You are on page 1of 12

Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c

Thy gio: Mai Tin Dng


1
: 01
Cu 1: Cht hu c X c cng thc phn t l C5H6O4. Thu phn X bng dung dch NaOH d, thu c mt mui
v mt ancol. Cng thc cu to ca X c th l
A. HOOCCH = CHOOCCH3. B. HOOCCOOCH2CH=CH2.
C. HOOCCH2COOCH = CH2. D. HOOCCH2CH = CHOOCH.
Cu 2: Cho s : C6H6 X Y Z m-HO-C6H4-NH2 Cc cht X, Y, Z tng ng l:
A. C6H5Cl, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 B. C6H5NO2, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2
C. C6H5Cl, C6H5OH, m-HO-C6H4-NO2 D. C6H5NO2, C6H5NH2, m-HO-C6H4-NO2
Cu 3: Cho hp cht thm Cl-C6H4-CH2-Cl tc dng vi dung dch KOH (long, d , t
0
) sn phm thu c l :
A. KO-C6H4-CH2 -OH. B. HO-C6H4-CH2- OH. C. HO-C6H4-CH2-Cl. D. Cl-C6H4-CH2 -OH.
Cu 4: Cho dy cc cht: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6
(benzen), CH3CHO. S cht trong dy phn ng c vi nc brom l
A. 5. B. 6 C. 7 D. 4
Cu 5: Cho s chuyn ha trc tip sau: Hidrocacbon X Y Ancol Z Andehit E Axit F. Cp X, Y no
khng tha mn s trn ?
A. C2H4, C2H5Cl. B. C3H6, C3H6Br2. C. C2H2, C2H3Cl. D. C3H6, C3H5Cl
Cu 6: Cho s : H2N-R-COOH
+ du HCl
A1
+ du NaOH
A2 ;
H2N-R-COOH
+ du NaOH
B1
+ du HCl
B2. Nhn xt no sau y l ng ?
A. A1 khc B2 B. A1 trng vi B2 v A2 trng vi B1
C. A1, A2, B1, B2 l 4 cht khc nhau D. A2 khc B1
Cu 7: Hp cht C3H4Cl2 c s ng phn l:
A 7 B 4 C 5 D 6
Cu 8: C bao nhiu ng phn ng vi cng thc phn t C4H8O2 (bit khi thy phn vi dung dch NaOH d to 1
mui v 1 ru (ancol).)
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Cu 9: Tch nc mt ancol X bc mt thu c mt anken phn nhnh. X c th l ancol no ?
A. isobutylic. B. tert-butylic. C. amylic. D. isopropylic
Cu 10: Cht no trong s cc hp cht thm sau va tc dng vi Na, va tc dng vi dung dch NaOH ?
A. HOC6H4CH3 B. C6H5CH2OH C. C6H5OCH3 D. CH3OC6H4CH2OH
Cu 11: Khi thy phn mt peptit, ch thu c cc ipeptit Glu-His ; Asp-Glu ; Phe-Val v Val-Asp. Cu to ca
peptit em thy phn l :
A. Phe-Val-Asp-Glu-His. B. His-Asp-Glu-Phe-Val-Asp-Glu.
C. Asp-Glu-Phe-Val-Asp-Phe-Val-Asp. D. Glu-Phe-Val-Asp-Glu-His-Asp-Val-Asp.
Cu 12: Vi cng thc phn t C8H8O2, c bao nhiu ng phn este khi tc dng vi dung dch NaOH d, un
nng cho sn phm gm hai mui?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Cu 13: Nilon-6,6 l mt loi t
A. poliamit. B. t axetat. C. polieste. D. t visco.
Cu 14: Dy gm cc cht v thuc u c th gy nghin cho con ngi l
A. ampixilin, erythromixin, cafein. B. penixilin, paradol, cocain.
C. cocain, seduxen, cafein. D. heroin, seduxen, erythromixin.
Cu 15: Trong s cc loi t sau: t tm, t visco, t nilon-6,6, t axetat, t capron, t enang. Nhng loi t no
thuc loi t nhn to l:
A. T visco v t nilon-6,6. B. T nilon 6,6 v t capron.
C. T tm v t enang. D. T visco v t axetat.
Cu 16: Cho cc cht : amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3) ; p-metylanilin (4) ; metylamin (5) ; imetylamin (6).
Hy chn s sp xp cc cht trn theo th t lc baz tng dn .
A. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6) B. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6)
C. (3) < (1) < (4) <(2) < (5) < (6) D. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6)
Cu 17: Phn ng no sau y khng th hin tnh kh ca glucoz?
A. Cng H2 (Ni, t
0
). B. Trng gng.
C. Tc dng vi Cu(OH)2 to Cu2O. D. Tc dng vi dung dch Br2.
Cu 18: Trong s cc hp cht thm c cng thc phn t C7H8O2, c bao nhiu cht tc dng vi NaOH trong dung
dch theo t l mol 1 : 2 nhit thng?
A. 8 cht B. 7 cht C. 5 cht D. 6 cht
Cu 19: Cho cc cht: metylclorua, vinylclorua, anlylclorua, etylclorua, iclometan, 1,2-icloetan, 1,1-icloetan, 1,2,3-
triclopropan, 2-clopropen, triclometan, phenylclorua, benzylclorua. S cht khi thy phn trong mi trng kim
iu kin thch hp th thu c ancol l.
A. 6 B. 5 C. 7 D. 8
Cu 20: Cho tt c cc ng phn mch h, c cng cng thc phn t C2H4O2 ln lt tc dng vi: Na, NaOH,
NaHCO3,dung dch AgNO3/NH3 . S phn ng xy ra l:
Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
2
A. 8 B. 6 C. 7 D. 5
Cu 21: Cho s phn ng
CH2=CH2 + KMnO4 + H2SO4 (COOH)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
T l v h s gia cht kh v cht oxi ho tng ng l
A. 2 : 1. B. 5 : 2. C. 1 : 2. D. 2 : 5.
Cu 22: Cho cc cht: axetilen, vinylaxetilen, phenylaxetilen, anehit fomic, axit fomic, glucoz, natri fomat. S cht
Kh c Ag
+
trong [Ag(NH3)2]OH l:
A. 4 cht B. 6 cht C. 7 cht D. 5 cht
Cu 23: Cho tt c cc ng phn mch h ca hp cht c cng thc phn t C2H4O2 ln lt tc dng vi Na,
NaOH, NaHCO3. S phn ng ho hc xy ra l
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Cu 24: Ancol X no a chc mch h (c s nhm -OH t hn s nguyn t cacbon). t chy hon ton 0,1 mol X
cn dng 12,32 lt kh O
2
(ktc). Mt khc, dung dch cha X ha tan c Cu(OH)
2
nhit thng to dung
dch xanh lam. X c bao nhiu cng thc cu to?
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5
Cu 25: Cht X c cng thc phn t l C5H10O2. Bit X tc dng vi Na v NaHCO3. C bao nhiu cng thc cu
to tho mn?
A. 4 B. 3 C. 6 D. 5
Cu 26: S ng phn cu to ca C5H10 phn ng c vi dd Brom l:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 7
Cu 27: Cho cc dung dch sau: Anilin, natri phenolat, natri axetat, metylamin. S dung dch lm xanh qu tm l
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 28: Cho cc cht sau: Clobenzen, axit oxalic, phenyl axetat, glyxin, benzyl clorua. S cht c th tc dng vi
NaOH (trong iu kin thch hp) theo t l mol nX : nNaOH = 1 : 2 l
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 29: Cho cc nhn xt sau:
(1) Cht bo l trieste ca glixerol vi axit bo.
(2) T nilon-6,6 , t capron, t enang u iu ch bng phn ng trng ngng.
(3) Vinyl axetat khng iu ch c trc tip t axit v ancol tng ng.
(4) Nitro benzen phn ng vi HNO3 c (xc tc H2SO4 c, un nng) to thnh m-initrobenzen.
(5) Anilin phn ng vi nc brom to thnh p-bromanilin.
S nhn xt ng l:
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Cu 30: t chy a mol mt axit cacboxylic X thu c b mol CO2 v c mol H2O (bit a = b - c). Khi cho a mol cht
X tc dng vi NaHCO3 (d) thu c 2a mol kh. X thuc dy ng ng ca axit
A. no, n chc. B. no, hai chc.
C. c 1 ni i, n chc. D. c 1 ni i, hai chc.
Cu 31: Cho glixerol tc dng vi hn hp 3 axit C17H35COOH, C17H33COOH v C15H31COOH. S loi trieste c
to thnh cha ng thi c 3 gc axit trn c th l
A. 2. B. 4. C. 6. D. 3.
Cu 32: Hp cht A1 c cng thc phn t C3H6O2 tha mn s :

3 3 2 4
dd AgNO /NH dd H SO NaOH
A A A A
1 2 3 4


Cng thc cu to ca A1 l
A. HCOOCH2CH3. B. CH3OCOCH3. C. CH3CH2COOH D. HOCH2CH2CHO.
Cu 33: Cho cc cht sau: C2H5NH2, C6H5NH2, NH3, C2H5NH3Cl, C6H5NH3Cl, NH4Cl. S cp cht phn ng c vi
nhau l
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Cu 34: Trong s cc polime sau: [- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1); [-NH-(CH2)5 -CO -]n (2)
[-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ; [C6H7O2(OOCCH3)3]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) .
Polime dng sn xut t l
A. (4); (5); (6) B. (1); (2); (3); (4) C. (5); (6) D. (3); (4); (5); (6)
Cu 35: Tin hnh cc th nghim sau :
(1)Thu phn tinh bt thu c hp cht A. (2) Ln men gim ancol etylic thu c hp cht hu c B .
(3) Hyrat ho etylen thu c hp cht hu c D .
(4) Hp th C2H2 vo dung dch HgSO4 80
0
C thu c hp cht hu c E .
Chn s phn ng ng biu din mi lin h gia cc cht trn. Bit mi mi tn l mt phn ng
A. A D E B B. D E B A
C. E B A D D. A D B E
Cu 36: Cho cc cht sau: p-CH3C6H5NH2(1), C2H5NH2 (2), C6H5NHCH3 (3), C6H5NH2 (4), p-NO2C6H4NH2(5)
Tnh baz tng dn theo dy th t l
Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
3
A. (5)< (4) < (1) < (3) < (2) B. (5)<(4) < (3) < (1) < (2)
C. (1) < (2) < (4) < (3)<(5) D. (5)<(4) < (3) < (2) < (1)
Cu 37: Cho cc cht sau: axit glutamic; valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin. S cht lm qu tm chuyn mu
hng, mu xanh v khng i mu ln lt l
A. 1, 2, 3 B. 2, 1,3 C. 3, 1, 2 D. 1, 1, 4
Cu 38: Cho s chuyn ho: Benzen X YZT (axit picric). Cht Y l
A. Phenol B. o-crezol C. Phenyl clorua D. Natri phenolat
Cu 39: Xt cc cht: imetylete (1), ancol metylic (2), ancol etylic (3), axit axetic (4), axeton (5). Cc cht trn
c xp theo nhit si tng dn (t tri sang phi) l:
A. 5, 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 5, 1 C. 1, 2, 3, 4, 5 D. 1, 5, 2, 3, 4
Cu 40: Brom ho p-nitrophenol thu c sn phm chnh l
A.
OH
NO
2
Br
B.
OH
NO
2
Br Br
C.
OH
NO
2
Br
D.
OH
NO
2
Br
Br

Cu 41: Trong cc polime: Thu tinh plexiglat, nilon-6,6, Cao su buna, PVC, t nitron (hay olon), t lapsan, nha
phenol fomanehit, PVA. S polime iu ch bng phng php trng ngng l:
A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Cu 42: Cho cc cht sau y :
(1) C2H5OH; (2) C2H5Cl ;( 3) C2H2 ;(4) CH2 = CH2 (5) CH3 CH3 ; (6) CH3 - COOCH= CH2 (7) CH2= CHCl ;
(8) CH2OH-CH2OH ; (9) CH3-CHCl2 S cht to ra CH3CHO khi thc hin 1 phng trnh phn ng l
A. (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6) ; (8) . B. (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6 ) ; (9) .
C. (1); (3) ; (4) ; (6) ; (7) ; (8) ; ( 9). D. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; ( 7) ; ( 8) ; (9 ) .
Cu 43: Cho cc amin: (1) p-nitroanilin, (2) p-metylanilin, (3) metylamin, (4) imetylamin, (5) anilin. Lc baz ca
chng c xp theo th t tng dn t tri qua phi l
A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (3), (2), (4), (1), (5)
C. (1), (5), (2), (3), (4). D. (5), (4), (3), (2), (1). .
Cu 44: Cho 6 dung dch cha cc cht tan: NH3, (CH3)2NH, HCl, C6H5NH3Cl, FeCl3 C6H5OH tc dng vi nhau tng
i mt. S phn ng ho hc xy ra l
A. 7 . B. 9. C. 8. D. 6.
Cu 45: C 5 cng thc phn t ln lt l: CH2O, CH2O2, C2H2O3 ,C2H4O2 v C3H6O3. S cht mch h va tc
dng vi NaOH, va c phn ng trng gng l
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
Cu 46: Dy gm cc cht u c kh nng tham gia phn ng trng hp l:
A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. B. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.
C. buta-1,3-ien; cumen; etilen; trans-but-2-en. D. 1,2-iclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
Cu 47: Th t cc cht xp theo chiu tng dn lc axit l
A. HCOOH<CH3COOH<CH3CHClCOOH<CH2ClCH2COOH.
B. CH2ClCH2COOH<CH3CHClCOOH<CH3COOH<HCOOH
C. HCOOH<CH3COOH<CH2ClCH2COOH<CH3CHClCOOH.
D. CH3COOH<HCOOH<CH2ClCH2COOH<CH3CHClCOOH.
Cu 48: Trong s cc cht cho di y: CaC2, Al4C3, C3H8,C2H6 C3H6 CH3COONa, KOOC-CH2-COOK. Nhng cht
c th to ra CH4 nh phn ng trc tip l
A. CaC2, Al4C3, C3H8,
B. Al4C3, C3H8, , CH3COONa C3H6
C. Al4C3, C3H8, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK
D. Al4C3, C3H8, C2H6
Cu 49: Mt nonapeptit c cng thc: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thu phn khng hon ton peptit
ny, s tripeptit cha phenylalanin (Phe) c th thu c l
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Cu 50: Cho s sau: Metan
0
t
X1
0
t
X2
+
0
4 2 3
, / ) 1 : 1 ( t dac SO H HNO
X3
+
0
2
, / ) 1 : 1 ( t Fe Br
X4
Vy X1, X2, X3 X4 l:
A. axetilen, toluen, p-nitro toluen, 1-Brom-4-nitro toluen
B. axetilen, benzen, nitro benzen, 1-Brom-3-nitrobenzen
C. axetilen, benzen, nitro benzen, 1-Brom-4-nitrobenzen
D. axetilen, toluen, p-nitro toluen, 2-Brom-4-nitro toluen
Cu 51: Pht biu sai l
A. chuyn ha glucozo v fructozo thnh nhng sn phm ging nhau ta cho tc dng vi H2/Ni,t
0

B. Ch dng Cu(OH)2 c th phn bit gluco, lng trng trng, glixerol, etanol
C. Tinh bt v xenlulozo khc nhau v cu trc mch phn t
Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
4
D. Trong phn t gluxit lun c nhm chc anehit.
Cu 52: Chtt X c CTPT C8H10O. Cho X tc dng vi NaOH thu c mui v nc th X c bao nhiu ng phn
l dn xut ca benzen
A. 6 B. 10 C. 3 D. 9
Cu 53: Cho cc cht HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dy gm cc cht c sp xp
theo tnh axit tng dn (t tri sang phi) l :
A. (X), (Z), (T), (Y) B. (Y), (T), (Z), (X) C. (Y), (T), (X), (Z) D. (T), (Y), (X), (Z)
Cu 54: Cho s
X C
3
H
6
Br
2
C
3
H
6
(OH)
2
CH
2
(CHO)
2
+Br
2
+H
2
O
NaOH
CuO
t
0

Vy X l :
A. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3 C. Xiclo propan D. CH3-CH=CH2
Cu 55: Dy gm cc cht c xp theo chiu nhit si tng dn t tri sang phi l:
A. C
2
H
6
, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO, CH
3
COOH. B. C
2
H
6
, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, CH
3
COOH
C. CH
3
COOH, C
2
H
6
, CH
3
CHO, C
2
H
5
OH. D. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, C
2
H
6
, CH
3
COOH.
Cu 56: Hp cht X c CTPT C6H6 mch h, khng phn nhnh. Bit 1 mol X tc dng vi dd AgNO3/NH3 d to
292 g kt ta. X c CTCTC l
A. CHC-CC-CH2-CH3 B. CHC-CH2-CC-CH3
C. CHC-CH2-CH=C=CH2 D. CHC-CH2-CH2-CCH
Cu 57: Anh hng ca nhm OH n nhn benzen v ngc li c chng minh bi:
A. Phn ng ca phenol vi nc brom v dung dch NaOH.
B. Phn ng ca phenol vi dung dch NaOH v nc brom.
C. Phn ng ca phenol vi Na v nc brom.
D. Phn ng ca phenol vi dung dch NaOH v anehit fomic.
Cu 58: Cho cc cht sau : CH
2
=CHCH
2
CH
2
CH=CH
2
, CH
2
=CHCH=CHCH
2
CH
3
, CH
3
C(CH
3
)=CHCH
3
,
CH
2
=CHCH
2
CH=CH
2
. S cht c ng phn hnh hc l
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Cu 59: Dy gm cc dung dch u tc dng vi Cu(OH)2 l
A. glucoz, glixerol, mantoz, axit axetic. B. glucoz, glixerol, andehit fomic, natri axetat.
C. glucoz, glixerol, mantoz, natri axetat. D. glucoz, glixerol, mantoz, ru (ancol) etylic.
Cu 60: Cho cc cht sau: NaHCO3; C6H5ONa; Br2/CCl4; AgNO3/NH3; Cu(OH)2 v CH3OH (xt H2SO4 c) tc dng
vi axit acrylic. S phn ng xy ra l:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
Cu 61: Cho cc phn ng sau:
(1) Ca(OH)2 + Cl2 CaOCl2 + H2O (2) C2H5Cl + NaOH C2H5OH + NaCl
(3) 2KMnO4
o
t
K2MnO4 + MnO2 + O2 (4) C2H2 + H2O
C HgSO
0
4
80 ,
CH3CHO
S phn ng thuc loi phn ng t oxi ho- kh l:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Cu 62: Cho cc cht sau: (1) glyxin; (2) axit glutamic; (3) mui clorua ca axit glutamic; (4) mui natri ca glyxin.
Sp xp cc cht trn theo th t tng dn v pH (gi s chng c cng nng mol).
A. (3) < (2) < (1) < (4) B. (2) < (1) < (3) < (4) C. (4) < (2) < (1) < (3) D. (3) < (2) < (4) < (1)
Cu 63: Cho cc cp cht sau tc dng vi nhau:
(1) CH3NH2 + C6H5NH3Cl; (2) C6H5NH3Cl + NH3; (3) CH3NH3Cl + NaOH; (4) NH4Cl + C6H5NH2. Nhng cp xy ra
phn ng l:
A. (2) (3) (4) B. (1) (3) (4) C. (1) (2) (4) D. (1) (2) (3)
Cu 64: Este X c cha vng benzen c cng thc phn t l C9H8O2; X tc dng vi KOH cho mt mui v mt
anehit. Trong phn t khi ca mui ln hn ca este. Cng thc cu to ca X l:
A. C6H5COOCH=CH2 B. HCOOC6H4CH=CH2 C. HCOOCH=CHC6H5 D. CH2=CHCOOC6H5
Cu 65: Cht hu c X c cha vng benzen v c cng thc phn t l C7H8O. X khng tc dng vi NaOH. Hy
cho bit X c bao nhiu cng thc cu to?
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4
Cu 66: Cho dy cc cht: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CHCOOH, C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). S cht
trong dy lm mt mu nc brom l:
A. 6 B. 4 C. 7 D. 5Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
5
: 02
Cu 1: Cacbohirat X tham gia chuyn ha: X

OH OH Cu / ) (
2
dung dch xanh lam
0
t
kt ta gch.
Cacbohirat X khng th l cht no trong cc cht cho di y?
A. Mantoz B. Saccaroz C. Glucoz D. Fructoz
Cu 2: Cho cc cht sau: butan, etanol, metanol, natri axetat, axetilen, axetanehit. S cht c th s dng iu
ch trc tip axit axetic l:
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Cu 3: Cho cc dn xut sau: (1) etyl clorua; (2) vinyl clorua; (3) etyl bromua; (4) anlyl bromua. S sp xp no ng
vi chiu tng dn kh nng phn ng thu phn ca cc dn xut .
A. (2) < (1) < (3) < (4) B. (2) < (4) < (1) < (3) C. (4) < (2) < (3) < (1) D. (1) < (2) < (3) < (4)
Cu 4: Pht biu no di y v amino axit l khng ng?
A. Hp cht H2N-COOH l amino axit n gin nht
B. Amino axit l hp cht hu c tp chc, phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacboxyl
C. Amino axit ngoi dng phn t (H2NRCOOH) cn c dng ion lng cc (H3N
+
RCOO
-
)
D. Aminoaxit l cht rn dng tinh th khng mu, c v hi ngt v nhit nng chy cao.
Cu 5: Tnh cht no di y m saccaroz v mantoz khng ng thi c c:
A. Tnh cht ca ancol a chc B. Tnh tan tt trong nc
C. Tnh cht ca anehit D. Kh nng b thy phn
Cu 6: Cho cc cht : phenol (1), anilin (2), toluen (3), metyl phenyl ete (4). S cht tc dng vi nc Br2 l:
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Cu 7. t chy hon ton 1 mol hp cht hu c X, thu c 4 mol CO2. Cht X tc dng c vi Na, tham gia
phn ng trng bc v tc dng vi Br2 trong CCl4 theo t l 1 :1 . Cng thc cu to ca X l
A. HOOC-CH=CH-COOH. B. HO-CH2-CH2-CH2-CHO.
C. HO-CH2-CH=CH-CHO. D. HO-CH2-CC-CHO.
Cu 8: Cho cc cht: anehit axetic, axit axetic, glixerol , Propan -1,2 iol ,v cc dung dch glucoz , sacaroz,
fructoz , mantoz. iu kin thng s cht c th tham gia phn ng vi Cu(OH)2 l:
A. 6 B. 5 C. 7 D. 4
Cu 9: Cho cc polime sau: poli (vinyl clorua) ; t olon ; cao su Buna ; nilon 6,6 ; thy tinh hu c; t lapsan, poli
Stiren. S polime c iu ch t phn ng trng hp l:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Cu 10: Dy cc cht khng lm mt mu dung dch thuc tm nhit thng l
A. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen B. Etilen, axetilen, anehit fomic, toluen
C. Axeton, xiclobutan, toluen, cumen D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic
Cu 11: Thy phn este (E) C4H6O2 trong mi trng kim: (E) + NaOH mui (M ) + cht (A)
Cho bit c M v A u tham gia phn ng trng gng. Cng thc ng ca E l:
A. HCOOCH=CH-CH3. B. HCOOCH2-CH=CH2
C. CH2=CH-COOCH3 D.CH3COOCH=CH2.
Cu 12: Pht biu no sau y khng ng ?
A. Fructoz tn ti dng , vng 5 cnh trng thi tinh th.
B. Oxi ha glucoz bng AgNO3 trong dung dch NH3 thu c amoni gluconat.
C. Metyl glucozit c th chuyn c t dng mch vng sang dng mch h.
D. Kh glucoz bng H thu c sobitol.
Cu 13: Cho cc cht sau: (1) Anilin ;(2) etylamin ;(3) iphenylamin ; (4) ietylamin ;(5) natrihidroxit ; (6)Amonic .
Dy no sau y c th t sp xp theo chiu gim dn tnh baz ca cc cht ?
A. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) B. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2)
C. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) D. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6)
Cu 14: Hn hp X gm mt axit n v mt axit a chc (c cng s mol). Trung ha m gam X cn 0,5x (mol)
Ba(OH)2. Mt khc, t chy m gam X thu c 2x (mol) kh CO2. Cng thc ca 2 axit l:
A. HCOOH; CH2(COOH)2 B. CH2=CH-COOH; HOOC-COOH
C. C2H5COOH ; CH2(COOH)2 D. CH3COOH; HOOC-(CH2)3- COOH
Cu 15: Cho chui chuyn ha sau
C6H6O4 + NaOH
0
t
(X) + (Y) (Y) + O2
0
xt, t
(Z)
(Z) + Cl2
askt
(T) + HCl (T) + NaOH (d)
0
t
(X) + NaCl + H2O
Bit (X), (Y), (Z), (T) l cc cht hu c. Khng nh no sau y ng:
A. (Y) l andehit oxalic B. (X) l natri oxalat
C. (Z) l hp cht tp chc D. (T) l axit monoclo axetic
Cu 16: Dy cc cht u lm mt mu dung dch thuc tm nhit thng hay un nng l
A.. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen B. Etilen, axetilen, anehit fomic, toluen
C. Axeton, etilen, xiclopropan, cumen D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic

Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
6
Cu 17: Chuyn ha no sau y khng ph hp
A. CH2-CH=CH2
0
2
+ Cl / 500 C
CH2=CH-CH2Cl
2 2
+ Cl + H O
CH2Cl-CH(OH)-CH2Cl
0
+ dd NaOH / t
Glixerol
B. C6H6
0
2
+ Br / Fe, t
C6H5Br
+
0
NaOH a c, d / t , p cao
C6H5ONa
2
+ CO
C6H5OH
C. C2H5Br
+ Mg / ete khan
X
2
+ CO
Y
dd HCl
C2H5COOH
D. C2H2
+ HCl
A
0
+ NaOH / t
B
+ HCN
D
+ 0
3
H O , t
HOCH2COOH
Cu 18: Cho cc polime: (1) polietilen; (2) poli(metylmetacrilat); (3) cao su Buna, (4); nha P.S; (5) polivinyl axetat;
(6) t nilon-6,6. Trong s cc polime trn, cc polime b thy phn trong dung dch axit v trong dung dch kim l:
A. (2),(3),(6) B. (2),(5),(6) C. (1),(4),(5) D. (1),(2),(5)
Cu 19: A, B, D l 3 cht hu c ng phn. A cha C, H, O v c phn t khi nh hn 90 vC. Phn tch A, ta c
mC : mH = 6 : 1 v mC + mH = 7/8 mO. Khi cho A, B, D ln lt tc dng vi Na, NaOH, dung dch AgNO3 trong NH3.
Tng s cht hu c c xy ra phn ng l:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Cu 20: Ha tan cht X vo nc thu c dung dch trong sut, ri thm tip dung dch cht Y th thu c cht Z
(lm vn c dung dch). Cc cht X, Y, Z ln lt l:
A. phenol, natri hiroxit, natri phenolat B. natri phenolat, axit clohiric, phenol
C. phenylamoni clorua, axit clohiric, anilin D. anilin, axit clohiric, phenylamoni clorua
Cu 21: C cc nhn xt sau:
(1) Trong s cc protein: fibroin, anbumin, keratin, miozin c 1 protein c dng tn ti khc vi dng tn ti
ca 3 protein cn li.
(2) T nilon - 6,6; t capron; t lapsan ch c iu ch bng phn ng trng ngng.
(3) Trong s cc este vinylaxetat, triolein, anlylaxetat, phenylaxetat ch c 1 este c iu ch trc tip bng
phn ng ca axit v ancol tng ng (vi xc tc H2SO4 c, t
0
).
(4) Phn t fructoz c nhm chc xeton, glucoz c nhm chc andehit nn c th phn bit c glucoz
v fructoz bng dung dch AgNO3 trong NH3.
(5) un nhe hn hp etylbromua trong dung dch NaOH d, ng thi lc u. Sau yn, ta thy hn
hp phn thnh 2 lp.
(6) Benzen, naphtalen, axeton u xy ra phn ng th vi dung dch nc brom iu kin thch hp
S cu nhn xt ng l:
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Cu 22: Cho cc dung dch sau: NaOH, K2SO4, Na2CO3, Alanin, Anilin, Metylamin, Natri axetat, Lysin, Metyl amoni
clorua, Natri phenolat. S dung dch lm qu tm ha xanh l:
A. 8 B. 7 C. 6 D. 5
Cu 23: Hp cht hu c X (cha cc nguyn t C,H,O) v c kh nng tham gia phn ng trng gng. S hp
cht tha mn tnh cht ca X ? Bit MX = 74 vC
A. 6 cht B. 3 cht C. 4 cht D. 5 cht
Cu 24: Dy ch cha nhng amino axit c s nhm amino v s nhm cacboxyl bng nhau l
A. Gly, Ala, Glu, Tyr B. Gly, Val, Tyr, Ala C. Gly, Val , Lys, Ala D. Gly, Ala, Glu, Lys
Cu 25: Cho cc pht biu sau
(1) Sn phm metyl glicozit to ra do glucoz, mantoz phn ng vi CH3OH (xt : HCl khan) u c kh nng tham
gia phn ng trng gng vi dung dch AgNO3 trong NH3
(2) Phn t saccaroz do 2 gc oglucoz v | fructoz lin kt vi nhau qua nguyn t oxi, gc oglucoz C1,
gc | fructoz C4 (C1OC4)
(3) Tinh bt c 2 loi lin kt o[1,4]glicozit v o[1,6]glicozit
(4) Nh vi git dung dch iot vo dung dch h tinh bt, sau un nng thy dung dch c mu xanh tm
(5) nhit thng : glucoz, fructoz, saccaroz, mantoz u l cht rn kt tinh d tan trong nc v dung
dch ca chng u ha tan Cu(OH)2 to thnh dung dch mu xanh lam
(6) Xenlulozo l nguyn liu c s dng iu ch thuc n khng khi, t axetat, t visco
S cu pht biu khng ng l:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Cu 26: Amin X c cha vng benzen v c cng thc phn t l C8H11N. X c phn ng th H trong vng
benzen vi Br
2 (dd). Khi cho X tc dng vi HCl thu c mui Y c cng thc dng RNH3Cl. X c bao nhiu cng
thc cu to?
A. 7 B. 9 C. 8 D. 6
Cu 27: Dy cht no sau y c th s dng iu ch trc tip axetanehit?
A. metanol, etilen, axetilen. B. etanol, etilen, axetilen.
C. etanol, butan, etilen. D. glucoz, etilen, vinyl axetat.
Cu 28: Cho cc cht sau: (1) etyl amin, (2) imetyl amin, (3) p-Metyl anilin, (4) benzyl amin. S sp xp no ng
vi tnh baz ca cc cht ?
A. (4) > (2) > (3) > (1). B. (1) > (2) > (4) > (3). C. (2) > (1) > (3) > (4). D. (2) > (1) > (4) > (3).
Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
7
Cu 29: Phn ng no sau y mch polime c gi nguyn?
A. PVA + NaOH
o
t
B. Xenluloz + H2O
+ o
t H ,

C. PS
o
t
D. Nha Rezol
o
t

Cu 30: Cht c dng ty trng nc ng trong qu trnh sn ng saccaroz t cy ma l:
A. nc gia-ven B. SO2. C. Cl2. D. CaOCl2.
Cu 31: Dy no sau y gm cc polime nhn to?
A. T visco, t axetat, xenluloz trinitrat B. Xenluloz, tinh bt, t tm
C. T lapsan, PVA, thy tinh hu c. D. T nilo-6,6; bng, tinh bt, t capron
Cu 32: Cho cc cht CH3-CHCl2; ClCH=CHCl; CH2=CH-CH2Cl, CH2Br-CHBr-CH3; CH3-CHCl-CHCl-CH3;
CH2Br-CH2-CH2Br. S cht khi tc dng vi dung dch NaOH long un nng to ra sn phm c kh nng phn ng
vi Cu(OH)2 l:
A. 5 B. 4 C. 2 D. 3
Cu 33: Cho s chuyn ho:
C6H5-CH2-CCH
+HCl
X
+HCl
Y
+ NaOH 2
Z
Trong X, Y, Z u l sn phm chnh. Cng thc ca Z l
A. C6H5CH2CH2 CH2OH. B. C6H5CH(OH)CH2CH2OH.
C. C6H5CH2COCH3. D. C6H5 CH2CH(OH)CH3.
Cu 34: Cho cc este: C6H5-OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4);
(CH3COO)2CH-CH3 (5). S este khi thy phn khng to ra ancol?
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Cu 35: Mt este E mch h c cng thc phn t C5H8O2. un nng E vi dung dch NaOH thu c hai sn phm
hu c X, Y, bit rng Y lm mt mu dung dch nc Br2. C cc trng hp sau v X, Y:
1. X l mui, Y l anehit. 2. X l mui, Y l ancol khng no.
3. X l mui, Y l xeton. 4. X l ancol, Y l mui ca axit khng no.
S trng hp tha mn l:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Cu 36: Cho cc cht sau: ivinyl, toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen. S cht lm mt
mu dung dch KMnO4 nhit thng l:
A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.
Cu 37: Hp cht X c cng thc phn t C3H6, X tc dng vi dung dch HBr thu c mt sn phm hu c duy
nht. Vy X l:
A. ispropen. B. xiclopropan. C. propen. D. propan.
Cu 38: X c CTPT C4H11O2N. Khi cho X tc dng vi dung dch NaOH thu c etyl amin. Vy CTCT ca X l:
A. CH3COONH3C2H5 B. CH3COONH2C2H5
C. C2H5COOCH2NHCH3. D. HCOONH3C3H7
Cu 39: Cho cc nhn xt sau:
(1) Metylamin, imetylamin, trimetylamin v etylamin l nhng cht kh mi khai kh chu, c.
(2) Cc amin ng ng ca metylamin c tan trong nc gim dn theo chiu tng ca khi lng phn t.
(3) Anilin c tnh baz v lm xanh qu tm m.
(4) Lc baz ca cc amin lun ln hn lc baz ca amoniac. S nhn xt ng l
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Cu 40: Thm dung dch brom ln lt vo 4 mu th cha cc dung dch: fructoz, saccaroz, mantoz, h tinh
bt. Mu th c kh nng lm mt mu dung dch brom l:
A. dung dch fructoz. B. dung dch mantoz.
C. dung dch saccaroz. D. dung dch h tinh bt.
Cu 41: X l hp cht thm c cng thc phn t C7H8O2 tc dng vi dung dch Br2 to ra c dn xut tribrom. X
tc dng c vi dung dch NaOH theo t l mol 1: 1. S ng phn ca X l:
A. 2 B. 6 C. 5 D. 4
Cu 42: X c cng thc phn t l C4H8Cl2. Thy phn X trong dung dch NaOH un nng thu c cht hu c Y
c kh nng tc dng vi Cu(OH)2. Hy cho bit X c bao nhiu cng thc cu to tha mn tnh cht trn?
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4
Cu 43: Dy gm cc cht c th iu ch trc tip c axeton l:
A. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH B. C2H5OH, CH3CH=CHBr, C6H5CH(CH3)2
C. C6H5CH(CH3)2, CH3CH2CH2OH, HCOOCH3 D. CH3CHOHCH3, (CH3COO)2Ca, CH2=CBr-CH3
Cu 44: Cho 14,8 gam hn hp X gm 2 ancol n chc A v B (MA < MB) tc dng Na d thu c 3,36 lt hiro
(ktc). Oxi ha cng lng hn hp X c hn hp anehit Y. Cho ton b lng Y phn ng ht vi lng d
dung dch AgNO3 trong NH3 thu c 86,4 gam Ag. B c s ng phn ancol l
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
8
Cu 45: Hp cht thm X, c CTPT C8H8O2 va c kh nng tc dng vi Na, va c kh nng tc dng vi NaOH
v lm qu tm chuyn mu hng. S ng phn cu to ca X l
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Cu 46: Cht A c CTPT C11H20O4. A tc dng vi NaOH to ra mui ca axit hu c B mch thng v 2 ancol l
etanol v propan-2-ol. CTCT ca A l
A. C2H5OOC[CH2]4OOCCH2-CH2-CH3. B. C2H5OOC[CH2]4COOCH2-CH2-CH3.
C. C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2. D. C2H5OOC[CH2]4OOCCH(CH3)2.
Cu 47: Trng thi lai ha ca cc nguyn t cacbon trong cc phn t: CO2; C2H6; C2H2 v C2H4 ln lt l
A. sp; sp
3
; sp; sp
2
. B. sp
2
; sp
3
; sp; sp
2
. C. sp; sp
2
; sp; sp
3
. D. sp; sp
3
; sp
2
; sp.
Cu 48: S ng phn (k c ng phn cis trans) ng vi CTPT C3H5Br bng
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Cu 49: Cho isopren p vi Br2 theo t l 1:1. S sn phn thuc loi dn xut ibrom thu c (khng xt ng
phn hnh hc) l
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Cu 50: C bao nhiu ng phn l dn xut ca benzen c CTPT C7H6O2?
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Cu 51: X c vng benzen v c CTPT l C9H8O2. X tc dng d dng vi dd brom thu c cht Y c CTPT l
C9H8O2Br2. Mt khc, cho X tc dng vi NaHCO3 thu c mui Z c CTPT l C9H7O2Na. Hy cho bit X c bao
nhiu CTCT?
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5
Cu 52: C bao nhiu ru (ancol) bc 2, no, n chc, mch h l ng phn cu to ca nhau m phn t ca
chng c phn trm khi lng cacbon bng 68,18%?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Cu 53: Cht X c CTPT l CxHyCl. Trong X, clo chim 46,4% v khi lng. S ng phn ca X l:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Cu 54: Cho cc cht sau: axit benzoic(X), axit fomic(Y), axit propinoic(Z). S sp xp theo chiu tng dn tnh axit
l:
A. Z < X < Y B. X< Z < Y C. X < Y <Z D. Z < Y < X.
Cu 55: Cho dy cc cht: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2(anilin), C6H5OH (phenol),
C6H6(benzen), CH3CHO. S cht trong dy p c vi nc brom l
A. 8 B. 6 C. 7 D. 5
Cu 56: Dy ch cha nhng amino axit c s nhm amino v s nhm cacboxyl bng nhau l
A. Gly, Val, Tyr, Ala B. Gly, Ala, Glu, Tyr C. Gly, Val , Lys, Ala D. Gly, Ala, Glu, Lys
Cu 57: Cho cc cht sau : axetilen, axit fomic, fomanehit, phenyl fomat, glucz, anehit axetic, metyl axetat,
mantz, natri fomat, axeton. S cht c th tham gia p trng gng l
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Cu 58: Tnh cht c trng ca fomanehit l: 1> Cht lng; 2> C mi xc; 3> c; 4> Khng tan trong nc
5> c phn ng kh; 6> phn ng este ho; 7> phn ng trng ngng; 8> phn ng nh hp; 9:> phn ng trng
bc. S tnh cht sai l:
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Cu 59: Mt ru A c cng thc thc nghim (C2H5O)n. Oxi ho A bng CuO( c nhit ) ta thu c hp cht B
mch thng, ch c mt loi nhm chc, c kh nng tham gia phn ng trng gng. Cng thc cu to ca A l
A. HO-CH2-CH(CH3)-CH2-OH. B. CH3-CH2-CHOH-CH2OH.
C. HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH. D. CH3-CHOH-CHOH-CH3.
Cu 60: Cho s bin ho
C
2
H
2
A B D C
6
H
5
NH
2

Cc cht A, B, D ln lt l
A. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl. B. C6H6, C6H5Cl, C6H5NO2.
C. C6H12, C6H6, C6H5NO2. D. C6H6, C6H5NO2, C6H4(NO2)2.Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
9
4
: 03
Cu 1: Cho cc pht biu sau:
(1) Thu phn hon ton este no, n chc mch h trong dung dch kim thu c mui v ancol.
(2) Phn ng este ho gia axit cacboxylic vi ancol (xt H
2
SO
4
c) l phn ng thun nghch.
(3) Trong phn ng este ho gia axit axetic v etanol (xt H
2
SO
4
c), nguyn t O ca phn t H
2
O c ngun gc
t axit.
(4) t chy hon ton este no mch h lun thu c CO
2
v H
2
O c s mol bng nhau.
(5) Cc axit bo u l cc axit cacboxylic n chc v c s nguyn t cacbon > 12 v chn.
S pht biu ng l:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Cu 2: Cho cc vt liu polime sau: (1) nha bakelit, (2) nilon-6,6, (3) cao su lu ha, (4) t visco,
(5) polietilen, (6) nha PVC. S vt liu c thnh phn chnh l cc polime tng hp l:
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Cu 3: Cht hu c X tc dng vi AgNO
3
trong NH
3
, un nng thu c Ag. Mt khc, hiro ha hon ton X
thu c 2,3-imetyl butan-1-ol. X c bao nhiu cng thc cu to?
A. 5 B. 3 C. 4 D. 6
Cu 4: C cc dung dch sau: (1) glucoz; (2) mantoz; (3) saccaroz; (4) axit axetic; (5) glixerol; (6) axetanehit.
S dung dch ha tan Cu(OH)
2
nhit thng?
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Cu 5: Cht hu c X c cha vng benzen v c cng thc phn t l C
x
H
y
O. Tng s lin kt xichma c trong
phn t X l 16. X c bao nhiu cng thc cu to?
A. 6 B. 7 C. 4 D. 5
Cu 6: Hy cho bit dng qu tm c th phn bit c dy cc dung dch no sau y ?
A. glyxin, H
2
NCH
2
COOCH
3
, H
2
NCH
2
COONa B. glyxin, H
2
NCH
2
COONa, H
2
NCH
2
CH
2
COONa
C. glyxin, H
2
NCH
2
COONa, axit glutamic D. ClH
3
NCH
2
COOH, axit glutamic, glyxin.
Cu 7: Cht hu c X n chc (c cha cc nguyn t C, H, O) v cha vng benzen. X tc dng vi Na thu
c kh H
2
. t chy hon ton 1 mol X thu c di 8 mol CO
2
. X c bao nhiu cng thc cu to?
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Cu 8: Peptit X c CTCT l : H
2
NCH
2
CONH-CH(CH
3
)CONH-CH(COOH)CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
NH
2
. Tn gi ca X l :
A. Glyxin Alanin Lysin B. Glyxyl Alanyl Lysin
C. Glyxyl Alanyl Glutamin D. Alanyl Glyxyl Lysin
Cu 9: Hiro ha hon ton anehit X thu c ancol Y. t chy hon ton Y thu c CO
2
v H
2
O theo t l
mol 2 : 3. Mt khc, cho a mol X tc dng vi AgNO
3
d trong NH
3
un nng thu c 4a mol Ag. Tng s nguyn
t c trong phn t X l:
A. 6 B. 4 C. 8 D. 7
Cu 10: Kiu lin kt gia cc gc glucoz trong amiloz l:
A. o-1,6-glicozit B. o-1,2-glicozit C.
| -1,4-glicozit D. o-1,4-glicozit
Cu 11: Sn phm hu c ca phn ng no sau y khng dng ch to t tng hp?
A. Trng hp vinyl xianua. B. Trng ngng axit c-aminocaproic.
C. Trng hp metyl metacrylat. D. Trng ngng hexametyleniamin vi axit aipic.
Cu 12: Cho dy cc cht: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri
phenolat, anlyl clorua. S cht trong dy tc dng c vi dung dch NaOH long, un nng l
A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
Cu 13: Hp cht hu c X cha vng benzen c cng thc phn t trng vi cng thc n gin nht. Trong X, t l
khi lng cc nguyn t l mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Bit khi X phn ng hon ton vi Na th thu c s mol kh
hir bng s mol ca X phn ng. X c bao nhiu ng phn (cha vng benzen) tha mn cc tnh cht trn?
A. 9. B. 3. C. 7. D. 10.
Cu 14: Cho 13,8 gam cht hu c X c cng thc phn t C7H8 tc dng vi mt lng d dung dch AgNO3 trong
NH3, thu c 45,9 gam kt ta. X c bao nhiu ng phn cu to tha mn tnh cht trn?
A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.
Cu 15: Hp cht X l dn xut ca benzen c CTPT C8H10O2. X tc dng vi NaOH theo t l mol 1: 1. Mt khc
cho X tc dng vi Na th s mol H2 thu c ng bng s mol ca X phn ng. Nu tch mt phn t H2O t X
th to ra sn phm c kh nng trng hp to polime. S CTCT ph hp ca X l:
A. 7. B. 6. C. 2. D. 9.
Cu 16: Dy cc cht u c th to ra axit axetic bng mt phn ng l
A. C2H5OH, CH3CHO, C4H10, HCOOCH3 B. CH3CH2Cl, CH3OH, CH3CHO, CH3COOC2H5
C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3 D. CH3OH, C2H5OH, C4H10, CH3CCl3
Cu 17: Ch ra s cu ng trong cc cu sau:
(1) Phenol, axit axetic, CO2 u phn ng c vi NaOH.
(2) Phenol, ancol etylic khng phn ng vi NaHCO3
Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
10
(3) CO2, v axit axetic phn ng c vi dung dch natriphenolat v dd natri etylat
(4) Phenol, ancol etylic, v CO2 khng phn ng vi dd natri axetat
(5) HCl phn ng vi dd natri axetat, natri p-crezolat
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4
Cu 18: Cho cc phn ng sau :
(1) CO2 + H2O + C6H5ONa (2) C6H5OH + NaOH
(3) CH3COOH + Cu(OH)2 (4) C3H5(OH)3 + Cu(OH)2
(5) C6H5NH3Cl + AgNO3 (6) CO2 + H2O + CH3COONa
(7) CH3COOH + C6H5OH (8) C6H5OH + HCHO
Cc phn ng c tin hnh trong iu kin thch hp. S phn ng c th xy ra l
A. 5 B. 7 C. 4 D. 6
Cu 19: Cho hn hp X gm hai ancol n chc A v B un nng vi H2SO4 c 140
0
C c 3 ete. Ly ngu
nhin mt ete em t chy hon ton th thu c 0,5 mol CO2 v 0,6 mol H2O. S cp CTCT ca ancol A v B
tha mn X l:
A. 6 B. 3 C. 4 D. 2
Cu 20: Cho hp cht hu c n chc mch h X. Khi X b t chy ch thu c CO2 v H2O. Trong X cha
53,33% oxi v khi lng. S cht X tha mn iu kin trn l:
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Cu 21: C cc phn ng sau:
(1): poli(vinylclorua) +Cl2

0
t
(2) Cao su thin nhin + HCl

0
t

(3). Cao su BuNa S + Br2

0
t
(4) poli(vinylaxetat) + H2O

0
t OH

(5) Amiloz + H2O

+ 0
t H

S phn ng gi nguyn mch polime l
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Cu 22: Hp cht hu c X c cng thc phn t C9H16O4 , Khi thy phn trong mi trng kim thu c mt mui
m t mui ny iu ch trc tip c axit dng sn xut t nilon-6,6. S cng thc cu to tho mn l
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Cu 23: Cho cc cht sau: Ancol etylic, Anhit axetic, phenol, Toluen, Etilen, Stiren, Axit axetic, Etyl axetat, Anehit
acrylic. S cht lm mt mu dung dch nc brm l:
A. 5 B. 3 C. 2 D. 6
Cu 24: S pht biu ng l ?
(1) Protit l loi hp cht cao phn t thin nhin c cu trc phc tp
(2) Protit ch c trong c th ngi v ng vt
(3) C th ngi v ng vt khng th tng hp c protit t nhng cht v c, m ch tng hp c t
o -aminoaxit
(4) Protit bn i vi nhit, i vi axit v baz kim
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Cu 25: Cho cht Y c cng thc C4H6O2, khi tc dng vi dung dch NaOH thu c sn phm c kh nng tham
gia phn ng trng gng. S ng phn cu to ca Y tho mn l:
A. 4 B. 2 C. 3 D. 5
Cu 26: X l mt ancol c cng thc phn t C3H8On, X c kh nng ha tan Cu(OH)2 nhit thng. S cht c
th c ca X l:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Cu 27: Cho dy cc cht: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etylfomat, tripanmitin, vinyl clorua. S cht
trong dy khi thy phn trong dung dch NaOH long(d), un nng sinh ra ancol l:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Cu 28: Mt - aminoaxit c cng thc phn t l C2H5NO2, khi t chy 0,1 mol oligopeptit X to nn t
- aminoaxit th thu c 12,6 gam nc.Vy X l:
A. tetrapeptit B. ipeptit C. tripeptit D. Pentapeptit
Cu 29: Cho s phn ng
C6H5 CH3
+ ) . (
2
s a Cl
A
0
, NaOH du t +
B
0
, CuO t
C
2
, O xt
D
0
3
, , CH OH t xt
E .Tn gi ca E l:
A. phenyl axetat B. metyl benzoat C. axit benzoic D. phenl metyl ete
Cu 30: Hp cht hu c mch h X c cng thc phn t C5H10O. Cht X khng phn ng vi Na, tho mn s
chuyn ho sau: X
+
0
2
t Ni, , H
Y
+
4 2 3
SO H xt, , COOH CH
Este (c mi chui chn). Tn ca X l
A. 2-metylbutanal. B. pentanal. C. 3-metylbutanal. D. 2,2-imetylpropanal
Cu 31: Cho C7H16 dng vi clo c chiu sng theo t l mol 1: 1 thu c hn hp gm 3 dn xut monoclo. S cng thc cu
to ca C7H16 c th c l
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
11
Cu 32: un nng fomandehit vi phenol (d) c axit lm xc tc thu c polime c cu trc:
A. Mch phn nhnh B. Mch khng phn nhnh
C. Khng xc nh c D. Mng li khng gian
Cu 33: Nhn nh no sau y khng ng?
A. Phn t mantoz do 2 gc oglucoz lin kt vi nhau qua nguyn t oxi, gc th nht C1, gc th hai
C4(C1OC4)
B. Phn t saccaroz do 2 gc oglucoz v | fructoz lin kt vi nhau qua nguyn t oxi, gc o
glucoz C1, gc | fructoz C4(C1OC4)
C. Tinh bt c 2 loi lin kt o[1,4]glicozit v o[1,6]glicozit
D. Xenluloz c cc lin kt | [1,4]glicozit
Cu 34: Cho cc polime sau: PE (1), PVC (2), cao su buna (3), poli isopren (4), amiloz (5), amilopectin (6),
xenluloz (7), cao su lu ho (8), nha rezit (9). S polime c cu trc khng phn nhnh l
A. 7. B. 4 C. 5. D. 6.
Cu 35: Trong cc cht : propen (I) ; 2-metylbut-2-en(II) ; 3,4-imetylhex-3-en(III) ; 3-cloprop-1-en(IV) ; 1,2-icloeten
(V). S cht c ng phn hnh hc :
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Cu 36: C cc dung dch sau (dung mi nc): CH3NH2 (1); anilin (2); amoniac (3); HOOC-CH(NH2)-COOH (4);
H2N-CH(COOH)-NH2 (5), lysin (6), axit glutamic (7). Cc cht lm qu tm chuyn thnh mu xanh l:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 2
Cu 37: Pht biu no sau y l ng?
A. Trng hp stiren thu c poli(phenol-fomanehit).
B. T nilon-6,6 c iu ch bng phn ng trng hp hexametylen iamin vi axit aipic.
C. Trng hp buta-1,3-ien vi stiren c xc tc Na c cao su buna-S.
D. T visco l t tng hp.
Cu 38: Nhn nh no sau y khng ng?
A. Axeton khng lm mt mu dung dch KMnO4 iu kin thng.
B. Cc xeton khi cho phn ng vi H2 u sinh ra ancol bc 2.
C. Tr axetilen, cc ankin khi cng nc u cho sn phm chnh l xeton.
D. Cc hp cht c cha nhm >C=O u phn ng vi dung dch Br2.
Cu 39: Hp cht hu c X c cng thc phn t C6H10O2, cho 9,12 gam X tc dng vi dung dch NaOH va
thu c dung dch Y, cho dung dch Y tc dng vi dung dch AgNO3 d trong NH3 un nng thu c 34,56 gam
Ag. S ng phn cu to ca X l:
A. 4. B. 5 C. 2. D. 3.
Cu 40: Cho cc cht v dung dch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, ivinyl
oxalat, focmon, axeton, dung dch glucoz, dung dch Fructoz, dung dch mantoz, dung dch saccaroz. S cht v
dung dch c th lm mt mu dung dch Br2 l:
A. 11. B. 10 C. 8 D. 9
Cu 41: C cc nhn xt sau:
1- Cht bo thuc loi cht este.
2- T nilon, t capron, t enang u iu ch bng phn ng trng ngng.
3- Vinyl axetat khng iu ch c trc tip t axit v ancol tng ng.
4- Nitro benzen phn ng vi HNO3 c (xc tc H2SO4 c) to thnh m-initrobenzen.
5- phenyl amoni clorua phn ng vi nc brom d to thnh (2,4,6-tribromphenyl) amoni clorua.
S nhn xt ng l:
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Cu 42: Pht biu no di y khng ng?
A. Cht bo nhe hn nc v khng tan trong nc
B. M ng vt ch yu cu thnh t gc axit bo, no, tn ti trng thi rn
C. Hiro ho du thc vt lng s to thnh cc m ng vt rn
D. Nhc im ca cht git ra tng hp l gy nhim cho mi trng
Cu 43: Cho cc cht: xiclobutan, metylxiclopropan, 1,2-imetylxiclopropan, -butilen, but-1-in, trans but-2-en,
butaien, vinyl axetilen, isobutilen, anlen. C bao nhiu cht trong s cc cht trn khi tc dng vi hiro c th to ra
butan.
A. 8 B. 9 C. 7 D. 6
Cu 44: Mt loi cao su buna-N c phn trm khi lng ca nit l 19,72%. T l mt xch butaien v vinyl xianua
l:
A. 1 : 2 B. 2 : 1 C. 1 : 3 D. 3 : 1
Cu 45: Cho cc dung dung dch sau: (1): natri cacbonat; (2): st (III) clorrua; (3): axit sunfuaric long; (4): axit axetic;
(5): natri phenolat; (6): phenyl amoni clorua; (7): imetyl amoni clorua. S dung dch tc dng c vi metylamin l
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

Tr-ng thpt hu lc 2 l thuyt trng tm hu c
Thy gio: Mai Tin Dng
12
Cu 46: Cho cc phn ng:
CH2=CH2 + H2O
+ 0
t , H
Cl2 + KOH
C2H5OH + HBr (bo ho) Mg(NO3)2
0
t

CH3-CH=CH2 + Br2 (dd) Na2O2 + H2O
CH3-CHO + H2
0
,t Ni
Fe3O4 + H2SO4 long
Trong cc phn ng trn c bao nhiu phn ng l oxh-kh, bao nhiu phn ng oxh-kh ni phn t:
A. 7 4 B. 6 4 C. 5 4 D. 6 2
Cu 47: Cho mt ipeptit Y c cng thc phn t C6H12N2O3. S ng phn peptit ca Y (ch cha gc -amino axit)
mch h l:
A. 5. B. 4. C. 7. D. 6.
Cu 48: C cc pht biu sau y:
(1) Amiloz c cu trc mch phn nhnh. (2) Mantoz tc dng c dd AgNO3 trong NH3, un nhe
(3) Xenluloz c cu trc mch phn nhnh. (4) Saccaroz lm mt mu nc brom.
(5) Fructoz c phn ng trng bc. (6) Glucoz tc dng c vi dung dch thuc tm.
(7) Trong dung dch, glucoz tn ti ch yu dng mch vng v mt phn nh dng mch h.
S pht biu ng l:
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.
Cu 49: Cho cc cht sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucz,
anehit axetic, metyl axetat, saccaroz, natri fomat, axeton. S cht c th tham gia phn ng trng gng l
A. 6 B. 8 C. 7 D. 5
Cu 50: X c cng thc C4H12O4N2. Khi cho X tc dng vi dung dch NaOH th thu c hn hp Y gm 2 kh
iu kin thng v u c kh nng lm xanh qu tm m. S CTCT ph hp ca X l:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Cu 51: Cho s : Propilen

+
+ H O H ,
2
A

+
o
t CuO,
B

+HCN
D. D l:
A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2CH(OH)CN C. CH3C(OH)(CH3)CN D. CH3CH(OH)CH3.
Cu 52: Hirocacbon X c cng thc phn t C6H10. X tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 to ra kt ta vng. Khi
hiro ha hon ton X thu c neo-hexan. X l:
A. 2,2-imetylbut-3-in B. 2,2-imetylbut-2-in C. 3,3-imetylbut-1-in D. 3,3-imetylpent-1-in
Cu 53: X l hp cht thm c CTPT C7H8O khi cho X tc dng vi nc Br2 to ra sn phm Y c cha 69,565% Br
v khi lng. X l:
A. o-crezol B. m-crezol C. Ancol benzylic D. p-crezol
Cu 54: Hp cht hu c X c CTPT C4H8O2 mch thng tha mn cc tnh cht sau:
- X lm mt mu dung dch Br2.
- 4,4 gam X tc dng vi Na d thu c 0,56 lt H2 (ktc).
- Oxi ha X bi CuO, t
0
to ra sn phm Y l hp cht a chc. CTCT ca X l:
A. CH3-CH2-CO-CHO B. CH2=CH-CH(OH)-CH2OH
C. HO-(CH2)3-CH=O D. HO-CH2-CH(CH3)-CHO
Cu 55: Axit no trong s cc axit sau c tnh axit mnh nht:
A. CH2F-CH2-COOH B. CH3-CF2-COOH C. CH3CHF-COOH D. CH3-CCl2-COOH
Cu 56: un nng hn hp gm etanol v butan-2-ol vi H2SO4 c th thu c ti a bao nhiu sn phm hu c?
A. 5 B. 7 C. 8 D. 6
Cu 57: Hp cht hu c X c cng thc phn t l C4H6O4. Thy phn X trong mi trng NaOH un nng to ra
mt mui Y v mt ancol Z. t chy Y th sn phm to ra khng c nc. X l:
A. HCOOCH2CH2OOCH. B. HOOCCH2COOCH3.
C. HOOC-COOC2H5. D. CH3OOC-COOCH3.
Cu 58: Cho s : C2H4
+
2
Br
X
+
0
5 2
, / t OH H C KOH
Y
+
3 3
/ NH AgNO
Z
+HBr
Y. Y l
A. C2H6. B. C2H2. C. C2H5OH. D. C2H4.
Cu 59: Mt ancol no, a chc X c s nhm OH bng s nguyn t cacbon. Trong X, H chim xp x 10% v khi
lng. un nng X vi cht xc tc nhit thch hp loi nc th thu c mt cht hu c Y c
MY = MX 18. Kt lun no sau y hp l nht:
A. T khi hi ca Y so vi X l 0,8 B. X l glixerol
C. Y l anehit acrylic D. Y l etanal
Cu 60: Cho cc phn ng ha hc:
(1) C2H5OH + H2SO4 c C2H5OSO3H + H2O (2) C2H5OH
C dac SO H
0
4 2
170 ,
C2H4 + H2O
(3) C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O (4) C2H5Br + NaOH
0
t
C2H5OH + NaBr
(5) C2H4 + H2O
+
H
C2H5OH S phn ng th l:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1