P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ

www.swdaf.com 1
הליגמ
ב דומע טי ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ הליגמה תא תורקל ןירשכ לכה .ןטקב רישכמ הדוהי יבר ,ןטקו הטוש שרחמ ץוח

ב דומע ב ףד ןיכרע תכסמ ילבב דומלת
הליגמה תא תורקל ןירשכ לכה ,הליגמ ארקמב ןיבייח לכה ?יאמ ייותיאל םישנ ייותאל ,יול ןב עשוהי 'רדכו , 'ר רמאד
סנה ותואב ויה ןה ףאש ,הליגמ ארקמב תובייח םישנ :יול ןב עשוהי .

א דומע ג ףד ןיכרע תכסמ י"שר
םישנ ייותאל - םתבוח ידי םירכז איצוהלו התורקל תורשכו הליגמ ארקמב תובייחש .

א דומע ד ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת
ןה ףאש ,הליגמ ארקמב תובייח םישנ :יול ןב עשוהי יבר רמאו .סנה ותואב ויה

א דומע ד ףד הליגמ תכסמ י"שר
סנה ותואב ויה ןה ףאש - 'וגו םישנו ףט ןקז דעו רענמ דבאלו גורהל דימשהל ןמה רזג םישנה לע ףאש .

ב דומע חק ףד םיחספ תכסמ י"שר
סנה ותואב ויה ןה ףאש - ןנירמאדכ (ב ,אי הטוס) ג ןכו ,ולאגנ רודה ותואבש תוינקדצ םישנ רכשב ארקמ יב
תבש תכסמב הכונח רנ יבג ןכו ,ולאגנ רתסא ידי לעד םושמד ,יכה ןנירמא ימנ ,הליגמ .(א ,גכ)

א דומע ד ףד הליגמ תכסמ תופסות
סנה ותואב ויה ןה ףאש - תידוהי ידי לע הכונחב רתסא ידי לע םירופב ןדי לע היה סנה רקיעש ם"בשר שריפ
לאגנ רודה ותואבש תוינקדצ תוכזבש חספב ו תולפט ןהש עמשמ ןה ףאש ןושלד השקו ןהש רמול ול היה ושוריפלו
גורהלו דימשהלד קפסב ויה ןה ףאש יל הארנ ךכל הריזגה הכונחב ןכו םירצמב הערפל תודבעושמ ויהש חספב ןכו
ןהילע דאמ התיה אשקיה יל המל השקמ שי הצמ יבג הצמ לוכא םוקב ונשי ץמח לכאת לבב ונשיש לכד היל קופית
עטמ סנה ותואב ויה ןהש ם שיא ףסוי וניברו אשקיהמ ואל יא ןנברדמ אלא אבייחמ אל אמעט יאה םושמד ל"יו
תוכוסה גחד ו"ט ו"טד הוש הריזגמ הרטפימל ךתעד אקלסד ץרית םילשורי פ 'יפדכ ' ספ) ןירבוע ולא ' .(אקלס ה"ד :גמ

ג"ה/ ב רוט גע ףד ב קרפ הליגמ תכסמ ימלשורי דומלת
'מא ארפק רב קפסב ויה םתוא ףאש 'ינטק ינפלו םישנ ינפל התורקל ךירצ ינבו יונב שנכמ ןכ דבע יול ןב עשוהי 'ר
ןוהימוק הל ירקו היתייב

ב קרפ (ןמרביל) הליגמ תכסמ אתפסות
ז הכלה
הלגמ תאירקב ןיבייח לכה המח סירס םדא סירס םירזממו םיניתנ םיללח ןיררחושמ םידבעו םירג לארשיו םיול םינהכ
ידי םיברה תא ןיאיצומ ןיאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומו ןיבייח ןלוכ הכפש תורכו אכד עוצפ
ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ וניא םוטמוט ונימ וניאש תא איצומ וניאו ונימ תא איצומ סוניגרדנא ןתבוח םישנ
תא ןיאיצומ ןיאו ןירוטפ םינטקו םידבעו ןתבוח ידי םיברה

טי ןמיס תולודג תוכלה רפס - הליגמ תוכלה
סירס ןיניתנ ןירזממ ןיללח ןיררחושמ םידבעו 'ירג םילארשיו םיול םינהכ הליגמ תאירקב ןיבייח לכה (ז"ה ב"פ אתפסות)
איצומ סוניגורדנא ,ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומו ,ןיבייח ןלוכ הכפש תורכ אכד עוצפ המח סירס םדא איצומ וניאו ונימ תא
ונימ תא אל איצומ וניא ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ ,ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ וניא םוטמוט ,ונימ וניאש תא
.ונימ וניאש אלו עמשמב ןיבייחש אלא הליגמ תאירקמ ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ , המל , דימשהל קפסב ויה לכהש
כהו ליאוהו דבאלו גורהל ויה ל [ולר דומע] עמשמב ןיבייח לכה אקיפסב (ב"פ ימלשורי) . לכ לא סינכמ יול ןב עשוהי יבר
,ותיבבש םישנה ינפל התוא תורקל ןיוכתמ היה אנומ יברד הובא הנוי יבר .רתסא תליגמ םהינפל ארוקו ותיב ישנא
םינטקה דחאו םידבעה דחאו םישנה דחא ,עמשמב ןיבייח לכהו ,קפסב ויה לכהש .

ת א דומע ג ףד ןיכרע תכסמ תופסו
םישנ ייותאל - ה"ל ןתבוח ידי םירכז איצוהלו תורקל םירשכו הליגמ ארקמב תובייחש יכה קספ אל ג"הב לבא
אתפסותה ןמ היאר ןיאיבמו ידי םיברה ןיאיצומ ןיאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט 'וכ הליגמ ארקמב ןיבייח לכה םנושל הזו
יצומ סוניגורדנא ןתבוח דבע ויצחש ימ ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ וניא םוטמוט ונימ וניאש תא איצומ ןיאו ונימ א
הליגמ תאירקמ ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ וניא ןירוח ןב ויצחו ןושל ןאכ דע
לכהש יפל העימשב ןיבייחש אלא ופיסוה תולודג תוכלההו אתפסותה דבאלו גורהלו דימשהל קפסב ויה .
ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ
www.swdaf.com 2
(קספ) - םישנ ינפל התורקל ןיוכתמ היה םחנמ יברד הובא הנוי יבר םהינפל ארוקו ותיב ישנא לכ סנכמ הוה עשוהי 'ר
העימשב ןיבייח לכהו קפסב ויה לכהש ותיבבש תולודג תוכלה ןושל ןאכ דע ןיאיצומ םישנה ןיאד ןאכב שרפל ךירצ ךכל
םישנא לבא םישנ אלא רמימל יצמ הוהו [תורחא םישנ ןיאיצומש] םישנ ייותיאל 'וכ הליגמ ארקמב ןיבייח לכהו אל
הליגמד ינש קרפב ןטקב רישכמד הדוהי יברד אבילא ןטק ייותיאל .(:טי ףד)

א דומע ד ףד הליגמ תכסמ תופסות
הליגמ ארקמב תובייח םישנ - ק אלדמ ןתבוח ידי םירחא תא תואיצומ םישנהש עמשמ ןאכמ ארקמ עומשל רמא
ןיכרעב עמשמ ימנ יכהו הליגמ יאמ ייותאל םירשכ לכה קיסמו הליגמה תא ארקל םירשכ לכה רמאקד (םשו :ב ףד)
םישנא וליפא איצוהל עמשמ םישנ ייותאל ינשמו אידהב ינת אתפסותב אהד השקו אלו ונימ תא אל איצומ ןיא םוטמוטד
מ ןיאו ונימ תא איצומ סוניגורדנאו ונימ ןיאש ונימ ןיאש תא איצו סוניגורדנאמ השא אפידע אלד אטישפו ג"הה וקספ ןכו
לכהד ןיבייחד ל"מק םישנה איצוהל וליפא ןתאירק ליעוי אלד ךתעד אקלסד ל"יו םישנא אל לבא הנימ האיצומ השאד
םינטקו םישנ םידבע העימשב ןיבייח .

א דומע חל ףד הכוס תכסמ תופסות
ויבאל ךרבמ ןב ורמא תמאב - ירייא אל אכהד הריאמ ול אבתד אררג בגא אלא היל יתיימ אלו וניתנשמ ןינעמ הז ןיא
האיצומדמ אתיירואד ןוזמה תכרבב תובייח םישנד ןאכמ קדקדל הצור (םשו :כ ףד תוכרב) ותמש ימ 'פבד ותוא ארקמב
קיפמו ןנברד ארועיש לכאד ע"בה אלא אתיירואד רמימל אכיא ןטק ךירפו ןתבוח ידי םירחא ןנברד יבג ינתק אתפסותבו
אתיירואד ארועיש לכאשכ ימוקואל אכיאו ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ ןטקו דבעו השא ןיאד ןוזמה תכרב לוכי ןיאו
םש) ולכאש השלש קרפ ןנתדכ ןומיזל תופרטצמ ןיאד ןויכ אתיירואד יוה אל אמלדד אתיירואד ןוזמה תכרבד ןאכמ קדקדל
(.המ ףד לע ףא תואיצומ ןיא ירהד אתלמ והב אליז םיברד םושמ ימנ יא יפט בישחד שיא ינאש ןאיצומ שיאהש יפ
הליגמב ןתבוח ידי םיברה תא תואיצומ םישנ ןיאד ג"הב שריפו הב תובייח םישנד הליגמ .
תורבידה תרשע רוטיעה רפס - א דומע יק ףד הליגמ תוכלה
.סנה ותואב ויה ןה ףאש הליגמ ארקמב תובייח םישנ ל"בריאו תופרטצמ ןיאו תונמזמ םישנד יכיה יכ ארבתסמו
הלחתכל תופרטצמ ןיא נ"ה ז"מהרבל

ב"ח ה"יבאר - טסקת ןמיס הליגמ תכסמ
ןטקו הטוש שרחמ ץוח הליגמה תא תורקל םירשכ לכה ןנתד אהד יל הארנו ץוח תורקל םירישכ םישנאה לכ ושוריפ יכה
,ינהמ איצוהלו תורקל תורישכ ןניא ימנ םישנ לבא םישנא הליגמד אתפסותב אינת יכהו ,תולודג תוכלהב קספ ןכו .
,הליגמה תורקלמ ןירוטפ םידבעו םישנ רבדב ןיביוחמ ןניאש והל ווה אתשהמו .<ןתבוח ידי םירחא ןיאיצומ ןיאו> אהו
עמשמב סרג תולודג תוכלהבו ,הליגמ ארקמ עומשל ושוריפ הליגמ ארקמב תובייח םישנ יול ןב עשוהי יבר רמאד
מ הליג ימעו םישנא יוהד ידימ ינשמו ,ירמאק יאמ יעדי אל אהו אצי תירושא עמשש זעולהו הליגמד ינש קרפב ןנירמאו .
יבר רמאד תקלדמ יאדוו השא <ןיקילדמ המבב> תבשב ןנירמאד אהו .ירק ווה יעדי ווה יאד תוחדל שי והימו ,ץראה
ולודג תוכלהב יתקדב הכונח רנב תובייח םישנ יול ןב עשוהי אכיא אתיח[מ] אדחב יא הב אנעדי אלו ,ידימ הב שריפ אלו ת
.תוסוכ עבראב תובייח םישנ ןכו ,אל יא ישורפל קילדהל וצמד ירקימל וצמד טושפ רבד ןמצעל והימו . יא יל אקפסמו
יריטפ והייוורתד בג לע ףא אמשד ,הקלדהב ןיב הליגמב ןיב ןטקל םישנ יא םישנ יקופאל יצמ ןטק <האירקמ>
בייחו הושב ןיבייח םניא אמליד הליגמ עמשמב םי הטוש שרח יבג ךישחהש ימ קרפ שירב> תבש אתכסמב ןנירמאדכ ,
.אדחכ והל לייכ אתכוד לכבד בג לע ףא ,ףידע והינימ יה <ןטקו ימלשוריב ןניסרג היתירקו יתייה ןטק הדוהי יבר רמא
תסנכה תיבב םיברב התורקל וגהנ ךליאו ןכימ 'וכו ןופרט יבר ינפל ינפבו םישנו םישנא ינפב התורקל ךירצ רמא ארפק רב
הל ירקו היתיב ינב שינכמו ןכ דיבע יול ןב עשוהי יבר דבאלו גורהלו דימשהל קפסב סנה ותואב ויה ןה ףאש םינטק
.יול ןב עשוהי יברל אתפסותה ןמ ךירפ אלד ונייהו ,ליעל תישירפדכ ונייהו ,ןוהימקל אמעט ילתד ןויכ יל הארנ והימו ינפמ
הליגמ ארקמ עומשל ךירצ ןיבהל עדויש קר ךוניחל עיגה אלש ןטק וליפאו קפסב ויהש םישנא יוהד ידימ ןנירמאדכ ,
.םהל סנה ןימסרפמו לואשל עדויש שוריפ ,אסינ ימוסרפ אלא ןניקסמו ,ץראה ימעו עמשמ לע תוכרבמ םישנד יל הארנו
ןמצעל הל ורק יא וליפאו הליגמ : ןיכרבמ ונא ןיאש המו םושמ ,רפוש לוקב עומשל ןיכרבמדכ הליגמ תאירקב עומשל
אצי ונזאל עימשה אל םא הליגמבד עמשמ ןכו ,אצי דבעידב וינזאל עימשה אל םאד עמש תאירקב ליעל ןניקספדכ ,
רמתיא תוכרבד ינש קרפד ותו .שרח יבג ידדהל ןיתעמשב םהל ימדמ עמש תאירקו הליגמה תעימשו ,תוכרבד ינש קרפב
אנקסמ[ב] ןנתדכ ,עומשל ךירצ רפוש יבג לבא ,אצי לכה ירבד תוצמ ראשב לבא עמש תאירקב תקולחמ ףסוי בר רמא
םשב םעטה יתעמש ןכו .ינהמ אל העימש אלב העיקתד אצי אל 'וכו םוטיפה ךותלו <תודה ךותל וא> רובה ךותל עקותה
תא תורקל ןניעבד קספ רוביצ תוכלהב תולודג תוכלהבו .כ"מ יניקז וניבר ןוזמה תכרב ךרבלו עמש לע סורפלו הליגמה
הרשע שלש ןב אהיש דע הכונח רנ קילדהלו חספ לש הדגה רמולו בוט םויו תבש ילילב תיבה ינבל שדקלו רפוש עוקתלו
:ידימ רכדא אל םישנל ןטק תקלדהב לבא .דחא םויו םינש

ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ
www.swdaf.com 3
ב"ח עורז רוא רפס - חסש ןמיס הליגמ תוכלה
תובייח םישנ ל"בירא לכה הליגמה תא תורקל ןירשכ לכה ןיכרע שיר ימנ 'ירמאו סנה ותואב ויה ןה ףאש הליגמ ארקמב
ג"הו ןתבוח ידי םירכז איצוהלו התורקל תורישכו הליגמ ארקמב תובייחד םישנ ייותאל המלש 'יבר שריפו םישנ ייותאל
ש ח"י םירכזה איצות אל התאירקב לבא העימשב אלא תובייח ןניא םישנהש וקספ םישנא יפמ ועמשיש דע האירקב ןיבייח
אינתד היאר ואיבהו ןתאירקב םירכז תואיצומ םישנ ןיאו ןירוק ןמצע ןה וליאכ הבושח םישנמ ןתעימש ןיאו םתומכ ןיבייחש
ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ ןיאו [הליגמ ארקממ] םירוטפ םידבעו םישנ ערפמל הליגמה תא ארוקה 'פ אתפסותב
ו האירקב םיבייחש לבא תורחא םישנ איצוהל הליגמה תא תורקל תורישכ םישנד ןיכרעד איהה שרפל שי אתפסותה יפל
.ל"מק םישנא ןיאיצומ ןיאד ןויכ םישנ םג ואיצוי אלש א"דסד םירכזה איצוהל אל יתייהש הז אוה א"דס יאמד יל אישקו
מכ םישנ םג ואיצוי אל כ"ע םישנה תא תואיצומ ןניא םישנד ןויכד רמול העוט תונמזמ םישנש ןומיז ירה תורחא ןכ ו
םישנא םע תונמזמ ןניאו ןמצעל ךרפמל היל הוהו הרוטפ השאהש ינתקד ל"בירל אתפסותד איההמ ךירפ אל יאמאו
ג"הב קלחמש ומכ העימשל האירק ןיב קלחלו אל ונלש דומלתב הרכזוה אל אתפסותד אתיירבד ליאוהד יניעב הארנו
כ רקיע יניעב הארנו הלע 'יכמס םישנא איצוהל תורישכו הליגמ ארקמב תובייחש םישנ ייותאל המלש 'יבר 'יפד
םירכזה תא אל לבא תרחא האיצומ השאהש ונייה ל"בירד אה א"דסד ריפש יתא אתשהו תובייח םישנהש ל"מק
תכרבב םג ירהש עדתו סנה ללכב ויה םישנה םג ירהו סנה רובעב והנינ אמעט דח והלוכד םירכזה תא תואיצומו
ה םתה אתיאדכ תירב רמול הלוכי הניאש םושמ אלא םישנאה תא תואיצומ םישנה ויה ןוזמ ... םישנד המלש 'יבר רבו
אתיירואדל קיפמו ןנברד יתא אלד ןיאיצומ ויה אל תירב תורמוא ויה 'יפא ןנברד יאד אתיירואד ןוזמה תכרבב ... ינא והימ
וריפב ע"צו אטישפ ג"ל המלש 'יברש ינא המודמכ יכ םגמגמ םיבייחש רמול ונא ןיכירצ כ"ע ןניכרפד איההמ והימ םתה ויש
.אתיירואד ז"מהבב ח"י 'ירכזה תא האיצומו מ"מב תבייח השאהש השעמל הכלה ב"נ ךכ הליגמ ןינעלו קרפ ימלשורי .
םישנו םישנא ינפל התורקל ךירצ רמא ארפק רב נ"כהיבב התורקל םיברה וגהנ ךליאו ןכימ ערפמל הליגמה תא ארוקה
ו :ןוהימוק הל ירקו היתיב ינב שנכמ ןכ דיבע הוה ל"ביר דבאלו גורהל דימשהל קפס ללכב ויה םה ףאש םינטק ינפב

[דעשת זמר] תארקנ הליגמ קרפ הליגמ תכסמ יכדרמ
[טעשת זמר] נ [ד ףד] ןושלה הליגמ ארקמב תובייח םיש *] (הליגמ ארקמ טקנד עמשמ*) עמשמ טיקנד הליגמ ארקמב [
תולוכי ןהש ןיכרע שירב עמשמ ןכו ח"י םירכז ףא םירחא איצוהלו תורקל לכה הליגמה תא תורקל ןירשכ לכה רמאקד
םישנ ייותאל יאמ ייותאל י"שרפ םתהו םישנאה איצוהל תולוכיש םישנ ייותאל 'יפ ג"הבו םישנא תואיצומ םישנה ןיאד
הליגמד אתפסותמ היארו ה"יבאר פ"כו ורקלמ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ םניאש והל ווה אתשהמו הליגמה ת
יכהו הליגמ עמשמב תובייח םישנ יול ןב עשוהי יבר רמא יכה [קספ*] ('רג*) ג"הבו ח"י םירחא ןיאיצומ ןיאו רבדב תוביוחמ
סנה ותואב ויה םה ףאש םינטקו םישנו םישנא ינפב התורקל ךירצ ארפק רב רמא ינש קרפ הליגמד ימלשוריב אתיא
'וכו גורהל קפסב עו האירקב אלו העימשב תובייח םישנ אהד אתפסותה ןמ ל"בירל השקת אל הת (ןנת והימו*)
*] יכה םושמו [ איצוהל 'יפ הליגמ ארקמב תורשכ םישנ רמאקד אהד ג"ה יפל ל"י ןיכרעד אוההו םישנא תואיצומ ןניא
ןתומכ םישנ .ןל עמשמק םישנ 'יפא איצוהל הבושח ןתאירק אהי אלש ד"סד ד ה"יבארל הארנו עמשמ לע תוכרבמ םישנ
םישנ יקופאל יצמ ןטק יא ה"יבארל היל אקפסמו ןמצעל ורק יא 'יפאו הליגמ םירוטפ והייורתד בג לע ףא אמשד
הושב ןיבייח ןיא אמלד העימשב םיבייחו האירקמ :ףידע והיינמ יה ןטק הטוש שרח יבג ךישחהש ימ קרפ אתיאדכ

א דומע ד ףד הליגמ תכסמ א"בטירה ישודיח
או וברתאד אטועימ והנהמ רב אמרג ןמזהש השע לכמ תורוטפש יפ לע ףאו 'יפ .'וכו תובייח םישנ יול ןב עשוהי ר"
.שוריפב ,('ב ח"ק םיחספ) תוסוכ 'דבו ('א ג"כ תבש) הכונחב והניבויחל רמתא היפוג אנשיל יאה ,סנה ותואב ויה ןה ףאש
י"ע םירופ סנש ,ןדי לע השענ סנהש ל"ז י"שריפ והלוכבו תוינקדצ םישנ רכשב םירצמ סנו תידוהי י"ע הכונח סנו רתסא
רמימל היל הוה ,הלפט והל דיבע יכיה רקיע והניאד ןויכד ,ןה ףאשד אנשיל השק אשוריפ יאהלו ,הדגהב אתיאדכ רודבש
ב ויה ןה ףאש ןוהימק הל ירקו היתיב ינבו יונב סנכימ ל"ביר 'יפ (ה"ה ב"פ) ימלשוריבו ,סנה רקיע ויה ןהש סנה ותוא
.םירצמ דובעשבו ןתרצב כ"ג ויה ןהו ,דחא םויב םישנו ףט דבאלו גורהל דימשהל
םירחאל תואיצומש ה"ה הליגמ ארקמב תובייחש ןויכש םירבד ןיארנו תא תורקל םירשכ לכה ('ב ט"י 'קל) ןנתדכו ,
,הליגמה ןיכרעב ןנירמאו ,םירחאל אורקל עמשמ םירשכד אנשילו ('א 'ג) שנ ייותאל לכה םי ,והל יברמ 'ינתמד אימודו
ורמא הכונח יבגו ('א ג"כ תבש) תוכרבב ורמא ןוזמה תכרב יבגו אבייחמד ןויכ םירחאל תקלדמד ('ב 'כ) תרמא יאד
אתיירואד ארועש לכאש ימל וליפא יקפמ אתיירואד ןוזמה תכרבב תובייחד , אלש יפל דוחלב ןנברדמ יבייחמ יאו
יחמד ןאמל יקפמ אל ץראב קלח ולטנ אתיירואד קיפמו ןנברד יתא אלד אתיירואדמ בי ןנברד ארועיש לכאד ןאמל לבא ,
,'וכו ויבאל ךרבמ ןב אינתדכו יקפמ תיזכ ןוגכ םירחאל אקפמ אבייחמד ידימב אמלא , אתפסות ינתד אהו (ד"ה ב"פ)
ותואב ויה ןה ףאש אמעט הב תילו איה אתשבשמ איהה ,הליגמ ארקממ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ אהד סנה
ירמגל והל רטפ אמלא םיברה תא םיאיצומ ןיאו םיבייח סוניגורדנאו םוטמוט הנימ [ליעל] ינתקד אנשיל עמשמדכ ,
.ירמגל תורוטפש הראמ ללכב ןהו רוביצל דובכ הז ןיאש אלא ,תואיצומ ףא ,תובייחד יול ןב עשוהי 'רכ ל"יקד ןויכו ,
תופרטצמ ןהש ה"ה יכהל תיתאד אתשהו ] , ןיאד אהו תופרטצמ [ יוניש שיש הבר ףוריצ אכיאד םתה ינאש ןומיזל
הליגמ ארקמב יוניש ןיא אכה לבא ,אתוצירפל שחימל אכיאו ןליבשב ןומיזה תכרב ףיסוהל ןליבשב ןוזמה תכרבב
אתוצירפל שוחינד יאה ילוכ ףוריצ בישח אלו הרשעל דיחי ןיב היתוכרבב אלו והיינימ רבד אכיה לכ ימנ םתהד עדת ,
ז אכיא ירבג יכירצ אלד אכיה לכ ףוריצ בישח אלד ,ןתכרבב תאצל ןהמע תונמזמו תופרטצמ ,אתלת ווהד ירבגב ןומי
ףוריצ בישח אלו אמלעב אסינ ימוסרפל אלא םניא הרשע[ד](ל) אכה ךכליה ,ןומיז אכיא והיינימ רבד ירמגל והדיד ףוריצל
"רנ ירומ יפמ ,תופרטצמ הליגמ ארקמב תובייחד ןויכ יאה ילוכ .ו
ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ
www.swdaf.com 4
א דומע ד ףד הליגמ תכסמ א"בשרה ישודיח
רמאו .'וכו הלגמ ארקמב תובייח םישנ יול ןב עשוהי 'ר .. תא תורקל ןירשכ לכה ןנתד אה אתפסותהו ימלשוריה יפלו
איצוהל אל לבא ןתומכ םישנ ינפל התוא תורקל תורשכ םישנה ףאש ק"ה םישנ ייותאל 'מגב הלע 'ירמאו הלגמה
יל אישקד אלא ,םישנא אתפסותב אנינתד אה איצומ וניא םוטמוט םיברה תא ןיאיצומ ןיאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט
,ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ ונימ וניאש תא איצומ וניאו ונימ תא איצומ סוניגורדנא ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל
ו םישנ ינתקו ןיאיצומ ןיאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט ינתקדמ אמלאד רמאק ירמגל ןירוטפ ןירוטפ םינטקו םידבע עמשמו
קפסב ויה ןה ףאש ושוריפ סנה ותואב ויה ןה ףאש 'ירמאד אהד עמשמ ונבתכש ימלשוריה ךותמו ,איה אתשבשמד
ויה ןהש רמול ול היה ושוריפכ ולאש ,ףאש ןושל חיכומ ימנ ןכו ,סנה רקיע היה ןהידי לעש ל"ז י"שרפש ומכ אלו
סנה ותואב .

ש"אר א קרפ הליגמ תכסמ
ד ןמיס
.סנה ותואב ויה ןה ףאש הליגמ ארקמב תובייח םישנ ל"ביר רמא [א"ע ד ףד] ד םישנ תולוכיש עמשמ הליגמ ארקמ ןושל
ןיכרע שירב ימנ 'ירמאו ןתבוח ידי םישנא איצוהלו התורקל ייותאל יאמ ייותאל לכה הליגמה תא תורקל ןירשכ לכה
רקל ףא םישנ הברמש עמשמ םישנ םישנא איצוהלו התו םתה י"שרפ ןכו
*
. קספ תוכלהה לעבו אלא תובייח ןניא םישנהש
האירקב ןיבייוחמה םישנא יפמ ועמשיש דע האירקב ןיבייחש ןתבוח ידי םישנא האיצומ הניא התאירק לבא העימשב
ןירוק ןמצע ןה ולאכ הבושח םישנמ ןתעימש ןיאו ןתומכ אתפסותה ןמ היאר איבהו ינתקד (ב קרפ) תאירקב ןיבייח לכה
תא איצומ סוניגורדנא ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ םניאו ןיבייח סוניגורדנאו םוטמוט ןתבוח ידי םיבר ןיאיצומו 'וכו הליגמ
איצומ וניא ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ אל םוטמוט ונימ וניאש תא איצומ וניאו ונימ
נימ תא אל אתפסותה ל"כע ןתבוח ידי םיבר ןיאיצומ ןיאו הליגמ ארקממ ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ ונימ וניאש תא אלו ו
העימשב תובייחש אלא תולודג תוכלהב ףיסוהו קפסב ויה לכהו ליאוהו דבאלו גורהל דימשהל קפסב לכה ויהש המל
ל ןב עשוהי 'ר (ד הכלה ב"פ) ימלשורי .העימשב ןיבייח (ויה) לכה רתסא תליגמ םהינפל ארוקו ותיב ישנא לכ שנכמ הוה יו
העימשב םיבייח לכהו קפסב ויה לכהש ותיבבש םישנה ינפל התורקל ןיוכתמ היה אנמ יברד הובא הנוי יברו ץרתל ךירצו
םישנ אקוד אלא ןתאירקב םישנא ואיצויש אל םישנ ייותאל תורקל ןירשכ לכה ןיכרעב רמאד אה אתפסותו ג"ה יפל
ת אלד התריבח האיצומ השאהש ןל עמשמ אק םישנא לש הבושח האירקב אלא תואצוי ןניא םישנ ףא אמי :

המ ןמיס ובלכ רפס
םישנאה ףא תואיצומש ל"י סנה ותואב ויה ןה ףאש תובייח ןהש ןויכ םישנ לכד הרשע ןהב םילשהל יואר ןיא כ"פעאו
ש בתכ תורבדה תרשע לעבהו ,ןניעב םישנא הרשע וכירצהש םוקמ םעטהו םתאירקב םישנא תואיצומ םישנ ןיא
הורע השאב לוקד םושמ , תעב םישנאה םש ויהיש ךרוצ ןיאש יפל ימד אל תוכרבמו הכונח רנ תוקילדמד בג לע ףאו
הקלדהה ...

ב דומע ב ףד הליגמ תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.סנה ותואב ויה ןה ףאש הליגמ ארקמב תובייח םישנ הנכסב ויה ןה ףאד 'יפה רקיעו ימלשוריב אתיא יכהו ןכו
[א גכ ףד תבש] הכונח רנ ןינעלו תוסוכ 'ד ןינעל [ב חק ףד םיחספב] ורמא תא תואיצומ תובייח ןהש ןויכד ד"מ אכיאו
ןיכרעד אתיימק אתעמשב עמשמ נ"הו ןתבוח ידי םיברה תא איצומ רבדב ביוחמה לכש ןתבוח ידי םירכזה [א ג ףד]
ה תא תורקל ןיבייח לכה ןנירמאד ןתבוח ידי םיבר איצוהל ןיבייחה ראשכ םנידש עמשמו םישנ ייותיאל יאמ ייותיאל הליגמ
הליגמה תא עומשל תובייח ןהש ובתכ ג"ה םשב לבא םש ל"ז י"שר תעד ןכו ןיא ךכיפלו התאירקב תובייח ןיא לבא
אתליכמד אתפסותב אינתדמ היאר איבהו ןתבוח ידי םיברה תואיצומ ליגמ תאירקב ןיבייח לכה םידבעו םישנ 'וכו ה
וינב ףינכמ ל"ביר 'לשוריב 'יסרגדכו העימשב תובייח לבא ארקמהמ תורוטפ ןהש וב שריפו הליגמ ארקממ ןירוטפ םינטקו
ןוהימק היל ירקו ותיב ינבו רימחהל וירבדל שוחל יוארש אלא רווחמ הז ןיאו :

ב דומע ו ףד הליגמ תכסמ ף"ירה לע ן"ר
מה תורקל ןירשכ לכה 'ינתמ .ןטקו הטוש שרחמ ץוח הליג יאהל שירדו אדומלתד לכה והלוכ שירד ןיכרע שירב
הליגמ ארקמב תובייח םישנ רמאד ל"בירכו ןתבוח ידי םיברה תא תואיצומש עמשמו םישנ ייותאל לכה ןהש פ"עאש א"יו
תוכרבב ןכשאדכ הליגמ ארקמב הרשע ךירצמד ןאמל הרשע ןינמל תופרטצמ ןיא תואיצומ [ב המ ףד] ז"מהב ןינעל
אתוצירפ םושמ םישנא םע ןמזל 'ג ןינמל תופרטצמ ןיא ה"פא ןמצעל תונמזמ םישנד ג"עאד ןניאש אוה םתהד א"או
יאדו אלא ןינמל םהמע תופרטצמ ןיאו האירק ידי םישנא תואיצומש רשפא ךאיה ןאכ לבא ןתכרבב םישנא תואיצומ
תופרטצמ יכ אתוצירפל אכה ןנישייח אל יאמאו אמית יכו ףוריצ י"עד אכה ינאשד רמול רשפא םתה ןנישייחד יכיה
אתוצירפל שחימל אכיא םישנא םע ןפוריצ רכינש ןויכו ז"מהרב עבטמב יונש יוהד ןומז לבא הכרב עבטמב יונש ןיא
ז"מהבב ימנ היתוכדד רתומ רכינ ןפוריצ ןיאד ןויכו םיברכ דיחיל התאירק ךרד ןכש רכינ ןפוריצ ןיא הליגמב ןאכ לבא
ה ללכ םהמע רכינ םישנ לש ןפוריצ ןיא אתשהד םושמ ןהמע םישנה ףא ןיפרטצמ םישנמ רב אתלת אכיאד אכי :ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ
www.swdaf.com 5
א קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר
א הכלה
,םיאיבנ תנקת איהש םיעודי םירבדהו ,םירפוס ירבדמ השע תוצמ הנמזב הליגמה תאירק םישנא התאירקב םיבייח לכהו
םיררחושמ םידבעו םירגו א םישנו , התורקל םינטקה תא ןיכנחמו ןיאבו ןתדובע ןילטבמ ןתדובעב םינהכ ב וליפאו ,
ינפמ ןיחדנ ןלוכש הרות לש תוצמ ראשל רמוחו לק הליגמ ארקמ עומשל הרות דומלת םילטבמ ןכו ,הליגמ ארקמ עומשל
חדנש רבד ךל ןיאו ,הליגמ ארקמ רחאו הלחת ורבוק וב עגופהש ןירבוק ול ןיאש ג הוצמ תממ ץוח וינפמ הליגמ ארקמ ה
.ארוק ךכ

א הכלה א קרפ הכונחו הליגמ תוכלה תוינומיימ תוהגה
[א] אינת אתפסותב ןיאיצומ ןיאו םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ דע 'וכו םילארשיו םייול םינהכ הליגמ ארקמב ןיבייח לכה
ידי םיברה תא ןתבוח עמשמ ןכו העימשב ןיבייחש אלא הליגמ ארקממ ןירוטפ םינטקו םידבעו םישנ ג"הב שרפמו
ימלשוריב ותואב ויה םה ףאש םינטקו םישנו םישנא ינפב תורקל ךירצ רמוא ארפק רב ערפמל הליגמה תא ארוקה קרפ
ןוהימק הל ירקו היתיב ינבו יונב שנכמ ןכ דבע הוה ל"ביר סנ יח םישנד ח"רפ ןכו 'וכו הליגמ ארקמ עומשל תובי . רמואו
העימשב קר אלא האירקב םיבייח ןיאו ליאוה ןנברד קיפמו ןנברד יתא ןאכ רמול ךייש ןיאש החמש וניבר יגילפ אהבד
ב"פב ןטק רישכמ הדוהי 'רד ןנברו הדוהי 'ר ה"יבאר 'פ ןכו ןתאירקב םירחא ןיאיצומש אידהל עמשמ ןיכרע שירב ןכא
יבייח לכה ןניסרגד םישנ ייותאל יאמ ייותאל הליגמה תורקל םירשכ לכהו הליגמ ארקמב ן םישנ ל"ביר רמאד ל"בירדכו
סנה ותואב ויה םה ףאש הליגמ ארקמב תובייח הטושו ןטק שרח אלא איצוה אלש רבחמה וניבר תעד נ"כו :

טפרת ןמיס םירופו הליגמ תוכלה םייח חרוא רוט
... י"שריפו התאירקב תובייח ימנ םישנו הליגמ ארקמב תובייחש בג לע ףא 'כ ג"הבו ןתבוח ידי םישנאל תואיצומש
ןניא נ"ה ןומיזה תכרבל תופרטצמ ןניאו ןמצעל תונמזמ םישנד יכיה יכ ארבתסמ 'כ ל"ז ה"בו םישנאל תואיצומ ןניא
הלחתכל 'יל תופרטצמ ...

טפרת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ב ש"מו י"שר שריפו די םישנאל תואיצומש ןתבוח י . ןיכרע שירב (ייותאל ה"ד .ג) ןכ בתכ לכה (:ב) םתה ןנירמאקד אהא
םישנ ייותאל יאמ ייותאל אנת הליגמה תא תורקל םירשכ השא ידי לע היה סנה רקיעד םושמ ומעטו דיגמה ברה בתכו
:ם"במרה תעד אוהש הארנ ןכש (ב"ה א"פ)

טפרת ןמיס םייח חרוא ח"ב
... ד ןויע ךירצ ם"במרב לבא םישנאל תואיצומ םישנד וירבדמ עמשמד ןויכ דיגמה ברה שריפש ומכו אנש יאמ ןכ םא
אלד םיררחושמ ןניאש םידבע לארשי ינב ךותב יתשדקנו םושמ םיררחושמ הרשע ןניעב הרותה תאירקבד ןויכד רשפאו
(ב גכ) הליגמד ['ג] ('ב) קרפב אתיאדכ הרשעמ תוחפ אהי אל השודקבש רבד לכ (בל בכ ארקיו) תאירק ימנ ןידה אוה
הרותה תאירקל אהב אימד הליגמה הליגמב שיאל האיצומש השא ןינעל הרותבמ רתוי הליגמב וליקהש יפ לע ףאו
אל השא םימכח ורמאש אלא ןינמל הלוע השא התיה הרותה תאירקב וליפאד ןויכד םתה ינאש הרותב ןכ ןיאש המ
רובצה דובכ ינפמ הרותב ארקת (א"ע) םתה אינתדכ ליה סנה ותואב ויה ןה ףאש רחאמ ךכל ושח אל הליגמב ךכ לבא
.ותטישב םידמועהו ם"במרה תעד בשייל יל הארנ ןכ תורקל ןירשכ םניא לארשימ ללכ םניאש םיררחושמ םניאש םידבע
ג 'וכו ארבתסמ בתכ רוטיעה לעבו . אלא םישנאל תואיצומ םישנד י"שרכ רבוס רוטיעה לעבד ראובמ הארנ
ףוריצב רימחהש ד"בארהכ רוטיעה לעבל היל אריבסד הארנו וניבר איבהש (א תוא א בי תוכרב רואמה לע ויתוגשהב)
זסת 'מע) ו"פק ןמיסב ליעל - (חסת ןניאו ןמצעל תונמזמד ןל אמייק יכה וליפאו ןוזמה תכרבב םישנאל תואיצומ םישנד
ןומיזב םישנאה םע תופרטצמ שאד הל תחכשמו תחא השאו םישנא ינשב ונייהד ןוזמה תכרבב םישנאל האיצומ ה
ןוזמה תכרבב םישנאל איצוהל הלוכי השאהו ןומיזל םיפרטצמ םישנאהד תחא השאו םישנא השלש אכיאד אכיה
ןניא יכה וליפא םישנאל האיצומ השאד יפ לע ףא הליגמה תאירקב ימנ אכהו אתוצירפ םושמ ףוריצב אדיפק רקיעד
אלא אתוצירפ םושמ הלחתכל הרשעל תופרטצמ םישנ אלב םישנא הרשע ןניעב רוטיעה לעב ירבד לע גישה ל"ז ן"רהו
האיצומ הניא השאד םינואג ךניאכ רקיע רבוס אוהש הארנו 'וכו ןתכרבב םישנאל תואיצומ ןניאש םתה ינאשד רמאו
:תישירפדכ םישנאל האיצומש תועד שיד ןויכ הגשה וז ןיאו ןוזמה תכרבב םישנאל

כלה םייח חרוא ךורע ןחלוש טפרת ןמיס םירופו הליגמ תו
א ףיעס
התאירקב םיבייח לכה [א] א (א) * םישנא , םישנו .התורקל םינטקה תא (ג) * םיכנחמו ;םיררחושמ (ב) םידבעו ב * םירגו
ב ףיעס
היה םא <א> ךכיפל .התאירקב בייח אוהש יממ עמשיש אוהו ;ותבוח ידי אצי (ד) ,ארוקה ןמ עמושה דחאו ארוקה דחא
ארוקה (ז) ;אצי אל [ב] ונממ עמושה ,הטוש וא ןטק ד וא (ו) שרח ג (ה) * םישנהש א"יו ה םישנאה תא תואיצומ םניא .
א"יו :הגה ו (ח) הליגמ עומשל :תכרבמ המצעל הארוק השאה םא ז , האירקב תבייח הניאש .(הליגמד ק"פ יכדרמ)
ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ
www.swdaf.com 6
טפרת ןמיס םהרבא ןגמ
א םישנו - ל ותיבב ותורקל ךירצ ןכלו :תולותבה ינפ
ה תואיצומ םניא - 'רותה תאירק ומכ יוהד 'ליגמ ינאשד ח"נל ד"לו (ג"מס) רובצה דובכ ינפמ 'לוספו 'יפ 'יפא ןכלו
גולפ אלד 'איצומ ןיא דיחיל :א"רע 'יס ש"מע (ם"אר)
ו 'ארוק השאה םא - םישנאהמ עמשת קר 'מצעל ארקת אלד 'כ תור םלענה שרדמבו :

ייח חרוא א"רגה רואיב טפרת ןמיס ם
םישנהש א"יו . םש אתפסות ןתבוח ידי םיברה תא ןיאיצומ ןיאו םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ ג"הב הבתכו . ש"מו
ל"נה ימלשורימ היאר איבהו יכדרמב ש"מכ הליגמ עמשמב 'יגו עומשל ונייה 'וכ תובייח םישנ 'א 'ד הליגמב ךירצ
דבע ל"ביר ל"נה ימלשוריב םשו .'וכ ינפב התורקל .םש הליגמו םש ןיכרע 'סותבעו 'וכ ירקו ב"ב שינכמ ןכ הנושאר ארבסו
ייותאל יתאד 'מגב ןנירמא ןיבייח לכה אשיר ירהש אתפסותה לע גילפ ארמגד איה אכמסד ואל אתפסות איההד ל"ס
איה אשירד אימוד כ"ע אהו ןירוטפ אפיסב ינת ךאיהו םישנ :
.תואיצומ ןיא 'וכ תואיצומ ןיאו ל"נה אתפסות .םישנ איצוהל ל"ר םישנ ייותאל 'וכ ןירשכ לכה ןיכרעב ש"מו ל"נכ כ"כו
יפמ עומשל תובייח לבא םירחאל תוארוק ןניא ןה לבא הליגמ ארקמב תובייח םישנ אבא ר"או 'ב ח"ס תור ח"זב
'וכ ךרבמה : .א"יו ל"נה ימלשוריו אתפסותמו הליגמ עמשמב ג"הב 'יגכ :

טפרת ןמיס הבושת ירעש
[א] שנו םי - ןכ תושעל ןיאו האיצוהל הל ארקי כ"חאו הכרבה ךרבתש השאל רמול םיגהונ שיש ב"חמב 'עו ט"הבע
ךרבי ארוקה אלא :ש"ע

ב קלח םדא ייח - הנק ללכ (םידעומו תבש תוכלה) ג
אי ףיעס
םישנ דחאו םישנא דחא ,הליגמה תאירקב ןיבייח לכה כדמ א"מה כ"כ) םיררחושמ םניא וליפא םידבעו םירגו רוטה בת
,םינטקה םג ךנחל בייחו .(י"בה לע גילפו םידבע םתס לכ תורקל אקוד ואלו .גורהלו דימשהל תרזגב ויה םלוכ ירהש
התאירקב בייח אוהש יממ עמשיש דבלבו ,הבוח ידי אצי ,ארוקה יפמ עמוש םא וליפא אלא ,ומצעל דחא םא ךכיפל .
ליפא ,אצי אל ונממ עמושה ,ןטקו הטוש שרח ארוקה היה 'יעו הזב קפוסמ 'ד ק"ס ט"פרת 'יס א"מב) ךוניחל עיגהש ןטק ו
.(ר"א עומשל תביוחמש ,העימש תבוח אלא האירק תבוח ןהילע ןיא םוקמ לכמ ,תובייוחמש יפ לע ףא םישנ ןכו
שיא הינפל ארקיש אלא ,ארקת אל המצעל וליפאו ,שיאמ ) תור שדח רהוזב אצמנ אל 'ו ק"ס א"מה בתכש הז ןושל
ה א"רגהו ע"צו הארוק המצעל לבא םירחאל תארוק הניא רמול הצור םא חרכומ וניאו ונושל איב .( הארנ םוקמ לכמו
עומשל ונוצו ויתוצמב ונשדיק רשא תכרבמו הרשכ הליגמב המצעב איה ארקת ,הינפל ארקיש ימ הל ןיא םאד יל
רשמה ינפל ותיבב אורקל דחא לכ ךירצ ןכל ,תובייח םישנהש ןויכו .הליגמ ארקמ ויתונבו תת :
כ ףיעס
לכ לעד ,ואצי יכה וליפא ,ללכ םיניבמו םיעדוי םניאש יפ לע ףא ,שדוקה ןושל ןיבמ ןיאש ימ וא תוצראה ימעו םישנ
אסינ ימוסרפו האירק תוצמ אכיא םינפ :

טפרת ןמיס הרורב הנשמ
(א) םישנו - ותואב ויה ןה ףאש [א] תובייח מ"מ אמרג ןמזהש רבד איה האירקהד ףאו םג הריזגה התיה הלחתמד סנה
תותרשמהו תולותבה ינפל ותיבב [ב] התורקל שיאה ךירצ ןכלו .ארקב ביתכדכ םהילע םהש ןיגהונ תומוקמ תצקבו
האירקה עומשל םישנ תרזעל נ"כהיבל תוכלוה [ג] ןידכ םש עומשל א"אד םישנ םש ןיאצוי ךיא ע"צ ןכא :
(ז) 'וכו תואיצומ םניא םישנהש א"יו - מד אלו הכונח רנל י [גי] הרותה תאירק ומכ יוהד הליגמ ינאשד הלוספו
םגו גולפ אל םושמ האיצומ הניא דיחיל וליפא ןכלו רובצה דובכ ינפמ [די] קר האירקב תבייח הניא השאד רשפאד
עומשל שיא יבגל רבדב תבייוחמ הניאש ירקמו הימקלדכו האיצומ השא לבא [וט] התרבח תא :
(ח) 'וכו הארק השאה םא - םישנאהמ עמשת קר ללכ המצעל ארקת אלד דדצמש א"מב ןייעו יממ הל שיב ז"כו .
[זט] עומשל ארקמ עומשל ו"בקא תכרבמו הרשכ הליגמב המצעל איה ארקת הינפל ארקיש ימ הל ןיא םא לבא
הליגמ :[א"ח]

טפרת ןמיס ןויצה רעש
(וט) אתלמ והב אליזד ,ןאיצומ השאה ןיא תובר םישנל לבא ןברק] :[תופסותה םשב לאנתנ
(זט) תואיצומ ןניאש קספנ םא ףאו ,האירקב תובייח םישנה תירקיעה איהד הנושאר העדהלד ,דחא ,ומע ןידהו
לכותש חכומ ןכ םג אלה םירמוא שיהכ קספנ םא ףאו ,שדח ירפה קספש ומכו ,תובייח האירקב םינפ לכ לע ,םישנאל
הליגמ עומשל תכרבמש ךאו המצעל אורקל הש המו . ןייע ,המצעל ארקת אלד תור םלענה שרדממ םהרבא ןגמה איב
,המצעב אורקל לכות אלד חרכומ וניאו ,שדח רהוזה םשב א"רגהב אבוהש ןושלה קר ,םש ןושלה הז אצמנ אלד םדא ייחב
:א"רגהו םידגמ ירפב חכומ ןכו ,המצעב אורקל לכות יאדוב הינפל ארקיש ימ הל ןיא םא טרפבו

ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ
www.swdaf.com 7
רת ןמיס הכלה רואיב םישנו * ה"ד טפ - הרואכל
* םישנו - רחא ןטקל וא השאל ןטק ה"הו תרחא השאל האיצומ ןיא ח"י האצי רבכ איה םא הרואכל ) הזב קפתסנש
איצומ אציש יפ לע ףא כ"ג והב אמילד תוברע ללכב םה םא :[םהרבא לשא] (

טפרת ןמיס הליגמ תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
ה ףיעס
ןויכ השא הרואכלו םושמ םעטהו םישנאה תא תואיצומ ןיא םישנהש א"י מ"מו התאירקב םישנא םג האיצומ תבייחש
רוביצ דובכ 'א ףיעסב ש"מכו גולפ אלד האיצומ הניא דיחיל וליפא ןכלו [ה"קס א"גמ] הנהד הזב שי רחא םעט דועו
הניאש הליגמ עומשל תכרבמ המצעל הארוק השאה םאד א"יד 'ב ףיעסב בתכ א"מרה וניבר התאירקב תבייח ל"כע
ש"א ז"פלו התאירקב אלו הליגמ עמשמב תובייח םישנ סרוג ג"הבד איבה הליגמ שיר יכדרמהד םירבדה רואיבו
העימשב קר יוה הבויחד םושמ הליגמ ארקממ תורוטפ םישנד 'א ףיעסב ונאבהש אתפסותה ןיאש המ ש"א ז"פלו
ה רקיע לבא האירקב תובייח ןניאש ינפמ םישנא תואיצומ האירקב אלו תובייח העימשב המלד ןבומ וניא ןיינע ל"נו
םישנל הצמ בויח לע ןל המל כ"אד שיאכ רומג בויח היהי סנה ותואב ויה ןה ףאש םעטמד רמול א"אד ל"ס ג"הבד
םיחספב ץמח לכאת לבד אשיקה [ףאש ה"ד .'ד הליגמ 'סות] סנה ותואב ויה ןה ףאד םעטמ אמיל [:ג"מ] יאדוו אלא
הז םעטמד רנ תייארב אלא הקלדהב ןבויח ןיאד ןכ ל"י הכונחב םגו העימשב יד אלא האירקל שיאכ רומג בויח וניא
ןויכ תואיצומ םישנ והימו םישנאה תא ןתאירקב תואיצומ ןיא ןכלו לעבה ליבשב תקלדמד לעב הל שי כ"אא הכונח
הוש ןבויחד משת אלא השא ארקת אל המצעל םגד םלענה שרדמ םשב ו"קס א"גמע] אל האירקד ל"סד ל"צו שיאמ ע
:[ם"במרהו םיקסופ הברה תעד ןכו םישנא םג תואיצומד ןיכרע שיר 'סותו י"שר תעדו ע"צו ןהל הנקתנ

צרת ןמיס םירופו הליגמ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
חי ףיעס
תוא םירוק הרשעב רשפא יא םאו ,הרשע רחא רוזחל (בס) ךירצ גכ * ו"טבו ד"יב (אס) הליגמ .דיחיב ם קפתסהל שיו דכ :הגה
(גס) הרשעל תופרטצמ םישנ םא הלחתכל הכ (דס) וליפא תורקל לכוי ,העמש אל דיחי הזיאו ,רוביצב םתוא וארק םאו .(ד"כרת 'יס רוט ק"פ ירישא תוהגה) .
,הנמזב (וס) התוא ארוק דיחיהשכו (הס) ;(ח"א םשב י"ב) הרשעב ריעה התואב םתוא ןירוקו ליאוה ,דיחיב .(י"ב) .הילע ךרבל ךירצ

גס ק"ס צרת ןמיס הרורב הנשמ
(גס) 'וכו םישנ םא - םישנב ףא יגס אסינ ימוסרפ םושמ קר אוהד ןויכד רשפאד ברה ריכזה אלדמד ג"מפב ןייעו
:ךוניח םעטמ קר אוה ןבויחו והנינ אבויח ינב ואלד הרשעל ןיפרטצמ ןיא יאדוב םינטקד ל"סד עמשמ םינטק

מ ןבא ירוט א דומע ד ףד הליגמ תכס
םישנ ןיכרעב עמשמ נ"הו הליגמ ארקמ עומשל רמא אלדמ ח"י םישנא 'ואיצומו 'ובייחד 'סותה 'יפו .הליגמ ארקמב תובייח
אה 'סות ושקהו םישנא וליפא תואיצומד עמשמ םישנ ייותאל הליגמה תא אורקל םירשכ לכה רמאקד (ב"ע 'ב ףד)
וניא םוטמוטד אידהב ינת אתפסותב אטישפו מ"אש אלו ונימ תא איצומ סוניגורדנאו ונימ וניאש תא אלו ונימ תא אל איצומ
ליעוי אלד א"דסד תופסותה קיסמו םישנא אלו הנימ האיצומ השאד תולודג תוכלה קספ ןכו סוניגורדנאמ השא אפידע אלד
.םינטקו םידבע םישנ העימשב םיבייח לכהד ל"מק םישנה איצוהל 'יפא ןתאירק "ק מ"מו ט"מ יעב אמעט 'יפוג אהד ל
םישנאל ירמגל ומד סנה ותואב ויה םה ףאד ןויכ אהד םישנא האיצומ 'ניא השא (א"ע ג"כ ףד) תבשד 'ב קרפב רמאדכו
האירק בויחל העימש בויח ןיב ןיקלחמש המ םגו .סנה ותואב ויה םה ףאש ט"המ הכונח רנב תבייחו ליאוה הקילדמ יאדו
ז קוליח ררבתנ אל םישנ יבג ה
(די)
'יפא ח"י תואיצומ םישנהש ירבסו םישרפמ הברהל הארנ וניא ג"הב ירבד תמאבו .
.אישק יאדו אתפסות אה ז"פל והימו .ןיכרע 'סמד אתעמשד אטשפכו םישנא םישנאכ האירקב תובייח םישנ יאדוד נ"לו
ישנא תואיצומ ןיא ה"פאו העימשל האירק ןיב קלחל םעט ןיאד סנה ותואב ויה ןה ףאש ט"המ ,אתפסותה ירבדכ ם
םישנ בייחל ינהמ אל ת"המ סנה ותואב ויה ןה ףאש ט"ה יאדוד םושמ ל"נ אתלימד אמעטו יבג כ"לאד 'סותה ש"מכו
ותואב ויה ןה ףאש םושמ היל קופית יל המל םישנ בייחל הצמ לוכא םוקב ונשי ץמח לכאת לבב ונשיש לכד אשיקה הצמ
.ןמקל ש"מכו סנה סאד ןויכ ל"י ןכש ןויכו התורקל שדוקה חורב ע"כל הרמאנ רת (א"ע 'ז ףד) ןמקל ןנירמאדכ יאדו אה
ןנברדמ אלא םישנל אלו הבויח הרמאנ םישנאל ה"ב 'ישעמה לכ ןודא יפמ ןרמא דחא לאד ןויכ הרמאנ הרות לש ןיעכ
משל בותכל אלו תורקל שדוקה חורב רמאנש המ לע ופיסוהו ונקיתש ומכ ימנ םישנ בייחל ופיסוהו ונקית לאו
.םש ש"מכו ןנברדמ ונייהו אצי אל הפ לע הארק (א"ע ז"י ףד) ןנת ה"פאו ןמקל ןנירמאדכ בויח רקיעד ןויכו 'יתווכד נ"הו
םישנאה תא איצוהל לקהל אלו ארמוחל אלא וניא כ"ע םימכח תפסוהמ אלא אתיל שדוקה חורב םישנל הליגמ ארקמ
תובייוחמ ןניא .שדוקה חור לש בויח רקיעמ אהד ח"י חור רקיעמ םיבייוחמה םישנא תא איצוהל והל א"או רבדב
שדוקה ןכו שיא עמושהו השא ארוקה אמלידד ונימ תא 'יפא איצומ וניא םוטמוטד אתפסותד יאה אחינ אתשהו .
איה השא אמלידד שיא ונייהד ונימ וניאש תא איצומ וניא סוניגורדנא שילקד ןנברדמ אלא תבייוחמ 'ניאש השא ןיאו
יצומ הבויח שדוקה חור רקיעמ היבויח םילאד שיאל א םירישכ לכהד (ב"ע ט"י ףד) ןמקלד ןיתינתמ כ"עב אתשהמו .
ו"שחמ ץוח ינתקד אפיס אלא םישנא אלו והייתווכד םישנ איצוהל ונייהד איתא םישנ ייותאל ןנירמאד הליגמה תורקל
גב םש עמשמו ןטקב םתה רישכמד י"רו ,איצומ וניא םישנ וליפא ןטקד עמשמד אמעט יאדו אה םישנאב ףא רישכמד 'מ
.ראבתי םשו יעב
אל וא שדוקה חור לש ןבויח רקיע דבלמ ןנברדמ םישנאל ימנ בייחל סנה ותואב ויה ןה ףאש ט"ה ינהמ יא ןייעל שיו
םהילע לח ה"אלבד םישנא לבא תהימ ט"המ ןנבר והניבייח שדוקה חור לש בויח רקיעמ ןבויח ןיאש םישנל ד"לו
ד"סב ד הליגמ אירקב םישנ בויח ת ה הליגמ
www.swdaf.com 8
בויח רקיע הליגמה תא תורקל תעדויה השא אלא ןאכ ןיא םא מ"נו ט"המ והניבייחל ןנבר ופיסוה אל שדוקה חור לש
עומשל מ"מ בייח םא םלא אוהש ןוגכ תרמוא איהש המ 'ירחא תונעל אלו הליגמה תורקל עדוי ןיאש שיא ןאכ שיו
'ליגמ ארקמ הנממ כ ןנברדמ םהילע ימנ לח שדוקה חור לש בויח דבלמ תרמא יאד ידכ הנממ עומשל בייח השא ומ
בויח וילע לח וניאד תרמא יאו שדוקה חור לש בויח רקיעמ וז העימש י"ע אצוי ןיאש בג לע ףא ןנברד בויחמ אהימ תאצל
.שדוקה חור לש בויח רקיעמ וז העימש י"ע תאצל ול א"אש ןויכ הנימ עומשל צ"א ןנברד הנממ עומשל בייחד יל רבתסמו
רבדד אבויח וילע לחד השאל ומכ םהי . םישנ ייותאל אתאד הליגמה תורקל םירשכ לכהד יאה יל אחינ יכהבו ירבדלד
רמול יתית יכיהמ ל"ק םישנ איצוהל 'יפא התאירק ליעוי אלש א"דסד ח"י השא האיצומ השאד ייותאל אתאד 'יפש 'סותה
אירקב אלו העימשב ןיבייחד 'סות 'יפד יאמל ןיב ןבויחב תווש םישנה לכד ןויכ ןכ אלו םהירבדמ ןיבייחד 'יפד יאמל ןיב ה
.שדוקה חור לש אבויח רקיעמ שיש םהירבדד 'בויחמ םישנא 'ואיצומש םישנ ייותאל אתאד ריפש יתא 'יפש המ יפלו
ח"י םאיצוהל ךרסימל יתא אמליד שיא איצות אל השאד ןנירזג אלד ל"מקו 'יפד ג"הכו םישנה לע ומכ םישנא לע
ורקל עדויש שיא שיש םוקמב אה וטא אה ןנירזג אלד ל"מק שדוקה חור לש האירק רקיע ח"י םאיצוהלו ת . .. ל"יו
לשל הרות לש ןיב 'עיצמ אתלימ איה אלא םהירבד לשל אלו ירמגל הרות לשל ד"ל שדוקה חורב ובויחש רבד יאדוד
םירפוס 'ירבטב ירקד 'יקזח יבג ןמקל ש"מכ ןנילזא אלוקל הליגמב קפסד ל"סד ד"מ אכיא אהד עדת . רסימחבו רסיבראב
ש"כ ןכש ןויכו 'רות לשכ ירמגל וניד ןיא שדוקה חורב ובויחש רבדד מ"ש ארמוחל אקיפס אתיירואדב וליאו אקיפס םושמ
:סנה ותואב ויה ןה ףאש אמעט יאהמ םישנה תא בייחל ארמוחל ס"דד רמוח וילע ונתנש

איקת ןמיס םייח חרוא קלח רזנ ינבא ת"וש
'סותו ג"הב תטיש (א וניא סנה ותואב ויהש םושמ םישנ בויחד םושמ םישנא אל ךא םישנ תואיצומ םישנד [א"ע ד הליגמ]
:הנועכ עמושש אלא האירקב םיבייח םישנא לבא .האירקב אלו העימשב אלא

רתסא ייבא ינשמו הוה איסהרפ רתסא אהו השקמד (ב"ע ד"ע ףד) ןירדהנסב הנהד .הארנ הלא םירבדה שרוש ןיבהל (ב
עקרק ובתכש ומכו השעמ בישח האנהד םושמ ןיחרוכ לע תאטחו תוקלמ ןכ םג תבייח השאה ירהש ןבומ וניאו .איה םלוע
:(א"ע ב"ל ףד) אמק אבב 'סותה

בישח אל םימכחל אלא עודי וניאש המד ב"כ הכלה תועובש תוכלהמ 'ה קרפ ם"במר בתכש המ יפ לע בשייל יתרמאו (ג
ויכ ימנ אכה םדא ינב 'גל רכינ ע"ע] .איסהרפב השעמ בישח אל הרותה ימכחל קר עודי וניא השעמ הבושח האנהש המד ן
ףאו .לכל עודי וניא הזש ןויכ הנועכ אוהש המב סנ םוסרפ ןיא הנועכ עמוש המ ימנ יכהו .['ד תוא ט"כש 'יס ד"וי ז"נבא
ע האירק בושחש המב ול 'יפא סנ םוסרפ יה אלו הז עדוי וניא םכח וניא םא עמושהל ותעימשב קר .הנועכ עמושש ידי ל
.דבל ןיבייח 'יה םאש .העימשב קר האירקב בויח םוש ןיא הרואכל .אסינ ימוסרפ םושמ הליגמ תאירקד ןויכ ןכ םאו
הנועכ עמושש המב ןיאצוי ויה אל האירקב :

(ד קלמע תריכז םושמ הליגמ תאירקב שי תמאב ךא י ןכ לעו .םתורודל םבלב הנומט האנשהש רוכזל . םרכז חמ
םיצור רתסאו יכדרמו 'וכו תווצמה הלא ורמאש הזה רבד לע םירעטצמ 'יה [א"ע ז] הליגמד אמק קרפ ימלשוריב חכומדכ
ץ"בשת ןייעו [ופיסות אל פ"הע] ןנחתאו 'פ ן"במרב אבוהו .ןורכז ביתכד ארק ואצמש דע הליגמ ארקמ איה רבד ונל שדחל
ן"במר ישודח ירבד הזב שריפש ז"צר 'יס ג"ח שיר] ן"רהו .הליגמ בויח לע םהיניע אוה ךורב שודקה ריאהש רחאל בתכש
אלו] איה ימלשורי ן"במרה ירבדש ץ"בשתה בתכו רפסב הביתכה לע קר 'מגב וניצמ אלש וילע גישה [שיו ה"דס הליגמ
ד ס"שב עמשמ ןכו [ה"כ תוא ז"טקת 'יס ןלהל ע"עו] [הביתכה לע ימלשוריה םג בשייל קחדנש הדע ןברקכ ינב קרפ ןדי
ונייהו [קלמעד הריכזל םירופד 'ישע] (םירופד 'ישעל קלמעד הריכז) םידקל אלד יכיה יכ ןנירמאד המב [א"ע ל] ריעה
.הליגמה ןירוק דבל סנ םוסרפ םושמ ואלו והנינ אדח ןמהדו קלמעד תוריכז ינהד הנימ עמש םישענו םירכזנ ביתכדמ לע
עמושש אלא האירקב בייח הריכזה םושמ ןכ ךוניחה תעדל איעבמ אל םישנ לבא .הנועכ [ג"רת 'מ] בויחב םניאש
תושעל הצור 'יהש המ קר .סנה תריכז וניאש קלמעד הריכז תמגוד ןמהד הריכז אלה הזמ ץוח ךא .קלמעד הריכז
אירקב ןיבייח ןיא ןכ לע סנ םוסרפ םושמ קר םבויח ןיאו סנה ותואב ויהש םושמ םישנה בייחל ןיא ןכ לע .לארשיל ה
העימשב קר :

ןכ אל םאו .אסינ ימוסרפ אכיא ימנ דבל האירקבד שרח שיא ומכ האירקב תאצוי תשרח השאד רורב הארנ םוקמ לכמ (ה
.רבדב בייוחמ בישח 'יה אל אסינ ימוסרפ בויח ןינעלד .םירחא איצוהל לוכי שרח 'יה אל יוה דבל האירקב יאדו אלא
ש המו .הזב תאצוי השא ףאו .אסינ ימוסרפ ונייה .דבל האירקב ןכ םג תאצוי איהש ףא םישנא תא האיצומ הניא
הנועכ עמושבו האירקב קר םיאצוי םניא םישנאהש םישנאה לע ומכ 'ילע רומג בויח וניא האירק בויחד םושמ .
רומג בויח 'ילע האירקה ןיאו .םיאצוי הנועכ עמוש אלב דבל העימשב ףא םישנהו אכק] םיחספ הזל המודו . . לע ךריב [
הכיפש בויחו הכיפשב יעב יא הקירזב יעב יא חבזו אקווד הכיפשב חספד םושמ לאעמשי 'רל חספ לש רטפ אל חבזה
:[אצי ימנ חספ ומכ הכיפשב חבזד רתוי חבז לע בויח םוש ןיאד חבז לש רטפ חספ לע ךריב לבא] רומג בויח חספב

אסינ ימוסרפ ןינעב" ברה ןורכז רפסב " ) מ ברה גיליוו יכדר (
שו סנל רכז ןהש תווצמה לכב תובייח םישנ ןיאד ,ל"צז ד"ירגה ר"וממ יתעמ , םושמ ןמויקב שיש תווצמב קר אלא
אסינ ימוסרפ . םיסנ השעש הילע םיכרבמ םא ,אוה הוצמב אסינ ימוסרפ םויק שי םא תעדל ןמיסהו הליגמבו .
םיסנ השעש םוקמב איה ונלאג רשא תכרב תוסוכ עבראבו ,ןכ םיכרבמ הכונחבו ...
מבד ל"י ז"פלו ג אסינ ימוסרפ איה איה הוצמה תלועפש רמול א"א הלי ,האירקב איה הוצמה תלועפש , קר אוה נ"פו
העימשב , ז"נבאה פ"ע ל"נכו . רקיעמ הרוטפו ,העימשב קר תבייח ,נ"פ םושמ קר תבייחש ,השאש ,הארנ כ"או
האירקב אוהש הליגמ תוצמ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->