You are on page 1of 4

B GIO DC & O TO

THI TH I HC NM HC 2014

Mn: HO HC
Thi gian: 90 pht (Khng k thi gian giao )
M : 789
H v tn th sinh:..............................................................................................................................................
Cho bit nguyn t khi ca cc nguyn t:
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca
= 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; I = 127; Cs = 133; Ba = 137
Cu1: Thm 6,0 gam P2O5 vo 25 ml dung dch H3PO4 6,0% (d=1,03 g/ml). Nng % ca H3PO4 trong dung
dch thu c l:
A. 30,95%.
B. 29,75%.
C. 26,08%.
D. 35,25%.

Cu 2: Cho m gam mt
amino axit X (l dn xut ca benzen, ch cha 1 nhm -NH 2 trong phn t) tc
dng va vi 40 ml dung dch HCl 1M, dung dch thu c sau phn ng tc dng va vi 100 ml dung
dch NaOH 0,8M. Mt khc, nu em 5 m gam aminoaxit ni trn tc dng va vi dung dch KOH ri c
cn s thu c 40,6 gam mui khan. S cng thc cu to tha mn ca X l
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Cu 3: Thnh phn % khi lng ca nit trong hp cht hu c C xHyN l 16,092%. S ng phn amin bc
2 tha mn iu kin trn l
A. 8.
B. 4.
C. 9.
D. 6.
Cu 4: in phn 200 ml dung dch CuSO4 (d=1,25g/ml) thu c dung dch B c khi lng gim i 8 gam
so vi dung dch ban u. Mt khc lm kt ta ht lng CuSO 4 cn li trong B phi dng va 1,12 lit
H2S (ktc). Nng % ca dung dch CuSO4 trc khi in phn l:
A. 9,6%
B. 50%
C. 20%
D. 30%
.Cu 5: Cho 0,448 lt kh CO2 ( ktc) hp th ht vo 100 ml dung dch cha hn hp NaOH 0,06M v
Ca(OH)2 0,12M, thu c m gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 2.
B. 0,8.
C. 1,5.
D. 1.
Cu 6: Policaproamit (nilon-6) c th iu ch c t axit -aminocaproic hoc caprolactam. c 8,475
kg nilon-6 (vi hiu sut cc qu trnh iu ch u l 75%) th khi lng ca axit -aminocaproic s dng
nhiu hn khi lng caprolactam l
A. 3,6 kg
B. 1,80 kg.
C. 1,35 kg.
D. 2,40 kg.
Cu 7: Cho hn hp cha x mol Mg v 0,2 mol Fe vo 200 ml dung dch hn hp Fe2(SO4)3 1M v CuSO4 1M, n
phn ng hon ton thu c dung dch A v 18,4 gam cht rn. Gi tr ca x l:
A. 0,4.
B. 0,2.
C. 0,1.
D. 0,3.
Cu 8: Cho m gam hn hp M gm hai axit X, Y (Y nhiu hn X mt nhm COOH) phn ng ht vi dung
dch NaOH to ra (m + 8,8) gam mui. Nu cho ton b lng M trn tc dng vi lng d dung dch
AgNO3 trong NH3, sau phn ng kt thc thu c 43,2 gam Ag v 13,8 gam mui amoni ca axit hu c.
Cng thc ca Y v gi tr ca m ln lt l
A. HOCO-CH2-COOH v 30,0.
B. HOCO-CH2-COOH v 19,6.
C. HOCO-COOH v 18,2.
D. HOCO-COOH v 27,2.
Cu 9: S tripeptit ti a to ra c c glyxin, alanin v alanin l
A. 5
B. 6
C. 4
D. 3
Cu 10: Cho V lt CO2 (ktc) hp th ht trong dung dch cha 0,2 mol Ba(OH)2 v 0,1 mol NaOH.Sau phn
ng xy ra hon ton thu c kt ta v dung dch cha 21,35 gam mui.Gi tr ca V l
A. 7,84
B. 8,96
C. 6,72
D. 8,4
Cu 11: Kt lun no sau y khng ng ?
A. Hn hp Na2O, Al2O3 c th tan ht trong nc.
B. Hn hp Fe2O3, Cu c th tan ht trong dung dch HCl.
C. Hn hp KNO3, Cu c th tan ht trong dung dch NaHSO4.
D. Hn hp FeS, CuS c th tan ht trong dung dch HCl.
Cu 12: Ngi ta m t hin tng thu c mt s th nghim nh sau:
1. Cho Br2 vo dung dich phenol xut hin kt ta mu trng.
2. Cho qu tm vo dung dch phenol, qu chuyn mu .

3. Cho phenol vo dung dch NaOH d, ban u phn lp, sau to dung dch ng nht.
4. Thi kh CO2 qua dung dch natri phenolat xut hin vn c mu trng.
S th nghim c m t ng l
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Cu 13: Cho 8,55 gam saccaroz (C12H22O11) vo dung dch H2SO4 c nng, d. Sau khi cc phn ng xy ra
hon ton thu c hn hp kh X gm cc kh CO2 v SO2. Tnh th tch hn hp kh X (ktc).
A. 20,16 lt
B. 13,44 lt
C. 26,88 lt
D. 10,08 lt
Cu 14: Cho dy cc cht: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. S cht trong dy m phn t ch cha lin kt cng
ha tr phn cc l
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Cu 15: Ha tan hon ton 80 gam hn hp X gm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 trong S chim 22,5% v khi
lng trong nc c dung dch X. Thm dung dch NaOH d vo X, lc kt ta em nung trong khng kh
n khi lng khng i thu c cht rn Y, thi CO d qua Y thu c hn hp rn Z. Bit cc phn ng
xy ra hon ton. Khi lng ca Z l
A. 30 gam
B. 36 gam
C. 26 gam
D. 40 gam
Cu 16: t chy hon ton 2,8 gam cht hu c X mch h bng mt lng va 6,72 lt oxi (ktc) ch thu
c CO2 v H2O c th tch bng nhau trong cng iu kin. X c th thuc dy ng ng no:
A. Dy ng ng ca axit axetic
B. Dy ng ng ca ancol etylic.
C. Dy ng ng ca metan
D. Dy ng ng ca etilen.
Cu 17: Cho s phn ng sau :
+NaOH
H 2SOt4o n c Z
+NaOH
But1en + HCl X
Y
K
+ Br2 T
to
to
Bit X, Y, Z, T, K u l sn phm chnh ca tng giai on. Cng thc cu to thu gn ca K l
A. CH3CH2CH(OH)CH3.
B. CH2(OH)CH2CH2CH2OH.
C. CH3CH(OH)CH(OH)CH3.
D. CH3CH2CH(OH)CH2OH.
Cu18: Chuyn ho 2,7 kg tinh bt cha 20% tp cht thnh ancol etylic. Tnh th tch ru 50 o thu c bit
C2H5OH nguyn cht c khi lng ring l 0,8 g/ml v trong qu trnh ch bin ancol b bao ht mt 10%.
A. 1725 ml
B. 2725 ml
C. 1775 ml
D. 2760 ml
Cu 19: Cho m gam hn hp X gm Mg, Al, Zn v Cu tc dng ht vi dung dch HNO3 thu c dung dch
Y (khng c mui amoni) v 11,2 lt (ktc) hn hp kh Z gm N2, NO, N2O v NO2 (trong N2 v NO2 c
phn trm th tch bng nhau) c t khi i vi heli bng 8,9. S mol HNO3 phn ng l
A. 3,4 mol.
B. 3,0 mol.
C. 2,8 mol.
D. 3,2 mol.
Cu 20: Nguyn t R thuc chu k 2, nhm VII A ca bng h thng tun hon cc nguyn t ha hc. Cng
thc oxit cao nht ca R l
A. R2O.
B. R2O3.
C. R2O5.
D. R2O7.
Cu 21: Mnh no sau y l khng ng?
A. Nc cng tm thi l nc cng c cha nhiu ion Ca2+, Mg2+ vi HCO3B. lm mm nc cng vnh cu c th dng dd K2CO3
C. Nguyn tc chung iu ch kim loi l oxi ha ion kim loi thnh kim loi
D. C th iu ch O2 trong phng th nghim bng cch nhit phn mui Cu(NO3)2
Cu 22: Cho cc nhn xt v phn bn:
- dinh dng ca Supephotphat kp cao hn Supephotphat n.
- Phn kali c nh gi theo % khi lng ca K tng ng vi lng kali c trong thnh phn ca n.
- iu ch phn Kali t qung apatit.
- Trn ure v vi trc lc bn s tng hiu qu s dng.
- Phn m amoni lm cho t chua thm.
- Nitrophotka l hn hp ca NH4H2PO4 v KNO3.
S nhn xt ng l:
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Cu 23: Cho dung dch NH3 d vo dung dch X cha hn hp AlCl3, ZnCl2, CuCl2, FeCl3 thu c kt ta Y.
Nung kt ta Y n khi lng khng i c cht rn Z, cho lung H 2 d i qua Z nung nng n phn ng
hon ton thu c cht rn T. Trong T c cha
A. Al2O3, Zn
B. Fe, Cu.
C. Al2O3, Cu, Fe
D. Al2O3 v Fe
Cu 24: Trong cc loi t sau : T visco, t xenluloz axetat, t olon , t enang , nilon-6,6. S t c iu ch bng
phn ng trng ngng l

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Cu 25: Cho 3,16 gam KMnO4 tc dng vi dung dch HCl c (d), sau khi phn ng xy ra hon ton th s
mol HCl b oxi ha l
A. 0,10.
B. 0,05
C. 0,02.
D. 0,16
Cu 26: Cho m gam bt st vo dung dch cha 0,2 mol AgNO 3 v 0,1 mol Cu(NO3)2 khuy u n khi cc
phn ng xy ra hon ton thu c 19,44 gam rn. Gi tr m l :
A. 5,6
B. 5,04.
C. 8,40
D. 3,36
Cu 27: Ho tan hon ton 0,15 mol phn chua KAl(SO 4)2.12H2O vo nc, c dd X. Cho ton b X tc
dng vi 200 ml dd (Ba(OH)2 1M + NaOH 1M), sau phn ng hon ton c m gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 23,3.
B. 46,6.
C. 54,4.
D. 58,3.
+
+
22Cu 28: C 500 ml dung dch X cha Na , NH4 , CO3 v SO4 . Ly 100 ml dung dch X tc dng vi lng
d dung dch HCl thu c 2,24 lt kh. Ly 100 ml dung dch X cho tc dng vi lng d dung dch BaCl 2 thu
c 43 gam kt ta. Ly 200 ml dung dch X tc dng vi lng d dung dch NaOH thu c 8,96 lt kh NH 3.
Cc phn ng hon ton, cc th tch kh u o ktc. Tnh tng khi lng mui c trong 300 ml dung dch X ?
A. 71,4 gam.
B. 23,8 gam.
C. 86,2 gam.
D.119 gam.
Cu 29: t chy hon ton 0,1 mol cht hu c X l dn xut ca benzen thu c CO 2 c khi lng nh
hn 35,2 gam. Bit rng a (mol) X phn ng va vi 500 ml dung dch NaOH 2a(M). Cng thc cu to
ca X l
A. C6H5-CH2OH.
B. HO-C6H4-CH2OH.
C. HO-CH2-C6H4-COOH.
D. C6H4(OH)2.
Cu 30: Cho cc nhn nh sau:
(1) cc amin bc 2 u c tnh baz mnh hn amin bc 1
(2) khi thy phn khng hon ton mt phn t peptit nh xc tc enzim thu c cc peptit c mch ngn
hn
(3) Dung dch cc cht: alanin, anilin, lysin u khng lm i mu qu tm
(4) cc aminoaxit u c tnh lng tnh
(5) cc hp cht peptit, glucoz, glixerol, saccaroz u c kh nng to phc vi Cu(OH)2
(6) Aminoaxit l hp cht hu c a chc, phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacboxyl.
Cc nhn nh khng ng l:
A. 3,4,5
B. 1,2,4,6
C. 1,3,5,6
D. 2,3,4
Cu 31: t chy hon ton 12,5 gam mt hirocacbon X mch h (l cht kh iu kin thng), ri em
ton b sn phm chy hp th ht vo bnh ng dung dch Ba(OH)2. Sau cc phn ng thu c 108,35 gam
kt ta v phn dung dch gim 59,85 gam. S nguyn t hiro trong phn t X l
A. 2.
B. 8.
C. 6.
D. 4.
Cu 32: C cc thuc th sau: Cu, NaOH, HNO 3, H2S, KI, (KMnO4 + H2SO4). S thuc th c th dng
nhn bit 2 dung dch FeSO4 v Fe2(SO4)3 ng trong 2 l mt nhn l:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Cu 33: Cho cc cht: HBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu v Fe2O3. Trong cc cht trn, s cht c th b oxi
ha bi dung dch axit H2SO4 c, nng l
A. 4.
B. 7.
C. 5.
D. 6.
Cu 34: C 3 mu hp kim FeAl, AlZn, AgMg. C th dng dung dch no di y c th phn bit 3
mu hp kim trn?
A. NaOH.
B. HCl.
C. H2SO4 long.
D. HNO3
Cu35: Trng hp 5,2 g stiren, sau phn ng cho thm 400ml dung dch Br2 0,125 M khuy du cho phn
ng xy ra hon ton sau cho thm KI d v, lng I2 sinh ra phn ng va vi 92 ml dung dch
Na2S2O3 1M theo phng trnh ha hc sau: 2Na2S2O3 + I2 Na2S4O6 + 2NaI . Hiu sut phn ng trng hp
l:
A. 80%
B. 8%
C. 75%
D. 92%
Cu 36. T khi hi ca este X, mch h (cha C, H, O) i vi hn hp kh (CO, C2H4) c gi tr trong
khong (2,5 ; 2,6). Cho 10,8 gam este X tc dng vi dung dch NaOH d (hiu sut bng 80%) thu c hn
hp Y. Cho Y tc dng hon tan vi lng d dung dch AgNO3/NH3 thu c khi lng bc l
A. 51,84 gam.
B. 32,4 gam.
C. 58,32 gam.
D. 25,92 gam.
Cu 37. Trong t nhin Cl tn ti ch yu 2 dng v 37Cl v 35Cl, nTK trung bnh ca Cl l 35,5. Thnh
phn phn trm v khi lng ca 35Cl trong mui AlCl3 l
A. 59,83%.
B. 19.66%.
C. 75%.
D. 58.99%.

Cu 38. Mt loi mn ca cha 60% xenluloz c dng lm nguyn liu sn xut ancol etylic. Nu dng 1
tn mn ca trn c th sn xut c bao nhiu lt cn 70o?(bit hiu sut ca qu trnh l 70%, khi lng
ring ca ancol etylic nguyn cht l 0,8 g/ml).
A. 298,125 lt.
B. 542,734 lt.
C. 425,926 lt.
D. 365,675 lt.
Cu 39: Cho 18,5 gam hn hp Z gm Fe, Fe 3O4 tc dng vi 200 ml dung dch HNO 3 long un nng v
khuy u. Sau khi phn ng xy ra hon ton thu c 2,24 lt kh NO(sn phm kh duy nht ca N +5, ktc),
dung dch Z v cn li 1,46 gam kim loi. Tnh nng mol/l ca dung dch HNO 3 ban u v khi lng
mui trong dung dch Z.
A. 3,2M v 48,6 gam.
B. 3,2M v 54 gam.
C. 2,3 M v 48,6 gam. D. 2,3 M v 54 gam.
Cu 40: Cho cc th nghim sau:
(1) Sc Cl2 vo dung dch AgNO3.
(2) Sc H2S vo dung dch ZnCl2.
(3) Sc H2S vo dung dch Fe2(SO4)3.
(4) Sc H2S vo dung dch CuSO4.
(5) Cho x phng vo nc cng.
(6) Cho bt git (omo) vo nc cng.
0
(7) Cho metyl oxalat vo dg AgNO3/NH3 (t c).
(8) Sc but-2-in vo dung dch AgNO3/NH3.
(9) Sc vinyl axetilen vo dg AgNO3/NH3.
S th nghim sau khi kt thc, thu c sn phm c kt ta l (dg-dung dch)
A. 7.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Cu 41: Cho cc dung dch: Fe(NO 3)3 + AgNO3, FeCl2, CuCl2, HCl, CuCl2 + HCl, ZnCl2. Nhng vo mi
dung dch mt thanh kim loi Fe. S trng hp xy ra n mn in ha l
A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 1.
Cu 42: Cho V lt hn hp kh A gm clo v oxi tc dng va ht vi hn hp B gm 0,2 mol Al v 0,1 mol
Mg th thu c 25,2 gam hn hp mui clorua v oxit ca 2 kim loi. S mol ca Cl 2 c trong V lt hn hp
kh A l
A. 0,15.
B. 0,3.
C. 0,25.
D. 0,2.
Cu 43: Cho cc cht: C6H4(OH)2, HO-C6H4-CH2OH ; (CH3COO)2C2H4 ; CH2Cl-CH2Cl ; HOOC-CH2-NH3Cl ;
CH3-COOC6H5. S cht c th tc dng vi NaOH theo t l mol l 1: 2 l
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
Cu 44: Cho cc axit sau:(1) etanoic; (2) cloetanoic;(3) 3-clopropanoic; (4) floetanoic. S sp xp no ng
vi chiu tng dn tnh axit ca cc axit ?
A. (1) < (3) < (2) < (4).
B. (3) < (4) < (2) < (1). C. (1) < (3) < (4) < (2). D. (3) < (1) < (2) < (4).
Cu 45: Hn hp kh X gm etilen, metan, propin v vinylaxetilen c t khi so vi H2 l 17. t chy
hon ton 0,05 mol hn hp X ri hp th ton b sn phm chy vo bnh dung dch Ca(OH)2 (d) th khi
lng bnh tng thm m gam. Gi tr ca m l
A. 6,6.
B. 5,85.
C. 3,39.
D. 7,3.
Cu 46: Hn hp X gm HCOOH, CH3COOH (t l mol 1:1), hn hp Y gm CH3OH, C2H5OH (t l mol
2:3). Ly 16,96 gam hn hp X tc dng vi 8,08 gam hn hp Y (c xc tc H 2SO4 c) thu c m gam este
(hiu sut cc phn ng este ha u bng 80%). Gi tr ca m l
A. 22,736 gam.
B. 20,4352 gam.
C. 17,728 gam.
D. 12,064 gam.
Cu 47: X phng ho hon ton 100,0 gam cht bo cn 150,0 ml dung dch NaOH 2,25M, sau phn ng thu
c 103,625 gam x phng. Ch s axit ca cht bo l
A. 14.
B. 21.
C. 7.
D. 28.
Cu 48: Ha tan 3,38 gam oleum X vo lng nc d thu c dung dch A. trung ha 1/10 dung dch A
cn dng 80ml dung dch NaOH 0,1M. Cng thc ca oleum X l
A. H2SO4.2SO3
B. H2SO4.4SO3
C. H2SO4.3SO3
D. H2SO4.SO3
Cu 49: Cho dy cc cht: C6H5OH, C6H5NH2, H2NCH2COOH, C2H5COOH, CH3CH2CH2NH2. S cht trong
dy tc dng c vi dung dch HCl l
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Cu 50: Hn hp X gm: Na, Ca, Na 2O v CaO. Ha tan ht 5,13 gam hn hp X vo nc thu c 0,56 lt
H2 (ktc) v dung dch kimY trong c 2,8 gam NaOH. Hp th 1,792 lt kh SO 2 (ktc) vo dung dch Y
thu c m gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 6,0.
B. 5,4.
C. 7,2.
D. 4,8.