STIPULATIA PENTRU ALTUL

Definiţie: Contractul în favoarea unei terţe persoane sau stipulaţia pentru altul este un contract
sau o clauză într-un contract, prin care o parte numită promitent, se obligă faţă de cealaltă parte,
numită stipulant, să execute o prestatie in favoarea unei alte persoane, straina de contract numita
beneficiar.
Condiţiile de validitate a stipulaţiei pentru altul.
Stipulaţia pentru altul fiind o clauză într-un contract sau, uneori, un contract în favoare unui terţ,
încheiat incheiat intre stipulant si promitent, treouie să îndeplinească toate condiţiile generale de
validitate prevazute de lege: capacitate, consimtamant, obiect, cauza si forma. Alături de condiţiile
generale de validitate, mai trebuie întrunite încă două condiţii speciale, expres prevăzute de C. civ.:
a. terţul beneficiar să fie o persoană determinată sau, cel puţin, determinabilă la data
încheierii stipulaţiei.
Beneficiarul nu este obligatoriu a fi o persoană individualizată în momentul încheierii contractului
dintre stipulant şi promitent; este suficient a fi determinată în momentul când stipulaţia pentru altul
trebuie să-şi producă efectele. Este cazul contractului de asigurare pentru răspundere civilă
delictuală, când terţul beneficiar se va determina doar în momentul producerii riscului asigurat;
b. tertul beneficiar al stipulatiei trebuie să existe la momentul la promitentul trebuie sa isi
execute obligatia.
Pentru valabilitatea stipulatiei pentru altul din cadrul unui contract de asigurare, este necesar ca
terţul beneficiar al indemnizaţiei de asigurare să existe la momentul producerii riscului asigurat,
când se naşte şi obligaţia de plata a indemnizatiei.
c. in doctrina anterioara se vorbea si de conditia ca stipulatia sa fie neindoielnica.
In contractul incheiat intre stipulant si promitent trebuie sa se prevada o stipulatie certa,
neindoielnica din care sa rezulte ca tertul beneficiar dobandeste dreptul subiectiv de sine statator.
Consimtamantul tertului nu constituie o conditie de existenta a stipulatiei pentru altul, dar
este o conditie de efictivitate. Dreptul nascut in favoarea tertului beneficiar este opera exclusiva a
acordului de vointe realizat intre stipulant si promitent. Acceptarea stipulatiei de catre tert este
numai o conditie de eficacitate a stipulatiei. Confirmarea beneficiarului are ca efect consolidarea
dreptului dobandit si valoarea unie renuntari la posibilitatea de a refuza beneficiul ce i-a fost
atribuit. Momentul de la care se produc efectele acceptarii de catre tertul beneficiar este esential
pentru ca in functie de acest se poate stabili de la ce data stipulatia este irevocabila.
Daca tertul nu accepta stipulatia, dreptul se considera ca nu a existat niciodata, stipulatia devenind
caduca; nu produce niciun efect.

Efectele stipulatiei pentru altul: mecanismul său constă în naşterea, în mod direct şi originar, din
contractul încheiat între stipulant şi promitent, a unui drept de sine stătător în favoarea terţului
beneficiar, fără a fi necesar consimţământul acestuia. Stipulaţia pentru altul implică trei categorii de
raporturi juridice: raporturi între
stipulant şi promitent, raporturi între promitent şi terţul beneficiar şi raporturi între stipulant şi terţul
beneficiar. Contractul se încheie între stipulant şi promitent; promitentul se obligă să execute o
prestaţie în favoare, terţului, stipulantul fiind cel care primeşte acest angajament; terţul beneficiar
devin titularul dreptului de a pretinde promitentului executarea prestaţiei la care s-a obligat.

Raporturile dintre stipulant şi promitent.
Raporturile dintre părţile cuprinse in contractul principal urmează toate regulile dreptului comun.
De regulă, stipulaţia pentru altul este o clauză intr-un asemenea contract.
Între stipulant şi promitent efecte va produce şi clauza prin care se stipulează în
favoarea altuia. Astfel, dacă promitentul nu execută obligaţia faţă de terţul beneficiar, stipulantul va
putea opta între obligarea promitentului la executarea obligaţiei şi rezoluţiunea contractului.
În cazul în care contractul are un caracter sinalagmatic, stipulantul va putea opune excepţia de
neexecutare faţă de terţ, dacă promitentul ar cere stipulantului să-şi execute prestaţia sa. În ipoteza
în care în patrimoniul stipulantului s-ar produce un prejudiciu ca urmare a neexecutării obligaţiei
faţă de terţ, stipulantul va putea cere obligarea promitentului la plata daunelor- interese.
Stipulatia poate fi revocata atata timp cat acceptarea tertului beneficiar nu a ajuns la stipulant sau
promitent.Cu toate acestea, stipulatia poate fi acceptata de tertul beneficiar si dupa decesul
promitentului sau al stipulantului.
Potrivit C.civ. ‘’ Stipulantul este singurul indreptatit sa revoce stipulatia, creditorii sau mostenitorii
sai neputand sa o faca.Stipulantul nu poate insa
revoca stipulatia fara acordul promitentului daca acesta din urma are interesul sa o execute.’’
Revocarea stipulatiei prduce efecte din momentul in care ajunge la promitent.Daca nu a fost
desemnat un alt beneficiar, revocarea profita stipulantului sau mostenitorilor acestuia, fara a agrva
insa sarcina promitentului.

Raporturile dintre promitent şi terţul beneficiar.
Terţul beneficiar are posibilitatea de a accepta sau nu stipulaţia făcută in favoarea sa. In cazul in
care acceptă stipulaţia, intre el (terţul beneficiar) şi promitent se naşte un raport juridic obligaţional,
in sensul că, terţul beneficiar are calitatea de creditor,
iar promitentul calitatea de debitor. In situatia in care tertul beneficiar nu accepta stipulatia, dreptul
sau se considera ca nu ar fi existat niciodata.
Dreptul terţului beneficiar ia naştere direct în patrimoniul său din momentul
încheierii contractului dintre stipulant şi promitent; de aici decurg următoarele
consecinţe:
a) terţul beneficiar va fi la adăpost de pretenţiile moştenitorilor stipulantului şi de concursul
creditorilor stipulantului, deoarece se consideră că dreptul său nu a făcut parte din patrimoniul
stipulantului;
b) în cazul în care terţul beneficiar a decedat înainte de a fi confirmat dreptul
născut în favoarea sa, acest drept făcând parte din patrimoniul său se va transmite către proprii săi
succesori;
c) terţul beneficiar are la îndemână o acţiune directă împotriva promitentului în
vederea realizării dreptului său, putând chiar să pretindă despăgubiri de la acesta, dacă prin
neexecutarea obligaţiei a fost prejudiciat.
In cazul acestui tip de contract, singurele aparari pe care promitentul le poate opune tertului
beneficiar sunt cele intemeiate pe contractul care cuprinde stipulatia.
Prin efectul stipulatiei, beneficiarul dobandeste dreptul de a cere direct promitentului executarea
prestatiei. In acest sens, el are la dispozitie actiunea in
justitie pentru a cere executarea, nefiind obligat sa se adreseze stipulantului.
Terţul beneficiar nu poate cere rezoluţiunea contractului, în caz de neexecutare a
obligaţiei de către promitent întrucât nu este parte la contract şi nu poate profita (deci nu are interes)
de pe urma desfiinţări contractului.

Raporturile dintre stipulant şi terţul beneficiar.
Stipulaţia nu creează raporturi obligaţionale intre stipulant şi terţul beneficiar.
Contractul în folosul unui terţ poate fi folosit de stipulant pentru plata unei datorii anterioare faţă de
terţul beneficiar sau poate constitui o donaţie indirectă, caz în care, stipulaţia trebuie să
îndeplinească toate condiţiile de fond pentru valabilitatea donaţiei, mai puţin forma autentică.

In ceea ce priveste natura juridica a stipulatiei pentru altul, au fost elaborate mai multe teorii cum
ar fi: teoria dublului contract ( potrivit careia stipulatia pt altul se realizeaza prin 2 contracte
succesive), teoria gestiunii de afaceri (s-a sustinut ca stipulantul ar incheia contractul cu promitentul
in calitate de gerant de afaceri al tertului), teoria actului unilateral al promitentului(potrivit careia
dreptul beneficiarului se naste direct in patrimoniul sau ca efect al manifestarii unilaterale de vointa
a promitentului) ori teoria dreptului direct( dreptul tertului isi are originea in mod direct in
contractul dintre stipulant si promitent)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful