You are on page 1of 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

DAILY LESSON PLAN


MINGGU/WEEK : 19 TARIKH/DATE: 16/5/2013 HARI/DAY: Thursday ( )
MASA/KELAS/
M.PELAJARAN/
TIME/CLASS/
SUBJECT
TAJUK/HASIL PEMBELAJARAN/ISIPELAJARAN/AKTIVITI/PENYERAPAN/PENILAIAN
TOPIC/LEARNING OUTCOME/CONTENT/ACTIVITIES/ASSIMILATION/EVALUATIO

..............................................
...................................
TANDATANGAN TARIKH