Page 1 of 2

pismo Ljiljani Smailovic u vezi kiparskih dijamanata 7/14/14, 10:44 PM
Larnaka, 10.07.2014.
Politikina prokleta avlija ili svako je za ne!to kriv …
Ja Vam se zahvaljujem !to ste reagovala na moj prigovor. Autor teksta “Ko
proverava kiparske dijamante” mi se ubrzo javila ali ja nisam sigurna da "e biti
rezultata.. Ja takodje sad posle razgovora sa njom mislim da je izvukla pogre!ne
zaklju#ke iz razgovora i sa stru#njacima, jer budu"i da sam i sama stru#njak ne
mogu da poverujem da su onako olako date kvalifikacije na nepoznatu temu.
Samo da naglasim da posle ovako te!kih kvalifikacija objavljenih u va!em listu mi
sa strepnjom o#ekujemo da nam mozda i Banka Intesa ugasi ra#une koje smo u
septembru pro!le godine otvorili da bi obezbedili minimum za odr$avanje firme. Sa
razora#arenjem konstatujem da je #lanak duboko maliciozan, zagovara dr$avni
fa!izam, sumnja, optu$ujete i sudi , sve u isto vreme. Kako je do toga do!lo da va!i
novinari sebi daju to pravo?
Molim vas pa$ljivo pro#itajte moje primedbe na objavljeni #lanak jer va!a novinarka
se javila ali nije htela da se time bavimo.
1. Potpuna neistina po#inje jo! u naslovu , dakle dijamanti nisu kiparski i ostaje
pitanje odakle novinarki ova ideja jer u tekstu nije objasnila za!to misli da jesu.
Koncepcija imovine je potpuno druga#ija i ja mogu i ho"u da je detaljno i stru#no
objasnim ako mi date priliku.
2. Tekst je pristrasan, mi nismo ni dr$avno ni javno preduze"e da bi morali da pod
pretnjom obja!njavamo !ta radimo i za!to radimo. Mi to svakako imamo nameru da
pojasnimo, ako nekog interesuje, ali prvo pitajte, sacekajte odgovor pa onda
uporedite i donesite zaklju#ak. tako jednostavno ali nije primenjeno. Naprotiv, tekst
je pristrasan i poziva dr$avne sluzbe na lin# onih na koje je novinarka pokazala
prstom po sistemu “dr!’te lopova” . Mi smo spremni na to nema problema ali nisam
sigurna da je to pravi put koji na!a i va!a ku"a treba da ukrsti
3.Tekst ide toliko duboko u paranoidnoj sumnji#avosti da dramskim tonom ve" sluti
da se Agenciji za privredne registre mora biti potkrala gre!ka. Autorka sagoreva u
svojoj sumnji da MORA BITI DA NE%TO TU IMA samo jo! nije otkriveno.
4. Pazite sad dalje, u zadnjem pasusu ona poziva i poreznike da se pozabave na!im
slu#ajem, sad odjednom ona zastupa i interes poreske uprave protiv nas.
5. Novinarka se zlokobnim tonom pita za!to li je kiparska firma odabrala ba! Srbiju;
nisu tu #ista posla, pa onda se opet poziva na stru#njake i nebulozno i manje vi!e
nejasno zaklju#uje da je to zato !to je Srbija poreski raj. Ali kako god i da jeste i da
nije poreski raj po njoj mi smo svakako sumnjivi.
Page 2 of 2
pismo Ljiljani Smailovic u vezi kiparskih dijamanata 7/14/14, 10:44 PM
6. iskrivljenoj pretstavci koja se nudi javnosti pi!e i da firma mora da ima radnika a
dr$ava je je eto gre!kom dozvolila da se registruje gomila firmi koja ne zapo!ljava
radnike. Koja glupost. Firma ne mora da ima radnike i da li mi o tome treba uop!te
treba da diskutujemo ovde???! Molim vas da li treba da ulazimo u raspravu da
dr$ava treba da postoji zbog gradjana ili kako tekst intonira, obrnuto. Gradjani su
principali a ne sluge koji su obavezni da puze pred dr$avom. o ovome je takodje
besmisleno dalje komentarisati. Ne mo$e privatniku niko nametati da zaposli
radnike, gospodja je pobrkala tranzicionu privatizaciju firmi i jos kojesta
8. obmanjuje sa dalje javnost da su ti dijamanti zlato negde blokirani. Nema kraja
stupidnosti zaklju#aka. Ona ne $eli da nas pita. Ona zna. Ko joj je rekao ovu notornu
glupost? Na! kapital je slobodoan i samo na!. NIJE BLOKIRAN. Ako ne uspemo da
otvorimo ra#une ne"emo ni raditi.
9. Toliko daleko je oti!la ova dubioza od #lanka do zaklju#ka opet uz pomo"
nevidljivog stru#njaka da veoma verovatno iza “sertifikata” (!ta god to zna#ilo ali ne
verujem da ona ima ideju) uop!te ne stoji nikakva imovina. E ovo je pravr!ilo meru.
Ako je to tako ja Vas molim da pozovete va!u novinarku da uzme tog stru#njaka pod
ruku sve sa tim njihovim pisanijama i koliko odmah ode u tu$ila!tvo i da to te!ko
krivi#no delo za koje nas optu$uje koliko da nas prijavi.
10. Ako se medjutim presabere malo, prihvati"emo mi i javno izvinjenje jer smo
svesni neznanja zabluda i predrasuda ali potrebno je da novinarka povu#e ove svoje
izjave, prakti#no ceo ovaj #lanak koji je objavljen u Politici i da se javno izvini.
Ukoliko to ne uradi mi "emo biti prinudjeni da podnesemo prijavu protiv Politike i
protiv nje jer ovakavi zaklju#ci u presti$nim i uglednim novinama prete da ozbiljno
naru!e ugled na!e firme i ne mogu da ostanu nedore#eni.
Hvala vam na strpljenju i razumevanju. Nadam se da "emo re!iti problem i iskreno
se nadam mada strepim da sutra ne osvane ne!to jo! gore nego !to je bilo ovo
danas
Srda#an pozdrav,
Ljiljana Tatic

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful