P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

ד"סב השע תווצמב רובעי לאו גרהי ש תב מ ט

www.swdaf.com 1
םינואגה תובושת - אמק ןמיס ברעמו חרזמ ינואג
… ןמ תישקאדאו ןרכש דבאל אלש םדק ימימ ןוהלוכ לארשי הב וגהנ לודג רכש הב תיאד ןויכ תושר תיברע תלפתד ג"עאד
אתיירב םושמ אלטקל הישפנ ריסמ אק לאינדד ארק ןמ ישקא הוצמ יאה תיברע תלפת רמאד ןאמ לע אישוק יאדוו אהו
אתיל הבוח 'יפאד אתלמ לע הישפנ לאינד רסמ יכיה תושר שניא בייחמ הבוח תיברע תלפת רמאד ןאמל אישוק ןירתד אקוריפו
דולב הזתנ תיב תילעב ורמגו ונמנד תוצמ תלת ךנה לע הישפנ רסממל אדמש םושמ הישפנ לאינד רסמד אהו בר יתא יכד ןי
תעשב אלש אלא ש"ל ןנחוי ר"א דמשה 'יפא בר רמא קחצי בר רב הבר רמא 'ירמאו רובעי לאו גרהי דמשה תעשב לבא
רסמימל בייחימ אגהנמ לע ףאד יונשל 'יפא אתלימ אדהו יקמוס אה שבלמל יח םבוא שבלמל לארשי יליגרד אנסמד אתקרע
יא הישפנ לאינד רסמ יכה םופלד רמימל תיאד ןויכו הישפנ הישוק הל קרפ …

דמשה תרגיא
ו משה לכש עד .וב השעיש םדאל יוארש המו תודמשה ןיב דמשה הז ןינעמ יעיברה ןימה םיווצמ ויה םימכחה ןמזב ויהש תוד
וא םהינב תא ולומי אלו הרותב וקסעתי אלש ,דומלתב ורמאש ומכ ,השעמ תישע םב התיהו ,תווצמה לע רובעל םהב
ג"ירת םייקל םדא הצרי םאו ,דבלב רובדה תלוז ,השעמ תישע וביחתי אל דמשה הז םלואו .תודנ םהיתושנ תא ולעביש
םייקי רתסב תווצמ שא ןיאו , ביחמ וניא סנואה הז יכ ,סונא ךכב וניא אוהו ,תבש ללחיש סנוא אלב ומצע הרקה םא אלא ול ם
,דבלב רובדה אלא ,השעמ םדא םושל לצנהל קר ורמואה יפב וניאו ,רובדה ותואב םינימאמ ונחנא ןיאש םלצא תמאתנ רבכו
,רובדה ןמ םירובדב ותעד סיפהל ידכ ךלמה ןמ אלש ידכ גרהנש ימ לכו הדוי אלא וילע רמאי אל שיאה ותוא תוחילשב
הלעתיו ךרבתי םשה תשודקל ומצע רסמ אוה יכ ,הנוילע הלעמב ותלעמו ,םשה ינפל לודג רכש ול שיו ,בוטהו רשיה השעש ,
גרהי אלו הדויש ול םירמוא ?הדוי וא גרהי םא :ונתוא לאשיל אבש ימ לבא בשי אלא ,ךלמה ותוא תוכלמב דומעי אל לבא ,
ש דע ותיבב ,רתסב השעי וידי השעמו ,ךירצ אוה םא אצי לע םא יכ וב םיפוכ ןיאש אלפנה דמשה הז ומכ עמשנ אל םלועמ יכ
השעמ וב ןיאש דחא רבד רמאי לאו רובעי לאו גרהי :ורמאיש הכרבל םנורכז וניתובר ירבדמ הארי אלו ,דבלב רובדה לבא ,
ע רהזומ אוהש רבד לע וא השעמ תושעל והוביחי רשא יכ גרהי ויל .

ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
ג הכלה
הרזגה תעשב אלש ולאה םירבדה לכו ד לע הרזג רוזגיו ויריבחו רצנדכובנכ עשר ךלמ דומעיש אוהו הרזגה תעשב לבא
וניב סנאנ ןיב הרשע ךותב סנאנ ןיב תוצמ ראשמ תחא לע וליפא רובעי לאו גרהי ,תוצמה ןמ הוצמ וא םתד לטבל לארשי
םיבכוכ ידבוע ןיבל .ה
ד הכלה
ושפנב בייחתמ הז ירה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ , רבע אלו גרהנו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכו
םיברב םשה תא שדיק הז ירה לארשימ הרשעב היה םאו ,םשה תא שדיק הז ירה אביקע יברו הירזעו לאשימ היננח לאינדכ
עמ ןיאש תוכלמ יגורה ןה ולאו ,ויריבחו ןתלעמ לע הל רמאנ םהילעו ,החבט ןאצכ ונבשחנ םויה לכ ונגרוה ךילע יכ רמאנ ןהילעו ,
היה םאו ,םשה תא ללחמ הז ירה גרהנ אלו רבעו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכו ,חבז ילע יתירב יתרוכ ידיסח יל ופסא
בעו םשה שודיק איהש השע תוצמ לטבו םיברב םשה תא לליח הז ירה לארשימ הרשעב ,םשה לולח איהש השעת אל תוצמ לע ר
אלא ןיתיממו ןיקלמ ןיאש ,סנואב גרה וליפא ןיד תיב ותוא ןיתיממ ןיאש רמול ךירצ ןיאו ותוא ןיקלמ ןיא סנואב רבעש ינפמ כ"פעאו
ונא אל אוהה ודמל העומשה יפמ אוהה שיאב ינפ תא ינא יתתנו ךלומל וערזמ ןתונב רמאנש הארתהו םידעבו ונוצרב רבועל אלו ס
ע םא המו ,העטומ אלו גגוש תדוב ,ןיד תיב תתימ רמול ךירצ ןיאו תרכ בייח וניא סנואב התוא דבועה לכה ןמ הרומח איהש םיבכוכ
די תחתמ חורבלו ושפנ טלמל לוכי םא לבא ,רבד השעת אל הרענלו רמוא אוה תוירעבו ,הרותב תורומאה תוצמ ראשל רמוחו לק
אוה הנה השוע וניאו עשרה ךלמה דרויו אבה םלועה ןמ דרטנ אוהו דיזמב םיבכוכ תדובע דבוע ארקנ אוהו ,ואיק לע בש בלככ
.םנהיג לש הנותחתה הגרדמל

ד הכלה ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה הנשמ ףסכ
.ושפנב בייחתמ הז ירה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ [ד] גרהי לאו רובעי ארמגב ורמאשכש וניבר רבוס
.גרהי אלש ידכ רובעל ךירצ שוריפ אד םירבוס םיבר ןכו םימלש לבא םישרפמש הארנו .ול בשחת הקדצ רבע אלו גרהנ ם
גרהי אלש ידכ רובעל ודיב תושרה גרהי לאו רובעי . דיסחו לודג םדא אוה םא וניבר תרבס יפל וליפאד ףסוי יקומינב בתכו
האריל ודמלו םעה ואריש ידכ הלק הוצמ לע וליפא ומצע רוסמלו םשה תא שדקל יאשר ךכב ץורפ רודהש האורו םימש ארי
תא םבל לכב ובהאלו םשה :

ד הכלה ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה הנשמ םחל
.ושפנב בייחתמ הז ירה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ [ד] לעב עשילאד איההל וניבר השעי המ ת"או
םיפנכה י וחרכ לע ונממ הלטבל ןילוכי ןהש ןויכ כ"עד ןינמוט המב קרפב ן"רה בתכד הרזגה תעש כ"לאד גרהי לאו רובע
תדמ םושמ אלא הזל ץורית ן"רה אצמ אלו עשילא ושפנ רסמ יכיה כ"או אוה רוטפד יאדוש אלא ושארמ ןלטנ יכיהו הוה
עשילא ןכ השע ךיא ןכ םא ושפנב בייחתמד רבוסש וניבר לבא תודיסח . ומצע רוסמל בייח היה עשילא יכ רבוס וניברד ל"יו
ד אצוריתכ ל"ס אלו לטבת ונממ הלטבל ןילוכיד םושמד ן"רה . השע תוצמ איהש ןויכ ימנ יא רסמ ןוידרת ןב אנינח 'ר אהד
אל וניבר מ"מ עשילאב ץריתש ומכ ן"רה ץרתי והלוכבד בג לע ףא ףסוי תיב ברה וילע השקהדכ הרותב קוסעל ידכ ושפנ
ד"סב השע תווצמב רובעי לאו גרהי ש תב מ ט
www.swdaf.com 2
אהב תודיסח תדמ אכיל הידידלד אלא יכה ל"ס םושמ והיישפנ ירסמ והלוכו ן"רהד וקולח היל תילד יבייחמד . עשילא ת"כו
ן"רה השקהדכ םהב בייחו יקנ ףוג היה אוהו הוה הרזגה תעש אה ושארמ ןלטנ יכיה תוצמ םייק רבכד םתה ינאשד ל"יו
י"ברה ץריתדכו םויה ותואב ןיליפת . ג"עאד ןנברד הלפת לע ומצע רסמש ל"ז ן"רה איבהש לאינדד איההל השעי המ ת"או
תהל ע"מד רובס היהו הענצב ותיב ךותב השוע היהש םתה ינאשד ל"י ילואו ןנברד ווה ינמז אתלת מ"מ םוי לכב ללפ
ךכב ומצע ןכסמ היה אלו טלמהל :

ד הכלה ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ךלמל הנשמ
[ד] ושפנב בייחתמ ז"ה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ ) . איה וז ה"א לבא מ"רה לש ותטיש
לוכי ה"ד ז"כ ףד ןידימעמ ןיא קרפ תופסותה תעד אוה הזו ומצע לע רימחהל יאשרד ל"ס םיבר ןכו םימלש . חנ ןב ןינעלו
אל וא רימחהל יאשר םא םינורחאה וקלחנ ךרדב ש"עי םיכרד תשרפ ארקנה ל"ז רבחמה ברה תושרדב וז אתגולפ ראבתנו
רו .(ב"ע 'ו ףד) ינש שורד םירתאה לארשיל יתוכ ל"אד תומבי יהלשד אדבוע איההו ובתכש ררוס ןב קרפ ףוס תופסותהל יתיא
ןמד הכלהב יקב היה אל אמש היתליטקו לישב אלו אתבשב הרדק יל לשב ל"אד 'פל אנילטקדכ ךל אנליטק אל יאו אתספסא לוטק
.'וכ ומצע רוסמל ול היה אל ןידה ד ומצע לע רימחהל הצרד ירמאק אל יאמא ל"קו .חבושמ ז"ה םתטיש יפל ןאכמד הארנו
רימחהל רוסא ומצע תאנהל ןיוכמ יתוכה םאד ח"ינ םחורי 'ר ש"מל אתעיס םש ך"שה בתכו ש"עי ז"נק 'יס ן"רמ קספ ןכו
ל"ס השירפה לבא ומצע תאנהל אלא ןיוכתמ יתוכה ןיאד ןויכ ומצע רוסמל יאשר וניא איסהרפב וליפאד ח"בה םשב
מו ש"עי יאשר איסהרפבד הכלהב יקב היה אלד רמול וחרכוה ה"שמו ח"בה ירבדכ חכומ רכזנה תופסותה ירבד :(קודו

ג הכלה ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ד] רובעי לאו גרהיו ייונשל רוסא אנאסמד אתקרע וליפא תדה תפידרב ארמגב ןנירמאו עוצר שוריפ . לארשי וגהנש לענמ תו
.תודהי גהנמו תועינצ םושמ םיבכוכ ידבוע לשמ ןתונשל תוברתל גהנוהש קר גהנמ אלא הוצמ הניא וליפאש ם"אר בתכ ןאכמו
רובעי לאו גרהיו הרקועו הוצמ רבועכ הארנ ונרבעי םא תודהיו . ..

א דומע טמ ףד תבש תכסמ ן"במרה ישודיח
ייבא רמא ,ןיליפת חיני אל ותומכ רומג קידצ וניאש ימ לכ יכו עשילאכ 'יעב אתכלה יאמל 'יפ .םהב חיפי אלש רמא ייבא אמעט יאמ
זו לודג םדא והיאד ותוריהזו ותוזירז ןינעל אלא ותודיסח ןינעל אל ןשיי אלש רמא אברו ,הזכ לודג סנ ול השענ ירהש היה ןהב זיר
תעדכ והז 'יכמס ארתב אוהד אברדא ,יאנת אתלמ אהב וגילפיא הכוס 'סמבד בג לע ףאו ,יערא תניש תחאו עבק תניש תחא םהב
,ןיליפת תוכלהב ןבתכ אלו ןשיה 'פבש תותיירב ןתואל ןטימשהש ל"ז לודגה וניבר היהש עשילא אישק יאו ןלטנ המל יקנ ףוג
רובעי לאו גרהי אנאסמד אתקרעא 'יפא דמש תעשב אהו ושארמ ,('ב ד"ע ןירדהנס) לבא השעת אל תוצמ לע רובעל מ"ה
ינאש השעת לאו בשד גרהי לאו לטבת יאדו השע תוצמ לטבל ורזג םא , תיבב והוחיניש וחרכ לע לטבל ןילוכי ןהש דועו
לטבת אליממו ןירוסאה , היהש יפ לע ףאו םדא והארי אלש רובס היה אמש ןחינמ לטבל אלש התימל ומצע רסומ היהש וא
גרהי לאו לטבי ורמאש יפ לע ףא ושפנב בייחתמכ וניאו ךכב אוה יאשרו ,םימש תוכלמ וילעמ הב וקיזחהש הוצמ לכש ,
םדיב תקזחומ ןיידעו הברה רכש הילע ןילטונ דמשה תעשב לארשי בב הדגהב ורמאו , " ר ךל המ ינב תא יתלמש לע לקסיל אצוי
,'וכו בלולה תא יתלטנש לע בלציל אצוי ךל המ .ןנברד השע תוצמ איהש הלפתה לע התימל ומצע רסמש לאינדב וניצמ ןכו

שוחימה רעש םדאה תרות - הנכסה ןינע
םהב תואפרתהל הרישא יצע אהד ,רוסא ריבעמ לש ותאנהל 'יפא אלא ,תוצמא לארשיל ירובעל יעבו יוג יתאד אכיה איעבמ אלו
ה ןכו .רוסא ה"פאו דיבעק ותאופרלו ומצע תאנהל הלוחו ,אתלימ ירובעל יעבד אכיל אוה שפנ חוקפו ומצע תאנה אניט ובל הלעמ
.רוסא ה"פאו 'ירמאו ('א 'מ ןישודיק) 'רו ,אעראל ארגיאמ הישפנ ליפאו ארגיאל קלס אתינורטמ איהה היתעבת אנהכ בר
,אתינורטמ איהה היתעבת ימנ קודצ יכיה רתומ יוג לש ומצע תאנהל ד"ס יאו ,אלטקל והייפוג ותיימו והיישפנ יניכס והלוכו
כסמ וניא ,ללחלמ ומצע ענמיש ול איה תודיסח תדמ תבשה תא וילע ללחל םיאיקב ורמאו הנכס וב שיש הלוח יכו ,והיישפנ ינ
םימד ךפוש אלא בייחתמש ומצע ענומה ןכש לכו ,םימד ךפוש לאושהו הנוגמ לאשנהו חבושמ זירזה (ה"ה ח"פ ימלשורי) ןרמאדכ
מ"ש אלא .ושפנב ג ' לועל וללה תורומח תוריבע פאו רוסא ם י ' ןחכשאו .האנהל ימנ רשי לכו הישפנ ןכיסד יכדרמב ' םושמ ןמה יבגל
,הוה דבענד דכ אוה ודובכלו ומצע תאנהל םתהו ' תכו ןמה תא שורושחא ךלמה לדג ' לכו .ןמהל םיוחתשמו םיערוכ ךלמה ידבע

זפשת ןמיס (תוילגרמ) םידיסח רפס
רה ןומגהה ליבשב קסופ היה אלו ללפתמ היהש דחא דיסחב השעמ הנה א הלפתב ומצע לע רימחמ םדא םא י ע ” פ ןכתסמש
פנב א לאינד השעש ומכ ,השוע בוטב וש ע ” פ פתי אלש ךלמה רזגש קיספי אל ובקע לע ךורכ שחנ 'יפא ורמא ןכו ולל .

ב דומע בכ ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
ושקמו 'פב ל"יק אהו ושארמ ןלטנ ךאיה יקנ ףוג ול היהש עשילא אכה דע ררוס ןב : אנאסמד אתקרעא 'יפא הרזגה תעשבד
י לאו גרהי ל תוצמ לע רובעל מ"הד ל"יו רובע " ת לבא (אל) ןהש דועו [רתומ] םידיב רבוע וניאש ןויכ השע תוצמ לטבל ורזג
ע ונממ הלטבל ןילוכי " כ או גרהי לאו לטבית ךכליה הילאמ לטביתו ןירוסאה תיבב והחיניש " ת ןכ םא חנמו הישפנ רסמ יכיה
ושפנ רוסמל יאשר ה"פא הימויק לע גרהיל ביוחמ וניאש פ"עאש רמול שי ושפנב בייחתמ אצמנ רבדב ביוחמ וניאש ןויכ
רשי ורסמש הוצמ לכש רכש לבקמו הילע ' הברה רכש הילע ןילבקמו םדיב תקזחומ הרזגה תעשב הילע םשפנ ו בב " ר ךל המ
תלמש לע לקסיל אצוי בלולה תא יתלטנש לע בלציל אצוי ךל המ ינב תא י פתה לע ומצע רסמש לאינדב וניצמ ןכו ' ןנברד איהש :
ד"סב השע תווצמב רובעי לאו גרהי ש תב מ ט
www.swdaf.com 3

א דומע טמ ףד תבש תכסמ א"בטירה ישודיח
ש ןויכ ינאסמד אתקרעא 'יפאד ('ב ד"ע) ןירדהנסב ל"יקו היה דמשה תעש אלהו םישקמ שי .ודיב ןזחאו ושארמ םלטנ ולצא עיגה
,וזכ הלודג הוצמ לע ןכש לכ רובעי לאו גרהי לבקמש העשב אלא וניא הרות בויחב ןיליפת תוצמ אהד אישק אלד ארבתסמו
יסח תדמ אוה םויה לכ חינהלו ,םימש תוכלמ לוע וילע םויה ראש לע םהילע ומצע רוסמל לוכי היה אל ןכש ןויכו ,תוד , ונירומו
ודיב שי ירהש השעת אל תוצמ לוטיב לע אלא רובעי לאו גרהי ורמא אל[ש] ל"ז לודגה וניבר םשב רמוא היה ל"ז ברה
ףוכל ודיב רבדה ירהש הז לע גרהי אל השעת לאו בש ול םירמואש השע תוצמ לע לבא ,השעי אלו גרהיל השעי אלש ותוא ,
,התיה םלוע עקרק רתסא ('ב ד"ע ןירדהנס) ורמאש ומכ העש התואב היל הוהו תרושמ םינפל הלפתה לע ומצע רסמש לאינדו
הז אוה ןוכנ םעטו ,השעת אל תווצמ ראשב רובעל וצרפיו ץורפ רודה היהש יפל השוע היה ןידה בו , הנס ' .ד"סב הזב יתכראה

טי ןינע (יריאמל) תובא ןגמ רפס
… הרבעה תנווכל ומצע תאנה ןיב קלחל יוארש ימב אלא ,ירש ןמצע תאנה רמאנ אלש רקע יל הארנש ןכו רמול יל שי דועו
ונייהו ,ותרותמ איהה ןכו .אתויחל ידשו אתספסא לוטקו ארהנב ידשו אתספסא לוטקד (םש) איהה יכ לארשי תסונאל אבה יוג
ןכו רצנדכובנ לש ומלצ ןכו ,שורושחא לצא רתסאד איהה ןכו .ךל אנליטק אל יאו התלבנ לוכא ןויגל דח היל רמאד אטייח ןנחד
דחאהשכ וריבח לצא לארשיבש לכ לבא יקנומירו יקוק איהה ,ללכב םניא ילוחה תמחמ ןכתסמשכ ומצעב לארשי וא ורבחל םזגמ
ןמ ד"פשו ,הסרואמה הרענד יארקמ הורעב ןכו .'וגו תבהאו 'יתכדמ םשה תשודק לע םווצמ םהש רחא ,אוה הרבעה ללכב לכהש
לב ןינעה ןיאו תדה ללכב םהינש ירהש ותד תרבעה תנוכל ןיב םמצע תאנהל ןיב ללכ םהב קלחל ןיאו ,ארבסה אה ,הרבעה תנוכ א
השעממ היאר טעמ ברהל הראשנש אלא םירורב םירבדהו .ןמצע תאנהל הרבעה תנוכ ןיב םהיניב קלחל שי לארשיל יוגבש לכ
תימו לפנו ארגיאל קלסו אתינורטמ איהה היתעבתד (א 'מ) ןישודיק לש ןושארב רומאה אנהכ ברד אכיאד ל"ז ברה רמאו
ןידה תרושמ םינפלד רמימל /אכילד/ 'יתכד ודיב הלודג הריבע ןכ השועהו ד"השמפל התימל ומצע רוסמל יואר ןיאש דבע
'וגו שורדא םכיתושפנל םכמד תא ךא .('ה 'ט תישארב) . תיישעב הריבע ןיא םשה שודקבש לכד ,חנומ ומוקמב ברה דובכו
הבורמ חבש ךכב ול שי הברדא ,ךכב בייוחמ וניאש יפ לע ףא ןידה תרושמ םינפל . רמתיאדכו ישוע חכ ירובג והילע םתה
וניצמ ע"רב ןכו ,ורבד (א א"כ ןיבוריע) םישודקו םילודג המכ ןכו .יריבח ירבד לע רובעא אלו ימצע תתימ תומאש בטומ רמאש
םקלח ירשאו םהירשא םשה /תשודק/ תשדוק לע םמצע ורסמש .

ב דומע זי ףד ןירדהנס תכסמ ףסוי יקומינ
איה םלוע עקרק . . . . ןנירמאד אהו התימל המצע רוסמל הל ןיא אה יכבו כ"עב ךכ לע התוא ףוכל ןילוכיש יפל םלוע עקרק
תורומח תוריבע השלשב וליפאו ירש אנווג יאה יכבו הריבע רבדל התוא ופוכי המצע רוסמת וליפאש רשפא ירהש אל יאד
כ לע התימל המצע הרסמ אל יאמא התיה שיא תשאד תיבל אלא תבל ירקת לא [םש] רמאד ןאמל םושמד רמימל אכילו ך
םושמ יאדו אלא ןמקל אניט ובל הלעה יבג ןנירמאדכ ןמצע תאנה םושמ ירש אל וללה תוריבע 'גבד ירש אוה ומצע תאנהלד
התימל המצע הרסמ אל איה םלוע עקרקד בשב התימל ונמצע רוסמל ונל ןיאש ונחרכ לעב ריבעהל םהידיבש רבד לכל ה"הו
שב וליפאו רתסא ןוגכ השעת לאו דמשה תע ןנירמאדכ [א טמ ףד תבש] הארשכ ושארמ ןיליפת לטנש םיפנכ לעב עשילא יבג
ריבעהל םדיב היהש יפל אוה םלטנ כ"פעאו התיה דמשה תעשו רודסק :

א דומע חי ףד ןירדהנס תכסמ ףסוי יקומינ
.. . םא לבא ושפנב בייחתמ הז ירה רסמ םאו םשה תשודק לע התימל ומצע רוסמל ול ןיא גרהי לאו רובעי 'ירמאד אכיה לכו
א ומצע רוסמלו םשה שדקל יאשר ךכב ץורפ רודהש האורו םימש ארי דיסחו לודג םדא אוה ואריש ידכ הלק הוצמ לע וליפ
םבל לכב ובהאל םשה תא האריל ודמליו םעה ןמצע תא וליפהש הירזעו לאשימ היננח ואר המ [ב גנ ףד םיחספ] ןנירמאד ונייהו
ןיעוט ןבור ויהש ךותמ אלא אמלעב דובכל םיכלמ לש יטרדנא אלא התיה ז"ע ואל ירהש םלצל ווחתשה אלו שוריפ שאה ןשבכל
תיהש םירובסו בלציל אצוי ךל המ ינב תא יתלמש לקסיל אצוי ךל המ שרדמב ימנ ןנירמאו ואשעש המב םשה שודק היה ז"ע ה
בלולה תא יתלטנש תעשב וליפא ךכב ןיבייוחמ ויה אל יאדוד ןידה תרושמ םינפל םשה תשודק לע ןמצע ןירסומ ויהש עמשמד
נפמ ןיגרהנ ויה ה"פאד אלא םלטבלו ריבעהל םדיבש ןויכ הריזגה ךכל הכירצ העשה התיהש י :

זנק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
.. . ב קרפב ןנירמא אהו רובעי לאו גרהי אנאסמד אתקרעא וליפאד אכה ןנירמא יכיה רמאת םאו ןינמוט המ (.טמ תבש)
הוה דמשה תעש םתהו ושארמ ןיליפת לטנ דחא רודסק והארשכש םיפנכ לעב עשילאב ןינמוט המב קרפב ן"רה ץרית :בכ)
(ושקמו ה"ד וניאש ןויכ השע תוצמ לטבל ורזגב אל לבא השעת אל תוצמ לע רובעל אלא רובעי /לאו/ לעו גרהי ורמא אלד
טבל םילוכי םהש דועו םידיב רבוע ןכו ל"כע גרהי לאו לטבת ךכליה הילאמ לטבתו םירוסאה תיבב ונחיניש וחרכ לע ונממ ל
הרומו ררוס ןב קרפ ףוסב ףסוי יקומנ בתכ :(:זי)
יאשר גרהילו ומצע לע רימחהל הצרי םא אעניצב אוה םאש תוריבע ראש לע וניבר ש"מו . ק"מס ירבדב אוה (ג 'יס) ירבדבו
ןינמוט המב קרפב ן"רה (םש) כו ןידימעמ ןיא קרפב ש"ארה כ" (ט 'יס) ימלשוריהמ היאר איבהו (ה"ה ףוס ג"פ ןירדהנס) כ"כו
םחורי וניבר (ד"ע הסק ג"ח ח"ינ) ומצעב לבוח ארקנ ותאנהל לבא וריבעהל ןיוכתמ יוגהשכ ונייהד בתכש אלא . אלדו
ושפנב בייחתמ אוהש (ד"ה) הרותה ידוסי תוכלהמ ה"פב בתכש ל"ז ם"במרהכ . ירבדו םדאה תרות רפסב ן"במרה רעש)
(א"ע ןינעלו ה"ד הנכסה ל"ז ם"במרה ירבדל םיטונ לכמו ל"ז ם"במרה ירבדכ בתכ (.חי) הרומו ררוס ןב קרפ ףוסב ףסוי יקומנו .
ד"סב השע תווצמב רובעי לאו גרהי ש תב מ ט
www.swdaf.com 4
הוצמ לע וליפא ומצע רוסמלו םשה תא שדקל יאשר ךכב ץורפ רודהש האורו םימש אריו דיסח לודג םדא אוה םאש בתכ םוקמ
ריש ידכ הלק ןמצע תא וליפהש הירזעו לאשימ היננח ואר המ (:גנ םיחספ) ןנירמאד ונייהו םבל לכב ובהאלו םשה האריל םעה וא
ןבור ויהש ךותמ אלא אמלעב דובכל םיכלמ לש יטרדנא אלא התיה הרז הדובע ואל ירהו םלצל ווחתשה אלו שוריפ שאה ןשבכל
ש המב םשה שודיק היה הרז הדובע התיהש םירובסו ןיעוט ו .ושע "לפ ר"קיו) שרדמב ימנ ןנירמא ב יתלמש לקסיל אצוי ךל המ (א
בלולה תא יתלטנש בלציל אצוי ךל המ ינב תא ןידה תרושמ םינפל םשה תשודק לע םמצע ןירסומ ויהש עמשמד ויה אל יאדוד
יפא ךכב ןיבייוחמ ' ינפמ ןיגרהנ ויה יכה וליפאד אלא םלטבלו ריבעהל ןדיבש ןויכ דמשה תעשב ךכל הכירצ העשה התיהש
ב
:

זנק ןמיס םיבכוכ תדובע תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
(א) הרותבש תוריבעה לכ [א , םימד תוכיפשו תוירע יולגו םיבכוכ תדובעמ ץוח , םדאל ול םירמוא םא (ב) וא םהילע רובעיש
גרהי [ב , גרהי לאו רובעי הענצב אוה םא [ג . גרהילו ומצע לע רימחהל הצרי םאו א , יאשר ב , םיבכוכ דבועה םא (ג) ןיוכמ
תד לע וריבעהל . ןמיס ש"בירו ד"בארו א"בשרו לוזגה בלול קרפ ן"ר) .השעת אל (ד) רובעי אלו ג לכה ןתיל ךירצ ,ול רשא לכב ומצע ליצהל לכוי םאו [ד :הגה .(ז"פש
ונוממ איצוהל (ה) ךירצ ןיא הנכס ששח שיש רבדב םוקמ לכמ ,ןוע ותואב ספתנ אוה החומ וניאו תוחמל ודיב שיש ימ לכ :ורמאש םוקמבו <א> [ה ו"נק ןמיס ו"ירהמ) .הז לע
.(/ז"נק/ מ םיבכוכ דבועה םא [ז רובעי אלו גרהיל בייח ,לארשימ הרשע ינפב (ז) ד ונייהד [ו ,איסהרפב אוה םאו (ו) לע וריבעהל ןיוכ
תד .(י"ב) (אנאסמד אתקרע ה לע וליפא <ב> [ח) <ג> .גרהי אלו רובעי ,ותאנהל אלא ןיוכמ וניא םא לבא הריזגה תעש אוה םאו ו לע [ט)
,(י"נ םשב י"ב) ,(םדבל לארשי ז אנאסמד אתקרעא וליפא (לענמה תעוצר שוריפ) (ח) רובעי לאו גרהי . [י (ט) :הגה הל םיצור םא אקודו אל תוצמב וריבע
,השעת הרזג ורזג םא לבא <ד> גרהישו ומייקל ךירצ ןיא ,השע תוצמ םייקל אלש .(הרומו ררוס קרפ י"נו ןינמוט המב קרפ ן"ר) הצורו ,ךכל הכירצ העשה םא והימ
ודיב תושרה ,ומייקלו גרהיל .(ן"רה םשב /ז"לק/ ח"פ שרוש ק"ירהמ)

א ק"ס זנק ןמיס העד הרוי ך"ש
א יאשר - ןכו ושפנב בייחתמ ז"ה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעל ונידש ימ לכד ם"במרהכ קספ ח"בהו ו י"בה תעד כ " נ
ומצע לע רימחהל הצור םא ובתכ תובותכד ק"פר ח"ירהממ א"גהבו כ"הי 'פ ן"רה ואיבמו םדאה תרות 'סב ן"במרה תעד
ןנילזא אתווברד אתגולפבד הארנ היהו ט"צק 'יס ה"תב בתכו כ"ע אל וא ירש יא ע"צ גרהי לאו רובעי ל"יקד אכיה גרהילו
ירמאדכ תושפנ תנכס רוסיאב אלוקל הרותה הדיפקה אלש םשה שודק ןינעלד אכה ל"י םנמא לקהל תושפנ קפס אמלעב ןנ
ותנווכ ונא ןיאורשו ןינעה יפלד הארנו םשה שודיק םושמ והב תילד תוקיפס ראשמ הל ןניפלי אל לארשימ תושפנ דוביא לע
על םתעד וכמס אלש ןמצע וטחשש םישודק ןתואד 'ג 'יס ק"מס תהגהב בותכו ,ל"כע ול ןירומ םירומג םישודק ןויסנב דומ
ח"אה 'כ והימ ח"א םשב ה"בב כ"כו ח"ב ואיבמו לואשמ היארו םה ךיראהש ש"ע ומצע תא גורהל לוכי וניאש םיקלוח שיש :

מיס העד הרוי א"רגה רואיב י ק"ס זנק ן
[י] .'וכ אקודו תיבב והובישויו ושארמ והולטיש כ"עב וריבעהל ןילוכי ירהד םעטהו ושארמ ןלטנ םיפנכ לעב עשילא ירהד
ןירוסאה כ"עב התוא ףוכל ןילוכיש ל"רו איה םלוע עקרק םש ןירדהנסב ש"זו הלחתב עשילא ומצע רסמ ךאיה ן"רה םש השקהו
לכ ןכו הלפתה ליבשב לאינד ןכו צ"אש םוקמב רוסמל ומצע לע רימחהל יאשרד 'יתו 'וכ ךל המ ט"ש שרדמב ליעל 'כש ךנה
לעב עשילאד אהו צ"אש םוקמב ומצע רוסמל רוסאד בתכו ל"נכ 'וכ םלוע עקרקד ש"שמ לע םש ןירדהנסב י"נ כ"כו ל"שמכ
ךכל הכירצ העשה התיהש ינפמ ונייה ל"נה ט"ש שרדמו הירזעו לאשימ היננח ןכו םיפנכ והימ ןאכ ש"זו ומשמ מ"דב כ"כו
איה תחא אדו אדו םולכ םש היגה אלו 'וכ הצרי םאו ל"שמכ י"נ ירבדכ אלש קספ ע"שב ירהש ע"צו 'וכ םא :

ם"יבלמ אי קוספ ו קרפ לאינד
(אי) אי) תולאשה - (בי לע קר שפנ רוסמל ביוחמ וניא ןידה ןמו ,ביתכ םהב יחו ,הלפתה ליבשב התימל ע"א לאינד רסמ המל
רגסומ ךושח רדחב פ"כעו ,יעב אבל אנמחרו וב םדא שיגרי אלש שחלב ללפתהל לוכי היהש טרפב ,ד"שו ע"גו א"ע
,הלפתה םיבכעמ ןיא תונולחהש אוה ושפנב יכ עדי אל יכו ,ללכ רמשנ אלש ראובמ בותכה ןושלמו הוה יד לבק לכ ש"זמו ,?
:?תומה ןיבו וניב עשפכ םויה אלהו ,אנד תמדקמ דבע ותיילעב ול םיחותפ תונולחו ותיבל סנכנ ,בתכה םשרנש עדיש ףא לאינדו
כ ויהלא ינפל הדוהו ללפתהו ויכרב לע ערכ םויב םימעפ שלשו ,םלשורי דגנ תאז ינפל השוע היהש תמוע ל , לאינדש ףאש ראב
םוקמב ותיבב וא ,אוה ןכיה ועדי אלש רחא תיבב ללפתהל אבחתה אלו םויב םימעפ 'ג ויתולפת לטב אל ,תאז הריזגמ עדי
לכש ןינעב ,העירכב ללפתהו ,םילשורי דצל אוהש םורד דצל םיחותפ היתונולח ויהש הילעה לא הלעו ותיבל סנכנ קר ,ענצומ
ה בייוחמ היה אל אלהו ,ןכ השע המל םלוא ,ללפתמו ויכרב לע ערוכ אוהש םיחותפה תונולחה ךרד תוארל ולכי םינכש
ע"מ רובעב ושפנ רוסמל , ומצע תא סינכה המלו ,תד לע ריבעהל ןיוכתנ אל ךלמהו ,ןנברד הלפתש ן"במרה תעדל טרפב
וז הנכסב , שרפמ הנד תמדק ןמ דיבע הוה יד לבק לכ תדש ל"ר , ותבוח תושעמ םדא םוש עונמלו ,תד לע ריבעהל היה אל ךלמה
,ותשקב השעי אוהו ךלמה ןמ הנשקבי תיטרפ השדח השקב שקבל הצריש ימש קר היה אל הרזגה םעטו ,'ה תאמ וילע הווצמה
ללפתמו חבשמו 'הל הדומ קר השדח השקב שקבמ וניאש תידימתה הלפתה הז ללכב ןיא לבא ,םדאו םיהלאמ שקבל צ"או ינינע
הזה תדה ןתינש תילכתה יפל תדה ללכב היה אל הז ,ללכ ךלמה לא ןינע הז ןיאש ,המודכו ןוע תחילס לעו םייחה לע ומכ ,ללכה
,לאוש לכ תשקב תואלמל ןכומ ךלמהש דיגהל ונינע היהש השלש םוי לכב תאזכ הלפת ללפתמ לאינדש לכל עדונש רחא ש"זו
זומ וניא הז לעו ,ותד דצמ דימת םימעפ הרזגהבו ויהלא תוצממ שיא ריבעהלו הוצמ לטבל ללכ הזל ןויכ אלש ךלמה ןמ רה
בותכ לאינדבו ,השקב שקבל אלש ונייהד ,ועב אעבי אל יד בותכ הדומו אלצמ , ,שקבמ ןיבו ללפתמ ןיב שי לודג לדבהו
ניא הזו ,דבל םשהל ושפנ ךפושש םוקמ םושב םדאל םדאמ אצמנ אלו ,םיהלאל קר היהת אל הלפתהש ללכב ללכ ו
ריתה אלו לאינד חטב הז לעו ,הדוקפה א :
הש ש תב מ ט
www.swd
שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
5
ד"סב
הש ש תב מ ט
www.swd

שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
6

ד"סב
הש ש תב מ ט
www.swd
שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
7
ד"סב
הש ש תב מ ט
www.swd
שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
8
ד"סב
הש ש תב מ ט
www.swd

שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
9

ד"סב
הש ש תב מ ט
www.swd

שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
10

ד"סב

הש ש תב מ ט
www.swd

שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
11

ד"סב
הש ש תב מ ט
www.swd

שע תווצמב רובעי ל
daf.com
י לאו גרה
12

ד"סב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->