You are on page 1of 40

 ø 

:ΪόΑϭ ˬͿ ΪϤΤϟ΍
± ΪѧѧѧϤΤϟ΍ Ϳϭ ± ϥϮϤϠѧѧѧδϤϟ΍ϭ ˬ˰ѧѧϫ 1408 ϡΎѧѧѧϋ ΔѧѧϛέΎΒϤϟ΍ ΔѧѧѧϴϠΤϟ΍ ϩάѧѧϫ ϢϟΎѧѧѧόϣ Ϊѧѧϴϗ΄ϓ
ϲѧѧϗήΘϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔѧѧϣΪϘΘϣ ςѧѧθϨΗ ϝ΍ΰѧѧΗ ϻϭ ˬϩϮѧѧΟϮϟ΍ ΕΎΤΒѧѧγ ΎѧѧϬϟ ϞѧѧϠϬΘΗ ΔѧѧϴϤϠϋ ΔѧѧψϘϳ ϥϮѧѧθϳΎόϳ
ΔϴΑΎΒѧθϟ΍ ΐѧ΋ΎΘϜϟ΍ ϯήѧϧ Ϋ· ˬΎѧϬΗΎϴΤϟ ΩΪѧΠϤϟ΍ ΎѧϬϣΩϭ ΎϫΪѧϣ ˬΔѧϣϷ΍ ΏΎΒη ΓΪΌϓ΃ ϲϓ ΝϮπϨϟ΍ϭ
ˬΡϮѧϤτϟ΍ Ϧѧϣ ϢϬϳΪѧϠϓ ˬϥϮѧϠϬϨϳϭ ϪѧϨϣ ϥϮѧϠόϳ ϪϠϤΤΑ ϦϴϠϘΜϣ ϢϠόϟ΍ ϑΎτϋ΃ ϲϓ ϥϮΒϠϘΘ ϳ ϯήΘΗ
ϥϮϤϠѧδϤϟ΍ ϪѧΑ Ρήѧϔϳ Ύϣ ˬϞ΋ΎδϤϟ΍ ΕΎϧϮϨϜϣ ϰϠϋ ιϮϐϟ΍ϭ ζϫΪϤϟ΍ ωϼσϻ΍ϭ ˬΔϴόϣΎΠϟ΍ϭ
.Ύ˱ΑϮϠϗ ΖϴϤϳϭ ϰϴΤϳ Ϧϣ ϥΎΤΒδϓ ˬ˱΍ήμϧ
΍˱ήѧѧθϧ ˬΔѧѧϓΎϛ ΎϬΗ΍έΎѧѧδϣ ϲѧѧϓ ΪѧѧϬόΘϟ΍ϭ ϲϘѧѧδϟ΍ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϛέΎΒϤϟ΍ Γ΍ϮѧѧϨϟ΍ ϩάѧѧϬϟ ΪѧѧΑ ϻ ˬϦѧѧϜϟ
ΕΎѧѧΟϮϤΗ Ϧѧѧϣ ϞѧѧϤόϟ΍ϭ ΐѧѧϠτϟ΍ ϲϧΎѧѧΜϣ ϲѧѧϓ ΐѧѧμόΘϟ΍ϭ έΎѧѧΜόϟ΍ ΎѧѧϬϨϋ ϒѧѧϜΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎϧΎϤѧѧπϠϟ
...ΔϴΑΰΣϭ ˬΔϴϔ΋Ύσϭ ˬΔϴϛϮϠγϭ ˬΔϳΪϘϋϭ ˬΔϳήϜϓ
ϥ΃ ΔϴѧѧθΧ ϢϬϨѧѧϴΑ ϦϴѧѧγΪϨϤϟ΍ ϒѧѧθϜΗ ϢϴϟΎѧѧόΘϟ΍ ϲѧѧϓ ΔϟΎѧѧγέ ϢϬϳΪѧѧϳ΃ ωϮѧѧσ ΖѧѧϠόΟ Ϊѧѧϗϭ
ϻ Ϣѧѧϫϭ ϢϫϮϠΘѧѧδϴϓ ˬΐѧѧϠτϟ΍ ϲѧѧϓ ϢϬΗήϴѧѧδϣ ΍ϭήѧѧΜόΒϳϭ ˬϢϫήѧѧϣ΃ ϢϬϴѧѧϠϋ ΍Ϯόϴѧѧπϳϭ ˬϢϫϭΩήѧѧϳ
.ϥϭήόθϳ
Δϔμϟ΍ " ϞϤΤΗ ΔϟΎγέ ϚϧΎϨΑ ωϮσ ϞόΟΎϓ ˬϙΪϴΑ άΧ΄ϳϭ ˬϙΪπϋ Ϊθϳ ϙϮΧ΃ ϡϮϴϟ΍ϭ
ϚΑ Ϳ΍ Ϣόϧ΃ Ϛϟ Ϣϗέ΃ Ύϣ ϞΗΎϓ ˬαΎσήϘϟ΍ ϰϠϋ ϢϠϘϟ΍ Ϧγ ϞόΟ΃ ΍Ϋ Ύϧ΃ ΎϬϓ ˬϚΘϴϠΤϟ 1"ΔϔηΎϜϟ΍
:2ΎϨϴϋ
ˬϕϼѧΧϷ΍ ϡέΎѧϜϣϭ ˬΏΩϷ΍ ϦѧγΎΤϤΑ ϲѧϠΤΘϟ΍ ϥ΃ ϰѧϠϋ ωήѧθϟ΍ ΕΎΒΟϮϣ ΕΩέ΍ϮΗ ΪϘϟ
ΝΎΗ ϲϓ ΓέΩ ϦϤΛ΃ Ϯϫϭ - ϢϠόϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϡϼγϹ΍ Ϟϫ΃ ΔϤγ :΢ϟΎμϟ΍ ΖϤδϟ΍ϭ ˬϦδΤϟ΍ ϯΪϬϟ΍ϭ
ΎѧѧϫΎϨϋ ΍άѧѧϬϟϭ ˬϪѧѧΗΎϓ΁ Ϧѧѧϋ ϲѧѧϠΨΘϤϟ΍ ˬϪѧѧΑ΍Ω΂Α ϲѧѧϠΤΘϤϟ΍ ϻ· Ϫѧѧϴϟ· Ϟѧѧμϳ ϻ - ήѧѧϬτϤϟ΍ ωήѧѧθϟ΍
ϰѧϠϋ ϭ΃ ˬϡϮѧϠόϟ΍ ΔѧϓΎϜϟ ϡϮϤόϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ Ύϣ· ˬϒϴϟ΄ΘϟΎΑ ΎϫϭΩήϓ΃ϭ ˬϪϴΒϨΘϟ΍ϭ ΚΤΒϟΎΑ ˯ΎϤϠόϟ΍
Ώ΍Ω΁ϭ ˬϲѧѧΘϔϤϟ΍ Ώ΍Ω΁ϭ ˬΙΪѧѧΤϤϟ΍ Ώ΍Ω΁ϭ ˬϢϳήѧϜϟ΍ ϥ΁ήѧѧϘϟ΍ ΔѧѧϠϤΣ Ώ΍Ω΂ѧϛ ˬιϮѧѧμΨϟ΍ ϪѧΟϭ
...΍άϜϫϭ ˬΐδΘΤϤϟ΍ Ώ΍Ω΁ϭ ˬϲοΎϘϟ΍
.ϲϋήθϟ΍ ϢϠόΘϟ΍ ϖϳήσ ϚϠδϳ ϦϤϟ ΔϣΎόϟ΍ Ώ΍Ωϵ΍ ϲϓ ΎϨϫ ϥ΄θϟ΍ϭ
ΖѧϛέΩ΃ϭ ˬΐѧϠτϟ΍ Ώ΍Ω΁ ϢѧϠόϟ΍ ϖѧϠΣ ϲѧϓ Ώϼѧτϟ΍ ϥϮѧϨϘϠϳ ϥϮϘΑΎδϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϥΎϛ Ϊϗϭ
ϥΎѧѧϛ Ϋ· ˬϒϳήѧѧθϟ΍ ϱϮѧѧΒϨϟ΍ ΪΠѧѧδϤϟ΍ ϲѧϓ ϢѧѧϠόϟ΍ ΕΎѧѧϘϠΣ ξѧѧόΑ ϲѧѧϓ ϚѧϟΫ ϲѧѧϓ ΪѧѧϘόϟ΍ ήѧѧΧ΁ ήѧΒΧ
ˬϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ 593 ΔϨγ ϡ) ϲΟϮϧέΰϟ΍ ΏΎΘϛ ϪΑϼσ αέΪϳ ˬϪϴϓ ϦϴγέΪϤϟ΍ ξόΑ
.3"ϢϠόΘϟ΍ ϖϳήσ ϢϠόΘϤϟ΍ ϢϴϠόΗ " :ϰϤδϤϟ΍

.³Ώήόϟ΍ ϥΎδϟ ³˰ϟ Ω΍ϮϤϟ΍ ΐΘϛ ΕΎΤϠτμϣ Ϧϣ ϩάϫ :ΔϔηΎϜϟ΍ Δϔ μϟ΍ - 1
.˰ϫ΍ ³ΔϔηΎϛ Δϔλ (˯ΎΟήόϟ΍) ϊΒπϟ΍ :ϲϫ Γ΄Βψϟ΍ ³:(332 / 1)³αϭήόϟ΍ ΝΎΗ³ ϲϓ ϯΪϴΑΰϟ΍ ϝΎϗ ˬ ³αϮϣΎϘϟ΍³ Ϧϣ (΄Βχ) ΓΩΎϣ ϲϓ Ύϣ ϪϨϣϭ
.ϪϔθϜϳ ΎϤΑ αΎϨΟϷ΍ ή΋Ύγ Ϧϣ ΰϴϤϴϟ ˬϢϠόϳ ϻ ϱάϟ΍ ϑϮλϮϤϟ΍ ΰϴϴϤΗ ϪΑ Ω΍ήϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ Δϔμϟ΍ Ϧϣ ϪΟϮ ϟ΍ ΍άϫϭ
.(92/3)³ΕΎϴϠϜϟ΍ ³ Ϧϣ ΩΎμϟ΍ ϑήΣ ήψϧ΍
. ϪϨϋ ϰϬϨϟ΍ ΢μϳ ϻ (ΎϨϴϋ ϚΑ Ϳ΍ Ϣόϧ΃ ) :φϔϠϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ³ΔϴψϔϠϟ΍ ϲϫΎϨϤϟ΍ ϢΠόϣ ³ Ϧϣ ϒϟϷ΍ ϑήΣ ϲϓ ΖΤοϭ΃ - 2
.ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ˬϢϠόϴϠϓ ˬϪϳϮϨΘϟ΍ ϲπΘϘϳ Ύϣ Ϫϴϓ ϪΗΩΎϓ· ϊϣ Ϯϫϭ ˬ΍έ΍ήϣ ϊΒσ - 3

1
ϩάѧϫ βϳέΪѧΗ ΝέΪѧϴϓ ˬϖѧϳήσ ϡϮѧϗϷ ϱΩΎѧϬϟ΍ ϖѧϴΛϮϟ΍ ϞѧΒΤϟ΍ ΍άѧϫ ϢѧϠόϟ΍ Ϟϫ΃ Ϟμϳ ϥ΃ ϰδόϓ
΍άѧѧϫ ϥϮѧѧϜϳ ϥ΃ ϮѧѧΟέ΃ϭ ˬΔѧѧϴϣΎψϨϟ΍ Δѧѧγ΍έΪϟ΍ Ω΍Ϯѧϣ ϲѧѧϓϭ ˬΪΟΎѧѧδϤϟ΍ αϭέΩ ΢Η΍Ϯѧѧϓ ϲѧѧϓ ΓΩΎѧϤϟ΍
ΓΩΎѧΠϟ΍ ϪѧΑ ϚϠѧδΗϭ ˬΐϟΎτϟ΍ ΏάϬΗ ϲΘϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ ˯ΎϴΣ· ϰϠϋ ϪϴΒϨΘϟ΍ ϲϓ ήϴΧ ΔΤΗΎϓ ΪϴϴϘΘϟ΍
ˬϪѧΑΎΘϛϭ ˬϪѧϠϴϣίϭ ˬϪѧγέΩϭ ˬϪѧγέΪϣ ϊѧϣϭ ˬϪѧδϔϧ ϊϣ ϪΑΩ΃ϭ ˬϢϠόϟ΍ ϞϤΣϭ ΐϠτϟ΍ Ώ΍Ω΁ ϲϓ
.ϪΗΎϴΣ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ ΍άϜϫϭ ˬϪϤϠϋ ΓήϤΛϭ
ˬΎѧϬϨϣ ΏΩ΃ ΕΎѧϓ ΍ΫΈѧϓ ˬΕΎѧϓ΁ ΔѧϋϮϤΠϣ ΎϬπϗ΍Ϯϧ ˬΏ΍Ω΁ ΔϋϮϤΠϣ ϱϮΤΗ ΔϴϠΣ ϚϴϟΈϓ
ϰѧϟ· ΓΪϋΎѧλ ΕΎѧΟέΩ Ώ΍Ωϵ΍ ϩάѧϫ ϥ΃ ΎϤϛϭ ˬήΜϜΘδϣϭ ϞϘϤϓ ˬϪΗΎϓ΁ Ϧϣ Δϓ΁ ρήϔϤϟ΍ ϑήΘϗ΍
.ϢϳήΤΘϟΎϓ Δϫ΍ήϜϟ΍ ϰϟ· ΔτΑΎϫ ΕΎϛέΩ ΎϬπϗ΍ϮϨϓ ˬΏϮΟϮϟΎϓ ΔϨδϟ΍
Ύѧϣ ΎѧϬϨϣϭ ˬϢѧϠόϟ΍ ΐѧϟΎσ ϪѧΑ κΘѧΨϳ Ύϣ ΎϬϨϣϭ ˬϒϠϜϣ Ϟϛ Ϧϣ ϖϠΨϟ΍ ϡϮϤϋ ϞϤθϳ Ύϣ ΎϬϨϣϭ
ϞѧϤΤϟ΍ Ϧѧϣ ˬωήѧθϟ΍ ϡϮѧϤϋ ϪѧϴϠϋ ϝΪѧϳϭ ˬϊΒτϟΎΑ ϑήόϳ Ύϣ ΎϬϨϣϭ ˬωήθϟ΍ ΓέϭήπΑ ϙέΪϳ
ϰѧϠϋ ϯήѧΠΗ ΎϬΘϗΎϴѧγ ϦѧϜϟ ˬ˯ΎϔϴΘѧγϻ΍ Ϧѧϋ΃ Ϣѧϟϭ ˬϕϼѧΧϷ΍ ϡέΎѧϜϣϭ ˬΏ΍Ωϵ΍ ϦѧγΎΤϣ ϰϠϋ
ΖѧϟϭΎϨΗ ˬΎѧϬϟ ΔΤϟΎѧλ Ύ˱δϔϧ ΖϘϓ΍ϭ ΍ΫΈϓ ˬΕΎϤϬϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϟϻΪϟ΍ ΍˱ΪλΎϗ ˬϝΎΜϤϟ΍ Ώήο ϞϴΒγ
ΎϫέϭΪѧѧΑ ϰѧѧϫϭ ˬϊѧѧϔϧϭ ϊѧ ϔΘϧ΍ ˬΎѧѧϬΑ άѧѧΧ΃ Ϧѧѧϣϭ ˬϪΘϠѧѧμϔϓ ϞѧѧϤΠϤϟ΍ ΍άѧѧϫϭ ˬϪѧѧΗήΜϜϓ ϞѧѧϴϠϘϟ΍ ΍άѧѧϫ
ϲѧϓ ϢѧϬΑ Ϳ΍ ΎѧϨόϤΟ ˬϢѧϬΑ ϯΪΘϬϳ ΔϤ΋΃ ΍ϭέΎλϭ ˬϢϬϤϠϋ ϲϓ Ϳ΍ ϙέΎΑ Ϧϣ ΏΩ΃΃ Ϧϣ ΓΫϮΧ΄ϣ
.1Ϧϴϣ΁ ˬϪΘϨΟ

³ΐѧѧϠτϟ΍ Ώ΍Ω΁ ³ϭ ˬϲΟϮѧѧϧέΰϠϟ ³ϢϴѧѧϠόΘϟ΍ ϖѧѧϳήσ ϢϠόΘѧѧϤϟ΍ ϢϴѧѧϠόΗ ³ϭ ˬϪѧѧϟ ³ϪѧѧϘϔΘϤϟ΍ϭ ϪѧѧϴϘϔϟ΍ ³ϭ ˬϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ ϱΩ΍ΪѧѧϐΒϟ΍ ΐѧѧϴτΨϠϟ ³ϊϣΎѧѧΠϟ΍³:ΐѧѧΘϜϟ΍ ϩάѧѧϫ Ϧѧѧϣ - 1
ϦѧΑϻ ³ϢϠϜΘѧϤϟ΍ϭ ϊϣΎѧδϟ΍ ΓήϛάѧΗ ³ϭ ˬϲѧδΑΎϘϠϟ ³ϦϴѧϤϠόΘϤϟ΍ ϡΎѧϜΣϷ Δ ϠѧμϔϤϟ΍ ΔϟΎѧγήϟ΍ ³ϭ ˬϥϮϨΤѧδϟ ³ϦϴѧϤϠόΘϤϟ΍ Ώ΍Ω΁ ³ϭ ˬϱήѧΟ϶ϟ ³˯ΎѧϤϠόϟ΍ ϕϼѧΧ΃ ³ϭ ˬϰϳΎϛϮѧθϠϟ
³ϪѧΒϠσϭ ϪϠѧπϓ ϢѧϠόϟ΍ ³ϭ ˬήѧΒϟ΍ ΪѧΒϋ ϦѧΑϻ ϢѧϠόϟ΍ ϥΎ ѧϴΑ ϊϣΎѧΟ³ϭ ˬΐѧΟέ ϦѧΑϻ ³ϒѧϠΨϟ΍ ϰѧϠϋ ϒϠѧδϟ΍ ϢϠϋ Ϟπϓ ³ϭ ˬϱήϜδόϠϟ ³ϢϠόϟ΍ ΐϠσ ϰϠϋ ΚΤϟ΍ ³ϭ ˬΔϋΎϤΟ
˯ΎѧϤϠόϟ΍ Ώ΍Ω΁ ³ϭ ˬϯΩϮϬϤѧδϠϟ ³ϦϳΪϘόϟ΍ ήϫ΍ϮΟ ³ϭ ˬϱΪϴΑΰϠϟ ˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη ³ϭ ˬϢϴϘϟ΍ Ϧ Αϻ ³ΓΩΎόδϟ΍ έ΍Ω ΡΎΘϔϣ ³ϭ ˬϥϼγέ΃ ΪϤΤϤϟ ³ϢϠόϟ΍ Ϟπϓ ³ϭ ˬΝΎΤϟ΍ Ϧϴϣϸϟ
ˬϥΎϤϴϠѧγ ΪѧϤΤϤϟ ³˯ΎѧϤϠόϟ΍ ϕϼѧΧ΃ Ϧѧϣ ³ϭ ˬϲΑΎѧτΨϠϟ ³Δѧϟΰόϟ΍³ϭ ˬϲѧΑήόϟ΍ ϦѧΑϻ ³Ϟѧϳϭ΄Θϟ΍ ϥϮϧΎϗ ³ϭ ˬ- ϪϠΒϗ ϱάϟ΍ Ϧϣ ΐΨΘϨϣ ± έϮμϨϣ ϦΑ ϦϴδΤϠϟ ³ϦϴϤϠόΘϤϟ΍ϭ
άΤѧθΗ³ϭ ˬϱϭϮѧϨϠϟ ³ωϮϤΠϤϟ΍³Ϧϣ ϝϭϷ΍ϭ ˬϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ³ϲϓ΍ήϘϠϟ ΓήϴΧάϟ΍ ³ϭ ˬϲΒϠΤϟ΍ ϦϳΪϟ΍ έΪΒϟ ³ΩΎηέϹ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ³ϭ ˬϲ΋΍ήϣΎδϟ΍ ϕϭέΎϔϟ ³˯ΎϤϠόϟ΍ ΞϫΎϨϣ ³ϭ
.³ϲϤϴϫ΍ήΑϹ΍ ήϴθΒϟ΍ ΪϤΤϣ έΎΛ΁ ³ϭ ˬϦϴδΣ ήπΨϟ΍ ΪϤΤϤϟ ³ΡϼλϹ΍ Ϟ΋Ύγέ³ϭ ˬϰϧΎΒϴθϟ΍ Ϣϴϫ΍ήΑ· ϦΑ ΪϤΤϤϟ "ϢϠόϟ΍ ϰϟ· ϢϤϬϟ΍
. Ϧϴϣ΁ ϊϴϤΠϠϟ ήΟϷ΍ Ϳ΍ ϝΰΟ΃ ˬήϴΜϛ ΎϫήϴϏϭ

1
   

 
 ‘ 
ϝΎϗ ˬΓΩΎΒϋ ϢϠόϟ΍ ϥ΄Α ϚϤϠϋ ΏϮϠτϣ ήϣ΃ ϞϜϟϭ ϞΑ "ΔϴϠΤϟ΍" ϩάϫ ϲϓ ϝϮλϷ΍ Ϟλ΃
.³ΐϠϘϟ΍ ΓΩΎΒϋϭ ˬήδϟ΍ Γϼλ ϢϠόϟ΍³ : ˯ΎϤϠόϟ΍ ξόΑ
:ϪϟϮϘϟ ˬϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ Ϳ ΔϴϨϟ΍ ιϼΧ· ΓΩΎΒόϟ΍ ρήη ϥΈϓ ˬϪϴϠϋϭ
.Δϳϵ΍ ( ˯ΎϔϨΣ ϦϳΪϟ΍ Ϫϟ ϦϴμϠΨϣ Ϳ΍ ΍ϭΪΒόϴϟ ϻ· ΍ϭήϣ΃ Ύϣϭ)
ϪѧϨϋ Ϳ΍ ϰѧοέ ΏΎѧτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ϧϋ έϮϬθϤϟ΍ Ωήϔϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓϭ
.ΚϳΪΤϟ΍ ( ΕΎϴϨϟΎΑ ϝΎϤϋϷ΍ ΎϤϧ· ) : ϝΎϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϥ΃
ϻϭ ˬΕΎѧϔϟΎΨϤϟ΍ ςѧΣ΃ ϰѧϟ· ΕΎѧϋΎτϟ΍ Ϟѧπϓ΃ Ϧѧϣ ϞѧϘΘϧ΍ ˬΔϴϨϟ΍ ιϼΧ· ϢϠόϟ΍ ΪϘϓ ϥΈϓ
ϝϮѧϘϳ ϥ΄ѧΑ ˭ϊϴϤѧδΘϟ΍ ϞΜϣϭ ˬ2 ιϼΧ· ˯Ύϳέ ϭ΃ ˬϙήη ˯Ύϳέ ˭˯Ύϳήϟ΍ :ϞΜϣ ϢϠόϟ΍ ϢτΤϳ Ίη
...ΖψϔΣϭ ΖϤϠϋ :Ύ˱όϤδϣ
ˬέϮѧѧϬψϟ΍ ΐѧѧΤϛ ˭ΐѧѧϠτϟ΍ ϕΪѧѧλ ϲѧѧϓ ϚѧѧΘϴϧ ΏϮѧѧθϳ Ύѧѧϣ Ϟѧѧϛ Ϧѧѧϣ κϠΨΘѧѧϟ΍ ϡΰΘϟΎѧѧϓ ˭ϪѧѧϴϠϋϭ
ˬϢϴѧψόΗ ϭ΃ ˬϝΎѧϣ ϭ΃ ˬϩΎѧΟ Ϧѧϣ ˬν΍ήѧϋ΃ϭ ν΍ήѧϏϷ Ύ˱ϤϠѧγ ϪϠόΟϭ ˬϥ΍ήϗϷ΍ ϰϠϋ ϕϮϔΘϟ΍ϭ
ΖΑΎѧѧη ΍Ϋ· ΎѧѧϬϟΎΜϣ΃ϭ ϩάѧѧϫ ϥΈѧѧϓ ˬϚѧѧϴϟ· αΎѧѧϨϟ΍ ϩϮѧѧΟϭ ϑήѧѧλ ϭ΃ ˬΓΪѧѧϤΤϣ ΐѧѧϠσ ϭ΃ ˬΔόϤѧѧγ ϭ΃
ΓΩ΍έϹ΍ ΏϮѧη Ϧѧϣ ϚѧΘϴϧ ϰѧϤΤΗ ϥ΃ ϚѧϴϠϋ ϦϴόΘϳ ΍άϬϟϭ ˬϢϠόϟ΍ ΔϛήΑ ΖΒϫΫϭ ˬΎϬΗΪδϓ΃ ˬΔϴϨϟ΍
.ϰϤΤϟ΍ ϰϤΤΗϭ ϞΑ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ήϴϐϟ
ˬ³ϢϟΎѧόΘϟ΍³ ΏΎѧΘϛ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ΚΤΒϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϨϣ Ύ˱ϓήσ ΖϨϴΑ ϒϗ΍Ϯϣϭ ϝ΍Ϯϗ΃ ΍άϫ ϲϓ ˯ΎϤϠόϠϟϭ
.ΓήϬθϟ΍ ΎϬΑ Ω΍ήϳ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϰϫϭ ˬ³ΕΎϴϟϮΒτϟ΍³ Ϧϋ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϰϬϧ ϪϴϠϋ Ω΍ΰϳϭ
.3³ϞΒτϟ΍ ΎϬϟ Ώϭήπϣ ϢϟΎόϟ΍ Δϟί³:Ϟϴϗ Ϊϗϭ
:ϝΎϗ Ϫϧ΃ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϥΎϴϔγ Ϧϋϭ
4
. ³ϪΘΒϠγ ˬΓήμϟ΍ ΖϠΒϗ ΎϤϠϓ ˬϥ΁ήϘϟ΍ ϢϬϓ ΖϴΗϭ΃ ΖϨϛ´
ϥϮѧϜΗ ϥ΄ѧΑ ˭ΐ΋΍Ϯθϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΔϤλΎόϟ΍ ϰϘΛϮϟ΍ ΓϭήόϟΎΑ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϚϤΣέ ϚδϤΘγΎϓ
˯ΎѧΠΘϟϻ΍ϭ έΎѧϘΘϓϻ΍ Ϣϴѧψϋ ˬϪѧπϗ΍Ϯϧ Ϧѧϣ ϑϮѧΨϟ΍ ΪϳΪѧη - ιϼѧΧϹ΍ ϲѧϓ ΪѧϬΠϟ΍ ϝάΑ ϊϣ ±
.ϪϧΎΤΒγ Ϫϴϟ·
Ϊѧη΃ Ύ˱Όϴѧη ΖѧΠϟΎϋ Ύѧϣ" :ϪѧϟϮϗ ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪѧϤΣέ ϱέϮΜϟ΍ Ϊϴόγ ϦΑ ϥΎϴϔγ Ϧϋ ήΛΆϳϭ
.³ϲΘϴϧ Ϧϣ ϰϠϋ
ˬ˯ΎѧϜΒϟ΍ ϢϫάѧΧ΃ αΎѧϨϟ΍ Ζѧψϋϭ ΍Ϋ· ϚѧϟΎϣ !ϲѧΑ΃ Ύѧϳ³ ϩΪϟ΍Ϯϟ ϝΎϗ Ϫϧ΃ έΫ ϦΑ ήϤϋ Ϧϋϭ
ΔѧѧѧΤ΋ΎϨϟ΍ ϞѧѧѧΜϣ ϰѧѧѧϠϜΜϟ΍ ΔѧѧѧΤ΋ΎϨϟ΍ Ζѧѧѧδϴϟ ! ϰѧѧѧϨΑ Ύѧѧѧϳ :ϝΎѧѧѧϘϓ ˮϥϮѧѧѧϜΒϳ ϻ ϙήѧѧѧϴϏ ϢѧѧѧϬψϋϭ ΍Ϋ·ϭ
.1ΓήΟ΄ΘδϤϟ΍
1
.(78 ± 77 / 20 ϭ 314 / 11 ˬ54 ± 49 ˬ15 ˬ14 ˬ12 ˬ11 / 10)´³ϪϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϯϭΎΘϓ ´ -
2
.(45 / 1) ϲϓ΍ήϘϠϟ ³ΓήϴΧάϟ΍³-
3
.(263ι)³Ω΍ΪΟϷ΍ ίϮϨϛ ³ ϪϨϋϭ ˬ"˯ΎϴΣϷ΍ Ρήη³:ήψϧ΍ϭ. ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲϔϠδϟ΍ ϲτϴϘϨθϟ΍ ϦϳΪϣ ϰΑϷ ³ΔϨγϷ΍ϭ ϡέ΍Ϯμϟ΍ ´ -
4
.(19ι)³ϢϠϜΘϤϟ΍ϭ ϊϣΎδϟ΍ ΓήϛάΗ ³-

1
.Ϧϴϣ΁ ϙΪηήϟ Ϳ΍ ϚϘϓϭ
Ϳ΍ ϰϠѧѧλ ϪϟϮѧѧγέ ΔѧѧΒΤϣϭ ϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ΔѧѧΒΤϣϭ ΓήѧѧΧϵ΍ϭ ΎϴϧΪѧѧϟ΍ ϱήѧѧϴΨϟ ΔѧѧόϣΎΠϟ΍ ΔϠѧѧμΨϟ΍
.ϡϮμόϤϠϟ ήγϷ΍ ΍Ϯϔϗϭ ΔόΑΎΘϤϟ΍ ξΤϤΘΑ ΎϬϘϴϘΤΗϭ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ
.(ϢϜΑϮϧΫ ϢϜϟ ήϔϐϳϭ Ϳ΍ ϢϜΒΒΤϳ ϲϧϮόΒΗΎϓ Ϳ΍ ϥϮΒΤΗ ϢΘϨϛ ϥ· Ϟϗ)
.ΔϠΤϟ΍ Ϧϣ ΝΎΘϟ΍ ϊϗϮϣ ΎϬϨϣ ϥΎόϘϳϭ ˬ³ΔϴϠΤϟ΍³ ϩάϫ Ϟλ΃ ΍άϬϓ ˭ΔϠϤΠϟΎΑϭ
ˬ(ϢѧѧϠόϟ΍ ΐѧѧϠσ) ϖѧѧϠϋ βϔϧ΄ѧѧΑ ϢΘѧѧϘϠόΗϭ ˬαέΪѧѧϠϟ ϢΘόΑήѧѧΗ ˯ϻΆѧѧϫ ϢΘϧ΃Ύѧѧϫ !Ώϼѧѧτϟ΍ ΎѧѧϬϳ΃ Ύѧѧϴϓ
ˬϞ΋Ύѧπϔϟ΍ ςΒѧϬϣ ϰѧϫϭ ˬΓΪόϟ΍ ϲϬϓ ˬΔϴϧϼόϟ΍ϭ ήδϟ΍ ϲϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϯϮϘΘΑ ϲδϔϧϭ ϢϜϴλϭ΄ϓ
Ϧѧϋ ΏϮѧϠϘϟ΍ ϰѧϠϋ ϖѧϴΛϮϟ΍ ςΑ΍ήѧϟ΍ϭ ˬϮϤѧδϟ΍ Ν΍ήόϣϭ ˬΓϮϘϟ΍ ΚόΒϣ ϰϫϭ ˬΪϣΎΤϤϟ΍ ϝΰϨΘϣϭ
.΍ϮσήϔΗ ϼϓ ˬϦΘϔϟ΍
:΢ϟΎμϟ΍ ϒϠδϟ΍ ΓΩΎΟ ϰϠϋ Ϧϛ
ϦѧѧϤϓ ˬϢϬϨѧѧϋ Ϳ΍ ϰѧѧοέ ΔΑΎΤѧѧμϟ΍ Ϧѧѧϣ ΢ϟΎѧѧμϟ΍ ϒϠѧѧδϟ΍ ϖѧѧϳήσ ˬΓΩΎѧѧΠϟ΍ ϰѧѧϠϋ Ύ˱ϴϔϠѧѧγ Ϧѧѧϛ
΍˱ΰѧϴϤΘϣ ˬΎѧϫϮΤϧϭ ˬΕ΍ΩΎѧΒόϟ΍ϭ ˬΪѧϴΣϮΘϟ΍ Ϧѧϣ ˬϦϳΪϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ϢϫήΛ΃ Ύϔϗ ϦϤϣ ϢϫΪόΑ
νϮΨϟ΍ϭ ˬ˯΍ήϤϟ΍ϭ ˬϝ΍ΪΠϟ΍ ϙήΗϭ ˬϚδϔϧ ϰϠϋ ϦϨδϟ΍ ϒϴχϮΗϭ Â Ϳ΍ ϝϮγέ έΎΛ΁ ϡ΍ΰΘϟΎΑ
.ωήθϟ΍ Ϧϋ Ϊμϳϭ ˬϡΎΛϵ΍ ΐϠΠϳ Ύϣϭ ˬϡϼϜϟ΍ ϢϠϋ ϲϓ
:2ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲΒϫάϟ΍ ϝΎϗ
Ϣѧѧϟ :ΖѧѧϠϗ .ϡϼѧѧϜϟ΍ ϢѧϠϋ Ϧѧѧϣ ϲѧѧϟ· ξѧϐΑ΃ ˯ϲѧѧη Ύѧѧϣ :ϝΎѧѧϗ Ϫѧϧ΃ ϲϨτϗέ΍Ϊѧѧϟ΍ Ϧѧѧϋ ΢ѧλϭ´
.˰ϫ ΍ ³Ύ˱ϴϔϠγ ϥΎϛ ϞΑ ˬϚϟΫ ϲϓ νΎΧ ϻϭ ˬϝ΍ΪΠϟ΍ ϻϭ ϡϼϜϟ΍ ϢϠϋ ϲϓ ΍˵ΪΑ΃ ϞΟήϟ΍ ϞΧΪϳ
Φϴѧη ϝΎѧϗ ΎϤϛ Ϣϫϭ ˬÂ Ϳ΍ ϝϮγέ έΎΛ΁ ϥϮόΒΘϤϟ΍ (ΔϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃) Ϣϫ ˯ϻΆϫϭ
:3ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍
.˰ϫ΍ ³αΎϨϠϟ αΎϨϟ΍ ήϴΧ Ϣϫϭ ˬϦϴϤϠδϤϟ΍ ΓϭΎϘϧ :ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃ϭ´
.(ϪϠϴΒγ Ϧϋ ϢϜΑ ϕήϔΘϓ ϞΒδϟ΍ ΍ϮόΒΘΗ ϻϭ) ϞϴΒδϟ΍ ϡΰϟΎϓ

:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ΔϴθΧ Δϣίϼϣ
ˬϡϼѧѧγϹ΍ ή΋Ύόѧѧη ϰѧѧϠϋ Ύ˱ѧ ψϓΎΤϣ ˭ϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ΔϴѧѧθΨΑ ϦσΎѧѧΒϟ΍ϭ ήϫΎѧѧψϟ΍ ΓέΎѧѧϤόΑ ϲѧѧϠΤΘϟ΍
ˬϚѧϤϠϋϭ ϚΘϤѧγϭ ϚѧϤϠόΑ Ϳ΍ ϰѧϠϋ ϻ ˱ ΍Ω ˭ΎѧϬϴϟ · ΓϮϋΪѧϟ΍ϭ ΎϬΑ ϞϤόϟΎΑ Ύϫήθϧϭ ΔϨδϟ΍ έΎϬχ·ϭ
.΢ϟΎμϟ΍ ΖϤδϟ΍ϭ ˬΔϠϫΎδϤϟ΍ϭ ˬΔϟϮΟήϟΎΑ Ύ˱ϴϠΤΘϣ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΪϤΣ΃ ϡΎϣϹ΍ ϝΎϗ ΍άϬϟϭ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ΔϴθΧ ϚϟΫ ϙϼϣϭ

1
.ϪΑέ ΪΒϋ ϦΑϻ ³Ϊϳήϔϟ΍ ΪϘόϟ΍ ³-
2
. ³ήϴδϟ΍³-
3
. ϡΎϣϹ΍ ΔόϣΎΟ ϊΒσ ˬ(158 / 5)³ΔϨδϟ΍ ΝΎϬϨϣ ³-

1
Ϧѧϣ ΔѧϳήΒϟ΍ ήѧϴΧ ϥΈѧϓ ˬϦϠόϟ΍ϭ ήδϟ΍ ϲϓ Ϳ΍ ΔϴθΧ ϡΰϟΎϓ .³ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ΔϴθΧ ϢϠόϟ΍ Ϟλ΃´
ϥ΃ ϚѧϟΎΑ Ϧϋ ΐϐϳ ϻϭ ˬϢϟΎόϟ΍ Ϯϫ ΔϳήΒϟ΍ ήϴΨϓ ϥΫ· ˬϢϟΎϋ ϻ· ϩΎθΨϳ Ύϣϭ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϰθΨϳ
.Ϳ΍ ΔϴθΧ ϪΘϣΰϟ ΍Ϋ· ϻ· ϪϤϠόΑ ϢϟΎόϟ΍ ϞϤόϳ ϻϭ ˬ˱ϼϣΎϋ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϻ· Ύ˱ϤϟΎϋ Ϊόϳ ϻ ϢϟΎόϟ΍
ˬΔόѧδΗ ˯ΎѧΑ΁ Δѧϳ΍ϭήΑ ΔϳΩΎϨѧγ· Δѧϔϴτϟ Ϫѧϴϓ ΪϨδΑ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϱΩ΍ΪϐΒϟ΍ ΐϴτΨϟ΍ ΪϨγ΃ϭ
ϦѧΑ ΚѧϴϠϟ΍ ϦѧΑ Ϊѧγ΃ ϦѧΑ ΙέΎѧΤϟ΍ ϦѧΑ ΰѧϳΰόϟ΍ ΪѧΒϋ ϦΑ ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ Νήϔϟ΍ ϮΑ΃ ΎϧήΒΧ΃ :1ϝΎϘϓ
:ϝΎѧѧϗ ˭ϪѧѧψϔΣ Ϧѧѧϣ ϲѧѧϤϴϤΘϟ΍ Ϳ΍ ΪѧΒϋ ϦѧѧΑ΍ ΔѧѧϨϴϛ΃ ϦѧѧΑ Ϊѧѧϳί ϦѧΑ ϥΎϴϔѧѧγ ϦѧѧΑ ΩϮѧѧγϷ΍ ϦѧѧΑ ϥΎϤϴϠѧγ
ϲѧΑ΃ ΖόϤѧγ :ϝϮѧϘϳ ϲѧΑ΃ ΖόϤѧγ :ϝϮѧϘϳ ϲѧΑ΃ ΖόϤѧγ :ϝϮѧϘϳ ϰΑ΃ ΖόϤγ :ϝϮϘϳ ϲΑ΃ ΖόϤγ
:ϝϮϘϳ ΐϟΎσ ϲΑ΃ ϦΑ ϲϠϋ ΖόϤγ :ϝϮϘϳ ϲΑ΃ ΖόϤγ :ϝϮϘϳ ϲΑ΃ ΖόϤγ :ϝϮϘϳ
.˰ϫ ΍ ³ϞΤΗέ΍ ϻ·ϭ ˬϪΑΎΟ΃ ϥΈϓ ˬϞϤόϟΎΑ ϢϠόϟ΍ ϒΘϫ´
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϱέϮΜϟ΍ ϥΎϴϔγ Ϧϋ ϱϭήϣ ϩϮΤϨΑ φϔϠϟ΍ ΍άϫϭ
:ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ϡ΍ϭΩ
ϑϮѧѧΨϟ΍ ϦϴѧѧΑ ϚѧѧΑέ ϰѧѧϟ· ΍˱ή΋Ύѧѧγ ˬϦѧѧϠόϟ΍ϭ ήѧѧδϟ΍ ϲѧѧϓ ϰϟΎѧѧόΗ Ϳ ΔѧѧΒϗ΍ήϤϟ΍ ϡ΍ϭΪѧѧΑ ϲѧѧϠΤΘϟ΍
.ή΋ΎτϠϟ ϦϴΣΎϨΠϟΎϛ ϢϠδϤϠϟ ΎϤϬϧΈϓ ˬ˯ΎΟήϟ΍ϭ
Ρήѧѧϔϟ΍ϭ έΎѧѧθΒΘγϻ΍ϭ ˬϩήϛάѧѧΑ ϚϧΎѧѧδϟϭ ˬϪѧѧΘΒΤϤΑ ϚѧѧΒϠϗ ΊѧѧϠΘϤϴϟϭ ˬϚѧѧΘϴϠϜΑ Ϳ΍ ϰѧѧϠϋ ϞѧѧΒϗ΄ϓ
.ϪϧΎΤΒγ ϪϤϜΣϭ ϪϣΎϜΣ΄Α έϭήδϟ΍ϭ
:˯ΎϳήΒϜϟ΍ϭ ˯ϼϴΨϟ΍ άΒϧϭ ΡΎϨΠϟ΍ ξϔΧ
ϥϮϜѧѧγϭ ˬϖѧѧΤϠϟ ϊѧѧο΍ϮΘϟ΍ϭ ˬήΒѧѧμϟ΍ϭ ˬϢѧѧϠΤϟ΍ϭ ˬϑΎѧѧϔόϟ΍ Ϧѧѧϣ ˬβϔϨѧѧϟ΍ Ώ΍Ω΂ѧѧΑ ϞѧѧΤΗ
.ϖΤϠϟ ϼϴϟΫ ˬϢϠόϟ΍ Γΰόϟ ϢϠόΘϟ΍ ϝΫ ϼ ˱ ϤΤΘϣ ˬΡΎϨΠϟ΍ ξϔΧϭ ˬΔϧ΍ίήϟ΍ϭ έΎϗϮϟ΍ Ϧϣ ˬή΋Ύτϟ΍
ϥ΃ ϰѧϠϋ ΍˱ΪϫΎѧη Ϛѧδϔϧ ϰϠϋ ϢϴϘΗ ϢΛϹ΍ ϊϣ ΎϬϧΈϓ ˬΏ΍Ωϵ΍ ϩάϫ ξϗ΍Ϯϧ έάΣΎϓ ˬϪϴϠϋϭ
ˬ˯ΎѧϳήΒϛϭ ϕΎѧϔϧ ϪѧϧΈϓ ˬ˯ϼϴѧΨϟ΍ϭ ϙΎϳΈϓ ˬϪΑ ϞϤόϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣήΣ ϰϠϋϭ ˬΔϠϋ ϞϘόϟ΍ ϲϓ
.Ύ˱ϐϠΒϣ ϒϠδϟ΍ ΪϨϋ ϪϨϣ ϲϗϮΘϟ΍ ΓΪη Ϧϣ ώϠΑ Ϊϗϭ
ΪѧΒϋ ΔѧϓϼΧ ϲϓ ϰϓϮΘ˵Ϥϟ΍ ϲδϨόϟ΍ ΩϮγϷ΍ ϦΑ ϭήϤϋ ΔϤΟήΗ ϲϓ ϲΒϫάϟ΍ ϩΪϨγ΃ Ύϣ ϪϘϴϗΩ Ϧϣϭ
ϰѧѧϠϋ ϪѧѧϨϴϤϴΑ ξΒѧѧϗ ΪΠѧѧδϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΝήѧѧΧ ΍Ϋ· ϥΎѧѧϛ Ϫѧѧϧ΃ :ϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ ϥ΍ϭήѧѧϣ ϦѧѧΑ ϚѧѧϠϤϟ΍
.ϱΪϳ ϖϓΎϨΗ ϥ΃ ΔϓΎΨϣ :ϝΎϘϓ ˮϚϟΫ Ϧϋ ϞΌδϓ ˬϪϟΎϤη
2
.˰ϫ΍ ˯ϼϴΨϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ϥΈϓ ˬϪΘϴθϣ ϲϓ ϩΪϴΑ ήτΨϳ ϥ΃ Ϧϣ Ύ˱ϓϮΧ ΎϬϜδϤϳ :ΖϠϗ
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲδϨόϠϟ νήϋ νέΎόϟ΍ ΍άϫϭ
:ΓήΑΎΒΠϟ΍ ˯΍Ω έάΣ΍ϭ
3
ϚѧϤϠόϣ ϰѧϠϋ ϚѧϟϭΎτΘϓ ˬ ϪѧΑ Ϳ ϰѧμϋ ΐѧϧΫ ϝϭ΃ ΪѧδΤϟ΍ϭ ιήѧΤϟ΍ϭ ήΒϜϟ΍ ϥΈϓ ˬ(ήΒϜϟ΍)
Γ΄ϤΣ ϢϠόϟΎΑ ϞϤόϟ΍ Ϧϋ ϙήϴμϘΗϭ ˬ˯ΎϳήΒϛ ϚϧϭΩ Ϯϫ ϦϤϣ ϙΪϴϔϳ ϦϤϋ ϚϓΎϜϨΘγ΍ϭ ˬ˯ΎϳήΒϛ
.ϥΎϣήΣ ϥ΍ϮϨϋϭ ˬήΒϛ

1
.ήΠΣ ϦΑ φϓΎΤϠϟ (27 ± 4ˬ26)³ϥ΍ΰϴϤϟ΍ ϥΎδϟ³:ϩΩΎϨγϹ ϊΟ΍έϭ . ήϛΎδϋ ϦΑϻ (15 Ϣϗέ )³ϪϤϠόΑ ϞϤόϳ ϻ Ϧϣ ϡΫ ³ϭ ˬΐϴτΨϠϟ ³ϊϣΎΠϟ΍³-
2
.(193/36)³ϯϭΎΘϔϟ΍ αήϬϓ ³-
3
.(80 / 4)³ήϴδϟ΍³-

1
ϲϟΎόϟ΍ ϥΎϜϤϠϟ ΏήΣ ϞϴδϟΎϛ ϲϟΎόϤϟ΍ ϰΘϔϠϟ ΏήΣ ϢϠόϟ΍
ˬΎϬϤѧѧπϫϭ ˬϚѧѧδϔϧ ϰѧѧϠϋ ˯΍έίϹ΍ϭ ˬνέϷ΍ ϰѧѧϟ· ϕϮѧѧμϠϟ΍ ± Ϳ΍ ϚѧѧϤΣέ ± ϡΰϟΎѧѧϓ
ϚѧϟΫ ϮѧΤϧϭ ..ΐѧΠϋ ϭ΃ έϮѧϬχ ΐѧΣ ϭ΃ ΔѧγήτϏ ϭ΃ ˯ΎѧϳήΒϜϟ ϑ΍ήθΘγϻ΍ ΪϨϋ ΎϬΘϤϏ΍ήϣϭ
ϲѧϓ Δόϓέ ϭ΃ Ύ˱ϤϠϋ ΕΩΩί΍ ΎϤϠϛϭ ˬϩέϮϨϟ ΔΌϔτϤϟ΍ ˬϪΘΒϴϬϟ ΔΒϫάϤϟ΍ ˬϪϟ ΔϠΗΎϘϟ΍ ϢϠόϟ΍ ΕΎϓ΁ Ϧϣ
.αΎϨϟ΍ ϪϴϠϋ ϚτΒϐϳ Ύ˱ϣΎϘϣϭ ˬϰϤψϋ ΓΩΎόγ ίήΤΗ ˬϚϟΫ ϡΰϟΎϓ ˬΔϳϻϭ
ϲѧϧΰϤϟ΍ Ϳ΍ ΪѧΒϋ ϦѧΑ ήѧϜΑ ΔϨѧδϟ΍ ΐѧΘϜϟ΍ ϲѧϓ Δϳϭ΍ήϟ΍ ΔΠΤϟ΍ ϡΎϣϹ΍ ϦΑ΍ Ϳ΍ ΪΒϋ Ϧϋϭ
:ϝΎϗ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ΎϤϬϤΣέ 
/0  '12 !ø!"# $ %& 
' "'()*+#  ,-.8
 4/! 3$-
:ϝΎϗ ϢΛ ˬ1 ϲΒϫάϟ΍ ϪΟήΧ
 >?4/:/+ 
;<=5+%' 67+89&-$8
:ΓΩΎϫΰϟ΍ϭ ΔϋΎϨϘϟ΍
(2 )
ˬϩΎѧϤΣ Ϧѧϋ ΩΎѧόΘΑϻ΍ϭ ˬϡ΍ήΤϟΎѧΑ Ϊѧϫΰϟ΍³: Ϊѧϫΰϟ΍ ΔѧϘϴϘΣϭ ˬΓΩΎѧϫΰϟ΍ϭ ΔѧϋΎϨϘϟΎΑ ϲѧϠΤΘϟ΍
.³αΎϨϟ΍ ϱΪϳ΃ ϲϓ Ύϣ ϰϟ· ϊϠτΘϟ΍ Ϧϋϭ ΕΎϬΘθϤϟ΍ Ϧϋ ϒϜϟΎΑ
:(3)ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲόϓΎθϟ΍ ϡΎϣϹ΍ Ϧϋ ήΛΆϳϭ
.³ΩΎϫΰϟ΍ ϰϟ· ϑήλ ˬαΎϨϟ΍ ϞϘϋϷ ϥΎδϧ· ϰλϭ΃ Ϯϟ´
ˮΪѧϫΰϟ΍ ϲѧϓ ΎѧΑΎΘϛ ϒϨμΗ ϻ΃ :Ϫϟ Ϟϴϗ ΎϤϟ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲϧΎΒϴθϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϦΑ ΪϤΤϣ Ϧϋϭ
:ϝΎϗ
(4 )
. ³ωϮϴΒϟ΍ ϲϓ Ύ˱ΑΎΘϛ ΖϔϨλ Ϊϗ´
ή΋Ύѧγ ϲѧϓ Ϛϟάѧϛϭ ˬΕ΍έΎѧΠΘϟ΍ ϲѧϓ ˬΕΎϫϭήϜϤϟ΍ϭ ˬΕΎϬΒθϟ΍ Ϧϋ ίήΤΘϳ Ϧϣ Ϊϫ΍ΰϟ΍³:ϰϨόϳ
.˰ϫ ΍ ³ϑήΤϟ΍ϭ ΕϼϣΎόϤϟ΍
ϻϭ ˬϝϮѧόϳ Ϧѧϣϭ Ϫδϔϧ ϥϮμϳ ΚϴΤΑ ˬϪϨϴθϳ ϻ ΎϤΑ ϪηΎόϣ ϲϓ ϻ ˱ ΪΘόϣ ϦϜϴϠϓ ˬϪϴϠϋϭ
.ϥϮϬϟ΍ϭ Δϟάϟ΍ Ϧσ΍Ϯϣ Ωήϳ
Ϳ΍ ϪѧϤΣέ ˰ѧϫ1393/12/17 ϲѧϓ ϰϓϮѧΘϤϟ΍ ϰτϴϘϨѧθϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ΪϤΤϣ ΎϨΨϴη ϥΎϛ Ϊϗϭ
:ϪϟϮϘΑ ϲϨϬϓΎη Ϊϗϭ ˬΔϴϗέϮϟ΍ ΔϠϤόϟ΍ ΕΎΌϓ ϑήόϳ ϻ ϪΗΪϫΎη Ϊϗϭ ˬΎϴϧΪϟ΍ Ϧϣ ϼ ˱ ϠϘΘϣ ϰϟΎόΗ
ˬ(ΔѧϋΎϨϘϟ΍) Ϯϫϭ ˬΪΣ΃ ΪϨϋ ΪΟϮϳ ϥ΃ Ϟϗ ΰϨϛ ϲόϣϭ ± ςϴϘϨη ± ΩϼΒϟ΍ Ϧϣ ΖΌΟ ΪϘϟ´
ϝάѧΑ΃ ϻϭ ˬΓήΧϵ΍ ϰϠϋ ΎϴϧΪϟ΍ ήΛϭ΃ ϻ ϲϨϜϟϭ ˬΎϬϴϟ· ϖϳήτϟ΍ Ζϓήόϟ ˬΐλΎϨϤϟ΍ ΕΩέ΃ Ϯϟϭ
.³ΔϳϮϴϧΪϟ΍ Ώέ΂Ϥϟ΍ ϞϴϨϟ ϢϠόϟ΍
.Ϧϴϣ΁ Δόγ΍ϭ ϪϤΣέ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣήϓ
:ϢϠόϟ΍ ϖϧϭήΑ ϲϠΤΘϟ΍

.(534 / 4)³˯ϼΒϨϟ΍ ϡϼϋ΃ ήϴγ ³- 1
.(160/14)³ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ ³ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϪϴϤϴΗ ϦΑ ϡϼγϹ΍ Φϴθϟ Ύ˱δϴϔϧ Ύ˱ϣϼϛ ήψϧ΍ϭ
.(28ι) ϲΟϮϧέΰϠϟ ³ϢϠόΘϤϟ΍ ϢϴϠόΗ ³(4 ± 2)

1
ˬέΎѧϗϮϟ΍ϭ ˬΔϨϴϜѧδϟ΍ ϡ΍ϭΩ Ϧѧϣ ˬ΢ϟΎѧμϟ΍ ϯΪѧϬϟ΍ϭ ˬΖϤδϟ΍ ϦδΣ (ϢϠόϟ΍ ϖϧϭέ) ˰Α ϲϠΤΘϟ΍
.ΎϬπϗ΍Ϯϧ Ϧϋ ϲϠΨΘϟ΍ϭ ˬϦσΎΒϟ΍ϭ ήϫΎψϟ΍ ΓέΎϤόΑ ˬΔΠΤϤϟ΍ ϡϭΰϟϭ ˬϊο΍ϮΘϟ΍ϭ ˬωϮθΨϟ΍ϭ
:ϝΎϗ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ Ϧϳήϴγ ϦΑ΍ Ϧϋϭ
 4%2@+&A/%2@+2 &8
:ϞΟήϟ ϝΎϗ Ϫϧ΃ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΓϮϴΣ ϦΑ ˯ΎΟέ Ϧϋϭ
 4%B1 C @ (7D*E1 7DF8
:1 ϝΎϗϭ ˬ³ϊϣΎΠϟ΍³ ϲϓ ΐϴτΨϟ΍ ΎϤϫ΍ϭέ
ˬβϟΎѧΠϤϟ΍ ϲѧϓ ϝάѧΒΘϟ΍ϭ ˬΚѧΒόϟ΍ϭ ˬΐѧόϠϟ΍ :ΐѧϨΠΘϳ ϥ΃ ΚϳΪѧΤϟ΍ ΐѧϟΎσ ϰѧϠϋ ΐΠϳ´
ΎѧѧϤϧΈϓ ˬϪѧѧϨϣ έΎѧѧΜϛϹ΍ϭ Ρ΍ΰѧѧϤϟ΍ ϥΎѧѧϣΩ·ϭ ˬέΩΎѧѧϨΘϟ΍ ΓήѧѧΜϛϭ ˬΔѧѧϬϘϬϘϟ΍ϭ ˬϚΤѧѧπϟ΍ϭ ˬϒΨѧѧδϟΎΑ
ΔѧѧϘϳήσϭ ΏΩϷ΍ ΪѧѧΣ Ϧѧϋ ΝήѧѧΨϳ ϻ ϱάѧѧϟ΍ϭ ˬΔѧϔϳήσϭ ϩέΩΎѧѧϧϭ ϩήϴѧѧδϴΑ Ρ΍ΰѧϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ίΎΠΘѧδϳ
ˬϡϮϣάѧϣ ϪѧϧΈϓ ˬήѧθϟ΍ ΐѧϠΟϭ έϭΪѧμϟ΍ ϪѧϨϣ ήѧϏϭ΃ Ύϣϭ ϪϔϴΨγϭ ΔθΣΎϓϭ ΔϠμΘϣ Ύϣ΄ϓ ˬϢϠόϟ΍
.˰ϫ΍ ³Γ˯ϭήϤϟ΍ Ϟϳΰϳϭ ˬέΪϘϟ΍ Ϧϣ ϊπϳ ϚΤπϟ΍ϭ Ρ΍ΰϤϟ΍ ΓήΜϛϭ
.³ϪΑ ϑήϋ ˬ˯ϲη Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϧϣ³:Ϟϴϗ Ϊϗϭ
.ϚΘΛΩΎΤϣϭ ϚΘδϟΎΠϣ ϲϓ ΕΎτϘδϟ΍ ϚϴΗΎϫ ΐϨΠΘϓ
.ΔϴΤϳέ΃ ΍άϫ ϲϓ ςδΒΘϟ΍ ϥ΃ Ϧψϳ ϞϬΠϳ Ϧϣ ξόΑϭ
:ϝΎϗ βϴϗ ϦΑ ϒϨΣϷ΍ Ϧϋϭ
2
.³ϪϨτΑϭ ϪΟήϔϟ Ύ˱ϓΎλϭ ϥϮϜϳ ϞΟήϟ΍ ξϐΑ΃ ϲϧ· ˬϡΎότϟ΍ϭ ˯ΎδϨϟ΍ ήϛΫ ΎϨδϟΎΠϣ ΍ϮΒϨΟ´
ϲѧϓ ϪѧϨϋ Ϳ΍ ϰѧοέ ΏΎѧτΨϟ΍ ϦѧΑ ήѧϤϋ ϦϴϨϣΆѧϤϟ΍ ήѧϴϣ΃ ϢѧϬϠϤϟ΍ ΙΪѧΤϤϟ΍ ΏΎΘϛ ϲϓϭ
:˯ΎπϘϟ΍
 4  
G
0H0"(+5E( 8
3
. ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϢϴϘϟ΍ ϦΑϻ ϪΣήη ήψϧ΍ϭ
:4Γ˯ϭήϤϟΎΑ ϞΤΗ
ˬϪѧѧΟϮϟ΍ Δѧѧϗϼσϭ ˬϕϼѧѧΧϷ΍ ϡέΎѧѧϜϣ Ϧѧѧϣ ˬΎѧѧϬϴϟ· ϞѧѧϤΤϳ Ύѧѧϣϭ ˬ(Γ˯ϭήѧѧϤϟ΍) ˰ѧ Α ϲѧѧϠΤΘϟ΍
ˬΕϭήѧѧΒΟ ήѧѧϴϏ ϲѧѧϓ Γΰѧѧόϟ΍ϭ ˬ˯ΎѧѧϳήΒϛ ήѧѧϴϏ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϔϧϷ΍ϭ ˬαΎѧѧϨϟ΍ ϞѧѧϤΤΗϭ ˬϡϼѧѧδϟ΍ ˯Ύѧѧθϓ·ϭ
ˬ(Γ˯ϭήѧϤϟ΍ ϡέ΍ϮѧΧ) ΐѧϜϨΘϓ ϪϴϠϋϭ .ΔϴϠϫΎΟ ήϴϏ ϲϓ ΔϴϤΤϟ΍ϭ ˬΔϴΒμϋ ήϴϏ ϲϓ ΔϣΎϬθϟ΍ϭ
ˬήτΒϟ΍ϭ ˬ˯Ύϳήϟ΍ϭ ˬΐΠόϟΎϛ ˬΔΌϳΩέ ΔϠΧ ϭ΃ ˬΔϨϴϬϣ ΔϓήΣ Ϧϣ ˬϞϤϋ ϭ΃ ˬϝϮϗ ϭ΃ ˬϊΒσ ϲϓ
.ΐϳήϟ΍ Ϧσ΍Ϯϣ ϥΎϴθϏϭ ˬϦϳήΧϵ΍ έΎϘΘΣ΍ϭ ˬ˯ϼϴΨϟ΍ϭ
:ΔϟϮΟήϟ΍ ϝΎμΨΑ ϊΘϤΘϟ΍
ˬϕϼѧΧϷ΍ ϡέΎѧϜϣϭ ˬϖѧΤϟ΍ ϲѧϓ α΄ѧΒϟ΍ ΓΪѧηϭ ˬΔϋΎΠθϟ΍ Ϧϣ ˬΔϟϮΟήϟ΍ ϝΎμΨΑ ϊΘϤΗ
.ϝΎΟήϟ΍ ϝΎϣ΁ ϚϧϭΩ ϊτϘϨΗ ϰΘΣ ˬϑϭήόϤϟ΍ ϞϴΒγ ϲϓ ϝάΒϟ΍ϭ

1
.(156/1)³ϊϣΎΠϟ΍³-
2
.(94/4)³˯ϼΒϨϟ΍ ϡϼϋ΃ ήϴγ ³-
3
.(162-161/2) ."ϦϴόϗϮϤϟ΍ ϡϼϋ· ³-
4
.(392ι)³ΔϗϭήτϤϟ΍ ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ ϢΠό ϣ³:ήψϧ΍ ˬΓΩήϔϣ ΕΎϔϟΆϣ ΎϬϴϓ -

1
ϢπϬΗ ΎϬϧΈϓ ˬϡέΎϜϤϟ΍ ϒόοϭ ˬήΒμϟ΍ ΔϠϗϭ ˬε΄Πϟ΍ ϒόο Ϧϣ ˬΎϬπϗ΍Ϯϧ έάΣΎϓ ˬϪϴϠϋϭ
΢ѧѧϔϠΗ ΔѧѧϟΎΣ ϲѧѧϓ ΔϣϮѧѧμΧ ϰѧѧϟ· ϪΘϴѧѧλΎϨΑ άѧѧΧ΄Ηϭ ˬϖѧѧΤϟ΍ ϪѧѧϟϮϗ Ϧѧѧϋ ϥΎѧѧδϠϟ΍ ϊѧѧτϘΗϭ ˬϢѧѧϠόϟ΍
.ϩΩΎΒϋ Ϧϣ ϦϴΤϟΎμϟ΍ ϩϮΟϭ ϲϓ ΎϬϣϮϤδΑ
:ϪϓήΘϟ΍ ήΠϫ
1
ήѧϴϣ΃ ΔϴѧλϮΑ άΧϭ ˬ ³ϥΎϤϳϹ΍ Ϧϣ ΓΫ΍άΒϟ΍³ ϥΈϓ ˬ(ΔϴϫΎϓήϟ΍ϭ ϢόϨΘϟ΍) ϲϓ ϞγήΘδΗ ϻ
:Ϫϴϓϭ ˬέϮϬθϤϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϪϨϋ Ϳ΍ ϰοέ ΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍
.2³000 ΍ϮϨηϮθΧ΍ϭ ˬ΍ϭΩΪόϤΗϭ ˬϢΠόϟ΍ ϱίϭ ϢόϨΘϟ΍ϭ ϢϛΎϳ·ϭ´
ˬΏΎѧѧμϋϷ΍ ϰѧѧΧήϳϭ ˬωΎѧѧΒτϟ΍ ΚѧѧϧΆϳ ϪѧѧϧΈϓ ˬΓέΎѧѧπΤϟ΍ ϒѧѧϳί Ϧѧѧϋ έϭίΎѧѧϓ ˬϪѧѧϴϠϋϭ
ϖϧ΄ѧΘϟΎΑ ϝϮϐѧθϣ ˬϚѧϧΎϜϣ ΡήѧΒΗ Ϣѧϟ Ζϧ΃ϭ ϢϬΗΎϳΎϐϟ ϥϭΪΠϤϟ΍ Ϟμϳϭ ˬϡΎϫϭϷ΍ ςϴΨΑ ϙΪϴϘϳϭ
ˬ˱ΎΤϟΎѧλ Ύ˱ΘϤѧγ Ζѧδϴϟ ϦѧϜϟ ˬΔѧϫϭήϜϣ ϻϭ ΔϣήΤϣ Ζδϴϟ ΕΎϴη ΎϬϨϣ ϥΎϛ ϥ·ϭ ˬϚδΒϠϣ ϲϓ
ϻ· αΎѧΒϠϟ΍ Ϟѧϫϭ ˬϪѧϟ ΪѧϳΪΤΗ ϞΑ ˬκΨθϟ΍ ˯ΎϤΘϧ΍ ϰϠϋ ϥ΍ϮϨϋ αΎΒϠϟΎϛ ήϫΎψϟ΍ ϲϓ ΔϴϠΤϟ΍ϭ
!ˮΕ΍άϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϠϴγϭ
ˬϕϭάѧϟ΍ϭ ˬϦϳϮѧϜΘϟ΍ϭ ˬ˯ΎѧϤΘϧϻ΍ ϲѧϓ ˬϚѧϤϳϮϘΗ Ϧѧϋ ϙήѧϴϐϟ ήѧΒόϳ ϪϧϷ ˬϚγΎΒϟ ϲϓ ΍˱έάΣ ϦϜϓ
ϞΑ ˬϚγΎΒϟ Ϧϣ ϚϧϮϔϨμϳ αΎϨϟ΍ϭ ˬϦσΎΒϟ΍ ϲϓ Ϟϴϣ ϰϠϋ ϝΪΗ ήϫΎψϟ΍ ϲϓ ΔϴϠΤϟ΍ :Ϟϴϗ ΍άϬϟϭ
:Ϧϣ βΑϼϟ΍ ϒϴϨμΗ ήχΎϨϠϟ ϲτόΗ βΒϠϟ΍ Δϴϔϴϛ ϥ·
.ϞϘόΘϟ΍ϭ ΔϧΎλήϟ΍
.ΔϨΒϫήϟ΍ϭ ΦϴθϤΘϟ΍ ϭ΃
.έϮϬψϟ΍ ΐΣϭ ϲΑΎμΘϟ΍ ϭ΃
ˬΰѧϣϼϟ ΍ΰѧϤϟ ϻϭ ˬϞѧ΋ΎϘϟ ϻΎѧϘϣ Ϛϴϓ ϞόΠϳ ϻϭ ˬϚϨϴθϳ ϻϭ ϚϨϳΰϳ Ύϣ αΎΒϠϟ΍ Ϣϣ άΨϓ
ϥΎѧϛ ˬϲϋήѧθϟ΍ ϢѧϠόϟ΍ Ϧѧϣ ϪѧϠϤΤΗ Ύѧϣ ϑήѧη ϊѧϣ ϲϘΘϠϳ ΎϤΑ ϚδΒϟ Δϴϔϴϛϭ ϚδΒϠϣ ϰϗϼΗ ΍Ϋ·ϭ
ϖϠΨϟ΍ Δϳ΍Ϊϫ ϰϟ· ΔϠϴγϭ Ϫϧ· ˬΔΑήϗ ϥϮϜϳ ϚΘϴϧ ϦδΤΑ ϞΑ ˬϚϤϠόΑ ωΎϔΘϧϻ΍ϭ ϚϤϴψόΘϟ ϰϋΩ΃
.ϖΤϠϟ
3
: ϪϨϋ Ϳ΍ ϰοέ ΏΎτΨϟ΍ ϦΑ ήϤϋ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ϧϋ έϮΛ΄Ϥϟ΍ ϲϓϭ
.³ΏΎϴΜϟ΍ ξϴΑ΃ ΉέΎϘϟ΍ ήψϧ΃ ϥ΃ ϲϟ· ΐΣ΃´
.ϖΤϟ΍ Ϧϣ ϪϳΪϟ Ύϣ ϢϬγϮϔϧ ϲϓ Ϣψόϴϓ ˬαΎϨϟ΍ αϮϔϧ ϲϓ Ϣψόϴϟ :ϱ΃
ϥϮѧϟϮΒΠϣ ˬΎѧτϘϟ΍ Ώ΍ήѧγ΄ϛ ± ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪѧϤΣέ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ϝΎϗ ΎϤϛ - αΎϨϟ΍ϭ
.4ξόΒΑ ϢϬπόΑ ϪΒθΗ ϰϠϋ
ˬϪѧϤϜΣ ϚѧϴϠϋ ϑΎѧΧ ήѧϴϐϓ ˬϲΠϧήϓϹ΍ αΎΒϠϟ΍ Ύϣ΃ ˬϲΑΎμΘϟ΍ αΎΒϟ Ϧϣ ϙΎϳ· ϢΛ ϙΎϳΈϓ
ϪѧϔΤΗ ˬωήѧθϟ΍ ϢѧγήΑ αΎѧΒϠϟ΍ ϲѧϓ ΩΎѧμΘϗϻ΍ ϪѧϨϜϟ ˬϩϮѧθϣ αΎѧΒϠΑ ϰΗ΄ѧΗ ϥ΃ ΍άѧϫ ϰϨόϣ βϴϟϭ
.ϦδΤϟ΍ ϱΪϬϟ΍ϭ ΢ϟΎμϟ΍ ΖϤδϟΎΑ
.ϱίϭήϤϟ΍ ήμϧ ϦΑϻ (484 Ϣϗέ )³Γϼμϟ΍ έΪϗ ϢϴψόΗ ³ϭ (341 Ϣϗέ )³ΔΤϴΤμϟ΍ ΔδϠδϟ΍ ³:Ϫϟ ϊΟ΍έ ˬϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ ΢λ ΎϤϛ - 1
ϦϴΤϴΤμϟ΍ ϲϓ ϪϠλ΃ϭ .(118ι)³˯ϼϤΘγϻ΍ϭ ˯ϼϣϹ΍ ΏΩ΃ ³ϭ ˬ(9ι ) ϢϴϘϟ΍ ϦΑϻ ³Δϴγϭήϔϟ΍³ϪϨϋϭ ˬ(1030 Ϣϗέ ) (517 / 1)³ΪόΠϟ΍ ϦΑ ϰϠϋ ΪϨδϣ ´ - 2
. ΎϤϫήϴϏϭ
.(271 ι ) ϲϓ΍ήϘϠϟ ³ϡΎϜΣϹ΍³- 3
.(150 / 28)³ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ ³- 4

1
.1ΐϴτΨϠϟ ³ϊϣΎΠϟ΍³ ϲϓ ΎϤϴγ ϻ ˬϕΎϗήϟ΍ ΔϨδϟ΍ ΐΘϛ ϲϓ ϚϟΫ Ϟ΋ϻΩ ΐϠτΗϭ
ϕΎѧϗήϟ΍ ΐѧΘϛ ϲѧϓ ΍άѧϫ ϰѧϠϋ ϥϮѧϬΒϨϳ ϢѧϠόϟ΍ Ϟѧϫ΃ ϝ΍ί ΎѧϤϓ ˬΓέΎѧηϹ΍ ϩάѧϫ ήϜϨΘδΗ ϻϭ
.ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ˬ2αΎΒϠϟ΍ϭ Ώ΍Ωϵ΍ϭ
:ϮϐϠϟ΍ βϟΎΠϣ Ϧϋ ν΍ήϋϹ΍
ϥΈϓ ˬϚϟΫ Ϧϋ Ύ˱ϴΑΎϐΘϣ ˬΏΩϷ΍ έΎΘγ΃ ϥϮϜΘϬϳϭ ˬήϜϨϤϟ΍ ϢϬϳΩΎϧ ϲϓ ϥϮθϐϳ Ϧϣ ρΎδΑ ΄τΗ ϻ
.ΔϤϴψϋ ϪϠϫ΃ϭ ϢϠόϟ΍ ϰϠϋ ϚΘϳΎϨΟ ϥΈϓ ˬϚϟΫ ΖϠόϓ
:ΕΎθϴϬϟ΍ Ϧϋ ν΍ήϋϹ΍
.ΐϠτϟ΍ ΏΩ΃ ϲϓΎϨϳ ΍άϫϭ ˬςϐϠϟ΍ ΖΤΗ ςϠϐϟ΍ ϥΈϓ ˬΕΎθϴϬϟ΍ϭ ςϐϠϟ΍ Ϧϣ ϥϮμΘϟ΍
ϪѧϨϋϭ ³ςϴϘϨѧη ˯ΎѧΑΩ΃ ϲѧϓ ςϴѧγϮϟ΍³ ΐΣΎѧλ ϩήѧϛΫ Ύϣ ΎϨϫ ήπΤΘδϳ Ύϣ ϒϴτϟ Ϧϣϭ
:³ϢΟΎόϤϟ΍ ϢΠόϣ³ ϲϓ
ϢѧѧϜΤΑ ΍Ϯѧѧο΍ήΘϓ ˬ΢Ϡѧѧμϟ΍ ϲѧѧϓ ϯήѧѧΧ΃ ΔѧѧϠϴΒϗ ΎѧѧϤϬϨϴΑ Ζόѧѧδϓ ˬϦϴѧѧΘϠϴΒϗ ϦϴѧѧΑ ω΍ΰѧѧϧ ϊѧѧϗϭ Ϫѧѧϧ΃´
ˬϯήѧΧϷ΍ ΔѧϠϴΒϘϟ΍ Ϧѧϣ ΍ϮѧϠΘϗ ΔѧόΑέ΄Α ΔϠϴΒϗ Ϧϣ ΔόΑέ΃ ϞΘϗ ήϬψΘγΎϓ ˬ˱ΎϤϟΎϋ ΍ϮϤϜΣϭ ˬωήθϟ΍
ϲѧϓ ΪѧΟϮϳ ϻ ΍άѧϫ ϥ· :ϲѧοΎϘϟ΍ ϝΎѧϘϓ .Ϫѧϴϓ ιΎѧμϗ ϻ ΍άѧϫ ϞѧΜϣ :ΪѧϤΣ΃ ϦΑ ΏΎΑ Φϴθϟ΍ ϝΎϘϓ
ϲѧϓ ϞΧΪѧϳ Ϫѧϧ΃ ϰѧϨόϳ ³αϮϣΎѧϘϟ΍³ ΍άѧϫ :ϲѧοΎϘϟ΍ ϝΎѧϘϓ .ΏΎѧΘϛ ϪѧϨϣ ϞΨϳ Ϣϟ ϞΑ :ϝΎϘϓ .ΏΎΘϛ
:ΔѧθϴϬϟ΍ϭ³ :ϪϴϠϋ ϩήψϧ ϊϗϭ Ύϣ ϝϭ΃ϭ ³αϮϣΎϘϟ΍³ ΔϤΟήΘϟ΍ ΐΣΎλ ϝϭΎϨΘϓ ± ΏΎΘϛ ϡϮϤϋ
ˬϪѧϠΗΎϗ ϯέΪѧϳ ϻ ΔѧϨΘϔϟ΍ ϲѧϓ ϞѧϴΘϘϟ΍ ϲѧϓ :ϱ΃ ˬ³ΩϮѧϗ ΕΎѧθϴϬϟ΍ ϲѧϓ βϴѧϟϭ ˬ3ϦϴѧΒΣ ϡ΃ϭ ˬΔϨΘϔϟ΍
.Ύ˱μΨϠϣ ˰ϫ ΃³ΝήΤϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ έΎπΤΘγϻ΍ ΍άϫ ϞΜϣ Ϧϣ αΎϨϟ΍ ΐΠόΘϓ
:ϖϓήϟΎΑ ϲϠΤΘϟ΍
αϮѧϔϨϟ΍ ϒϟ΄ѧΘϳ ϦϴѧϠϟ΍ ΏΎѧτΨϟ΍ ϥΈѧϓ ˬΔѧϴϓΎΠϟ΍ ΔѧϤϠϜϟ΍ Ύ˱ѧΒϨΘΠϣ ˬϝϮϘϟ΍ ϲϓ ϖϓήϟ΍ ϡΰΘϟ΍
.ΓΰηΎϨϟ΍
.ΓήΛΎϜΘϣ ΍άϫ ϲϓ ΔϨδϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ ΔϟΩ΃ϭ
:Ϟϣ΄Θϟ΍
.³ϙέΪΗ Ϟϣ΄Η³:Ϟϴϗϭ ˬϙέΩ΃ Ϟϣ΄Η Ϧϣ ϥΈϓ ˬϞϣ΄ΘϟΎΑ ϲϠΤΘϟ΍
ϥϭΩ ˯΍ΩϷ΍ϭ ΓέΎѧΒόϟ΍ ϲѧϓ ίήѧΤΗϭ ˮϪѧΗΪ΋Ύϋ ϲѧϫ Ύϣϭ ˮϢϠϜΘΗ ΍ΫΎϤΑ :ϢϠϜΘϟ΍ ΪϨϋ Ϟϣ΄Θϓ ˬϪϴϠϋϭ
Ϟѧϣ΄Ηϭ ˬΩ΍ήϤϟ΍ ϰϨόϤϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ΐϟΎϘϟ΍ έΎΘΨΗ ϒϴϛ Γήϛ΍άϤϟ΍ ΪϨϋ Ϟϣ΄Ηϭ ˬϖϟάΤΗ ϭ΃ ΖϨόΗ
.΍άϜϫϭ ˮϦϴϬΟϭ ϞϤΘΤϳ ϻ ϰΘΣ ϪϬΟϭ ϰϠϋ ϝ΍Άδϟ΍ ϢϬϔΘΗ ϒϴϛ Ϟ΋Ύδϟ΍ ϝ΍Άγ ΪϨϋ
:ΖΒΜΘϟ΍ϭ ΕΎΒΜϟ΍
ϲѧϓ ΕΎѧΒΜϟ΍ϭ ήΒѧμϟ΍ :ϪѧϨϣϭ ˬΕΎѧϤϬϤϟ΍ϭ ΕΎϤϠϤϟ΍ ϲϓ ΎϤϴγ ϻ ˬΖΒΜΘϟ΍ϭ ΕΎΒΜϟΎΑ ϞΤΗ
.³ΖΒϧ ΖΒΛ Ϧϣ³ ϥΈϓ ˬΥΎϴηϷ΍ ϰϠϋ ΐϠτϟ΍ ϲϓ ΕΎϋΎδϟ΍ ϲσϭ ˬϲϘϠΘϟ΍

1
.(155 ± 153 / 1)³ϊϣΎΠϟ΍´ -
2
.(40ι) ϢϴϘϟ΍ ϦΑϻ ³Ρϭήϟ΍³ ήψϧ΍ϭ ˬ(539/ 21)³ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ ³ˬ³ϢϴϘΘδϤϟ΍ ρ΍ήμϟ΍ ˯ΎπΘϗ΍ ³ˬ(119 ± 116ι)³˯ϼϤΘγϻ΍ϭ ˯ϼϣϹ΍ ΏΩ΃ ´ -
3
. ΔΒϳϭΩ ϲϫ -

1
 I 
 @ ø0 0&
:ϪΒΗ΍ήϣϭ ΐϠτϟ΍ Δϴϔϴϛ
1
ϪѧϨϋ ΐѧϫΫ ˬΔѧϠϤΟ ϢѧϠόϟ΍ ϡ΍έ Ϧѧϣ ³ ϭ ˬ ³ϝϮѧλϮϟ΍ ϡήѧΣ ˬϝϮѧλϷ΍ ϦϘΘѧϳ Ϣϟ Ϧϣ´
.3³ϢϬϔϟ΍ ΔϠπϣ ϊϤδϟ΍ ϲϓ ϢϠόϟ΍ ϡΎΣΩί΍³:Ύ˱πϳ΃ Ϟϴϗϭ ˬ2³ΔϠϤΟ
Φϴѧη ϰѧϠϋ ϩήѧμΘΨϣϭ ϪϠλ΃ ςΒπΑ ˬϪΒϠτΗ Ϧϓ ϞϜϟ βϴγ΄Θϟ΍ϭ Ϟϴλ΄Θϟ΍ Ϧϣ ΪΑ ϼϓ ˬϪϴϠϋϭ
.ΝέΪΘϟΎΑ ΐϠτϟ΍ ΍˱άΧϭ ˬϩΪΣϭ ϲΗ΍άϟ΍ ϞϴμΤΘϟΎΑ ϻ ˬϦϘΘϣ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ
.(ϼ
˱ ϳΰϨΗ ϩΎϨϟΰϧϭ ΚϜϣ ϰϠϋ αΎϨϟ΍ ϰϠϋ ϩ΃ήϘΘϟ ϩΎϨϗήϓ Ύ˱ϧ΁ήϗϭ)
:ϰϟΎόΗ ϝΎϗϭ 
K7E= LM 
"-I789&F øN%! 
05 12 ! &(+9$ J
 PO# 0E!E
:ϰϟΎόΗ ϝΎϗϭ
 P
E OEQF
2@+@R?70E(+9J
:ϪΒϠτΗ Ϧϓ Ϟϛ ϲϓ ΎϬΗΎϋ΍ήϣ Ϧϣ ΪΑϻ έϮϣ΃ ϚϣΎϣ΄ϓ
.Ϫϴϓ ήμΘΨϣ φϔΣ‘ -1
.ϦϘΘϣ Φϴη ϰϠϋ ϪτΒο‘ -2
.ϪϠλϷ ϥΎϘΗϹ΍ϭ ςΒπϟ΍ ϞΒϗ ΕΎϔϨμϤϟ΍ ϖϳέΎϔΗϭ ΕϻϮτϤϟΎΑ ϝΎϐΘηϻ΍ ϡΪϋ‘ -3
.ήΠπϟ΍ ΏΎΑ Ϧϣ ΍άϬϓ ˬΐΟϮϣ ϼΑ ήΧ΁ ϰϟ· ήμΘΨϣ Ϧϣ ϞϘΘϨΗ ϻ‘ -4
.ΔϴϤϠόϟ΍ ςΑ΍Ϯπϟ΍ϭ Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ ιΎϨΘϗ΍‘ -5
ϰΘΣ ϪϗϮϓ Ύϣ ϰϟ· ύϮϠΒϟ΍ϭ ϞϴμΤΘϠϟ ϕήΤΘϟ΍ϭ ϡΎϤΘϫϻ΍ϭ ˬϪϴϓ ϲϗήΘϟ΍ϭ ΐϠτϠϟ βϔϨϟ΍ ϊϤΟ‘ -6
.ΔϘΛϮϣ ΔϠΑΎδΑ ΕϻϮτϤϟ΍ ϰϟ· ξϴϔΗ
4
ˬϦϴѧϤϠϋ ϦϴѧΑ ϢϴѧϠόΘϟ΍ ϲѧϓ ΐѧϟΎτϟ΍ ςѧϠΨϳ ϻ ϥ΃ ϲϜϟΎѧϤϟ΍ ϲѧΑήόϟ΍ ϦΑ΍ ϱ΃έ Ϧϣ ϥΎϛϭ
.ϥ΁ήϘϟ΍ ϰϟ· ϪϨϣ ϞϘΘϨϳ ϢΛ ˬΏΎδΤϟ΍ϭ ήόθϟ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ϢϴϠόΗ ϡΪϘϳ ϥ΃ϭ
ϥ΁ήѧѧϘϟ΍ Δѧѧγ΍έΩ Ϯѧѧϫ ϡΪѧѧϘϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬ΍άѧѧϫ ϰѧѧϠϋ ΪϋΎѧѧδΗ ϻ Ϊѧѧ΋΍Ϯόϟ΍ ϥ΄ѧѧΑ ϥϭΪѧѧϠΧ ϦѧѧΑ ϪѧѧΒϘόΗ ϦѧѧϜϟ
ΐόѧѧλ ˭ύϮѧѧϠΒϟ΍ ίϭΎѧΠΗ ΍ΫΈѧѧϓ ˬϢѧϜΤϠϟ ΩΎѧѧϘϨϳ ˭ήѧѧΠΤϟ΍ ϲѧϓ ϡ΍Ω Ύѧѧϣ ΪѧϟϮϟ΍ ϥϷ ˭ϪѧѧψϔΣϭ ϢϳήѧϜϟ΍
.ϩήΒΟ
ϢѧϬϔϟ΍ ϲѧϓ ϦϴѧϤϠόΘϤϟ΍ ϑϼΘΧΎѧΑ ϒѧϠΘΨϳ ΍άϬϓ ˭ήΜϛ΄ϓ ϦϴϤϠϋ ϦϴΑ ϢϴϠόΘϟ΍ ϲϓ ςϠΨϟ΍ Ύϣ΃
.ρΎθϨϟ΍ϭ

1
.(144ι)³ϢϠϜΘϤϟ΍ϭ ϊϣΎδϟ΍ ΓήϛάΗ ³-
2
.(144ι) ϥϼγέϷ ³ϢϠόϟ΍ Ϟπϓ ´ -
3
.(334/1)³˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη´ -
4
. ϢϬϣ (55 ± 54 / 23) ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ³ϡϼγϹ΍ Φϴη ϯϭΎΘϓ ³ϭ (105ι) ϦϴδΣ ήπΨϠϟ³ ϝΎΟήϟ΍ ϢΟ΍ήΗ³-

1
ϭ ˬϦϴ΋ΪѧѧΘΒϤϠϟ ³ϊϘϨΘѧѧδϤϟ΍ Ω΍ί³ ϲѧѧϓ ϲѧѧϠΒϨΤϟ΍ ϪѧѧϘϔϟ΍ αέΪѧѧϳ Ϧѧѧϣ ϢѧѧϠόϟ΍ Ϟѧѧϫ΃ Ϧѧѧϣ ϥΎѧѧϛϭ
ΔѧϘΒτϟΎΑ ΢Ϥѧδϳ ϻϭ ˬϲϟΎѧόϟ΍ ϑϼΨϠϟ ³ϲϨϐϤϟ΍³ ϢΛ ˬϲΒϫάϤϟ΍ ϑϼΨϠϟ ϢϫΪόΑ ϦϤϟ ³ϊϨϘϤϟ΍³
.ζϳϮθΘϠϟ Ύ˱όϓΩ ˭΍άϜϫϭ «ΔϴϧΎΜϟ΍ αέΩ ϲϓ βϠΠΗ ϥ΃ ϰϟϭϷ΍
ϯΪѧѧϟ ϲѧϘϠΘϟ΍ϭ ΐѧѧϠτϟ΍ ϪѧϴϠϋ βѧγΆϳ ϲѧѧΘϟ΍ ΕϻϮѧτϤϟ΍ϭ Ε΍ήѧѧμΘΨϤϟ΍ ήѧϛΫ ϥ΃ ϢѧϠϋ΍ϭ
ϚѧϟΫ ˯ΎѧϤϠϋ ϪѧϴϠϋ ΄ѧθϧ Ύѧϣϭ ˬΐϫ΍άѧϤϟ΍ ϑϼΘΧΎѧΑ ήѧτϗ ϰѧϟ· ήѧτϗ Ϧϣ Ύ˱ΒϟΎϏ ϒϠΘΨΗ ΦϳΎθϤϟ΍
.ϩήϴϏ ϥϭΩ Ϫϴϓ αήϤΘϟ΍ϭ ήμΘΨϤϟ΍ ΍άϫ ϥΎϘΗ· Ϧϣ ήτϘϟ΍
Ω΍ΪόΘѧѧγϻ΍ ΓϮѧѧϗϭ ˬϡϮѧѧϬϔϟ΍ϭ ΢΋΍ήѧѧϘϟ΍ ϑϼΘΧΎѧѧΑ ήѧѧΧ΁ ϰѧѧϟ· ΐѧѧϟΎσ Ϧѧѧϣ ϒѧѧϠΘΨΗ ΎѧѧϨϫ ϝΎѧѧΤϟ΍ϭ
.ϩΩϮϘΗϭ Ϧϫάϟ΍ ϩΩϭήϳϭ ˬϪϔόοϭ
ήѧϤϳ ϢϳήѧϜϟ΍ ϥ΁ήѧϘϟ΍ φѧϔΤΑ άѧΧϷ΍ϭ ΐѧϴΗΎΘϜϟ΍ ΔϠΣήϣ ΪόΑ Ύϧήτϗ ϲϓ ΐϠτϟ΍ ϥΎϛ Ϊϗϭ
ϢѧѧѧΛ ˬϦϴτѧѧѧγϮΘϤϟ΍ ϢѧѧѧΛ ˬϦϴ΋ΪѧѧѧΘΒϤϠϟ :ΪΟΎѧѧѧδϤϟ΍ αϭέΩ ϲѧѧѧϓ ΦϳΎѧѧѧθϤϟ΍ ϯΪѧѧѧϟ ΙϼѧѧѧΛ ϞѧѧѧΣ΍ήϤΑ
:ϦϴϨϜϤΘϤϟ΍
ϒѧѧѧθϛ ³ ϢѧѧѧΛ ˬ"ϊѧѧѧΑέϷ΍ Ϊѧѧѧϋ΍ϮϘϟ΍ ³ ϭ ˬ"ΎѧѧѧϬΘϟΩ΃ϭ ϝϮѧѧѧλϷ΍ ΔѧѧѧΛϼΛ ³ :ΪѧѧѧϴΣϮΘϟ΍ ϲѧѧѧϔϓ
ˬϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪѧϤΣέ ΏΎѧϫϮϟ΍ ΪѧΒϋ ϦѧΑ ΪϤΤϣ ΦϴθϠϟ ΎϬΘόΑέ΃ ˭"ΪϴΣϮΘϟ΍ ΏΎΘϛ³ ϢΛ ˬ"ΕΎϬΒθϟ΍
.ΓΩΎΒόϟ΍ ΪϴΣϮΗ ϲϓ ΍άϫ
ϭ ˬ"ΔѧѧѧѧϳϮϤΤϟ΍³ ϢѧѧѧѧΛ ˬ"Ϫϴτѧѧѧѧγ΍Ϯϟ΍ ΓΪѧѧѧѧϴϘόϟ΍ ³ :ΕΎϔѧѧѧѧμϟ΍ϭ ˯ΎϤѧѧѧѧγϷ΍ ΪѧѧѧѧϴΣϮΗ ϲѧѧѧѧϓϭ
ϊѧѧϣ ³ΔѧѧϳϭΎΤτϟ΍" ˰ѧѧϓ ˬϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ ϪѧѧϴϤϴΗ ϦѧѧΑ΍ ϡϼѧѧγϹ΍ Φϴѧѧθϟ ΎѧѧϬΘΛϼΛ ˭ "ΔѧѧϳήϣΪΘϟ΍³
."ΎϬΣήη³
ϦѧΑϻ ³ϯΪϨϟ΍ ήτϗ" ϢΛ ˬϱήϳήΤϠϟ ³Ώ΍ήϋϹ΍ ΔΤϠϣ³ ϢΛ ˬ"ΔϴϣϭήΟϷ΍³ :ϮΤϨϟ΍ ϲϓϭ
.ϞϴϘϋ ϦΑϻ ΎϬΣήη ϊϣ ϚϟΎϣ ϦΑ΍ Δϴϔϟ΃ϭ ˬϡΎθϫ
ύϮѧѧϠΑ³ ϢѧѧΛ ˬϲѧѧδϳΪϘϤϠϟ ³ϡΎѧѧϜΣϷ΍ ΓΪѧѧϤϋ³ ϢѧѧΛ ˬϱϭϮѧѧϨϠϟ ³ϦϴѧѧόΑέϷ΍³ :ΚϳΪѧѧΤϟ΍ ϲѧѧϓϭ
Γ˯΍ήѧϗ ϲѧϓ ϝϮΧΪϟΎϓ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϢϬϤΣέ ˭ΔϴϤϴΗ ϦΑ ΪΠϤϠϟ ³ϰϘΘϨϤϟ΍³ ϭ ˬήΠΣ ϦΑϻ ³ϡ΍ήϤϟ΍
.ΎϫήϴϏϭ ΖϨδϟ΍ ΕΎϣϷ΍
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ³ϲϗ΍ήόϟ΍ Δϴϔϟ΃³ ϢΛ ˬήΠΣ ϦΑϻ ³ήϜϔϟ΍ ΔΒΨϧ³ :΢ϠτμϤϟ΍ ϲϓϭ
Ω΍ί³ ϢΛ ˬΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ΦϴθϠϟ ³Γϼμϟ΍ ϰϟ· ϲθϤϟ΍ Ώ΍Ω΁³ :ϼ ˱ Μϣ ϪϘϔϟ΍ ϲϓϭ
ˬϲΒϫάѧϤϟ΍ ϑϼѧΨϠϟ ³ϊѧϨϘϤϟ΍" ϢѧΛ ˬ"ϪѧϘϔϟ΍ ΓΪϤϋ³ ϭ΃ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϱϭΎΠΤϠϟ ³ϊϘϨΘδϤϟ΍
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ Ϫϣ΍Ϊϗ ϦΑϻ ΎϬΘΛϼΛ ˭ϲϟΎόϟ΍ ϑϼΨϠϟ ³ϰϨϐϤϟ΍³ ϭ
³ήχΎѧѧϨϟ΍ Δѧѧοϭέ³ ϢѧѧΛ ˬϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ ϲϨϳϮѧѧΠϠϟ ³ΕΎѧϗέϮϟ΍³ :ϪѧѧϘϔϟ΍ ϝϮѧѧλ΃ ϲѧϓϭ
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ Ϫϣ΍Ϊϗ ϦΑϻ
.³ΔϴϠΠϟ΍ Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍³ϭ ˬΎϬΣϭήη ϊϣ ϢΛ ϭ ˬ³ΔϴΒΣήϟ΍³ :ξ΋΍ήϔϟ΍ ϲϓϭ
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ³ήϴΜϛ ϦΑ΍ ήϴδϔΗ³:ήϴδϔΘϟ΍ ϲϓϭ
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴθϟ ³ΔϣΪϘϤϟ΍³:ήϴδϔΘϟ΍ ϝϮλ΃ ϲϓϭ
ϦѧѧΑϻ ΎϬϠѧѧλ΃ϭ ˬΏΎѧѧϫϮϟ΍ ΪѧѧΒϋ ϦѧѧΑ ΪѧѧϤΤϣ ΦϴѧѧθϠϟ ³ΎϫήѧѧμΘΨϣ³:ΔѧѧϳϮΒϨϟ΍ Γήϴѧѧδϟ΍ ϲѧѧϓϭ
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϢϴϘϟ΍ ϦΑϻ ³ΩΎόϤϟ΍ Ω΍ί³ Ϫϴϓϭ ˬϡΎθϫ

1  
U!  4T C 4> & ?=GS"ø+7 !%  
 ;E  
F=<"W !0 4V2 4
.ϥϮϨϔϟ΍ ϲϓ ΐϠτϟ΍ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΍άϜϫϭ «
ˬήѧϴΜϛ ϦѧΑ΍ϭ ˬ³ήѧϳήΟ ϦѧΑ ΦϳέΎѧΗ³ ϞѧΜϣ ˭ΕϻϮѧτϤϟ΍ ΩήѧΠΑ ϥϭάΧ΄ϳ ϚϟΫ ϊϣ ΍ϮϧΎϛϭ
Ϳ΍ ΎѧϤϬϤΣέ ϢϴѧϘϟ΍ ϦѧΑ΍ ϩάѧϴϤϠΗϭ ˬΔѧϴϤϴΗ ϦΑ ϡϼγϹ΍ Φϴη ΐΘϛ ϰϠϋ ϥϭΰϛήϳϭ ˬΎϤϫήϴδϔΗϭ
.ΩΎϘΘϋϻ΍ ϲϓ ϢϬΗ΍έήΤϣ ΎϤϴγϻ ˬϢϫ΍ϭΎΘϓϭ ϯϮϋΪϟ΍ ΔϤ΋΃ ΐΘϛϭ ˬϰϟΎόΗ
ϰѧϟ· ήѧΠϔϟ΍ Γϼѧλ ΪѧόΒϓ ˬϢѧϠόϟ΍ βϟΎѧΠϣϭ ˬΐѧϠτϟ΍ ϲѧϓ ΓήϣΎѧϋ ΕΎϗϭϷ΍ ΖϧΎϛ ΍άϜϫϭ
Ε΍ϮϠѧѧμϟ΍ ϊѧѧϴϤΟ ΏΎѧѧϘϋ΃ ϲѧѧϓϭ ˬήѧѧϬψϟ΍ Γϼѧѧλ ϞѧѧϴΒϗ ΔѧѧϟϮϠϴϘϟ΍ ϝϮѧѧϘΗ ϢѧѧΛ ˬϰΤѧѧπϟ΍ ωΎѧѧϔΗέ΍
ΞϬϨѧϣ ϰѧϠϋ Ϧϴϓήѧτϟ΍ Ϧѧϣ βѧϔϧ ΓΰѧόΑ ήϳΪѧϘΗϭ ϢѧΟ ΏΩ΃ ϲѧϓ ΍ϮϧΎѧϛϭ ˬαϭέΪϟ΍ ΪϘόΗ βϤΨϟ΍
ϢѧϠόϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϤ΋Ϸ΍ Ω΍Ϊѧϋ ϲѧϓ ϢϬϨѧϣ έΎѧλϭ ΍ϮѧϛέΩ΃ ΍άѧϟϭ ˬϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϢѧϬϤΣέ ΢ϟΎμϟ΍ ϒϠδϟ΍
.ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϭ ˬήϴϔϏ ϊϤΟ
ϰѧѧϠϋ ϻ ˬΓΪѧѧϤΘόϤϟ΍ Ε΍ήѧѧμΘΨϤϟ΍ Δѧѧγ΍έΩ ϲѧѧϓ ΐѧѧϠτϟ΍ ΔϟΎѧѧλ΃ ϰѧѧϟ· ΓΩϮѧѧϋ Ϧѧѧϣ ϞѧѧϬϓ
ϻϭ φѧϔΣ ϼϓ Ώϼτϟ΍ ωΎο ϰΘΣ ˬΐδΤϓ ϢϬϔϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϻ ΎϬψϔΣ ϲϓϭ ˬΕ΍ήϛάϤϟ΍
.ϒϠδϟ΍ ΝΎϬϨϣ ϰϠϋ ήϴγ ˬέΪϜϟ΍ϭ ΐ΋΍Ϯθϟ΍ϭ Ϟϋΰϟ΍ Ϧϣ ϦϴϘϠΘϟ΍ ϮϠΧ ϲϓϭ !ϢϬϓ
.ϥΎόΘδϤϟ΍ Ϳ΍ϭ
:1ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ282 ΔϨγ ϡ) Ω΍ίήΧ ϦΑ ϥΎϤΜϋ φϓΎΤϟ΍ ϝΎϗϭ
ϞѧϘϋ ϰѧϟ· ΝΎѧΘΤϳ ˬκѧϘϧ ϲѧϬϓ ˭ΓΪѧΣ΍ϭ ΖϣΪѧϋ ϥΈѧϓ ˬβѧϤΧ ϰѧϟ· ΚϳΪѧΤϟ΍ ΐΣΎѧλ ΝΎΘΤϳ "
."ϪϨϣ ϑήόΗ ΔϧΎϣ΃ ϊϣ ˬΔϋΎϨμϟΎΑ Δϗ΍άΣϭ ˬςΒοϭ ˬϦϳΩϭ ˬΪϴΟ
:-ϲΒϫάϟ΍ ϱ΃ - :ΖϠϗ
:ϥϮѧϜϳ ϥ΃ φϓΎѧΤϟ΍ Ϫѧϴϟ· ΝΎѧΘΤϳ ϱάϟΎϓ ˬϕάΤϟ΍ ϲϓ ϞΧ΍Ω ςΒπϟ΍ϭ ˬϦϳΪϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ΔϧΎϣϷ΍´
ϞѧμΤϳϭ ˬΪѧϠΠϣ ϲΘ΋Ύѧϣ ϪѧϳΪϴΑ ΐѧΘϜϳ ϥ΃ ϪѧϴϔϜϳ Ύ˱ϴϔϠγ ˬ˱ΎϴϴΣ ˬ˱Ύϴϛί ˬ˱ΎϳϮϐϟ ˬ˱ΎϳϮΤϧ ˬ˱ΎϴϛΫ ˬ˱ΎϴϘΗ
ΔѧϴϨΑ ΕΎѧϤϤϟ΍ ϰѧϟ· ϢѧϠόϟ ΍ ΐѧϠσ Ϧѧϣ ήѧΘϔϳ ϻ ϥ΃ϭ ˬΪѧϠΠϣ Δѧ΋Ύϣ βѧϤΧ ΓήѧΒΘόϤϟ΍ Ϧϳϭ΍ϭΪϟ΍ Ϧϣ
.˰ϫ1 ³ϦόΘϳ ϼϓ ϻ·ϭ ˬϊο΍ϮΗϭ ˬΔμϟΎΧ
:ΥΎϴηϷ΍ Ϧϋ ϢϠόϟ΍ ϲϘϠΗ
ΔѧѧϨϓΎΜϤϟ΍ϭ ˬάϴΗΎѧѧγϷ΍ Ϧѧѧϋ ϲѧѧϘϠΘϟ΍ϭ ϦϴѧѧϘϠΘϟ΍ ϖѧѧϳήτΑ ϥϮѧѧϜϳ ϥ΃ ΐѧѧϠτϟ΍ ϲѧѧϓ ϞѧѧλϷ΍
ΏΎѧΑ Ϧѧϣ ϝϭϷ΍ϭ ˬΐѧΘϜϟ΍ ϥϮѧτΑϭ ϒΤѧμϟ΍ Ϧѧϣ ϻ ϝΎѧΟήϟ΍ ϩ΍Ϯϓ΃ Ϧϣ άΧϷ΍ϭ ˬΥΎϴηϸϟ
ϰϧ΄ѧϓ ˬΩΎѧϤΟ ϮѧϬϓ ˬΏΎΘϜϟ΍ Ϧϋ ϲϧΎΜϟ΍ Ύϣ΃ ϢϠόϤϟ΍ Ϯϫϭ ˬϖσΎϨϟ΍ ΐϴδϨϟ΍ Ϧϋ ΐϴδϨϟ΍ άΧ΃
ˮΐδϨϟ΍ ϝΎμΗ΍ Ϫϟ
2
ϢѧϠόϟ΍ ΐѧϠσ ϲѧϓ ϞѧΧΩ Ϧѧϣ :ϱ΃ ˭ "ϩΪѧΣϭ ΝήѧΧ ˭ϩΪΣϭ ϢϠόϟ΍ ϲϓ ϞΧΩ Ϧϣ³:Ϟϴϗ Ϊϗϭ
΍˱Ϋ· ΪѧΑ ϼѧϓ ˬϊϧΎѧλ ϰѧϟ· ΝΎѧΘΤΗ ΔόϨѧλ Ϟѧϛϭ ˬΔόϨѧλ ϢϠόϟ΍ Ϋ· ˬϢϠϋ ϼΑ ϪϨϣ ΝήΧ ˭Φϴη ϼΑ
.ϕΫΎΤϟ΍ ΎϬϤϠόϣ Ϧϣ ΎϬϤϠόΘϟ

1
.(380/13)³˯ϼΒϨϟ΍ ϡϼϋ΃ ήϴγ ³-
2
.(58/1) ϱϭΎΨδϠϟ ³έέΪϟ΍ϭ ήϫ΍ϮΠϟ΍³-

1
ϦѧѧΑ ϲѧѧϠϋ :ϞѧѧΜϣ άѧѧη Ϧѧѧϣ ϻ· ˭ϢѧѧϠόϟ΍ Ϟѧѧϫ΃ Ϧѧѧϣ ΔѧѧϤϠϛ ωΎѧѧϤΟ· ϞѧѧΤϣ ϥϮѧѧϜϳ ΩΎѧѧϜϳ ΍άѧѧϫϭ
.ϢϫΪόΑ Ϧϣϭ ϩήμϋ ˯ΎϤϠϋ ϪϴϠϋ Ωέ Ϊϗϭ ˬ(˰ϫ453 ΔϨγ ϡ) ΐϴΒτϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ϥ΍Ϯοέ
:1Ϫϟ ϪΘϤΟήΗ ϲϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲΒϫάϟ΍ φϓΎΤϟ΍ ϝΎϗ
ϞϴѧѧμΤΗ ϲѧѧϓ Ύ˱ѧ ΑΎΘϛ ϒϨѧѧλϭ ˬΐѧѧΘϜϟ΍ Ϧѧѧϋ άѧѧΧϷΎΑ ϞϐΘѧѧη΍ ϞѧѧΑ ˬΦϴѧѧη Ϫѧѧϟ ϦѧѧϜϳ Ϣѧѧϟϭ"
.˰ϫ1"ςϠϏ ΍άϫϭ ˬϦϴϤϠόϤϟ΍ Ϧϣ ϖϓϭ΃ ΎϬϧ΃ϭ ˬΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ΔϋΎϨμϟ΍
³˯ΎѧϴΣϹ΍ Ρήѧη³ ϲѧϓ ϱΪѧϴΑΰϟ΍ ΪѧϨϋϭ ˬϪѧϴϠϋ Ωήѧϟ΍ ³ϲϓ΍Ϯѧϟ΍³ ϲѧϓ ϱΪϔμϟ΍ ςδΑ Ϊϗϭ
2
ϪϴϠϋ Ωήϟ΍ ϲϓ ϥϼτΑ ϦΑ΍ ϪϟΎϗ Ύϣ ΎϬϨϣ ˭ϞϠϋ ΓΪόΑ Ϫϟ ϦϴϠϠόϣ ˯ΎϤϠόϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ Ϧϋ
ϰѧϫϭ ˬϢѧϠόϤϟ΍ ΪѧϨϋ ΔϣϭΪόϣ ϰϫϭ ˬϢϠόϟ΍ Ϧϋ ΪμΗ ˯Ύϴη΃ ΏΎΘϜϟ΍ ϲϓ ΪΟϮϳ :ΔγΩΎδϟ΍
ΔѧϠϗϭ ˬήѧμΒϟ΍ ϥΎѧϏϭΰΑ ςѧϠϐϟ΍ϭ ˬφѧϔϠϟ΍ ϡΪѧϋ ϊѧϣ ϑϭήѧΤϟ΍ ϩΎΒΘη΍ Ϧϣ νέΎόϟ΍ ϒϴΤμΘϟ΍
Ύϣ Γ˯΍ήϗϭ ˬ΃ήϘϳ ϻ Ύϣ ΔΑΎΘϛϭ ˬΏΎΘϜϟ΍ Ρϼλ·ϭ ˬϪϨϣ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΩΎδϓ ϭ΃ ˬΏ΍ήϋϹΎΑ ΓήΒΨϟ΍
ϊѧο΍Ϯϣ ΉέΎѧϘϟ΍ ΝΎѧϣΩ·ϭ ˬϞϘϨϟ΍ Γ˯΍Ωέϭ ˬΦδϨϟ΍ ϢϘγϭ ˬΏΎΘϜϟ΍ ΐΣΎλ ΐϫάϣϭ ˬΐΘϜϳ ϻ
υΎѧѧϔϟ΃ϭ ˬΔϋΎϨѧѧμϟ΍ ϚѧѧϠΗ ϲѧϓ ϪѧѧϴϠϋ ΢Ϡτѧѧμϣ υΎѧѧϔϟ΃ ήѧѧϛΫϭ ˬϢϴѧѧϠόΘϟ΍ ΉΩΎѧѧΒϣ ςѧѧϠΧϭ ˬϊσΎѧѧϘϤϟ΍
Ρ΍ήΘѧγ΍ Ϊϗϭ ˬϢϠόϟ΍ Ϧϋ ΔϗϮόϣ ΎϬϠϛ ϩάϬϓ ˬαϭέϮϨϟΎϛ ˬΔϐϠϟ΍ Ϧϣ ϞϗΎϨϟ΍ ΎϬΟήΨϳ Ϣϟ ΔϴϧΎϧϮϳ
Γ˯΍ήϘϟΎѧϓ ˬΓέϮѧμϟ΍ ϩάѧϫ ϰѧϠϋ ήϣϷ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬϢϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϪΗ˯΍ήϗ ΪϨϋ ΎϬϔϠϜΗ Ϧϣ ϢϠόΘϤϟ΍
ϝΎѧ ϗ 00 ϪѧѧϧΎϴΑ ΎѧѧϧΩέ΃ Ύѧѧϣ Ϯѧѧϫϭ ˬϪѧѧδϔϨϟ ϥΎѧѧδϧϹ΍ Γ˯΍ήѧѧϗ Ϧѧѧϣ Ϟѧѧπϓ΃ϭ ϯΪѧѧΟ΃ ˯ΎѧѧϤϠόϟ΍ ϰѧѧϠϋ
΃ήѧϘΗ ϻ :ϰѧϨόϳ ˬϲϔΤѧμϣ Ϧѧϣ ϻϭ ϲϔΤѧλ Ϧѧϣ ϢϠόϟ΍ άΧ΄Η ϻ :˯ΎϤϠόϟ΍ ϝΎϗ ΍άϬϟϭ :ϱΪϔμϟ΍
ϒΤѧμϟ΍ Ϧѧϣ ϚѧϟΫ άѧΧ΃ Ϧѧϣ ϰѧϠϋ ϩήѧϴϏϭ ΚϳΪѧΤϟ΍ ϻϭ ϒΤμϤϟ΍ Ϧϣ ΃ήϗ Ϧϣ ϰϠϋ ϥ΁ήϘϟ΍
.˰ϫ ΍³000
ϢΟ΍ήѧѧΘϟ΍ ϑϻ΁ ϯήѧѧΗ Ϛѧѧϧ΃ :ϥ΍Ϯѧѧοέ ϦѧѧΑ΍ Γήѧѧψϧ ϥϼѧѧτΑ ϰѧѧϠϋ Ϣ΋ΎѧѧϘϟ΍ ϱΩΎѧѧϤϟ΍ ϞϴϟΪѧѧϟ΍ϭ
ΥϮϴѧθϟ΍ ΔϴϤδΘΑ ΔϧϮΤθϣ ˬϑέΎόϤϟ΍ ωϮϨΗϭ έΎμϋϷ΍ ήϣϭ ϥΎϣίϷ΍ ϑϼΘΧ΍ ϰϠϋ ήϴδϟ΍ϭ
ώѧϠΑ ϰѧΘΣ ΥϮϴѧθϟ΍ Ϧѧϋ ϦϳήѧΜϜϤϟ΍ Ϧѧϣ Γέάη ήψϧ΍ϭ ˬήΜϜΘδϣϭ ϚϟΫ Ϧϣ ϞϘΘδϣϭ άϴϣϼΘϟ΍ϭ
.ϪϤϗ΍ήϟ ³έΎϔγϹ΍³ Ϧϣ ³Ώ΍ΰόϟ΍³ ϲϓ ΎϤϛ ϑϮϟϷ΍ ϢϬπόΑ
3
ˬϚѧϟΎϣ ϦΑ΍ ϩΪϨϋ ήϛΫ ΍Ϋ· (˰ϫ 745 ΔϨγ ϡ) ϲδϟΪϧϷ΍ ϒγϮϳ ΪϤΤϣ ϥΎϴΣ ϮΑ΃ ϥΎϛϭ
.³ˮ ϪΧϮϴη Ϧϳ΃³:ϝϮϘϳ
:4ΪϴϟϮϟ΍ ϝΎϗϭ´
ˬΐѧΘϜϟ΍ ϲѧϓ ϞѧΧΩ ΎѧϤϠϓ ˬϢϬϨѧϴΑ ϝΎѧΟήϟ΍ ϩΎѧϗϼΘϳ Ύ˱ѧϤϳήϛ ϢϠόϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ :ϝϮϘϳ ϲϋ΍ίϭϷ΍ ϥΎϛ
.ϪϠϫ΃ ήϴϏ Ϫϴϓ ϞΧΩ
.ϲϋ΍ίϭϷ΍ Ϧϋ ϙέΎΒϤϟ΍ ϦΑ΍ ΎϬϠΜϣ ϯϭέϭ
ϚѧѧϟΫ ϲѧѧϓ ΎϤϴѧѧγ ϻϭ ˬϞѧѧϠΧ Ϫѧѧϴϓ ϊѧѧϘϳ ΓίΎѧѧΟϹΎΑϭ ϒΤѧѧμϟ΍ Ϧѧѧϣ άѧѧΧϷ΍ ϥ΃ ΐѧѧϳέ ϻϭ
ϊѧϘϳ ϻϭ ˬϰѧϨόϤϟ΍ ϞѧϴΤϳ ΎѧϤΑ ΔѧϤϠϜϟ΍ ϒΤѧμΘΘϓ ˬϞϜѧη ϻϭ ςѧϘϧ ΪѧόΑ ϦѧϜϳ Ϣѧϟ ΚϴΣ ˬήμόϟ΍
ϲοΎϘϠϟ ³ΔϴϨϐϟ΍ ³ϭ ˬ(11/5) ΐϫάϟ΍ Ε΍έάη ³ϭ ˬ(131ˬ286/1) ³ΓΎϋϮϟ΍ ΔϴϐΑ ³ϭ ˬ(66/1)³˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη³:ήψϧ΍ϭ .(105/18)³˯ϼΒϨϟ΍ ϡϼϋ΃ ήϴγ ³- 1
.(17-16ι ) νΎϴϋ
.(66 / 1)³˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη³- 2
.(17 ± 16ι ) νΎϴϋ ϰοΎϘϠϟ ³ΔϴϨϐϟ΍³ ΏΎΘϜϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϣΪϘϣ - 3
.(114 / 7)³ήϴδϟ΍³- 4

1
ϑϼѧΨΑ ˬϢϫϮѧϟ΍ Ϫѧϴϓ ϊϘϳ φϔΤϟ΍ Ϧϣ ΚϳΪΤΘϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϝΎΟήϟ΍ ϩ΍Ϯϓ΃ Ϧϣ άΧϷ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϞΜϣ
.˰ϫ΍ ³έήΤϣ ΏΎΘϛ Ϧϣ Δϳ΍ϭήϟ΍
1
.Ϫϟ ³ΔϣΪϘϤϟ΍³ ϲϓ ΎϤϛ ˬ΍άϫ ϲϓ βϴϔϧ ΚΤΒϣ ϥϭΪϠΧ ϦΑϻϭ
:ϢϬπόΒϟϭ
ϥϮϨχ ΕϼϜθϤϟ΍ ϲϓ ϪϨϴϘϴϓ ϪϟϮλ΄Α Ύ˱ϤϟΎϋ ϪϓΎθϳ Ϣϟ Ϧϣ
:ΪθϨϳ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ ϥΎϴΣ ϮΑ΃ ϥΎϛϭ
ϡϮ˰˰˰Ϡόϟ΍ ϙ΍έΩϹ ϢϬϓ Ύ˱Χ΃ ϯΪϬΗ ΐΘϜϟ΍ ϥ΃ ήϤϐϟ΍ Ϧψϳ
ϢϴϬϔϟ΍ ϞϘϋ ΕήϴΣ ξϣ΍ϮϏ ΎϬϴϓ ϥ΄Α ϝϮϬΠϟ΍ ϯέΪϳ Ύϣϭ
ϢϴϘΘδϤϟ΍ ρ΍ήμϟ΍ Ϧϋ ΖϠϠο Φϴη ήϴϐΑ ϡϮϠόϟ΍ Ζϣέ ΍Ϋ·
³ϢϴϜΤϟ΍ ΎϣϮΗ³ Ϧϣ Ϟο΃ ήϴμΗ ϰΘΣ ϚϴϠϋ έϮϣϷ΍ βΒΘϠΗϭ

1
.(1245 / 4) -

1
 XI 

Y0GT '
:Φϴθϟ΍ ΔϣήΣ ΔϳΎϋέ
ˬΐѧϠτϟ΍ ΢ϴΗΎѧϔϣ ϪѧϴϠϋ ϦϘΘΗ Φϴη Ϧϣ ΪΑ ϻ ϞΑ ΐΘϜϟ΍ Ϧϣ ˯΍ΪΘΑ΍ άΧΆϳ ϻ ϢϠόϟ΍ ϥ΃ ΎϤΑ
ΡΎѧѧΠϨϟ΍ ϥ΍ϮѧѧϨϋ ϚѧѧϟΫ ϥΈѧѧϓ ˬϪѧѧΘϣήΣ ΔѧѧϳΎϋήΑ ϲϠΤΘϟΎѧѧΑ ΍˱Ϋ· ϚѧѧϴϠόϓ ˬϞѧѧϟΰϟ΍ϭ έΎѧѧΜόϟ΍ Ϧѧѧϣ Ϧϣ΄ѧѧΘϟ
ˬϒѧτϠΗϭ ήϳΪѧϘΗϭ ϡ΍ή ѧϛ·ϭ ϚѧϨϣ ϝϼѧΟ· ϞѧΤϣ ϚΨϴѧη ϦϜϴѧϠϓ ˬϖϴϓϮΘϟ΍ϭ ϞϴμΤΘϟ΍ϭ Ρϼϔϟ΍ϭ
ϝ΍Άѧѧѧδϟ΍ ϦѧѧѧδΣϭ ˬϪѧѧѧϴϟ· ΙΪѧѧѧΤΘϟ΍ϭ ˬϪѧѧѧόϣ ϚѧѧѧγϮϠΟ ϲѧѧѧϓ ϚΨϴѧѧѧη ϊѧѧѧϣ Ώ΍Ωϵ΍ ϊϣΎѧѧѧΠϤΑ άѧѧѧΨϓ
ϝϭΎѧѧѧτΘϟ΍ ϙήѧѧѧΗϭ ˬΏΎѧѧѧΘϜϟ΍ ϊѧѧѧϣϭ ϪѧѧѧϣΎϣ΃ ΏΎѧѧѧΘϜϟ΍ ΢ϔѧѧѧμΗ ϲѧѧѧϓ ΏΩϷ΍ ϦѧѧѧδΣϭ ˬωΎϤΘѧѧѧγϻ΍ϭ
ϲѧϓ ϪѧΘϠΧ΍Ϊϣ ϭ΃ ˬϩΪѧϨϋ ϡϼѧϜϟ΍ έΎΜϛ· ϭ΃ ήϴδϣ ϭ΃ ϡϼϜΑ ϪϴϠϋ ϡΪϘΘϟ΍ ϡΪϋϭ ˬϪϣΎϣ΃ Γ΍έΎϤϤϟ΍ϭ
ϻϭ ˬϝ΍Άѧδϟ΍ Ϧѧϣ έΎѧΜϛϹ΍ Ύ˱ѧΒϨΠΘϣ ˬΏ΍ϮѧΟ ϲѧϓ ϪϴϠϋ ΡΎΤϟϹ΍ ϭ΃ ˬϚϨϣ ϡϼϜΑ ϪγέΩϭ ϪΜϳΪΣ
.ϞϠϤϟ΍ Ϫϟϭ έϭήϐϟ΍ Ϛϟ ΐΟϮϳ ΍άϫ ϥΈϓ ˬϸϤϟ΍ ΩϮϬη ϊϣ ΎϤϴγ
Ύѧϳ ϭ΃ !ϰΨϴη Ύϳ :Ϟϗ ϞΑ !ϥϼϓ Φϴη Ύϳ :ϚϟϮϘϛ ϪΒϘϟ ϊϣ ϭ΃ ˬ˱΍ΩήΠϣ ϪϤγΎΑ ϪϳΩΎϨΗ ϻϭ
Ϧѧϣ ΪѧόΑ Ϧѧϣ ϪϳΩΎϨΗ ϭ΃ ˬΏΎτΨϟ΍ ˯ΎΘΑ ϪΒσΎΨΗ ϻϭ ˬΏΩϷ΍ ϲϓ ϊϓέ΃ ϪϧΈϓ ˬϪϤδΗ ϼϓ !ΎϨΨϴη
.έ΍ήτο΍ ήϴϏ
Ϳ΍ ϰϠѧλ ήѧϴΨϟ΍ αΎѧϨϟ΍ ϢѧϠόϣ ϊѧϣ ΏΩϷ΍ ϰϠϋ ΔϟϻΪϟ΍ Ϧϣ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϩήϛΫ Ύϣ ήψϧ΍ϭ
.Δϳϵ΍ (000 Ύ˱πόΑ ϢϜπόΑ ˯ΎϋΪϛ ϢϜϨϴΑ ϝϮγήϟ΍ ˯ΎϋΩ ΍ϮϠόΠΗ ϻ ) :ϪϟϮϗ ϲϓ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ
³ϥϼѧϓ ϱΪѧϟ΍ϭ Ύѧϳ³ :ϭ΃ ³ϥϼѧϓ Ύϳ³ :ΔϴϨϴτϟ΍ ΓϮΑϷ΍ ϱΫ ϙΪϟ΍Ϯϟ ϝϮϘΗ ϥ΃ ϖϴϠϳ ϻ ΎϤϛϭ
.ϚΨϴη ϊϣ ϚΑ ϞϤΠϳ ϼϓ
.ϪΑ ΓΩΎϓϹ΍ϭ αέΪϟ΍ Ϧϣ έϭήδϟ΍ έΎϬχ·ϭ ˬβϠΠϤϟ΍ ήϴϗϮΗ ϡΰΘϟ΍ϭ
Ϧѧϣ ϚѧϧΎϣήΤϟ ΐΒѧγ ϪѧϧΈϓ ˬϚѧϨϴϋ Ϧϣ ϚϟΫ ϪτϘδϳ ϼϓ Ϣϫϭ ϭ΃ ˬΦϴθϟ΍ Ϧϣ ΄τΧ Ϛϟ ΍ΪΑ ΍Ϋ·ϭ
Ύѧϣ ϪѧϨϣϭ ˬϩήΠπϳ Ύϣ Ϫόϣ αέΎϤΗ ϥ΃ έάΣ΍ϭ ˮ˱ΎϤϟΎγ ΄τΨϟ΍ Ϧϣ ϮΠϨϳ ϱάϟ΍ ΍Ϋ Ϧϣϭ ˬϪϤϠϋ
ΔѧѧϴϤϠόϟ΍ ΓέΪѧѧϘϟ΍ ϰѧѧϠϋ Φϴѧѧθϟ΍ ϥΎѧѧΤΘϣ΍ :ϰѧѧϨόϤΑ ˬ1³ΏΎѧѧμϋϷ΍ ΏήѧѧΣ³ :ϥϭΪѧѧϟϮϤϟ΍ ϪϴϤѧѧδϳ
.ϞϤΤΘϟ΍ϭ
ϚѧѧϠϣ΃ϭ ˬϪѧΘϣήΤϟ ϰѧѧϋΩ΃ ϪѧϧΈϓ ˭ϚϟάѧѧΑ ϪϧΫ΄ΘѧγΎϓ ˬήѧΧ΁ Φϴѧѧη ϰѧϟ· ϝΎѧѧϘΘϧϻ΍ Ϛѧϟ ΍ΪѧΑ ΍Ϋ·ϭ
000 ϚϴϠϋ ϒτόϟ΍ϭ ϚΘΒΤϣ ϲϓ ϪΒϠϘϟ
ϲѧϓ ϚΨϴѧη ϖѧΤϟ ˯Ύѧϓϭ ϙέΎѧΒϣ ϖѧϓϮϣ Ϟѧϛ ϊΒτϟΎѧΑ ΎϬϓήόϳ ΏΩϷ΍ Ϧϣ ΔϠϤΟ ήΧ΁ ϰϟ·
ξѧόΑ ΔϴϤѧδΗϭ ˬ:2ϰѧΑΩϷ΍ ωΎѧοήϟ΍³ ϢѧγΎΑ Ϧϴϧ΍ϮѧϘϟ΍ ξѧόΑ ϪϴϤѧδΗ Ύѧϣ ϭ΃ ˬ³ΔѧϴϨϳΪϟ΍ ϪΗϮΑ΃³
.ΐδϧ΃ ϪϛήΗϭ ˬϖϴϟ΃ ³ΔϴϨϳΪϟ΍ ΓϮΑϷ΍³ Ϫϟ ˯ΎϤϠόϟ΍
Ϧѧѧϣ ϥϮѧѧϜϳ ΕϮѧѧϔϟ΍ έΪѧѧϘΑϭ ˬΡϼѧѧϔϟ΍ϭ ΡΎѧѧΠϨϟ΍ ϥϮѧѧϜϳ ϪѧѧΘϣήΣ ΔѧѧϳΎϋέ έΪѧѧϘΑ Ϫѧѧϧ΃ ϢѧѧϠϋ΍ϭ
.ϕΎϔΧϹ΍ ΕΎϣϼϋ

 / 
07E
1
.ΪϟϮϣ ΐϴϛήΗ ˬ (283 ι) Ϊόγ ϮΑ΃ ΪϤΣϷ ³ΐϴϛ΍ήΘϟ΍ ϢΠόϣ ³-
2
.(33ι) ϲγΎϔϟ΍ ϝϼόϟ ³Δόϳήθϟ΍ ΪλΎϘϣ ³-

1
ωϮѧѧπΨϟ΍ Ϧѧѧϣ ˬΔѧѧϴϔϠΨϟ΍ ΔѧѧϋΪΘΒϤϟ΍ϭ ˬΔѧѧϴϗήτϟ΍ϭ ˬϢΟΎѧѧϋϷ΍ ϊϴϨѧѧλ Ϧѧѧϣ ͿΎѧѧΑ ϙάѧѧϴϋ΃
ϦϴѧѧϤϴϟ΍ ϰѧѧϠϋ ξΒѧѧϘϟ΍ϭ ˬϑΎѧѧΘϛϷ΍ ϞѧѧϴΒϘΗϭ ˬϱΪѧѧϳϷ΍ βѧѧΤϟ Ϧѧѧϣ ˬωήѧѧθϟ΍ Ώ΍Ω΁ Ϧѧѧϋ ΝέΎѧѧΨϟ΍
ˬϡϼѧѧѧδϟ΍ ΪѧѧϨϋ ˯ΎѧѧϨΤϧϻ΍ϭ ˬϝΎѧѧѧϔσϸϟ έΎѧѧΒϜϟ΍ ΩΩϮѧѧΗ ϝΎѧѧΤϛ ˬϡϼѧѧѧδϟ΍ ΪѧѧϨϋ ϝΎϤѧѧθϟ΍ϭ ϦϴϤϴϟΎѧѧΑ
.ΪϴΒόϟ΍ϭ ϡΪΨϟ΍ υΎϔϟ΃ Ϧϣ ΎϫϮΤϧϭ ˬϱϻϮϣ ˬϱΪϴγ :ΔϟΫΎΨΘϤϟ΍ ΓϮΧήϟ΍ υΎϔϟϷ΍ ϝΎϤόΘγ΍ϭ
ΔϨѧγ ϡ) ϱήѧ΋΍ΰΠϟ΍ ϲѧϤϴϫ΍ήΑϹ΍ ήϴѧθΒϟ΍ ΪѧϤΤϣ Φϴѧθϟ΍ ϲϔϠѧδϟ΍ Δѧϣϼόϟ΍ ϪѧϟϮϘϳ Ύѧϣ ήψϧ΍ϭ
.1ϕΎϴδϟ΍ ϖ΋Ύϓ ϪϧΈϓ ˭"ή΋ΎμΒϟ΍³ ϲϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ 1380
:ϚΨϴη Ϧϣ ± ΐϟΎτϟ΍ ΎϬϳ΃ ± ϚϟΎϣ α΃έ
ϙάѧΧ΄ϳ ϻ ϦѧϜϟ ˬΪѧ΋΍ί ΢ѧΑέ ϮѧϬϓ ϦϴѧϘϠΘϟ΍ϭ ϲѧϘϠΘϟ΍ Ύѧϣ΃ ˬϪϠ΋ΎϤη Ϣϳήϛϭ ϪϗϼΧ΃ ΢ϟΎμΑ ΓϭΪϘϟ΍
ˬϱέΪϳ Ϛϴϟ· ήψϨϳ Ϧϣ Ϟϛϭ ϯέΪΗ ϻ ΚϴΣ Ϧϣ ΔϋΎϨθϟ΍ ϲϓ ϊϘΘϓ ϚΨϴη ΔΒΤϣ ϲϓ ωΎϓΪϧϻ΍
ϼѧϓ ˬϚѧϠΘΑ ϼ ˱ ϴѧϠΟ Ύ˱Ψϴѧη έΎλ ΎϤϧ· ϪϧΈϓ ˬΔΌϴϫϭ ΔϛήΣϭ Δϴθϣ ϻϭ ˬΔϤϐϧϭ ΕϮμΑ ϩΪϠϘΗ ϼϓ
.ϩάϫ ϲϓ Ϫϟ ΔϴόΒΘϟΎΑ Ζϧ΃ ςϘδΗ
:ϪγέΩ ϲϓ Φϴθϟ΍ ρΎθϧ
ϊѧϣ ϪѧδϴγΎΣ΃ ϞѧϋΎϔΗϭ ˬϪѧδϔϧ ϊѧϤΟϭ ˬϪϋΎϤΘѧγ΍ ϲѧϓ ΐϟΎτϟ΍ ϙέ΍Ϊϣ έΪϗ ϰϠϋ ϥϮϜϳ
ˬ˯ΎѧϜΗϻ΍ϭ έϮѧΘϔϟ΍ϭ ˬϞѧδϜϟΎΑ ˬϪѧϤϠόϟ ϊѧτϗ ΔϠϴѧγϭ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ έάΣΎϓ ΍άϬϟϭ ˬϪγέΩ ϲϓ ϪΨϴη
.ϩέϮΘϓϭ Ϧϫάϟ΍ ϑ΍ήμϧ΍ϭ
2
: ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϱΩ΍ΪϐΒϟ΍ ΐϴτΨϟ΍ ϝΎϗ
΍ΫΈѧϓ ˬΎѧϬϴϓ ΐѧϏ΍ήϟ΍ ϰѧϠϋ ϻ· νήѧόΗ ϻϭ ˬΎϬϴϐΘΒϣ ϰϟ· ϻ· ϕΎδΗ ϻ ϥ΃ ΓΪ΋Ύϔϟ΍ ϖΣ´
Ϟѧ΋ΎϘϟ΍ ρΎѧθϧ :ϝΎѧϗ ˯ΎѧΑΩϷ΍ ξѧόΑ ϥΈѧϓ ˬΖϜδϴϠϓ ˬϊϤΘδϤϟ΍ Ϧϣ έϮΘϔϟ΍ ξόΑ ΙΪΤϤϟ΍ ϯ΃έ
.³ϊϤΘδϤϟ΍ ϢϬϓ έΪϗ ϰϠϋ
:ϝΎϗ ˬΐϫϭ ϦΑ Ϊϳί Ϧϋ ϩΪϨδΑ ϕΎγ ϢΛ
.˰ϫ ΍ ³ωΰϧΎϓ ˬΓήΘϓ ϢϬϨϣ Ζϳ΃έ ΍ΫΈϓ ˬϢϫέΎμΑ΄Α ϙϮϘϣέ Ύϣ ϡϮϘϟ΍ ΙΪΣ :Ϳ΍ ΪΒϋ ϝΎϗ´
:Γήϛ΍άϤϟ΍ϭ αέΪϟ΍ ϝΎΣ Φϴθϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎΘϜϟ΍
.ϢϬϓΎϓ ˬήΧ΁ ϰϟ· Φϴη Ϧϣ ϒϠΘΨΗ ϰϫϭ
:ρήηϭ ΏΩ΃ ΍άϬϟϭ
.Γήϛ΍άϣ ϪΘόϤγ Ύϣ ΖΒΘϛ ϭ΃ ˬΐΘϜΘγ Ϛϧ΃ ϚΨϴη ϢϠόΗ ϥ΃ Ϛϟ ϲϐΒϨϴϓ ˬΏΩϷ΍ Ύϣ΃
.3ϪγέΩ Ϧϣ ϪϋΎϤγ Ϧϣ ϪΘΒΘϛ Ϛϧ΃ ϰϟ· ήϴθΘϓ ˬρήθϟ΍ Ύϣ΃ϭ
:ωΪΘΒϤϟ΍ Ϧϋ ϲϘϠΘϟ΍
ϢϜΤϳ ˬΔϓ΍ήΨϟ΍ ΐΤγ ϪΘϴθϏϭ ˬΓΪϴϘόϟ΍ ώϳί Ϫδϣ ϱάϟ΍ ˬωΪΘΒϤϟ΍ ³ϞϬΠϟ΍ ΎΑ΃³ έάΣ΍
Ϛѧ ѧδϤΘδϳϭ !ˮκϨѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧϓ ϻ· ϞѧѧѧϘόϟ΍ ϞѧѧѧϫϭˬκϨϟ΍ Ϧѧѧѧϋ ϝΪѧѧѧόϳϭ ˬϞѧѧѧϘόϟ΍ ϪϴϤѧѧѧδϳϭ ϯϮѧѧѧϬϟ΍

1
.(42 ± 40 / 4)³ϩέΎΛ΁³-
2
.(330 / 1)³ϊϣΎΠϟ΍³-
3
.(38-36/2)³ϊϣΎΠϟ΍³-

1
ˬ³˯΍ϮѧϫϷ΍ Ϟѧϫ΃³ ϭ ˬ1³ΕΎϬΒѧθϟ΍ Ϟѧϫ΃³ :Ύ˱ѧπϳ΃ ϢѧϬϟ ϝΎϘϳϭ ˬ΢ϴΤμϟ΍ Ϧϋ ΪόΒϳϭ ϒϴόπϟΎΑ
.³ήϏΎλϷ΍³ :ΔϋΪΘΒϤϟ΍ ϰϤδϳ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ 2ϙέΎΒϤϟ΍ ϦΑ΍ ϥΎϛ ΍άϟϭ
:3ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲΒϫάϟ΍ ϝΎϗϭ
Ϫѧϧ΃ ϢϠϋΎѧϓ ˬ(ϞϘόϟ΍) ΕΎϫϭ ˬΚϳΩΎΣϷ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ΎϨϋΩ :ϝϮϘϳ ωΪΘΒϤϟ΍ ϢϠϜΘϤϟ΍ Ζϳ΃έ ΍Ϋ·´
ϕϭάѧϟ΍ ΕΎѧϫϭ ˬϞѧϘόϟ΍ Ϧѧϣϭ ϞѧϘϨϟ΍ Ϧѧϣ ΎѧϨϋΩ :ϝϮϘϳ ϱΪϴΣϮΘϟ΍ ϚϟΎδϟ΍ Ζϳ΃έ ΍Ϋ·ϭ ˬϞϬΟ ϮΑ΃
ˬΏήϫΎѧϓ ϪѧϨϣ ΖѧϨΒΟ ϥ· ˬϪѧϴϓ ϞѧΣ Ϊѧϗ ϭ΃ ˬήѧθΑ ΓέϮѧμΑ ήϬχ Ϊϗ βϴϠΑ· Ϫϧ΃ ϢϠϋΎϓ ˬΪΟϮϟ΍ϭ
.˰ϫ΍ ³ϪϘϨΧ΍ϭ ˬϲγήϜϟ΍ Δϳ΁ ϪϴϠϋ ΃ήϗ΍ϭ ˬϩέΪλ ϰϠϋ ϙήΑ΍ϭ ˬϪϋήλΎϓ ˬϻ·ϭ
:4ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ Ύπϳ΃ ϝΎϗϭ
ϲΧ΃ ϊϣ ± ϥϭήμϋ ϰΑ΃ ϦΑ΍ ϱ΃± ϪγέΩ ΎϨόϤγ :ϝΎϗ ϖϓϮϤϟ΍ Φϴθϟ΍ ςΨΑ Ε΃ήϗϭ´
:ΖѧϠϗ ˮ ϰѧϨϋ ϢΘѧότϘϧ΍ Ϣϟ :ϝΎϘϓ ˬΪόΑ ϪϴϠϋ ΖϠΧΩ :ϝϮϘϳ ϲΧ΃ ΖόϤδϓ ˬΎϨότϘϧ΍ϭ ήϤϋ ϰΑ΃
.˰ϫ΍ ³ΔϳΎϜΤϟ΍ ϰϨόϣ ΍άϫ .ϱήόη΃ Ύϧ΃ Ύϣ Ϳ΍ϭ :ϝΎϘϓ ˬϱήόη΃ Ϛϧ· :ϥϮϟϮϘϳ Ύ˱γΎϧ΃ ϥ·
:5ϝΎϗ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϚϟΎϣ Ϧϋϭ
ΐΣΎѧѧλϭ ˬαΎѧѧϨϟ΍ ϯϭέ΃ ϥΎѧѧϛ ϥ·ϭ Ϫϔѧѧδϟ΍ ϦѧѧϠόϳ Ϫϴϔѧѧγ :ΔѧѧόΑέ΃ Ϧѧϋ ϢѧѧϠόϟ΍ άѧѧΧΆϳ ϻ´
ˬΚϳΪѧѧΤϟ΍ ϲѧѧϓ ϪѧϤϬΗ΃ ϻ ΖѧѧϨϛ ϥ·ϭ ˬαΎѧϨϟ΍ ΚϳΪѧѧΣ ϲѧϓ ΏάѧѧϜϳ Ϧѧϣϭ ˬϩ΍Ϯѧѧϫ ϰѧϟ· ϮϋΪѧѧϳ ΔѧϋΪΑ
.³ϪΑ ΙΪΤϳ Ύϣ φϔΤϳ ϻ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϞοΎϓ ΪΑΎϋ ΢ϟΎλϭ
ϭ΃ ˬϲѧπϓ΍έ :ωΪѧΘΒϣ Ϧѧϋ άѧΧ΄Η ϼϓ ˭έΎϴΘΧϻ΍ϭ Δόδϟ΍ ϲϓ ΖϨϛ ΍Ϋ· !ΐϠτϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϴϓ
± ϝΎѧΟήϟ΍ ώѧϠΒϣ ώѧϠΒΗ Ϧѧϟ ϚѧϧΈϓ ˬ΍άѧϜϫϭ 000 ˬϱέϮѧΒϗ ϭ΃ ˬϱέΪϗ ϭ΃ ˬΊΟήϣ ϭ΃ ˬϲΟέΎΧ
ήѧѧΠϬΑ ϻ· ± ήѧѧΛϷ΍ ϮѧѧϔϘΗ ˬήѧѧψϨϟ΍ ΢ϴΤѧѧλ ˬͿΎѧѧΑ ϝΎѧѧμΗϻ΍ ϦϴѧѧΘϣ ˬϦϳΪѧѧϟ΍ ϲѧѧϓ ΪѧѧϘόϟ΍ ΢ϴΤѧѧλ
.ϢϬϋΪΑϭ ΔϋΪΘΒϤϟ΍
ΓάѧѧΑΎϨϣϭ ˬΔѧѧϋΪΒϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔϨѧδϟ΍ Ϟѧѧϫ΃ ίΎѧѧϬΟΈΑ ΔѧѧϠϓΎΣ ΔϨѧδϟΎΑ ϡΎѧѧμΘϋϻ΍ϭ ήϴѧѧδϟ΍ ΐѧΘϛϭ
κѧѧμϗ ϢѧѧϬϟϭ ˬξϳήѧѧϤϟ΍ ΏήѧѧΟϷ΍ Ϧѧѧϋ ϢϴϠѧѧδϟ΍ Ϊ ѧѧόΘΒϳ ΎѧѧϤϛ ˬϢϬϨѧѧϋ ΩΎѧѧόΘΑϻ΍ϭ ˬΔѧѧϋΪΘΒϤϟ΍
:ΎϬϴϓ Ε΍ΪϴϘϤϟ΍ αϭ΅έ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ ϲϟ ΐϴτϳ ϦϜϟ ˬ6ΎϬΣήη ϝϮτϳ ΕΎϴόϗ΍ϭϭ
ξѧϓέϭ ϢϫήѧϴϘΤΗϭ ˬϢѧϬΑ ϑΎϔΨΘѧγϻ΍ ϥϮΒѧδΘΤϳ ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϢѧϬϤΣέ ϒϠѧδϟ΍ ϥΎϛ ΪϘϓ
ϲϨγ έΎϧ ϯέ΍ϮΘΗ ϼϓ ˬϢϬΘϠϛ΍Άϣϭ ˬϢϬΗέϭΎθϣϭ ˬϢϬΘτϟΎΨϣ Ϧϣ ϥϭέάΤϳϭˬϪΘϋΪΑϭ ωΪΘΒϤϟ΍
.ωΪΘΒϣϭ
Ϧѧѧϣ ΪϫϮѧѧη Ϊѧѧϗϭ ϑήѧѧμϨϴϓ ˬωΪѧѧΘΒϣ ΓίΎѧѧϨΟ ϰѧѧϠϋ ϰϠѧѧμϳ ϻ Ϧѧѧϣ ϒϠѧѧδϟ΍ Ϧѧѧϣ ϥΎѧѧϛϭ
Ϧѧѧϋ Ϫϓ΍ήѧѧμϧ΍ ˬϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ (˰ѧѧϫ 1389 ΔϨѧѧγ ϡ) Ϣϴϫ΍ήѧѧΑ· ϦѧѧΑ ΪѧѧϤΤϣ Φϴѧѧθϟ΍ Δѧѧϣϼόϟ΍
.ωΪΘΒϣ ϰϠϋ Γϼμϟ΍

1
.(137 / 1)³ϊϣΎΠϟ΍³-
2
.(695 Ϣϗέ ) ΔΤϴΤμϟ΍ ΔϠδϠδϟ΍ ³:ήψϧ΍ϭ ˬϪϟ (61)³Ϊϫΰϟ΍³ ϲϓ -
3
.(472 / 4)³ήϴδϟ΍³-
4
.(129/21)³ήϴδϟ΍³-
5
, (61 / 8)³ήϴδϟ΍³ ϲϓ ΎϤϛ -
6
.Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔϤϬϣ ϝϮλ΃ ϪϤϗήϟ "ωΪΘΒϤϟ΍ ήΠϫ ³ ΔϟΎγέ ϲϓϭ -

1
ϥϷ ˬϢϬϋΪѧѧΑ ΔѧѧϳΎϜΣ Ϧѧѧϋ ϰѧѧϬϨϳϭ ˬϢѧѧϬϔϠΧ Γϼѧѧμϟ΍ Ϧѧѧϋ ϰѧѧϬϨϳ Ϧѧѧϣ ϒϠѧѧδϟ΍ Ϧѧѧϣ ϥΎѧѧϛϭ
.ΔϓΎτΧ ϪΒθϟ΍ϭ ˬΔϔϴόο ΏϮϠϘϟ΍
ΪѧѧѧϨϋ ωΪѧѧѧΘΒϤϠϟ ..ΔѧѧѧΘϴϤϟ΍ Ϧѧѧѧϣ ϞѧѧѧϛϷ΍ ΔѧѧѧΣΎΑ· ϯήѧѧѧϳ ϻ ϱήΘѧѧѧδΘϟ΍ Ϳ΍ ΪѧѧѧΒϋ ϦѧѧѧΑ ϞϬѧѧѧγ ϥΎѧѧѧϛϭ
ύΎѧѧΑ ϮѧѧϬϓ ˬΔѧѧϳϵ΍ (00 ύΎѧѧΑ ήѧѧϴϏ ήτѧѧο΍ ϦѧѧϤϓ) :ϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϝϮѧѧϘϟ ˬύΎѧѧΑ ϪѧѧϧϷ ˬέ΍ήτѧѧοϻ΍
.1ϪΘϋΪΒΑ
Ϧϣ ϊϣ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϚϟΎϣ ϡΎϣϹ΍ Δμϗ ϲϓ ΎϤϛ ˬϢϬδϟΎΠϣ Ϧϣ ϢϬϧϭΩήτϳ ΍ϮϧΎϛϭ
ˬϪѧΑ ήѧϣ΃ϭ ˬ³ΔѧϋΪΑ ΐΣΎѧλ ϚѧϨχ΃ ³:έϮϬѧθϤϟ΍ ϪѧΑ΍ϮΟ ΪѧόΑ Ϫϴϓϭ ˬ˯΍ϮΘγϻ΍ Δϴϔϴϛ Ϧϋ Ϫϟ΄γ
.ΝήΧ΄ϓ
ˬϢϫήѧѧη Ϧѧѧϣ ΍˱έάѧѧΣ ˬϢϫήѧѧΠϫϭ ΔѧѧϋΪΘΒϤϟ΍ Ϧѧѧϣ ΓήѧѧϔϨϟ΍ ϲѧѧϓ ΓήΛΎѧѧϜΘϣ ϒϠѧѧδϟ΍ έΎѧѧΒΧ΃ϭ
ϲѧѧϓ ϥϷϭ ˬωΪѧѧΒϟ΍ ήѧѧθϧ Ϧѧѧϋ ϒόѧѧπΗ ϰѧѧΘΣ ϢϬѧѧγϮϔϨϟ ΍ήѧѧδϛϭ ˬϢϬϋΪѧѧΑ έΎѧѧθΘϧϻ ΎѧѧϤϴΠΤΗϭ
ˬϰѧϤόϟ΍ Ϧѧϣ ϖΘѧθϣ :ϲϣΎѧόϟ΍ϭ ± ϲϣΎѧόϟ΍ϭ ΉΪѧΘΒϤϟ΍ ϯΪѧϟ Ϫѧϟ ΔѧϴϛΰΗ ωΪΘΒϤϠϟ ϲϨδϟ΍ ΓήηΎόϣ
.Ύ˱ΒϟΎϏ ϩΩϮϘϳ Ϧϣ ΪϴΑ ϮϬϓ
ϲѧϓ έΎѧΒΧϷ΍ :ϞϳΪѧόΘϟ΍ϭ ΡήѧΠϟ΍ ϡΎѧϜΣ΃ϭ ˬΐϠτϟ΍ Ώ΍Ω΁ϭ ˬ΢ϠτμϤϟ΍ ΐΘϛ ϲϓ ϯήϧϭ
.2 ΍άϫ
ϢϬϧΈѧѧϓ ˬϙϮѧѧϨΘϔϳ ϥ΃ ΔѧѧϋΪΘΒϤϟ΍ έάѧѧΣ΍ϭ ˬΓΩΎѧѧΠϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΎϴϔϠѧѧγ Ϧѧѧϛ ! ΐѧѧϟΎτϟ΍ ΎѧѧϬϳ΃ Ύѧѧϴϓ
(Ϟѧδϋ) :Ϯѧϫϭ ± ϝϮѧδόϤϟ΍ ϡϼϜϟΎѧΑ ΎϫΪѧϴΒόΗ ϥϮѧϠόΘϔϳ ˬϼΒѧγ ΔϠΗΎΨϤϟ΍ϭ ιΎϨΘϗϼϟ ϥϮϔχϮϳ
ˬΕΎѧѧϣ΍ήϜϟΎΑ εΎѧѧϫΩϹ΍ϭ ˬΕϻΎѧѧϴΨϟ΍ ˯΍ήѧѧϏϹ΍ϭˬΓΰΒϟ΍ ϦѧѧδΣϭ ˬΔѧѧόϣΪϟ΍ ϝϮѧѧτϫϭ ± ΏϮѧѧϠϘϣ
ˬΔѧѧϨΘϔϟ΍ Ξѧѧϫέϭ ˬΔѧѧϋΪΒϟ΍ ϢѧѧΣϭ ϻ· ϚѧѧϟΫ ˯΍έϭ Ύѧѧϣϭ 00 ϑΎѧѧΘϛϷ΍ ϞѧѧϴΒϘΗϭ ˬϱΪѧѧϳϷ΍ βѧѧΤϟϭ
ϥΎѧѧѧϴϤόϟ΍ ΓΩΎѧѧѧϴϘϟ ϰѧѧѧϤϋϷ΍ ΢Ϡѧѧѧμϳ ϻ Ϳ΍Ϯѧѧѧϓ ˬϪϛ΍ήѧѧѧη ϲѧѧѧϓ ϚѧѧѧϠϤΘόϳϭ ˬϙΩ΍Άѧѧѧϓ ϲѧѧѧϓ ΎϬѧѧѧγήϐϳ
.ϢϫΩΎηέ·ϭ
.ϞδΗ ϻϭ Ϟδόϟ΍ ϖόϟΎϓ ˬΔϨδϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϋ άΧϷ΍ Ύϣ΃
.Ύ˱ϴϛΎΑ ϥΎϛ Ϧϣ ϦϳΪϟ΍ ϰϠϋ ϚΒϴϠϓ ˬϻ·ϭ ˬ˱ΎϴϓΎλ ΓϮΒϨϟ΍ Ι΍ήϴϣ Ϧϣ ϞϬϨΘϟ ˬϙΪηήϟ Ϳ΍ ϚϘϓϭ
ϻ ΔѧϴϣΎψϧ Δѧγ΍έΩ ϲѧϓ ΖѧϨϛ ϥ· Ύѧϣ΃ ˬέΎѧϴΘΧϻ΍ϭ Δόѧδϟ΍ ΔѧϟΎΣ ϲѧϓ Ϯϫ Ϛϟ ϪΗήϛΫ Ύϣϭ
ϦѧΟ΍³:ϢϬϟϮѧϗ ΪѧΣ ϰϠϋ Ϫδ΋ΎγΩ Ϧϣ ΔψϘϴϟΎΑ ˬϩήη Ϧϣ ΓΫΎόΘγϻ΍ ϊϣ ˬϪϨϣ έάΣΎϓ ˬϚϟ έΎϴΧ
ϲϟϮѧΘϟ΍ Ϧѧϣ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰθΧ΄ϓ ˬΐϠτϟ΍ Ϧϋ ϝΫΎΨΘΗ ϻϭ ˬ³έΎϨϟ΍ ϲϓ ΔΒθΨϟ΍ ϖϟ΃ϭ έΎϤΜϟ΍
.ϩήΘγ ϒθϜΗϭ ϩήη ϰϘΘΗϭ ϩήϣ΃ ϦϴΒΘΗ ϥ΃ ϻ· ϚϴϠϋ ΎϤϓ ˬϒΣΰϟ΍ ϡϮϳ
Ϣѧϟ :Ϫѧϟ ϞѧϴϘϓ ˬΊѧΟήϣ Ϧѧϋ ΙΪѧΣ ΉήѧϘϤϟ΍ ϦϤΣήѧϟ΍ ΪѧΒϋ ΎѧΑ΃ ϥ΃ Δϔϳήτϟ΍ ϒΘϨϟ΍ Ϧϣϭ
.3³ϡΎψόϟΎΑ ϢΤϠϟ΍ ϢϜόϴΑ΃ ³:ϝΎϘϓ ˮ ΊΟήϣ Ϧϋ ΙΪΤΗ
.³Ύ˱ΌΟήϣ ϥΎϛϭ³:ϝΎϘϓ ϦϴΑ Ϋ· ΔϟΎϬΟ ϻϭ έήϏ ϼΑ ΙΪΣ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΉήϘϤϟΎϓ

.ϢϬϣ ϮϬϓ ˬΎϫήψϧ΍ ˬ (218/28)³ϯϭΎΘϔϟ΍ ´ - 1
ήϜϨϤϟ΍ Ϧϋ ϰϬϨϟ΍ϭ ϑϭήόϤϟΎΑ ήϣϷ΍ ϲϓ ˯Ύ ϤϠόϟ΍ ΞϫΎϨϣ ³:ΏΎΘϛ ϲϓϭ ˬ 127 / 10) (ϢϬϓΎλϭ΃ ΖϨϳΎΒΗ ΍Ϋ· ΥϮϴθϟ΍ ήϴΨΗ :ΏΎΑ)³ΐϴτΨϠϟ ϊϣΎΠϟ΍ ³:ϲϓ ΎϬϨϣ - 2
.ϢϬΘτϟΎΨϣ έΎΛ΁ Ϧϣ ΔϠΜϣ΃ ϪϤϗήϟ ³έΎϔγϹ΍³ Ϧϣ (ϲΒϫάϤϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ ϲϓϭ ˬϢϬϣ Ϯϫϭ ˬ (255 ± 215 ι) ϰ΋΍ήϣΎδϠϟ ³
.(224/1)³ΔόϣΎΟ³ ϲϓ ΐϴτΨϟ΍ - 3

1
Ύѧϣ ϪѧϨϣϭ ˬΔѧϋΎϤΠϟ΍ϭ ΔϨѧδϟ΍ Ϟѧϫ΃ ΓΪϴϘϋ ˬϙΪϘΘόϣ Ϊϋ΍Ϯϗ Ϧϣ Ϯϫ ΎϨϫ Ϛϟ ϪΗήτγ Ύϣϭ
ϡ) ϲϧϮΑΎѧμϟ΍ ϦϤΣήѧϟ΍ ΪѧΒϋ ϦѧΑ ϞϴϋΎϤѧγ· ϥΎѧϤΜϋ ϰΑ΃ ϡϼγϹ΍ Φϴθϟ ³ΔϴϔϠδϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍³ ϲϓ
:1ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϝΎϗ ˬ(˰ϫ 449 ΔϨγ
ϻϭ ϢϬϧϮѧѧΒΤϳ ϻϭ ˬϪѧѧϨϣ βϴѧѧϟ Ύѧѧϣ ϦϳΪѧѧϟ΍ ϲѧѧϓ ΍ϮΛΪѧѧΣ΃ Ϧϳάѧѧϟ΍ ωΪѧѧΒϟ΍ Ϟѧѧϫ΃ ϥϮѧѧπϐΒϳϭ
ϻϭ ˬϦϳΪѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧϓ ϢϬϧϮϟΩΎѧѧѧѧΠϳ ϻϭ ˬϢϬϧϮѧѧѧѧδϟΎΠϳ ϻϭ ˬϢѧѧѧѧϬϣϼϛ ϥϮόϤѧѧѧѧδϳ ϻϭ ˬϢϬϧϮΒΤѧѧѧѧμϳ
ϲѧϓ Εήѧϗϭ ϥ΍ΫϷΎѧΑ Εήѧϣ ΍Ϋ· ϲѧΘϟ΍ ϢϬϠϴσΎѧΑ΃ ωΎϤѧγ Ϧϋ ϢϬϧ΍Ϋ΁ ϥϮλ ϥϭήϳϭ ˬϢϬϧϭήχΎϨϳ
Ϳ΍ ϝΰѧϧ΃ Ϫѧϴϓϭ ΕήѧΟ Ύѧϣ ΓΪѧγΎϔϟ΍ Ε΍ήτΨϟ΍ϭ αϭΎγϮϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ΕήΟϭ Εήο ˬΏϮϠϘϟ΍
ϲѧϓ ΍ϮѧοϮΨϳ ϰѧΘΣ ϢϬϨѧϋ νήϋ΄ѧϓ ΎϨΗΎϳ΁ ϲϓ ϥϮοϮΨϳ Ϧϳάϟ΍ Ζϳ΃έ ΍Ϋ·ϭ³:ϪϟϮϗ ϞΟϭ ΰϋ
.˰ϫ ΃ ³ϩήϴϏ ΚϳΪΣ
ϪΑΎѧθΘϣ Ϧѧϋ ϝ΄ѧδϳ ϞѧόΠϓ ˬΔѧϨϳΪϤϟ΍ ϡΪѧϗ ˬώϴΒѧλ :Ϫѧϟ ϝΎѧϘϳ ϼѧΟέ ϥ΃ έΎδϳ ϦΑ ϥΎϤϴϠγ Ϧϋϭ
ϝΎϗ ˮΖϧ΃ Ϧϣ :ϝΎϘϓ ˬϞΨϨϟ΍ ϦϴΟ΍ήϋ Ϫϟ Ϊϋ΃ Ϊϗϭ ϪϨϋ Ϳ΍ ϰοέ ήϤϋ Ϫϴϟ· Ϟγέ΄ϓ ˮϥ΁ήϘϟ΍
ϪѧϛήΗ ϢѧΛ ˬϪѧγ΃έ ϰѧϣΩ ϰѧΘΣ ϪΑήπϓ ˬϦϴΟ΍ήόϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ύ˱ϧϮΟήϋ άΧ΄ϓ ˬώϴΒλ Ϳ΍ ΪΒϋ Ύϧ΃
ϼ
˱ Θѧϗ ϲϨϠΘϗΎϓ ϰϠΘϗ ΪϳήΗ ΖϨϛ ϥ· :ϝΎϘϓ ˬΩϮόϴϟ ϪΑ ϲϋΪϓ ˬ΃ήΑ ϰΘΣ ϪϛήΗ ϢΛ ΩΎϋ ϢΛ ΃ήΑ ϰΘΣ
Ϧѧϣ ΪѧΣ΃ ϪѧδϟΎΠϳ ϻ :ϦϤϴϟΎѧΑ ϱήόѧηϷ΍ ϰѧγϮϣ ϰѧΑ΃ ϰϟ· ΐΘϛϭ ˬϪοέ΃ ϰϟ· Ϫϟ ϥΫ΄ϓ ϼ ˱ ϴϤΟ
.[ϲϣέ΍Ϊϟ΍ ϩ΍ϭέ] .ϦϴϤϠδϤϟ΍
.Νέ΍ϮΨϟ΍ ϱ΃ήΑ Ύ˱ϤϬΘϣ ϥΎϛ :Ϟϴϗϭ
:³έΎϛΫϷ΍³ ΏΎΘϛ ϲϓ ϝΎϗ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϱϭϮϨϟ΍ϭ
.³ϲλΎόϤϟ΍ϭ ωΪΒϟ΍ Ϟϫ΃ Ϧϣ ϱήΒΘϟ΍ :ΏΎΑ´
ΉήѧΑ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϲϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϥ΃³:ϪϨϋ Ϳ΍ ϰοέ ϰγϮϣ ϰΑ΃ ΚϳΪΣ ήϛΫϭ
.ϪϴϠϋ ϖϔΘϣ .³ΔϗΎθϟ΍ϭ ˬΔϘϟΎΤϟ΍ϭ ˬΔϘϟΎμϟ΍ Ϧϣ
2
. ϢϠδϣ ϩ΍ϭέ .ΔϳέΪϘϟ΍ Ϧϣ ϪΗ˯΍ήΑ ήϤϋ ϦΑ΍ Ϧϋϭ
ΪѧѧγΎϔϤϟ΍ ϊѧѧϓΩϭ ΎѧѧϫήϴΜϜΗϭ ΢ϟΎѧѧμϤϟ΍ ΓΎѧѧϋ΍ήϣ ϰѧѧϠϋ ϲѧѧϨΒϨϳ ωΪѧѧΘΒϤϟ΍ ήѧѧΠϫ ϲѧѧϓ ήѧѧϣϷ΍ϭ
ΔѧϴϤϴΗ ϦѧΑ΍ ϡϼѧγϹ΍ Φϴѧη ϩέήѧΣ ΎѧϤϛ ˬΎϬϣΪѧϋ Ϧѧϣ ΔϴϋϭήѧθϤϟ΍ ϝΰѧϨΘΗ ΍άѧϫ ϰϠϋϭ ˬΎϬϠϴϠϘΗϭ
.3ϊο΍Ϯϣ ϲϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ
Φϴѧη ϝϮѧϘϳ ϢϬϴѧϓϭ .ϞѧϬΠϟ΍ Ύѧθϓϭ ˬϢѧϠόϟ΍ Ϟѧϗ ΍Ϋ· ˬϥϭήѧϬψϳϭ ϥϭήΜϜϳ ΎϤϧ· ΔϋΪΘΒϤϟ΍ϭ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍
Ϟѧϫ΃ Ϧϣ ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟϭ ˬΎϬϠϫ΃ϭ ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ΕήΜϛ ΍Ϋ· ϥϭήϬψϳϭ ϥϭήΜϜϳ ϒϨμϟ΍ ΍άϫ ϥΈϓ´
ϲѧϓ Ύѧϣ ϒѧθϜϳϭ ˬϝϼѧπϟ΍ ΔѧϤϠψϟ ΔѧϴΣΎϤϟ΍ Ύѧϫέ΍Ϯϧ΃ ήѧϬψϳ Ϧѧϣ ΎѧϬϟ ΔѧόΑΎΘϤϟ΍ϭ ΓϮΒϨϟΎѧΑ ϢϠόϟ΍
.˰ϫ ΃ ³ϝΎΤϤϟ΍ϭ ϙήθϟ΍ϭ ϚϓϹ΍ Ϧϣ ΎϬϓϼΧ
.ϡϼδϟ΍ϭ ˬϥΎϴΒϟ΍ϭ ΔΠΤϟ΍ ϥΎδϠΑ ϪΘϋΪΑϭ ωΪΘΒϤϟ΍ ϊϤϗΎϓ ˬϢϠόϟ΍ ϲϓ ϙΪϋΎγ ΪΘη΍ ΍ΫΈϓ

1
(100ι) -
2
.(118/460ˬ36-459/119ˬ14/5 ˬ132/2) ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ³ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ϯϭΎΘϓ ωϮϤΠϣ ³:ϲϓ ΔϤϬϣ ΎΛΎΤΑ΃ ήψϧ΍ϭ -
3
.(218-213ˬ216/28)³ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ ³:ϲϓ ΎϬϨϣ -

1
 T"! 
 ø 5'
:˯Ϯδϟ΍ Ϧϳήϗ έάΣ΍
2 1
ωΎѧΒτϟ΍ϭ ˬmϝΎѧϘϧ ΔѧόϴΒτϟ΍ Ϋ· ˬ ³αΎѧγΩ ˯Ϯѧδϟ΍ ΏΩ΃³ ϥΈϓ ˬ αΎγΩ ϕήόϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ
Ϧѧϣ ΓήѧηΎόϣ έάѧΣΎϓ ˬξόΒΑ ϢϬπόΑ ϪΒθΗ ϰϠϋ ϥϮϟϮΒΠϣ ΎτϘϟ΍ Ώ΍ήγ΄ϛ αΎϨϟ΍ϭ ˬΔϗ΍ήγ
.³ϊϓήϟ΍ Ϧϣ ϞϬγ΃ ϊϓΪϟ΍ϭ ΐτόϟ΍ ϪϧΈϓ ˬϚϟάϛ ϥΎϛ
ϚѧѧΑέ ϰѧѧϟ· ϚѧѧΑήϘϳϭ ˬϚѧѧΒϠτϣ ϰѧѧϠϋ ϚѧѧϨϴόϳ Ϧѧѧϣ Δϗ΍Ϊѧѧμϟ΍ϭ ΔѧѧϟΎϣΰϠϟ ήѧѧϴΨΘϓ ˬϪѧѧϴϠϋϭ
:3ήϴϳΎόϤϟ΍ ϕΩ΃ ϲϓ ϖϳΪμϟ΍ ϢϴδϘΗ άΧϭ ϙΪμϘϣϭ ϚοήϏ ϒϳήη ϰϠϋ ϚϘϓ΍Ϯϳϭ
.ΔόϔϨϣ ϖϳΪλ‘ -1
.Γάϟ ϖϳΪλ‘ -2
.ΔϠϴπϓ ϖϳΪλ‘ -3
.ϲϧΎΜϟ΍ ϲϓ ΓάϠϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ϲϓ ΔόϔϨϤϟ΍ ˬΎϤϬΒΟϮϣ ωΎτϘϧΎΑ ϥΎότϘϨϣ ϥϻϭϷΎϓ
Ϟ΋Ύѧπϔϟ΍ ΥϮѧγέ ϲѧϓ ΩΎѧϘΘϋϻ΍ ϝΩΎΒΗ ϪΘϗ΍Ϊλ ΚϋΎΑ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ˬϪϴϠϋ ϞϳϮόΘϟΎϓ ΚϟΎΜϟ΍ Ύϣ΃ϭ
.ΎϤϬϨϣ Ϟϛ ϯΪϟ
.ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΰόϳ ³ϪΒόλ ϪϠϤϋ³ ΍άϫ ΔϠϴπϔϟ΍ ϖϳΪλϭ
:4ϪϟϮϗ³˰ϫ125 ΔϨγ ϡ³ ϚϠϤϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϡΎθϫ ϡϼϛ βϴϔϧ Ϧϣϭ
.˰ϫ ΃ ³ϪϨϴΑϭ ϲϨϴΑ φϔΤΘϟ΍ ΔϧϭΆϣ ϊϓέ΃ Υ΃ ϻ· Ίη ΎϴϧΪϟ΍ Ε΍άϟ Ϧϣ ϰϘΑ Ύϣ´
:5ϢϬπόΑ Ϊϴϔϳ Ύϣ ϒϴτϟ Ϧϣϭ
³ΔϠϋ :Ϊϫΰϟ΍ ϱ΍ί ήϴϏ Ϧϣϭ Δϟί :ϢϠόϟ΍ Ϧϴϋ ήϴϏ Ϧϣ Δϟΰόϟ΍´

1
.(348/5) ˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη³ ϭ ˬ(127 ˬ123/2)³ΔϴϫΎϨΘϤϟ΍ ϞϠόϟ΍ ³:Ϫϟ ήψϧ΍ ˬωϮοϮϣ ΚϳΪΣ ϚϟΫ ϲϓϭ -
2
.(74/1) ˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη -
3
.(136-125ι) ϦϴδΣ ήπΨϟ΍ ΪϤΤϤϟ³ Δϴϣϼγ· Ε΍ήοΎΤϣ -
4
.(31ι )³ϦϴΑΎδϨϟ΍ ΕΎϘΒσ -
5
.ϲΑΎτΨϠϟ ³Δϟΰόϟ΍³-

1
 H Y 
ø0
E0F 
:ϢϠόϟ΍ ϲϓ ΔϤϬϟ΍ ήΒϛ
ˬϚѧѧμΨη ϲѧѧϓ ΐѧѧΟϮϤϟ΍ϭ ΐϟΎѧѧδϟ΍ ΰѧѧϛήϣ ˬΔѧѧϤϬϟ΍ ήѧѧΒϜΑ ϲѧѧϠΤΘϟ΍ ϡϼѧѧγϹ΍ ΎϳΎΠѧѧγ Ϧѧѧϣ
ϰѧѧϟ· ϰѧϗήΘϟ ˬΫϭάѧΠϣ ήѧϴϏ ΍˱ήѧѧϴΧ Ϳ΍ ϥΫΈѧΑ Ϛѧϟ ΐѧϠΠϳ ΔѧѧϤϬϟ΍ ήѧΒ ϛ ˬϚѧΣέ΍ϮΟ ϰѧϠϋ ΐѧϴϗήϟ΍
ϼѧϓ ˬϞѧϤόϟ΍ϭ ϢѧϠόϟ΍ ϥ΍Ϊѧϴϣ ϲѧϓ ξϛήϟ΍ϭ ΔϣΎϬθϟ΍ ϡΩ Ϛϗϭήϋ ϲϓ ϯήΠϴϓ ˬϝΎϤϜϟ΍ ΕΎΟέΩ
.έϮϣϷ΍ ΕΎϤϬϤϟ ϻ· ϚϳΪϳ Ύ˱τγΎΑ ϻϭ ˬϞ΋Ύπϔϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ ϰϠϋ ϻ· Ύ˱ϔϗ΍ϭ αΎϨϟ΍ ϙ΍ήϳ
ϝάѧѧϟ΍ ΓήΠѧѧη ϚѧѧϨϣ ΐѧѧϨΘΠϳϭ ˬϝΎѧѧϤϋϷ΍ϭ ϝΎѧѧϣϵ΍ ϒѧѧγΎϔγ ϚѧѧϨϣ ΐϠѧѧδϳ ΎѧѧϬΑ ϲѧѧϠΤΘϟ΍ϭ
ϥΎѧΒΟ ΎϫΪϗΎϓϭ ˬϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϪΒϫήΗ ϻ ˬε΄Πϟ΍ ΖΑΎΛ ΔϤϬϟ΍ ήϴΒϜϓ ˬΔϨϫ΍ΪϤϟ΍ϭ ϖϠϤΘϟ΍ϭ ϥ΍ϮϬϟ΍ϭ
.ΔϫΎϬϔϟ΍ ϪϤϓ ϖϠϐΗ ˬΪϳΪϋέ
Ε΍Ϋ ˯ΎϤѧδϟ΍ ϦϴΑ ΎϤϛ ϕήϔϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬϨϴΑ ϥΈϓ ˬήΒϜϟ΍ϭ ΔϤϬϟ΍ ήΒϛ ϦϴΑ ςϠΨΘϓ ςϠϐΗ ϻϭ
.ωΪμϟ΍ Ε΍Ϋ νέϷ΍ϭ ϊΟήϟ΍
.˯ΎγΆΒϟ΍ ΓήΑΎΒΠϟ΍ ΔϠόΑ ϰοήϤϟ΍ ˯΍Ω ήΒϜϟ΍ϭ ˬ˯ΎϴΒϧϷ΍ ΔΛέϭ ΔϴϠΣ ΔϤϬϟ΍ ήΒϛ
ϲѧϓ ΎѧϬϴϟ· ωήѧθϟ΍ ΄ѧϣϭ΃ Ϊѧϗϭ ϪѧϨϣ ΖϠϔϨΗ ϻϭ ˬΔϤϬϟ΍ ήΒϛ ϚδϔϨϟ Ϣγέ΍ ϢϠόϟ΍ ΐϟΎσ Ύϴϓ
ϒѧϠϜϤϠϟ ϢϤϴѧΘϟ΍ ΔѧΣΎΑ· :ΎϬϨϣϭ ˬΎϬϣΎϨΘϏ΍ Ϧϣ ΔψϘϳ ϰϠϋ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϥϮϜΘϟ ˬϚΗΎϴΣ βΑϼΗ ΕΎϴϬϘϓ
ϲѧΘϟ΍ ΔѧϨϤϟ΍ Ϧѧϣ ϚѧϟΫ ϲ ѧϓ ΎѧϤϟ ˬ˯ϮѧοϮϠϟ ˯ΎѧϤϟ΍ ϦϤΛ ΔΒϫ ϝϮΒϘΑ Ϫϣ΍ΰϟ· ϡΪϋϭ ˬ˯ΎϤϟ΍ ΪϘϓ ΪϨϋ
.ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ ˬ1 βϘϓ ΍άϫ ϰϠϋϭ ˬ˱ϻΎϨϣ ΔϤϬϟ΍ Ϧϣ ϝΎϨΗ
:ΐϠτϟ΍ ϲϓ ΔϤϬϨϟ΍
ΔѧϤϴϗ³ :ϪѧϨϋ Ϳ΍ ϰοέ ΐϟΎσ ϰΑ΃ ϦΑ ϲϠϋ Ϊη΍ήϟ΍ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϰϟ· ΔΑϮδϨϤϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ΖϤϠϋ ΍Ϋ·
ςѧϠϏ έάѧΣΎϓ ˬΎѧϬϨϣ ϢѧϠόϟ΍ ΐѧϠσ ϰѧϠϋ ξѧΣ΃ ΔѧϤϠϛ βϴѧϟ :Ϟѧϴϗ Ϊѧϗϭ ³ϪϨѧδΤϳ Ύѧϣ Ήήѧϣ΍ Ϟϛ
!ήΧ϶ϟ ϝϭϷ΍ ϙήΗ Ϣϛ :ϪΑ΍Ϯλϭ ήΧ϶ϟ ϝϭϷ΍ ϙήΗ Ύϣ :Ϟ΋ΎϘϟ΍
ΐѧѧϠτϟ΍ ϲѧѧϓ ϊѧѧγϮϟ΍ ϝάѧѧΑ΍ϭ ˬϢϠѧѧγϭ ϪѧѧϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠѧѧλ ϲѧѧΒϨϟ΍ Ι΍ήѧѧϴϣ Ϧѧѧϣ έΎΜϜΘѧѧγϻΎΑ ϚѧѧϴϠόϓ
!³ήΧ϶ϟ ϝϭϷ΍ ϙήΗ Ϣϛ³:ήϛάΘϓ ˬϢϠόϟ΍ ϲϓ ΖϐϠΑ ΎϤϬϣϭ ˬϖϴϗΪΘϟ΍ϭ ϞϴμΤΘϟ΍ϭ
:Ϫϟ ΓΪϴμϗ Ϧϣ ήϛΫ ΐϴτΨϠϟ ³Ω΍ΪϐΑ ΦϳέΎΗ³ Ϧϣ ϞϴϠΠϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΣ΃ ΔϤΟήΗ ϲϓϭ
ϲΒϐϟ΍ ϞΜϣ ˯Ύϛάϟ΍ ϭΫ ϻϭ ϻ ϰϧΪϟ΍ ϞΜϣ ϯήδϟ΍ ϥϮϜϳ ϻ
ϰϠϋ ϡΎϣϹ΍ Ϧϣ ˯Ύπϗ ˯ ήϤϟ΍ ϦδΣ΃ ΎϤϠϛ ˯ήϤϟ΍ ΔϤϴϗ
:ΐϠτϠϟ ΔϠΣήϟ΍
2
. ³ϪϠΣέ ϥϮϜϳ Ϧϟ ΔϠΣέ ϦϜϳ Ϣϟ Ϧϣ´
ˬϢϬϨѧѧϋ άѧΧϷ΍ ϲѧѧϓ ΔΣΎϴѧδϟ΍ϭ ˬΥϮϴѧѧθϟ΍ Ϧѧϋ ΚѧѧΤΒϠϟ ˬϢѧϠόϟ΍ ΐѧѧϠσ ϲѧϓ ϞѧѧΣήϳ Ϣѧϟ ϦѧϤϓ
ˬϢϬϤϴѧѧϠόΗϭ ˬϢѧϬϤϠόΗ ϲѧѧϓ Ζѧϗϭ ϰѧѧπϣ Ϧϳ άѧϟ΍ ˯ΎѧѧϤϠόϟ΍ ˯ϻΆѧϫ ϥϷ ˬϪѧѧϴϟ· ϞѧΣήϴϟ ϪѧѧϠϫ΄Η ΪѧόΒϴϓ
ΰѧѧόϳ Ύѧϣ ˬΏέΎѧѧΠΘϟ΍ϭ ˬΔѧϴϤϠόϟ΍ ΕΎѧѧϜϨϟ΍ϭ ˬςΒѧπϟ΍ϭ ˬΕ΍ήѧѧϳήΤΘϟ΍ Ϧѧϣ ϢϬϳΪѧѧϟ :ϢϬϨѧϋ ϲѧϘϠΘϟ΍ϭ
.έΎϓϷ΍ ϥϮτΑ ϲϓ ϩή΋Ύψϧ ϰϠϋ ϭ΃ ϪϴϠϋ ϑϮϗϮϟ΍
1
.(78-76ι ) ϦϴδΣ ήπΨϟ΍ ΪϤΤϤϟ ϰϤψόϟ΍ ΓΩΎόδϟ΍ -
2
. ϢϠϜΘϤϟ΍ϭ ϊϣΎδϟ΍ ΓήϛάΗ -

1
ϢѧѧϠϋ³ ϥϮϠѧѧπϔϳ Ϧϳάѧѧϟ΍ ˬϦϴϟΎѧѧτΒϟ΍ ΔϓϮѧѧμΘϤϟ΍ ϚϠѧѧδϣ ϰѧѧϠϋ ΍άѧѧϫ Ϧѧѧϋ ΩϮѧѧόϘϟ΍ έάѧѧΣ΍ϭ
.³ϕέϮϟ΍ ϢϠϋ³ ϰϠϋ ³ϕήΨϟ΍
ωΎϤѧδϟΎΑ ϊϨѧμϳ Ύϣ ϝΎϘϓ ˮ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ Ϧϣ ϊϤδΗ ϰΘΣ ϞΣήΗ ϻ΃ :ϢϬπόΒϟ Ϟϴϗ Ϊϗϭ
!ˮ ϕϼΨϟ΍ Ϧϣ ϊϤδϳ Ϧϣ ϕ΍ίήϟ΍ ΪΒϋ Ϧϣ
:ήΧ΁ ϝΎϗϭ
ϕήΨϟ΍ ϢϠόΑ ϢϬϴϠϋ ΕίήΑ ϕέϮϟ΍ ϢϠόΑ ϰϧϮΒσΎΧ ΍Ϋ·
Ύ˱ѧγ΄Α ϥΎѧϛ Ϧѧϣ ϢϬϴϓ ϞΑ ˬ΍ϭήδϛ ήϔϜϠϟ ϻϭ ˬ΍ϭήμϧ ϡϼγϺϟ ϻ ϢϬϧΈϓ ˬ˯ϻΆϫ έάΣΎϓ
.ϡϼγϹ΍ ϰϠϋ ˯ϼΑϭ
:1ΔΑΎΘϛ ϢϠόϟ΍ φϔΣ
ˬωΎϴπϟ΍ Ϧϣ ϥΎϣ΃ ΔΑΎΘϜϟΎΑ ϢϠόϟ΍ ΪϴϴϘΗ ϥϷ ˬ(ΏΎΘϛ φϔΣ) ϢϠόϟ΍ φϔΣ ϲϓ ΪϬΠϟ΍ ϝάΑ΍
ήѧѧϴϏ ϲѧѧϓ ϥϮѧѧϜΗ ϲѧѧΘϟ΍ ϢѧѧϠόϟ΍ Ϟ΋Ύѧѧδϣ ϲѧѧϓ ΎϤϴѧѧγ ϻ ˬΝΎѧѧϴΘΣϻ΍ ΪѧѧϨϋ ΚѧѧΤΒϟ΍ ΔϓΎѧѧδϤϟ ήѧѧμϗϭ
ΎѧϬϨϣ ήΠΘδΗ ΓΩΎϣ ϚϳΪϟ ϥϮϜϳ ϯϮϘϟ΍ ϒόοϭ Ϧδϟ΍ ήΒϛ ΪϨϋ Ϫϧ΃ ϩΪ΋΍Ϯϓ ϞΟ΃ Ϧϣϭ ˬΎϬϧΎψϣ
.ϲμϘΘϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ˯ΎϨϋ ϼΑ ΎϬϴϓ ΐΘϜΗ ΓΩΎϣ
ήѧϴϏ ϲѧϓ ΓέϮѧΜϨϤϟ΍ ΙΎѧΤΑϷ΍ϭ Ϊѧ΋΍ήϔϟ΍ϭ Ϊѧ΋΍Ϯϔϟ΍ ΪѧϴϴϘΘϟ (Γήϛάϣ) ϭ΃2(ΎηΎϨϛ) Ϛϟ ϞόΟΎϓ ΍άϟϭ
Ϛϟ ϊϤΘΠϳ Ύϣ ϞϘϨΗ ϢΛ ˬϦδΤϓ ˬϚϟΫ Ϧϣ Ϫϴϓ Ύϣ ΪϴϴϘΘϟ ΏΎΘϜϟ΍ ϑϼϏ ΖϠϤόΘγ΍ ϥ·ϭ ˬΎϬϧΎψϣ
Ϣѧϗέϭ ˬΏΎѧΘϜϟ΍ Ϣѧγ΍ϭ ˬΔϟ΄ѧδϤϟ΍ α΃έ ΍˱ΪѧϴϘϣ ˬΕΎϋϮѧοϮϤϟ΍ ϰѧϠϋ Ϫѧϟ Ύ˱ΒΗήϣ ˬΓήϛάϣ ϲϓ ΪόΑ
ΎѧѧϤϛ ˬϞѧѧϘϨϳ Ϣѧѧϟ ΎѧѧϤΑ ςϠΘѧѧΨϳ ϻ ϰѧѧΘΣ ˬ³ϞѧѧϘϧ³:ϪѧѧΗΪϴϗ Ύѧѧϣ ϰѧѧϠϋ ΐѧѧΘϛ΍ ϢѧѧΛ ˬΪѧѧϠΠϤϟ΍ϭ ΔΤϔѧѧμϟ΍
ϪѧϐϠΒΗ Ϣѧϟ Ύѧϣ ϚѧΗϮϔϳ ϻ ϰѧΘΣ ΏΎѧΘϜϟ΍ Γ˯΍ήѧϗ Ϧѧϣ Ϫѧϴϟ· ΖϠѧλϭ ΎϤϴϓ ³ ΍άϛ ΔΤϔλ ώϠΑ³:ΐΘϜΗ
.Γ˯΍ήϗ
³Ύѧϳϭ΍ΰϟ΍ ΎϳΎΒΧ³ ϭ ˬϢϴϘϟ΍ ϦΑϻ ³Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ ϊ΋΍ΪΑ³ :ΎϬϨϣ ˬ΍άϫ ϲϓ ΓΪϋ ΕΎϔϟΆϣ ˯ΎϤϠόϠϟϭ
.ΎϫήϴϏϭ ³ΎϳΎΒΨϟ΍ ΎϳΎϘΑ³ ϭ ³ϝΎϔϏϹ΍³ ΏΎΘϛ :ΎϬϨϣϭ ˬϰθϛέΰϠϟ
Ύѧϳ΍ϭΰϟ΍ ΎѧϳΎΒΧϭ ˬΎѧϬϧΎψϣ ήѧϴϏ ϲѧϓ Ϊѧ΋΍Ϯϔϟ΍ ϊ΋΍ΪΑ ΎϤϴγ ϻ ˬ3ΏΎΘϜϟΎΑ ϢϠόϟ΍ ΪϴϘϓ ϪϴϠϋϭ
φѧѧϔΤϟ΍ ϥΈѧѧϓ ΍άѧѧϜϫϭ .« ΎѧѧϬΗ΍Ϯϓ ϰѧѧθΤΗ ΎϬόϤѧѧδΗϭ Ύѧѧϫ΍ήΗ ΓέϮѧѧΜϨϣ ΍˱έΩϭ ˬΎϬϗΎѧѧδϣ ήѧѧϴϏ ϲѧѧϓ
.νήόϳ ϥΎϴδϨϟ΍ϭ ˬϒόπϳ
.³ς΋ΎΤϟ΍ ϲϓ Ϯϟϭ ˬϪΒΘϛΎϓ ˬ˱ΎΌϴη ΖόϤγ ΍Ϋ·³ :ϲΒόθϟ΍ ϝΎϗ
.ΔϤΜϴΧ ϩ΍ϭέ
ϰѧѧѧϠϋ (εΎѧѧѧϨϛ ) ϭ΃ (ΓήϛάѧѧѧΗ) ϲѧѧѧϓ ϪѧѧѧΒΗήϓ ϊѧѧѧϤΘΠϳ ϥ΃ Ϳ΍ ˯Ύѧѧѧη Ύѧѧѧϣ ϚϳΪѧѧѧϟ ϊѧѧѧϤΘΟ΍ ΍Ϋ·ϭ
έΎѧѧΒϛ ΎѧѧϬϴϓ ϙ΍έΩϹ΍ Ϧѧѧϋ ΰѧѧΠόϳ Ϊѧѧϗ ϲѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧϗϭϷ΍ ϖϴѧѧο΃ ϲѧѧϓ Ϛϔόѧѧδϳ ϥΈѧѧϓ ˬΕΎϋϮѧѧοϮϤϟ΍
.ΕΎΒΛϷ΍
:ΔϳΎϋήϟ΍ φϔΣ

1
.(185-183 ˬ16/2) ΐϴτΨϠϟ ϊϣΎΠϟ΍ -
2
.(270/2) Δϳέ΍ΩϹ΍ ΐϴΗ ΍ήΘϟ΍ ³ ήψϧ΍ϭ . ΓήϛάΘϟ΍ϭ ˬΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϰϨόϤΑ ϲϧΎϳήγ φϔϟ ˬΏ΍ήϏ ϥίϭ ϰϠϋ ˬϪϤΠόϣ Ϧϴηϭ ˬϥϮϨϟ΍ ϒϔΨΗϭ ˬϑΎϜϟ΍ ϢπΑ -αΎϨϜϟ΍ (-
3
.(2026 Ϣϗέ ) ˬΔΤϴΤμϟ΍ ΔϠδϠδϟ΍ ³ ϲϓ ϩήψϧΎϓ ˬϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϰϟ· Ύ˱ϋϮϓήϣ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϮΤϧ ΢λ Ϊϗϭ -

1
ϱΩ΍ΪѧϐΒϟ΍ ΐѧϴτΨϟ΍ ϝΎѧϗ ˬωΎѧΒΗϻ΍ϭ ϞϤόϟΎΑ (ΔϳΎϋέ φϔΣ) ϢϠόϟ΍ φϔΣ ϲϓ ϊγϮϟ΍ ϝάΑ΍
:1ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ
.ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ϪΟϭ ϩΪμϗ ϥϮϜϳϭ ˬϪΒϠσ ϲϓ ϪΘϴϧ κϠΨϳ ϥ΃ ΚϳΪΤϟ΍ ΐϟΎσ ϰϠϋ ΐΠϳϭ´
˯ΎѧΟ ΪѧϘϓ ˬν΍ϮϋϷ΍ άΧ΃ ϰϟ· Ύ˱Ϙϳήσϭ ˬν΍ήϋϷ΍ Ϟϴϧ ϰϟ· ϼ ˱ ϴΒγ ϪϠόΠϳ ϥ΃ έάΤϴϟϭ
.ϪϤϠόΑ ϚϟΫ ϰϐΘΑ΍ ϦϤϟ ΪϴϋϮϟ΍
ΔѧѧγΎ΋ήϟ΍ Ϟѧѧϴϧ ΚϳΪѧѧΤϟ΍ ΐѧѧϠσ ϲѧѧϓ ϩΪѧѧμϗ ϥϮѧѧϜϳ ϥ΃ϭ ˬϪѧѧΑ ΓΎѧѧϫΎΒϤϟ΍ϭ ΓήΧΎѧѧϔϤϟ΍ ϖѧѧΘϴϟϭ
.ϪΟϮϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΎϫήΜϛ΃ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϰϠϋ ΔϠΧ΍Ϊϟ΍ Δϓϵ΍ ϥΈϓ ˬβϟΎΠϤϟ΍ ΪϘϋϭ ωΎΒΗϷ΍ ΫΎΨΗ΍ϭ
ˬήѧѧѧϴΜϛ ϡϮѧѧѧϠόϟ΍ Γ΍ϭέ ϥΈѧѧѧϓ ˬΔѧѧϳ΍ϭέ φѧѧѧϔΣ ϻ ΔѧѧѧϳΎϋέ φѧѧϔΣ ΚϳΪѧѧѧΤϠϟ ϪѧѧѧψϔΣ ϞѧѧόΠϴϟϭ
ϪѧϨϣ Ϫѧόϣ βϴѧϟ ΚϳΪѧΤϠϟ ϞѧϣΎΣϭ ˬϞѧϫΎΠϟΎϛ ϢϟΎѧϋϭ ˬΐѧ΋ΎϐϟΎϛ ήοΎΣ Ώέϭ ˬϞϴϠϗ ΎϬΗΎϋέϭ
.ϪϤϠϋϭ ϪΘϓήόϣ Ϧϋ ΐϫ΍άϟ΍ ΔϟΰϨϤΑ ϪϤϜΤϟ ϪΣ΍ήσ· ϲϓ ϥΎϛ Ϋ· ˯ϲη
ϝΎϤόΘѧѧγΎΑ ϡ΍Ϯѧόϟ΍ ϖѧѧ΋΍ήσ Ϧѧϋ ϩέϮѧϣ΃ ΔѧѧϣΎϋ ϲѧϓ ΰѧϴϤΘϳ ϥ΃ ΚϳΪѧѧΤϟ΍ ΐѧϟΎτϟ ϲѧϐΒϨϳϭ
ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϥΈϓ ˬϪδϔϧ ϰϠϋ ϦϨδϟ΍ ϒϴχϮΗϭ ˬϪϨϜϣ΃ Ύϣ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ έΎΛ΁
.˰ϫ .΃ .³ΔϨδΣ ΓϮγ΃ Ϳ΍ ϝϮγέ ϲϓ ϢϜϟ ϥΎϛ ΪϘϟ³:ϝϮϘϳ
:ΕΎχϮϔΤϤϟ΍ ΪϫΎόΗ
.ϥΎϛ ΎϤϬϣ ϢϠόϠϟ ΏΎϫάϟ΍ ϥ΍ϮϨϋ ΪϫΎόΘϟ΍ ϡΪϋ ϥΎϓ ˬήΧ΁ ϰϟ· Ζϗϭ Ϧϣ ϚϤϠϋ ΪϫΎόΗ
:ϝΎϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϥ΃ ΎϤϬϨϋ Ϳ΍ ϰοέ ήϤϋ ϦΑ΍ Ϧϋ
ϥ·ϭ ˬΎϬϜѧδϣ΃ ˬΎѧϬϴϠϋ ΪѧϫΎϋ ϥ· ˬΔѧϠϘόϤϟ΍ ϞѧΑϹ΍ ΐΣΎѧλ ϞѧΜϤϛ ϥ΁ήѧϘϟ΍ ΐΣΎѧλ ϞѧΜϣ ΎϤϧ·´
.³ΖΒϫΫ ˬΎϬϘϠσ΃
.³΄σϮϤϟ΍³ ϲϓ ϚϟΎϣϭ ˬϥΎΨϴθϟ΍ ϩ΍ϭέ
:2Ϳ΍ ϪϤΣέ ήΒϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍ ϝΎϗ
ϢѧϬϤϠϋ ϥϷ ˬϥΎѧϛ Ϧѧϣ ϱ΃ ϪϨϋ ΐϫΫ ˬϪϤϠϋ ΪϫΎόΘϳ Ϣϟ Ϧϣ ϥ΃ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ´
ΎѧϤϓ ˬΪѧϫΎόΘϳ Ϣѧϟ ϥ· ΐϫάѧϳ ήϛάѧϠϟ ήδϴϤϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬήϴϏ ϻ ϥ΁ήϘϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϥΎϛ
!ˮΓΩϮϬόϤϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ Ϧϣ ϩήϴϐΑ ϚϨχ
³ϩΎοήϳ Ύϣ ϰϠϋ ϝΩϭ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϰϟ· ΩΎϗϭ ˬϪϋήϓ ήϛάΘγ΍ϭ ˬϪϠλ΃ ςΒο Ύϣ ϡϮϠόϟ΍ ήϴΧϭ
.˰ϫ ΃
3
.˰ϫ ΃ ϩήϴμϣ ϚϟΫ ϰϟΈϓ ˬϢϠόΑ ΪϛΆϳ Ϣϟ ΰϋ Ϟϛ : ϢϬπόΑ ϝΎϗϭ
:ϝϮλϷ΍ ϰϠϋ ωϭήϔϟ΍ ΞϳήΨΘΑ ϪϘϔΘϟ΍
.Δϴϋήθϟ΍ ΎϬϛέ΍ΪϤΑ ϡΎϜΣϷ΍ ϖϠόϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϪϠϤΘόϣϭ ˬϪϘϔΘϟ΍ :ϪϘϔϟ΍ ˯΍έϭ Ϧϣ
:ϝΎϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϥ΃ :ϪϨϋ Ϳ΍ ϰοέ4ΩϮόδϣ ϦΑ΍ ΚϳΪΣ ϲϓϭ

1
.(81ˬ83ˬ85ˬ87ˬ142/1)³ΐϴτΨϠϟ ϊϤΠϟ΍ -
2
.(134-133/14)³ΪϴϬϤΘϟ΍ -
3
.(93/1) ˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη -
4
.ήΗ΍ϮΘϣ ΚϳΪΣ Ϯϫϭ ΢ϴΤλ ΪϨδΑ (85/1) ϪΟΎϣ ϦΑ΍ϭ (124/10) ϱάϣήΘϟ΍ϭ (4157) ΪϤΣ΃ ϩ΍ϭέ -

1
βϴϟ ϪϘϓ ϞϣΎΣ Ώήϓ ˬΎϬόϤγ ΎϤϛ Ύϫ΍Ω΄ϓ ˬΎϫΎϋϭϭ ˬΎϬψϔΤϓ ϲΘϟΎϘϣ ϊϤγ ΍˱˯ήϣ΍ Ϳ΍ ήπϧ"
.³ϪϨϣ ϪϘϓ΃ Ϯϫ Ϧϣ ϰϟ· ϪϘϓ ϞϣΎΣ Ώέϭ ˬϪϴϘϔΑ
:ΚϳΪΤϟ΍ ϪϘϓ ϲϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ 1ήϴΧ ϦΑ΍ ϝΎϗ
ϲѧϓϭ ϢϬϔΘѧϟ΍ ϖѧϳήσ Ϧѧϣ ϡϼѧϜϟ΍ ϲϧΎѧόϣ ϲѧϓ ϙ΍έΪΘγϻ΍ϭ ρΎΒϨΘγϻ΍ Ϯϫ ϪϘϔϟ΍ ϥ΃ ϥΎϴΑ Ϫϴϓϭ´
΃ ³ϩήѧγ Ϧѧϣ ϥϮѧϨϜϤϟ΍ Ν΍ήΨΘγ΍ϭ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϧΎόϣ ϰϠϋ ΚΤΒϟ΍ϭ ˬϪϘϔΘϟ΍ ΏϮΟϭ ϥΎϴΑ ϪϨϤο
.˰ϫ
ˬϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ΎѧϤϬϤΣέ ΔѧϳίϮΠϟ΍ Ϣϴѧϗ ϦѧΑ΍ ϩάѧϤϴϠΗϭ ΔѧϴϤϴΗ ϦѧΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ˬϦϴΨϴθϠϟϭ
ϪѧϘϔΘϟ΍ ϰѧϟ· ΎϬϴϓ ήψϨϟ΍ ϪΑ ϚϠγ ˬϦϴϣΎϣϹ΍ Ϧϳάϫ ΐΘϛ ϲϓ ήψϧ Ϧϣϭ ˬϰϠόϤϟ΍ ΡΪϘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ
.Ύ˱ϤϴϘΘδϣ Ύ˱Ϙϳήσ
2
: ϪϘϔΘϠϟ βϠΠϣ ϲϓ ϪϟϮϗ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼϛ ΢ϴϠϣ Ϧϣϭ
ˬΔϋϭήѧθϤϟ΍ ϡΎѧϜΣϷ΍ ϙέ΍Ϊѧϣ ϲѧϓ ήѧψϨϟ΍ϭ ϦϳΪѧϟ΍ ϲѧϓ ϪѧϘϔΘϟ΍ βѧϠΠϣ ϲѧϓ ΎѧϨϛ ΪѧϘϓ ˬΪѧόΑ Ύϣ΃ ´
ϻ· ΓϮѧϗ ϻϭ ϝϮѧΣ ϻ ϝϮϗ΄ѧϓ .« ϲѧϓ ϡϼѧϜϟ΍ ϊѧϗϮϓ ˬ˱ϼϴѧμϔΗϭ ˬϼϴѧλ΄Ηϭ ΍˱ήϳήϘΗϭ ˬ˱΍ήϳϮμΗ
³...ϦϴϠμϓϭ Ϟλ΃ ϰϠϋ ϰϨΒϣ ΍άϫ ˬͿΎΑ
3
ϲѧϓ ϩΩΎѧΒϋ ΎѧϋΩ ϰϟΎѧόΗϭ ϪϧΎΤΒѧγ Ϳ΍ ϥΈѧϓ ˬ (ήѧϜϔΘϟ΍) :ϪϘϔΘϟ΍ ϱΪϳ ϦϴΑ ϥ΃ Ϳ΍ ϙΪηέ΃ ϢϠϋ΍ϭ
Ε΍ϭΎϤѧδϟ΍ ΕϮѧϜϠϣ ϲѧϓ (ήѧϜϔΘϟ΍) ϲѧϓ ϖѧϴϤόϟ΍ ήψϨϟ΍ ΔϟΎΣΈΑ ϙήΤΘϟ΍ ϰϟ· ϪΑΎΘϛ Ϧϣ Δϳ΁ ήϴϏ
ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϴϠϘόϟ΍ ϯϮѧѧϘϠϟ Ύ˱ѧΤΘϓ ˬϪѧѧϟϮΣ Ύѧѧϣϭ ˬϪѧѧδϔϧ ϲѧѧϓ ήѧѧψϨϟ΍ ˯ήѧѧϤϟ΍ ϦѧѧόϤϳ ϥ΃ ϰѧѧϟ·ϭ νέϷ΍ϭ
Ϛϟάϛ³ :ϲϤϠόϟ΍ έΎμΘϧϻ΍ϭ ˬϡΎϜΣϷ΍ ϖϴϤόΗϭ ϥΎϤϳϹ΍ ΔϳϮϘΗ ϰϟ· Ϟμϳ ϰΘΣϭ ˬΎϬϴϋ΍ήμϣ
."ϥϭήϜϔΘΗ ϼϓ΃ ήϴμΒϟ΍ϭ ϰϤϋϷ΍ ϱϮΘδϳ Ϟϫ Ϟϗ³ˬ³ϥϮϠϘόΗ ϢϜϠόϟ ϪΗΎϳ΁ ϢϜϟ Ϳ΍ ϦϴΒϳ
ΎѧѧϤϓ³ ϻ·ϭ ˬϪѧѧΟΎΘϧ·ϭ ϪΘϠϴѧѧμΣ Ϯѧѧϫ Ϋ· (ήѧѧϜϔΘϟ΍) Ϧѧѧϣ ϯΪѧѧϣ ΪѧѧόΑ΃ ³ϪѧѧϘϔΘϟ΍³ ϥΈѧѧϓ ϪѧѧϴϠϋϭ
.³Ύ˱ΜϳΪΣ ϥϮϬϘϔϳ ϥϭΩΎϜϳ ϻ ϡϮϘϟ΍ ˯ϻΆϬϟ
:ϯϮϬϟ΍ϭ ϲϬθΘϟ΍ Ϧϋ έϮΠΤϣ ϥΎϫήϟΎΑ ίϮΠΤϣ ϪϘϔΘϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟ
.³ήϴμϧ ϻϭ ϲϟϭ Ϧϣ Ϳ΍ Ϧϣ ϚϟΎϣ ϢϠόϟ΍ Ϧϣ ϙ˯ΎΟ ϱάϟ΍ ΪόΑ Ϣϫ˯΍Ϯϫ΃ ΖόΒΗ΍ ϦΌϟϭ"
ΔѧϠΣήϣ Ϧϣ ίϭΎΠΘΗ ϥ΃ ϚϠόϟ ˬϪϘϔΘϟ΍ϭ ϪϘϔϟ΍ϭ ˬήϜϔΘϟ΍ϭ ήψϨϟΎΑ ϞΤΗ !ΐϟΎτϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϴϓ
ϭ΃ ˬΔϴϋήѧθϟ΍ ΎϬϛέ΍ΪѧϤΑ ϡΎѧϜΣϷ΍ ϖѧϠόϳ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ˬ˯ΎϬϘϔϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛ βϔϨϟ΍ ϪϴϘϓ ϰϟ· ϪϴϘϔϟ΍
.4ϦϴΛΪΤϤϟ΍ Ρϼτλ΍ ϲϓ ΎϤϛ ϥΪΒϟ΍ ϪϴϘϓ
Ϊѧϋ΍ϮϘϟΎΑ ΔѧϳΎϨόϟ΍ ϡΎѧϤΗϭ ˬϝϮλϷ΍ ϰϠϋ ωϭήϔϟ΍ ΞϳήΨΘΑ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ΪϨϋ ήψϨϟ΍ ϞΟ΄ϓ
.ςΑ΍Ϯπϟ΍ϭ
ΎϫΪѧϋ΍Ϯϗ Ϧѧϣ ϡΎѧόϟ΍ Δόϳήθϟ΍ ΐϟΎϗ ϲϓ ϪϏ΍ήϓ·ϭ ϪόΒΘΗ ϦϴΑ Ύϣ ωήϓ ϲϓ ήψϨϠϟ ϊϤΟ΃ϭ
ΏΎѧΑ Ϊγϭ ˬήϴδϴΘϟ΍ ΐϠΟϭ ˬΔϘθϤϟ΍ϭ έήπϟ΍ ϊϓΩϭ ˬ΢ϟΎμϤϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϛ ˬΓΩήτϤϟ΍ ΎϬϟϮλ΃ϭ
.ϊ΋΍έάϟ΍ Ϊγϭ ˬϞϴΤϟ΍

.(9ι)³ϪΘγήϬϓ ϲϓ (1) - 1
2
.(534/21)³ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ -
3
.(215-210ι) ϞϴϠΧ ϦϳΪϟ΍ ΩΎϤόϟ ³ ΦϳέΎΘϠϟ ϲϣϼγϹ΍ ήϴδϔΘϟ΍ϭ ˬ (146/1)³ϦϴϜϟΎδϟ΍ Νέ΍Ϊϣ ³ϭ (324-196ι)³ΓΩΎόδϟ΍ έ΍Ω ΡΎΘϔϣ ³-
4
.(242/9) ϥΎΒΣ ϦΑϻ³ ΕΎϘΜϟ΍ϭ (336ˬ340/2)³ϥΎϤϳϹ΍ ϢϟΎόϣ ³ˬ³ϥΪΒϟ΍ ϪϴϘϓ ³:ϢϬϟϮϗ Ϧϋ ήψϧ΍ϭ -

1
ΎѧϤϛ ϪѧϘϔΘϟΎΑ ϚϴϠϋϭ ϖϳΎπϤϟ΍ Ϧσ΍Ϯϣ ϲϓ Ϛϔόδϳ ΍άϫ ϥΈϓ ΍˱ΪΑ΃ ϙΪηήϟ ΖϳΪϫ ΍άϜϫϭ
ΪѧλΎϘϣ ϲѧϓ Ϟѧϣ΄Θϟ΍ϭ ˬϊϳήѧθΘϟ΍ ϝϮѧΣ΃ ϒΤϳ ΎϤϴϓ ήμΒΘϟ΍ϭ ˬωήθϟ΍ ιϮμϧ ϲϓ ± ΖϔϠγ΃
ϚѧϴϠϋ ϞѧϬΠϟ΍ Ϣѧγ΍ ϥ·ϭ ϊ΋Ύѧο ϚѧΘϗϭ ϥΈѧϓ ϚόϤѧγ ΎѧΒϧ ϭ΃ ΍άѧϫ Ϧϣ ϚϤϬϓ ϼΧ ϥΈϓ ˬΔόϳήθϟ΍
.ϊϗ΍Ϯϟ
ϯΪѧѧϤϟ ΢ϴΤѧѧμϟ΍ έΎѧѧϴόϤϟ΍ϭ ϖϴϗΪѧѧϟ΍ ΰѧѧϴϤΘϟ΍ ϚѧѧϴτόΗ ϲѧѧΘϟ΍ ϲѧѧϫ Ε΍άѧѧϟΎΑ ΔѧѧϠΨϟ΍ ϩάѧѧϫϭ
βΒѧΘϘϴϓ ΎѧϬϴϓ κѧϧ ϻ ΔѧϟίΎϨϟ΍ Ϫѧϟ νήѧόΗ Ϧѧϣ Ϯϫ ϪϴϘϔϟΎϓ :ΞϳήΨΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ ϞϴμΤΘϟ΍
.Ύ˱ϤϜΣ ΎϬϟ
ΔϴϏϼΒϟ΍ ϪΗήϴμΑ ϯήδΗ Ϧϣ ϪϨϜϟ ˬΎϬΗΎόϳήϔΗϭ ΎϬϣΎδϗ΃ Ϛϟ ήϛάϳ Ϧϣ βϴϟ ϲϏϼΒϟ΍ϭ
Ϛѧϟ Ϣѧψϧ ˭ ΐѧτΧ ϭ΃ ΐѧΘϛ ϥ·ϭ ΎѧϬϫϮΟϭ ϪѧϣϮϠϋ ϥϮѧϨϜϣ Ϧѧϣ ΝήѧΨϴϓ ϼΜѧϣ ˬͿ΍ ΏΎѧΘϛ Ϧϣ
.ΎϫΪϘϋ
.ΔϓΎϛ ϡϮϠόϟ΍ ϲϓ ΍άϜϫϭ
:ϞϴμΤΘϟ΍ϭ ΐϠτϟ΍ ϲϓ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍
ϡϼѧϋϷ΍ ξόΑ ϰϠϋ ϡϮϠόϟ΍ ξόΑ ΖλΎόΗ ΪϘϓ ˬϡϮϠόϟ΍ Ϧϣ ϢϠϋ ϲϓ Ϛϟ ΢Θϔϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ωΰϔΗ ϻ
ϢѧѧϠϋ ϲѧѧϓ ϲόϤѧѧλϷ΍ ϢϬϨѧѧϣϭ ϢϬϤΟ΍ήѧѧΗ Ϧѧѧϣ ϢѧѧϠόϳ ΎѧѧϤϛ ϚϟάѧѧΑ Ρήѧѧλ Ϧѧѧϣ ϢϬϨѧѧϣϭ ˬήϴ ϫΎѧѧθϤϟ΍
ϱϮѧΤϨϟ΍ ϢϠѧδϣ ϮѧΑ΃ϭ ϖѧτϨϤϟ΍ ϲѧϓ Ρϼѧμϟ΍ ϦѧΑ΍ϭ ˬςΨϟ΍ ϲϓ ΙΪΤϤϟ΍ ϱϭΎϫήϟ΍ϭ νϭήόϟ΍
ϲϗΎѧѧѧΒϟ΍ ΪѧѧΒϋ ϦѧѧѧΑ ΪѧѧϤΤϣϭ ˬΓΪѧѧѧϴΒϋ ϮѧѧΑ΃ϭ ˬΏΎѧѧδΤϟ΍ ϲѧѧѧϓ ϲσϮϴѧѧδϟ΍ϭ ˬϒϳήѧѧѧμΘϟ΍ ϢѧѧϠϋ ϲѧѧϓ
ΪѧѧѧϣΎΣ ϮѧѧΑ΃ϭ ˬ˯΍ήѧѧϔϟ ΍ ΩΎѧѧϳί ϦѧѧΑ ϰѧѧϴΤϳ Ύѧѧϳήϛί ϮѧѧΑ΃ϭ ϲѧѧόϴτϘϟ΍ ϦѧѧδΤϟ΍ ϮѧѧΑ΃ϭ ˬϯέΎѧѧμϧϷ΍
.ϮΤϨϟΎΑ ϢϬϟ ΢Θϔϳ Ϣϟ ϢϬΘδϤΧ ˬϲϟ΍ΰϐϟ΍
ϦϴѧΑ έΎѧδϜϧϻ΍ϭ Ϫϴϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ϭ ˯ΎϋΪϟ΍ ϲϓ Ϳ΍ ϰϟ· ωΰϓ΃ϭ ˬΔΒϏήϟ΍ ϒϋΎο !ΐϟΎτϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϴϓ
.ϪϳΪϳ
΍Ϋ· Ϫѧѧ΋ΎϋΩ ϲѧѧϓ ϝϮѧѧϘϳ Ύѧѧϣ ΍˱ήѧѧϴΜϛ ϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ ΔѧѧϴϤϴΗ ϦѧѧΑ΍ ϡϼѧѧγϹ΍ Φϴѧѧη ϥΎѧѧϛϭ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ Δϳ΁ ήϴδϔΗ ϪϴϠϋ ϰμόΘγ΍
1
. ϚϟΫ ϲϓ ΢Θϔϟ΍ ΪΠϴϓ ϲϨϤϬϓ ϥΎϤϴϠγ ϢϬϔϣ Ύϳϭ ϲϨϤϠϋ Ϣϴϫ΍ήΑ·ϭ ϡΩ΁ ϢϠόϣ Ύϳ ϢϬϠϟ΍
:ΔϴϤϠόϟ΍ ΔϧΎϣϷ΍
ϞѧϤόϟ΍ϭ ϞѧϤΤΘϟ΍ϭ ˬΐѧϠτϟ΍ ϲѧϓ ˬΔѧϴϤϠόϟ΍ ΔѧϧΎϣϷΎΑ ϲѧϠΤΘϟ΍ ϖ΋Ύѧϓ ϢѧϠόϟ΍ ΐѧϟΎσ ϰϠϋ ΐΠϳ
:˯΍ΩϷ΍ϭ ˬύϼΒϟ΍ϭ
ΔΤѧλϭ ˬΎѧϬϣϮϠϋ ΔΤѧλ ϲѧϓ ΎѧϬϟΎϤϋ΃ Ρϼλϭ ˬΎϬϟΎϤϋ΃ Ρϼλ ϲϓ ΔϣϷ΍ Ρϼϓ 2 ϥΈϓ´
ήѧϴϐΑ ϢѧϠόϟ΍ ϲѧϓ ΙΪѧΤΗ ϦѧϤϓ ˬϥϮϔѧμϳ ϭ΃ ϥϭϭήѧϳ ΎѧϤϴϓ ˯ΎѧϨϣ΃ ΎϬϟΎΟέ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϲϓ ΎϬϣϮϠϋ
.ΓήΜϋ ήΠΣ ΔϣϷ΍ Ρϼϓ ϞϴΒγ ϲϓ ϊοϭϭ ΔΣήϘΑ ϢϠόϟ΍ βϣ ΪϘϓ ˬΔϧΎϣ΃
ϰϨѧѧγ΄Α ΍ϮѧѧϠΤΘϴϟ ϢѧѧϠόϟ΍ ϥϮѧѧΒϠτϳ ϻ ιΎΨѧѧη΃ Ϧѧѧϣ ϡϮѧѧϠόϟ΍ ϰѧѧϟ· ΔѧѧϴϤΘϨϤϟ΍ ϒѧѧ΋΍Ϯτϟ΍ ϮѧѧϠΨΗ ϻ
ϢϬѧγϮϔϧ ϲѧϓ ΔѧϧΎϣϷ΍ ΪѧΠΗ ϻ ˯ϻΆѧϫ ϝΎΜϣ΃ϭ ΔϤϜΣ Ϧϣ ΍Ϯϓήϋ ΎϤΑ αΎϨϟ΍ ΍ϮόϔϨϴϟ ϭ΃ ˬΔϠϴπϓ
ϥΎѧϛ Ύѧϣ ΍άѧϫϭ ˬ΍ϮѧϤϠόϳ Ϣѧϟ Ύѧϣ ΍Ϯϔѧμϳ ϭ΃ ˬ΍ϮόϤѧδϳ Ϣѧϟ Ύϣ ΍ϭϭήϳ ϥ΃ ϥϮΟήΤΘϳ ϼϓ ˬ˱΍ήϘΘδϣ
1
.(38/4)³ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϯϭΎΘϓ -
2
.(13/1)³ΡϼλϹ΍ Ϟ΋Ύγέ´ -

1
ϰѧϠϋ ϪϏϮѧμϳ ϦϤϣ ϝϮϘϟ΍ ϲϓ ϑήδϳ Ϧϣ ΰϴϴϤΗϭ ˬϝΎΟήϟ΍ ΪϘϧ ϰϟ· ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ΓάΑΎϬΟ ϮϋΪϳ
ϢϬϴϠϋ ϲϔΨΗ ϼϓ ˬϪϧϭ΅ήϘϳ Ύϣ ΔϤϴϗ Ϧϣ ΓήϴμΑ ϰϠϋ ϢϠόϟ΍ Ώϼσ ΢Βλ΃ ϰΘΣ ˬϢϠόϳ Ύϣ έΪϗ
ϊѧτϘϟ΍ Ϧѧϣ ϪѧΘϟΰϨϣ ϭ΃ ˬήΧϵ΍ ϰϠϋ ΎϤϫΪΣ΃ ϥΎΤΟέ ϭ΃ ΔΑάϛ ϭ΃ ΔϗΪμΑ ϊτϘϟ΍ Ϧϣ ˬϪΘϟΰϨϣ
.˰ϫ .΃³˯΍Ϯγ ϰϠϋ ΎϬϟΎϤΘΣ΍ ϭ΃ ήΧϷ΍ ϰϠϋ ΎϤϫΪΣ΃ ϥΎΤΟέ ϭ΃ ΔΑάϛ ϭ΃ ΔϗΪμΑ
:1 ϕΪμϟ΍
ˬΔѧѧϤϬϟ΍ ϮϤѧѧγϭ ˬΓήϳήѧѧδϟ΍ ˯ΎѧѧϘϧϭ βϔϨѧѧϟ΍ ϑήѧѧηϭ ˬέΎѧѧϗϮϟ΍ ϥ΍ϮѧѧϨϋ :ΔѧѧΠϬϠϟ΍ ϕΪѧѧλ
ϥΎѧϛ ΍άϬϟϭ ˬΔϧΎϳΪϟ΍ ΔϧΎϴλϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ΓΩΎόγϭ ϖϠΨϟ΍ ϊϣ ΓΩϮϤϟ΍ ϝϮγέϭ ˬϞϘόϟ΍ ϥΎΤΟέϭ
.ϯΫ΄Α ϪϤϠϋϭ Ϫδϔϧ βϣ ΪϘϓ Ϟόϓ Ϧϣϭ ˬϪϴϓ ρήϓ Ϧϣ ΔΒϴΧ Ύϴϓ Ϧϴϋ νήϓ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲϋ΍ίϭϷ΍ ϝΎϗ
.³ϢϠόϟ΍ ϢϠόΘΗ ϥ΃ ϞΒϗ ϕΪμϟ΍ ϢϠόΗ´
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϊϴϛϭ ϝΎϗϭ
2
. ³ϕΩΎλ ϻ· ΎϬϴϓ ϊϔΗήϳ ϻ ΔόϨμϟ΍ ϩάϫ´
ϪѧΟϭ ϰѧϠϋ ϡϼѧϜϟ΍ ˯ΎѧϘϟ· :ϕΪѧμϟ΍ϭ ˬϢѧϠόϟ΍ ϢϠόΘѧΗ ϥ΃ ϞѧΒϗ ϕΪμϟ΍ ± Ϳ΍ ϚϤΣέ ± ϢϠόΘϓ
ϥ΍Ϯѧϟ΃ϭ Ώϭήѧπϓ ΏάѧϜϟ΍ ϪѧπϴϘϧ Ύϣ΃ ˬΪΣ΍ϭ ϖϳήσ Ϧϣ ϕΪμϟΎϓ ˬΩΎϘΘϋϻ΍ϭ ϊϗ΍ϮϠϟ ϖΑΎτϣ
:3ΔΛϼΛ ΎϬόϤΠϳ ˬΔϳΩϭ΃ϭ ϚϟΎδϣϭ
ϭ΃ ΎϘѧѧγΎϓ Ϫѧѧϓήόϳ ϦѧѧϤϟ ϖѧѧϠϤΘϳ ϦѧѧϤϛ ˬΩΎѧѧϘΘϋϻ΍ϭ ϊѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ϒϟΎѧѧΨϳ Ύѧѧϣ Ϯѧѧϫϭ :ϖѧѧϠϤΘϤϟ΍ Ώάѧѧϛ‘ -1
.ΔϣΎϘΘγϻΎΑ Ϫϔμϴϓ Ύ˱ϋΪΘΒϣ
Ϟϫ΃ ϪϟϮϘϳ ΎϤΑ ϖτϨϳ ϖϓΎϨϤϟΎϛ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϖΑΎτϳϭ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϒϟΎΨϳ Ύϣ Ϯϫϭ :ϖϓΎϨϤϟ΍ Ώάϛϭ‘ -2
.Δϳ΍ΪϬϟ΍ϭ ΔϨδϟ΍
ωΪѧΘΒϣ ϲϓϮѧλ Ρϼѧλ ΪѧϘΘόϳ ϦѧϤϛ ΩΎѧϘΘϋϻ΍ ϖΑΎѧτϳϭ ϊѧϗ΍Ϯϟ΍ ϒϟΎΨϳ ΎϤΑ :ϲΒϐϟ΍ Ώάϛϭ‘ -3
ϢѧѧπΗ ϻϭ ϥΎѧѧδϠϟ΍ ΪѧѧϜϋ ϰѧѧϠϋ ςϐѧѧπΗ ϼѧѧϓ (ϕΪѧѧμϟ΍) ΓΩΎѧѧΠϟ΍ ϡΰϟΎѧѧϓ .ΔѧѧϳϻϮϟΎΑ Ϫϔѧѧμϴϓ
ˬϦσΎѧΒϟ΍ ϲϓ ϕΩΎμϟ΍ ϚγΎδΣ· Ϧϋ ήΒόΗ ϑϭήΣ ϰϠϋ ϻ· ΎϘσΎϧ ϙΎϓ ΢ΘϔΗ ϻϭ ˬϚϴΘϔη
ϊϤѧδϟ΍ :βѧϤΨϟ΍ α΍ϮѧΤϟ΍ ϪѧϛέΪΗ ϱάѧϟΎϛ ˬήϫΎѧψϟ΍ ϲѧϓ ϚѧγΎδΣ· ϭ΃ ˬξϐΒϟ΍ϭ ΐΤϟΎϛ
.βϤϠϟ΍ϭ ϕϭάϟ΍ϭ Ϣθϟ΍ϭ ήμΒϟ΍ϭ
΍άϜϫϭ ˬϊϤδϳ Ϣϟ Ϯϫϭ ΖόϤγ :ϝϮϘϳ ϻϭ ξϐΒϣ Ϯϫϭ ³ϚΘΒΒΣ΃³:ϝϮϘϳ ϻ ϕΩΎμϟΎϓ
ϲѧѧϓ ϞΠѧѧδΘϓ ΔѧѧΠϬϠϟ΍ ϕΪѧѧλ ϲѧѧϓ ΔѧѧϤϳΰόϟ΍ ϚѧѧϧϮΨΘϓ ϥϮѧѧϨψϟ ΍ ϚѧѧϟϮΣ ϡϮѧѧΤΗ ϥ΃ έάѧѧΣ΍ϭ
.ϦϴΑ΍άϜϟ΍ ΔϤ΋Ύϗ
ΎѧѧϫήϬϘΗ ϥ΃ -:Ϫѧѧϴϓ ϕΩΎѧѧλ ήѧѧϴϏ ϡϼѧѧϜΑ Ϛѧѧδϔϧ ϚѧѧΘϋίΎϧ ΍Ϋ· ± ΍άѧѧϬϟ ΔϧΎϤѧѧπϟ΍ ϖѧѧϳήσϭ
.ϒθϜϨϳ ΐϳήϗ Ϧϋ ΏΫΎϜϟ΍ ϥ΃ϭ ϪϛέΩϭ ΏάϜϟ΍ ΔϠϳΫέϭ ˬϪϓήηϭ ϕΪμϟ΍ ΔϟΰϨϣ ήϛάΑ
.ϥΰΠόΗ ϻϭ ͿΎΑ ϦόΘγ΍ϭ
.ωήθϟ΍ ϩήμΣ Ύϣ ΎϫήϴϏ ϲϓ ξϳέΎόϤϟ΍ ΔϠΑΎγ βϔϨϟ ΢ΘϔΗ ϻϭ
1
.(85-74/20)³ϡϼγϹ΍ Φϴη ϯϭΎΘϓ -
2
.ϱΩ΍ΪϐΒϟ΍ ΐϴτΨϠϟ (7/2 ˬ304/1)³ϊϣΎΠϟ΍ -
3
.ϢϬϣ (105-95/1)³ΡϼλϹ΍ Ϟ΋Ύγέ³-

1
΃Ϯѧѧγ΃ϭ ˬΏάѧѧϜϟΎϓ ξϳέΎѧѧόϤϟ΍ ϰѧѧϟ· ϕΪѧѧμϟ΍ Ϧѧѧϣ ϕήѧѧϤΗ ϥ΃ έάѧѧΣ΍ !ϢѧѧϠόϟ΍ ΐѧѧϟΎσ Ύѧѧϴϓ
.ϕΎϓϵ΍ ϲϓ ΔόϤδϟ΍ ϥ΍ήϴϛϭ ˬϥ΍ήϗϷ΍ ΔδϓΎϨϣ ˯΍Ϊϟ (ϢϠόϟ΍ ϲϓ ΏάϜϟ΍) ϕϭήϤϟ΍ ΍άϫ ϲϣ΍ήϣ
ή΋ΎѧѧμΑ ϥϮѧѧϠϤΤϳ ϻΎѧѧΟέ ΩΎѧѧλήϤϟ΍ ϲѧѧϓ ϥ΃ ϢϠόϴѧϠϓ ϪѧѧΘϟΰϨϣ ϕϮѧѧϓ ΔόϤѧѧγ ϰѧѧϟ· ϊѧѧϠτΗ Ϧѧϣϭ
:ϥΎόϣ ΔΛϼΛ Ϧϋ ϚϳήόΗ ϢΘΘϓ ˬήΛϷΎΑ ΔόϤδϟ΍ ϥϮϧΰϴϓ ΓΪϗΎϧ Ύϣϼϗ΃ϭ ΓάϓΎϧ
.ΏϮϠϘϟ΍ Ϧϣ ΔϘΜϟ΍ ΪϘϓ‘ -1
.ϝϮΒϘϟ΍ έΎδΤϧ΍ϭ ϚϤϠϋ ΏΎϫΫ‘ -2
.ΖϗΪλ Ϯϟϭ ϕΪμΗ ϻ ϥ΃‘ -3
1
. ϰѧΗ΃ ΚϴΣ ήΣΎδϟ΍ ΢Ϡϔϳ ϻϭ ˬήΣΎδϟ΍ ϮΧ΃ ϮϬϓ ˬϝϮϘϟ΍ ϑήΧί ϑήΘΤϳ ϦϤϓ ΔϠϤΠϟΎΑϭ
ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ
:ϢϠόϟ΍ ΐϟΎσ ΔϨΟ
.« ϝΎϘϳ :ϪϟϮϗϭ ΎϬϨϣ ϑΎϜϨΘγϻ΍ ϪΑΎΠΣ ϚΘϬϳϭ ˬ(ϯέΩ΃ ϻ) ϢϟΎόϟ΍ ΔϨΟ
.2(Ϧχ΃) ϭ (ϝΎϘϳ) ϞϬΠϟ΍ ϒμϨϓ ˬ(ϯέΩ΃ ϻ) ϢϠόϟ΍ ϒμϧ ϥΈϓ ˬϪϴϠϋϭ
:(ϙήϤϋ ΕΎϋΎγ) ϚϟΎϣ α΃έ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍
βѧϠΣ ϻ ϞѧϤόϣ βϠΣϭ ήτϳϭ ΔϟΎτΑ ϒϠΣ ϻ ϞϤϋ ϒϠΣ ϦϜϓ ˬϞϴμΤΘϠϟ ΖϗϮϟ΍ ΖϗϮϟ΍
ˬΥΎϴѧѧηϷ΍ ΔѧѧϨϓΎΜϣϭ ΐѧѧϠτϟ΍ Δѧѧϣίϼϣϭ ΩΎѧѧϬΘΟϻ΍ϭ ΪѧѧΠϟΎΑ ΖѧѧϗϮϟ΍ ϰѧѧϠϋ φϔΤϟΎѧѧϓ ήϤѧѧγϭ ϪѧѧϠΗ
Υήѧη ΕΎѧϗϭ΃ ϲѧϓ ΎϤϴѧγ ϻ ˬΎѧΜΤΑϭ ΎѧψϔΣϭ ΍˱ήΑΪѧΗϭ ΔѧόϟΎϣϭ ˯΍ήϗ·ϭ Γ˯΍ήϗ ϢϠόϟΎΑ ϝΎϐΘηϻ΍ϭ
ϢѧѧϠόϟ΍ ΐѧѧΗέ ϝΎѧѧϨΘϟ ˬΔѧѧϴϟΎϐϟ΍ Δѧѧλήϔϟ΍ ϩάѧѧϫ ϢϨΘϏΎѧѧϓ ˬΔѧѧΒϗΎόϟ΍ ϥΪѧѧόϣϭ ˬήѧѧϤόϟ΍ ϞѧѧΒΘϘϣϭ ΏΎΒѧѧθϟ΍
Ϧѧѧϋ ϑέ΍Ϯѧѧμϟ΍ϭ ϞϏ΍Ϯѧѧθϟ΍ ΔѧѧϠϘϟ ˬ³ήѧѧϜϔϟ΍ ωΎѧѧϤΘΟ΍ϭ ˬΐѧѧϠϘϟ΍ ϊѧѧϤΟ Ζѧѧϗϭ³ ΎѧѧϬϧΈϓ ˬΔѧѧϴϟΎόϟ΍
.ϝΎϴόϟ΍ϭ ήϬψϟ΍ ΔϔΨϟϭ ˬα΅ήΘϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍
ΩέΎϔϟ΍ Ϊϳήϔϟ΍ ϢϬϴϟ· ϰόδϳ ΎϤϧ· ϲϟ΍ϮόϠϟϭ ϞϴόϤϠϟ Ύϣ
ΪѧόΑϭ ˬ΍άѧϛ Ϧѧϣ ύ΍ήѧϔϟ΍ ΪѧόΑ ϚѧδϔϨϟ ϑϮѧδΗ ϼϓ ˬϚδϔϧ ϰϠϋ ϒϳϮδΘϟ΍ ήϴϣ΄Ηϭ ϙΎϳ·ϭ
ϥΎѧѧΤτϟ΍ ϰѧѧΑ΃ ϝϮѧѧϗ ϚѧѧϴϠϋ ϕΪѧѧμϳ ϥ΃ ϞѧѧΒϗ έ΍άѧѧΒϟ΍ ϞѧѧΑ ΍άѧѧϜϫϭ « ΍άѧѧϫ ϞѧѧϤόϟ΍ Ϧѧѧϣ (ΪѧѧϋΎϘΘϟ΍)
:ϲϨϴϘϟ΍
Ϊϴμϟ ΍ϮϧΩ΃ ϞΗΎΧ ϰϧ΄ϛ ϰΘ˰˰˰Σ ήϫΪϟ΍ ΕΎϴϧΎΣ ϰϨΘϨΣ
ΪϴϘΑ ϰϧ΃ ΍˱ΪϴϘϣ Ζ˰δϟϭ ϰϧ΁έ Ϧϣ ΐδ˰˰Τϳ ήτΨϟ΍ ήϴμϗ
:άϘϨϣ ϦΑ ΔϣΎγ΃ ϝΎϗϭ
ϱΪϳ Ώ΍ήτο΍ϭ ϲϠΟέ ϒόο ϲϧ˯Ύγϭ ϱΪδΟ ϲϓ ϒόπϟ΍ ΙΎϋ ϦϴϧΎϤΜϟ΍ ϊϣ
ΪόΗήϣ ϦϴϔϜϟ΍ ζόΗήϣ ςΨϛ Ώήτπϣ ςΧ ϰτΨϓ ΖΒΘϛ ΍Ϋ·
ΪγϷ΍ ΔΒϟ ϲϓ ΎϨϘϟ΍ ϞϤΣ ΪόΑ Ϧϣ ΎϤϠϗ ΎϬϠϤΣ Ϧϋ ϱΪϳ ϒόπϟ ΐΠϋΎϓ
.ΩΪϤϟ΍ϭ ήϤόϟ΍ ϝϮσ ΐϗ΍Ϯϋ ϯάϫ ϪΗΪϣ ϝϮσ ϰϨϤΘϳ ϦϤϟ ϞϘϓ
.³ϢϠόϟ΍ ϲϓ ΔϤϬϟ΍ ήΒϛ³ ϞϤΤΗ Ϛϧ΃ ϰϠϋ ϚϨϣ ΪϫΎη ΍άϬϓ ˬέ΍ΪΒϟ΍ ΖϠϤϋ΃ ϥΈϓ
:βϔϨϟ΍ ϡΎϤΟ·
1
.ϪϠΒϗ ϊΟήϤϟ΍ -
2
.(36ι)³ϢϟΎόΘϟ΍ -

1
Ε΍ήѧѧοΎΤϤϟ΍ ΐѧѧΘϛ Ϧѧѧϣ ϢѧѧϠόϟ΍ νΎѧѧϳέ ϲѧѧϓ Ϛѧѧδϔϧ ΎѧѧϬΑ ϢѧѧΠΗ ΕΎόϳϮѧѧγ ϚѧѧΘϗϭ Ϧѧѧϣ άѧѧΧ
.ΔϋΎδϓ ΔϋΎγ ΎϬϨϋ Ρϭήϳ ΏϮϠϘϟ΍ ϥΈϓ ˬ(ΔϣΎόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍)
:ϝΎѧѧϗ Ϫѧѧϧ΃ ϪѧѧϨϋ Ϳ΍ ϰѧѧοέ ΐѧѧϟΎσ ϰѧѧΑ΃ ϦѧѧΑ ϰѧѧϠϋ ϦϴϨϣΆѧѧϤϟ΍ ήѧѧϴϣ΃ Ϧѧѧϋ έϮΛ΄ѧѧϤϟ΍ ϲѧѧϓϭ
.1³ϥ΍ΪΑϷ΍ ϞϤΗ ΎϤϛ ϞϤΗ ΎϬϧΈϓ ˬΔϤϜΤϟ΍ ϒ΋΍ήσ ΎϬϟ ΍ϮϐΘΑ΍ϭ ˬΏϮϠϘϟ΍ ϩάϫ ΍ϮϤΟ΃³
ϲѧϓ ωϮѧτΘϟ΍ Ϧѧϋ ϰѧϬϨϟ΍ ΔѧϤϜΣ ϲѧϓ ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪѧϤΣέ ΔѧϴϤϴΗ ϦѧΑ΍ ϡϼѧγϹ΍ Φϴη ϝΎϗϭ
:2ΕΎϗϭϷ΍ ϖϠτϣ
ˬΕΎϗϭϷ΍ ξόΑ αϮϔϨϟ΍ ϡΎϤΟ· Ϧϣ ήΧ΃ ΢ϟΎμϣ ΕΎϗϭϷ΍ ξόΑ ϪϨϋ ϰϬϨϟ΍ ϲϓ ϞΑ´
ΎѧѧϤϛ ˬϲΘϣϮѧѧϧ ΐѧѧδΘΣϷ ϲѧѧϧ· ΫΎѧѧόϣ ϝΎѧѧϗ ΍άѧѧϬϟϭ ˬϩήѧѧϴϏϭ ϡϮϨϟΎѧѧΑ ϢѧѧΠϳ ΎѧѧϤϛ ˬΓΩΎѧѧΒόϟ΍ ϞѧѧϘΛ Ϧѧѧϣ
³« ϲΘϣϮϗ ΐδΘΣ΃
ξѧѧόΑ ϲѧѧϓ ϖѧѧϠτϤϟ΍ ωϮѧѧτΘϟ΍ Ϧѧѧϋ ϰѧѧϬϨϟ΍ ΔѧѧϤϜΣ ΔѧѧϠϤΟ Ϧѧѧϣ ϥ· :Ϟѧѧϴϗ Ϊѧѧϗ ϞѧѧΑ³:3ϝΎѧѧϗϭ
ΖѧѧϧΎϛ Ύѧѧϣ ϰѧѧϟ· ςѧѧδΒϨΗ ΎѧѧϬϧΈϓ ˬΓϼѧѧμϠϟ ςѧѧθϨΘϟ ϰѧѧϬϨϟ΍ Ζѧѧϗϭ ϲѧѧϓ αϮѧѧϔϨϟ΍ ϡΎѧѧϤΟ· :ΕΎѧѧϗϭϷ΍
.˰ϫ ΃ ³ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ .ΔΣ΍ήϟ΍ ΪόΑ ΓϼμϠϟ ςθϨΗϭ ˬϪϨϣ ΔϋϮϨϤϣ
ˬΎѧϬϴϓ ΐѧϠϏϷ΍ ϥΎѧϛϭ ˬΪѧϴόΑ Ϊϣ΃ άϨϣ ΓήθΘϨϣ ΏϼτϠϟ ΔϴϋϮΒγϷ΍ Ϟτόϟ΍ ΖϧΎϛ ΍άϬϟϭ
ϱΪѧѧϴϋ ϲѧѧϓϭ ˬϦϴѧϨΛϻ΍ ϡϮѧѧϳϭ ˬ˯ΎѧѧΛϼΜϟ΍ ϡϮѧϳ ϢϬѧѧπόΑ ΪѧѧϨϋϭ ˬβϴѧϤΨϟ΍ ήѧѧμϋϭ ˬΔѧѧόϤΠϟ΍ ϡϮѧϳ
.« ΍άϜϫϭ ϡΎϳ΃ ΔΛϼΛ ϰϟ· ϡϮϳ Ϧϣ ϰΤοϷ΍ϭ ήτϔϟ΍
³ϦϴѧϤϠόϤϟ΍ Ώ΍Ω΁³:ϝΎѧΜϤϟ΍ ϞϴΒѧγ ϰѧϠϋ ϪϨϣϭ ˬήϴδϟ΍ ϲϓϭ ˬϢϴϠόΘϟ΍ Ώ΍Ω΁ ΐΘϛ ϲϓ ϚϟΫ ΪΠϧϭ
ϖ΋ΎϘѧѧѧѧθϟ΍³ϭ ˬ(137-135ι) ϰѧѧѧѧδΑΎϘϠϟ ³ΔϠѧѧѧѧμϔϤϟ΍ ΔϟΎѧѧѧѧγήϟ΍ ³ϭ ˬ(104ι) ϥϮϨΤѧѧѧѧδϟ
΢Βѧѧѧμϟ΍ βϴѧѧѧϟ΃ ³ ΏΎѧѧѧΘϛϭ (196-195/1)³ϡϮѧѧѧϠόϟ΍ ΪѧѧѧΠΑ΃ ³ ϲѧѧѧϓ ϪѧѧѧϨϋϭ ˬ(20ι³ΔѧѧѧϴϧΎϤόϨϟ΍
ϢѧѧѧѧΠόϣ ϭ ˬ(1212) ³Ύѧѧѧѧοέ Ϊϴѧѧѧѧηέ ϯϭΎѧѧѧѧΘϓϭ ˬέϮѧѧѧѧηΎϋ ϦѧѧѧѧΑ΍ ήϫΎѧѧѧѧτϠϟ ³ΐѧѧѧѧϳήϘΑ
.(320ˬ329-318/25) ³ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ϯϭΎΘϓ³ϭ (102/3)³ϥ΍ΪϠΒϟ΍

:ςΒπϟ΍ϭ ΢ϴΤμΘϟ΍ Γ˯΍ήϗ
ϒѧѧϳήΤΘϟ΍ Ϧѧѧϣ Ϧϣ΄ѧѧΘϟ ˬϦϘΘѧѧϣ Φϴѧѧη ϰѧѧϠϋ ςΒѧѧπϟ΍ϭ ΢ϴΤѧѧμΘϟ΍ Γ˯΍ήѧѧϗ ϰѧѧϠϋ ιήѧѧΣ΍
.ϢϫϮϟ΍ϭ ςϠϐϟ΍ϭ ϒϴΤμΘϟ΍ϭ
ϦѧϤϣ ϞѧϴϠϗ ήϴϏ ΍˱ΩΪϋ ΪΠΗ ± ϢϬϨϣ υΎϔΤϟ΍ ΔλΎΨΑϭ ± ˯ΎϤϠόϟ΍ ϢΟ΍ήΗ Ε΃ήϘΘγ΍ ΍Ϋ·ϭ
.ϦϘΘϣ Φϴη ϰϠϋ ςΒο Γ˯΍ήϗ ϡΎϳ΃ ϭ΃ βϟΎΠϣ ϲϓ ΕϻϮτϤϟ΍ ΩήΟ
Γήѧѧѧθϋ ϲѧѧϓ ³ϱέΎѧѧΨΒϟ΍ ΢ϴΤѧѧѧλ³ ΃ήѧѧϗ ϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ ήѧѧѧΠΣ ϦѧѧΑ΍ φϓΎѧѧΤϟ΍ ΍άѧѧϬϓ
ϦϴϣϮѧϳ ϮѧΤϧ ϲѧϓ βϟΎѧΠϣ ΔѧόΑέ΃ ϲѧϓ ³ϢϠѧδϣ ΢ϴΤѧλ³ϭ ΕΎϋΎγ ήθϋ βϠΠϣ Ϟϛ ˬβϟΎΠϣ
ΔϨѧγ ΔѧόϤΠϟ΍ ϡϮѧϳ ϥΎѧϛϭ ˬΔѧϓήϋ ϡϮѧϳ ϲѧϓ ϚѧϟΫ ϰϬΘϧ΍ϭ ˬήϬψϟ΍ ϰϟ· έΎϬϨϟ΍ ΓήϜΑ Ϧϣ ˯ϲ ηϭ
ϲѧѧϓ ³ήϴϐѧѧμϟ΍ ϲѧѧϧ΍ήΒτϟ΍ ϢѧѧΠόϣϭ ˬβϟΎѧѧΠϣ ΔѧѧόΑέ΃ ϲѧѧϓ ³ΔѧѧΟΎϣ ϦѧѧΑ΍ ϦϨѧѧγ³ ΃ήѧѧϗϭ ˰ѧѧϫ813
.ήμόϟ΍ϭ ήϬψϟ΍ ϲΗϼλ ϦϴΑ ˬΪΣ΍ϭ βϠΠϣ
1
.³ϪϠπϓϭ ϢϠόϟ΍ ϥΎϴΑ ϊϣΎΟ -
2
.(187/23) ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ -
3
.(217/23)³ϯϭΎΘϔϟ΍ ωϮϤΠϣ -

1
Γ˯΍ήѧϗ ϞΒϬΟ ϦΑ΍ ϪΨϴη ϰϠϋ ³ϢϠδϣ ΢ϴΤλ³ ϖθϣΩ ϲϓ ΃ήϗ ϱΩΎΑ΁ ίϭήϴϔϟ΍ ϪΨϴηϭ
.ϡΎϳ΃ ΔΛϼΛ ϲϓ ςΒο
ΐѧѧ΋ΎΠϋ ϚѧѧϟΫ ϲѧѧϓ ϢϫήѧѧϴϏϭ έΎѧѧΑϷ΍ ϦѧѧΑ΍ϭ ˬϲΟΎѧѧδϟ΍ ϦϤΗΆѧѧϤϟ΍ϭ ϱΩ΍ΪѧѧϐΒϟ΍ ΐѧѧϴτΨϠϟϭ
ˬ310/19 ˬ279 ϭ277/18) ϲΒϫάѧѧϠϟ ³ήϴѧѧδϟ΍³ :ϲѧѧϓ Ύѧѧϫήψϧ΍ϭ ˬΎѧѧϫήϛΫ ϝϮѧѧτϳ ΐѧѧ΋΍ήϏϭ
ϱϭΎΨѧѧѧδϠϟ³ έέΪѧѧѧϟ΍ϭ ήϫ΍ϮѧѧѧΠϟ΍ ϭ ˬ(30/4) ϲϜΒѧѧѧδϠϟ ³ΔϴόϓΎѧѧѧθϟ΍ ΕΎѧѧѧϘΒσ³ϭ ˬ(253/21
ˬ(206 ˬ121/8) ³ΐϫάѧѧѧѧѧѧϟ΍ Ε΍έάѧѧѧѧѧѧη ³ϭ ˬ(46/2)³ΚѧѧѧѧѧѧϴϐϤϟ΍ ΢Θѧѧѧѧѧѧϓ ϭ (105-103/1)
-45/1)³αϭήόϟ΍ ΞΗΎΗ³ϭ ˬϲϧΎΘϜϠϟ ³αέΎϬϔϟ΍ αήϬϓ³ϭ (73-72/1) ³ήΛϷ΍ ΔλϼΧ³ϭ
.(46
.΍άϫ Ϧϣ ϚψΣ βϨΗ ϼϓ
:ΕϻϮτϤϟ΍ ΩήΟ
Ν΍ήΨΘѧγ΍ϭ ϙέ΍ΪѧϤϟ΍ ϊϴѧγϮΗϭ ϑέΎѧόϤϟ΍ ΩΪόΘϟ ˬΕΎϤϬϤϟ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣ ΕϻϮτϤϠϟ ΩήΠϟ΍
ϖѧ΋΍ήσ Δѧϓήόϣϭ ϥ Ϟ΋ΎѧδϤϟ΍ϭ ΙΎѧΤΑϷ΍ ϥΎѧψϣ Ϧѧϣ ΓήѧΒΨϟ΍ϭ Ϊѧ΋΍ήϔϟ΍ϭ Ϊѧ΋΍Ϯϔϟ΍ Ϧϣ ΎϬϧϮϨϜϣ
.ΎϬϴϓ ϢϬΣϼτλ΍ϭ ϢϬϔϴϟ΄Η ϲϓ ϦϴϔϨμϤϟ΍
ϻ ˬΓΩϭΎѧόϤϟ΍ ΪѧϨϋ Ίη ϪΗϮϔϳ ϻ ϰΘΣ ˬ³ώϠΑ³:ϢϬϓϮϗϭ ΪϨϋ ϥϮΒΘϜϳ ϥϮϔϟΎδϟ΍ ϥΎϛ Ϊϗϭ
.Ϧϣΰϟ΍ ϝϮσ ϊϣ ΎϤϴγ
:ϝ΍Άδϟ΍ ϦδΣ
΍Ϋ· ϙΎѧѧϳ·ϭ ˬΏ΍ϮѧѧΠϠϟ ϢѧѧϬϔϟ΍ ΔΤѧѧμϓ ωΎϤΘѧѧγϻΎϓ ˬϝ΍Άѧѧδϟ΍ ϦѧѧδΣ Ϧѧѧϣ ΔѧѧΜΣΎΒϤϟ΍ ΏΩ΃ ϡΰѧΘϟ΍
ϲѧϓ Ϧѧϫϭ ΍άѧϫ ϥΈѧϓ ˬ΍άѧϛ ϝΎѧϗ ϭ΃ ˬ΍άѧϛ ϲѧϟ ϝΎѧϗ ϥϼѧϓ Φϴѧθϟ΍ ϦѧϜϟ :ϝϮѧϘΗ ϥ΃ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϞμΣ
.΍άϫ έάΣΎϓ ˬξόΒΑ ϢϬπόΑ ϢϠόϟ΍ ϞϫϷ Ώήοϭ ˬΏΩϷ΍
ϢѧδΗ ϻϭ ˬ΍άѧϜΑ ϯϮΘϔϟ΍ ϲϓ Ϛϳ΃έ Ύϣ :Ϟϗϭ ˬϝ΍Άδϟ΍ ϲϓ ΎΤο΍ϭ ϦϜϓ ˬ˱ϼϋΎϓ ΪΑ ϻ ΖϨϛ ϥ·ϭ
.΍˱ΪΣ΃
1
: ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗ
.˰ϫ ΃ ³Ύ˱ΘϨόΗ ϻ ΎϬϘϔΗ Ϟδϓ ˬϢϟΎϋ ϰϟ· ΖδϠΟ ΍Ϋ· :Ϟϴϗϭ´
:Ύ˱πϳ΃ ϝΎϗϭ
:ΐΗ΍ήϣ Ζγ ϢϠόϠϟϭ´
.ϝ΍Άδϟ΍ ϦδΣ :ΎϬϟϭ΃
.ωΎϤΘγϻ΍ϭ ΕΎμϧϹ΍ ϦδΣ :ΔϴϧΎΜϟ΍
.ϢϬϔϟ΍ ϦδΣ :ΔΜϟΎΜϟ΍
.φϔΤϟ΍ :ΔόΑ΍ήϟ΍
.ϢϴϠόΘϟ΍ :ΔδϣΎΨϟ΍
.˰ϫ ΃ .ϩΩϭΪΣ ΓΎϋ΍ήϣϭ ϪΑ ϞϤόϟ΍ ˬϪΗήϤΛ ϰϫϭ :ΔγΩΎδϟ΍
.ϢϬϣ ΚΤΒΑ ΎϬϧΎϴΑ ϲϓ άΧ΃ ϢΛ

1
.(184 ι )³ΓΩΎόδϟ΍ έ΍Ω ΡΎΘϔϣ ³-

1
:1Γ΍έΎϤϣ ϼΑ ΓήχΎϨϤϟ΍
ΔѧϘΤϟ΍ ΓήχΎϨϤϟ΍ Ϋ· ˬΔϤόϧ ΎϬϧΈϓ ˬϖΤϟ΍ ϲϓ ΓήχΎϨϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬΔϤϘϧ ΎϬϧΈϓ ˬΓ΍έΎϤϤϟ΍ϭ ϙΎϳ·
ˬΔΤѧѧλΎϨϤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΔѧѧϴϨΒϣ ϲѧѧϬϓ ΡϮѧѧΟήϤϟ΍ ϰѧѧϠϋ ΢Οήѧѧϟ΍ϭ ˬϞѧѧσΎΒϟ΍ ϰѧѧϠϋ ϖѧѧΤϟ΍ έΎѧѧϬχ· ΎѧѧϬϴϓ
ςϐϟϭ ˯Ύϳέϭ ΞΠΤΗ ΎϬϧΈϓ ˬΕ΍ήχΎϨϤϟ΍ϭ Ε΍έϭΎΤϤϟ΍ ϲϓ Γ΍έΎϤϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬϢϠόϟ΍ ήθϧϭ ˬϢϠΤϟ΍ϭ
ˬΎѧϬϠϋΎϓ έάѧΣ΍ϭ ΎϫέάѧΣΎϓ ˯ΎϬϔѧδϠϟ Γ΍έΎѧΠϣϭ ˬ˯ΎϨΤѧηϭ ϝΎѧϴΘΧ΍ϭ ˬ˯΍ήϣϭ ΔΒϟΎϐϣϭ ˯ΎϳήΒϛϭ
.ϡήϐϟ΍ϭ ϢΛ΄Ϥϟ΍ ΖΒϜΗϭ ϢϠδΗ νήϋ΃ϭ ˬϡέΎΤϤϟ΍ ϚΘϫϭ ϢΛ΂Ϥϟ΍ Ϧϣ ϢϠδΗ
:ϢϠόϟ΍ Γήϛ΍άϣ
ΪΤѧθΗϭ ΔѧόϟΎτϤϟ΍ ϕϮϔΗ Ϧσ΍Ϯϣ ϲϓ ΎϬϧΈϓ ˬΔΣέΎτϤϟ΍ϭ Γήϛ΍άϤϟΎΑ ˯΍ήμΒϟ΍ ϊϣ ϊΘϤΗ
ΐϐѧѧѧθϟ΍ϭ ϒѧѧѧϴΤϟ΍ Ϧѧѧѧϋ ΍˱ΪѧѧѧόΘΒϣ ˬΔѧѧѧϔσϼϤϟ΍ϭ ϑΎѧѧѧμϧϹ΍ Ύ˱ѧ ѧϣΰΘϠϣ ˬΓήϛ΍άѧѧѧϟ΍ ϯϮѧѧѧϘΗϭ Ϧϫάѧѧѧϟ΍
.ΔϓίΎΠϤϟ΍ϭ
.ϕΪμϳ ϻ Ϧϣ έ΍Ϯϋ ϒθϜΗ ΎϬϧΈϓ ˬέάΣ ϰϠϋ Ϧϛϭ
ϊѧϣ ϚΗήϛ΍άѧϣ Ύѧϣ΃ϭ ΓήϓΎѧϨϣϭ ˯΍Ω ϲѧϬϓ ˬϦϫάѧϟ΍ ΩέΎѧΑ ˬϢϠόϟ΍ ϲϓ ήλΎϗ ϊϣ ΖϧΎϛ ϥΈϓ
.ϪϨϋ ϚϔϨΗ ϥ΃ ύϮδϳ ϻ Ύϣ ΍άϬϓ ˭ ϢϠόϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ ϚΒϴϠϘΗ ϲϓ Ϛδϔϧ
.ϪΗήϛ΍άϣ ϢϠόϟ΍ ˯ΎϴΣ· :Ϟϴϗ Ϊϗϭ
:ΎϬϣϮϠϋϭ ΔϨδϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍ ϦϴΑ ζϴόϳ ϢϠόϟ΍ ΐϟΎσ
.ΡΎϨΠϟ΍ ξϴϬϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ έάΣΎϓ ˬή΋ΎτϠϟ ϦϴΣΎϨΠϟΎϛ Ϫϟ ΎϤϬϓ

:Ϧϓ Ϟϛ Ε΍ϭΩ΃ ϝΎϤϜΘγ΍
ϞϤϜΘѧδΗ Ϣϟ Ύϣ ± ρΎϴΨϟ΍ Ϣγ ϲϓ ϞϤΠϟ΍ ΞϠϳ ϰΘΣ ± Ύ˱ϨϨϔΘϣ Ύ˱ϨϘΘϣ ϢϠϋ ΐϟΎσ ϥϮϜΗ Ϧϟ
Δѧϳ΍έΪϟ΍ϭ Δѧϳ΍ϭήϟ΍ ϲϤϠϋ ϦϴΑ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓϭ ˬϪϟϮλ΃ϭ ϪϘϔϟ΍ ϦϴΑ ϪϘϔϟ΍ ϲϔϓ ˬϦϔϟ΍ ϚϟΫ Ε΍ϭΩ΃
.ϦόΘΗ ϼϓ ϻ·ϭ ˬ΍άϜϫϭ «
.³ϪΗϭϼΗ ϖΣ ϪϧϮϠΘϳ ΏΎΘϜϟ΍ ϢϫΎϨϴΗ΁ Ϧϳάϟ΍³:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ
.2ϪϨϘΘϳ ϰΘΣ ΎϤϠϋ ϙήΘϳ ϻ ΐϟΎτϟ΍ ϥ΃ ΎϬϨϣ ΩΎϔΘδϴϓ

1
.(174-172/24)³ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ϯϭΎΘϓ ³:ήψϧ΍ϭ -
2
.(334/1)³˯ΎϴΣϹ΍ Ρήη³-

1
 V 
";*@
:ϊϓΎϨϟ΍ ϢϠόϟ΍ ΕΎϣϼϋ Ϧϣ
 ;? T7C O( 8ZF(8 T U E
.ϪΑ ϞϤόϟ΍‘ -1
.ϖϠΨϟ΍ ϰϠϋ ήΒϜΘϟ΍ϭ ΡΪϤϟ΍ϭ ΔϴϛΰΘϟ΍ Δϴϫ΍ήϛ‘ -2
.Ύ˱ϤϠϋ ΕΩΩί΍ ΎϤϠϛ Ϛόο΍ϮΗ ήΛΎϜΗ‘ -3
.ΎϴϧΪϟ΍ϭ ΓήϬθϟ΍ϭ α΅ήΘϟ΍ ΐΣ Ϧϣ ΏήϬϟ΍‘ -4
.ϢϠόϟ΍ ϯϮϋΩ ήΠϫ‘ -5
ϢϬΑ ωϮϗϮϟ΍ Ϧϋ ΎϫΰϨΗ αΎϨϟΎΑ ϪϧΎδΣ·ϭ ˬβϔϨϟΎΑ Ϧψϟ΍ Γ˯Ύγ·‘ -6

:ΪθϨϳ ϒϠγ Ϧϣ ϕϼΧ΃ ήϛΫ ΍Ϋ· ϙέΎΒϤϟ΍ ϦΑ Ϳ΍ ΪΒϋ ϥΎϛ Ϊϗϭ
ΪόϘϤϟΎϛ ϰθϣ ΍Ϋ· ΢ϴΤμϟ΍ βϴϟ ϢϫήϛΫ ϊϣ ΎϧήϛάΑ ϦοήόΗ ϻ
:ϢϠόϟ΍ ΓΎϛί
ϦϴѧΑ Ύѧϧί΍Ϯϣ ήѧϜϨϤϟ΍ Ϧѧϋ ˯ΎѧϬϧ ˬϑϭήόϤϟΎѧΑ ΍˱έΎѧϣ΃ ˬϖΤϟΎѧΑ Ύ˱ϋΩΎѧλ :(ϢϠόϟ΍ ΓΎϛί) Ω΃
ϲϓ ϦϴϤϠδϤϠϟ ΔϨδΤϟ΍ ΔϋΎϔθϟ΍ϭ ˬϩΎΠϟ΍ ϝάΑϭ ϊϔϨϟ΍ ΐΣϭ ˬϢϠόϠϟ ΍˱ήηΎϧ ˬέΎπϤϟ΍ϭ ΢ϟΎμϤϟ΍
.ϑϭήόϤϟ΍ϭ ϖΤϟ΍ ΐ΋΍Ϯϧ
:ϝΎϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϥ΃ ϪϨϋ Ϳ΍ ϰοέ Γήϳήϫ ϰΑ΃ Ϧϋϭ
Ϊѧϟϭ ϭ΃ ˬϪѧΑ ϊѧϔΘϨϳ ϢѧϠϋ ϭ΃ ˬΔѧϳέΎΟ ΔϗΪѧλ :ΙϼѧΛ Ϧѧϣ ϻ· ˬϪѧϠϤϋ ϊѧτϘϧ΍ ϥΎѧδϧϹ΍ ΕΎϣ ΍Ϋ·´
.³Ϫϟ ϮϋΪϳ ΢ϟΎλ
.ϩήϴϏϭ ϢϠδϣ ϩ΍ϭέ
1
ϪϗΪѧλ ϪѧϟάΒϓ ϪѧϤϠόϟ ϝΫΎѧΒϟ΍ ϢϟΎѧόϠϟ ϻ· ϊѧϤΘΠΗ ϻ ΙϼΜѧϟ΍ ϩάϫ : ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ξόΑ ϝΎϗ
.ϪϴϠϋ ϪϤϠόΗ ϲϓ ϢϟΎόϠϟ ϦΑ΍ ΎϬϟ ϲϘϠΘϤϟ΍ϭ ΎϬΑ ϊϔΘϨϳ
.ϚϤϠϋ ΓήϤΛ α΃έ ϲϬϓ ΔϴϠΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ιήΣΎϓ
.ϥΎϤΘϜϟ΍ ϪΘϓ΁ϭ ϕΎϔηϹ΍ ϊϣ κϘϨϳϭ ˬϕΎϔϧϹ΍ ΓήΜϜΑ Ϊϳΰϳ ϪϧΈϓ ˬϢϠόϟ΍ ϑήθϟϭ
Ϧѧѧϋ ΔΤϴѧѧμϨϟ΍ ΓΩΎѧѧϓ· ϒόѧѧοϭ ˬϕΎѧѧδϔϟ΍ ΔѧѧΒϠϏϭ ˬϥΎѧѧϣΰϟ΍ ΩΎѧѧδϓ ϯϮѧѧϋΩ ϚѧѧϠϤΤΗ ϻϭ
ϢϬϟ ϢΘϴϟ ˬήϤΣϷ΍ ΐϫάϟ΍ ϕΎδϔϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϕϮδϳ ΔϠόϓ ϲϬϓ ˬΖϠόϓ ϥΈϓ ˬύϼΒϟ΍ϭ ˯΍ΩϷ΍ ΐΟ΍ϭ
.ΔϠϳΫήϟ΍ ˯΍Ϯϟ ϊϓέϭ ΔϠϴπϔϟ΍ ϰϠϋ ΝϭήΨϟ΍

:˯ΎϤϠόϟ΍ Γΰϋ

1
.³ϢϠϜΘϤϟ΍ϭ ϊϣΎδϟ΍ ΓήϛάΗ ³-

1
ˬϪϓήѧѧηϭ Γΰѧѧϋ ΏΎѧѧϨΟ ΔѧѧϳΎϤΣ ˬϪѧѧϤϴψόΗϭ ϢѧѧϠόϟ΍ ΔϧΎϴѧѧλ :(˯ΎѧѧϤϠόϟ΍ Γΰѧѧϋ) ˰ѧѧΑ ϲѧѧϠΤΘϟ΍
ΕϮѧϔϟ΍ ϥϮѧϜϳ ϩέΪѧϬΗ Ύѧϣ έΪѧϘΑϭ ˬϪѧΑ ϞѧϤόϟ΍ Ϧѧϣϭ ϪϨϣ ΐδϜϟ΍ ϥϮϜϳ ΍άϫ ϲϓ ϪϟάΒΗ Ύϣ έΪϘΑϭ
.ϢϴϜΤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ͿΎΑ ϻ· ΓϮϗ ϻϭ ϝϮΣ ϻϭ
ϭ΃ ˬϯϮѧѧΘϓ ϲѧѧϓ ϦϳϼΘѧϓ ˬ˯ΎϬϔѧѧδϟ΍ ϚѧϴτΘϤϳ ϭ΃ ˬ˯΍ήѧѧΒϜϟ΍ ϚѧѧΑ ϝΪѧϨϤΘϳ ϥ΃ έάѧѧΣΎϓ ϪѧϴϠϋ ϭ
.« ΏΎτΧ ϭ΃ ˬΚΤΑ ϭ΃ ˬ˯Ύπϗ
ϥ·ϭ ϪѧϠϫ΃ ήѧϴϏ ϰѧϟ· ϪѧϟάΒΗ ϻϭ ϢϬΑΎѧΘϋ΃ ϰѧϠϋ ϪΑ ϒϘΗ ϻϭ ΎϴϧΪϟ΍ Ϟϫ΃ ϰϟ· ϪΑ ϊδΗ ϻϭ
.ϩέΪϗ Ϣψϋ
βϔϨѧϟ΍ ϝάѧΑ ΎѧϬϴϓ ήΗ ˬ΍Ϯπϣ ΔϤ΋Ϸ ήϴδϟ΍ϭ ϢΟ΍ήΘϟ΍ Γ˯΍ήϘΑ ϚΗήϴμΑϭ ϙήμΑ ϊΘϣϭ
³˯ΎѧϤϠόϟ΍ ϕϼѧΧ΃ Ϧѧϣ ³ ΏΎѧΘϛ ϞѧΜϣ ˬ΍άѧϫ ϲϓ ϼΜϣ ϊϤΟ Ϧϣ ΎϤϴγ ϻ ˬΔϳΎϤΤϟ΍ ϩάϫ ϞϴΒγ ϲϓ
ΰѧϳΰόϟ΍ ΪѧΒόϟ ³ϡΎѧϜΤϟ΍ϭ ˯ΎѧϤϠόϟ΍ ϦϴѧΑ ϡϼѧγϹ΍ ³ ΏΎѧΘϛϭ ˬ1ϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪѧϤΣέ ϥΎϤϴϠѧγ ΪϤΤϤϟ
Ϧѧѧϋ ϰѧѧϬϨϟ΍ϭ ϑϭήόϤϟΎѧѧΑ ήѧѧϣϷ΍ ϲѧѧϓ ˯ΎѧѧϤϠόϟ΍ ΞϫΎѧѧϨϣ³ ΏΎѧѧΘϛϭ ˬϰϟΎѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧϤΣέ ϱέΪѧѧΒϟ΍
.2ϰ΋΍ήϣΎδϟ΍ ϕϭέΎϔϟ ³ήϜϨϤϟ΍
ϪѧѧϣΎϤΗ· Ϳ΍ ήѧѧδϳ ³˯ΎѧѧϤϠόϟ΍ Γΰѧѧϋ³ ΏΎѧѧΘϛ ϲѧѧϓ ϩϭήѧѧϛΫ Ύѧѧϣ ϑΎόѧѧο΃ ϯήѧѧΗ ϥ΃ ϮѧѧΟέ΃ϭ
.ϪόΒσϭ
ΔϨγ ϡ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϰϠϋ ϲϧΎΟήΠϟ΍ ΓΪϴμϗ φϔΣ ϢϬΑϼσ ϥϮϨϘϠϳ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϥΎϛ Ϊϗϭ
:ΎϬόϠτϣϭ ϪϴϤΟήΘϣ Ϧϣ ΩΪϋ ΪϨϋ ΎϫΪΠϧ ΎϤϛ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ392
ΎϤΠΣ΃ ϝάϟ΍ ϊοϮϣ Ϧϋ ϼΟέ ΍ϭ΃έ ΎϤϧ·ϭ νΎΒϘϧ΍ Ϛϴϓ ϲϟ ϥϮϟϮϘϳ
Ύϣήϛ΃ βϔϨϟ΍ Γΰϋ ϪΘϣήϛ΃ Ϧϣϭ ϢϫΪϨϋ ϥΎϫ ϢϫΎϧ΍Ω Ϧϣ αΎϨϟ΍ ϯέ΃
ΎϤψόϟ αϮϔϨϟ΍ ϲϓ ϩϮϤψϋ Ϯϟϭ ϢϬϧΎλ ϩϮϧΎλ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΃ ϥ΃ ϻϭ
.ΔϟΎθϤϟ΍ ΔϤΠόϤϟ΍ ˯Ύψϟ΍ ΢ΘϔΑ (ΎϤψόϟ)
:ϢϠόϟ΍ ΔϧΎϴλ
ΐΒѧѧδΑ ϢѧΛ Ϳ΍ ϞѧπϔΒϓ ˬϢѧϠόϠϟ ϚѧΒϠσ Ϫѧϴϟ· ϞѧλϮϟ΍ ϞѧΒΣ ϥ΃ ήϛάѧΘϓ ˬ˱ΎΒѧμϨϣ ΖѧϐϠΑ ϥ·
ϢѧϠόϟ΍ ςϋ΄ѧϓ ΍άѧϜϫϭ .« ˯ΎѧπϘϟ΍ ϭ΃ ˬΎѧϴΘϔϟ΍ ϭ΃ ˬϢϴѧϠόΘϟ΍ ϲѧϓ Δϳϻϭ Ϧϣ ΖϐϠΑ Ύϣ ΖϐϠΑ ϚϤϠϋ
.ϪΘϟΰϨϣ Ϫϟ΍ΰϧ·ϭ ϪΑ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ϪψΣϭ ϩέΪϗ
(ΐѧѧμϨϤϟ΍ φѧѧϔΣ) αΎѧѧγϷ΍ ϥϮѧѧϠόΟ Ϧϳάѧѧϟ΍ ˬ΍έΎѧѧϗϭ Ϳ ϥϮѧѧΟήϳ ϻ Ϧѧѧϣ ϚϠѧѧδϣ έάѧѧΣ΍ϭ
.Γ΍έΎΠϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϳϻϮϟ΍ ΐΣ ϢϬϠϤΤϳϭ ˬϖΤϟ΍ ϝϮϗ Ϧϋ ϢϬΘϨδϟ΃ ϥϭϮτϴϓ
ˬϚѧδϔϧ ϑήѧηϭ ˬϚѧϤϠϋϭ ϚѧϨϳΩ φѧϔΤΑ ϚѧΘϤϴϗ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ± Ϳ΍ ϚϤΣέ ± ϡΰϟΎϓ
ϲѧѧϓ ϚѧψϔΤϳ ˯ΎѧΧήϟ΍ ϲѧϓ Ϳ΍ φѧϔΣ΍ ´³ ϚѧψϔΤϳ Ϳ΍ φѧϔΣ΍³:ΔѧγΎϴγ ϦѧδΣϭ Δѧϳ΍έΩϭ ΔѧϤϜΤΑ
.³ΓΪθϟ΍
ϪѧϧΈϓ ˬα΄ѧΑ ϼѧϓ ϦϴѧΣ ΪѧόΑ Ϯѧϟϭ ϚϠϴΒѧγ ΍άѧϫϭ ΔѧϳϻϮϟ΍ ΓΩϼѧϗ Ϧϣ ϼ ˱ σΎϋ ΖΤΒλ΃ ϥ·ϭ
.ΔμϘϨϣϭ Δϣάϣ ϝΰϋ ϻ ΓΪϤΤϣ ϝΰϋ

1
. ΍˱έ΍ήϣ ωϮΒτϣ -
.ΓΪΠΑ ˯ΎϓϮϟ΍ έ΍ Ω ήθϧ (˰ϫ1407)ϡΎϋ ΓΪΠΑ ϊΒσ - 2

1
ϡ΍ΰѧΘϟϻ΍ ϩΪѧϨϋ ϥϮѧϜϳ ϻ ϖѧϴϓϮΘϟ΍ Ϧѧϣ ΍ήѧϴΒϛ ΍Ϊѧμϗ ϡήΣ Ϧϣ ξόΑ ϥ΃ ΐϴΠόϟ΍ Ϧϣϭ
ϦϳΩϭ ϪϨϳΩ ϦϜϟ ˬΔϴϋήη ϪΘΑϮΗ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ ΍άϬϓ (ΪϋΎϘΘϟ΍) ΪόΑ ϻ· Ϳ΍ ϰϟ· ωϮΟήϟ΍ϭ ΔΑΎϧϹ΍ϭ
ϩΪѧΠΘϓ ˬϪѧόϔϧ ϯΪѧόΗ ϰѧϟ· ΔѧΟΎΤϟ΍ ϝΎѧΣ ˬϪѧΘϳϻϭ Ζѧϗϭ Ύѧϣ΃ ˬϪόϔϧ ϯΪόΘϳ ϻ Ϋ· ˯΍Ϯγ ΰ΋ΎΠόϟ΍
.ϖΤϟ΍ Ϧϋ ϥΎδϠϟ΍ αήΧ΃ ΐϠϘϟ΍ ΩέΎΑ ϭ΃ ˬ˱΍έήοϭ ΍˱έϮΠϓ αΎϨϟ΍ Ϣψϋ΃ Ϧϣ
.ϥϻάΨϟ΍ Ϧϣ ͿΎΑ ΫϮόϨϓ
:ΔϨϫ΍ΪϤϟ΍ ϻ Γ΍έ΍ΪϤϟ΍
ϰѧϟ· ΔѧϨϫ΍ΪϤϟ΍ ϚѧϠϤΤΘϓ ˬΎϤϬϨϴΑ ςϠΨΗ ϻ ϦϜϟ ˬϼϓ Γ΍έ΍ΪϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬςΤϨϣ ϖϠΧ ΔϨϫ΍ΪϤϟ΍
.1ϚϨϳΩ βϤΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ΔϨϫ΍ΪϤϟ΍ϭ ˬΓήϫΎΠϣ ϕΎϔϨϟ΍ έΎπΣ
:2ΐΘϜϟΎΑ ϡ΍ήϐϟ΍
ˬαΎѧϔϧϷ΍ ϰѧϟ· ϥΪѧΒϟ΍ ΔѧΟΎΤϛ Ϫѧϴϟ· ΔѧΟΎΤϟ΍ ΓΪѧηϭ ˬϪѧόϔϧ ϡϮѧϤόϟ ˬϡϮѧϠόϣ ϢѧϠόϟ΍ ϑήη
ϡ΍ήѧϏ ΪΘѧη΍ ΍άѧϬϟϭ ϪϠϴѧμΤΗ έΪѧϘΑ έϭήѧδϟ΍ϭ ΓάѧϠϟ΍ ϝϮѧμΣϭ ˬϪѧμϘϧ έΪѧϘΑ κϘϨϟ΍ έϮϬχϭ
Ε΍ΪϴϘϣ Ϫϴϓϭ ϝϮτΗ ΍άϫ ϲϓ έΎΒΧ΃ ϢϬϟϭ ˯ΎϘΘϧϻ΍ ϊϣ ΐΘϜϟ΍ ϊϤΠΑ ϡ΍ήϐϟ΍ϭ ΐϠτϟΎΑ Ώϼτϟ΍
.ϪόΒσϭ ϪϣΎϤΗ· Ϳ΍ ήδϳ ΏΎΘϜϟ΍ ήΒΧ ϲϓ
ϻϭ ˬΏΎѧΘϛ Ϧѧϋ ΏΎѧΘϛ ΎѧϬϨϣ ϰѧϨϐϳ ϻ Ϫѧϧ΃ ϢѧϠϋ΍ϭ ΐѧΘϜϟ΍ Ϧѧϣ ϝϮѧλϷ΍ έάΣΎϓ ϪϴϠϋϭ
Ϣѧγ ΎѧϬϧΈϓ ˬΔѧϋΪΘΒϤϟ΍ ΐѧΘϛ ΎϤϴѧγ ϻ ˬΔѧϴ΋ΎΜϐϟ΍ ΐѧΘϜϟΎΑ ϙήѧϜϓ ϰѧϠϋ εϮѧθΗϭ ϚѧΘΒΘϜϣ ήθΤΗ
.ϊϗΎϧ
:ϚΘΒΘϜϣ ϡ΍Ϯϗ
ˬϡΎѧѧѧϜΣϷ΍ ϞѧѧѧϠϋ ϰѧѧѧϠϋ ϪѧѧѧϘϔΘϟ΍ϭ ϝϻΪΘѧѧѧγϻ΍ ΔѧѧѧϘϳήσ ϰѧѧѧϠϋ ΔΟϮѧѧѧδϨϤϟ΍ ΐѧѧѧΘϜϟΎΑ ϚѧѧѧϴϠϋ
ϪѧϤΣέ ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη :ϦϴΨϴθϟ΍ ΐΘϛ ΎϬϠΟ΃ Ϧϣϭ ˬϞ΋ΎδϤϟ΍ έ΍ήγ΃ ϰϠϋ ιϮϐϟ΍ϭ
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΔϳίϮΠϟ΍ Ϣϴϗ ϦΑ΍ ϩάϴϤϠΗϭ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍
:ΐΘϛ ΪόΑ Ϧϣϭ ϞΒϗ Ϧϣ ϚϟΫ ϲϓ ΓΩΎΠϟ΍ ϰϠϋϭ
.³ΪϴϬϤΘϟ΍³ϪΒΘϛ ϞΟ΃ϭ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ463 ΔϨγ ϡ) ήΒϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍‘ -1
.³ϰϨϐϤϟ΍ ϪΒΘϛ α΃έ΃ϭ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ620 ΔϨγ ϡ) Ϫϣ΍Ϊϗ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍‘ -2
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ748 ΔϨγ ϡ) ϲΒϫάϟ΍ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍‘ -3
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ774 ΔϨγ ϡ) ήϴΜϛ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍‘ -4
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ795 ΔϨγ ϡ) ΐΟέ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍‘ -5
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ852 ΔϨγ ϡ) ήΠΣ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍‘ -6
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ1250 ΔϨγ ϡ) ϲϧΎϛϮθϟ΍ φϓΎΤϟ΍‘ -7
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ1206 ΔϨγ ϡ) ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ΪϤΤϣ ϡΎϣϹ΍‘ -8
.³ΔϴϨδϟ΍ έέΪϟ΍³ ΎϬόϤΟ΃ Ϧϣϭ ΓϮϋΪϟ΍ ˯ΎϤϠϋ ΐΘϛ‘ -9
ϞΒѧγ³ ϊϓΎѧϨϟ΍ ΔѧΑΎΘϛ ΎϤϴѧγ ϻ ˬϰϟΎѧόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ1182 ΔϨγ ϡ) ϲϧΎόϨμϟ΍ Δϣϼόϟ΍‘ -10
.³ϡϼδϟ΍
1
. ϥΎΒΣ ϦΑϻ (70ι)³˯ϼϘόϟ΍ Δοϭέ ³ϭ ˬϢϬϣ (80-79ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ) ϯήΟ϶ϟ ³˯ΎΑήϐϟ΍³:ήψϧ΍ -
2
. Δϔϳήσ ΕΎϳΎϜΣϭ Δϔϳήχ έΎΒΧ΃ ΎϤϬϴϔϓ (81ι)³ΓΩΎόδϟ΍ έ΍Ω ΡΎΘϔϣ ³ϭ ˬϢϬϣ (69-68ι)³ϦϴΒΤϤϟ΍ Δοϭέ :ήψϧ΍ -

1
.ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ (˰ϫ1307 ΔϨγ ϡ) ϲΟϮϨϘϟ΍ ϥΎΧ ϦδΣ ϖϳΪλ Δϣϼόϟ΍‘ -11
ΎϤϴѧѧѧγ ϻ ϰϟΎѧѧѧόΗ Ϳ΍ ϪѧѧѧϤΣέ (˰ѧѧѧϫ1393 ΔϨѧѧѧγ ϡ) ϲτϴϘϨѧѧѧθϟ΍ ϦϴѧѧѧϣϷ΍ ΪѧѧѧϤΤϣ Δѧѧѧϣϼ όϟ΍‘ -12
.³ϥΎϴΒϟ΍ ˯΍Ϯο΃³:ΔΑΎΘϛ
:ΏΎΘϜϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍
ΔѧѧϣΪϘϤϟ΍ ϥϮѧѧϜΗ Ύѧѧϣ ΍˱ήѧѧϴΜϛϭ ˬϪѧѧϴϓ ΔѧѧϔϟΆϣ Ρϼτѧѧλ΍ ϑήѧѧόΗ ϰѧѧΘΣ ΏΎѧѧΘϛ Ϧѧѧϣ ΪϔΘѧѧδΗ ϻ
.ϪΘϣΪϘϣ Γ˯΍ήϘΑ ΏΎΘϜϟ΍ Ϧϣ ΃ΪΑΎϓ ˬϚϟΫ Ϧϋ ΔϔηΎϛ
:ϪϨϣϭ
Γ˯΍ήѧѧϗ ϭ΃ ˬ˱΍ΩήѧѧΟ ϪѧѧϴϠϋ ήѧѧϤΗ ϥ΃ ΪѧѧόΑ ϻ· ϚѧѧΘΒΘϜϣ ϲѧѧϓ ϪѧѧϠΧΪΗ ϼѧѧϓ ˭˱Ύѧ ΑΎΘϛ ΕΰѧѧΣ ΍Ϋ·
ϥΎѧϣί ήѧϣ ΎѧϤΑήϓ ˬΔѧΒΘϜϤϟ΍ ϲѧϓ ϪѧϨϓ ϊѧϣ ϪѧΘϠόΟ ϥ· Ύѧϣ΃ ˬϪѧϨϣ ϊѧο΍Ϯϣϭ ˬϪѧγήϬϓϭ ˬϪΘϣΪϘϤϟ
.ϖϓϮϤϟ΍ Ϳ΍ϭ ΏήΠϣ ΍άϫϭ ˬϪϴϓ ήψϨϟ΍ ϥϭΩ ήϤόϟ΍ ΕΎϓϭ
:ΔΑΎΘϜϟ΍ ϡΎΠϋ·
:έϮϣ΄Α ϚϟΫϭ ˬΎϬΘϤΠϋ Δϟ΍ίΈΑ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϢΠϋ΄ϓ ΖΒΘϛ ΍Ϋ·
.ςΨϟ΍ ΡϮοϭ‘ -1
:ΎϬϤϫ΃ Ϧϣ ΓήϴΜϛ ΕΎϔϟΆϣ ΍άϫ ϲϓϭ .(˯ϼϣϹ΍) Ϣγήϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ˯Ϯο ϰϠϋ ϪϤγέ‘ -2
.1ϰϟ·ϭ ϦϴδΤϟ³ ˯ϼϣϹ΍ ΏΎΘϛ
.2ϥϭέΎϫ ΪϤΤϣ ϡϼδϟ΍ ΪΒόϟ ³˯ϼϣϹ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ´
.3ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϢϬϤΣέ ˬϰϤηΎϬϠϟ³ ϢϠόϟ΍ ΩήϔϤϟ΍´
.4ϞϤϬϤϠϟ ϝΎϤϫϹ΍ϭ ϢΠόϤϠϟ ςϘϨϟ΍‘ -3
.ϞϜθϳ ΎϤϟ ϞϜθϟ΍‘ -4
5
. ΚϳΪΣ ϭ΃ Δϳ΁ ήϴϏ ϲϓ ϢϴϗήΘϟ΍ ΕΎϣϼϋ ΖϴΒΜΗ‘ -5

.ϢϠϘϟ΍ έ΍Ω / ΕϭήϴΑ (˰ϫ1405) ϡΎϋ έϮλ ϢΛ ϊΒσ - 1
2
.ΔόΑ΍ήϟ΍ ΔόΒτϟ΍ (˰ϫ 1399) ϡΎϋ ήμϤΑ ϰΠϧΎΨϟ΍ ϊ Βσ -
3
. ήμϤΑ ϯήΒϜϟ΍ ΔϳέΎΨΒϟ΍ ΔΒΘϜϤϟ΍ ˬϥϭήθόϟ΍ϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔόΒτϟ΍ -
4
.ϩΎΒΘηϻ΍ ϰϟ· ϯΩΆϳ ϙήΘϟ΍ ϥϷ -
. ˰ϫ1330 ϡΎϋ ϊΒσ ˬΎηΎΑ ϰϛί ΪϤΣ΃ ˬ ³ϪΗΎϣϼϋϭ ϢϴϗήΘϟ ΍³- 5

1
 T"  
 !+[*
:ΔψϘϴϟ΍ ϢϠΣ
ϥΈѧϓ ˬϦϘΘѧΗ Ϣѧϟ Ύѧϣ ϥΎѧϘΗ· ϭ΃ ˬϢѧϠόΗ Ϣѧϟ ΎѧϤϟ ϢϠόϟ΍ ϲϋΪΗ ϥ΄Α ϪϨϣϭ ˬ (ΔψϘϴϟ΍ ϢϠΣ)ϭ ϙΎϳ·
.ϢϠόϟ΍ Ϧϋ ϒϴΜϛ ΏΎΠΣ ϮϬϓ ˬΖϠόϓ
.1³ήΒη ΎΑ΃³ ϥϮϜΗ ϥ΃ έάΣ΍
ήΒѧθϟ΍ ϲѧϓ ϞѧΧΩ Ϧѧϣϭ ήѧΒϜΗ ˬϝϭϷ΍ ήΒθϟ΍ ϲϓ ϞΧΩ Ϧϣ ˬέΎΒη΃ ΔΛϼΛ ϢϠόϟ΍ :Ϟϴϗ ΪϘϓ
.ϢϠόϳ Ύϣ Ϫϧ΃ ϢϠϋ ˬΚϟΎΜϟ΍ ήΒθϟ΍ ϲϓ ϞΧΩ Ϧϣϭ ϊο΍ϮΗ ˬϰϧΎΜϟ΍
:Ϟϫ΄Θϟ΍ ϞΒϗ έΪμΘϟ΍
.ϞϤόϟ΍ϭ ϢϠόϟ΍ ϲϓ Δϓ΁ Ϯϫ ˬϞϫ΄Θϟ΍ ϞΒϗ έΪμΘϟ΍ έάΣ΍
.Ϫϧ΍ϮϬϟ ϯΪμΗ ΪϘϓ ˬϪϧ΍ϭ΃ ϞΒϗ έΪμΗ Ϧϣ :Ϟϴϗ Ϊϗϭ
:ϢϠόϟΎΑ ήϤϨΘϟ΍
ϲѧϓ ϥΎѧϛ ΍ΫΈѧϓ ˬϦϴΘϟ΄ѧδϣ ϭ΃ Δϟ΄ѧδϣ ϊѧΟ΍ήϳ ˬϢѧϠόϟ΍ Ϧѧϣ ϥϮѧδϠϔϤϟ΍ ϪѧΑ ϰϠѧδΘϳ Ύϣ έάΣ΍
ΎѧϬϠϗ΃ ˬΓ˯Ϯѧγ Ϧѧϣ ΍άϫ ϲϓ Ϣϛϭ !ϪϤϠϋ ήϬψϴϟ ˬΎϤϬϴϓ ΚΤΒϟ΍ έΎΛ΃ ˬϪϴϟ· έΎθϳ Ϧϣ Ϫϴϓ βϠΠϣ
.ϪΘϘϴϘΣ ϥϮϤϠόϳ αΎϨϟ΍ ϥ΃ ϢϠόϳ ϥ΃
.ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ Ϳ ΪϤΤϟ΍ϭ ˬ³ϢϟΎόΘϟ΍³ ΏΎΘϛ ϲϓ ΎϬϟ Ε΍ϮΧ΃ ϊϣ ϩάϫ ΖϨϴΑ Ϊϗϭ
:ΪϏΎϜϟ΍ ήϴΒΤΗ
ϱάѧϟ΍ϭ ˬ2ΔѧϴϧΎϤΜϟ΍ ϒϴϟ΄ѧΘϟ΍ ΪѧλΎϘϣ ϲѧϓ ω΍ΪѧΑϹ΍ Ϧϣ ϲϟΎΨϟ΍ ϒϴϟ΄Θϟ΍ Ϧϣ έάΤϟ΍ ϥϮϜϳ ΎϤϛ
ϝΎѧϤΘϛ΍ϭ ˬϪѧΗ΍ϭΩ΃ ϝΎϤϜΘѧγ΍ ϞѧΒϗ ϒϴϨѧμΘϟΎΑ ϝΎϐΘѧηϻ΍ Ϧѧϣ έάѧΤϟΎϓ3"ΪѧϏΎϜϟ΍ ήϴΒΤΗ³ ϪΘϳΎϬϧ
.΍˱έΎϨη ϪΑ ϯΪΒΗϭ ΍˱έΎϋ ϪΑ ϞΠδΗ ϚϧΈϓ ˬϚΧΎϴη΃ Ϊϳ ϰϠϋ ΝϮπϨϟ΍ϭ ˬϚΘϴϠϫ΃
ˬϪѧϓ΍ήόϣ ΕΩΪόΗϭ ˬϪΗ΍ϭΩ΃ ϞϤϜΘγ΍ϭ ˬϪΘϴϠϫ΃ ΖϣΎϗ ϦϤϟ ϊϓΎϨϟ΍ ϒϴϟ΄ΘϟΎΑ ϝΎϐΘηϻ΍ Ύϣ΃
΍˱έΎϛάΘѧγ΍ϭ ˬϪΗ΍ήѧμΘΨϤϟ Ύ˱ѧψϔΣϭ ˬϪѧΗϻϮτϤϟ ΍˱ΩήѧΟϭ ΔόϟΎτϣϭ ΔόΟ΍ήϣϭ ΎΜΤΑ ϪΑ αήϤΗϭ
.˯ϼπϔϟ΍ Ϧϣ ˯ϼΒϨϟ΍ ϪΑ ϡϮϘϳ Ύϣ Ϟπϓ΃ Ϧϣ ϮϬϓ ˬϪϠ΋ΎδϤϟ
:ΐϴτΨϟ΍ ϝϮϗ βϨΗ ϻϭ
.³αΎϨϟ΍ ϰϠϋ Ϫοήόϳ ϖΒσ ϰϠϋ ϪϠϘϋ ϞόΟ ΪϘϓ ˬϒϨλ Ϧϣ´

:ϚϘΒγ Ϧϣ Ϣϫϭ Ϧϣ ϚϔϗϮϣ
ϥΈѧϓ ˬςϘϓ Δϟ΄δϤϟ΍ ΢ϴΤμΘϟ ϪΑ Ρήϓ΍ ϦϜϟϭ ˬϪϨϣ ςΤϠϟ ϪΑ ΡήϔΗ ϼϓ ˬϢϟΎόϟ ϢϫϮΑ Εήϔχ ΍Ϋ·
.ϢϬϨϣ ϦϳήΜϜϤϟ΍ ΎϤϴγ ϻ ϡΎϫϭ΃ϭ ρϼϏ΃ Ϫϟϭ ϻ· ϡΎϣ· Ϧϣ Ύϣ Ϫϧ΄Α ϡΰΠϳ ΩΎϜϳ ϒμϨϤϟ΍

1
.(65ι)³ϢϠϜΘϤϟ΍ϭ ϊϣΎδϟ΍ ΓήϛάΗ ³-
2
.ϢϬϣ (288/2)³αϮϣ΍ήϟ΍ Γ˯Ύο· ³:ϲϓ Ύϫήϛάϟ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϞδϠδΗ ήψϧ΍ϭ ˬ "αϭήόϟ΍ ςϘϧ³:ϲϓ ΐδΣ ϦΑ ΎϫήϛΫ Ϧϣ ϝϭ΃ -
3
.Ώήόϣ ϲγέΎϓ :αΎσήϘϟ΍ Ϯϫ -

1
ϪѧΑ ΙΪѧΤϴϓ ΎѧϣΎϛί ΐѧτϳ ϥ΃ Ϊѧϳήϳ³ ϢϟΎѧόΘϣ ϻ· ˬκϘϨѧΘϠϟ ϪѧΑ Ρήѧϔϳϭ ΍άϬΑ ΐϐθϳ Ύϣϭ
.1"Ύϣ΍άΟ
ήѧϴΜϳ ϻ ϦѧϜϟ ˬϪϠѧπϓϭ ϪѧϤϠϋ ήѧΤΑ ϲѧϓ ήѧϤϏ ϡΎѧϣϹ ϊϗϭ Ϣϫϭ ϭ΃ ΄τΧ ϰϠϋ ϪϨΒϳ ˬϢόϧ
.ϪϠΜϣ Ϯϫ Ϧϣ ϪΑ ήΘϐϴϓ ϪϴϠϋ ςΤϟ΍ϭ ϪϨϣ κϘϨΘϟΎΑ ϪϴϠϋ Ξϫήϟ΍
:2ΕΎϬΒθϟ΍ ϊϓΩ
ϰѧϠϋ ΎѧϫΩ΍ήϳ·ϭ ϪΒѧθϟ΍ ΓέΎѧΛ· ΐѧϨΘΟΎϓ ˬΎѧϬϴϠϋ Ωήѧϳ Ύѧϣ ϰϘϠΘΗ ϪΠϨϔδϟΎϛ ϚΒϠϗ ϞόΠΗ ϻ
± ΐѧѧτΤϟ΍ ΔѧѧϟΎϤΣ ΎѧѧϬϴϘϠϳ ϡ ήѧѧΜϛ΃ϭ ˬΔϔϴόѧѧο ΏϮѧѧϠϘϟ΍ϭ ˬΔѧѧϓΎτΧ ϪΒѧѧθϟΎϓ ˬϙήѧѧϴϏ ϭ΃ Ϛѧѧδϔϧ
.ϢϬϗϮΘϓ ± ΔϋΪΘΒϤϟ΍
:ϦΤϠϟ΍ έάΣ΍
ϑϮѧϗϭϭ ϕϭΫ ˯Ύϔѧλϭ ˬΔѧϟϼΟ ϦѧΤϠϟ΍ ϡΪѧϋ ϥΈѧϓ ˬΐѧΘϜϟ΍ϭ φϔϠϟ΍ ϲϓ ϦΤϠϟ΍ Ϧϋ ΪόΘΑ΍
:ϲϧΎΒϤϟ΍ Δϣϼδϟ ϲϧΎόϤϟ΍ Ρϼϣ ϰϠϋ
:ϝΎϗ Ϫϧ΃ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ήϤϋ Ϧόϓ
3
. "Γ˯ϭήϤϟ΍ ϲϓ ΪϳΰΗ ΎϬϧΈϓ ˭ΔϴΑήόϟ΍ ΍ϮϤϠόΗ"

.4ϦΤϠϟ΍ ϰϠϋ ϢϫΩϻϭ΃ ϥϮΑήπϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΃ ϒϠδϟ΍ Ϧϣ ΔϋΎϤΟ Ϧϋ Ωέϭ Ϊϗϭ
:ϝΎϗ ϲΒΣήϟ΍ Ϧϋ5 ΐϴτΨϟ΍ ΪϨγ΃ϭ
έΎѧѧλ ˭ήѧѧΧ΁ ϥΎѧѧΤϟ ϥΎѧѧΤϠϟ΍ Ϧѧѧϋ ΐѧѧΘϜϓ ˬϥΎѧѧΤϟ ΐѧѧΘϛ ΍Ϋ· :ϝϮѧѧϘϳ ΎϨΑΎΤѧѧλ΃ ξѧѧόΑ ΖόϤѧѧγ"
!´6ΔϴγέΎϔϟΎΑ ΚϳΪΤϟ΍
:7ΩήΒϤϟ΍ Ϊθϧ΃ϭ
ϦϜϟϷ΍ ϥΎδϟ Ϧϣ ςδΒϳ ϮΤϨϟ΍
ϦΤϠϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϪϣήϜΗ ˯ήϤϟ΍ϭ
ΎϬϠΟ΃ ϡϮϠόϟ΍ Ϧϣ ΕΩέ΃ ΍ΫΈϓ
8
ϦδϟϷ΍ ϢϴϘϣ ΎϬϨϣ ΎϬϠΟ΄ϓ
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ΓήϤϴΨϣ ϦΑ ϢγΎϘϟ΍ ϝϮϘΑ ϞϔΤΗ ϼϓ ˭ϪϴϠϋϭ
."ϲϐΑ ϩήΧ΁ϭ ˬϞϐη Ϫϟϭ΃ :ϮΤϨϟ΍ ϢϠόΗ´
:ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϲϓΎΤϟ΍ ήθΑ ϝϮϘΑ ϻϭ
.΍˱ήϤϋ Ϊϳί Ώήο Ϟϗ :ϝΎϗ ˬϞο΃ :ϝΎϗ ϮΤϨϟ΍ ϢϠόΗ :Ϫϟ Ϟϴϗ ΎϤϟ"

1
. ΐϏ΍ήϠϟ ³ΔϏϼΒϟ΍ ϊϤΠϣ ³-
2
.(153ι )³ΓΩΎόδϟ΍ έ΍Ω ΡΎΘϔϣ -
3
. ΐϴτΨϠϟ (25/2)³ϊϣΎΠϟ΍³-
4
.(28ˬ29/2)³ϊϣΎΠϟ΍ -
5
.(28/2) ϊϣΎΠϟ΍ -
6
.(28/2) ϊϣΎΠϟ΍ -
7
.(28/2)ϊϣΎΠϟ΍ -
8
. ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ . Δϟϵ΍ ϡϮϠϋ ϰϟ· ΔΒδϧ ΎϨϫ ΔϟϼΠϟ΍ ϦϜϟ ˬΪϴΣϮΘϟ΍ ϢϠϋ ϡϮϠόϟ΍ ϞΟ΃ ϥ΃ Ϧϣ ΩήΒϤϟ΍ ϩΪθϧ΃ Ύϣ ϰϠϋ ΐϴϘόΗ ˯ΎϤϠόϟ΍ ξόΒϟ -

1
.ϊѧοϭ Ϟѧλ΃ ΍άѧϫ ΎѧϤϧ·ϭ ϪΑήο Ύϣ !ήμϧ ΎΑ΃ Ύϳ :ϝΎϗ ˮϪΑήο Ϣϟ !ϲΧ΃ Ύϳ :ήθΑ ϝΎϗ
."Ϫϴϓ ϲϟ ΔΟΎΣ ϻ ˬΏάϛ Ϫϟϭ΃ ΍άϫ :ήθΑ ϝΎϘϓ
."ϞϤόϟ΍ ϢϠόϟ΍ ˯ΎπΘϗ΍³ϲϓ ΐϴτΨϟ΍ ΎϤϫ΍ϭέ
:ϱήϜϔϟ΍ νΎϬΟϹ΍
.ΎϬΟϮπϧ ϞΒϗ ΓήϜϔϟ΍ Ν΍ήΧΈΑ ˭(ϱήϜϔϟ΍ νΎϬΟϹ΍) έάΣ΍
:1ΓΪϳΪΠϟ΍ ΕΎϴϠϴ΋΍ήγϹ΍
Ϊѧѧη΃ ϲѧѧϬϓ ˭ϯέΎѧѧμϧϭ ΩϮѧѧϬϳ Ϧѧѧϣ ˭ϦϴϗήѧѧθΘδϤϟ΍ ΕΎѧѧΜϔϧ ϲѧѧϓ ΓΪѧѧϳΪΠϟ΍ ΕΎϴϠϴ΋΍ήѧѧγϹ΍ έάѧѧΣ΍
ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϥΎϴΒΑ Ύϫήϣ΃ ΢οϭ Ϊϗ ϩάϫ ϥΈϓ ˭ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎϴϠϴ΋΍ήγϹ΍ Ϧϣ ΍˱ήτΧ Ϣψϋ΃ϭ ΔϳΎϜϧ
ήѧϜϔϟ΍ ϰѧϟ· ΔΑήѧδΘϤϟ΍ ΓΪѧϳΪΠϟ΍ Ύѧϣ΃ ˬΎѧϬϴϓ ϝϮϘϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ήθϧϭ ˬΎϬϨϣ ϒϗϮϤϟ΍ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍
ΪѧѧϤϟ΍ ΢Βѧѧϛϭ ˬξόΒѧѧΑ ϪѧѧπόΑ ϢϟΎѧѧόϟ΍ ϝΎѧѧμΗ΍ϭ ΔϳέΎѧѧπΤϟ΍ ΓέϮѧѧΜϟ΍ ΏΎѧѧϘϋ΃ ϲѧѧϓ ϲϣϼѧѧγϹ΍
ˬΔϨѧѧγ ΎѧѧϬϨϋ ϦϴϤϠѧѧδϤϟ΍ ξѧѧόΑ ΕάѧѧΧ΃ Ϊѧѧϗϭ ˬϖϓΪѧѧΘϣ ˯ϼѧѧΑϭ ˬξѧѧΤϣ ήѧѧη ϲѧѧϬϓ ˭ϲϣϼѧѧγϹ΍
.Ύϫήη ϦϴϤϠδϤϟ΍ Ϳ΍ ϲϓϭ .ΎϬϴϓ ϊϘΗ ϥ΃ έάΣΎϓ ˬϥϭήΧ΁ ΎϬϟ ΡΎϨΠϟ΍ ξϔΧϭ
:2ϲτϧΰϴΒϟ΍ ϝΪΠϟ΍ έάΣ΍
ΔѧѧϜ΋ϼϤϟ΍ βϨѧѧΟ ϲѧѧϓ ϥϭέϭΎѧѧΤΘϳ ϥϮѧѧϴτϧΰϴΒϟ΍ ϥΎѧѧϛ ΪѧѧϘϓ ˬϞϴΌѧѧπϟ΍ ϭ΃ ˬϢϴѧѧϘόϟ΍ ϝΪѧѧΠϟ΍ ϱ΃
.ϢϬϤϫ΍Ω ϰΘΣ ϢϬΗΪϠΑ Ώ΍ϮΑ΃ ϰϠϋ ϭΪόϟ΍ϭ
.ϞϴΒδϟ΍ Ϧϋ Ϊμϳ ϞϴΌπϟ΍ ϝΪΠϟ΍ ΍άϜϫϭ
ΎϤϛ ˭ωέϮϟ΍ ΔϠϗ Ϧϣ Ϫϴϓ ϊγϮΘϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϝ΍ΪΠϟ΍ϭ ϡΎμΨϟ΍ ΓήΜϛ Ϧϋ ϒϜϟ΍ :ϒϠδϟ΍ ϱΪϫϭ
:ϥϮϟΩΎΠΘϳ Ύ˱ϣϮϗ ϊϤγ Ϋ· ϦδΤϟ΍ ϝΎϗ
."΍ϮϤϠϜΘϓ ˬϢϬϋέϭ Ϟϗϭ ˬϝϮϘϟ΍ ϢϬϴϠϋ ϒΧϭ ˬΓΩΎΒόϟ΍ ΍ϮϠϣ ˯ϻΆϫ"
.3"ΔϴϠΤϟ΍³ ϲϓ Ϣϴόϧ ϮΑ΃ϭ ˬ"Ϊϫΰϟ΍³ ΪϤΣ΃ ϩ΍ϭέ
:4ΎϬϴϠϋ ˯΍ήΒϟ΍ϭ ˯ϻϮϟ΍ ΪϘόϳ ΔϴΑΰΣ ϻϭ Δϴϔ΋Ύσ ϻ

:ϡϼδϟ΍ϭ ϡϼγϹ΍ ϯϮγ ΔϤγ ϢϬϟ βϴϟ ϡϼγϹ΍ Ϟϫ΃
Ϳ΍ ϰѧϟ· ωΩ΍ϭ ˬϞѧϤόϟ΍ ΐѧϠσ΍ϭ ˬϢѧϠόϟ΍ ΐѧϠσ΍ ˭ϚѧϤϠϋ ϲѧϓϭ Ϛѧϴϓ Ϳ΍ ϙέΎѧΑ !ϢѧϠόϟ΍ ΐϟΎσ Ύϴϓ
.ϒϠδϟ΍ ΔϘϳήσ ϰϠϋ ϰϟΎόΗ
ˬΔϘϴѧѧπϟ΍ ΐѧѧϟ΍ϮϘϟ΍ ϰѧϟ· Δόѧѧδϟ΍ Ϧѧϣ ΝήѧѧΨΘϓ ˬΕΎѧϋΎϤΠϟ΍ ϲѧѧϓ Ύ˱ѧΟϻϭ Ύ˱ѧΟ΍ήΧ ϦѧϜΗ ϻϭ
ϊѧѧѧϣ Ϳ΍ Ϊѧѧѧϳ ϥ·ϭ ˬΔѧѧѧϋΎϤΠϟ΍ Ϣѧѧѧϫ ϢϬόϴѧѧѧϤΟ ϥϮϤϠѧѧѧδϤϟ΍ϭ ˬ˱ΎѧѧΠϬϨϣϭ ΓΩΎѧѧѧΟ Ϛѧѧѧϟ ϪѧѧѧϠϛ ϡϼѧѧѧγϹΎϓ
.ϡϼγϹ΍ ϲϓ ΔϴΑΰΣ ϻϭ Δϴϔ΋Ύσ ϼϓ ˬΔϋΎϤΠϟ΍
ΔѧѧϠσΎΒϟ΍ ΐϫ΍άѧѧϤϟ΍ϭ ϒѧѧ΋΍Ϯτϟ΍ϭ ϕήѧѧϔϟ΍ ϦϴѧѧΑ Ύ˱ѧΑΎϬϧ ϥϮѧѧϜΘϓ ˬωΪѧѧμΘΗ ϥ΃ ͿΎѧѧΑ ϙάѧѧϴϋ΃ϭ
.ΎϬϴϠϋ ˯΍ήΒϟ΍ϭ ˯ϻϮϟ΍ ϥΎτϠγ ΪϘόΗ ˬΔϴϠϐϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ϭ
.(Ώ ΔΤϔλ) ϲγέΎϔϟ΍ ϝϼόϟ ΎϬϣέΎϜϣϭ ΔϴϣϼγϹ΍ Δόϳήθϟ΍ ΪλΎϘϣ - 1
.(280ι) ΐϴϛ΍ήΘϟ΍ ϢΠόϣ - 2
.³ϒϠΨϟ΍ ϰ Ϡϋ ϒϠδϟ΍ ϢϠϋ Ϟπϓ ³ ϲϓ ΐΟέ ϦΑ΍ φϓΎΤϟ΍ ϩήϛΫϭ - 3
-416 ˬ342/3 ϭ515 ˬ514 ˬ512/11 ϭ Ύπϳ΃ ϢϬϣ 154-46/4 ϭ ϢϬϣ ϮϬϓ416ˬ419-344ˬ415-341/3) ΔϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ϯϭΎΘϓ :ήψϧ΍ - 4
.(28/37 ϭ180 ± 179/36 ϭ ΎϬγήϬϓ421

1
Ύ˱ѧϓέΎϋ ˬΓήϴѧμΑ ϰϠϋ Ϳ΍ ϰϟ· ϮϋΪΗ ˬϦϨδϟ΍ ϊΒΘΗϭ ˬήΛϷ΍ ϮϔϘΗ ˭ΓΩΎΠϟ΍ ϰϠϋ ϢϠϋ ΐϟΎσ ϦϜϓ
.ϢϬΘϘΑΎγϭ ϢϬϠπϓ Ϟπϔϟ΍ ϞϫϷ
Ϣψϋ΃ Ϧϣ ϒϠδϟ΍ ΎϫΪϬόϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΔΛΪΤΘδϤϟ΍ ΐϟ΍ϮϘϟ΍ϭ Ε΍έΎδϤϟ΍ Ε΍Ϋ1ΔϴΑΰΤϟ΍ ϥ·ϭ
ΖϴѧθϏϭ ˬϲϣϼѧγϹ΍ ΩΎѧΤΗϻ΍ ϞΒΣ ΖϨϫϭ΃ ϢϜϓ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ Ϧϋ ϖϳήϔΘϟ΍ϭ ˬϢϠόϟ΍ Ϧϋ ϖ΋΍Ϯόϟ΍
.ϲη΍Ϯϐϟ΍ ΎϬΒΒδΑ ϦϴϤϠδϤϟ΍
ϻ· ϲѧϫ ΎѧϤϓ ˬΎϬϤΟΎϧ ήθϟΎΑ ϢΠϧϭ ˬΎϬϔ΋Ύσ ϑΎσ ϒ΋΍Ϯσϭ Ύ˱Α΍ΰΣ΃ Ϳ΍ ϚϤΣέ έάΣΎϓ
Ύѧϣ ϞѧΜϣ ϰѧϠϋ έΎѧμϓ ˬϚѧΑέ ϪѧϤΣέ Ϧѧϣ ϻ· ˭˱΍έΪѧϫ ϪѧϗήϔΗϭ ˬ˱΍έΪѧϛ ˯ΎϤϟ΍ ϊϤΠΗ ˭ΐϳίΎϴϤϟΎϛ
.ϢϬϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ϪΑΎΤλ΃ϭ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϪϴϠϋ ϥΎϛ
:2ΔϳΩϮΒόϟ΍ Ϟϫ΃ Δϣϼϋ ΪϨϋ ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϪϤΣέ ϢϴϘϟ΍ ϦΑ΍ ϝΎϗ
ΪϨϋ ϪΑ ϥϮϓήόϳ ϢγΎΑ ΍ϭήϬΘθϳ Ϣϟ:ϱ΃ ˭"Ϣγ΍ ϰϟ· ΍ϮΒδϨϳ Ϣϟϭ³:ϪϟϮϗ :ΔϴϧΎΜϟ΍ Δϣϼόϟ΍"
.ϖϳήτϟ΍ ϞϫϷ Ύ˱ϣϼϋ΃ ΕέΎλ ϲΘϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ Ϧϣ αΎϨϟ΍
Ϧѧѧϣ ϩήѧѧϴϏ ϥϭΩ ϪѧѧΑ ϥϮѧѧϓήόϴϓ ˬϪϤѧѧγ΍ ϢϬϴѧѧϠϋ ϱήѧѧΠϳ ΪѧѧΣ΍ϭ ϞѧѧϤόΑ ΍ϭΪѧѧϴϘΘϳ Ϣѧѧϟ ϢϬϧΈѧѧϓ ˭˱Ύѧπϳ΃ϭ
.ΓΪϴϘϣ ΔϳΩϮΒϋ ϲϫϭ ˬΔϳΩϮΒόϟ΍ ϲϓ Δϓ΁ ΍άϫ ϥΈϓ ˭ϝΎϤϋϷ΍
ϪѧϧΈϓ ˭ΎϬ΋ΎϤѧγ΃ ϲϧΎѧόϣ Ϧѧϣ Ϧϴѧόϣ ϢѧγΎΑ ΎϬΒΣΎѧλ ϑήѧόϳ ϼѧϓ ˭ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϳΩϮΒόϟ΍ Ύϣ΃ϭ
ϢѧѧϬόϣ Ώήѧѧπϳ ΐϴѧμϧ ΔѧѧϳΩϮΒϋ Ϟѧϫ΃ Ϟѧѧϛ ϊѧϣ ϪѧѧϠϓ ˬΎѧϬϋ΍Ϯϧ΃ ϑϼΘѧѧΧ΍ ϰѧϠϋ ΎϬϴϋ΍Ϊѧѧϟ ΐѧϴΠϣ
ϞѧΑ ˬϲΣϼτѧλ΍ ϲόοϭ ϖϳήσ ϻϭ ˬϱΰΑ ϻϭ Ϣγ΍ ϻϭ ˬΓέΎη· ϻϭ ϢγήΑ ΪϴϘΘϳ ϼϓ ˭ϢϬδΑ
:ϝΎϗ ˮϪΨϴη Ϧϋ ϞΌγ ϥ·
Ϧѧѧϋϭ .ϯϮѧѧϘΘϟ΍ αΎѧѧΒϟ :ϝΎѧѧϗ ˮϪѧѧΘϗήΧ Ϧѧѧϋϭ .ωΎѧѧΒΗϷ΍ :ϝΎѧѧϗ ˮϪѧѧϘϳήσ Ϧѧѧϋϭ .ϝϮѧѧγήϟ΍
ϪѧσΎΑέ Ϧѧϋϭ .(ϪѧϬΟϭ ϥϭΪѧϳήϳ) :ϝΎѧϗ ˮϪѧΒϠτϣϭ ϩΪѧμϘϣ Ϧѧϋϭ .ΔϨѧδϟ΍ ϢϴѧϜΤΗ :ϝΎϗ ˮϪΒϫάϣ
ϭΪѧϐϟΎΑ ΎѧϬϴϓ Ϫѧϟ ΢Βѧδϳ ϪϤѧγ΍ ΎѧϬϴϓ ήϛάѧϳϭ ϊѧϓήΗ ϥ΃ Ϳ΍ ϥΫ΃ ΕϮѧϴΑ ϲѧϓ ) :ϝΎѧϗ ˮϩΎϜϧΎΧ Ϧϋϭ
Ϧѧϋϭ .(ΓΎѧϛΰϟ΍ ˯ΎΘϳ·ϭ Γϼμϟ΍ ϡΎϗ·ϭ Ϳ΍ ήϛΫ Ϧϋ ϊϴΑ ϻϭ ΓέΎΠΗ ϢϬϴϬϠΗ ϻ ϝΎΟέ ϝΎλϵ΍ϭ
:ϝΎϗ ˮϪΒδϧ

ϩ΍Ϯγ ϲϟ Ώ΃ ϻ ϡϼγϹ΍ ϲΑ΃
ϢϴϤΗ ϭ΃ βϴϘΑ ΍ϭήΨΘϓ΍ ΍Ϋ·
ˬ˯ΎѧѧϤϟ΍ ΩήѧѧΗ ˬΎϫ΅ΎϘѧѧγϭ Ύϫ΅΍άѧѧΣ ΎѧѧϬόϣ ˮΎѧѧϬϟϭ ϚѧѧϟΎϣ³:ϝΎѧѧϗ ˮϪΑήѧѧθϣϭ ϪѧѧϠϛ΄ϣ Ϧѧѧϋϭ
."ΎϬΑέ ϰϘϠΗ ϰΘΣ ˬήΠθϟ΍ ϰϋήΗϭ
Ζϣήμϧ΍ϭ ήϤόϟ΍ ϲπϘΗ ϩΎΗήδΣ΍ϭ
ϞδϜϟ΍ϭ ΰΠόϟ΍ ϝΫ ϦϴΑ ϪΗΎϋΎγ
Ϊϗϭ ΓΎΠϨϟ΍ ΏέΩ ΍ϭάΧ΃ Ϊϗ ϡϮϘϟ΍ϭ
ϞϬϣ ϰϠϋ ϰϠϋϷ΍ ΐϠτϤϟ΍ ϰϟ· ΍ϭέΎγ

1
Ϊ΋΍ϭί Ϊ΋΍Ϯϓ ϪϤϗήϟ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ϢϜΣ ϲϓϭ -
2
.(172/3)³ϦϴϜϟΎδϟ΍ Νέ΍Ϊϣ ³-

1
ˬϩΪѧѧϨϋ ΄ѧѧΒΨϳ Ύѧѧϣ :ϚѧѧϠϤϟ΍ ή΋ΎѧѧΧΫ ˭³΍ϮϧΎѧѧϛ ΚѧѧϴΣ Ϳ΍ ή΋ΎѧѧΧΫ ϚѧѧΌϟϭ΃"³ϪѧѧϟϮϗ³:ϝΎѧѧϗ ϢѧѧΛ
.ϪΗΎϤϬϣϭ ϪΠ΋΍ϮΤϟ ϩήΧάϳ Ύϣ :ϞΟήϟ΍ ΓήϴΧΫ Ϛϟάϛϭ ˭ΪΣ΃ ϞϜϟ ϪϟάΒϳ ϻϭ ˬϪΗΎϤϬϤϟ ϩήΧάϳϭ
ϢѧγήΑ ϦϳΰѧϴϤΘϣ ϻϭ ˬϢϬϴѧϟ· έΎѧθϣ ήѧϴϏ ˬϢϬΑΎΒγ΄Α αΎϨϟ΍ Ϧϋ ϦϳέϮΘδϣ ΍ϮϧΎϛ ΎϤϟ ˭˯ϻΆϫϭ
ΔѧѧѧϟΰϨϤΑ ΍ϮϧΎѧѧѧϛ ˭ϱί ϭ΃ Φϴѧѧѧη ϭ΃ ΐϫάѧѧѧϣ ϭ΃ ϖѧѧѧϳήσ Ϣѧѧѧγ΍ ϰѧѧѧϟ· ϦϴΒѧѧѧδΘϨϣ ϻϭ ˬαΎѧѧѧϨϟ΍ ϥϭΩ
.Γ˯ϮΒΨϤϟ΍ ή΋ΎΧάϟ΍
ϡϭΰѧϟϭ ˬΎϬΑ ΪϴϘΘϟ΍ϭ ϡϮγήϟ΍ ΖΤΗ ΎϬϠϛ ΕΎϓϵ΍ ϥΈϓ ˭ΕΎϓϵ΍ Ϧϋ ϖϠΨϟ΍ ΪόΑ΃ ˯ϻΆϫϭ
.ΔΛΩΎΤϟ΍ Δϟϭ΍ΪΘϤϟ΍ ωΎοϭϷ΍ϭ ˬΔϴΣϼτλϻ΍ ϕήτϟ΍
.ϥϭήόθϳ ϻ Ϣϫϭ ˬͿ΍ Ϧϋ ϖϠΨϟ΍ ήΜϛ΃ Ζότϗ ϲΘϟ΍ ϲϫ ϩάϫ
ϻ· ± Ϣѧѧϫϭ ˬͿ΍ ϰѧѧϟ· ήϴѧѧδϟ΍ϭ ˬΓΩ΍έϹ΍ϭ ΐѧѧϠτϟΎΑ ϥϮѧѧϓϭήόϤϟ΍ Ϣѧѧϫ ΎѧѧϬϠϫ΃ ϥ΃ ΐ ѧΠόϟ΍ϭ
.ΩϮϴϘϟ΍ϭ ϡϮγήϟ΍ ϚϠΘΑ Ϳ΍ Ϧϋ ϥϮϋϮτϘϤϟ΍ ± ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΪόΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍
."ΔϨδϟ΍³ ϯϮγ Ϫϟ Ϣγ΍ ϻ Ύϣ :ϝΎϘϓ ˮΔϨδϟ΍ Ϧϋ ΔϤ΋Ϸ΍ ξόΑ ϞΌγ Ϊϗϭ
.Ύϫ΍Ϯγ Ϫϴϟ· ϥϮΒδϨϳ Ϣγ΍ ϢϬϟ βϴϟ ΔϨδϟ΍ Ϟϫ΃ ϥ΃ :ϲϨόϳ
ϭ΃ ˬϩήѧϴϏ ϲѧϓ βѧϠΠϳ ϻ ϥΎѧϜϣ ϲѧϓ αϮϠΠϟΎѧΑ ϭ΃ ˬϩήѧϴϏ αΎѧΒϠΑ ΪϴϘΘϳ Ϧϣ αΎϨϟ΍ ϦϤϓ
ΎѧϫήϴϐΑ ΪѧΒόΘϳ ϻ ΔѧϨϴόϣ ΓΩΎѧΒϋ ϭ΃ ˬΎѧϤϬϨϋ ΝήΨϳ ϻ ΔΌϴϫϭ ϱΰΑ ϭ΃ ˬΎϫήϴϏ ϰθϤϳ ϻ Δϴθϣ
ϪϟϮѧγέϭ Ϳ΍ ϰѧϟ· Ώήϗ΃ ϥΎϛ ϥ·ϭ ϩήϴϏ ϰϟ· ΖϔΘϠϳ ϻ Ϧϴόϣ Φϴη ϭ΃ ˬΎϬϨϣ ϰϠϋ΃ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ
.ϪϨϣ
ϢϬΗΪѧϴϗ Ϊѧϗ ϪѧϨϋ ϥϭΩΪѧμϣ ˬϰѧϠϋ Ϸ΍ ΏϮϠτϤϟΎѧΑ ήѧϔψϟ΍ Ϧѧϋ ϥϮѧΑϮΠΤϣ ϢϬϠϛ ˯ϻΆϬϓ
ϝΰѧόϤΑ ΎѧϬϨϋ ΍ϮΤѧο΄ϓ ΔѧόΑΎΘϤϟ΍ ΪѧϳήΠΗ Ϧѧϋ ΕΎΣϼτλϻ΍ϭ ωΎοϭϷ΍ϭ ϡϮγήϟ΍ϭ Ϊ΋΍Ϯόϟ΍
ϢѧϠόϟ΍ Ϊѧόϳϭ ΐϠϘϟ΍ ώϳήϔΗϭ ΓϮϠΨϟ΍ϭ ΔοΎϳήϟΎΑ ΪΒόΘϳ ϢϫΪΣ΃ ϯήΘϓ ϝΰϨϣ ΪόΑ΃ ΎϬϨϣ ϢϬΘϟΰϨϣϭ
ϑϭήόϤϟΎѧѧΑ ήѧѧϣϷ΍ϭ Ϫѧѧϴϓ Γ΍ΩΎѧѧόϤϟ΍ϭ Ϳ΍ ϲѧѧϓ Γϻ΍ϮѧѧϤϟ΍ Ϫѧѧϟ ήѧѧϛΫ ΍ΫΈѧѧϓ ϖѧѧϳήτϟ΍ Ϧѧѧϋ Ϫѧѧϟ Ύ˱ѧ όσΎϗ
Ϧѧϣ ϩϮѧΟήΧ΃ ϚϟάѧΑ ϡϮѧϘϳ Ϧѧϣ ϢϬϨѧϴΑ ΍ϭ΃έ ΍Ϋ·ϭ ΍˱ήѧηϭ ϻ ˱ Ϯѧπϓ ϚѧϟΫ Ϊѧϋ ήѧϜϨϤϟ΍ Ϧϋ ϲϬϨϟ΍ϭ
.ΓέΎη· ήΜϛ΃ ΍ϮϧΎϛ ϥ·ϭ Ϳ΍ Ϧϋ αΎϨϟ΍ ΪόΑ΃ ˯ϻΆϬϓ ϢϬϴϠϋ ˱΍ήϴϏ ϩϭΪϋϭ ϢϬϨϴΑ
.ϢϠϋ΃ Ϳ΍ϭ
 ø0*K9?\$2 ‘ 
ϪѧѧΑ΍Ω΁ϭ ϢѧѧϠόϟ΍ ΐѧѧϟΎσ ΔѧѧϴϠΣ Ϧѧѧϣ ϼ
˱ Μѧѧϣ Ε΃ήѧѧσ ΖѧѧϨϛ ϥ· Ε΍ήѧѧδόϟ΍ ϢϛΎѧѧϳ·ϭ Ϳ΍ ΎѧѧϧΎϗϭ !ϲѧѧΧ΃ Ύѧϳ
:ΎϫΪϘϋ ϡΎψϨϟ ΓΪδϔϤϟ΍ ΎϬϣέ΍ϮΧ Ϣψϋ΃ Ϧϣ ϥ΃ ϢϠϋΎϓ ΎϬπϗ΍Ϯϧ Ϧϣ Ύ˱πόΑ ΖϤϠϋϭ
.ήδϟ΍ ˯Ύθϓ· ± 1
.ϦϳήΧ΁ ϰϟ· ϡϮϗ Ϧϣ ϡϼϜϟ΍ ϞϘϧ ϭ ± 2
.ΔϧΎδϠϟ΍ϭ ϒϠμϟ΍ ϭ ± 3
.Ρ΍ΰϤϟ΍ ΓήΜϛ ϭ ± 4
.ϦϴϨΛ΍ ϦϴΑ ΚϳΪΣ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ ϭ ± 5
.ΪϘΤϟ΍ ϭ ± 6
.ΪδΤϟ΍ ϭ ± 7

1
.Ϧψϟ΍ ˯Ϯγ ϭ ± 8
.ΔϋΪΘΒϤϟ΍ ΔδϟΎΠϣ ϭ ± 9
.ϡέΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ϰτΨϟ΍ ϞϘϧ ϭ -10
ϻ·ϭ ΖѧϠόϓ ϥΈѧϓ ΕΎѧϣήΤϤϟ΍ ϊѧϴϤΟ Ϧѧϋ ϙΎѧτΧ ήѧμϗ΍ϭ ΎѧϬΗ΍ϮΧ΃ϭ ϡΎΛϵ΍ ϩάϫ έάΣΎϓ
Ϛѧϴϟ· έΎѧθϳ ϢѧϠϋ ΐѧϟΎσ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ Ϛϟ ϥ΄ϓ ϡΎϤϧ ΏΎΘϐϣ ΏΎόϟ ϒϴϔΧ ΔϧΎϳΪϟ΍ ϖϴϗέ Ϛϧ΃ ϢϠϋΎϓ
.ϞϤόϟ΍ϭ ϢϠόϟΎΑ Ύ˱ϤόϨϣ ϥΎϨΒϟΎΑ
ϰϟϭϷ΍ϭ ΓήΧϵ΍ ϲϓ ΔΒϗΎόϟ΍ ϦδΣϭ ϯϮϘΘϟ΍ ϊϴϤΠϟ΍ ΢Ϩϣϭ ϰτΨϟ΍ Ϳ΍ ΩΪγ
.ϢϠγϭ ϪΒΤλϭ Ϫϟ΁ ϰϠϋϭ ΪϤΤϣ ΎϨϴΒϧ ϰϠϋ ϢϬϠϟ΍ ϰϠλϭ

1