You are on page 1of 1

S GIO DC V O TO NG NAI

K THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYN LNG TH VINH


Mn thi: Ha hc (mn chuyn)
Thi gian lm bi: 150 pht (khng k thi gian giao )
_______________________
( bi gm 01 trang, gm 05 phn)
Cu I: (3 im)
1/ Vit cc phng trnh phn ng hon thnh s chuyn ha sau:
Y4
Z C E H
A t C B
Y1 Y2 Y3
Z HCl
0

CH3COONa

2/ Cn bng cc phng trnh phn ng xi ha kh sau:


Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + N2Ox + H2O
a.
SO2 + KMnO4 + H2O MnSO4 + K2SO4 + H2SO4
b.
K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 K2SO4 + MnSO4 + H2O
c.
FeS + HNO3 Fe2(SO4)3 + NO2 + H2O
d.
Cu II: (1 im)Sc t t 4,48 lt hn hp X gm C2H6 v CxHy vo dung dch Br2 th thy c 2,24 lt kh bay ra
v khi lng ca bnh Br2 tng thm 4,2 gam, ng thi c 16 gam brom tham gia phn ng. Bit cc phn
ng xy ra hon ton, cc th tch o ktc. Xc nh cng thc phn t CxHy
Cu III: (2 im)Nung a1 gam Cu vi a2 O2 thu c cht rn A1. un nng A1 trong a3 gam H2SO4 98%, sau khi
tan ht thu c dung dch A2 v kh A3. Hp th ton b lng A3 bng 200ml NaOH 0,15M to ra dung dch
cha 2,3 gam mui. Khi c cn dung dch A2 thu c 30gam tinh th CuSO4.5H2O.
Nu cho A2 tc dng vi dung dch NaOH 1M th to ra lng kt ta ln nht phi dng ht 300ml NaOH.
Vit cc phng trnh phn ng xy ra v tnh gi tr a1, a2, a3.
Cu IV: (2 im)Ha tan hon ton 6,4 gam hn hp (L) gm magie v magie oxit bng mt lng va 200
gam dung dch axit sunfuric (long), thu c 2,24 lt kh (ktc) v dung dch (M)
a. Tnh phn trm theo khi lng ca magie kim loi trong (L)
b. Tnh phn trm theo khi lng nguyn t magie trong (L)
c. Tnh nng phn trm dung dch axit cn dng.
d. Tnh nng phn trm cht tan trong (M)
e. Tnh khi lng st kim loi ti a tham gia phn ng vi (M)
Cu V: (2 im)Cho 6,45 gam hn hp hai kim loi A (ha tr II) v B (ha tr II) tc dng vi dung dch H2SO4
long d, sau khi phn ng xong thu c 1,12 lt kh (ktc) v 3,2 g cht rn. Lng cht rn ny tc dng va
vi 200ml dung dch AgNO3 0,5M thu c dung dch D v kim loi E. Lc ly E ri c cn dung dch D thu
c mui khan F.
a. Xc nh kim loi A, B bit rng A ng trc B trong dy hot ng ha hc ca kim loi. Tnh nng
mol/lt ca cht tan trong dung dch B. Gi thit th tch ca dung dch khng thay i.
b. Nhng mt thanh kim loi R nng 15 g vo dung dch B, khuy u phn ng xy ra hon ton. Sau
ly thanh kim loi ra khi dung dch cn nng 7,205 gam. Gi s tt c kim loi thot ra u bm vo
thanh R. Hy xc nh R.
Cho bit:
H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg =24, S=32, Cu=64, Br=80, Ag=108.
Li dn th sinh:
Th sinh khng c s dng bng h thng tun hon ha hc v bng tnh tan.
HT
S bo danh th sinh: ..

Ch k gim th 1: