You are on page 1of 4

SULIT

UJIAN 1 SKEMA JAWAPAN


SEMESTER I
SESI 2013/2014


KURSUS : PENGANTAR KIMIA

KOD KURSUS : BBR 26503

NAMA PELAJAR : ..

NAMA PENSYARAH : ..

NO. MATRIKS : ..

SEKSYEN : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

PROGRAM : Program Pensiswazahan Guru Kohort 1,
Fakulti Pendidikan Teknik Dan Vokasional

MASA : 1.0 JAM

ARAHAN : 1. JAWAB SEMUA SOALAN.
2. TULIS JAWAPAN ANDA DI RUANG YANG
DISEDIAKAN


BBR 26503
2

S1. (a) Tentukan bilangan proton, elektron, neutron dan cas bagi ion di bawah;-
(i)


(3 markah)
p = 13; [0.5]
e = 13- 3 = 10; [1]
n = 27-13 = 14; [1]
cas = +3 [0.5]

(ii)


(3 markah)

p = 17; [0.5]
e = 17 + 1 = 18; [1]
n = 35 - 17 = 18; [1]
cas = - 1 [0.5]


(b) Bagi kedua-dua bahan C
6
H
12
O
6
dan Ca(NO
3
)
2
, hitungkan:-
(Jisim atom relatif: H=1, C=12, N=14, O=16, Ca=40)

(i) Jisim Formula Relatif
(4 markah)

6(1) + 12(1) + 6(16) = 114 (C
6
H
12
O
6
) [2]
40 + 2(14+ 3(16)) = 164 (Ca(NO
3
)
2
) [2]

(ii) Bilangan mol bagi 1 kg bahan.
(4 markah)

(C
6
H
12
O
6
) : Bil mol = mol 77 . 8
/ 114
1000

mol g
g
guna persamaan [1], jawapan [1]

(Ca(NO
3
)
2
) : Bil mol = mol 10 . 6
/ 164
1000

mol g
g
guna persamaan [1], jawapan [1]
BBR 26503
3


S2. Sebatian X mempunyai komposisi (mengikut jisim) seperti berikut: 51.28 % C, 9.40 % H dan 27.35
% O dan 11.97 % N.
(Jisim atom relatif: H=1, O=16, C=12, N=14)
(a) Kira bilangan mol setiap unsur bagi sebatian X.
(4 markah)C H O N
51.28 9.40 27.35 11.97
27 . 4
12
28 . 51
40 . 9
1
40 . 9
71 . 1
16
35 . 27
855 . 0
14
97 . 11

[1] [1] [1] [1](b) Tentukan formula empirik bagi sebatian X.
(5 markah)


C H O N
27 . 4
12
28 . 51
40 . 9
1
40 . 9
71 . 1
16
35 . 27
855 . 0
14
97 . 11

5
855 . 0
27 . 4
[1] 11
855 . 0
40 . 9
[1] 2
855 . 0
71 . 1
[1] 1
855 . 0
855 . 0
[1]

FE = C
5
H
11
O
2
N [1](c) Jika sebatian X mempunyai jisim molar 234 g/mol, tentukan formula molekulnya.
(5 markah)

[5(12) + 11(1) + 2(16) + 14 ] n = 234 [2]
117 n = 234 [1]
n = 2 [1]
FM = C
10
H
22
O
4
N
2
[1]


BBR 26503
4


S3. Gas oksigen boleh dihasilkan melalui tindak balas penguraian potasium klorat melalui persamaan
tindak balas berikut:
KClO
3
(p) 2KCl (p) + O
2
(g)
(a) Imbangkan persamaan tindak balas di atas.
(2 markah)
2KClO
3
(p) [1] 2KCl (p) + 3O
2
(g) [1]
]

(b) Daripada persamaan yang telah anda imbangkan di S3 (a), kira jisim (gram) gas oksigen jika
138.6 g daripada KClO
3
dipanaskan.
(Jisim atom relatif: K = 39, Cl = 35.5, O=16)
(10 markah)


Jisim formula KClO
3
(p) = 39 + 35.5 + 3(16) = 122.5 g/mol; [2]

Jisim formula O
2
(g) = 2(16) = 32g/mol [1]

Stoikiometri

2 mol KClO
3
(p) 3 mol O
2
(g) [1]
2(122.5 g) KClO
3
(p) 3(32 g) O
2
(g) [2]
245 g KClO
3
(p) 96 g O
2
(g)

138.6 g KClO
3
(p) ) ( KClO g 6 . 138
) ( KClO g 245
(g) O g 96
3
3
2
p
p
[3]

= 54.31 g O
2
(g). [1]
KERTAS SOALAN TAMAT