Unversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

GHID DE E!LI"!E
! LU#$II %E&'DI#'( &II) I*I#E Ș Ț
PE)&U 'B I)EE! G!DULUI DID!#&I# I Ț
În Metodologia formării continue a personalului didactic din învăłământul preuniversitar
(Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009) la Art. 67 pct. (1) se precizează: !la"#rarea l$crării
%et#&ic#'stiin i(ice este # pr#"ă %enită să p$nă )n e*i&en ă capacitatea can&i&at$l$i &e a e*al$a i a ț ț ș
*al#ri(ica experien a &i&actică ac$%$lată la cate&ră+ &e a in*esti,a+ (#l#sin& a&ec*at %et#&#l#,ia ț
cercetării pe&a,#,ice+ (en#%enele e&$ca i#nale i &e a i&enti(ica ast(el (act#rii+ sens$rile i ț ș ș
%#&alită ile &e a%eli#rare/ in#*are/ &ez*#ltare a pr#ces$l$i e&$ca i#nal. !la"#rarea l$crării tre"$ie ț ț
să rele*e pre#c$parea can&i&at$l$i &e a' i act$aliza siste%atic c$n# tin ele &e specialitate i ș ș ț ș
psi-#pe&a,#,ice+ &e a analiza i a e*al$a critic &i(eritele a"#r&ări pri*in& &i&actica specialită ii.. ș ț
/entr$ a *eni )n spri0in$l pr#(es#ril#r+ in&i(erent &e specializare+ care &#resc să #" ină ,ra&$l ț
&i&actic 1+ pr#p$ne% $n ,-i& &e ela"#rare a lucrării metodico( tiin i+ice, ș ț 2e ase%enea+ prezent$l
,-i& &#re te să #(ere pr#(es#ril#r'c#n&$căt#ri tiin i(ici (1) $n instr$%ent &e )n&r$%are $nitară 3i ș ș ț
siste%atică a can&i&a4il#r a&%i i la c#l#c*i$l &e a&%itere i (2) $n ca&r$ ș ș $nitare &e e*al$are a
l$crăril#r %et#&ic#' tin i(ice. ș ț

-, 'biectivul lucrării metodico( tiin i+ice ș ț
5$crarea %et#&ic#' tiin i(ică pentr$ #" inerea ,ra&$l$i &i&actic 1 are &rept #"iecti* esen4ial ș ț ț
p$nerea )n e*i&en4ă a capacită4ii pr#(es#r$l$i &e a ela"#ra i prezenta )n %#& in&epen&ent # l$crare ș
aca&e%ică c$ se%ni(ica4ie 3tiin4i(ică+ pe "aza %et#&el#r speci(ice psi-#pe&a,#,iei i &i&acticii ș
specialită ii (%et#&icii). ț
5$crarea %et#&ic#' tiin i(ică tre"$ie să prezinte c#ntri"$ ii ale can&i&at$l$i la ș ț ț
per(ec i#narea acti*ită ii instr$cti*'e&$cati*e+ cercetări pers#nale pri*in& pr#ces$l instr$cti*' ț ț
e&$cati*+ aplicarea creat#are a $n#r i&ei pe&a,#,ice la c#n&i iile c#ncrete )n care ) i &es(ă #ară ț ș ș
acti*itatea+ experi%entarea $n#r n#i te-nici &e l$cr$ c$ ele*ii+ extin&erea $n#r experien e care a$ ț
c#n&$s la rez$ltate calitati* s$peri#are )n pr#ces$l (#r%ării ele*il#r etc.
-,-, &ipuri de cercetare pedagogică
5$crarea %et#&ic#' tiin i(ică p#ate (i ela"#rată )ntr'$na &in $r%ăt#arele cate,#rii: ș ț
6ercetare ($n&a%entală (te#retică)
• Cerin e fundamentale ț : rele*an4a te%ei (&e pre(erat te%e &e act$alitate %a0#ră )n
e&$ca ie)+ a%plit$&inea "i"li#,ra(ică (acces la re(erin4e %a0#re+ c#nsistente)+ capacitate ț
1
&e rap#rtare critică la s$rsele te#retice 3i &e pr#%#*are a $nei *izi$ni pr#prii as$pra
te%ei tratate+ s$s4inerea $n$i p$nct &e *e&ere sa$ &esc-i&erea $nei &irec4ii &e &ez"atere
se%ni(icati*e )n rap#rt c$ te%a a"#r&ată.
• Sugestii tematice: rap#rt$l &intre ere&itate i %e&i$ )n (#r%area in&i*i&$l$i7 (#r%area ș
,8n&irii inter&isciplinare/trans&isciplinare7 &ez*#larea ,8n&irii critice/creati*e/re(lexi*e
)n pr#ces$l &e )n*ă ă%8nt etc. ț
6ercetare aplicati*ă (#rientată/aplicati*ă pr#pri$'zisă/#pera i#nală) ț
• Cerin e fundamentale ț : te%ă rele*antă s$" aspect$l (inalită4ii practice+ analiză critică a
s#l$4iil#r existente+ %et#&ă &e cercetare c#nsistentă+ rele*antă 3i se%ni(icati*ă s$"
aspect$l p#ten4ial$l$i &e a i&enti(ica s#l$4ii aplicati*e+ #pera4i#nalizare a&ec*ată a
c#nstr$ctel#r tiin i(ice+ %et#&e *ia"ile &e %ăs$rare 3i analiză a &atel#r cercetării+ ș ț
c#ntr#l$l er#ril#r+ analiza critică a s#l$4iei aplicati*e pr#p$se pe "aza cercetării.
6ercetarea'ac4i$ne (#pera i#nală) *al#ri(ică %et#&a 3tiin4i(ică %ai li"er+ %ai relaxat+ ț
(#caliz8n&$'se pe # pr#"le%ă speci(ică analizată )n c#n&i4ii speci(ice.
• Sugestii tematice: e(icientizarea %et#&#l#,iei &i&actice (in*esti,area %et#&el#r &e
pre&are ' )nl#c$irea $nei %et#&e tra&i4i#nale c$ # %et#&ă %#&ernă7 in*esti,area
strate,iil#r &e )n*ă4are ' a&#ptarea $nei strate,ii inte,rate &e )n*ă4are+ "azate pe
*al#ri(icarea 3i c#%"inarea %ai %$lt#r stil$ri &e )n*ă4are7 pr#iectarea+ experi%entarea i ș
realizarea &e %i0l#ace &e )n*ă ă%8nt7 &i*ersi(icarea %#&alită il#r &e e*al$are a ele*il#r7 ț ț
*ariante &e #r,anizare a practicii ele*il#r/st$&en il#r7 ț in*esti,area atit$&inil#r 3i *al#ril#r
()nc$ra0area la ele*i a $n#r atit$&ini p#ziti*e+ (a*#ra"ile )n*ă4ării prin c##perare)7
cercetarea (#r%ării c#ntin$e a pr#(es#ril#r7 %ana,e%ent$l 3i c#ntr#l$l acti*ită4il#r
e&$ca4i#nale etc.
6ercetări &e %etaanaliză
• Cerin e fundamentale ț : incl$&erea $n$i n$%ăr s$(icient &e ri&icat &e st$&ii p$"licate pe
te%a respecti*ă+ criterii a&ec*ate &e incl$&ere'excl$&ere )n st$&i$+ pr#ce&$ră a&ec*ată
&e analiză+ (inalizarea analizei prin c#ncl$zii rele*ante+ care &epă3esc si%pla a&i4i#nare a
c#ncl$ziil#r $n#r cercetări &i(erite.
• Sugestii tematice: stil &e )n*ă are/&e pre&are7 stil rez#l$ti*7 )n*ă are prin c##perare7 ț ț
c#%$nicarea &i&actică7 c#%peten a &i&actică7 &isciplina c#lară etc. ț ș
6ercetare calitati*ă
• Cerin e fundamentale ț : te%a să (ie a"#r&a"ilă n$%ai prin %et#&e calitati*e+ &e(inirea
clară a te%ei+ &e(inirea ri,$r#asă a %et#&ei 3i aplicarea ei siste%atică+ să c#n4ină &atele
necesare $nei e*ent$ale replicări a st$&i$l$i+ c#ncl$zii c#nc#r&ante c$ &atele rec#ltate.
• Sugestii tematice: e*al$area c$rric$l$%'$l$i c#lar7 atit$&inea ele*$l$i (a ă &e e*al$area ș ț
&i&actică7 )n*ă area "azată pe pr#"le%7 )n*ă area "azată pe pr#iect7 *alen ele (#r%ati*e ț ț ț
ale p#rt#(#li$l$i etc.
6ercetarea c#nstatati*ă
• Cerin e fundamentale ț : &escrierea a%an$n ită a $nei sit$a ii+ acti*ită i instr$cti*e' ț ț ț
e&$cati*e+ a (act#ril#r i i%plica iil#r acest#ra )ntr'$n an$%it pr#ces. ș ț
• Sugestii tematice: ela"#rarea+ realizarea i e*al$rea $n$i #p i#nal7 instr$irea ș ț
pr#"le%atizată7 ela"#rarea $nei %#n#,ra(ii7
6ercetarea a%eli#rati*ă
2
• Cerin e fundamentale ț : *eri(icarea e(icien ei $n#r in#*a ii+ a%eli#rări ale ran&a%ent$l$i ț ț
acti*ită ii instr$cti*e'e&$cati*e+ )n &i*erse pr#"le% pe&a,#,ice (plan i pr#,ra%e+ ț ș
%et#&e &e pre&are')n*ă are i &e e*al$are a pr#,res$l$i c#lar+ %an$al c#lare i ț ș ș ș ș
%i0l#ace &e )n*ă ă%8nt+ c#nsiliere i #reintare c#lară i pr#(esi#nală etc.) ț ș ș ș
N$ există # ierar-ie *al#rică a tip$ril#r te%atice+ #ricare &intre ele per%i48n& #"4inerea n#tei
%axi%e+ )n c#n&i4iile respectării ri,$r#ase a c#n&i4iil#r ($n&a%entale precizate+ &ar 3i a cel#r &e
&etali$+ &escrise )n ,-i&$rile %et#&#l#,ie.

-,., olul pro+esorului(coordonator tiin i+ic ș ț

5$crarea %et#&ic#' tiin i(ică este # l$crare pers#nală a cărei resp#nsa"ilitate re*ine ș ț
can&i&at$l$i+ acesta a*8n& #"li,a ia &e a c#la"#ra c$ pr#(es#r$l'c#n&$căt#r pe t#ată &$rata ela"#rării ț
l$crării+ p#tri*it $n$i pr#,ra% sta"ilit &e c#%$n ac#r&. În caz c#ntrar+ c#n&$căt#r$l are &rept$l să n$'
i &ea a*iz$l scris pentr$ &ep$nerea l$crării )n ter%en$l sta"ilit prin prezenta Met#&#l#,ie. (Anexa la ș
OM Nr. 5720/20.10.2009+ art.67+ pct.6). 2e ase%enea+ răsp$n&erea pentr$ c#n in$t$l i calitatea ț ș
l$crării %et#&ic#' tiin i(ice+ prec$% i pentr$ respectarea n#r%el#r 0$ri&ice i &e#nt#l#,ice pri*in& ș ț ș ș
crea ia tiin i(ică i &rept$rile &e a$t#r+ re*ine inte,ral can&i&at$l$i (art. 67+ pct. 9). ț ș ț ș
/r#(es#r$l c##r&#nat#r asistă 3i s$s4ine can&i&at$l+ (ără a a&$ce atin,ere principi$l$i l$cr$l$i
in&i*i&$al+ a*8n& #"li,a ia &e a asi,$ra c#nsilierea %et#&ic#' tiin i(ică necesară )n pr#ces$l ț ș ț
ela"#rării l$crării i &e a #(eri reperele pentr$ %#nit#rizarea i a$t#e*al$area ,ra&$l$i )n care ș ș
l$crarea c#resp$n&e stan&ar&el#r &e calitate (art. 67+ pct. 7).
6an&i&at$l p#ate apela 3i la alte pers#ane (pr#(es#ri+ psi-#l#,i+ c#nsilieri etc.) )n spri0in$l
realizării l$crării+ iar c#ntri"$4ia acest#ra *a (i %en4i#nată )n c#ntext$al l$crării.
/r#(es#r$l'c##r&#nat#r p#ate #(eri s$,estii )n le,ăt$ră c$ ale,erea 3i &e(inirea te%ei+ c$ pri*ire
la #r,anizarea 3i realizarea cercetării sa$ a selec iei "i"li#,ra(ice7 p#ate #(eri răsp$ns$ri la ț
)ntre"ările can&i&at$l$i7 p#ate (ace #"ser*a4ii critice 3i rec#%an&ări c#rrecti*e. /r#(es#r$l'
c##r&#nat#r p#ate i%p$ne an$%ite etape )n realizarea l$crării sa$ $nele %#%ente &e e*al$are a
pr#,res$l$i acesteia+ &ar n$ p#ate i%p$ne i&ei sa$ s#l$4ii.
5a (inalizarea l$crării+ pr#(es#r$l c##r&#nat#r analizează c#n4in$t$l acesteia )n "aza $n#r
criterii i in&icat#ri &e e*al$are+ prec$% 3i %ăs$ra )n care respectă cerin ele i%p$se prin prezent$l ș ț
:-i&+ &$pă care )nt#c%e3te $n re(erat &e e*al$are. ;e(erat$l &e e*al$are este $n &#c$%ent
in&ispensa"il pentr$ acceptarea 3i s$s4inerea l$crării %et#&ic#' tiin i(ice. ș ț

., Structura lucrării metodico( tiin i+ice ș ț

3
Aspectele %en4i#nate la acest
capit#l al ,-i&$l$i s$nt #"li,at#rii.
Măs$ra 3i %#&$l )n care acestea s$nt
respectate *#r (ace #"iect$l e*al$ării+
at8t &in partea pr#(es#r$l$i
c##r&#nat#r c8t 3i al c#%isiei &e
ac#r&are a ,ra&$l$i &i&actic 1+ $r%8n&
a se re(lecta &irect )n n#tă.
<nele c#%p#nente *#r (i
%en4i#nate ca #p4i#nale+ ele p$t8n& lipsi+
)n ($nc4ie &e pre(erin4a a$t#r$l$i sa$ &e
nat$ra l$crării. În acest caz+ #r&inea
cel#rlalte c#%p#nente n$ se *a %#&i(ica.
5$crarea %et#&ic#'stiinti(ica
tre"$ie să c$prin&ă apr#xi%ati* 2/= &in )ntre, > parte aplicati*ă+ experi%entală+ %et#&ică i cel ș
%$lt 1/= ($n&a%entare tiin i(ică. ș ț
?tr$ct$ra l$crării %et#&ic#' tiin i(ice ș ț
1
are # parte intr#&$cti*ă+ l$crarea pr#pri$'zisă 3i #
parte (inală.
Partea introductivă/
a) /a,ina exteri#ară &e titl$ c#n4ine:
• <ni*ersitatea 5$cian @la,a.&in ?i"i$
• 2eparta%ent$l pentr$ /re,ătirea /ers#anl$l$i 2i&actic
• titl$l l$crării
• ni*el$l &e s$s inere a l$crării: #" inerea ,ra&$l$i &i&actic 1 ț ț
• n$%ele a$t#r$l$i+ i&entic c$ cel )nscris )n cartea &e i&entitate (s$" (#r%a: pren$%ele
N<M!5!.)
• an$l realizării
") /a,ina interi#ară &e titl$ c#n4ine acelea3i ele%ente ca 3i cea exteri#ară+ c$ precizarea că
aici se *a )nscrie+ %ai 0#s &ec8t n$%ele a$t#r$l$i 3i pe partea &reaptă a pa,inii+ n$%ele pr#(es#r$l$i
c##r&#nat#r (c$ titl$l &i&actic 3i ,ra&$l 3tiin4i(ic).
c) /a,ina &e &e&ica4ii 3i %$l4$%iri (#p4i#nal)
&) 6$prins$l
• pe pri%$l ni*el: intr#&$cerea+ capit#lele+ lista &e re(erin4e "i"li#,ra(ice 3i anexele+
n$%er#tate c$ ci(re ara"e (1+ 2+ = etc.)7
• capit#lele *#r (i &ez*#ltate )n c$prins pe &#$ă sa$+ #p4i#nal+ pe trei ni*el$ri+ %arcate c$
1.1+ 1.2+ 1.=+ 2.1... s.a.%.&.7
• t#ate intrările &in c$prins *#r a*ea %en4i#nată pa,ina4ia c#resp$nzăt#are &in text.
• lista ta"elel#r (#p4i#nal)
• lista (i,$ril#r+ ,ra(icel#r+ &ia,ra%el#r 3i sc-e%el#r (#p4i#nal)
• lista a"re*ieril#r (#p4i#nal)
&e0tul propriu(1is al lucrării
1
adaptat după: http://www.fpse.ro/index.php?
option=com_content&task=view&id=221&temid=2!!
"
Pagina de titlu a lucrării
Partea teoretică
Partea de cercetare 2metodică3
• Pre1entarea problemei cercetat
• Stadiul cercetării problemei
• 'biectivele cercetării
• Ipote1a4le cercetării
• Descrierea cercetării 2locul4perioada5 etape5
e antion5 variabile independente4dependente etc,3 ș
• #olectarea datelor 6 instrumentarul investigativ
• Prelucrarea i interpretarea datelor cercetării ș
• Pre1entarea conclu1iilor, 7alori+icarea cercetării
Bibliogra+ie
!ne0e
Aext$l l$crării *a (i c#%p$s &in intr#&$cere+ capit#le i c#ncl$zii ș
a3 Introducere
În intr#&$cere se *a (ace # prezentare s$ccintă a motiva8iei alegerii temei+ a i%p#rtan4ei
acesteia )n &#%eni$l psi-#pe&a,#,ic+ a #"iecti*el#r l$crării 3i+ e*ent$al+ a cel#r %ai se%ni(icati*e
pr#"le%e sa$ &i(ic$ltă4i care a$ tre"$it &epă3ite )n realizarea ei. 1ntr#&$cerea *a a*ea+ &e re,$lă+
&#$ă sa$ trei pa,ini.
b3 #apitolele lucrării
În principi$+ l$crările care se "azează pe cercetări *#r a*ea $r%ăt#arele capit#le+ n$%er#tate
c$ ci(re ara"e:
#apitolul -, #adrul teoretic
6apit#l$l te#retic c$prin&e # trecere )n re*istă a literat$rii &e specialitate &e&icate te%ei
st$&iate. ?e *a $r%ări # prezentare )n e,ală %ăs$ră c#%pletă+ &ar 3i sintetică+ ac#r&8n&$'se
i%p#rtan4ă s$rsel#r cel#r %ai rele*ante+ pe &e # parte+ 3i cel#r %ai recente+ pe &e altă parte. ?e
rec#%an&ă $tilizarea $n$i criteri$ explicit &e #r&#nare a prezentării+ care p#ate (i &e nat$ră te%atică
sa$ te%p#rală. ?e *a ac#r&a aten4ie aspectel#r c#ntr#*ersate+ )n rap#rt c$ care can&i&at$l p#ate
%ani(esta # e*al$are critică.
?elec4ia 3i analiza s$rsel#r te#retice se *a (ace )n a3a (el )nc8t să s$s4ină pr#ces$l &e
ela"#rare a ip#tezel#r care *#r sta la "aza pr#priei cercetări. !ste i%p#rtant &e%#nstrarea &in partea
can&i&at$l$i a capacită ii &e a inte,ra &i*erse c#ntri"$4ii te#retice )n $nită4i te%atice c$ pri*ire la ț
s$"iect$l st$&iat 3i &e a se rap#rta critic+ in&epen&ent+ la acestea.
Posibile capcane:
• re(erin4e "i"li#,ra(ice s$%are+ inc#nsistente7
• atit$&ine pasi*ă.+ exp#ziti*ă 3i necritică as$pra literat$rii &e specialitate7
• prezentare nesiste%atică+ lipsită &e c#eren4ă 3i (ără sc#aterea )n e*i&en4ă a aspectel#r
care s$s4in (#r%$larea ip#tezel#r cercetării.

!ceastă parte acoperă apro0imativ -49 din con inutul lucrării: ț
#apitolul .. 'biectivele i metodologia cercetării ș
?$" aspect %et#&#l#,ic+ l$crarea tre"$ie să respecte str$ct$ra $nei a"#r&ări 3tiin4i(ice+ a3a
c$% a (#st ea prezentată )n ca&r$l &isciplinel#r st$&iate. /recizările &e %ai 0#s se re(eră la l$crările
ale căr#r te%e pres$p$n e(ect$area $n#r cercetări. :eneric+ această str$ct$ră este $r%ăt#area:
a. B#r%$larea explicită+ c#erentă a #"iecti*el#r sa$ )ntre"ăril#r cercetării.
Posibile capcane:
• a"sen4a $n#r #"iecti*e clare sa$ a $n#r )ntre"ări explicite+ căr#ra cercetarea tre"$ie să le
,ăsească $n răsp$ns.
". B#r%$larea explicită a ip#tezei/l#r cercetării
Posibile capcane:
!
• ip#teze i%pr#prii+ care n$ a$ le,ăt$ră c$ #"iecti*ele sa$ )ntre"ările cercetării (practic+
ip#tezele $nei cercetări n$ tre"$ie să (ie altce*a &ec8t răsp$ns$rile pe care le a*ansează
cercetăt#r$l la aceste )ntre"ări+ pe "aza literat$rii &e specialitate 3i a pr#priil#r esti%ări)7
• ip#teze ,enerale+ care n$ (ac re(erire la *aria"ile %ăs$ra"ile+ care să p#ată (i testate statistic7
• ip#teze care s$,erează rela4ia ca$zală )ntre *aria"ile (determină.+ influenţează. etc.)+
at$nci c8n& acestea n$ s$nt %ăs$rate )n c#ntext experi%ental7
• ip#teze prea c#%plexe+ care (ac re(erire la %ai %$lt &e &#$ă *aria"ile+ )n ti%p &e
pr#ce&$ra &e testare statistică incl$&e n$%ai &#$ă *aria"ile7
• (#r%$larea ip#tezel#r &e n$l+ alăt$ri &e ip#tezele statistice+ ceea ce )ncarcă )n %#& in$til
text$l (este s$")n4eles (apt$l că ip#tezele &e n$l s$nt ne,a4iile ip#tezel#r cercetării)7
• ip#teze căr#ra n$ le c#resp$n&e # testare statistică a&ec*ată7
• en$n4area $n#r ip#teze care n$ prece&+ ci $r%ează $nei pr#ce&$ri &e testare statistică.
c. /rezentarea %#&el$l$i cercetării. Aceasta pres$p$ne &escrierea *aria"ilel#r cercetării7 &escrierea
e3anti#n$l$i (%#& &e c#nstit$ire+ criterii &e incl$&ere sa$ &e excl$&ere+ %ări%e+ p#p$la4ie &e re(erin4ă).
Posibile capcane:
• #%iterea prezentării *aria"ilel#r7
• prezentare c#n($ză a *aria"ilel#r+ (ără i&enti(icarea explicită a *aria"ilel#r &epen&ente 3i
a cel#r in&epen&ente7
• #%iterea prezentării %#&$l$i &e c#nstit$ire a e3anti#n$l$i.
&. 2escrierea %et#&el#r &e in*esti,a4ie. 1nstr$%entele $tilizate )n rec#ltarea &atel#r *#r (i
&escrise )n %#& a&ec*at. 2acă este *#r"a &e teste clasice.+ "ine c$n#sc$te+ se *a (ace re(erire la
re(erin4ele care le s$s4in &in p$nct &e *e&ere te#retic 3i practic'aplicati*. 2acă este *#r"a &e
instr$%ente realizate &e a$t#r$l l$crării+ se *a &e&ica $n spa4i$ c#resp$nzăt#r &escrierii pr#ces$l$i
&e c#nstr$c4ie 3i testare a calită4il#r psi-#%etrice ale acest$ia (analiză &e ite%i+ c#nsisten4ă internă+
*ali&itate &e c#nstr$ct).
Posibile capcane:
• $tilizarea $n#r instr$%ente &e in*esti,are ale căr#r caracteristici psi-#%etrice n$ s$nt c$n#sc$te7
• #%iterea analizei caracteristicil#r psi-#%etrice ale instr$%entel#r create &e a$t#r$l l$crării.
e. 2escrierea pr#ce&$ril#r &e rec#ltare a &atel#r. ;ez$ltatele $nei cercetări s$nt p$ternic
in(l$en4ate n$ &#ar &e caracteristicile instr$%entel#r $tilizate+ ci 3i &e %#&$l )n care se &es(ă3#ară
aplicarea l#r. O prezentare s$ccintă a pr#ce&$rii &e in*esti,are (%#&$l &e rela4i#nare c$ s$"iec4ii+
aspecte &e #r,anizare a in*esti,a4iei etc.)+ are &ar$l &e a )ntări )ncre&erea )n calitatea &atel#r
rec#ltate.
Posibile capcane:
• i,n#rarea i%p#rtan4ei 3i+ i%plicit+ a prezentării aspectel#r pr#ce&$rale.
#apitolul 9. e1ultatele cercetării
#
6apit#l$l &e&icat prezentării rez$ltatel#r *al#ri(ică )n %#& siste%atic+ clar 3i inteli,i"il &atele
#"4in$te+ )n spri0in$l testării ip#tezel#r cercetării. 2in acest p$nct &e *e&ere+ se *#r a*ea )n *e&ere:
a. /rezentarea 3i analiza &atel#r. 2atele statistice *#r (i s$p$se $nei analize pe &#$ă ni*el$ri:
analiza statistică &escripti*ă (prin in&icat#ri a&ec*a4i scalei &e %ăs$rare a *aria"ilel#r) 3i testarea
ip#tezel#r (prin pr#ce&$ri a&ec*ate (iecărei ip#teze+ nat$rii 3i caracteristicil#r *aria"ilel#r). În
principi$+ rez$ltatele tre"$ie să ac#pere cerin4ele %#&el$l$i cercetării 3i să *izeze )n %#& &irect 3i
explicit ip#tezele acesteia. Aa"elele 3i (i,$rile *#r (i incl$se )n acest capit#l n$%ai )n %ăs$ra )n care
s$nt c$ a&e*ărat 0$sti(icate.
Posibile capcane:
• a"$z$l &e ,ra(ice7
• ,ra(ice sa$ ta"ele incl$se la anexe+ ceea ce (ace &i(icilă )n4ele,erea l$crării7
• ta"ele excesi* )ncărcate c$ ci(re+ care (ac &i(icilă )n4ele,erea acest#ra7
• a"$z$l &e statistică+ prin $tilizarea $n#r prel$crări ne0$sti(icate sa$ prin testarea aceleia3i
ip#teze c$ %ai %$lte teste statistice7
• teste statistice ina&ec*ate ip#tezei sa$ nat$rii rela4iei &intre *aria"ile7
• plasarea rez$ltatel#r la testele statistice )n sec4i$nea Anexe (rez$ltatele se intr#&$c )n
text+ ac#l# $n&e se 3i &isc$tă se%ni(ica4ia l#r psi-#pe&a,#,ică)7
• prezentarea inc#rectă a rez$ltatel#r la testele statistice+ &e ex.+ se scrie n$%ai *al#area l$i
p+ (ără *al#area test$l$i (se *#r respecta rec#%an&ările speci(ice pentr$ prezentarea
rez$ltatel#r (iecăr$i test statistic )n parte+ a3a c$% s$nt prezentate )n c$rs$l &e
specialitate)7
• exces &e zeci%ale ()n %#& #"i3n$it+ &#$ă zeci%ale s$nt s$(iciente pentr$ %a0#ritatea
in&icat#ril#r statistici)7
• exces &e *al#ri n$%erice+ prin prel$area ne0$sti(icată a t$t$r#r &atel#r a(i3ate &e
pr#,ra%ele statistice+ &e3i cele %ai %$lte n$ prezintă $n interes &irect 3i nici n$ s$nt
)n4elese &e can&i&at7
• a"sen4a $n#r etic-etări a&ec*ate a *al#ril#r+ (apt care (ace &i(icilă )n4ele,erea
rez$ltatel#r7 a&esea+ &atele s$nt prel$ate )%pre$nă c$ texte )n li%"a en,leză+ e%ise &e
pr#,ra%ele &e prel$crare7
". 1nterpretarea psi-#pe&a,#,ică a rez$ltatel#r+ care )nsea%nă tra&$cerea. rez$ltatel#r
statistice )n c#ncl$zii c$ se%ni(ica4ie psi-#pe&a,#,ică. ?e *#r s$"linia rela4iile &intre rez$ltatele
pr#prii 3i cele rap#rtate )n literat$ra &e specialitate.
Posibile capcane:
• prezentarea &#ar a rez$ltatel#r n$%erice 3i a se%ni(ica4iei statistice+ (ără a se &isc$ta
sens$l psi-#pe&a,#,ic al acest#ra7
• pre0$&ecata &$pă care nec#n(ir%area $nei ip#teze &e cercetare+ prin a&%iterea ip#tezei
&e n$l reprezintă $n p$nct ne,ati* al l$crării ()n realitate+ &acă %#&el$l &e cercetare a
(#st "ine realizat 3i c#rect aplicat+ # in(ir%are statistică a ip#tezei p#ate (i (#arte
se%ni(icati*ă &in p$nct &e *e&ere psi-#pe&a,#,ic+ iar a$t#r$l tre"$ie să (ie pre,ătit
pentr$ a s$rprin&e sens$l acest$i rez$ltat)7

c3 #onclu1ii
$
6#ncl$ziile c$prin& # s$%ară rel$are a #"iecti*el#r 3i %#ti*a4iei cercetării+ $r%ate &e
sinteza rez$ltatel#r #"4in$te 3i a se%ni(ica4iei acest#ra )n c#ntext$l literat$rii &e&icate te%ei
analizate.
?e p#t (ace aprecieri c$ pri*ire la &i(ic$ltă4i )nt8%pinate pe parc$rs$l cercetării+ e*ent$alele
p$ncte sla"e ale acesteia+ care *#r tre"$i e*itate )n *iit#r+ prec$% 3i &esc-i&eri către alte &irec4ii &e
cercetare le,ate &e s$"iect$l respecti*.
6#ncl$ziile tre"$ie să c#n4ină $n para,ra( &istinct &e&icat c#ntri"$4iei pers#nale.+ )n care
*#r (i %en4i#nate cele %ai rele*ante aspecte care a$ c#nstit$it c#ntri"$4ia in&i*i&$ală la realizarea
te%ei. 2acă este caz$l+ se *a incl$&e 3i $n para,ra( )n care se *#r %en4i#na c#ntri"$4ii #ri,inale.+
acele aspecte care reprezintă # n#$tate )n rap#rt c$ te%a st$&iată.
O"ser*a4ii:
• /recizările &e %ai s$s se re(eră la tezele c$ s$"iect &e cercetare care s$nt+ &e re,$lă+ cele
%ai (rec*ente.
• În ($nc4ie &e nat$ra te%ei tratate+ capit#lele p#t (i %ai %$lte sa$ %ai p$4ine.
• Aitl$l capit#lel#r p#ate (i (#r%$lat li"er &e a$t#r+ &ar acesta *a re(lecta c#n4in$t$l
%en4i#nat anteri#r.
!ceastă parte acoperă apro0imativ .49 din con inutul lucrării: ț
Partea +inală
În partea (inală a l$crării *#r (i p$se+ )n #r&ine+ "i"li#,ra(ia i anexele. ș
a3 Bibliogra+ia
5ista re(erin4el#r "i"li#,ra(ice il$strează *#l$%$l 3i calitatea &#c$%entării te#retice a
a$t#r$l$i 3i este $na &intre c#%p#nentele i%p#rtante ale l$crării. !a este+ &e ase%enea+ expresia
atit$&inii etice )n rap#rt c$ s$rsele &e in(#r%are $tilizate.
6rearea $nei liste &e re(erin4e se s$p$ne c8t#r*a re,$li &e "ază:
• citarea t$t$r#r s$rsel#r+ in&i(erent &e nat$ra l#r pri%ară (s$rse scrise &e #rice nat$ră+
s$rse electr#nice sa$ internet+ s$rse #rale etc.)7
• t#ate s$rsele citate )n text$l l$crării tre"$ie să se re,ăsească )n lista &e re(erin4e7
• t#4i a$t#rii &in lista &e re(erin4e tre"$ie să (ie cita4i )n text7
• $tilizarea $n$i (#r%at stan&ar& &e citare+ $nic pe t#t parc$rs$l l$crării.
Me&i$l aca&e%ic 3i p$"licistic pr#%#*ează re,$li (#arte stricte )n ceea ce pri*e3te (#r%at$l
&e citare a s$rsel#r. N$ există $n stan&ar& $ni*ersal+ &ar $n$l &intre cele %ai răsp8n&ite+ n$ &#ar )n
%e&i$l psi-#pe&a,#,ic+ este cel pr#%#*at &e A/A (A%erican /sCc-#l#,ical Ass#ciati#n).
68te*a re,$li ,enerale ale (#r%at$l$i &e citare:
• )n text+ citarea se (ace prin n$%ele a$t#r$l$i $r%at &e an$l p$"licării l$crării: text ...
(n$%e &e (a%ilie+ an$l).+ n$%e &e (a%ilie (an$l) n#ta că .... sa$ )n an$l ... + n$%e &e
(a%ilie+ sp$nea că .....7
• se $tilizează $n sin,$r stil &e citare pe t#t parc$rs$l l$crării7
• prel$area i&entică a $n$i (raze *a (i citată c$ in&icarea pa,inii &in s$rsa $tilizată: text
citat. (1#nesc$+ 200D+ p. 125)7
• )n caz$l )n care s$nt %ai %$lt &e trei a$t#ri+ )n text se *a trece n$%ai n$%ele pri%$l$i+
$r%at &e expresia et al. ()n lista &e re(erin4e se *#r scrie n$%ele t$t$r#r)7
%
• la citarea in&irectă+ se *a scrie n$%ele a$t#r$l$i 3i an$l p$"licării+ $r%ate &e expresia cit
in.+ &$pă care se p$ne s$rsa &irectă: ... text ... /#pesc$ (200=)+ cit in. 1#nesc$ (200D).7
• citările %$ltiple &in paranteză s$nt a3ezate )n #r&ine al(a"etică 3i separate prin E7E $r%at
&e $n spa4i$+ ca )n exe%pl$l $r%ăt#r: Etext ... (Alexan&resc$+ 19707 Miclea+ 19697
Fa%(iresc$+ 1990).
• )n text n$ se $tilizează &ec8t n$%ele a$t#ril#r7
• )n lista &e re(erin4e pren$%ele a$t#ril#r p#ate (i li%itat la ini4iale.
• titl$l re*istei+ al căr4ii &in care este citat $n artic#l sa$ # sec4i$ne+ titl$l c#%$nicării
3tiin4i(ice la $n c#n,res se *#r scrie c$ litere italic7
• la citarea $n$i artic#l &e re*istă sa$ sec4i$ne &e *#l$%+ )n lista &e re(erin4e se *#r trece 3i
pa,inile (sa$+ cel p$4in+ pa,ina &e )ncep$t).
• pentr$ s$rsele prel$ate &e pe internet+ se *#r n#ta a&resa 3i &ata la care a$ (#st accesate.
• lista &e re(erin4e *a (i #r&#nată al(a"etic+ c$ in&entarea liniei a &#$a 3i a cel#r $r%ăt#are
(&acă există)+ c#n(#r% %#&elel#r &e %ai 0#s.

Exemplificări:
1. M$ntean$+ 2.+ /etre+ A. (2007)+ Contabilitate financiară+ !&it$ra Mirt#n+ Ai%i #ara ș
2. A-r#ns+ 6. ;.+ ;#&,ers+ ;. G. (1997). ivorced families! a multidisciplinar" developmental vie#. NeH
I#rJ: K.K. N#rt#n.
=. @an&eret+ 5. !.+ @$rse+ ;. 5. (1991). !((ects #( Gi,- Aerrestrial Altit$&e #n MilitarC
/er(#r%ance. 1n ;. :al+ A. 2. Man,els&#r( (!&.)+ $andboo% of Militar" Ps"c&olog": L#-n
KileCM?#ns 5t&.
D. ?acc#+ :. (2002). Errors' mista%es' cultures( 6#%$nicare la 25t- !AA/ 6#n(erence+ KarsaH.
5. Kil&e+ :. L. ?. (199D). )arget *is%+ -ttp:NNpa*l#*.psCc.O$eens$.caNtar,etNin&ex.-t%l+ accesat la
25.05.2000
b3 !ne0e (&acă este caz$l)
În anexe se intr#&$c in(#r%a4ii care n$ s$nt i%e&iat necesare )n text$l l$crării pentr$ ca aceasta
să (ie )n4eleasă sa$ care+ &acă ar (i (#st intr#&$se )n text+ ar (i )n&epărtat citit#r$l &e la c$rsi*itatea i&eil#r.
Aici se p#t p$ne c-esti#narele $tilizate (&acă s$nt realizate &e a$t#r 3i &acă &#re3te acest l$cr$)+ il$stra4ii
sa$ ta"ele s$pli%entare+ &i*erse prel$crări statistice+ &acă s$nt $tile cel#r interesa4i &e analize
s$pli%entare+ prec$% 3i #rice %ateriale s$nt c#nsi&erate rele*ante pentr$ te%ă.
?e *a a*ea )n *e&ere ca n$%ăr$l &e pa,ini al anexel#r să n$ (ie excesi*.
E0igen8e de editare
5$crarea *a (i e&itată pe c#%p$ter 3i tipărită la i%pri%antă+ )ntr'# (#r%ă care tre"$ie să
respecte $r%ăt#r$l set &e criterii:
• (#r%at$l &e pa,ină: AD+ scrisă n$%ai pe # (a4ă
• %ar,ini: s$s/0#sP2.5 c%+ st8n,aP=.5 c%+ &reaptaP2+5 c%
• tip$l (#nt$l$i: Ai%es NeH ;#%an+ c$ &iacritice r#%8ne3ti
• %ări%ea (#nt$l$i: 12
• spa4iere: 1+5 linie
• n$%er#tare pa,ini: 0#s+ la %i0l#c$l pa,inii
&
• titl$rile capit#lel#r+ c$ %a0$sc$le 3i pe pa,ină n#$ă
• titl$rile s$"capit#lel#r sa$ s$"p$nctel#r+ )n c#ntin$area text$l$i+ la &#$ă linii &istan4ă+ c$
litere "#l&
• (#r%a &e prezentare: le,ată c$ arc sa$ c#pertată
• n$%ăr &e c#pii: &#$ă+ $n$l la secretariat+ al &#ilea la pr#(es#r$l c##r&#nat#r
N$ este i%p$să # %ări%e stan&ar& a l$crării. Orientati*+ aceasta p#ate a*ea )ntre 100 3i 150
&e pa,ini. N$%ăr$l &e pa,ini )n sine+ n$ reprezintă $n criteri$ &e ac#r&are a n#tei.

ecomandări ortogra+ice i stilistice ș
• )nainte &e 5 , : ; / < + prec$% i )ntre paranteze 3i c$*inte n$ se lasă spa4i$ li"er7 ș
• )nainte &e etc, n$ se p$ne *ir,$lă7
• l$crarea *a (i scrisă )n stil i%pers#nal (n$ se *a $tiliza pers#ana 1)7
• se *a (#l#si $n li%"a0 si%pl$ 3i clar7
• in(#r%a4iile *#r (i c#%$nicate )ntr'# %anieră &irectă 3i inteli,i"ilă+ )ntr'# str$ct$rare
l#,ică 3i c#erentă7
• se *a ac#r&a aten4ie eli%inării ,re3elil#r ,ra%aticale 3i &e e&itare.
E0igen8e etice
!la"#rarea l$crării %et#&ic#' tiin i(ice tre"$ie să respecte stan&ar&ele pri*in& etica )n ș ț
cercetarea 3tiin4i(ică+ stip$late prin 6#&$l :eneral &e !itcă )n 6ercetarea 3tiin4i(ică+ ela"#rat )n
c#n(#r%itate c$ Or&#nan4a :$*ern$l$i nr.57 &in 16 a$,$st 2002 pri*in& cercetarea 3tiin4i(ică 3i
&ez*#ltarea te-n#l#,ică.
/rincipiile ($n&a%entale ale cercetării 3tiin4i(ice (;esniJ+ 2.+ 2005):
• Onestitatea 3tiin4i(ică: să n$ c#%i4i (ra$&ă )n 3tiin4ă (a (a"rica+ a &istr$,e+ a reprezenta
,re3it+ a (alsi(ica &ate etc.).
• Aten4ia: )ncearcă să e*i4i er#rile care apar &in ne,li0en4ă+ pe t#ate plan$rile cercetării 3tiin4i(ice.
• 5i"ertatea intelect$ală: #a%enil#r &e 3tiin4ă ar tre"$i să li se per%ită $r%ărirea $n#r i&ei
n#i 3i critica cel#r *ec-i. !i ar tre"$i să (ie li"eri să cerceteze ceea ce li se pare interesant.
• 2esc-i&erea: să per%i4i alt#ra să'4i *a&ă rez$ltatele ()%părtă3irea &e &ate+ &e rez$ltate+
%et#&e+ te#rii+ ec-ipa%ent etc.) %$ncii 3i să (ii &esc-is )n a pri%i critici.
• /rincipi$l )ncre&erii: n$ pla,ia %$nca alt#r #a%eni &e 3tiin4ă 3i rec$n#a3te c#ntri"$4iile
alt#ra+ ac#l# $n&e este caz$l.
• /rincipi$l resp#nsa"ilită4ii p$"lice: (ă c$n#sc$te rez$ltatele cercetării )n %ass'%e&ia
(cercetarea are i%p#rtan4ă pentr$ crearea (ericirii $%ane).
5$crarea tre"$ie să re(lecte inte,ral %$nca a$t#r$l$i. ?$rsele "i"li#,ra(ice *#r (i %en4i#nate
)n lista &e re(erin4e. 6#ntri"$4iile &e spri0in &in partea alt#r pers#ane sa$ instit$4ii *#r (i %en4i#nate
la M$l4$%iri..
/la,iat$l reprezintă $n act c#ntrar c#n&$itei aca&e%ice care este tratat )n c#n(#r%itate c$
pre*e&erile cap. D &in prezent$l ,-i&. /rin pla,iat se )n4ele,e $tilizarea i&eil#r sa$ c$*intel#r $nei
alte pers#ane+ (ără %en4i#narea s$rsei. ;eprezintă pla,iat 3i prel$area (ără citare a (i,$ril#r+
ta"elel#r 3i sc-e%el#r.

1'
9, ecomandări practice
.
?e rec#%an&ă ca te%a să (ie aleasă )ntr'$n &#%eni$ al acti*ită ii e&$ca i#nale pentr$ care ț ț
a$t#r$l are $n interes real. Înainte &e a (ixa titl$l l$crării+ *a (i c#ns$ltată literat$ra &e specialitate.
?e rec#%an&ă &ez*#ltarea $n$i pr#iect 3tiin4i(ic sa$ l$crări &e cercetare realizată pe
parc$rs$l st$&iil#r $ni*ersitare+ a"#r&ate )n cercetări anteri#are prile0$ite &e licen ă sa$+ e*ent$al+ ț
&izerta ie la %aster. ț
N$ este s$(icient ca # te%ă să (ie atracti*ă sa$ interesantă+ &acă ea n$ rez#nează c$
pers#nalitatea a$t#r$l$i sa$ &acă n$ s$nt e*al$ate c#rect res$rsele necesare 3i cele &isp#ni"ile
(%et#&#l#,ie $tiliza"ilă+ c#nstit$irea e3anti#n$l$i+ etc.).
O te%ă c#n($z &e(inită+ lipsită &e #"iecti*e 3i ip#teze clare+ n$ per%ite # a"#r&are
%et#&#l#,ică e(icientă 3i &e*ine (#arte ,re$ &e (inalizat.
În ceea ce pri*e te sta"ilirea e3anti#n$l$i &e cercetare+ speciali tii apreciază că e3anti#anele ș ș
&e cercetare p#t a*ea #rice %ări%e+ c$ c#n&i4ia aplicării testel#r statistice a&ec*ate. A#t$3i+ &e3i
e3anti#anele %ai %ari &e =0 &e s$"iec4i s$nt c#nsi&erate+ &in p$nct &e *e&ere statistic+ s$(iciente+
rez$ltatele #"4in$te pe $n n$%ăr %ic &e s$"iec4i s$nt p$4in sta"ile 3i ,eneraliza"ile. ;ec#%an&ările
$z$ale c$ pri*ire la *#l$%$l e3anti#anel#r &e cercetare c#nsi&eră: ins$(iciente. e3anti#anele %ai
%ici &e 100 &e s$"iec4i+ s$(iciente. e3anti#anele c$prinse )ntre 100 3i 199 &e s$"iec4i 3i "$ne.
e3anti#anele (#r%ate &in 200 &e s$"iec4i sa$ %ai %$l4i.
?e rec#%an&ă respectarea etapel#r &e cercetare pe&a,#,ic: pretestare+ testarea pr#pri$'zisă i ș
p#sttestarea. Ai%p$l &isp#ni"il este $na &intre res$rsele cele %ai presante. 6ele %ai %$lte ,re3eli 3i
c#%pr#%is$ri &eri*ă &in li%itările te%p#rale. /entr$ re&actarea $nei l$crări &e calitate s$nt necesare
%$lte l$ni &e l$cr$ intens. Aspectele pre,ătit#are (st$&i$l "i"li#,ra(iei ,enerale+ ale,erea titl$l$i+
e*al$area res$rsel#r necesare) ar tre"$i )ncep$te c$ p8nă la $n an )nainte &e ter%en$l &e # pre&are i cel ș
p$ in 9 l$ni &e experi%entare e(ecti*ă la clasă a cercetării pr#ppri$'zise. /lani(icarea acti*ită4il#r ar ț
tre"$i să lase $n ti%p &e cel p$4in # l$nă pentr$ analiza &atel#r &e cercetare 3i (inalizarea l$crării. 5$cr$l
la capit#lele te#retice se p#ate &es(ă3$ra )n paralel c$ cercetarea.
Ori &e c8te #ri apar &i(ic$ltă4i se *a apela i%e&iat la pr#(es#r$l c##r&#nat#r.
=, Evaluare

!la"#rarea l$crării %et#&ic#' tiin i(ice este rez$ltat$l %$ncii in&i*i&$ale a can&i&at$l$i+ ș ț
căr$ia )i re*ine )ntrea,a resp#nsa"ilitate pentr$ c#n4in$t$l 3i (#r%a acesteia. În realizarea ei+
can&i&at$l tre"$ie să respecte cerin4ele #"li,at#rii %en4i#nate %ai s$s+ să $r%eze #rientările 3i
rec#%an&ările &in prezent$l ,-i&.
În %#& ,eneric+ aspect$l cel %ai i%p#rtant care (ace #"iect$l e*al$ării l$crării pentr$
#" inerea ,ra&$l$i &i&actic 1 este c#ntri"$4ia pers#nală. /rin c#ntri"$4ie pers#nală se )n4ele,e ț
*#l$%$l+ c#%plexitatea 3i calitatea acti*ită4ii in&i*i&$ale &es(ă3$rate pentr$ realizarea te%ei+ s$"
t#ate aspectele care # c#%p$n. /r#(es#r$l'can&i&at tre"$ie să (ie capa"il să explice t#ate aspectele
te#retice 3i practice care (ac parte &in l$crare. În caz c#ntrar+ se *a aprecia că acestea n$ reprezintă
c#ntri"$ ia sa pers#nală. ț
Ori,inalitatea 3i n#$tatea s$nt in&icat#ri &e *al#are 3i *#r (i aprecia i ca atare+ &e#arece la ț
acest ni*el este *al#rizată c#%peten a &i&actice &#"8n&ită pe parc$rs$l carierei. ț 6#%peten a ț
2
adaptat după: http://www.fpse.ro/index.php?
option=com_content&task=view&id=221&temid=2!!
11
&i&acti*ă *izează at8t c$n# tin ele te#retice (,enerale i &e specialitate)+ a"ilită ile %et#&ice ș ț ș ț
(te#retice+ #pera i#nale i creati*e)+ prec$% i experien a &e c#%$nicare i rela i#nare c$ ele*ii. ț ș ș ț ș ț
În Met#&#l#,ia &e (#r%are c#ntin$ă a pers#nal$l$i &i&actic &in )n*ă4ă%8nt$l pre$ni*ersitar+
apr#"at &e M.!.6.1. prin OM Nr. 5720 / 20.10.2009+ )n Anexa 6 s$nt prezentate 6;1A!;11 2!
!5A@O;A;! ?1 !QA5<A;! a l$crării %et#&ic#' tiin i(ice pentr$ #" inerea ,ra&$l$i &i&actic 1. ș ț ț
/e "aza acest#r criterii pr#(es#r$l c##r&#nat#r )nt#c%e3te $n re(erat &e e*al$are. /entr$ a (i
acceptată la s$s4inere+ l$crarea *a tre"$i să pri%ească cel p$4in n#ta 9 &in partea pr#(es#r$l$i c##r&#nat#r.
N#ta pr#p$să &e pr#(es#r$l c##r&#nat#r *a (i l$ată )n c#nsi&erare &e către c#%isia &e
ac#r&are a ,ra&$l$i &i&actic 1+ prin )ns$%are c$ n#tele %e%"ril#r c#%isiei ac#r&ate )n $r%a
inspec iei speciale 3i e(ect$area %e&iei. ț
e+erin e/ ț
-, Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009: Metodologia formării continue a personalului didactic
din învăłământul preuniversitar
., +&id de realizare a tezei de licenţă ,i a disertaţiei de masterat
(-ttp://HHH.(pse.r#/in&ex.p-pR#pti#nPc#%Sc#ntentMtasJP*ieHMi&P221M1te%i&P2553
#riterii de elaborarea >i evaluare
a lucrării metodico(>tiin8i+ice pentru gradul didactic I
(Anexa 6 &in OM Nr. 5720 / 20.10.2009)
I,
&ema
• 1%p#rtan4a te#retică 3i practic'aplicati*ă a te%ei tratate
• ;i,$r#zitatea 3i precizia &eli%itării pr#"le%ei
• A"#r&area $nei pr#"le%e ri&icate &e practica 3c#lară sa$ &e c$n#a3terea $n#r
(en#%ene pe&a,#,ice
II,
Documen(
tarea
stiin8i+ică
• Op#rt$nitatea "i"li#,ra(iei )n rap#rt c$ te%a
• Act$alitatea in(#r%a4iil#r
• /rel$crarea in(#r%a4iil#r
• 6itarea c#rectă a s$rsel#r &e in(#r%a4ii
• 6#nse%narea "i"li#,ra(iei c#n(#r% n#r%ei %et#&#l#,ice
12
III,
Ipote1a
de lucru
• B#r%$larea clară 3i c#rectă a ceea ce se $r%ăre3te a se &e%#nstra )n l$crare+ )n
($nc4ie &e tip$l cercetării (c#nstatati*ă+ experi%entală+ #pera4i#nală etc.)
I7,
Structura
• 6#nc#r&an4a str$ct$rii c$ te%a tratată.
• ?$ccesi$nea l#,ică a capit#lel#r 3i a s$"capit#lel#r
• 6aracter$l $nitar al l$crării 3i al (iecăr$i capit#l
• /#n&erea aspectel#r practice
• /r#p#r4ia păr4il#r l$crării
7,
#on inutul ț
• B$n&a%entarea te#retică (3tiin4i(ică+ psi-#l#,ică+ pe&a,#,ică+ s#ci#l#,ica+ (il#z#(ică
etc.)+ a pr#"le%ei a"#r&ate ' )nca&rarea te%ei )n te#ria pe&a,#,ică.
• 6#relarea #r,anizării 3i %et#&#l#,iei c$ speci(ic$l l$crării ("azată pe cercetări
a%eli#rati*'experi%entale+ c#nsta(cati* a%eli#rati*e+ #pera4i#nale+ l$crări &e
sinteză+ %#n#,ra(ii etc)
• 6aracter$l siste%atic+ c$ #"iecti*e clare+ al tratării te%ei.
• Or&inea l#,ică 3i cr#n#l#,ică a cercetării.
• ;eprezentati*itatea c#lecti*el#r &e experi%entare 3i c#ntr#l.
• ;i,$r#zitatea 3i *al#area experi%entel#r 3i/sa$ #"ser*a4iil#r e(ect$ate )n sc#p$l
*eri(icării ip#tezel#r.
• Înre,istrarea+ %ăs$rarea 3i prezentarea ri,$r#s 3tiin4i(ică a &atel#r c$lese.
• /rel$crarea 3i c#relarea &atel#r.
• !*al$area 3i c#%pararea rez$ltatel#r ini4iale 3i (inale (pretest 3i p#sttest)
• 1nterpretarea c#rectă a rez$ltatel#r.
• B#r%$larea clară a c#ncl$ziei l$crării (c#n(ir%area sa$ in(ir%area ip#tezei sa$
ip#tezel#r &e l$cr$).
• Aplicati"ilitatea rez$ltatel#r cercetării.
• 6#ntri"$4ia pers#nală a a$t#r$l$i l$crării+ respect8n& re,$lile eticii )n cercetare.
• 5e,ăt$ra #r,anică a c#ncl$ziil#r l$crării c$ c#n4in$t$l acesteia.
• Op#rt$nitatea pr#p$neril#r 3i perspecti*el#r (#r%$late &e a$t#r.
• 6laritatea pr#"el#r 3i &atel#r prezentate )n anexe.
• 6#relarea anexel#r c$ tratarea pr#"le%ei.
7I,
*orma
• ?til$l 3i prezentarea
• 6#rectit$&inea expri%ării
• Aspect$l estetic+ s$"linieri )n text etc.
7II,
Sus8inerea
lucrării
• /rezentarea -#listică a pr#"le%ei tratate+ &e pe p#zi4ia $n#r sinteze te#retice.
• <tilizarea ele%entel#r &e c#n4in$t$l rele*ante )n s$s inerea i&eil#r 3i c#ncl$ziil#r. ț
• Ar,$%entarea *al#rii l$crării (%#&$l &e a"#r&are+ e*i&en ierea aspectel#r ț
i%p#rtante+ alcăt$irea $n#r %#&ele &e l$cr$+ a%eli#rarea practicii 3c#lare etc.)
13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful