folosiţi drept ţapi ispăşitori într+o pro&lemă internă a
?uver,ului ;,utanez#
$upă acest incident nefericit, mulţi dintre refugiaţi au ,otărât să
părăsească ;,utanul# $ar cei care au rămas, au continuat de atunci să
trăiască în pace, în ciuda faptului că a rămas în continuare, cred, o undă de
suspiciune împotriva lor# =n orice caz, îi sunt recunoscător poporului şi
?uvernului ;,utanez pentru tot ceea ce au făcut pentru oamenii mei şi sunt
convins că pe viitor relaţiile noastre tradiţionale de prietenie se vor relua în
întregime#
9n alt episod trist se referă la g,erilele antrenate şi dotate de -4A, care
şi+au continuat lupta de recâştigare a drepturilor %i&etului prin violenţă# Am
încercat de mai multe ori să a.u informaţii detaliate despre aceste operaţiuni
de la ?>alo %,ondup şi alţii, dar nu am auzit niciodată întreaga poveste# Ctiu
însă, că în anul 19U0 g,erila îşi sta&ilise &aza în Mustang, o zonă situată în
nordul "epalului, e'act la graniţa cu %i&etul# 9n grup de câteva mii de
persoane recrutat din rândul populaţiei refugiate a fost adunat în acel loc
Hdeşi doar un număr mic dintre aceştia fusese antrenat
)4;2%A%, =" K4)
4 de americaniI# $in nefericire, logistica acestei ta&ere nu a fost &ine
plănuită# $rept urmare, insurgenţii în devenire au îndurat multe difcultăţi,
deşi nimic nu se putea compara cu pericolele cu care se confruntau mulţi
dintre e'traordinar de cura*oşii luptători pentru eli&erare care îşi continuau
luptele în interiorul %i&etului#
-ând &aza a devenit în cele din urmă operaţională, g,erilele i+au ,ărţuit
pe c,inezi de câteva ori şi odată au reuşit să distrugă c,iar un convoi# Acest
raid a capturat documentul ce înregistra cele \Z#000 de decese din ),asa în
perioada martie 19L9 F septem&rie 19U0# Aceste succese au avut şi un
rezultat pozitiv prin faptul că ridicau moralul# $ar întrucât nu e'ista o urmare
consistentă, efectivă, se crea pro&a&il doar mai multă suferinţă pentru
oamenii din interiorul %i&etului# ;a mai mult, aceste acţiuni îi dădeau ocazia
?uvernului -,inez să acuze forţele străine de eforturile depuse pentru
recâştigarea independenţei %i&etului F când, în realitate era o iniţiativă în
întregime ti&etană#
=n fnal, americanii au întrerupt suportul lor pentru g,erile ca urmare a
recunoaşterii ?uvernului -,inez în 19Z0 F ceea ce indică faptul că a*utorul lor
a fost mai degra&ă o re.ectare a politicii lor anti+-omuniste, decât un
verita&il a*utor pentru resta&ilirea independenţei %i&etului#
=nsă, g,erilele erau ,otărâte să+şi continuie lupta# Acest lucru a
determinat ?uvernul -,inez Hcare tre&uie să f fost deran*at în mod
considera&il de activitatea aceastaI să ceară "epalului să dezarmeze forţele
din Mustang, deşi tre&uie să f e'istat o înţelegere între aceşti ti&etani şi
?uvernul "epalez# $ar când *iepalezii au încercat să o facă, g,erilele au
refuzat, spunând că erau ,otărâte să continuie c,iar dacă acest lucru
însemna să se lupte şi cu armata nepaleză în acelaşi timp#
$eşi am admirat întotdeauna ,otărârea g,erilelor, nu am fost niciodată
de acord cu activitatea lor, iar acum îmi dau seama că tre&uia să intervin#
Ctiam că singurul mod prin care puteam spera să produc impresie asupra lor
era să lansez un +apel personal# Astfel, l+am instruit pe fostul @usun $epon, <#
%# %a3la, să ducă un mesa* înregistrat conducătorilor lor# =n conţinutul
acestuia, afrmam că era inutil să se răz&oiască cu nepalezii, nu în ultimul
rând pentru că acolo e'istau mai multe mii de refugiaţi ti&etani care vor avea
de suferit, în sc,im&, tre&uiau să fe recunoscători ?uvernului nepalez# -a
atare, se cuvenea să depună armele şi să se aşeze şi ei în mod paşnic la
casele lor# )upta pentru cauza ti&etană necesita o a&ordare pe termen lung#
$upă acestea, mi+a spus <# %# %a3la, mulţi dintre ei au simţit că au fost
trădaţi F câţiva dintre conducători şi+ar f tăiat mai degra&ă &eregata, decât
să a&andoneze# Am fost uluit să aud aceste cuvinte# $esigur, că am avut
sentimente contradictorii când m+am adresat luptătorilor pentru li&ertate#
<ărea greşit să sfdezi un astfel de cura*, loialitate, dragoste faţă de %i&et,
deşi în adâncul su.etului meu ştiam că aşa tre&uie procedat#
Marea ma*oritate a luptătorilor de g,erilă au depus armele# $ar câţiva
dintre ei, mai puţin de o sută, au ignorat rugămintea mea, find în fnal
urmăriţi de armata nepaleză până când au trecut de partea cealaltă a
graniţei, în cele din urmă, au fost prinşi î,tr+o am&uscadă şi şi+au întâmpinat
moartea violentă pe care o aşteptaseră de mult# Astfel s+a înc,eiat unul
dintre cele mai triste episoade din istoria diasporei ti&etane#
-A<4%:)9) 9"(<2O-
$in :rient în :ccident
AM ="%2<24"( prima mea călătorie în afara 4ndiei în toamna anului
19UZ, când am mers în Xaponia şi %,ailanda# $e atunci, am călătorit cu o
frecvenţă crescândă F şi aceasta în ciuda difcultăţilor impuse adesea de fraţii
şi surorile mele din -,ina# $in păcate, deşi marea ma*oritate a călătoriilor
mele din străinătate sunt pe de+a+ntregul particulare Hde o&icei la invitaţia
unor comunităţi ti&etane sau ;udd,isteI, c,inezii le consideră a f mereu
politice, şi oricine mă întâlneşte este văzut de autorităţile din ;ei*ing ca
făcând o declaraţie politică# $in această cauză, au fost perioade când
personalităţi marcante au fost împiedicate să mă întâlnească de teama de a
nu atrage asupra guvernelor lor neplăceri sau nemulţumirea -,inei#
)a vremea acelor prime vizite, 2ăz&oiul din 1ietnam era în toi# =mi
amintesc cum la un anumit moment din timpul unui z&or, în timp ce ne a.am
la mare altitudine, am o&seivat un alt aparat mai mare ce urcase mai sus de
al nostru# )+am recunoscut a f un &om&ardier ;LY# Am înţeles cu mare
mâ,nire că acest avion tre&uie să f pornit ca să+şi descarce încărcătura nu în
mod paşnic, deasupra oceanului, ci deasupra unor finţe umane ca şi mine#
Am fost şi mai disperat să văd cum, c,iar şi la R0#000 de picioare deasupra
suprafeţei terestre, nu eraPposi&il să scap de pro&ele inumanităţii omului faţă
de om#
)a aterizarea în %o3io, am fost &ucuros să găsesc urme ale naturii
umane mai &une# <rimul lucru pe care l+am o&servat a fost o curăţenie
e'traordinară# %otul era mult mai curat decât văzusem vreodată# Am
descoperit în curând, că acest accent pe ordinea e'terioară se e'tindea c,iar
şi la mâncare, care era prezentată mereu în mod încântător# Mi se părea că
slă&iciunea *aponezilor era mai accentuată în privinţa aran*ării farfuriei decât
în cea a gustului# 9n alt lucru care mi+a atras atenţia imediat a fost imensul
număr de maşini care îşi croiau drum în sus şi în *os pe străzile
$4" :24"% =" :--4$"% Y0L
:raşului, transportând oaMmeni şi mărfuri zi şi noapte# 1ăzând acestea,
am fost impresionat de uriaşul potenţial al te,nologiei moderne de calitate#
Am fost în mod deose&it interesat de faptul că, deşi Xaponia# Acumulase un
mare avans material, îl realizase fără să pre*udicieze cultura şi valorile sale
tradiţionale#
=n timpul şederii în Xaponia, am fost foarte fericit să văd o serie de
studenţi ti&etani tineri care studiau aici# )a fel de fericit am fost să întâlnesc
şi nişte *aponezi care vor&eau ti&etana, având multe cunoştinţe despre patria
mea# Ci acest lucru, datorită faptului, că pe vremea celui de+al %reisprezecele
$alai )ama, elevi *aponezi veniseră în %i&et la studii# ra deci, o plăcere să
reînnozi F deşi ca refugiat F legăturile dintre cele două ţări ale noastre#
4mpresiile din %,ailanda au fost foarte diferite# Am găsit oamenii de aici
foarte prietenoşi# Acest lucru contrasta cu Xaponia, unde până şi c,elnerii
aveau înfăţişare ofcială# 'istă însă anumite reguli ale etic,etei şi în
%,ailanda, pe care le+am găsit a f e'trem de difcile# -onform tradiţiei %,ai,
populaţia laică tre&uie să arate întotdeauna respect faţă de (ang3a, cum este
cunoscut monasticismul ;udd,ist# :ricum, este considerat a f cu totul greşit
ca un călugăr să o&serve o astfel de reverenţă, c,iar dacă o persoană se
prosternează# Am găsit acest lucru e'trem de difcil de însuşit, în condiţii
normale, eu încerc mereu să răspund la salutări# Ci în timp ce făceam tot
posi&ilul să mă a&ţin, am realizat că mâna mi se mişcă în mod independentQ
1izitând %,ailanda ulterior, această tradiţie mi s+a înfăţişat su& un
aspect interesant, în momentul în care am fost invitat la un prânz cu 2egele#
(ă+i strâng sau să nu+i strâng mâna! Ar putea considera că este indecent
pentru mine# "imeni nu ştia cu certitudine, în acest caz, el a înaintat spre
mine şi mi+a strâns călduros mâna#
(ingura difcultate din această ţară, pe lângă cea prezentată, era
căldura care te &uimăcea c,iar mai rău decât în sudul 4ndiei# Aceasta,
precum şi ţânţarii, împreună F făceau somnul e'trem de difcil# <e de altă
parte însă, unii dintre călugării mai &ătrâni pe care am avut prile*ul să+i
întâlnesc, erau e'trem de interesanţi# -a şi în Xaponia, aveam multe de
discutat, întrucât tradiţiile noastre diferite aveau şi multe practici comune F
lucru care m+a a*utat să realizez faptul că ;udd,ismul în tradiţia ti&etana este
o formă foarte completă de ;udd,ism#
=n 19ZR, am întreprins prima mea călătorie în uropa şi (candinavia# A
durat aproape şase săptămâni şi am fost în unsprezece ţări# (pre sfârşit,
eram complet epuizat# $ar eram totuşi însu.eţit de a f avut ocazia să văd
atât de multe locuri şi să întâlnesc atât de mulţi oameni# Am fost totodată
fericit să reînod nişte legături mai vec,i, A fost în mod deose&it plăcut să+4
revăd încă odată pe Beinric, Barrer# ra acelaşi om *ovial ca altă dată, iar
umorul său era la fel de aspru şi pământesc ca întotdeauna# 1enise în
$,armsala odată, dar trecuseră mulţi ani de când nu+l mai văzusem, iar părul
său gal&en, cu care l+am tac,inat mereu în copilărie, era acum al&it# Altfel,
anii nu+l sc,im&aseră prea tare# $egetele sale puternice de alpinist încă mă
mai fascinau şi, deşi avea mai multe cicatrice decât ultima oară, datorită unui
accident din timpul unei e'pediţii în "oua ?uinee, în ansam&lu, era în plină
formă#
<rima mea escală a fost la 2oma, unde l+am întâlnit pe (fnţia (a, <apa#
=n timp ce avionul se apropia de sol, eram foarte curios să văd dacă
panorama prezenta vreun indiciu despre uriaşele diferenţe care tre&uiau să
e'iste între :rient şi :ccident# $eşi văzusem nenumărate fotografi despre
oraşe europene, mai ales în colecţia mea de cărţi despre <rimul şi al $oilea
2ăz&oi Mondial, nu eram încă prea sigur la ce să mă aştept# $eci, am fost
foarte uşurat să văd aceiaşi copaci şi vegetaţie, precum şi aceleaşi semne de
,a&itat uman, pe care le cunoşteam din :rient# )ucrurile nu erau c,iar aşa de
diferite#
$upă aterizare, m+am dus direct în oraşul 1aticanului, unde am găsit că
;azilica (f# <etru are într+un fel reminescenţe de la <otala, cel puţin în ceea ce
priveşte mărimea şi marea sa vec,ime# <e de altă parte, gărzile suedeze, în
uniformele lor foarte colorate, păreau destul de comice# Arătau aproape ca
nişte decoruri# $iscuţia mea cu <apa <aul 14 a fost foarte scurtă, dar am avut
prile*ul să+i e'prim credinţa mea în importanţa valorilor spirituale ale
umanităţii, indiferent de credinţa locală# A fost de acord cu mine în totalitate
şi ne+am despărţit în termeni &uni#
Oiua următoare am z&urat în lveţia pentru o săptămână, unde am
întâlnit câţiva dintre cei Y00 de copii ce au fost adoptaţi de familii de
elveţieni# 4+am găsit foarte timizi şi sfoşi în comportamentul lor faţă de mine#
$in păcate, ma*oritatea uitaseră complet să vor&ească lim&a lor maternă,
Hînsă, într+o vizită ulterioară, în 19Z9, am găsit situaţia îm&unătăţită cu mult#
-opiii luaseră nişte lecţii şi o rupeau în ti&etana, cam cum o rupeam şi eu în
engleză#I Amintindu+mi de situaţia lor tristă cu şase ani în urmă, am fost
încântat să le văd feţele surâzătoare şi să descopă faptul că, aşa c0m
sperasem, oamenii din lveţia i+au primit cu &raţele desc,ise# ra evident că
crescuseră într+o atmosferă de dragoste şi &unătate#
$in lveţia am plecat spre :landa, unde unul dintre oamenii pe care
J $4" :24"% =" :--4$"% Y0Z i+am întâlnit era un ra&in# Aceasta a
fost o e'perienţă deose&it de mişcătoare# $atorită difcultăţilor de lim&a*, nu
am sc,im&at multe cuvinte, dar nici nu era nevoie, în oc,ii săi am văzut
limpede întreaga suferinţă teri&ilă a poporului său, şi am plâns#
Am petrecut numai două zile în :landa şi câteva ore în ;elgia, înainte
de a z&ura mai departe, în 4rlanda, apoi "orvegia, (uedia şi $anemarca, în
fecare dintre acestea pentru o zi sau două# %impul era mult prea scurt pentru
a+mi face o impresie temeinică despre aceste loccuri# $ar oriune am fost, am
găsit aceeaşi &unătate, ospitalitate şi sete de informaţii despre %i&et# Mi+a
fost clar că ţara mea devine un element de fascinaţie deose&ită pentru mulţi
oameni de pe glo&# 9na dintre &ucuriile deose&ite ale acestei călătorii
energice a constituit+o ocazia pe care mi+a acordat+o de a mulţumi personal
unora dintre nenumăratele persoane care au organizat a*utorul pentru
refugiaţii ti&etani# =n "orvegia, $anemarca şi (uedia, spre e'emplu, am
vizitat organizaţiile care au înlesnit unui număr de patruzeci de tineri şi tinere
ti&etani să fe instruiţi ca mecanici şi agronomi#
Nara în care am petrecut cel mai mult timp a fost 2egatul 9nit# Am stat
zece zile şi am fost încântat să am confrmarea credinţei mele în privinţa
faptului că dintre toate ţările din 1est, Anglia are cele mai strânse legături cu
%i&etul# (pre surprinderea mea, am întâlnit un număr de persoane foarte
vârstnice, care au putut c,iar să+mi vor&ească în ti&etană# A reieşit că ei, sau
în unele cazuri părinţii lor, fuseseră numiţi în funcţii ofciale î, %i&et în diverse
perioade# 9nul dintre aceştia era Bug, 2ic,ardson, pe care îl, văzusem ultima
oară cu zece ani în urmă, când a venit în $,armsala#
=n timpul şederii din Anglia, l+am întâlnit pe Barold Macmillan, care m+a
impresionat foarte tare# <ărea e'traordinar de drăguţ şi avea un aer de
autoritate com&inat cu umilinţă, care era iz&itor# Arătase totodată interes şi în
direcţia valorilor spirituale# : altă persoană pe care am cunoscut+o şi care a
devenit de atunci un prieten de valoare, a fost Bump,re> -arpenter, $ecanul
de la `estminster, a cărui soţie îmi spune mereu de+acum 5&ăiatul meu7#
$eşi în 19U0 am văzut într+un ziar indian un articol ce relata că
<reşedintele isen,o0er a afrmat că îl va primi pe $alai )ama dacă acesta
se va duce în America, un sonda* despre posi&ilitatea deplasării mele acolo în
19ZY, sugera că ar putea e'ista difcultăţi în o&ţinerea unei vize# vident, că
eram foarte curios să văd ţara despre care se spunea că este şi cea mai
&ogată şi cea mai u&eră naţiune de pe pământ, dar nu am putut s+o vizitez
până în 19Z9# )a sosirea din "e0 Vor3, unde m+am dus prima dată, am fost
impresionat pe loc de atmosfera de li&ertate# :amenii pe care i+am întâlnit
păreau foarte prietenoşi, desc,işi şi rela'aţi# $ar în acelaşi timp, nu am putut
să nu o&serv cât de murdare şi neîngri*ite erau unele părţi ale oraşului, îmi
părea totodată rău să văd atât de mulţi vaga&onzi şi oameni fără adăpost
care se aciuau su& portalurile clădirilor# M+a uimit faptul că ar putea f vreun
cerşetor pe acest pământ e'trem de &ogat şi prosper# Mi+am amintit de
cuvintele prietenilor mei -omunişti care îmi vor&iseră despre nedreptăţile
54mperialismului American7, cum e'ploatează săracii în favoarea celor &ogaţi#
: altă surpriză a fost să descopăr faptul că deşi ca mulţi estici, eu trăiam cu
impresia că (9A era campioana li&ertăţii, puţini oameni aveau de fapt vreo
idee despre soarta %i&etului# Acum, când cunosc mai &ine ţara, am început să
înţeleg faptul că în unele privinţe, sistemul politic american nu se ridică la
nivelul idealurilor sale#
"iciuna din aceste afrmaţii nu tre&uie însă să conducă la concluzia că
nu mi+a plăcut acea primă vizită, sau că nu am văzut lucruri care m+au
impresionat# Mi+a făcut plăcere în mod special să mă adresez mai multor
adunări de studenţi, unde am găsit o e'presie repetată de &unăvoinţă#
:ricât de defectuos m+am e'primat în lim&a engleză, răspunsul pe care
l+am primit a fost întotdeauna călduros, indiferent dacă oamenii au înţeles
totul sau nu# Acesî lucru m+a a*utat să+mi înving timiditatea de a mă adresa în
pu&lic folosind o lim&ă străină şi m+a a*utat să am mai multă încredereP lucru
pentru care le sunt foarte recunoscător, %otiişi, mă între& dacă această
&unăvoinţă nu a contri&uit într+o anumită măsură la o diminuare a ,otărârii
mele de a+mi îm&unătăţi cunoştinţele de lim&ă engieză# <entru că deşi m+am
,otărât să procedez astfel, de îndată ce mfam întors în $,armsala, am
descoperit că pornirea mea a dispărut completQ 2ezultatul este ca prefer în
continuare să discut cu nemţi, francezi şi alţi europeni, mulţi dintre ei vor&ind
engleza ca şi mine, agramat şi cu un accent stricat# -el mai puţin agreez
discuţiile cu englezii, mulţi dintre ei producându+mi o impresie de rezervă şi
fomnalism# 5
$e la acele vizite în diverse părţi ale lumii, m+am mai reîntors de mai
multe ori acolo# (unt &inevenite în special posi&ilităţile oferite de călătorii de
a vor&i cli oameni din diferite straturi sociale F unii săraci, alţii &ogaţi, unii
educaţi, unii religioşi, mulţi care nu sunt religioşi# <ână acum mi+am întărit
convingerea că oriunde te duci, oamenii sunt în mare parte similari, în ciuda
unor diferenţe e'terioare# %oţi, ca şi mine, caută fericirea8 nimeni nu doreşte
suferinţa# ;a mai mult, fecare apreciază afecţiunea şi posedă în acelaşi timp
potenţialul de a+şi manifesta afecţiunea faţă de ceilalţi+$4" :24"% ="
:--4$"% Y09
Având aceste lucruri în minte, am descoperit că pot f dezvoltate
prietenia şi înţelegerea#
=n general, am găsit multe lucruri impresionante în societatea din
:ccident# Admir în special energia şi creativitatea sa, precum şi setea de
cunoaştere# <e de altă parte, o serie de lucruri din modul de viaţă al vesticilor
mă îngri*orează# 9n lucru pe care l+am o&servat, este înclinaţia oamenilor de
a gândi în termeni de 5al& şi negru7 şi 5sau+sau7, lucru care ignoră
interdependenţa şi relativitatea# i au tendinţa de a pierde din vedere zonele
intermediare care e'istă în mod inevita&il între două puncte de vedere#
: altă o&servaţie este aceea că e'istă o mulţime de oameni în 1est
care locuiesc foarte conforta&il în oraşe mari, dar izolaţi în mod virtual de
marea masă a umanităţii# ?ăsesc acest lucru foarte ciudat F că în condiţiile
unei astfel de prosperităţi materiale şi cu mii de fraţi şi surori în vecinătate,
atât de mulţi oameni par a f în stare să+şi arate adevăratele sentimente doar
faţă de pisicile şi câinii lor#
G Acest lucru indică, am impresia, o lipsă de valori spirituale# : parte a
pro&lemei îl constituie poate faptul că e'istă o competitivitate intensă a vieţii
din aceste ţări, care pare a da naştere la teamă şi un adânc sentiment de
nesiguranţă#
<entru mine, acest semtiment de înstrăinare este sim&olizat de un fapt
pe care l+am o&servat în casa unui om foarte &ogat, ai cărui oaspete am fost
în timpul uneia din călătoriile din străinătate# ra o casă particulară
spaţioasă, proiectată în mod special pentru &unăstare şi confort, dotată cu
tot soiul de dispozitive# %otuşi, când m+am dus în &aie, nu am putut să nu
o&serv două &orcane mari cu pastile ce se a.au pe un raft deasupra
c,iuvetei# 9nul conţinea tranc,ilizante, iar celălalt somnifere# Acestea erau şi
ele o dovadă a faptului că singură, prosperitatea materială nu poate aduce cu
sine o fericire dura&ilă#
$upă cum am mai spus, eu merg de o&icei în străinătate la invitaţia
unor persoane# Adesea sunt rugat să mă adresez unor grupuri de oameni#
-ând se petrece acest lucru, a&ordarea mea este ternară, în primul rând, ca o
finţă umană, vor&esc despre ceea ce eu ani numit 2esponsa&ilitate
9niversală# <rin aceasta eu înţeleg responsa&ilitatea pe care o avem cu toţii
unii faţă de ceilalţi Ci de toate vieţuitoarele, precum şi faţă de întreaga
"atură#
=n at doilea rând, ca preot ;udd,ist, încerc să contri&ui cât pot la o mai
&ună armonie şi înţelegere între diferitele religii# $upă cum am mai afrmat,
arf credinţa fermă că toate religiile au ca scop să facă din oameni nişte finţe
nai &une şi aceasta, în ciuda diferenţelor de ordin flosofc, unele dintre eMe
fundamentale, toate tinzând să a*ute umanitatea să găsească fericirea#
)4;2%A% 4" K4)
Aceasta nu înseamnă că pledez în favoarea vreunei religii sau 5super+
religii7# Mai degra&ă privesc religia ca pe un fel de medicament# <entru
diverse afecţiuni, doctorul va prescrie diverse tratamente# Astfel, 5&oala7
spirituală nefind aceeaşi la toată lumea, sunt necesare diverse medicamente
spirituale#
=n fnal, ca ti&etan, şi mai ales ca $alai )ama, vor&esc despre patria
mea, oameni şi cultură, ori de câte ori cineva se arată interesat de aceste
pro&leme# %otuşi, deşi sunt mult încura*at când oamenii manifestă un interes
pentru patria mea şi compatrioţii mei a.aţi în suferinţă în %i&etul ocupat, şi
deşi îmi conferă energie pentru ,otărârea de a continua lupta pentru
dreptate, nu+i consider pe cei ce susţin cauza noastră a f 5pro+%i&et7# =n
sc,im& îi consider a f pro+dreptate#
9nul dintre lucrurile pe care le+am o&servat în timpul călătoriilor, este
marele interes al tinerilor faţă de lucrurile despre care vor&eam, Acest
entuziasm ar putea f datorat, &ănuiesc eu, faptului că îi atrage insistenţa
mea la totala a&senţă a formalismului, în ceea ce mă priveşte, preţuiesc
foarte mult sc,im&urile de opinii cu un auditoriu format din tineri# i pun tot
felul de între&ări F de la teoria ;udd,istă a "irvanei, prin prisma ideilor mele
despre cosmologie şi fzică modernă F şi până la se'ualitate şi moralitate,
între&ările neaşteptate şi complicate sunt cele pe care le apreciez cel mai
mult, întrucât sunt o&ligat să mă gândesc la ceva ce altfel nu mi+ar f venit în
minte# $evine întrucâtva ceva similar cu dez&aterile#
: altă o&servaţie îl constituie faptul că mulţi dintre oamenii cu care
discut, mai ales din 1est, au o formaţie a gândirii e'trem de sceptică# Acest
lucru poate f foarte pozitiv, cred, dar cu condiţia să fe folosită ca &ază
pentru o cercetare ulterioară#
<oate că cei mai sceptici dintre toţi sunt *urnaliştii şi reporterii cu care,
datorită condiţiei mele de $alai )ama, am un contact larg în mod inevita&il, şi
mai ales când călătoresc# :ricum, deşi se spune adesea că aceşti &ăr&aţi şi
femei din lumea li&eră a presei sunt foarte duri şi agresivi, găsesc că în
general nu este aşa# Ma*oritatea se dovedesc a f prietenoşi, c,iar dacă
atmosfera este un pic tensionată la început# $eşi doar ocazional, o şedinţă de
între&ări şi răspunsuri se poate transforma într+o dispută serioasă# $acă acest
lucru se întâmplă, de o&icei mă opresc când vine vor&a despre politică,
su&iect pe care încerc să+l evit# :amenii au dreptul să ai&ă o opinie personală
şi nu consider de datoria mea să încerc să le sc,im& convingerile#
-u ocazia unei recente călătorii în străinătate s+a întâmplat e'act acest
lucru# $upă ce conferinţa de presă s+a înc,eiat, unii oameni au simţit că $alai
)ama nu! $at răspunsuri &une# :ricum, nu m+a îngri*orat acest luau# :amenii
$4" :24"% =" :--4$"% Y11 sunt cei care tre&uie să decidă dacă este
sau nu dreaptă cauza ti&etană#
Mult mai grea decât ocazionalele şi nemulţumitoarele întâlniri cu
oamenii din presă a constituit+o o serie de incidente ce implicau apariţiile
televizate# : dată, pe când eram în 6ranţa, am fost invitat să vor&esc în
transmisie directă la un *urnal de ştiri# Mi s+a e'plicat că prezentatorul îmi va
vor&i direct în franceză# -eea ce spunea, urma să fe tradus simultan în
engleză pentru mine, printr+un mic microfon# $ar în fnal, n+am putut înţelege
nici un cuvânt din ceea ce mi se traducea prin acesta#
-u o altă ocazie, când eram la `as,ington, am fost rugat să fac acelaşi
lucru, numai că de data aceasta eram singur în studiou# 2eporterul îmi
vor&ea din "e0 Vor3# Mi s+a spus să privesc direct la un ecran care va arăta
nu fgura lui, ci pe a mea# Acest lucru m+a tul&urat complet# Am găsit atât de
agasant faptul de a vor&i cu mine însumi, încât nu am putut scoate nici un
cuvântQ
:ri de câte ori călătoresc în străinătate, încerc să iau legătura cu cât
mai mulţi practicanţi religioşi posi&il, cu intenţia de a sta&ili un dialog între
credinţe, într+una din aceste vizite, am întâlnit nişte -reştini cu o dorinţă
similară# Acest fapt a condus la un sc,im& monastic, prin care nişte călugări
ti&etani au stat câteva săptămâni la o mănăstire -reştină, în timp ce un
număr similar de călugări -reştini au venit în 4ndia# (+a dovedit a f un
e'erciţiu e'trem de folositor pentru am&ele părţi, în mod special, ne+a
facilitat înţelegerea mai profundă a modului de a gândi al altor oameni#
<rintre nenumăratele personalităţi religioase pe care le+am întâlnit, voi
evidenţia doar câteva# Actualul <apă este un om pe care îl preţuiesc foarte
mult# <entru început, fondul nostru întrucâtva similar ne+a conferit imediat un
teren comun# <rima oară când ne+am întâlnit, mi+a făcut impresia unei
persoane foarte practice, cu vederi largi şi desc,is# "u am nici o îndoială că
este un mare conducător spiritual# :rice om care îl poate numi 56rate7 pe
potenţialul său asasin, cum a făcut+o <apa loan <aul, tre&uie să fe un adept
foarte evoluat spiritual#
Maica %ereza, pe care am întâlnit+o la aeroportul din $el,i în 19\\, la
întoarcerea de la o conferinţă din :'ford, Anglia, Hla care participase şi eaI
este o persoană, căreia îi port cel mai adânc respect# Am fost impresionat de
atitudinea sa de umilinţă totală# $in punctul de vedere ;udd,ist, ea ar putea
f considerată a f o ;od,isattva#
: altă persoană pe care o pot numi un maestru spiritual evoluat este
un călugăr -atolic pe care l+am întâlnit la sc,itul său de lângă Monserrat în
(pania# <etrecuse mulţi ani acolo, întocmai ca un înţelept oriental,
supravieţuind doar cu pâine, apă şi puţin ceai# 1or&ea sla& engleza F c,iar
mai sla& decât mine F dar puteam înţelege din oc,ii săi că eram în prezenţa
unei persoane e'traordinare, un adevărat practicant de religie# -ând l+am
între&at care era tema meditaţiilor sale, el mi+a răspuns simplu8 54u&irea7# $e
atunci, m+am gândit mereu la el ca la un Milarepa modern, după învăţătorul
ti&etan care şi+a petrecut o mare parte din viaţă ascuns într+01 peşteră,
meditând şi compunând versete spirituale#
9n lider religios cu care am avut mai multe conversaţii îndelungate a
fost Ar,iepiscopul de -anter&ur>, $r# 2o&ert 2uncie Hpe al cărui emisar
cura*os, %err> `aite, îl pomenesc mereu în rugăciunile meleI, împărtăşim
amândoi opinia, că religia şi politica se întrepătrund şi suntem amândoi de
părere că religia are datoria clară de a servi umanitatea, că nu tre&uie să
ignore realitatea# "u este sufcient ca oamenii religioşi să se roage# Mai
curând sunt o&ligaţi moral să contri&uie din răsputeri la rezolvarea
pro&lemelor lumii#
=mi amintesc cum un politician indian m+a c,emat să e'plic acest punct
de vedere# l mi+a spus, destul de umil, 5:,, dar noi suntem politicieni, nu
oameni religioşi7, la care i+am răspuns8 5<oliticienii au nevoie de religie c,iar
mai mult decât un pustnic retras în sc,itul său# $acă un pustnic acţionează în
urma unei motivaţii greşite, el nu poate face rău decât sieşi# $ar dacă cineva
care poate in.uenţa direct întreaga societate, acţionează în urma unei
motivaţii greşite, atunci un mare număr de oameni va f afectat în mod
negativ7# "u găsesc nici o contradicţie între politică şi religie# -ăci ce este
religia! =n ceea ce mă priveşte, orice acţiune înfăptuită cu o motivaţie &ună
este*un act religios# <e de altă parte, o adunare de oameni dintr+un templu
sau o &iserică, ce nu este mânată de o intenţie &ună, nu înfăptuiesc un act
religios în momentul în care se roagă împreună#
$eşi nu le caut, am avut şi câteva întâlniri cu politicieni în timpul
călătoriilor mele# 9na dintre acestea a fost cu d0ard Beat,, fost <rim
Ministru al Marii ;ritanii, pe care l+am întâlnit în patru rânduri# -a şi "e,ru, cu
ocazia primei noastre întâlniri particulare, am văzut că era cam stân*enit,
concentrându+se asupra afrmaţiilor mele# %otuşi, cu ocazia ultimelor trei
întâlniri, am purtat nişte discuţii îndelungate şi sincere despre %âM&et şi -,ina,
în timpul cărora $l# Beat, şi+a e'primat entuziasmul său faţă de succesul
-,inei în agricultură# -a cineva care vizitase %i&etul mai recent decât mine,
el a afrmat totodată că ar tre&ui să înţeleg că au avut loc multe sc,im&ări în
patria mea F mai ales înMceea ce privea suportul faţă de $alai )ama# =n opinia
sa, acesta dispărea rapid, mai ales în rândul generaţiei mai tinere#
ra un punct de vedere foarte interesant, provenit de la un vec,i M $4"
:24"% 4" :--4$"% Y1R politician, şi mai ales de la unul care a avut
contacte largi cu ;ei*ingul# %otuşi, i+am spus că gri*a mea nu se îndrepta către
poziţia lui $alai )ama, ci către drepturile a şase milioane de oameni ce trăiau
în %i&etul ocupat# $upă aceasta, am adăugat faptul că după câte cunoşteam
eu, suportul pentru $alai )ama în rândul tinerilor era la cel mai înalt nivel
atins vreodată şi că e'ilarea mea a unit poporul ti&etan într+un fel în care nu
a mai fost posi&il înainte#
Mai menţinem încă legăturile în ciuda diferenţelor de opinie, iar eu
continui să+l preţuiesc pe $l, Beat, ca pe un om ce deţine o mare cunoaştere
în domeniul afacerilor mondiale# $ar în acelaşi timp, sunt profund
impresionat de efcienţa dezinformării şi mistifcării c,ineze ce a avut efect
c,iar şi asupra unei persoane atât de e'perimentate ca el#
9n fenomen interesant al ultimilor două decenii şi mai &ine l+a
constituit creşterea rapidă a interesului faţă de ;udd,ism în rândul naţiunilor
din :ccident# "u văd o semnifcaţie deose&ită în aceasta, deşi sunt, desigur,
foarte fericit că e'istă de pe acum mai mult de cinci sute de centre de
;udd,ism ti&etan în întreaga lume, multe din ele în uropa şi America de
"ord# (unt întotdeauna fericit când cineva o&ţine foloase de pe urma practicii
;udd,iste# =nsă, când vine vor&a în mod efectiv ca cineva să+şi sc,im&e
religia, eu îi sfătuiesc de o&icei să privească pro&lema cu mare atenţie# A te
gră&i să treci la o nouă religie poate da naştere la un con.ict mental şi este
aproape întotdeauna difcil#
Ci totuşi, c,iar şi în locurile unde ;udd,ismul este destul de nou, am
realizat ceremonii în câteva rânduri în folosul celor care au dorit să ia parte la
acestea# Am înfăptuit de e'emplu iniţierea @alac,a3ra în mai multe ţări din
afara 4ndiei F motivul de a face acest lucru find nu numai acela de a conferi o
înţelegere a modului de viaţă şi gândire ti&etane, ci şi de a face un efort, la
un nivel interior, în spri*inul păcii în lume#
=n ceea ce priveşte pro&lema răspândirii ;udd,ismului în :ccident, aş
dori să spun că am o&servat o tendinţă spre sectarianism în rândul noilor
practicanţi#
G Acest lucru este a&solut greşit# 2eligia nu tre&uie să devină niciodată
o sursă de con.ict, un factor în plus de diviziune în rândul comunităţii umane,
în ceea ce mă priveşte, fdel principiului respectului adânc faţă de contri&uţia
pe care o pot aduce alte credinţe la fericirea umanităţii, am participat la
ceremonii ale altor religii# Ci, urmărind e'emplul multor mari lama ti&etani,
atât din trecut, cât şi din prezent, eu continui să învăţ de la cât mai multe
tradiţii diferite posi&il# -ăci, în timp ce este adevărat faptul că unele şcoli de
gândire au considerat necesar ca un practicant să rămână ancorat în cadrul
propriei tradiţii, oamenii au fost însă li&eri să procedeze cum credeau de
cuviinţă# ;a mai mult, societatea ti&etană a fost întotdeauna foarte tolerantă
faţă de credinţa altor popoare# "u numai că e'istase în %i&et o comunitate
Musulmană în.oritoare, dar au e'istat totodată şi o serie de misiuni -reştine
care au fost acceptate fără oprelişti# (unt, de aceea, ferm în favoarea unei
a&ordări li&erale# (ectarianismul este o otravă#
=n ceea ce priveşte practica propriei religii, încerc să+mi trăiesc viaţa
urmărind ceea ce eu numesc idealul ;od,isattva# =n conformitate cu gândirea
;udd,istă, un ;od,isattva este o persoană a.ată pe calea spre atingerea
stadiului de ;udd,a, care se dedică întru totul a*utării tuturor finţelor vii
pentru a le uşura suferinţa# -uvântul ;od,isattva poate f înţeles mai &ine
prin traducerea separată a lui ;od,i şi (attva8 ;od,i înseamnă înţelegerea
sau cunoaşterea a&solută a realităţii, iar (attva este o persoană care este
călăuzită de compasiune universală# 4dealul ;od,isattva este astfel aspiraţia
de a pune în practică mila nemărginită împreună cu înţelepciunea infnită# -a
o modalitate de a mă a*uta în această pro&lemă, eu aleg să fu un călugăr
;udd,ist# 'istă YLR de reguli în monasticismul ti&etan HRUD pentru maiciI şi
o&servându+le cât mai îndeaproape, mă eli&erez de multe agitaţii şi gri*i ale
vieţii# 9nele din aceste reguli au de+a face mai mult cu etic,eta, cum ar f
distanţa fzică la care tre&uie să se plim&e un călugăr faţă de stareţul
mănăstirii din care face parte/ celelalte tratează modalităţi de comportare#
-ele patru *urăminte de &ază se referă la simple interdicţii8 şi anume că nu
avem voie să omoram, să furăm, să minţim în privinţa realizărilor noastre
spirituale# %re&uie menţinut un celi&at strict# -el care încalcă una din aceste
reguli, nu mai poate f călugăr#
(unt uneori între&at dacă *urământul celi&atului este cu adevărat
necesar şi dacă este posi&il cu adevărat# ste îndea*uns să spunem că
practicarea acestuia nu este doar o simplă pro&lemă de suprimare a
dorinţelor se'uale# $impotrivă, este c,iar necesar să acceptăm e'istenţa
acestor dorinţe şi să le transcendem prin puterea raţiunii# -ând se recunoaşte
acest lucru, rezultatul asupra minţii poate f foarte &enefc# <ro&lema dorinţei
se'uale constă în faptul că este o dorinţă oar&ă# A spune8 51reau să am relaţii
se'uale cu o persoană7 înseamnă să e'primi o dorinţă care nu este
direcţională raţional în felul cum este 51reau să elimin sărăcia din lume7 care
reprezintă o dorinţă direcţională prin intelect# Mai mult, satisfacerea dorinţei
se'uale nu poate da niciodată decât o mulţumire temporară# $upă cum
spunea "agar*una, marele învăţat indian8
$4" :24"% =" :--4$"%
5-ând ai o mâncărime te scarpini#
$ar e mai &ine să nu te mănânce deloc
$ecât să te scarpini7#
=n ceea ce priveşte practica mea zilnică, eu îmi petrec cel puţin cinci
ore şi *umătate în rugăciune, meditaţie şi studiu# <e lângă acestea, mă mai
rog ori de câte ori pot în timpul clipelor li&ere din zi, spre e'emplu în timpul
meselor sau în timpul călătoriilor, în cazul din urmă, am un motiv întemeiat
să procedez astfel8 în primul rând, contri&uie la îndeplinirea îndatoririlor mele
zilnice/ în al doilea rând, mă a*ută să+mi petrec timpul în mod productiv/ în al
treilea rând, potoleşte teamaQ Mai serios însă, ca ;udd,ist, nu văd nici o
distincţie între practica religioasă şi viaţa de zi cu zi# <ractica religioasă este o
ocupaţie de douăzeci şi patru de ore# $e fapt, e'istă rugăciuni recomandate
pentru fecare activitate de la trezire la spălare, mâncare şi c,iar somn#
<entru practicanţii %antrei, acele e'erciţii care sunt e'ecutate în stare de
somn adânc şi în timpul visării constituie cea mai importantă pregătire pentru
moarte#
%otuşi, pentru mine, primele ore ale dimineţii conferă cea mai &ună
perioadă pentru e'ersare# Mintea este limpede şi pătrunzătoare atunci# $e
aceea mă scol pe la ora patru# $upă trezire, îmi încep ziua cu recitarea de
mantras# Apoi &eau apă fer&inte şi îmi iau medicamentele înainte de a mă
prosterna în (alutul faţă de ;udd,a pentru aproape o *umătate de oră# (copul
acestuia este du&lu, în primul rând, creşte calităţile persoanei Hcu condiţia
unei motivaţii corespunzătoareI, iar în al doilea rând, este un e'erciţiu &un#
$upă prosternări, mă spăl F spunându+mi în acelaşi timp rugăciunile# Apoi de
o&icei merg să mă plim&, timp în care continui recitările, până la micul de*un
de la L#1L# =mi permit cam o *umătate de oră pentru această masă Hcare este
destul de su&stanţialăI şi în timp ce mănânc, citesc din scripturi#
$e la L#DL până la \#00 meditez, cu o pauză numai pentru a asculta la
U#R0 &uletinul de ştiri de la ;;- `orld (ervice# Apoi, de la \#00 până la
amiază, studiez flosofa ;udd,istă# =ntre acea oră şi masa de prânz de la
1Y#R0, citesc fe documente ofciale, fe ziare, dar în timpul propriu+zis al
mesei citesc din nou din scripturi# )a ora 1R#00 merg la &iroul meu, unde mă
ocup de pro&leme guvernamentale şi alte diverse lucruri, acordând apoi
audienţe până la ora 1Z#00# Acestea sunt urmate de o altă scurtă perioadă de
rugăciune şi meditaţie de îndată ce a*ung acasă# $acă este ceva interesant la
televizor, mă uit până la ora 1\#00 când iau ceaiul, în fnal, după ceai, în
timpul căruia mai citesc o dată din scripturi, îmi spun rugăciunile până la
Y0,R0 sau Y1#00, când mă culc# 9rmează apoi un somn foarte adânc#
$esigur, că e'istă şi nişte variaţiuni în acest program# 9neori în timpul
dimineţii mai iau parte la o pu*a sau, după amiaza, transmit nişte învăţături#
$ar în general, rareori tre&uie să+mi modifc practica zilnică F adică
rugăciunile de dimineaţă şi seara precum şi meditaţiile#
2aţiunea din spatele acestei practici este foarte simplă, în timpul primei
părţi a acesteia, când efectuez prosternările, îmi găsesc refugiul în ;udd,a,
$,atma şi (ang,a# 9rmătorul stadiu este să dezvolt ;od,ic,itta sau o 4nimă
Milostivă# Aceasta se realizează, mai întâi prin recunoaşterea caracterului
trecător al tuturor lucrurilor şi în al doilea rând prin înţelegerea adevăratei
naturi a finţei care suferă# <e &aza acestor două considerente, este posi&il să
generezi altruism#
<entru a da naştere la altruism sau compasiune în mine însumi, eu
practic anumite e'erciţii mentale care promovează iu&irea faţă de toate
finţele vii, în mod special faţă de aşa+zişii mei duşmani# $acă îşi sc,im&ă
comportamentul, aceeaşi persoană poate deveni foarte uşor un &un prieten#
2estul meditaţiilor mele se concentrează pe (un>a sau "irvana, în
timpul cărora mă concentrez asupra celui mai su&til înţeles ai
4nterdependenţei# : parte a acestei practici include ceea ce se numeşte
5zeitatea >oga7, 4,ai nal*or, pe parcursul căreia folosesc diferite mandalas
pentru a mă vizualiza ca sucesiune a diferitelor 5zeităţi7# HAcest lucru nu
tre&uie însă a&ordat pentru a induce credinţa în finţe e'terne independente,I
îndeplinind acest lucru, îmi concentrez mintea într+un punct unde nu mai este
preocupată de informaţiile conferite de simţuri# Aceasta nu este o stare de
transă, întrucât mintea mea îşi menţine vigilenţa totală/ este mai degra&ă un
e'erciţiu în stare de conştiinţă totală# -e anume înţeleg eu e'act prin acest
lucru este greu de e'plicat8 la fel de greu cum îi este unui om se ştiinţă să
redea în cuvinte ce se înţelege prin termenul 5spaţiu+timp7+ "ici lim&a şi nici
e'perienţa de zi cu zi nu poate reda întocmai e'perienţa unei 5minţi limpezi7#
ste îndea*uns să menţionăm faptul că nu este un e'erciţiu uşor# M îţi tre&uie
mulţi ani ca să te perfecţionezi#
9n aspect important al practicii mele zilnice este preocuparea de ideea
morţii, în concepţia mea, e'istă două lucruri pe care le poţi face în privinţa
morţii din timpul vieţii# 6ie alegi să o ignori, în care caz poţi avea un oarecare
succes în a face să dispară ideea ei pentru o perioadă limitată de timp, sau
poţi analiza perspectiva propriei tale morţi şi procedând astfel, să încerci să
minimalizezi o parte din suferinţele pe care le cauzează# $ar
$4" :24"% =" :--4$"% R1Z nu e'istă un mod de a o învinge, însă, ca
;udd,ist, consider moartea drept un proces normal al vieţii, o accept ca
realitate care va avea loc atâta timp cât sunt în (amsara# Ctiind că nu o pot
evita, nu văd nici un sens în a+mi face gri*i din cauza ei# -onsider că moartea
este mai degra&ă o sc,im&are de ,aine, când acestea au a*uns rupte şi
uzate# "u este un sfârşit în sine# Ci totuşi moartea este imprevizi&ilă F nu ştii
când şi cum va avea loc# $eci este înţelept să iei anumite măsuri de
precauţie înainte de a avea loc efectiv#
-a ;udd,ist, mai cred că e'perimentarea efectivă a morţii este foarte
importantă# Atunci se petrec cele mai profunde şi &enefce e'perienţe# $in
acest motiv, mulţi dintre marii maeştrii spirituali se eli&erează de e'istenţa
pământeană F adică mor F în timp ce meditează# -ând se petrece acest lucru,
se întâmplă ca trupurile lor să nu înceapă să se descompună decât mult timp
după ce au murit clinic#
52utina7 mea spirituală suferă sc,im&ări numai când mă retrag# -u
aceste ocazii, în plus faţă de practica uzuală de zi cu zi, mai fac şi nişte
meditaţii speciale# Acestea iau locul perioadei de meditaţii o&işnuite şi de
studiu al flozifei ;udd,iste dintre micul de*un şi prânz# <e acestea le mut
după+amiaza# $upă ceai nu mai survine nici o sc,im&are# %otuşi, nu e'istă
reguli dure sau ferme# 9neori, datorită presiunilor e'terioare, sunt nevoit să
mă ocup de pro&leme ofciale, sau c,iar să acord audienţe în timpul perioadei
de retragere, în acest caz, pot sacrifca o parte din somn pentru a putea să
fac loc tuturor pro&lemelor#
(copul retragerii constă în a facilita unei persoane să se concentreze în
întregime asupra dezvoltării interioare# $e regulă, ocaziile mele de a proceda
astfel sunt limitate# (unt norocos dacă pot găsi două perioade de câte o
săptămână într+un an, deşi uneori am reuşit şi câte o lună# =n 19ZR, am avut o
dorinţă puternică de a mă retrage pentru trei ani, dar din nefericire
con*unctura nu mi+a permis, încă îmi doresc mult să fac acest lucru într+o zi#
=ntre timp, tre&uie să mă mulţumesc doar cu nişte scurte sesiuni de
sc,im&are a &ateriilor, cum le numesc eu# : săptămână nu este îndea*uns
pentru a realiza un progres real sau să evoluezi în vreun fel, dar este tocmai
sufcient pentru a+mi permite să mă remontez# ste nevoie de perioade mult
mai lungi pentru a e'ersa mintea într+o direcţie# Acesta este unul dintre
motivele pentru care mă consider a f doar la un nivel iniţial de dezvoltare
spirituală#
$esigur, că unul dintre motivele principale datorită căruia am atât de
puţin timp pentru retrageri este numărul crescut al călătoriilor pe care le
întreprind în ultimul timp, deşi nu regret acest lucru# -ălătorind F am
posi&ilitatea să+mi împărtăşesc e'perienţele şi speranţele cu mult mai mulţi
oameni decât ar f posi&il altfel# Ci c,iar dacă, atunci când întreprind acest
lucru, este întotdeauna de pe poziţia mea de călugăr ;udd,ist, aceasta nu
înseamnă că eu consider că numai prin practicarea ;udd,ismului pot aduce
oamenii fericire lor înşişi şi celor din *ur# $impotrivă, cred că acest lucru este
posi&il c,iar şi pentru oamenii care nu aparţin nici unei religii# u folosesc
;udd,ismul doar ca e'emplu, întrucât tot ceea ce ţine de viaţă a confrmat
validitatea credinţei mele# =n afară de aceasta, ca unul ce a devenit călugăr
de la şase ani, am ceva cunoştinţe în acest domeniuQ
-A<4%:)9) $:4(<2O-
$espre 5magie şi mister7
(9"% ="%2;A% deseori despre aşa+numitele aspecte magice ale
;udd,ismului ti&etan# Mulţi vestici doresc să ştie dacă lucrările despre %i&et
ale unor oameni ca )o&sang 2ampa şi alţi câţiva în care vor&esc despre
practici oculte, sunt adevărate# Mă mai întrea&ă totodată dacă (,am&ala Hun
tărâm legendar la care se referă anumite scripturi şi presupus a f situat în
întinderile pustii din nordul %i&etuluiI e'istă cu adevărat# Apoi mai era o
scrisoare pe care am primit+o de la un om de ştiinţă eminentJ pe la începutul
anilor MU0, care spunea că auzise de faptul că anumiţi lama evoluaţi ar f
capa&ili să înfăptuiască lucruri supranaturale şi mă între&a dacă ar putea
realiza nişte e'perimente pentru a determina 1eridicitatea acestora#
-a răspuns la primele două între&ări, eu spun de o&icei că ma*oritatea
acestor cărţi sunt lucrări de imaginaţie şi că (,am&ala e'istă, da, dar nu în
vreun sens convenţional, în acelaşi timp, ar f greşit să neg faptul că anumite
practici de natură %antrică nu ar da naştere în mod efectiv la fenomene
misterioase# $in acest motiv m+am gândit într+un fel să+i scriu acestui om de
ştiinţă pentru a+i spune că ceea ce auzise era corect şi, mai departe, că eram
de acord cu e'perimentul8 dar regretam că tre&uia să+l informez că persoana
asupra căreia se putea realiza e'perimentul nu se născuse încăQ $e fapt,
fuseseră la acea vreme, diverse motive de ordin practic datorită cărora nu
era posi&ilă participarea la cercetări de acest gen#
=nsă, de atunci, mi+am dat consimţământul la o serie de investigaţii
ştiinţifce# <rimele dintre acestea au fost realizate de $r# Ber&ert ;enson, care
în prezent este şeful $epartamentului de Medicină -omportamentală de la
Ccoala Medicală Barvard din America# -ând ne+am întâlnit în timpul vizitei
mele din 19Z9, el mi+a spus că lucra la analiza a ceea ce el numeşte 5răspuns
rela'at7, un fenomen fziologic întâlnit în momentul în care o persoană intră
într+o stare meditativă# l simţea că ar înţelege mai în profunzime procesul
dacă ar putea să realizeze nişte e'perimente pe practicanţi foarte avansaţi ai
meditaţiei#
-a unul ce cred profund în valorile ştiinţei moderne, am decis să+l las să
realizeze acest lucru, deşi nu fără o oarecare ezitare# Ctiam că mulţi ti&etani
erau neliniştiţi la această idee# i simţeau că practicile în discuţie ar tre&ui
ţinute confdenţial, întrucât derivă din doctrine secrete, împotriva acestor
considerente eu am pus posi&ilitatea ca rezultatele unei astfel de investigaţii
să aducă foloase nu numai ştiinţei, ci şi practicanţilor religioşi, putând f astfel
&enefce omenirii în general#
=n cele din urmă, $r# ;enson a fost mulţumit că a găsit ceva
e'traordinar# H2ezultatele sale au fost pu&licate în diverse cărţi şi reviste
ştiinţifce, inclusiv "atura#I A venit în 4ndia cu doi asistenţi şi câteva &ucăţi de
aparatură, sofsticată, realizând e'perimente asupra unor călugări a.aţi în
c,ilii, nu departe de $,armsala, precum şi în )ada3, şi (i33im, mai în nord#
-ălugării în c,estiune erau practicanţii >ogei %um+mo, care este creată
pentru a demonstra competenţa în cazul anumitor discipline tantrice# <rin
meditaţia asupra c,a3ras Hcentre de energieI şi nadAs Hcanale energeticeI,
practicantul este capa&il să controleze şi să împiedice temporar activitatea
nivelelor inferioare ale conştiinţei, permiţându+i să e'perimenteze nivelele
superioare, în conformitate cu gândirea ;udd,istă, e'istă multe nivele de
conştiinţă# -ele inferioare conţin percepţiile o&işnuite F simţul tactil, mirosul,
văzul, etc# =n tirnp ce cele mai su&tile sunt cele care sunt sesizate în
momentul morţii# 9nul din scopurile %antreAeste de a+i facilita practicantului
să 5e'perimenteze7 moartea, întrucât atunci este momentul în care se pot
manifesta cele mai puternice împliniri spirituale#
-ând nivelele inferioare ale conştiinţei sunt suprimate, pot f o&servate
fenomenele fziologice, în e'perimentele $r# ;enson, acestea induseseră şi
ridicarea temperaturii corporale Hmăsurate intern prin termometru rectal şi
e'tern prin termometru cutanI până la 1\] 6a,ren,eit H10 -entigradeI#
Aceste intensifcări permiteau călugărilor să usuce cearceafuri înmuiate în
apă rece şi înfăşurate în *urul lor, în ciuda faptului că temperatura mediului
era su& zero grade# $r# ;enson a fost de asemenea martor şi a făcut
măsurători similare în cazul unor călugări care stăteau complet dez&răcaţi în
zăpadă# A descoperit că ei puteau rămâne nemişcaţi toată noaptea fără să li
se diminueze cu nimic temperatura corpului, în timpul acestor şedinţe, el a
mai notat că nivelul de a&sor&ţie al o'igenului a scăzut la aproape şapte
inspiraţii pe minut#
$(<2 5MA?4 g1 M4(%27 YR1
-unoştinţele noastre despre corpul uman şi funcţionalităţi le sale nu
sunt încă sufciente pentru a ne oferi o e'plicaţie a ceea ce se petrece în
aceste cazuri# $r# ;enson consideră că procesul mental implicat poate facilita
persoanei care meditează să ardă 5grăsimile7 depozitate în corp +un fenomen
care se credea înainte a f limitat la animalele ce ,i&ernează# $ar indiferent
ce mecanism ar acţiona, ceea ce mă interesează cel mai mult este indiciul
clar că e'istă anumite lucruri pe care ştiinţa modernă le poate învăţa de la
cultura ti&etană# ;a mai mult, eu cred că e'istă şi alte sfere ale e'perienţei
noastre care ar putea f investigate cu folos# (pre e'emplu, sper să organizez
într+o zi un gen de e'periment ştiinţifc în ceea ce priveşte fenomenul
oracolelor, care deţin un loc important în modul de viaţă ti&etan#
=nsă, înainte de a vor&i despre ele mai amănunţit, tre&uie să su&liniez
faptul că scopul oracolelor nu este pur şi simplu acela, aşa cum s+ar putea
crede, de a prezice viitorul# Aceasta este clar o parte din activitatea lor# =n
plus, ele pot f invocate ca protectori, iar în anumite cazuri sunt folosite ca
vindecători# $ar rolul lor principal este de a asista oamenii în practicarea
$,armei# 9n alt lucru de reţinut este faptul că însuşi cuvântul 5oracol7 este
înşelător# 4mplică e'istenţa unor oameni care posedă capacităţi profetice#
ste greşit, în tradiţia ti&etană sunt doar anumite persoane care acţionează
ca medium între planul natural şi cel spiritual, numele care li se conferă find
3uten, care înseamnă ad literam F 5o &ază fzică7# Ar mai tre&ui să scot în
evidenţă că în timp ce este normal să vor&eşti despre oracole ca şi când
acestea ar f oameni, acest lucru se face pentru a f mai comod# Mai precis,
ele pot f descrise ca 5spirite7 care sunt asociate cu anumite lucruri Ho statuie
de e'empluI, oameni şi locuri# Acesta nu tre&uie însă înţeles ca împiedicând
credinţa în entităţi e'terioare independente#
=n vremurile de demult tre&uie să f fost multe sute de oracole
răspândite în tot %i&etul# <uţine au supravieţuit, dar cele mai importante F
cele folosite de ?uvernul %i&etan F mai e'istă încă# $intre acestea, cel
principal este cunoscut ca oracolul "ec,ung F care a devenit asociat în
acelaşi timp, cu mănăstirea $repung F pentru ca apoi $or*e $ra3den să fe
numit protectorul personal al $alai )amas ce se succed#
$e sute de ani a constituit o tradiţie ca $alai )ama şi ?uvernul să
consulte "ec,ung în timpul festivalurilor de Anul "ou# =n plus, putea f invocat
şi în alte perioade, dacă vreunul avea nişte între&ări anume# u însumi apelez
la el de câteva ori pe an# Acestea ar putea părea deplasate pentru cititorii
secolului al douăzecelea# -,iar şi unii ti&etani, în special cei ce se consideră
5progresişti7, sunt neîncrezători în faptul că continui să folosesc o metodă
antică de acumulare de inteligenţă# $ar eu fac acest lucru pentru simplul
motiv că dacă privesc în urmă la nenumăratele cazuri când am apelat la
oracol, de fecare dată răspunsul s+a dovedit a f corect# <rin aceasta însă nu
afrm că mă &azez numai pe sfatul oracolului# -ategoric nu# =i cer părerea în
acelaşi fel cum cer părerea -a&inetului meu şi întocmai cum cer părerea
propriei mele conştiinţe, îi consider pe zei drept 5camera mea superioară7#
@as,ag+ul constituie 5camera mea inferioarăP# -a orice alt conducător, îi
consult pe amândoi înainte de a lua o decizie în pro&lemele de stat# Ci uneori,
în plus faţă de sfatul lui "ec,ung, mai ţin seama şi de anumite profeţii#
=ntr+un anumit fel, responsa&ilităţile lui "ec,ung şi cele ale lui $alai
)ama faţă de %i&et, sunt identice, doar că ei acţionează în moduri diferite#
(arcina mea, aceea de conducător, este paşnică# A sa, în calitate de
protector şi apărător, este furtunoasă# Ci deşi funcţiunile noastre sunt
similare, relaţia mea cu "ec,ung este aceea ca de la comandant la
locotenent8 eu nu mă înc,in niciodată în faţa lui# "ec,ung este acela care
tre&uie să se înc,ine în faţa lui $alai )ama# Ci totuşi noi suntem foarte
apropiaţi, întocmai ca nişte prieteni# -ând eram mic, era înduioşător#
"ec,ung mă plăcea foarte tare şi avea întotdeauna foarte mare gri*ă de
mine# (pre e'emplu, dacă o&serva că m+am îm&răcat negli*ent sau impropriu,
venea şi îmi aran*a cămaşa, îmi potrivea ro&a etc#
$ar în ciuda acestui gen de familiaritate, "ec,ung mi+a arătat
întotdeauna respect# -,iar şi când relaţiile sale cu ?uvernul s+au deteriorat,
cum s+a întâmplat de+a lungul ultimilor ani de 2egenţă, el a răspuns în mod
invaria&il cu entuziasm ori de câte ori a fost între&at ceva despre mine# =n
acelaşi timp, răspunsurile sale la adresa politicii guvernamentale pot f
nimicitoare uneori# Alteori răspunde doar printr+o ră&ufnire de râs sarcastic,
îmi amintesc foarte &ine un anumit incident care s+a petrecut cam pe când
aveam paisprezece ani# )ui "ec,ung i s+a pus o între&are referitoare la -,ina,
în loc să răspundă în mod direct, 3uten s+a întors cu faţa spre st şi a început
să se aplece în faţă în mod violent# ra o privelişte înfricoşătoare, ştiind că
această mişcare com&inată cu greutatea căştii masive pe care o purta pe
cap, ar f fost îndea*uns ca să+i reteze capul# A făcut acest lucru de
cincisprezece ori, lămurindu+ne pe toţi dincotro venea pericolul#
"u este însă deloc uşor să lucrezi cu "ec,ung# =ţi tre&uie timp şi
ră&dare în timpul fecărei întâlniri, înainte de a mărturisi el ceva# ste foarte
rezervat şi auster, e'act cum vă imaginaţi că ar f un măreţ &ătrân din
antic,itate# Ci nici nu se preocupă cu lucruri minore8 interesul său este
îndreptat spre
$(<2 5MA?4 g1 M4(%27 YRR pro&leme ma*ore, deci este onorat
numai cu între&ări de ansam&lu# Are totodată şi lucruri care îi plac şi altele
care nu, dar nu le dezvăluie cu prea mare tragere de inimă, "ec,ung îşi are
mănăstirea sa în $,armsala, dar de regulă el vine la mine# -u ocazii ofciale,
3uten este îm&răcat într+un costum sofsticat constând din diverse straturi de
îm&răcăminte, încununate cu o ro&ă foarte &rodată din &rocart de culoare
gal&en+aurie, acoperită cu motive antice de culoare roşie, al&astră, verde şi
gal&enă# <e piept poartă o oglindă circulară care este împre*muită cu
mănuc,iuri de peruzea şi ametist, al cărei fer lucios fulgeră su& forma
mantref sanscrite, corespunzătoare lui $or*e $ra3den# =nainte de a începe
dez&aterile, îşi mai îm&racă şi un soi de şa, care serveşte şi drept suport
pentru steaguri şi trei stindarde de victorie, în totalitate, acest ec,ipament
cântăreşte mai mult de şaptezeci de livre iar mediumul, când nu se a.ă în
transă, a&ia poate face un pas cu el#
-eremonia începe cu invocaţii şi rugăciuni cântate, cu un
acompaniament de corn, talgere şi to&e# $upă un scurt timp, 3uten intră în
transă, find spri*init până atunci de asistenţii săi, care îl a*ută să înainteze
până la un scăunel a.at în faţa tronului meu# Apoi, după ce se înc,eie primul
ciclu de rugăciuni şi începe al doilea, se adânceşte mai tare în transă, în
acest moment, i se pune pe cap o cască imensă# Aceasta cântăreşte aproape
treizeci de livre, deşi pe vremuri cântărea peste optzeci#
Acum faţa lui 3uten se transfgurează, devenind destul de săl&atică,
înainte de a+şi um.a o&ra*ii pentru a conferi în general o apariţie ciudată, cu
oc,i &ul&ucaţi şi o&ra*i dospiţi# 2espiraţia sa devine sacadată şi începe să
şuiere violent# Apoi, instantaneu, respiraţia încetează# )a acest punct casca îi
este legată printr+un nod atât de strâns, încât l+ar strangula dacă nu s+ar
petrece ceva foarte ireal# <osedarea este acum totală şi aspectul mortuar al
mediumului se răspândeşte vizi&il#
Apoi, ţâşneşte în sus, înşfăcând o sa&ie de ritual de la unul din
însoţitorii săi, şi începe să danseze cu paşi uşori, maiestuoşi şi totuşi
întucâtva ameninţători# <e urmă vine în faţa mea şi fe se prosternează în
întregime, fe se înclină adânc din mi*loc, până ce coiful său atinge podeaua,
înainte de a ţâşni din nou în sus, greutatea veşmintelor nemaireprezentând
nimic# nergia vulcanică a zeităţii a&ia poate f menţinută în limitele
şu&rezeniei pământene a lui 3uten, care se mişcă şi gesticulează ca şi când
trupul său ar f din cauciuc şi propulsat de un arc cu o forţă e'traordinară#
9rmează un sc,im& între mine şi "ec,ung, moment în care el îmi
aduce un prinos ce ţine de ritual# Apoi îi pun orice între&are personală# $upă
ce îmi răspunde, el se întoarce la scaunul său şi ascultă între&ările puse de
mem&rii din guvern, înainte de a răspunde la acestea, 3uten începe să
danseze din nou î,vârtindu+şi sa&ia deasupra capului# Arată ca o impunătoare
şi înfricoşătoare căpetenie de luptători ti&etani din vremurile străvec,i#
$e îndată de $or*e $ra3den şi+a înc,eiat discursul, 3uten îşi aduce
ultimul prinos înainte de a se pră&uşi într+o formă rigidă, lipsită de viaţă,
însemnând sfârşitul posedării, în acelaşi timp, nodul ce ţine coiful este
dezlegat în mare viteză de asistenţii săi, care îl scot ca să+şi revină, în timp ce
ceremonia continuă#
$eşi pare surprinzător, răspunsurile oracolului sunt arareori vagi# -a şi
în cazul fugii mele din ),asa, el este deseori foarte precis# $ar cred că ar f
difcil pentru orice investigaţie ştiinţifcă să dovedească sau să infrme în mod
concludent validitatea sentinţelor acestuia# Acelaşi lucru se referă şi la alte
zone ale e'perienţei ti&etane, cum ar f spre e'emplu, pro&lema tul3us# =n
orice caz, sper că se vor realiza într+o &ună zi anumite e'perimente asupra
am&elor fenomene#
$e fapt, pro&lema identifcării unui tul3u este mai logică decât pare la
prima vedere# $ată find credinţa ;udd,istă că principiul reîncarnării este o
realitate, şi dată find concepţia că scopul reîncarnării este acela de a+i
permite unei finţe să+şi continue eforturile în favoarea eliminării tuturor
formelor de suferinţă, este logic că tre&uie să fe posi&ilă identifcarea
anumitor cazuri# Aceasta le facilitează o educaţie şi o amplasare în lume,
astfel încât să+şi poată continua opera cât mai curând posi&il#
<ot e'ista şi greşeli în acest proces de identifcare, dar vieţile marii
ma*orităţi a tul3us Hdintre care în prezent se cunosc câteva sute, deşi în %i&et,
înainte de invazia c,inezilor fuseseră pro&a&il câteva rniiI sunt mărturii
adecvate a efcacităţii sale#
$upă cum am mai spus, scopul reîncarnării este acela de a facilita
continuitatea operei unei finţe# Acest lucru are implicaţii ma*ore când este
vor&a de a căuta succesiunea unei anumite persoane# $e e'emplu, în timp ce
eforturile mele sunt îndreptate în general în scopul întra*utorării tuturor
finţelor vii, în particular ele sunt îndreptate spre a+mi a*uta compatrioţii mei
ti&etani# $e aceea, dacă mor înainte ca ti&etanii să+şi recapete li&ertatea,
este logic să presupun că mă voi naşte în afara %i&etului# $esigur, că atunci
poporul meu nu va mai avea nevoie de un $alai )ama, caz în care nu se vor
mai o&osi să mă caute# $eci, aş putea să mă reîncarnez ca insectă sau
animal F orice ar f mai înspre folosul tuturor finţelor vii#
Modul în care procesul de identifcare este înfăptuit, este mai puţin
$(<2 5MA?4 C4 M4(%27 YYL misterios decât se presupune, începe
printr+un simplu proces de eliminare# (ă zicem, spre e'emplu, că noi căutăm
reîncarnarea unui anumit călugăr# Mai întâi tre&uie determinat când şi unde a
murit călugărul respectiv# Apoi, considerând că noua încarnare va f
concepută de o&icei la apro'imativ un an de la moartea predecesorului său F
durata perioadei o cunoaştem din e'perienţă F se întocmeşte un gen de
program# Astfel, dacă )ama K moare în anul V, următoarea sa încarnare se va
naşte pro&a&il la apro'imativ optsprezece luni sau doi ani mai târziu, în anul
V plus cinci, copilul tre&uie să ai&ă trei sau patru ani8 terenul s+a îngustat
de*a#
Apoi, este determinat cel mai posi&il loc de apariţie# Aceasta este de
o&icei destul de uşor# Mai întâi, va f în interiorul, sau în e'teriorul %i&etului!
$acă este în e'terior, e'istă un număr limitat de locuri F în comunităţile din
4ndia, "epal sau lveţia, de e'emplu# $upă aceea, tre&uie ,otărât oraşul în
care poate f găsit# $e regulă, acest lucru se face cu referire la viaţa din
încarnarea precedentă#
2educând opţiunile şi sta&ilind parametrii în modul în care l+am
menţionat, următorul pas este de a organiza un grup de depistare# Acest
lucru nu înseamnă că un grup de oameni este trimis ca şi când ar căuta o
comoară# $e o&icei este sufcient să roage diverşi oameni din comunitate să
găsească un copil între trei şi patru ani care ar putea f candidat# $eseori
e'istă ponturi de mare a*utor, cum ar f fenomene neo&işnuite la vremea
naşterii copilului/ sau copilul poate prezenta caracteristici specifce#
9neori două, trei sau mai multe posi&ilităţi se vor întretăia în acest
stadiu# :cazional, nu este deloc necesar un grup de depistare, întrucât
încarnarea precedentă a lăsat informaţii detaliate c,iar până la numele
succesorului său şi numele părinţilor succesorului# $ar acest lucru este rar#
Alteori, urmaşii călugărului pot avea vise limpezi sau viziuni despre locul în
care poate f găsit succesorul său# <e de altă parte, un mare lama a rugat să
nu mai fe căutată încarnarea sa# l a spus să fe instalat ca succesor al său
oricine serveşte $,arma lui ;udd,a şi comunitatea sa cel mai &ine, în loc să+
şi facă cineva gri*i în privinţa unei identifcări e'acte# "u e'istă reguli de
netrecut#
$acă se întâmplă ca mai mulţi copii să fe aleşi drept candidaţi, de
o&icei conduce e'amenul fnal cineva &ine cunoscut încarnării precedente, în
mod frecvent, această persoană va f recunoscută de unul dintre copii, lucru
care reprezintă o mărturie clară, dar uneori sunt luate în considerare şi
semnele de pe trup#
=n anumite cazuri, procesul de identifcare implica şi consultarea unor
)4;2%A% =" K)), oracole sau a unei persoane care are puteri de ngon
s,â HclarviziuneI# 9na dintre metodele pe care le folosesc aceşti oameni este
%a, prin care practicantul se uită într+o oglindă în care el sau ea ar putea
vedea copilul în cauză, o clădire, sau poate un nume scris# u numesc
aceasta 5televiziune antică7# -orespunde viziunii pe care oamenii au avut+o
la )acul ),amoi ),atso, unde 2eting 2inpoc,e a văzut literele A,, @a şi Mă şi
imaginile unei mănăstiri şi a unei case în momentul în care a început să mă
caute#
9neori, eu însumi sunt solicitat să conduc căutarea unei reîncarnări, în
aceste cazuri este responsa&ilitatea mea de a lua decizia fnală dacă
respectivul candidat a fost ales corect# Ar tre&ui să adaug aici că eu nu am
capacităţi de clarviziune# "u am avut nici timp şi nici ocazia de a le dezvolta,
deşi am motive să cred că cel de+al %reisprezecelea $alai )ama a avut ceva
aptitudini în această sferă#
-a e'emplifcare a modului în care procedez, vă voi relata o poveste a
lui )ing 2inpoc,e, %utorele meu <rincipal# Am avut întotdeauna cel mai mare
respect pentru )ing 2inpoc,e, deşi în copilărie tre&uia să+i zăresc doar
servitorul şi mi se făcea frică F şi ori de câte ori îi auzeam paşi* cunoscuţi, mi
se oprea inima în loc# $ar, cu timpul, am a*uns să+l preţuiesc ca pe unul
dintre cei mai mari şi mai apropiaţi prieteni# "u demult, când a murit, am
simţit că viaţa fără el alături de mine va f foarte difcilă# l devenise stânca
de care mă puteam spri*ini#
ram în lveţia, pe la sfârşitul verii lui 19\R, când am auzit prima oară
de &oala sa fatală8 suferise un atac şi paralizase# Această veste m+a neliniştit
foarte tare# Ci totuşi, ca ;udd,ist, ştiam că nu prea are sens să mă frământ#
$e îndată ce amMputut, m+am reîntors în $,armsala, unde l+am găsit încă în
viaţă, dar într+o stare fzică precară# =nsă mintea lui era la fel de vigilentă ca
întotdeauna, mulţumită unui antrenament mintal asiduu de+o viaţă# (tarea sa
a rămas sta&ilă încă câteva luni înainte de a se deteriora destul de &rusc# A
intrat într+o comă din care nu a mai ieşit niciodată şi a murit pe YL decem&rie
19\R# $ar, dacă mai era nevoie de o dovadă a faptului că fusese cu adevărat
o persoană remarca&ilă, trupul său nu a început să se descompună decât la
treisprezece zile după ce i s+a declanşat decesul, în ciuda climatului torid# ra
ca şi când mai locuia încă în acest trup, deşi din punct de vedere clinic era
lipsit de viaţă#
-ând privesc în urmă la modalitatea în care a murit, sunt foarte sigur
că &oala lui )ing 2inpoc,e, prelungită pe o perioadă mai mare de timp, a fost
întru totul voită, pentru a mă a*uta să mă o&işnuiesc să fu fără el# =nsă,
aceasta este doar *umătate din poveste, întrucât vor&im despre ti&etani,
$(<2 5MA?4 C4 M4(%27 \YZ istorisirea continuă cu &ucurie# 2eîncarnarea
lui )ing 2inpoc,e a fost găsită de atunci, şi în prezent este un &ăieţel foarte
inteligent şi năzdrăvan de trei ani# $escoperirea sa a fost una din acelea în
care copilul recunoaşte în mod clar un mem&ru al grupului de descoperire#
$eşi avea numai optsprezece luni, el i+a spus efectiv persoanei pe nume şi s+
a dus în întâmpinarea sa, zâm&ind# 9lterior a identifcat e'act şi alţi câţiva
cunoscuţi de+ai predecesorului#
-ând l+am întâlnit pe &ăiat pentru prima oară, n+am avut nici un du&iu
cu privire la identitatea sa# (e comporta într+un fel care+mi dovedea clar că
mă cunoaşte, deşi îmi arăta totodată şi un respect deose&it# -u prima ocazie,
i+am dat micului )ing 2inpoc,e o ciocolată mare# l a rămas impasi&il, ţinând+
o cu mâna întinsă şi capul plecat tot timpul cât am fost eu de faţă# "u pot să+
mi imaginez un alt copil care să f ţinut ceva dulce fără să guste şi să rămână
într+o poziţie atât de ofcială# Apoi, când l+am primit pe &ăiat la reşedinţa mea
şi a fost adus în uşă, s+a comportat întocmai ca şi predecesorul său# ra clar
că+şi amintea de locul său în antura*# Mai mult, când a intrat în &iroul meu, a
devenit deodată foarte familiar cu unul dintre slu*itorii mei, care pe atunci îşi
petrecea timpul într+o convalescenţă de pe urma unui picior rupt# Mai întâi,
această minusculă persoană i+a înmânat cu gravitate o 3ata şi apoi, râzând
cu gura până la urec,i, a ridicat una din cânele lui )o&sang ?a0a şi a fugit de
*ur+împre*ur, purtând+o de parcă ar f fost un &ăţ de stindard#
: altă poveste impresionantă despre &ăiat s+a petrecut în perioada
când a fost luat/ la vârsta de doar doi ani, la ;od, ?a>a, unde eu tre&uia să
răspândesc nişte învăţături# 6ără să+i spună nimeni nimic despre locul unde
se a.a, el a găsit dormitorul meu, târându+se de+a &uşilea în sus pe scări, şi#
A pus o 3ata pe patul meu# Astăzi, )ing 2inpoc,e recită de*a din scripturi, deşi
rămâne de văzut, dacă după ce a învăţat să citească, se va dovedi a f ca unii
dintre tinerii tul3us, care memorează te'tele cu o viteză uluitoare, de parcă
ar lua+o pur şi simplu de unde au întrerupt# Am cunoscut o serie de copilaşi
care puteau să redea multe pagini cu uşurinţă#
$esigur, că e'istă un element de mister în acest proces de identifcare
a încarnărilor# $ar este îndea*uns să afrmăm că în calitate de ;udd,ist, nu
cred că oameni ca Mao, )incoln sau -,urc,ill e'istă doar 5din întâmplare7#
: altă arie a e'perienţei ti&etane care aş dori foarte mult să fe
investigată este sistemul medical ti&etan# $eşi datează din urmă cu două mii
de ani şi provine din diverse surse, inclusiv din <ersia antică, astăzi,
principiile sale sunt întru totul ;udd,iste# Acestea îi conferă un cu totul alt
caracter decât medicina vestică# (pre e'emplu, ea susţine drept cauze
primordiale ale &olii 4gnoranţa, $orinţa şi 9ra#
=n conformitate cu medicina ti&etană, corpul este dominat de trei nopă
principale, însemnând ad literaro 5dăunători7, dar traduse mai degra&ă ca
5umori7# "opă sunt considerate a f mereu prezente în organism# Aceasta
înseamnă că trupul nu va f niciodată lipsit de &oală, cel puţin de potenţialul
acesteia# $ar în cazul în care acestea sunt menţinute într+o stare de ec,ili&ru,
trupul rămâne sănătos, însă, la apariţia unui dezec,ili&ru produs de una sau
mai multe din aceste cauze principale va da naştere &olii, care este
diagnosticată în general prin luarea pulsului sau controlul urinei, în total
e'istă douăsprezece locuri principale situate pe mâini şi la înc,eietura
acestora unde este luat pulsul# 9rina este evaluată tot printr+o gamă de feluri
Hculoare, miros şi alteleI#
=n ceea ce priveşte tratamentul, prima serie de a&ordări o constituie
comportamentul şi dieta# Medicina formează a doua serie/ acupunctura şi
ma'i&ustia Hun tratament termic specifcI F a treia/ c,irurgia F a patra#
Medicamentele în sine sunt făcute din materiale organice, uneori com&inate
cu acizi metalici şi diverse minerale Hinclusiv, spre e'emplu, diamante
pisateI#
<ână acum s+a realizat un număr restrâns de cercetări în privinţa
valorilor sistemului medical ti&etan, deşi unul dintre foştii mei doctori, $r#
Ves,e $,anden, a participat la o serie de e'perimente de la&orator la
9niversitatea din 1irginia, (9A# Am înţeles că a avut nişte rezultate
surprinzător de &une în tratamentul canceros al co&ailor# $ar mai tre&uiesc
realizate mult mai multe e'perimente până când vor putea f trase nişte
concluzii, între timp, pot doar să spun că, din e'perienţa mea personală, am
găsit foarte efciente medicamentele ti&etane# )e iau în mod sistematic, nu
doar ca tratament, ci şi preventiv# Am găsit că a*ută la întărirea constituţiei,
în timp ce reacţiile secundare sunt negli*a&ile# 2ezultatul este că, în ciuda
duratei de muncă şi a perioadelor intensive de meditaţie, nu simt aproape
niciodată o&oseala#
Ci încă o altă zonă unde cred că ar e'ista o posi&ilitate de dialog între
ştiinţa modernă şi cultura ti&etană se referă mai degra&ă la cunoaşterea
teoretică decât la cea e'perimentală# 9nele dintre cele mai noi descoperiri de
particule fzice par a indica spre non+dualitatea minţii şi materiei# (pre
e'emplu, s+a descoperit că dacă un vid Hadică un spaţiu golI este comprimat,
apar particule, deşi înainte nu e'istau, materia find aparent inerentă într+un
fel# Aceste descoperiri ar putea oferi o zonă de convergenţă între ştiinţă şi
teoria ;udd,istă Mad,>ami3a a "irvanei# =n esenţă, aceasta
$(<2 5MA?4 h1 M4(%27 afrmă că mintea şi materia e'istă separat,
dar în interdependenţă#
(unt însă foarte conştient de pericolul de a lega credinţa religioasă de
orice sistem ştiinţifc#
G $eoarece, în timp ce ;udd,ismul continuă să fe relevant de două
milenii şi *umătate de la de&utul său, a&soluturile ştiinţei au tendinţa de a
avea o viaţă scurtă# "u spun aceasta pentru a afrma că eu consider
fenomene ca oracolul sau capacitatea călugărilor de a supravieţui unor nopţi
petrecute în condiţii de congelare drept pro&e ale forţelor magice, însă nu pot
f de acord cu fraţii noştri c,inezi care susţin că acceptarea acestor fenomene
de către ti&etani este o evidenţă a înapoierii şi &ar&ariei noastre# -,iar şi din
cel mai riguros punct, de vedere ştiinţifc, aceasta nu constituie o atitudine
o&iectivă#
=n acelaşi timp, c,iar dacă un principiu este acceptat, nu înseamnă că
tot ceea ce intră în cone'iune cu el este vala&il# <rin analogie, ar f ridicol să
urmăm or&eşte, fără discernământ, fecare vor&ă a lui Mar' şi )enin în faţa
evidenţelor clare a faptului că sistemul -omunist este un sistem imperfect#
%re&uie menţinut în permanenţă un înalt nivel de vigilenţă când avem de+a
face cu zone despre care nu ştim prea multe# $esigur, că aici este locul în
care ştiinţa poate a*uta# -ăci, de fapt, noi considerăm a f misterioase
lucrurile pe care nu le înţelegem#
<ână acum, rezultatele cercetărilor pe dare le+am descris au fost
favora&ile pentru toate părţile# $ar şi acestea sunt doar într+atât de e'acte,
ca şi e'perimentele realizate pentru a le releva# ;a mai mult, sunt conştient
de faptul că a nu găsi ceva nu înseamnă că acel ceva nu e'istă# $ovedeşte
doar că e'perimentul lansat a fost incapa&il să+l găsească# H$acă am în
&uzunar un o&iect non+metalic care nu este sesizat de un detector de metale,
aceasta nu înseamnă că &uzunarul meu este golI# %ocmai de aceea tre&uie să
fm atenţi în cercetările noastre, mai ales când avem de+a face cu o zonă în
care e'perienţa ştiinţifcă este vagă# ste totodată important să reţinem
limitele impuse de natură în sine# (pre e'emplu, în timp ce investigaţiile
ştiinţifce nu+mi pot capta gândurile, aceasta nu înseamnă că ele sunt
ine'istente, şi nici că o altă metodă de investigare nu ar putea descoperi
ceva despre ele F şi aici este locul în care intervine e'perienţa ti&etană# <rin
antrenament mintal, noi am dezvoltat te,nici prin care putem face nişte
lucruri pe care ştiinţa încă nu şi le poate e'plica în mod corespunzător#
Atunci, aceasta este &aza presupuselor 5magii şi mistere7 ale ;udd,ismului
%i&etan#
-A<4%:)9) %24(<2O-
1eştile din %i&et
)a începutul anului 19L9, în timp ce tensiunea începuse a urca spre
cataclismul fnal, am auzit despre un memorandum al A< trimis
<reşedintelui Mao# 2aporta că ti&etanii erau nefericiţi din cauza prezenţei
continue a A<, adăugând că era o nesupunere atât de mare, încât toate
înc,isorile erau pline# Mao a răspuns după toate pro&a&ilităţile că nu era un
motiv de îngri*orare# (entimentele ti&etanilor puteau f negli*ate8 erau
nesemnifcative, în ceea ce privea nesupunerea, autorităţile tre&uiau să fe
pregătite să încarcereze întreaga populaţie dacă era nevoie# $e aceea,
tre&uia făcut loc# =mi amintesc că fusesem îngri*orat auzind aceste lucruri# -e
contrast cu zilele vec,i când puteam recunoaşte fecare prizonier din ),asa şi
îl consideram pe fecare în parte prieten#
: altă poveste cam din aceeaşi perioadă se referea la reacţia lui Mao la
un raport care i s+a trimis după revolta din martie, spunând că ordinea fusese
resta&ilită# 5Ci ce este cu $alai )ama!7 se spune că ar f între&at el# -ând i s+a
spus că am fugit, el a replicat8 5în acest caz, am pierdut &ătălia7# $upă
aceea, toate informaţiile mele tu privire la Marele Belmsman au provenit din
lectura ziarelor şi din ascultarea postului ;;- `orld (ervice, "u am mai avut
nici un fel de contacte cu ;ei*ingul/ şi nici ?uvernul %i&etan din 'il, până
după moartea lui Mao, în septem&rie 19ZU#
)a acea vreme eram în )ada3,, teritoriu al provinciei nordice indiene
Xammu şi @as,mir, unde conduceam o ceremonie de iniţiere @aAac,aAcra# =n a
doua zi a ceremoniei de trei zile, a murit Mao# =n a treia zi, a plouat toată
dimineaţa# $ar după+amiaza, a apărut unul dintre cele mai frumoase
curcu&ee pe care le+am văzut vreodată# ram convins că tre&uie să fe un
semn de &un augur, însă, în ciuda acestui semn favora&il, nu m+am aşteptat
la turnura dramatică a evenimentelor ce au urmat în ;ei*ing# Aproape
imediat, ?rupul celor <atru condus de soţia lui Mao, -,iang -,ing, a fost
1C%4) $4" %4;% arestat# (+a dovedit cu rapiditate faptul că ei au fost
aceia care au condus în mod efectiv în ultimii ani -,ina su& paravanul stării
rXolnăvicioase a <reşedintelui, urmărind cu răutate politica radicală şi
spri*inind continuarea 2evoluţiei -ulturale#
Apoi, în 19ZZ, )i Kiannian, la vremea aceea <reşedinte al 2epu&licii
<opulare -,ineze, a prezentat un raport în care afrma că deşi a realizat
multe lucruri# 2evoluţia -ulturală a cauzat totodată şi daune# Acesta era
primul semn a faptului că liderii c,inezi începuseră în sfârşit să vadă
realitatea# A fost urmat de o declaraţie conciliantă despre %i&et când, în
aprilie al aceluiaşi an, "ga0ang Xigme Hde acum un mem&ru suspus al
administraţiei de la ;ei*ingI a anunţat în mod pu&lic faptul că -,ina îl va
primi cu &ucurie pe $alai )ama înapoi, împreună cu cei care l+au urmat în
4ndia# $in perioada anilor MU0, c,inezii i+au tot rec,emat pe toţi cei care au
părăsit %i&etul, promiţându+le că+i vor primi cu &raţele desc,ise#
Această declaraţie a marcat începutul unei propagande intensive
pentru a încerca să+i ademenească pe oameni înapoi# Am început să auzim
din ce în ce mai des despre 5fericirea fără precedent din %i&etul de astăzi7# )a
scurt timp după aceea, Bua ?uofeng, succesorul lui Mao nurnit în funcţie, a
lansat ideea restaurării totale a tradiţiilor ti&etane şi, pentru prima oară în
douăzeci de ani, oamenilor mai în vârstă li s+a dat voie să dea ocolul
mănăstirii Xo3,ang încă o dată, permiţându+se totodată portul naţional# Acest
lucru părea promiţător, şi se dovedea a nu f ultimul semn de &un augur#
<e YL fe&ruarie 19Z\, spre marea mea &ucurie şi surpriză, <anc,en
)ama a fost eli&erat &rusc, după aproape zece ani de detenţie# Ci imediat
după aceea, Bu Vao&ang, pe atunci în ascensiune, a revizuit afrmaţiile
<reşedintelui )i Kiannian cu referire la 2evoluţia -ulturală declarând că a fost
o e'perienţă în totalitate negativă, care nu a adus nici un serviciu -,inei în
nici un fel#
Acest fapt suna a progres remarca&il# Ci totuşi, simţeam că dacă
c,inezii şi+ar f sc,im&at cu adevărat sentimentele, acest lucru ar f fost
semnalat cel mai &ine printr+o desc,idere reală în privinţa %i&etului, în
discursul meu de la 10 martie Hce a marcat a nouăsprezecea aniversare a
revoltei naţionale din %i&etI, am lansat un apel autorităţilor c,ineze ca să
permită accesul străinilor fără restricţii în %i&et# Am sugerat totodată că ar
tre&ui să permită ti&etanilor din %i&etul ocupat să+şi viziteze familiile a.ate în
e'il şi vice versa# (imţeam că dacă cele şase milioane de ti&etani erau
fericite cu adevărat şi într+o prosperitate fără precedent, cum se afrma
acum, nu era nici un motiv să se opună# ra doar dreptul nostru de a avea
ocazia sa verifcăm veridicitatea afrmaţiilor acestora#
(pre surprinderea mea, se pare că se luaseră în seamă sugestiile mele,
-ăci, nu la mult timp după aceea, primii vizitatori străini au fost admişi în
%i&et# Ci, în conformitate cu dorinţele mele s+au luat măsuri ca să se poată
facilita ti&etanilor vizite atât în interior, cât şi în e'teriorul %i&etului, deşi în
fecare din aceste cazuri au e'istat restricţii#
2evoluţiile din -,ina au avut loc în perioada când 4ndia trecea şi ea prin
transformări importante, în 19ZZ $+na ?and,i a pierdut alegerile şi a declarat
o perioadă de "ecesitate# )ocul ei a fost luat de $l# Mara*i $esai, al cărui
partid, Xanata, a reuşit să devanseze partidul -ongresului pentru prima oară
de la 4ndependenţă# A fost la scurt timp înainte ca $+na ?and,i să recâştige
puterea, dar între timp eu am a*uns să adâncesc relaţiile mele cu $l# $esai,
pe care l+am întâlnit pentru prima oară în 19LU producându+mi totodată şi o
impresie favora&ilă#
)a vremea când redactez aceste rânduri, el trăieşte încă, deşi este de
acum foarte înaintat în vârstă, şi eu continui să+l consider ca pe un prieten
apropiat# ste o persoană remarca&ilă, cu un c,ip minunat, plin de viaţă şi
lipsit de gri*i# <rin aceasta nu vreau să dau de înţeles că este fără de pri,ană#
$ar ca şi în cazul lui Ma,atma ?and,i, viaţa lui de zi cu zi este foarte austeră#
ste un vegetarian convins/ nu se atinge de alcool sau tutun# ste totodată şi
e'traordinar de sincer în maniera sa de conlucrare cu ceilalţi# Mă gândesc
câteodată dacă nu cumva este prea sincer, însă, dacă acest lucru constituie
una din slă&iciunile sale, în oc,ii mei ea este ec,ili&rată de prietenia sa faţă
de poporul ti&etan# l mi+a scris odată, spunând că tradiţia indiană şi cea
ti&etană reprezintă nişte ramuri diferite ale aceluiaşi copac ;od,i# Ci acest
lucru este foarte adevărat# M+am e'primat de*a destul de clar în privinţa
faptului că relaţiile dintre ţările noastre se pierd în negura vremurilor# Mulţi
indieni consideră %i&etul o manifestare a 2aiului pe <ământ F un tărâm al
zeilor şi al locurilor sfnte# Atât Muntele @ailas, cât şi )acul Mansarava din
sudul şi respectiv nordul %i&etului, sunt locuri importante de pelerina* pentru
indienii credincioşi, în mod similar, noi, ti&etanii, considerăm 4ndia drept
Ar>a&,umi, <ământul (acru#
(pre sfârşitul anului 19Z\, s+a mai făcut un pas încura*ator, când $eng
Kiao+ping şi+a făcut apariţia ca autoritate supremă în ;ei*ing# -a lider al unei
fracţiuni mai moderate, ascensiunea sa părea un semnal pentru o speranţă
reală în viitor# Am simţit întotdeauna că $eng ar putea face lucruri mari
pentru ţara sa într+o &ună zi# -ând am fost în -,ina, în perioada 19LD+LL,
1C%4) $4" %4;% YRR
G Ara întâlnit de câteva ori şi am fost plăcut impresionat# "u am avut
niciodată o conversaţie mai lungă, dar am auzit multe despre el F în special
că a fost un om cu o mare a&ilitate şi foarte ,otărât în acelaşi timp#
9ltima oară când l+am văzut, mi+l amintesc ca pe un omuleţ mic într+un
fotoliu mare, curăţând o portocală metodic, cu mişcări lente# "u era prea
vor&ăreţ, dar se vedea clar că asculta cu mare atenţie la tot ce se vor&ea# Mi+
a lăsat impresia unnui om puternic# Acum se pare că, în plus faţă de aceste
calităţi era totodată şi foarte inteligent# l a apărut cu o serie de fraze
capcană, cum ar f8 5ste important să discernem adevărul din spatele
faptelor7, 5Atâta timp cât prinde şoareci, nu are importanţă dacă este al&ă
sau neagră7 şi 5$acă înfăţişarea ta este respingătoare, nu are nici un sens să
pretinzi că ar f altfel7, în afară de aceasta, în ceea ce priveşte politica, el
părea mai mult preocupat de economie şi educaţie, decât de doctrina
economică şi eternele sloganuri goale#
Apoi, în noiem&rie 19Z\, treizeci şi patru de prizonieri, în ma*oritate
mem&rii vârstnici ai administraţiei mele, au fost eli&eraţi în mod pu&lic cu
mare ceremonie, în ),asa# Aceşti &ăr&aţi fuseseră numiţi ultimii dintre 5liderii
re&eli7# Oiarele c,ineze susţineau că, după ce fuseseră luaţi într+un tur de o
lună în 5"oul %i&et7, ei urmau să fe a*utaţi să+şi găsească un loc de muncă şi
c,iar să plece şi în străinătate, dacă aceasta era dorinţa lor#
(osirea Anului "ou nu a adus nici o încura*are în această avalanşă de
evenimente e'traordinare# <e l fe&ruarie 19Z9, e'act în ziua în care
2epu&lica <opulară -,ineză a fost recunoscută în mod ofcial de către
(tatele9nite, <anc,en )ama, în prima sa apariţie pu&lică în răstimp de
paisprezece ani, şi+a alăturat glasul celor care îl c,emau pe $alai )ama şi pe
compatrioţii săi să se reîntoarcă# 5$acă $alai )ama este cu adevărat
interesat în fericirea şi &unăstarea populaţiei ti&etane, nu tre&uie să ai&ă nici
un du&iu în această privinţă7, a spus el# 5<ot să+i garantez că prezentul nivel
de trai al poporului ti&etan din %i&et este mult mai înalt decât cel al 5vec,ii
societăţi7# : săptămână mai târziu, această invitaţie a fost repetată de 2adio
),asa în timp ce anunţa formarea unui comitet special de întâmpinare a
ti&etanilor din străinătate# c
Aceasta a fost urmată la încă o săptămână distanţă de sosirea
neaşteptată a lui ?>alo %,ondup în @anpur H9ttar <rades,I, unde eu
participam la o conferinţă religioasă# (pre surprinderea mea, el m+a anunţat
că auzise de la nişte prieteni vec,i şi de încredere de+ai săi din Bong+@ong,
Hunde trăieşte el acumI că Kin,ua, Agenţia de <resă -,ina "ouă, care
constituie misiunea diplomatică ofcială către colonia &ritanică, vroia să ia
legătura cu el# -a urmare a acesteia, el s+a întâlnit cu un emisar personal a
lui $eng Kiao+ping, care i+a e'plicat că liderul c,inez dorea să poarte o serie
de discuţii cu $alai )ama# -a semn al &unelor sale intenţii, $eng vroia să+l
invite p He ?>alo %,ondup la ;ei*ing pentru discuţii# 6ratele meu a refuzat,
întrucât dorea să se consulte întâi cu mine#
Acest lucru era complet neaşteptat, astfel încât nu am răspuns imediat#
-ursul evenimentelor din ultimii doi ani părea foarte promiţător, însă, după
cum spune şi vec,iul prover&8 5-ând te frigi cu supă F su.i şi+n iaurt7# Ci din
nefericire, întreaga mea e'perienţă de conducere politică c,ineză sugera că
nu sunt demni de crezare# "u numai că autorităţile în cauză minţeau, dar mai
rău, când aceste minciuni erau dezvăluite, nu păreau a f cât de puţin *enaţi#
2evoluţia -ulturală a fost un 5imens succes7 în timp ce se desfăşura/ acum
era un eşec F dar nu e'ista nici un sentiment de umilinţă în acest lucru# Ci nici
nu e'ista nimic care să sugereze faptul că aceşti oameni şi+ar f ţinut
vreodată promisiunea, în ciuda anga*amentelor concrete ale celei de+a
treisprezecea clauze din 5Acordul7 în Captesprezece <uncte prin care c,inezii
5nu vor lua în mod ar&itrar nici un capăt de aţă7 de la ti&etani, ei au furat
toată ţara# Ci colac peste pupăză, prin nenumărate atrocităţi, au arătat o lipsă
totală de respect faţă de drepturile omului# (e părea că în mintea c,inezilor,
poate şi datorită imensului număr al populaţiei, viaţa umană era considerată
un produs ieftin F iar vieţile ti&etanilor de o şi mai mică valoare# $e aceea, eu
am simţit nevoia să acţionez cu ma'imă prudenţă#
<e de altă parte, credinţa mea intimă este că pro&lemele oamenilor pot
f rezolvate numai prin contacte umane# Astfel că nu e'ista nici un pericol în a
asculta ce au de spus c,inezii, în speranţa că puteam să ne e'primăm în mod
simultan propriile noastre puncte de vedere# "oi c,iar că nu aveam nimic de
ascuns# %otodată, dacă autorităţile de la ;ei*ing erau sincere, puteam trimite
c,iar o misiune de constatare a faptelor, pentru a descoperi noi înşine
situaţia reală#
-u aceste considerente în minte şi ştiind că argumentele noastre erau
sută la sută îndreptăţite şi în conformitate cu dorinţele întregii populaţii a
%i&etului, i+am comunicat fratelui meu că era li&er să plece# $upă ce se va f
întâlnit cu liderii c,inezi, urma să gândim şi următorul pas# =n acelaşi timp,
am trimis vor&ă la ;ei*ing prin am&asada -,inei în 4ndia, propunând să se
permită vizita în %i&et a unei misiuni de constatare de la $,armsala, pentru a
dezvălui situaţia reală de acolo şi a mi+o raporta apoi mie# 4+am sugerat
totodată fratelui meu să vadă dacă acest lucru era realiza&il#
1C%4) $4" %4;% YRL
)a scurt timp, am mai primit o altă veste tul&urătoare dintr+o zonă cu
totul diferită# Aceasta a venit su& forma unei invitaţii de a vizita comunităţile
;udd,iste ale 2epu&licii Mongolia şi ale 9niunii (ovietice# Am înţeles că o
astfel de vizită s+ar putea să nu fe pe placul prietenilor mei din ;ei*ing dar,
pe de altă parte, în calitatea mea de călugăr ;udd,ist şi mai ales de $alai
)ama, simţeam că am responsa&ilitatea de a+i slu*i pe cei întru religie cu
mine# Ci de altfel, cum puteam să+i refuz tocmai pe oamenii care mi+au
conferit acest titlu, în plus, întrucât nu am reuşit să+mi împlinesc visul de a
vizita 2usia pe vremea când eram în calitate de înaltă ofcialitate c,ineză
Hdeşi una ale cărei mişcări erau în mod sever restricţionateI, nu am vrut să
pierd ocazia de a merge în calitate de refugiat ti&etan# $e aceea am
+acceptat cu &ucurie#
=n acest caz nu au e'istat nici un fel de repercursiuni negative şi, când
?>alo %,ondup s+a întors în $,armsala pe la sfârşitul lunii martie, el a
anunţat că c,inezii au acceptat propunerea mea de a trimite o misiune de
cercetare în %i&et# Acest lucru m+a încura*at enorm# (e părea că în fnal -,ina
încerca să găsească o soluţie paşnică pro&lemei ti&etane# (+a sta&ilit o zi din
luna august pentru plecarea delegaţiei#
=ntre timp, pe la începutul lunii iunie, am plecat la Moscova în drum
spre Mongolia# )a sosire, am simţit că sosisem înapoi într+o lume cunoscută#
Am recunoscut imediat aceeaşi atmosferă apăsătoare pe care apucasem să o
cunosc atât de &ine în -,ina# $ar nu m+am înşelat, întrucât am putut vedea
că oamenii pe care i+am întâlnit erau în esenţă &uni şi &inevoitori F şi
surprinzător de naivi# Această din urmă o&servaţie a intervenit când un ziarist
de la unul din cotidienele ruseşti a venit să+mi ia un interviu# %oate între&ările
sale erau în mod evident fa&ricate ca să e'tragă complimente# $acă afrmam
ceva ce nu era în spri*inul ?uvernului său, ori dacă răspunsurile mele erau nu
tocmai ceea ce aştepta el de la mine, îmi arunca priviri furioase# -u o altă
ocazie, un ziarist, a*ungând la sfârşitul listei de între&ări pregătite, a devenit
destul de umil şi a spus cu o simplitate totală8 5-e credeţi că ar f tre&uit să
vă mai între& acum!7
$e câte ori m+am dus la Moscova, am întrezărit acelaşi fenomen în
spatele conformismului de suprafaţă# ra o nouă confrmare a credinţei mele
că nimeni, niciodată în lume nu doreşte în mod conştient suferinţa, în acelaşi
timp, mi s+a reamintit importanţa contactului uman la nivel personal8 puteam
vedea eu însumi că ruşii nu erau mai răi decât c,inezii, englezii sau
americanii# Am fost mişcat în mod deose&it de căldura cu care am fost
întâmpinat de mem&rii ;isericii :rtodo'e 2use#
$e la Moscova, am călătorit spre 2epu&lica ;uriată, unde am petrecut o
zi la o mănăstire ;udd,istă# $eşi nu am putut comunica direct cu nimeni, am
realizat că le pot înţelege rugăciunile, întrucât acestea erau pronunţate în
ti&etană, întocmai cum -atolicii de pe tot glo&ul folosesc latina# -ălugării
scriau tot în ti&etană# Am +realizat în plus că puteam conversa foarte &ine din
oc,i# $e cum am intrat în mănăstire, am zărit că mulţi călugări şi laici reuniţi
aveau lacrimi în oc,i# Acesta este tocmai modul de e'primare spontan la care
sunt predispuşi ti&etanii şi am simţit imediat înrudirea dintre noi#
Mănăstirea din 9lan 9de, capitala ;uriatului, a fost una dintre cele mai
minunate lucruri pe care le+am văzut în 92((# A fost construită în 19DL, când
(talin fusese în culmea gloriei sale# "u înţelegeam cum de fusese posi&il, dar
m+a a*utat să realizez faptul că spiritualitatea este atât de adânc înrădăcinată
în mintea umană, încât este foarte difcil, dacă nu c,iar imposi&il, s+o distrugi#
-a şi concetăţenii mei, oamenii din ;uriat au suferit îngrozitor pentru credinţa
lor şi c,iar pentru o perioadă mai lungă de timp# Ci totuşi peste tot pe unde
am fost, am găsit mărturii clare ale faptului că dacă li se dă cea mai mică
şansă, viaţa lor spirituală în.oreşte#
Acest lucru mi+a adâncit convingerea că este vital să e'iste un dialog
între ;udd,ism şi Mar'ism, acolo unde acesta din urmă mai supravieţuieşte,
după cum tre&uie să e'iste cu adevărat un dialog între toate religiile şi orice
formă de ideologie materialistă# -ele două moduri de a&ordare a vieţii sunt
atât de evident complementarei (e spune că oamenii au tendinţa să creadă
că sunt în opoziţie unii faţă de ceilalţi# $acă materialismul şi te,nologia sunt
cu adevărat un răspuns la pro&lemele umanităţii, cele mai avansate societăţi
industriale ar tre&ui să fe pline de feţe zâm&itoare# $ar nu sunt# =n mod
similar, dacă oamenii ar f fost sortiţi să se ocupe numai de pro&leme
spirituale, noi am trăi cu toţii &ucuroşi, conform cu credinţa spirituală a
fecăruia# $ar atunci nu ar e'ista progresul# ste nevoie atât de dezvoltarea
materială, cât şi de cea spirituală# Ci omenirea nu tre&uie să stagneze, pentru
că şi aceasta este un gen de moarte#
$e la 9lan 9de am z&urat la 9lan ;ator, capitala 2epu&licii <opulare
Mongole, unde am fost întâmpinat de un grup de călugări care mi+au urat un
&un+venit emoţionant, însă, &ucuria şi spontaneitatea cu care am fost
întâmpinat nu a fost, evident, pe placul autorităţilor, îri prima zi, oamenii se
îm&ulziseră din toate părţile, încercând să mă atingă# $ar a doua zi de
dimineaţă, i+am găsit pe toţi comportându+se ca nişte statui şi am zărit
lacrimi licărindu+le în oc,i# "u s+a mai apropiat nimeni de mine când am
vizitat casa în care stătuse predecesorul meu pe la începutul secolului#
1C%4) $4" %4;% YRZ
9lterior însă, una dintre persoane a reuşit să desfdă în secret
ofcialismul# $e îndată ce am părăsit muzeul, am simţit ceva foarte curios în
modul de a da mâna al unui &ăr&at ce stătea la poartă# -ând m+am uitat în
*os, am înţeles că+mi îndesa în mână un mic şirag de mătănii pentai
&inecuvântare# 1ăzând acest lucru, am simţit în acelaşi timp o mare întristare
şi compasiune#
=n acest muzeu am zărit din întâmplare un ta&lou ce prezenta un
călugăr cu o gură imensă în care intrau nişte nomazi cu vitele lor# ra o
evidentă intenţie de propagandă antireligioasă# M+am tras mai aproape ca s+o
privesc mai pe îndelete, dar g,idul meu a încercat să+mi distragă atenţia de
la acest e'emplu peni&il de propagandă -omunistă# $eci, i+am spus că nu era
nevoie să ascundă nimic faţă de mine# 'ista o anumită cantitate de# Adevăr
în ceea ce transmitea pictura# "u ar tre&ui să ne ascundem de astfel de
lucruri# 6iecare religie îşi are potenţialul său de a face rău, de a e'ploata
oamenii, întocmai cum sugera ta&loul# Aceasta nu este vina religiei în sine, ci
a celor care o promovează#
9n alt incident amuzant se referă la un alt e'ponat care era un model
de @alac,a3ra mandala# Am o&servat că e'istau anumite ine'actităţi în felul
în care era înfăţişată, aşa că atunci când o doamnă din personal a început să+
mi e'plice mie înţelesul acesteia, i+am spus8 5AscultăQ u sunt e'pert în asfel
de lucruri, de ce nu mă laşi pe mine să+ţi e'plic eu despre ce este vor&a!7 şi
am început să+i indic inadverenţele din mandala# Am găsit a f foarte
satisfăcător acest lucru#
<e măsură ce începeam să+i cunosc pe mongoli, am înţeles cât de
puternice erau legăturile dintre ţările noastre# <entru început, religia
Mongoliei era aceeaşi cu a noastră# $upă cum am mai menţionat de*a, în
trecut, mulţi învăţaţi mongoli au vizitat %i&etul, unde şi+au adus o mare
contri&uţie la cultura şi religia noastră# %i&etanii folosesc şi ei multe te'te
religioase care sunt scrise de mongoli, în plus, avem multe o&iceiuri comune,
cum ar f, spre e'emplu, dăruirea de 3atas# H: mică diferenţă constă în faptul
că cele ti&etane sunt al&e, iar cele mongole sunt al&astru pal sau gri ca
ardeziaI# 2ecitind aceste rânduri, mi s+a părut că, din punct de vedere istoric,
Mongolia are relaţii similare cu %i&etul, întocmai cum %i&etul le are cu 4ndia#
?ândindu+mă la acest lucru, am aran*at un sc,im& între studenţii din
comunităţile noastre, înviind astfel o legătură străvec,e dintre acestea#
-ând s+a apropiat plecarea, aveam de*a adunate multe impresii
pozitive atât despre 92((, cât şi despre Mongolia# 9nele dintre acestea erau
referitoare la progresul material pe care îl văzusem, în special în cea de+a
doua o ai îr
( Hd n s c
1C%4) $4" %4;% modernizare în ceea ce privea îm&răcămintea şi
înfăţişarea# <urta pănXtesemnat să prevină astfel de lucruri, aşteptările lor au
fost înşelate, însă lung şi avea o mustaţă deasă, ce+i atârna în *os# Bainele lui
erau şi ele foart*5+1 f 5P5 a f ci HtmI ai 5 mri5MPfM0 5 5 farit11M ră în BllB.
aJsf7r ţară, unde se realizaseră progrese considera&ile în domeniul industria
agricultură şi gospodărie animalieră# M+am mai întors în 2usia încă e dat de
atunci H19\ZI, când am fost încântat să găsesc că atmosfera s+a sc,im&a
foarte mult înspre &ine# Aceasta era o pro&ă clară că li&ertatea politică an o
in.uenţă directă asupra modului în care se comportă oamenii# Acum ai
posi&ilitatea de a+şi e'prima în mod li&er sentimentele lor adevărate, a vede
în mod clar că sunt mai fericiţi#
<e data de Y august 19Z9, o delegaţie formată din cinci mem&rii a
?uvernului %i&etan în 'il a părăsit "e0 $el,i în drum spre %i&et vi/ ;ei*ing# 4+
am ales cu gri*ă, întrucât era important ca ei să fe cât mai o&iectiv posi&il,
am selectat oameni care să cunoască nu numai %i&etul dinainte d* invazia
c,ineză, ci şi lumea modernă totodată# M+am asigurat în acelaş, timp ca să
fe şi reprezentanţi ai fecăreia din cele trei provincii#
6ratele meu, )o&sang (amten, era unul dintre mem&rii acesteia
2enunţase de mult la *urămintele sale monastice, lăsându+mă pe mine W unic
mem&ru al familiei în (ang,a, şi la acea vreme trecea printr+o fază d sportive#
ram puţin cam îngri*orat de faptul că ar putea să nu frecunoscut de cei din
%i&et, care ar f tre&uit să+şi amintească de el#
)a mai mult de zece ani după aceasta, încă nu prea ştiu ce impresie a*
f dorit conducerea de la ;ei*ing să ai&ă delegaţia despre 5noul %i&et7# $ai
cred că ei erau convinşi că aceştia vor găsi o atât de mare mulţumire s*
prosperitate în toată patria lor, încât nu vor mai vedea nici un rost în rămâne
în e'il# HCi, de fapt, de teamă că delegaţia ar putea f asaltată dd populaţia
locală ce gândea în conformitate, autorităţile c,ineze i+au instruit îi^ mod
efectiv pe ti&etani ca să fe &inevoitori cu delegaţiiQI ;ănuiesc totodatJ că
$alai )ama şi e'istenţa ?uvernului %i&etan în 'il constituiau un mad
impediment pentru -,ina, care începea să ţină cont de opinia mondială# $d^
aceea, acceptau orice mi*loc de a ne ademeni înapoi#
Am avut noroc că erau atât de siguri de ei înşişi# $eoarece, în timp ca
prima delegaţie se a.a la ;ei*ing, autorităţile c,ineze au acceptab propunerea
mea ca această misiune să fe urmată de alte trei#
-ei cinci reprezentanţi ai mei au petrecut două săptămâni în ;ei*ingQ
Ninând şedinţe şi plănuindu+şi ruta care, într+o perioadă de patru luni tre&uia
să le dea posi&ilitatea de a stră&ate %i&etul în lung şi+n lat# =nsă, dJ îndată ce
au a*uns în Amdo, lucrurile au început să ia o turnură defavora&ilJ
8 ,inezilor# $elegaţii au fost luaţi cu asalt de mulţimi de oameni peste
totI e unde mergeau, în special de tineri, toţi cerându+le &inecuvântarea şi
eşti despre mine# Acest lucru i+a revoltat pe c,inezi, care au transmis
,ne&uniţi mesa*e în ),asa ca să alerteze autorităţile de ceea ce îi va aştepta,
fe+a primit un răspuns care suna astfel8 5Mulţumită standardului înalt al
intrenamentului politic din capitală, nu e'istă nici o posi&ilitate de tân*enire7#
Ci totuşi, cu fecare pas din interior, întâmpinarea celor cinci e'ilaţi era8
'tatică# 4ar, la sosirea în ),asa, ei au fost salutaţi de o mulţime imensă
+&tografile aduse de ei arată străzi înţesate cu mii şi mii de oameni F care iu
nesocotit ordinele e'plicite de a sta deoparte, în timpul şederii sale în $raş,
unul dintre delegaţi a auzit un cadru superior c,inez adresându+se anui coleg8
5forturile noastre din ultimii douăzeci de ani au fost irosite Mntr+o singură zi7#
$eşi e'istă adesea o discrepanţă între conducere şi locuitorii ţării în
care 'istă un guvern autoritar, aici se pare că c,inezii au făcut nişte calcule
greşite# -u toate că aveau un sistem de securitate e'trem de efcient, ce
găsesc a f şi mai surprinzător, este făptui că în ciuda acestor e'perienţe,
c,inezii continuă să+şi conserve sistemul# Astfel, spre e'emplu,8 înd Bu
Vao&ang, (ecretarul ?eneral al <artidului -omunist -,inez şi Aparent
moştenitorul lui $eng, a vizitat în anul următor %i&etul, a fost -ondus la un
ec,ivalent c,inez al satului <otem3in şi indus complet în eroare, în mod
similar, în 19\\, mi s+a spus că atunci când un lider c,inez de vază a vizitat
),asa, el a între&at în mod direct o femeie în vârstă ce simţea ea despre
situaţia actuală din %i&et# a, desigur, a repetat cu devotament cuvintele
<artidului, iar el a crezut cu adevărat că acestea erau sentimentele reale ale
ti&etanilor# ste ca şi când autorităţile c,ineze ar dori/ ă se prostească
singure în faţă# Ci totuşi, cu siguranţă că oricine care ar avea o cât de mică
intuiţie, ar înţelege că o persoană nu va dezvălui niciodată idei negative su&
ameninţarea unor pedepseQ
$in fericire, Bu Vao&ang nu s+a lăsat înşelat pe de+a+ntregul# l şi+a
e'primat în mod pu&lic şocul pe care l+a avut la vederea condiţiilor de viaţă
laie ti&etanilor şi c,iar a între&at dacă toţi &anii trimişi %i&etului au fost
aruncaţi pe apa (âm&etei# A continuat prin a promite retragerea a optzeci şi
cinci la sută din cadrele staţionate în %i&etul ocupat#
<rea puţin s+a mai auzit despre aceste măsuri propuse# Ascendenţa lui
Bu Vao&ang nu a durat mult şi ulterior a fost forţat să demisioneze din funcţia
de (ecretar ?eneral al <artidului -omunist -,inez# (unt însă foarte
recunoscător memoriei sale pentru cura*ul de care a dat dovadă când A#
2ecunoscut greşelile -,inei în %i&et# 6aptul că a făcut acest lucru este o
evidenţă clară precum că nu toată lumea, c,iar şi din rândul conducătorilor
c,inezi, susţine politica e'ternă represivă a ?uvernului# $ar dacă
recunoaşterea lui Bu Vao&ang nu a avut un impact de durată în pro&lema
%i&etului, raportul pregătit de prima delegaţie, după întoarcerea sa în
$,armsala pe la fnele lui $ecem&rie, a avut cu siguranţă#
-ând m+am întors din două lungi călătorii pe cont propriu Hîn 2usia,
Mongolia, ?recia, lveţia şi în fnal (tatele 9niteI în octom&rie 19Z9, cei cinci
mem&rii ai delegaţiei se întorseseră# Au adus cu ei sute de role de flme,
multe ore de conversaţie înregistrate, şi destule informaţii generale pentru a
ocupa multe luni cu colaţionare, rectifcare şi analiză# i au adus totodată mai
mult de şapte mii de scrisori de la ti&etani pentru familiile lor din e'il F prima
oară când a sosit poşta din %i&et în decurs de mai mult de douăzeci de ani#
$in păcate, impresiile lor despre 5noul7 %i&et au fost e'trem de
negative, în timp ce erau asaltaţi de ti&etani înlăcrimaţi pe oriunde treceau,
ei vedeau din a&undenţă urmele modului în care autorităţile c,ineze
încercaseră sistematic şi fără milă să distrugă cultura noastră străvec,e, în
plus, ei s+au lăfăit pe seama a nenumăraMţi ani de lipsuri, foamete în masă,
e'ecuţii pu&lice, violări grosolane şi dezgustătoare ale drepturilor omului,
dintre care cele mai mic,au inclus răpirea copiilor, fe pentru a f duşi în
lagăre de muncă silnică, fe spre 5educare7 în -,ina, întemniţarea cetăţenilor
nevinovaţi şi moartea a mii de călugări şi maici în lagăre de concentrare# ra
un pomelnic înfricoşător, ilustrat grafc cu zeci de fotografi de la mănăstirile
de călugări şi de la cele de maici, aduse actualmente la rang de grămezi de
moloz, sau transformate în ,am&are de cereale sau gra*duri pentru animale#
=nsă, în faţa acestor informaţii, autorităţile c,ineze ne+au dat de înţeles
că nu vor să audă nici un fel de critici nici de la delegaţi, nici de la vreun alt
ti&etan din comunitatea refugiată# Atâta timp cât rămâneam în e'terior, nu
aveam nici un drept să criticăm ceea ce se petrece în interior, au declarat ei#
-ând )o&sang (amten mi+a relatat acest lucru, mi+am amintit de un incident
care a avut loc în timpul anilor ML0# : ofcialitate ti&etană a fost între&ată de
către un mem&ru de <artid c,inez, care era părerea sa despre conducerea
c,ineză din %i&et, 5întâi lăsaţi+mă să plec din ţară7, a răspuns ti&etanul, 5şi
apoi vă voi răspunde7#
1C%4) $4" %4;% YD1
Ci totuşi este drept să spunem că delegaţia a adus cu sine câteva
informaţii îm&ucurătoare# (pre e'emplu, în timp ce se a.aseră în ;ei*ing, au
întâlnit un număr de tineri studenţi care au fost educaţi în spiritul <artidului
-omunist# $ar în loc ca ei să fe devotaţi în întregime politicii Mar'iste şi pro+
c,ineze, ei s+au dovedit a f devotaţi în totalitate cauzei pentru eli&erarea
%i&etului# Ci, *udecând după nenumăratele e'emple când simpli cetăţeni
ti&etani au sfdat autorităţile c,ineze, e'primându+şi iu&irea şi respectul faţă
de $alai )ama, spiritul oamenilor era departe de a f înfrânt# $e fapt, se pare
că aceste e'perienţe disperate au servit doar pentru a le întări ,otărârea#
9n alt eveniment pozitiv c,iar şi pentru prima delegaţie, l+a constituit
întâlnirea lor la ;ei*ing cu <anc,en )ama# l fusese tratat cu mare cruzime de
către autorităţile c,ineze şi le+a arătat celor cinci compatrioţi ai săi cicatricele
care i+au fost provocate pe corp în timpul torturii# l le+a e'plicat că după
plecarea mea în e'il, mănăstirea sa de la %as,il,u,po a fost citată de A<#
$ar după ce a început să+i critice pe noii noştri stăpâni, s+au trimis trupe#
Apoi, în timpul anului 19UY, i s+a spus să+mi ia locul de <reşedinte al
-omitetului $irector# l a refuzat, trimiţându+i în sc,im& <reşedintelui Mao un
memorandum de nemulţumire cu o lungime de Z0#000 de caractere# 9lterior
a fost îndepărtat din funcţie Hdeşi Mao l+a asigurat cu neruşinare că
o&servaţiile sale vor f luate în seamăI, iar cei câţiva călugări îngri*itori care s+
au întors la %as,il,unpo au fost arestaţi şi acuzaţi de activităţi criminale şi
e'puşi spre a f maltrataţi în faţa oamenilor din (,igatse#
)a începutul anului 19UD, lui <anc,en )ama i s+a dat ocazia de a se
rea&ilita# A fost invitat să ţină un discurs oamenilor din ),asaMân timpul
festivalului MonAâm, care tre&uia să ai&ă loc într+o, singură zi# A fost de acord,
însă, spre nedumerirea autorităţilor c,ineze, el a anunţat mulţimii adunate că
$alai )ama era cu adevărat un conducător al poporului ti&etan# l şi+a
înc,eiat discursul cu un strigăt însu.eţit de 5%răiască $alai )amaQ7 A fost
arestat îmediat şi, după o *udecată ţinută în secret ce a durat şaptesprezece
zile, a dispărut de la vedere# Mulţi oameni s+au temut că şi el a fost omorât#
$ar acum a ieşit la iveală că a fost pus la început su& arest la domiciliu,
înainteMde a f întemniţat ulterior în înc,isoarea cu ma'imum de securitate
din -,ina, unde a fost supus unei torturi intensive şi unei 5reeducări7 politice#
-ondiţiile au fost atât de dure, încât a încercat să se sinucidă de mai multe
ori#
$eci, <anc,en )ama era în viaţă şi relativ &ine# $ar delegaţii au
o&servat că însăşi sănătatea %i&etului era precară# ste adevărat, că
economia ţării fusese transformată şi că e'istau mai multe lucruri din punct
de vedere material# $ar acestea nu aduceau nici un folos ti&etanilor, întrucât
toate produsele erau în mâinile ocupanţilor c,inezi# (pre e'emplu, e'istau
acum fa&rici cum nu mai e'istaseră până acum, dar tot ceea ce produceau
mergea în -,ina# 4ar fa&ricile în sine erau amplasate astfel, încât nu se ţinea
cont de nimic altceva decât de proft, cu rezultate previzi&ile şi invers
proporţionale asupra mediului# Acelaşi lucru se poate spune şi despre
,idrocentralele electrice# Mai mult, reşedinţele c,inezilor din fecare oraş erau
inundate de lumină, în timp ce, c,iar şi în ),asa, în cartierul ti&etanilor nu se
putea găsi într+o cameră mai mult de un &ec de 1L până la Y0 ` în funcţiune#
Acestea se stingeau de multe ori în timpul iernii, când energia electrică era
deviată spre a servi necesarul preponderent din restul oraşului#
=n ceea ce priveşte agricultura, c,inezii au insistat să fe semănat grâu
în loc de recolta tradiţională de orz# Aceasta din cauză, că c,inezii mâncau
maJdegra&ă grâu decât orz# Aşadar, mulţumită noilor metode intensive de
agricultură, erau realizate şi o recoltă sau două record F urmată de ani de
foamete# Aceste sc,im&ări au determinat eroziunea rapidă a stratului de sol
de suprafaţă fn şi fertil, lăsând mile întregi de deşert#
Alte resurse ale solului, cum ar f fondul forestier, au fost e'ploatate în
mod similar# $in 19LL, s+a estimat că au fost tăiaţi aproape cincizeci de
milioane de copaci şi multe milioane de acri curăţate de vegetaţie#
?ospodăriile animaliere s+au îm&unătăţit în mod dramatic F în anumite locuri
se găseau un număr de zece ori mai mare, care se ,rănea pe aceeaşi
suprafaţă de păşuni ca şi în trecut# $ar în alte locuri, e'ploatarea e'agerată a
mediului a însemnat că întinderi întregi nu mai puteau f folosite pentru
păşunat# -a urmare, s+au distrus multe verigi din lanţul ecologic# 1eşnic
prezentele turme de căprioare de odinioară, 3>ang şi drong, aproape că au
dispărut, iar cârdurile uriaşe de gâşte şi raţe care constituiseră o imagine atât
de familiară, nu mai pot f văzute#
=n privinţa sănătăţii, era clar că e'ista de acum un număr considera&il
de spitale, întocmai cum spuseseră c,inezii# $ar aceştia practicau o
discriminare făţişă în favoarea populaţiei imigrante# Ci dacă un c,inez avea
nevoie de sânge pentru transfuzie, acesta era e'tras de la 5donatorii7
ti&etani#
'istau şi mult mai multe şcoli decât au fost vreodată# $ar din nou,
programul educaţional a fost denaturat în favoarea c,inezilor# (pre e'emplu,
prima delegaţie a auzit istorisiri despre modul în care, în scopul o&ţinerii de
fonduri de la administraţia centrală, autorităţile c,ineze locale
1C%4) $4" %4;% YDR au pretins că îm&unătăţeau condiţiile pentru
ti&etani# ;anii erau atunci, folosiţi pentru a+şi asigura proprii copii, în ceea ce
privea sistemul educaţional, ma*oritatea acestuia se desfăşura în lim&a
c,ineză# (e promisese că lim&a ti&etană în sine va f eliminată 5în decurs de
cincisprezece ani7, în realitate, multe dintre şcoli nu erau altceva decât, mai
degra&ă ta&ere de muncă pentru copii# (ingurii care &enefciau cu adevărat
de o şcolarizare adecvată erau cei apro'imativ o mie cinci sute dintre cei mai
promiţători ca nivel intelectual, care erau trimişi în mod forţat în aşezăminte
din -,ina, pe temeiul faptului că acest lucru va susţine 5unitatea7#
$elegaţii au găsit totodată că sistemul de comunicaţii de pe întregul
teritoriu al %i&etului fusese transformat în mod dramatic# 'istau drumuri ce
stră&ăteau ţara în lung şi+n lat, unind aproape toate aşezările# rau mii de
ve,icule totodată, în special camioane de capacitate mare F dar toate
aparţinând ?uvernului c,inez# <entru ti&etanii de rând însă, deplasarea era
imposi&ilă fără permisie# (igur, că regulile au fost destinse întrucâtva de
curând, dar foarte puţini puteau profta de acestea#
=n mod similar, deşi &unurile de consum erau disponi&ile, numai o
mână de ti&etani îşi puteau permite aşa ceva# Marea ma*oritate trăiau într+o
stare de sărăcie deplora&ilă şi demnă de compătimire# $elegaţii auziseră cum
până nu demult, raţiile de ,rană fuseseră atât de mici, încât o cotă pe treizeci
de zile a&ia de putea f împărţită pentru douăzeci# $upă aceea, oamenii erau
o&ligaţi să mănânce iar&ă sau frunze# 2aţia de unt pe o lună, spre e'emplu,
care pe vremuri s+ar f folosit ia o singură masă de ceai, putea f între&uinţată
doar pentru a+şi unge &uzele# Ci oriunde se duceau, delegaţii au găsit
populaţia locală oprită din creştere din cauza malnutriţiei şi îm&răcată
literalmente în zdrenţe# "u mai tre&uie spus că lipseau ornamentele vesele şi
&ucăţile de nestemate F cercei şi altele pe care c,iar şi cel mai sărac ti&etan
le deţinea în vremurile de odinioară#
=n plus faţă de aceste greutăţi e'traordinare, oamenilor li se luau nişte
ta'e incredi&ile, deşi acestea, &ineînţeles, nu erau numite ta'e8 erau 5c,irie7
sau aşa ceva# -,iar şi nomazii erau o&ligaţi să plătească pentru privilegiile lor
precare# <er total, programul economic al -,inei pentru %i&et era în sine o
formă de tortură#
Ci ca şi când acestea nu ar f fost îndea*uns, în ceea ce priveşte cultura
ti&etană, delegaţii au a.at că aceasta a fost suprimată cu &rutalitate# (pre
e'emplu, singurile cântece permise erau imnurile politice de laudă, cântate
pe melodii c,ineze# 2eligia fusese interzisă# Mii de mănăstiri de călugări şi de
maici au fost profanate# i au auzit cum acestea au fost puse în practică
X sistematic de la sfârşitul anilor ML0 încoace# 6iecare clădire fusese
vizitată mai întâi de funcţionari care s+au documentat despre conţinutul
acestora#
Au fost apoi urmaţi de ec,ipe de muncitori care au încărcat lucrurile ce
puteau f valorifcate imediat în camioane care se duceau direct în -,ina,
unde proftul era topit pentru lingouri, sau vândut pe piaţa internaţională de
artă în sc,im&ul valutei forte# Apoi, fuseseră trimişi alţi lucrători pentru a lua
orice alte materiale care puteau f folositoare, inclusiv ţigla de pe acoperişuri
şi c,eresteaua, în fnal, mem&rii populaţiei locale erau forţaţi să+şi manifeste
dispreţul 5faţă de vec,ea societate7 şi de călugării 5corupţi7, în decurs de
câteva săptămâni, nu mai rămăsese nimic, decât mormane de moloz# 5
-onţinutul acestor mănăstiri reprezentase averea disponi&ilă reală a
%i&etului# %imp de secole, acestea au adunat donaţiile generaţiilor care s+au
succedat şi ale căror familii dădeau tot ce puteau# Acum, toate au dispărut în
stomacul nesătul al naţiunii c,ineze#
"emulţumindu+se nici cu acestea, autorităţile c,ineze s+au ,otărât să
controleze şi populaţia ti&etană# (+a impus o limită de doi copii pe familie şi
în %i&et Hnu doar în -,ina în sine, cum s+a afrmatI# -ei care depăşeau
această cotă erau trimişi la tratamente medicale ca acelea cunoscute su&
denumirea de 5măcelăria7 din ?>antse, unde femeile însărcinate avortau
forţat înainte de a f aduse la sterilitate, într+adevăr, multe femei au fost
forţate să folosească metode contaceptive, după cum se cunoaşte acum de
la cele sosite recent din %i&et, la care s+a descoperit că au avut implantate
dispozitive intrauterine din cupru# "eprelucrat#
Ci când oamenii s+au răsculat revoltaţi, ceea ce au făcut în diverse
ocazii după 19L9, sate întregi au fost distruse, locuitorii acestora ucişi, în
timp ce zeci de mii de oameni rămaşi în viaţă au fost întemniţaţi# Acolo erau
ţinuţi în cele mai respingătoare condiţii, duşi la muncă silnică în timpul zilei,
la şedinţe de t,amzing până noaptea târziu, şi numai porţii de înfometare
drept ,rană# u însumi am stat de vor&ă de atunci cu un număr de oameni
care au fost luaţi prizonieri de c,inezi# 9nul dintre aceştia era $r# %enzin
-,oedra3, care fusese numit medicul meu secundar la sfârşitul anilor ML0#
-ând s+a dus la ;ei*ing prima misiune de control, am cerut ca aceştia să
roage autorităţile ca el să fe eli&erat şi să i se permită să rni se alăture în
refugiu#
)a început nu s+a ales nimic de cererea mea, dar un an mai târziu a fost
eli&erat în cele din urmă şi, pe la sfârşitul lui 19\0, el a venit în $,armsala#
4storisirile sale despre cruzime şi degradare erau aproape incredi&ile#
1C%4) $4" %4;%
6usese de multe ori pe punctul de a muri de foame în timpul celor
douăzeci de ani de întemniţare# Mi+a povestit cum el şi colegii săi de celulă
fuseseră siliţi să+şi mănânce ,ainele drept ,rană, şi cum un deţinut, cu care
stătuse în spital în acelaşi timp, fusese atât de disperat, încât atunci când a
zărit uri lim&ric în scaunul său sărăcăcios, l+a spălat şi l+a mâncat#
"u repet aceste informaţii în mod gratuit# (criu acestea în calitatea
mea de călugăr ;udd,ist nu pentru că vreau să intru în con.ict cu fraţii şi
surorile mele din -,ina, ci pentru că vreau să educ oamenii# 'istă cu
siguranţă mulţi c,inezi &uni care nu ştiu nimic despre situaţia reală din %i&et#
Ci nici nu relatez aceste fapte sinistre din amărăciune# $impotrivă, aceste
lucruri s+au petrecut de*a, deci nu se mai poate face nimic, decât să privim în
viitor#
$e la întoarcerea primei misiuni de cercetare a faptelor s+au scurs de*a
mai mult de zece ani, iar relatările lor au fost confrmate de alte numeroase
surse, inclusiv de delegaţii ti&etane, *urnalişti străini şi turişti, precum şi de
c,inezi simpatizanţi# $in nefericire, în acest interval, deşi s+a mai realizat un
progres material, ta&loul s+a înrăutăţit în multe feluri#
"oi ştim că mai mult de R00#000 de trupe c,ineze staţionează şi astăzi
în %i&et, multe dintre ele de+a lungul mult+disputatei graniţe cu 4ndia, precum
şi cel puţin L0#000 staţionate la distanţă de o zi de ),asa# <e deasupra, -,ina
îşi menţine cel puţin o treime din armamentul său nuclear pe pământ ti&etan#
Ci întrucât %i&etul conţine unul dintre cele mai &ogate zăcăminte de uraniu,
c,inezii vor e'ploata zone largi ale ţării prin activitatea lor de minerit,
indiferent de pierderile radioactive# =n Amdo, provincia nord+estică unde m+
am născut, e'istă cel mai mare gulag cunoscut omenirii F îndea*uns de mare,
conform unor estimări, pentru a servi la cazarea a zece milioane de
prizonieri# L
Ci urmând un program masiv de imigrare, populaţia c,ineză din %i&et o
depăşeşte astăzi pe cea ti&etană# -oncetăţenii mei sunt astăzi ameninţaţi de
gravul pericol de a deveni nimic altceva, decât o atracţie turistică în propria
lor ţară#
-A<4%:)9) <A4(<2O-
4niţiative pentru pace
-) $+A $:9A şt de+a treia misiuni de anc,etă au părăsit 4ndia
pentru a merge în %i&et în timpul lunii mai 19\0# 9na era comusă din tineri,
cea de+a doua din profesori, în primul caz, am vrut să încerc să e'trag
impresii despre modul în care apărea situaţia din %i&et în oc,ii unor persoane
ale căror viziune avea prospeţimea tinereţii, în cel de+al doilea, am vrut să
ştiu care erau perspectivele tinerilor din %i&etul însuşi#
$in păcate, misiunea tinerilor nu şi+a putut înc,eia investigaţiile# -ând
ti&etanii au început să apară cu forţa pentru a+i întâmpina pe refugiaţi şi a+i
demasca pe c,inezi, autorităţile i+au acuzat pe delegaţi de a f incitat masele
la acte de sfdare şi au e'pulzat delegaţia din %i&et su& prete'tul de a f pus
în pericol 5unitatea <atriei Mume7# "atural, că am fost mâ,nit de această
turnură a evenimentelor# $eparte de a 5discerne adevărul de fapte7, se părea
că c,inezii erau ,otărâţi să ignore complet faptele# $ar cel puţin această
e'pulzare dovedea că luaseră seamă de sentimentele ti&etanilor#
A treia delegaţie, care era condusă de sora mea, Xetsun <erna, a putut
totuşi să rămână# )a întoarcerea în $,armsala în octom&rie 19\0,
constatările sale arătau clar faptul că deşi se realizase în decursul ultimilor
douăzeci+de ani o oarecare îm&unătăţire în standardul general de educaţie,
aceasta nu prea constituia o &inecuvântare/ se pare că în viziunea c,inezilor,
adevărata valoare a lecturii o constituia facilitatea citirii de către copii a
ideilor <reşedintelui Mao, iar a scrierii F aceea de a le oferi prile*ul de a face
5confesiuni7#
=n general, informaţiile culese de misiunile de constatare au scos la
iveală 5nu numai nivelul de constrângere la care fusese supus %i&etul de
-,ina, dar şi faptul că nivelul de trai al ti&etanilor continua să fe mizera&il# Ci
deşi comparativ cu nivelul de trai din precedenţii douăzeci de ani situaţia
4"4N4A%41 <"%29 <A- YDZ s+a îm&unătăţit neîndoios, era evident că
autorităţile c,ineze încă îi considerau pe ti&etani 5înapoiaţi, ignoranţi, cruzi şi
&ar&ari7, după cum afrmau ei#
A
=n anul 19\1 a murit mama mea, după o scurtă perioadă de
convalescenţă, precedată de un atac vascular# %oată viaţa sa îndelungată Hera
la fel de în vârstă ca şi secolulI s+a &ucurat de o sănătate &ună, astfel că
ţintuirea la pat constituia pentru ea o e'perienţă nouă# =nsemna că pentru
prima oară depindea de ceilalţi, înainte, mama mea şi+a purtat mereu singură
de gri*ă# (pre e'emplu, întrucât i+a plăcut să se scoale de dimineaţă, ea nu le+
a cerut acelaşi lucru şi servitorilor, pregătindu+şi mereu singură ceaiul de
dimineaţă, în ciuda unei înc,eieturi &olnave, care îi îngreuna situaţia#
=n timpul ultimilor luni din viaţă, %enzin -,oeg>al, care pe atunci locuia
la ea, a între&at+o destul de candid, care dintre copiii ei era cel preferat# -red
că spera ca el să fe cel nominalizat# $ar nu, i+a răspuns că era )o&sang
(amten# (pun această poveste, nu numai pentru că, atunci când fratele meu
mai mic mi+a relatat aceste lucruri, m+am gândit şi eu că aş putea f
candidatul, ci şi pentru faptul că, după cum a reieşit, )o&sang (amten a fost
singurul dintre copiii săi care a fost de faţă la trecerea ei# u însumi o
văzusem cu puţin timp înainte, când m+am dus la coli&a ei, dar la momentul
respectiv eram în ;od, ?a>a#
$e îndată ce am auzit vestea, am început să mă rog pentru a avea d
reîncarnare &ună# Mi s+au alăturat toţi ti&etanii de faţă/ era foarte mişcător să
vezi profunzimea sentimentelor arătate de toţi aceşti oameni# vident, că
?uvernul mi+a trimis şi el o scrisoare de condoleanţe# Aceasta îi era adresată
lui )ing 2inpoc,â, care tre&uia să+mi aducă vestea# $ar dintr+un anumit
motiv, mi s+a adus direct mie# A urmat un incident amuzant# $upă ce am citit
scrisoarea, i+am dat+o şi lui# -ând el, la rândul său, a citit scrisoarea, a venit
încurcat spre mine şi, scărpinându+se în cap, a spus8 51ăd că eu, ar f tre&uit
să vă înmânez această scrisoare, nu invers# Acum ce se cuvine să fac!7 A fost
singura dată când lui )ing 2inpoc,e i+a pierit graiul#
Am fost desigur foarte întristat de moartea mamei mele# : văzusem
din ce în ce mai puţin pe măsură ce se scurseseră anii, iar presiunile impuse
de munca şi îndatoririle mele crescuseră, însă am rămas apropiaţi spiritual,
astfel că am simţit o mare pierdere F întocmai ca de fecare dată, când murea
vreunul dintre cei mai în vârstă din antura*ul meu# $esigur, cu timpul,
generaţia mai vârstnică se duce, aşa cum e şi fresc# $in ce în ce mai des
sunt încon*urat de oameni mai tineri ca mine# $e fapt, media de vârstă a
administraţiei mele este su& treizeci şi cinci de ani# -red că acest lucru este
&ine din multe puncte de vedere# <rovocările ridicate de situaţia de astăzi din
%i&et, necesită nişte minţi moderne# %otodată, este greu pentru oamenii care
au crescut în vec,iul %i&et să înţeleagă ce se întâmplă acolo# ste mai &ine ca
cei care se ocupă de aceste pro&leme să nu ai&ă povara amintirilor, în plus,
este de datoria copiilor noştri să recâştige independenţa de drept a %i&etului
şi ei sunt cei care tre&uie să continue lupta, dacă mai doresc acest lucru#
)a începutul lui aprilie 19\Y, un grup de trei mem&ri de negociatori din
$,armsala a z&urat la ;ei*ing pentru discuţii pe tema viitorului %i&etului# ra
condus de*uc,en %,u&ten "amg>al, pe atunci un mem&ru mai vârstnic al
@as,ag+ului# rau cu el <,untsong %as,i %a3la, anteriorul @usun $epon al
meu, care fusese unul din interpreţii lui "ga&o "ga0ang Xigme în 19L1 şi )odi
?>altsen ?>ari, <reşedinte al -,etui ),en3,ang, Adunarea <oporului %i&etan#
Acolo ei s+au întâlnit cu mem&rii superiori ai ?uvernului -,inez, în vederea
clarifcării poziţiei am&elor părţi#
<rintre punctele care s+au pus în discuţie de către ti&etani erau, mai
întâi, faptele istorice referitoare la patria noastră# i le+au reamintit c,inezilor
că, din punct de vedere istoric, %i&etul a fost întotdeauna separat de -,ina,
un fapt care a fost recunoscut în mod implicit, în momentul în care -,ina
impusese 5Acordul7 în Captesprezece <uncte, în al doilea rând, negociatorii
au afrmat că, în ciuda 5progresului7 din %i&et, răspândit cu voce tare cu o
e'agerare scandaloasă, în realitate ti&etanii erau complet nemulţumiţi# <e
&aza acestor fapte, ei au sugerat, că rămânea la latitudinea -,inei să
găsească o nouă a&ordare care să facă cunoscută realitatea#
9nul dintre negociatori a între&at totodată dacă ti&etanii, în ciuda
diferenţei de rasă, nu ar tre&ui să ai&ă aceleaşi drepturi, dacă nu mai multe,
decât a afrmat ?uvernul -,inez că era pregătit să garanteze oamenilor săi
din %ai0an# 4 s+a răspuns că aceste oferte fuseseră făcute %ai0anului, întrucât
nu fusese încă 5eli&erat7# 5$ar %i&etul se a.ă de*a pe gloriosuldrum al
(ocialismului7#
$in nefericire, a reieşit că în ceea ce îi privea, c,inezii nu aveau nimic
esenţial de spus# i i+au dăscălit pe delegaţi şi ne+au acuzat de folosirea
pro&elor aduse de misiunile de constatare pentru a distorsiona adevărul# %ot
ceea ce doreau ei cu adevărat să discute era întoarcerea lui $alai )ama#
-ătre sfârşitul acesteia, ei au realizat următoarea listă de cinci puncte în
privinţa viitorului meu statut8 l# $alai )ama tre&uia să ai&ă convingerea că
-,ina a intrat într+un
4"4N4A%41 <"%29 <A- YD9 nou stadiu de sta&ilitate politică pe
termen lung, de creştere economică constantă şi a*utor mutual între toate
naţionalităţile#
Y# $alai )ama şi reprezentanţii săi tre&uie să fe desc,işi şi sinceri faţă
de ?uvernul -entral, nu să &ată câmpii# "u mai tre&uie să e'iste nici un fel
de am&iguităţi în privinţa evenimentelor din 19L9#
R# Autorităţile centrale ar întâmpina cu sinceritate pe $alai )ama şi pe
cei care l+au urmat# Aceasta se &azează pe speranţa că ei vor contri&ui la
susţinerea unităţii -,inei, la promovarea solidarităţii dintre Ban şi
naţionalităţile ti&etane, precum şi între toate naţionalităţile deopotrivă, şi la
promovarea programului de modernizare#
D# $alai )ama se va &ucura de acelaşi statut politic şi condiţii de trai ca
şi înainte de 19L9# (e propune ca el să+nu mai meargă în %i&et sau să deţină
posturi locale acolo# $esigur, că se poate duce înapoi în %i&et din când în
când# (uccesorii săi nu tre&uie să+şi facă pro&leme în privinţa slu*&elor şi
condiţiilor de trai# Acestea vor f mai &une ca în trecut#
L# -ând $alai )ama va dori să se întoarcă, el va putea să anunţe acest
lucru printr+un comunicat scurt de presă# 2ămâne la latitudinea sa să decidă
ce va dori să declare în comunicat#
Apoi, după ce delegaţii s+au întors în $,armsala, ?uvernul -,inez A#
<u&licat o versiune mult denaturată a dez&aterilor, care se referea la
punctele noastre de vedere ca find 5separatiste7, 5reacţionare7 şi 5respinse
de populaţia c,ineză şi în modul cel mai categoric de ti&etani7# =ncepea să
pară că 5noua7 politică a -,inei în privinţa %i&etului era mult mai îngustă
decât o arătau evenimentele de la sfârşitul anilor MZ0# $upă cum spune un
vec,i prover& ti&etan8 5în faţă îţi arată za,ăr, iar în gură îţi pune ceară de
pecete7#
=n ceea ce privea cele cinci puncte referitoare la mine, nu înţeleg oare
de ce c,inezii credeau că statutul meu personal reprezenta ceva pentru
mine# <e tot parcursul luptei, eu nu am fost îngri*orat din cauza mea, ci m+am
z&ătut pentru drepturile, &unăstarea şi li&ertatea celor şase milioane de
concetăţeni ai mei# Motivaţia acestui lucru nu constă doar dintr+o simplă
preocupare faţă de graniţe şi aşa mai departe# a constă în credinţa mea că
cel mai important lucru pentru omenire este propria sa creativitate# -red în
continuare că pentru a putea pune în practică această creativitate, oamenii
au nevoie să fe li&eri# u am li&ertate în e'il# Ci, ca refugiat de mai mult de
treizeci şi unu de ani, am învăţat ceva despre valoarea sa# $e aceea, ar f
greşit din partea mea să mă întorc în %i&et, înainte ca toţi ti&etanii să se
&ucure de aceeaşi li&ertate în propria lor ţară#
</
%otuşi, în ciuda naturii neproductive a acestor discuţii cu administraţia
c,ineză, am ,otărât că voi face o scurtă e'cursie în %i&et, dacă acest lucru
era acceptat de ;ei*ing# $oream să vor&esc cu oamenii mei şi să a.u eu
însumi care era situaţia reală# 2ăspunsul a fost favora&il, şi s+au făcut
pregătiri pentru un grup care să meargă în 19\D înaintea vizitei mele, care
urma să ai&ă loc la un an după aceasta#
=ntre timp, datorită ridicării restricţiilor de călătorie, un număr
considera&il de ti&etani a început să a*ungă în 4ndia# i au continuat să vină,
deşi din ce în ce mai puţini# )a vremea când scriu aceste rânduri, au
întreprins călătoria apro'imativ 10#000 de persoane, iar mai mult de
*umătate, în special tineri care doreau să profte de educaţia pe care le+o
oferea şcolile şi universităţile noastre monastice, au rămas# $intre cei care s+
au întors, ma*oritatea a făcut+o find o&ligată de diverse motive#
u încerc să+i întâmpin personal pe toţi aceşti vizitatori şi noi sosiţi din
%i&et# 6ără e'cepţie, întâlnirile noastre sunt foarte emoţionante8 ma*oritatea
sunt oameni trişti, inocenţi, zdrenţuiţi şi săraci, îi între& mereu despre viaţa
lor şi a familiilor lor# Ci întotdeauna răspunsurile sunt înlăcrimate F unii de+a
dreptul ,o,otind în timp ce+şi istorisesc poveştile lor *alnice#
Am început să întâmpin totodată în această perioadă un număr
crescând de turişti care au fost în %i&et# <entru prima oară în istorie, străinii
Hîn ma*oritate vesticiI au avut un acces limitat la %ărâmul zăpezilor# $in
nefericire, autorităţile c,ineze au impus restricţii severe de la &un început, în
afara perioadei iniţiale de politică cu uşi desc,ise, intrarea era aproape
imposi&ilă, cu e'cepţia unor grupuri cu intinerar planifcat# Ci odată intraţi,
numărul de locuri desc,is vizitatorilor era strict limitat# Mai mult, contactul cu
ti&etanii era minimal, întrucât marea ma*oritate a camerelor disponi&ile erau
în locuri deţinute şi conduse de c,inezi# -ei câţiva ti&etani care lucrau în
aceste gospodării erau anga*aţi în posturi de servitori#
%oate acestea au fost F şi continuă să fe F o frână# Mai rău, g,izii
c,inezi arată oamenilor în mod inevita&il, numai acele mănăstiri care au fost
sau sunt în reconstrucţie# i nu pot vedea miile ce se a.ă încă în ruină# ste
drept că în special în interiorul şi în *urul ),asei s+au restaurat multe lucruri în
ultimii zece ani şi ceva# $ar nu cinismul mă îndeamnă să spun că este în
mare parte spre &enefciul grupurilor de vizitatori, întrucât călugării care au
acces în aceste clădiri renovate sunt, noi ştim, păziţi cu atenţie de autorităţi
şi întrucât, în loc să studieze, ei înşişi efectuează munca de restaurare Hcu
&ani donaţi în principal de persoane particulareI, ci aceasta este unica
concluzie ce se poate impune#
4"4N4A%41 <"%29 <A- YL1
$atorită g,izilor dresaţi cu gri*ă, puţini turişti înţeleg vreodată acest
lucru# Ci dacă aceştia întrea&ă de ce este necesară o atât de îndelungată
activitate de restaurare, li se spune că, din păcate, e'cesele 2evoluţiei
-ulturale au pătruns şi în %i&et, dar că poporul c,inez care regretă cu
adevărat evenimentele petrecute su& conducerea ?rupului celor <atru, ia
toate măsurile necesare pentru a îndepărta aceste greşeli teri&ile# "u se
afrmă niciodată că ma*oritatea distrugerilor s+au realizat cu mult înainte de
2evoluţia -ulturală#
$in nefericire, pentru ma*oritatea vizitatorilor, %i&etul reprezintă
pro&a&il ceva mai mult decât o distracţie e'otică, încă p ştampilă în paşaport#
i văd îndea*uns de multe mănăstiri ca să+şi satisfacă curiozitatea şi
îndea*uns de mulţi pelerini înveşmântaţi multicolor ce le vizitează, pentru a
îndepărta orice suspiciune pe care ar avea+o# =nsă, dacă aceste lucruri sunt
adevărate pentru ma*oritatea lucrurilor, nu este adevărat în privinţa tuturor
lucrurilor# Ci în acesta constă adevăratul &enefciu al turismului din %i&et# "u
are nimic de+a face cu economia sau statistica, ci mai degra&ă cu micul
procenta* de vizitatori care au o imaginaţie şi o curiozitate reale# i sunt cei
care proftă de ocazie pentru a se strecura de lângă însoţitorii lor şi privesc
acolo unde nu au voie şi mai ales, aud informaţii pe care nu ar tre&ui să le
audă#
=ntre 19\1 şi 19\Z, numărul celor care au vizitat %i&etul a crescut de la
l#L00 la DR#000 pe an# $e la cei care ne+au contactat ulterior în e'il, am a.at
că era o mică &ază de susţinere a 5li&eralismului7 în -,ina, %i&etanilor încă
nu li se permitea să vor&ească li&er# Ci deşi în particular oamenii se opuneau
în mod limpede ocupării ţării lor de către c,inezi, ei nu îndrăzneau s+o afrme
şi în pu&lic, în plus, accesul lor la informaţie era controlat cu stricteţe, aşa
cum era şi practica religiei# A fost nevoie de puţină o&iectivitate pentru a
vedea că %i&etul era un stat totalitar unde oamenii erau terorizaţi ca să se
supună# Astfel, ei au continuat să trăiască în teamă, în ciuda promisiunilor
unei reforme reale imediat după moartea lui Mao# Ci acum ei sunt mulţumiţi
cu in.u'ul crescând al imigranţilor c,inezi care ameninţă să+i îng,ită#
Mulţi vizitatori pe care i+am întâlnit ulterior, spuneau că ei fuseseră în
general favora&ili -,inei înainte de a merge acolo, dar şi+au sc,im&at opinia
în urma celor văzute, în mod similar, mulţi au afrmat că deşi nu se interesau
de politică în mod special, se simţeau o&ligaţi acum să+şi sc,im&e atitudinea,
îmi amintesc în special de un norvegian care mi+a mărturisit că la început îi
admirase pe c,inezi pentru distrugerea religiei# $ar acum că a mers pentru a
doua oară în ),asa, a putut vedea cu adevărat ce se întâmplase# ra ceva,
între&a el, ce putea face pentru a+mi a*uta poporul! 4+am răspuns şi lui, aşa
cum le+am răspuns tuturor celor care fuseseră în %i&et şi puseseră apoi
această între&are, că cel mai &un lucru era să spună adevărul despre ceea ce
văzuseră la cât mai mulţi oameni posi&il, în acest fel, imaginea lumii despre
situaţia %i&etului se va sc,im&a cu timpul#
$upă veştile pe care le+am primit atât de la noii sosiţi cât şi de la turiştii
pe care i+am întâlnit, nu am fost deloc surprins să aud în septem&rie 19\R
despre un nou val de represiuni în -,ina şi %i&et# Au avut loc e'ecuţii în#
),asa, (,igatse şi ?>antse, urmate ulterior de arestări în -,amdo şi @arze#
$upă câte se pare, înă&uşirea răzvrătirilor Hcare a avut loc şi în -,inaI era
îndreptată împotriva 5elementelor criminale şi anti+sociale7, dar aceasta
însemna clar că era vor&a de dizidenţi, însă, deşi acestea păreau a indica o
asprire a atitudinii autorităţilor c,ineze, e'ista şi un aspect pozitiv al veştilor#
<entru prima oară, informaţiile despre activitatea -,inei în %i&et erau
răspândite prin presa internaţională, căreia i se permisese de curând să
trimită corespondenţi în %i&et#
(imţind că această nouă teroare semnaliza o întoarcere în trecut, la
metodele aspre ale erei lui Mao, populaţia refugiată a reacţionat puternic Au
avut loc demonstraţii de protest în masă pe străzile din $el,i precum şi în
toate aşezările din 4ndia, în ceea ce mă privea, era prea devreme ca să afrm
că această &rutalitate reprezenta doar o scăpare a conservatorilor pentru a
se împotrivi regimului lui $eng Kiao+ping, sau că %i&etul reintra într+o
perioadă de întuneric# $ar era evident că grupul care tre&uia să plece
înaintea călătoriei mele, nu se mai putea duce# 9lterior, nici aceasta nu a
avut loc#
<ână în mai 19\D a reieşit clar că politica -,inei în privinţa %i&etului a
suferit o sc,im&are radicală, în directă contradicţie cu promisiunile lui Bu
Vao&ang de a reduce la optzeci şi cinci la sută numărul ofcialităţilor c,ineze
din %i&et, a început un efort masiv de încura*are a imigraţiei, în numele
5dezvoltării7, au fost recrutaţi U0#000 de muncitori califcaţi pentru a începe
procesul, dându+li+se garanţii fnanciare, adăpost şi promisiunea de a li se
permite să plece acasă în vizite# (imultan, datorită îm&lânzirii restricţiilor de
călătorie c,iar în interiorul -,inei, mulţi alţii au urmat în mod particular,
ademeniţi de perspectiva de a găsi de lucru# Astfel, în conformitate cu
prover&ul ti&etan care spune că 59nde este un c,inez, mai urmează zece7, s+
a realizat un in.u' uriaş F care continuă fără încetare#
(pre sfârşitul toamnei aceluiaşi an, $+na ?and,i a fost asasinată, iar
4"4N4A%41 <"%29 6A- RLR refugiaţii ti&etani au pierdut un prieten
real# Am fost foarte şocat când am auzit vestea, în drum spre $el,i de la
)ondra F nu în ultimul rând pentru că tre&uia să iau masa cu ea şi X#
@ris,namurti c,iar în acea zi# 4+a urmat în funcţie ful ei, 2a*iv, care, ca un
lider tânăr, avea o mare determinare de a face cât mai multe pentru ţara sa
şi tot cefi stătea în putinţă pentru comunitatea ti&etană a.ată în e'il#
2a*iv ?and,i era un om cu o fre prietenoasă, &lândă, şi o inimă foarte
&ună# =mi amintesc &ine ziua în care l+am întâlnit pentru prima oară# =n timpul
vizitei mele în 4ndia din 19LU, am fost invitat la prânz la reşedinţa &unicului
său, <andit "e,ru# -ând <rimul Ministru m+a invitat în grădină, am o&servat
doi &ăieţi ce se *ucau în *urul unui cort cu nişte artifcii uriaşe pe care
încercau fără succes să le lanseze în spaţiu# Aceştia erau 2a*iv şi fratele său
(an*a># 2ecent, 2a*iv mi+â amintit că i+am legat pe amândoi în cort, spre
amuzamentul lor#
)a mai puţin de un an, %i&etul a pierdut unul dintre cei mai mari
suporteri, prin moartea lui )o&sang (amten# l avea doar cincizeci şi patru de
ani# =ntr+un fel, în ciuda amărăciunii mele profunde, nu am fost foarte surprins
de aceasta# 'perienţele sale ca mem&ru al primei misiuni de cercetare a
faptelor l+au afectat profund# "u putea înţelege deloc indiferenţa -,inei faţă
de %i&et în faţa atâtor suferinţe şi nefericiri evidente# Ci în timp ce înainte
fusese mereu plin de veselie şi e'trem de glumeţ Havea un simţ al umorului
foarte dezvoltat şi c,iar vulgarI, ulterior căzuse în lungi perioade de depresie#
"u cred că este o e'agerare să afn%i că a murit de inimă rea#
Am regretat profund moartea lui )o&sang (amten, nu numai datorită
faptului că am fost atât de apropiaţi, ci şi din cauză că nu am putut f alături
de el în timpul &olii sale fatale# 9ltima oară când l+am văzut, era în timpul
unei vizite la $el,i, unde avusese de rezolvat nişte pro&leme în legătură cu
activitatea sa ca director al 4nstitutului Medical %i&etan# =n loc să se întoarcă
în $,armsala cu auto&uzul împreună cu soţia sa, el a decis să mai rămână o
zi în plus ca să+şi continuie activitatea# 9rma să vină înapoi cu mine# $ar la
sosirea în gară şi+a sc,im&at planurile# %re&urile sale nu erau tocmai
înc,eiate, şi în ciuda ocaziei de a f luat acasă, a simţit că tre&uie să rămână#
Acest lucru îl caracteriza# "iciodată nu se gândea întâi la sine# 9rmătoarea zi
a contactat o gripă fără vreun motiv aparent# Aceasta a degenerat în
pneumonie, complicată de o ,epatită şi a murit în trei săptămâni#
$e câte ori mă gândesc la )o&sang (amten, mă frapează umilinţa sa#
)4;2%A% =" K4;
l mă tratase cu acelaşi respect ca un ti&etan oarecare, şi nu mă prea
considerase ca pe un frate# (pre e'emplu, de fecare dată când soseam
acasă sau plecam în vreo călătorie, el se alinia în mod invaria&il cu oamenii
de la poarta reşedinţei mele pentru a+mi ura &un venit sau călătorie plăcută#
Ci nu fusese doar umil, ci şi foarte milostiv, îmi amintesc că i+am menţionat
odată ceva despre o colonie de leproşi de la :rissa, din estul 4ndiei, -a şi
mine, era adânc impresionat de orice fel de muncă înc,inată uşurării
suferinţelor celorlalţi# $eci, când i+am spus că mă gândeam dacă nu cumva
comunitatea ti&etană din e'il putea întreprinde ceva ca să+i a*ute, el a
iz&ucnit în lacrimi şi a afrmat că el însuşi era gata să facă tot ce+i stătea în
putinţă#
$upă vizitele mele în America din 19Z9, 19\1 şi 19\D, rnulţi oameni din
acea ţară şi+au e'primat dorinţa de a întreprinde ceva pentru %i&et# -a un
rezultat direct al acestora, în iulie 19\L, nouăzeci şi unu de mem&ri ai
-ongresului (tatelor 9nite au semnat o scrisoare adresată <reşedintelui de
atunci al Adunării "aţionale din ;ei*ing, )i Kiannian, e'primându+şi spri*inul în
favoarea unor discuţii directe între ?uvernul c,inez şi reprezentanţii mei#
(crisoarea le recomanda c,inezilor să 5acorde aspiraţiilor foarte ec,ita&ile şi
*ustifcate ale (fnţiei (ale $alai )ama şi poporului său toată atenţia
cuvenită7#
<entru prima oară, %i&etul avea un spri*in practic ofcial F lucru pe care
tre&uie să+l iau ca un semn încura*ator al faptului că, în sfârşit, dreptatea
cauzei noastre începea să fe recunoscută pe plan internaţional# Alte evidenţe
ale acestui fapt l+au constituit valul de interes în rândul oamenilor din alte
ţări, care au început să întreprindă paşi similari#
Apoi#
G )a începutul lui 19\Z, am primit o invitaţie de a mă adresa în
`as,ington $- -omitetului pentru $repturile :mului din -ongresul (tatelor
9nite# Am acceptat cu &ucurie# (+a f'at o dată pentru vizită în timpul
toamnei, între timp, un număr de prieteni mai vec,i m+au sfătuit că ar tre&ui
să mă folosesc de acest prile* pentru a avansa nişte scopuri clare ale cauzei
ti&etane, pe care susţinătorii dreptăţii de pe întreg glo&ul să le poată
constata# Mi s+a părut un sfat &un şi ani început să formulez câteva dintre
ideile pe care le aveam în minte de câţiva ani#
%ocmai înainte de plecarea în America, -ongresul a pu&licat un nou
raport asupra violării drepturilor omului în %i&et, în cadrul acestuia, se
menţiona faptul că scrisoarea sa din 19\L adresată <reşedintelui )i Kiannian
fusese ignorată8 5"u e'istă nici o dovadă că Haspiraţiile foarte ec,ita&ile şi
*ustifcate ale lui $alai )amaI s+ar f recunoscut şi s+ar f pus în practică de
4"4N4A%41 <"%29 6A- YLL către 2epu&lica <opulară -,ineză#
$upă ce am sosit în America, mi+am e'pus propunerile la -apitol Bill pe
Y1 septem&rie 19\Z# <ropunerile pe care le+am scos îft evidenţă sunt
cunoscute de atunci su& denumirea de <lanul pentru <ace în -inci <uncte# l
este format din următoarele puncte8
1# %ransformarea întregului %i&et într+o zonă a păcii#
Y# =ncetarea politicii de transfer a populaţiei promovată de -,ina, care
ameninţă însăşi e'istenţa ti&etanilor ca popor#
R# 2espect faţă de drepturile fundamentale ale poporului ti&etan şi
li&ertăţi democratice#
D# 2estaurarea şi protecţia mediuiui încon*urător al %i&etului şi
a&andonarea folosirii de către -,ina a acestuia în scopul producerii armelor
nucleare şi de deversare a scurgerilor radioactive#
L# =nceperea unor negocieri cinstite cu privire la statutul %i&etului şi la
relaţiile dintre popoarele ti&etan şi c,inez#
$upă ce am pus pro&lema acestor c,estiuni pe scurt, am cerut
între&ări de la auditoriu, în timp ce făceam acest lucru, am o&servat câţiva
oameni care păreau a f c,inezi# 4+am între&at dacă erau# A urmat un moment
de ezitare înainte de a+mi răspunde afrmativ, că erau de la Kin,ua, Agenţia
de Ctiri -,ina "ouă# $e atunci, am o&servat că ;ei*ingul trimite în mod
invaria&il supraveg,etori ori de câte ori mă adresez în pu&lic în străinătate#
Adesea, aceşti oameni îmi arată o prietenie personală, e'presia lor indicând
un sentiment de culpa&ilitate#
Aş dori să e'plic în linii generale termenii <lanului pentru <ace în -inci
<uncte# <rima componentă, propunerea mea ca întregul %i&et, inclusiv
provinciile din est F @,am şi Amdo, să fe transformate într+o zonă a A,imsei
Hun termen ,indus care desemnează o stare de pace şi non+violenţăI este în
concordanţă cu statutul %i&etului de naţiune paşnică ;udd,istă# %otodată,
acesta se a.ă în spiritul mişcării similare a "epalului de a se proclama zonă
paşnică, fapt care a atras de*a (pri*inul -,inei# $acă ar f implementat, i+ar
permite %i&etului să+şi înc,eie rolul istoric de stat neutru tampon ce separă
marile puteri ale continentului#
9rmătoarele elemente+c,eie sunt propuse pentru zona A,*Mmsa8
G =ntregul platou ti&etan va f demilitarizat#
G <roducerea, testarea, stocarea de arme nucleare şi alte armamen te
pe platoul ti&etan vor f interzise#
G <latoul ti&etan va f transformat în cel mai mare parc natural sau
&iosferă din lume# 1or f aplicate legi stricte pentru a prote*a viaţa
G Animalelor şi cea a plantelor/ e'ploatarea resurselor naturale va f
reglată cu gri*ă pentru a nu vătăma ecosistemele relevante8 va f adoptată o
politică de dezvoltare susţinută în zonele populate#
G 6a&ricarea şi folosirea forţei nucleare şi a altor te,nologii care
G <roduc pierderi periculoase vor f interzise#
G 2esursele naturale şi politica vor f direcţionale înspre o promovare
activă a păcii şi a protecţiei mediului# :rganizaţiile dedicate promovării păcii
şi protecţiei tuturor formelor de viaţă vor găsi un cămin călduros în %i&et#
G 1a f încura*ată în %i&et înfinţarea de organizaţii internaţionale şi
regionale pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului#
:dată înfinţată, Oona A,imsa îi va facilita 4ndiei să+şi reducă trupele şi
amplasamentele militare din regiunile limitrofe %i&etului# Acestea se vor
realiza su& un acord internaţional care va satisface nevoile de securitate
legitime ale -,inei şi va construi încrederea între ti&etani, c,inezi, indieni,
precum şi alte popoare din regiune# Acestea sunt în interesul ma*or al tuturor,
în special în cel al -,inei şi 4ndiei, întrucât le va spori securitatea, reducând în
acelaşi timp povara economică de a menţine concentrări masive de trupe la
disputata graniţă ,imala>ană# $in punct de vedere istoric, relaţiile dintre
-,ina şi 4ndia nu au fost niciodată tensionate# "umai când armata c,ineză a
intrat în %i&et, creând pentru prima dată o graniţă comună, au apărut
tensiuni între cele două puteri, care au condus în fnal la răz&oiul din 19UY#
$e atunci au continuat să se ivească numeroase incidente periculoase#
: resta&ilire a &unelor relaţii dintre cele două ţări intens populate ar f
cu mult uşurată dacă ar f separate F aşa cum au fost de+a lungul istoriei F de
o vastă şi prietenoasă regiune intermediară#
<entru a îm&unătăţi relaţiile dintre popoarele ti&etan şi c,inez, prima
necesitate o constituie construirea încrederii# $upă ,olocaustul din ultimele
trei decenii, pe parcursul cărora, în mod incredi&il, aproape un sfert de milion
de ti&etani şi+au pierdut viaţa prin inaniţie, e'ecuţie, tortură şi sinucidere, iar
zeci de mii au zăcut în înc,isori, numai o retragere a trupelor c,ineze ar
putea da naştere la un real proces de reconciliere# 1astele forţe de ocupaţie
din %i&et sunt o zilnică amintire pentru ti&etani a opresiunilor şi suferinţelor
pe care le+au trăit# : retragere a trupelor ar f un semnal al faptului că ar f
posi&ilă pe viitor sta&ilirea unor relaţii semnifcative cu c,inezii, &azate pe
prietenie şi &ună înţelegere#
$in nefericire, ;ei*ingul a interpretat această parte a propunerilor mele
4"4N4A%41 <"%29 6A- RLZ ca un pas spre separare, deşi nu aşa ceva
am avut în minte# %ot, ceea ce am vrut să transmit prin acestea este
concluzia care se impune în mod logic, că dacă va f să fe o armonie reală
între cele două popoare ale noastre, una din părţi tre&uie să facă o concesie,
sau cel puţin un gest de reconciliere# Ci întrucât %i&etul este partea vătămată
F deoarece noi, ti&etanii, am pierdut totul F noi nu mai avem ce le oferi
c,inezilor# -a atare, este înţelept ca, pentru a crea o atmosferă de încredere
reciprocă, cei care poartă arma Hindiferent că aceasta este sau nu mascatăI
să fe retraşi# Aceasta este ceea ce am vrut să e'prim printr+o zonă de pace8
pur şi simplu o zonă unde nimeni să nu posede arme# "u numai că acest
lucru va a*uta să se creeze un climat de încredere între cele două părţi, dar le
va da c,inezilor un puternic im&old economic# 4nvestiţiile lor pentru a
menţine numeroase armate în %i&et reprezintă o c,eltuială enormă de
resurse în calitatea sa de ţară în curs de dezvoltare#
A doua secţiune a <lanului pentru <ace în -inci <uncte se referă la ceea
ce devine cea mai mare ameninţare la adresa continuităţii ti&etanilor ca rasă
distincta, şi anume la transferul de populaţie c,ineză în %i&et# <e la *umătatea
anilor M\0, a devenit limpede că ?uvernul din ;ei*ing urmăreşte o politică
deli&erată de 5înc,inezire7/ ceea ce unii oameni numeau 5soluţia fnală7 F
prin furt# i înfăptuiesc acest lucru prin reducerea populaţiei locale de ti&etani
la o minoritate insignifantă şi privată de drepturile cetăţeneşti în propria sa
ţară# Acest lucru tre&uie oprit# 9n asfel de transfer masiv de civili c,inezi în
%i&et contravine în mod direct cu cea de+a <atra -onvenţie de la ?eneva#
$rept rezultat, în zonele de est ale ţării noastre c,inezii depăşesc cu mult
cifra populaţiei de ti&etani# (pre e'emplu, în <rovincia eing,ai care astăzi
cuprinde Amdo, unde m+am născut eu, conform statisticilor c,ineze sunt Y,L
milioane c,inezi şi doar ZL0#000 ti&etani# -,iar şi în aşa+numita 2egiune
Autonomă a %i&etului Haceasta reprezentând zona centrală şi de vest a
%i&etuluiI, conform informaţiilor noastre, c,inezii depăşesc ca număr
populaţia ti&etană#
Această politică de transferare a populaţiei nu este nouă# -,ina a
aplicat+o în mod sistematic şi îri alte zone# <ână nu demult, manciurienii erau
o rasă distinctă cu o cultură şi tradiţie proprie# Astăzi, numai două până la trei
milioane de manciurieni mai e'istă în Manciuria, unde s+au sta&ilit ZL de
milioane de c,inezi, în %ur3estanul de est, pe care c,inezii îl numesc acum
Kin*ang, populaţia c,ineză a crescut de la Y00#000 în 19D9 la peste şapte
milioane astăzi8 mai mult de *umătate din totalul populaţiei, în urma
colonizării de către c,inezi a Mongoliei -entrale, c,inezii numără \#L
\L\ )4;2%A% =" K4) milioane, iar mongolii numai Y#L milioane, în
prezent, în întregul %i&et, noi estimăm că e'istă de*a Z#L milioane de c,inezi
care depăşesc ca număr populaţia ti&etană, ce se ridică la apro'imativ şase
milioane#
<entru ca ti&etanii să supravieţuiască ca naţiune, este necesar să fe
stopat transferul de locuitori, iar populaţiei c,ineze să i se permită să se
întoarcă acasă# Altfel, ti&etanii vor deveni în curând doar o atracţie turistică şi
o relicvă a trecutului no&il# Acum, se pare că e'istă un motiv economic care îi
ţine acolo/ ei găsesc cu siguranţă condiţiile difcile8 afecţiuni datorate
altitudinii sunt raportate a f endemice în rândul populaţiei c,ineze#
Al treilea component al propunerii mele se referă la drepturile omului
din %i&et# Acestea tre&uiesc respectate# <oporul ti&etan tre&uie să fe din nou
li&er să se dezvolte cultural, intelectual, economic şi spiritual şi să+poată să+şi
e'ercite li&ertăţile democratice de &ază# 1iolarea drepturilor omului în %i&et
constituie una dintre cele mai serioase încălcări din lume# Acestea sunt
amendate de Amnest> 4nternational şi alte astfel de organizaţii#
$iscriminarea este practicată în %i&et su& masca unei politici de apart,eid
vădit pe care c,inezii îl numesc 5segregaţie şi asimilare7, în realitate,
ti&etanii, în cel mai &un caz, sunt doar o a doua categorie socială în propria
lor ţară# <rivaţi de toate drepturile şi li&ertăţile de &ază, ei se a.ă su& o
administraţie de ocupaţie colonială, în sânul căreia, întreaga putere reală
este deţinută de ofcialităţile c,ineze ale <artidului -omunist şi A<# $eşi
?uvernul c,inez le permite ti&etanilor să reconstruiască unele mănăstiri
;udd,iste şi să slu*ească în ele, interzice orice studiu serios şi învăţătură
religioasă# Astfel, în timp ce ti&etanii din e'il au ocazia, de a+şi e'ercita
drepturile democratice în limita unui proiect de constituţie promulgat de mine
în 19UR, mii şi mii de concetăţeni ai mei continuă să sufere în temniţe şi
lagăre de muncă pentru credinţa lor în li&ertate# <entru că în %i&et, un ti&etan
care arată loialitate faţă de -,ina este numit 5progresist7, dar# :ricine îşi
arată simpatia faţă de propria ţară este înferat ca 5criminal7 şi încarcerat#
-ea de+a patra propunere cere eforturi serioase în direcţia resta&ilirii
mediului natural în %i&et# %i&etul nu tre&uie folosit în scopul producerii de
arme nucleare şi pentru deversarea deşeurilor nucleare# %i&etanii au nn mare
respect faţă de toate formele de viaţă# Acest sentiment inerent este conferit
de credinţa noastră ;udd,istă care interzice vătămarea oricărei forme de
viaţă, fe că este umană sau# Animală, înainte de invazia c,ineză, %i&etul era
un sanctuar al săl&ăticiei proaspete, neîntinate şi frumoase, într+un mediu
natural unic#
$in nefericire, în timpul ultimelor decade, viaţa săl&ăticiunilor din %i&et
4"4N4A%41 <"%29 <A- a fost aproape distrusă şi, în multe locuri, s+au
adus daune irepara&ile fondului forestier# fectul general asupra mediului
delicat al %i&etului a fost devastator F mai ales întrucât altitudinea şi
ariditatea teritoriului cer un proces îndelungat de refacere, mult mai lung
decât în regiunile de câmpie, mai umede# $in acest motiv, puţinul care a mai
rămas tre&uie prote*at şi este necesar a f întreprinse eforturi de restaurare a
efectelor distructive şi lipsite de sens ale mediului natural ti&etan#
<entru acest lucru, prioritatea va consta în oprirea producţiei de
armament nuclear, &a c,iar mai important, în prevenirea deversării
deşeurilor nucleare# Aparent, -,ina plănuieşte nu numai să se de&araseze de
propriile deşeuri, dar să mai importe şi din alte ţări, în sc,im&ul valutei forte#
<ericolul pe care îl reprezintă acest lucru este evident# (unt ameninţate astfel
nu numai generaţiile actuale, ci şi cele viitoare, în plus, pro&lemele inerente
pe care le+ar cauza pe plan local, s+ar putea uşor transforma într+o catastrofă
de proporţii mari# -edarea de deşeuri -,inei, care poate avea acces la zone
largi de terenuri mai puţin populate, dar care are o te,nologie nedezvoltată,
se va dovedi a f doar o soluţie pe termen scurt la această pro&lemă#
=n c,emarea mea la o negociere asupra viitorului statut al %i&etului, eu
mi+am e'primat dorinţa de a a&orda su&iectul în spiritul sincerităţii şi
reconcilierii, în vederea găsirii unei soluţii care este în interesul pe termen
lung al tuturor F ti&etanilor, c,inezilor şi în fnal al tuturor oamenilor de pe
pământ F motivaţia mea în toate aceste cazuri find posi&ilitatea de a
contri&ui la pacea mondială printr+o pace regională# "u am spus nimic doar
ca să+i criticMpe c,inezi# $impotrivă, vreau să+i a*ut pe c,inezi în toate felurile
posi&il# (peram ca sugestiile mele să le fe de folos# $in nefericire, ei au ales
să vadă în acestea o c,emare la separatism Hdeşi în privinţa viitorului
%i&etului, nu am vor&it nicăieri despre suveranitateI, iar ;ei*ingul s+a şi gră&it
să denunţe discursul meu în termeni aspri#
Acest lucru nu m+a surprins prea tare# Ci n+am fost prea uimit nici de
reacţia oamenilor din %i&et F deşi nu m+am aşteptat la ea# )a câteva zile după
ce am vor&it la `as,ington, au sosit rapoarte despre demonstraţii de
proporţii ale populaţiei din ),asa#
-A<4%:)9) -4"-4(<2O-
2esponsa&ilitate universală şi inimă &ună
AM $(-:<24% ulterior că demonstraţiile din septem&rie şi octom&rie
19\Z au urmat imediat după denunţarea <lanului meu de <ace în -inci
<uncte de către ;ei*ing# )ocuitorii ),asei au ieşit afară cu miile pentru a cere
resta&iliţea independenţei %i&etului# ra de prevăzut ca autorităţile c,ineze
să reacţioneze cu violenţă şi cruzime# <oliţia înarmată s+a deplasat la faţa
locului pentru a+i împrăştia pe demonstranţi, desc,izând focul fără
discriminare şi omorând cel puţin nouăsprezece persoane# Multe altele au
fost rănite#
)a început, c,inezii au tăgăduit faptul că s+ar f tras, în oameni# Case
luni mai târziu însă, au recunoscut că unii mem&ri ai forţelor de securitate au
tras focuri de avertisment deasupra mulţimii# $ar, au sugerat ei, unele dintre
acestea au lovit pro&a&il populaţia, în loc să cadă fără să vatăme pe nimeni#
H-ând am auzit acestea, m+am gândit dacă nu cumva se refereau la o nouă
armă secretă8 un glonte detector se sânge ti&etanI#
1eştile despre demonstraţii şi represiunea nemiloasă şi sângeroasă au
făcut încon*orul lumii, şi pentru prima oară din 19L9, %i&etul constituia o ştire
de ultimă oră# =nsă, a&ia după o perioadă am auzit detaliile complete a ceea
ce s+a întâmplat# Ci pentru acestea le+am rămas îndatorat celor câţiva turişti
din vest care s+au nimerit a f în capitală la acea vreme#
<atruzeci dintre ei au format ulterior un grup şi au întocmit un raport
asupra atrocităţilor la care au fost martori# $in acesta am a.at că am&ele
demonstraţiiMs+au desfăşurat în mod similar# )a început, o mână de călugări s+
au adunat în faţa mănăstirii Xo3,ang, strigând 5;t*rangzen78 54ndependenţă
%i&etului7# )or li s+au alăturat imediat sute, apoi mii de cetăţeni care au
preluat aceste strigăte de li&ertate# $intr+o dată, a apărut un &atalion de
securişti# 6ără prevenire, în *ur de şaizeci de călugări au fost arestaţi şi
îngrămădiţi într+o secţie de poliţie, care astăzi se a.ă vizavi de Xo3,ang#
2(<:"(A;4)4%A% 9"412(A)S
=nainte de a f luaţi înăuntru, ei au fost &ătuţi fără milă# =ntre timp,
oamenii cereau ofcialităţilor eli&erarea demonstranţilor# $ar tot dintr+o dată
au mai apărut zeci de oameni ai securităţii cu camere de flmat şi au început
să flmeze mulţimea# %emându+se de o identifcare ulterioară, mulţi oameni
au început să arunce cu pietre în timp ce aceştia îi flmau# -âţiva ti&etani au
intrat în panică şi au început să răstoarne maşinile poliţiei dându+le foc, după
care mem&rii înarmaţi ai forţelor de securitate au început să tragă# Mulţi
oameni au dat dovadă de o mare reţinere, dar când unii poliţişti au luat+o la
goană, aruncându+şi armele, ei le+au cules şi le+au zdro&it de caldarâm#
=n timpul tul&urărilor de la l octom&rie 19\Z, i s+a dat foc c,iar şi secţiei
de poliţie, în mod regreta&il, de către demonstranţi, care într+o încercare
disperată de a+i eli&era pe tovarăşii lor, au încercat să dea foc la uşă# <ână
atunci, mem&rii forţelor de securitate ieşiseră în repetate rânduri în afara M
clădirii pentru a+i târî pe oameni înăuntru, unde îi &ăteau îngrozitor#
9lterior, când mulţimea s+a dispersat, cel puţin doisprezece ti&etani,
inclusiv câţiva copii, zăceau morţi pe *os# =n acea noapte şi în cele care au
urmat, sute de persoane au fost ridicate de acasă, în fnal, mai mult de două
mii au fost întemniţate# $intre acestea, ma*oritatea au fost supuse la &ătăi şi
tortură, iar un raport menţiona patruzeci de e'ecuţii#
=nainte de a continua, doresc să+mi e'prim porofunda mea apreciere
faţă de aceşti străini care, în ciuda faptului că nu aveau nici o o&ligaţie s+o
facă, şifau riscat vieţile pentru a+i a*uta pe oamenii a.aţi în suferinţă# Astfel
de e'presii spontane de umanism reprezintă singura speranţă a omenirii
viitoare# 9nii dintre aceştia F femei şi &ăr&aţi F şi+au riscat în repetate rânduri
vieţile, încercând să a*ute nenumăraţi ti&etani grav răniţi# i au fost totodată
martori, făcând fotografi despre numeroasele acte de &ar&arie Male c,inezilor#
$eşi autorităţile c,ineze i+au e'pediat în gra&ă nu numai pe acei
*urnalişti prezenţi în %i&et, ci şi pe toţi străinii, atrocităţile lor au fost
dezvăluite întregii lumi# $rept urmare, multe ?uverne din 1est au atras
atenţia c,inezilor să respecte drepturile omului în %i&et şi să eli&ereze
prizonierii politici de acolo# ?uvernul de la ;ei*ing a răspuns că tul&urările
erau o pro&lemă internă în ceea ce îi privea şi au respins orice formă de
critică la adresa acţiunilor lor#
=ntrucât %i&etul era de pe+acum înc,is lumii e'terioare, am auzit puţine
informaţii timp de mai multe luni# $ar acum ştiu că în perioada imediat
următoare demonstraţiilor, c,inezii au început un masiv program de
reeducare politică# i au încercat c,iar să organizeze o contrademonstraţie
pe la sfârşitul lunii octom&rie, oferindu+le potenţialilor participanţi salariul pe
o săptămână# $ar a tre&uit amânată8 nimeni nu s+a anga*at voluntar#
%otodată, în scopul de a preveni alte scurgeri de informaţii, A< a făcut tot ce+
i stătuse în putinţă pentru a pecetlui graniţele %i&etului, în timp ce ?uvernul
de la ;ei*ing a reuşit în mod efectiv să convingă un stat suveran, şi anume
2egatul "epalului, să aresteze şi să le predea peste douăzeci şi şase de
ti&etani care au reuşit să le scape din plasă# $ar tocmai în această perioadă
am fost informat dintr+o sursă c,ineză H*ustifcată ca şi la turişti, prin
compasiune şi revoltăI că a fost dat cu siguranţă un ordin de a desc,ide focul
asupra demonstranţilor#
)a începutul lui 19\\, autorităţile c,ineze din ),asa au instruit
comunitatea monastică să ofcieze festivalul Monlam de rugăciuni ca de
o&icei# HA fost reluat după douăzeci şi şase de ani, în 19\U#I însă, călugării au
simţit că ar f nepotrivit#
G =n timp ce atât de mulţi oameni înfundau puşcăriile#
G Asfel încât s+au opus ordinului# Atunci ?uvernul <opular -entral din
;ei*ing a ordonat ca cele&rarea să ai&ă loc neapărat după cum fusese
planifcat, sperând să arate lumii e'terioare că situaţia din %i&et era normală#
Astfel încât călugării au fost o&ligaţi să cele&reze, însă, c,inezilor le era cu
siguranţă teamă de alte frământări# <e Y\ fe&ruarie, ;;- a relata că8 5Mii de
cadre ale securităţii c,ineze au fost masate în zona ),asei F s+au creat
&loca*e de drumuri în întregul oraş# )ungi convoaie de ve,icule &lindate
patrulează pe străzi în timpul nopţii, iar oamenii sunt sfătuiţi prin anunţuri
prin megafoane să stea în casă# 9n mesa* afrma desc,is8 5$acă nu vă
comportaţi cuviincios, vă vom omorî7#
Apoi, la o săptămână înainte de Monlam, un mesa* 2euters din ;ei*ing
relata faptul că cincizeci de ve,icule militare şi peste o mie de poliţişti
c,inezi, mulţi în costume speciale, făceau repetiţii de manevre în faţa
Xo3,ang+ului#
6estivalul a început printr+o stare avansată de tensiune# : prezenţă
militară de anvergură a însoţit desc,iderea ceremoniei şi mai erau cel puţin
zece anga*aţi ai securităţii pentru fecare călugăr prezent, în plus, mulţi
poliţişti îm&răcaţi în civil s+au amestecat prin muţime, unii dintre ei înarmaţi
din nou cu videocamere# (e pare că şi mem&rii forţelor de securitate s+au
deg,izat, unii raşi în cap, alţii purtând mustaţă, pentru a da impresia fe că
2(<:"(A;4)4%A% 9"412(A)S YUR erau călugări, fe că veneau din
afara ),asei#
)a început a prevalat calmul/ dar, pe L martie, unii călugări au început
să strige să+l eli&ereze pe tul3u Vulu $a0a %sering, unul dintre nenumăraţii
protestatari ce au fost întemniţaţi fără vină din octom&rie# Apoi, mulţimea
care s+a adunat pentru ultima parte a festivalului de rugăciune când o statuie
a lui Maitre>a urma să fe purtată în *urul ;arfc,or+ului, a început să
condamne prezenţa c,inezilor în %i&et şi să arunce cu pietre în poliţia care
mărşăluia ostentativ în prezenţa lor# )a acestea, forţele de securitate au
răspuns mai întâi prin lovituri de &aston# Apoi armata a desc,is foculAînsă de
data aceasta nu la întâmplare# Au oc,it cu precizie câţiva protestatari şi i+au
împuşcat# 9rmătoarele încăierări au cauzat sute de răniţi# <e la amiază,
poliţia a asaltat Xo3,ang+ul şi a omorât cel puţin doisprezece călugări# <e unul
dintre ei l+au &ătut foarte tare înainte de a+i scoate am&ii oc,i şi a+l azvârli de
pe acoperiş# -el mai sfânt templu al %i&etului arăta ca o măcelărie#
=ntreaga zonă din ),asa era acum în agitaţie, iar în timpul nopţii au fost
arse în *ur de douăzeci de magazine patronate de c,inezi, care în repetate
rânduri manifestaseră o atitudine negativă faţă de ti&etani# =n acelaşi timp,
forţele de securitate au dat asalturi succesive, târând după ei sute de
&ăr&aţi, femei şi copii#
=ntrucât e'ista doar o mână de cetăţeni străini în oraş la acea vreme, şi
niciunul dintre ei *urnalist, foarte puţine ştiri au trecut de cenzura ştirilor,
astfel că a&ia după câteva săptămâni am auzit detalii despre acestea, între
timp, a devenit limpede că această din urmă revoltă le+a depăşit atât în
amploare, cât şi în intensitate pe cele din toamna precedentă# $rept urmare,
s+a decretat stare e'cepţională pentru două săptămâni, în timpul căreia s+au
făcut cel puţin două mii cinci sute de arestări, iar întreaga populaţie a
%i&etului a fost intimidată fără milă#
"u am fost prea tare surprins nici de data aceasta de e'primarea
disperării populaţiei ti&etane, dar am fost totuşi profund şocat să aur despre
răspunsul violent al -,inei# :pinia mondială a fost în egală măsui revoltată, şi
pentru a doua oară în decurs de şase luni a apărut o informart pe larg în
presa internaţională, în ciuda cantităţii reduse de amănunte deţinute, între
timp, reacţia ofcială a -,inei a fost aceeaşi ca înainte8 aceasta constituia o
pro&lemă internă a ?uvernului de la ;ei*ing, etic,etând demonstraţiile drept
operă a câtorva 5separatişti reacţionari7, numindu+mă pe mine criminal
periculos# i au sugerat că $alai )ama incită la revoltă în mod intenţionat şi
îşi trimite agenţi în %i&et pentru a duce la
(UD &un sfârşit planurile sale# Acest lucru era previzi&il, deşi am fost
deran*at de faptul că acum c,inezii îi acuzau în mod desc,is pe străini, ca
*ucând un rol important în am&ele cazuri#
Am primit primul raport complet asupra demonstraţiilor din timpul
MonAam de la un politician englez, )ord nnals, care a a*uns în ),asa la mai
puţin de o lună# -a lider al unei delegaţii independente, sancţionate de
?uvernul de la ;ei*ing, scopul )ordului nnals era să investig,eze situaţia
drepturilor omului din %i&et, împreună cu ceilalţi, mem&ri ai ec,ipei, a fost
şocat să găsească dovezi ale continuării încălcării în mod grosolan a
drepturilor ti&etanilor# $elegaţii au dat peste urme de netăgăduit de tortură şi
a&uz fzic a prizonierilor în urma demonstraţiilor, despre care am primit
detalii complete de la numeroşi martori oculari# 2aportul lor, pu&licat de
4nternational Alert, vor&ea de o 5criză ce necesita un răspuns rapid şi
pozitiv7#
=n perioada când această misiune de constatare se a.a în %i&et, eu mă
a.am în Marea ;ritanic, unde mă dusesem la invitaţia unui grup interesat în
;udd,ismul %i&etan# =n timpul şederii male de acolo, am fost impresionat să
găsesc o intensă şi simpatizantă preocupare a mass+mediei faţă de situaţia
grea a poporului ti&etan# Am fost totodată încântat să vor&esc unui vgrup de
politicieni interesaţi la <alatul uropean din 19\\# Acest lucru a coincis cu
apelul câtorva lideri din 1est care îi solicitau -,inei să înceapă negocierile cu
mine cu privire la viitorul %i&etului#
?ândind că această iniţiativă oferea ocazia de a reitera <lanul pentru
<ace în -inci <uncte, şi în special, de a lărgi cel de+al cincilea component, am
acceptat cu &ucurie, în discursul meu pe care l+am ţinut în iunie 19\\ la
(tras&ourg, am menţionat opinia mea că, în anumite condiţii speciale, ar f
posi&il ca întregul %i&et să coe'iste în asociere cu 2epu&lica <opulară
-,ineză, cu afacerile e'terne şi o apărare limitată diri*ată de la ;ei*ing, până
când va avea loc o conferinţă de pace regională, după care întregul %i&et să
fe declarat o zonă a păcii# )e+am spus totodată limpede, că ?uvernul %i&etan
în 'il era gata să negocieze cu autorităţile c,ineze oricând erau dispuse
acestea# $ar am insistat că aceasta era doar o propunere şi orice fel de
decizii vor tre&ui luate de poporul ti&etan şi nu de mine#
=ncă o dată răspunsul de la ;ei*ing a fost negativ# $iscursul meu a fost
condamnat, iar <arlamentul uropean criticat în mod sever pentru că mi+a
permis să vor&esc, însă, în toamna lui 19\\, într+o con*unctură foarte
promiţătoare, c,inezii au afrmat că doreau să discute despre viitorul
%i&etului cu $alai )ama# i au mărturisit pentru prima oară că vor să discute
2(<:"(A;4)4%A% 9"412(A)S YUL nu numai statutul lui $alai )ama,
dar şi c,estiunea %i&etului în sine# Mi se lăsase mie li&ertatea de a alege
loculde întâlnire# Am numit imediat o ec,ipă de negociatori şi am propus ca
am&ele părţi să se întâlnească la ?eneva în ianuarie 19\9# Motivul meu
pentru această alegere a fost de a+mi favoriza participarea directă la
convor&iri de îndată ce s+ar f simţit că prezenţa mea era necesară#
$in păcate, nici nu au acceptat &ine discuţiile în principiu, că au şi
început să apară condiţii şi o&iecţiuni de partea c,ineză# )a început, ei şi+au
e'primat preferinţa ca acestea să ai&ă loc la ;ei*ing/ apoi au pus -ondiţia ca
nici un străin să nu fe mem&ru al ec,ipei de negociere/ pe urmă au declarat
că nu puteau accepta nici o persoană care era mem&ru al ?uvernului %i&etan
în 'il, întrucât ei nu+l recunoşteau/ apoi că nu puteau discuta cu nimeni care
şi+ar f e'primat vreodată dorinţa pentru un %i&et independent, în fnal, ei au
spus că nu vor să discute decât cu mine# Acest lucru era foarte decepţionam#
Manifestându+şi clar disponi&ilitatea de a purta discuţii, c,inezii au făcut apoi
imposi&ilă începerea vreunor negocieri# Ci în timp ce eu nu am nimic
împotrivă să mă întâlnesc cu c,inezii în mod personal, este doar logic să
e'iste nişte discuţii preliminare cu reprezentanţii mei mai întâi# $eci, deşi
locul de întâlnire a fost f'at în fnal la ?eneva, ianuarie 19\9 a început şi s+a
înc,eiat fără a se realiza nimic#
<e Y\ ianuarie am a.at de moartea lui# <ac,en )ama, ce a intervenit în
timpul uneia din rarele sale vizite în %i&et, venind de la ;ei*ing, unde trăia#
Avea doar cincizeci şi trei de ani, şi evident că am fost foarte întristat# Am
simţit că %i&etul a pierdut un adevărat luptător pentru pace# "u poate f
negat faptul că unii ti&etani au văzut în el un caracter controversat, într+
adevăr, la începutul anilor ML0, când era încă tânăr, am o &ănuială că
alăturându+li+se c,inezilor, el a crezut că poate folosi situaţia în favoarea sa#
$ar patriotismul său era real/ eu cred acest lucru# Ci deşi c,inezii l+au folosit
pe post de marionetă după ce l+au eli&erat din înc,isoare în 19Z\, el a
continuat să li se opună până la capăt# %ocmai înainte de a muri, el a ţinut un
discurs, transmis de Kin,ua, care a fost e'trem de critic la adresa 5marilor
greşeli7 care s+au făcut în %i&et de către autorităţile c,ineze# A fost un ultim
act de cura*#
)a două zile mai târziu, el şi+a făcut apariţia fnală la mănăstirea
%as,il,unpo, unde la scurt timp după ce s+a înc,inat la mormintele
predecesorilor săi, a suferit un atac de cord# Mulţi au simţit că moartea lui
<anc,en )ama în propria sa mănăstire era sim&olică, gestul deli&erat al unui
adevărat maestru spiritual#
)4;2%A% 4" K4)
$eşi nu am putut să+l văd înainte de a muri, am vor&it cu <anc,en
)ama la telefon de trei ori, $e două ori de la &iroul său din ;ei*ing, întrucât
fusese numit în Adunarea "aţională, şi o dată în timp ce călătorea în
străinătate, în mod inevita&il, conversaţiile sale din ;ei*ing erau ascultate#
Ctiu acest lucru, întrucât la câteva săptămâni după cea de a doua, un articol
pus la punct cu minuţiozitate relata conversaţia noastră în presa c,ineză#
%otuşi, când a plecat în Australia, a reuşit să scape de escortă la un moment
sta&ilit dinainte şi am vor&it cu el din ?ermania 6ederală# "u am putut
conversa prea mult timp, dar a fost îndea*uns pentru a mă convinge că în
su.etul său, <anc,en )ama rămăsese credincios religiei sale, poporului şi ţării
natale# $eci nu am fost prea îngri*orat când am auzit rapoartele negative
despre el din ),asa, unde a fost criticat ca având afaceri pe aseară largă# (e
spusese totodată că se însurase#
$upă moartea sa, am primit o invitaţie a societăţii ;udd,iste din -,ina
pentru a participa la funeraliile sale din ;ei*ing# <ersonal, doream să merg
însă am ezitat/ ar f avut loc în mod inevita&il discuţii în *urul %i&etului, dacă
m+aş f dus# $acă discuţiile de la ?eneva ar f avut loc aşa cum am plănuit,
aceasta ar f fost oportună, însă, date find condiţiile, am simţit că ar f
nepotrivit să merg şi am refuzat cu regret#
=ntre timp, tergiversările -,inei au dat rezultatele inevita&ile# <e L
martie 19\9, au început alte trei zile de demonstraţii în ),asa# =n cel mai
energic mod de e'primare al nemulţumirii faţă de perioada ce s+a scurs din
martie 19L9, multe mii de locuitori au ieşit în stradă# (c,im&ându+şi tactica,
forţele de securitate c,ineze au rămas în e'pectativă în prima zi, flmând
doar scene pe care le+au dat pe postul de televiziune în seara aceea# Apoi, în
ziua următoare, ei au reacţionat prin lovituri de &aston şi focuri la întâmplare#
Martori au relatat că i+au văzut trăgând cu arme automate în casele
ti&etanilor, omorând familii întregi#
$in nefericire, ti&etanii au reacţionat la acest lucru nu numai prin
atacarea forţelor de poliţie şi securitate, ci totodată, în câteva cazuri, c,iar şi
a unor simpli civili c,inezi# Acest lucru m+a întristat foarte tare# "u are nici un
sens ca ti&etanii să se dedea la acte de violenţă# $acă vroia, cu o sută de
milioane de locuitori împotriva a şase cât aveam noi, -,ina putea şterge uşor
întreaga rasă ti&etană de pe faţa pământului# Ar f fost mult mai constructiv
dacă oamenii ar f încercat să+i înţeleagă pe presupuşii lor duşmani# A învăţa
să ierţi este mult mai folositor decât să ridici o piatră şi să o arunci în o&iectul
furiei tale, şi este şi mai rău când provocarea este e'tremă, întrucât tocmai
su& presiunea celei mai mari aversiuni e'istă cel
2(<:"(A;4)4%A% 9"412(A)S mai mare potenţial de a face &ine,
atât pentru sine, cât şi pentru ceilalţi#
$a, în realitate, cred că pentru ma*oritatea oamenilor aceste cuvinte
par ireale# prea mult să ceri aşa ceva# "u este corect din partea mea să
aştept ca ti&etanii, care şi+au dus viaţa de zi cu zi în greutăţi atât de teri&ile,
să fe capa&ili să+i iu&ească pe c,inezi# $eci, în timp ce eu nu voi accepta
acest liicru, înţeleg însă că un anumit grad de violenţă este inevita&il#
$e fapt, admir şi respect foarte mult cura*ul poporului meu# Mulţi dintre
participanţii la demonstraţii erau femei, copii şi &ătrâni8 sute de &ăr&aţi au
fost arestaţi în primele zile, astfel că în ma*oritate au rămas familiile lor să
continue să+şi e'prime sentimentele atât de clar în doua şi a treia zi# Mulţi
dintre ei sunt pro&a&il morţi la ora actuală# -,iar şi mai mulţi sunt încă în
înc,isoare, find zilnic &ătuţi şi torturaţi#
Mulţumită prezenţei câtorva străini cura*oşi, unii dintre ei simţind pe
propria piele &ătăile, s+au transmis foarte repede ştiri în întreaga lume despre
ultimele ultragii# -a şi înainte, a e'istat un spri*in copleşitor în favoarea
poporului ti&etan8 (tatele 9nite, 6ranţa şi <arlamentul uropean au
condamnat represaliile -,inei, care au cauzat moartea a cel puţin două sute
cincizeci de ti&etani neînarmaţi, nemaivor&ind de rănirea a multor altora#
Multe alte ?uverne şi+au e'primat 5îngri*orarea sporită7, iar declararea
ulterioară a legii marţiale la \ martie a atras o critică de anvergură#
4deea de decretare a stării marţiale în ),asa de către -,ina era
îngrozitoare, întrucât în realitate oraşul fusese su& regim militar din YU
octom&rie 19L1, când au sosit primele trupe ale A<# <ărea că c,inezii erau
pe punctul de a transforma locul într+un a&ator, un câmp de e'ecuţie
Bimala>an# $ouă zile mai târziu, la a treizecea aniversare a 2evoltei <opulare
din %i&et, i+am trimis un apel lui $eng Kiao+ping, rugându+l să intervină
personal pentru a se ridica legea marţială şi să se înc,eie represiunea
ti&etanilor nevinovaţi# "u mi+a răspuns#
$oar la câteva săptămâni de la protestele din ),asa a urmat revolta din
-,ina# Am urmărit evenimentele de acolo cu un amestec de neîncredere şi
groază, devenind cu deose&ire neră&dător când unii dintre demonstranţi au
început o grevă a foamei# (tudenţii erau în mod evident atât de inteligenţi,
atât de sinceri şi nevinovaţi, având în faţă toată viaţa, împotriva lor, aveau un
?uvern care rămânea complet încăpăţânat, crud şi indiferent, în acelaşi timp,
nu m+am putut opri să nu încerc o anumită admiraţie faţă de conducerea
c,ineză, faţă de acei &ătrâni ramoliţi şi nesă&uiţi care se
Agăţau cu atâta înverşunare şi ,otărâre de ideile lor# =n ciuda
evidenţelor clare că sistemul lor -omunist se pră&uşea peste tot în lume, şi în
ciuda unui milion de protestatari care se a.au în faţa uşilor lor, ei se agăţau
de convingerile lor#
$esigur, că am fost îngrozit când a fost desfăşurată armata pentru a
împrăştia demonstraţia# $ar privind din punct de vedere+politic, simţeam că
nu însemna mai mult decât o decădere temporară a mişcării democratice#
<rin recurgere la violenţă, autorităţile nu ar f putut decât să creeze o
atitudine favora&ilă faţă de studenţi în rândul populaţiei c,ineze# <rocedând
astfel, ei au scurtat de la *umătate la două treimi viaţa -omunismului în
-,ina# %otodată, ei au dezvăluit lumii adevărul despre metodele lor8 nu mai
era posi&il să e'iste scepticism în privinţa revendicărilor ti&etanilor, în
privinţa a&uzului c,inezilor faţă de drepturile omului#
=n ceea ce mă priveşte, îmi pare oarecum rău de $eng Kiao+ping#
"umele său este de+acum pătat pentru totdeauna, în timp ce fără masacrul
din 19\9 el ar f fost adânc înscris în istorie ca un mare conducător al ţării
sale# =mi pare rău şi de co+liderii săi care, în ignoranţa lor, au distrus reputaţia
-,inei pe plan internaţional după un deceniu de clădire asiduă a imaginii
sale# (e pare că, deşi au eşuat în îndoctrinarea poporului, au reuşit mult prea
mult cu ei înşişi în această privinţă#
=n contradicţie .agrantă cu multe evenimente din alte zone ale lumii,
legea marţială s+a menţinut în ),asa pe parcursul întregului an 19\9# "+am
fost niciodată mai conştient despre acest fapt trist ca atunci când, într+o
vizită în (tatele 9nite din acea toamnă, am a.at că am câştigat <remiul
"o&el pentru <ace# $eşi vestea nu prezenta o importanţă prea mare pentru
mine, am înţeles că va însemna foarte mult pentru poporul ti&etan, întrucât
ei erau adevăraţii 5câştigători7 ai premiului# (atisfacţia mea provenea din
faptul că vedeam în aceasta o recunoaştere a valorii compasiunii, iertării şi
iu&irii, în plus, eram mulţumit că în acel moment, oameni din mai multe ţări
descopereau ei înşişi că nu era imposi&ilă o sc,im&are pe cale paşnică, în
trecut, ideea unei revoluţii non+violente păruse pro&a&il idealistă, şi am găsit
o mare consolare în această copleşitoare dovadă a contrariului#
<reşedintele Mao a afrmat o dată că puterea politică vine de la o ţeava
de pistol# Avea dreptate doar parţial8 puterea care provine de la o ţeava de
pistol poate f efcace numai pentru un timp scurt, în fnal, dragostea
oamenilor pentru adevăr, dreptate, li&ertate şi democraţie va triumfa#
Am avut o e'perienţă directă a acestui lucru la fnele anului 19\9, când
2(<:"(A;4)4%A% 9"412(A)A YU9 am vizitat ;erlinul, în aceeaşi zi în
care gon @ranz a fost dat *os# Mulţumită cooperării autorităţilor est+
germane, am putut să merg până la Oid# =n timp ce stăteam acolo, direct în
raza unui post de securitate unde era un om în poziţie de drepţi, o &ătrânică
mi+a întins în tăcere o lumânare roşie# -u oarecare emoţie, am aprins+o şi am
ridicat+o în sus# <entru un moment, micuţa .ăcăruia pâlpâindă ameninţase să
se stingă, dar a rezistat F şi, în vreme ce oamenii se îm&ulzeau în *urul meu,
atingându+mi mâinile#
G Mă rugam ca lumina compasiunii şi a conştiinţei să umple lumea şi
să împrăştie întunericul fricii şi opresiunii# A fost un moment pe care mi+l voi
aminti mereu#
9n fapt similar s+a petrecut când m+am dus în -e,oslovacia la câteva
săptămâni după aceea ca oaspete a <reşedintelui Bavel care, proaspăt ieşit
din înc,isoare în urma activităţilor sale politice, era acum <reşedintele ţării
sale# )a sosire, am fost întâmpinat de o mulţime impresionantă# Mulţi oameni
aveau lacrimi în oc,i în timp ce făceau cu mâna şi arătau semnul victoriei# Ci
am realizat imediat că, în ciuda anilor de totalitarism, aceşti &ăr&aţi şi femei
erau plini de viaţă şi e'altaţi de li&ertatea cucerită de curând#
G M+am simţit foarte onorat să fu invitat în -e,oslovacia, nu numai de
un conducător al statului F pentru prima oară F dar totodată de un om care a
arătat în mod constant un astfel de devotament faţă de adevăr# )+am găsit pe
noul <reşedinte foarte &lând şi plin de cinste, smerenie şi umor# )a cina din
acea seară, în timp ce şedea lângă un pa,ar cu &ere, fumând o ţigară, el mi+a
spus că s+a identifcat puternic cu cel de+al Caselea $alai )ama, care avea un
renume de om socia&il# Acest lucru m+a îndemnat să mă gândesc la o a doua
revoluţie în -e,oslovacia8 aceea de a reduce fumatul în timpul meselorQ $ar
ceea ce m+a impresionat la <reşedintele Bavel era lipsa lui de pretenţii# <ărea
că nu+l afectează noua sa poziţie, iar privirea şi modul de a discuta sugerau o
mare sensi&ilitate#
: altă persoană pe care amântâlnit+o la începutul anului 1990, care mi+
a produs o impresie vie, a fost ;a&a Amte, un &ăr&at care a întemeiat o
aşezare în sudul 4ndiei# <e un teren ce fusese arid, el a adus la viaţă o
comunitate în.oritoare, împre*muită de copaci, o grădină de trandafri şi alta
de legume, comunitate amena*ată cu un mic spital, o casă pentru &ătrâni,
şcoli şi ateliere# "umai acestea în sine şi constituiau o mare realizare, dar
ceea ce face locul remarca&il este faptul că aşezământul a fost construit în
întregime de oameni ,andicapaţi#
=n timp ce mă plim&am de+a lungul acestuia, nu am o&servat nimic care
să sugereze vreun indiciu de incapacitate# )a un moment dat, am intrat într+
un şopron unde un muncitor repara o roată de &icicletă# -u rămăşiţele
mâinilor sale mâncate de lepră, el ţinea o daltă şi un ciocan, pe care le
mânuia cu atâta vigoare, încât nu mi+am putut stăpâni gândul că *uca teatru#
$ar încrederea sa în sine, plină de zel, mi+a arătat clar că dacă e'ista
entuziasm şi &ună organizare, c,iar şi oamenii cu dezavanta*e ma*ore pot să+
şi recapete demnitatea şi să a*ungă să fe recunoscuţi ca mem&ri productivi
ai societăţii#
;a&a Amte este o persoană e'traordinară# $upă o viaţă lungă şi
viguroasă, în timpul căreia a îndurat mari greutăţi fzice, a a*uns şi el
,andicapat, şi datorită pro&lemelor de la coloană, poate să stea doar drept
sau culcat, în ciuda acestui lucru este atât de plin de energie, încât nici eu nu
aş putea să+l înlocuiesc, deşi sunt mai apt fzic# -um stăteam pe pat ţinându+l
de mână, iar el find culcat şi vor&indu+mi, nu m+am putut înfrâna să nu simt
că el era cu adevărat un om milostiv# 4+am mărturisit că în timp ce
compasiunea mea se manifesta prin multe discuţii, a sa strălucea prin tot
ceea ce făcuse, în sc,im&, ;a&a Amte mi+a relatat cum luase ,otărârea de a+
şi consacra viaţa pentru a+i a*uta pe cei din *ur8 într+o zi, văzuse un lepros
care avea oc,ii mâncaţi de viermi# Ci nu i+a tre&uit mai mult#
Astfel de e'emple de omenie ca acesta mi+au întărit convingerea că va
veni şi sfârşitul suferinţei poporului meu din mâinile 2epu&licii <opulare
-,ineze, întrucât ei sunt multe milioane/ iar în timp ce poate câteva mii iau
parte la acţiuni de cruzime la un anumit moment, cred că tre&uie să e'iste
multe milioane care fac fapte &une#
(punând acestea, nu pot însă uita situaţia actuală din %i&et, unde nici
râemulţumirile şi nici represiunile nu se limitează doar la ),asa# =ntre sfârşitul
lui septem&rie 19\Z şi mai 1990, au mai fost raportate mai mult de optzeci
de demonstraţii# Multe nu au implicat decât un grup restrâns de protestatari,
şi nu toate au sfârşit prin vărsare de sânge# $ar ca rezultat, compatrioţii mei
îndură din nou un regim de teroare, în capitală, unde c,inezii îi depăşesc
numeric cu mult pe ti&etani, au fost văzute de curând tancuri, în timp ce
raporte recente ale/ unor organizaţii cum ar f Amnest> 4nternational şi Asia
`atc, fac cunoscut faptul că represiuni &rutale continuă să ai&ă loc pe toată
întinderea %i&etului# Arestări fără temei, &ătăi şi tortură, întemniţări şi c,iar
e'ecuţii fără o *udecată dreaptă, toate acestea sunt caracteristici ale
comportamentului autorităţilor c,ineze#
)a această nefericită înşiruire tre&uiesc adăugate mărturiile mai multor
ti&etani care, după ce au fost întemniţaţi şi maltrataţi în urma a una sau mai
2(<:"(A;4)4%A% 9M1(A4T YZ1 multor demonstraţii, au reuşit de
atunci să se refugieze în 4ndia# 9nul dintre ei, care tre&uie să rămână anonim#
$e teama represaliilor împotriva familiei sale, a descris anc,etatorilor de la
drepturile omului cum fusese ţinut în pielea goală şi cu cătuşe la mâini în
celula sa pe o perioadă lungă, timp în care fusese molestat fzic şi ver&al#
:cazional, gărzile îm&ătate pătrundeau în celula sa şi îl &ăteau, într+o noapte,
l+au iz&it de mai multe ori cu capul în perete, până când i+a dat sângele pe
nas, deşi a rămas conştient# A mai descris totodată cum a fost folosit drept
ţintă pentru arte marţiale de către gărzile du,nind a alcool, în perioada dintre
interogatorii, pe când încercau să+l determine să mărturisească faptul că
participase la proteste, fusese lăsat singur zile întregi fără mâncare sau un
pat într+o celulă înforător de rece#
=n a cincea zi de detenţie, această persoană a fost trezită după răsărit
şi luat la un centru de interogare a.at în afara clădirii înc,isorii# A fost mai
întâi ţintuit la pământ de doi gardieni, în timp ce al treilea, care
îngenunc,iase pe capul său, l+a luat apoi în mâinile sale, lovindu+l cam timp
zece minute de pământ cu tâmpla stângă# Apoi a descris cum fusese supus
aşa+numitului mod de tortură 5aeroplanul suspendat78 5Am fost ridicat de *os
şi doi soldaţi au început să+mi lege o frâng,ie în *urul &raţelor# Această
frâng,ie avea un inel de metal în mi*loc care fusese poziţionat la ceafă#
Am&ele capete erau trecute apoi în faţă, în dreptul umerilor şi încolăcite
strâns în spirală în *urul &raţelor, prinzându+mi apoi degetele# 9n soldat lua
pe urmă cele două capete ale frâng,iei şi le trecea din nou prin inelul
metalic, forţându+mi mâinile în sus între omoplaţi# Ninând frâng,ia, el îşi
proptea genunc,iul puternic în mi*ocul spinării, ceea ce îmi cauza o durere
ascuţită în piept# 6râng,ia era apoi trecută printr+un cârlig din tavan şi trasă
în *os astfel încât eram suspendat doar atât, cât să ating podeaua cu vârful
picioarelor, îmi pierdeam conştiinţa repede# "u ştiu cât am rămas aşa,
inconştient, dar m+am trezit în celulă, în pielea goală, doar cu cătuşe la mâini
şi cu înc,eieturile picioarelor imo&ilizate7#
<atru zile mai târziu, a fost iarăşi scos în pielea goală din celulă, cu
cătuşe la mâini, dar fără g,iulele la picioare şi dus în afara înc,isorii# "u a
fost luat la camera de interogatoriu, ci legat de un copac#
59n soldat a luat o &ucată de frâng,ie mai groasă şi m+a legat de un
copac# 6râng,ia a fost înfăşurată în *urul trupului meu de la gât şi până la
genunc,i# (oldatul s+a proptit apoi cu piciorul în spatele copacului, strângând
puternic de ea# :staşii c,inezi şedeau în *urul copacului, luând prânzul# 9nul
s+a ridicat şi mi+a aruncat în faţă resturile de legume şi praf de ardei iute#
Acesta din urmă mi+a intrat în oc,i, provocându+mi arsuri, de pe urma cărora
încă mai sufăr şi acum# Am fost apoi dezlegat şi luat înapoi în celulă, dar m+
am împiedicat adeseori şi am şi acum difcultăţi la mers, întrucât eram &ătut
de fecare dată când cădeam7#
Alţi foşti deţinuţi relatau cum erau supuşi în repetate rânduri la şocuri
electrice de la &astoanele pe care le folosea şi poliţia în timpul desfăşurării
demonstraţiilor# 9nui tânăr i se introdusese în mod forţat în gură,
provocându+i o um.ătură serioasă, iar o măicuţă a povestit cum acest
instrument de tortură i se introdusese cu forţa atât în anus, cât şi în vagin#
$eşi ar f tentant să luăm aceste genuri de informaţii ca o caracteristică
a întregului popor c,inez, eu ştiu că ar f greşit să o facem# $ar indiferent
despre cine este vor&a, o astfel de perversitate nu este permisă# $eci, deşi
mi+am petrecut de+acum cea mai mare perte în e'il şi deşi m+am interesat
îndeaproape în afacerile -,inei în toată această perioadă, în urma căreia am
ceva e'perienţă ca 5o&servator la -,inei7, tre&uie totuşi să admit că nu
înţeleg pe de+a+ntregul ce+i în mintea c,inezilor#
-ând am vizitat -,ina la începutul anilor ML0, am putut o&serva că mulţi
oameni au renunţat la toate pentru a a*uta la înfăptuirea transformărilor în
societate# Mulţi purtau cicatrice în urma luptei şi mulţi dintre ei erau &ăr&aţi
cu principii înalte care au căutat cu adevărat să realizeze &enefcii pentru
fecare persoană în parte din vasta lor ţară# <entru a înfăptui acest lucru, ei
au instituit un sistem de partid care le+a facilitat să cunoască fecare amănunt
despre ceilalţi, c,iar până la numărul de ore de somn necesar fecăruia# rau
atât de în.ăcăraţi de idealurile lor, încât nu se opreau de la nimic ca să le
traducă în faptă# 4ar în conducătorul lor, Mao %se+tung, ei aveau un om de
rnare viziune şi imaginaţie, o persoană care a înţeles valoarea criticii
constructive şi a încura*at+o frecvent#
Ci totuşi, noua administraţie a fost paralizată într+o clipă de mici lupte
interne şi gâlcevi# (+a nimerit ca să văd cu oc,ii mei aşa ceva# -urând, ei au
început să transforme faptele în &asme, să spună lucruri false ori de câte ori
era necesar să se prezinte pe ei înşişi într+o lumină favora&ilă# -ând l+am
cunoscut pe -,ou n+lai în 4ndia, cu acea ocazie din 19LU, şi i+am povestit
despre temerile mele, mi+a răspuns, zicându+mi să nu+mi fac gri*i# %otul avea
să fe &ine# =n realitate, lucrurile doar s+au înrăutăţit#
-ând m+am întors în %i&et în 19LZ, am găsit că autorităţile c,ineze
persecutaseră în mod făţiş poporul meu, deşi fusesem simultan şi constant
asigurat că nu va e'ista nici o imi'tiune# Minţiseră fără ezitare, aşa cum au
făcut+o şi de atunci încoace# ;a mai rău, părea că marea ma*oritate a lumii
2(<:"(A;4)4%A% 9"412(A)S YZR din e'terior era pregătită să
creadă această fcţiune# Apoi, în timpul anilor MZ0, o serie de politicieni
renumiţi din 1est au fost duşi în %i&et de unde s+au întors spunând că acolo
totul era în ordine#
Adevărul este că, de la invazia c,ineză, peste un milion de ti&etani au
murit ca o consecinţă directă a politicii de la ;ei*ing# -ând a fost adoptată
rezoluţia referitoare la %i&et în 19UL, (tatele 9nite au declarat simplu că
ocupaţia patriei mele de către -,ina s+a caracterizat prin 5acţiuni criminale,
violuri şi întemniţări ar&itrare/ torturi şi tratamente inumane şi degradante
ale ti&etanilor pe o scară largă7#
"u ştiu cum să e'plic modul în care s+au petrecut toate acestea, cum
au fost transformate într+o &ar&arie fără sens idealurile no&ile a atât de
multor# ;ăr&aţi şi femei cu &unăvoinţă# "u pot înţelege nici ce i+a îndemnat
pe acei oameni din conducerea -,inei, care au plănuit activ distrugerea
completă a rasei ti&etane# (e pare că -,ina este o ţară care şi+a pierdut
credinţa, în urma căreia însuşi poporul c,inez a îndurat o sărăcie incalifca&ilă
în cursul ultimilor, patruzeci şi unu de ani F şi toate acestea în numele
-omunismului#
Ci totuşi năzuinţa spre -omunism a fost una dintre cele mai mari
e'perienţe a tuturor timpurilor, şi nu neg că eu însumi am fost foarte
impresionat la început de ideologia sa# <ro&lema era, după cum am
descoperit la scurt timp, că deşi -omunismul pretindea că serveşte 5poporul7
F pentru care e'ista 5,otel al poporului7, 5spital al poporului7 şi aşa mai
departe F 5poporul7 nu însemna toată lumea, ci doar cei care aveau idei ce
erau susţinute de o minoritate ca 5aparţinând poporului7#
9nele dintre responsa&ilităţile faţă de e'cesele -omunismului le poartă
de+a dreptul 1estul# :stilitatea cu care a întâmpinat primele guverne Mar'iste
dovedeşte în parte precauţiile adesea a&surde pe care le+au luat ca să se
prote*eze# i au devenit suspicioşi faţă de tot şi toate, iar suspiciunea dă
naştere la o nefericire teri&ilă, întrucât contravine caracteristicilor esenţiale
ale omului F şi anume dorinţei unui om de a avea încredere într+un alt om# =n
legătură cu acest lucru, uni amintesc spre e'emplu situaţia a&surdă în care
m+am a.at vizitând camera lui )enin din @remlin, în timpul primei mele vizite
la Moscova, în 19\Y# ram urmărit de un securist îm&răcat simplu, fără un
zâm&et pe faţă, care era pregătit în mod clar să tragă în orice moment, în
timp ce o femeie+g,id e'plica maşinal istoria ofcială a 2evoluţiei 2use#
%otuşi, în măsura în care este posi&il să am vreo credinţă politică, eu
cred că încă mai sunt pe *umătate Mar'ist# "u am nici o argumentaţie
împotriva -apitalismului, atâta timp cât este practicat într+o formă umanitară,
dar credinţele mele religioase mă îndeamnă mult mai mult spre (ocialism şi
4nternaţionalism, care sunt mai apropiate de linia principiilor ;udd,iste# 9n
alt lucru atrăgător la Mar'ism este aserţiunea sa precum că omul este
responsa&il în fnal de propriul său destin# Acest lucru re.ectă întru totul
gândirea ;udd,istă#
Mă opun acestuia prin faptul că acele ţări care urmeză o politică pe
&aze -apitaliste într+un cadru democratic sunt mult mai li&ere decât cele care
urmăresc idealul -omunist# $eci, în fnal, eu sunt în favoarea unei guvernări
umanitare, care are scopul de a servi întreaga comunitate8 pe cei tineri, pe
cei &ătrâni şi incapa&ili, la fel ca şi pe cei care pot f în mod direct mem&ri
productivi ai societăţii#
-u toate că am afrmat că rămân pe *umătate Mar'ist, dacă ar tre&ui să
votez efectiv într+o campanie electorală, aş face+o în favoarea unuia dintre
partidele cologiste# 9na dintre cele mai pozitive evoluţii în lume din ultimii
ani a fost conştiinţa crescută a importanţei "aturii# "u e'istă nimic sacru sau
sfânt în acest lucru# A avea gri*ă de planeta noastră este ca şi când am avea
gri*ă de casele noastre, întrucât noi, finţele umane provenim din "atură, nu
are nici un rost să acţionăm împotriva "aturii, şi tocmai de aceea afrm eu că
mediul încon*urător nu este o c,estiune de religie, etică sau moralitate#
Acestea constituie un lu', întrucât putem trăi şi fără ele# $ar noi nu vom
putea supravieţui dacă vom acţiona împotriva "aturii#
%re&uie să acceptăm acest1 lucru# $acă provocăm dezec,ili&rul "aturii,
omenirea va suferi# Mai mult8 ca oameni în viaţă aztăzi, tre&uie să ne gândim
şi la generaţiile viitoare8 un mediu curat este un drept ca oricare alt drept al
omului# $e aceea face parte din responsa&ilităţile noastre faţă de cei din *ur
să ne asigurăm că lumea pe care o transmitem mai departe este sănătoasă,
dacă nu mai sănătoasă decât cea pe care am moştenit+o# "u este o
propunere c,iar atât de difcilă pe cât s+ar părea# <entru că deşi e'istă o
limită în ceea ce putem face noi, în mod individual, nu e'istă însă o limită a
rezultatelor la care ar putea conduce reacţia universală# $epinde de fecare
dintre noi în parte să facem tot ce ne stă în putinţă, oricât de puţin ar f#
"umai pentru că a stinge lumina la plecarea din cameră pare lipsit de
importanţă, nu înseamnă că nu tre&uie s+o şi facem#
Aici este punctul în care, în calitate de călugăr ;udd,ist, consider că
noţiunea de 3arma este foarte folositoare în conduita vieţii noastre zilnice#
:dată ce crezi în cone'iunea dintre motivaţie şi efectul său, vei deveni mai
vigilent ia efectele pe care propriile tale acţiuni le au asupra ta şi a celorlalţi#
2(<:"(A;4)4%A% 9"412(A)S YZL
Astfel, în ciuda tragediei continue a %i&etului, găsesc ca e'istă şi mult
&ine pe pământ# (unt în mod special încura*at în faptul că credinţa în
consumerism ca un scop în sine pare a face loc unei aprecieri, şi anume că
noi, oamenii, tre&uie să conservăm resursele pământului# Acest lucru este
foarte necesar# 6iinţele umane sunt într+un fel copiii pământului# Ci în timp ce
până acum Mama noastră comună a tolerat comportamentul copiilor săi, de
acum ea începe să ne arate că a a*uns la o limită a toleranţei sale#
Mă rog din tot su.etul ca într+o &ună zi să pot duce şi poporului c,inez
acest mesa* de gri*ă faţă de mediu şi faţă de oamenii din *ur# =ntrucât
;udd,ismul nu este nici pe departe necunoscut c,inezilor, eu cred că îi voi
putea a*uta în mod practic# <redecesorul ultimului <anc,en )ama a condus &
dată o ceremonie de iniţiere @aAac,a3ra în ;ei*ing# $acă ar f să fac acelaşi
lucru, nu ar f fără precedent, întrucât în calitate de călugăr ;udd,ist, gri*a
mea se e'tinde asupra tuturor mem&rilor familiei omeneşti şi, cu adevărat,
asupra tuturor finţelor a.ate în suferinţă#
u cred că această suferinţă este cauzată de ignoranţă şi că oamenii
cauzează durere celor din *ur în căutarea propriei lor fericiri sau satisfacţii# Ci
totuşi adevărata fericire vine dintr+un sentiment interior de pace şi
mulţumire, care la rândul său tre&uie realizat prin cultivarea altruismului, a
iu&irii, a compasiunii şi prin eliminarea mâniei, egoismului şi lăcomiei#
9nor oameni li s+ar putea părea acest lucru cam naiv, dar le+aş reaminti
faptul că indiferent din ce zonă a lumii provenim, în esenţa noastră suntem
cu toţii aceleaşi finţe umane# "oi toţi căutăm fericirea şi încercăm să evităm
suferinţa# Avem aceleaşi nevoi şi gri*i, în plus, dorim cu toţii li&ertatea şi
dreptul de a ne conduce singuri destinele ca indivizi# Aceasta este natura
umană# Marile sc,im&ări care au loc peste tot în lume, de la uropa de st la
Africa sunt un indiciu clar al acestui fapt#
=n acelaşi timp, pro&lemele cu care ne confruntăm astăzi F con.icte
violente, distrugerea "aturii, sărăcie, foamete şi altele F sunt în principal
pro&leme create de oameni#
Acum, deşi am găsit în propria mea religie ;udd,istă capacitatea de a
genera iu&ire şi compasiune, eu sunt convins că aceste calităţi pot f
dezvoltate de oricine, cu sau fără religie# Mai cred totodată că toate religiile
urmăresc aceleaşi scopuri8 acelea de a cultiva &unătatea şi de a aduce
fericire tuturor finţelor umane#
:dată cu impactul crescând al ştiinţei asupra vieţilor noastre, religia şi
spiritualitatea au un rol şi mai important de *ucat pentru a ne aminti de
omenia noastră# "u e'istă nici o contradicţie între cele două# 6iecare ne
conferă introspecţii preţioase în interiorul celeilalte# Atât ştiinţa, cât şi
învăţăturile lui ;udd,a ne vor&esc despre unitatea fundamentală a tuturor
lucrurilor#
$oresc să înc,ei această carte cu o notă personală de mulţumire
adresată tuturor prietenilor %i&etului# ?ri*a şi spri*inul pe care l+aţi e'primat
faţă de situaţia grea a ti&etanilor ne+a mişcat pe toţi într+o ine'prima&ilă
măsură şi continuă să ne confere cura* pentru a lupta pentru li&ertate şi
dreptate, 1 nu prin folosirea armelor, ci cu puternicele arme ale dreptăţii şi
determinării# Ctiu că vor&esc în numele tuturor ti&etanilor când vă mulţumesc
şi vă rog să nu uitaţi %i&etul în acest moment critic din istoria ţării noastre#
(perăm şi noi să contri&uim la dezvoltarea unei lumi mai liniştite, mai
umane şi mai frumoase# 9n viitor %i&et li&er va căuta să+i a*ute pe toţi cei
care au nevoie, să prote*eze "atura, şi să promoveze pacea# u cred că
a&ilitatea noastră ti&etană de a com&ina calităţile spirituale cu o atitudine
realistă şi practică, ne va facilita să ne aducem contri&uţia la toate acestea,
fe şi în modul cel mai modest posi&il#
=n fnal, aş dori să împărtăşesc cititorilor mei a scurtă rugăciune care
îmi conferă o mare inspiraţie şi determinare8
Atâta timp cât dăinuieşte spaţiul
Ci cât timp e'istă finţe umane, 6ie ca să pot sălăşlui şi eu
<entru a risipi nefericirea lumii#
-uprins
4lustraţii F L
-uvânt înainte Z
4ntroducerea traducătorilor 9 l# $eţinătorul )otusului Al& YR
Y# %ronul leului R9
R# 4nvazia8 iz&ucmeşte furtuna Z0
D# 2efugiul în sud ZZ
L# =n -,ina -omunistă 100
U# $l# "e,ru regretă M# 119
Z# 6uga în e'il 1R\
\# 9n an disperat 1LZ
9# 100#000 de refugiaţi 1ZY"
10# 9n lup în mantie de călugăr 1\Z
11# $in :rient în :ccident Y0D
1Y# $espre 5magie şi mister7 Y19
1R# 1eştile din %i&et YR0
1D# 4niţiative pentru pace YDU
1L# 2esponsa&ilitate universală YU0 şi inimă &ună
$in cuvântul
(64"N44 (A) $A)A4 )AMA la primirea <remiului "o&el pentru <ace,
l:$ecem&rie 19\9 5Accept premiul cu profundă recunoştinţă, în folosul celor
oprimaţi din întreaga lume, precum şi al celor care luptă pentru li&ertate şi
pentru răspândirea păcii în lume#
=l accept ca pe un prinos adus întemeietorului tradiţiei modeme a non+
violenţei F Ma,atma ?and,i F a cărui viaţă m+a inspirat şi îndrumat#
Ci, desigur, îl acceptân folosul celor şase milioane de ti&etani, &ravii
mei concetăţeni din %i&et, care au suferit şi continuă să sufere atât de mult#
i se confruntă cu o strategie calculată şi sistematică, menită să distrugă
identitatea lor naţională şi culturală#
<remiul reafrmă convingerea noastră că înarmaţi cu cura* şi ,otărâre în
loc de arme, %i&etul va f eli&erat7#
<lanul editorial al diturii ):%9( include o serie de 99 de titluri din
domeniul Voga, parapsi,ologic, flosofe, religie, într+un cuvânt, ezoterism#
<ână în prezent au apărut următoarele lucrări8
@A2MA+V:?A de (0a'ni 1ive3ananda sau Voga cauzei şi a efectului, a
modului în care noi înşine ne construim destinul, fericit sau nefericit#
14ANA $4"-:): $ M:A2% de Vog 2amac,ara3a cuprinde fazele
evoluţiei umane în astral şi modalitatea de reîncarnare, pregătită din viaţa
precedentă#
: MS2%924 A 2="-A2"S244 de ;rian )# `eiss $octor în ştiinţe
medicale lucrare care vine să confrme din punct de vedere medical flosofa
,indusă cu privire la reîncarnare şi viaţa de dincolo de moarte/ printr+un
procedeu original de transpunere în vieţile anterioare prin ,ipnoză, o
pacientă este purtată pe parcursul a celor \U de vie9 ale sale de pe <ământ#
V:?A, M$4%AN4A C4 XA<A (A$BA"A de (0ami @ris,nananda carte, care
tratează disciplina meditaţiei în Voga8 meditaţia creează în finţa umană o
armonie între sine şi $ivinitate/ puterea rugăciunii creştine sau a mantrei
,induse urneşte munţii din loc şi constituie legătura directă dintre om şi
$umnezeu#
=" OA2A "M924244 de <rentlce Mulford lucrare de căpătâi, care
cuprinde cele mai importante noţiuni de gândire şi comportament din viaţa
cotidiană a omului, tratând în esenţă manifestările energiei psi,ice, dar şi
cele care privesc sănătatea fzică/ este o carte necesară atât în casa
&ogatului, căruia &ogăţia nu+i mai aduce fericire, precum şi în casa săracului,
a muncitorului, care năzuieşte spre condiţii mai &une de viaţă, către o
perfecţiune spirituală#
BA%BA+V:?A de Vog 2amac,ara3a neavând pretenţia de a f un tratat
despre vindecarea afecţiunilor, scopul său este numai să indice calea spre
sănătate, prin prevenirea &olilor# Aceste îndrumări, ce a*ută la resta&ilirea
funcţiilor anormale, ieşite de su& controlul organelor, pot f însă foarte
folositoare# 1eţi f surprinşi de gradul autorităţii pe care o veţi do&ândi asupra
trupului vostru dacă urmaţi procedeele indicate în această carte#
@24VA+V:?A de (0aml 2amaianda aceasta lucrare este considerată a f
treapta pregătitoare din Voga, care conduce către ramurile superioare şi fără
a cărei fundamentală studiere înaintarea este imposi&ilă#
;BA@%4+V:?A de (0ami 1ive3ananda numeroase şi variate sunt formele
şi înfăţişările adoptate de 4u&ire în dezvăluirile (ale, însă, în senţa (a, a
este de natură $ivină/ a este $omnitorul 9niversului, umplând lumile cu
creaţiile (ale# Acest volum ne dezvăluie faptul că e'primarea nemi*locită a
iu&irii, forţa i primordială, constă în atotcuprinzătoarea 4u&ire -osmică a lui
$umnezeu fată de tot ceea ce a fost creat#
M$4- $ %24 -:2<924 de $r# Xanine 6ontalne lucrarea este deose&ită
prin nivelul său iniţiatic, şi comple'itatea pro&lematicii pe care o a&ordează8
marile principii cosmice etern vala&ile, esenţa unor te,nici medicale ca
,omeopatia, auriculomedicina, acupunctura, a*utorul astrologiei în tratarea
&olnavului# Acestea conduc la concluzia că omul tre&uie studiat şi a&ordat în
toată comple'itatea sa# ste o carte atât pentru medic, cât şi pentru pacient,
care răspunde cu certitudine unor între&ări pe care ni le punem cu toţii8 de
unde venim şi încotro ne îndreptăm! <entru ce trăim!
MA244 4"4N4AN4 de duard (c,urAi
$AMA+@$1UB"A+B$M(+M:4(+:$r9+<4%A?:$A+<9%:"+nâ9U
născută din iu&irea adâncă a două su.ete ce şi+au înc,inat viaţa lui
$umnezeu, această capodoperă tratează esenţa evoluţiei omenirii din
punctul de vedere al ezoterismului comparat/ ea suprinde istoria interioară,
cunoaşterea adâncă, doctrina secretă, ce face o&iectul activităţii oculte a
Marilor 4niţiaţi, <rofeţi sau 2eformatori, care au creat susţinut şi răspândit
spiritul viu al religiei unice, eterne şi universale# <rin fata noastră deflează
mileniile istoriei marcate prin reprezentanţii săi, în ordinea în care $ivinitatea
a considerat necesar să+i trimită pe <ământ, pentru a canaliza evoluţia
spirituală pe drumul către dezvăluirea esenţei e'istentei noastre#
(6T2C4%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->