P. 1
Periksaan Kh

Periksaan Kh

|Views: 0|Likes:
Published by Nur Hanna
nah
nah

More info:

Published by: Nur Hanna on Jul 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

NAMA:…………………………………………………………..

TAHUN 4:
…………….
Kemahiran Hidup
Tahun4
PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2008
KEMAHIRAN HIDUP
TAHUN 4
SATU JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
. Ker!a" "#a$an ini men%andun%i 4& "#a$an. Ja'a( semua
"#a$an.
). Ja'a( den%an men%hi!am*an ruan%an pada *er!a" +a'apan.
,. Ba%i "e!iap "#a$an hi!am*an satu ruan%an "aha+a.
4. Ji*a *amu henda* menu*ar +a'apan- padam*an !anda .an%
!e$ah di(ua!.Kemudian hitamka +a'apan .an% (aru.
Jawab semua soalan berikut di dalam kertas jawapan objektif.
1. Murid yang disenaraikan berkemungkinan sukar untuk mengalami kecederaan
dalam bengkel kecuali
a) murid yang berkasut getah.
b) murid yang patuh kepada peraturan keselamatan.
c) murid yang merancang kerja yang akan dilakukan.
d) murid yang ingin menyiapkan projek dengan cepat.
2. Gergaji besi digunakan untuk memotong bahan daripada ___________.
a) getah c) kayu
b) plastik d) besi
3. pakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel hilang!
a) Mendiamkan diri.
b) Menggantikan dengan alatan yang baru.
c) Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru.
d) Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu.
". latan tangan yang digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan nat dan bol.
a) sepana hujung terbuka c) tukul besi
b) pemutar skru rata d) playar gabung
#. $ang berikut adalah tujuan organisasi bengkel% kecuali
a) mengelakkan kemalangan.
b) menyiapkan kerja dengan cepat.
c) menentukan alatan tangan tersusun.
d) memastikan bengkel dalam keadaan bersih.
&. pakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel!
a) 'eratur dan bersedia untuk berebut masuk.
b) Masuk tanpa mendapat kebenaran.
c) 'eratur di luar bengkel dengan senyap.
(. )layar muncung tirus digunakan untuk ______________.
a) mencengkam benda kerja
b) memutarkan skru
c) memegang benda*benda kecil
d) mengetuk paku
+. ______________ adalah alat yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga
bunyi.
a) ,ampu suluh c) -ipas angin
b) .ele/isyen d) ,oceng elektrik
0. 1ikap suka mengubahsuaikan sesuatu objek yang sedia ada agar menjadi lebih
baik dinamakan _________________.
a) pandai c) kreati2
b) rajin d) ino/ati2
13. pakah yang tidak terdapat dalam peti pertolongan cemas!
a) kain anduh c) makanan
b) ubat iodin d) gunting
11. latan tangan yang digunakan untuk membuat tanda titik sebelum menggerudi.
a) paku c) tukul kuku kambing
b) pen d) penanda pusat
12. ,angkah pertama yang harus dilakukan apabila menggunakan alatan tangan ialah
a) melabelkan nama alatan.
b) merancang dan memilih alatan.
c) menggunakan alatan dengan betul
d) membersihkan dan meminyakkan alatan.
13. latan yang digunakan untuk mengetuk permukaan kepingan logam ialah
___________.
a) gandin getah c) tukul besi
b) kayu d) besi
1". pakah punca utama berlakunya kemalangan di dalam bengkel!
a) -ecuaian murid.
b) -esalahan susunan perabot.
c) kerosakan perkakas dan alatan.
d) 'anyak terdapat alatan yang tajam.
1#. $ang manakah bentuk asas tiga dimensi 435)!
a) bulat c) silinder
b) segi tiga
1&. 1egi tiga sama merupakan salah satu contoh bentuk asas dalam
___________________.
a) satu dimensi
b) dua dimensi
c) tiga dimensi
1(. .ele/isyen direka daripada bentuk asas ___________________.
a) kuboid c) s2era
b) silinder
1+. -ubus merupakan bentuk asas tiga dimensi 435) bagi ____________________.
a) cawan c) kasut
b) bola tampar d) dadu
10. 'entuk asas dua dimensi 425) yang mempunyai kesemua sisinya sama ialah
_______________.
a) bulat
b) segi empat tepat
c) segi tiga sama
23. 'erapakah jumlah bucu yang terdapat pada sebuah kuboid!
a) &
b) (
c) +
21. ___________ digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.
a) 1uis c) Mentol
b) 'ateri
22. Mentol ber2ungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga ___________.
a) kimia c) bunyi
b) kinetik d) cahaya
23. ntara berikut adalah jenis*jenis suis kecuali
a) suis pisau c) suis tekan
b) suis picit
2". 'ateri digunakan membekalkan tenaga ____________.
a) kimia c) elektrik
b) cahaya
2#. ,itar _________ adalah litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melalui
satu laluan sahaja.
a) siri c) siri dan selari
b) selari
2&. ,itar _________ digunakan untuk pendawaian elektrik di rumah.
a) siri c) siri dan selari
b) selari
2(. Menjalur wayar adalah membuang _____________ pada wayar.
a) kulit c) plastik
b) getah d) penebat
2+. 'ateri mempunyai kekutuban ___________ dan negati2.
a) utara c) barat
b) positi2
20. )emotong sisi digunakan untuk ____________ wayar dalam projek elektrik.
a) menjalur c) mengerat
b) memotong d) memutuskan
33. ,ukisan kerja yang menggunakan simbol dinamakan lukisan __________.
a) kejuruteraan c) skematik
b) simbol
31. 'erikut adalah alatan perkebunan kecuali
a) skop c) pemutar skru
b) penapis d) cangkul
32. ____________ digunakan untuk memotong bahagian tumbuhan kecil yang tidak
dikehendaki.
a) 1ekateur c) Gergaji
b) )arang
33. latan yang digunakan untuk mengubah anak pokok ialah ____________.
a) serampang tangan c) skop
b) cangkul d) sudip tangan
3". 'erikut bahan utama medium semaian kecuali
a) tanah loam c) pasir sungai
b) bahan organik d) batu
3#. ___________ ialah orang yang membeli sesuatu barang dan menjualnya pada
harga yang lebih tinggi.
a) )embeli c) )enyewa
b) )eniaga
3&. Maklumat dapat dikumpulkan melalui cara berikut kecuali
a) pemerhatian c) soal selidik
b) temu bual d) pertanyaan
3(. ntara berikut ialah kumpulan sasaran di sekolah kecuali
a) guru c) murid
b) ibu bapa
3+. )eniaga mendapatkan sumber bekalan daripada ___________.
a) pengilang c) pembekal
b) pasaraya
30. 1umber modal boleh diperolehi melalui cara berikut kecuali
a) wang simpanan c) pinjaman bank
b) rakan kongsi d) merompak
"3. 'erikut adalah layanan peniaga terhadap pelanggan kecuali
a) jujur c) peramah
b) sombong d) menghormati
~~ SELAMAT MENJAWAB ~~
40
NAMA:………………………………………………………….. TAHUN /:
…………….
Kemahiran Hidup
Tahun/
PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2008
KEMAHIRAN HIDUP
TAHUN /
SATU JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Ker!a" "#a$an ini men%andun%i 4& "#a$an. Ja'a( semua
"#a$an.
2. Ja'a( den%an men%hi!am*an ruan%an pada *er!a" +a'apan.
3. Ba%i "e!iap "#a$an hi!am*an satu ruan%an "aha+a.
4. Ji*a *amu henda* menu*ar +a'apan- padam*an !anda .an%
!e$ah
di(ua!.Kemudian hitamka +a'apan .an% (aru.
1. ntara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil !
. Gandin getah
'. .ukul 6arrington
7. .ukul kuku kambing
5. 1epana boleh laras
2.
ntara berikut perkara yang manakah benar tentang pernyataan di atas !
. 'uku 8ujukan
'. -ad -erja
7. Manual
5. 'uku 9dea
3. pakah nama alatan tangan yang ditunjukkan di atas !
. Gergaji tangan
'. Gergaji puting
7. Gergaji kecil
5. Gergaji besi
". ntara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan
menanda !
. 1esiku ,
'. )embaris keluli
7. )isau penanda
5. Gergaji puting
Merupakan rujukan dan panduan penggunaan% pemasangan% dan
penyenggaraan sesuatu peralatan.
#. pakah nama bahagian komponen yang dilabelkan dengan huru2 P dalam rajah di
atas !
. nod
'. -atod
7. -etod
5. 1tom
&. 8ajah di atas menunjukkan litar
. skematik
'. bergambar
7. bersimbol
5. bersambung
(. pakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas !
. Memotong wayar atau dawai
'. Menjalur dan memotong wayar
7. Mengetat atau melonggarkan skru
5. Menebuk lubang pada papan
+. ntara berikut bahagian bangunan yang manakah boleh diselenggara sendiri !
9. 7ermin tingkap
99. :ngsel pintu
999. )enghawa dingin
9;. -erangka tingkap
. 9% 99% dan 999
'. 9% 99% dan 9;
7. 9% 999% dan 9;
5. 99% 999% dan 9;
0. ntara berikut bahan pembersih yang manakah sesuai digunakan untuk
membersihkan cermin tingkap yang kotor !
. 'ulu keluli
'. -ertas las
7. Minyak
5. 1abun
13. pakah nama alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas !
. Gunting 2abrik
'. 'enang
7. Jarum tangan
5. )enetas jahitan
11. pakah 2ungsi alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas !
. Menetapkan kedudukan 2abrik
'. Mengambil ukuran 2abrik
7. Menggunting 2abrik
5. Membuka jahitan
12. 'erdasarkan rajah di atas% namakan bahagian ikan yang berlabel X.
. Mulut
'. Mata
7. 1irip
5. 1isik
13. ntara berikut% pasangan yang manakah yang benar tentang rajah di atas !
Huruf Bahagian
9. ) Mulut
99. < Mata
999. 8 1irip
9;. 1 1isik
. 9 dan 99
'. 99 dan 999
7. 999 dan 9;
5. 9 dan 9;
1". 'erkedai membawa maksud
. menjalankan perniagaan secara besar*besaran di pasar raya
'. menjalankan perniagaan di tempat yang tetap secara kecil*kecilan
7. menjalankan perniagaan di tempat khas yang lebih besar daripada gerai
5. menjalankan perniagaan secara bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain
1#. .ujuan promosi adalah untuk
. menaikkan nama peniaga
'. melariskan sesuatu jenis barang
7. menyaingi barang keluaran syarikat lain
5. menggalakkan pembeli datang ke kedai
1&. 9klan di atas menunjukkan bahawa kedai makanan segera tersebut menerima
tempahan melalui......
. e*mel
'. tele2on
7. majalah
5. borang pesanan
1(. )esanan melalui e*mel mestilah menggunakan......
. tele2on
'. majalah
7. komputer
5. borang pesanan
1+. 6ang masuk atau hasil pendapatan terdiri daripada.....
9. sedekah
99. wang saku
999. upah
9;. rasuah
. 9 dan 99
'. 99 dan 999
7. 99 dan 9;
5. 999 dan 9;
CEND!N "#$EN" %E"$
Jika anda berminat, sila hubungi kami :
0&'(()4*(&
10. $ang berikut adalah benar mengenai tujuan menyediakan rekod pendapatan dan
perbelanjaan% kecuali...
. untuk menambah pendapatan
'. untuk mengetahui cara berbelanja
7. untuk mengetahui jumlah pendapatan dan puncanya
5. untuk mengetahui jumlah perbelanjaan dan cara wang dibelanjakan
23. 8ekod pendapatan dan perbelanjaan perlu disediakan untuk tujuan....
. merekod pemba=iran
'. merekod keuntungan
7. merekod simpanan wang di bank
5. merekod aliran wang masuk dan wang keluar
21. ntara berikut peralatan yang manakah menggunakan sistem takal dalam sistem
pergerakannya !
9. -ereta kabel
99. Mesin jahit
999. Mesin rumput
9;. -asut beroda
. 9% 99% dan 999
'. 9% 99% dan 9;
7. 9% 999% dan 9;
5. 99% 999% dan 9;
22.
Membaca lukisan projek
Menentukan jenis bahan dan
kuantiti
X
Mengukur% menanda% dan
memotong bahan projek
Memasang komponen projek
Membuat kemasan projek
8ajah di atas menunjukkan langkah*langkah membuat projek daripada bahan
terbuang. ,angkah X ialah
. mereka bentuk projek
'. mengenal pasti alatan
7. melukis gambar rajah projek
5. mengukur dan menanda projek
23. ntara berikut yang manakah kebaikan menggunakan bahan kitar semula sebagai
bahan projek rekacipta !
9. Mengurangkan kos
99. Mengekalkan sumber alam
999. 'ahan kitar semula adalah terbaik
9;. Mengelakkan pemba=iran
. 9% 99% dan 999
'. 9% 99% dan 9;
7. 9% 999% dan 9;
5. 99% 999% dan 9;
2". ,itar skematik ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponen*komponen
dalam litar yang digambarkan oleh
. alatan
'. simbol
7. komponen
5. gambar
2#. ntara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas !
9. Memotong dan menjalur wayar
99. Memegang dan membentuk dawai
999. Memegang benda*benda kecil
9;. Memotong wayar berlebihan pada tamatan
. 9 dan 99
'. 9 dan 9;
7. 99 dan 9;
5. 999 dan 9;
2&. pabila menjahit butang tanpa tangkai% apakah kegunaan jarum peniti yang
diletakkan di atas butang !
. >ntuk membuat gelung bagi tangkai butang
'. >ntuk mencantikkan jahitan benang
7. >ntuk mengurangkan jumlah lilitan
5. >ntuk menyenangkan kerja menjahit
2(.
-eterangan di atas menerangkan tentang
. kelepet
'. kelim
7. kancing
5. 2abrik
2+. ntara berikut mata jahitan yang manakah sesuai digunakan untuk menjahit kelepet
baju kemeja yang meretas !
9. Jahitan kia
99. Jahitan mesin
999. Jahitan sembat susup
9;. Jahitan silang pangkah
. 9 dan 99
'. 99 dan 999
7. 999 dan 9;
5. 9 dan 9;
20. ntara berikut yang manakah kepentingan tumbuhan akuatik dalam akuarium !
9. Menyerap bahan toksik yang dihasilkan daripada perkumuhan ikan
99. 1ebagai tempat perlindungan ikan kecil daripada ikan besar
999. Membekalkan keperluan oksigen terlarut kepada ikan
9;. Mengurangkan nilai p? dalam akuarium
. 9 dan 99
'. 99 dan 999
7. 999 dan 9;
5. 9 dan 9;
.erdapat dihujung kaki seluar% hujung lengan
bawah blaus% dan tepi artikel.
33. ntara barang*barang yang berikut% manakah yang dapat diubahsuai oleh peniaga
untuk dijual kepada pembeli !
. 'aju
'. 'uku
7. 1abun
5. @enas
31.
pakah jenis maklumat penting yang tidak tercatat dalam poster di atas !
. ?arga barang
'. Jenis barang
7. 'erat barang
5. Jenama barang
32.
Maklumat di atas merupakan empat aspek utama dalam menentukan cara untuk
mendapatkan pesanan. X ialah
. harga perniagaan
'. masa perniagaan
7. kualiti perniagaan
5. kuantiti perniagaan
A Jenis barang jualan
A -emudahan sedia ada
A X
A ,okasi perniagaan
33. pakah sistem pergerakan yang mungkin sekali digunakan oleh kereta mainan yang
ditunjukkan di atas !
. )ergerakan menggunakan gandal
'. )ergerakan menggunakan takal dan tali sawat
7. )ergerakan menggunakan rantai
5. )ergerakan menggunakan gear
3". ntara berikut bahan*bahan logam yang manakah sering digunakan kerana ia mudah
dibentuk dan tahan karat !
. -eluli
'. Bink
7. )lat timah
5. luminium
3#. 9kan yang memakan benda*benda hidup seperti ikan kecil atau haiwan lain dikenali
sebagai
. 9kan herbi/or
'. 9kan karni/or
7. 9kan omni/or
5. 9kan pemakan plankton
3&. Mengapakah peniaga sukar untuk mendapat pelanggan apabila terdapat pesaing !
. -erana pesaing banyak mendapat bekalan
'. -erana pesaing mempunyai pembekal
7. -erana pesaing akan berusaha mengatasi jualannya
D. -erana pesaing mengenali pembekal atau pemborong
3(. )erbelanjaan ini boleh ditinggalkan jika wang yang ada tidak mencukupi.
)erbelanjaan yang dimaksudkan ialah
. )erbelanjaan tetap
'. )erbelanjaan terhad
7. )erbelanjaan tambahan
5. )erbelanjaan sampingan
3+. ntara yang berikut yang manakah merupakan ciri istimewa pada ikan hiasan
9. 6arna
99. 1isik
999. 'entuk badan
9;. Jenis makanan
. 9% 99% dan 999
'. 9% 99% dan 9;
7. 9% 999% dan 9;
5. 99% 999% dan 9;
30.
'erdasarkan pernyataan di atas% apakah jenis penyakit yang mungkin sekali dijangkiti
oleh ikan !
. )enyakit bintik putih
'. )enyakit kutu insang
7. )enyakit kulat
5. )enyakit bakteria
"3. ntara berikut% yang manakah merupakan cara promosi melalui media elektronik !
. 9nternet
'. 8isalah
7. Majalah
5. 1urat khabar
'intik*bintik putih wujud pada badan dan sirip ikan.
NAMA:………………………………………………………….. TAHUN 0:
…………….
Kemahiran Hidup
Tahun0
PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2008
KEMAHIRAN HIDUP
TAHUN 0
SATU JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
. Ker!a" "#a$an ini men%andun%i 4& "#a$an. Ja'a( semua
"#a$an.
). Ja'a( den%an men%hi!am*an ruan%an pada *er!a" +a'apan.
,. Ba%i "e!iap "#a$an hi!am*an satu ruan%an "aha+a.
4. Ji*a *amu henda* menu*ar +a'apan- padam*an !anda .an%
!e$ah
di(ua!.Kemudian hitamka +a'apan .an% (aru
1. )ilih kaedah yang tidak benar mengenai cara mengumpulkan maklumat untuk
menyelesaikan masalah.
Melayari internet
' Mengunjungi pameran yang berkaitan
7 Melakukan temubual
5 'erdiam diri tanpa mengambil apa*apa tindakan
2. )roses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baharu
dinamakan proses
reka cipta
' ino/asi
7 kreati/iti
5 prototaip
3. Gerudi tangan digunakan untuk
menebuk lubang
' memotong wayar
7 menjalur wayar
5 mengesan kebocoran elektrik
". ntara berikut% bahan manakah bukan penebat!
-ayu
' -aca
7 Getah
5 luminium
#. __________ merupakan pengalir elektrik yang baik.
-aca
' )lastik
7 -uprum
5 -ayu
&. -erja penyenggaraan mesti dilakukan
setiap masa
' setiap hari
7 dari semasa ke semasa
5 setiap tahun
(. ______________ digunakan untuk menggantikan komponen yang rosak.
-omponen baharu
' lat ganti
7 )engganti
5 latan tangan
+. @ayatakan 2ungsi tiub pada tayar basikal.
>ntuk menghentikan putaran tayar
' >ntuk mengetatkan tayar pada rim
7 >ntuk menampung udara yang dipam
5 >ntuk mengalirkan udara melaluinya
0. latan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur tinggi almari!
1esiku ,
' )ita pengukur
7 )embaris keluli
5 Jangka lukis
13. ,angkah pertama menghasilkan artikel ialah
membuat pola
' membeli 2abrik
7 menjahit hiasan
5 menggunting 2abrik
11. 'ahan ___________ ialah bahan yang digunakan untuk mencantikkan dan
menambah nilai sesuatu artikel.
buangan
' pelincir
7 hiasan
5 belian
12. 'ahan yang berikut merupakan alatan jahitan asas% kecuali
jarum peniti
' gunting 2abrik
7 playar
5 pita ukur
13. ntara berikut% yang manakah bukan alatan berkebun!
7angkul
' 1epana hujung terbuka
7 1udip tangan
5 )enyiram
1". ntara akti/iti penjagaan tanaman sayuran berikut% yang manakah perlu dilakukan
setiap hari!
Membaja
' Merumput
7 Menyiram
5 Menggembur
1#. ntara berikut% pernyataan manakah yang tidak menerangkan kebaikan sayuran
yang ditanam sendiri berbanding sayuran yang dibeli!
menjimatkan belanja
' Mendapatkan sayuran yang baharu dan segar
7 Mengelakkan serangan haiwan perosak
5 Menggunakan tanah yang terbiar
1&. ntara sayuran yang berikut% manakah bukan sayuran jenis akar!
1engkuang
' )etola
7 'awang
5 ?alia
1(. )ilih alatan tangan yang digunakan untuk akti/iti mengukur dan menanda projek.
9 Gergaji tangan
99 1esiku ,
999 )ita pengukur
9; -ikir logam
9 dan 99
' 9 dan 9;
7 99 dan 999
5 999 dan 9;
1+. 'ahan penebat yang sesuai digunakan dalam pembuatan penebat untuk
menghalang aliran arus elektrik ialah
kayu
' plastik
7 kaca
5 asbestos
10. ntara berikut% komponen basikal yang manakah ber2ungsi untuk mengawal%
mengurangkan% dan menghentikan putaran roda!
:ngkol
' ?endal
7 'rek
5 8antai
23. pakah jenis bahan yang sesuai digunakan untuk meminyakkan bahagian gear
dan pengetuk dalam loceng basikal!
Minyak tanah
' Minyak pelincir
7 .hinner
5 -erosin
21. pakah yang dimaksudkan dengan komisen!
'arangan yang diterima oleh pengguna
' 'ayaran yang dibayar kepada peniaga oleh pembeli
7 'ayaran yang dibuat oleh peniaga kepada pemborong
5 'ayaran yang diterima oleh peniaga kerana menjual barang milik pembekal
berdasarkan kadar yang telah dipersetujui oleh kedua*dua pihak
22. pakah bentuk bayaran komisen yang diterima oleh peniaga!
)eratus
' Caedah
7 -euntungan
5 8iba
23. )ilih padanan yang tidak benar mengenai maklumat barangan jualan yang dijual
secara komisen.
+enis Contoh
-uih*muih -uih donat
' Makanan
'erbungkus
8oti ?igh "
7 'ahan bacaan -atalog barangan
kosmetik
5 lat tulis )ensil warna
2".
pakah barangan jualan yang mempunyai ciri*ciri jualan seperti di atas!
,ampu tidur
' -asut
7 5ompet
5 Minyak wangi
2#. pakah tindakan pengguna jika telah tersalah beli barang jualan yang telah tamat
tarikh luputnya!
Memulangkan kembali barang tersebut kepada peniaga
' Mendiamkan perkara tersebut
7 Membuat laporan polis
5 Membeli barangan yang baharu
2&. pakah sebab tanda harga perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan
1upaya pembeli mengetahui harga barangan
' >ntuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak
7 >ntuk meningkatkan kualiti barangan
5 >ntuk memenuhkan ruang kosong yang ada
2(.
pakah jenis risiko yang berlaku pada tahun tersebut sehingga mempengaruhi
keadaan sesebuah perniagaan!
)ersaingan
' -emalangan
7 'encana alam
5 -egawatan ekonomi
2+. pakah sikap yang perlu ada pada setiap peniaga jika menghadapi masalah
persaingan di kawasan perniagaan!
Mudah berputus asa
' -reati2 mencari idea untuk memperkembangkan perniagaan
7 Mencari tapak kawasan perniagaan baharu
5 Menyewakan kedai kepada orang lain
)ada tahun 100(% ramai pekerja telah
kehilangan pekerjaan akibat keadaan
ekonomi @egara yang tidak menentu.
 5iletakkan di atas rak.
 'oleh dicuba pakai untuk
memuaskan hati pelanggan.
20. ntara berikut% kesan buruk manakah tergolong dalam risiko yang berpunca
daripada alam!
9 Gempa bumi
99 )etir
999 ?akisan
9; 'anir kilat
9% 99% dan 999
' 9% 99% dan 9;
7 9% 999% dan 9;
5 99% 999% dan 9;
33. 'erikut adalah kesan buruk daripada kejadian gempa bumi% kecuali
kehilangan tempat tinggal
' bangunan premis ternakan dan nyawa terkoban
7 banyak binatang ternakan dan nyawa terkoban
5 nama premis perniagaan menjadi terkenal
31. pakah yang harus dilakukan oleh peniaga semasa melayan pelanggan di
kedainya!
'ercakap dengan sopan dan lemah lembut
' 'ermasam muka dengan pelanggan
7 Meletakkan harga yang tinggi
5 Menghalau pelanggan yang datang
32.
ntara berikut% yang manakah menerangkan ciri di atas!
)asi2
' 'etanggungjawab
7 8eka 7ipta
5 'erani
33. 'erikut adalah tujuan perlunya rekacipta kepada setiap murid% kecuali,
menyemai nilai dan sikap kerja yang baik
' mempu berdaya saing dengan rakan*rakan
7 rajin dan bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab yang diberi
5 menciplak idea rakan untuk menyiapkan projek yang dibuat
'er2ikiran kreati2 dan ino/ati2 dalam
mereka cipta sesuatu produk..
3". pakah ciri*ciri 2i=ikal bagi mengenal pasti barang jualan yang masih boleh
digunakan oleh pengguna!
9 8upa
99 'au
999 ?arga
9; .ekstur
9% 99% dan 999
' 9% 99% dan 9;
7 9% 999% dan 9;
5 99% 999% dan 9;
3#. 'erikut adalah barang*barang jualan yang mempunyai tarikh luput% kecuali
makanan
' minuman
7 ubat*ubatan
5 peralatan elektrik
3&. ntara berikut% yang manakah ciri*ciri barang yang telah rosak!
9 .elah berkulat
99 'erubah menjadi warna gelap
999 8asa masam
9; 'au wangi dan segar
9% 99% dan 999
' 9% 99% dan 9;
7 9% 999% dan 9;
5 99% 999% dan 9;
3(. pakah maklumat yamg biasa terdapat pada label barang!
9 -andungan
99 .arikh luput
999 -eburukan barang
9; 'erat kandungan
9% 99% dan 999
' 9% 99% dan 9;
7 9% 999% dan 9;
5 99% 999% dan 9;
3+. ntara berikut% alatan manakah yang tidak digunakan untuk akti/iti memotong
dan menebuk!
Gergaji puting
' Gerudi tangan
7 Gergaji lengkuas halus
5 -ikir logam
30. Cungsi penjalur wayar ialah
untuk memotong dan menjalur wayar.
' untuk menjalur penebat wayar dan memotong wayar
7 untuk memegang bahan kerja
5 untuk memasang skru
"3.
)ernyataan di atas adalah berkaitan dengan
kerosin
' kertas las
7 turpentine
5 syelek
Menjadikan permukaan kayu lebih
menarik% cantik dan berkilat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->