Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A.R.1.721-782; 3.111-144; 3.210-238.



I.721-781

Αὐτὰὰρὅ γ'ἀ μφ'ὤ μοισι, θεᾶ ςἸ τωνιίδοςἔ ργον,
διίπλὰκὰ πορφυρείην περονηίσὰτο, τηίν
ἱ ὄο

721

πὰσσε

Πὰλλὰίς,ὅ τε πρῶ τον δρυοίχουςἐ πεβὰίλλετο νηοίς
Ἀργοῦς, κὰιὰ κὰνοίνεσσι δὰίε ζυγὰὰ μετρηίσὰσθὰι.
τῆς μεὰνῥ ηιίτεροίν κεν
ἐ ἠς είλιον
ἀ νιοίντὰ

725

ὄσσε βὰίλοιςἢ κεῖ νο μετὰβλείψειὰςἔ ρευθος·
δηὰ γὰίρ τοι μείσση μεὰν
ἐ ρευθηίεσσὰ τείτυκτο·
ἄκρὰ δεὰ πορφυρείη πὰίντη πείλεν,
ἐ νἄδ' ἑρ' κὰίστ

τείρμὰτι δὰιίδὰλὰ πολλὰὰ διὰκριδοὰν
ὖ εἐ

πείπὰστο.

Ἐν μεὰνἔ σὰν Κυίκλωπεςἐ π'ἀ φθιίτ
ῳ ἡ μμείνοι
ἔ ῳ
ργ ,

730

Ζηνιὰ κερὰυνοὰνἄ νὰκτι πονευίμενοι·
ὃ ς τοίσον
ἤ δη
πὰμφὰιίνωνἐ τείτυκτο, μι
ῆ ς δ'ἔ τι δευίετο μο
ῦ νον
ἀκτῖνος· τηὰν οἵ γε σιδηρειί
ῃ ςἐ λὰίὰσκον
σφυίρῃ σιν, μὰλεροῖ ο πυροὰς ζειίουσὰν
ἀ υτμηίν.
Ἐν δ' ἔσὰν ἈντιοίπηςἈ σωπιίδος ἱυ είε δοιωί,
Ἀμφιίων κὰιὰ Ζ
ῆ θος,ἀ πυίργωτος δ'
ἔ τι Θηίβη

735

ἀ μφιὰ δεὰ ῇ τ σιν Τηλεβοίὰι μὰίρνὰντο κὰιὰἱυ είες Ἠ λεκτρυίωνος. διὰς τοίσση δεὰ μετ' ἴ χνιὰ νιίσσετο πείτρη. οἱ μεὰνἀ μυνοίμενοι.R. μογείοντι ἐ οικωίς· Ἀμφιίων δ'ἐ πιὰ ἷο χρυσεί ῃ φοίρμιγγι λιγὰιίνων 740 ἤιε. 3.1. Ἐν δεὰ δυίω διίφροι πεπονηίὰτο δηριοίωντε· κὰιὰ τοῦ μεὰν προπὰίροιθε Πείλοψ ἴ θυνε τινὰίσσων 750 .721-782. κεῖτο πείλὰς· τῆ ς οἵ γε νείον βὰίλλοντο δομὰιίους ἱείμενοι· Ζῆ θος μεὰνἐ πωμὰδοὰν ἠ είρτὰζεν οὔρεος ἠλιβὰίτοιο κὰίρη.ἀ τὰὰρἵ ο γ' ἐ θείλοντες ἀ μείρσὰι.Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A. Ἑξειίης δ'ἤ σκητο βὰθυπλοίκὰμος Κυθείρειὰ Ἄρεος ὀχμὰίζουσὰ θοοὰν σὰίκος.111-144. ἐ κ δεί ἱὤ ο μου πῆχυν ἔπι σκὰιοὰν ξυνοχηὰ κεχὰίλὰστο χιτ ῶ νος νείρθε πὰρεὰκ μὰζο ῖ ο· τοὰ δ' ἀ ντιίον ἀ τρεκεὰς ὔ ὰ τως 745 χὰλκειίῃ δειίκηλονἐ νἀ σπιίδι φὰιίνετ' ἰ δείσθὰι. Ἐν δεὰ βοῶ νἔ σκεν λὰίσιος νομοίς.210-238. ληιστὰιὰ Τὰίφιοι· ῶ τ ν δ' ὰ ἵ μὰτι δευίετο λειμωίν ἑρσηίεις. πολείες δ'ὀ λιίγους βιοίωντο νομ ῆ ὰς. 3.

ἑ ηὰν ἐ ρυίοντὰ κὰλυίπτρης 760 μητείρὰ θὰρσὰλείως Τιτυοὰν μείγὰν. ὡ ἐς τεοίν περ εἰσὰιΐίων κριο ῦ ὁ. συὰν δείἱ οἔ σκε πὰρὰιβὰίτις Ἱ πποδὰίμειὰ· τοῦ δεὰ μετὰδρομὰίδηνἐ πιὰ Μυρτιίλος ἤ λὰεν ἵ ππους.R. οὔ πω πολλοίς.ὃ κὰιὰ δηροὰν περιπορπιίδὰ θηηίσὰιο. 3. ὅ ῥνἔ ' τεκείν γε δῖ' Ἐλὰίρη.210-238. Ἐν κὰιὰἈ ποίλλων Φο ῖ βοςὀ ιστευίων ἐ τείτυκτο.1. 755 συὰν τῷ δ' Οἰ νοίμὰος. ἄξονος ἐν πληίμνῃ σι πὰρὰκλιδοὰνἀ γνυμείνοιο πῖπτεν. ἡνιίὰ. δ'ἄ ρ'ἐ ξενείποντι ἐ οικωίς. ἐπεσσυίμενος Πελοπηίιὰ ῶ ν τὰ δὰιΐίξὰι. βουίπὰις.111-144. 765 ἐλποίμενος πυκινηίν τιν'ἀ ποὰ σφειίων ἐ σὰκο ῦ σὰι βὰίξιν. 3.ὅ ῥ 'Ἀ τὰλὰίντη Μὰινὰίλῳ ἔ ν ποτεί ἱο ξεινηίιον ἐ γγυὰίλιξε. κειίνους κ' εἰ σοροίωνἀ κείοις ψευίδοιοί τε θυμοίν. Ἐν κὰιὰ Φριίξοςἔ ην Μινυηίιος. προτενεὰς δοίρυ χειριὰ μεμὰρπωίς.721-782. θρείψεν δεὰ κὰιὰ ἂ ἐψ λοχευίσὰτοῖΓὰ ὰ. 770 .Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A. Τοῖ' ἄρὰ δῶρὰ θεᾶς Ἰτωνιίδοςἦ ενἈ θηίνης· δεξιτερῇ δ' ἕλεν ἔγχος ἑκηβοίλον.

ἴ ε μιν ἐ φευίροι. ὅν ῥὰί τε νηγὰτεί ῃ σινἐ εργοίμενὰι κὰλυίβ ῃ σιν 775 νυίμφὰι θηηίσὰντο δοίμων ὕ περ ἀ ντείλλοντὰ. μετὰὰ κὰιὰ Γὰνυμηίδεὰ. Βῆ δ' ἴμενὰι προτιὰἄ στυ. 111 ἐκ δ' ἴσὰν ἄμφω τὰιίγε πὰλιίσσυτοι·ἡ δεὰ κὰιὰὐὰ τηί βῆ ῥ' ἴμεν Οὐλυίμποιο κὰτὰὰ πτυίχὰς. κὰιί σφισι κυὰνείοιο δι' ὰ ἰ θείρος ὄ μμὰτὰ θείλγει κὰλοὰνἐ ρευθοίμενος. 3. φὰεινῷ ἀ στείριἶ σος. 111-144 Ἦ ῥὰ κὰιὰἔ λλιπε θῶ κον.721-782. οὐκ οἶον.1.111-144.ᾧ κείν μιν μνηστηὰν κομείωσι τοκ ῆ ες – 780 τῷ ἴκελος προποίλοιο κὰτὰὰ στιίβον ἤ ιεν ἥ ρως·  III. Διοὰς θὰλερ ῇ ἐ ἀν ῇ λω .ἐ φωμὰίρτησε δ'Ἀ θηίνη. πείρι γὰὰρ μενείὰινεν ἕ πεσθὰι τηὰνὁ δοίν·ἀ λλ'. δεῖσε γὰὰρἀ ργὰλείὰςἔ ριδὰς φιλοίτητος ἕ κητι. προίφρωνἀ ντομείνη.Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A. γὰίνυτὰι δεί τε ἠ ιθείοιο πὰρθείνοςἱ μειίρουσὰ μετ'ἀ λλοδὰπο ῖ σινἐ οίντος ἀνδρὰίσιν. εὗρε δεὰ τοίνγ'ἀ πὰίνευθε.R. 3.210-238. τοίν ῥ ὰί ποτε Ζευίς 115 .ὅ σον ὰ ὐ τοὰς ἑ κωίν. ἀ περηίτυε κουίρην.

οὐρὰνῷ ἐγκὰτείνὰσσενἐ φείστιονἀ θὰνὰίτοισιν.Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A. δοιωὰ δ'ἔ χεν. κὰίλλεοςἱ μερθειίς.ἅ τε κοῦ ροιὁ μηίθεες. κὰιί κείν τοιὀ πὰίσὰιμι Διοὰς περικὰλλεὰς ἄ θυρμὰ 130 .210-238. ὀρθοὰςἐ φεστηωίς.ἄ φὰτον κὰκοίν; ἦ εί μινὔὰ τως ἤπὰφες οὐδεὰ διίκ ῃ περιείπλεο.ἑ ψιοίωντο. κὰιίῥ 'ὁ μεὰνἤ δη πὰίμπὰν ἐ νιίπλεον ᾧὑ ποὰ μὰζ ῷ μὰίργοςἜ ρως λὰιῆ ςὑ ποιΐίσχὰνε χειροὰς ἀ γοστοίν. γλυκεροὰν δεί ἱἀ ο 120 μφιὰ πὰρειὰίς χροιῆς θὰίλλενἔ ρευθος·ὁ δ'ἐ γγυίθενὀ κλὰδοὰν ἧ στο σῖγὰ κὰτηφιοίων. κεχοίλωτο δεὰ κὰγχὰλοίωντι. 3.1.R.ὐο δ' ἐ νοίησεν Κυίπρινἐ πιπλομείνην·ἡ δ'ἀ ντιίη ἵ στὰτο πὰιδοίς κὰιί μινἄ φὰρ γνὰθμοῖ ο κὰτὰσχομείνη προσείειπεν· “Τιίπτ'ἐ πιμειδιὰί ᾳ ς. 3.ἄ λλονἔ τ' ὰ ὔ τως ἄλλῳ ἐπιπροιΐειίς. 125 βῆ κενεὰῖς συὰν χερσιὰνἀ μηίχὰνος. κὰιὰ μηὰν τουίσγε πὰρ ᾶ σσον ἐ πιὰ προτείροισιν ὀ λείσσὰς.721-782.ῆν ιν ἐ οίντὰ; εἰ δ' ἄγε μοι προίφρων τείλεσον χρείος ὅ ττι κενἴ ε πω.ἀ μφ'ἀ στρὰγὰίλοισι δεὰ τωίγε χρυσειίοις.111-144.

111-144. τηίν τοιἐ γωὰνὀ πὰίσω. δηὰ γὰίρ κεν ἀ φὰυροτείρη χὰίρις ἴ ε η. τῆ ς οὐ συίγε μειίλιον ἄ λλο 135 χειρῶν Ἡφὰιίστοιο κὰτὰκτεὰτιίσσ ῃ ἄ ρειον. ἀ μφιὰἑ δ' κὰίστ ῳ διπλοίὰιἁ ψῖ δες περιηγείες ἱε λιίσσοντὰι· κρυπτὰιὰ δεὰῥ ὰφὰιίἰ ε σιν.R. σφὰῖρὰν ἐυτροίχὰλον. ἕ λιξ δ' ἐ πιδείδρομε πὰίσὰις κυὰνείη·ἀ τὰὰρ ἴε μινἑ ὰ ῖ ςἐ νιὰ χερσιὰ βὰίλοιο. 210-238 τοῖσι δεὰ νισσομείνοιςἭ ρη φιίλὰ μητιοίωσὰ ἠείρὰ πουλυὰνἐ ῆ φ κε δι'ἄ στεος. συὰ δεὰ πὰρθείνον ἰ Α ηίτὰο θείλξονὀ ιστευίσὰςἐ π'Ἰ ηίσονι· μηδεί τις ἔ στω ἀμβολιίη.”  III.ὄ φρὰ λὰίθοιεν Κοίλχων μυριίονἔ θνοςἐ ς Α ἰ ηίτὰο κιοίντες· ὦκὰ δ' ὅτ' ἐκ πεδιίοιο ποίλιν κὰιὰ δωίμὰθ' ἵ κοντο 210 . κεῖνο τοί οἱ ποιίησε φιίλη τροφοὰς Ἀ δρηίστειὰ ἄντρῳ ἐν Ἰδὰιίῳ ἔ τι νηίπιὰ κουριίζοντι. 3. χρυίσεὰ μείν ἱο κυίκλὰ τετευίχὰτὰι.1.Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A.721-782. 3. 140 ἀστηὰρὣ ς φλεγείθοντὰ δι'ἠ είρος ὁ λκοὰν ἵ ησιν.210-238.

ἃ ἐς λὰίχηνεν Ἥφὰιστος· κὰιίῥ 'ἡ μεὰνἀ νὰβλυίεσκε γὰίλὰκτι.210-238. τριτὰίτη δεὰ θυωίδειΐᾶ ν εν ἀ λοιφ ῇ · ἡ δ' ἄρ' ὕδωρ προρείεσκε.ἀ μοιβηδιὰς δ' ἀ νιουίσὰις κρυστὰίλλῳ ἴ κελον κοιίληςἀ νεκηίκιε πείτρης.721-782.1. τοῖ' ἄρ' ἐνιὰ μεγὰίροισι Κυτὰιείος ἰΑ ηίτὰο τεχνηίειςἭ φὰιστοςἐ μηίσὰτο θείσκελὰ ἔ ργὰ· κὰιί οἱ χὰλκοίποδὰς τὰυίρους κὰίμε. εὔκηλοι δ' ὑπεὰρ οὐ δοὰνἔ πειτ'ἔ βὰν·ἄ γχι δεὰ το ῖ ο ἡμεριίδες χλοεροῖ σι κὰτὰστεφείες πετὰίλοισιν 220 ὑψοῦ ἀειροίμενὰι μείγ'ἐ θηίλεον.Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A. θριγκοὰς δ'ἐ φυίπερθε δοίμοιο λὰιΐίνεος χὰλκεί ῃ σιν ἐ πιὰ γλυφιίδεσσιν ἀ ρηίρει. Αἰηίτεω. 3.R. τοὰ μείν †ποθι δυομείν ῃ σιν 225 θείρμετο Πληιὰίδεσσιν. ἡ δ' οἴνῳ.ἱὰ δ' ὑ ποὰῇ τ σιν ἀείνὰοι κρῆ νὰι πιίσυρεςῥ είον. τοίτε δ' ὰ ὖ τιςἀ πεσκείδὰσεν νείφος Ἥ ρη. χὰίλκεὰ δεί σφεων 230 . τεθηποίτεςἕ ρκε'ἄ νὰκτος 215 εὐρειίὰς τε πυίλὰς κὰιὰ κιίονὰς ἳ ο περιὰ τοιίχους ἐξειίηςἄ νεχον.111-144. ἔστὰν δ' ἐν προμολῇσι. 3.

R.1. 3.ῇ τ ἐδ' πιὰ πολλὰιί δικλιίδες εὐ πηγεῖ ς θὰίλὰμοιί τ' ἔ σὰν ἔ νθὰ κὰιὰ ἔ νθὰ· δὰιδὰλείη δ' ὰἴ θουσὰ πὰρεὰξἑ κὰίτερθε τείτυκτο. 3. Ἠελιίῳ τιίνων χὰίριν. ἔνθὰ δεὰ κὰιὰ μείσσὰυλος ἐ ληίλὰτο.ἐ κ δεὰ πυροὰς δεινοὰν σείλὰς ἀ μπνειίεσκον· προὰς δεὰ κὰιὰὐὰ τοίγυον στιβὰρο ῦἀ δὰίμὰντος ἄ ροτρον ἤλὰσεν.111-144.721-782.210-238. λείχρις δ' ὰἰ πυίτεροι δοίμοι ἕ στὰσὰν ἀ μφοτείρωθεν· 235 .Lengua y Cultura Griegas IV (2013) – A. ὅ ῥς ὰί μιν ἵ πποις δείξὰτο Φλεγρὰιί ῃ κεκμηοίτὰ δηιοτ ῆ τι. ἦν στοίμὰτ'.