Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt

Kho¶ng 17 000 tõ Nhμ xuÊt b¶n KH vμ KT In lÇn thø 2 - 1976
TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp, Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn C¶nh Toμ n, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoμ ng Tuþ

Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t
c¬. c¬ häc tk. thèng kª ®s. ®¹i sè top. t«p« häc gt. gi¶i tÝch trch. lý thuyÕt trß ch¬i hh. h×nh häc tr®. tr¾c ®Þa kt. to¸n kinh tÕ tv. thiªn v¨n kü. kü thuËt vl. vËt lý log. to¸n logic xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc mt. m¸y tÝnh xs. x¸c suÊt 2

A
abac, abacus bμ n tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh abbreviate viÕt gän, viÕt t¾t abbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾t aberration vl. quang sai ability kh¶ n¨ng abnormal bÊt th−êng; tk. kh«ng chuÈn about ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨m above ë trªn, cao h¬n abridge rót gän, lμ m t¾t abscissa, abscissae hoμ nh ®é absolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi absolutely mét c¸ch tuyÖt ®èi absorb hÊp thu, hót thu

absorption sù hÊp thu, sù thu hót abstraction sù trõu t−îng ho¸, sù trõu t−îng absurd v« nghÜa, v« lý, phi lý absurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lý abundant thõa abut kÒ s¸t; chung biªn accelerate t¨ng tèc, gia tèc, lμ m nhanh acceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lμ m nhanh a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit a. of gravity gia tèc träng tr−êng a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn angular a. gia tèc gãc average a. gia tèc trung b×nh centripetal a. gia tèc h−íng t©m 3 acceleration complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit instantaneous a. gia tèc tøc thêi local a. gia tèc ®Þa ph− ¬ng normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn relative a. gia tèc t− ¬ng ®èi Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr−êng tiªu chuÈn supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn total a. gia tèc toμ n phÇn uniform a.gia tèc ®Òu accent dÊu phÈy accept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá acceptable nhËn ®− îc, chÊp nhËn ®−îc, thõa nhËn ®− îc acceptance sù nhËn, sù thu nhËn accepted ®− îc c«ng nhËn, ®−îc thõa nhËn access sù cho vμ o; mt. lèi vμ o nhËn tin random a. thø tù chän ngÉu nhiªn accessible tíi ®−îc, ®¹t ®−îc accesory phô thªm; phô tïng accident sù ngÉu nhiªn, tr− êng hîp kh«ng may accidental ngÉu nhiªn account kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn accumulate tÝch luü, tô accumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô

accumulator mt. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü adder a. bé céng tÝch luü double precision a. bé céng kÐp floating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éng imaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luü real a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luü round - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßn singleprecision a. bé céng ®¬N sum a. bé tÝch luü tæng 4 accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸c a. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖm adequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp] attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬ accurate chÝnh x¸c a. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©n ace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi) acentral kh«ng trung t©m acnode hh. ®iÓm c« lËp (cña ®-êng cong) acoustical (thuéc) ©m thanh acoustics vl. ©m häc across ngang, qua act t¸c ®éng action t¸c dông, t¸c ®éng brake a. t¸c dông h·m control a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓn delayed a. t¸c dông lμ m chËm edge a. t¸c dông biªn instantaneous a. t¸c dông tøc thêi integral a. t¸c dông tÝch ph©n on-off a. mt t¸c dông lo¹i “ ®ãng - më” actual thùc, thùc t¹i actuarial (thuéc) tÝnh to¸n b¶o hiÓm actuary kt. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓm actuate khëi ®éng acute nhän acyclic kh«ng tuÇn hoμ n acyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoμ n, tÝnh xilic ad absurdum ®Õn chç v« lý reduction a. a. sù ®−a ®Õn chç v« lý adaptation sù thÝch nghi add céng vμ o, thªm vμ o, bæ sung

a. together, a. up céng l¹i lÊy tæng 5 addend sè h¹ng (cña tæng) adder bé céng algebraic a. bé céng ®¹i sè amplitude a. bé céng biªn ®é counter-type a. bé céng b»ng nót bÊm adder digital a. bé céng b»ng ch÷ sè full a. bé céng ®Çy ®ñ half a. bé nöa céng left-hand a. bé céng bªn tr¸i (bé céng hμ ng cao) one-column a. bé céng mét cét parallel a. bé céng ®ång thêi right-hand a. bé céng bªn ph¸i (bé céng hμ ng thÊp) serial a. bé céng lÇn l− ît single-digit a. bé céng mét hμ ng ternary a. bé céng tam ph©n adder-subtractor bé céng vμ trõ addition phÐp céng a. of complex numbers phÐp céng c¸c sè phøc, tæng c¸c sè phøc a. of decimals phÐp céng c¸c sè thËp ph©n a. of similar terms in algebra phÐp céng c¸c sè h¹ng giång nhau trong biÓu thøc ®¹i sè algebraic a. phÐp céng ®¹i sè arithmetic a. phÐp céng sè häc additive céng tÝnh completely a. hoμ n toμ n céng tÝnh additivity (tÝnh chÊt) céng tÝnh address ®Þa chØ current a. ®Þa chØ hiÖn ®¹i fast a. ®Þa chØ cè ®Þnh floating a. ®Þa chØ di ®éng start a. ®Þa chØ [ban ®Çu, xuÊt ph¸t] zero a. ®Þa chØ kh«ng, ®Þa chØ zer« 6 adequacy sù phï hîp, sù thÝch hîp adequate phï hîp, thÝch hîp adherence top tËp hîp c¸c ®iÓm dÝnh a. of a set (c¸i) bao ®ãng cña mét tËp hîp adic a®ic adinfinitum v« cïng

adjacent kÒ adjoin kÒ, nèi; chung biªn adjoint liªn hîp, phï hîp a. of a differeential euation ph− ¬ng tr×nh vi ph©n liªn hîp a. of a kernel liªn hîp cña mét h¹t nh©n a. of a matrix ma tr¹n liªn hîp, ma trËn Hecmit adjgate liªn hîp, phï hîp // bæ sung, thªm vμ o adjunct phÇn phô, sù bæ sung algebraica a. phÇn phô ®¹i sè adjunction sù phô thªm; sù më réng a. of root ®s. sù phô thªm mét nghiÖm algebraic(al) a. sù më réng ®¹i sè adjust mt. ®iÒu chØnh; thiÕt lËp adjustable mt. ®iÒu chØnh ®−îc adjustment sù ®iÒu chØnh a. of rates mt ®Æc tr− ng cña c¸c tû sè thèng kª admissibility tk. tÝnh chÊp nhËn ®−îc admissible chÊp nhËn ®− îc advection sù b×nh l−u advantege tréi h¬n −u thÕ aerodynamic khÝ ®éng lùc aerodynamics khÝ ®éng lùc häc aerostatics khÝ tÜnh häc affine afin affinity phÐp biÕn ®æi afin affinor afin¬, to¸n tö biÕn ®èi tuyÕn tÝnh affirm kh¼ng ®Þnh 7 affirmation sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu kh¼ng ®Þnh affirmative kh¼ng ®Þnh affixe to¹ vi a fortiori l¹i cμ ng after effect hËu qu¶ aggregeta tËp hîp; bé bounded a.tËp hîp bÞ chÆn closed a. tËp hîp ®ãng comparable a. t¹p hîp so s¸nh ®−îc countable a. tËp hîp ®Õm ®− îc denumrable a. tËp hîp ®Õm ®−îc equivatent a. tËp hîp t−¬ng ®−¬ng aggregate finite a. tËp hîp h÷u h¹n

incomparable a. tËp hîp kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc infinite a. tËp hîp v« h¹n non - denumerable a. tËp hîp kh«ng ®Õm ®−îc ordered a. tËp hîp s¾p ®− îc product a. tËp hîp tÝch similar ordered a.s. c¸c tËp hîp ®− îc s¾p gièng nhau aggregation sù gép; ghÐp gép; kt. sù tæng hîp linear a. sù gép tuyÕn tÝnh aggreement tho¶ thuËn, quy −íc, ®ång ý aid thªm vμ o, phô vμ o // sù thªm vμ o, s− phô vμ o training a. s¸ch gi¸o khoa visual a. ®å dïng gi¶ng d¹y aim môc ®Ých albedo suÊt ph¶n chiÕu, anbe®« aleatory ngÉu nhiªn aleph, alef alep aleph-null, aleph-zero alep kh«ng algebra ®¹i sè häc, ®¹i sè a. of classes®¹i sè c¸c líp 8 a. of finite order ®¹i sè cã cÊp h÷u h¹n a. of logic ®¹i sè l«gic abstract a. ®¹i sè trõu t−îng algebraic a. ®¹i sè ®¹i sè associative a. ®¹i sè kÕt hîp Boolean a. ®¹i sè Bun cardinal a. ®¹i sè b¶n sè central a. ®¹i sè trung t©m closure a. ®¹i sè ®ãng complete Boolean a. ®¹i sè Bun ®Çu ®ñ complete matrix a. ®¹i sè toμ n bé ma trËn convolution a. ®¹i sè nh©n chËp derived a. ®¹i sè dÉn xuÊt diagonal a. ®¹i sè chÐo differential a. ®¹i sè vi ph©n division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia elementary a. ®¹i sè s¬ cÊp enveloping a. ®¹i sè bao exterior a. ®¹i sè ngoμ i formal a. ®¹i sè h×nh thøc free a. ®¹i sè tù do graded a. ®¹i sè ph©n bËc

graphic (al) a. ®¹i sè ®å thÞ group a. ®¹i sè nhãm homological a. ®¹i sè ®ång ®Òu involutory a. ®¹i sè ®èi hîp linear a. ®¹i sè tuyÕn tÝnh linearly comphact a. ®¹i sè comp¨c tuyÕn tÝnh linearly topological a. top, ®¹o sè t«p« tuyÕn tÝnh logical a. ®¹i sè l«gÝc matrix a. ®¹i sè ma trËn modern a. ®¹i sè hiÖn ®¹i non-commutative a. ®¹i sè kh«ng giao ho¸n 9 polynomial a. ®¹i sè ®a thøc power-associative a. ®¹i sè cã luü thõa kÕt hîp propositional a. ®¹i sè mÖnh ®Ò quaternion a. ®¹i sè c¸c quatenion quotient a. ®¹i sè th−¬ng rational division a. ®¹i sè (cã phÐp) chia h÷u tû relation a. ®¹i sèc¸c quan hÖ right alternative a. ®¹i sèthay phiªn ph¶i separable a. ®¹i sè t¸ch ®−îc simple a. ®¹i sè ®¬n supplemented a. ®¹i sè phô symmetric(al) a. ®¹i sè ®èi xøng tensor a. ®¹i sè tenx¬ universal a. ®¹i sè phæ dông vector a. ®¹i sè vÐct¬ zero a. ®¹i sè kh«ng algebraic(al) (thuéc) ®¹i sè algebraically mét c¸ch ®¹i sè algebroid phßng ®¹i sè algobrithm thuËt to¸n, ang«rit division a. thuËt to¸n Euclid’s a. thuËt to¸n ¥clÝt algorithmical (thuéc) thuËt to¸n, ang«rit align s¾p hμ ng, lμ m cho b»ng nhau aligned ®−îc s¾p hμ ng alignment sù s¾p hμ ng alined ®− îc s¾p hμ ng aliquot −íc sè all toμ n bé, tÊt c¶ allocate s¾p xÕp, ph©n bè

allocation sù s¾p xÕp, sù ph©n bè optimum a. tk sù ph©n bè tèi −u (c¸c ®èi t− îng trong mÉu) allokurtic tk. cã ®é nhän kh¸c nhau 10 allot tk. ph©n bè, ph©n phèi allowable thõa nhËn ®−îc allowance mt. cho vay tiÕp; kt. tiÒn trî cÊp; tiÒn hoa hång almacantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨n almost hÇu nh− , gÇn nh− almost-metric gi¶ mªtric almucantar tv. vÜ tuyÕn thiªn v¨n alpha anpha (α ); tv. sao anpha (trong mét chßm sao) alphabet b»ng ch÷ c¸i, b»ng ch÷ anphabetic(al) (thuéc) ch÷ c¸i alphabetically theo thø tù alphanumerical ch÷ - ch÷ sè alternate so le; lu©n phiªn; ®an dÊu alternation sù so le; sù lu©n phiªn; sù ®an dÊu alternative (kh¶ n¨ng) lo¹i trõ nhau (gi¶ thiÕt) alternion anteni«n altitude chiÒu cao, ®é cao a. of a cone chiÒu cao h×nh nãn a. of a triangle chiÒu cao cña tam gi¸c amalgam sù hçn hîp, hçn hèng amalgamated hçn hèng ambient hh. kh«ng gian xung quanh ambiguity [sù; tÝnh] nhËp nh»ng ambiguousness tÝnh nhËp nh»ng among trong sè among-means trong sè c¸c trung b×nh amortization kü. sù t¾t dÇn; sù gi¶m chÊn (®éng); kt. sù thanh to¸n a. of a debt kt. sù thanh to¸n nî amortize t¾t dÇn, gi¶m chÊn ®éng; kt. thanh to¸n amount sè l− îng, l− îng a. of infomation tk l−îng th«ng tin, l−îng tin a. of inspection kt sè l−îng kiÓm tra, khèi l−îng ®iÒu tra ample ®ñ ®¸p øng, phong phó 11 amplification sù khuÕch ®¹i, sù më réng a. of regulation sù khuÕch ®¹i ®iÒu hoμ , sù khuÕch ®¹i ®iÒu chØnh linear a. sù khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh amplifier vl. m¸y khuÕch ®¹i

cascade a. m¸y khuÕch ®¹i [nhiÒu tÇng, nèi cÊp] crystal a.m¸y khuÕch ®¹i [tinh thÓ, b¸n dÉn] electronic a. m¸y khuÕch ®¹i ®iÖn tö feedback a. m¸y khuÕch ®¹i nghÞch ®¶o linear a. m¸y khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh amplifier pulse a. m¸y khuÕch ®¹i xung servo a. m¸y khuÕch ®¹i secvo, m¸y khuÕch ®¹i cña hÖ tuú ®éng amplify khuÕch ®¹i amplitude biªn ®é, gãc cùc; agumen; tv. ®é ph−¬ng vÞ a. of complex nember agument cña sè phøc a. of current biªn ®é dßng ®iÖn a. of oscillation biªn ®é cña dao ®éng a. of point gãc cùc cña mét ®iÓm a. of simple harmonic motion biªn ®é chuyÓn ®éng ®iÒu hoμ ®¬n gi¶n a. of vibration biªn ®é cña chÊn ®éng complex a. biªn ®é nguyªn s¬ delta a. biªn ®é delta primary a. biªn ®é nguyªn s¬ scattering a. biªn ®é t¸n x¹ unit a. biªn ®é ®¬n vÞ velocity a. biªn ®é vËn tèc analog t− ¬ng tù analogus t−¬ng tù analogue sù t−¬ng tù, hÖ m« h×nh ho¸ electromechanic(al) a. mt. m« h×nh ®iÖn c¬ hydraulic a. m« h×nh thuû lùc physical a. mt. m« h×nh vËt lý pneumatic a. m« h×nh khÝ lùc 12 analogy sù t− ¬ng tù by., on the a. b»ng t−¬ng tù, lμ m t− ¬ng tù membrane a. t− ¬ng tù mμ ng analysable khai triÓn ®−îc, ph©n tÝch ®−îc analyser mt. m¸y ph©n tÝch circuit a. m¸y ph©n tÝch m¹ch curve a. m¸y ph©n tÝch ®− êng cong differential a. m¸y tÝnh vi ph©n digital differential a. m¸y tÝnh vi ph©n (b»ng) sè direct-reading a. m¸y ph©n tÝch ®äc trùc tiÕp electronic a. m¸y ph©n tÝch ®iÖn tö fourier a. m¸y ph©n tÝch Furiª, m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoμ frequency response a. m¸y ph©n tÝch tÇn sè

harmonic a. m¸y ph©n tÝch ®iÒu hoμ motion a. m¸y ph©n tÝch l− íi network a. m¸y ph©n tÝch l−íi servo a. m¸y ph©n tÝch secvo transient a. m¸y ph©n tÝch chuyÓn tiÕp, m¸y ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕp analysis gi¶i tÝch; sù ph©n tÝch a. of causes ph©n tÝch nguyªn nh©n a. of convariance ph©n tÝch hiÖp ph−¬ng sai a. of regression ph©n tÝch håi quy a. of variance ph©n tÝch ph−¬ng sai activity a. of production and allocation kt. ph©n tÝch ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt vμ ph©n phèi algebraic a. gi¶i tÝch ®¹i sè bunch map a. tk. ph©n tÝch biÓu ®å chïm combinatory a. gi¶i tÝch tæ hîp component a. tk. ph©n tÝch nh©n tè confluence a. ph©n tÝch hîp l−u correlation a. ph©n tÝch t− ¬ng quan demand a. kt. ph©n tÝch nhu cÇu dimensional a. ph©n tÝch thø nguyªn 13 discriminatory a. tk. ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i; ph©n tÝch ph©n biÖt economic a. kt. ph©n tÝch kinh tÕ factor a. ph©n tÝch nh©n tè functional a. gi¶i tÝch hμ m harmonic a. ph©n tÝch ®iÒu hoμ , gi¶i tÝch ®iÒu hoμ indeterminate a. gi¶i tÝch v« ®Þnh infinitesimal a.gi¶i tÝch v« cïng bÐ linear a. gi¶i tÝch tuyÕn tÝnh mathematical a. gi¶i tÝch to¸n häc multivariate a. tk. ph©n tÝch nhiÌu chiÒu nodal a. gi¶i tÝch c¸c nót numerical a. gi¶i tÝch sè, ph− ¬ng ph¸p tÝnh operation a. v©n trï häc periodogram a. tk. phÐp ph©n tÝch biÓu ®å chu kú probit a. ph©n tÝch ®¬n vÞ x¸c suÊt rational a. ph©n tÝch hîp lý sequential a. tk ph©n tÝch thêi kú kÕ tiÕp, ph©n tÝch qu¸ tr×nh d·y kÕ tiÕp statistic(al) a. ph©n tÝch thèng kª strain a. ph©n tÝch biÕn d¹ng stress a. ph©n tÝch øng suÊt

successive a. ph©n tÝch liªn tiÕp tensorr a. hh. gi¶i tÝch tenx¬ unitary a. tk. ph©n tÝch ph− ¬ng sai variance a. gi¶i tÝch vect¬ analysis-situs t«p« anamorphosis tiÖm biÕn ancestral di truyÒn ancillary bæ sung, phô thuéc angle gãc a. of attack gãc ®ông a. of contingence gãc tiÕp liªn a. of friction gãc mμ sat, gãc cä s¸t a. of incidence gãc tíi 14 a. of inclination gãc nghiªng, gãc lÖch a. of intersection gãc t−¬ng giao a. of osculation gãc mËt tiÕp a. of reflection gãc ph¶n x¹ a. of rotation gãc quay a. of twist gãc xo¾n acute a. gãc nhän adjacent a. gãc kÒ alternate a. gãc so le alternate exterior a.s c¸c gãc so le ngoμ i apex a., apical a. gãc ë ®Ønh base a. gãc ®¸y central a. gãc ë t©m complementary a. gãc phô (cho b»ng 90 0) concave a. gãc lâm cänugate a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 360 0) convex a. gãc låi coordinnate a. gãc to¹ ®é corresponding a. gãc ®ång vÞ conterminal a.s c¸c gãc kh¸c nhau 360 0 dihedral a. gãc nhÞ diÖn direction a. gãc ®Þnh h−íng, gãc chØ ph−¬ng excentric a. of an ellipse gãc t©m sai cña elip explementary a.s c¸c gãc bæ sung (cho b»ng 360 0) exterior-interior a.gãc ®ång vÞ Eulerian a. gãc ¥le flat a. gãc bÑt (180 0) hour a. gãc giê

obtuse a. gãc tï opposite a. gãc ®æi ®Ønh phase a. gãc pha polar a. gãc cùc polarizing a. gãc ph©n cùc 15 polyhedrala a. gãc ®a diÖn precession a. gãc tuÕ sai quadrantal a. gãc béi cña 90 0 rectilinear a. gãc ph¼ng re-entrant a. gãc vμ o reflex a. gãc lín h¬n 180 0 vμ nhá h¬n 360 0 right a. gãc vu«ng (90 0) round a. gãc ®Çy (360 0) salient a. gãc låi scattering a. gãc ph¶n x¹ sight a. gãc nh×n solid a. gãc khèi spherical a. gãc cÇu supplemental a.s c¸c gãc bï nhau (cho b»ng 180 0) straight a. hh. gãc gi÷a tiÕp tuyÕn vμ d©y cung t¹i tiÕp ®iÓm tetrahedral a. gãc tø diÖn trihedral a. gãc tam diÖn vectorial a. gãc cùc ( trong hÖ to¹ ®é cùc) vertex a. gãc ë ®Ønh vertical a.s c¸c gãc ®èi ®Ønh angular (thuéc) gãc anharmonic phi ®iÒu hoμ , kÐp anholonomic kh«ng h«l«n«m anisotropic kh«ng ®¼ng h−íng annihilation sù linh ho¸, sù lμ m kh«ng annihilation ®s. linh ho¸ tö, c¸i lμ m kh«ng anuual h»ng n¨m annuity kt. niªn kho¶n annul lμ m triÖt tiªu annular cã h×nh khuyªn annulet ®s. linh ho¸ tö, c¸i lμ m kh«ng annulus h×nh khuyªn anode an«t, d−¬ng cùc 16 anomalistic dÞ th−êng, phi lý anomalous dÞ th−êng, bÊt th−êng

anomal [sù; ®iÒu] dÞ th− êng antapex ®èi ®Ønh ante trch. më (bμ i); tiÒn ®Æt (trong v¨n b¶n) antecedence log. tiÒn kiÖn antenna anten umbrella a. kü. anten ®o antiacoustic ph¶n tô quang anti-automorphism ph¶n tù ®¼ng cÊu involutorial a. ph¶n tù ®¼ng cÊu ®èi hîp antichain ®s. d©y chuyÒn ng− îc, ph¶n xÝch anticipate thÊy tr−íc vÊn ®Ò, ®o¸n tr−íc anticlockwise ng−îc chiÒu kim ®ång hå anticollineation phÐp ph¶n céng tuyÕn anticommutative ph¶n giao ho¸n anticommutator ph¸n ho¸n tö anticorelation phÐp ph¶n t−¬ng hç anticosine accosin anticyclone ®èi xiclon antiderivative nguyªn hμ m, tÝch ph©n kh«ng ®Þnh h¹ng antiform ph¶n d¹ng antigenus ®èi gièng antiharmonic phi ®iÒu hoμ antihomomorphism ph¶n ®ång cÊu antihunting chèng dao ®éng, lμ m æn ®Þnh anti-isomorphism ph¶n ®¼ng cÊu antilogarithm ®èi l«ga antimode xs. antim«t (®iÓm cùc tiÓu cña mËt ®é ph©n phèi) antinode bông antinomy nghÞch lý antiparallelogram h×nh thang c©n antipodal ®s. xuyªn t©m ®èi, ®èi xøng qua t©m 17 antipodal ®s. sù xuyªn t©m ®èi xøng, ®èi xøng qua t©m antiprojectivity phÐp ph¶n x¹ ¶nh antiradical ®s. ®èi c¨n antirepresentation phÐp ph¶n biÓu diÔn antiesonance ph¶n céng h−ëng antieries tk. chuçi ng− îc antisine acsin antisymmetric ph¶n xøng antisymmetrization ph¶n xøng ho¸ antitagent actang

antithesis m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Ò antithetic(al) m©u thuÉn, ph¶n (luËn) ®Ò antitone ®s ph¶n tù any bÊt kú aperiodic kh«ng tuÇn hoμ n aperture khÈu ®é, lç hæng apex ®Ønh, chãp aphetion tv. ®iÓm viÔn nhËt apical (thuéc) ®Ønh apogee tv. viÔn ®iÓm, viÔn ®Þa; tuyÖt ®Ých a-point gt. a- ®iÓm apolar liªn hîp a posteriori hËu nghiÖm apothem trung ®o¹n apparatus m¸y mãc, c«ng cô apparent bÒ ngoμ i applicable tr¶i ®−îc, ¸p dông ®− îc; thÝch dông application phÐp tr¶i, sù øng dông applied ®−îc øng dông apply øng dông approach sù gÇn ®óng, phÐp xÊp xØ, c¸ch tiÕp cËn radial a. gl. ghÐp xÊp xØ theo tia approximability tÝnh xÊp xØ ®− îc 18 approximate gÇn ®óng, xÊp xØ approximately mét c¸ch xÊp xØ approximation [sù; phÐp] xÊp xØ, tiÖm cËn a. in the mean xÊp xØ trung b×nh best a. phÐp xÊp xØ [tèi −u, tèt nhÊt] cellular a. xÊp xØ khèi closest rational a. ph©n sè s¸t nhÊt, phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc s¸t nhÊt diagonal a. xÊp xØ chÐo fist a. phÐp xÊp xr b−íc ®Çu mean a. xÊp xØ trung b×nh numerical a. [l− îng xÊp xØ, phÐp xÊp xØ] b»ng sè one-sided a. gt. phÐp xÊp xØ mét phÝa polynomial a. gt. phÐp xÊp xØ b»ng ®a thøc rational a. phÐp xÊp xØ b»ng ph©n thøc second a. phÐp xÊp xØ b−íc hai successive a. phÐp xÊp xØ liªn tiÕp weighted a. gt. phÐp xÊp xØ cã träng sè a priori tiªn nghiÖm

apse(apsis) ®iÓm xa nhÊt trªn ®− êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. ®iÓm cËn nhËt vμ viÔn nhËt apsidal (thuéc) ®iÓm xa nhÊt trªn ®− êng cong (trong to¹ ®é cùc); tv. (thuéc) cËn nhËt vμ viÔn nhËt arbitrarily mét c¸ch tuú ý arbitrary tuú ý are cung a. of cyloid cung xicloit analytic a. cung gi¶i tÝch circular a. cung trßn diurnal a. tv. nhËt cung forward a. cung thuËn free a. gt. cung tù do major a. cung lín minor a. cung nhá 19 pseudo-periodic a. cung gi¶ tuÇn hoμ n regular a. cung chÝnh quy short a. of cirele cung ng¾n (cña ®− êng trßn) simple a. cung ®¬n arch vßm; nhÞp cuèn ë cÇu circularr a. nhÞp trßn hingeless a. nhÞp kh«ng tiÕt hîp hydrostatic a. nhÞp thuû tÜnh parabolic a. nhÞp parabolic Archimedes Acsimet area diÖn tÝch effective a. diÖn tÝch h÷u hiÖu intrinsic a.hh. diÖn tÝch trong lateral a. diÖn tÝch xung quanh phase a. diÖn tÝch pha sectional a. diÖn tÝch cña thiÕt diÖn ngang sector a. diÖn tÝch qu¹t, diÖn tÝch sect¬ surface a. diÖn tÝch mÆt tail a. ®u«i ph©n phèi, x¸c suÊt c¸c ®é lÖch lín area-preserving b¶o toμ n diÖn tÝch areal (thuéc) diÖn tÝch areolar (thuéc) diÖn tÝch argue th¶o luËn, bμ n luËn, lý luËn; ph¸n ®o¸n a. from the sample dùa vμ o mÉu ®Ó ph¸n ®o¸n a. in a cirele r¬i vμ o vßng luÈn quÈn a. in favour of ... lý luËn nghiªng vÒ ...

argument agumen, ®èi sè; gãc cùc; lý luËn, chøng minh a. of a complex nhumber agumen cña sè phøc sound a. lý luËn cã c¬ së arithmetic sè häc additive a. ®s sè häc céng tÝnh mental a. tÝnh nhÈm recursive a. log. sè häc ®Ö quy 20 arithmetic(al) (thuéc) sè häc arithmetically theo sè häc vÒ mÆt sè häc arithmometer m¸y tÝnh ®Æt bμ n, m¸y tÝnh s¸ch tay arithmograph s¬ ®å sè häc, ®å h×nh sè häc arm c¹nh; c¸nh tay; c¸nh tay ®ßn a.of an angle c¹nh cña mét gãc a. of a couple c¸nh tay ®ßn cña ngÉu lùc a. of a lever c¸nh tay ®ßn arrange s¾p xÕp arrangement sù s¾p xÕp, chØnh hîp array b¶ng, d·y s¾p xÕp; mt. m¶ng frequency a. d·y tÇn sè rectanggular a. b¶ng ch÷ nhËt square a. b¶ng vu«ng two-way a. b¶ng hai lèi vμ o arrow mòi tªn (trªn s¬ ®å) artificial nh©n t¹o; gi¶ t¹o ascend t¨ng, tiÕn, ®i lªn, trÌo lªn ascendant t¨ng lªn ascension sù t¨ng, sù tiÕn right a. ®é xÝch kinh ascertain thiÕt lËp; lμ m s¸ng tá aspect d¹ng; phÝa; khÝa c¹nh asphericity tÝnh phi cÇu assay tk. sù thÝ nghiÖm, sù thö six- point a. tk. ph− ¬ng ph¸p s¸u ®iÓm assemblage tËp hîp, sù l¾p r¸p assembly sù tËp hîp, kÕt cÊu (nhiÒu linh kiÖn) control a. mt. bμ n ®iÒu khiÓn plug-in a. kÕt cÊu nhiÒu khèi assert kh¼ng ®Þnh; gi÷ v÷ng; b¶o vÖ assertion sù kh¼ng ®Þnh, ®iÒu quyÕt ®o¸n assess ®¸nh gi¸ 21

assets kt. tμ i s¶n; tiÒn cã fixed a. tμ i s¶n cè ®Þnh personal a. ®éng s¶n real a.bÊt ®éng s¶n assignable kh«ng ngÉu nhiªn assignment sù ph©n bæ, sù ph©n c«ng; phÐp g¸n state a. xib. phÐp g¸n m· tr¹ng th¸i assist gióp ®ì, t− ¬ng trî associate liªn kÕt, kÕt hîp, liªn ®íi, liªn hîp associated liªn kÕt association sù liªn kÕt, sù kÕt hîp associative kÕt hîp associativity tÝnh kÕt hîp associator ®s. c¸i liªn hîp assume gi¶ thiÕt; thõa nhËn assumed gi¶ ®Þnh assumption sù gi¶ ®Þnh, ®iÒu gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕt assurance sù b¶o hiÓm life a. tk b¶o hiÓm sinh m¹ng asterisk dÊu sao (★ ) asteroid h×nh sao astroid ®− êng h×nh sao oblique a. ®− êng h×nh sao xiªn projective a. ®− êng h×nh sao x¹ ¶nh regular a. ®− êng h×nh sao ®Òu astrology thuËt chiem tinh astronautic(al) (thuéc) du hμ nh vò trô astronomic(al) (thuéc) thiªn v¨n astronomy thiªn v¨n häc mathematical a. thiªn v¨n to¸n häc astrophysical (thuéc) vËt lý thiªn thÓ asymmetric(al) kh«ng ®èi xøng asymmetrically mét c¸ch kh«ng ®èi xøng 22 asymmetry tÝnh kh«ng ®èi xøng asymptote ®−êng tiÖm cËn curvilinear a. tiÖm cËn cong inflexional a. tiÖm cËn uèn reetilinear a. tiÖm cËn th¼ng asymptotic(al) tiÖm cËn, gÇn ®óng asymptotically mét c¸ch tiÖm cËn asynchoronous kh«ng ®ång bé

at ë, vμ o lóc at fist tõ ®Çu; at least Ýt nhÊt; at most nhiÒu nhÊt; at once ngay tøc kh¾c, lËp tøc; at times ®«i khi atmosphere atm«tphe, khÝ quyÓn standard a. vl®c. khÝ quyÓn tiªu chuÈn atmospheric(al) (thuéc) atm«tphe, (thuéc) khÝ quyÓn atmospherics vl. nhiÔu lo¹n cña khÝ quyÓn atom nguyªn tö tagged a. vl. nguyªn tö ®¸nh dÊu atomic(al) (thuéc) nguyªn tö atomicity tÝnh nguyªn tö attach buéc chÆt, cét chÆt attached ®−îc buéc chÆt attain ®¹t ®− îc, hoμ n thμ nh attainable cã thÓ ®¹t ®−îc attenuation sù gi¶m nhÑ attenuator m¸y gi¶m nhÑ attraction [sù, lùc] hÊp dÉn capillary a. søc hót, mao dÉn attractor gt. ®iÓm hÊp dÉn attribute thuéc tÝnh atypical kh«ng ®iÓn h×nh audio (thuéc) ©m audit thö, kiÓm nghiÖm augend mt. sè h¹ng thø hai augment t¨ng thªm, bæ sung 23 augmentation sù t¨ng augmented ®−îc t¨ng authenticity tÝnh x¸c thùc autocorrelation tù t−¬ng quan autocorrlator m¸y ph©n tÝch sù t−¬ng quan autocorrelogram biÓu ®å sù t−¬ng quan autocovariance tù hiÖp, ph−¬ng sai autoduality tÝnh tù ®èi ngÉu automatic(al) tù ®éng automaticlly mét c¸ch tù ®éng automatics tù ®éng häc automation sù tù ®éng; tù ®éng häc; kü thuËt tù ®éng automatism tÝnh tù ®éng automatization sù tù ®éng ho¸ automaton m¸y tù ®éng «t«mat deterministic a. «t«mat ®¬n ®Þnh

finite a. may tù ®éng h÷u h¹n, «t«mat h÷u h¹n linear bounded a. «t«mat ®Èy xuèng non-deterministic a. «t«mat kh«ng ®¬n ®Þnh probabilistic a. «t«mat x¸c suÊt automorphic tù ®¼ng cÊu automorphism [tÝnh, phÐp, sù] tù ®¼ng cÊu, phÐp nguyªn h×nh central a. tù ®¼ng cÊu trung t©m interior a. ®s. phÐp tù ®¼ng cÊu trong outer a. phÐp tù ®¼ng cÊu ngoμ i singular a. phÐp tù ®¼ng cÊu kü dÞ autonomous tù trÞ, tù qu¶n, tù ®iÒu khiÓn; «t«m«n auto-oscillation sù tù dao ®éng autoprojectivity phÐp tù x¹ ¶nh autoregression sù tù håi quy autoregressive tù håi quy auxiliary bæ trî, phô average trung b×nh at the a. ë møc trung b×nh; 24 above a. trªn trung b×nh arithmetic a. trung b×nh céng geometric (al) a. trung b×nh nh©n ( ab ) harmonic a. trung b×nh ®iÒu hoμ
a+b 2ab

process a. gi¸ trÞ trung b×nh cña qu¸ tr×nh progressive a. tk. d·y c¸c trung b×nh mÉu weighted a. tk. (gi¸ trÞ) trung b×nh cã träng sè averaging sù lÊy trung b×nh group a. lÊy trung b×nh nhãm avoirdupois hÖ thèng c©n dïng “ pao” lμ m ®¬n vÞ axial (thuéc) trôc axiom tiªn ®Ò a. of choise tiªn ®Ò chän a. of completeness tiªn ®Ò ®Çy ®ñ a. of congruence tiªn ®Ò t−¬ng ®¼ng a. of connection tiªn ®Ò liªn th«ng a. of continuity tiªn ®Ò liªn tôc a. of infinity tiªn ®Ò v« tËn a. of order tiªn ®Ò thø tù

a. of parallels tiªn ®Ò ®−êng song song a. of reducibility tiªn ®Ò kh¶ quy a. of scheme log. s¬ ®å tiªn ®Ò categorical a. tiªn ®Ò ph¹m trï distance a. tiªn ®Ò kho¶ng c¸ch exactness a. tiªn ®Ò khíp exchange a. tiªn ®Ò thay thÕ excision a. ®s tiªn ®Ò khoÐt fist countability a. tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø nhÊt general a. tiªn ®Ò tæng qu¸t geometric a. tiªn ®Ò h×nh häc norm a.s gt c¸c tiªn ®Ò chuÈn 25 plane a. tiªn ®Ò mÆt ph¼ng second a. of countabitity tiªn ®Ò ®Õm ®−îc thø hai separation a.s c¸c tiªn ®Ò t¸ch space a. tiªn ®Ò kh«ng gian triangle a. top. tiªn ®Ò tam gi¸c axiomatic(al) (thuéc) tiªn ®Ò axiomatics tiªn ®Ò häc, hÖ tiªn ®Ò formal a. hÖ tiªn ®Ò h×nh thøc informal a. hÖ tiªn ®Ò kh«ng h×nh thøc axiomatizability tÝnh tiªn ®Ò ho¸ finite a. tÝnh tiªn ®Ò ho¸ h÷u h¹n axiomatizable tiªn ®Ò ho¸ ®− îc axiomatization tiªn ®Ò ho¸ axis trôc a. of abscissas trôc hoμ nh a. of a cone trôc cña mÆt nãn a. of a conic trôc cña c«nic a. of convergence trôc héi tô a. of coordinate trôc to¹ ®é a. of a curvanture trôc chÝnh khóc a. of cylinder trôc cña h×nh trô a. of homology trôc thÊu x¹ a. of linear complex trôc cña mí tuyÕn tÝnh a. of ordinate trôc tung a. of a pencil of plane trôc cña mét chïm mÆt ph¼ng a. of perspectivity trôc phèi c¶nh a. of projection trôc chiÕu a. of a quadric trôc cña mét qua®ric a. of revolution trôc trßn xoay

a. of symmetry trôc ®èi xøng binary a. trôc nhÞ nguyªn circular a. ®− êng trßn trôc conjugate a. of a hyperbola trôc ¶o cña hipebon 26 coordinate a. tr− cô to¹ ®é crystallograpphic a. trôc tinh thÓ electric a. trôc ®iÖn focal a. trôc tiªu homothetic a. trôc vÞ tù imaginary a. trôc ¶o longitudinal a. trôc däc majorr a. of an ellipse [trôc lín, trôc chÝnh] cña elip monor a. of an ellipse trôc nhá cña elip moving a. trôc ®éng neutral a. trôc trung hoμ number a. trôc sè optic a. quang trôc polar a. trôc cùc principal a. trôc chÝnh principal a. of inertia trôc qu¸n tÝnh chÝnh radical a. trôc ®¼ng ph−¬ng real a. trôc thùc semi-transverse a. trôc nöa xuyªn transverse a. trôc thùc, trôc ngang, trôc xuyªn (cña hipebon) vertical a. trôc th¼ng ®øng axle trôc instantaneous a. trôc tøc thêi axonometry trôc l− îng häc azimith gãc cùc; tv. ®é ph−¬ng vÞ azimuthal (thuéc) gãc cùc; ®é ph−¬ng vÞ 27

B
back l−ng; c¸i nÒn // ë ®»ng sau; theo h−íng ng−îc l¹i calling b. tk.trë vÒ, tr¶ l¹i back-action ph¶n t¸c dông, t¸c dông ng−îc back ward ë phÝa sau // theo h−íng ng−îc l¹i balance c¸i c©n; sù c©n b»ng; qu¶ l¾c ®ång hå; ®èi träng: kt.c¸n c©n thanh to¸n dynamic b. c©n ®éng lùc spring b. c©n lß xo static b. c©n tÜnh häc

torsion b vl. c©n xo¾n balanced ®− îc c©n b»ng balayage sù quyÕt ball qu¶ bãng, qu¶ cÇu, h×nh cÇu ball and socket kü. b¶n lÒ h×nh cÇu ball-bearing æ bi ballistic x¹ kÝch ballistics khoa x¹ kÝch exterior b. khoa x¹ kÝch ngoμ i interior b. khoa x¹ kÝch trong band d¶i b¨ng bã b. of semigroup bã nöa nhãm base c¬ së, nÒn, ®¸y, c¬ sè b. of point c¬ së t¹i mét ®iÓm b. of cone ®¸y cña h×nh nãn b. of logarithm c¬ sè cña loga b. of triangle ®¸y tam gi¸c countable b. c¬ së ®Õm ®−îc difference b. c¬ së sai ph©n equivalent b. c¬ së t−¬ng ®− ¬ng neighbourhood b. gt. c¬ së l©n cËn proper b. gt. c¬ së riªng basic c¬ së, cèt yÕu 28 basis c¬ së b. of intergers c¬ së cña hÖ ®Õm absolute b. gt. c¬ së tuyÖt ®èi intergity a. c¬ së nguyªn orthogonal b. c¬ së thùc giao transcendental b. ®s. c¬ së siªu viÖt unitary b. c¬ së [unita ®¬n nguyªn] batch mét nhãm, mét to¸n, mét mÎ batching ®×nh liÒu l−îng battery bé, bé pin, bé ¾c quy beam dÇm; tia (s¸ng) chïm (s¸ng) b. on elastic foundation dÇn trªn nÒn ®μ n håi b. on elastic support dÇn trªn gèi ®μ n håi compuond b. dÇm ghÐp conjugate b. dÇm liªn hîp continuos b. dÇm nhiÒu nhÞp, dÇmliªn tôc electron b. tia ®iÖn tö, chïm electron fixed b. dÇm cè ®Þnh

floor b. dÇm ngang hinged b. dÇm tiÕt hîp lattice b. dÇm m¹ng, dÇm thμ nh phÇn narrow b. mt. chïm hÑp scanning b. tia quÐt bearing chç tùa, ®iÓm tùa; gãc ph−¬ng vÞ compass b. gãc ph−¬ng vÞ ®Þa bμ n radial b. æ trôc h−íng t©m beat ph¸ch become trë nªn bigin b¾t ®Çu biginning sù b¾t ®Çu behaviour d¸ng ®iÖu; c¸ch xö lý, chÕ ®é asymptoic(al) b.gt. d¸ng ®iÖu tiÖm cËn boundary b. d¸ng ®iÖu ë biªn 29 expectation b. xs. d¸ng ®iÖu trung b×nh goal-seeking b.xib. d¸ng ®iÖu h− íng ®Ých linear b. d¸ng ®iÖu tuyÕn tÝnh transient b. chÕ ®é chuyÓn tiÕp behavioural (thuéc) d¸ng ®iÖu bell-shaped h×nh qu¶ chu«ng beft ®íi ®ai confidence b. ®íi tin cËy belong thuéc vÒ below d−íi bend uèn cong bending sù uèn pure b. sù uèn thuÇn tuý (cña dÇm) benifit quyÒn lîi, lîi Ých; kt. l·i insurance b. kt (tiÒn) trî cÊp b¶o hiÓm best tèt nhÊt, tèi −u bet trch. ®¸nh cuéc beta bªta (β ); sao bªta cña mét chßm sao betting sù ®¸nh cuéc between gi÷a bevel nghiªng; gãc nghiªng bi-additive song céng tÝnh biaffine song afin bias tk. ®é chªnh lÖch, sai sè hÖ thèng rêi, dÞch chuyÓn downwarrd b. tk. chÖch xuèng d−íi, chÖch thÊp ®i grid b. sù dÞch chuyÓn l−íi

bias inherent b. tk ®é chÖch kh«ng khö ®−îc interviewer b. tk. ®é chÖch phñ quan (®é chÖch cña kÕt qu¶ ®iÒu tra do chñ quan ng− êi ®iÒu tra g©y ra) upward b. tk chÖch lªn trªn, chÖch lªn cao weight b. ®é chÖch träng l−îng (®é chÖch do gi¶m träng l− îng sai g©y ra) biased tk. chÖch; kh«ng ®èi xøng 30 biaxial l−ìng trôc, song trôc bicategory song ph¹m trï bicharacteristic song ®Æc tr− ng bicompact song comp¨c bicompactification song comp¨c ho¸ bicompactum song comp¨c bicomplex song phøc biconvex hai phÝa lçi bicylinder song trô bidirectional hai chiÒu, thuËn nghÞch bidual song ®èi ngÉu biennial hai n¨m mét bieqiuvalence song t− ¬ng ®−¬ng bifactorial hai nh©n tè bifecnode song flecn«t bifunctor song hμ m tö, hai tö hai ng«i bifurcate t¸ch ®«i chia nh¸nh bifurcation sù t¸ch ®«i, sù chia nh¸nh bigenus gièng kÐp bigrade song cÊp biharmonic song ®iÒu hoμ biholomorphic song chØnh h×nh bijection song ¸nh bilateral hai bªn, hai phÝa bilinear song tuyÕn tÝnh bill kt. ng©n phiÕu; ho¸ ®¬n b. of exchange ng©n phiÕu trao ®æi billion mét ngh×n tØ (10 12) (ë Anh), (109) (ë mü) bimodal hai mèt bimodule song m«®un binariants song biÕn thøc binary nhÞ nguyªn, hai ng«i bind buéc, liªn kÕt 31

binodal (thuéc) nót kÐp binode nót kÐp b. of surface nót kÐp cña mét mÆt binomial nhÞ thøc binormal phã ph¸p tuyÕn biomathematics to¸n sinh vËt häc biometric tk. sinh tr¾c biometric tk. sinh tr¾c häc biorthogonal song trùc giao biorthogonalization sù song trùc giao ho¸ biostatistÝe thèng kª sinh vËt häc bipart hai tÇng bipartite hai phÇn, hai nh¸nh bipolar l− ìng cùc biquadratic trïng ph−¬ng biquaternion song qua - tenion bØational song h÷u tû birectangular cã hai gãc vu«ng biregular song chÝnh quy bisecant song c¸t tuyÕn bisect chia ®«i bisection sù chia ®«i bisector ph©n gi¸c b. of an angleph©n gi¸c (cña mét gãc) external b. ph©n gi¸c ngoμ i internal b. ph©n gi¸c trong perpendicular b. ®− êng trung trùc bisectrix ph©n gi¸c biserial hai chuçi bistable song æn ®Þnh bisymmetric song ®èi xøng bit bit (®¬n vÞ th«ng tin) sè nhÞ ph©n bitangent l−ìng tiÕp (tiÕp xóc t¹i hai ®iÓm) 32 biunique mét ®èi mét bivariate tk. hai chiÒu bivector song vect¬ black ®en blackbroad b¶ng ®en blank chç trèng blink vl. mμ ng ch¾n block khèi, ®èng, kÕt cÊu

buiding b. c¬; khèi x©y dùng; mt. khèi tiªu chuÈn incomplete b. tk. khèi khuyÕt linked b.s c¸c khèi giao nhau ramdomized b. khèi ngÉu nhiªn blocking c¶n boad mt. b¶ng, bμ n calculating b. mt. bμ n tÝnh computer b. bμ n tÝnh control b. b¶ng kiÓm tra distributing b. b¶ng ph©n phèi instrument b. b¶ng dông cô key b. bμ n phÝm, b¶ng ®iÒu khiÓn panel b. b¶ng (danh s¸ch) dông cô plotting b. bμ n can (thiÕt kÕ) body thÓ, vËt, vËt thÓ, khèi convex b. vËt låi, thÓ låi heavenly b. thiªn thÓ multiply connected b. thÓ ®a liªn rigid b vl. vËt r¾n (tuyÖt ®èi) star b. thÓ h×nh sao bolide tv. sao b¨ng bond mèi liªn kÕt, mèi quan hÖ book s¸ch book-keeping c«ng viÖc kÕ to¸n boom tk. sù bu«n b¸n ph¸t ®¹t 33 boost t¨ng ®iÖn thÕ booster m¸y t¨ng ®iÖn thÕ border biªn, bê bore lç hæng bottle chai Klein’s b. chai Klein bottle-neck cæ chai bound biªn giíi, ranh giíi cËn b. of the error cËn cña sai sè, giíi h¹n sai sè essential upper b. cËn trªn cèt yÕu greatest lower b. cËn d−íi lín nhÊt least upper b. cËn trªn bÐ nhÊt lower b.cËn d−íi upper b. cËn trªn boundary biªn, biªn giíi, giíi h¹n b. of a chain biªn giíi cña mét d©y chuyÓn

acceptance b. giíi h¹n thu nhËn glued b. ies top. biªn bÞ d¸n homotopy b. biªn ®ång lu©n ideal b. gt. biªn lý t− ëng lower b. biªn d− íi natural b. of afuntion cËn tù nhiªn cña mét hμ m bounded bÞ chÆn almost b. hÇu bÞ chÆn essentially b. gt. bÞ chÆn thùc sù, bÞ chÆn cèt yÕu, bÞ chÆn hÇu kh¾p n¬i totally b. hoμ n toμ n bÞ chÆn uniformyli b. bÞ chÆn ®Òu boundedly bÞ chÆn boundedness sù bÞ chÆn, tÝnh bÞ chÆn b. of solution tÝnh bÞ chÆn cña lêi gi¶i boundless kh«ng bÞ chÆn box hép brachistochrone ®−êng ®o¶n thêi 34 bracket dÊu ngoÆc curly b. dÊu ngoÆc {} round b. dÊu ngoÆc ( ) square b. dÊu ngoÆc [ ] braid top. bÖn, tÕt brain bé ãc; trÝ tuÖ; trÝ lùc artificial b. ãc nh©n t¹o electronic b. ãc ®iÖn tö branch nh¸nh, cμ nh b. of a curve nh¸nh cña mét ®−êng cong b. es of knownledge c¸c ngμ nh tri thøc, c¸c ngμ nh khoa häc analytic b. nh¸nh gi¶i tÝch linear b. nh¸nh tuyÕn tÝnh positive b. nh¸nh d−¬ng principal b. nh¸nh chÝnh branched ®− îc chia nh¸nh breadth chiÒu réng break lμ m vì, ®øt, dêi ra b. off ng¾t breakkable [vì, ®øt, rêi] ra ®− îc breaking sù vì, sù ®øt, sù rêi ra b. of waves sùvì sãng breed sinh, sinh ra, sinh s«i brevity tÝnh ng¾n gän

broad réng broken bÞ [vâ, g·y, gÊp] bridge kü. cÇu suspension b. kü. cÇu treo bridging in addittion phÐp nhí trong phÐp céng brightness vl. sù s¸ng chãi buckle uèn cong l¹i budget kt. ng©n s¸ch buffer mt. bé phËn nhí trung gian 35 build x©y dùng, thiÕt kÕ build-in mt. ®· l¾p r¸p bulk mí, khèi; phÇn chÝnh ®¹i bé phËn bunch chïm, nhãm, bã bundle chïm, mí, bã; top. kh«ng gian ph©n thí b. of cireles chïm ®−êng trßn b. of coefficients chïm hÖ sè b. of conis chïm c«nic b. of lines (rays) chïm ®− êng th¼ng b. of planes chïm mÆt ph¼ng b. of quadrics chïm qua®ric b. of spheres chïm mÆt cÇu fibre b. kh«ng gian ph©n thí chÝnh principal fibre b. top. kh«ng gian ph©n thí chÝnh simple b. chïm ®¬n, ph©n thí ®¬n sphere b. chïm mÆt cÇu tangent b. chïm tiÕp tuyÕn tensorr b. chïm tenx¬ burner bé phËn ch¸y bus xe common b. mt. vμ nh xe chung number transfer b. mt. xe truyÒn sè; b¸nh truyÒn sè pulse b. mt. xe xung l− îng storage-in b. mt. xe vμ o cña bé nhí bisiness c«ng viÖc; kinh doanh th−¬ng m¹i button nót bÊm, c¸i khuy push b. nót bÊm ®Èy reset b. nót bËt l¹i start b. mt. nót bÊm khëi ®éng stop b. mt. nót dõng buy kt. mua buyer kt. ng− êi mua

36 by b»ng, bëi b. formula b»ng c«ng thøc. b. nomeans kh«ng cã c¸ch nμ o, kh«ng khi nμ o, b. virtue of v×, do, theo bypass ®i vßng quanh 37

C
cable c¬, d©y c¸p suspension c. d©y c¸p treo cactoid top. cactoit calculability tÝnh, chÊt tÝnh ®− îc effective c. log. tÝnh chÊt, tÝnh ®− îc hiÖu qu¶ calculagraph m¸y ®Õm thêi gian calculate tÝnh to¸n calculation sù tÝnh to¸n, phÐp tÝnh automatic c. tÝnh to¸n tù ®éng fixed point c. tÝnh to¸n víi dÊu phÈy cè ®Þnh floating point c. tÝnh to¸n víi dÊy phÈy di ®éng graphic (al) c. phÐp tÝnh ®å thÞ non-numerical c.s tÝnh to¸n kh«ng b»ng sè numerical c.s tÝnh to¸n b»ng sè calculator dông cô tÝnh to¸n. m¸y tÝnh analogue c. m¸y tÝnh t− ¬ng tù, m¸y tÝnh m« h×nh card programmed electronic c. m¸y tÝnh ®iÖn tö dïng b×a ®ôc lç desk c. m¸y tÝnh ®Ó b¶n digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè direct reading c. m¸y tÝnh ®äc trùc tiÕp disk c. bé phËn tÝnh h×nh ®Üa function c. bé phËn tÝnh hμ m sè hand c. m¸y tÝnh x¸ch tay high-speed c. m¸y tÝnh nhanh logarithmic c. m¸y tÝnh l«garit printing c. m¸y tÝnh in table c. m¸y tÝnh d¹ng b¶ng vest-pocket c. m¸y tÝnh bá tói calculus phÐp tÝnh, tÝnh to¸n c. of variations tÝnh biÕn ph©n differential c. tÝnh vi ph©n 38 differenttial and integral c. phÐp tÝnh vi tÝch ph©n functional c. phÐp tÝnh vÞ tõ high predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ cÊp cao

infinitesimal c. phÐp tÝnh c¸c v« cïng bÐ integral c. phÐp tÝnh tÝch ph©n logical c. phÐp tÝnh l«gic numerical c. tÝnh b»ng sè operational c. phÐp tÝnh to¸n tö predicate c. phÐp tÝnh vÞ tõ propositional c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò restricted predicate c. phÐp tÝnh hÑp c¸c vÞ tõ sentential c. phÐp tÝnh mÖnh ®Ò, phÐp tÝnh ph¸n ®o¸n calendar lÞch calibrate ®Þnh sè, x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè; chia ®é lÊy mÉu calibration sù ®Þnh cì; sù lÊy mÉu; sù chia ®é calk sao, can call gäi, gäi lμ // sù gäi incoming c. tk. tiÕng gäi vμ o caloric (thuéc) nhiÖt; chÊt nãng calorie calo cam c¬. cam, ®Üa lÖch trôc cam-follower c¬. bé phËn theo dâi cam cam-shaft c¬. trôc cam; trôc ph©n phèi canal èng cancel gi¶n − íc (ph©n phèi), g¹ch bá c. out triÖt tiªu l·n nhau, gi¶n −íc cancellable gi¶n −íc ®−îc cancellation sù gi¶n − íc; sù triÖt tiªu nhau candle-power lùc ¸nh s¸ng canonical chÝnh t¾c cantilever c¬. dÇm ch×a, c«ngxon, gi¸ ®ì cap mò; ngßi thuèc næ speracal c. hh. cÇu ph©n cap-product tÝch Witny 39 capacitanci ®iÖn dung capacitor c¸i tô (®iÖn); b×nh ng−ng h¬i capacity dung l− îng, dung tÝch, n¨ng lùc, c«ng suÊt, kh¶ n¨ng, kh¶ n¨ng th«ng qua bearing c. t¶i dung channel c. kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh digit c. mt. dung l−îng ch÷ sè firm c. kt. lùc l−îng cña mét h·ng flow c. kh¶ n¨ng th«ng qua heat c. nhiÖt dung information c. dung l− îng th«ng tin

logarithmic c. gt. dung l−îng l«garit memory c. dung l−îng bé nhí production c. kh¶ n¨ng s¶n xuÊt regulator c. c«ng suÊt cña c¸i ®iÒu hμ nh thermal c. vl. nhiÖt dung traffic c. kh¶ n¨ng vËn chuyÓn capital kt. vèn, t− b¶n // chÝnh, quan träng circulating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, t− b¶n l−u th«ng fixed c. kt. vèn c¬ b¶n, vèn cè ®inh floating c. kt. vèn lu©n chuyÓn, vèn t− b¶n l−u th«ng working c. kt. vèn lu©n chuyÓn capture sù b¾t card mt. tÊm b×a, phiÕu tÝnh cã lç; b¶ng; trch. qu©n bμ i correetion c. b¶ng söa ch÷a plain c. trch. qu©n bμ i c«ng khai punched c. b×a ®ôc lç test c. phiÕu kiÓm tra trump c. quana bμ i th¾ng cardinal c¬ b¶n, chÝnh cardinality b¶n sè; lùc l−îng cardioid ®−êng hÝnh tim (®å thÞ r=a (1-cos)) carriage mt. bμ n tr− ît (cña m¸y tÝnh trªn bμ n); xe (löa, ngùa) 40 accumulator c. mt. xe tÝch lòy [bμ n, con] tr− ît tÝch luü movable c. mt. [bμ n tr− ît, xe tr− ît] ®éng carier gi¸ (mang) carry mt. sè mang sang hμ ng tiÕp theo, sù chuyÓn sang // mang sang accumulative c. sè mang sang ®−îc tÝch luü delayed c. sù mang sang trÔ double c. sù mang sang kÐp end around c. ho¸n vÞ vßng quanh negative c. sù mang sang ©m previous c. sù mang sang tr− íc (tõ hμ ng tr− íc) simultaneous c. mt. sù mang sang ®ång thêi single c. mt. sù mang sang ®¬n lÎ successive c. ies mt. sù mang sang liªn tiÕp undesirable c. mt. sù mang sang kh«ng mong muèn cartessian (thuéc) §Ò c¸c cartography m«n b¶n ®å cascade tÇng, cÊp case tr−êng hîp in c. trong tr−êng hîp degenerate c. tr− êng hîp suy biÕn

general c. tr− êng hîp tæng qu¸t, tr− êng hîp chung limiting c. tr− êng hîp giíi h¹n limit-point c. gt. tr− êng hîp ®iÓm giíi h¹n ordinary c. tr− êng hîp th«ng th− êng particularr c. tr− êng hîp [riªng, ®Æc biÖt] special c. tr− êng hîp ®Æc biÖt cash kt. tiÒn mÆt cast nÐm, qu¨ng casting out ph− ¬ng ph¸p thö tÝnh (nh©n hay céng) catalogue môc lôc library c. th− c môc categorical (thuéc) ph¹m trï category ph¹m trï, h¹ng môc c. of sets ph¹m trï tËp hîp 41 Abelian c. ph¹m trô Aben abstract c. ph¹m trï trõu t−îng additive c. ph¹m trï céng tÝnh cocomplete c. ph¹m trï ®èi ®Çy ®ñ colocally c. ph¹m trï ®Þa ph− ¬ng complete c. ph¹m trï ®Çy ®ñ conormal c. ph¹m trï ®èi chuÈn t¾c dual c. ph¹m trï ®èi ngÉu exact c. ph¹m trï khíp marginal c.tk. tÇn suÊt kh«ng ®iÒu kiÖn (cña mét dÊu hiÖu nμ o ®ã) normal c. ph¹m trï chuÈn t¾c opposite c. ph¹m trï ®èi catenary d©y xÝch, d©y chuyÒn, ®−êng d©y chuyÒn hydrrostatic c. ®−êng d©y xÝch thuû tÜnh hyperbolic c. ®− êng d©y xÝch hipebolic parabolic c. ®−¬ng d©y xÝch parabolic spherical c. ®−êng d©y xÝch cÇu two-based c. ®− ¬ng d©y xÝch hai ®¸y catenoid mÆt catinoit cathode vl. cat«t, ©m cùc coated c. cat«t phñ, ©m cùc phñ hot c. ©m cùc nãng (trogn ®Ìn) causal (thuéc) nguyªn nh©n; nh©n qu¶ causality vl. tÝnh nh©n qu¶ cause nguyªn nh©n, lý do vl. nh©n qu¶ assibnable sc. tk. nguyªn nh©n kh«ng ngÉu nhiªn chance c. nguyªn nh©n ngÉu nhiªn

causeless kh«ng cã nguyªn nh©n cavitation sù sinh lç hæng cavity c¸i hèc, lç hæng toroidal a. lç hæng h×nh xuyÕn celestial (thuéc) vò trô, trêi cell tÕ bμ o; «, ng¨n (m¸y tÝnh); khèi 42 binary c. « nhÞ ph©n degenerate c. ng¨n suy biÕn storage c. ng¨n nhí, ng¨n l− u tr÷ cellular (thuéc) tÕ bμ o cellule m¾t, «, tÕ bμ o (nhá) censor tk. lμ m thiÕu; nh©n viªn kiÓm duyÖt censorred tk. bÞ thiÕu; ®· kiÓm duyÖt cent mét tr¨m per c. phÇn tr¨m (%) center (centre) trung t©m // ®Æt vμ o t©m c. of a bundle t©m cña mét chïm c. of buyoancy t©m næi c. of s cirele t©m vßng trßn c. of compresssion t©m nÐn c. of a conic t©m cña mét c«nic c. of curvature t©m cong c. of figure t©m mét h×nh c. of flexure t©m uèn c. of gravity träng t©m c. of a group t©m cña mét nhãm c. of homology t©m thÊu x¹ c. of inversion t©m nghÞch ®¶o c. of isologue t©m ®èi väng c. of mass t©m khèi c. of mean distance t©m kho¶ng c¸ch trung b×nh c. of moment t©m m«men c. of oscillation t©m dao ®éng c. of a pencil t©m mét bã c. of percussion t©m kÝch ®éng c. of perspectivity t©m phèi c¶nh c. of projection t©m chiÕu c. of a quadratic complex t©m mét mí bËc hai c. of a quadric t©m mét quadric c. of a range t©m cña mét miÒn biÕn thiªn 43 c. of similarity t©m ®ång d¹ng

c. of sphere t©m h×nh cÇu c. of surface t©m cña mÆt c. of suspension t©m treo c. of twist t©m xo¾n aerodynamic c. t©m ¸p computation c. trung t©m tÝnh to¸n elastic c. t©m dμ n håi harmonic c. t©m ®iÒu hoμ instantaneous c. t©m tøc thêi median c. tk t©m [trung vÞ; me®ian] radical c. t©m ®¼ng ph−¬ng ray c. t©m vÞ tù shear c. t©m tr− ît, t©m c¾t centesimal b¸ch ph©n centile tk. b¸ch ph©n vÞ central (thuéc) trung t©m centralizer ®s. nhãm con trung t©m centric(al) trung t©m chÝnh centred cã t©m centrifugarl ly t©m centring ®−a t©m vÒ // sù ®Þnh t©m centripetal h−íng t©m centrode ®−êng t©m quay tøc thêi centroid träng t©m (cña mét h×nh hay mét vËt); pháng t©m c. of a triangle trung tuyÕn cña mét tam gi¸c curvature c. träng t©m cong (träng t©m cña ®− êng cong cã mËt ®é khèi tû lÖ víi ®é cong) cemtrum t©m c. of a group tama cña nhãm centuple gÊp phÇn tr¨m, nh©n víi mét tr¨m certain ch¾c ch¾n, ®· biÕt for a c. ch¾c ch¾n; to a c. tÊt nhiªn chain d©y xÝch, d©y chuyÒn chuçi 44 c. of syzygies ®s. xÝch [héi xung, xiziji] atternating c. d©y xÝch ®an, d©y chuyÒn ®an finite c. xs. xÝch h÷u h¹n Marcop xs. xÝch Maccèp normal c. d©y chuyÒn chuÈn t¾c reducible c. ®s. d©y chuyÒn kh¶ quy smallest c. top. d©y chuyÒn nhá nhÊt chance tr− êng hîp ngÉu nhiªn, kh¶ n¨ng cã thÓ; c¬ héi by c. ngÉu nhiªn

c. of acceptance x¸c suÊt thu nhËn change sù thay ®æi, sù biÕn ®æi // thay ®æi, biÕn ®èi the signs changesthay ®æi dÊu c. of base (basis) ®æi c¬ së; ®æi c¬ sè secular c. sù thay ®æi tr−êng kú channel èng kªnh binary c. kªnh nhÞ nguyªn, kªnh nhÞ ph©n communication c. kªnh th«ng tin correction c. kªnh hiÖu ®Ýnh, kªnh söa sai frequency c. kªnh tÇn sè noiseless c. èng kh«ng cã nhiÔu ©m, kªnh kh«ng ån open c. kªnh nhí recording c. èng ghi gi÷ signal c. èng tÝn hiÖu transmission c. kªnh truyÒn tin undellayed c. kªnh kh«ng trÔ wrong c. xib. kªnh sai chapter ch−¬ng (s¸ch) // chia thμ nh ch−¬ng character ®s. ®Æc tr− ng, ®Æc tÝnh; ®Æc sè; mt. dÊu ch÷ conjugate c. ®s. ®Æc tr− ng liªn hîp group c. ®Æc tr− ng nhãm irreducible c. tÝnh chÊt kh«ng kh¶ quy non-principal c. tÝnh kh«ng chÝnh perforator c. sè vμ dÊu hiÖu trªn phÝm m¸y ®ôc lç 45 principal c. ®Æc tr−ng chÝnh characteristic ®Æc tÝnh, ®Æc tr−ng; ®Æc tuyÕn c. of a complex ®Æc tuyÕn cña mét mí (®− êng th¼ng) c. of correspondence ®Æc tr− ng cña mét phÐp t− ¬ng øng c. of a developable ®Æc tuyÕn cña mét mÆt tr¶i ®−îc c. of a family of surfaces ®Æc tuyÕn cña mét hä mÆt c. of a field ®Æc sè cña mét tr− êng c. of logarithm phÇn ®Æc tÝnh cña l«ga complementary c. ®Æc tÝnh bï control c. ®Æc tr− ng ®iÒu chØnh, ®Æc tr− ng ®iÒu khiÓn decibellog frequency c. ®Æc tr−ng biªn tÇn l«ga delay c. ®Æc tr−ng trÔ drive c. ®Æc tr−ng biÕn ®iÖu dynamic(al) c. ®Æc tr−ng ®éng Euler c. ®Æc tr−ng ¥le exterrnal c. xib. ®Æc tr− ng ngoμ i feed back c. ®Æc tr− ng liªn hÖ ng−îc

hysteresis c. ®Æc tr− ng hiÖn t−îng trÔ idealized c. xib ®Æc tr− ng ®− îc lý t−ëng ho¸ impedance c. ®Æc tr−ng tæng trë lumped c. ®Æc tr− ng chung noise c. ®Æc tr−ng tiÕng ån no-load c. xib. ®Æc tr−ng kh«ng t¶i operating c. xib ®Æc tr− ng sö dông; tk. ®−êng ®Æc tr−ng overload c. ®Æc tr−ng qu¸ t¶i performance c. ®Æc tr− ng sö dông phase c. ®Æc tr− ng pha recovery c. ®Æc tr− ng qu¸ tr×nh chuyÓn tiÕ, ®− êng håi phôc resonance c. ®− êng céng h− ëng response c. xib. ®Æc tr− ng tÇn sè rising c. xib ®Æc tr− ng t¨ng (thªm) saturation c. ®Æc tr− ng b·o hoμ selectivuty c. ®Æc tr−ng tuyÓn lùa 46 square-law c. xib. ®Æc tr−ng b×nh ph−¬ng static(al) c. xib. ®Æc tr− ng tÜnh steady-state c. xib. ®Æc tr− ng cña chÕ ®é æn ®Þnh steep-sided c. ®Æc tr−ng cã nh¸t c¾t dùng ®øng surge c. xib. ®Æc tr− ng chuyÓn tiÕp target c. ®Æc tr− ng môc ®Ých through c. ®Æc tr−ng xuyªn qua total c. xib. ®Æc tr−ng chung transmission c. ®Æc tr− ng truyÒn ®¹t characteristically mét c¸ch ®Æc tr−ng charge sù n¹p ®iÖn; gi¸ c¶; sù chi tiªu; träng tμ i maintainance c.s kt. chi phÝ sö dông chart biÓu (®å) arithmetics c. biÓu ®å nh÷ng thay ®æi sè l− îng circular c. biÓu ®å vu«ng control c. phiÕu kiÓm tra dot c. biÓu ®ß ®iÓm double logarithmic c. b¶n ®å cã tû lÖ xÝch l«ga ë hai trôc efficiency c. biÓu ®å hiÖu suÊt, hiÖu suÊt biÓu ®å impedance c. ®å thÞ tæng trë logarithmic c. tk. biÓu ®å l«ga percentile c. tk. ®−êng ph©n phèi recorder c. b¶ng ghi, biÓu ®å ghi chase theo dâi chasing sù theo dâi

diagram c. sù theo dâi trªn biÓu ®å cheek kiÓm tra c. on accuracy kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cyele c. kiÓm tra chu tr×nh digit c. kiÓm tra ch÷ sè even-parity c. kiÓm tra tÝnh ch½n odd-even c. mt. kiÓm tra tÝnh ch½n - lÎ parity c. kiÓm tra tÝnh ch½n lÎ checker thiÕt bÞ thö; ng−êi kiÓm tra 47 cheeking sù kiÓm tra c. by resubstitution kiÓm tra b»ng c¸ch thÕ (vμ o ph−¬ng tr×nh lóc ®Çu) chequers trch. trß ch¬i cê (t©y) chess trch cê chief chÝnh, c¬ b¶n choise sù chän choose lùa chän chord d©y cung, d©y tr− ¬ng c. of contact d·y tiÕp xóc bifocal c. of a quadric d©y song tiªu cña mét quadric focal c. d©y tiªu upplemental c.s d©y cung bï chromatic s¾c sai chromation tÝnh s¾c sai cinq(ue) trch. qu©n bμ i n¨m cipher sè kh«ng; ký hiÖu ch÷ sè, mμ // lËp m·, tÝnh b»ng ch÷ sè cirele vßng trßn, ®− êng trßn, h×nh trßn c. at infinity vßng ë v« tËn, imaginary c. at infinity vßng ¶o ë v« tËn c. of convergence h×nh trßn héi tô c. of curvature ®−êng trong chÝnh khóc c. of declination vßng lÖch c. of influence vßng ¶nh h−ëng c. of inversion vßng trßn nghÞch ®¶o c. of permutation chu tr×nh ho¸n vÞ asymptotic c. ®−êng trßn tiÑm cËn circumscribed c. vßng trßn ngo¹i tiÕp coaxial c.s vßng trßn ®ång trôc concentric c.s vßng trßn ®ång t©m critical c. vßng trßn tíi h¹n director c. ®− êng trßn chi ph−¬ng eccentric c.s of an ellipse vßng t©m sai cña elip escribed c. (of a triangle) vßng trßn bμ ng tiÕp (cña mét tam gi¸c) externally tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc ngoμ i

48 focal c. vßng trßn tiªu generating c. ®− êng trßn sinh great c. vßng trßn lín (cña h×nh cÇu) horizontal c. vßng ch©n trêi imaginary c. vßng ¶o impedance c. vßng tæng trë inscribed c. (of a triangle) vßng trßn néi tiÕp (mét tam gi¸c) limit c. ®− êng giíi h¹n (trong h×nh häc L«batrepxki) nine-point c. vßng trßn chÝn ®iÓm (cña mét tam gi¸c) non-degenerate c. vßng trßn kh«ng suy biÕn null c. vßng ®iÓm oriented c. vßng trßn ®Þnh h− íng orthogonal c.s vßng trßn trùc giao osculating c. vßng trßn mËt tiÕp parallel c. hh. ®− êng trßn vÜ tuyÕn proper c. vßng trßn [th«ng th− êng, thËt sù] radical c. vßng trßn ®¼ng ph− ¬ng small c. vßng trßn bÐ (cña h×nh cÇu) simple c. vßng trßn ®¬n tangent c.s c¸c vßng trßn tiÕp xóc transit c. tv. vßng kinh tuyÕn vertical c. hh. vßng kinh tuyÕn virtual c. chu tr×nh ¶o, vßng trßn ¶o circuit mt. m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®å, chu tr×nh add c. m¹ch lÊy tæng, m¹ch céng “and” c. m¹ch “ vμ ” analogous c. m¹ch t−¬ng tù anticoincidence c. m¹ch rÏ antihunt (ing) c. s¬ ®å chèng dao ®éng, so ®å lμ m æn ®Þnh arithmetical c. m¹ch sè häc astable c. m¹ch tù dao ®éng averaging c. m¹ch lÊy trung b×nh basic c. m¹ch s¬ së 49 brocken c. m¹ch g·y commutation c. m¹ch chuyÓn, m¹ch ®æi compound c.s m¹ch ®a hîp decoding c. s¬ ®å gi¶i m· delay c. m¹ch lμ m trÔ differentiating c. chu tuyÕn lÊy vi ph©n diode logical c. s¬ ®å l«gic ®i«t

discriminator c. s¬ ®å m¸y ph©n biÖt display c. s¬ ®å b¸o hiÖu divide-by-two c. s¬ ®å chia ®«i (1:2) doubling c. m¹ch t¨ng ®«i drive c. s¬ ®å ®ång bé ho¸ dual c. s¬ ®å ®èi ngÉu efficient c. s¬ ®å hiÖu dông electric c. m¹ch ®iÖn energizing c. m¹ch kÝch thÝch equivalent c. m¹ch t−¬ng ®− ¬ng error correction c. m¹ch söa sai error indicating c. m¹ch ph¸t hiÖn sai, m¹ch chØ ®é sai exciting c. m¹ch kÝch thÝch feedback c. s¬ ®å liªn hÖ forward c. s¬ ®å t¸c dông th¼ng grid c.m¹ch l−íi guard c. s¬ ®å b¶o vÖ halving c. s¬ ®å chia ®«i high-frequency c. m¹ch cao tÇn hold c. m¹ch cè ®Þnh, m¹ch chÆn impulse c. m¹ch xung incomplete c. m¹ch kh«ng ®ãng inverter c. m¹ch nghÞch ®¶o linearity c. m¹ch tuyÕn tÝnh ho¸ logical c. m¹ch l«gic low-order add c. m¹ch céng hμ ng thÊp 50 made c. m¹ch ®ãng marking c. m¹ch ®¸nh dÊu measuring c. m¹ch ®o memory c. m¹ch nhí metering c. m¹ch ®o mixing c. m¹ch hçn hîp modulator c. m¹ch ®iÒu phøc monitoring c. m¹ch æn ®Þnh ®¬n (cã nh÷ng tr¹ng th¸i æn ®Þnh vμ tùa æn ®Þnh) multiple c. m¹ch héi multiple output c. m¹ch nhiÒu lèi ra multi-stage c. m¹ch nhiÒu b− íc network c. l− íi m¹ch phøc t¹p, m¹ch rÏ nh¸nh “not” c. m¹ch “ kh«ng” open c. m¹ch më

oscillating c. m¹ch dao ®éng output c. m¹ch ra parasitic c. m¹ch nhiÔu lo¹n passive c. xib. m¹ch bÞ ®éng phantom c. m¹ch ma power c.m¹ch lùc primary c. m¹ch s¬ cÊp printed c. s¬ ®å in protection c. s¬ ®å b¶o vÖ, m¹ch b¶o vÖ pulse discrimination c. m¹ch ph©n biÖt xung pulse memory c. m¹ch nhí xung reducible c.s m¹ch kh¶ quy redundant c. m¹ch d− , m¹ch kÐp reset c. m¹ch phôc håi rewriting c. m¹ch ghi l¹i sampling c. s¬ ®å t¸c dông ®øt ®o¹n scaling c. m¹ch ®Õm gép secondary c. m¹ch thø cÊp 51 sequenti al c. s¬ ®å tr×nh tù c¸c phÐp tÝnh shift c. s¬ ®å tr− ît smoothing c. m¹ch läc tr¬n, m¹ch san b»ng squaring c. s¬ ®å h×nh thμ nh c¸c xung vu«ng gãc stabilizing c. chu tuyÕn æn ®Þnh stamped c. s¬ ®å dËp subtraction c. m¹ch trõ sweep c. khèi quÐt, m¹ch quÐt switching c. [s¬ ®å ng¾t, s¬ ®å ®¶o] m¹ch symbolic(al) c. m¹ch ký hiÖu symmetric(al) c. s¬ ®å ®èi xøng synchronizing c. m¹ch ®ång bé ho¸ test c. m¹ch kiÓm tra times c. s¬ ®å ®Þnh thêi gian typical c. s¬ ®å ®iÓn h×nh circuital (thuéc) m¹ch, chu tuyÕn, s¬ ®å circulant (thuéc) ®− êng trßn, vßng trßn, vßng quanh circulary trßn, cã h×nh trßn circulate tuÇn hoμ n, ®i vßng quanh chu tr×nh circulation gt. l− u sè, l−u th«ng; sù tuÇn hoμ n, sù l−u truyÒn goods c.kt. sù l− u chuyÓn hμ ng ho¸ circum chung quanh, vßng quanh circumcentre t©m vßng trßn ngo¹i tiÕp

circumcirele vßng trßn ngo¹i tiÕp circumference ®−êng trßn, chu vi vßng trßn c. of a sphere ®−êng trßn lín (cña h×nh cÇu) circumflex dÊu mò circumsphere mÆt cÇu ngo¹i tiÕp cissoid xix«it (®å thÞ cña y 2(2x-x)=x3) clamp mãc s¾t, bμ n kÑp, c¸i kÑp, c¸i gi÷ clamping sù gi÷ cè ®Þnh clan clan (nöa nhãm compac (vμ ) liªn th«ng Hauxdop) class líp 52 c. of a congruence líp cña mét ®oμ n c. of conjugate elements líp c¸c phÇn tö liªn hîp c. of a nilpotent group líp cña mét nhãm luü linh additive c.s líp diviz¬ canonical c. líp chÝnh t¾c complete c. tk. líp ®Çy ®ñ conjugate c.s ®s. c¸c líp liªn hîp density c. líp mËt ®é, líp trï mËt differential c. líp vi ph©n divior c. líp c¸c sè chia líp diviz¬ empty c. líp trèng equivalence c.s c¸c líp t− ¬ng ®−¬ng hereditary c. líp di truyÒn homology c. líp ®ång ®Òu lower c. líp d−íi negaitive sense c. líp cã h−íng t©m non-null c. líp kh¸c kh«ng null c. líp kh«ng selected c. líp truyÒn, líp chän läc split c. ®s. líp t¸ch unit c. líp ®¬n vÞ void c. líp trèng classic cæ ®iÓn classical (thuéc) cæ ®iÓn classification tk. sù ph©n lo¹i, sù ph©n líp, sù ph©n h¹ng attributive c. sù ph©n theo thuéc tÝnh automatic c. sù ph©n lo¹i tù ®éng manifold c. sù ph©n theo nhiÒu dÊu hiÖu marginal c. sù ph©n lo¹i biªn duyªn one-way c. sù ph©n lo¹i theo mét dÊu hiÖu two-way c. sù ph©n lo¹i theo hai dÊu hiÖu

classify ph©n lo¹i, ph©n líp, ph©n h¹ng clear lμ m s¹ch, xo¸ bá (ë m¸y tÝnh) 53 clearance sù lμ m s¹ch, sù xo¸ bá (ë m¸y tÝnh) cleavable t¸ch ®−îc, chia ra ®−îc cleave t¸c ra, chia ra clock ®ång hå; s¬ ®å ®ång bé ho¸ master c. mt. s¬ ®å ®ång bé ho¸ chÝnh clockwise theo chiÒu kim ®ång hå closed ®ãng, kÝn absolutely c. ®ãng tuyÖt ®èi algebraically c. ®ãng ®¹i sè mutiplicatively c. ®ãng ®èi víi phÐp nh©n closeness tÝnh chÝnh x¸c, sù gÇn closure c¸i bao ®ãng integral c. bao ®ãng nguyªn ordered c. bao ®ãng ®−îc s¾p clothe phñ, mÆc clothing sù phñ c. of surface sù phñ bÒ mÆt clothoid clotoit, ®−êng xo¾n èc Coãcnu cluster tÝch luü; tËp hîp thμ nh nhãm, nhãm theo tæ // nhãm, chïm star c. chïm sao ultimate c. tk. chïm cuèi cïng clutch sù n¾m; kü. r¨ng vÈu cnoidal(way) sãng knoit coalition sù liªn minh, sù hîp t¸c coalitional liªn minh, hîp t¸c coarse th« coarseness tÝnh th« c. of grouping tÝnh th« khi nhãm coat phñ, bäc // líp ngoμ i coated ®− îc phñ coaxial ®ång trôc coboundary ®èi biªn, ®èi bê cocategory ®èi ph¹m trï 54 cochain top ®«i xÝch coconnected ®èi liªn quan cocycle ®èi chu tr×nh code mt; xib. m·, ch÷ sè; tÝn hiÖu // lËp m· address c. m· ®Þa chØ

amplitude c. m· biªn ®é aythemtication c. m· ®o¸n nhËn binary c. m· nhÞ ph©n brevity c. m· ng¾n gän comma-free c. m· kh«ng cã dÊu phÈy error-correcting c. m· ph¸t hiÖn sai excess-six c. m· d− s¸u five-unit c. m· n¨m hμ ng, m· n¨m gi¸ trÞ four-address c. m· bèn ®Þa chØ frequency c. m· tÇn sè ideal c. m· lý t− ëng identification c. m· ®ång nhÊt ho¸ instruction c. m· lÖnh letter c. m· b»ng ch÷ minimun redundance c. m· cã ®é d«i Ýt nhÊt multiaddress c. m· nhiÒu ®Þa chØ non-systematic c. m· kh«ng cã hÖ thèng number address c. m· cã ®Þa chØ sè numerical c. m· b»ng sè order c. m· lÖnh permutation c. m· ho¸n vÞ position c. m· vÞ trÝ pulse c. m· xung reflected c. m· ph¶n x¹ safety c. m· an toμ n self-correcting c. m· tù ch÷a, m· tù söa signal c. m· tÝn hiÖu single-address c. m· mét ®Þa chØ 55 syllable c. m· cã hÖ thèng teleprinter c. m· tªlªtip, m· ®iÖn b¸o tin timing c. m· t¹m thêi codeclination tr®. kho¶ng c¸ch cùc coded m· ho¸ coder thiÕt bÞ ghi m·; ng− êi ®¸nh m· coding sù lËp m·, sù m· ho¸ alphabietic c. sù lËp m· theo vÇn ch÷ c¸i automatic(al) c. sù m· ho¸ tù ®éng codify ®¸nh m· condimension top. sè ®èi chiÒu, sè ®èi thø nguyªn coefficient hÖ sè tk. thèng kª kh«ng thø nguyªn c. of alienation tk. . k = 1− r 2 (r lμ hÖ sè t−¬ng quan hçn t¹p)

c. of association hÖ sè liªn ®íi c. of compressibility hÖ sè nÐn c. of determination tk. hÖ sè x¸c ®Þnh (b×nh ph−¬ng cña hÖ sè t− ¬ng quan hçn t¹p) c. of diffusion hÖ sè khuyÕch t¸n c. of divergence hÖ sè ph©n kú c. of efficiency hÖ sè t¸c dông cãÝch, hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊt c. of excess tk. hÖ sè nhän c. of lift hÖ sè n©ng c. of multiple correlation tk. hÖ sè t−¬ng quan béi c. of partial corretation t. hÖ sè t−¬ng quan riªng c. of recombination hÖ sè t¸i hîp c. of regression tk. hÖ sè håi quy c. of restitution hÖ sè phôc håi c. of rotation hh. hÖ sè quay c. of varation tk. hÖ sè biÕn sai, hÖ sè biÕn ®éng absorption c. hÖ sè hót thu autocorrelation c. hÖ sè tù t− ¬ng quan binomial c. hÖ sè nhÞ thøc canonical correlation c. hÖ sè t− ¬ng quan chÝnh t¾c 56 confidence c. tk. hÖ sè tin cËy damping c. hÖ sè t¾t dÇn differentival c. gt. hÖ sè vi ph©n direction c. hÖ sè chØ ph− ¬ng elastic c. hÖ sè ®μ n håi force hÖ sè lùc incidence c. top. hÖ sè giao hç indeterminate c. hÖ sè v« ®Þnh inertia c. hÖ sè qu¸n tÝnh intersection c. chØ sè t−¬ng giao kinematic c. of viscosity hÖ sè nhít ®éng häc leading c. of polynomial hÖ sè cña sè h¹ng cao nhÊt literal c. hÖ sè ch÷ local c.s hÖ sè ®Þa ph− ¬ng mixed c. hÖ sè hçn t¹p moment c. tk. m«men non-dimÐnional c. hÖ sè kh«ng thø nguyªn partial differentical c. hÖ sè vi ph©n riªng pressure c hÖ sè ¸p lùc propulsive hÖ sè ®Èy reflection c hÖ sè ph¶n x¹

regression c. hÖ sè håi quy reliability c. tk. hÖ sè tin cËy resistance c. hÖ sè c¶n serial correlation c. tk. hÖ sè t−¬ng quan [chuçi, hμ ng lo¹t] strain-optical c. hÖ sè biÕn d¹ng quang stress-optical c. hÖ sè øng suÊt quang successive differential c. hÖ sè vi ph©n liªn tiÕp torsion c top. hÖ sè xo¾n total diferential c. hÖ sè vi ph©n toμ n phÇn transmission c. hÖ sè truyÒn ®¹t triple correlation c hÖ sè t−¬ng quan béi ba undetermined c hÖ sè bÊt ®Þnh 57 vector correlation c. hÖ sè vect¬ t− ¬ng quan (®èi víi hai ®¹i l−îng ngÉu nhiªn nhiÌu chiÒu) coerce kh¸ng; Ðp buéc; c− ìng bøc coercive vl. kh¸ng tõ; cìng bøc coerciveness tÝnh kh¸ng tõ coexistence sù cïng tån t¹i cofactor phμ n phô ®¹i sè normalized c. phÇn phô ®¹i sè chuÈn ho¸ cofibration top. sù ®èi ph©n thí cofibre ®èi ph©n thí cofinal top. cïng gèc, cïng ®u«i cofunction ®èi hμ m cogency sù hiÓn nhiªn cognet tk. hiÓn nhiªn cohnate log. gièng nhau, t−¬ng tù cogradiency ®s tÝnh hiÖp bé cograduation ®s hiÖp bé cogradiently vÒ mÆt hiÖp bé cograduation tk. sù chia ®é cïng nhau cohere kÕt hîp, dÝnh vμ o; ¨n khíp víi coherent m¹ch l¹c cohesion vl. sù kÕt hîp, sù liªn kÕt; lùc cè kÕt cohomology top. ®èi ®ång ®iÒu cubic c. ®èi ®ång ®iÒu lËp ph−¬ng vector c ®èi ®ång ®iÒu vect¬ cohomotopy ®èi ®ång lu©n coideal ®èi i®ªan coil mt. cuén (d©y) induction c. cuén c¶m øng

coimage ®s ®èi ¶nh coin tiÒn b»ng kim lo¹i, ®ång tiÒn biased c. ®ång tiÒn kh«ng ®èi xøng coincide trïng nhau 58 coincidence sù trïng coincident trïng nhau coinitial top. cïng ®Çu coition sù hîp cokernel ®s. ®èi h¹ch colatitude tv. phÇn phô vÜ ®é colimit ®èi giíi h¹n, giíi h¹n ph¶i collapse sù sôp ®æ // co, rót collapsible top. co ®−îc, rót ®−îc collator mt. m¸y so (cho b×a cã lç), thiÕt bÞ so s¸nh collect thu thËp, cãp nhÆt collection sù thu hót, sù tËp hîp, tËp hîp Abelian c. [hÖ, tËp hîp] Aben collective tËp thÓ, tËp hîp collectively mét c¸ch tËp thÓ collide va ch¹m; ®èi lËp colligate tk. liªn quan, liªn hÖ colligation tk. møc ®é liªn hÑ gi÷a c¸c dÊu hiÖu collinear céng tuyÕn collinearity tÝnh céng tuyÕn collineation phÐp céng tuyÕn opposite c. in space phÐp céng tuyÕn ph¶n h−íng trong kh«ng gian affine c. phÐp céng tuyÕn afin elliptic c. phÐp céng tuyÕn eliptic hyperbolic c. phÐp céng tuyÕn hipebolic non-singular c. phÐp céng tuyÕn kh«ng kú dÞ periodic c. phÐp céng tuyÕn tuÇn hoμ n singular c. phÐp céng tuyÕn kú dÞ collision sù va ch¹m double c. va ch¹m kÐp collocate s¾p xÕp collocation sù s¾p xÕp cologarithm c«l«ga 59 color, colour mμ u, sù t« mμ u colourable top. t« mμ u ®− îc column cét

cheek c. cét kiÓm tra table c. cét cña b¶ng terminal c. cét cuèi cïng column-vecto vect¬ cét comaximal ®s. ®ång cùc ®¹i combination sù tæ hîp, sù phèi hîp c. of observation tk. tæ hîp ®o ng¾n c. of n things r at a time tk. tæ hîp chËp r trong n phÇn tö code c. mt. tæ hîp m· control c. tæ hîp ®iÒu khiÓn linear c. tæ hîp tuyÕn tÝnh switch c. tæ hîp ng¾t combinatorial (thuéc) tæ hîp combinatorics to¸n häc tæ hîp combinatory tæ hîp combine tæ hîp l¹i, kÕt hîp combined ®− îc tæ hîp, hçn hîp, hîp phÇn combustion sù ch¸y, sù ®èt ch¸y comet tv. sao chæi comitant hh. comitan comma dÊy phÈy inverted c. dÊu ngoÆc kÐp (“ ” ) command xib. lÖnh // lÖnh, ®iÒu khiÓn control c. lÖnh ®iÒu khiÓn stereotyped c. lÖnh tiªu chuÈn transfer c. lÖnh truyÒn unnumbered c. lÖnh kh«ng ®¸nh sè commensurability tÝnh th«ng −íc critical c. tÝnh th«ng −íc tíi h¹n commensurable th«ng −íc 60 commerce kt. th−¬ng m¹i commercial kt. (thuéc) th− ¬ng m¹i commission kt. tiÒn hoa hång commodity kt. hμ ng ho¸ common chung, th− êng communality tk. ph−¬ng sai t−¬ng ®èi cña c¸c yÕu tè ®¬n gi¶n communicate b¸o tin truyÒn tin communication xib. th«ng tin, ph−¬ng tiÖn liªn l¹c, th«ng b¸o digital c. th«ng tin b»ng ch÷ sè oneway c. th«ng tin mét chiÒu radio c. th«ng tin v« tuyÕn

two-way c. th«ng tin hai chiÒu voice c. th«ng tin b»ng tiÕng nãi wire c. th«ng tin ®− êng d©y wireless c. th«ng tin v« tuyÕn commutability tÝnh giao ho¸n , tÝnh kh¶ to¸n commutant ®s. ho¸n tËp mutual c.®s. ho¸n tËp t−¬ng hç commutative giao ho¸n commutation ®s. sù giao ho¸n; mt. [sù ®æi, sù chuyÓn] m¹ch regular c. ®s giao ho¸n ®Òu commutator ®s. ho¸n tö , mt. c¸i chuyÓn b¸nh extended c. ho¸n tö suy réng higher c. ho¸n tö cao cÊp commute giao ho¸n chuyÓn m¹ch compact top. compac absolutely c. compac tuyÖt ®èi countably c. compac ®Õm ®− îc finitely c. hh. compac h÷u h¹n linearly c. ®s. compac tuyÕn tÝnh locally c. compac ®Þa ph− ¬ng rim c. top. compac ngo¹i vi sequentially c. compac d·y 61 compactification top. sù compac ho¸, sù më réng compac onepoint c. compac ho¸ b»ng mét ®iÓm (theo Alexan®rop) compactifi compac ho¸ compactness top. tÝnh compac weak c. tÝnh compac yÕu compactum top. compac (kh«ng gian Haux®rop compac) company kt. h·ng, c«ng ty insurance c. c«ng ty b¶o hiÓm stock c. c«ng ty cæ phÇn comparability tÝnh so s¸nh ®−îc comparable so s¸nh ®−îc purely c. ®s hoμ n toμ n so s¸nh ®− îc comparative so s¸nh comparator bé so s¸nh amplitude c. bé so s¸nh biªn ®é data c. bé so s¸nh d÷ kiÖn tape c. bé so s¸nh trªn b¨ng compare so s¸nh comparer bé so s¸nh

compararison sù so s¸nh group c. so s¸nh nhãm paired c. so s¸nh theo cÆp compass compa; ®Þa bμ n; vßng trßn, ®−êng trßn azimuth c. ®Þa bμ n ph−¬ng vÞ bearing c. ®é tõ thiªn ; trd ®Þa bμ n ph− ¬ng h−íng bow c. es (caliber c. es) compa ®o, compa cμ ng cßng, compa vÏ ®− êng trßn nhá (5-8 mm) celescial c. ®Þa bμ n thiªn v¨n compatibility tÝnh t− ¬ng thÝch compatible t−¬ng thÝch compensate bï, båi th−êng, bæ chÝnh compensation sù bï, sù båi th−êng, sù bæ chÝnh compete kt. ch¹y ®ua, c¹nh tranh, thi ®ua 62 compiler biªn so¹n complanar ®ång ph¼ng complanarity tÝnh ®ång ph¼ng complanation phÐp cÇu ph−¬ng (c¸c mÆt) complement phÇn bï // bæ sung, dïng lμ m phÇn bï c. with respect to 10 bï cho ®ñ 10 o. of an angle gãc bï, phÇn bï cña mét gãc c. of an are cung bï, phÇn bï cña mét cung c. ofan event phÇn bï cña mét biÕn cè; biÕn ®èi lËp c. of a set phÇn bï cña mét tËp hîp algebraic c. phÇn bï ®¹i sè orthogonal c. phÇn bï trùc giao complementary bï complemented ®−îc bï complete ®Çy ®ñ // lμ m cho ®Çy ®ñ, bæ sung c. of the square bæ sung cho thμ nh h×nh vu«ng conditionally c. ®Çy ®ñ cã ®iÒu kiÖn completed ®−îc bæ sung completely mét c¸ch ®Çy ®ñ [®Çy ®ñ, hoμ n toμ n] completeness log. tÝnh ®Çy ®ñ c. of axiom system tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ tiªn ®Ò c. of the system of real number tÝnh ®Çy ®ñ cña mét hÖ sè thùc functional c. tÝnh ®Çy ®ñ hμ m simple c. tÝnh ®Çy ®ñ ®¬n gi¶n completion sù bæ sung, sù lμ m cho ®Çy ®ñ; sù më réng c. of space sù bæ sung mét kh«ng gian analytic c. sù më réng gi¶i tÝch

complex hh. mí; ®s; top. phøc; phøc hîp c. in involution mí ®èi hîp c. of circles mí vßng trßn c. of curves mí ®− êng cong c. of spheres mí c¸c h×nh cÇu acyclic c. hh. mí phi xiclic; ®s. phøc phi chu tr×nh 63 algebraic c. phøc ®¹i sè augmented c. phøc ®· bæ sung bitangent linear c. mí tuyÕn tÝnh l−ìng tiÕp cell c. phøc khèi chian c. phøc xÝch colsed c. phøc ®ãng covering c. phøc phñ derived c. phøc dÉn suÊt double c. phøc kÐp dual c. phøc ®èi ngÉu geometric c. phøc h×nh häc harmonic c. mí ®iÒu hoμ infinite c. mí v« h¹n; ®s. phøc v« h¹n isomorphic c.es phøc ®¼ng cÊu linear c. mí tuyÕn tÝnh linear line c. mí ®− êng tuyÕn tÝnh locally finite c.es phøc h·u h¹n ®Þa ph−¬ng minimal c. phøc cùc tiÓu normalized standard c. phøc tiªu chuÈn chuÈn ho¸ n-tuple c. n- phøc open c. phøc më ordered chain c. phøc xÝch ®−îc s¾p osculating linear c. mí tuyÕn tÝnh mËt tiÕp quadratic c. mí bËc hai quadraitic line c. mí ®−êng bËc hai reducel chain c. phøc d©y truyÒn rót gän simplicial c. phøc ®¬n h×nh singular c. phøc kú dÞ special linear c. mí tuyÕn tÝnh ®Æc biÖt standart c. phøc tiªu chuÈn star-finite c. phøc h×nh sao h÷u h¹n tangent c. mí tiÕp xóc tetrahedral c. mí tø diÖn 64 topological c. phøc t«p«

truncated c. phøc bÞ c¾t côt complexification ®s. sù phøc ho¸ c. of Lie algebra phøc ho¸ cña ®¹i sè Li complexity [®é, tÝnh] phøc t¹p computational c. ®é phøc t¹p tÝnh to¸n compliance thuËn, hoμ hîp, sù dÔ d·i coustic c. ©m thuËn conponemt thμ nh phÇn bé phËn cÊu thμ nh c. of force thμ nh phÇn cña lùc c. of the edentity thμ nh phÇn cña ®¬n vÞ c. of momnet thμ nh phÇn cña m«nen c. of rotation thμ nh phÇn cña phÐp quay c. of a space thμ nh phÇn liªn th«ng cña mét kh«ng gian c. of variance tk. thμ nh phÇn ph−¬ng sai boundary c. thμ nh phÇn biªn control c. thμ nh phÇn (cña hÖ thèng) ®iÒu khiÓn covariant c. thμ nh phÇn hiÖp biÕn data handling c. bé xö lý d÷ liÖu delay c. thμ nh phÇn trÔ dØection c. thμ nh phÇn chØ ph−¬ng exetitive c. phÇn tö chÊp hμ nh floating c. xib. m¾t phiÕm ®Þnh harmonic c. thμ nh phÇn ®iÒu hoμ imaginary c. of complex function thμ nh phÇn ¶o cña hμ m phøc isolated c. thμ nh phÇn cæ lËp logical c. mt. thμ nh phÇn l«gic logical “and” c. mt. thμ nh phÇn l«gic “ vμ ” logical “or” c. mt. thμ nh phÇn l«gic [“ hoÆc” , “ hay lμ ” ] major c.s mt. c¸c bé phËn c¬ b¶n miniature c.s. mt. c¸c chi tiÕt rÊt bÐ normal c. of force thμ nh phÇn ph¸p tuyÕn cña lùc primary c. thμ nh phÇn nguyªn s¬ 65 principal c.stk. c¸c thμ nh phÇn chÝnh real c. thμ nh phÇn thùc restoring c. bé phôc håi stable c. xib. m¾t tÜnh, m¾t æn ®Þnh transition c. xs. thμ nh phÇn b−íc nh¶y (trong ph−¬ng tr×nh cña qu¸ tr×nh) unstable c. xib. m¾t kh«ng æn ®Þnh variance c.s thμ nh phÇn ph− ¬ng sai componemtwise theo tõng thμ nh phÇn composant bé phËn hîp thμ nh, thμ nh phÇn

composite hîp phÇn, ®a hîp, phøc hîp composites hîp tö c. of fields ®s. hîp tö cña tr−êng composition sù hîp thμ nh, sù hîp; tÝch; tæng c. and division in a proportionbiÕn ®æi tû lÖ thøc
d c b a = thμ nh cd cd ab ab − + = − +;

c. in a proportion biÕn ®æi tû lÖ thøc
d c b a = thμ nh d cd b ab+ = +;

c. by volume sù hîp (b»ng) thÓ tÝch; c. by weight sù hîp (b»ng) träng l−îng c. of insomorphism sù hîp thμ nh c¸c ®¼ng cÊu c. of mapping sù hîp thμ nh c¸c ¸nh x¹ c. of relation sù hîp thμ nh c¸c quan hÖ c. of tensors tÝch c¸c tenx¬ c. of vect¬ sù hîp vect¬ cycle c. ®s. sù hîp vßng program c. mt. lËp ch− ¬ng tr×nh ternarry c. ®s. phÐp to¸n ba ng«i compound phøc, ®a hîp compress nÐn, Ðp chÆt l¹i compressed bÞ nÐn compressibility tÝnh nÐn ®−îc compressible nÐn ®−îc 66 compression vl. sù nÐn; top. sù co

adiabatic c. sù nÐn ®o¹n nhiÖt one-dimensional c. sù nÐn mét chiÒu, biÕn d¹ng mét chiÒu comptometer m¸y kÕ to¸n computable tÝnh ®− îc computation sù tÝnh to¸n, tÝnh analogue c. sù tÝnh to¸n trªn c¸c m¸y t−¬ng tù, sù m« h×nh ho¸ area c. tÝnh diÖn tÝch digital c. tÝnh b»ng ch÷ sè hand c. tÝnh tay industrial c.s tÝnh to¸n c«ng nghiÖp step-by-step c. tÝnh tõng b−íc computational (thuéc) tÝnh to¸n compute tÝnh to¸n computed ®− îc tÝnh computer m¸y tÝnh, ng−êi tÝnh airborne c. m¸y tÝnh trªn m¸y bay all transistore c. m¸y tÝnh toμ n b¸n dÉn analogue c. m¸y tÝnh t− ¬ng tù ballistc c. m¸y tÝnh ®−êng ®¹n binary automatuic c. m¸y tÝnh tù ®éng nhÞ ph©n Boolean c. m¸y tÝnh Bun business c. m¸y tÝnh kinh doanh continuosly c. m¸y tÝnh ho¹t ®éng lªn tôc cut-off c. m¸y tÝnh h·m thêi ®iÓm cryotron c. m¸y tÝnh crri«tron deviation c. m¸y tÝnh ®é lÖch dialing set c. m¸y tÝnh cã bé ®Üa digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè drift c. m¸y tÝnh chuyÓn rêi drum c. m¸y tÝnh cã trèng tõ (tÝnh) electronic analogue c. m¸y tÝnh ®iÖn tö t− ¬ng tù file c. m¸y th«ng tin thèng kª 67 fire control c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ph¸p fixed-point c. m¸y tÝnh cã dÊu phÈy cè ®Þnh flight path c. m¸y tÝnh hμ ng kh«ng floating-point c. m¸y tÝnh cã dÊy phÈy di ®éng general-purpose c. m¸y tÝnh v¹n n¨ng high-speed c. m¸y tÝnh nhanh large-scale c. m¸y tÝnh lín logical c. m¸y tÝnh l«gic machinability c. m¸y tÝnh x¸c ®Þnh c«ng suÊt (m¸y c¸i)

mechnical c. m¸y tÝnh c¬ khÝ polynomial c. m¸y tÝnh ®a thøc program-controlled c. m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn theo ch− ¬ng tr×nh punch-card c. m¸y tÝnh dïng b×a ®ôc lç relay c. m¸y tÝnh cã r¬le scientific c. m¸y tÝnh khoa häc self-programming c. m¸y tÝnh tù lËp ch−¬ng tr×nh sequence-controlled c. m¸y tÝnh cã ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn small c. m¸y tÝnh con special purpose c. m¸y tÝnh chuyªn dông square-root c. m¸y tÝnh c¨n bËc hai statistic(al) c. m¸y tÝnh thèng kª steering c. m¸y tÝnh l¸i switching c. m¸y tÝnh ®¶o m¹ch transistor c. m¸y tÝnh b¸n dÉn universal digital c. m¸y tÝnh ch÷ sè v¹n n¨ng weather c. m¸y dù b¸o thêi tiÕt computing sù tÝnh to¸n correction c. tÝnh c¸c l−îng söa computor m¸y tÝnh computron computron (mét ®Ìn trong m¸y tÝnh) concatenation [sù, phÐp] ghÐp concave lâm c. down-warrd lâm xuèng 68 c. to ward lâm vÒ ph¶i c. up-ward lâm lªn concavo-concave vl. hai mÆt lâm concavo-convex vl. tËp trung; c« ®Æc concentration sù tËp trung, sù c« ®Æc stress c. sù tËp trung øng lùc concentre cã cïng t©m h− íng (vÒ) t©m concentric ®ång t©m concentricity tÝnh ®ång t©m, sù cïng t©m concept kh¸i niÖm, quan niÖm absolute c. kh¸i niÖm tuyÖt ®èi conception kh¸i niÖm, quan niÖm conceptional (thuéc) kh¸i niÖm, h×nh dung ®− îc, cã trong ý nghÜ concern liªn quan, quan hÖ conceptual log. cã kh¶i niÖm conchoid controit (®å thÞ cña (x-a)2(x2+y2) = b2x2) concirlular hh. ®ång viªn

conclude log. kÕt luËn, kÕt thóc conclusion log. kÕt luËn, sù kÕt thóc c. of a theorem hÖ qu¶ cña mét ®Þnh lý concomitance sù kÌm theo, sù ®ång hμ nh, sù trïng nhau concomitant kÌm theo, ®ång hμ nh, trïng nhau concordance sù phï hîp concordant phï hîp concordantly mét c¸ch phï hîp concrete bª t«ng // cô thÓ in the c. mét c¸ch sù thÓ concurrent sù ®ång quy condensation sù ng−ng, sù c« ®äng c. of singularities sù ng−ng tô c¸c ®iÓm kú dÞ condense lμ m ng− ng, lμ m c« ®äng condenser c¸i tô (®iÖn); b×ng ng− ng (h¬i); m¸y − íp l¹nh condition ®iÒu kiÖn, t×nh h×nh, ®Þa vÞ c. of equivalence ®iÒu kiÖn t− ¬ng ®−¬ng 69 c. of integrability ®iÒu kiÖn kh¶ tÝch adjunction c. ®iÒu kiÖn phï hîp ambient e.s ®iÒu kiÖn xung quanh annihilator ®iÒu kiÖn lμ m kh«ng ascending c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn t¨ng auxiliarry c. ®iÒu kiÖn phô boundary c. ®iÒu kiÖn biªn, biªn kiÖn chain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn competibility c. ®iÒu kiÖn t−¬ng thÝch corner c. gt ®iÒu kiÖn t¹i ®iÓm gãc countable chain c. ®iÒu kiÖn d©y chuyÒn ®Õm ®− îc deformation c. ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng desscending chain c. ®iÒu kiÖnd©y chuyÒn gi¶m discontinuity c.s ®iÒu kiÖn gi¸n ®o¹n end c.s ®iÒu kiÖnë ®iÓm cuèi equilirium c. ®iÒu kiÖn c©n b»ng external c. ®iÒu kiÖn ngoμ i homogeneous boundary c ®iÒu kiÖn biªn thuÇn nhÊt initial c.s ®iÒu kiÖn ban ®Çu instep c.s xib. ®iÒu kiÖn trïng pha integrability c. ®iÒu kiÖn kh¶ tÝch limiting c. ®iÒu kiÖn giíi h¹n load c.s mt. ®iÒu kiÖn t¶i maximal c. ®iÒu kiÖn cùc ®¹i mechanical shock c. ®iÒu kiÖn cã kÝch

minimal c. (minimum c.) ®iÒu kiÖn cùc tiÓu necessary c ®iÒu kiÖn [cÇn, ¾t cã] necessary and sufficient c. ®iÒu kiÖn [¾t cã vμ ®ñ, cμ n vμ ®ñ] non-homogeneousboundarry c. ®iÒu kiÖn biªn kh«ng thuÇn nhÊt non-tangency c. ®iÒu kiÖn kh«ng tiÕp xóc normality c. ®iÒu kiÖn chuÈn t¾c normalizing c ®iÒu kiÖn chuÈn ho¸ no-slip c ®iÒu kiÖn dÝnh 70 onepoint boundary c. ®iÒu kiÖn biªn mét ®iÓm operating c.s ®iÒu kiÖnlμ m viÖc order c.s gt. cÊp t¨ng permanence c. ®iÒu kiÖn th−êng trùc pulse c. chÕ ®é xung regularity c. top ®iÒu kiÖn chÝnh quy servicwe c.s mt. ®iÒu kiÖn sö dông shock c. ®iÒu kiÖn kÝch ®éng side c. gt. ®iÒu kiÖn bæ sung stability c ®iÒu kiÖn æn ®Þnh start-oscillation c. xib. ®iÒu kiÖn sinh dao ®éng starting c.s mt. ®iÒu kiÖn ban ®Çu steady-state c.s chÕ ®é [dõng, æn ®Þnh] sufficient c. ®iÒu kiÖn ®ñ surface c. ®iÒu kiÖn mÆt conditional cã ®iÒu kiÖn conditionally mét c¸ch cã ®iÒu kiÖn conduct dÉn, mang, dïng lμ m vËt dÉn; ®iÒu khiÓn, chØ ®¹o conductivity ®é dÉn conductance vl. tÝnh dÉn ®iÖn conduction sù truyÒn, sù dÉn c. of heat vt. ®é dÉn nhiÖt conductor vl. vËt dÉn; ®s. c¸i dÉn, i®ªan dÉn lightning c. thu l«i cone h×nh nãn, mÆt nãn c. of class nh×nh nãn líp n c. of constant phase nãn pha kh«ng ®æi c. of friction nãn ma x¸t c. of order nnãn bËc n c. of revolution nãn trßn xoay algebraic c. mÆt nãn ®¹i sè blunted c. h×nh nãn côt circular c. h×nh nãn trßn

71 circumscribed c. mÆt nãn ngo¹i tiÕp confocal c.s nãn ®ång tiªu dØector c. mÆt nãn chØ ph− ¬ng elemntary c. nãn s¬ cÊp equilateral c. mÆt nãn ®Òu imaginary c. mÆt nãn ¶o inscribed c. mÆt nãn néi tiÕp isotrophic c. mÆt nãn ®¼ng ph−¬ng mapping c. mÆt nãn ¸nh x¹ null c. nãn kh«ng, nãn ®¼ng ph− ¬ng oblique c. h×nh nãn xiªn orthogonal c. nãn trùc giao projecting c. nãn chiÕu ¶nh quadric c. mÆt nãn bËc hai reciprocal c. mÆt nãn ®èi cùc reduced c. nãn rót gän right circular c. nãn trßn ph¼ng spherical c. qu¹t cÇu truncated c. h×nh nãn côt cone-shaped cã h×nh nãn conet top. ®èi l− íi confide tin cËy confidence sù tin cËy, lßng tin t− ëng configuration hh. cÊu h×nh; log. h×nh tr¹ng c. of a samplecÊu h×nh cña mÉu c. of a Turing h×nh tr¹ng cña m¸y algebraic c. cÊu h×nh ®¹i sè core c. cÊu h×nh cña lâi tõ harmonic c. cÊu h×nh ®iÒu hoμ planne c. cÊu h×nh ph¼ng space c. cÊu h×nh kh«ng gian configurrational (thuéc) cÊu h×nh confluence sù hîp l−u (cña c¸c ®iÓm kú dÞ); tk. tÝnh hîp l−u 72 confluent hîp l− u; suy biÕn confocal ®ång tiªu conform thÝch hîp, phï hîp, t−¬ng øng; ®ång d¹ng conforrmable t− ¬ng øng ®−îc conformal b¶o gi¸c conformally mét c¸ch b¶o gi¸c conformity tk. tÝnh b¶o gi¸c; sù phï hîp, sù t− ¬ng quan

confound tk. trïng hîp (c¸c yÕu tè, c¸c gi¶ thiÕt) confounded tk. ®· trïng hîp confounding tk sù trïng hîp balanced c. sù trïng hîp c©n b»ng partial c. sù trïng hîp bé phËn congest tk. chÊt qu¸ t¶i congestion sù qu¸ t¶i congregation top. sù tËp hîp, sù thu thËp congruance ®s. ®ång d− , t−¬ng ®¼ng; hh. doμ n; sù so s¸nh, ®ång d− thøc c. of circles ®oμ n vßng trßn c. of curves ®oμ n ®−êng cong c. of first degree ®ång d− thø bËc nhÊt c. of lines ®oμ n ®− êng th¼ng c. of matrices ®s. sù t− ¬ng ®¼ng cña c¸c ma trËn c. of spheres ®oμ n mÆt cÇn algebraic c. ®oμ n ®¹i sè canonical c. ®oμ n chØnh t¾c confocal c.s ®oμ n ®ång tiªu elliptic c. ®oμ n eliptic hyperbolic c. ®oμ n hipebolic isotropic c. ®oμ n ®¼ng h− íng linear c. ®oμ n tuyÕn tÝnh linear line c. ®oμ n ®−êng th¼ng normal c. ®oμ n ph¸p tuyÕn quadraitic c. ®oμ n bËc hai rectilinear c. ®oμ n ®− êng th¼ng 73 sextic c. ®ång d− thøc bËc s¸u special c. ®oμ n ®Æc biÖt tetrahedral c. ®oμ n tø diÖn congruent ®ång d− congruous ®ång d− conic c«nic, ®−êng bËc hai absolute c. c«nic tuyÖt ®èi affine c. c«nic afin bitangent c.s c«nic song tuyÕn central c. c«nic cã t©m concentric c.s c«nic ®ång t©m confocal c.s c«nic ®ång tiªu conjugate c.s c«nic liªn hîp degenerate c. c«nic suy biÕn focal c. (of a quadric) c«nic tiªu

homothetic c.s c«nic vÞ tù line c c«nic tuyÕn nine-line c. c«nic chÝn ®−êng non-singular c. kh«ng kú dÞ osculating c. c«nic mËt tiÕp point c. c«nic ®iÓm proper c. c«nic thËt sù self-conjugate c. c«nic tù liªn hîp singhlar c. c«nic kú dÞ similar c.s c«nic ®ång d¹ng conical (thuéc) c«nic conicograp compa c«nic conicoid c«nicoit (mÆt bËc hai kh«ng suy biÕn) conjecture sù gi¶ ®Þnh, sù pháng ®o¸n conjugecy tÝnh liªn hîp conjugate liªn hîp c. of a function liªn hîp cña mét hμ m harmonic c. liªn hîp ®iÒu hoμ 74 conjunction sù liªn hîp; log. phÐp héi, héi conjunctive héi connect nèi l¹i, lμ m cho liªn th«ng connectted liªn th«ng arcwise c. liªn th«ng ®−êng cyclic lly c. liªn th«ng xilic finitely c. liªn th«ng h÷u h¹n irreducibly c. liªn th«ng kh«ng kh¶ quy locally c. liªn th«ng ®Þa ph−¬ng locally simple c. ®¬n liªn ®Þa ph−¬ng simple c. ®¬n liªn strongly c. liªn th«ng m¹ch connection sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ng affine c. liªn th«ng afin bridge c. nèi b¾c cÇu delta c. kü. ®Êu kiÓu tam gi¸c nonlinear c. hh. liªn th«ng kh«ng tuyÕn tÝnh non-symmetric(al) c. liªn th«ng kh«ng ®èi xøng parallel c. kü. [ghÐp, m¾c] song song projective c. hh. liªn th«ng x¹ ¶nh semi-metric c. liªn th«ng nöa mªtric semi-symmetric c. liªn th«ng nöa ®èi xøng series c. kü. [ghÐp, m¾c] nèi tiÕp

symmetric(al) c. liªn th«ng ®èi xøng tendem c. kü. nèi däc connective c¸i nèi, bé phËn nèi connectivity tÝnh liªn th«ng transposse c. liªn th«ng chuyÓn vÞ connexion sù nèi, sù liªn hÖ; s¬ ®å; tÝnh liªn th«ng conformal c. liªn th«ngb¶o gi¸c conoid h×nh nªm conoit right c. conoit th¼ng 75 consecutive liªn tiÕp consequence log. hÖ qu¶, hËu qu¶ consequent hËu thøc conservation vl. b¶o toμ n c. of energy b¶o toμ n c. of momentum b¶o toμ n ®éng l−îng conservative b¶o toμ n consider xÐt, chó ý ®Õn cho r»ng consideration sù xÐt ®Õn, sù chó ý in c. of chó ý ®Õn consign kt. göi ®i (hμ ng ho¸) consignment hμ ng ho¸ consignor ng−êi göi hμ ng consist (of) gåm, bao gåm consistence tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉn consistency tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phi m©u thuÉn;tk. tÝnh v÷ng c. of an estimator tÝnh v÷ng cña mét −íc l−îng c. of axioms tÝnh phi m©u thuÉn cña c¸c tiªn ®Ò c. of systems of equations tÝnh phi m©u thuÉn cña hÖ c¸c ph− ¬ng tr×nh simple c. tÝnh phi m©u thuÉn ®¬n gi¶n consistnet tÝnh nhÊt qu¸n, phi m©u thuÉn; v÷ng console kü. dÉm ch×a. bμ n ®iÒu khiÓn constancy tÝnh kh«ng ®æi c. of curvature hh. tÝnh kh«ng ®æi cña ®é cong constant b»ng sè, h»ng l− îng, sè kh«ng ®æi c. of integration h»ng sè tÝch ph©n c. of proportionality hÖ sè tû lÖ absolute c. h»ng sè tuyÖt ®èi arbitrary c. h»ng sè tuú ý beam c. h»ng sè dÇm characteristic c. h»ng sè ®Æc tr− ng 76 coupling c. h»ng sè ngÉu hîp

damping c. h»ng sè lμ m t¾t dÇn dielectric c vl. h»ng sè ®iÖn m«i elastic c h»ng sè ®μ n håi gravitation c. h»ng sè hÊp dÉn logical c. log. h»ng l−îng l«gic multiplication c.s of an algebra h»ng sè l−îng nhËn cña mét ®¹i sè nummerical h»ng sè oscillation c h»ng sè dao ®éng plase c. h»ng sè pha separation c h»ng sè t¸ch structural c. h»ng sè kÕt cÊu time c h»ng sè thêi gian transferr c. h»ng sè di chuyÓn constellation tv. chßm sao zodiacal c. chßm sao hoμ ng ®íi constituent cÊu thμ nh c. of unity cÊu thμ nh cña ®¬n vÞ c. of zero cÊu thμ nh kh«ng constrain rμ ng buéc, kiÒm chÕ constraint sù rμ ng buéc, sù h¹n chÕ artificial c. liªn hÖ gi¶ t¹o, rμ ng buéc gi¶ t¹o dual c.s rμ ng buéc ®èi ngÉu feasible c.s trch. rμ ng buéc chÊp nhËn ®− îc geometric c. rμ ng buéc h×nh häc ideal c. rμ ng buéc lý t− ëng nonintegrable c. rμ ng buéc kh«ng kh¶ tÝch rheonomous c. c¬. liªn kÕt kh«ng ngõng row c. rμ ng buéc vÒ hμ ng scleronomous c. c¬. liªn kÕt dõng 77 construct x©y dùng, dùng construction log. sù x©y dùng; hh. phÐp dùng h×nh c. of function sù x©y dùng mét hμ m approxximate c. phÐp dùng xÊp xØ geometric c. phÐp dùng h×nh constructive log. x©y dùng constructivity tÝnh kiÕn thiÕt consume tiªu dïng consumer ng−êi tiªu dïng consumption sù tiªu dïng contact sù tiÕp xóc; sù mËt tiÕp; c«ng t¾c // tiÕp xóc c. of higher order sù tiÕp xóc bËc cao

adjustable c. sù tiÕp xóc ®iÒu chØnh ®−îc break c. mt. c«ng t¾c h·m double c. hh. tiÕp xóc kÐp high c. tiÕp xóc bËc cao make c. mt. c«ng t¾c ®ãng normally closed c. mt. c«ng t¾c ®ãng th−êng normally open c. mt. c«ng t¾c më th−êng poor c. mt. c«ng t¾c xÊu retaining c. mt. c«ng t¾c gi÷a shut-off c.mt. c«ng t¾c h·m total c. tiÕp xóc toμ n phÇn transfer c. mt. c«ng t¾c ®æi m¹ch contain chøa, bao hμ m; sh. chia hÕt 10 contain 5. 10 chia hÕt cho 5 contensive log. sóc tÝch content dung, dung l−îng c. of a point set dung l−îng cña mét tËp hîp ®iÓm frequency c. phæ tÇn xuÊt information c. l− îng th«ng tin 78 contiguity top. sù mËt tiÕp, liªn tiÕp, tiÕp cËn contiguous sù mËt tiÕp, tiÕp liªn, tiÕp cËn contigence tiÕp liªn, tiÕp cËn mean square c. tk. tiÕp liªn b×nh ph−¬ng trung b×nh contigency tk. sù ngÉu nhiªn, sù tiÕp liªn contigent tiÕp liªn c. of a set tiÕp liªn cña mét tËp hîp continual contunuan continuation sù më réng, sù tiÕp tôc analytic c. [sù më réng, th¸c triÓn] gi¶i tÝch continuity tÝnh liªn tôc absolute tÝnh liªn tôc tuyÖt ®èi approximate c. tÝnh liªn tôc xÊp xØ left hand c. tÝnh liªn tôc bªn tr¸i stochastic c. ngÉu nhiªn uniforme c. tÝnh liªn tôc ®Òu continuos liªn tôc, kÐo dμ i c. on the left (right) liªn tôc bªn tr¸i, ph¶i absolutaly c. liªn tôc tuyÖt ®èi equally c. liªn tôc ®ång bËc piecewise c. liªn tôc tõng m¶nh sectionally c. liªn tôc tõng m¶nh totally c. liªn tôc tuyÖt ®èi

continuously mét c¸ch liªn tôc deformation-free c. continum kh«ng biÕn d¹ng indecomposablr c. continum kh«ng ph©n tÝch ®− îc irreducible c. continum kh«ng kh¶ quy linear c. continum tuyÕn tÝnh locally connected c. continum liªn th«ng ®Þa ph− ¬ng rigid c. continum cøng 79 snake-like c. continum h×nh c©y tree-like c. continum ba cùc webless c. continum kh«ng thμ nh m¹ng contour chu tuyÕn // vÏ chu tuyÕn, v÷ trong ba mÆt n»m ngang contract co, rót ng¾n, co rót // kt. hîp ®ång contracted bÞ rót ng¾n, bÞ co rót contractible top. co rót ®− îc contractive co, rót, rót ng¾n contraction [phÐp, sù] co rót, sù rót ng¾n c. of indices sù co rót chØ sè tensor c. phÐp co tenx¬ contracdict phñ ®Þnh, tõ chèi; m©u thuÉn contradictory log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉn contradiction log. sù phñ ®Þnh, sù m©u thuÉn contradictory log. m©u thuÉn contragradient tÝnh ph¶n bé contraposition log. lËp tr− êng m©u thuÉn contrary log. tr¸i l¹i, ng−îc l¹i on the c. ng−îc l¹i contrast sù t−¬ng ph¶n // ®èi lËp, ®èi chiÕu contravaid log. v« hiÖu, ph¶n h÷u hiÖu contravariant ph¶n biÕn contribute ®ãng gãp, céng t¸c contribution sù ®ãng gãp; kt. thuÕ contributory gãp l¹i control ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh, kiÓm tra anticipatory c. ®iÒu chØnh tr− íc, kiÓm tra ng¨n ngõa automatic(al) c. kiÓm tra tù ®éng, ®iÒu khiÓn tù ®éng automatic flow c. ®iÒu chØnh l−u l−îng tù ®éng automatic remote c. ®iÒu khiÓn tù ®éng tõ xa closed-cycle c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh ®ãng 80 dash c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊm derivative c. ®iÒu chØnh theo ®¹o hμ m differential c. ®iÒu khiÓn vi ph©n

direct c. ®iÒu chØnh trùc tiÕp discontinuous c. ®iÒu khiÓn gi¸n ®o¹n distance c. ®iÒu khiÓn tõ xa dual c. ®iÒu khiÓn kÐp emergency c. ®iÒu khiÓn dù tr÷ feed c. ®iÒu khiÓn cÊp liÖu feed-back c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] cã liªn hÖ ng−îc fine c. ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c floating c. ®iÒu chØnh phiÕm ®Þnh frequency c. æn ®Þnh ho¸ tÇn sè gain c ®iÒu chØnh ®éc lËp independent c. ®iÒu chØnh ®éc lËp indirect c. ®iÒu chØnh gi¸n tiÕp industrial c. ®iÒu chØnh c«ng nghiÖp integral c. ®iÒu khiÓn tÝch ph©n inventory c. qu¶n lý chi tiªu, qu¶n lý c¸c quü lu©n chuyÓn load c. ®iÒu chØnh theo t¶i träng manual c. ®iÒu khiÓn b»ng tay master c. ®iÒu khiÓn chÝnh mechaincal c. ®iÒu khiÓn c¬ giíi multicircuit c. s¬ ®å ®iÒu khiÓn chu tuyÕn multiple c. ®iÒu khiÓn phøc t¹p, ®iÒu khiÓn béi multivariable c. ®iÒu khiÓn nhiÒu biÕn non interacting c. ®iÒu chØnh «t«n«m numerical c. ®iÒu chØnh sè trÞ open-loop c. ®iÒu chØnh theo chu tr×nh hë optimization c. ®iÒu khiÓn tèi −u 81 peak-hold optimizing c. hÖ thèng ®iÒu chØnh tèi − u theo vÞ trÝ pneumatic c. ®iÒu khiÓn khÝ lùc process c. kiÓm tra c«ng nghiÖp ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp product c. kiÓm tra s¶n phÈm programme c. ®iÒu khiÓn cã ch− ¬ng tr×nh proportional c. ®iÒu chØnh tû lÖ pulse c. ®iÒu khiÓn xung push-button c. ®iÒu khiÓn b»ng nót bÊm quality c. tk. kiÓm tra phÈm chÊt rate c. ®iÒu chØnh theo vËn tèc ratio c. ®iÒu chØnh c¸c liªn hÖ reaction c. ®iÒu chØnh liªn hÖ ng−îc remote c. ®iÒu khiÓn tõ xa retarded c. ®iÒu chØnh chËm

self-acting c. ®iÒu chØnh trùc tiÕp sensitivity c. ®iÒu khiÓn ®é nh¹y servo c. ®iÒu khiÓn secv« sight c. kiÓm tra b»ng m¾t slide c. ®iÒu khiÓn nhÞp nhμ ng, ®iÒu khiÓn dÇn dÇn split-cycle c. ®iÒu khiÓn nhanh satble c. ®iÒu chØnh æn ®Þnh statistical c. tk kiÓm tra thèng kª step-by-step c. ®iÒu chØnh tõng b−íc supervisory c. ®iÒu khiÓn tõ xa terminal c. ®iÒu chØnh cuèi cïng time c. kiÓm tra thêi gian time schedule c. [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] theo ch−¬ng tr×nh time variable c. ®iÒu chØnh theo thêi gian, ®iÒu chØnh cã ch−¬ng tr×nh two-position c. ®iÒu khiÓn hai vÞ trÝ undamped c. ®iÒu chØnh kh«ng æn ®Þnh, ®iÒu chØnh t¶n m¹n 82 controllability sù ®iÒu chØnh ®−îc, sù ®iÒu khiÓn ®− îc, sù kiÓm tra ®−îc controllable ®iÒu khiÓn ®− îc, ®iÒu chØnh ®−îc controlled ®− îc ®iÒu chØnh, ®−îc kiÓm tra controller bé ®iÒu khiÓn; ng− êi ®iÒu chØnh; ng−êi kiÓm tra counter c. bé ®Õm programme c. bé ®iÒu chØnh b»nh ch−¬ng tr×nh convection sù ®èi l− u c. of energy sù ®èi l−u n¨ng l−îng c. of heat sù ®èi l−u nhiÖt forced c. sù ®èi l−u c− ìng bøc free c. sù ®èi l−u tù do convention quy −íc, hiÖp −íc conventional cã quy − íc converge héi tô, ®ång quy c. in the mean héi tô trung b×nh c. to a limat héi tô tíi mét giíi h¹n convergence [sù, tÝnh] héi tô c. almost everywhere héi tô hÇu kh¾p n¬i c. in mean héi tô trung b×nh c. in measurre héi tô theo ®é ®o c. in probability héi tô theo x¸c suÊt c. of a continued fraction sù héi tô cña liªn ph©n sè absolute c. tÝnh héi tô tuyÖt ®èi accidental c. [sù; tÝnh] héi tô ngÉu nhiªn almost uniform c. sù héi tô gÇn ®Òu

approximate c. sù héi tô xÊp xØ asymptotic c. tÝnh héi tô tiÖm cËn continuos c. sù héi tô liªn tôc dominated c. gt. tÝnh héi tô bÞ tréi mear c. sù héi tô trung b×nh 83 non-uniform c. gt. tÝnh héi tô kh«ng ®Òu probability c. sù héi tô theo x¸c suÊt quasi-uniorm c. tÝnh héi tô tùa ®Òu rapid c. sù héi tô nhanh regular c. sù héi tô chÝnh quy relative uniorm c. sù héi tô ®Òu t−¬ng ®èi stochastic c. xs. sù héi tô theo x¸c suÊt; sù héi tô ngÉu nhiªn strong c. sù héi tô m¹nh substantial c. sù héi tô thùc chÊt unconditional c sù héi tô kh«ng ®iÒu kiÖn unioform c. of a series gt. sù héi tô ®Òu cña mét chuçi weak c. sù héi tô yÕu convergent héi tô conditionally c. héi tô cã ®iÒu kiÖn everywhere c. héi tô kh¾p n¬i restrictedly c. héi tô bÞ chÆn unconditionally c. héi tô kh«ng ®iÒu kiÖn uniformly c. gt. héi tô ®Òu converse ®¶o // ®Þnh lý ®¶o; ®iÒu kh¼ng ®Þnh ng− îc l¹i conversely mét c¸ch ng− îc l¹i, ®¶o l¹i conversion sù biÕn ®æi; sù chuyÓn; phÐp chuyÓn ho¸ code c. sù biÓn ®æi m· data c. sù biÓn ®æi c¸c sè liÖu digital c. sù biÓn ®æi ch÷ sè convert lμ m nghÞch ®¶o, biÕn ®æi converter mt. m¸y biÓn, m¸y ®æi (®iÖn) analog-to-digital c. m¸y biÕn t−¬ng tù sè angle-to-digit c. m¸y ®æi vÞ trÝ gãc thμ nh d¹ng ch÷ sè binary-to-decimal c. m¸y biÕn nhÞ ph©n, thËp ph©n (c¸c sè nhÞ ph©n thμ nh c¸c sè thËp ph©n). 84 code c. m¸y ®æi m· data c. m¸y biÕn ®æi c¸c sè liÖu film c. m¸y biÕn cã phin number c. m¸y ®æi sè (cña mét hÖ thèng ®Õm thμ nh mét hÖ thèng kh¸c) pulse c. m¸y biÕn xung

radix c. m¸y ®æi hÖ thèng ®Õm rotating c. m¸y ®æi ®iÖn quay serial-to-parallel c. mt. m¸y biÕn nèi tiÕp - song song convex låi || vá låi c. toward... låi vÒ ... completely c. gt. låi tuyÖt ®èi relatively c. hh. låi t−¬ng ®èi strictly c. gt. låi ngÆt convexity tÝnh låi; bÒ låi modified c. gt. bÒ låi ®· ®æi d¹ng stric c. gt. tÝnh låi ngÆt convexo-concave låi lâm concexo-convex vt. hai mÆt låi convexo-plane låi - ph¼ng convolute mÆt cuèn || chËp cuèn convolution phÐp nh©n chËp, tÝch chËp; vßng cuén c. of two function tÝch chËp cña hai hμ m sè c. of two power series tÝch chËp cña hai chuçi luü thõa bilateral c. tÝch chËp cooperation sù hîp t¸c cooperative hîp t¸c coordinate to¹ ®é absolute c. to¹ ®é tuyÖt ®èi allowable c.s to¹ ®é thõa nhËn areal c.s to¹ ®é diÖn tÝch axial c.s to¹ ®é trôc 85 barycemtric c.s to¹ ®é träng t©m biaxial c.s. to¹ ®é song trôc bipolar c.s to¹ ®é l− ìng cùc Cartesian c.s to¹ ®é §Ò c¸c circle c.s to¹ ®é vßng circular cylindrical c.s to¹ ®é trô trßn confocal c.s. to¹ ®é ®ång tiªu, to¹ ®é elipxoit current c.s to¹ ®é hiÖn t¹i curvilinear c.s to¹ ®é cong cyclic c.s to¹ ®é xiclic cylindrical c.s to¹ ®é trô elliptic c.s to¹ ®é eliptric elliptic cylindrical to¹ ®é trô eliptric ellipsoidal c. to¹ ®é elipxoi®an focal c.s to¹ ®é tiªu generalized c.s to¹ ®é suy réng

geodesic c.s to¹ ®é tr¾c ®Þa geodesic polar c.s to¹ ®é cùc tr¾c ®Þa geographic(al) c.s to¹ ®é ®Þa lý heliocentric c.s to¹ ®é nhËt t©m homogeneous c.s to¹ ®é thuÇn nhÊt ignorable c.s to¹ ®é xiclic inertial c.s to¹ ®é qu¸n tÝnh intrinsic c.s to¹ ®é néi t¹i isotropic c.s to¹ ®é ®¼ng h−íng line c.s to¹ ®é tuyÕn local c.s to¹ ®é ®Þa ph−¬ng non-homogeneous c.s to¹ ®é kh«ng thuÇn nhÊt normal c.s to¹ ®é ph¸p tuyÕn normal trilinear c.s to¹ ®é ph¸p tam tuyÕn 86 oblate spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu dÑt orthogonal c.s to¹ ®é trùc giao orthogonal curvilinear c.s to¹ ®é cong trùc giao osculating c.s to¹ ®é mËt thiÕt parabolic cylinder c.s to¹ ®é trô parabolic paraboloidal c.s to¹ ®é paraboloi®an parallel c.s to¹ ®é song song pentaspherical c.s to¹ ®é ngò cÇu plane c.s to¹ ®é ph¼ng point c.s to¹ ®é ®iÓm projective c.s to¹ ®é x¹ ¶nh prolate spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu thu«n ray c.s to¹ ®é tia rectangular c.s to¹ ®é vu«ng gãc rectilinear c.s to¹ ®é th¼ng relative c.s to¹ ®é t−¬ng ®èi semi-orthogonal c.s to¹ ®é nöa trôc giao spherical c.s to¹ ®é cÇu spherical polar c.s to¹ ®é (cùc) cÇu spheroidal c.s to¹ ®é pháng cÇu tangential c.s to¹ ®é tiÕp tuyÕn tetrahedral c.s to¹ ®é tø diÖn time c. to¹ ®é thêi gian toroidal c.s to¹ ®é pháng tuyÕn trilinear c.s to¹ ®é tam gi¸c trilinear line c.s to¹ ®é tam gi¸c tuyÕn trilinear point c.s to¹ ®é tam gi¸c ®iÓm

coordinatograp tk. dông cô chá to¹ ®é (cña c¸c ®iÓm ngÉu nhiªn trªn mÆt ph¼ng) Copernican (thuéc) hÖ Copecnic 87 coplanar ®ång ph¼ng coplanarity tÝnh ®ång ph¼ng coprime nguyªn tè cïng nhau copunctal cã mét ®iÓm chung copy b¶n sao chÐp tay, tμ i liÖu chÐp tay; sù b¾t ch− íc cord sîi d©y extension c. mt. d©y kÐo dμ i flexible c. mt. d©y uèn ®−îc; c¬. d©y mÒn patch c. d©y nèi (c¸c bé phËn) three-way c. mt. d©y chËp ba core lâi; thùc chÊt, b¶n chÊt c. of sequence gt. lâi cña mét d·y ferrite c. mt. lâi ferit head c. mt. lâi cña ®Çu c¸i ®Ò ghi ring-shaped c. mt. lâi vμ nh, lâi khuyªn saturable c. mt. cuén b·o hoμ toroidal c. lâi pháng tuyÕn coresidual ®ång d− corner gãc ®Ønh (tam gi¸c, ®a gi¸c); ®iÓm gãc (cña mét ®−êng ) cornoid ®−êng sõng corollarry hÖ qu¶, hÖ luËn corporation kt. nghiÖp ®oμ n, hiÖp héi; c«ng ty (cæ phÇn) stock c. c«ng ty cæ phÈn corpuscle vl. h¹t corpuscular (thuéc) h¹t corect söa, söa ch÷a, hiÖu ®Ýnh || ®óng ®¾n c. to the nearest tenth ®óng ®Õn mét phÇn m−êi corrected ®· söa (ch÷a), ®· hiÖu ®Ýnh correction sù söa ch÷a, sù hiÖu ®Ýnh c. for continue söa cho liªn tôc; c. for lag söa trÔ 88 double-error c. söa cho trïng nhau end c. hiÖu chÝnh c¸c gi¸ trÞ biªn frequency c. hiÖu ®Ýnh tÇn sè index c. hiÖu ®Ýnh cã dông cô, söa cã dông cô corrective söa (sai), hiÖu ®Ýnh corrector dông cô söa, ph−¬ng tiÖn söa, c«ng thøc söa correlate t−¬gn quan

correlated t− ¬ng quan correlation ®s, tk. sù t− ¬ng quan; hh. phÐp ®èi x¹ c. in space phÐp ®èi x¹ trong kh«ng gian c. of indices t−¬ng quan cña c¸c chØ sè antithetic(al) c. t−¬ng quan ©m biserial c. t− ¬ng quan hai chuçi canonical c. t−¬ng quan chÝnh t¾c circular c. t− ¬ng quan vßng direct c. t− ¬ng quan d−¬ng grade c. t− ¬ng quan h¹ng illusory c. t− ¬ng quan ¶o t−ëng intraclass c. t−¬ng quan trong líp inverse c. t− ¬ng quan ©m involitory c. hh. phÐp ®èi x¹ ®èi hîp lag c. t−¬ng quan trÔ linear c. t− ¬ng quan tuyÕn tÝnh multiple curvilinear c. t−¬ng quan béi phi tuyÕn tÝnh multiple noraml c. t−¬ng quan béi chuÈn t¾c nonlinear c. t−¬ng quan kh«ng tuyÕn tÝnh nonsense c. t−¬ng quan [kh«ng thËt, gi¶ t¹o] non-singular c. hh. phÐp ®èi x¹ kh«ng kú dÞ partical c. t− ¬ng quan riªng perfect c. t−¬ng quan hoμ n toμ n 89 product moment c. t−¬ng quan m«men tÝch rank c. t− ¬ng quan h¹ng singular c. hh. phÐp ®èi x¹ kú dÞ spurious c. t− ¬ng quan [kh«ng thËt, gi¶ t¹o] total c. t− ¬ng quan toμ n phÇn true c. t−¬ng quan thËt vector c. t−¬ng quan vect¬ correlatograph m¸y vÏ t− ¬ng quan correlator m¸y t−¬ng quan analogue c. m¸y t− ¬ng quan t−¬ng tù high-speed c. m¸y t−¬ng quan nhanh speech-waveform c. mt. m¸y ph©n tÝch c©u nãi correlogram tk. t−¬ng quan ®å correspond t−¬ng øng correspondence [phÐp, sù] t− ¬ng øng algebraic c. t−¬ng øng ®¹i sè birational c. t−¬ng øng song h÷u tû boundary c. t−¬ng øng ë biªn

direct c. t− ¬ng øng trùc tiÕp dualistic c. t− ¬ng øng ®èi ngÉu homographic c. t−¬ng øng ph©n tuyÕn incidence c. ®s; hh. t− ¬ng øng liªn thuéc irreducible c. t− ¬ng øng kh«ng kh¶ quy isometric c t−¬ng øng ®¼ng cù many-one c. t−¬ng øng mét ®èi nhiÒu non-singular c. t−¬ng øng kh«ng kú dÞ one-to-one c. t− ¬ng øng mét ®èi mét point c. t− ¬ng øng ®iÓm projective c. t−¬ng øng x¹ ¶nh recprocal c. t−¬ng øng thuËn nghÞch 90 reducible c. t−¬ng øng kh¶ quy singular c. t− ¬ng øng kú dÞ symmetric c. t− ¬ng øng ®èi xøng corrigendum b¶n ®Ýnh chÝnh cosecant cosec arc c. accosec coset líp (m«®ul«) double c. ®s. líp kÐp left c. líp (bªn) tr¸i right c. líp (bªn) ph¶i cosine cosin are c. accosin direction c. cosin chØ ph−¬ng versed c. of an angle cosin ng−îc cña gãc (covers = 1in) cosinusoid ®−êng cosin cosmiic(al) (thuéc) vò trô cosmogony tv. tinh nguyªn häc cosmography tv. vò trô häc cosmology tv. vò trô luËn cosmos tv. vò trô, thÕ giíi cost kt. chi phÝ, phÝ tæn c. of handling stock gi¸ b¶o qu¶n hμ ng tån kho c. of observation tk. phÝ tæn quan tr¾c; gi¸ thμ nh quan s¸t c. of ordering gi¸ ®Æt hμ ng c. of production gi¸ thμ nh s¶n xuÊt c. of a sample phÝ tæn cña mÉu manufacturing c. gi¸ thμ nh s¶n suÊt marginal c. chi phÝ giíi h¹n prime c. gi¸ thμ nh s¶n phÈm

purchasing c. gi¸ b¸n lÎ 91 cotagent cotg; ®èi tiÕp xóc arc c. accotg cote ®é cao count sù ®Õm; sù tÝnh to¸n || ®Õm, tÝnh to¸n; quyÕt to¸n c. by twos, three fours ®Õm c¸ch mét (1, 3, 5, 7...), c¸ch hai, c¸ch ba... column c. tÝnh theo cét digit c. tÝnh ch÷ sè lost c. tÝnh tæn thÊt reference c. ®Õm kiÓm tra, tÝnh thö l¹i countability tÝnh ®Õm ®−îc countable ®Õm ®−îc tÝnh ®−îc counter m¸y tÝnh; m¸y ®Õm; trch. qu©n cê nh¶y || ng−îc l¹i alpha c. m¸y ®Õm h¹t anpha batching c. m¸y ®Õm ®Þnh liÒu l− îng; m¸y ®Õm nhãm battery operated c. m¸y ®Õm ch¹y b»ng pin beta c. m¸y ®Õm h¹t bªta bidirectional c. m¸y ®Õm hai chiÒu continuos c. m¸y tÝnh liªn tôc digit c. m¸y ®Õm ch÷ sè directional c. m¸y ®Õm cã vËn hμ nh ®Þnh h−íng discharge c. m¸y ®Õm phãng ®iÖn dust c. m¸y ®Õm bôi electromagnetic c. m¸y ®Õm ®iÖn tö flat response c. m¸y ®Õm cã ®Æc tr− ng n»m ngang flip-flop c. m¸y ®Õm trig¬ frequency c. m¸y ®Õm tÇn sè friction revolution c. m¸y ®Õm ma s¸t c¸c vßng quay functional c. m¸y ®Õm hμ m gamma c m¸y ®Õm h¹t gama gated oscillation c. m¸y ®Õm nh÷ng dao ®éng ®iÒu khiÓn ®−îc 92 impulse c., pulse c. m¸y tÝnh xung; èng ®Õm xung ion c. m¸y ®Õm ion lock-on c. m¸y ®Õm ®ång bé ho¸ modul 2 c. m¸y tÝnh theo m«dul 2 non-directional c. m¸y ®Õm kh«ng cã ph− ¬ng part c. m¸y ®Õm c¸c chi tiÕt portable c. m¸y tÝnh cÇm tay predetermined c. m¸y ®Õm cã thiÕt lËp s¬ bé production c. m¸y ®Õm s¶n phÈm

proportional c. m¸y ®Õmtû lÖ radiation c. m¸y tÝnh bøc x¹ revolution c. m¸y ®Õm vßng quay scale-of-two c. m¸y ®Õm nhÞ ph©n scintillation c. m¸y ®Õm nhÊp nh¸y seconds c. m¸y ®Õm gi©y spark c. m¸y ®Õm nhÊp nh¸y speed c. m¸y ®Õm vßng quay start-stop c. m¸y ®Õm khëi dõng step c. m¸y ®Õm b− íc storage c. m¸y ®Õm tÝch luü television c. m¸y ®Õm v« tuyÕn truyÒn h×nh tubeless c. m¸y ®Õm kh«ng ®Ìn counteraction ph¶n t¸c dông counter-clockwise ng−îc chiÒu kim ®ång hå counter-compact ph¶n conpact counter-controller bé ®Õm countless kh«ng ®Õm ®−îc couple c¬ ngÉu lùc; mét ®«i, mét cÆp || lμ m thμ nh ®«i exact c. top. cÆp khíp resultant c. c¬. ngÉu lùc tæng 93 coupled ®−îc ghÐp thμ nh ®«i coupler bé ghÐp computer c. bé ®¶o m¹ch coupling ghÐp; t−¬ng t¸c, liªn quan electromagnetic c. ghÐp ®iÖn tö random c. xib. sù hîp nhÊt ngÉu nhiªn course qu¸ tr×nh, qu¸ tr×nh diÔn biÕn of c. tÊt nhiªn c. of value function hμ m sinh covariance tk. hiÖp ph−¬ng sai lag c. tk. hiÖp ph−¬ng sai trÔ covariant hiÖp biÕn covariation sù biÕn thiªn ®ång thêi cover phñ || c¸i phñ coverage tk. phñ; b¶n b¸o c¸o t×nh h×nh covered bÞ phñ finitely c. top. phñ h÷u h¹n simple c. top. phñ ®¬n covering phñ || c¸i phñ closed c. c¸i phñ ®ãng finite c. c¸i phñ h÷u h¹n

lattice c. c¸i phñ dμ n locally finite c. c¸i phñ h÷u h¹n ®Þa ph− ¬ng open c. c¸i phñ më stacked c. c¸i phñ thμ nh miÕng star-finite c. c¸i phñ h×nh sao h÷u h¹n crack c¬. lμ m nøt, lμ m nøt thμ nh khe cracovian gt. crac«vian create t¹o ra, t¹o thμ nh, chÕ thμ nh creative t¹o ra, s¸ng t¹o credible tk. tin ®−îc 94 credit tk. tÝn dông, sù cho vay, cho vay on c. nî, mua chÞu; b¸n chÞu creditor tk. ng−êi cho vay creep c¬. r·o; tõ biÕn crescent tv. tr¨ng l− ìi liÒm, tr¨ng khuyÕt crescent-shaped h×nh tr¨ng l−ìi liÒm crest c¬. ®Ønh (sãng) crinkle uèn, nÕp uèn crikly mét c¸ch uèn crisis kt. khñng ho¶ng criss-cross chÐo nhau, ngang däc || ký hiÖu ch÷ thËp criterion tiªu chuÈn control c. tiªu chuÈn kiÓm tra convergence c. tiªu chuÈn héi tô error-squared c. tiªu chuÈn sai sè b×nh qu©n logarithmic c. tiªu chuÈn l«ga pentode c. tiªu chuÈn n¨m ngãn (trong hai ph©n tÝch nh©n tè) reducibility c. tiªu chuÈn kh¶ quy root-mean-square c. tiªu chuÈn sai sè b×nh ph−¬ng trung b×nh stability c. tiªu chuÈn æn ®Þnh switching c. tiªu chuÈn ®¶o m¹ch unconditional stability c. tiªu chuÈn æn ®Þnh kh«ng ®iÒu kiÖn critical tíi h¹n cross sù chÐo nhau, s− giao nhau || chÐo, giao nhau || lμ m chÐo nhau, lμ m giao nhau cross-cap top. mò chÐo, h¨ng Mobicut cross-cut nh¸t c¾t; top. thiÕt diÖn; ®s. t− ¬ng giao cross-term top. thμ nh phÇn chÐo nhau crosswise chÐo nhau crossed chÐo crude th« s¬, th«, ch−a ®−îc chÕ biÕn 95

cruciform cã h×nh ch÷ thËp crunode ®iÓm kÐp (th− êng); ®iÓm tù c¾t (cña ®−êng cong) cryctron cri«tron cryptogram b¶n viÕt mËt crystal tinh thÓ; b¸n dÉn crystallography tinh thÓ häc crystallometry phÐp ®o tinh thÓ cubage phÐp t×m thÓ tÝch cubature phÐp t×m thÓ tÝch cube h×nh lËp ph−¬ng; luü thõa bËc ba || tÝnh thÓ tÝch; n©ng lªn bËc ba c. of a number luü thõa ba cña mét sè half open c. lËp ph− ¬ng nöa më cubic bËc ba; ph−¬ng tr×nh bËc ba; ®−êng bËc ba, cubic bipartile c. ®−êng bËc ba t¸ch ®«i hai nh¸nh (y2=x (x-a) (x-b) 0 < a < b) discriminating c. ph−¬ng tr×nh ®Æc tr− ng cña mÆt bËc ba equianharmonic c. ®− êng bËc ba ®¼ng phi ®iÒu harmonic c. ®−êng ®iÒu hoμ bËc ba nodal c. cubic cã nót osculating c. cubic mËt tiÕp twisted c. cubic xo¾n two-cireuited c. cubic hai m¹ch cubical (thuéc) cubic cuboid pháng lËp ph−¬ng, h×nh hép ph¼ng culminate ®¹t (qua) ®Ønh cao nhÊt culmination ®iÓm cao nhÊt cumulant nöa bÊt biÕn factorial c. nöa bÊt biÕn giai thõa cumulate tÝch luü cumulation sù tÝch luü cumulative tÝch luü, ®− îc tÝch luü 96 cup top. tÝch, dÊu ∪ curl r«ta (cña tr− êng vect¬) current dßng || hiÖn hμ nh action c. dßng t¸c dông anode c. dßng anèt alternating c. dßng xoay chiÒu convection c. dßng ®èi l− u eddy c.s dßng xo¸y direct c. dßng kh«ng ®æi, dßng mét chiÒu displacement c. dßng hçn hîp; vl. dßng ®iÖn tÝch filament c. dßng nung

four c. dßng bèn chiÒu leakage c. dßng (®iÖn) rß secondary c. dßng thø cÊp standing c. dßng nghØ tidal c. dßng thuû triÒu cursor con ch¹y cña (th−íc tÝnh) curtail rót ng¾n curtailed ®· ®−îc rót ng¾n curtailment sù rót ng¾n c. of sampling sù rót ng¾n, viÖc lÊy mÉu curtate rót ng¾n curvature ®é cong c. of beams ®é cong cña dÇm c. of a conic ®é cong cña mét c«nic c. of curve ®é cong cña mét ®−êng (cong) asymptotic c. ®é cong tiÖm cËn concircular c. ®é cong ®ång viªn conformal c. ®é cong b¶o gi¸c fist c. ®é cong, ®é cong thø nhÊt (cña ®−êng cong ghÒnh) 97 Gaussian c. ®é cong Gaux¬, ®é cong toμ n phÇn geodesic c. ®é cong tr¾c ®Þa high c. ®é cong bËc cao integraal c.s ®é cong tÝch ph©n mean affine c. ®é cong afin trung b×nh principal c. ®é cong chÝnh principal c. of a surface ®é cong chÝnh cña mét mÆt scalar c ®é cong v« h− íng second c. ®é xo¾n, ®é cong thø hai (cña ®−êng cong ghÒnh) sectional c. ®é cong theo (ph−¬ng) hai chiÒu) tangential c. ®é cong tiÕp tuyÕn total c. ®é cong toμ n phÇn tatal afine c. ®é cong afin toμ n phÇn curve ®−êng cong c. of constant slope ®é cong cã ®é dèc kh«ng ®æi c. of constant width ®é cong cã bÒ réng kh«ng ®æi c. of flexibility ®−êng uèn c. of persuit ®−êng ®uæi c. of zero width ®é cong cã bÒ réng kh«ng adiabatic c. ®−êng cong ®o¹n nhiÖt adjjoint c. ®− êng cong liªn hîp admissible c. ®− êng chÊp nhËn ®− îc

algebraic(al) c. ®−êng cong ®¹i sè analagmatic c. ®−êng tù nghÞch analytic c. ®− êng cong gi¶i tÝch anharminic c. ®−êng cong kh«ng ®iÒu hoμ base c. ®−êng cong c¬ së bell-shaped c. ®−êng cong h×nh chu«ng bicircular c. ®−êng l− ìng viªn binomial c. ®−êng nhÞ thøc 98 biquadratic c. ®−êng cong trïng ph−¬ng bitangential c. ®−êng cong l−ìng tiÕp boundary c. ®−êng biªn giíi catenary c. ®−êng d©y xÝch central c. ®− êng cong cã t©m characteristic c. ®− êng cong ®Æc tr−ng circular c. ®− êng ®¬n viªn complex c. ®−êng cña mí confocal c. ®−êng ®ång tiªu concave c. ®−êng lâm conjugate c.s ®−êng cong liªn hîp convex c. ®− êng låi consecant c. ®− êng cosec cosine c. ®−êng cosin cost c. ®− êng cong gi¸ c¶ cotangent c. ®− êng cotg covariant c. ®−êng hiÖp biÕn critacal c. ®− êng tíi h¹n cruciform c. ®−êng ch÷ thËp (®å thÞ cña x 2y2-a2y2-a2x2=0) decomposed c. ®− êng cong t¸ch dextrorse c. ®−êng cong cã ®é xo¾n d−¬ng (®− êng cong bªn ph¶i) diametral c. ®−êng cong kÝnh directrix c. ®− êng cong chuÈn discharge c. ®− êng phãng ®iÖn distribution c. ®−êng ph©n phèi epitrochoidal c. ®− êng ªpitr«coit equianharmonic c. ®− êng ®¼ng phi ®iÒu equiprobability c. ®−êng cïng x¸c suÊt error c. ®−êng cong sai sè focal c. ®−êng tiªu 99 frequency c. ®− êng tÇn sè, ®−êng mËt ®é (ph©n phèi) generating c. ®− êng sinh

geodesic c. ®−êng tr¾c ®Þa growth c. tk. ®−êng t¨ng harmonic c. ®−êng ®iÒu hoμ high plane c. ®− êng ph¼ng bËc cao homothetic c. ®−êng vÞ tù hydraulic characteristic c. ®Æc tuyÕn thuû lùc hydrostatic c. ®−êng thuû tinh hyperelliptic c. ®−êng siªu eliptic hypergeometric c. ®−êng siªu béi inverse c. ®− êng nghÞch ®¶o irreducible c. ®− êng kh«ng kh¶ quy isologic c. ®−êng ®èi väng isothermal c.s ®−êng ®¼ng nhiÖt isotropic c. hh. ®−êng ®¼ng h−íng kappa c. ®− êng kapa (®å thÞ cña x 4 + x2y2=a2y2) left-handed c. ®−êng xo¾n l¹i level c. gt. ®− êng møc limiting c. ®− êng giíi h¹n logarithmic c. ®−êng hμ m l«ga logistic c. ®− êng l«gitic (®å thÞ cña y=k(1+e a+bx) loxodromic c. ®−êng tμ hμ nh neighbouring c. ®− êng l©n cËn null c. ®− êng ®¼ng h− íng orbiform c. hh. ®−êng cã ®é réng kh«ng ®æi oblique pedal c. ®− êng thuú tóc xiªn oribiform c. ®−êng cã ®é réng kh«ng ®æi orthoptic c. ®−êng ph−¬ng khuy oscillating c. ®− êng dao ®éng 100 pan-algebraic c. ®− êng phiÕm ®¹i sè parabolic(al) c. ®−êng parabolic parametric c. ®− êng tham sè pear c. ®− êng qu¶ lª pedal c. ®−êng bμ n ®¹p percentile c. ®− êng ph©n phèi plane c. hh. ®−êng ph¼ng polar c. ®−êng cùc polar reciprocal c. ®−êng ®èi cùc polytropic c. ®− êng ®a h−íng power c. ®−êng lùc l−îng principal c. ®−êng chÝnh probability c. ®− êng x¸c suÊt

quartric c. ®− êng bËc bèn quasi-plane c. ®−êng hÇu ph¼ng quintic c. ®− êng bËc n¨m rational c. ®− êng h÷u tû rectifiable c, ®− êng cÇu tr−êng ®− îc reducible c. ®−êng cong t¸ch regression c. ®− êng håi quy regular c. ®− êng chÝnh quy rose c. ®− êng hoa hång (®å thÞ nose=asin 2 ζ ) saw tooth c. ®−êng r¨ng c−a secant c. ®− êng sec self-polar c. ®−êng tù ®èi cùc serpentime c. ®−êng h×nh r¾n (®å thÞ cña x 2y +b2y- x2x = 0) shock c. ®−êng kÝch ®éng signoid c. ®− êng xicnoit similar c.s c¸c ®−êng ®ång d¹ng simple abnormal c. ®− êng cong ®¬n bÊt th−êng 101 simple closed c. ®− êng ®ãng ®¬n sine c. ®− êng sin sinistrorsal c. ®−êng xo¾n tr¸i skew c. hh. ®−êng lÖch space c. hh. ®−êng ghÒnh star-like c. ®−êng gièng h×nh sao stress-train c. ®−êng øng suÊt biÕn d¹ng syzygetic c. ®−êng héi xung, ®− êng xiziji tangent c. ®− êng tiÕp xóc three leaved rose c. ®−êng hoa hång ba c¸nh trannsendental c. ®−êng siªu viÖt transition c. ®−êng chuyÓn tiÕp triangular symmetric c. ®−êng ®èi xøng tam gi¸c trigonometric(al) c. ®− êng l− îng gi¸c twisted c. ®− êng xo¾n unicursal c. hh. ®− êng ®¬n ho¹ch curved cong curvilinear cong, phÝ tuyÕn curvometer m¸y ®o ®− êng cong cusp hh. ®iÓm lïi c. of the first kind (simple c.) ®iÓm lïi lo¹i mét) c. of the second kind ®iÓm lïi lo¹i hai double c. ®iÓm tù tiÕp xóc cuspdal (thuéc) ®iÓm lïi

cut nh¸t c¾t || c¾t c. in bËt, cho ch¹y; c. off, c. out. c¾t, t¾t, h·m cybernetics ®iÒu khiÓn häc, xibecnetic engineering c. ®iÒu khiÓn häc kü thuËt cycle sù tuÇn hoμ n, chu tr×nh, chu kú || lμ m theo chu tr×nh accumulation c. chu tr×nh tÝch luü effective c. ®s. chu tr×nh h÷u hiÖu 102 essential c. top. chu tr×nh cèt yÕu fixed c. chu tr×nh kh«ng ®æi forword-type c. chu tr×nh chuyÓn ®éng lªn tr− íc ideal c. chu tr×nh lý t−ëng limit c. gt. chu tr×nh giíi h¹n magnetic c. mt. chu tr×nh tõ ho¸ major c. mt. chu tr×nh lín open c. chu tr×nh më print c. mt. chu tr×nh in pulse-repetition c. mt. chu tr×nh lÆp l¹i c¸c xung rational c. chu tr×nh h÷u tû relative c. chu tr×nh t−¬ng ®èi repetitive c. mt. chu tr×nh lÆp scanning c. chu tr×nh quyÐt storage c. chu tr×nh dù tr÷ timing c. mt. chu tr×nh ®Þnh thêi variable c. chu tr×nh biÕn thiªn virtual c. chu tr×nh ¶o cycler thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chu tr×nh cyclic(al) xiclic, trßn, tuÇn hoμ n cyclically mét c¸ch tuÇn hoμ n cyclide xilic binodal c. xiclit hai nót nodal c. xiclit cã nót cycling c. c«ng cã chu tr×nh; sù dao ®éng, sù chuyÓn xung l−îng cyclograph ®å thÞ chu tr×nh cyclogram biÓu ®å chu tr×nh cycloid xicloit curtate c. xicloit co prolate c. xicloit duçi 103 cyclometer m¸y ®o qu·ng ®− êng, m¸y ®o chu tr×nh cyclosymmetry sù ®èi xøng chu tr×nh cyclotomic trßn, vÒ viÖc chia vßng trßn cyclotron xicl«tron

cylinder trô, h×nh trô, mÆt trô algebraic c. mÆt trô ®¹i sè circular c. h×nh trô trßn coaxial c. h×nh trô ®ång trôc compound c. h×nh trô ®a hîp elliptic(al) c. mÆt trô eliptic envoloping c. mÆt trô bao hyperbolic c. mÆt trô hipebolic imaginary elliptic c. mÆt trô eliptic ¶o obliqua c. h×nh trô xiªn projecting c. trô chiÕu right circular c. h×nh trô trßn ph¼ng rotating c. h×nh trô trßn xoay cylindrical (thuéc) mÆt trô cylindroid pháng trô cypher sè kh«ng, ch÷ sè, m· 104

D
D’ Alembert to¸n tö Alembect damp vl. lμ m t¾t dÇn damped t¾t dÇn damper c¸i t¾t dao ®éng, c¸i trèng rung damping sù t¾t dÇncritical d. sù t¾t dÇn tíi h¹n dash nhÊn m¹nh // nÐt g¹ch dash-board mt. b¶ng dông cô (®o) data mt. sè liÖu, d÷ kiÖn, d÷ liÖu all or none d. d÷ kiÖn l−ìng ph©n ana logue d. sè liÖu liªn tôc basal d. d÷ kiÖn c¬ së coded d. d÷ kiÖn m· ho¸ correction d. b¶ng hiÖu chØnh cumulative d. tk sè liÖu tÝch luü experimental d. sè liÖu thùc nghiÖm graph d. sè liÖu ®å thÞ initial d.mt. d÷ kiÖn [ban ®Çu, khëi thuû ] input d. d÷ liÖu vμ o integrated d. tk. c¸c sè liÑu gép numerical d. mt. d÷ liÖu b»ng sè observed d. sè liÖu quan s¸t qualitative d.tk. d÷ kiÖn ®Þnh tÝnh

randomly fluctuating d. mt. d÷ kiÖn thay ®æi ngÉu nhiªn ranked d. k d÷ kiÖn ®− îc xÕp h¹ng refereence d. d÷ kiÖn tham kh¶o, sè liÖu tham kh¶o sensitivity d. d÷ kiÖn nh¹y tabular d. d÷ kiÖn d¹ng b¶ng 105 test d. sè liÖu thùc nghiÖm data-in sè liÖu vμ o data-uot sè liÖu ra datatron m¸y xö lý sè liÖu date ngμ y; th¸ng // ghi ngμ y datum sè liÖu, d÷ kiÖn dead chÕt debentura c«ng tr¸i, tr¸i kho¶n debit kt. søc b¸n, tiÒn thu nhËp (cña h·ng bu«n); sè tiÒn thiÕu; c¬. l−u l− îng debt kt. mãn nî national d. quèc tr¸i public d. c«ng tr¸i debtor tk. ng−êi m¾c nî next d. hμ ng, (sè thËp ph©n) tiÕp theo previous d. hμ ng, (sè thËp ph©n) ®øng tr− íc decagon h×nh thËp gi¸c regular d. h×nh thËp gi¸c ®Òu decagonal (thuéc) h×nh thËp gi¸c decahedron (thuéc) thËp diÖn decahedron thËp diÖn decamter m− êi mÐt decatron decatron (®Ìn dïng cho m¸y tÝnh) decay vl. ph©n huû deceterate vl. gi¶m tèc deceleration sù gi¶m tèc, sù lμ m chËm l¹i decibel quyÕt ®Þnh decile thËp ph©n vÞ decillion 1060 (ë Anh); 1033 (ë Mü) decimal sè thËp ph©n circulating d., peroidical d. sè thËp ph©n tuÇn hoμ n 106 finite d. sè thËp ph©n h÷u h¹n ifninite d. sè thËp ph©n v« h¹n mixed d. sè thËp ph©n hçn t¹p non-terminating d. sè thËp ph©n v« h¹n signed d. sè thËp ph©n cã dÊu

terminating d. sè thËp ph©n h÷u h¹n decimeter ®ªximet decipher tk. ®äc mËt m·, gi¶i m· deccision quyÕt ®Þnh statistic(al) d. tk. quyÕt ®Þnh thèng kª terminal d. tk. quyÕt ®Þnh cuèi cïng deck trch. cç bμ i declination tv. nghiªng d. of a celestial point ®é chªnh lÖch cña thiªn ®iÓm north d. ®é lÖch d−¬ng (®é lÖch vÌ phÝa B¾c) south d. ®é lÖch ©m (®é lÖch vÒ phÝa Nam) decode ®äc mËt m·, gi¶i m· decoded ®· ®äc ®− îc mËt m·, ®−îc gi¶i m· decoder m¸y ®äc mËt m· strorage d. xib. m¸y ®äc m· cã nhí trigger d. bé gi¶i m· trig¬ decomposable ph©n tÝch ®−îc, khai triÓn ®−îc decompose ph©n tÝch decomposed ®− îc ph©n tÝch, ®− îc khai triÓn; bÞ suy biÕn decomposition sù ph©n tÝch, sù khai triÓn, sù ph©n ho¹ch d. into direct sum ph©n tÝch thμ nh tæng trùc tiÕp d. of a faction sù khai triÓn mét ph©n sè additive d. ®s. sù ph©n tÝch céng tÝnh central d. ®s. sù ph©n tÝch trung t©m direct d. sù ph©n tÝch trùc tiÕp 107 standard d. sù ph©n tÝch tiªu chuÈn decrease gi¶m decrement bËc gi¶m, gi¶m l− îng logarithmic d. gi¶m l−îng l«ga deduce log. suy diÔn; kÕt luËn d. from suy tõ deducibility log. suy diÔn ®−îc deduct trõ ®i deduction sù trõ ®i, suy diÔn, kÕt luËn contributorry d. kÕt luËn mang l¹i hypothetic(al) d. suy diÔn, [gi¶ ®Þnh, gi¶ thiÕt] resulting d. kÕt luËn cuèi cïng subsidiary d. kÕt luËn, phô trî, suy diÔn bæ trî deductive log. suy diÔn deep s©u, s©u s¾c defect (sè) khuyÕt; khuyÕt tËt d. of an analytic funetion sè khuyÕt cña mét hμ m gi¶i tÝch

d. of a space sè khuyÕt cña mét kh«ng gian angular d. khuyÕt gãc (mét tam gi¸c) defective khuyÕt faction d.tk. tû sè chÕ phÈm deferlant sãng dån defernt quü tÝch viªn t©m deficiency sè khuyÕt d. of a curve sè khuyÕt cña mét ®−êng cong effective d. sè khuyÕt h÷u hiÖu virtual d. sè khuyÕt ¶o deficient khuyÕt, thiÕu definability log. tÝnh x¸c ®Þnh ®−îc, tÝnh kh¶ thi combinatory d. tÝnh kh¶ ®Þnh tæ hîp definable ®Þnh nghÜa ®−îc kh¶ ®Þnh 108 define ®Þnh nghÜa, x¸c ®Þnh definiendum log biÓu thøc ®− îc x¸c ®Þnh definiens log. biÓu thøc ®Þnh nghÜa definite x¸c ®Þnh positively d. x¸c ®Þnh d−¬ng stochastically d. x¸c ®Þnh ngÉu nhiªn definiteness tÝnh x¸c ®Þnh definition log. ®Þnh nghÜa explicit d. ®Þnh nghÜa râ implicit d. ®Þnh nghÜa Èn impredicative d. ®Þnh nghÜa bÊt vÞ tõ inductive d. ®Þnh nghÜa quy n¹p operational d. ®Þnh nghÜa to¸n tö recursive d. ®Þnh nghÜa ®Ö quy regressive d. ®Þnh nghÜa håi quy deflate h¹ h¹ng; h¹ cÊp (cña ma trËn) deflect lÖch (khái mét ®−êng th¼ng); (bÞ) khóc x¹ deflection vl. sù ®æi d¹ng; sù lÖch, ®é lÖch; ®é vâng bending d. mòi tªn cña ®é vâng large d. ®é lÖch lín, ®é vâng lín deflective lÖch deflector c¸i lμ m lÖch deflexion sù ®æi d¹ng deform lμ m biÕn d¹ng, lμ m ®æi d¹ng deformable biÕn d¹ng ®−îc freely d. biÕn d¹ng ®−îc tù do deformation sù biÕn d¹ng

d. of a surfface biÕn d¹ng cña mét mÆt angular d. biÕn d¹ng gãc chain d. biÕn d¹ng d©y chuyÒn 109 continuos d. biÕn d¹ng liªn tôc finit d. biÕn d¹ng h÷u h¹n homogeneous d. biÕn d¹ng thuÇn nhÊt irrotational d. biÕn d¹ng kh«ng r«ta linear d. biÕn d¹ng dμ i, biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh non-homogeneous d. biÕn d¹ng kh«ng thuÇn nhÊt plane d. biÕn d¹ng ph¼ng plastic d. biÕn d¹ng dÎo pure d biÕn d¹ng thuÇn tuý tangent d. biÕn d¹ng tiÕp xóc topological d. biÕn d¹ng t«p« degeneracy sù suy biÕn, sù tho¸i ho¸ degenerate suy biÕn, lμ m suy biÕn degeration sù suy biÕn, sù tho¸i ho¸ degenerative suy biÕn degree ®é, cÊp bËc d. of accuracy ®é chÝnh x¸c d. of an angle sè ®é cña mét gãc d. of are ®é cung d. of a complex bËc cña mét mí d. of confidence ®é tin cËy, møc tin cËy d. of correlation ®é t−¬ng quan d. of a curve bËc cña ®−êng cong d. of a differential equation cÊp cña mét ph− ¬ng tr×nh vi ph©n d. of a extension of a field ®é më réng cña mét tr− êng d. of freedom tk. bËc tù do d. of map bËc cña mét ¸nh x¹ d. of a polynomial ®s. bËc cña mét ®a thøc d. of separability ®s. bËc t¸ch ®− îc d. of substituition bËc cña phÐp thÕ 110 d. of transitivity ®s. bËc b¾c cÇu d. of unsolvability log. ®é kh«ng gi¶i ®−îc d. of wholeness xib. ®é toμ n bé, ®é toμ n thÓ bounded d. ®s. bËc bÞ chÆn reduced d. bËc thu gän spherical d. ®é cÇu transcendence d. ®s. ®é siªu viÖt

virtual d. ®é ¶o zero d. bËc kh«ng del nabla (Δ), to¸n tö nabla delay lμ m chËm trÔ // sù trËm, sù trÔ adjustable d. sù trÔ ®iÒu chØnh ®−îc corrective d. sù trÔ hiÖu chØnh one-digit d. sù trÔ mét hμ ng static(al) time d. sù trÔ thêi gian æn ®Þnh time d. chËm vÒ thêi gian delayed bÞ chËm delayer c¸i lμ m [chËm, trÔ] delete g¹ch, bá ®i deleted bÞ bá ®i delicacy gt. tÝnh s¾c s¶o, tinh vi (cña ph−¬ng ph¸p) delicate gt. (ph− ¬ng ph¸p) s¾c s¶o, tinh vi delimite ph©n giíi, ®Þnh giíi h¹n delineate vÏ, m« t¶ delineation b¶n vÏ, h×nh vÏ deliver ph©n phèi delivery mt. sù ph©n phèi, sù cung cÊp delta denta (Δ) Kronecker d. ký hiÖu Kr«neck¬ demand yªu cÇu, nhu cÇu 111 demilune tv. nöa th¸ng; gãc phÇn t− thø hai demodulation sù khö biÕn ®iÖu demodilator c¸i khö biÕn ®iÖu demography tk. khoa ®iÒu tra d©n sè demonstrable chøng minh ®− îc demonstrate chøng minh demonstration [sù, phÐp] chøng minh analytic d. phÐp chøng minh gi¶i tÝch direct d. phÐp chøng minh trùc tiÕp indirect d. phÐp chøng minh gi¸n tiÕp denary (thuéc) m−êi (10) dence trch. mÆt nhÞ, mÆt chØ sè hai dendritic top. h×nh c©y dendroid h×nh c©y dendron top. c©y denial log. sù phñ ®Þnh denominate gäi tªn, ®Æt denomination kt. sù ®Þnh gi¸; sù ®Æt tªn (tiÒn tÖ)

denominator mÉu sè, mÉu thøc common d. mÉu chung, mÉu thøc chung least common d. mÉu chung nhá nhÊt lowest common d. mÉu chung nhá nhÊt denote ký hiÖu : cã nghÜa lμ dense trï mËt d. in itself trï mËt trong chÝnh nã metriccally gt. trï mËt metric nowhere d. kh«ng ®©u trï mËt ultimately d. trï mËt tíi h¹n denseness tÝnh trï mËt density mËt ®é, tÝnh trï mËt; tû träng 112 d. of intergers ®s. mËt ®é c¸c sè nguyªn asymptotic d. ®s. mËt ®é tiÖm cËn lower d. mËt ®é d−íi metric d. mËt ®é metric outer d. mËt ®é ngoμ i probability d. mËt ®é x¸c suÊt scalar d. hh. mËt ®é v« h− íng spectral d. mËt ®é phæ tensor d. hh. mËt ®é tenx¬ upper d. mËt ®é trªn denumerable dÕm ®−îc deny phñ ®Þnh departure ®é lÖch, ®é sai; sù thay ®æi kinh ®é depart khëi hμ nh; rêi khái; nghiªng vÒ, lÖch vÒ depend phô thuéc dependence sù phô thuéc functional d. phô thuéc hμ m linear d. phô thuéc tuyÕn tÝnh stochastic d. phô thuéc ngÉu nhiªn dependent phô thuéc algebraically d. phô thuéc ®¹i sè lincarly d. phô thuéc tuyÕn tÝnh depolarization sù khö cùc deposit kt. göi tiÒn (vμ o ng©n hμ ng) // mãn tiÒn göi depository h¹, gi¶m depreciation sù gi¶m, sù h¹, kt. h¹, gi¶m (gi¸) depress gi¶m, h¹ depressed bÞ gi¶m, bÞ h¹ depression sù gi¶m, sù h¹; vl®c. miÒn ¸p suÊt thÊp; kt. sù suy tho¸i

113 d. of order (of differential equation) sù gi¶m cÊp (cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n) depth ®é s©u d. of an element ®é cao cña mét phÇn tö critical d. ®é s©u tíi h¹n hydrraulic mean d. ®é s©u thuû lùc trung b×nh skin d. vl. ®é s©u cña líp ngoμ i nhÊt true eritical d. ®é s©u tíi h¹n thùc derivate gt. ®¹o sè // lÊy ®¹o hμ m left hand lower d. ®¹o sè tr¸i d− íi left hand upper d. ®¹o sè tr¸i trªn normal d. ®¹o sè theo ph¸p tuyÕn right hand upper d. ®¹o sè ph¶i trªn derivation phÐp lÊy ®¹o hμ m; nguån gèc, khëi thuû derivative ®¹o hμ m d. from parametric equation dÉn suÊt tõ c¸c ph− ¬ng tr×nh tham sè d. on the left (right) ®¹o hμ m bªn tr¸i (bªn ph¶i) d. of a group c¸c dÉn suÊt cña mét nhãm d. s of higher order ®¹o hμ m cÊp cao d. of a vect¬ ®¹o hμ m cña mét vect¬ absolute d. ®¹o hμ m tuyÖt ®èi approximate d. gt ®¹o hμ m xÊp xØ areolar d. ®¹o hμ m diÖn tÝch backward d. gt. ®¹o hμ m bªn ph¶i covariant d. ®¹o hμ m hiÖp biÕn directional d. ®¹o hμ m theo h−íng forward d. ®¹o hμ m bªn ph¶i fractional d. gt. ®¹o hμ m cÊp ph©n sè generalizer d. ®¹o hμ m suy réng hight d. gt. ®¹o hμ m cÊp cao 114 left d. ®¹o hμ m bªn tr¸i logarithmic d. gt. ®¹o hμ m l«ga maximum directional d. ®¹o hμ m h−íng cùc ®¹i normal d. ®¹o hμ m ph¸p tuyÕn parrmetric d. ®¹o hμ m tham sè partial d. ®¹o hμ m riªng particle d. ®¹o hμ m toμ n phÇn right-hand d. ®¹o hμ m bªn ph¶i succes ive d.s c¸c ®¹o hμ m liªn tiÕp total d. ®¹o hμ m toμ n phÇn

derive log. suy ra dervived dÉn suÊt descend gi¶m, ®i xuèng descendant con ch¸u (trong qu¸ tr×nh ph©n nh¸nh) descent sù gi¶m constrained d. sù gi¶m rμ ng buéc infinite d. sù gi¶m v« h¹n quickest d., steepest d. sù gi¶m nhanh nhÊt describe m« t¶ description log. sù m« t¶ descriptive log. m« t¶ design thiÕt kÕ; dù ¸n || sù lËp kÕ ho¹ch d. of experiments lËp kÕ ho¹ch thùc nghiÖm; tk. [bè trÝ; thiÕt kÕ] thÝ nghiÖm balanced d. kÕ ho¹ch c©n ®èi control d. tæng hîp ®iÒu khiÓn logical d. tæng hîp l«gic program d. lËp ch− ¬ng tr×nh sample d. thiÕt kÕ mÉu designate x¸c ®Þnh, chØ, ký hiÖu 115 designation log. sù chØ; ký hiÖu desire −íc muèn desired muèn cã ®ßi hái desk mt. bμ n; chç ®Ó b×a ®ôc lç control d. bμ n ®iÒu khiÓn test d. bμ n thö, b¶ng thö destination mt. chç ghi (th«ng tin) destroy triÖt tiªu, ph¸ huû destructive ph¸ bá detach t¸ch ra detached bÞ t¸ch ra detachment sù t¸ch ra detail chi tiÕt detailed ®−îc lμ m chi tiÕt detect vl. ph¸t hiÖn, dß, t×m detection vl. sù ph¸t hiÖn error d. ph¸t hiÖn sai detent nót h·m kho¸, c¸i ®Þnh vÞ determinancy tÝnh x¸c ®Þnh determinant ®s. ®Þnh thøc d. of a matrix ®Þnh thøc cña ma trËn

adjoint d. ®Þnh thøc phã, ®Þnh thøc liªn hîp adjugate d. ®Þnh thøc phô hîp alternate d. ®Þnh thøc thay phiªn axisymmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøng qua ®− êng chÐo bordered d. ®Þnh thøc ®−îc viÒn characteristic d. ®Þnh thøc ®Æc tr−ng composite d. ®Þnh thøc ®a hîp compound d.s ®Þnh thøc ®a hîp cubic d. ®Þnh thøc bËc ba 116 group d. ®Þnh thøc nhãm minor d. ®Þnh thøc con signular d. ®Þnh thøc kú dÞ skew-symmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøng lÖch symmetric d. ®Þnh thøc ®èi xøng determinantal d−íi d¹ng ®Þnh thøc, chøa ®Þnh thøc determinate x¸c ®Þnh determination sù x¸c ®Þnh, ®Þnh trÞ determine x¸c ®Þnh, giíi h¹n; quyÕt ®Þnh determinism quyÕt ®Þnh luËn local d. xib. quyÕt ®Þnh luËn ®Þa ph− ¬ng deterministic tÊt ®Þnh detonation vl. sù næ deuce trch. qu©n nhÞ develop ph¸t triÓn, khai triÓn; vl. xuÊt hiÖn developable tr¶i ®− îc || mÆt tr¶i ®−îc d. of class n mÆt tr¶i ®−îc líp n bitangent d. mÆt tr¸i ®− îc l− ìng tiÕp polar d. mÆt tr¸i ®−îc cùc rectifying d. mÆt tr¸i ®− îc trùc ®¹c development sù khai triÓn, sù ph¸t triÓn developmental mt. thø thùc nghiÖm deviate lÖch || ®é lÖch deviation tk. sù lÖch, ®é lÖch accumulated ®éc lÖch tÝch luü average d. ®é lÖch trung b×nh mean d. ®é lÖch trung b×nh; ®é lÖch tuyÖt ®èi mean squara d. ®é lÖch b×nh ph− ¬ng trung b×nh root-mean-square d. ®é lÖch tiªu chuÈn standard d. ®é lÖch tiªu chuÈn, sai lÖch ®iÓn h×nh 117 device mt. thiÕt bÞ, dông cô, bé phËn

accounting d. thiÕt bÞ ®Õm analogue d. thiÕt bÞ m« h×nh average computing d. thiÕt bÞ tÝnh c¸c sè trung b×nh, thiÕt bÞ tÝnh trung b×nh code d. thiÕt bÞ lËp m· codingd. thiÕt bÞ lËp m· electronic storage d. thiÕt bÞ nhí ®iÖn tö input d. thiÕt bÞvμ o locking d. thiÕt bÞ kho¸ null d. thiÕt bÞ kh«ng output d. thiÕt bÞ ra plotting d. dông cô vÏ ®−êng cong protective d. thiÕt bÞ b¶o vÖ safety d. thiÕt bÞ b¶o vÖ sensing d. thiÕt bÞ thô c¶m short-time memory d. thiÕt bÞ nhí ng¾n h¹n storage d. thiÕt bÞ nhí warning d. thiÕt bÞ b¸o hiÖu tr− íc devise nghÜ ra, ph¸t minh ra diagnose mt. chuÈn ®o¸n, ph¸t hiÖn sai (trong m¸y) diagnosis sù chuÈn ®o¸n, ph¸t hiÖn sai (trong m¸y) automatic d. sù chuÈn ®o¸n tù ®éng diagnostic mt. chuÈn ®o¸n ph¸t hiÖn diagonal ®−êng chÐo dominant main d. ®−êng chÐo chÝnh béi principal d. ®−êng chÐo chÝnh secondary d. of a determiant d− êng chÐo phô cña mét ®Þnh thøc diagram mt. biÓu ®å, s¬ ®å arithlog d. biÓu ®å l«ga sè 118 assumption d. biÓu ®å lý thuÕt, biÓu ®å gi¶ ®Þnh base d. s¬ ®å c¬ së bending moment d. biÓu ®å m«men uèn block d. s¬ ®å khèi circuit d. s¬ ®å m¹ch cording d. s¬ ®å m¾c, c¸ch m¾c correlation d. biÓu ®å t−¬ng quan discharge d. ®å thÞ phãng ®iÖn elementary d. s¬ ®å vÏ nguyªn t¾c energy discharge d. biÓu ®å t¸n n¨ng flow out d. biÓu ®å l−u xuÊt functional d. s¬ ®å hμ m

influence d. ®−êng ¶nh h−ëng inspection d. biÓu ®å qu¸ tr×nh kiÓm tra, biÓu ®å ph©n tÝch liªn tiÕp installation d. s¬ ®å bè trÝ interconnecting wiring d. s¬ ®å nèi, s¬ ®å l¾p r¸p key d. s¬ ®å hμ m line d. s¬ ®å tuyÕn tÝnh load d. biÓu ®å t¶i träng memoric d. s¬ ®å ®Ó nhí natural alignment d. s¬ ®å th¼ng hμ ng tù nhiªn non-alignment d. s¬ ®å kh«ng th¼ng hμ ng percentage d. kt. s¬ ®å phÇn tr¨m phase d. s¬ ®å pha schematic d. mt. biÓu ®å kh¸i l− îc skeleton d. mt. s¬ ®å khung vector d. biÓu ®å vect¬ velocity time d. biÓu ®å vËn tèc thêi gian wireless d. s¬ ®å nèi, s¬ ®å l¾p ghÐp diagramamatic(al) (thuéc) s¬ ®å, biÓu ®å 119 dial mÆt (®ång hå, la bμ n, Ampe kÕ ) counter d. mÆt sè cña m¸y ®Õm normal d. mÆt sè chuÈn standard d. mt. thang tû lÖ tiªu chuÈn dialectical log. (thuéc) biÖn chøng dialectican log. nhμ biÖn chøng dialectics phÐp biÖn chøng marxian d. log. phÐp biÖn chøng macxit diamagnetic vl. nghÞch tõ diamgantism vl. tÝnh nghÞch tõ diameter hh. ®− êng kÝnh d. of a conic ®− êng kÝnh cña mét c«nic d. of a quadratic complex ®− êng kÝnh cña mét mí bËc hai d. of a set of points ®− êng kÝnh cña mét tËp hîp ®iÓm conjugate d.s nh÷ng ®−êng kÝnh liªn hîp principal d. ®−êng kÝnh chÝnh transfinite d. ®− êng kÝnh siªu h¹n diametral (thuéc) ®−êng kÝnh diametric(al) (thuéc) ®−êng kÝnh diamond trch. qu©n vu«ng (car«) || cã d¹ng h×nh thoi diaphragm ®iafram dib trch. thÎ ®¸nh bμ i, trß ch¬i ®¸nh bμ i dice trch. qu©n (h¹t) sóc s¾c; trß ch¬i xóc s¾c

dichotomic l−ìng ph©n dichotomous l− ìng ph©n dichotomy phÐp l−ìng ph©n binomial d. l− ìng ph©n nhÞ thøc dichromate top. l−ìng s¾c dichromatic cã l−ìng s¾c dichromatism top. tÝnh l−ìng s¾c 120 dictating mt. ®äc ®Ó viÕt, viÕt chÝnh t¶ dictionary tõ ®iÓn mechanical d. “ tõ ®iÓm c¬ giíi” (®Ó dÞch b»ng m¸y) die qu©n sóc s¾c balanced d. qu©n sóc s¾c c©n ®èi dielectric vl. (chÊt) ®iÖn m«i diffeomorphism vi ®ång ph«i differ kh¸c víi, ph©n biÖt víi difference hiÖu sè; sai ph©n d. of a function (increment of function) sè gia cña mét hμ m sè arithmetical d. hiÖu sè sè häc backward d. sai ph©n lïi balanced d.s sai ph©n b»ng central d. sai ph©n gi÷a confluent devided d. tû sai ph©n cã c¸c ®iÓm trïng divide d. tû sai ph©n finite d,s gt. sai ph©n h÷u h¹n, sai ph©n first d.s gt. sai ph©n cÊp mét forward d. sai ph©n tiÕn mean d. tk. sai ph©n trung b×nh partial d. sai ph©n riªng phase d. hiÖu pha potential d. thÕ hiÖu reciprocal d.gt sai ph©n nghÞch socond order d. gt. sai ph©n cÊp hai successive d. sai ph©n liªn tiÕp tabular d.s hiÖu sè b¶ng different kh¸c nhau differentability tÝnh kh¶ vi differenible kh¶ vi 121 continuossly d. gt. khai vi liªn tôc diferential vi ph©n d. of vomume, element of volume vi ph©n thÓ tÝch, yÕu tè thÓ tÝch

associated homogeneous d. vi ph©n thuÇn nhÊt liªn ®íi binomial d. vi ph©n nhÞ thøc computing d. m¸y tÝnh vi ph©n harmonic d. vi ph©n ®iÒu hoμ total d. vi ph©n toμ n phÇn trigonometric d. vi ph©n l−îng gi¸c differenttiate lÊy vi ph©n; t×m ®¹o hμ m; phana biÖt d. with respect to x lÊy vi ph©n theo x differentiation phÐp lÊy vi ph©n, phÐp t×m ®¹o hμ m d. of an infinite seri lÊy vi ph©n mét chuçi v« h¹n complex d. phÐp lÊy vi ph©n thøc covariant d. phÐp lÊy vi ph©n hiÖp biÕn implicit d. phÐp lÊy vi ph©n t×m ®¹o hμ m, mét Èn hμ m indirect d. gt. phÐp lÊy vi ph©n mét hμ m hîp logarithmic d. phÐp lÊy ®¹o hμ m nhê lÊy l«ga, phÐp lÊy vi ph©n b»ng (phÐp) lÊy l«ga numerical d. phÐp lÊy vi ph©n b»ng sè partial d. phÐp lÊy vi ph©n riªng, phÐp lÊy ®¹o hμ m riªng succesive d. phÐp lÊy vi ph©n liªn tiÕp differentitor bé lÊy vi ph©n, m¸y lÊy vi ph©n difficult khã kh¨n diffract vl. nhiÔm x¹ diffraction vl. sù nhiÔu x¹ diffuse t¸n x¹, t¶n m¹n, khuÕch t¸n, truyÒn diffuser c¬. èng khuÕch t¸n diffusion sù t¸n x¹, sù khuÕch t¸n difusivity hÖ sè khuÕch t¸n, n¨ng suÊt khuÕch t¸n 122 digamma ®igama digit ch÷ sè, hμ ng sè d.s with like place values c¸c ch÷ sè cïng hμ ng binary d. ch÷ sè nhÞ ph©n carry d. mt. sè mang sang check d. cét sè kiÓm tra decimal d. sè thËp ph©n equal-order d.s mt. c¸c sè cïng hμ ng final carry d. mt. sè mang sang cuèi cïng high-order d. mt. hμ ng sè cao h¬n (bªn tr¸i) independent d. mt. hμ ng sè ®éc lËp input d. mt. ch÷ vμ o, ch÷ sè least significant d. mt. ch÷ sè cã nghÜa bÐ nhÊt left-hand d. mt. hμ ng sè cao (bªn tr¸i)

lowest-order d. mt. hμ ng sè thÊp bªn tr¸i message d. xib. ký hiÖu trong th«ng tin, dÊu hiÖu truyÒn tin most significant d. mt. hμ ng sè cã nghÜa lín nhÊt multiplier. mt. hμ ng sè nh©n non-zero d. mt. hμ ng sè kh¸c kh«ng quinary d. mt. ch÷ sè theo c¬ sè n¨m, hμ ng sè theo c¬ sè 5 sign d. hμ ng chØ dÊu significant d. mt. hμ ng sè cã nghÜa, ch÷ sè cã nghÜa sum d. mt. hμ ng sè cña tæng, ch÷ sè cña tæng tens d. hμ ng trôc top d. mt. hμ ng cao nhÊt unist d. mt. hμ ng ®¬n vÞ digital (thuéc) sè, ch÷ sè digitizer thiÕt bÞ biÕn thμ nh ch÷ sè voltage d. thiÕt bÞ biÓu diÔn ch÷ sè c¸c thÕ hiÖu dihedral nhÞ diÖn 123 dihedron gãc nhÞ diÖn dihomology top. l−ìng ®ång ®Òu dilatation sù gi·n, phÐp gi·n cubical d. sù gi·n në khèi dilate më réng, gi·n në dilation sù gi¸n, hh®s. phÐp gi·n dilemma log. l−ìng ®Ò ®ilem dilute lμ m lo·ng, pha lo·ng dilution sù lμ m lo·ng dimension chiÒu, thø nguyªn (cña mét ®¹i l−îng) cohomology d. thø nguyªn ®èi ®ång ®Òu global d. sè chiÒu trªn toμ n trôc harmonic d. thø nguyªn ®iÒu hoμ homology d. thø nguyªn ®ång ®Òu transifinite d. sè chiÒu siªu h¹n virtual d. hh®s. sè chiÒu ¶o weak d. thø nguyªn yÕu dimesional (thuéc) chiÒu thø nguyªn dimesionality thø nguyªn, ®s. h¹ng bËc d. of a representation bËc cña phÐp biÓu diÔn dimensionnally theo chiÒu, theo thø nguyªn dimensionless kh«ng cã chiÒu, kh«ng cã thø nguyªn dimenisons kÝch th−íc dimidiate chia ®«i diminish lμ m nhá; rót ng¾n l¹i

diminished ®−îc lμ m nhá l¹i, ®−îc rót ng¾n l¹i diminution lμ m nhá, sù rót ng¾n; phÐp tÝnh trõ; sè bÞ trõ diode mt. ®i«t crytal d. ®i«t tinh thÓ, ®i«t b¸n dÉn dioptrics vl. khóc x¹ häc 124 dipole l−ìng cùc electric d. l− ìng cùc ®iÖn magnetric d. l−ìng cùc tõ oscillating d. l−ìng cùc dao ®éng direct trùc tiÕp directed cã h−íng, ®Þnh h−íng direction h−íng, ph−¬ng d. of polarization ph−¬ng ph©n cùc d. of the strongest growth gt. h− íng t¨ng nhanh nhÊt asymototic d. ph−¬ng tiÖm cËn characterictic d. ph−¬ng ®Æc tr− ng cunjugate d.s ph−¬ng liªn hîp exce ptional d. ph− ¬ng ngo¹i lÖ normal d. ph−¬ng ph¸p tuyÕn parameter d. ph−¬ng tham sè principal d.s ph−¬ng chÝnh principal d.s of curvature ph−¬ng cong chÝnh directional theo ph−¬ng director thiÕt bÞ chØ h−íng; dông cô ®iÒu khiÓn fire control d. dông cô ®iÒu khiÓn ph¸o directrix ®−êng chuÈn d. of a conic ®− êng chuÈn cña m«tm c«nic d. of a linear congruence ®− íng chuÈn cña mét ®oμ n tuyÕn tÝnh disc vl ®Üa, b¶n punctured top. ®Üa chÊm thñng shock d. ®Üa kÝch ®éng discard trch. chui (bμ i) discharge sù phãng ®iÖn critical d. l−u l− îng tíi h¹n disconnect ph©n chia, ph©n ho¹ch; kü. c¾t, ng¾t 125 disconnected gi¸n ®o¹n, kh«ng liªn th«ng totally d.top. hoμ n toμ n gi¸n ®o¹n discontinue lμ m gi¸n ®o¹n discontinuity sù gi¸n ®o¹n, b−íc nh¶y contact d. c¬. gi¸n ®o¹n yÕu

finite d. gi¸n ®o¹n h÷u h¹n infinite d. gi¸n ®o¹n v« h¹n jump d., ordinarry d.®iÓm gi¸n ®o¹n cã b− íc nh¶y h÷u h¹n removable d. gt. gi¸n ®o¹n khö ®−îc shock d. gi¸n ®o¹n kÝch ®éng discontinuos gi¸n ®o¹n rêi r¹c pointwise d. gi¸n ®o¹n tõng ®iÓm discordance sù kh«ng phï hîp, sù kh«ng t−¬ng øng; sù bÊt hoμ discordant kh«ng phï hîp, kh«ng t− ¬ng øng, bÊt hoμ discount kt. [sù, cè] chiÕt khÊi, sù khÊu nî, sù h¹ gi¸ discoruse biÖn luËn discover kh¸m ph¸ ra discovery sù kh¸m ph¸, sù ph¸t minh discrepancy sù ph©n kú, sù kh¸c nhau discrepant ph©n kú, kh«ng phï hîp discrete rêi r¹c discriminant biÖt sè, biÖt thøc d. of a differential equation biÖt sè cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n d. of a polynomial equation biÖt sè cña mét ph− ¬ng tr×nh ®¹i sè d. of a quadraitic equation in two variables biÖt sè cña ph−¬ng tr×nh bËc hai cã hai biÕn d. of quadraitic from biÖt sè cña d¹ng toμ n ph−¬ng discriminate ph©n biÖt kh¸c nhau, t¸ch ra discrimination sù ph©n biÖt, sù t¸ch ra discriminatormt. thiÕt bÞ so s¸nh, m¸y ph©n biÖt (c¸c xung) 126 pulse height d. mt. m¸y ph©n biÖt biªn ®é xung pulse with d. mt. m¸y ph©n biÖt bÒ réng xung trigger d. mt. m¸y ph©n biÖt xung khëi ®éng discuss th¶o luËn discussion sù th¶o luËn discentangle th¸o ra, cëi ra disintegrate ph©n rÏ, ph©n ly, tan r· disintegration sù ph©n huû disjoint rêi (nhau) mutually d. rêi nhau disjointness tÝnh rêi nhau disjunction log. phÐp tuyÓn exclusive d. phÐp tuyÓn lo¹i inclusive d. phÐp tuyÓn kh«ng lo¹i disjunctive tuyÓn disk ®Üa, h×nh (trßn)

closed d. (open d.). h×nh trßn ®ãng, (h×nh trßn më) punctured d. ®Üa thñng rotating d. ®Üa quay dislocate lμ m háng, lμ m lÖch dislocation sù háng, sù lÖch (cÊu tróc tinh thÓ) disnormality tk. sù ph©n phèi kh«ng chuÈn disorder kh«ng cã thø tù, lμ m mÊt trËt tù disorientation sù kh«ng ®Þnh h− íng dispatch göi ®i, truyÒn ®i dispatcher mt. bé phËn göi ®i disperse t¸n x¹, tiªu t¸n dispersion sù tiªu t¸n, sù t¸n x¹; tk. sù ph©n t¸n d. of waces sù t¸n sãng acoustic d. ©m t¸n 127 hypernormal d. sù tiªu t¸nh siªu chuÈn t¾c dispersive ph©n t¸n displace dêi chç; thÕ displacement phÐp dêi h×nh; [sù, phÐp] dêi chç d. of on a line tÞnh tiÕn trªn mét ®−êng th¼ng infinitesimal d. phÐp dêi chç v« cïng nhá initial d. hh. sù rêi chç ban ®Çu parallel d. hh. phÐp dêi chç song song radical d. sù rêi theo tia rigid body d. sù dêi chç cøng transverse d. sù dêi (chç) ngang virtual d. sù rêi (chç) ¶o display sù biÓu hiÖn || biÓu hiÖn disposal sù xÕp ®Æt; sù khö; sù lo¹i disproportion sù kh«ng tû lÖ, sù kh«ng c©n ®èi disproportinate kh«ng tû lÖ, kh«ng c©n ®èi dissect c¾t, ph©n chia; ph©n lo¹i dissection sù c¾t; sù ph©n chia d. of a complex top. sù ph©n c¾t mét phøc h×nh dissimilar kh«ng ®ång d¹ng dissimilarity tÝnh kh«ng ®ång d¹ng dissipate tiªu t¸n; t¸n x¹; tiªu phÝ (n¨ng l− îng) dissipation sù tiªu t¸n, sù hao t¸n d. of energy sù hao t¸n n¨ng l−îng dissipative tiªu t¸n, t¸n x¹ dissociation sù ph©n ly dissymmetircal kh«ng ®èi xøng

dissymmetry sù kh«ng ®èi xøng distal viÔn t©m distance kho¶ng c¸ch 128 d. of between lines (planes, points) kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®− êng th¼ng, (hai mÆt ph¼ng, hai ®iÓm) a point to a line of a plane kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm ®Õn mét ®−êng th¼ng hay mét mÆt ph¼ng d. from a surface to a tangent planes kho¶ng c¸ch tõ mét mÆt ®Õn mÆt ph¼ng tiÕp xóc angular d. kho¶ng c¸ch gãc apparent d. kho¶ng c¸ch [bÒ ngoμ i, biÓu kiÕn] focal d. (from the center) nöa kho¶ng tiªu geodesic d. kho¶ng c¸ch gãc cña mÆt tr¨ng lunar d. kho¶ng c¸ch gãc cña mÆt tr¨ng polar d. kho¶ng c¸ch cùc zenith d. kho¶ng c¸ch thiªn ®Ønh, kho¶ng c¸ch zªnit distinct kh¸c biÖt, ph©n biÖt || râ rμ ng distinction sù ph©n biÖt; ®Æc ®iÓm ph©n biÖt; sù ®Æc thï distinctive ph©n biÖt, ®Æc tÝnh distinguish ph©n biÖt distinguishable ph©n biÖt ®− îc distinguished ®−îc ®¸nh dÊu distort xo¾n, vÆn, lμ m biÕn d¹ng, lμ m mÐo distorsion sù mÐo, sù biÕn d¹ng, biÕn d¹ng mÐo amplitude d. sù mÐo biªn ®é delay d. sù mÐo pha envelope sù mÐo bao h×nh frequency sù mÐo tÇn sè low d. xib. sù mÐo kh«ng ®¸ng kÓ phase d. xib. sù mÐo pha wave from d. sù sai d¹ng tÝn hiÖu distortionless kh«ng mÐo distribute ph©n phèi, ph©n bè 129 distributed ®−îc ph©n phèi, ®−îc ph©n bè distrribution sù ph©n phèi, sù ph©n bè, lμ m suy réng d. of demand tk. sù ph©n bè nhu cÇu d. of eigenvalues gt. sù ph©n bè c¸c gi¸ trÞ riªng d. of primes sù ph©n bè c¸c nguyªn tè d. of zero gt. sù ph©n bè c¸c kh«ng ®iÓm age d. tk. sù ph©n bè theo tuæi

arcsime d. ph©n bè acsin asymptotic(al) d. xs. ph©n phèi tiÖm cËn; gt. ph©n phèi tiÖm cËn beta d. ph©n phèi bªta bimodal d. ph©n phèi hai mèt binomial d. ph©n phèi nhÞ thøc bivariate d. ph©n phèi hai chiÒu censored d. ph©n phè bÞ thiÕu circular d. ph©n phèi trªn ®−êng trßn compound d. ph©n phèi phøc hîp compound frequence d. mËt ®é ph©n phèi trung b×nh conditional d. tk. ph©n phèi cã ®iÒu kiÖn contagious d. ph©n phèi truyÒn nhiÔm (phô thuéc vμ o nh÷ng tham sè ngÉu nhiªn) discontinuos d. ph©n phèi gi¸n ®o¹n discrete d. tk. ph©n phèi rêi r¹c double d. ph©n phèi kÐp empiric d. ph©n phèi thùc nghiÖm e quimodal d.s tk. ph©n phèi cïng mèt exponential d. ph©n phèi mò fiducial d. tk. ph©n phèi tin cËy frequency d. mËt ®é ph©n phèi; ph©n phèi tÇn sè gamma d. ph©n phèi gama 130 geometric (al) d. tk. ph©n phèi h×nh häc (x¸c suÊt lμ nh÷ng sè h¹ng cña mét cÊp sè nh©n) grouped d. tk. ph©n phèi ®−îc nhãm, ph©n phèi ®−îc chia thμ nh líp heterogeneous d. tk. ph©n phèi kh«ng thuÇn nhÊt hypergeometric d. tk. ph©n phèi siªu béi involution d. ph©n phèi ®èi hîp joint d. tk; xs. ph©n phèi cã ®iÒu kiÖn phô thuéc limiting d. ph©n phèi giíi h¹n logarithmic d. ph©n phèi l«ga logarithmic-series d. tk. ph©n phèi l«ga lognormal d. tk. ph©n phèi l«ga chuÈn marginal d. tk. ph©n phèi biªn duyªn mass d. sù ph©n phèi khèi l−îng molecular d. sù ph©n phèi (vËn tèc) ph©n tö multimodal d. ph©n phèi nhiÒu mèt multinomial d. xs. ph©n phèi ®a thøc multivariate d. ph©n phèi nhiÒu chiÒu multivariate normal d. ph©n phèi chuÈn nhiÒu chiÒu negative binomial d. ph©n phèi nhÞ thøc ©m

negative multinomial d. tk. ph©n phèi ®a thøc ©m non central d. tk. ph©n phèi kh«ng t©m non singular d. tk ph©n phèi kh«ng kú dÞ normal d. tk. ph©n phèi chuÈn parent d. tk. ph©n phèi ®ång lo¹i potential d. ph©n phèi thÕ hiÖu pressure d. ph©n phèi ¸p suÊt random d. xs ph©n phèi ®Òu rectangular d. ph©n phèi ch÷ nhËt sampling d. tk. ph©n phèi mÉu sex d. tk. ph©n phèi theo giíi 131 simultaneous d. ph©n phèi ®ång thêi singular d. ph©n phèi kú dÞ shew d. tk. ph©n phèi lÖch stationary d. tk. ph©n phèi dõng surface d. ph©n phèi mÆt symmetric(al) d. ph©n phèi ®èi xøng temperate d., tempered d. hμ m suy réng «n hoμ (phiÕu hμ m tuyÕn t×nh trªn kh«ng gian c¸c hμ m gi¶m nhanh ë v« cùc) triangular d. tk. ph©n phèi tam gi¸c truncated d. tk. ph©n phèi côt uniform d. tk. ph©n phèi ®Òu distributive ph©n phèi ph©n bè distributivity tÝnh ph©n phèi, tÝnh ph©n bè distributor mt. bé ph©n phèi, bé ph©n bè pulse d. bé phËn bæ xung disturb lμ m nhiÔu lo¹n disturbance sù nhiÔu lo¹n compound d. nhiÔu lo¹n phøc hîp infinitesimal d. nhiÔu lo¹n v« cïng nhá moving average d. nhiÔu lo¹n trung b×nh ®éng ramdom d., stochastic d. xs. nhiÔu lo¹n ngÉu nhiªn disturbancy sù nhiÔu lo¹n disturbed bÞ nhiÔu lo¹n divector ®s. song vect¬, 2-vect¬ diverge ph©n kú lÖch divergence sù ph©n kú; tÝnh ph©n kú d. of a series gt. ph©n kú mét chuçi d. of a tensor tÝnh ph©n kú cña mét tenx¬ d. of a vector function tÝnh ph©n kú cña mét hμ m vect¬ average d. sù ph©n kú trung b×nh

132 uniform d. sù ph©n kú ®Òu divergency sù ph©n kú divergent ph©n kú diverse kh¸c nhau, kh¸c deversion sù lÖch; c¬. sù th¸o, sù rót; sù tr¸nh divide chia, ph©n chia divided sè bÞ chia divider mt. bé chia; sè bÞ chia binary d. bé chia nhÞ ph©n frequency d. bé chia tÇn sè potential d., voltage d. bé chia b»ng thÕ hiÖu divisibility tÝnh chia hÕt divisible chia ®− îc, chia hÕt d. by an integer chia hÕt cho mét sè nguyªn infinitely d. ®s. chia hÕt v« h¹n division phÐp chia d. by a decimal chia mét sè thËp ph©n d. by use of logarithms l«ga cña mét th−¬ng d. in a proportion phÐp chuyÓn tû lÖ thøc
d c b a = thμ nh d c-d b a-b =

d. of a fraction by an integer chia mét ph©n sè cho mét sè nguyªn d. of mixednumbers chia mét sè hçn t¹p abridged d. phÐp chia t¾t arithmetic d. phÐp chia sè häc exact d. phÐp chia ®óng, phÐp chia hÕt external d. of a segment hh. chia ngoμ i mét ®o¹n th¼ng harmonic d. ph©n chia ®iÒu hoμ internal d. of a segment hh. chia trong mét ®o¹n th¼ng long d. chia trªn giÊy short d. phÐp chia nhÈm divisor sè chia, −íc sè, − íc; mt. bé chia 133 d. of an integer −íc sè cña mét sè nguyªn d. of zero −íc cña kh«ng absolute zero d. ®s. −íc toμ n phÇn cña kh«ng common d. − íc sè chung

elementary d. ®s. − íc s¬ cÊp greatest common d., highest common d. −íc chung lín nhÊt normal d. ®s. −íc chuÈn null d. ®s. −íc cña kh«ng principal d. − íc chÝnh shifted d. mt. bé chia xª dÞch ®−îc do lμ m dodeccagon h×nh m−êi hai c¹nh regular d. h×nh m−êi hai c¹nh ®Òu dodecahedron khèi m− êi hai mÆt regular d. khèi m−êi hai mÆt ®Òu domain miÒn, miÒn x¸c ®Þnh d. of attraction miÒn hÊp dÉn d. of convergence gt. miÒn héi tô d. of connectivity p miÒn liªn th«ng p d. of dependence gt. miÒn phôc thuéc d. of determinancy gt. miÒn x¸c ®Þnh d. of influence gt. miÒn ¶nh h−ëng d. of a function miÒn x¸c ®Þnh cña mét hμ m d. of integrity ®s. miÒn nguyªn d. of a map top. miÒn x¸c ®Þnh cña mét ¸nh x¹ d. of multicircular type miÒn béi vßng d. of rationality (field) tr−êng d. of univalence gt. miÒn ®¬n hiÖp angular d. miÒn gãc complementary d. top. miÒn bï 134 complex d. top. miÒn phøc conjugate d.s miÒn liªn hîp connected d. miÒn liªn th«ng conversr d. log. miÒn ng− îc, miÒn ®¶o convex d. miÒn låi counter d. miÒn nghÞch covering d. miÒn phñ dense d. tk. miÒn trï mËt integral d. ®s. miÒn nguyªn mealy circular d. gt. miÒn gÇn trßn u-tuply connected d. gt. miÒn n-liªn ordered d. miÒn ®− îc s¾p plane d. miÒn ph¼ng polygonal d. miÒn ®a gi¸c real d. miÒn thùc

representative d. gt. miÒn ®¹i diÖn ring d. miÒn vμ nh schlichtartig d. miÒn lo¹i ®¬n diÖp star d. miÒn h×nh sao starlike d. miÒn gièng h×nh sao tube d. gt. miÒn [h×nh trô, h×nh èng ] unique factorization d. miÒn nh©n tö ho¸ duy nhÊt universal d. hh; ®s. miÒn phæ dông dominance sù tréi, tÝnh −u thÕ dominant tréi, − u thÕ dominate tréi, − u thÕ domino cç ®«min«, trß ch¬i ®«min« dose tk. liÒu l−îng median effective d. liÒu l− îng 50% hiÖu qu¶ dot ®iÓm || vÏ ®iÓm 135 dotted chÊm chÊm (...) double mt. ®«i, ghÐp || lμ m gÊp ®«i d. of a Riemannian surface mÆt kÐp cña mét diÖn Riaman doubler mt. bé nh©n ®«i frequency d. bé nh©n ®«i tÇn sè doublet mt. nhÞ tö; l− ìng cùc three dimensional d. nhÞ tö ba chiÒu doubly ®«i, hai lÇn doubt sù nghi ngê, sù kh«ng râ doubtful nghi ngê, kh«ng râ downstream c¬. xu«i dßng || h¹ l−u dozen mét t¸ draft ®å ¸n, kÕ ho¹ch, b¶n vÏ || ph¸c th¶o drafting ho¹ h×nh, vÏ kü thuËt drag trë lùc draught trch. trß ch¬i cê ®am draughtsman qu©n cê ®am draw trch. kÐo, rót (bμ i); vÏ d. a line vÏ ®−êng th¼ng drawing vÏ kü thuËt, b¶n vÏ; tk. sù lÊy mÉu; mt. sù kÐo (b¨ng) d. to scale vÏ theo thang tû lÖ d. with replacment rót cã hoμ n l¹i; lÊy mÉu cã hoμ n l¹i isometric d. vÏ ®¼ng cù drift sù tr«i, sù rêi, kÐo theo frequency d. sù mÊt tÇn sè sensitivity d. ®é dÞch chuyÓn nh¹y

voltage d. sù kÐo theo thÕ hiÖu zero d. xib. sù rêi vÒ kh«ng drive c¬. ®iÒu khiÓn, l¸i, sù chuyÓn ®éng automatic d. sù truyÒn tù ®éng 136 film d. mt. thiÕt bÞ kÐo phim independent d. xib. ®iÒu khiÓn ®éc lËp tape d. mt. thÕt bÞ kÐo b¨ng driver ng− êi ®iÒu khiÓn, ng−êi l¸i drop kt. sù gi¶m thÊp (gi¸ c¶); vl. giät || nhá giät; r¬i xuèng d. a perpendicular h¹ mét ®− êng th¼ng gãc drum c¸i trèng, h×nh trô, mμ ng trßn magnetic d. trèng tõ recording d. trèng ghi gi÷ tape d. mt. trèng b¨ng dry kh« r¸o // lμ m kh« dual ®èi ngÉu duality tÝnh ®èi ngÉu duct vl. èng, ®−êng ngÇm; kªnh ductile c¬. dÎo, kÐo thμ nh sîi ®−îc ductility tÝnh dÎo, tÝnh kÐo sîi ®− îc duodecagon h×nh m−êi hai c¹nh duodecahedron khèi m−êi hai mÆt duodecimal thËp nhÞ ph©n duplet l−ìng cùc; nhÞ tö duplex ghÐp cÆp duplicate b¶n sao || t¨ng ®«i duplicated lÆp l¹i duplication sù sao chÐp; sù t¨ng gÊp ®«i d. of cube gÊp ®«i khèi lËp ph−¬ng tape d. b¨ng sao l¹i duplicator mt. dông cô sao chÐp, m¸y sao chÐp duration kho¶ng thêi gian d. of selection thêi gian chän averge d. of life tk. tuæi thä trung b×nh 137 digit d. kho¶ng thêi gian cña mét ch÷ sè pulse d. bÒ réng cña xung reading d. thêi gian ®äc during trong khi lóc dust bôi cosmic d. bôi vò trô

duty nghÜa vô, nhiÖm vô ad valorem d. tk. thuÕ phÇn tr¨m continuos d. chÕ ®é kÐop dμ i heavy d. xib. chÕ ®é nÆng operating d. xib. chÕ ®é lμ m viÖc periodie d. chÕ ®é tuÇn hoμ n varying d. chÕ ®é biÕn ®æi; t¶i träng chÕ ®é dyad ®iat dyadic nhÞ nguyªn, nhÞ thøc dynamic(al) (thuéc) ®éng lùc dynamics ®éng lùc häc control-system d. ®éng lùc häc hÖ ®iÒu chØnh fluid d. ®éng lùc häc chÊt láng group d. ®éng lùc nhãm magnetohydro d. vl. tõ thuû ®éng lùc häc 138

E
e e (c¬ sè cña l«ga tù nhiªn) each mçi mét easy dÔ dμ ng, ®¬n gi¶n eccentric t©m sai eccentricity tÝnh t©m sai echo tiÕng vang flutter e. tiÕng vang ph¸ch harmonic e. tiÕng vang ®iÒu hoμ eclipse tv. sù che khuÊt; thiªn thùc annular e. tv. sù che khuÊt h×nh vμ nh lunar e. tv. nguyÖt thùc partial e tv. sù che khuÊt mét phÇn solar e. tv. nhËt thùc total e. tv. sù che khuÊt toμ n phÇn ecliptic tv. (®−êng) hoμ ng ®¹o; mÆt ph¼ng hoμ ng ®¹o || (thuéc) hoμ ng ®¹o econometrics tk. kinh tÕ l− îng häc economic (thuéc) kinh tÕ economical tiÐt kiÖn economically vÒ mÆt kinh tÕ, mét c¸ch kinh tÕ economics kinh tÕ häc, kinh tÕ quèc d©n economy nÒn kinh tÕ expanding e. nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn national e. nÒn kinh tÕ quèc d©n political e. kinh tÕ chÝnh trÞ häc

eddy vl. xo¸y, chuyÓn ®éng xo¸y edge c¹nh biªn e. of a dihedral angle c¹nh cña mét gãc nhÞ diÖn e. of a polyhedron c¹nh cña mét ®a diÖn 139 e. of regressionc¹nh lïi cupspidal e. mÐp lïi, c¹nh lïi lateral e. of a prism c¹nh bªn cña mét l¨ng trô leading e. c¬. c¸nh tr− íc (m¸y bay) edit biªn so¹n, biªn tËp, xuÊt b¶n edition sù xuÊt b¶n effaceable ®s. khö ®−îc effect t¸c dông, hiÖu qu¶, hiÖu øng, ¶nh h− ëng curvature e. hiÖu øng ®é cong diversity e. t¸c dông kh¸c nhau vÒ thêi gian eccentricity e. hiÖu øng t©m sai edge e. vl. hiÖu øng biªn ghost e. xib. hiÖu øng parazit, hiÖu øng phô hunt e. t¸c dông s¨n lïng ill e. xib. t¸c dông cã h¹i immediate e. xib. t¸c dông trùc tiÕp interference e. xib. ¶nh h− ëng cña nhiÔu lo¹n leading e. hiÖn t−îng v−ît tr− íc local e. hiÖu øng ®Þa ph−¬ng mutual e. xib. t− ¬ng t¸c net e.tæng ¶nh h−ëng piezoelectric e. hiÖn t− îng ¸p ®iÖn proximity e. hiÖu øng l©n cËn quantum e. hiÖu øng l− îng tö scale e. hiÖu øng tû xÝch, t¸c dông thang tû lÖ skin e. hiÖu suÊt mÆt ngoμ i usef e. t¸c dông cã Ých effective h÷u hiÖu, cã hiÖu qu¶ effectively mét c¸ch h÷u hiÖu, mét c¸ch hiÖu qu¶ effectiveness tÝnh h÷u hiÖu, tÝnh hiÖu qu¶ 140 effectless kh«ng hiÖu qu¶ effector [phÇn tö, c¬ quan] chÊp hμ nh efficiency hiÖu suÊt; tk. hiÖu qu¶, hiÖu lùc; s¶n l− îng average e. hiÖu suÊt trung b×nh luminous e. hiÖu suÊt ph¸t s¸ng net e. hÖ sè tæng hîp s¶n l−îng cã Ých; kÕt qu¶ tÝnh

transmilting e. hiÖu suÊt truyÒn ®¹t efficient hiÖu dông, hiÖu nghiÖm, hiÖu suÊt; tk. h÷u hiÖu asymtotically e. h÷u hiÖu tiÖm cËn egg-shape h×nh trøng eigen riªng, ®Æc biÖt, ®éc ®¸o eigenfunction hμ m riªng eigenvalue gi¸ trÞ riªng, gi¸ trÞ ®Æc tr− ng (cña ma trËn) eigenvectow vect¬ riªng eight t¸m (8) eighteen m− íi t¸m (18) eighteeth thø m−íi t¸m; mét phÇn m−êi t¸m eighth thø t¸m, mét phÇn t¸m eighty t¸m m−¬i (80) einartig ®s. ®¬n vÞ, ®iÒu einstufig ®s. mét bËc, mét cÊp eject vl. nÐm bá ejection mt. sù nÐm, sù bá automatic e. mt. sù nÐm tù ®éng, b×a ®ôc lç ejector kü. [b¬m, vßi, sóng m¸y] phun elastic ®μ n håi, co gi·n partially e. ®μ n håi kh«ng tuyÖt ®èi perfectly e. ®μ n håi tuyÖt ®èi, ®μ n håi hoμ n toμ n elasticity tÝnh ®μ n håi, ®μ n håi cubical e. ®μ n håi thÓ tÝch 141 electric(al) vl. (thuéc) ®iÖn electricity ®iÖn electrify nhiÔm ®iÖn, ®iÖn khÝ ho¸ electrization sù nhiÔm ®iÖn electrodynamic ®iÖn ®éng lùc häc electromagnet nam ch©m ®iÖn electromagnetic ®iÖn tõ electromagnetics, electromagnetism hiÖn t− îng ®iÖn tõ, ®iÖn tõ häc electromechanic(al) ®iÖn c¬ electromechanics ®iÖn c¬ häc electromotive ®iÖn ®éng electromotor ®éng c¬ ®iÖn electron ®iÖn tö, ªlªctron electronic (thuéc) ®iÖn tö electronics ®iÖn tö häc, kü thuËt ®iÖn tö transistor e. ®iÖn tö häc, c¸c thiÕt bÞ b¸n dÉn electrostatic tÜnh ®iÖn

electrostatics tÜnh ®iÖn häc element phÇn tö, yÕu tè leading e. in a determinant phÇn tö trªn ®−êng chÐo chÝnh cña ®Þnh thøc e. of an analytic function yÕu tè cña mét hμ m gi¶i tÝch e. of are yÕu tè cung e. of a cone ®−êng sinh cña mÆt nãn e. of cylinder ®− êng sinh cña mÆt trô E.s of Euclid s¸ch “ nguyªn lý” cña ¥clit e. of integration biÓu thøc d− íi dÊu tÝch ph©n e. of mass yÕu tè khèi l−îng e. of surface yÕu tè diÖn tÝch e. of volumn yÕu tè thÓ tÝch acentral e. phÇn tö kh«ng trung t©m 142 actual e. phÇn tö thùc t¹i adding e. phÇn tö céng algebraic e. phÇn tö ®¹i sè associate e.s phÇn tö kÕt hîp basis e. phÇn tö c¬ së circuit e. chi tiÕt cña s¬ ®å comparison e. mt. bé so s¸nh complex e. phÇn tö phøc computing e. mt. bloc tÝnh to¸n coupling e. phÇn tö ghÐp cyclic e. phÇn tö xilic decomposable e. phÇn tö ph©n tÝch ®− îc delay e. mt. m¾t trÔ detecting e. phÇn tö ph¸t hiÖn disjoint c.s ®s. c¸c phÇn tö rêi nhau divisible e. phÇn tö chia ®−îc double e. (of an in volution) phÇn tö kÐp (cña mét phÐp ®èi hîp) effaceable e. phÇn tö khö ®−îc final e.top. phÇn tö cuèi cïng fixed e.(of a collineation) phÇn tö cè ®Þnh (cña mét phÐp céng tuyÕn), phÇn tö kÐp fluid e. yÕu tè láng function e. yÕu tè hμ m generatinge. phÇn tö sinh harmonic e. phÇn tö ®iÒu hoμ homogeneous e. phÇn tö thuÇn nhÊt ideal e. phÇn tö lý t− ëng identical e. phÇn tö ®ång nhÊt

identity e. (of a group) phÇn tö ®¬n vÞ (cña mét nhãm) imaginary e. phÇn tö ¶o 143 improper e. phÇn tö ghi chÝnh infinitesmal e. phÇn tö v« cïng nhá input e. mt. bé vμ o inverse e., inverting e. phÇn tö nghÞch ®¶o isolated e. phÇn tö c« lËp line e. gt. phÇn tö tuyÕn tÝnh linear e. phÇn tö tuyÕn tÝnh; gt. vi phÇn cung memory e. phÇn tö cña bé nhí negative e. phÇn tö ©m neutral e. phÇn tö trung hoμ nilpotent e. phÇn tö luü linh non-central e. phÇn tö kh«ng trung t©m non-comparable e.s c¸c phÇn tö kh«ng so s¸nh ®−îc null e. phÇn tö kh«ng passive e. phÇn tö bÞ ®«ng perspective e. ®s. c¸c phÇn tö phèi c¶nh pivotal e. phÇn tö chñ chèt primal e. phÇn tö nguyªn thuû primitive idempotent e. phÇn tö luü ®¼ng nguyªn thuû principal e. phÇn tö chÝnh probability e. phÇn tö x¸c suÊt self-conjigate e. phÇn tö tù liªn hîp self-corresponding e. phÇn tö t− ¬ng øng gingular e. phÇn tö kú dÞ stable e. ®s. phÇn tö æn ®Þnh superconpact e. phÇn tö siªu compact surface e. phÇn tö diÖn tÝch switching e. phÇn tö ng¾t m¹ch time e. phÇn tö thêi gian, r¬le thêi gian thermal computing e. mt. phÇn tö tÝnh dïng nhiÖt 144 torsion e. ®s. phÇn tö xo¾n transmiting e. xib. phÇn tö truyÒn ®¹t unidirectional e. phÇn tö ®¬n h− íng; phÇn tö cã mét bËc tù do unipotent e. phÇn tö ®¬n luü unit e., unty e. ®s. phÇn tö ®¬n vÞ universal e. ®s. phÇn tö phæ dông zero e. of projective coordinate system phÇn tö kh«ng cña hÖ to¹ ®é x¹ ¶nh elemntary s¬ cÊp, c¬ b¶n

elementwise theo tõng phÇn tö elevate ®−a lªn, n©ng lªn elevation sù ®−a lªn, sù n©ng lªn; ®é; phÐp chiÕu th¼ng gãc front e. mÆt tr− íc side e. mÆt bªn eleven sè m− êi mét (11) eleventh thø m− êi mét; mét phÇn m−êi mét eliminability log. tÝnh khö ®−îc, tÝnh bá ®− îc eliminable bá ®− îc, khö ®−îc eliminant kÕt thóc eliminate khö bá, lo¹i trõ elimination [phÐp, sù] khö, sù bá, sù lo¹i trõ e. by addition or subtraction phÐp thö b»ng céng h¹y trõ e. by comparison khö b»ng so s¸nh (c¸c hÖ sè) e. by substitution khö (Èn sè) b»ng phÐp thÕ e. of constants phÐp thö h»ng sè Gaussian e. phÐp thö Gaux¬ succssive e. phÐp thö liªn tiÕp ellipse elip cubical e. elip cubic forcal e. elip tiªu geodesic e. elip tr¾c ®Þa 145 imaginary e. elip ¶o minimum e. of a hyperboloid of one sheet elip th¾t cña mét hipeboloit mét tÇng null e. elip ®iÓm, elip kh«ng ellipsograph th− íc vÏ elip ellipsoid elipxoit e. of revolution elipxoit trßn xoay e. of stress elipxoit øng lùc confocal e.s c¸c elipxoit ®ång tiªu imaginary e. elipxoit ¶o null e., point e. elipxoit ®iÓm similar e.s elipxoit ®ång d¹ng ellipsoidal elipxoidan elliptic(al) eliptic strongly e. gt. eliptic m¹nh ellipticty tÝnh eliptic elongate ly gi¸c, ly nhËt ®é; kÐo dμ i ra, gi·n ra elongation ly gi¸c, ly ®é; sù kÐo dμ i, sù gi·n effective e. ly ®é h÷u hiÖu; sù gi·n h÷u hiÖu

unit e. ly ®é ®¬n vÞ, sù kÐo dμ i ®¬n vÞ elude tr¸nh, tho¸t, tuét, sæng emanation top. sù ph¸t x¹ embed nhóng embeddability tÝnh nhóng ®− îc embedded ®−îc nhóng embedding phÐp nhóng invariant e. phÐp nhóng bÊt biÕn emerge xuÊt hiÖn, næi lªn, nh« lªn emergence sù xuÊt hiÖn, lèi ra, ®Çu ra, mèi ra emergency tr−êng hîp bÊt ngê, sù háng bÊt ngê 146 emfasy nhÊn m¹nh, c− êng ®iÖu emigrate di c− , di tró emigration sù di c− , sù di tró, sù di d©n emission sù truyÒn, sù ph¸t hμ nh (tiÒn tÖ), sù ph¸t x¹ (khÝ) emit ph¸t, ph¸t hμ nh empiric(al) theo kinh nghiÖm, thùc nghiÖm empty trèng rçng enable cã thÓ enclose bao quanh, chøa | encode ghi m·, lËp m· end cuèi cïng, kÕt thóc || ®iÓm cuèi, ®Çu cuèi e. of a space top. ®iÓm cuçi cïng cña mét kh«ng gian free e. c¬. ®Çu tù do pinned e. c¬. ®Çu gμ m prime e. gt. ®Çu ®¬n simply supported e. c¬. ®Çu tùa tù do, ®Çu khíp, ®Çu g¾n b¶n lÒ endcondition ®iÒu kiÖn cuèi separated e.s ®iÒu kiÖn t¸ch ë c¸c ®iÓm cuèi endless v« h¹n endomorphism ®s. tù ®ång cÊu join e. tù ®ång cÊu nèi operator e. tù ®ång cÊu to¸n tö partial e. tù ®ång cÊu riªng phÇn power-type e. tù ®ång cÊu kiÓu luü thõa endogenous trong hÖ; tk. néi sinh endothermal vl. thu nhiÖt endowment kt. niªn bæng; tuÕ khÝ; mãn tiÒn göi, tiÒn quyªn gióp energize mt. kÝch thÝch, më m¸y energy n¨ng l−îng e. of deformation n¨ng l− îng biÕn d¹ng

147 binding e. vl. n¨ng l−îng liªn kÕt complementary e. n¨ng l− îng bï electrostatic e. tÜnh ®iÖn n¨ng excitation e. n¨ng l−îng kÝch thÝch intrinsic e. n¨ng l−îng tù t¹i, néi n¨ng kinetic e. ®éng n¨ng minimum potential e. thÕ n¨ng cùc tiÓu potential e. vl. thÕ n¨ng potential e. of bending thÕ n¨ng uèn potential e. of strain thÕ n¨ng biÕn d¹ng surface e. n¨ng l−îng mÆt total e. n¨ng l−îng toμ n phÇn engine m¸y, m«t¬, ®éng c¬, c¬ cÊu, dông cô explosion e. ®éng c¬ ®èt trong, m¸y næ jet e. ®éng cã ph¶n lùc engineer kü s− engineering kü thuËt civil e. ngμ nh x©y dùng communication e. kü thuËt th«ng tin control e. kü thuËt [®iÒu chØnh, ®iÒu khiÓn] (tù ®éng) development e. nghiªn cøu nh÷ng kÕt cÊu míi electrical e. ®iÖn kü thuËt electronics e. ®iÖn tö häc heavy current e. kü thuËt c¸c dßng (®iÖn) m¹ch human e. t©m lý häc kü thuËt hydraulic e. kü thuËt thuû lîi light-current e. kü thuËt c¸c dßng (®iÖn) yÕu mechanical e. kü thuËt c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y military e. kü thuËt qu©n sù power e. n¨ng l− îng häc 148 process e. kü thuËt radio e. kü thuËt v« tuyÕn reseach e. nghiªn cøu kü thuËt system e. kÕ ho¹ch ho¸ hÖ thèng, kü thuËt hÖ thèng enlarge më réng, ph¸t triÓn, phãng ®¹i enough ®ñ ensemble tËp hîp ensure ®¶m b¶o enter vμ o, ghi, ra nhËp entire nguyªn

entity ®èi t−îng; vËt thÓ; b¶n thÓ entrance lèi vμ o // sù ra nhËp entropy entr«pi entry trch. sù ra nhËp; mt. ®− a sè (vμ o m¸y); lèi vμ o (b¶ng) latest e. mt. gi¸ trÞ tÝnh cuèi cïng enumerble ®Õm ®− îc enumerate ®Õm, ®¸nh sè enumeration sù ®Õm, sù liÖt kª e. of constants sù liÖt kª c¸c h»ng sè enumaerator ng−êi ®Õm, ng−êi ®¸nh sè envolop bao h×nh, bao e. of characteristics bao h×nh c¸c ®Æc tuyÕn e. of urves bao h×nh cña c¸c ®−êng e. of a family of curves bao h×nh cña mét hä ®−êng cong e. of holomorphy gt. bao chØnh h×nh e. of a one-parameter family of curves bao h×nh cña mét hä tham sè cña ®− êng cong e. of a one-parameter family of straight lines bao h×nh cña mét hä tham sè cña ®−êng th¼ng 149 e. of a one-parameter family of surfaces bao h×nh cña mét hä tham sè cña mÆt e. of surfaces bao h×nh cña c¸c mÆt modulation e. bao h×nh biÕn ®iÖu pulse e. bao h×nh xung sinusoidal e. bao h×nh sin environ vßng quanh, bao quanh environment m«i tr− êng xung quanh, sù ®i vßng quanh ephemeral chãng tμ n, kh«ng l©u, kh«ng bÒn epicenter chÊn t©m epicyloid epixicloit epimorphism (phÐp) toμ n cÊu epitrochoid ªpitrocoit epoch thêi kú, giai ®o¹n epsilon epsilon (ε ) equal b»ng nhau, nh− nhau identically e. ®ång nhÊt b»ng equality ®¼ng thøc e. of two complex numbers ®¼ng thøc cña hai sè phøc conditional e. ®¼ng thøc cã ®iÒu kiÖn continued e. d·y c¸c ®¼ng thøc substantial e. ®¼ng thøc thùc chÊt

equalization sù lμ m c©n b»ng, sù ®¸nh c©n b»ng phase e. sù c©n b»ng pha equalize lμ m c©n b»ng equalized ®− îclμ m c©n b»ng e qualizer bé c©n b»ng, bé san b»ng; [bé phËn, c¸i] bï e quate lμ m b»ng nhau, lËp ph− ¬ng tr×nh to e. one expression to another lμ m c©n b»ng hai biÓu thøc equation ph− ¬ng tr×nh 150 in line coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é ®−êng e. in point coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é ®iÓm e. in plane coordinates ph−¬ng tr×nh theo to¹ ®é mÆt e. of compatibility ph− ¬ng tr×nh t−¬ng thÝch e. of dondition ph− ¬ng tr×nh ®iÒu kiÖn e. of continuity ph− ¬ng tr×nh liªn tôc e. of a curve ph−¬ng tr×nh ®− êng cong e. of dynamics ph− ¬ng tr×nh ®éng lùc e. of equilibrium ph−¬ng tr×nhc©n b»ng e. of higher degree ph−¬ng tr×nh bËc cao e. of motion ph− ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng e. of variation ph−¬ng tr×nh biÕn ph©n e. of varied flow ph−¬ng tr×nh biÕn l−u e. of time ph−¬ng tr×nh thêi gian accessory differential e.s ph−¬ng tr×nh vi ph©n phô adjoint difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n liªn hîp alegbraic(al) e. ph− ¬ng tr×nh ®¹i sè approximate e. ph− ¬ng tr×nh xÊp xØ associated integral e. ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n liªn ®íi auxiliary e. ph− ¬ng tr×nh bæ trî auxiliary differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n bæ trî backward e. ph− ¬ng tr×nh lïi binomial e. ph− ¬ng tr×nh nhÞ thøc biquadraitic e. ph− ¬ng tr×nh trïng ph− ¬ng canonical differential e. ph− ¬ng tr×nh vi ph©n chÝnh t¾c characteristic partial differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n riªng ®Æc tr−ng class e. ph−¬ng tr×nhlíp comparison e. gt. ph− ¬ng tr×nh so s¸nh conditional e. ph−¬ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn confluent hypergeometric e. ph−¬ng tr×nh siªu béi hîp l− u 151 cubic e. ph−¬ng tr×nh xiclic cyclic e. ph− ¬ng tr×nh bËc ba

defective e. ph− ¬ng tr×nh hôt nghiÖm delay differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n trÔ depressed e. ph−¬ng tr×nh hôt nghiÖm derived e. ph−¬ng tr×nh dÉn suÊt determinantal e. ph−¬ng tr×nh chøa ®Þnh thøc differenci e. gt. ph− ¬ng tr×nh sai ph©n differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n differential-difference e. ph− ¬ng tr×nh vi-sai ph©n diffusion e. ph− ¬ng tr×nhkhuyÕch t¸n dominating e. ph−¬ng tr×nh tréi elliptic(al) e. gt. ph− ¬ng tr×nh eliptic eikonal e. ph−¬ng tr×nh ªc¬nan equivalent e.s c¸c ph− ¬ng tr×nh t−¬ng ®− ¬ng estimating e. ph−¬ng tr×nh − íc l−îng exact differential e. ph−¬ng tr×nh víi vi ph©n toμ n phÇn exponential e. ph−¬ng tr×nh mò fictitious e.s c¸c ph−¬ng tr×nh ¶o first order integro-differential e. ph−¬ng tr×nh vi - tÝch ph©n cÊp mét forward e. ph−¬ng tr×nh tiÕn functional e. ph−¬ng tr×nh hμ m general e. ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t generalized hypergeometric differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n siªu béi suy réng heat conduction e., heat e. ph−¬ng tr×nh truyÒn nhiÖt homogeneous differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n thuÇn nhÊt homogeneous linear e.s ph− ¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh thuÇn nhÊt hyperbolic partial differential e. ph− ¬ng tr×nh ®¹o hμ m riªng lo¹i hypebon hypergeometric e. ph− ¬ng tr×nh siªu béi 152 hypergeometric differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n siªu béi incompatible e.s, inconsistent e.s ®s. c¸c ph−¬ng tr×nh kh«ng t−¬ng thÝch indeterminate e. ph−¬ng tr×nh v« ®Þnh indicial e.gt. ph− ¬ng tr×nh x¸c ®Þnh integral e. of the first kind ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n lo¹i mét integro-differential e. ph− ¬ng tr×nh vi-tÝch ph©n intrinsic e.s of a space curve ph−¬ng tr×nh néi t¹i cña ®−êng cong ghÒnh irrational e. ph− ¬ng tr×nh v« irreduccible e. tû ph−¬ng tr×nh kh«ng kh¶ quy linear e. ®s. ph− ¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh linear difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n tuyÕn tÝnh linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh linear homogeneous e. ph−¬ng tr×nh thuÇn nhÊt tuyÕn tÝnh

linear integral e. (of the 1 st, 2nd, 3rd kind) ph− ¬ng tr×nh vi ph©n tÝch ph©n tuyÕn tÝnh (lo¹i 1, 2, 3) linear partial differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n riªng tuyÕn tÝnh literal e. ph− ¬ng tr×nh cã hÖ sè b»ng ch÷ logarithmic e. ph−¬ng tr×nh l«ga matix e. ph− ¬ng tr×nh ma trËn menbrane e. ph−¬ng tr×nh mμ ng minimal e. ph−¬ng tr×nh cùc tiÓu modular e. ph−¬ng tr×nh m«®ula momentum e. ph−¬ng tr×nh m«men multigrade e. ph−¬ng tr×nh nhiÒu bËc natural e. of a curve ph−¬ng tr×nh tù nhiªn cña ®−êng cong non-homogeoeous differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n kh«ng thuÇn nhÊt non-homogeoeous linear differential e ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh kh«ng thuÇn nhÊt non-integrable e. ph−¬ng tr×nh kh«ng kh¶ tÝch non linear differential e. ph− ¬ng tr×nh vi ph©n phi tuyÕn tÝnh 153 normal e.s ph−¬ng tr×nh chuÈn t¾c normalized e. ph−¬ng tr×nh chuÈn ho¸ numerical e. ph−¬ng tr×nh b»ng sè ordinary differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n th− êng original e. ph−¬ng tr×nh xuÊt ph¸t parametric e.s ph− ¬ng tr×nh tham sè partial difference e. ph−¬ng tr×nh sai ph©n riªng partial differential e. ph−¬ng tr×nh [vi ph©n riªng, ®¹o hμ m riªng] polar e. ph−¬ng tr×nh cùc polynomial e. ph−¬ng tr×nh ®¹i sè quadratic e. ph− ¬ng tr×nh bËc hai quartic e. ph−¬ng tr×nh bËc bèn quasi linearr differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tùa tuyÕn tÝnh quintic e. ph−¬ng tr×nh bËc n¨m reciprocal e. ph−¬ng tr×nh thuËn nghÞch reciprocal differential e. ph− ¬ng tr×nh vi ph©n thuËn nghÞch reduced (characteristic) e. ph−¬ng tr×nh (®Æc tr− ng ) rót gän reduced wave e. vl. ph−¬ng tr×nh sãng rót gän reducible e. ph− ¬ng tr×nh kh¶ quy redundant e. ph−¬ng tr×nh thõa nghiÖm resolvent e. ph− ¬ng tr×nh gi¶i thøc retrospective e. ph−¬ng tr×nh cho ph©n phèi qu¸ khø second order differential e. ph− ¬ng tr×nhvi ph©n cÊp hai second order integro differential ph−¬ng tr×nh vi - tÝch ph©n cÊp hai

second order linear differential e. ph− ¬ng tr×nh vi tuyÕn tÝnh cÊp hai secular e. ®s. ph−¬ng tr×nh [®Æc tr− ng, thÕ kû] self-adjoint linear differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh tù liªn hîp simple e. ph− ¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh simultaneous e.s hÖ ph−¬ng tr×nh, c¸c ph−¬ng tr×nh xÐt ®ång thêi standard e. hh. ph− ¬ng tr×nh tiªu chuÈn 154 strain-optical e. ph−¬ng tr×nh biÕn d¹ng quang symbolic e. ph− ¬ng tr×nh ký hiÖu tangential e. ph−¬ng tr×nh tuyÕn tangential e. of a net ph− ¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh mét l− íi telegraph e. gt. ph− ¬ng tr×nh ®iÖn b¸o three moment e. ph−¬ng tr×nh ba m«men total e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n toμ n phÇn total difference e. ph− ¬ng tr×nh sai ph©n toμ n phÇn total differential e. ph− ¬ng tr×nh vi ph©n toμ n phÇn totally hyperbolic differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n lo¹i hoμ n toμ n hipebon transcendental e. ph− ¬ng tr×nh siªu viÖt trigonometric e. ph−¬ng tr×nh l− îng gi¸c trinomial e. ph− ¬ng tr×nh tam thøc unicursal e. ph− ¬ng tr×nh ®¬n ho¹ch universal resistance e. ph−¬ng tr×nh c¶n phæ dông universal velocity e. ph−¬ng tr×nh vËn tèc phæ dông variation e. ph− ¬ng tr×nh biÕn ph©n wave e. ph−¬ng tr×nh sãng wave differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n sãng equationally t−¬ng ®− ¬ng equator xÝch ®¹o e. of an ellipsoid of revolution xÝch ®¹o cña mét elipxoit trßn xoay celestial e. xÝch ®¹o trêi geographic e. xÝch ®¹o ®Þa lý equiaffine ®¼ng afin equiffinity phÐp biÕn ®æi ®¼ng afin equiangular ®¼ng gi¸c, cã gãc b»ng nhau; b¶o gi¸c equinaharmonic ®¼ng phi ®iÒu equiareal cã cïng diÖn tÝch; ®¼ng diÖn; b¶o toμ n diÖn tÝch equicenter cã cïng t©m, ®¼ng t©m 155 equicharacteristic ®s. cã ®Æc tr− ng nh− nhau equi continuous liªn tôc ®ång bËc equiconvergent héi tô ®ång ®¼ng equidistant c¸ch ®Òu

equifrom ®¼ng d¹ng equifrequent ®¼ng tÇm equilateral ®Òu (cã c¹nh b»ng nhau) equilibrate lμ m c©n b»ng equilibration sù c©n b»ng equilibrium sù c©n b»ng e. of forces sù c©n b»ng lùc e. of a particle [of a body] sù c©n b»ng cña mét vËt thÓ configuration e. cÊu h×nh th¨ng b»ng dynamic e. c©n b»ng ®éng lùc elastic e. c©n b»ng ®μ n håi indifferent e. c©n b»ng kh«ng ph©n biÖt labile e. vl. c©n b»ng kh«ng æn ®Þnh mobile e. xib. c©n b»ng di ®éng neutral e. c¬. c©n b»ng kh«ng ph©n biÖt phase e. vl. c©n b»ng pha plastic e. c©n b»ng dÎo relative e. c©n b»ng t− ¬ng ®èi semi-stable e. c©n b»ng nöa æn ®Þnh stable e. c©n b»ng æn ®Þnh trasient e. xib. c©n b»ng ®éng unstable e. vl. c©n b»ng kh«ng æn ®Þnh equimuliple cïng nh©n tö, ®ång nh©n tö, c¸c sè ®ång nh©n tö equinoctial (thuéc) ph©n ®iÓm equinox tv. ph©n ®iÓm autummal e. thu ph©n 156 vernal e. xu©n ph©n equipartition ph©n ho¹ch ®Òu equipment trang bÞ, dông cô, thiÕt bÞ, m¸y mãc audio e. thiÕt bÞ ©m thanh automatic control e. m¸y mãc ®iÒu khiÓn tù ®éng dislay e. m¸y b¸o hiÖu electric e. trang bÞ ®iÖn industrial e. trang bÞ c«ng nghiÖp input e. thiÕt bÞ vμ o interconnecting e. thiÕt bÞ nèi metering e. dông cô ®o l− êng peripheral e. thiÕt bÞ ngoμ i production run e. trang bÞ s¶n xuÊt hμ ng lo¹t punched card e. mt. thiÕt bÞ ®Ó ®ôc lç b×a equipoise sù c©n b»ng, vËt c©n b»ng

equipolarization sù cïng ph©n cùc, sù ®¼ng ph©n cùc equipollent b»ng nhau (vect¬) equipotent cïng lùc l− îng equipotential ®¼ng thÕ equiprojective ®¼ng x¹ ¶nh equiresidual cïng thÆng d− , ®ång thÆng d− equisummable ®¼ng kh¶ tæng equivalence, (cy) sù t− ¬ng ®−¬ng e. of propositions t−¬ng ®−¬ng cña c¸c mÖnh ®Ò algebrai e. t− ¬ng ®−¬ng ®¹i sè analytic e. sù t− ¬ng ®−¬ng gi¶i tÝch cardinal e. t− ¬ng ®−¬ng b¶n sè natural e ®s. t−¬ng ®− ¬ng tù nhiªn topological e. t− ¬ng ®−¬ng t«p« equivalent t− ¬ng ®−¬ng 157 almost e. gÇn t− ¬ng ®−¬ng, hÇu t− ¬ng ®−¬ng conformally e. t− ¬ng ®−¬ng b¶o gi¸c equivariant ®¼ng biÕn equivocate lμ m mËp mê, biÓu thÞ n− íc ®«i equivocation sù mËp mê, sù biÓu thÞ n− íc ®«i erasable mt. xo¸ khö erased bÞ xo¸, bÞ khö erassibility tÝnh xo¸ ®− îc, tÝnh khö ®−îc erasure sù xo¸, s− khö erect th¼ng, th¼ng gãc || dùng, x©y dùng e. a perpendicular dùng mét ®−êng th¼ng gãc ergodic egodic ergodicity tÝnh gãc egodic erratum b¶n ®Ýnh chÝnh erroneous sai lÇm error ®é sai, sai sè e. of behaviour ®é sai khi xö lý e. of calculation sai sè trong tÝnh to¸n e. of estimation ®é sai cña −íc l−îng e. of first (second) kind sai lÇm lo¹i mét (lo¹i hai) e. of observation sai sè quan tr¾c e. of solution sai sè cña nghiÖm absolute e. sai sè tuyÖt ®èi accidental e. sai sè ngÉu nhiªn actual e. sai sè thùc tÕ additive e. sai sè céng tÝnh

alignmente e. sai sè thiÕt lËp approximate e. ®é sai xÊp xØ ascertainment e. ®é sai do ®iÒu tra b»ng mÉu average e. ®é sai trung b×nh 158 compemsating e. sai sè bæ chÝnh connection e. sai sè [khi më, khi nèi m¹ch] constant e. sai sè kh«ng ®æi dynamic(al) e. ®é sai ®éng elementary e. sai sè s¬ cÊp experimental e. sai sè thùc nghiÖm fixed e. sai sè cã hÖ thèng following e. tk. sai sè theo sau gross e. sai sè lín hysteresis e. sai sè do hiÖn t−îng trÔ indication e.mt. sai sè chØ inherent e. sai sè néi t¹i inherited e. sai sè thõa h− ëng integrated square e. xib. tÝch ph©n b×nh ph−¬ng sai sè interpolation e. sai sè néi suy instrument e., instrumentale e. sai sè do dông cô limiting e. mt. sai sè giíi h¹n load e. xib. lÖch t¶i mean e. ®é sai trung b×nh mean absolute e. ®é sai tuyÖt ®èi trung b×nh mean square e. (®é) sai sè b×nh ph− ¬ng trung b×nh mean-root-square e. ®é sai tiªu chuÈn meter e. sai sè dông cô metering e. sai sè ®o miscount e. tÝnh to¸n sai, tÝnh nhÇm observational e. tk. sai sè quan tr¾c out put e. sai sè ®¹i l−îng percentage e. sai sè tÝnh theo phÇn tr¨m personal e. kt. sai sè ®o ng−êi presumptive e. ®é sai gi¶ ®Þnh 159 probable e. sai sè cã thÓ quadraitic mean e. ®é sai b×nh ph−¬ng trung b×nh random e. ®é sai ngÉu nhiªn relative e. sai sè t− ¬ng ®èi residual e. sai sè thÆng d− response e. tk. sai sè kh«ng ngÉu nhiªn

root-mean-square e. sai sè [qu©n ph−¬ng, tiªu chuÈn] round-off e. sai sè lμ m trßn sampling e. sai sè lÊymÉu single e. sai sè ®¬n lÎ standard e. of estimate tk. ®é sai tiªu chuÈn cña −íc l− îng steady-state e. sai sè æn ®Þnh systematic e. sai sè cã hÖ thèng total e. sai sè toμ n phÇn truncation e. mt. sai sè côt turning e. mt. ®é sai quay type I e. tk. sai lÇm kiÓu I type II e. tk. sai lÇm kiÓu II unbias(s)ed e. sai sè ngÉu nhiªn weight e. sai sè träng l−îng wiring e. sai sè l¾p r¸p escribe dùng ®− êng trßn bμ ng tiÕp escribed bμ ng tiÕp essence b¶n chÊt; cèt yÕu in e. vÒ b¶n chÊt of the e. chñ yÕu lμ , cèt yÕu lμ essential thùc chÊt; cèt yÕu essentiality b¶n chÊt, tÝnh chñ yÕu, tÝnh cèt yÕu establish thiÕt lËp estate tμ i s¶n 160 personal e. ®éng s¶n real e. bÊt ®éng s¶n estimable −íc l−îng ®−îc estimate −íc l− îng, ®¸nh gi¸ e. of the number of zeros −íc l−îng sè l−îng c¸c kh«ng ®iÓm admissible e. −íc l−îng chÊp nhËn ®−îc combined ratio e − íc l−îng tæ hîp d− íi d¹ng trung b×nh consistent e. tk. −íc l−îng v÷ng grand-lot e. − íc l− îng theo nh÷ng l« lín invariant e. tk. − íc l−îng bÊt biÕn minimax e.tk. −íc l−îng minimac ordered e. tk. −íc l− îng nhê thèng kª thø tù overall e. −íc l− îng ®Çy ®ñ regression e. −íc l−îng håi quy unbiased e. −íc l− îng kh«ng chÖch upper e. gt. − íc l−îng trªn estimated ®− îc −íc l−îng

estimation − íc l−îng, sù ®¸nh gi¸ e. of error sù ®¸nh gi¸ sai sè e. of the order s− ®¸nh gi¸ bËc (sai sè) efficiency e. tk. sù −íc l− îng h÷u hiÖu error e. sù ®¸nh gi¸ sai sè interval e. tk. sù −íc l− îng kho¶ng point e. kt. sù −íc l−îng ®iÓm sequetial e. sù − íc l−îng liªn tiÕp simultaneous e.tk. sù −íc l− îng ®ång thêi estimator c«ng thøc −íc l−îng, tk. −íc l− îng absolutely unbiased e. −íc l−îng kh«ng tuyÖt ®èi best e. −íc l−îng tèt nhÊt biased e. −íc l− îng chÖch 161 efficient e. − íc l−îng h÷u hiÖu inconsistent e. −íc l− îng kh«ng v÷ng least-quares e. −íc l− îng b×nh ph− ¬ng bÐ nhÊt linear e. − íc l−îng tuyÕn tÝnh most-efficient e. −íc l−îng h÷u hiÖu nhÊt non-regular e. − íc l−îng kh«ng chÝnh quy quadraitic e. −íc l− îng bËc hai ratio e. −íc l−îng d−íi d¹ng tû sè regular e. −íc l−îng chÝnh quy unbiased e. −íc l− îng kh«ng chÖch uniformly best constant risk e. (UBCR) − íc l−îng cã ®é m¹o hiÓm bÐ ®Òu nhÊt eta eta (ε ) evaluate ®¸nh gi¸; −íc l− îng, tÝnh biÓu thÞ evaluation sù ®¸nh gi¸, sù −íc l−îng e. of an algebraic expression tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè approximate e. sù −íc l− îng xÊp xØ effective e. log. sù ®¸nh gia cã hiÖu qu¶ numerical e. sù −íc l− îng b»ng sè evaporation vl. sù bay h¬i even ch½n; b»ng, ®Òu nhau // ngay khi, ngay c¶ evenly ®Òu event sù kiÖn; xs. ; tk. biÕn cè antithetic(al) e.s tk. biÕn cè xung kh¾c certain e. [sù kiÖn, biÕn cè] ch¾c ch¾n compatible e.s tk. c¸c biÕn cè t− ¬ng thÝch complementary e. biÕn cè ®èi lËp dependent e. biÕn cè phô thuéc

equal e.s c¸c biÕn cè b»ng nhau exhaustive e.s nhãm ®Çy ®ñ c¸c biÕn cè 162 favourable e. biÕn cè thuËn lîi imposible e. xs. biÕn cè kh«ng thÓ incompatible e.s xs. c¸c biÕn cè kh«ng t−¬ng thÝch independent e. xs. biÕn cè ®éc lËp mutually exclusive e.s c¸c biÕn cè xung kh¾c null e. biÕn cè cã x¸c suÊt kh«ng random e. tk. biÕn cè ngÉu nhiªn simple e. biÕn cè s¬ cÊp eventual cã thÓ, cã thÓ x¶y ra, sÏ x¶y ra eventually cuèi cïng, tÝnh cho cïng every mçi, mäi everywhere kh¾p n¬i almost e. hÇu kh¾p n¬i evidence sù râ rμ ng evident râ rμ ng evidently mét c¸ch râ rμ ng, hiÓn nhiªn evolute ®−êng ph¸p bao e. of a curve ®− êng ph¸p bao cña mét ®− êng cong e. of a surface ®−êng ph¸p bao cña mét mÆt intermediate e. ®−êng ph¸p bao trung gian plane e. ®−êng ph¸p bao ph¼ng evolution sù tiÕn ho¸, sù ph¸t triÓnm sù khai (c¨n) evolutional tiÕn ho¸, ph¸t triÓn evolve tiÕn ho¸, ph¸t triÓn, khai triÓn evolvent ®−êng th©n khai exact chÝnh x¸c, khíp, ®óng generically e.hh; ®s; khíp nãi chung exactitude [tÝnh, ®é] chÝnh x¸c exactness [tÝnh, ®é] chÝnh x¸c, tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh khíp partial e.top. tÝnh khíp riªng phÇn 163 examine nghiªn cøu, quan s¸t, kiÓm tra example vÝ dô for e. vÝ dô nh− graphical e. vÝ dô trùc quan exceed tréi, v−ît excenter t©m ®− êng trßn bμ ng tiÕp e. of a triangle t©m vßng trßn bμ ng tiÕp cña mét tam gi¸c exception sù ngo¹i lÖ

exceptional ngo¹i lÖ except sù lo¹i trõ // trõ ra e. for trõ (ra) excess (c¸i, sè) d− , sè thõa; tk. dé nhän e. of nine sè d− (khi chia cho chÝn) e. of triangle gãc d− cña tam gi¸c spherical e. sè d− cÇu exchange sù trao ®æi, sù thay ®æi heat e. trao ®æi nhiÖt stock e.tk. phßng hèi ®o¸i excircle vßng trßn bμ ng tiÕp e. of triangle vßng trong bμ ng tiÕp mét tam gi¸c excision top. sù c¾t generalized e. sù c¾t suy réng excitation vl. sù kÝch thÝch excite vl. kÝch thÝch exclude lo¹i trõ excluded bÞ lo¹i trõ exclusion sù lo¹i trõ exclusive lo¹i trõ mutually e. lo¹i trõ lÉn nhau, xung kh¾c nhau exclusion sù ®i lÖch (khái quü ®¹o th«ng th−êng) dÞch execute chÊp hμ nh, thi hμ nh, thùc hμ nh 164 executive chÊp hμ nh exemplar h×nh mÉu, b¶n exemplify chøng minh b»ng vÝ dô, lÊy vÝ dô exercise bμ i tËp exhaust vÐt kiÖt exhaustible vÐt kiÖt ®− îc normal e. vÐt kiÖt chuÈn ®−îc exhaustion sù vÐt kiÖt exhaustive vÐt kiÖt exist tån t¹i, cã, hiÖn hμ nh existence sù tån t¹i unique e. log. tån t¹i duy nhÊt exit lèi ra exogenous ngo¹i lÖ exothermal vl. to¶ nhiÖt expand më réng, khai triÓn expanded khuÕch ®¹i expanse kho¶ng, qu·ng; kho¶ng thêi gian; kü. ®é cho¸n expansion vl.; kt. sù më réng, sù khai triÓn

e. in to partial fractions khai triÓn thμ nh phÇn thøc ®¬n gi¶n e. (of a function) in a series sù khai triÓn thμ nh chuçi e. of a determinant sù khai triÓn mét ®Þnh thøc e. of a function sù khai triÓn mét hμ m asymptotic e. sù khai triÓn tiÖm cËn binomial e. sù khai triÓn nhÞ thøc isothermal e. vl. sù në ®¼ng nhiÖt multinomial e. sù khai triÓn ®a thøc orthogonal e. ®é gi·n nhiÖt expect chê ®îi, hy väng, kú väng expectation tk. kú väng 165 expectation tk. kú väng e. of life tk. kú väng sinh tån conditional e. tk. kú väng cã ®iÒu kiÖn mathematical e. kú väng to¸n moral e. tk. kú väng expected ®− îc chê ®îi hy väng expend tiªu dông, sö dông expenditure tk. sù tiªu dïng, sù sö dông expense tk. tiªu dïng, sö dông, tiÒn phÝ tæn at the same e. cïng gi¸ experience kinh nghiÖm experienced cã kinh nghiÖm, hiÓu biÕt experiment thÝ nghiÖm, thùc nghiÖm // lμ m thùc nghiÖm combined e. tk. thÝ nghiÖm hçn hîp complex e. thÝ nghiÖm phøc t¹p factorial e.tk. thÝ nghiÖm giai thõa model e. thÝ nghiÖm m« h×nh experimental thùc nghiÖm dùa vμ o kinh nghiÖm explain gi¶i thÝch explanation sù gi¶i thÝch explanatory gi¶ thÝch explement hh. phÇn bï (cho ®ñ 360 0) e. of an angle phÇn bï cña mét gãc (cho ®ñ 360 0) explementary bï (cho ®ñ 360 0) explicate gi¶i thÝch, thuyÕt minh explicit hiÓu, râ rμ ng; hoμ n h¶o, chi tiÕt // nghiªn cøu chi tiÕt exploit lîi dông, bãc lét exploitation kt. sù lîi dông, sù bãc lét exploration sù th¸m hiÓm, sù nghiªn cøu (tr−íc) explore th¸m hiÓm, nghiªn cøu epxonent sè mò

166 e. of convergance gt. sè mò héi tô characteristice e. of field ®s. bËc ®Æc tr−ng cña tr− êng fractional e. sè mò ph©n horizontal e. of Abelian p-group lo¹i ngang cña p-nhãm Aben imaginary e. sè mò ¶o real e. sè mò thùc exponential (thuéc) sè mò // hμ m sè mò exponentiation sù mò ho¸ export kt. xuÊt c¶ng exportation kt. sù xuÊt c¶ng expose tr×nh bμ y exposition sù tr×nh bμ y, sù m« t¶, sù gi¶i thÝch exposure vl. sù ph¬i s¸ng, sù kh¼ng ®Þnh express biÓu thÞ expression biÓu thøc algebrai e. biÓu thøc ®¹i sè alternating e. biÓu thøc thay phiªn canonical e. biÓu thøc chÝnh t¾c differential e. biÓu thøc vi ph©n general e. biÓu thøc tæng qu¸t mixed e. biÓu thøc hçn t¹p numerical e. biÓu thøc b»ng sè exradius b¸n kÝnh cña vßng trßn bμ ng tiÕp (mét tam gi¸c) extend më réng; gi·n; kÐo dμ i; th¸c triÓn; khuÕch extensed ®− îc më réng, ®−îc kÐo dμ i extensible extnadible, më réng ®−îc, kÐo dμ i ®−îc, gi·n ®− îc extension sù më réng; sù kÐo dμ i; sù gi·n ®− îc, sù khuÕch e. of a field më réng mét tr− êng e. of a function më réng cña mét hμ m e. of a group më réng mét nhãm 167 algebraic e. ®s. më réng ®¹i sè analytic e. më réng gi¶i tÝch equationally complete e. më réng hoμ n toμ n t− ¬ng ®−¬ng flat e. më réng ph¼ng inessential e. ®s. më réng kh«ng cèt yÕu iterated e. më réng lÆp purely transcendental e. ®s. më réng thuÇn tuý siªu viÖt ramified e. hh®s. më réng rÏ nh¸nh relate e.s ®s. c¸c më réng ®ång lo¹i separable e. më réng t¸ch ®− îc

superharmonic boundary value e. më réng gi¸ trÞ siªu ®iÒu hoμ transcendental e. of a field më réng siªu viÖt cña mét tr− êng unramifield e. hh®s. më réng kh«ng rÏ nh¸nh extensional log. më réng khuÕch tr− ¬ng extensive réng r·i extensor hh. gi·n tö absolute e. gi·n tö tuyÖt ®èi extent kÝch th−íc, ngo¹i diÖn exterior bªn ngoμ i, ngo¹i extinction sù dËp t¾t, sù lμ m ngõng; sù ®×nh chØ; kt. sù thanh to¸n (nî) extinguish sù dËp t¾t, sù lμ m ng−ng; kt. sù thanh to¸n (nî) extra bæ sung; ®Æc biÖt h¬n extract trÝch, khai (c¨n) e. a root of a number khai c¨n mét sè extraction sù trÝch; sù khai (c¨n) e. of a root sù khai c¨n extraneous ngo¹i lai extraordinary ®Æc biÖt extrapolate ngo¹i suy extrapolation phÐp ngo¹i suy exponential e. phÐp ngo¹i suy theo luËt sè mò 168 linear e. phÐp ngo¹i suy tuyÕn tÝnh parabolic e. phÐp ngo¹i suy parabolic extremal (®− êng) cùc trÞ accessory e. ®− êng cùc trÞ broken e. gt. ®− êng cùc trÞ g·y, ®−êng cùc trÞ gÊp khóc relative e. ®− êng cùc trÞ t− ¬ng ®èi extreme cùc trÞ ë ®Çu mót, cùc h¹n extremum cùc trÞ relative e. gt. cùc trÞ t− ¬ng ®èi weak e. cùc trÞ yÕu eye m¾t || nh×n, xem electric (al) e. con m¾t ®iÖn; quang tö eyepiece vl. thÞ kÝnh, kÝnh nh×n 169

F
fabric c¬ cÊu, cÊu tróc face mÆt, diÖn; bÒ mÆt f. of simplex mÆt cña ®¬n h×nh end f. mt. mÆt cuèi lateral f. mÆt bªn

old f. mÆt bªn proper f. mÆt ch©n chÝnh tube f. mμ n èng (tia ®iÖn tö) facet mÆt, diÖn facient mt. nh©n tö facile dÔ; ®¬n gi¶n facilitate lμ m dÔ dμ ng, t¹o ®iÒu kiÖn, gi¶m nhÑ facility thiÕt bÞ, trang bÞ, c«ng cô, ph−¬ng tiÖn communication f. ph− ¬ng tiÖn th«ng tin test f. dông cô thÝ nghiÖm fact sù viÖc in f.thËt ra factor nhana tö, nh©n tè, thõa sè, hÖ sè f. of a polynomial nh©n tö cña mét ®a thøc f. of a term thõa sè cña mét sè accumulation f. nh©n tñ tÝch luü (nh©n tö 1+r trong A=P(1+r)n trong phÐp tÝnh phÇn tr¨m) adjustment f. nh©n tö ®iÒu chØnh amplification f. hÖ sè khuÕch ®¹i attenuation f. nh©n tö suy gi¶m, hÖ sè t¾t dÇn bearing capacity f. hÖ sè t¶i chung common f. nh©n tö chung aomposition f. nh©n tè hîp thμ nh constant f. nh©n tö kh«ng ®æi, thõa sè kh«ng ®æi 170 conversion f. nh©n tö chuyÓn ho¸n correction f. hÖ sè hiÖu chÝnh coupling f. hÖ sè ghÐp damping f. hÖ sè lμ m t¾t dÇn delay f. hÖ sè trÔ, ®¹i l− îng trÔ depolarizing f. nh©n tè khö cùc determining f. yÕu tè x¸c ®Þnh direct f. ®s. nh©n tö trùc tiÕp dissipation f. hÖ sè hao t¸n distorsion f. hÖ sè mÐo divergence f. hÖ sè ph©n kú efficiency f. tk. hÖ sè hiÖu qu¶; xib. hÖ sè hiÖu dông, hiÖu suÊt extraneous f. nh©n tö ngo¹i lai feedback f. xib. hÖ sè liªn hÖ ng− îc form f. hÖ sè d¹ng (cña mét tr− êng) frequency f. nh©n tö tÇn sè gain f. hÖ sè khuÕch ®¹i general f. tk. nh©n tè chung (cho tÊt c¶ c¸c biÕn)

integrating f. gt. nh©n tö lÊy tÝch ph©n interaction f. hÖ sè t−¬ng t¸c invariant f. nh©n tö bÊt biÕn load f. hÖ sè t¶i loss f. xib. hÖ sè tæn thÊt modulation f. hÖ sè biÕn ®iÖu monomial f. of an expression nh©n tö ®¬n thøc cña mét biÓu thøc mutual coupling f. xib. hÖ sè liªn hÖ t− ¬ng hç normalization f. nh©n tö chuÈn ho¸ operational f. xib. ®Æc tr−ng lμ m viÖc, tham sè t¸c dông, tham biÕn t¸c dông output f.xib. hÖ sè hiÖu suÊt periodicity f. gt. nh©n tö tuÇn hoμ n 171 phase f. xib. h»ng sè pha, thõa sè pha post f. nh©n tö sau (bªn ph¶i) prime f. [thõa sè, nh©n tö] nguyªn tè propogation f. hÖ sè truyÒn rationalizing f. nhana tö h÷u tû ho¸ safety f. hÖ sè an toμ n selectivity f. hÖ sè tuyÓn lùa shape f. hÖ sè d¹ng single scale f. hÖ sè chuyÓn dÞch ®¬n vÞ smoothing f. hÖ sè tr¬n stability f. hÖ sè æn ®Þnh stabilization f.xib. hÖ sè æn ®Þnh ho¸ utilization f. hÖ sè sö dông visibility f. ®é nh×n thÊy t− ¬ng ®èi, ®é thÞ kiÕn factorability tÝnh ph©n tÝch ®− îc (thμ nh nh©n tö), tÝnh nh©n tö ho¸ factorable ph©n tÝch ®− îc (thμ nh nh©n tö) factorgram biÓu ®å nh©n tö, nh©n tö ®å factorial giai thõa; nh©n tè generalized f. giai thõa suy réng factoring sù ph©n tÝch (thμ nh nh©n tö) scale f. chän ty ®é, sù chän thang tû lÖ factorisable ph©n tÝch ®−îc (thμ nh nh©n tö) factorisation sù ph©n tÝch thμ nh nh©n tö f. of atransformation sù ph©n tÝch mét phÐp biÕn ®æi factorization [phÐp, sù] nh©n tö ho¸ direct f. of algebra phÐp nh©n tö ho¸ trùc tiÕp mét ®¹i sè polar f. of a matrix ph©n tÝch cùc mét ma trËn unique f. nh©n tö ho¸ duy nhÊt factory nhμ m¸y, x−ëng

automatic f. xib. nhμ m¸y tù ®éng 172 factory-built mt. chÕ t¹o ë nhμ m¸y facultative kh«ng b¾t buéc, tuú ý fade vl. sù phai mμ u, sù tμ n lôi // thay ®æi dÇn dÇn c−êng ®é tÝn hiÖu; lμ m phai tμ n f. in lμ m m¹nh lªn; f. out lμ m yÕu ®i fading vl. fading; sù phai mμ u fail kh«ng ®¹t, ch−a ®ñ kt. ph¸ s¶n failure mt. chç háng; c¬. sù ph¸ háng; kt. sù ph¸ s¶n; trch. sù thÊt b¹i power f. mt. gi¸n ®o¹n trong viÖc cÊp n¨ng l−îng faithful ®óng, khíp; chÝnh x¸c fall sù r¬i; cét n− íc, bËc n−íc, th¸c n− íc free f. sù r¬i tù do fallacy nguþ lý, nguþ biÖn false log. sai falschood log. sù sai falsi regular f. ph− ¬ng ph¸p ®Æt sai faltung tÝch chËp familiar quen thuéc, th−êng; th«ng th− êng family hä, tËp hîp, hÖ thèng f. of circles hä vßng trßn f. of ellipses hä elip f. of spirals hä ®−êng xo¾n èc f. of straight lines hä ®−êng th¼ng f. of surfaces hä mÆt cocompatible f. hä ®èi t−¬ng thÝch complete f. ®s. hä ®Çy ®ñ confocal f. hä ®ång tiªu normal f. of analytic function hä chuÈn t¾c c¸c hμ m gi¶i tÝch n-parameter f. of curves hä n-tham sè cña ®− êng cong one-parameter f. hä mét tham sè 173 far xa farther xa h¬n farthest xa nhÊt at the f. ë xa nhÊt, nhiÒu nhÊt fastness ®é cøng, ®é bÒn fatigue vl. sù mái (kim lo¹i) fault mt. sù sai, sù háng incipient f. sù háng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ironwork f. c¸i che th©n (m¸y) sustained f. sù háng, æn ®Þnh

transient f. sù háng kh«ng æn ®Þnh faulty sai; kh«ng râ chÊt l− îng favourable thuËn tiÖn, tèt feasible cho phÐp; cã thÓ thùc hiÖn ®−îc physically f. thùc hiÖn cô thÓ ®− îc feature nÐt, ®Æc ®iÓm feeble yÕu feed mt. sù cÊp (liÖu) sù cung d− ìng automatic f. cÊp liÖu tù ®éng gravity f. cÊp liÖu do träng l−îng b¶n th©n line f. sù chuyÓn b¨ng (sang dßng míi), sù cho b¨ng tape f. c¬ cÊu kÐo b¨ng feedback xib. sù liªn hÖ ng−îc curent f. liªn hÖ ng− îc dßng degenerative f. liªn hÖ ng−îc ©m delayed f. liªn hÖ ng−îc cã chËm devivative f. liªn hÖ ng−îc theo ®¹o hμ m envelope f. liªn hÖ ng− îc theo h×nh bao external f. liªn hÖ ng−îc ngoμ i inverse f. liªn hÖ ng−îc ©m lagging f. liªn hÖ ng−îc trÔ 174 local f. liªn hÖ ng−îc ®Þa ph− ¬ng monitoring f. liªn hÖ ng−îc kiÓm tra negative f. liªn hÖ ng− îc ©m output f. liªn hÖ ng− îc tõ lèi ra position f. liªn hÖ ng−îc theo vÞ trÝ rate f. theo vËn tèc reference f. liªn hÖ ng− îc khëi ®Çu, liªn hÖ ng−îc xuÊt ph¸t voltage f. liªn hÖ ng−îc theo hiÖu thÕ fecder mt. bé phËn cung d−ìng, tuyÕn cÊp liÖu; vl. d©y t¶i ®iÖn; fid¬ feeding mt. sù cÊp (liÖu), sù cung d− ìng continuous f. mt. sù cÊp liªn tôc feel c¶m thÊy feeler mt. c¶m thÊy, c¸i thô biÕn ferrite mt. ferit ferroelectric vl. chÊt s¾t ®iÖn ferroelectricity tÝnh s¾t ®iÖn few mét vμ i, Ýt a. f. mét vμ i fiber top. thí, sîi fibration sù ph©n thí local f. ph©n thí ®Þa ph−¬ng

regular f. ph©n thí chÝnh quy weak f. ph©n thí yÕu fiblre thí, sîi fictitious gi¶ t¹o, t− ëng t− îng fidelity mt. ®é trung thμ nh, ®é chÝnh x¸c (cña sù sao l¹i, cña sù nhí l¹i); sù s¸t nghÜa (cña b¶n dÞch) fiducial an toμ n, tin cËy, b¶o ®¶m field tr− êng, miÒn, thÓ ph¹m vi, lÜnh vùc f. of class two ®s. tr− êng líp thø hai, tr− êng siªu Aben f. of constants ®s. tr−êng c¸c h»ng sè 175 f. of events tr−êng c¸c biÕn cè f. of extremals gt. tr− êng c¸c ®− êng cùc trÞ f. of porce tr− êng lùc f. of integration tr−êng tÝch ph©n f. of lines tr− êng tuyÕn f. of points tr− êng ®iÓm f. of quotients tr− êng c¸c th− ¬ng f. of sets ®s. tr−êng c¸c tËp hîp f. of vectors tr−êng vect¬ algebraic number f. tr− êng sè ®¹i sè base f. tr− êng c¬ së class f. tr− êng c¸c líp coefficient f. ®s. tr− êng c¸c hÖ sè commutative f. tr− êng giao ho¸n complete f. ®s. tr− êng ®Çy ®ñ complete ordered f. ®s. tr− êng ®−îc s¾p toμ n phÇn congruence f. ®s. tr− êng ®ång d− conjugate f.s ®s. c¸c tr−êng liªn hîp convervation f. (of force) tr− êng b¶o toμ n (lùc) constant f. ®s. tr− êng h»ng sè cubic f. tr− êng bËc ba ecylotomic f. ®s. tr− êng chia vßng trßn derived f. (with respect to a valuation) tr− êng dÉn suÊt (®èi víi mét sù ®Þnh gi¸) difference f. ®s. tr− êng sai ph©n differential f. hh. tr− êng h−íng electromagnetic f. tr− êng ®iÖn tö elliptic(al) f. ®s. tr−êng eliptic formally real f. ®s. tr−êng thùc vÒ h×nh thøc free f. tr− êng tù do 176

ground f. tr− êng c¬ së hyper-real f. tr− êng siªu thùc inertia f. tr− êng qu¸n tÝnh intermediate f. ®s. tr−êng trung gian irrotational f. tr− êng kh«ng r«ta local f. ®s. tr− êng ®Þa ph− ¬ng magnetic f. vt. tõ tr− êng measure f. tr− êng cã ®é ®o modular f. tr− êng m«®un multidifferential f. tr− êng ®a vi ph©n neutral f. ®s. tr− êng trung hoμ non-commutative f. tr− êng kh«ng giao ho¸n number f. tr− êng sè ordered f. ®s. tr− êng ®−îc s¾p partial differential f. ®s. tr− êng vi ph©n riªng perfect f. tr− êng hoμ n toμ n prime f. tr− êng nguyªn tè quadratic f. ®s. tr−êng bËc hai quotient f. tr− êng c¸c th− ¬ng radiation f. tr− êng bøc x¹ ramification f. tr− êng rÏ nh¸nh real number f. tr− êng sè thùc rotational f. tr− êng r«ta scalar f. tr− êng v« h−íng skew f. ®s. tr− êng kh«ng giao ho¸n solenoidal vector f. hh. tr− êng vect¬ xolenoit splitting f. ®s. tr− êng khai triÓn tensor f. hh. tr−êng tenx¬ topological f. tr− êng t«p« total real f. tr− êng thùc toμ n phÇn 177 true quotient f. ®s. tr−êng th−¬ng dóng two-dimentional f. tr− êng hai chiÒu vector f. tr− êng vect¬ velocity f. tr− êng vËn tèc vortex f. tr− êng r«ta fifteen m− íi l¨m (15) fifteeth thø m−êi l¨m, phÇn thø m−êi l¨m fiftieth thø n¨m m−¬i, phÇn thø n¨m m−¬i fifty n¨m m−¬i (50) figurate sù t− îng tr−ng, sù biÓu hiÖn figure h×nh; ký hiÖu, dÊu hiÖu (cña ch÷ sè); hÖ sè; h×nh vÏ; biÓu ®å

in round f.s lÊy trßn, quy trßn f. of noise hÖ sè ån f. of syllogism log. c¸ch cña tam ®o¹n luËn circumscribed f. h×nh ngo¹i tiÕp congruent f.s h×nh t−¬ng ®¼ng correlative f. h×nh ®èi x¹ geometric f. h×nh h×nh häc homothetic f.s h×nh vÞ tù identical f.s c¸c h×nh ®ång nhÊt inscribed f. h×nh néi tiÕp percpective f. h×nh phèi c¶nh plane f. h×nh ph¼ng polar reciprocal f.s h×nh ®èi cùc projecting f. h×nh chiÕu ¶nh radially related f.s hh. c¸c h×nh vÞ tù reciprocal f. h×nh thuËn nghÞch significant f. ch÷ sè cã nghÜa similar f.s c¸c h×nh ®ång d¹ng squarable f. h×nh cÇu ph− ¬ng ®−îc 178 symmetric f. h×nh ®èi xøng vertex f. h×nh ®Ønh file mt. bé phËn ghi ch÷, phiÕu ghi tªn filing sù ®−a vμ o phiÕu ghi tªn, sù ®−a vμ o bé phËn l−u tr÷ fill hoμ n thμ nh fillet ®s. b¨ng gi¶i film mt.; vl. phim, mμ ng // chôp phim continuously moving f. phim di ®éng liªn tôc plastic f. phim b»ng chÊt dÎo sensitive f. phim b¾t s¸ng transparent f. phim trong suèt filming mt. sù chôp phim filter xib.; vl. c¸i läc, bé läc, m¸y läc all-pass f. m¸y läc pha amplitude f. m¸y läc biªn ®é band f. m¸y läc gi¶i band-elimination f. m¸y läc khö theo gi¶i bandpass f. c¸i läc b¨ng (gi¶i) elamping f. c¸i läc ®−îc gi÷ cè ®Þnh compensating f. c¸i läc bæ chÝnh discontinuous f. m¸y läc xung feedback f. c¸i läc hÖ ng− îc

frequency f. c¸i läc tÇn sè high-pass f. c¸i läc sao infinite memory f. bé läc cã nhí v« h¹n interference f. m¸y läc chèng nhiÔu lo¹n lossless f. m¸y läc kh«ng hao low-pass f. m¸y läc c¸c tÇn thÊp mode f. c¸i läc kiÓu sãng noise f. c¸i läc tiÕng ån 179 nonlinear f. bé läc kh«ng tuyÕn tÝnh normalized f. bé läc ®− îc chuÈn ho¸ optimun f. bé läc tèi −u output f. m¸y läc (cã) lèi ra predicting f. c¸i läc tiªn ®o¸n pulsed f. m¸y läc xung seperation f. c¸i läc t¸ch stable f. c¸i läc æn ®Þnh suppression f. m¸y läc ch½n total f. bé läc phøc tuned f. c¸i läc céng h− ëng wave f. c¸i läc sãng filtered ®· ®− îc läc filtration sù läc convergent f. ®s. sù läc héi tô regular f. ®s. sù läc chÝnh quy fin c¬. bé æn ®Þnh, c¸i lμ m æn ®Þnh final kÕt thóc cuèi cïng finance kt. tμ i chÝnh financial kt. (thuéc) tμ i chÝnh find t×m thÊy finder mt. bé t×m fine chÝnh x¸c, thuÇn tuý; top. mÞn // lμ m s¹ch fineness ®é nhá cña ph©n ho¹ch; c¬. tÝnh chÊt khÝ ®éng lùc häc finer top. mÞn h¬n finish hoμ n thμ nh, kÕt thóc finitary h÷u h¹n finite h÷u h¹n finitism log. chñ nghÜa h÷u h¹n finned tùa lªn, tùa vμ o 180 firm kt. hμ ng bu«n // r¾n, bÒn; æn ®Þnh first thø nhÊt, ®Çu tiªn

at f. tõ ®Çu, ®Çu tiªn from the f. ngay tõ ®Çu f. of all tr− íc hÕt fiscal kt. (thuéc) thu nhËp fish trch. thÎ b»ng ngμ fision vl. sù chia, sù t¸ch, sù ph©n h¹ch; c¬. sù nøt nuclear f. sù ph©n h¹ch nguyªn tö spontaneous f. sù ph©n h¹ch tù ph¸t fit thÝch hîp, phï hîp // kÎ theo ®iÓm fitness sù thÝch hîp, sù t− ¬ng øng fitting sù thÝch hîp, sù vÏ theo c¸c ®iÓm curve f. vÏ ®−êng cong thùc nghiÖm; vÏ ®−êng cong theo c¸c ®iÓm leasr square f. san b»ng b»ng ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊt five n¨m (5) fix cè ®Þnh fixation top. sù cè ®Þnh fixed cè ®Þnh, æn ®Þnh; kh«ng ®æi flame vl. ngän löa flap c¬. c¸nh tμ sau (cña m¸y bay); b¶ng ch¾n flast vl. tia s¸ng; sù næ; sù bèc ch¸y flat ph¼ng; bÑt concircularly f. ph¼ng ®ång viªn locally f. hh. ph¼ng ®Þa ph−¬ng, ¬clit ®Þa ph−¬ng projectively f.hh. ph¼ng x¹ ¶nh, ¬clit x¹ ¶nh flatness tÝnh ph¼ng; tÝnh bÑt flatten lμ m bÑt, san b»ng flecnode flen«t flection sù uèn; ®¹o hμ m bËc hai 181 flex uèn flexibility tÝnh uèn ®−îc, tÝnh ®μ n håi flexble uèn ®−îc, ®μ n håi ®− îc flexion ®é uèn; ®ao hμ m bËc hai f. of surface ®é uèn cña mét mÆt flexowriter mt. thiÕt bÞ in nhanh, flecx«rait¬ flexure ®é uèn flight c¬. sù bay blind f. c¬. sù bay mï level f. c¬. sù bay n»m ngang floating thay ®æi; phiÕm ®Þnh; tr«i floating-point mt. dÊy phÈy ®éng floor sμ n, ®¸y

flow dßng, sù ch¶y, l−u l− îng diabatic f. dßng ®o¹n nhiÖt back f. dßng ng− îc channel f. dßng ch¶y trong circular f. dßng h×nh trßn conical f. dßng h×nh nãn divergent f. dßng ph©n kú energy f. dßng n¨ng l− îng fliud f. dßng chÊt láng free f. dßng tù do gas f. dßng khÝ geodesic f. gt. dßng tr¾c ®Þa hypersonic f. dßng siªu ©m gadually varied f. dßng biÕn ®æi dÇn isentropic f. dßng ®¼ng entropi jet f. dßng tia laminar f. dßng thμ nh líp 182 logarithmic spiral f. dßng xo¾n èc l«ga mass f. dßng khèi l− îng non-steady f. dßng kh«ng æn ®Þnh ordinarry f. dßng th«ng th−êng parallel f. dßng song song plastic f. dßng dÎo potential f. c¬. dßng thÕ pressure f. dßng ¸p rapid f. dßng nhanh rapidly varied f. dßng biÕn nhanh secondary f. dßng thø cÊp shearing f. dßng s¸t, dßng tr− ît, dßng c¾t spiral f. dßng xo¾n èc steady f. dßng æn ®Þnh suberitical f. dßng tr−íc tíi h¹n subsonic f. dßng d− íi ©m tèc superciritical f. dßng siªu tíi h¹n, dßng (m¹nh) xiÕt traffic f. dßng vËn t¶i tranqiul f. dßng yªn lÆng turbulent f. dßng xo¸y uniform f. dßng ®Òu unsteady f. dßng kh«ng æn ®Þnh variable f. dßng biÕn thiªn vortex f. hh. dßng r«ta

fluctuate th¨ng gi¸ng, dao ®éng fluctuation sù th¨ng gi¸ng, sù dao ®éng; biÕn thiªn total f. biÕn thiªn toμ n phÇn ideal f. of function biÕn thiªn toμ n phÇn cña mét hμ m velocity f. biÕn thiªn vËn tèc fluid chÊt láng; m«i tr−êng 183 compressible f. chÊt láng nÐn ®−îc ideal f. chÊt láng lý t−ëng perfect f. chÊt láng nhít fluidity tÝnh láng, ®é láng fluorescence sù huúnh quang flutter vl. ph¸ch ®éng flux th«ng l−îng, dßng enegy f. n¨ng th«ng, dßng n¨ng l−îng luminous f. quang th«ng, dßng ¸nh s¸ng magnetic f. th«ng l− îng tõ vanishing f. th«ng l−îng triÖt tiªu focal (thuéc) tiªu ®iÓm focus tiªu ®iÓm, tËp trung t¹i tiªu ®iÓm fold gÊp uèn folium tê, l¸ f. of Descartes l¸ §Ò c¸c (®å thÞ x 3 + y3 = 3axy) double f. l¸ kÐp parabolic f. ®−êng h×nh l¸ parabolic simple f. l¸ ®¬n follow theo sau follower mt. bé nh¾c l¹i, m¾c sao l¹i, bé theo dâi automatic curve f. bé sao l¹i c¸c ®− êng cong tù ®éng cam f. bé sao l¹i cam curve f. bé theo dâi ®− êng cong follwing nh− sau; sau ®©y foot ch©n (®− êng th¼ng gãc); phót (®¬n vÞ ®o l−êng Anh) f. of a perpendicular ch©n ®− êng vu«ng gãc forbid cÊm; kh«ng gi¶i ®−îc forbiedden bÞ cÊm; kh«ng gi¶i ®− îc force lùc, c−êng ®é || c− ìng bøc 184 f. of gravity träng lùc f. of inertia lùc qu¸n tÝnh f. of mortality kt. c− êng ®é tö vong f. of repulsion lùc ®Èy

active f. lùc t¸c ®éng axial f. lùc h− íng trôc central f. lùc xuyªn t©m centrifugal f. lùc ly t©m collinear f.s lùc céng tuyÕn concentrated f. lùc tËp trung concurrent f.s lùc ®ång quy conservation f. lùc b¶o toμ n constraining f.s c¸c lùc buéc, c¸c lùc ph¸p tuyÕn, c¸c lùc t¸c ®éng th¼ng gãc víi ph−¬ng chuyÓn ®éng driving f. lùc ph¸t ®éng elastic restoring f. lùc kh«i phôc ®μ n håi electromotive f. lùc ®iÖn ®éng external f. lùc ngoμ i, ngo¹i lùc frictional f. lùc ma s¸t generalized f. lùc suy réng gyroscopic f. lùc håi chuyÓn inertia f. lùc qu¸n tÝnh internal f. lùc trong, néi lùc magnetizing f. c−êng ®é tõ tr−êng motive f. lùc chuyÓn ®éng net f. c¬. lùc tæng hîp non-conservative f. lùc kh«ng b¶o toμ n propulsive f. lùc kÐo reactive f.s ph¶n lùc repulsive f. lùc ®Èy 185 resultant f. lùc tæng hîp shearing f. lùc c¾t, lùc tr−ît, lùc x¸t short-range f.s lùc t¸c dông ng¾n surface f. lùc mÆt tensile f. c¬. søc c¨ng forced bÞ c−ìng bøc forrecast tiªn ®o¸n, dù ®o¸n, dù b¸o forecasting sù tiªn ®o¸n, sù dù ®o¸n, sù dù b¸o form d¹ng // h×nh thμ nh in matrix f. ë d¹ng ma trËn to bring into canonical f. ®−a vÒ d¹ng chÝnh t¾c adjoint f. hh. d¹ng [phã liªn hîp] algebraic f. d¹ng ®¹i sè bilinear f. d¹ng song tuyÕn binary quadraitic f. d¹ng toμ n ph− ¬ng nhÞ nguyªn

biquadratic f. d¹ng tïng ph−¬ng
canonical f. of difference equation d¹ng chÝnh t¾c cña ph−¬ng tr×nh sai ph©n

classical canonical f. d¹ng chÝnh t¾c cæ ®iÓn complex f. d¹ng phøc compound quadratic f.s d¹ng toμ n ph−¬ng phøc hîp conjunctive normal f. d¹ng chuÈn héi cubic f. d¹ng bËc ba definite f. ®s. d¹ng x¸c ®Þnh differential f. d¹ng vi ph©n disjunctive normal f. d¹ng chuÈn tuyÓn exterior f. d¹ng ngoμ i first fundamental f. d¹ng c¬ b¶n thø nhÊt Hermitain f. d¹ng Hecnit indeterminate f. gt. d¹ng v« ®Þnh inertia f. d¹ng qu¸n tÝnh 186 intercept f. of the equation of a straight line ph− ¬ng tr×nh ®− êng th¼ng theo ®o¹n th¼ng modular f. d¹ng m«®un multilinear f. d¹ng ®a tuyÕn tÝnh name f. log. d¹ng tªn nonsingular f. d¹ng kh«ng suy biÕn norm f. log. d¹ng chuÈn t¾c, ph¸p d¹ng one-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n mét chiÒu polynomial f. d¹ng ®a thøc positive definite quadraitic f. d¹ng toμ n ph− ¬ng x¸c ®Þnh d− ¬ng prenex f. d¹ng tiÒn l−îng, d¹ng prinec primitive f. d¹ng nguyªn thuû principal normal f. log. d¹ng chuÈn chÝnh quadratic f. ®s. d¹ng toμ n ph−¬ng quadratic differential f. d¹ng vi ph©n bËc hai quaternary f. d¹ng tø nguyªn rational f. d¹ng h÷u tû rectangular f. of complex number d¹ng ®¹i sè cña sè phøc second fundamental f. d¹ng c¬ b¶n thø hai sesquilinear f. ®s. d¹ng b¸n song tuyÕn tÝnh, d¹ng nöa song tuyÕn tÝnh standard f. d¹ng tiªu chuÈn superposed fundamental f. d¹ng c¬ b¶n chång chÊt ternary bilinear f. d¹ng song tuyÕn tÝnh tam nguyªn ternary quadratic f. d¹ng toμ n ph− ¬ng tam nguyªn ternary quartic f. d¹ng bËc bèn tam nguyªn three-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n ba chiÒu

trilinear f. d¹ng tam tuyÕn tÝnh typical f. d¹ng d¹ng ®iÓn h×nh two-dimensional fundamental f. d¹ng c¬ b¶n hai chiÒu two-point f. d¹ng hai ®iÓm 187 wave f. d¹ng sãng formal h×nh thøc formalism log. chñ nghÜa h×nh thøc, hÖ h×nh thøc formalization log. h×nh thøc ho¸ formally vÒ mÆt h×nh thøc formation sù h×nh thμ nh, cÊu t¹o formative h×nh thμ nh formula c«ng thøc addition f. c«ng thøc céng addition f.s of trigonometry c«ng thøc céng l−îng gi¸c assumption f. c«ng thøc gi¶ ®Þnh asymptotic f. c«ng thøc tiÖm cËn backward interpolation f. c«ng thøc néi suy lïi binomial f. c«ng thøc nhÞ thøc closed f. c«ng thøc ®ãng coincidence f. c«ng thøc trïng ph−¬ng column f. c«ng thøc cét congruous f.s c«ng thøc ®ång d− corector f. c«ng thøc söa difference f. c«ng thøc sai ph©n distance-rate-time f. c«ng thøc chuyÓn ®éng ®Òu (l=vt) double-angle f.s c«ng thøc gãc nh©n ®«i dublication f. c«ng thøc t¨ng ®«i empiric f. c«ng thøc thùc nghiÖm end f. c«ng thøc cuèi even-numbered f. c«ng thøc cã sè ch½n five-term f. c«ng thøcn¨m sè h¹ng forward interpolation f. c«ng thøc néi suy tiÕn half-angle f.s c«ng thøc gãc chia ®«i incidence f. c«ng thøc liªn thuéc 188 integral f. c«ng thøc tÝch ph©n interdeducible f.s c«ng thøc suy diÔn nh− nhau interpolation f. gt. c«ng thøc néi suy inverse f.gt. c«ng thøc nghÞch ®¶o inversion f. gt. c«ng thøc nghÞch ®¶o irrefultable f. c«ng thøc ch¾c ch¾n ®óng

logarithmic f. c«ng thøc l«ga number-theoretic f.log. c«ng thøc sè häc open f. log. c«ng thøc më postulation f. c«ng thøc gi¶ ®Þnh prediction f. c«ng thøc tiªn ®o¸n prenex f. c«ng thøc prinec prime f. c«ng thøc nguyªn tè principal f. log. c«ng thøc chÝnh primoidal f. c«ng thøc thÓ tÝch l¨ng trô côt product f., production f. c«ng thøc ®−a vÒ d¹ng l«ga ho¸ provable f. c«ng thøc chøng minh ®−îc quadratic f. c«ng thøc c¸c nghiÖm cña ph− ¬ng tr×nh bËc hai quadrature f. log. c«ng thøc cÇu ph− ¬ng quadrature f. of close type (open type) c«ng thøc cÇu ph− ¬ng kiÓu ®ãng (kiÓu më) rectangular f. log. c«ng thøc h×nh ch÷ nhËt recursion f. log. c«ng thøc truy to¸n, c«ng thøc ®Ö quy reduction f.s c«ng thøc b¸c ®−îc side f. log. c«ng thøc c¹nh simple interest f. tk. c«ng thøc l·i ®¬n starter f. c«ng thøc xuÊt ph¸p subtraction f.s c«ng thøc trõ summation f. gt. c«ng thøc lÊy tæng thin-lens f.s vl. c«ng thøc l¨ng kÝnh máng 189 translation f.s hh. c«ng thøc dêi trôc to¹ ®é trapezoid f. c«ng thøc h×nh thang universal-coefficient f. c«ng thøc hÖ sè phæ dông verifiable f. log. c«ng thøc nghiÖm ®−îc formulation (of equation) lËp ph−¬ng tr×nh forth vÒ phÝa tr− íc; tõ nay vÒ sau and so f.v©n v©n so far f. trong trõng mùc Êy fortieth thø bèn m− ¬i; phÇn thø bèn m− ¬i fortuitous ngÉu nhiªn forty bèn m− ¬i (40) forward vÒ phÝa tr−íc, ®i tr−íc, v−ît tr− íc found x©y dùng, thμ nh lËp foundation c¬ së, nÒn mãng f. of geometry c¬ së h×nh häc founded cã c¬ së four bèn (4)

fourfold béi bèn, bèn lÇn four-group ®s. nhãm bèn, nhãm Klein fourscore t¸m m−¬i (tõ cæ) (80) fourteen m−êi bèn (14) fourteenth thø m−êi bèn; ph©n fthø m− êi bèn fourth thø bèn, phÇn thø bèn fractile tk. ®iÓm ph©n vÞ fraction ph©n sè; mét phÇn f. in its lowest terms ph©n sè tèi gi¶n ascendant continued f. liªn ph©n sè t¨ng binary f. ph©n sè nhÞ nguyªn comon f. ph©n sè th«ng th−êng (tö vμ mÉu ®Òu lμ sè nguyªn) complex f. ph©n sè bèn tÇng 190 continued f. liªn ph©n sè convergent continued f. liªn ph©n sè héi tô decimal f. ph©n sè thËp ph©n descending continued f. liªn ph©n sè gi¶m improper f. ph©n sè kh«ng thùc sù non-terminating continued f. liªn ph©n sè v« h¹n parial f. gt. ph©n thøc ®¬n gi¶n periodic continued f. liªn ph©n sè tuÇn hoμ n periodical f. ph©n sè tuÇn hoμ n proper f. ph©n sè thùc sù rational f. ph©n thøc h÷u tû rational algebraic f. ph©n thøc ®¹i sè h÷u tû recurrent continued f. liªn ph©n sè tuÇn hoμ n sampling f. tk. tû suÊt lÊy mÉu similar f.s c¸c ph©n sè ®ång d¹ng simple f. ph©n sè th«ng th−êng simplified f. ph©n sè tèi gi¶n terminating contunued f. gt. liªn ph©n sè h÷u h¹n unit f. ph©n sè cã tö sè ®¬n vÞ unlike f. s c¸c ph©n sè kh«ng ®ång d¹ng vulgar f. ph©n sè th«ng th−êng fractinal (thuéc) ph©n sè, bé phËn fractionary ph©n sè; bé phËn frame dμ n, khung; hÖ quy chiÕu, hÖ to¹ ®é // dùng f. of reference hÖ quy chiÕu thiªn v¨n astronomical f. of reference tv. hÖ quy chiÕu thiªn v¨n rigid f. c¬. dμ n cøng framework hÖ dμ n

free tù do freedom sù tù do 191 freely mét c¸ch tù do frequency vl. tÇn sè angular f. tÇn sè gãc audio f. tÇn sè ©m (thanh) base f. tÇn sè c¬ së beat f. tÇn sè ph¸ch carrier f. tÇn sè mang cell f. tÇn sè nhãm circular f. tÇn sè vßng class f. tÇn sè líp collision f. tÇn sè va ch¹m commercial f. tk. tÇn sè c«ng nghiÖp; tÇn sè th−¬ng m¹i conversion f. tÇn sè biÓn ®æi critical f. tÇn sè tíi h¹n cut-off f. tÇn sè c¾t, tÇn sè tíi h¹n cyclic f. tÇn sè vßng driving f. tÇn sè kÝch thÝch marginal f. tk. tÇn sè biªn duyªn master f. mt. tÇn sè chÝnh natural f. tÇn sè riªng non-dimensional f. tÇn sè kh«ng thø nguyªn pulse f. tÇn sè lÆp c¸c xung pulse-recurrence f. mt. tÇn sè lÆp c¸c xung relative f. tÇn sè t−¬ng ®èi resonance f. tÇn sè céng h−ëng scan f. tÇn sè quÐt signal f. tÇn sè tÝn hiÖu signal-carrier f. tÇn sè mang tÝn hiÖu spacing f. tÇn sè nghØ theoretical f. tk. tÇn sè lý thuyÕt, x¸c suÊt 192 transition f.xib. tÇn sè chuyÓn tiÕp frequent th−êng xuyªn friction vl. ma s¸t internal f. ma s¸t trong linear f. ma s¸t tuyÕn tÝnh rolling f. ma s¸t l¨n skin f. c¬. ma s¸t mÆt ngoμ i static and kenetic f. ma s¸t tÜnh vμ ®éng

fringe vμ nh, ®− êng viÒn interference f. vμ nh gia thoa front vl. tuyÕn, mÆt tr−íc; mÆt ®Çu trßn cold f. vl. mÆt ®Çu l¹nh, tuyÕn l¹nh oblique shock f. tuyÕn kÝch ®éng xiªn reaction f. tuyÕn ph¶n lùc reflected shock f. tuyÕn kÝch ®éng ph¶n x¹ shock f. tuyÕn kÝch ®éng spherical shock f. tuyÕn kÝch ®éng cÇu stationary shock f. tuyÕn kÝch ®éng dõng warm f. tuyÕn Êm wave f. mÆt sãng, ®Çu sãng frontal chÝnh diÖn; (thuéc) tuyÕn, biªn frontier biªn giíi frustum h×nh côt f. of a cone h×nh nãn côt f. of a pyramud h×nh chãt côt fulcrum c¬. ®iÓm tùa full toμ n thÓ, toμ n phÇn, ®Çy // hoμ n toμ n full-scale ë ®é lín tù nhiªn full-size cì toμ n phÇn full-sphere top. qu¶ cÇu 193 fully hoμ n toμ n, ®Çy ®ñ function hμ m, hμ m sè; chøc n¨ng // t¸c dông, vËn hμ nh f. of bounded variation hμ m cã biÕn ph©n bÞ chÆn f. of a complex(real) variable hμ m biÕn sè phøc thùc f. of concentration tk. hμ m tËp trung f. of dispersion kt. hμ m ph©n t¸n f. of exponential type hμ m kiÓu mò f. of finite genus gt. hμ m cã gièng h÷u h¹n f. of f. hμ m cña hμ m, hμ m hîp f. of infinite type hμ m kiÓu v« h¹n, hμ m kiÓu cùc ®¹i f. of limited variation hμ m cã biÕn ph©n bÞ chÆn f. of maximun type hμ m kiÓu cùc ®¹i, hμ m kiÓu v« h¹n f. of minimum type gt. hμ m kiÓu cùc tiÓu f. of position hμ m vÞ trÝ f. of random variable xs. hμ m cu¶ biÕn ngÉu nhiªn f. of singularities gt. hμ m c¸c ®iÓm kú dÞ, thμ nh phÇn kú dÞ f. of support hμ m tùa absolutely additive set f. hμ m tuyÖt ®èi céng tÝnh absolute monotonic f. hμ m ®¬n ®iÖu tuyÖt ®èi

acylic f. hμ m kh«ng tuÇn hoμ n, hμ m phi xilic adjustment f. tk. ®Æc tr− ng cña tËp hîp thèng kª algebraic(al) f. hμ m ®¹i sè alternate f. ®s. hμ m thay phiªn analytic(al) f. hμ m gi¶i tÝch antihyperbolic f. s. hμ m hipebolic ng− îc antitrigonometric f. hμ m l−îng gi¸c ng−îc arc-hyperbolic f.s hμ m hipebolic ng−îc area f. hμ m x¸c ®Þnh diÖn tÝch (trong kh«ng gian Mincopxki) arithmetric f. hμ m sè häc associated integral f. hμ m nguyªn liªn ®íi 194 asympotic distribution f. hμ m ph©n phèi tiÖm cËn atomic set f. hμ m tËp hîp nguyªn tö automorphic f. hμ m tù ®¼ng cÊu beta f. hμ m bªta bicomplex f. hμ m song phøc bicontinuous f. hμ m song liªn tôc biharmonic f. hμ m song ®iÒu hoμ bijective f. hμ m song ¸nh bilinear f. hμ m song tuyÕn tÝnh Boolean f. hμ m Bun bounded f. hμ m bÞ chÆn bounded set f. hμ m tËp bÞ chÆn carries f. hμ m mang characteristic f. hμ m ®Æc tr− ng circular cylinder f. hμ m trô trßn circular cylindrial wave f. hμ m sãng trô trßn circulary symmetric f. hμ m ®èi xøng trßn class f. hμ m líp closure f. hμ m ®ãng close-to-convex f. hμ m gÇn låi combinable f. hμ m hîp ®−îc comparable f. hμ m so s¸nh ®−îc complementary f. hμ m bï (nghiÖm ®ùc biÖt cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh kh«ng thuÇn nhÊt) complementary error f. hμ m sai bï complete analytic f. hμ m gi¶i tÝch ®Çy ®ñ completely additive set f. gt. hμ m tËp hîp céng tÝnh hoμ n toμ n completely defined f. log. hμ m x¸c ®Þnh kh¾p n¬i complex f. hμ m sè phøc complex velocity f. hμ m vËn tèc phøc

195 composite f. gt. hμ m hîp computable f. log. hμ m tÝnh ®−îc concave f. hμ m lâm confluent hypergeometric f. gt. hμ m siªu béi suy biÕn conical f. hμ m c«nic conjugate f.s hμ m liªn hîp conjugate harmonic f.s gt. hμ m ®iÒu hoμ liªn hîp content f. hμ m dung tÝch contiguous hypergeometric f.s hμ m siªu béi tiÖm cËn continuous f. hμ m liªn tôc control f. hμ m kiÓm tra control-allowable f. hμ m ®iÌu khiÓn cho phÐp convex f. hμ m låi coordinate f. hμ m to¹ ®é cost f. hμ m gi¸ (trÞ) countable additive set f. hμ m tËp hîp céng tÝnh ®Õm ®−îc covariance f. hμ m hiÖp ph−¬ng sai criterion f. hμ m tiªu chuÈn cumulant generating f. xs. hμ m sinh tÝch luü cumulative frequency f. hμ m tÇn sè tÝch luü cyclotomic f. hμ m chia vßng trßn cylindrical f.s hμ m trô hμ m Betsen decision f. tk. hμ m quyÕt ®Þnh decreasing f. hμ m gi¶m demand f. tk. hμ m nhu cÇu density f. hμ m mËt ®é, mËt ®é ph©n phèi derived f. hμ m dÉn suÊt determining f. gt. hμ m x¸c ®Þnh developable f. hμ m khai triÓn ®− îc differentiable f. hμ m lÊy vi ph©n ®− îc 196 digamma f. hμ m ®igama discontinuous f. gt. hμ m gi¸n ®o¹n discriminant f.tk. hμ m ph©n biÖt disspation f. hμ m tiªu t¸n distance f. hμ m kho¶ng c¸ch distribution f. hμ m ph©n phèi dominant f. hμ m sè tréi doubly periodic f. hμ m song tuÇn hoμ n drriving f. hμ m ®Çy elementary f. hμ m s¬ cÊp

elementary symmetric f. hμ m ®èi xøng cã b¶n elementary transcendental f. hμ m siªu viÖt s¬ cÊp elliptic(al) f. hμ m eliptic elliptic(ai) cylinder f. hμ m trô eliptic elliptic modular f. hμ m m«®unla eliptic energy f. hμ m n¨ng l− îng entrire f. gt. hμ m nguyªn entrire f. of zero type hμ m nguyªn lo¹i cùc tiÓu entrire rational f. hμ m h÷u tû nguyªn envolope f. hμ m bao equimeasurable f. hμ m ®ång ®¼ng ®o ®− îc eror f. hμ m sai sè, hμ m ®é sai, tÝch ph©n x¸c suÊt sai sè (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. hμ m ch½n expenditure f. hμ m chi phÝ explicit f. hμ m hiÖn expomential f. hμ m mò factorable f. hμ m nh©n tö ho¸ ®−îc factorial f. hμ m giai thõa finite f. hμ m h÷u h¹n 197 flow f. gt. hμ m dßng force f. thÕ vÞ, hμ m lùc forcing f. hμ m c−ìng bøc free f. hμ m tù do frequency f. hμ m tÇn sè frequency distribution f. hμ m mËt ®é, mËt ®é ph©n phèi gamma f. hμ m gama general recursive f. hμ m ®Ö quy toμ n phÇn generating f. hμ m sinh Hamiltonian f. vl. hμ m Haminton harmonic f. hμ m ®iÒu hoμ holomorphic f. hμ m chØnh h×nh, hμ m gi¶i tÝch homogeneous f. hμ m thuÇn nhÊt homographic f. hμ m ®¬n øng hyperbolic f. gt. hμ m hypebolic hyperbolic inverse f. hμ m hypebolic ng−îc hyperconical f. hμ m siªu nãn hyperelliptic f. hμ m siªu eliptic hypergeometric f. hμ m siªu béi hyperharmonic f. hμ m siªu ®iÒu hoμ implicit f. hμ m Èn

impulse f. hμ m xung incomplete beta f. gt. hμ m bªta khuyÕt incomplete gamma f. gt. hμ m gama khuyÕt incomplete defined f. log. hμ m x¸c ®Þnh kh«ng hoμ n toμ n increasing f. hμ m t¨ng independent f.s gt. hμ m ®éc lËp indicator f. hμ m chØ tiªu cña hμ m nguyªn initial f. log. nguyªn hμ m injective f. hμ m ®¬n ¸nh 198 integrable f. gt. hμ m kh¶ tÝch integral f. of mean tyoe gt. hμ m nguyªn lo¹i chuÈn t¾c integral algebraic f. hμ m ®¹i sè nguyªn integral transcendental f. hμ m siªu viÖt nguyªn interior f. gt. hμ m trong interval f. gt. hμ m kho¶ng c¸ch inverse f. gt. hμ m ng− îc inverse circular f. hμ m vßng ng−îc, hμ m l− îng gi¸c ng− îc inverse hyperbolic f. hμ m hypebolic ng−îc inverse trigonometric f. hμ m l− îng gi¸c ng− îc, hμ m vßng ng− îc irrational f. hμ m v« tû iterated f. hμ m lÆp iterative impedance f. hμ m tæng trë lÆp jum f. xib. hμ m b−íc nh¶y kernel f. gt. hμ m h¹ch known f. hμ m ®· biÕt lacunary f. hμ m tæng Lagrangian f. vl. hμ m Lagr¨ng, thÕ ®éng lùc lifting f. hμ m n©ng limited f. hμ m bÞ chÆn linear f. hμ m tuyÕn tÝnh linear integral f. hμ m nguyªn tuyÕn tÝnh locally constant f. hμ m h»ng ®Þa ph−¬ng logarithmic f. hμ m l«ga logarithmic trigonometric f. hμ m l«ga l−îng gi¸c logarithmically convex f. hμ m cã l«ga låi logical f. log. hμ m l«gic logistic f. kt. hμ m l«gittic loss f. hμ m tæn thÊt many-valued f. gt. hμ m ®a trÞ 199 mapping f. gt. hμ m ¸nh x¹

measure f. gt. ®é ®o measurable f. hμ m ®o ®− îc meromorphic f. gt. hμ m ph©n h×nh metaharmonic f. hμ m mªta ®iÒu hoμ minimal f., minimun f. hμ m cùc tiÓu modular f. hμ m m«®unla moment generating f. hμ m sinh c¸c m«men monodrome f. hμ m ®¬n ®¹o monogenic analytic f. gt. hμ m gi¶i tÝch ®¬n diÔn monogenic f. of complex variable gt. hμ m biÕn phøc ®¬n diÔn monotone f. gt. hμ m ®¬n ®iÖu multiform f. hμ m ®a trÞ multilinear f. hμ m ®a tuyÕn tÝnh multiple f. hμ m béi multiple valued f. hμ m ®a trÞ multiplicative f. hμ m nh©n tÝnh multivalent f. hμ m ®a diÖp multivalued f. hμ m ®a trÞ natural trigonometrical f. hμ m l−îng gi¸c tù nhiªn negatively infinite f. hμ m ©m lín v« h¹n non-analytic f. hμ m kh«ng gi¶i tÝch non-differentiable f. hμ m kh«ng kh¶ vi nn-negative additive f. hμ m céng tÝnh kh«ng ©m non-periodic f. hμ m kh«ng tuÇn hoμ n non-uniform f. hμ m kh«ng ®¬n trÞ normal f. hμ m chuÈn t¾c normalized orthogonal f.s hμ m trùc giao chuÈn ho¸ null f. hμ m kh«ng numerical f. hμ m b»ng sè 200 objective f. trch. hμ m môc tiªu odd f. hμ m lÎ one-valued f. gt. hμ m ®¬n trÞ operator f. hμ m to¸n tö order f. hμ m thø tù orthogonal f.s. hμ m trùc giao oscillating f. hμ m dao ®éng parabolic(al) cylinder f. hμ m trô parabolic partial f. hμ m bé phËn partial recursive f. hμ m ®Ö quy bé phËn partition f. hμ m ph©n ho¹ch pattern f. hμ m s¬ ®å (dïng ®Ó tÝnh c¸c b¶n bÊt biÕn)

periodie f. hμ m tuÇn hoμ n p-harmonic f. hμ m p- ®iÒu hoμ phase f. hμ m pha phi f. hμ m phi (cña ¥le) piecewise continuous f. hμ m liªn tôc tõng m¶nh piecewise regular f. hμ m chÝnh quy tõng m¶nh plurisubharmonic f. hμ m ®a ®iÒu hoμ d− íi point f. gt. hμ m ®iÓm polygonal f. hμ m ®a gi¸c polyharmonic f. hμ m ®a ®iÒu hoμ possibility f. hμ m kh¶ n¨ng positive f. hμ m d−¬ng positive definite energy f. hμ m n¨ng l−îng x¸c ®Þnh d−¬ng positive real f. hμ m thùc d−¬ng positively infinite f. hμ m d−¬ng lín v« h¹n potential f. thÕ vÞ, hμ m lùc, ®a ®iÒu hoμ power f. tk. hμ m lùc l− îng primitive f. hμ m nguyªn thuû 201 propagation f. hμ m truyÒn propositional f. hμ m mÖnh ®Ò pseudoanalytic f. hμ m gi¶ gi¶i tÝch pseudo-periodic f. hμ m gi¶ tuÇn hoμ n purely discontinuous set f. hμ m tËp hîp thuÇn gi¸n ®o¹n quasi-nanlytic f. hμ m tùa eliptic quasi-periodic f. hμ m tùa tuÇn hoμ n quaternion f. hμ m quatenion radical f. hμ m c¨n random f. xs. hμ m ngÉu nhiªn randomized decision f. hμ m quyÕt ®Þnh ®· ngÉu nhiªn ho¸ rational f. hμ m h÷u tû rational fractional f. hμ m ph©n h÷u tû rational integral f. hμ m nguyªn h÷u tû reactance f. hμ m ®iÖn kh¸ng real-valued f.gt. hμ m lÊy gi¸ trÞ thùc reciprocal f. hμ m thuËn nghÞch recursive f. hμ m ®Ö quy reduced characteristic f. hμ m ®Æc tr− ng rót gän regular f. hμ m ®Òu regular f. of a complex variable hμ m biÕn phøc ®Òu relate f.s c¸c hμ m phô thuéc remainder f. hμ m c¸c sè d−

ring f. hμ m vμ nh risk f.tk. hμ m m¹o hiÓm saddle f. hμ m yªn ngùa schlicht f. hμ m (gi¶i tÝch) ®¬n diÖp self-impedance f. hμ m tù trë semi-continuous f. hμ m nöa liªn tôc sequential risk f.tk. hμ m m¹o hiÓm liªn tiÕp 202 set f. gt. hμ m tËp hîp signal f. hμ m dÊu, hμ m xicnum simple (analytic) f. hμ m (gi¶i tÝch) ®¬n diÖp single-valued f. hμ m ®¬n trÞ singly periodic f. hμ m tuÇn hoμ n ®¬n singular f. hμ m kú dÞ sinusoidal f. hμ m sin slope f. hμ m dèc smooth f. tk. hμ m tr¬n, hμ m ®− îc b×nh dÞ source f. hμ m nguån, hμ m Grin spectral f. hμ m phæ spherical wave f. hμ m sãng cÇu spheroidal wave f. hμ m sãng pháng cÇu square-integrable f. hμ m cã b×nh ph−¬ng kh¶ tÝch step f. gt. hμ m bËc thang; xib. x¸c suÊt chuyÓn tiÕp stored energy f. hμ m biÕn d¹ng n¨ng l−îng stream f. hμ m dßng stress f. hμ m øng suÊt stroke f. log. hμ m Sef¬ subharmonic f. hμ m siªu ®iÒu hoμ supply f. tk. hμ m cung cÊp symmetric(al) f. gt. hμ m ®èi xøng temperate f. hμ m t¨ng chËm temperature f. gt. hμ m nhiÖt ®é test f. tk. hμ m (tiªu) chuÈn tetrahedral f. hμ m tø diÖn totally additive set f. hμ m tËp hîp hoμ n toμ n céng tÝnh transcendental f. hμ m siªu viÖt transfer f. hμ m truyÒn trial f. gt. hμ m c¬ së (thuéc kh«ng gian c¬ së) 203 trigonometric(al) f.s hμ m l−îng gi¸c triply periodic f. hμ m tam tuÇn hoμ n truth f. log. hμ m ®óng

typically-real f. gt. hμ m thùc ®iÓn h×nh unbounded f. gt. hμ m kh«ng bÞ chÆn uniform f. hμ m ®¬n trÞ uniformly best desision f. tk. hμ m quyÕt ®Þnh tèt ®Òu nhÊt unit step f. hμ m bËc thang ®¬n vÞ univalent f. gt. hμ m ®¬n diÖp universal f. log. hμ m [phæ dông, x¹n n¨ng] utility f. hμ m lîi Ých varied flow f. hμ m dßng biÕn vector f. gt. hμ m vect¬ vector wave f. hμ m sãng vect¬ wave f. hμ m sãng weight f. tk. hμ m träng l−îng zeta f. gt. hμ m zeta zonal hyperspherical f. hμ m siªu cÇu ®íi functional (thuéc) hμ m (sè) || phiÕm hμ m convex f. phiÕm hμ m låi domain f. phiÕm hμ m miÒn linear f. phiÕm hμ m tuyÕn tÝnh multilinear f. phiÕm hμ m ®a tuyÕn tÝnh recursive f. log. phiÕm hμ m®Ö quy functor hμ m tö additive f. hμ m tö céng tÝnh balance f. hμ m tö c©n b»ng coderived f. hμ m tö ®èi dÉn suÊt composite f. hμ m tö hîp contravariant f. ®s. hμ m tö ph¶n biÕn 204 covariant f. hμ m tö hiÖp biÕn evaluation f. hμ m tö ®Þnh gi¸ exact f. hμ m tö khíp fibre f. hμ m tö thí forgetful f. hμ m tö quªn half exact f. hμ m tö nöa khíp left exact f. ®s. hμ m tö khíp bªn tr¸i right exact f. ®s. hμ m tö khíp bªn ph¶i singular homology f. hμ m tö ®ång ®iÒu kú dÞ suspension f. hμ m tö treo fund kt. quü fundamental c¬ b¶n funicular (thuéc) d©y furcate rÏ nh¸nh

furcation sù rÏ nh¸nh further xa h¬n || h¬n n÷a; sau ®ã, ngoμ i ra furthermore ngoμ i ra furthest, farthest xa nhÊt fuse nót; kü. kÝp næ instantaneous f. kÝp næ tøc thêi fusion vl. sù nãng ch¶y future t−¬ng lai 205

G
gage tû xÝch, th− íc tû lÖ; c÷, calip; dông cô ®o (kÝch th−íc) gain gia l− îng, l−îng thªm; sù t¨ng thªm; trch. sù ®−îc cuéc g. in energy sù t¨ng n¨ng l−îng g. perstage sù khuÕch ®¹i tõng b−íc expected g. kt. l·i kú väng feedback g. hÖ sè ph¶n liªn information g. sù lμ m t¨ng tin net g. trch. thùc thu galctic tv. (thuéc) thiªn hμ , ng©n hμ Galilean vl. (thuéc) Galilª gamble trch. (cê) b¹c gambler trch. ng−êi ®¸nh b¹c game trß ch¬i || ch¬i trß ch¬i g. of chance trß ch¬i may rñi g. of Nim trß ch¬i Nim abstract g. trß ch¬i trõu t− îng blufing g. trß ch¬i tré completely mixed g. trß ch¬i hçn hîp hoμ n toμ n completely reduced g. trß ch¬i thu hÑp hoμ n toμ n constanined g. trß ch¬i cã rμ ng buéc concave g. trß ch¬i lâm convex f. trß ch¬i låi eluding g. trß ch¬i ch¹y trèn equivalent g.s trß ch¬i t−¬ng ®− ¬ng fair g. trß ch¬i sßng ph¼ng fixed sample - size g. trß ch¬i cã cì cè ®Þnh majority g. trß ch¬i nhiÒu ng− êi matrix g. trß ch¬i ma trËn 206 minorant g. trß ch¬i lμ m non multi-person g. trß ch¬i nhiÒu ng−êi

perfect-information g. trß ch¬i cã th«ng tin ®Çy ®ñ polyhedral g. trß ch¬i ®a diÖn positional g. trß ch¬i vÞ trÝ strictly determined g. trß ch¬i x¸c ®Þnh chÆt chÏ two-person g. trß ch¬i hai ng−êi zero-sum g. trß ch¬i cã tæng kh«ng gama gama (γ ) gas vl. khÝ ideal g. khÝ lý t−ëng polytropic g. khÝ ®a h− íng gaseous vl. thÓ khÝ gate mt. s¬ ®å trïng; van; xuppap, xung më add g. van céng and g. l−îc ®å “ vμ ” diode g. èng ®i«t, s¬ ®å trïng ®i«t time g. bé chän thêi gian zero g. van thiÕt bÞ sè kh«ng gated mt. ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng xung gather tËp trung tÝch luü gathering sù tËp trung, sù tÝch luü data g. sù tËp trung c¸c d÷ kiÖn, sù thu thËp c¸c sè liÖu gating mt. sù cho tÝn hiÖu vμ o; sù chän gauge vl. ®é ®o, tû xÝch, calip || chia ®é, ®Þnh cì differential g. c¸i ®o vi ph©n, vi ph©n kÕ Gaussian (thuéc) Gaux¬ gear c¬ cÊu; (c¬ cÊu) truyÒn ®éng bevel g. truyÒn ®éng c«nic control g. truyÒn ®éng ®iÒu khiÓn 207 landing g. khung (m¸y) sun-and-planet g. truyÒn ®éng hμ nh tinh worm g. truyÒn ®éng trôc vÝt general chung, tæng qu¸t, ®Çy ®ñ; tæng hîp in g. nãi chung generalization sù tæng qu¸t ho¸, sù suy réng generalize tæng qu¸t ho¸ generalized ®îc tæng qu¸t ho¸; suy réng generation sù sinh ra, sù t¹o thμ nh, thÕ hÖ g. of random numbers xs. sù t¹o ra c¸c sè ngÉu nhiªn singular g. of a ruled surface ®− êng kú dÞ cña mét mÆt kÎ generator hh. [phÇn tö, hμ m] sinh; mt. m¸y ph¸t g. of a group c¸c phÇn tö sinh cña mét nhãm g. of a quadric ®−êng sinh cña mét qua®ric

g. of a surface ®−êng sinh cña mét mÆt kÎ g. of a surface of translation ®− êng sinh cña mét mÆt tÞnh tiÕn clock pulse g. m¸y ph¸t xung ®ång bé component g. mt. m¸y ph¸t hîp phÇn delay g. mt. m¸y ph¸t trÔ double g. of a ruled surface ®−êng sinh kÐp cña mét mÆt trÔ electronic g. mt. m¸y ph¸t ®iÖn tö function g. mt. m¸y ph¸t hμ m, m¸y biÕn ®æi harmonic g. mt. m¸y ph¸t hoμ ba information g. mt. nguån tin narrow-pulse g. mt. m¸y ph¸t c¸c xung hÑp noise g. mt. m¸y ph¸t tiÕng ån rectilinear g. hh. c¸c ®−êng sinh th¼ng simulative g.hh. m¸y ph¸t pháng theo square-law function g. mt. m¸y b×nh th−êng stational g. of a ruled surface ®−êng sinh dõng cña mét mÆt kÎ synchronizing g. mt. m¸y ph¸t ®ång bé 208 timing g. m¸y ph¸t theo thêi gian trigger g. bé xóc ph¸t, m¸y ph¸t trig¬ generatrix ®− êng sinh generic chung (cho mét lo¹i); hh®s. sinh || ®ång lo¹i generically nãi chung genetic(al) (thuéc) di truyÒn genetics di truyÒn häc genre gièng g. of an entire function gt. gièng cña mét hμ m nguyªn g. of a surface top. gièng cña mÆt genus gièng g. of a curve gièng cña mét ®−êng geodesic tr¾c ®Þa || ®− êng tr¾c ®Þa conformally g. hh. tr¾c ®Þa b¶o gi¸c minimal g. ®−êng tr¾c ®Þa cùc tiÓu geodesy tr¾c ®Þa häc georaphic(al) (thuéc) ®Þa lý geography ®Þa lý häc mathematical g. ®Þa lý to¸n häc geometric(al) (thuéc) h×nh häc geometrically vÒ mÆt h×nh häc geometrization sù h×nh häc ho¸ geometrize h×nh häc ho¸ geomatry h×nh häc

g. of direction h×nh häc ph−¬ng h− íng g. of numbers h×nh häc c¸c sè g. of paths h×nh häc c¸c ®−êng g. of position h×nh häc vÞ trÝ g. of the circle h×nh häc vßng trßn g. of the sphere h×nh häc mÆt cÇu 209 absolute g. h×nh häc tuyÖt ®èi affine g. h×nh häc afin affine differential g. h×nh häc vi ph©n afin algebraic g. h×nh häc ®¹i sè analytic g. h×nh häc gi¶i tÝch complex g. h×nh häc phøc descriptive g. ho¹ hinhd differential g. h×nh häc vi ph©n double elliptic g. h×nh häc song eliptic elementary g. h×nh häc s¬ cÊp elliptic(al) g. h×nh häc eliptic elliptic parabolic g. h×nh häc parabolic eliptic equiaffine g. h×nh häc ®¼ng afin equiform g. h×nh häc ®¼ng d¹ng Euclidean g. h×nh häc ¥clit finite g. h×nh häc h÷u h¹n four dimensional g. h×nh häc bèn chiÒu high g. h×nh häc cao cÊp hyperbolic g. h×nh häc hipebolic hyperbolic metric g. h×nh häc metric hipebolic infinitesimal g. h×nh häc vi ph©n inversion g. h×nh häc nghÞch ®¶o line g. h×nh häc tuyÕn Lobachevskian g. h×nh häc L«gasepxki metric g. h×nh häc metric metric differential g. h×nh häc vi ph©n metric Minkowskian g. h×nh häc Mink«pxki modern g. h×nh häc hiÖn ®¹i network g. h×nh häc l− íi non-Euclidean g. h×nh häc phi ¥clit 210 parabolic metric g. h×nh häc metric parabolic perspective g. h×nh häc phèi c¶nh plane g. h×nh häc ph¼ng point g. h×nh häc ®iÓm

polymetric g. h×nh häc ®a metric probabilistic g. h×nh häc x¸c suÊt projective g. h×nh häc x¹ ¶nh projective differential g. h×nh häc vi ph©n x¹ ¶nh quasi-elliptic g. h×nh häc tùa eliptic real g. h×nh häc thùc Riemannian g. h×nh häc Riman solid g. h×nh häc kh«ng gian, h×nh häc næi spherical g. h×nh häc cÇu symplectic g. h×nh häc ngÉu ®èi synthetic(al) g. h×nh häc tæng hîp geophysical (thuéc) vËt lý ®Þa cÇu geophysics vËt lý ®Þa cÇu germ top. mÇn, ph«i group g. mÇm nhãm get ®− îc; tÝnh giant khæng lå gibbous låi gimbal la bμ n Cac®¨ng; khíp Cac®¨ng girder dÇm, xμ ngang girth sù ®o vßng trßn; phÇn xung quanh; chu vi thiÕt diÖn guve cho given ®· cho; x¸c ®Þnh glass thuû tinh; g¬ng, ¸p kÕ, èng nhßm glide tr−ît, bay l−în glider tμ u l− în 211 global toμ n côc, xÐt toμ n diÖn; (thuéc) qu¶ ®Êt globe qu¶ cÇu, qu¶ ®Êt terrestrial g. qu¶ ®Êt gloss gi¶i thÝch tõ glossary tËp tõ vùng; tõ ®iÓn, thuËt ng÷ chuyªn m«n glow lμ m nãng, chiÕu s¸ng glue kÐo, hå || d¸n glued sù d¸n gluing sù d¸n g. of manifolds hh. sù d¸n c¸c ®a t¹p gnomon cäc ®o giê, cäc ®ång hå mÆt trêi go ®i, chuyÓn ®éng goal môc ®Ých goniometry hh. phÐp ®o gãc good tèt

goodness tÝnh chÊt tèt g. of fit tk. sù phï hîp goods hμ ng ho¸ sportg., g. in stock hμ ng hiÖn cã gore mói (cÇu) govern ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh; cai qu¶n governor xib. [bé, c¸i] ®iÒu khiÓn, c¸i æn ®Þnh speed g. bé ®iÒu chØnh tèc ®é grad líp, bËc, h¹ng; grat (®¬n vÞ ®o gãc) gradable ®s. ph©n bËc ®− îc gradate chia ®é; ®s. ph©n bËc gradation sù chia ®é; sù chuyÓn tiÕp dÇn dÇn; sù tiÖm tiÕn grade líp, bËc, h¹ng; gi¸ trÞ cña c¸c hμ m ph©n phèi; ®é dèc (®−êng cong); grat (®¬n vÞ ®o gãc) g. of matrix ®s. h¹ng cña ma trËn 212 graded bÞ chia ®é; ®s. bÞ ph©n bËc double g. ®s. ph©n bËc kÐp gradient hh.; vl. gra®iªn cña mét hμ m g. of a function gra®iªn cña mét hμ m energy g. gra®iªn n¨ng l− îng presure g. gra®iªn ¸p graduate chia ®é, s¾p xÕp chia graduation ssù chia ®é, sù chia ®−êng cong theo c¸c ®iÓm; ®s. sù ph©n bËc; sù phong häc vÞ; sù tèt nghiÖp grain vl. h¹t Gramian (thuéc) Gram grammar ng÷ ph¸p, c¬ së khoa häc grand to, lín, quan träng granular vl. (thuéc) h¹t (nhá) granulate vl. lμ m thμ nh h¹t granule vl. h¹t nhá graph biÓu ®å, ®å thÞ, ®å h×nh, m¹ch g. of a equation ®å thÞ cña mét ph−¬ng tr×nh alternating g. ®å h×nh thay phiªn lipartite g. ®å thÞ hai nh¸nh brocken line g. ®å thÞ cã d¹ng h×nh gÊp khóc bunch g. ®å thÞ thμ nh chïm circular g. ®å thÞ vßng critical g. top. ®å thÞ tíi h¹n high-low g. tk. biÓu ®å c¸c cùc trÞ kinematic (al) g. ®å thÞ ®éng lùc

linear g. tuyÕn ®å planar g. top. ®å h×nh ph¼ng superposed g. top. ®å h×nh chång chÊt grapher mt. dông cô vÏ ®å thÞ 213 graphic(al) (thuéc) ®å thÞ cã vÏ h×nh graphically vÒ mÆt ®å thÞ graphing sù vÏ ®å thÞ, sù vÏ biÓu ®å g. by composision vÏ ®å thÞ b»ng c¸ch céng (tung ®é) graphostatis tÜnh häc ®å thÞ grate kü. m¹ng, l−íi, c¸ch tõ gravitate vl. bÞ hót, r¬i, bÞ träng lùc t¸c dông gravitation vl. sù hÊp dÉn träng lùc, lùc hót universal g. v¹n vËt hÊp dÉn gravitatinal vl. (thuéc) hÊp dÉn gravity vl träng lùc, søc nÆng, sù hÊp dÉn specific g., specific weight träng l− îng riªng, tû träng graet lín, ®¸ng kÓ infinitely g. v« cïng lín greater lín h¬n, cã ý nghÜa h¬n greatest lín nhÊt, cã ý nghÜa nhÊt grid m¹ng l− íi gros lín, th«; toμ n bé, gr«t by the g. ®¹i l−îng great g. gr«t nhá small g. gr«t nhá| ground c¬ së, lý do, nguyªn nh©n; ®Êt | group nhãm // nhãm l¹i g. of algebras nhãm c¸c ®¹i sè g. of classes nhãm c¸c líp g. of collineations nhãm c¸c phÐp céng tuyÕn g. of extÐnion nhãm c¸c phÐp më réng g. of isotropy hh. nhãm ®¼ng h− íng g. of motiãn nhãm c¸c chuyÓn ®éng g. of transformations nhãm c¸c phÐp biÕn ®æi 214 Abelian g. nhãm Aben, nhãm giao ho¸n additive g. nhãm afin affine g. nhãm céng tÝnh algebraically Abelian g. nhãm Aben ®¹i sè algebraically closed Abelian g. nhãm Aben ®ãng ®¹i sè alternating g. nhãm thay phiªn

Archimedian g. nhãm Acsimet aperiodic g. nhãm kh«ng tuÇn hoμ n automorphism g. nhãm c¸c tù ®¼ng cÊu, nhãm c¸c phÐp nguyªn h×nh binary projective g. nhãm x¹ ¶nh nhÞ nguyªn buonded g. ®s. nhãm bÞ chÆn characterr g. nhãm ®Æc tr− ng circle g. nhãm quay trßn class g. nhãm líp cobordism g. nhãm ®ång ®iÒu trong coherent topological g. nhãm t«p« dÝnh cohomology g. nhãm ®èi ®ång ®Òu collineation g. nhãm céng tuyÕn commutator g. nhãm ho¸n tö compact g. ®s. nhãm compac complete g. nhãm ®Çy ®ñ completely reducible g. nhãm hoμ n toμ n kh¶ quy composite g. ®s. nhãm ®a hîp congruence g. ®s. nhãm ®ång d−
conjugate g.s of linear substitutions ®s. nhãm liªn hîp c¸c phÐp thÕ tuyÕn tÝnh

continuous g. nhãm liªn tôc, nhãm t«p« continuous linear g. nhãm tuyÕn tÝnh liªn tôc convering g. nhãm phñ crystallographic g. ®s. nhãm tinh thÓ 215 cyclic g. nhãm xilic decompostition g. ®s. nhãm ph©n tÝch defect g. ®s. nhãm khuyÕt derived g. nhãm dÉn xuÊt differential g. nhãm vi ph©n dihedral g. top. nhãm nhÞ diÖn dihomology g. nhãm l− ìng ®ång ®iÒu direct g. nhãm cã h−íng discontinuous g. nhãm rêi r¹c discontinuous infinite g. nhãm v« h¹n rêi r¹c discrete g. nhãm rêi r¹c dispersible g. ®s. nhãm ph©n t¸n ®− îc divisible g. nhãm ®−êng gÊp khóc edge path g. nhãm ®−êng gÊp khóc einstufig g. nhãm mét bËc equianharmonic g. nhãm ®¼ng phi ®iÒu equiform g. ®s. nhãm ®¼ng d¹ng

exceotinal g. nhãm ngo¹i lÖ exponential g. ®s. nhãm mò extended orthonal g. nhãm trùc giao më réng factor g. ®s. nhãm th−¬ng finite g. ®s. nhãm h÷u h¹n formal Lie g. nhãm Li h×nh thøc fractional linear g. nhãm tuyÕn tÝnh ®Çy ®ñ full unimodular g. nhãm ®¬n m«®ula ®Çy ®ñ general linear g. nhãm ®¬n tuyÕn tÝnh tæng qu¸t generalized quaternion g. nhãm quatªnion suy réng graded g. nhãm ph©n bËc Hamiltonian g. ®s. nhãm Hamint«n harmonic g. nhãm ®iÒu hoμ homonomy g. nhãm h«l«n«m homology g. nhãm ®ång ®iÒu homotopy g. nhãm ®ång lu©n hyperabelian g. nhãm siªu Aben 216 hyperexponential g. nhãm siªu mò hyperfuchsian g. nhãm siªu Fuc hypermetric topological g. nhãm t«p« siªu metric hyperorthogonal g. nhãm siªu trùc giao icosaheral g. nhãm hai m−¬i mÆt identity g. nhãm ®¬n vÞ imprimitive. nhãm phi nguyªn thuû infinite g. nhãm v« h¹n infinitesimal g. nhãm vi ph©n integrable g. ®s. nhãm gi¶i ®− îc intransitive g. nhãm kh«ng b¾c cÇu irreducible g. nhãm kh«ng kh¶ qui k- step metabelian g. ®s. nhãm mªta Aben b− íc K lattice ordered g.,I- group. nhãm s¾p theo ®μ n linear g. nhãm tuyÕn tÝnh linear fractinal g. ®s. nhãm ph©n tuyÕn tÝnh local g. nhãm ®Þa ph−¬ng local Lie g. nhãm Li ®Þa ph−¬ng locally compact g. ®s. nhãm compact ®Þa ph− ¬ng locally solvable g. ®s. nhãm gi¶i ®− îc ®Þa ph−¬ng loose g. nhãm kh«ng trï mËt lower basic g. ®s. nhãm c¬ b¶n d−íi loxodrome cyclic g. nhãm tμ hμ nh xilic metabelian g. nhãm mªtan Aben

metacyclic g. nhãm nªta xiclic mixed g. ®s. nhãm hçn t¹p modular g. nhãm m«®unla monodromic g. nhãm ®¬n ®¹o nilpotent g. nhãm luü linh non-commutative g. ®s. nhãm kh«ng giao ho¸n non-special g. nhãm kh«ng ®Æc biÖt nuclear g. nhãm h¹ch octahedral g. nhãm t¸m mÆt one-headed g. nhãm mét ®Çu, nhãm cã −íc cùc ®¹i one-parameter g. ®s. nhãm mét tham sè 217 ordered g. nhãm ®− îc s¾p orthogonal g. nhãm trùc giao pairwise transitive g.hh. nhãm b¾c cÊu tõng cÆp ®iÓm parabolic metric g. nhãm mªtric parabolic paraconvex g. nhãm para låi perfect g.s nhãm hoμ n toμ n periodic g. ®s. nhãm tuÇn hoμ n permutation g. ®s. nhãm ho¸n vÞ polycyclic g. nhãm ®a xilic polyhedron g. nhãm ®a diÖn primary g. nhãm nguyªn s¬ primary cyclic g. nhãm xilic nguyªn x¬ primitive g. nhãm nguyªn thuû product g. of modules tÝch nhãm c¸c m«®un quasi-cyclic g. nhãm tùa xilic quotient g. nhãm th−¬ng radical g. nhãm c¨n real orthogonal g. nhãm trùc giao thùc reflection g. ®s. nhãm ph¶n x¹ relative cohomology g. ®s. nhãm ®èi ®ång ®Òu t−¬ng ®èi ralative homology g. nhãm ®ång ®Òu t−¬ng ®èi rotation g. ®s. nhãm quay semi-metacyclic g. nhãm nöa mªta xilic semi-simple g. ®s. nhãm nöa ®¬n gi¶n separable g. ®s. nhãm t¸ch ®−îc similarity g. nhãm ®ång d¹ng simple g. ®s. nhãm ®¬n gi¶n simply transitive g. nhãm b¾c cÇu ®¬n slender g. ®s. nhãm hÑp solennoidal g. ®s. nhãm s«lenoit

solvable g.®s. nhãm gi¶i ®−îc special g. nhãm ®Æc biÖt special projective g. nhãm x¹ ¶nh ®Æc biÖt spinor g. nhãm spin¬ substitution g. nhãm c¸c phÐp thÕ 218 symmetric g. tõng ®«i ngÉu ®èi tetrahedral g. ®s nhãm tø diÖn topological g. nhãm t«p« topologically solvable g. ®s. nhãm gi¶i ®− îc t«p« toroid g. nhãm pháng tuyÕn torsion g. ®s nhãm xo¾n, nhãm tuÇn hoμ n torsion free g. ®s. nhãm kh«ng xo¾n track g. top. nhãm ®−êng transforrmation g. ®s. nhãm c¸c phÐp biÕn ®æi translation g.hh. nhãm c¸c phÐp tÞnh tiÕn unicoherent topological g. ®s. nhãm t«p« ®Ýnh ®Òu unimodular g. nhãm ®¬n m«®ula unitary g. nhãm ®¬n nguyªn wave g. nhãm sãng| group-like tùa nhãm, gièng nhãm | grouped ®· nhãm l¹i | grouping sù nhãm l¹i homogeneous g. tk. sù nhãm l¹i thuÇn nhÊt | groupoid ®s. pháng nhãm metric g. ®s. pháng nhãm mªtric| grow t¨ng, ph¸t triÓn | growth sù t¨ng, sù ph¸t triÓn, cÊp t¨ng g. of an entire function cÊp t¨ng cña mét hμ m nguyªn guarantee b¶o ®¶m guarantor kt. ng−êi b¶o ®¶m guard mt. b¶o vÖ guess ®o¸n, −íc ®o¸n; gi¶ ®Þnh crude g. − íc ®o¸n th« s¬ guidance xib. ®iÒu khiÓn (tõ xa) guide h−íng, l¸i; vl. èng dÉn sãng gyrate chuyÓn ®éng theo vßng trßn, quay trßn gyration sù quay trßn gyro con quay gyro - compass ®Þa bμ n quay gyroidal x¾n èc, chuyÓn ®éng theo h×nh xo¾n èc 219

gyroscope con quay gyoscopie (thuéc) con quay håi chuyÓn 220

H
haf mét nöa, mét phÇn half-adder mt. m¸y lÊy tæng mét nöa half-cyele nöa chu kú half-group ®s. nöa nhãm ®Æt trong mét nhãm halfinvariant tk. b¸n bÊt biÕn half-line gi¸ trÞ. nöa ®− êng th¼ng, nöa tia half-module ®s. nöa m«®un ®Æt trong m«®un half-plane gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng h. of convergence nöa mÆt ph¼ng hé tô lower h. gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng d−íi upper h. gi¸ trÞ. nöa mÆt ph¼ng trªn half-space nöa kh«ng gian halve mt. chia ®«i gi¶m mét nöa hand bμ n tay; trch. ng−êi ch¬i; mt. kim ®ång hå conter h. kim m¸y ®Õm handle c¸n, tay cÇm, tay l¸i // ®iÒu khiÓn; sö dông quay l¹i handling mt. ®iÒu khiÓn, xö lý, chØnh lý data h. chØnh lý c¸c d÷ kiÖn information h. xö lý tin happen x¶y ra hafd r¾n, cøng, x¸c ®Þnh, chÆt chÏ hardness vl. ®é r¾n, ®é cøng harmonic ®iÒu hoμ // hμ m ®iÒu hoμ h. of frequency of oscillation hμ m ®iÒu hoμ tÇn sè dao ®éng cylindrical h. hμ m ®iÒu hoμ trô ellipsoidal h. hμ m ®iÒu hoμ elipxoit, hμ m Lamª soilid h. gi¸ trÞ. hμ m ®iÒu hoμ cÇu spheroidal h. hμ m ®iÒu hoμ pháng cÇu surface h. hμ m cÇu surface zonal h. hμ m cÇu ®íi tessera h. hμ m cÇu tex¬rra toroidal h. hμ m ®iÒu hoμ xuyÕn zonal h. gi¸ trÞ. hμ m cÇu ®íi 221 haversine hμ m havx = (vers x)/2 = (1 − cosx)/2 hazard m¹o hiÓm; nguy hiÓm; trch. trß ch¬i ®en ®á, sù may rñi head ®Çu phÇn trªn, phÇn tr− íc; ®Ò môc; cét tr−íc

contact h. mt. ®Çu tiÕp xóc (tõ), ®Çu c«ng t¾c erasing h. mt. ®Çu tÈy kinetic energy h. mt. cét n−íc ®éng lùc magnetic h. mt. ®Çu tõ play-bak h. mt. ®Çu sao l¹i pressure h. c¬. ®Çu ¸p reading h. mt. ®Çu ®äc, ®Çu ph¸t l¹i read-record h. mt. ®Çu ®Ó ®äc b¶n chÐp l¹i recording h. mt. ®Çu ghi reproducing h.mt. ®Çu s¶n l¹i total h. c¬. cét n−íc toμ n phÇn velocity h. vl. ®Çu tèc ®é hear nghe hearing vl. sù nghe; tÝnh gi¸c, ®é nghe râ heat vl. nhiÖt, nhiÖt n¨ng // lμ m nãng, nung latent h. vl. Èn nhiÖt latent h. of vaporization Èn nhiÖt, bay h¬i specific h. tû nhiÖt, nhiÖt dung heater vl. dông cô lμ m nãng; c¸i nung, d©y nung, lß nung heave n©ng lªn, kÐo; lªn xuèng, nhÊp nh« heaven tv. bÇu trêi thiªn ®μ ng heavy nÆng, khã, m¹mh height ®é cao, chiÒu cao; gãc n©ng h. of an element ®s. ®é cao cña mét phÇn tö slant h. hh. chiÒu cao mÆt bªn, chiÒu dμ i ®−êng sinh helical xo¾n èc; (thuéc) mÆt ®inh èc oblique h. mÆt ®inh èc xiªn pseudo spherical h. mÆt ®inh èc gi¶ cÇu right h. mÆt ®inh èc th¼ng helix ®−êng ®inh èc; ®−êng cong cã ®é lÖch kh«ng ®æi circular h. ®− êng ®Ønh èc conical h. ®− êng ®Ønh èc nãn, ®−êng c«nic cã ®é lÖch kh«ng ®æi 222 cylindrical h. ®− êng ®Ønh èc trô osculating h. ®− êng ®Ønh èc mËt tiÕp hemicompact top. nöa compact hemigroup ®s. nöa nhãm hemisphere b¸n cÇu, nöa b¸n cÇu hemispherric (al) hh. (thuéc) b¸n cÇu hence do ®ã, tõ dã, nh− vËy hendecagon h×nh m−êi mét gãc hendecahedron khèi m−êi mét mÆt

heptagon h×nh b¶y gãc regular h. h×nh b¶y gãc ®Òu heptahedron khèi b¶y mÆt heptagonal (thuéc) h×nh b¶y gãc heredity tÝnh di truyÒn heritable di truyÒn ®−îc herpolhode dÞ th−êng sai quy t¾c heterogeneity tÝnh kh«ng thuÇn nhÊt, tÝnh phøc t¹p, tÝnh hçn t¹p heterogeneous kh«ng thuÇn nhÊt, kh«ng ®¬n lo¹i phøc t¹p heteoscedastic tk. cã ph− ¬ng sai thùc sù phô thuéc vμ o mét biÕn ngÉu nhiªn kh¸c heterotypic(al) tk. kh¸c lo¹i heuristic h¬rixtic hexagonal (thuéc) h×nh s¸u gãc hexagram h×nh sao s¸u gãc (h×nh vÏ cã ®− îc b»ng c¸ch vÏ c¸c ®−êng chÐo cña mét lôc gi¸c ®Òu) hexehedral (thuéc) khèi s¸u mÆt hexehedron khèi s¸u mÆt regular h. khèi s¸u mÆt ®Òu hidden Èn hide trèn, dÊu hierarchy trËt tù, ®¼ng cÊp h. of category trËt tù cña c¸c ph¹m trï h. of sets trËt tù cña c¸c tËp hîp high cao higher cao h¬n, cã cÊp cao h¬n 223 highest cao nhÊt; lín nhÊt hinge b¶n lÒ, khíp nèi; sù treo hinged tiÕp hîp hint lêi gîi ý histogram biÓu ®å tÇn sè area h. biÓu ®å tÇng sè ®iÖn tÝch history lÞch sö h. of a system xib. lÞch sö hÖ thèng past h. of system tiÒn sö cña hÖ thèng hodograph ®−êng ®Çu tèc, tèc ®é, ®−êng ®Çu mót vect¬ hold gi÷, chiÕm; cè ®Þnh hole lç hollow rçng, lç hæng, chç lâm holomorph ®s. (nhãm) toμ n h×nh holomorphic chØnh h×nh, gi¶i tÝch

holonomocity hh. tÝnh h«m«n«m holonomy h«l«n«m homeomorphissn phÐp ®ång ph«i, phÐp biÕn ®æi t«p« homeostat tr¹ng th¸i néi c©n b»ng homoclitic ®óng quy t¾c; gièng nhau homogeneity tk. tÝnh thuÇn nhÊt h. of set of averages tk. tÝnh thuÇn nhÊt cña tËp hîp c¸c sè trung b×nh h. of set of variances tk. tÝnh thuÇn nhÊt cña tËp ph− ¬ng sai dimensional h. tÝnh thuÇn nhÊt thø nguyªn homogeneus thuÇn nhÊt concentrically h. thuÇn nhÊt ®ång t©m patially h. thuÇn nhÊt riªng phÇn temporally h. thuÇn nhÊt theo thêi gian homographic hh. ®¬n øng homogroup thuÇn nhãm homological ®s. ®ång ®Òu; thÊu x¹ homologous to t−¬ng øng víi, ®ång ®Òu víi homology hh. phÐp thÊu x¹; ®s. ®ång ®Òu axial h. phÐp thÊu x¹ trôc biaxial h. phÐp thÊu x¹ song trôc 224 elliptic h. phÐp thÊu x¹ eliptic hyperbolic h. phÐp thÊu x¹ hypebolic involutory h. hh. ®s. phÐp thÊu x¹ ®èi hîp parabolic h. phÐp thÊu x¹ parabolic homomorph ®ång cÊu homomorphic ®ång cÊu homomorphism [sù,tÝnh, phÐp] ®ång cÊu h. into sù ®ång cÊu vμ o ample h. ®ång cÊu ®ñ canonical h. ®ång cÊu chÝnh t¾c, ®ång cÊu tù nhiªn composition h. ®s. ®ång cÊu hîp thμ nh connecting h. ®ång cÊu liªn kÕt crossed h. ®ång cÊu chÐo diagonal h. top. phÐp ®ång cÊu trÐo exponential h. ®s. ®ång cÊu luü thõa homogeneous h. ®ång cÊu ®ång nhÊt homotopic h. ®ång cÊu ®ång lu©n identity h. ®ång cÊu ®ång nhÊt inclusion h. ®ång cÊu bao hμ m induced h. ®ång cÊu c¶m sinh input h. ®ång cÊu vμ o iterated connecting h. ®ång cÊu liªn th«ng lÆp

join h. ®ång cÊu nèi local h. ®ång cÊu ®Þa ph−¬ng meet h. ®s. ®ång cÊu giao natural h. ®ång cÊu tù nhiªn norm h. ®ång cÊu chuÈn output h. ®ång cÊu ra proper h. ®ång cÊu thùc sù splitting h. ®s. phÐp ®ång cÊu t¸ch suspension h. ®ång cÊu chÐo homomorphous ®s. ®ång cÊu homomorphy ®s. tÝnh ®ång cÊu homoscedastic h«m«xedatic (ph−¬ng sai cã ®iÒu kiÖn kh«ng ®æi) homothetic vÞ tù, ®ång d¹ng homotopic ®ång lu©n 225 homotopy [phÐp, sù, tÝnh] ®ång lu©n cellular h. tÝnh ®ång lu©n tÕ bμ o chain h. top. sù ®ång lu©n d©y chuyÒn contracting h. sù ®ång lu©n co rót convering h. top sù ®ång lu©n phñ fibre h. tÝnh ®ång lu©n thí honeycomb h×nh tæ ong star h. hh. lç tæ ong h×nh sao horizon tv. ®−êng ch©n trêi, ®−êng n»m ngang apparent h. ch©n trêi biÓu kiÕn artificial h. ch©n trêi gi¶ celestial h. ch©n trêi thùc geometrical h. ch©n trêi thùc terrestrial h. ®− êng ch©n trêi visible h. ch©n trêi biÓu kiÕn horizontal (thuéc) ®−êng ch©n trêi, n»m ngang horizontality tÝnh n»m ngang horocycle gi¸ trÞ. ®− êng cùc h¹n, vßng cùc h¹n horosphere mÆt cùc h¹n horespower m·lùc, ngùa hot vl. nãng hour giê hull ®s; top. bao; kü. vá; sù häc; sù viÒn; th©n convex h. bao låi convex h. of a set bao låi cña tËp hîp injective h. bao néi x¹ hundred mét tr¨m (100)

hundredth thø mét tr¨m hunt rung, sù ®¶o l¹i; sù dao ®éng // ®¶o l¹i hurricane vl®c. b·o lèc hydrib gièng lai // lai hydraulic thuû lùc häc hydrodynamic (al) (thuéc) thuû ®éng hydrodynamics thuû ®éng häc hydromagnetic vl. thuû tõ 226 hydromechanics c¬ häc chÊt láng hydrostatics thuû tÜnh häc hyperareal hh. siªu diÖn tÝch hyperbola hipeb«n h. of higher order hypeb«n cÊp cao equilateral h. hypeb«n [®Òu, vu«ng] equiangular h. hypeb«n [®Òu, vu«ng] focal h. hypeb«n tiªu geodesic h. hypeb«n tr¾c ®Þa rectangular h. hypeb«n [®Òu, vu«ng] hyperbolic hypebolic hyperboloid hypeboloit h. of one sheet (of two sheets) hipeboloit mét tÇng (hai tÇng) h. of revolution hipeboloit trßn xoay conjugate h. hipebolit liªn hîp parted h. hipeboloit hai tÇng uniparted h. hipeboloit mét tÇng hypercohomology siªu ®èi ®ång ®Òu hypercomplex ®s. siªu phøc hypercone siªu nãn hypercube h×nh siªu lËp ph−¬ng hypercylineder (h×nh) siªu trô parabolic h. h×nh siªu trô parabolic spheroidal h. siªu trô pháng cÇu hyperelliptic gt. siªu eliptic hyperexponential ®s. siªu mò hypergeometric siªu béi hypergeometry h×nh häc cao chiÒu hypergroup ®s. siªu nhãm hyperharmonic gt. siªu ®iÒu hoμ hyperhomology ®s. siªu ®ång ®Òu hypermatrix ®s. siªu ma trËn hypermetric ®s. siªu metric

hypernormal siªu chuÈn t¾c hyperosculation siªu mËt tiÕp 227 hyperparaboloid siªu paraboloit h. of birevolution siªu paraboloit hai lÇn trßn xoay hyperparallels c¸c ®−êng ph©n kú (trong h×nh häc L«bascpxki) hyperplane siªu ph¼ng h. of support siªu ph¼ng tùa tangent h. siªu ph¼ng tiÕp xóc hyperquadric siªu qua®ric hyper-real ®s. siªu thùc hypersonic siªu thanh hyperspace siªu kh«ng gian hypersphere siªu cÇu hypersurface siªu ®iÖn hypertorus siªu xuyÕn hypervolume siªu thÓ tÝch hypocompact top néi compact hypocycloid néi xicloit hypoelliptic néi eliptic hypotenuse c¹nh huyÒn h. of a right triangle c¹nh huyÒn cña mét tam gi¸c vu«ng hypothesis gi¶ thiÕt to test h. with experiment chøng minh gi¶ thiÕt b»ng thùc nghiÖm; under the h. theo gi¶ thiÕt admissible h. gi¶ thiÕt chÊp nhËn ®−îc alternative h. ®èi gi¶ thiÕt composite h. tk. gi¶ thiÕt hîp ergodic h. gi¶ thiÕt ego®ic linaer h. gi¶ thiÕt tuyÕn tÝnh non-parametric h. gi¶ thiÕt phi tham sè null h. gi¶ thiÕt kh«ng similarity h. gi¶ thiÕt ®ång d¹ng simple h. tk. gi¶ thiÕt ®¬n gi¶n statistic h. gi¶ thiÕt thèng kª working h. tk. gi¶ thiÕt lμ m viÖc hypothesize log. x©y dùng gi¶ thiÕt hypothetic (al) log. gi¶ thiÕt, gi¶ ®Þnh hypotrochoid néi trocoit 228 hysteresis vl. hiÖn t−îng trÔ elastic h. trÔ ®μ n håi mechanical h. trÔ c¬ häc

229

I
ice n− íc ®¸ // ®ãng thμ nh b¨ng iconic h×nh, t− îng, ch©n dung; sù lÆp l¹i ®óng icosahedral (thuéc) khèi hai m−¬i mÆt icosahedron khèi hai m−¬i mÆt regular i. khèi hai m−¬i mÆt ®Òu idea log. kh¸i niÖm; t− t−ëng; ý ideal ®s. i®ªan; lý t− ëng admissible i. i®ªan chÊp nhËn ®−îc annihilation i. i®ªan lμ m kh«ng contracted i. i®ªan co distinguished i. i®ªan ®−îc ph©n biÖt, i®ªan m«®unla diviorless i. i®ªan kh«ng cã − íc dual i. i®ªan ®èi ngÉu einartig i. i®ªan ®¬n trÞ fractinal i. i®ªan ph©n thøc general solution i®ªan c¸c lêi gi¶i tæng qu¸t homogeneous i. i®ªan thuÇn nhÊt integral i. i®ªan nguyªn left i. i®ªan bªn tr¸i maximal i. i®ªan cùc trÞ modular i. i®ªan m«®ula neutral i. i®ªan trung hoμ nilpotent i. i®ªan luü linh non-nil i. i®ªan kh¸c kh«ng non-trivial proper i. i®ªan riªng kh«ng tÇm th−êng order i. (of an elemnet) i®ªan cÊp cña mét phÇn tö primary i. i®ªan nguyªn s¬ primitive i. i®ªan nguyªn thuû prime i. i®ªan nguyªn tè proper i. i®ªan riªng radical i. i®ªan gèc ringt i. i®ªan bªn ph¶i secondary i. i®ªan thø cÊp 230 semi-prime i. i®ªan nöa nguyªn tè singular-solution i. i®ªan c¸c lêi gi¶i kú dÞ tertiary i. i®ªan thø ba two-sided i. i®ªan hai phÝa unit i. i®ªan ®¬n vÞ

unmixed i. i®ªan kh«ng hçn t¹p valuation i. i®ªan ®Þnh gi¸ zero i. i®ªan kh«ng idealize lý t− ëng ho¸ idealzed ®−îc lý t− ëng ho¸ idem cïng ch÷ Êy, nh− trªn idemfactor vl. nh©n tö luü ®¼ng idempotence tÝnh lòy ®¼ng idempotent luü ®¼ng identical ®ång nhÊt identically mét c¸ch ®ång nhÊt identifiabbolity tÝnh cã thÓ ®ång nhÊt ®−îc; tk. kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ c¸c tham sè riªng lÎ identifiable cã thÓ ®ång nhÊt ®−îc identification [sù, phÐp] ®ång nhÊt; xib. sù nhËn ra; ký hiÖu coded i. ký hiÖu m· ho¸ signal i. sù nhËn ra ký hiÖu identify ®ång nhÊt ho¸, nhËn ra identity ®ång nhÊt thøc parallelogram i. ®ång nhÊt thøc b×nh hμ nh polynomial i. ®ång nhÊt thøc ®a thøc trigonometrical i. ®ång nhÊt thøc l− îng gi¸c ignite vl. bèc ch¸y ignition sù bèc ch¸y ignorable kh«ng biÕt ®−îc ignorance log. sù kh«ng biÕt final i. sù kh«ng biÕt cuèi cïng initial i. sù kh«ng biÕt ban ®Çu prior i. sù kh«ng biÕt tiªn nghiÖm ignore kh«ng biÕt 231 ill cã h¹i, xÊu ill-conditinned ®iÒu kiÖn xÊu illuminance vl. /tÝnh, sù/ chiÕu s¸ng illuminate lμ m s¸ng, chiÕu s¸ng illumination vl. [tÝnh, sù ] chiÕu s¸ng illuory ¶o t−ëng. kh«ng kh¸ch quan illustrate minh ho¹ illustration sù minh ho¹, h×nh vÏ (minh ho¹) illustration cã minh ho¹ image ¶nh; sù ph¶n ¸nh; sù t¹o ¶nh complete inverse i. ®s. ; top. nghÞch ¶nh ®Çy ®ñ

inverse i. nghÞch ¶nh mirror i. hh. phÐp ¸nh x¹ g−¬ng reflected i. ¶nh ph¶n x¹ spherical i. hh. ¶nh cÇu imaginary ¶o imagine t−ëng t−îng, h×nh dung imbed nhóng imbedded bÞ nhóng, ®− îc nhóng wildly i. top. bÞ nhóng th« imbedding phÐp nhóng, sù nhóng full i. nhóng ®Çy ®ñ invariant i. top. nhóng bÊt biÕn; xs.; vl. sù ®Æt bÊt biÕn imitate b¾t ch−íc, sao l¹i; gi¶ immediately ngay lËp tøc, mét c¸ch trùc tiÕp immerse hh. nhóng ch×m immersion hh. sù nhóng ch×m immigration tk. sù di c− immobile bÊt ®éng immovable kh«ng chuyÓn ®éng ®−îc, cè ®Þnh impact va, va ch¹m plastic i. va ch¹m dÎo impart b¸o tin, truyÒn impedance vl. trë kh¸ng acoustical i. trë kh¸ng ©m 232 charateristic i. trë kh¸ng ®Æc tr− ng conjugate i.s. trë kh¸ng liªn hîp electrical i. trë kh¸ng ®iÖn high frequence i. trë kh¸ng cao tÇn intrisnic i. trë kh¸ng tù t¹i mechanical i. trë kh¸ng c¬ häc mutual i. trë kh¸ng t−¬ng hç radiation i. trë kh¸ng bøc x¹ simulating i. trë kh¸ng pháng theo transfer i. trë kh¸ng chuyÓn vËn wave i. trë kh¸ng sãng impede c¶n trë imperfect háng, kh«ng hoμ n thiÖn imperfection sù háng, sù kh«ng hoμ n thiÖn implicate log. kÐo theo implication log. phÐp tÊt suy, sù kÐo theo i. of events xs. sù kÐo theo c¸c sù kiÖn

formal i. phÐp tÊt suy h×nh thøc material i. log. phÐp tÊt suy thùc chÊt strict i. phÐp tÊt suy ngÆt strong i. phÐp tÊt suy m¹nh implicative tÊt suy implicite Èn implicity tÝnh Èn imply bao hμ m; kÐo theo; cã hÖ qu¶, cã nghÜa; hiÓu ngÇm lμ import mang vμ o; hiÓu ngÇm; nhËp c¶ng (hμ ng ho¸) importance sù quan träng; ý nghÜa; gi¸ trÞ of no i. kh«ng cã gi¸ trÞ g× i. of a sampling ý nghÜa cña mÉu importation log. sù mang vμ o, sù nhËp c¶ng impossibility sù kh«ng cã thÓ impossible kh«ng thÓ ®−îc impremitive ®s. phi nguyªn thuû improper phi chÝnh improve hoμ n thiÖn, c¶i tiÕn 233 improved ®− îc hoμ n thiÖn , ®− îc c¶i tiÕn improvement sù hoμ n thiÖn, sù c¶i tiÕn impulse mt.; vl. xung l− îng xung coded i. mt. xung m· ho¸ energy i. n¨ng xung gating i. xung më van unit i. xung ®¬n vÞ impluse mt. bé thu biÕn xung in trong, ë trong i. case trong tr−êng hîp; i. fact thùc vËy, thùc ra; i. the large, i. general nãi chung; i. order to ®Ó; i. particular nãi riªng, ®Æc biÖt; i. particularr nãi riªng, ®Æc biÖt; i. the small côc bé inaccessible kh«ng ®¹t ®− îc inaccuracy tÝnh kh«ng chÝnh x¸c inaction sù kh«ng ho¹t ®éng incapable kh«ng thÓ, kÐm n¨ng lùc, kh«ng cã kh¶ n¨ng i. of solution kh«ng gi¶i ®−îc incenter t©m vßng trßn hay h×nh cÇu) néi tiÕp; giao ®iÓm cña ba ®−êng ph©n gi¸c trong incessant kh«ng ngõng, liªn tôc incidence sù liªn thuéc, sù tíi, sù r¬i incident liªn thuéc, tíi // sù cè, tÝnh ngÉu nhiªn incidental kh«ng cèt yÕu, kh«ng thùc chÊt incipient khëi sinh, b¾t ®Çu

incirele vßng trßn néi tiÕp inclination hh. ®é nghiªng, gãc nghiªng i. of ecliptic ®é nghiªng cña hμ ng ®¹o i. of a line in the space gãc nghiªng cña ®− êng th¼ng trong kh«ng gian i. of orbit ®é nghiªng cña quü ®¹o incline nghiªng lÖch // [®é, sù] ngiªng curvature i. ®é cong nghiªng cña ®− êng cong inclined bÞ nghiªng, bÞ lÖch include bao gåm, bao hμ m, chøa trong inclusion sù bao hμ m, liene hÖ bao hμ m, bao hμ m thøc i. of sets bao hμ m thøc tËp hîp inclusive bao hμ m chøa incoherent vl. kh«ng kÕt hîp, kh«ng liªn l¹c, rêi r¹c 234 income kt. thu nhËp annual i. thu nhËp hμ ng n¨m national i. thu nhËp quèc d©n incoming sù thu nhËp, sù vμ o incommensurability tÝnh v« −íc incommensurable v« −íc incomparability tÝnh kh«ng thÓ so s¸nh ®−îc incomparable kh«ng thÓ so s¸nh ®− îc incompatible kh«ng t−¬ng thÝch incomplete kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng hoμ n h¶o incompleteness log. tÝnh kh«ng ®Çy ®ñ, tÝnh kh«ng hoμ n thiÖn incompressibility tÝnh kh«ng nÐn ®−îc incompressible kh«ng nÐn ®− îc incongruent log. kh«ng t−¬ng ®¼ng, kh«ng ®ång d− incongruity sù kh«ng t− ¬ng ®¼ng, tÝnh kh«ng ®ång d− incongruous kh«ng t−¬ng ®¼ng, kh«ng ®ång d− inconsistency tÝnh kh«ng nhÊt qu¸n inconsistent log. kh«ng nhÊt qu¸n; kh«ng t−¬ng thÝch; m©u thuÉn; tk. kh«ng v÷ng (− íc l− îng) increase t¨ng, lín lªn // tk. sù ph¸t triÓn (s¶n xuÊt) increasing t¨ng infinitely i. t¨ng v« h¹n increment sè gia, l− îng gia independent i. gia ®éc lËp logarithmic i. gia l«ga incremental gia indebted tk. m¾c nî indecomposability tÝnh kh«ng khai triÓn ®−îc, tÝnh kh«ng ph©n tÝch ®− îc indeed thùc vËy indefinability log. tÝnh kh«ng x¸c ®Þnh ®− îc

indefinable log. kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc indefinite kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc, bÊt ®Þnh independence [tÝnh, sù] ®éc lËp i. in behaviour xib. tÝnh ®éc lËp vÒ d¸ng ®iÖu; i. in variety xib. tÝnh ®éc lËp vÒ lo¹i i. of axioms tÝnh ®éc lËp cña c¸c tiªn ®Ò statistic (al) i. tÝnh ®éc lËp thèng kª 235 independent ®éc lËp algebraically i. ®éc lËp ®¹i sè linearly i. ®éc lËp tuyÕn tÝnh indeterminacy tÝnh bÊt ®Þnh degree i. ®é bÊt ®Þnh indeterminate bÊt ®Þnh, v« ®Þnh index chØ sè; cÊp; b¶ng tra ch÷ c¸i in of a circuit chØ sè cña mét m¹ch i. of cograduation chØ sè t− ¬ng quan h¹ng i. of cost of living chØ sè møc sèng tèi thiÓu i. of dispersion tk. chØ sè t¸n (®Æc tr− ng tÝnh thuÇn nhÊt cña mÉu) i. of inertia chØ sè qu¸n tÝnh i. of physical volume of production chØ sè khèi l−îng s¶n xuÊt vËt chÊt i. of a point relative to a curve gt. cÊp cña mét ®iÓm ®èi víi mét ®− êng cong i. of refraction vl. chØ sè khóc x¹ i. of stability chØ sè æn ®Þnh i. of a subgroup chØ sè cña mét nhãm con aggregative i. chØ sè phøc hîp bounded i. ®s. chØ sè bÞ chÆn chain i. chØ sè d©y truyÒn compression i. chØ sè nÐn contravariant i. chØ sè ph¶n biÕn covariant i. chØ sè hiÖp biÕn cuspidad i. chØ sè lïi dispersion i. chØ sè t¸n dummy i. chØ sè c©m exceptional i. chØ sè ngo¹i lÖ fixed-base i. tk. chØ sè cã c¬ së kh«ng ®æi, chØ sè cã chu kú c¬ b¶n kh« ng ®æi free i. chØ sè tù do inferior i. chØ sè d−íi plasticity i. chØ sè dÎo price i. tk. chØ sè gi¸ ramification i.®s. chØ sè rÏ nh¸nh rational i. chØ sè h÷u tû refractive i. vl. chØ sè khóc x¹ running i. chØ sè ch¹y

236 singular i. gt. chØ sè kú dÞ stationarity i. s chØ sè dõng umbral i. chØ sè c©m indicate chØ ra, chøng tá r»ng indicator lμ m chØ tiªu; bé phËn chØ signal i. bé phËn chØ dÊu hiÖu speed i. bé phËn chØ tèc ®é indicatrix chØ ®å i. of Dupin chØ ®å §uy-panh curvature i. chØ ®å cong spherical i. chØ ®å cÇu indicial (thuéc) chØ sè indifference sù kh«ng ph©n biÖt, phiÕm ®Þnh indifferent kh«ng ph©n biÖt indirect gi¸n tiÕp indistinguishable kh«ng biÖt ®−îc, kh«ng râ rμ ng individual c¸ thÓ individuality tÝnh c¸ thÓ indivisible kh«ng chia hÕt, kh«ng chia ra ®− îc indorse nhËn xÐt; duyÖt indorsement lêi nhËn xÐt, sù duyÖt induce c¶m sinh induced c¶m sinh, c¶m øng inductance vl. [tÝnh, ®é] tô c¶m mutual i. vl. hÖ sè tù c¶m inductive quy n¹p; c¶m øng induction log. phÐp quy n¹p; vl. sù c¶m øng i. by simple enumeration log. phÐp quy n¹p b»ng liÖt kª complete i. log. phÐp quy n¹p hoμ n toμ n descending i. log. phÐp quy n¹p gi¶m electrical i. vl. ®é dÞch (chuyÓn) ®iÖn finete i. log. phÐp quy n¹p [to¸n häc, h÷u h¹n] informal i. log. phÐp quy n¹p xóc tÝch mathematical i. phÐp quy n¹p to¸n häc successive i. log. phÐp quy n¹p liªn tiÕp transfinite i. log. phÐp quy n¹p siªu h¹n 237 industrial (thuéc) c«ng nghiÖp industry c«ng nghiÖp, lÜnh vùc c«ng nghiÖp inefficiency tÝnh kh«ng hiÖu qu¶ inefficient kh«ng hiÖu qu¶ inefficient kh«ng hiÖu qu¶

inelastic vl. kh«ng ®μ n håi inequality bÊt ®¼ng thøc absolute i. bÊt ®¼ng thøc tuyÖt ®èi conditinal i. bÊt ®¼ng thøc cã ®iÒu kiÖn integral i. bÊt ®¼ng thøc tÝch ph©n isoperimetric (al) i. hh. bÊt ®¼ng thøc chu strric i. bÊt ®¼ng thøc ngÆt triangle i. bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c unconditional i. bÊt ®¼ng thøc v« ®iÒu kiÖn inert tr¬, kh«ng nh¹y inertia qu¸n tÝnh inertial (thuéc) qu¸n tÝnh inessential kh«ng cèt yÕu, kh«ng ®¸ng kÓ inessential v« gi¸; tk. kh«ng −íc l− îng ®−îc inexact kh«ng chÝnh x¸c, sai inexaxtitude tÝnh kh«ng chÝnh x¸c infect g©y ¶nh h−ëng infection sù ¶nh h− ëng infer log. suy luËn; kÕt luËn inference suy luËn; kÕt luËn chain i. suy luËn d©y truyÒn formal i. suy luËn h×nh thøc immediate i. suy luËn trùc tiÕp inductive i. suy luËn quy n¹p mediate i. suy luËn gi¸n tiÕp, suy luËn trung gian propositional i. suy luËn mÖnh ®Ò statistic(al) i. kÕt luËn thèng kª inferential log. (thuéc) suy luËn, kÕt luËn inferior d−íi, xÊu, kÐm infimum cËn d−íi ®óng 238 infinite v« h¹n, v« cùc, v« sè infinitely mét c¸ch v« h¹n v« tËn infinitesimal vi ph©n, v« cïng bÐ primary i. vi ph©n c¬ b¶n; gt. v« cïng bÐ c¬ b¶n standard i. vi ph©n tiªu chuÈn; gt. v« cïng bÐ c¬ së infinity v« sè, v« cùc, v« h¹n, v« tËn at i. ë v« cùc; to end at i. kÕt thóc ë v« cùc; to extend to i. kÐo dμ i ®Õn v« cùc; to let... approach i. ®Ó tiÕn dÇn ®Õn v« cùc actual i. v« h¹n thùc t¹i completed i. log. v« h¹n [thùc t¹i, hoμ n chØnh] constructive i. log. v« h¹n kiÕn thiÕt

potential i. log. v« h¹n tiÒm n¨ng single i. v« h¹n ®¬n inflect uèn inflection, inflexion sù uèn inflectional, inflexional uèn influence ¶nh h−ëng, t¸c dông infra-red vl. tia hång ngo¹i inform th«ng tin, truyÒn d÷ kiÖn, th«ng b¸o informative th«ng tin, tin information xib. th«ng tin, tin tøc alphanumerical i. th«ng tin ch÷ sè ancillary i. th«ng tin bæ sung average i. th«ng tin trung b×nh interblock i. th«ng tin gi÷a c¸c khèi intrablock i. th«ng tin trong khèi precise i. th«ng tin chÝnh x¸c processed i. th«ng tin ®· chÕ biÕn redundanti i. th«ng tin thõa supplemental i. tk. th«ng tin phô within-block i. th«ng tin trong khèi ingate mt. van vμ o ingoing tíi ingradient bé phËn, thμ nh phÇn inhere s½n cã; thuéc vÒ; b¶n th©n; cè h÷u 239 inherent s½n cã kh«ng t¸ch ®−îc; kh«ng bá ®−îc inherit thõa h−ëng, kÕ tôc inherited ®−îc thõa h− ëng, ®−îc kÕ tôc inhibit h·m, chËm; cÊm, ng¨n chÆn inhibitory trÔ, c¶n initial ban ®Çu, gèc, khëi thuû // ch÷ c¸i ®Çu tiªn initiate b¾t ®Çu; khëi ®Çu inject néi x¹, ®− a vμ o, phun vμ o injection phÐp néi x¹ ®¬n ¸nh diagonal i. ®¬n ¸nh chÐo natural i. ®¬n ¸nh tù nhiªn injective n«i x¹ inlet kü . lèi vμ o ®Çu vμ o, sù thu nhËn inner ë trong, bªn trong inoperative kh«ng cã hiÖu lùc, kh«ng ho¹t ®éng
input mt. c¸i vμ o; lèi vμ o, tÝn hiÖu vμ o; kt. chi phÝ (s¶n xuÊt) at the i. ë lèi vμ o

inquire dß hái

inqiury sù hái; sù ®iÒu tra nghiªn cøu; kt. nhu cÇu inradius b¸n kÝnh vßng trßn néi tiÕp inserible néi tiÕp inseribed néi tiÕp inscription ssù ghi vμ o, sù ®¨ng ký inseparable kh«ng t¸ch ®−îc purely i. ®s. thuÇn tuý kh«ng t¸ch ®− îc insert mt. ®− a (c¸c d÷ kiÖn) vμ o; l¾p (b¨ng) vμ o insertion mt. sù ®−a vμ o, sù ®iÒn vμ o orbital i. sù ®−a lªn quü ®¹o inside phÇn trong, mÆt trong, tÝnh chÊt trong // bªn trong i. out lén tr¸i insight sù thÊm vμ o; quan niÖm, nhËn thøc insignificant kh«ng cã nghÜa, v« nghÜa, kh«ng cã néi dung insoluble kh«ng gi¶i ®− îc kh«ng hoμ tan ®− îc insolvency kt. [t×nh tr¹ng, sù] vì nî; sù ph¸ s¶n inspect kiÓm tra, quan s¸t inspection sù kiÓm tra, sù kiÓn acceptance i. kiÓm tra thu nhËn 240 curtailed i. kiÓm tra rót ng¾n more exact i. kiÓm tra chÝnh x¸c h¬n normal i. (khãi l− îng) kiÓm tra chuÈn rectifying i. kiÓm tra cã thay thÕ reduced i. kiÓm tra rót gän sereening i. kiÓm tra chän läc tightened i. kiÓm tra ngÆt total i. kiÓm toμ n bé variable i. kiÓm tra [®Þnh l− îng, theo biÕn] insphere hh. h×nh cÇu néi tiÕp instability xib. [sù, tÝnh] kh«ng æn ®Þnh absolute i. sù kh«ng æn ®Þnh t−¬ng ®èi convective i. sù kh«ng æn ®Þnh ®èi l−u inherent i. sù kh«ng æn ®Þnh s½n cã latent i. tÝnh kh«ng æn ®Þnh Èn phase i. sù kh«ng æn ®Þnh cña pha static i. sù kh«ng æn ®Þnh tÜnh vibratinal i. sù kh«ng æn ®Þnh cña dao ®éng install tiÕt lËp, l¾p r¸p installation sù thiÕt lËp, sù l¾p r¸p instament kt. tr¶ tiÒn ngay, s¶n xuÊ kÞp thêi instant mét lóc, mét kho¶nh kh¾c instantaneous tøc thêi

instead thay cho, thay thÕ i. of this thay cho ®iÒu nμ y institute häc viÖn, [c¬ quan, héi] khoa häc // thiÕt lËp; g©y c¬ së, ®Æt nÒn mãng institution sù thiÕt lËp; sù ®Æt nÒn mãng; sù khëi sù, sù b¾t ®Çu shop i. chØ dÉn ë nhμ m¸y transfer i. lÖnh chuyÓn instrument dông cô dial i. dông cô cã mÆt sè, ®ång hå ®o measuring i. mt. dông cô ®o insufficient kh«ng ®ñ, thiÕu sãt insulate vl. c¸ch, ng¨n c¸ch, c« lËp insulator vl. c¸i c¸ch ®iÖn, chÊt c¸ch ly 241 insurance kt. sù b¶o hiÓm biÖn ph¸p b¶o hiÓm, chÕ ®é b¶o hiÓm acsidnet i. b¶o hiÓm tai n¹n life i. b¶o hiÓm ®êi sèng property i. b¶o hiÓm tμ i s¶n term life i. b¶o hiÓm suèt ®êi insurant ®−îc b¶o hiÓm insure b¶o hiÓm, ®¶m b¶o insured ®−îc b¶o hiÓm, ng− êi ®−îc b¶o hiÓm insuner héi b¶o hiÓm, ng− êi ®−îc b¶o hiÓm intact nguyªn vÑn integer sè nguyªn complex i. sè nguyªn phøc, sè nguyªn Gaux¬ Gaussian i. sè nguyªn Gaux¬ multidigit i. sè nguyªn nhiÒu ch÷ sè negative i. sè nguyªn ©m positive i. sè nguyªn d−¬ng integrability [sù, tÝnh] kh¶ tÝch absolute i. [sù, tÝnh] kh¶ tÝch tuyÖt ®èi complete i. tÝnh kh¶ tÝch ®Çy ®ñ integrable kh¶ tÝch, cã thÓ lÊy tÝch ph©n ®− îc quadratically i. b×nh ph−¬ng kh¶ tÝch totally i. hh. hoμ n toμ n kh¶ tÝch integral tÝch ph©n // nguyªn i. about a closed path tÝch ph©n mét ®− êng cong kÝn; i. between th limits a and b tÝch ph©n giíi h¹n cña a vμ b; to take an i. of... lÊy tÝch ph©n mét ®−êng con kÝn; i. (taken) along a line lÊy tÝch ph©n (theo) ®−êng; i taken through a surface lÊy tÝch ph©n mÆt; under the i. d− íi dÊu tÝch ph©n action i. tÝch ph©n t¸c dông

auxiliarry i. tÝch ph©n bæ trî complete i. tÝch ph©n ®Çy ®ñ complete elliptic i. tÝch ph©n elliptic ®Çy ®ñ contour i. gt. tÝch ph©n theo chu tuyÕn, tÝch ph©n theo ®−êng ®¸y convergent i. tÝch ph©n héi tô consine i. tÝch ph©n cosin 242 curvilinear i. tÝch ph©n ®− êng definite i. tÝch ph©n x¸c ®Þnh double i. tÝch ph©n hai líp elementary i. tÝch ph©n s¬ cÊp energy i. tÝch ph©n n¨ng l− îng faltung i. tÝch ph©n chËp first i. tÝch ph©n ®Çu fractional i. tÝch phana cÊp ph©n sè general i. tÝch ph©n tæng qu¸t hyperelliptic i. tÝch ph©n siªu eliptic improper i. tÝch ph©n phi chÝnh infinite i. tÝch ph©n v¬Ý cËn v« h¹n intermadiary i., intermediate i. tÝch ph©n trung gian invariant i. tÝch ph©n bÊt biÕn interated i. tÝch ph©n lÆp line i. tÝch ph©n ®−êng logarithm i. tÝch ph©n l«ga lower i. tÝch ph©n d−íi multiple i. tÝch ph©n béi multiple iterated i. gt. tÝch ph©n lÆp particular i. tÝch ph©n riªng phase area i. tÝch ph©n diÖn tÝch pha potential i. tÝch ph©n thÕ probability i. tÝch ph©n x¸c suÊt proper i. tÝch ph©n th«ng th−êng pseudo-elliptic i. tÝch ph©n gi¶ ®Þnh pseudo-hyperelliptic i. tÝch ph©n gi¶ siªu eliptic rationalizable i. tÝch ph©n h÷u tû ho¸ ®− îc reactance i. tÝch ph©n ®iÖn kh¸ng repeated i. tÝch ph©n lÆp simple i. tÝch ph©n ®¬n sine i. sin tÝch ph©n singular i. tÝch ph©n kú dÞ special i. tÝch ph©n ®Æc biÖt subnormal i. tÝch ph©n ph¶n ¸nh

243 surface i. tÝch ph©n mÆt trigonometric(al) i. gt. tÝch ph©n hμ m l−îng gi¸c triple i. tÝch ph©n ba líp upper i. tÝch ph©n trªn volume i. tÝch ph©n khèi integralization sù nguyªn ho¸ integrally nguyªn vÑn integrand hμ m lÊy tÝch ph©n; [biÓu thøc, hμ m] d−íi dÊu tÝch ph©n exact i. hμ m lÊy tÝch ph©n lμ mét vi ph©n toμ n phÇn integraaph mt. m¸y ®o ®iÖn tÝch integrate lÊy tÝch ph©n; lμ m thμ nh nguyªn, hîp nhÊt l¹i i. by parts lÊy tÝch phana tõng phÇn i. by substitutionlÊy tÝch ph©n b»ng phÐp thÕ integrated ®− îc lÊy tÝch ph©n, ®−îc hîp nhÊt l¹i; ®− îc nhãm l¹i integration gt. phÐp lÊy tÝch ph©n i. by decomposition phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng ph©n tÝch; i. by partial fractions phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng ph©n thøc ®¬n gi¶n; i. by substitution phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng phÐp thÕ; i. in infinite terms phÐp lÊy tÝch ph©n c¸c sè h¹ng h÷u h¹n i. of sequences and series phÐp lÊy tÝch ph©n chuçi v« h¹n approximate i. phÐp lÊy tÝch ph©n [xÊp xØ, gÇn ®óng] asymptotic i. phÐp lÊy tÝch ph©n tiÖm cËn complex i. phÐp lÊy tÝch ph©n thøc formal i. phÐp lÊy tÝch ph©n graphic(al) i. phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng ®å thÞ group i. phÐp lÊy tÝch ph©n theo nhãm immediate i. phÐp lÊy tÝch ph©n trùc tiÕp machanical i. phÐp lÊy tÝch ph©n c¬ giíi numerical i. phÐp lÊy tÝch ph©n b»ng sè point by point i. phÐp lÊy tÝch ph©n theo ®iÓm successive i. lÊy tÝch ph©n liªn tiÕp integrator mt. m¸y lÊy tÝch ph©n, thiÕt bÞ lÊy tÝch ph©n ball-and-disc i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã ®Üa vμ qu¶ cÇu bootstrap i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã tham biÕn ®iÒu chØnh ®é sai current i. m¸y lÊy tÝch ph©n dßng electromic i. m¸y lÊy tÝch ph©n ®iÖn tö 244 flyball i. m¸y lÊy tÝch ph©n h×nh cÇu bay ly t©m gyroscopic i. m¸y lÊy tÝch phana håi chuyÓn optic (al) i. m¸y lÊy tÝch ph©n quang häc perfect i. m¸y lÊy tÝch ph©n lý t−ëng photo-clectric i. m¸y lÊy tÝch ph©n quang ®iÖn

product i. m¸y lÊy tÝch ph©n c¸c tÝch summing i. m¸y lÊy tÝch ph©n c¸c tæng nelocity i. m¸y lÊy tÝch ph©n vËn tèc wheel-and-disc i. m¸y lÊy tÝch ph©n cã ®Üa vμ b¸nh integrity tÝnh nguyªn integro-differential vi tÝch ph©n intellect th«ng minh; tri thøc intelligence th«ng minh, tri thøc intelligent th«ng minh intelligibility tÝnh hiÓu ®−îc, tÝnh ®äc ®−îc intelligible hiÓu ®−îc, dÔ hiÓu intend cã ý ®Þnh; cã nghÜa lμ ; hiÓu lμ intense m¹nh, cã c−êng ®é intension log. néi hμ m (cña kh¸i niÖm); vl. c− êng ®é intensity c−êng ®é i. of force c− êng ®é lùc i. of pressure c− êng ®é ¸p lùc i. of sound c−êng ®é ©m thanh electrostatic i. c−êng ®é tr−êng tÜnh ®iÖn luminous i. c−êng ®é ¸nh s¸ng sound i. c−êng ®é ©m thanh intent ý ®Þnh, dù ®Þnh interract t−¬ng t¸c interaction sù t− ¬ng t¸c intercept c¾t ra, ph©n ra; ch¾n // ®o¹n th¼ng bÞ chÆn trªn hÖ trôc to¹ ®é interchange ®æi chç, ho¸n vÞ interchangexbility mt. tÝnh ®æi lÉn ®−îc (gi÷a c¸c bé phËn trong m¸y); tÝnh ho¸n vÞ ®−îc interchangeable ®æi lÉn ®−îc, ho¸n vÞ ®− îc intercity trong thμ nh phè 245 intercommunication th«ng tin hai chiÒu, th«ng tin nhiÒu chiÒu interconnect nèi l¹i liªn kÕt l¹i interconnection mt. sù nèi, sù liªn kÕt víi nhau (trong s¬ ®å) intercontinental gi÷a c¸c lôc ®Þa interconversion mt. biÕn ®æi lÉn nhau; sù ®Õm l¹i, sù tÝnh l¹i intercorrelation tk. t−¬ng quan gi÷a c¸c phÇn tö (cña mét tËp hîp) intercross giao nhau, chÐo nhau interdeducible log. suy lÉn nhau interdependnece sù liªn quan víi nhau, phô thuéc nhau interdependent liªn quan víi nhau, phô thuéc nhau interest kt. l·i

compound i. l·i kÐp simple i. l·i ®¬n interface vl. mÆt ph©n c¸ch, mÆt ph©n giíi interfere vl. giao thoa lμ m nhiÔu lo¹n optical i. giao thoa ¸nh s¸ng wave i. giao thoa sãng interferometer vl. c¸i ®o giao thoa, giao thoa kÕ interior trong, phÇn trong, tÝnh trong i. of set top. phÇn tæng cña mét tËp hîp interlace ®an nhau interleave xen kÏ, ken interlock mt. cÊm // vïng cÊm intermediate trung gian phô | intermit lμ m ®øt ®o¹n lμ m gi¸n ®o¹n | intermittent ®øt ®o¹n, gi¸n ®o¹n rêi r¹c intermodulation vl. biÕn ®iÖu t−¬ng hç internal trong, néi bé interpenetrate thÊm vμ o nhau, th©m nhËp s©u s¾c, xuyªn vμ o nhau interplanetarry gi÷a c¸c hμ nh tinh interpolate néi suy interpolation phÐp néi suy; qu¸ tr×nh néi suy i. by central difference phÐp néi suy b»ng sai ph©n gi÷a; i. by prportional parts phÐp néi suy b»ng phÇn tû lÖ cubic i. gt phÐp néi suy bËc ba 246 direct i. phÐp néi suy trùc tiÕp inverse i. phÐp néi suy ng−îc linear i. phÐp néi suy tuyÕn tÝnh numerical i. phÐp néi suy b»ng sè osculatory i. phÐp néi suy mËt tiÕp polynomial i. phÐp néi suy b»ng ®a thøc quadratic i. phÐp néi suy bËc hai regressive i. phÐp néi suy håi quy trigonometric i. phÐp néi suy l−îng gi¸c interpolator mt. m¸y néi suy interpose ®− a vμ o, ®Æt, ®Ó interpret log. gi¶i thÝch, thÓ hiÖn interpretation [c¸i, sù] gi¶i thÝch, sù thÓ hiÖn interpretative gi¶i thÝch interpreter ng−êi phiªn dÞch, bé dÞch card i. mt. m¸y ghi lªn b×a electronic i. mt. bé dÞch ®iÖn tö

interrupt gi¸n ®o¹n, ®øt ®o¹n interruption sù gi¸n ®o¹n, sù t¹m dõng intersect c¾t, giao nhau intersection (t−¬ng) giao i. of events xs. giao cña c¸c biÕn sè i. of sets giao cña c¸c tËp hîp interstellar tv. gi÷a c¸c v× sao interval kho¶ng ®o¹n // chia thμ nh ®o¹n i. of convergence gt. kho¶ng héi tô central confidence i. kho¶ng tin cËy trung t©m class i. kho¶ng nhãm closed i. kho¶ng ®ãng confidence i. tk. kho¶ng tin cËy control i. xib. kho¶ng kiÓm tra degenerate i. kho¶ng suy biÕn difference i. b−íc sai ph©n focal i. kho¶ng tiªu half open i. kho¶ng nöa më 247 nested i. c¸c kho¶ng lång nhau non-central confidence i. tk. kho¶ng tin cËy kh«ng t©m open i. kho¶ng më predition i. kho¶ng dù ®o¸n shortest condifidence i. kho¶ng tin cËy ng¾n nhÊt time i. kho¶ng thêi gian unit i. kho¶ng ®¬n vÞ interwine xo¾n l¹i, bÖn l¹i intrablock tk. trong khèi intraclass tk. trong líp intransitive log. kh«ng b¾c cÇu, kh«ng truyÒn øng intranuclear trong h¹t nh©n intrinsic(al) trong, néi t¹i introduce ®− a vμ o, giíi thiÖu, lμ m quen introduction lêi giíi thiÖu intuition log. trùc gi¸c intuotional log. (thuéc) trùc gi¸c intuitionism log. chñ nghÜa trùc gi¸c intuitionistic (thuéc) chñ nghÜa trùc gi¸c intuitive trùc gi¸c invariable kh«ng ®æi, bÊt biÕn invariance tÝnh bÊt biÕn binary i. bÊt biÕn nhÞ nguyªn

orientational i. tÝnh bÊt biÕn ®Þnh h− íng invariant bÊt biÕn adiabatic i. bÊt biÕn ®o¹n nhiÖt algebraic i. bÊt biÕn ®¹i sè analytic i. gt. bÊt biÕn gi¶i tÝch arithmetical i. bÊt biÕn sè häc bending i. bÊt biÕn khi uèn conformal i. gt. bÊt biÕn b¶o gi¸c differential i. bÊt biÕn vi ph©n geometric i. bÊt biÕn h×nh häc homogeneous i. bÊt biÕn thuÇn nhÊt integral i. bÊt biÕn tÝch ph©n 248 irrational i bÊt biÕn v« tû isotopy i bÊt biÕn hîp lu©n iterative i. gt. bÊt biÕn lÆp left i hh. bÊt biÕn tr¸i modular i. bÊt biÕn m«®ula numerical i. bÊt biÕn b»ng sè primary i.s c¸c bÊt biÕn nguyªn s¬ projective i. bÊt biÕn x¹ ¶nh rational i. bÊt biÕn h÷u tû relative i. bÊt biÕn t−¬ng ®èi right i. bÊt biÕn ph¶i typical basic i. bÊt biÕn c¬ b¶n ®iÓn h×nh unrestricted i bÊt biÕn kh«ng bÞ rμ ng buéc invent ph¸t minh invention sù ph¸t minh inventory tk. kiÓm kª; danh s¸ch kiÓm kª; quü lu©n chuyÓn inverse ng−îc, nghÞch ®¶o i. of a number nghÞch ®¶o cña mét sè right i. nghÞch ®¶o ph¶i inversion phÐp nghÞch ®¶o, phÐp biÕn ®æi ng− îc; nghÞch thÕ (trong phÐp thÕ); vl. phÐp ®æi ®iÖn inversely ng−îc l¹i, nghÞch ®¶o inverted bÞ nghÞch ®¶o inverter xib. bé phËn biÓn ®æi nghÞch ®¶o phase i. bé phËn ®¶o pha, bé phËn ®æi dÊu invertibility tÝnh nghÞch ®¶o ng−îc invertible nghÞch ®¶o ®−îc, kh¶ nghÞch invest kt. hïn (vèn); ®Çu t− investigation sù nghiªn cøu; ®iÒu tra

investigation sù nghiªn, sù ®iÒu tra investment kt. vèn ®Çu t− ; sù hïn (vèn) investor kt. ng− êi hïn (vèn) invoice kt. giÊy biªn nhËn, ho¸ ®¬n // lμ m ho¸ ®¬n involution phÐp n©ng lªn luü thõa; phÐp ®èi hîp; ¸nh x¹ ®èi i. on a line phÐp ®èi hîp tuyÕn 249 i. of high order phÐp ®èi hîp cÊp cao biaxial i. phÐp ®èi hîp song trôc central i. phÐp ®èi hîp t©m cyclic i. phÐp ®èi hîp tuÇn hoμ n elliptic i. phÐp ®èi hîp ellipic extremal i. ®s. phÐp ®èi hîp cùc trÞ focal i. phÐp ®èi hîp tiªu hyperbolic i. phÐp ®èi hîp hypebolic line i. phÐp ®èi hîp tuyÕn n-array i. phÐp ®èi hîp bé n orthogonal i. phÐp ®èi hîp trùc giao point i. phÐp ®èi hîp ®iÓm rational i. phÐp ®èi hîp h÷u tû quadratic i. phÐp ®èi hîp bËc hai skew i. phÐp ®èi hîp lÖch symmetric i. phÐp ®èi hîp ®èi xøng ternary i. phÐp ®èi hîp bé ba involutory ®èi hîp involve n©ng lªn luü thõa; suy ra, kÐo theo; xo¸y, xo¾n inward trong , h−íng vμ o trong ion vl. i«n ionic vl. (thuéc) i«n ionization vl. sù i«n ho¸ ionosphere vl®s. tÝnh bÊt th−êng mÆt ngoμ i irresoluble kh«ng gi¶i ®−îc irreversibility tÝnh kh«ng kh¶ nghÞch, tÝnh kh«ng ®oa rng−îc ®−îc irrotational hh. kh«ng xo¸y isentropic vl. ®¼ng entr«pi isobar vl. ®−êng ®¼ng ¸p; nguyªn tè cã cïng nguyªn tö l− îng isobaric (thuéc) ®− êng ®¼ng ¸p isochrone vl. ®¼ng thêi isochronous cã tÝnh ®¼ng thêi isocline ®−êng ®¼ng tμ isoendomorphism ®s. phÐp ®¼ng tù ®ång cÊu isoenergetic ®¼ng n¨ng

250 isogenous hh ®s. ®¼ng gièng isogonal ®¼ng gi¸c isogonality phÐp biÕn ®æi ®¼ng gi¸c isogonic vl. cã cïng ®é nghiªng isograh mt. m¸y gi¶i ph−¬ng tr×nh ®¹i sè isolable ®s. c« lËp ®−îc isolate c« lËp, t¸ch biÖt, riªng biÖt isolated bÞ c« lËp isolating c« lËp, ph©n tÝch, t¸ch i. of a root t¸ch c¨n thøc isolator ®s. c¸i t¸ch isomer hh; vl. ®ång ph©n isometric ®¼ng cùc isometry phÐp ®¼ng cù isomorphic ®¼ng cÊu locally i. ®¼ng cÊu ®Þa ph− ¬ng isomorphism phÐp ®¼ng cÊu central i. phÐp ®¼ng cÊu trung t©m inner i. phÐp ®¼ng cÊu trong metric i. phÐp ®¼ng cÊu mªtric multiple i. phÐp ®¼ng cÊu béi order i. phÐp ®¼ng cÊu b¶o toμ n thø tù topological i. phÐp ®¼ng cÊu t«p«, phÐp ®ång ph«i isomorphy ®s. ®¬n cÊu isoperimetric(al) ®¼ng chu isosceles c©n (tam gi¸c thang) isotherm vl. ®¼ng nhiÖt isothermal (thuéc) ®¼ng nhiÖt isotone (order-preserving) b¶o toμ n thø tù isotonic b¶o toμ n thø tù isotope ®ång vÞ; top. hîp lu©n isotopy phÐp hîp lu©n isotropy [tÝnh, sù] ®¼ng h− ëng full i. ®¼ng h− íng hoμ n toμ n isotype ®å h×nh d¹ng vÏ 251 isthmus top. eo italic kü. nghiªng; ch÷ nghiªng item ®iÓm; ch−¬ng; bμ i b¸o itemize ®Õm riªng tõng c¸i; lμ m thμ nh ®Æc ®iÓm iterate nh¾c l¹i, lÆp l¹i

iterated ®−îc lÆp iterative lÆp 252

J
jack-screw kü. vÝt n©ng, kÝch vÝt jacobian ®Þnh thøc Jac«bi; (thuéc) Jac«bi jet vl. tia, dßng; luång gas j. tia khÝ propulsive j. ®éng c¬ ph¶n lùc; kh«ng khÝ dßng th¼ng pulse j. ®éng c¬ ph¶n lùc, kh«ng khÝ xung join hîp nèi direct j. ®s. hîp trùc tiÕp reduced j. top. hîp rót gän joint chç nèi; b¶n lÒ // hîp l¹i, nèi l¹i pin j. chç nèi b¶n lÒ, ghÐp cã ghim universal j. b¶n lÒ tæng hîp, khíp C¸c®¨ng jointly ®ång thêi joker trch. qu©n ph¨ng teo journal t¹p chÝ, b¸o; kü. ngâng trôc; ngâng judge ph¸n ®o¸n, tranh luËn judgment sù ph¸n ®o¸n; sù tranh luËn, sù xÐt sö iump b−íc nh¶y; mt. sù chuyÓn lÖnh // nh¶y qua j. at a conclusion log. kÕt luËn véi v·. hydraulic j. b−íc nh¶y thuû lùc finite j. b− íc nh¶y h÷u h¹n jusction sù nèi, tiÕ xóc just ®óng, chÝnh x¸c; chÝnh lμ j. in case trong mäi tr− êng hîp; it is j. the case ®ã chÝnh lμ tr− êng hîp justify kh¼ng ®Þnh, x¸c minh, minh gi¶i juxtapose log. ghÐp, nh©n ghÐp juxtapossition phÐp ghÐp, phÐp nh©n ghÐp 253

K
kappa kapa keep gi÷; theo (quy t¾c); tiÕn hμ nh (c«ng viÖc) k. on tiÕp tôc kenotron vl. kªn«tron (®Ìn ®iÖn tö ) kernel vl. h¹ch; h¹t nh©n k. of integral equation h¹ch cña ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n extendible k. ®s. h¹ch gi·n ®−îc iterated k. h¹ch lÆp open k. h¹ch më

reciprocal k. ®s. h¹ch gi·n ®−îc resolvent k. h¹ch gi¶i, gi¶i thøc symmetric k. h¹ch ®èi xøng key ch×a kho¸, chØ dÉn c¸ch gi¶i; mt. ót bÊm // kho¸ l¹i; dß kho¸ control k. nót ®iÒu khiÓn signalling k. nót tÝn hiÖu, ch×a kho¸ tÝn hiÖu switch k. c¸i ng¾t m¹ch three-position k. c¸i ng¾t m¹ch ba vÞ trÝ keyboard b¶ng nót bÊm, b¶ng ph©n phèi supplemental k. mt. bé bÊm phô kind lo¹i kinematic(al) (thuéc) ®éng häc kinematics ®éng häc kinetic ®éng lùc kinetics ®éng lùc häc kit mt. bé dông cô, bé c«ng cô kitty trch. tiÒn thua cuéc klystron vl. klitroon (®Ìn ®iÖn tö) knife con dao, l− ìi dao knob mt. c¸i nót, nót bÊm knot top. nót // [th¾t, buéc] nót parallel k. nót song song know hiÓu biÕt, nhËn ra, phana biÖt knowledge tri thøc known ®· biÕt kurtosis kt. ®é nhän 254 normal k. ®é nhän chuÈn. 255

L
label nh·n // ký hiÖu; ®¸nh dÊu labile kh«ng æn ®Þnh, kh«ng bÒn laboratory phãng thÝ nghiÖm, phßng thùc nghiÖm computing l. mt. phßng thùc nghiÖm tÝnh to¸n labour kt. lao ®éng, lμ m viÖc surplus l. lao ®éng thÆng d− labyrinth mª lé, ®−êng rèi labyrinthine xib. (thuéc) mª lé, ®−êng rèi lack sù thiÕu, sù v¾ng mÆt lacuna lç hæng, chç khuyÕt lacunar(y) hæng, khuyÕt lacunarity tÝnh cã lç hæng

lag sù trÔ, sù chËm; sù chuyÓn dÞch ©m cña pha control l. [sù trÔ, sù chËm] ®iÒu chØnh controller l. sù chËm cña [ng−êi, bé phËn] ®iÒu chØnh corrective l. sù trÔ hiÖu chÝnh instrument l. sù trÔ dông cô, sù gi¶m tèc dông cô measurring l. xib. sù trÔ ®o phase l. sù trÔ pha, sù dÞch chuyÓn ©m cña pha plant l. sù trÔ trong ®èi t−îng ®iÒu chØnh process l. sù trÔ trong qu¸ tr×nh response l. sù trÔ ph¶n øng time l. gt. sù trÔ thêi gian lambda lam®a (λ ) lambdagram tk. biÓu ®å lam®a lamina líp máng, b¶n máng laminar thμ nh líp lamp ®Ìn cold cathode i. ®Ìn ©m cùc l¹nh finish l. mt. ®Ìn kÕt thóc qu¸ tr×nh tÝnh gas-discharge l. vl. ®Ìn phãng ®iÖn qua khÝ glow l. ®Ìn nãng s¸ng pilot l. mt. ®Ìn hiÖu, ®Ìn kiÓm tra 256 language ngu«n ng÷ natural l. ng«n ng÷ tù nhiªn number l. ng«n ng÷ sè, hÖ thèng ®Õm pseudo-object l. log. ng«n ng÷ ®èi t−îng gi¶ large lín, réng in the l. nãi chung, trong toμ n côc largest lín nhÊt last cuèi cïng // tiÕp xóc, kÐo dμ i at l. cuèi cïng; l. but one, next to l. gi¸p chãt; to the l. ®Õn cïng late chËm; cuèi; sau; kh«ng l©u; thêi gian gÇn ®©y latent Èn, tiÒm later chËm h¬n lateral chung quanh, bªn phô latest cuèi cïng, chËm nhÊt, muén nhÊt latin latin latitude tv. vÜ ®é, vÜ tuyÕn l. of a point on the earth's surface vÜ ®é cña mét ®iÓm trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt astronomical l. vÜ ®é thiªn v¨n celestial l. vÜ ®é trêi (trong hÖ to¹ ®é xÝch ®¹o) ecliptic l. vÜ ®é hoμ ng ®¹o

geocentric l. vÜ ®é ®Þa t©m geodetic l. vÜ ®é tr¾c ®Þa geographical l. vÜ ®é ®Þa lý high l.s vÜ ®é cao low l.s vÜ ®é thÊp middle l.s vÜ ®é trung b×nh latter kh«ng l©u; cuèi cïng lattice ®s. dμ n; tk. m¹ng atomic(al) l. ®s. dμ n nguyªn tö coarse l. ®s. dμ n th« complemented ®s. dμ n cã bæ sung complete multiplicative l. ®s. dμ n nh©n ®Çy ®ñ cubic l. tk. m¹ng lËp ph−¬ng disjunction l. ®s. dμ n t¸ch distributive l. tk. m¹ng ph©n phèi 257 gruoping l. tk. m¹ng nhãm integral l. ®s. dμ n nguyªn matroid l. M-dμ n metric l. ®s. dμ n mªtric modular l. ®s. dμ n m«®ula muliplication l. ®s. dμ n nh©n quasi-complemented l. ®s. dμ n ®− îc tùa bæ sung relatively complemented ®s. dμ n ®−îc bæ sung t− ¬ng ®èi residuated l. ®s. dμ n cã phÐp chia semi-modular l. ®s. dμ n nöa m«®ula skew l. ®s. dμ n lÖch soluble l. ®s. dμ n gi¶i ®−îc square l. tk. m¹ng vu«ng star l. dμ n h×nh sao three-demÐnional l. tk. m¹ng ba chiÒu law luËt, quy luËt; ®Þnh luËt; nguyªn lý; c«ng thøc; ®Þnh lý l. of action and reaction ®Þnh luËt t¸c dông vμ ph¶n t¸c dông l. of apparition of prime luËt ph©n bè c¸c sè nguyªn tè l. of association luËt kÕt hîp l. of commutation luËt giao ho¸n l. of conservation of energy ®Þnh luËt b¶o toμ n n¨ng l− îng l. of contradiction log. luËt m©u thuÉn l. of cosines ®Þnh lý c«si l. of distributive proportion luËt tû lÖ ph©n phèi l. of double logarithm luËt l«ga lÆp l. of errors luËt sai sè

l. of excluded middle luËt bμ i trung l. of experience xib. luËt kinh nghiÖm l. of friction ®Þnh luËt ma s¸t l. of great numbers luËt sè lín l. of identity log. luËt ®ång nhÊt l. of indices luËt chØ sè l. of inertia ®Þnh luËt qu¸n tÝnh l. of interated logarithm luËt l«ga lÆp
l.s of motion vl. c¸c [quy luËt, ®Þnh luËt] chuyÓn ®éng, c¸c ®Þnh luËt c¬ häc

258 l. of mutuality phases quy luËt t− ¬ng hç c¸c pha l. of nature quy luËt tù nhiªn l. of reciprocity luËt [thuËn, nghÞch, ph¶n liªn håi d− ìng] l. of requisite variety xib. luËt yªu cÇu nhiÒu vÎ l. of signs luËt ®Êu l. of sines hh. ®Þnh lý sin l. of small numbers xib. luËt sè bÐ, ph©n phèi Poatx«ng l. of sufficient reason log. luËt ®ñ lý l. of supply and demand kt. quy luËt cung vμ cÇu l. of tangents ®Þnh lý tang l. of the lever c¬. ®Þnh luËt ®ßn bÈy l. of the mean gt. ®Þnh lý trung b×nh l. of thought log. luËt t− duy l. of universal gravitation ®Þnh luËt v¹n vËt hÊp dÉn l. of zero tk. luËt kh«ng absorption l. ®s. luËt hót thu cancellation l. luËt gi¶n −íc commutative l. luËt giao ho¸n complementarity l. ®s. luËt bï composition l. luËt hîp thμ nh conservation l. ®Þnh luËt b¶o toμ n cosine l. ®Þnh lý c«sin distribution l. luËt ph©n phèi dualization l. luËt ®èi ngÉu elementary probability l. mËt ®é ph©n phèi x¸c suÊt error l. luËt sai sè, luËt ®é sai exponential l. luËt sè mò gas l. vl. ph− ¬ng tr×nh cña khÝ; sù c©n b»ng tr¹ng th¸i khÝ hydrostatic(al) pressures l. luËt ph©n phèi ¸p lùc thuû tÜnh index l.s luËt chØ sè inertia l. ®Þnh luËt qu¸n tÝnh, ®Þnh luËt Niut¬n thø nhÊt non-commutative l. luËt kh«ng giao ho¸n

normal l. of composition hh®s. luËt hîp thμ nh chuÈn t¾c one- side distribuutive l. luËt ph©n phèi mét phÝa parallelogram l. of forces quy t¾c b×nh hμ nh lùc 259 probability l. luËt x¸c suÊt quasi-stable l. luËt tùa æn ®Þnh reciprocity l. luËt thuËn nghÞch reduced l. luËt rót gän reflexive l. luËt ph¶n x¹ semi-stable l. luËt nöa ph©n phèi strong l. of large numbers luËt m¹nh sè lín transitive l. luËt [b¾c cÇu, truyÒn øng] trichotomy l. ®s. luËt tam ph©n lay xÕp, ®Æt l. down the rule [ph¸t biÓu, thiÕt lËp] quy t¾c layer líp, tÇng l. of charge vl. tÇng tÝch ®iÖn, mÆt ph¼ng tÝch ®iÖn boundary l. líp biªn contact l. tÇng tiÕp xóc double l. vl. tÇng kÐp equipotential l. tÇng ®¼ng thÕ multiple l. gt. tÇng béi turbulent buondary l. líp biªn rèi lo¹n layout b¶ng, s¬ ®å, cÊu h×nh ph©n phèi, sù x¾p xÕp digit l. mt. s¾p xÕp ch÷ sè wiring l. mt. s¬ ®å l¾p r¸p lead tê, l¸, diÖp learn häc (thuéc) least bÐ nhÊt // nhá h¬n c¶, ë møc bÐ nhÊt leave ®Ó l¹i, cßn l¹i lecture bμ i gi¶ng // gi¶ng bμ i leeway c¬. tr«i, gi¹t, b¹t left (bªn) tr¸i on the l. vÒ phÝa tr¸i; on the l. of the equation vÕ tr¸i cña ph− ¬ng tr×nh left-hand vÒ phÝa tr¸i left-handed xo¾n tr¸i, (thuéc) hÖ to¹ ®é tr¸i legitimate lμ m hîp ph¸p lemma bæ ®Ò lemniscate lemnixcat (®å thÞ cña ρ 2=a2cos2ζ ) cogarithmic l. lemnixcatl«ga 260 projective l. lemnixcat x¹ ¶nh length ®é dμ i, chiÒu dai

l. of arc ®é dμ i cung l. of a curve ®é dμ i ®− êng cong l. of normal ®é dμ i ph¸p tuyÕn l. of a rectangle chu vi h×nh ch÷ nhËt l. of a tangent ®é dμ i tiÕp tuyÒn extremal l. gt. ®é dμ i cùc trÞ focal l. tiªu cù pulse l. mt. ®é dμ i xung reduced l. ®é dμ i rót gän register l. ®é dμ i cña thanh ghi word l. mt. ®é dμ i cña tõ, ®é dμ i cña m· hiÖu wave l. b− íc sãng lengthen kÐo dμ i lengthened ®−îc kÐo dμ i lens vl. thÊu kinh converging l. thÊu kÝnh héi tô diverging l. thÊu kÝnh ph©n kú leptokurtosis tk. ®é nhän v−ît chuÈn less Ýt h¬n, bÐ h¬n // trõ lesson bμ i häc let gi¶ sö, cho phÐp letter ch÷ c¸i; dÊu hiÖu // ghi b»ng ch÷ capital l. ch÷ (c¸i) hoa code l. ch÷ m· hiÖu; dÊu hiÖu m· function l. mt. ch÷ hμ m key l. xib. (ch÷) kho¸ (m· hiÖu) level møc, cÊp // n»m ngang b»ng ph¼ng on a l. ë møc trung b×nh, c©n b»ng; out of l. nghiªng lÖch; l. with c©n b»ng víi l. of adstraction log. møc ®é trõu t− îng l. of prices kt. møc gi¸ acceptable quality l. tk. møc chÊt l− îng chÊp nhËn ®−îc. møc lÉn lo¹i cho phÐp confidence l. møc tin cËy 261 energy l. vl. møc n¨ng l−îng intensity l. møc c−êng ®é overload l. møc qu¸ t¶i pressure l. møc ¸p suÊt pressure spectrum l. møc phæ ¸p significance l. tk. møc ý nghÜa velocity l. møc vËn tèc lever ®ßn bÈy, tay ®ßn

leverage t¸c dông ®ßn bÈy levy kt. thu thuÕ lexicographic(al) (hiÓu) tõ ®iÓn lexcography tõ vùng häc liability ®−îc phÐp; ph¶i; cã thÓ, cãlÏ; cã tr¸ch nhiÖm l. to duty tk. ph¶i ®ãng thuÕ library th− viÖn l. of tapes mt. th− viÖn c¸c b¨ng librate c©n; dao ®éng libration tv. b×nh ®éng lifetime vl. thêi gian sèng; chu kú b¸n r· lift lùc [n©ng, th¨ng] // n©ng lªn earodynamics l. lùc n©ng khÝ ®éng light ¸nh s¸ng, nguån s¸ng; ®Ìn // nhÑ, yÕu // chiÕu s¸ng to bring to l. lμ m s¸ng tá; to come to l. ®− îc râ, ®− îc thÊy; ph¸t hiÖn ®−îc polarized l. ¸nh s¸ng ph©n cùc search l. ®Ìn chiÕu, ®Ìn pha warning l.s sù ®¸nh tÝn hiÖu b»ng ¸nh s¸ng zodical l. ¸nh s¸ng hoμ ng ®íi like gièng nh− ; b»ng; cïng tªn // gièng, cã lÏ, cã thÓ likelihood tk. hîp lý maximum l. tk. hîp lý cùc ®¹i likeness gièng nhau, ®ång d¹ng; ®¬n lo¹i limacon ®−êng èc sªn (®å thÞ cña ρ = acos ζ + b) limit giíi h¹n, cËn // h¹n chÕ; giíi h¹n l. approached from the left tiÕn dÇn tíi giíi h¹n vÒ bªn tr¸i; l. approached from the right tiÕn dÇn tíi giíi h¹n vÒ bªn ph¶i; at the l. ë giíi h¹n; l. in the mean giíi h¹n trung 262 b×nh; l.s on an integral giíi h¹n tÝch ph©n; to place an upper l. on x¸c ®Þnh giíi h¹n trªn; to set a l. x¸c ®Þnh giíi h¹n; to tend to a l. tiÕn tíi giíi h¹n l. of error giíi h¹n sai sè l. of funtion giíi h¹n cña hμ m l. of integration gt. cËn lÊy tÝch ph©n l. of proportionality giíi h¹n tû lÖ l. of sequence giíi h¹n d·y action l.s giíi h¹n t¸c dông complete l. gt. giíi h¹n ®Çy ®ñ, giíi h¹n trªn confidence l. tk. giíi h¹n tin cËy control l.s giíi h¹n kiÓm tra direct l. ®s. giíi h¹n trùc tiÕp elastic l. giíi h¹n ®μ n håi

fiducial tk. giíi h¹n tin cËy functional l. giíi h¹n hμ m inconsistent l. giíi h¹n kh«ng nhÊt qu¸n inverse l. ®s. giíi h¹n ng− îc least l. giíi h¹n bÐ nhÊt left-hand l. giíi h¹n bªn tr¸i lower l. giíi h¹n d− íi plastic l. giíi h¹n dÎo probability l. tk. giíi h¹n x¸c suÊt projective l. giíi h¹n x¹ ¶nh, giíi h¹n x¹ ng−îc repÐted l.s giíi h¹n lÆp right-hand l. giíi h¹n bªn ph¶i superior l. giíi h¹n trªn tolerance l. tk. giíi h¹n cho phÐp, giíi h¹n chÊp nhËn ®−îc upper l. giíi h¹n trªn, cËn trªn upper control l. tk. cËn kiÓm tra trªn yied l. giíi h¹n d·o, ®iÓm d·o limitary bÞ chÆn, giíi h¹n limitation [tÝnh, sù] giíi h¹n; h¹n chÕ limited bÞ chÆn, bÞ h¹n chÕ limiter giíi h¹n tö, bé phan¹ h¹n chÕ 263 line ®− êng; tuyÕn; dßng; b¨ng truyÒn l. at infinity ®− êng th¼ng ë v« tËn l. of action ®−êng t¸c dông l. of apsides tv. ®−êng cËn viÔn l. of behaviour xib. tuyÕn d¸ng ®iÖu l. of centers ®−êng t©m l. of curvature hh. ®−êng ®é cong l. of equidistance ®−êng c¸ch ®Òu l. of force vl. ®−êng søc l. of intersection giao tuyÕn l. of motion quü ®¹o l. of parallelism ®− êng song song l. of principal stress ®−êng øng suÊt chÝnh l. of projection ®−êng th¼ng chiÕu l. of quickest descent ®−êng ®o¶n thêi l. of reference tuyÕn quy chiÕu l. of regression tk. ®−êng håi quy l. of rupture ®−êng gÉy (cña vËt liÖu) l. of singularity ®−êng c¸c ®iÓm kú dÞ l. of striction ®− êng th¾t l. of support tuyÕn ®ì

l. of zero moment ®−êng cã m«men kh«ng acceptance l. ®− êng thu nhËn acoustic delay l. ®− êng trÔ ©m antiparalle l.s ®−êng ®èi song asymptotic l. ®− êng tiÖm cËn base l. of diagram tuyÕn c¬ së cña mét biÓu ®å belief l. møc tin cËy boundary l. ®−êng biªn branch l. ®−êng rÏ nh¸nh broken l. ®−êng gÊp khóc calendar l. tv. ®− êng ®æi ngμ y central l. ®−êng trung t©m characteristic l. ®− êng ®Æc tr−ng closed l. ®−êng ®ãng coaxial l. ®−êng ®ång trôc 264 complex l. ®−êng phøc concurrent l.s nh÷ng ®−êng th¼ng ®ång quy conjugate l.s ®− êng liªn hîp consolidation l. tuyÕn cñng cè contact l. ®− êng tiÕp xóc contuor l. chu tuyÕn dash l. ®− êng g¹ch (- - -) date l. tv. ®−êng ®æi ngμ y delay l. mt. ®−êng trÔ diametric(al) l. ®−êng kÝnh discriminatory l. biÖt tuyÕn, tuyÕn ph©n biÖt divergent straight l. ®− êng th¼ng ph©n kú dot-dash l. ®−êng chÊm g¹ch (• -, • -, • -) dotted l. ®−êng chÊm chÊm (........) double l. hh. ®−êng kÐp double heart l. ®−êng h×nh tim kÐp energy l. ®−êng n¨ng l−îng equalized delay l. ®−êng trÔ cã ®Æc tr− ng c©n b»ng equidistant l. ®− êng c¸nh diÒu equipotential l. ®−êng ®¼ng thÕ focal l. ®− êng tiªu generating l. ®− êng sinh geodesic l. ®−êng tr¾c ®Þa gorge l. ®−êng th¾t harmonic l. ®−êng ®iÒu hoμ horizontal l. ®−êng ch©n trêi, ®− êng n»m ngang

hyperbolic l.s ®−êng hyperbolic ideal l. ®− êng lý t− ëng imaginary l. ®−êng ¶o impulse l. tuyÕn xung influence l. ®−êng ¶nh h− ëng initial l. ®− êng ban ®Çu indeterminate l. of curvature tuyÕn ®é cong bÊt ®Þnh isochromatic l. ®−êng ®¼ng s¾c isoclinic l. ®− êng ®¼ng tμ 265 isogonal l. ®−êng ®¼ng gi¸c isotropic l. ®−êng ®¼ng h−íng limiting l. ®− êng giíi h¹n load l. ®− êng t¶i träng median l. hh. ®− êng trung tuyÕn minimal l. ®− êng cùc tiÓu mutually perpendicular l.s c¸c ®−êng th¼ng th¼ng gãc nhau nodal l. ®−êng nót non-isometric l.s c¸c ®−êng kh«ng ®¼ng cùc normal l. ph¸p tuyÕn number l. ®− êng th¼ng sè oblique l. ®− êng xiªn parallel l.s hh. c¸c ®−êng th¼ng song song paratactic l.s ®− êng paratactic perpendicular l.s c¸c ®−êng th¼ng gãc pipe l. ®− êng èng polar l. hh. ®−êng ®èi cùc polar reciprocal l.s c¸c ®−êng ®èi cùc precision delay l. mt. tuyÕn trÔ chÝnh x¸c pressure l. tuyÕn ¸p prodiction l. ®−êng d©y chuyÒn (s¶n xuÊt) projecting l. ®−êng chiÕu ¶nh pseudo-tangent l. ®−êng gi¶ tiÕp xóc real l. ®− êng th¼ng thùc reference l. hh. tuyÕn c¬ së regressiom l. ®− êng håi quy rejection l. ®−êng tíi h¹n; ®− êng b¸c bá (trong ph©n tÝch liªn tiÕp) rumb l. hh. ®−êng tμ hμ nh satellite l. ®− êng vÖ tinh screw l. ®−êng ®Ønh èc secant l. c¸t tuyÕn shok l. tuyÕn kÝch ®éng

singular l. ®− êng kú dÞ skew l.s ®−êng ghÒnh sonic l. tuyÕn ©m 266 spectral l. vl. tuyÕn phæ spiral delay l. mt. tuyÕn trÔ xo¾n èc supply l. tuyÕn cÊp liÖu straight l. ®− êng th¼ng stream l. ®−êng dßng, d¹ng thu«n striction l. ®− êng th¾t table l. hμ ng cña b¶ng tangent l. tiÕp tuyÕn, ®−êng tiÕp xóc thrust l. tuyÕn lùc ®Èy transition l. ®−êng chuyÓn tiÕp transmission l. ®−êng truyÒn trunk l. kü. tuyÕn chÝnh (d©y ®iÖn tho¹i) ultrasonic delay l. ®−êng trÔ siªu ©m unit l. ®−êng th¼ng ®¬n vÞ vanishing l. tuyÕn biÕn mÊt vertical l. ®− êng th¼ng ®øng virtual asymptotic l. ®−êng tiÖm cËn ¶o waiting l. tk. giíi h¹n kiÓm tra; tuyÕn b¸o tr− íc world l. ®−êng vò trô lineal, linear tuyÕn tÝnh; kÎ linearity tÝnh chÊt tuyÕn tÝnh linearzition (sù) tuyÕn tÝnh ho¸ equivalent l. (sù) tuyÕn tÝnh ho¸ t−¬ng ®− ¬ng linearly (mét c¸ch) tuyÕn tÝnh link sù liªn kÕt, sù nèi l. of chain top. m¾t xÝch mechanical l. xib. liªn kÕt c¬ giíi linkage sù cè kÕt, sù bÖn, sù nèi;vl. sè ®Çy ®ñ c¸c ®− êng søc giao nhau; th«ng l−îng vßng linked cè kÕt, liªn kÕt liquefaction vl. sù ho¸ láng liquefy vl. ho¸ láng liquid chÊt láng rotating l. chÊt láng quay list danh s¸ch, b¶ng // lËp danh s¸ch 267 check l. mt. s¬ ®å kiÓm tra thö, b¶ng kiÓm tra litttle bÐ; ng¾n; kh«ng ®¸ng kÓ; Ýt

lituus ®−êng xo¾n èc "gi©y" (®å thÞ cña ρ 2 = a/ζ ) live sèng, tån t¹i // ho¹t; sinh thùc load t¶i träng, t¶i, träng t¶i concentrated l. t¶i träng tËp trung critical l. t¶i träng giíi h¹n dead l. träng l−îng riªng, t¶i träng kh«ng ®æi distributed l. t¶i träng ph©n bè inductive l. t¶i tù c¶m live l. ho¹t t¶i terminal l. t¶i träng ®Çu mót triangular l. t¶i träng tam gi¸c ultimate l. t¶i träng giíi h¹n uniform lateral l. t¶i träng ph©n bè ®Òu working l. t¶i träng t¸c ®éng loan kt vay Lobachevskian (thuéc) L«basepxki local ®Þa ph− ¬ng, côc bé localization sù ®Þnh xø, sù ®Þnh l. of sound vÞ sù ®Þnh xø ©m (thanh) localize ®Þnh xø, ®− a tíi mét vÞ trÝ nμ o ®ã localized ®−îc ®Þnh xø locally (mét c¸ch) ®Þa ph− ¬ng, côc bé locate ®Þnh xø, ®Þnh vÞ trÝ; ®−îc ®Æt location sù ®Þnh xø; mt. m¾t (nhí); vÞ trÝ decimal l. hμ ng sè thËp ph©n long storage l. ®é dμ i « cña mét bé nhí root l. sù t¸ch c¸c nghiÖm storage l. m¾t nhí localization sù khoanh vïng lock kho¸ locus quü tÝch; vÞ trÝ; xib. tèc ®å l. of an equation tËp hîp c¸c ®iÓm tho¶ m·n mét ph−¬ng tr×nh extraneous l. quü tÝch ngo¹i lai 268 geometric(al) l. quü tÝch (cña c¸c ®iÓm) hyperbolic l. quü tÝch hypebolic nodal l. quü tÝch ®iÓm mót root l. xib. tèc ®å nghiÖm log vËn tèc kÕ log l«ga logarthm l«gal. to the base... l«ga c¬ sè..., l. to the base e. l«ga tù nhiªn, l«ga c¬ sè e, l. to the base ten l«ga c¬ sè qo; to take a l. lÊy l«ga

common l. l«ga thËp ph©n complex l. l«ga phøc hyperbolic l. l«ga tù nhiªn inverse l. l«ga ng−îc natural l. l«ga tù nhiªn Naperian l. l«ga tù nhiªn, l«ga Nªpe seven-place l. l«ga víi b¶y ch÷ sè thËp ph©n logarithmic (thuéc) l«ga logic l«gic Aristotelian l. l«gic Arixt«t basic l. l«gic c¬ së classic l. l«gic cæ ®iÓn combinatory l. l«gic tæng hîp constructive l. l«gic kiÕn thiÕt dialectical l. l«gic biÖn chøng formal l. l«gic h×nh thøc inductive l. l«gic quy n¹p intensional l. l«gic néi hμ m intuitionistic l. l«gic trùc gi¸c chñ nghÜa many-valued l. l«gic ®a trÞ n-valued l. l«gic n-trÞ set-theoretic predicate l. l«gic thuyÕt tËp vÒ c¸c vÞ tõ symbolic l. l«gic ký hiÖu traditional l. l«gic cæ truyÒn logical (thu«ch) l«gic logician nhμ l«gic häc logicism chñ nghÜa l«gic 269 logistic l«gictic logistics log. l«gic ký hiÖu logit tk. l«git long dμ i // kÐo dμ i longer dμ i h¬n, l©u h¬n longeron c¬. xμ däc longest dμ i nhÊt longevity ®é bÒn l©u longitude kinh ®é celestial l. kinh ®é trong hÖ to¹ ®é xÝch ®¹o longitudinal däc longprimer c¬. vá (tμ u, tªn löa) long-range t¸c dông tÇm xa long-term l©u, kÐo dμ i

long-wave vl. sãng dμ i look nh×n, quan s¸t look-up t×m, tra (cøu) table l. mt. (lÖnh) t×m b¶ng loop nót; vßng // th¾t nót closed l. xib. vßng ®ãng endless l. mt. nót v« h¹n (cña b¨ng) feedback l. vßng liªn hÖ ng−îc loose tù do; kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng x¸c ®Þnh; kh«ng trï mËt lose mÊt loss sù tæn thÊt, sù mÊt m¸t, sù hao l. of information mÊt m¸t, sù hao energy l. sù mÊt n¨ng l−îng hunting l. tæn thÊt dß minimax tæn thÊt minimac refraction l. tæn thÊt khóc x¹ resistance l. tæn thÊt do c¶n; [sù, ®é] hao (do hiÖu øng) transition l. hao chuyÓn tiÕp translation l. hao tÞnh tiÕn transmission l. tæn thÊt truyÒn ®¹t lossless kh«ng tæn thÊt 270 lost tæn thÊt, hao lot mí, l«, bÌ, nhãm, khèi, mét khèi l−îng lín accepted l. l« nhËn ®− îc grand l. tk. l« lín inspection l. l« ®−a vμ o kiÓm tra lottery tk. sæ sè loudness vl. ©m l−îng, c− êng ®é low d− íi; kh«ng ®¸ng kÓ lower d−íi // h¹ xuèng lowering sù h¹ thÊp l. of index h¹ thÊp chØ sè lowest thÊp nhÊt; nhá nhÊt loxodrome hh. ®−êng tμ hμ nh conical l. ®−êng tμ hμ nh nãn spherical l. ®−êng tμ hμ nh cÇu loxodromic (thuéc). ®− êng tμ hμ nh lubrication sù b«i tr¬n; chÊt b«i tr¬n luck tr− êng hîp bab l. kh«ng may good l. may m¾n

luckless bÊt h¹nh, kh«ng may lucky may m¾n, h¹nh phóc luminance vl. tÝnh chiÕu s¸ng; ®é tr− ng luminary vl. thiªn thÓ ph¸t quang luminescence vl. sù ph¸t quang luminous vl. ph¸t s¸ng lump khèi chung // lÊy chung; thu thËp, tËp trung take in the l. lÊy chung lumped lÊy chung; tËp trung lunar vl. tr¨ng lunate h×nh tr¨ng; nöa th¸ng lune ªke ®«i; h×nh tr¨ng l. of a sphere h×nh tr¨ng cÇu circularr l. h×nh tr¨ng trßn geodesic l. h×nh tr¨ng tr¾c ®Þa spherical l. h×nh tr¨ng cÇu 271 lunisolar tv. (lÞch) ©m - d−¬ng 272

M
machine m¸y; c¬ cÊu; thiÕt bÞ; m¸y c«ng cô // sö dông m¸y accounting m. m¸y kÕ to¸n analog m. thiÕt bÞ t− ¬ng tù, thiÕt bÞ m« h×nh book-keeping m. m¸y kÕ to¸n calculating m. m¸y tÝnh, m¸y kÕ to¸n card punching m. m¸y ®ôc b×a chess playing m. m¸y ch¬i cê clerical m. m¸y ®Ó bμ n (giÊy), m¸y kÕ to¸n coin counting m. m¸y tÝnh tiÒn tù ®éng data processing m. m¸y xö lý c¸c sè liÖu determinate m. m¸y x¸c ®Þnh digital m. m¸y tÝnh ch÷ sè duplex calculating m. m¸y tÝnh hai lÇn intelligent m. m¸y th«ng minh jet m. ®éng c¬ ph¶n lùc logic(al) m. may l«gic Markovian m. may M¸ck«p parallel m. m¸y t¸c ®éng song song sampling m. nguån sè ngÉu nhiªn serial m. m¸y t¸c ®éng nèi tiÕp sound m. m¸y ®· söa ch÷a synchoronous m. m¸y ®ång bé tabulating m. m¸y lËp b¶ng

machinery m¸y (mãc); c¬ c¸u; dông cô (nãi chung) macroscopic vÜ m«, th« macrostatistics tk. thèng kª c¸c mÊu lín magnet vl. nam ch©m magnetic vl. tõ // chÊt s¾t tõ magnetics vl. thuyÕt tõ häc magnetism vl. tõ häc, hiÖn t− îng tõ, tÝnh tõ permanent m. vl. hiÖn t−îng tõ d− residual m. hiÖn t−îng tõ d− terrestrial m. vl®c. ®Þa tõ häc 273 magnetization vl. sù tõ ho¸ mμ netize tõ ho¸ magnetostriction vl. sù tõ gi¶o magnetron vl. sù t¨ng, sù phãng ®¹i isogonal m. sù phãng ®¹i ®ång d¹ng magnify t¨ng, phãng ®¹i magnistor mt. macnit¬ magnitude ®é lín; ®é dμ i, chiÒu ®o; tv. ®é lín (cña sao) m. of a vector chiÒu dμ i cña vÐct¬ geometrical m. ®é lín h×nh häc physical m.s vl. c¸c ®¹i l− îng vËt lý main chÝnh, c¬ b¶n // d©y dÉn tiÕp liÖu, ®−êng d©y t¶i mainstream dßng chÝnh, chñ l−u maintain g×n gi÷, b¶o qu¶n; söa ch÷a maintainance, maintenance sù g×n gi÷, sù b¶o qu¶n, sù söa ch÷a operating m. mt. sö dông vμ söa ch÷a rountime m. mt. sù b¶o qu¶n th«ng th− êng major lín, chÝnh, c¬ b¶n, quan träng h¬n majorant hμ m tréi majority ®¹i bé phËn, phÇn lín majorize lμ m tréi majorized ®− îc lμ m tréi make lμ m, s¶n xuÊt; hoμ n thμ nh; kü. sù ®ãng (m¹ch) malleability vl. tÝnh dÔ rÌn manage qu¶n lý, l·nh ®¹o management sù qu¶n lý, sù l·nh ®¹o manifold ®a d¹ng; nhiÒu h×nh vÎ, nhiÒu lo¹i; hh. ®a t¹p m. of class Cn ®a t¹p líp Cn algebraic m. ®a t¹p ®¹i sè almost complex m. ®a t¹p hÇu phøc analytic m. ®a t¹p gi¶i thÝch

closed m. ®a t¹p ®ãng combinatorial m. ®a t¹p tæ hîp complex m. ®a t¹p phøc composite m. ®a t¹p ®a hîp 274 covering m. ®a t¹p phñ differentiable m. ®a t¹p kh¶ vi doubly covering m. ®a t¹p phñ kÐp elementary m. ®a t¹p s¬ cÊp largest covering m. ®a t¹p phñ phæ dông linear m. ®a t¹p tuyÕn tÝnh non-orientable m. ®a t¹p kh«ng ®Þnh h−íng one-side m. ®a t¹p mét phÝa oriantable m. ®a t¹p ®Þnh h−íng ®− îc
projectively equivalent linear m.s c¸c ®a t¹p tuyÕn tÝnh t− ¬ng ®− ¬ng x¹ ¶nh

pseudocomplex m. ®a t¹p gi¶ phøc smooth m. ®a t¹p tr¬n topological m. ®a t¹p t«p« two-sided m. ®a t¹p hai phÝa unlimited covering m. ®a t¹p phñ v« h¹n manipulate ®iÒu khiÓn, vËn ®éng; thao t¸c manipulator mt. c¸i kho¸ b»ng tay; c¸i manip man-made nh©n t¹o manner ph−¬ng ph¸p, h×nh ¶nh, t¸c ®éng mantissa phËn ®Þnh trÞ manual b»ng tay manufactures sù s¶n xuÊt; sù gia c«ng; sù xö lý // s¶n xuÊt; gia c«ng manufactures s¶n phÈm, vËt chÕ t¹o many nhiÒu as m. as còng nhiÒu nh− ; no so m. as kh«ng nhiÒu b»ng; the m. ®¹i bé phËn many-stage nhiÒu b−íc, nhiÒu giai ®o¹n many-valued ®a trÞ map x¹ ¶nh; b¶n ®å; b¶n ph− ¬ng ¸n m. into ¸nh x¹ vμ o; m. onto ¸nh x¹ lªn a m. of the set A into B ¸nh x¹ cña tËp hîp A vμ o B canonical m. ¸nh x¹ chÝnh t¾c classifying m. ¸nh x¹ phana lo¹i conformal m. ¸nh x¹ b¶o gi¸c constant m. ¸nh x¹ kh«ng ®æi contiguous m. ¸nh x¹ tiÕp lªn continuous m. ¸nh x¹ liªn tôc 275 contous m. ph− ¬gn ¸n c¸c ®−êng n»m ngang

equivariant m. ¸nh x¹ ®¼ng biÕn evaluation m. ¸nh x¹ ®Þnh gi¸ excission m. ¸nh x¹ c¾t fibre m. ¸nh x¹ ph©n thí, ¸nh x¹ c¸c kh«ng gian ph©n thí geographic(al) m. b¶n ®å ®Þa lý identification m. ¸nh x¹ ®ång nhÊt ho¸ inclusion m. phÐp nhóng ch×m, ¸nh x¹ nhóng ch×m inessentical m. ¸nh x¹ kh«ng cèt yÕu interior m. ¸nh x¹ trong involutory m. ¸nh x¹ ®èi hîp light m. ¸nh x¹ chuÈn gi¸n ®o¹n (kh¾p n¬i cã c¸c ®iÓm gi¸n ®o¹n) lowering m. anh x¹ h¹ thÊp regular m. ¸nh x¹ chÝnh quy shrinking m. ¸nh x¹ co rót simplicial m. ¸nh x¹ ®¬n h×nh tensor m. ¸nh x¹ tenx¬ mapped ®−îc ¸nh x¹ mapping ¸nh x¹ m. into ¸nh x¹ vμ o; m. onto ¸nh x¹ lªn m. of a set into another ¸nh x¹ mét tËp hîp nμ y vμ o mét tËp hîp kh¸c m. of a set onto another ¸nh x¹ mét tËp hîp nμ y lªn mét tËp hîp kh¸c affine m. ¸nh x¹ afin analytic m. ¸nh x¹ gi¶i tÝch bicontinuous m. ¸nh x¹ song liªn tôc chain m. ¸nh x¹ d©y chuyÒn closed m. ¸nh x¹ ®ãng conformal l. ¸nh x¹ b¶o gi¸c diferentiable m. ¸nh x¹ kh¶ vi epimorphic m. ¸nh x¹ toμ n h×nh equiareal m. ¸nh x¹ b¶o toμ n diÖn tÝch homomorphous m. ¸nh x¹ ®ång cÊu homotopic cjain m. ¸nh x¹ d©y chuyÒn ®ång lu©n identity m. ¸nh x¹ ®ång nhÊt interior m. gt. ¸nh x¹ trong inverse m. ¸nh x¹ ng− îc 276 isometric m. ¸nh x¹ ®¼ng cùc isotonic m. ®s. ¸nh x¹ b¶o toμ n thø tù light m. top. ¸nh x¹ thuÇn gi¸n ®o¹n linear m. ¸nh x¹ tuyÕn tÝnh meromorphic m. ®s. ¸nh x¹ ph©n h×nh monomorphic m. ®s. ¸nh x¹ ®¬n cÊu monotone m. gt. ¸nh x¹ ®¬n ®iÖu

non-alternating m. ¸nh x¹ kh«ng thay phiªn norm-preserving m. gt. ¸nh x¹ b¶o toμ n chuÈn one-to-one m. ¸nh x¹ [mét - mét, hai chiÒu] open m. gt. ¸nh x¹ më perturbation m. gt. ¸nh x¹ lÖch preclosed m. ¸nh x¹ tiÒn ®ãng pseudoconformal m. ¸nh x¹ gi¶ bao gi¸c quasi-conformal m. ¸nh x¹ tùa b¶o gi¸c quasi-open m. top. ¸nh x¹ tùa më rational m. hh®s. ¸nh x¹ h÷u tû sense-preserving m. gt. ¸nh x¹ b¶o toμ n chiÒu slit m. ¸nh x¹ lªn miÒn cã l¸t c¾t trong starlike gt. ¸nh x¹ h×nh sao symplectic m. ¸nh x¹ ximplectic ¸nh x¹ ®èi ngÉu topological m. ¸nh x¹ t« p« univalent m. ¸nh x¹ ®¬n diÖp margin bê, biªn, giíi h¹n, cËn; l− îng d÷ tr÷ m. of safety hÖ sè an toμ n marginal biªn duyªn mark ký hiÖu, dÊu hiÖu, vÕt; møc; cËn; giíi h¹n // ghi dÊu hiÖu class m. ®iÓm gi÷a kho¶ng nhãm dot m. dÊu hiÖu ph©n biÖt reference m. mt. dÊu hiÖu kiÓm tra; dÊu hiÖu c¬ së quotation m.s dÊu ngoÆc kÐp (" ") timing m. dÊu hiÖu thêi gian marker m¸y chØ; ng−êi ®Õm marking ®¸nh dÊu Markovian (thuéc) M¸ck«p 277 martingale xs. mactinhgan trch. t¨ng ®«i tiÒn cuéc Marxian Macxit mask mÆt l¹; vËt che // che ®Ëy; ®eo mÆt n¹ masking che giÊu adjustable m. vËt che ®−îc ®iÒu chØnh mass khèi l− îng, khèi l−îng lín acoustic m. ©m l−îng apparent m. c¬. khèi l− îng bÒ ngoμ i equivalent m. khèi l−îng t−¬ng ®− ¬ng mechanical m. khèi l−îng x¸c suÊt reduced m. c¬. khèi l− îng rót gän rest m. vl. khèi l− îng tÜnh wave m. khèi l−îng tÜnh

master chÝnh, c¬ b¶n // qu¶n lý; l·nh ®¹o, ®iÒu khiÓn match trch. ®èi thñ ngang søc; cuéc ®Êu // thö søc, ®Êu matched ngang nhau, t−¬ng øng; phï hîp material vËt chÊt; vËt liÖu chÊt materialism log. chñ nghÜa duy vËt dialectical m. chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng historical m. chñ nghÜa duy vËt lÞch sö materialistic log. (thuéc) chñ nghÜa duy vËt materialization vËt chÊt ho¸ mathematical (thuéc) to¸n mathematician nhμ to¸n häc mathematics to¸n häc abstract m. to¸n häc trõu t−îng, to¸n häcthuÇn tuý applied m. to¸n häc øng dông constructive m. to¸n häc kiÕn thiÕt elementary m. to¸n häc s¬ cÊp pure m. to¸n häc thuÇn tuý matrix ma trËn; l−íi; b¶ng adjoint m. ma trËn liªn hîp atjugate m. ma trËn phô hîp admittance m. ma trËn dÉn n¹p alternate m. ®s. ma trËn thay phiªn 278 associate m. ma trËn liªn hîp Heemit associated m. ma trËn liªn ®íi augmented m. ma trËn bæ sung best conditioned m. ma trËn tãi −u cã ®iÒu kiÖn, ma trËn cã ®iÒu kiÖn tèt nhÊt canoical m. ma trËn chÝnh t¾c chain m. ma trËn xÝch circulant m. ma trËn giao ho¸n companion m. ma trËn b¹n complete correlation m. ma trËn t− ¬ng quan composite m. ®s. ma trËn thμ nh phÇn, ma trËn (phøc) hîp compound m.s ®s. ma trËn ®a hîp conformable m. (ces) ma trËn nh©n ®− îc víi nhau conjugate m. (ces) ma trËn liªn hîp constant m. b»ng ma trËn cyclic m. ma trËn xi lic decomposable m. ma trËn khai triÓn ®− îc diagonal m. ma trËn ®− êng chÐo equivalent m. (ces) ma trËn t−¬ng ®−¬ng

factor m. tk. ma trËn c¸c hÖ sè nh©n tè ferroelectric memory m. ma trË nhí s¾t ®iÖn gain m. ma trËn tiÒn ®− îc cuéc group m. ma trËn nhãm Hermitian m. ma trËn Hecmit idempotent m. (ces) ma trËn luü ®¼ng idempotent m. ma trËn ®¬n vÞ ill-conditionned m. ma trËn ®iÒu kiÖn xÊu improper orthogonal m. ma trËn trùc giao b×nh th−êng incidence m. ma trËn liªn thuéc information m. ma trËn th«ng tin inverse m. ®s. ma trËn nghÞch ®¶o invertible m. ma trËn kh¶ nghÞch involutory m. (ces) ma trËn ®èi hîp minor definite m. ma trËn x¸c ®Þnh qua c¸c ®Þnh thøc con monomial m. ma trËn ®¬n thøc 279 nilpotent m. ma trËn luü linh non-recurrent circulant m. ®s. ma trËn lu©n hoμ n kh«ng lÆp l¹i non-singular m. ®s. ma trËn kh«ng suy biÕn normal m. ma trËn chuÈn t¾c orthogonal m. ma trËn trùc giao parastrophic m. ®s. ma trËn cÊu tróc partitioned m. (ces) ma trËn ph©n phèi payoff m. ma trËn tiÒn tr¶ permutation m. ®s. ma trËn ho¸n vÞ positive m. ma trËn d− ¬ng positively definite m. ®s. ma trËn x¸c ®Þnh d− ¬ng quasi-inverse m. ma trËn tùa nghÞch ®¶o reciprocal m. ma trËn nghÞch ®¶o rectangular m. ma trËn ch÷ nhËt regret m. ma trËn tæn thÊt resistor m. l− íi c¶n, l− íi kh¸ng scalar m. ma trËn ®−êng chÐo similar m.(ces) ®s. c¸c ma trËn ®ång d¹ng singular m. ma trËn suy biÕn skew-symmetric m. ma trËn ph¶n ®èi xøng square m. ma trËn vu«ng stochastic m. ®s. ma trËn ngÉu nhiªn symmetric(al) m. ®s. ma trËn ®èi xøng transposed m. ma trËn chuyÓn vÞ triangular m. ®s. ma trËn tam gi¸c

unimodular m. ma trËn ®¬n m«®ula unitary m. ®s. ma trËn unita unit m. ma trËn ®¬n vÞ U-symmetric m. (ces) ma trËn U- ®èi xøng variation diminishing m. ®s. ma trËn gi¶m lao ®éng variation limiting m. ®s. ma trËn giíi h¹n dao ®éng zero m. ma trËn kh«ng matrixer mt. s¬ ®å ma trËn matter vl. vËt chÊt; chÊt; thùc chÊt; néi dung as a m. of fact thùc tÕ, thùc vËy, thùc chÊt lμ 280 mature kt. tr¶ tiÒn (cho phiÕu nhËn tiÒn) maturite kt. thêi gian tr¶ (theo phiÕu nhËn tiÒn) maverick tk. lo¹i bá kh«ng ®¹i diÖn cho tËp hîp tæng qu¸t maximal cùc ®¹i maximin trch. maximin maximize lμ m cùc ®¹i maximum cùc ®¹i, gi¸ trÞ lín nhÊt absolute m. cùc ®¹i tuyÖt ®èi, cùc ®¹i hoμ n toμ n improper m. cùc ®¹i kh«ng ch©n chÝnh relative m. cùc ®¹i t−¬ng ®èi strong m. cùc ®¹i m¹nh true m. cùc ®¹i ch©n thùc, cùc ®¹i cèt yÕu vrai m., v. max cùc ®¹i thùc maze ®−êng nèi, mª lé mean trung b×nh // gi¸ trÞ trugn b×nh; ph− ¬ng tiÖn; ph−¬ng ph¸p by all m.s b»ng mäi c¸ch; by any m.s b»ng bÊt kú c¸ch nμ o; by m.s of gi¸n tiÕp, b»ng ph−¬ng ph¸p; by no m.s kh«ng cã c¸ch nμ o; in the m. ë (møc) trung b×nh m. of a function gt. gi¸ trÞ trung b×nh cña hμ m m. of observation trung b×nh quan tr¾c arithmetic m. trung b×nh céng assumed m. trung b×nh gi¶ ®Þnh asymptotic(al) m. trung b×nh tiÖm cËn class m. sè trung b×nh trong líp combinatorial power m. tk. trung b×nh luü thõa tæ hîp controlling m. ph−¬gn tiÖn [®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh] engaging m.s mt. ph−¬ng tiÖn cho ch¹y geometric m. trung b×nh nh©n harmonic m. trung b×nh ®iÒu hoμ measuring m.s mt. ph−¬ng tiÖn ®o l−êng modified m. trung b×nh c¶i biªn

population m. kú väng lý thuyÕt power m. tk. trung b×nh luü thõa pulse generating m. mt. thiÕt bÞ m¸y ph¸t xung quadratic m. tk. b×nh ph−¬ng trung b×nh 281 sample m. trung b×nh mÉu true m. trung b×nh ch©n thùc universe m. kú väng lý thuyÕt; gi¸ trÞ trung b×nh cña tËp hîp tæng qu¸t, trung b×nh tæng qu¸t unweighted m. kt. trung b×nh kh«ng cã träng l−îng weight m.s trung b×nh cã träng l− îng meander uèn l¹i, gÊp l¹i, cong l¹i // chç cong, chç l− în meaning ý nghÜa; ü nghÜa geometric(al) m. ý nghÜa h×nh häc meaningless v« nghÜa measurability tÝnh ®o ®−îc measure ®é ®o, sè ®o; ®é; ®¬n vÞ ®o; tiªu chuÈn m. of angle ®é ®o gãc m. of concentration kt. ®é tËp trumg m. of curvature ®é cong m. of dispersion tk. ®é ph©n t¸n m. of kurtosis tk. ®é nhän m. of length ®é dμ i m. of location tk. ®é ®o vÞ trÝ m. of a point set ®é ®o cña mét tËp hîp ®iÓm m. of sensitivity ®é nh¹y m. of skewness tk. ®é lÖch additive m. gt. ®é ®o céng tÝnh angular m. hh. ®é ®o gãc complete m. ®é ®o ®Çy ®ñ cubic m. ®o thÓ tÝch dry m. phÐp ®o vËt kh« exterior m. ®é ®o ngoμ i harmonic m. gt. ®é ®o ®iÒu hoμ hyperbolic m. gt. ®é ®o hypeb«n interior m. ®é ®o trong land m. phÐp ®o diÖn tÝch liquid m. phÐp ®o chÊt láng outer m. gt. ®é ®o ngoμ i probability m. ®é ®o x¸c suÊt 282 regular m. ®é ®o chÝnh quy

sexagesimal m. of angles hÖ ®o gãc (®é-phót-gi©y) signed m. ®é ®o suy réng; ®é ®o cã dÊu square m. hh. diÖn tÝch surveyor's m. phÐp ®o ®Êt wood m. phÐp ®o (vËt liÖu) rõng measured ®− îc ®o measurement phÐp ®o, chiÒu ®o, hÖ thèng ®o actual m. phÐp ®o theo kÝch th−íc tù nhiªn direct m. phÐp ®o trùc tiÕp discharge m. phÐp ®o phãng l−îng hydrographic m. phÐp ®o ®¹c thuû v¨n instantaneous m. mt. phÐp ®o tøc thêi precision m. mt. phÐp ®o chÝnh x¸c projective m. phÐp ®o x¹ ¶nh remote m. ®o l− êng tõ xa time average m. sè trung b×nh theo thêi gian ®o, sè ®o trung b×nh theo thêi gian measurer kü. dông cô ®o, ng−êi ®o mechanical (thuéc) cã häc, m¸y mãc mechanic c¬ häc m. of fluids c¬ häc chÊt láng analytical m. cã häc gi¶i tÝch Newtonal m. c¬ häc cæ ®iÓn, c¬ häc Niut¬n quantum m. c¬ häc l−îng tö statistic m. c¬ häc thèng kª theoretical m. c¬ häc lý thuyÕt machanism c¬ cÊu; thiÕt bÞ m¸y mãc; thiÕt bÞ hμ m actuating m. c¬ cÊu dÉn ®éng, c¬ cÊu thõa hμ nh chance m. c¬ cÊu chän ngÉu nhiªn clutch m. c¬ cÊu mãc computer m., cuonting m. bé tÝnh to¸n coupling m. c¬ cÊu ghÐp delent m. [chèt, c¸i] ®Þnh, vÞ, cè ®Þnh feed m. c¬ cÊu tiÕp liÖu 283 pen-driving m. bé phËn dÉn ®éng b»ng bót printing m. thiÕt bÞ in quick-release m. c¬ cÊu ng¾t nhanh sine-cosine m. mt. c¬ cÊu sin-cos tape m. c¬ cÊu b¨ng truyÒn teleological m. xib. c¬ cÊu cã d¸ng h−íng môc tiªu medial trung t©m

median hh. trung tuyÕn; tk. me®ian; trung b×nh; trung t©m m. of a trapezoid ®−êng trung b×nh cña h×nh thang m. of a truangle trung tuyÕn cña tam gi¸c mediate gi¸n tiÕp, cã c¸ch qu·ng; trung gian medium m«i tr−êng; vËt liÖu; chÊt; ph− ¬ng tiÖn; ph− ¬ng ph¸p elastic m. vl. m«i tr− êng ®μ n håi isotropic m. vl. m«i tr− êng ®¼ng h− íng magnetic m. vl. m«i tr− êng tõ, chÊt tõ uotput m. mt. ph−¬ng tiÖn rót c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu recording m. mt. c¸i mang tin, bé phËn mang tin storage m. mt. ph− ¬ng tiÖn nhí, c¸i mang tin nhí stratifed m. vl. m«i tr−êng ph©n líp meet giao // giao nhau, gÆp; øng; tho¶ m·n (yªu cÇu) melt vl. nãng ch¶y member vÕ; phÇn tö; bé phËn; chi tiÕt; kh©u contronlled m. ®èi t−îng ®iÒu khiÓn left m., first m. vÕ tr¸i, vÕ thø nhÊt right m., second m. vÕ ph¶i, vÕ thø hai membership [sù, tÝnh] thuéc vÒ (tËp hîp) membrane vl. mμ ng memorance mμ ng oscillating m. mμ ng dao ®éng memory sù nhí; bé nhí; bé tÝch tin acoustic m. bé nhí ©m computer m. bé nhí cña m¸y tÝnh drum m. bé nhí trªn trèng tõ tÝnh dynamic(al) m. bé nhí ®éng electrostatic m. bé nhí tÜnh ®iÖn 284 external m. bé nhí ngoμ i ferrite m. bé nhí ferit high speed m. bé nhí t¸c dông nhanh honeycomb m. bé nhí h×nh tæ ong intermediate m. bé nhí trung gian internal m. bé nhí trong long-time m. bé nhí l©u magnetic m. bé nhí (cã c¸c yÕu tè) tõ magnetic core m. bé nhí lâi tõ permanent m. bé nhí th− êng xuyªn random access m. bé nhí cã thø tù tuú ý cña mÉu rapid access m. bé nhí cã thêi gian chän ng¾n, bé nhí cã t¸c dông nhanh

volatite m. bé nhí trong thêi gian ng¾n meniscus hh. mÆt khum; thÊu kÝnh lâm-låi mensurate ®o l− êng mental (thuéc) tÝnh thÇn, t©m lý, trÝ tuÖ mention nãi ®Õn; nhí mercantile kt. hμ ng ho¸; th− ¬ng m¹i // mua merchant kt. nhμ bu«n merge hîp vμ o, lÉn vμ o merger kt. sù hîp l¹i, sù lÉn vμ o meridian kinh tuyÕn; vl®c. chÝnh ngä fist m. tv. kinh tuyÕn ®Çu prime m. tv. kinh tuyÕn [gèc, chÝnh] meridional (thuéc) ph− ¬ng nam merit chÊt l−îng; tÝnh n¨ng; − u ®iÓm signal-to-noise m. vl. nh©n tè ån meromorphic ph©n h×nh meromorphism ®s. phÐp nh©n h×nh mesh tÕ bμ o; m¾t (l− íi); top. ®é nhá m. of a triangulation ®é nhá cña phÐp tam gi¸c ph©n period m. c.s l− íi chu kú mesokurtic tk. cã ®é nhän chuÈn message th«ng tin 285 binary m. th«ng tin nhÞ nguyªn coded m. tin ®· m· ho¸ equally informative m.s th«ng tin cã tin tøc nh− nhau metabelian mªta Aben metacnetre t©n nghiªng metacomplete ®s. mªta xilic metacyclic ®s. mªta ®iÒu hoμ metal vl. kim lo¹i metalanguage log. mªta ng«n ng÷ metallic vl. (thuéc) kim lo¹i metalogic log. mªta l«gic metamathematical log. (thuéc) mªta to¸n metamathematics log. mªta to¸n häc metameter tk. ®é ®o ®− îc biÕn ®æi (khi phÐp biÕn ®æi kh«ng phô thuéc vμ o c¸c tham sè) dose m. kt. liÒu l−îng ®· biÕn ®æi metasystem log. mªta hÖ thèng metatheory log. mªta lý thuyÕt meteor tv. sao b¨ng

meteorite tv. thiªn th¹ch meteorology vl®c. khÝ t−îng häc meter mt. dông cô ®o, m¸y ®o; mÐt check m. dông cô kiÓm tra count rate m. m¸y ®o tèc ®é tÝnh recording m. dông cô tù ghi, dông cô ghi water m. m¸y ®o l− îng n− íc, thuû l−îng kÕ method ph−¬ng ph¸p m. of approximation ph−¬ng ph¸p [gÇn ®óng, xÊp xØ] m. of average ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n m. of balayage ph− ¬ng ph¸p quyÐt m. of calculation ph−¬ng ph¸p tÝnh m. of comparison ph− ¬ng ph¸p so s¸nh m. of concomitant variation ph− ¬ng phÐp biÕn thiªn ®ång thêi m. of conjugate grradients ph−¬ng ph¸p gra®ien liªn hîp m. of difference ph−¬ng ph¸p sai ph©n 286 m. of dimensions ph− ¬ng ph¸p thø nguyªn m. of elimination ph−¬ng ph¸p khö Èn sè m. of equal coefficients ph− ¬ng ph¸p hÖ sè b»ng nhau m. of exhaustion ph−¬ng ph¸p vÐt kiÖt m. of false position ph−¬ng ph¸p ®Æt sai m. of fictitious loads ph− ¬ng ph¸p t¶i l−îng ¶o m. of finite difference ph− ¬ng ph¸p sai ph©n h÷u h¹n m. of images vl. ph−¬ng ph¸p ¶nh, ph−¬ng ph¸p t¹o ¶nh m. of induction ph− ¬ng ph¸p quy n¹p m. of iteration ph−¬ng ph¸p lÆp m. of least squares tk. ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊt m. of moments ph− ¬ng ph¸p m«men m. of moment distribution ph−¬ng ph¸p ph©n phèi m«men m. of multipliers gt. ph−¬ng ph¸p nh©n tö m. of penultimate remainder ph−¬ng ph¸p sè d− gi¸p chãt m. of projection ph−¬ng ph¸p chiÕu m. of quadrature ph−¬ng ph¸p cÇu ph−¬ng m. of residue ph−¬ng ph¸p thÆng d− m. of section ph−¬ng ph¸p tiÕt diÖn m. of selected points ph− ¬ng ph¸p c¸c ®iÓm chän m. of solving equation ph−¬ng ph¸p gi¶i ph− ¬ng tr×nh m. of steepest descent ph−¬ng ph¸p ®é ®éc nhÊt m. of successive approximations ph− ¬ng ph¸p xÊp xØ liªn tiÕp m. of superposition ph−¬ng ph¸p chång chÊt m. of trial ph−¬ng ph¸p thö

m. of undetermined coefficients ph−¬ng ph¸p hÖ sè bÊt ®Þnh adjoint m. gt. ph−¬ng ph¸p c¸c ph− ¬ng tr×nh liªn hîp alternating m. ph−¬ng ph¸p thay phiªn alternating direction m. gt. ph−¬ng ph¸p h−íng thay phiªn analytic m. ph−¬ng ph¸p gi¶i tÝch axiomatic(al) m. ph−¬ng ph¸p tiªn ®Ò centroid m. ph− ¬ng ph¸p pháng t©m cyclic m. ph− ¬ng ph¸p tuÇn hoμ n deductive m. ph−¬ng ph¸p suy diÔn delta m. gt. ph−¬ng ph¸p ®enta 287 diagonal m. log. ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐo differential m. ph−¬ng ph¸p vi ph©n dilatation m. ph−¬ng ph¸p gi·n në dual simplex m. ph−¬ng ph¸p ®¬n h×nh ®èi ngÉu energy m. ph−¬ng ph¸p n¨ng l− îng finitary m. log. ph− ¬ng ph¸p h÷u h¹n fractional exponent m. ph−¬ng ph¸p sai sè mò ph©n genetic(al) m. log. ph− ¬ng ph¸p di truyÒn gradient m. ph− ¬ng ph¸p gradien graphic(al) m. ph−¬ng ph¸p ®å thÞ hypothetico deductive m. log. ph−¬ng ph¸p suy diÔn gi¶ ®Þnh infinitesimal m. ph−¬ng ph¸p vi ph©n isocline m. ph−¬ng ph¸p nghiªng ®Òu iteration m., iterative m. ph− ¬ng ph¸p lÆp least-squares m. tk. ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng bÐ nhÊt maximum likelihood m. ph−¬ng ph¸p hîp lý nhÊt Monte-Carlo m. ph− ¬ng ph¸p M«nte-cacl« moving-average m. ph−¬ng ph¸p trung b×nh tr− ît net m. ph−¬ng ph¸p l− íi non-constructive m. log. ph− ¬ng ph¸p kh«ng kiÕn thiÕt numerical m. ph−¬ng ph¸p tÝnh b»ng sè, ph− ¬ng ph¸p sè trÞ operational m., operator m. ph− ¬ng ph¸p to¸n tö over-relaxtion m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d− [trªn qu¸ h¹n] perturbation m. ph−¬ng ph¸p nhiÔu lo¹n photo-elastic m. ph−¬ng ph¸p quang ®μ n postilational m. ph−¬ng ph¸p [®Þnh ®Ò, tiªn ®Ò] projective m. ph−¬ng ph¸p x¹ ¶nh relaxation m. ph−¬ng ph¸p gi¶m d− representative m. of sampling ph− ¬ng ph¸p lÊy mÉu ®¹i diÖn saddle-point m. gt. ph−¬ng ph¸p ®iÓm yªn ngùa secant m. ph−¬gn ph¸p c¸t tuyÕn

semantic m. ph−¬ng ph¸p ng÷ nghÜa shock m. ph−¬ng ph¸p kÝch ®éng stational phase m. ph−¬ng ph¸p pha dõng statistic m. ph− ¬ng ph¸p thèng kª 288 straight line approximation ph− ¬ng ph¸p xÊp xØ tuyÕn tÝnh strain-energy m. ph−¬ng ph¸p øng suÊt n¨ng l− îng successive over-relaxation m. ph− ¬ng ph¸p gi¶m d− qu¸ h¹n liªn tiÕp sweeping-out m. gt. ph−¬ng ph¸p quÐt ra symbolic(al) m. ph−¬ng ph¸p ký hiÖu synthetic m. ph−¬ng ph¸p tæng hîp target m. ph− ¬ng ph¸p thö trial- and-error m. ph− ¬ng ph¸p thö - vμ - sai truncation m. ph−¬ng ph¸p chÆt côt up-and-down m. ph−¬ng ph¸p "lªn - xuèng" variational m. ph−¬ng ph¸p biÕn ph©n vectow m. ph−¬ng ph¸p vect¬ wave perturbation m. ph− ¬ng ph¸p nhiÔu lo¹n sãng methodic(al) cã hÖ thèng; cã ph− ¬ng ph¸p methodize log. ®−a vμ o hÖ thèng methodological log. (thuéc) ph− ¬ng ph¸p luËn metric mª tric m. of a space mªtric cña mét kh«ng gian areal m. mªtric diÖn tÝch equiareal m. mªtric siªu diÖn tÝch intrinsic m. hh. mªtric néi t¹i polar m. mªtric cùc spherical m. gt. mªtric cÇu spherically symmetrical m. hh. mªtric ®èi xøng cÇu metrics mªtric häc metrizability tÝnh mªtric ho¸ ®−îc metrizable mªtric ho¸ ®−îc metrization phÐp mªtric ho¸ metrize mªtric ho¸ micrometer kü. th− íc ®o vi microphone vl. (c¸i) micr« microprogramming mt. vi ch−¬ng tr×nh ho¸ microrelay mt. r¬le cùc nhá microsope vl. kÝnh hiÓn vi microseism vl®c. vi chÊn 289 microstatistics tk. thèng kª c¸c mÉu nhá

mid-coefficient hÖ sè ë gi÷a (mét c«ng thøc) middle gi÷a // ®Ó ë gi÷a midget rÊt nhá midline ®−êng trung b×nh m. of a trapezoid trung b×nh tuyÕn cña mét h×nh thang midperpendicular trung trùc midpoint trung ®iÓm m. of a line segment trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng m. of a simplex top. t©m mét ®¬n h×nh midrange tk. nöa tæng c¸c biªn trÞ midsequent log. hÖ qu¶ trung gian mid-value gi¸ trÞ trung b×nh
mil 1/6400 gãc 3600 hoÆc 0,056250; 1/1000 ra®ian; mét ngh×n; mét phÇn ngh×n

mile dÆm geographical m. dÆm ®Þa lý nautical m. h¶i lý milliard ngh×n triÖu (10 9) million mét triÖu (106) mimic t−¬ng tù mind quan t©m // tinh thÇn miniature cì thu nhá minimal cùc tiÓu strong relative m. cùc tiÓu t− ¬ng ®èi m¹nh minimax minimac minimization sù cùc tiÓu ho¸ minimize cùc tiÓu ho¸ minimum cùc tiÓu improper m. cùc tiÓu kh«ng ch©n chÝnh weak relative m. cùc tiÓu t−¬ng ®èi yÕu Minkowskian (thuéc) Mink«pxki minor ®s. ®Þnh thøc con // nhá, bÐ complementary m. ®Þnh thøc con bï principal m. ®Þnh thøc con chÝnh sigbed m. phÇn bï ®¹i sè 290 symmetrical m. ®Þnh thøc con ®èi xøng unsymmetrical m. ®Þnh thøc con kh«ng ®èi xøng minorant hμ m non minuend sè bÞ trõ minus dÊu trõ; ®¹i l− îng ©m / ©m minute phót // nhá, kh«ng ®¸ng kÓ miscalculation mt. tÝnh sai

miscellaneous hçn hîp; nhiÒu vÎ, ®a d¹ng miscount mt. tÝnh sai mismatch xib. sù kh«ng phï hîp misoperation mt. sù lμ m viÖc kh«ng ®óng (cña m¸y) mistakes hiÓu lÇm, sai lÉm // khuyÕt ®iÓm; sù hiÓu lÇm mix trén mixed hçn t¹p mixer mt. tÇng trén, bé trén, m¸y trén mixture sù hçn hîp m. of distribution hçn hîp c¸c ph©n phèi m. of populations tk. hçn hîp hä mnemonic dÔ nhí mnemonics quy t¾c dÔ nhí; tÝnh dÔ nhí mob top. nöa nhãm, Hau®op mobile di ®éng, l−u ®éng mobility tÝnh di ®éng, tÝnh l−u ®éng free m. di ®éng tù do, ®é ®éng tù do, ®é ®éng toμ n phÇn modal log. (thuéc) mèt, m« th¸i modality log. mèt, tÝnh m« th¸i mode ph− ¬ng thøc, ph−¬ng ph¸p; h×nh thøc m. of motion ph−¬ng thøc chuyÓn ®éng m. of operation ph− ¬ng ph¸p lμ m viÖc m. of oscillation d¹n dao ®éng m. of vibration d¹ng chÊn ®éng floating control m. ph− ¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®éng high-frequency m. xib. chÕ ®é cao tÇn normal m. dao ®éng riªng transverse m. of vibration d¹ng chÊn ®éng ngang 291 model m« h×nh; h×nh mÉu m. of calculation s¬ ®å tÝnh m. of economy m« h×nh kinh tÕ deformable m. m« h×nh biÕn d¹ng ®−îc experomental m. mt. mÉu thÝ nghiÖm geometric(al) m. mt. m« h×nh h×nh häc iconic m. m« h×nh lÆp l¹i ®óng ®èi t− îng pilot m. m« h×nh thÝ nghiÖm production m. kt. m« h×nh s¶n xuÊt table m. mt. m« h×nh ®Ó bμ n urn m. tk. m« h×nh b×nh moderation sù lμ m chËn [sù, ®é] gi¶m tèc m. of neutrons sù lμ m chËm n¬tron

modern míi, hiÖn ®¹i modification sù ®æi d¹ng, sù (thay) ®æi, sù ®iÒu chØnh m. of orders mt. ®æi lÖnh address m. mt. ®æi ®Þa chØ modify ®æi (d¹ng); ®iÒu chØnh modular m«®ula; (thuéc) m«®un modulateb vl.biÕn ®iÖu modulated vl.bÞ biÕn ®iÖu modulation vl. sù biÕn ®iÖu amplitude frequency m. sù ®iÒu chØnh biªn -tÇn; sù biÕn ®iÖu biªn- tÇn cross m. sù biÕn ®iÖu chÐo nhau frequency m. sù biÕn ®iÖu tÇn sè phase m. xib.sù biÕn ®iÖu pha on-off m. sù thao t¸c pulse m. sù biÕn ®iÖu xung pulse-position m. sù biÕn ®iÖu pha xung pulse-width m. sù biÕn ®iÖu xung réng spurious m. sù biÕn ®iÖu parazit time m. sù biÕn ®iªô theo thêi gian, sù biÕn ®iÖu t¹m thêi modulatorb vl. m¸y biÕn ®iÖu module ®s. m«®un m. with differentiation m«®un vi ph©n, m«®un cã phÐp lÊy vi ph©n algebra m. m«®un ®¹i sè complementary m. m«®un bï crossed m. m«®un chÐo 292 derived m. m«®un dÉn suÊt difference m. m«®un sai ph©n differential m. m«®un vi ph©n dual m. m«®un ®èi ngÉu factor m. m«®un th−¬ng flat m. m«®un ph¼ng free m. m«®un tù do hypercohomology m. m«®un siªu ®èi ®ång ®iÒu hyperhomology m. m«®un siªu ®ång ®Òu injective m. m«®un néi x¹ n-graded m. m«®un n-ph©n bËc polynomial m. m«®un trªn vμ nh ®a thøc projective m. m«®un x¹ ¶nh quotient m. m«®un th− ¬ng representative m. m«®un ®¹i diÖn right m. m«®un ph¶i

ring m. m«®un trªn vμ nh strictly cyclic m. m«®un xilic ngÆt weakly injective m. m«®un néi x¹ weakly projective m. m«®un x¹ ¶nh yÕu modulo (theo) m«®un, m«®ul« congruous m. A so s¸nh ®−îc m«®ul« A, ®ång d− m«®ul« A modulus m«®un, gi¸ trÞ tuyÖt ®èi m. of a complex number gt. m«®un cña sè phøc m. of compression m«®un nÐn m. of a congruence m«®un cña ®ång d− thøc m. of continuity gt. m«®un liªn tôc m. of an elliptic integral gt. m«®un cña tÝch ph©n eliptic m. of logarithm m«®un cña l«ga m. of natural logarithms m«®un cña l«ga tù nhiªn m. of periodicity m«®un tuÇn hoμ n m. of precision tk. m«®un chÝnh x¸c m. of regularity m«®un chÝnh quy m. of resilience m«®un ®μ n håi m. of rigidity c¬. m«®un [tr− ît, c¾t] 293 bulk m. m«®un mí elastic m. c¬. m«®un ®μ n håi mean square m. m«®un b×nh ph−¬ng trung b×nh reduced m. m«®un rót gän reduced m. of elasticity m«®un ®μ n håi rót gän section m. c¬. m«®un chèng uèn cña mét mÆt c¾t shear m. m«®un [c¾t tr− ît] molar (thuéc) phÇn tö gam mole vl. ph©n tö gam, m«n molecular vl. (thuéc) ph©n tö molecule ph©n tö moment m«men; thêi ®iÓm; quan träng m. of a family of curves m«men cña mét hä ®−êng cong m. of a force m«men cña mét lùc m. of a frequency distribution xs. m«men cña ph©n phèi tÇn sè m. of inertia c¬. m«men qu¸n tÝnh m. of mass m«men tÜnh m. of momentum m«men ®éng l−îng m. of precession m«men tuÕ sai bending m. m«men uèn bilinear m. m«men song tuyÕn tÝnh corrected m. tk. m«men ®· söa, m«men ®· hiÖu chØnh

curde m. tk. m«men kh«ng trung t©m factorial m. kt. m«men giai thõa group m. m«men nhãm hinge m. m«men tiÕp hîp incomplete m. xs. m«men khuyÕt joint m. tk. m«men hçn t¹p magnetic m. vl. m«men tõ multipole m. m«men cùc béi multivariate m. m«men hçn t¹p pitching m. m«men [däc, lªn xuèng] polar m. of inertia m«men qu¸n tÝnh population m. m«men tæng qu¸t, m«men cña ph©n phèi principal m. of inertia m«men qu¸n tÝnh chÝnh 294 product m. m«men tÝch, m«men hçn t¹p raw m. tk. m«men ®èi víi gèc tuú ý rolling m. m«men nghiªng sampling m. m«men mÉu second m. m«men cÊp hai static(al) m. c¬. m«men tÜnh twisting m. m«men xo¾n unadjusted m. tk. m«men kh«ng ®− îc hiÖu chØnh nhãm unbalanced m. m«men kh«ng c©n b»ng yawing m. m«men ®¶o l¹i momentum m. vl. ®éng l− îng, xung angular m. m«men ®éng (l−îng) generalized m. xung suy réng, ®éng l−îng suy réng gyroscopic m. m«men håi chuyÓn money kt. tiÒn, tæng sè tiÒn hard m. kt. tiÒn vay monitor mt. m«nit¬, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn monoclinal, monoclinic ®¬n tμ monochromatic vl. ®¬n s¾c monodromy top. ®¬n ®¹o monogenic ®¬n diÔn monograph tμ i liÖu chuyªn kh¶o monoid monoit; nöa nhãm augmented m. nöa nhãm ®−îc bæ sung monoidal (thuéc) monoit monomial ®¬n thøc pivotal m. ®¬n thøc tùa monomorphic ®¬n cÊu, ®¬n ¸nh

monomorphism ®s. phÐp ®¬n cÊu, phÐp ®¬n ¸nh monotone ®¬n ®iÖu fully m. hoμ n toμ n ®¬n ®iÖu multiply m. ®¬n ®iÖu béi monotonic ®¬n ®iÖu monotony tÝnh ®¬n ®iÖu month tv. th¸ng 295 calendar m. th¸ng d−¬ng lÞch lunar m. th¸ng ©m lÞch monthly hμ ng th¸ng // nguyÖt san moon tv. mÆt tr¨ng full m. tuÇn tr¨ng trßn new m. tuÇn tr¨ng non more nhiÒu h¬n, d− , cßn n÷a m. or less Ýt nhiÒu; never m. kh«ng bao giê n÷a; once m. mét lÇn n÷a; much m. rÊt lín morphism ®s. cÊu x¹ identity m. cÊu x¹ ®ång nhÊt mortality sè ng− êi chÕt; tû lÖ ng−êi chÕt mortage tk. cÇm ®å mosaic top. mozaic most nhiÒu nhÊt / nhiÒu h¬n c¶; ë møc ®é cao for the m. part phÇn lín, ®¹i bé phËn; at m., at the m. nhiÒu nhÊt motion chuyÓn ®éng m. in a space chuyÓn ®éng trong kh«ng gian absolute m. chuyÓn ®éng tuyÖt ®èi alternating m. chuyÓn ®éng tiÕn lïi circular m. chuyÓn ®éng trßn constant m. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu constrained m. chuyÓn ®éng c− ìng bøc curvilinear m. chuyÓn ®éng cong direct m. chuyÓn ®éng th¼ng fluid m. chuyÓn ®éng chÊt láng funicular m. chuyÓn ®éng theo d©y harmonic m. vl. dao ®éng ®iÒu hoμ irrotational m. chuyÓn ®éng kh«ng r«ta laminar m. chuyÓn ®éng thμ nh líp non-uniform m. c¬. chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu periodic m. chuyÓn ®éng tuÇn hoμ n perpetual m. chuyÓn ®éng vÜnh cöu plane m. chuyÓn ®éng ph¼ng plane harmonic m. chuyÓn ®éng ®iÒu hoμ ph¼ng plano-parallel m. chuyÓn ®éng song ph¼ng

proper m. chuyÓn ®éng riªng 296 rectilinear m. chuyÓn ®éng th¼ng relative m. chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi retarded m. chuyÓn ®éng chËm dÇn retrograde m. tv. chuyÓn ®éng ng−îc screw m. chuyÓn ®éng ®Þnh èc shearing m. chuyÓn ®éng tr− ît simple harmonic m. vl. dao ®éng ®iÒu hoμ steady m. chuyÓn ®éng æn ®Þnh transient m. c¬. chuyÓn ®éng kÐo theo turbulent m. chuyÓn ®éng xo¸y uniform m. c¬. chuyÓn ®éng ®Òu, chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu uniformly accelerated m. c¬. chuyÓn ®éng t¨ng dÇn ®Òu uniform circular m. c¬. chuyÓn ®éng trßn ®Òu uniformly retarded m. c¬. chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu uniform speed m. c¬. chuyÓn ®éng ®Òu uniformly variable m. c¬. chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òu uniform velocity m. c¬. chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu variable m. chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu variably accelerated m. chuyÓn ®éng cã gia tèc thay ®æi vortex m. c¬. chuyÓn ®éng xo¸y wave m. chuyÓn ®éng sãng motive vl. chuyÓn ®éng // lý do; ®éng c¬ motor vl. ®éng c¬ mounting mt. l¾p r¸p; khung panel m. l¾p r¸p theo b¶ng rack m. l¾p r¸p trªn gi¸ movability hh. tÝnh di ®éng, tÝnh chuyÓn ®éng movable l−u ®éng // kt. ®éng s¶n move chuyÓn ®éng; ®i; trch. n−íc ®i (bμ i) chane m. trch. n−íc ®i ngÉu nhiªn opening m. trch. n− íc ®i ®Çu tiªn movement sù chuyÓn ®éng, sù di chuyÓn moving l− u ®éng, di chuyÓn, chuyÓn ®éng; tk. tr− ît mu muy (μ ) much nhiÒu // rÊt, ®¸ng kÓ, hÇu, gÇn ®óng 297 m. of a size hÇu nh− cïng ®é lín multiaddress mt. nhiÒu ®Þa chØ multiangular nhiÒu gãc multichannel kªnh béi

multicircuit m¹ch béi multicircular gt. nhiÒu vßng multicollinearity tk. ®a céng tuyÕn multidifferential ®s. vi ph©n ®a béi multidigit nhiÒu ch÷ sè, nhiÒu hμ ng multidimensional nhiÒu chiÒu multofoil h×nh ®a gi¸c cong ®Òu multifold ®a béi multigrade nhiÒu bËc multigroup ®a nhãm multiharmonigraph thiÕt bÞ céng t¸c hμ m ®iÒu hoμ multihomotopy top. ®a ®ång lu©n multilateral nhiÒu mÆt multilattice ®s. ®a dμ n multilinear ®s. ®a tuyÕn tÝnh multiloop ®a chu tuyÕn multimodal xs. nhiÒu mèt multinomial ®a thøc multipartite ph©n nhá multiperfect béi hoμ n toμ n multiphase tk. nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu b−íc; vl. nhiÒu pha multiplace ®a trÞ; log. nhiÒu chç multiple béi // béi sè common m. béi sè chung least common m. béi sè chung nhá nhÊt lowest common m. béi sè chung nhá nhÊt natural m. béi sè tù nhiªn multiple-valued ®a trÞ multiplex béi h×nh multiplicand sè bÞ ph©n multiplication phÐp nh©n 298 abrriged m. phÐp nh©n t¾t block m. phÐp nh©n khèi complex m. phÐp nh©n phøc inner m. hh. phÐp nh©n trong left handed m. phÐp nh©n bªn tr¸i natural m. phÐp nh©n tù nhiªn right-handed m. phÐp nh©n bªn tr¸i scalar m. phÐp nh©n v« h−íng mu ltiplicative nh©n multiplicator sè bÞ nh©n, nh©n tö

m. of a linear substitution nh©n tö cña mét phÐp thÕ tuyÕn tÝnh multiplicity tÝnh béi, sè béi m. of poles sè béi cña cùc m. of root sè béi cña nghiÖm m. of zero sè béi cña kh«ng ®iÓm intersection m. hh®s. béi t−¬ng giao multiplier sè nh©n, nh©n tö; hÖ sè; mt. thiÕt bÞ nh©n, mÊy nh©n, bé nh©n m. of a group nh©n tö cña mét nhãm analogue m. thiÕt bÞ nh©n t−¬ng tù, sè nh©n t−¬ng tù finite m. tk. hÖ sè hiÖu chØnh ®o tÝnh h÷u h¹n cña d·y sè frequency m. m¸y nh©n tÇn sè function m. m¸y nh©n hμ m last m. nh©n tö cuèi logarithmic m. mt. bé nh©n l«ga paired m. bé nh©n cÆp parallel m. bé nh©n song song undetermined m. nh©n tö bÊt ®Þnh multiply nh©n, t¨ng lªn, t¨ng thªm, më réng multipole vl. cùc béi multipurpose mt. v¹n n¨ng, nhiÒu môc ®Ých multiscaler mt. bé ®Õm lo¹i v¹n n¨ng multistable ®a æn ®Þnh multi-stage nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu tÇng multitude ®¸m ®«ng; tËp hîp multivalnet gt. nhiÒu tê, ®a diÖp 299 multivalued ®a trÞ multivariate nhiÒu chiÒu multi ector hh. ®a vÐct¬ multivibrator mt. m¸y ®a dao ®éng multiway mt. nhiÒu lèi, nhiÒu ®−êng must ph¶i muster tk. kiÓm nghiÖm, kiÓm chøng, xem xÐt mutable thay ®æi ®− îc, biÕn ®æi ®−îc mutate thay ®æi mutual t− ¬ng hç mutuality sù t−¬ng hç 300

N
nabla nabla ( ∇ ); to¸n tö Nabla nadir tv. thiªn ®Ò, ®¸y trêi name tªn gäi // gäi lμ , cho tªn

nappe [tÇng, líp] phñ; vá n. of a conical surface tÇng phñ cña mét mÆt c«nic narrow hÑp natural (thuéc) tù nhiªn naturally mét c¸ch tù nhiªn nature tù nhiªn, b¶n chÊt naught sè kh«ng navigation hμ ng h¶i, hμ ng h¶i häc; ®¹o hμ ng, m«n dÉn ®−êng near gÇn arbitrarily n. tuú ý gÇn infinitely n. gÇn v« cïng nearly gÇn nh− nebula tv. tinh v©n necessary cÇn necessity sù cÇn thiÕt need cÇn ph¶i negate log. phñ ®Þnh negation log. sù phñ ®Þnh double n. phñ ®Þnh kÐp negative ©m // sù phñ ®Þnh; c©u tr¶ lêi phñ ®Þnh, ®¹i l−îng ©m; vl. b¶n ©m neglect bá qua, quªn l·ng // sù bá quªn, sù quªn l·ng negligible kh«ng ®¸ng kÓ, bá qua ®−îc negociate thanh to¸n, th− ¬ng l− îng neighbour bªn c¹nh; ®¹i l− îng gÇn // giíi h¹n neighbourhood l©n cËn n. of a curve l©n cËn cña mét ®− êng cong n. of point l©n cËn cña ®iÓm n. of zero ®s. l©n cËn cña kh«ng (®iÓm) deleted n. gt. l©n cËn thñng, l©n cËn cã ®iÓm thñng 301 distinguished n. gt. l©n cËn ®−îc ph©n biÖt spherical n. hh. l©n cËn cÇu tubular n. top. l©n cËn h×nh èng neighbourhood-finite l©n cËn h÷u h¹n neoid nªoit neoring planar division n. t©n thÓ ph¼ng nerve thÇn kinh; tinh thÇn n. covering top. thÇn kinh cña (c¸i) phñ nest tæ // ®Æt vμ o n. of intervals hä c¸c kho¶ng lång vμ o nhau nested ®− îc ®Æt vμ o, ®− îc lång vμ o

net l−íi; tinh (kh«ng kÓ b×) n. of curves l−íi ®− êng cong conjugate n.s l− íi liªn hîp coordinate n. l− íi to¹ ®é flow n. l−íi dßng focal n. of a congruence l−íi tiªu cña mét ®oμ n isometric orthgonal n. l−íi trùc giao ®¼ng cù isothermal n. l− íi ®¼ng nhiÖt linear n. l− íi tuyÕn tÝnh logical n. mt. l−íi l«gic plane n. l− íi ph¼ng network l−íi; mt. s¬ ®å. m¹ch m¹ng n. of samples tk. nhãm c¸c mÉu th©m nhËp nhau adding n. s¬ ®å lÊy tæng complementary n. l−íi bï condensed n. m¹ng rót gän contack n. s¬ ®å c«ng t¾c corrective n. s¬ ®å hiÖu chØnh distributing n. mt. m¹ng ph©n phèi dividing n. l− íi chia electric(al) n. m¹ng ®iÖn, s¬ ®å ®iÖn four-terminal n. m¹ng tø cùc information n. l− íi tin 302 integrating n. mt. s¬ ®å ph©n tÝch intercity n. mt. m¹ng l− íi trong thμ nh phè matching n. s¬ ®å phñ hîp multiterminal n. mt. m¹ng ®a cùc non-planar n. mt. s¬ ®å kh«ng ph¼ng resistance n. l− íi ®iÖn trë ring n. s¬ ®å vμ nh undirected n. l− íi kh«ng cã h−íng neutral trung hoμ neutralize lμ m trung hoμ neutrice gt. c¸i trung hoμ neutron n¬tron never kh«ng bao giê next c¹nh, sau; gÇn // sau ®ã; lÇn sau new míi, hiÖn ®¹i Newtonian (thuéc) Nuit¬n n-fold cÊp n n-pole cùc ®iÓm cÊp n

n - zero kh«ng cÊp ®iÓm n nilpotent ®s. luü linh nil-radical ®s. ra®ican kh«ng nil-series ®s. chuçi kh«ng nine sè chÝn (9) nineteen m− êi chÝn (19) nineteeth thø m−êi chÝn; mét phÇn m−êi chÝn ninetieth thø m− íi chÝn; mét phÇn m−êi chÝn ninety chÝn m−¬i ninth thø chÝn; mét phÇn chÝn no kh«ng nodal (thuéc) nót node nót, ®iÓm nót; ®Ønh; tiÕt ®iÓm ascending n. tv. nót tiÕn conic n. (of a surface) ®iÓm ®Ønh ho¸ descending n. nót lïi improper n. gt. nót phi chÝnh 303 proper n. nót ch©n chÝnh node-locus quü tÝch c¸c ®iÓm nót noise nhiÔu (©m), tiÕng ån additive n. nhiÔu céng Gaussian n. nhiÔu Gaux¬ hum n. nhiÔu ph«ng man-made n. xib. nhiÔu nh©n t¹o tube n. nhiÔu cña ®Ìn white n. nhiÔu tr¾ng noiseless kh«ng cã nhiÔu (©m) noisiness tÝnh ån noisy cã nhiÔu ©m, cã tiÕng ån nomenclature danh ph¸p, hÖ ký hiÖu nominal kt. quy ®Þnh (gi¸); (thuéc) tªn nomogram to¸n ®å hexagonal n. to¸n ®å lôc gi¸c riht-angled n. to¸n ®å vu«ng gãc slide-rule n. to¸n ®å lo¹i th−íc tÝnh nomograph to¸n ®å, ®å thÞ to¸n nomographic (thuéc) to¸n ®å nomography lý thuyÕt to¸n ®å, phÐp lËp to¸n ®å nonagon h×nh chÝn c¹nh non-alternating kh«ng thay phiªn, kh«ng xoay chiÒu n0n-analytic kh«ng gi¶i thÝch

nonary chÝn // bé chÝn non-associative kh«ng kÕt hîp non-central kh«ng trung t©m; kh«ng ®èi xøng, kh«ng t©m non-classical kh«ng cæ ®iÓn non-commutative kh«ng giao ho¸n non-comparable kh«ng so s¸nh ®− îc non-conservative kh«ng b¶o toμ n non-constructive kh«ng kiÕn thiÕt, kh«ng x©y dùng non-contact kh«ng tiÕp xóc, kh«ng tiÕp hîp non-countable kh«ng ®Õm ®− îc non-cyclic kh«ng cã chu tr×nh, kh«ng tuÇn hoμ n, kh«ng xilic 304 non-decreasing kh«ng gi¶m non-degenerate kh«ng suy biÕn non-dense kh«ng trï mËt non-determination tk. phÇn kh«ng quyÕt ®Þnh non-deterministic kh«ng x¸c ®Þnh non-developable kh«ng khai triÓn ®−îc non-dimensional kh«ng thø nguyªn non-directional kh«ng cã ph− ¬ng none kh«ng mét, hoμ n toμ n kh«ng non-empty kh«ng trèng non-enumerable kh«ng ®Õm ®−îc non-erasible kh«ng xo¸ ®−îc, kh«ng bá ®−îc non-Euclidian phi ¥clit non- existence log. sù kh«ng tån t¹i non-holonomic kh«ng h«l«nom non-homogeneous kh«ng thuÇn nhÊt nonillion 1054 (Anh), 1030 (Mü) non-interacting kh«ng t−¬ng t¸c; «t«nom non-isotropic kh«ng ®¼ng h− íng nonius mt. thang ch¹y non-limiting kh«ng giíi h¹n nonlinear phi tuyÕn non-metrisable top. kh«ng mªtric ho¸ ®−îc non-negative kh«ng ©m; kh«ng phñ ®Þnh non-normal kh¸c th−êng, kh«ng chuÈn t¾c, kh«ng ph¸p tuyÕn, kh«ng chuÈn non-orientable kh«ng ®Þnh h− íng ®−îc non-overlapping kh«ng giao nhau, kh«ng dÉm lªn nhau non-parametric kh«ng cã tham biÕn non-periodic kh«ng tuÇn hoμ n, kh«ng theo chu kú

non-planar kh«ng ph¼ng non-random kh«ng ngÉu nhiªn non-recurrent kh«ng truy håi non-recursive log. kh«ng ®Ö quy non-reflexive log. kh«ng ph¶n x¹ 305 not kh«ng notation ký hiÖu abridged n. ký hiÖu t¾t binary n. mt. hÖ thèng ®Õm nhÞ ph©n continuation n. dÊu chÊm chÊm (...) contracted n. ký hiÖu rót ng¾n, ký hiÖu t¾t decimal n. hÖ thèng ®Õm thËp ph©n exponential n. mt. biÓu diÔn mò (vÝ dô 2.10 2) factorial n. dÊu giai thõa ( ) notch dÊu ch÷ V // ®¸nh dÊu note chó thÝch, ghi chó ; kt. tÝn phiÕu bank n. kt. tÝn phiÕu ng©n hμ ng promissory n. kt. biene lai nî nothing kh«ng, ko cã g× notice chó ý, chó thÝch notion log. kh¸i niÖm, quan niÖm defined log. kh¸i niÖm ®−îc ®Þnh nghÜa logical n. log. kh¸i niÖm l«gic undefined n. log. kh¸i niÖm kh«ng ®−îc ®Þnh nghÜa nought sè kh«ng nova tv. sao míi now b©y giê, hiÖn nay before n. tr− íc ®©y; till n., up to n. tõ tr− íc ®Õn nay, cho ®Õn hiÖn nay; just n. võa míi nozzie èng phôt nu nuy (ν ) nuclear vl. (thuéc) h¹ch, h¹t nh©n nucleon(e) nuclªon nucleus h¹ch, h¹t nh©n n. of a set h¹ch cña mét tËp hîp infinitesimal n. h¹ch vi ph©n nulhomotopic ®ång lu©n kh«ng null kh«ng cã, trèng // sè kh«ng nullifier gt. hμ m lμ m triÖt tiªu nullify hμ m triÖt tiªu, ®−a vÒ kh«ng nullity ®s. sè khuyÕt; sè chiÒu cña h¹ch 306

number sè; sè l− îng // ®¸nh sè; ®Õm n. of degrees of freedom sè bËc tù do n. of zero gt. sè c¸c kh«ng ®iÓm absolute sè tuyÖt ®èi abstract n. sè trõu t−îng, h− sè abundant n. sè d− acceptance n. tk. møc thu nhËn (phÕ phÈm) admissible n. tk. møc chÊp nhËn ®− îc algebraic(al) n. sè ®¹i sè amicable n.s (c¸c) sè b¹n average sample n. (ASN) tk. cì, mÉu trung b×nh beginning n. sè b¾t ®Çu broken n. ph©n sè cardinal n. b¶n sè; lùc l−îng chromatic n. s¾c sè class n. sè líp coincidence n. top. chØ sè trïng, sè c¸c ®iÓm trïng commensurable n. sè h÷u tû complex n. sè phøc composite n. sè ®a hîp, hîp sè compound n. t¹p sè conerete n. sè cô thÓ congruent n.s c¸c sè ®ång d− congruous n.s c¸c sè so s¸nh ®−îc conjugate algebraic n. sè ®¹i sè liªn hîp conjugate complex n.s nh÷ng sè phøc liªn hîp conjugate imaginary n.s nh÷ng sè ¶o liªn hîp coprime n.s c¸c sè nguyªn tè cïng nhau critical n. sè tíi h¹n denominate n. danh sè directed n. sè t− ¬ng ®èi direction n. sè chØ ph− ¬ng even n. sè ch½n figurate n. sè t− îng tr− ng final n. of a continued fraction sè cuèi cïng cña mét liªn ph©n sè 307 floating n.s mt. c¸c sè cã dÊu phÈy ®éng imaginary n. sè ¶o inaccessible n. sè kh«ng ®¹t ®− îc incidence n. sè liªn thuéc incommensurable n.s c¸c sè kh«ng kh¶ − íc influence n. sè ¶nh h− ëng

integral n. sè nguyªn intersection n. sè t−¬ng giao irrational n. sè v« tû limiting n. sè giíi h¹n long n. mt. sè dμ i (cã nhiÒu ch÷ sè) lucky n.s sè may m¾n multipartite n. sè ph©n nhá multiplace n. sè nhiÒu ch÷ natural n. sè tù nhiªn negative n. sè ©m odd n. sè lÎ ordinal n. tù sè p-adic n. sè p-adic palindromic n. sè xu«i ng−îc (vÝ dô 3223) perfect n. sè hoμ n chØnh positive n. sè d− ¬ng prime n. sè nguyªn tè pseudoprime n. sè gi¶ nguyªn tè pseudorandom n.s tk. c¸c sè gi¶ ngÉu nhiªn pure imaginary n. sè thuÇn ¶o Pythagorean n. sè Pitago random n. tk. sè ngÉu nhiªn rational n. sè h÷u tû real n. sè thùc rejection n. tk. møc bøc bá relatively prime n.s sè nguyªn tè cïng nhau rotation n. sè quay ruond n. sè trßn rounded n. sè ®· lμ m trßn, sè ®· thu gän 308 separayive n. sè t¸ch serial n. mt. sè thø tù signed n.s c¸c sè t−¬ng ®èi cã dÊu square-free n. sè kh«ng chÝnh ph−¬ng tetrahedral n. sè tø diÖn tolerance n. of defects tk. sè phÕ phÈm cho phÐp torion n. sè xo¾n transcendental n. sè siªu viÖt transfinite cardinal n. b¶n sè siªu h¹n triangular n. sè tam gi¸c unknown n. Èn sè wave n. sè sãng

winding n. of a curve with respect to the point sè lÇn quay cña mét ®−êng cong ®èi víi mét ®iÓm numerable ®Õm ®− îc numeral ch÷ sè // (b»ng) sè (thuéc) sè Arabic n.s c¸c ch÷ sè ¶ rËp Roman n.s c¸c ch÷ sè La m· numeration sù ®Õm; hÖ thèng ®Õm decimal n. hÖ thèng ®Õm thËp ph©n numerator tö sè, tö thøc numerical (b»ng) sè, sè trÞ numeroscopenumer mt. dông cô ghi sè (trªn mμ n èng) nutationnumer c¬. ch− ¬ng ®éng n. of angle ch−¬ng ®éng gãc n. of vertical ch−¬ng ®éng cña ®−êng th¼ng ®øng

O
obey tu©n theo; mt. hoμ n thμ nh (lÖnh) object vËt (thÓ), ®èi t−îng // kh«ng t¸n thμ nh o. of anholonomity vËt thÓ kh«ng h«l«n«m cosimplicial o. vËt thÓ ®èi ®¬n h×nh geometric (al) o. vËt thÓ h×nh häc 309 linear o. vËt thÓ tuyÕn tÝnh objective kh¸ch quan // môc tiªu oblate dÑt oblateness tÝnh dÑt obligation tr¸ch nhiÖm oblique xiªn, nghiªng, lÖch obliquity tv. ®é nghiªng observable quan s¸t ®−îc observation tk. sù quan s¸t, sù quan tr¾c extreme o. gi¸ trÞ quan s¸t biªn incomplete o. quan s¸t kh«ng ®Çy ®ñ statistical o. quan s¸t thèng kª observational (thuéc) quan s¸t, quan tr¾c observe quan s¸t chó ý observed bÞ quan s¸t ®−îc quan s¸t obstacle c¬. sù trë ng¹i obstruction sù c¶n trë o. to lifting top. sù c¶n trë phÐp n©ng mét ¸nh x¹ secondary o. top. c¶n trë thø yÕu obtain ®¹t ®− îc, thu ®−îc obtainable cã thÓ ®¹t ®−îc, cã thÓ thu ®−îc

obtuse tï (gãc) obverse mÆt; mÆt tr− íc; trch. mÆt ngöa obvious râ rμ ng obviously mét c¸ch râ rμ ng hiÓn nhiªn occasion dÞp occasionally ngÉu nhiªn occupancy xs. sù chiÕm chç occur xuÊt hiÖn, x¶y ra occurence xs. sù xuÊt hiÖn; log. sù th©m nhËp bound o. sù th©m nhËp liªn hÖ explicit o. log. sù th©m nhËp hiÖn, vÞ trÝ hiÖn free o. sù th©m nhËp tù do random o. sx. sù xuÊt hiÖn ngÉu nhiªn octagon h×nh t¸n c¹nh octagonal (thuéc) h×nh t¸n c¹nh octahedron khèi t¸m mÆt regular o. khèi t¸m mÆt ®Òu octal b¸t ph©n; c¬ së t¸m 310 octangular h×nh t¸m gãc octant mét phÇn t¸m ®−êng trßn octave vl. b¸t ®é octillion 1048 (Anh); 1027 (Mü ) ocular vl. thÞ kÝnh; m¾t // trùc quan odd lÎ o. and even trch. ch½n vμ lÎ odds sù kh¸c nhau, sù chªnh lÖch; −u thÕ; may m¾n equal o. m¸y m¾n nh− nhau long o. may m¾n kh«ng nh− nhau short o. − u thÕ h¬n mét chót; may m¾n gÇn nh− nhau odevity tÝnh ch½n lÎ offset ph©n nh¸nh often th−êng th−êng, nhiÒu lÇn ogival kü. (thuéc) h×nh cung nhän ogive h×nh cung nhän ohm «m mechanical o. «m c¬ omega «mªga (ω) omega-completion sù ω- ®Çy ®ñ omega-consistency log. tÝnh ω- phi m©u thuÉn omicron omicr«n omission sù bá qua, sù bá ®i

omit bá qua, bá ®i omitted bÞ bá qua kh«ng lÊy once mét lÇn; ®«i khi, ho¹ ho»n at o. ngay lap¹ tøc, tøc kh¾c one mét one - address mt. mét ®Þa chØ one - dimensional mét chiÒu one - one mét - mét one - parameter mét tham sè one - place log. mét chç one-sided mét phÝa one-to-one mét ®èi mét one-valued ®¬n trÞ one-way mét lèi only duy nhÊt, chØ cã mét on-off mt. ®ãng më ontological log. (thuéc) b¶n thÓ luËn 311 opacity vl. [tÝnh, ®é] ch¾n s¸ng opaque vl. ch¾n s¸ng; kh«ng nh×n thÊy open më opening sù më operand mt. «pªran operate t¸c dông; lμ m c¸c phÐp to¸n; kü. sö dông; lμ m cho chuyÓn ®éng operated ®−îc ®iÒu khiÓn manually o. mt. ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng tay remotely o. ®−îc ®iÓu khiÓn tõ xa operation phÐp to¸n; xib. sù lμ m viÖc; sö dông; ®iÒu khiÓn, qu¶n lý additive o. phÐp to¸n céng tÝnh algebraic o. phÐp to¸n ®¹i sè binary o. phÐp to¸n nhÞ nguyªn, phÐp to¸n hai ng«i complementary o.s. phÐp to¸n bï conjugate o.s phÐp to¸n liªn hîp counting o. mt. phÐp ®Õm covering o. phÐp phñ divisibility closure o. phÐp ®ãng chia ®−îc elementary o. phÐp to¸n s¬ cÊp finitary o. phÐp to¸n h÷u h¹n functional o. phÐp to¸n hμ m imaginary-part o. phÐp tÝnh phÇn ¶o inverse o. phÐp to¸n ng−îc join o. top. phÐp to¸n hîp linear o. phÐp to¸n tuyÕn tÝnh

repetitive o. mt. ph©n kú (phÐp gi¶i); sù chu kú ho¸ (phÐp gi¶i) stable o. mt. chÕ ®é æn ®Þnh ternary o. phÐp to¸n tam nguyªn symbolic o. phÐp to¸n ký hiÖu unattended o. mt. c«ng viÖc tù ®éng hoμ n toμ n operation-analysis vËn trï häc operation-research vËn trï häc operational (thuéc) to¸n tö; lμ m viÖc; sö dông; t¸c dông operator to¸n tö; mt. opªrat¬ adjoint o. to¸n tö liªn hîp averaging o. to¸n tö lÊy trung b×nh bilinear o. to¸n tö song tuyÕn tÝnh boundary o. to¸n tö bê bounded o. to¸n tö bÞ chÆn 312 closure o. to¸n tö ®ãng coboundary o. to¸n tö ®èi bê completely continuous o. to¸n tö hoμ n toμ n liªn tôc decomposition o. to¸n tö ph©n tÝch degeneracy o. to¸n tö suy biÕn differential o. to¸n tö vi ph©n differentition o. to¸n tö vi ph©n face o. to¸n tö mÆt homotopy o. to¸n tö ®ång lu©n imaginary-part o. to¸n tö phÇn ¶o integral differential o. to¸n tö vi- tÝch ph©n inverse o. to¸n tö nghÞch ®¶o inversion o. to¸n tö nghÞch ®¶o invertible o. to¸n tö cã nghÞch ®¶o kinematic o. to¸n tö ®éng häc linear o. to¸n tö tuyÕn tÝnh modal o. log. to¸n tö m« th¸i moment o. to¸n tö m«men mutual integral-differential o. to¸n tö vi ph©n t−¬ng hç polarizing o. to¸n tö ph©n cùc real-part o. to¸n tö phÇn thùc self-adjoined o. to¸n tö liªn hîp shift o. to¸n tö dêi chç transition o. to¸n tö chuyÓn tiÕp unbounded o. to¸n tö kh«ng bÞ chÆn unitary o. to¸n tö unita unit o. to¸n tö ®¬n vÞ

vector o. to¸n tö vect¬ opponent trch. ®èi ph− ¬ng oppose ®èi lËp; ph¶n ®èi opposite ®èi // ng−îc l¹i oppositely mét c¸ch ng−îc l¹i opposition sù ®èi lËp o. of proposition log. sù phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò favourable o. tv. vÞ trÝ ®èi lËp lín nhÊt optic(al) vl. (thuéc) quang häc optics vl. quang häc optimal tèi −u optimality tÝnh tèi − u 313 optimization sù tèi −u ho¸ optimize tèi − u ho¸ optimum tèi −u option sù lùa chän, luËt lùa chän optional kh«ng b¾t buéc, tuú ý or hay lμ , hoÆc or-gate s¬ ®å ["hay lμ ", "hoÆc"] orb h×nh cÇu, qu¶ cÇu, vßng trßn; quü ®¹o, sù quay quanh thiªn ®Ò orbit quü ®¹o; hh. mÆt chuyÓn tiÕp orbital (thuéc) quü ®¹o order thø tù, tr×nh tù; cÊp; bËc; mt. lÖnh o. by fist difference thø tù ®iÓm, in o. that, in o to ®Ó o. of congruence cÊp cña mét ®oμ n o. of contact bËc tiÕp xóc o. of a curve cÊp cña mét ®− êng cong o. of a determinant cÊp cña mét ®Þnh thøc o. of a differential equation gt. cÊp cña mét ph−¬ng tr×nh vi ph©n o. of an element in a groupcÊp cña mét phÇn tö trong mét nhãm o. of a groupcÊp cña mét nhãm o. of magnitude ®é lín o. of a matrix cÊp cña mét ma trËn o. of a permutation cÊp cña phÐp ho¸n vÞ o. of a pole gt. cÊp cña cùc o. of a radical chØ sè c¨n, bËc cña c¨n sè o. of a singular point cÊp cña mét ®iÓm kú dÞ o. of a stationarity tk. cÊp dõng (cña qu¸ tr×nh) o. of a tensor cÊp cña mét tensor blocking o. trËt tù c¶n calling o. lÖnh göi

circular o. thø tù vßng quanh coded o. lÖnh ®− îc m· ho¸ conditional o. lÖnh cã ®iÒu kiÖn cycle o. mt. cÊp chu tr×nh cyclic o. thø tù vßng quanh dictionary o. thø tù tõ ®iÓn dummy o. lÖnh gi¶ initial o. mt. lÖnh ban ®Çu lattice o. s¾p theo dμ n lexicographic(al) o. thø tù tõ ng÷, thø tù tõ ®iÓn 314 linear o. tø tù tuyÕn tÝnh link o. mt. lÖnh nèi multiply o. lÖnh nh©n operational o. mt. lÖnh lμ m tÝnh output o. lÖnh ra print o. mt. lÖnh in random o. thø tù ngÉu nhiªn reduced o. ®s. [cÊp, bËc] rót gän reverse o. thø tù ng−îc round-off o. lÖnh lÊy trßn switch o. lÖnh ®æi m¹ch tally o. mt. lÖnh tæng kÕt transfer o. mt. lÖnh di chuyÓn working o. tø tù lμ m viÖc order-preserving b¶o toμ n thø tù order-statistics tk. thèng kª thø tù order-type log. kiÓu thø tù ordered ®−îc s¾p, ®−îc lÖnh cyclically o. ®−îc s¾p xilic dimensionally o. cã thø tù theo chiÒu naturally o. ®s. ®−îc s¾p xÕp tù nhiªn normallly o. ®−îc s¾p chuÈn t¾c ordering s¾p thø tù partial o. sù x¾p bé phËn ordinal thø tù; sè thø tù limiting o. sè siªu h¹n, giíi h¹n, sè siªu h¹n lo¹i hai non-limiting o. sè siªu h¹n kh«ng giíi h¹n, sè siªu h¹n lo¹i mét ordinary th−êng, th«ng th−êng ordinate tung ®é end o. tung ®é biªn oricycle ®−êng cùc h¹n, vßng cùc h¹n

orient ®Þnh h−íng // ph−¬ng ®«ng orientability top. tÝnh ®Þnh h− íng ®−îc orientable ®Þnh h−íng oriantate ®Þnh h−íng orientation sù ®Þnh h−íng o. of space sù ®Þnh h− íng kh«ng gian angular o. sù ®Þnh h−íng gãc oriantation-reversing ®æi ng− îc h− íng 315 orianted top. ®− îc ®Þnh h−íng non-concordantly o. ®Þnh h− íng kh«ng phï hîp oppositely o. ®Þnh h−íng ng−îc orifice lç; khÈu ®é origin (nguån) gèc, nguyªn b¶n o. of coordinates gèc to¹ ®é arbitrary o. gèc (to¹ ®é) tuú ý computing o. tk. gèc tÝnh to¸n original gèc; nguyªn thñy; nguyªn b¶n o. of a set under a transformation nguyªn b¶n cña mét tËp hîp trong mét phÐp biÕn ®æi orthocentre trùc t©m o. of a triangle trùc t©m cña mét tam gi¸c orthocomplement ®s. phÇn bï trùc giao orthogonal trùc giao, th¼ng gãc completely o. hoμ n toμ n trùc giao orthogonality tÝnh trùc giao orthogonalization sù trùc giao ho¸ orthogonalize trùc giao ho¸ orthomorphism ®s. phÐp trùc cÊu orthonorrmal trùc chuÈn orthopole trùc chuÈn orthoptic ph− ¬ng khuy oscillate dao ®éng, rung ®éng oscillation (sù) dao ®éng; dao ®é o. at a point dao ®éng t¹i mét ®iÓm o. of a function dao ®éng cña mét hμ m damped o. vl. dao ®éng t¾t dÇn discontinuous o. dao ®éng kh«ng liªn tôc, dao ®éng gi¸n ®o¹n exponential o. dao ®éng theo luËt mò forced o. vl. dao ®éng c−ìng bøc free o. dao ®éng tù do harmonic o. dao ®éng ®iÒu hoμ natural o. dao ®éng riªng

pitching o. c¬. dao ®éng [däc, chßng chμ nh] (tμ u biÓn, m¸y bay) principal o. dao ®éng chÝnh residual o. dao ®éng cßn d− steady-state o. vl. dao ®éng æn ®Þnh tidal o. dao ®éng thuû triÒu transient o. dao ®éng nhÊt thêi 316 undamped o. dao ®éng kh«ng t¾t dÇn oscillator vl. c¸i dao ®éng, m¸y (ph¸t) dao ®éng coupled o.s c¸i dao ®éng ngÉu hîp damped harmonic o. m¸y dao ®éng ®iÒu hoμ t¾t dÇn harmonic o. m¸y dao ®éng ®iÒu hoμ linear o. c¸i dao ®éng tuyÕn tÝnh simple o. c¸i dao ®éng ®¬n oscillatory dao ®éng; chÊn ®éng oscillogram vl. biÓu ®å dao ®éng, h×nh sãng hiÖn oscillograph m¸y ghi dao ®éng oscilloscope m¸y hiÖn däc osculating hh. mËt tiÕp osculation hh. sù mËt tiÕp osculatory hh. mËt tiÕp otherwise c¸ch kh¸c, kh¸c outfit mt. thiÕt bÞ, dông cô, vËt dông out-gate mt. van ra outgoing ra; kt. tiÒn phÝ tæn outlay kt. tiÒn chi tiªu, phÝ tæn outlet mt. lèi ra, rót ra outlier tk. gi¸ trÞ ngo¹i lÖ output mt. lèi ra, tÝn hiÖu ra, kÕt qu¶ add o. lèi ra cña phÐp céng final o. kÕt qu¶ cuèi cïng flow o. sù s¶n xuÊt hiÖn hμ nh gross o. s¶n xuÊt toμ n bé power o. c−êng ®é ra, c«ng suÊt ra outside c¹nh ngoμ i, mÆt ngoμ i, phÝa ngoμ i outstanding næi tiÕng; kt. ch− a tr¶ hÕt; qu¸ h¹n outtrigger dÇm c«ngx«n, dÇm hÉng outwards bªn ngoμ i oval «van; ®− êng tr¸i xoan ovaloid mÆt tr¸i xoan over trªn, qu¸ overall kh¾p c¶

overconvergence gt. tÝnh héi tô trªn overcorrection xib. ®iÒu chØnh l¹i overdetermination gt. sù x¸c ®Þnh l¹i overfield ®s. tr− êng mÑ 317 overflow mt. dßng qu¸ t¶i; vl. dßng n−íc qu¸ møc; sù trμ n; sù dμ n overhead kt. t¹p phÝ overidentification tk. sù x¸c ®Þnh l¹i overlap phñ lªn, che khuÊt, sù ®Ì (lÊn) lªn nhau overlaping dÉm lªn nhau overload vl. sù qu¸ t¶i overring ®s. vμ nh nhÑ overstrain sù c¨ng qu¸ møc owe kt. m¾c nî; cã tr¸ch nhiÖm own riªng // c¬ së h÷u 318

P
p-adic p- ph©n, p-adic pack bã; khèi; trch. cç bμ i ap. of cards cç bμ i package mt. khèi packing sù hîp l¹i o. of orders mt. hîp c¸c lÖnh page trang // ®¸nh sè trang pair cÆp // ghÐp ®«i ap. of compasses compa admissible p. top. cÆp chuÈn nhËn ®−îc genarating p. gt. cÆp sinh (cña hμ m gi¶i tÝch) line p. hh. cÆp ®−êng th¼ng ordered p. gt. cÆp cã thø tù, cÆp ®−îc s¾p plane p. cÆp mÆt ph¼ng point p. cÆp ®iÓm triangulated p. top. cÆp ®· ®− îc tam gi¸c ho¸ paired thμ nh cÆp, thμ nh ®«i paiting sù ghÐp ®«i, sù ghÐp cÆp; top. phÐp nh©n pairwise tõng ®«i panel mt. panen (®Ó l¾p r¸p); b¶ng ®iÒu khiÓn; b¶ng dông cô; ®Õ (®Ìn) control p. b¶ng ®iÒu khiÓn main control p. b¶ng ®iÓu khiÓn chÝnh testing p. mt. panen thö valve p. ®Õ ®Ìn pantograph mt. m·y vÏ truyÒn

electronic p. m¸y vÏ truyÒn ®iÖn tö paper giÊy; bμ i (b¸o) coordinate p. giÊy to¹ ®é cross-section p. giÊy kÎ ly, giÊy minimÐt diagram p. giÊy vÏ biÓu ®å logarithmic p. giÊy kÎ l«ga probability p. giÊy x¸c suÊt squared p. giÊy kÎ « vu«ng tracing p. giÊy vÏ transfer p. giÊy can paraanalitic gt. para-gi¶i tÝch parabola parab«n p. of convergence parab«n héi tô 319 p. of higher order parab«n bËc cao cubic p. parab«n bËc ba cubical p. parab«n bËc ba focal p. parab«n tiªu osculating p. parab«n mËt tiÕp semi-cubical p. parab«n nöa bËc ba parabolic(al) parabolic (thuéc) parab«n paraboloid parab«loit p. of revolution paraboloit trßn xoay elliptic p. parab«loit liptic hyperbolic p. parab«loit hipebolic paraboloidal (thuéc) paraboloit, parab«loi®an paracompact top. para compac paraconvex para låi paradox nghÞch lý logical p. nghÞch lý l«gic sematic p. nghÞch lý ng÷ nghÜa paradoxical log. (thuéc) nghÞch lý paragraph ®o¹n, phÇn (trong mét bμ i) parallax tv. thÞ sai geodesic o. of a star thÞ sai tr¾c ®Þa cña mét ng«i sao parallel song song // ®−êng song song; sù so s¸nh; vÜ tuyÕn p. of Clifford ®− êng song song Clif¬t p. of latitude trch. vÜ tuyÕn p.s of a surface of revolution c¸c vÜ tuyÕn cña mét mÆt trßn xoay geodesic p.s ®− êng song song tr¾c ®Þa paralleleped h×nh hép oblique p. h×nh hép xiªn

rectangular p. h×nh hép ch÷ nhËt right p. h×nh hép th¼ng ®øng parallelepipedon h×nh hép parallelism [sù, tÝnh] song song paratactic p. sù song song paratactic parallelizability tÝnh song song ho¸ ®−îc parallelize song song ho¸ parallelogram h×nh b×nh hμ nh p. of periods gt. h×nh b×nh hμ nh c¸c chu kú primitive peroid p. gt. h×nh b×nh hμ nh c¸c chu kú nguyªn thuû parallelotope h×nh hßn g¹ch 320 paralogism log. sù suy lý sai paramagnetic vl. thuËn tõ parameter th«ng sè, tham sè p. of distribution tham sè ph©n phèi p. of location tk. tham sè vÞ trÝ age p. tham sè tuæi, tham sè t¨ng characteristic p. tham sè ®Æc tr− ng conformal p. tham sè b¶o gi¸c differential p. tham sè vi ph©n dimensionless p. tham sè kh«ng thø nguyªn direction p. tham sè chØ ph−¬ng geodesic p. tham sè tr¾c ®Þa incidental p. tk. c¸c tham sè kh«ng cèt yÕu isometric p. tham sè ®¼ng cù local p. gt. tham sè ®Þa ph−¬ng lumped p. xib. tham sè tËp trung mean p. tham sè trung b×nh mixed differential p. tham sè vi ph©n hçn t¹p nuisance p. tk. tham sè trë ng¹i program(me) p. tham sè ch−¬ng tr×nh statistic (al) p. tham sè thèng kª stray p. tham sè parazit superfluous p. tham sè thõa time-varying p. xib. tham sè thay ®æi theo thêi gian uniformizing p. tham sè ®¬n trÞ ho¸ parametric (thuéc) tham sè parametrix gt. parametrix parametrization sù tham sè ho¸ parasite xib. cã tÝnh chÊt parazit, nhiÔu ©m paratactic paratactic

parentheses dÊu ngoÆc ®¬n parenthesize log. ®Ó trogn ngoÆc ®¬n parity tÝnh ch½n lÎ part bé phËn, phÇn // chia thμ nh phÇn aliquot p. −íc sè imaginaty p. phÇn ¶o principal p. phÇn chÝnh real p. phÇn thùc partial riªng, riªng phÇn; thiªn vÞ 321 particle h¹t alpha p. h¹t anpha fluid p. h¹t chÊt láng relativistic p. h¹t t− ¬ng ®èi particilar riªng; ®Æc biÖt partite t¸ch biÖt, ph©n riªng ra partition sù ph©n ho¹ch, sù ph©n chia conjugate p.s ®s. ph©n ho¹ch liªn hîp simplicial p. top. ph©n ho¹ch ®¬n h×nh partly tõng phÇn, mét phÇn partner trch. ng− êi cïng phe pass v−ît qua passive bÞ ®éng; tk. kh«ng cã phÇn tr¨m path b−íc, ®−êng ®i; quü ®¹o p. of continuous group quü ®¹o trong mét nhãm liªn tôc p. of a projectile ®− êng ®¹n asymptotic p. gt. ®−êng tiÖm cËn closed p. ®− êng ®ãng edge p. ®−êng gÊp khóc, ®−êng c¹nh free p. ®− êng di ®éng tù do homotopic p.s ®−êng ®i ®ång lu©n inverse p. ®− êng nghÞch mean free p. ®− êng tù do trung b×nh minimal p. ®−êng cùc tiÓu product p. ®− êng tÝch random p. ®− êng ®i ngÉu nhiªn patological log. (thuéc) bÖnh lý pathology log. bÖnh lý pattern mÉu; d¹ng p. of caculation s¬ ®å tÝnh to¸n p. of recognition nhËn d¹ng flow p. d¹ng dßng

geometric p. m« h×nh h×nh häc noise p. xib. d¹ng ån wave p. d¹ng sãng pave l¸t pavement (c¸i) l¸t pay tr¶, tr¶ gi¸ p. in thu vμ o; p. off tr¶ tiÒn; p. out tr¶ (tiÒn) peak ®Ønh, ®ét ®iÓm p. in time series ®ét ®iÓm trong chuçi thêi gian 322 resonance p. ®Ønh céng h−ëng peculiar riªng; ®Æc biÖt pedagogic(al) (thuéc) s− ph¹m pedagogy s− ph¹m pedal bμ n ®¹p; thuû tóc pencil chïm p. of cireles chïm vßng trßn p. of curves chïm ®−êng cong p. of forms chïm c¸c d¹ng p. of lines chïm ®− êng th¼ng p. of matrices chïm ma trËn p. of planes chïm mÆt ph¼ng p. of quadric chïm qua®ric p. of rays chïm tia p. of spheres chïm h×nh cÇu axial p. chïm trôc coaxial p. chïm ®ång trôc cocentric p.s chïm ®ång t©m flat p. chïm dÑt pendulous (thuéc) con l¾c pendulum vl. con l¾c ballistic p. con l¾c x¹ kÝch compaund p. con l¾c vËt lý double p. con l¾c kÐp gyroscopic p. con l¾c håi chuyÓn physical p. con l¾c vËt lý simple p. con l¾c ®¬n, con l¾c to¸n häc sherical p. c¬. con l¾c cÇu penetrate th©m nhËp; thÊm vμ o pnenetration vl. sù x©m nhËp, sù thÊm vμ o pentad hîp n¨m pentadecagon h×nh m− êi n¨m c¹nh pentagon h×nh n¨m c¹nh, ng÷ gi¸c regular p. ngò gi¸c ®Òu

pentagram h×nh sao n¨m c¸nh pentahedral (thuéc) khèi n¨m mÆt pentahedron khèi n¨m mÆt pentaspherical ngò cÇu pentode mt. pentèt 323 penultimate gÇn cuèi, gi¸p chãt penumbra tv. vïng nöa tèi percentage sè phÇn tr¨m, phÐp tÝnh phÇn tr¨m percentile tk. ph©n vi percolation sù ng©m chiÕt percusion sù va ch¹m, sù kÝch ®éng perfect hoμ n h¶o; ®Çy ®ñ perforate ®ôc lç perforation sù ®ôc lç perforator m¸y ®ôc lç key p. m¸y ®ôc lç phÝm perform thùc hiÖn p. a multiplication thùc hiÖn phÐp nh©n performance sù thùc hiÖn automatic p. sù thùc hiÖn tù ®éng periastron tv. ®iÓm cËn tÝnh perigee tv. ®iÓm cËn ®Þa perigon gãc 3600, gãc ®Çy perihelion tv. ®iÓm cËn nhËt perimater chu vi period chu kú, thêi kú p. of circulating decimal chu kú cña mét sè thËp ph©n tuÇn hoμ n p. of permutation chu kú cña ho¸n vÞ p. of simple harmonicmotion chu ký cña dao ®éng ®iÒu hoμ ®¬n gi¶n p. of waves chu kú sãng base p. chu ký c¬ së delay p. mt. chu kú trÔ; kt. thêi kú h¹n ®Þnh half p. nöa chu kú inaction p. mt. thêi kú kh«ng ho¹t ®éng natural p. chu kú riªng nescient p. thêi kú [tÜnh, nghØ] orbital p. chu kú quay primitive p. chu kú nguyªn thuû recurring p. chu kú (cña sè thËp ph©n) tuÇn hoμ n reference p. tk. chu kú c¬ së return p. tk. chu kú (cña chuçi thêi gian) storage cycle p. mt. thêi kú nhí, thêi gian ®îi lín nhÊt

transient p. thêi gian chuyÓn tiÕp periodic tuÇn hoμ n in the mean gt. tuÇn hoμ n trung b×nh p. almost p. hÇu tuÇn hoμ n 324 periodical cã chu kú, ®Òu // b¸o chÝ xuÊt b¶n cã ®Þnh kú periodically cã chu kú, mét c¸ch tuÇn hoμ n periodicity tÝnh chu kú, tÝnh tuÇn hoμ n hidden p. tÝnh chu kú Èn latent p. tk. tÝnh chu kú Èn spurious p. tk. tÝnh tuÇn hoμ n gi¶ periodogram tk. chu kú ®å; vl. ®å thÞ cña hμ m sè periphery biªn [cña mét h×nh, mét thÓ] p. of a circle ®− êng trßn permanence tÝnh kh«ng ®æi, tÝnh th− êng xuyªn, tÝnh th− êng trùc p. of a functional equation tÝnh kh«ng ®æi cña mét ph−¬ng tr×nh hμ m p. of sign tÝnh kh«ng ®æi vÒ dÊu permanency tÝnh kh«ng ®æi, tÝnh th− êng xuyªn, tÝnh th− êng trùc permanent kh«ng ®æi, th− êng xuyªn, th−êng trùc permissible cho phÐp ®−îc permutability tÝnh ho¸n vÞ ®− îc permutable ho¸n vÞ ®− îc permutation ®s. sù ho¸n vÞ p. with repetition ho¸n vÞ cã lÆp; p. without reptition ho¸n vÞ kh«ng lÆp circular p. ho¸n vÞ vßng quanh cyclic p. ho¸n vÞ vßng quanh discordant p.s ho¸n vÞ bÊt hoμ even p. ho¸n vÞ ch½n odd p. ho¸n vÞ lÎ permute ho¸n vÞ ®æi thø tù perpendicular th¼ng gãc; trùc giao // qu¶ däi, ®− êng th¼ng gãc perpendicularity [®é, tÝnh] th¼ng gãc, tÝnh trùc giao perpetual th− êng xuyªn, liªn tôc perpetuity kt. quyÒn së h÷u liªn tôc persist tiÕp tôc persistence(cy) sù tiÕp tôc; qu¸n tÝnh; æn ®Þnh p. of vision vl. qu¸n tÝnh thÞ gi¸c persistent æn ®Þnh, v÷ng normally p. ®s. æn ®Þnh, chuÈn t¾c perspective c¶nh, phèi c¶nh doubly p. phèi c¶nh kÐp perspectivity hh. phÐp phèi c¶nh pertain thuéc vÒ; cã quan hÖ

perturb nhiÔu lo¹n 325 perturbation sù nhiÔu lo¹n secular p.s sù nhiÔu lo¹n tr−êng kú perturbeb bÞ nhiÔu lo¹n Pfaffian gt. (thuéc) Pfap phase pha initial p. phan ban ®Çu non-minimum p. pha kh«ng cùc tiÓu phenomena hiÖn t− îng local p. hiÖn t−îng [côc bé, ®Þa ph− ¬ng] non-periodic p. hiÖn t− îng kh«ng tuÇn hoμ n phenomenon hiÖn t−îng jump p. xib. hiÖn t− îng nh¶y phi phi (π) pick chän; nhÆt; ®©m thñng pick-up mt. ®Çu ®äc pictorial cã h×nh ¶nh; trùc quan piece mÈu, phÇn p. of money ®ång tiÒn piecemeal tõng phÇn, tõng c¸i piecewise tõng mÈu pierce ®©m thñng, chäc thñng pile vl. pin; lß ph¶n øng nuclear p. lß ph¶n øng h¹t nh©n pip trch. sè (trªn qu©n bμ i) pipe èng, èng dÉn piston kü. pitt«ng pivol lâi, cét trô pivotal (thuéc) lâi; trung t©m place chç, vÞ trÝ; hμ ng // ®Æt ®Ó decimal p. hμ ng ch÷ sè thËp ph©n tens' p. ë hμ ng chôc thousands' p. ë hμ ng ngh×n planar phÐp chiÕu n»m ngang; kÕ ho¹ch, ph− ¬ng ¸n planar ph¼ng plane mÆt ph¼ng // ph¼ng p. at infinity mÆt ph¼ng ë v« tËn p. of bending mÆt ph¼ng uèn p. of homology mÆt ph¼ng thÊu x¹ p. of load mÆt ph¼ng t¶i träng 326

p. of perpectivity mÆt ph¼ng phèi c¶nh p. of polarization mÆt ph¼ng ph©n cùc p. of reference mÆt ph¼ng quy chiÕu p. of regression tk. mÆt ph¼ng håi quy p. of support mÆt ph¼ng tùa p. of symmetry mÆt ph¼ng ®èi xøng asymptotic p. mÆt ph¼ng tiÖm cËn basic p. mÆt ph¼ng c¬ së bitangent p. mÆt ph¼ng song tiÕp central p. mÆt ph¼ng qua t©m collinear p.s nh÷ng mÆt ph¼ng céng tuyÕn complex p. mÆt ph¼ng phøc conjugate diametric(al) p.s c¸c mÆt ph¼ng ¶o liªn hîp coordinate p. mÆt ph¼ng to¹ ®é cut p. mÆt ph¼ng c¾t; c¬. mÆt c¾t diametral p. mÆt ph¼ng kÝnh elliptic p. mÆt ph¼ng eliptic equatorial p. mÆt ph¼ng xÝch ®¹o equiamplitude p. mÆt ph¼ng ®¼ng biªn ®é equiphase p. mÆt ph¼ng ®¼ng pha extended p. mÆt ph¼ng suy réng (cña biªn phøc) focal p. mÆt ph¼ng tiªu hodograph p. mÆt ph¼ng tèc ®å horizontal p. mÆt ph¼ng n»m ngang hyperbolic p. mÆt ph¼ng hipebolic ideal p. mÆt ph¼ng lý t− ëng imaginary p. mÆt ph¼ng lý t− ëng inclined p. mÆt ph¼ng nghiªng invariable p. mÆt ph¼ng kh«ng ®æi isocline p. mÆt ph¼ng nghiªng ®Òu isotropic p. mÆt ph¼ng ®¼ng h−íng meridian p. mÆt ph¼ng kinh tuyÕn minimal p. mÆt ph¼ng cùc tiÓu neutral p. c¬. mÆt ph¼ng trung hoμ nodal p. mÆt ph¼ng mót null p. hh. mÆt ph¼ng kh«ng osculating p. mÆt ph¼ng mËt tiÕp parabolic p. mÆt ph¼ng parabolic parallel p.s c¸c mÆt ph¼ng song song 327 perpendicular p.s c¸c mÆt ph¼ng th¼ng gãc picture p. hh. mÆt ¶nh

polar p. hh. mÆt ph¼ng cùc principal p. mÆt ph¼ng chÝnh; c¬. mÆt ph¼ng ®èi xøng principal coordinate p. mÆt ph¼ng to¹ ®é chÝnh profile p. mÆt ph¼ng bªn projection p. hh. mÆt ph¼ng chiÕu projective p. hh. mÆt ph¼ng x¹ ¶nh pseudo-parallel p.s mÆt ph¼ng gi¶ song song punetured p. mÆt ph¼ng bÞ chÊm thñng real p. mÆt ph¼ng thùc rectifying p. hh. mÆt ph¼ng trùc ®¹c regression p. mÆt ph¼ng håi quy semi-perpendicular p.s c¸c mÆt ph¼ng nöa trùc giao singular p. mÆt ph¼ng kú dÞ stationary p. mÆt ph¼ng dõng stationary osculating p. mÆt ph¼ng mËt tiÕp dõng supporting p. hh. mÆt ph¼ng tùa symmetry p. mÆt ph¼ng ®èi xøng tangent p. mÆt ph¼ng tiÕp xóc, tiÕp diÖn tritangent p. tiÕp diÖn béi ba unit p. mÆt ph¼ng ®¬n vÞ vanishing p. mÆt ph¼ng biÕn mÊt vertical p. mÆt ph¼ng th¼ng ®øng planet tv. hμ nh tinh inferior p. tv. hμ nh tinh d− íi inner p. tv. hμ nh tinh trong minor p.s tv. tiÓu hμ nh tinh outer p. tv. hμ nh tinh ngoμ i principal p. tv. hμ nh tinh chÝnh, hμ nh ®¹i tinh secondary p. vÖ tinh (tù nhiªn) superior p. tv. hμ nh tinh trªn planetary (thuéc) hμ nh tinh planimeter mt. m¸y tÝnh tÝch ph©n, m¸y tÝnh diÖn tÝch square root p. m¸y tÝnh c¨n bËc hai planimetric (thuéc) ®o diÖn tÝch planimetry phÐp ®o diÖn tÝch plasma vl. platma plastic dÎo // chÊt dÎo 328 plasticity vl. tÝnh dÎo plate b¶n, tÊm index p. mt. mÆt sè plane p. tÊm ph¼ng, b¶n ph¼ng

quarter-wave p. vl. b¶n phÇn t− sãng rectangular p. b¶n h×nh ch÷ nhËt reiforced p. tÊm ®− îc gia cè semi-infinite p. b¶n nöa v« h¹n platykurtic tk. cã ®é nhän d− íi chuÈn plausibility tÝnh cã lý lÏ plausible cã lý lÏ play trch. trß ch¬i, cuéc ®Êu player trch. ng−êi ch¬i, ®Êu thó maximizing p. ng−êi ch¬i lÊy cùc ®¹i minimizing p. ng−êi ch¬i lÊy cùc tiÓu pledge kt. cÇm cè plot biÓu ®å, ®å thÞ; trch. kÕ ho¹ch ch¬i plotomat mt. dông cô vÏ tù ®éng c¸c ®− êng cong plotter mt. c¸i vÏ ®− êng cong; m¸y ghi to¹ ®é digital point p. c¸i vÏ ®−êng cong theo ®iÓm function p. mt. c¸i vÏ ®å thÞ cña hμ m incremental p. c¸i vÏ ®−êng cong theo ®iÓm plug mt. c¸i phÝc; c¸i phÝc hai ®Çu, c¸i chèt plugboard mt. c¸i ®¶o m¹ch cã phÝc, b¶ng c¾m (®iÖn) plumb qu¶ däi; d©y däi; // [®Æt, vÏ] th¼ng gãc plurigenus ®a gièng pluriharmonic gt. ®a ®iÒu hoμ plurisubharmonic gt. ®a ®iÒu hoμ d−íi plus céng, dÊu céng ply mt. cho ®i qua; kü. sö dông pocket tói ®ùng b×a point ®iÓm; vÞ trÝ at a p. (t¹i) mét ®iÓm; p. at infinity ®iÓm ë v« tËn p. of accumulation ®iÓm tô, ®iÓm giíi h¹n p. of application ®iÓm ®Æt, ®iÓm t¸c dông (cña lùc) p. of condensation ®iÓm ®äng p. of contact tiÕp ®iÓm p. of contrary fleure ®iÓm uèn p. of convergence ®iÓm héi tô p. of divergence ®iÓm ph©n kú 329 p. of discontinity ®iÓm gi¸n ®o¹n p. of emanation top. ®iÓm ph¸t x¹ p. of hyperosculation ®iÓm siªu mËt tiÕp p. of increase tk. ®iÓm t¨ng p. of inflection ®iÓm uèn p. of junction ®iÓm uèn

p. of load ®iÓm t¶i träng p. of osculation ®iÓm tô tiÕp xóc, ®iÓm mËt tiÕp (cña ®-êng cong) p. of sight ®iÓm nh×n p. of silence ®iÓm t¨ng p. of striction ®iÓm th¾t p. of tangency tiÕp ®iÓm accessible p. ®iÓm ®¹t ®− îc accessible boundary p. ®iÓm biªn ®¹t ®−îc accidental base p. ®s. ®iÓm c¬ së ngÉu nhiªn accidental double p. ®iÓm kÐp ngÉu nhiªn accumulation p. ®iÓm tô adherence p. ®iÓm dÝnh algebraic branch p. ®iÓm rÏ nh¸nh ®¹i sè ambiguous p. ®iÓm kh«ng x¸c ®Þnh angular p. ®iÓm gãc, dÝnh antipodal p. hh. ®iÓm xuyªn t©m ®èi asymptotic p. ®iÓm tiÖm cËn base p. ®iÓm c¬ së bending p. ®iÓm uèn bisecting p. of a segment trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng boiling p. ®iÓm s«i boundary p. ®iÓm biªn branch p. ®iÓm rÏ nh¸nh break p. mt. ®iÓm dõng (m¸y) central p. ®iÓm trung t©m (®iÓm yÕt hÇu cña mÆt kÎ) circular p. ®iÓm xiclic cluster p. ®iÓm ng− ng tô collinear p.s c¸c ®iÓm céng tuyÕn, c¸c ®iÓm th¼ng hμ ng complex p. ®iÓm phøc concyclic p.s c¸c ®iÓm cïng n»m trªn mét ®− êng trßn conical p. ®iÓm ®Ønh nãn conjugate p.s ®iÓm liªn tiÕp critical p. ®iÓm tíi h¹n 330 cross p. giao ®iÓm, ®iÓm tíi h¹n, ®iÓm dõng (cña hµm gi¶i tÝch) cuspidal p. ®iÓm lïi cut p. ®iÓm c¾t cyclic p. ®iÓm xilic deal p. ®iÓm chÕt decimal p. dÊu phÈy ë sè thËp ph©n dividing p. ®iÓm chia east p. tv. ®iÓm ph− ¬ng ®«ng

elliptic(al) p. ®iÓm eliptic end p. top. ®iÓm uèn entry p. ®iÓm chuyÓn equianharmonic p.s ®iÓm ®¼ng phi ®iÒu equilibrium p. ®iÓm c©n b»ng exteroir p. ®iÓm ngoμ i extreme p. ®iÓm ë ®Çu, ®iÓm cùc trÞ finishing p. hh. ®iÓm cuèi finite p. gt. ®iÓm h÷u h¹n fixed p. ®iÓm bÊt ®éng, ®iÓm cè ®Þnh fixed end p. ®iÓm cè ®Þnh cuèi flash p. ®iÓm bèc ch¸y, nhiÖt ®é chíp s¸ng plex p. ®iÓm uèn floading p. dÊu phÈy di ®éng focal p. tiªu ®iÓm fourth harmonic p. ®iÓm ®iÒu hoμ thø t− freezing p. ®iÓm ®«ng ®Æc frontier p. ®iÓm biªn giíi genceric p. hh®s. ®iÓm sinh (mét mÆt) hyperbolic p. ®iÓm hypebolic ideal p. ®iÓm lý t−ëng image p. ®iÓm ¶nh imaginary p. ®iÓm ¶o improper p. ®iÓm phi chÝnh infinite p. ®iÓm v« h¹n initial p. khëi ®iÓm, ®iÓm ban ®Çu inner p., interior p. ®iÓm trong intersection p. hh. giao ®iÓm inverse p. ®iÓm nghÞch ®¶o irregular singular p. gt. ®iÓm kú dÞ bÊt th− êng isolated p. ®iÓm c« lËp 331 isolated multiple p. ®iÓm béi c« lËp isolated singular p. ®iÓm dÞ c« lËp isotropic p. ®iÓm ®¼ng h− íng labile p. top. ®iÓm kh«ng æn ®Þnh lattice p. ®iÓm m¹ng, ®iÓm nót (l− íi) limit p. top. ®iÓm kh«ng æn ®Þnh lattice p. ®iÓm m¹ng, ®iÓm nót (l− íi) limit p. top. ®iÓm giíi h¹n, ®iÓm tô limiting p. gt. ®iÓm biªn, ®iÓm giíi h¹n lower extreme p. ®iÓm mót d−íi

mass p. c¬. chÊt ®iÓm measuring p. mt. ®iÓm ®o median p. of a triangle träng t©m cña mét tam gi¸c melting p. ®iÓm nãng ch¶y mesh p. ®iÓm l− íi, mót l− íi middle p. of a triangle träng t©m cña mét tam gi¸c multiple p. ®iÓm béi nodal p. ®iÓm nót non-collinear p. ®iÓm kh«ng th¼ng hμ ng north p. tv. ®iÓm phÝa b¾c operating p. xib. ®iÓm lμ m viÖc ordinary p. ®iÓm th−êng parabolic(al) p. ®iÓm parabolic parameter p. gi¸ trÞ (cè ®Þnh) cña tham sè percentage p.s c¸c ®iÓm phÇn tr¨m period p. ®iÓm chu kú proper spiral p. ®iÓm xo¾n èc ch©n chÝnh radix p. dÊy phÈy ë sè thËp ph©n ramification p. gt. ®iÓm rÏ nh¸nh real p. ®iÓm thùc reducible p. ®iÓm kh¶ quy reference p. mt. ®iÓm kiÓm tra, ®iÓm [quy chiÕu, ®èi chiÕu] regular p. ®iÓm th− êng, ®iÓm chÝnh quy regular singular p. ®iÓm kú dÞ chÝnh quy representative p. xib. ®iÓm biÓu diÔn saddle p. ®iÓm yªn ngùa salient p. ®iÓm låi sample p. tk. ®iÓm mÉu satellite p. ®iÓm vÖ tinh 332 saturation p. ®iÓm b·o hoμ secondary focal p. tiªu ®iÓm thø cÊp separating p. ®iÓm t¸ch simple p. ®iÓm ®¬n singular p. ®iÓm kú dÞ south p. tv. ®iÓm phÝa nam spiral p. ®iÓm xo¾n èc stable p. top. ®iÓm æn ®Þnh stagnation p. ®iÓm ®×nh trÖ (cña dßng) starting p. ®iÓm xuÊt ph¸t stationary p. ®iÓm dõng, ®iÓm nghØ tracing p. ®iÓm viÕt

triple p. hh. ®iÓm béi ba turning p. ®iÓm chuyÓn h− íng umbilical p. ®iÓm rèn unit p. ®iÓm ®¬n vÞ vanishing p. ®iÓm biÕn mÊt west p. tv. ®iÓm phÝa t©y yield p. ®iÓm l− u, ®iÓm khëi l− u, ®iÓm khëi thuû dßng ch¶y (®iÓm tíi h¹n) zero p. kh«ng ®iÓm poimted nhän pointwise theo tõng ®iÓm poised gt. ®− îc lμ m c©n b»ng polar cùc; cùc tuyÕn; cùc diÖn cubic p. ®−êng ®èi cùc cña cubic shock p. cùc tuyÕn va ch¹m polarity ®èi cùc; ®s; vl. cùc tÝnh; hh. cùc t− ¬ng øng cùc, sù t− ¬ng quan cùc polarization sù ph©n cùc polarize ph©n cùc pole cùc, cùc ®iÓm p. at infinity cùc ë v« tËn p. of an analytic function gt. cùc ®iÓm cña mét hμ m gi¶i tÝch p. of a cirele cùc cña mét vßng trßn p. and polar of a conic cùc vμ cùc tuyÕn cña thiÕt diÖn c«nic p. of integral cùc cña mét tÝch ph©n p. of a line cùc cña mét ®− êng th¼ng p. of order n. cùc cÊp n p. of a plane cùc cña mét mÆt ph¼ng celestial p. cùc tr¸i ®Êt complex p. cùc ®iÓm phøc 333 multi-order p. cùc béi multiple order p. cùc béi simple p. gt. cùc ®iÓm ®¬n polhode c¬. ®−êng t©m quay (trªn mÆt ph¼ng ®éng) p«lodi policy chÝnh s¸ch, chÕ ®é insurance p. chÕ ®é b¶o hiÓm investment p. chÝnh s¸ch ®Çu t− vèn ordering p. chÝnh s¸ch thu mua polyadic nhiÒu ng«i polyconic hh. ®a c«nic polycyclic ®a chu tr×nh, ®a xilic polycylinder h×nh ®a trô polygon ®a gi¸c p. of forces ®a gi¸c lùc

arc p. ®a gi¸c cung circumscribed p. ®a gi¸c ngo¹i tiÕp concave p. ®a gi¸c lâm convex p. ®a gi¸c låi equiangular p. ®a gi¸c ®Òu gãc equivalent p.s c¸c ®a gi¸c t− ¬ng ®−¬ng frequency p. ®a gi¸c tÇn sè funicular p. c¬. ®a gi¸c d©y inscribed p. ®a gi¸c néi tiÕp mutually equiangular p.s c¸c ®a gi¸c cã c¸c gãc t−¬ng øng b»ng nhau rectilinear p. ®a gi¸c th¼ng regular p. ®a gi¸c ®Òu open p. hh. ®−êng gÊp khóc similar p.s c¸c ®a gi¸c ®ång d¹ng simple p. ®a gi¸c ®¬n spherical p. ®a gi¸c cÇu strategy p. trch. ®a gi¸c chiÕm l− îc string p. ®a gi¸c d©y polygonal (thuéc) ®a gi¸c polyharmonic gt. ®a ®iÒu hoμ polyhedral (thuéc) h×nh ®a diÖn locally p. hh®s. ®a diÖn ®Þa ph−¬ng polyhedron (khèi) ®a diÖn integer p. ®a diÖn nguyªn one-sided p. ®a diÖn mét phÝa 334 regular p. ®a diÖn ®Òu polylogarithm gt. ®a l«ga polynomial ®a thøc p. of degree n. ®a thøc bËc n p. of least deviation ®a thøc cã ®é lÖch tèi thiÓu adjoint p. ®a thøc liªn hîp alternative p. ®a tøc ®¬n dÊu characteristic p. ® thøc ®Æc tr−ng cyclotomic p. ®s. ®a thøc thøc chia vßng trßn defining p. ®a thøc ®Þnh nghÜa differential p. ®s. ®a thøc vi ph©n distinguished p. ®s. ®a thøc låi homogeneous p. ®a thøc thuÇn nhÊt hypergeometric p. ®a thøc siªu béi interpolating p. gt. ®a thøc néi suy interpolation p. gt. ®a thøc néi suy

irreducible p. ®a thøc kh«ng kh¶ quy minimal p. ®s. ®a thøc cùc tiÓu minimum p. ®s. ®a thøc cùc tiÓu monic p. ®a thøc låi orthogonal p.s ®a thøc trùc giao orthonormal p. ®a thøc trùc chuÈn prime p. ®a thøc nguyªn tè quasi-orthogonal p. ®a thøc tùa trùc giao reduced minimum p. ®a thøc cùc tiÓu rót gän reducible p. ®a thøc kh¶ quy symbolic p. ®a thøc ký hiÖu trigonometric p. ®a thøc l−îng gi¸c ultrasherical p. gt. ®a thøc siªu cÇu polyphase vl. nhiÒu pha polytope h×nh ®a diÖn, p«lit«p polytropic vl. ®a h− íng pool trch. sè tiÒn ®Æt cäc; hîp nhÊt; gép l¹i pooling sù hîp nhÊt, sù gép p. of classes tk. sù gép c¸c líp population d©n sè; tËp hîp continuous p. tk. tËp hîp liªn tôc dichotomous p. tk. tËp hîp l− ìng ph©n finite p. tk. tËp hîp h÷u h¹n 335 hibrid p. tk. tËp hîp lai gièng hypothetic(al) p. tk. tËp hîp gi¶ ®Þnh infinite p. tk. tËp hîp v« h¹n mixed p. tk. tËp hîp hçn t¹p non-normal p. tk. tËp hîp kh«ng chuÈn parent p. tk. tËp hîp tæng qu¸t porosity vl. tÝnh xèp porous xèp portion mét phÇn, mét khóc, mét ®o¹n p. of series khóc cña chuçi pose ®Æt posit kh¼ng ®Þnh, ®Æt c¬ së position vÞ trÝ; t×nh h×nh; lËp tr− êng check p. mt. vÞ trÝ kiÓm tra limiting p. vÞ trÝ giíi h¹n perspective p. hh. vÞ trÝ phèi c¶nh vertical p. vÞ trÝ th¼ng ®øng positional (thuéc) vÞ trÝ

positioning mt. ®Æt vμ o vÞ trÝ positive d−¬ng // ®¹i l− îng d−¬ng positively d− ¬ng positivity tÝnh d− ¬ng positron vl. p«zitron possess cã possession sù së h÷u; kt. tμ i s¶n; chÕ ®é së h÷u possibility kh¶ n¨ng; tÝnh cã thÓ consumption p. kt. kh¶ n¨ng tiªu dïng possible cã thÓ post-multiplication phÐp nh©n th«ng th−êng (b¾t ®Çu tõ hμ ng thÊp cÊp) posterior sau, hËu nghiÖm postulate tiªn ®Ò p. of completeness tiªu ®Ò tÝnh ®Çy ®ñ postulation log. sù gi¶ ®Þnh postulational log. dùa vμ o ®Þnh ®Ò, dùa vμ o tiªn ®Ò potency lùc l−îng p. of a set lùc l− îng cña mét tËp hîp potential thÕ, thÕ vÞ advanced p. thÕ vÞ sím, thÕ vÞ tr− íc complex p. thÕ phøc 336 distortional p. hμ m thÕ xo¾n logarithmic p. gt. thÕ vÞ l«ga Newtonian p. gt. thÕ vÞ Newton retarded p. gt. thÕ vÞ trÔ scalar p. thÕ vÞ v« h−íng vector p. vl. thÕ vÞ vect¬ velocity p. thÕ vÞ vËn tèc pound pao (®¬n vÞ ®o träng l− îng cña Anh) power ®é, bËc, luü thõa; lùc l− îng; c«ng suÊt p. of a point hh. ph−¬ng tÝch cña mét ®iÓm p. of a set lùc l− îng cña mét tËp hîp cardinal p. b¶n sè direct p. ®s. luü thõa trùc tiÕp instantaneous p. c«ng suÊt tøc thêi radiated p. c−êng ®é bøc x¹ reduced p. top. luü thõa rót gän resolving p. kh¶ n¨ng gi¶i symbolic(al) p. ®s. luü thõa ký hiÖu symmetrized Kromecker p. ®s. luü thõa Kroneck¬ ®èi xøng ho¸ third p. luü thõa bËc ba, lËp ph−¬ng

powerful cã søc, cã lùc m¹nh practical thùc hμ nh, thùc tiÔn cã lîi practice thùc tiÔn; sù ho¹t ®éng; hμ nh ®éng; sù ¸p dông; luyÖn tËp practise ¸p dông; thùc hienÑ; luyÖn tËp preassigned g¸n tr− íc precede ®i tr− íc, ®øng tr− íc precession tv. sù tiÕng ®éng; tuÕ sai p. of the equinoxes tv. sù tiÕn ®éng c¸c ph©n ®iÓm free p. tiÕn ®éng tù do lunisolar p. tv. tuÕ sai nhËt nguyÖt planetary p. tv. tuÕ sai hμ nh tinh, sù tiÕng ®éng hμ nh tinh precheck kiÓm nghiÖm tr− íc precise chÝnh x¸c; x¸c ®Þnh precisely mét c¸ch chÝnh x¸c precision [sù, ®é] chÝnh x¸c; mt. chiÒu dμ i mét tõ instrument p. ®é chÝnh x¸c cña mét dông cô relative p. ®é chÝnh x¸c t− ¬ng ®èi, ®é hiÖu dông precompact tiÒn compac predecessor phÇn tö tr−íc ng−êi ®i tr− íc 337 immediate p. phÇn tö ngay tr− íc predesigned cho tr− íc, thiÕt lËp tr− íc predetermine x¸c ®Þnh tr− íc, quyÕt ®Þnh tr−íc predetermined ®−îc x¸c ®Þnh tr− íc; ®−îc thiÕt lËp s¬ bé predicable log. kh¶ vÞ predicate log. vÞ tõ induction p. vÞ tõ quy n¹p numerical p. vÞ tõ sè partial p. vÞ tõ bé phËn prediction sù dù ®o¸n, dù b¸o predictor xib. thiÕt bÞ dù b¸o; tk. biÕn ®éc lËp (trong dù b¸o) preface lêi nãi ®Çu prefactor nh©n tö ®i tr− íc (bªn tr¸i) prefer thÝch h¬n, −u h¬n preference sù thÝch h¬n pre-image nghÞch ¶nh; hμ m gèc (trong phÐp biÕn ®æi Laplat) preliminary s¬ bé // sù chó ý s¬ bé pressure vl. ¸p lùc, ¸p suÊt consolidation p. ¸p lùc cñng cè contact p. ¸p lùc tiÕp xóc dynamic(al) p. ¸p lùc ®éng lùc hydrostatic p. ¸p lùc thuû tÜnh

impact p. ¸p suÊt toμ n phÇn kinetic p. ¸p suÊt ®éng stagnation p. ¸p lùc ®×nh trÖ static p. ¸p lùc tÜnh water p. thuû ¸p prestress dù øng lùc, øng suÊt tr− íc presume gi¶ sö, gi¶ ®Þnh presumption ®iÒu gi¶ ®Þnh, ®iÒu gi¶ sö presumptive gi¶ ®Þnh, gi¶ sö presuppose gi¶ ®Þnh tr− íc, gi¶ sö previous tr−íc price kt. gi¸ c¶, gi¸ accounting p. gi¸ kiÓm tra base p.s gi¸ c¬ së cost p. gi¸ thμ nh detail p. gi¸ b¸n lÎ floor p.s gi¸ tèi thiÓu 338 market p. gi¸ thÞ tr− êng selling p. gi¸ b¸n wholesale p. gi¸ b¸n bu«n primal nguyªn thuû, c¬ së chÝnh primary nguyªn thuû, nguyªn s¬ weak p. nguyªn s¬ yÕu prime dÊu phÈu, c¬ b¶n; nguyªn tè almost p. hÇu nguyªn tè double p. hai phÈy (") relaitively p. nguyªn tè cïng nhau primitive nguyªn thuû, nguyªn hμ m complete p. nguyªn hμ m, ®Èy ®ñ principally chñ yÕu Principia s¸ch "c¬ së" cña Nuit¬n principle nguyªn lý; nguyªn t¾c; ®Þnh luËt p. of abstraction nguyªn t¾c trõu t− îng ho¸ p. of analytic continuation nguyªn t¾c më réng gi¶i tÝch p. of argument nguyªn lý aggumen p. of conservation of energy nguyªn lý b¶o toμ n n¨ng l−îng p. of contimuity nguyªn lý liªn tôc p. of convertibility nguyªn lý ®¶o nghich p. of correspondence nguyªn t¾c t− ¬ng øng p. of duality nguyªn lý ®èi ngÉu p. of least action nguyªn lý t¸c dông tèi thiÓu

p. of least time nguyªn lý thêi gian tèi thiÓu p. of leasr work nguyªn lý c«ng tèi thiÓu p. of minimum energy nguyªn lý cùc tiÓu p. of moment of momnetum nguyªn lý m«men ®éng l− îng p. of monodromy nguyªn lý thuËn nghÞch p. of reflection nguyªn lý ph¶n x¹ p. of relativization nguyªn lý tÝnh t− ¬ng ®èi p. of stationary phase nguyªn lý pha dõng p. of superposition vl. nguyªn lý chång chÊt p. of the maximum nguyªn lý n¨ng l−îng cùc ®¹i p. of the point of accumulation nguyªn lý ®iÓm tô p. of virtual displacement nguyªn lý dêi chç ¶o p. of virtual work nguyªn lý c«ng ¶o argument p. nguyªn lý agumen consistency p. ®s. nguyªn lý [nhÊt qu¸n, phi m©u thuÉn] 339 convergence p. nguyªn lý héi tô indeterminacy p. vl. nguyªn lý bÊt ®Þnh induction p. nguyªn lý quy n¹p maximum p. gt. nguyªn lý cùc ®¹i maximum-modulus p. gt. nguyene lý m«®un cùc ®¹i minimum-modulus p. gt. nguyªn lý m«®un cùc tiÓu momentum p. nguyªn lý ®éng l− îng reflection p. nguyªn lý ph¶n x¹ second induction p. nguyªn t¾c quy n¹p thø hai symmetry p. gt. nguyªn lý ®èi xøng print in // sù in printer thiÕt bÞ in, m¸y in printing mt. in prior tiªn nghiÖm prism l¨ng trô oblique p. l¨ng trô xiªn quadrangular p. l¨ng trô tø gi¸c rectangular p. l¨ng trô ch÷ nhÊt regular p. l¨ng trô ®Òu right p. l¨ng trô th¼ng ®øng triangular p. l¨ng trô tam gi¸c truncated p. l¨ng trô côt prismatic (thuéc) h×nh l¨ng trô prismatoid pháng l¨ng trô prismoid h×nh l¨ng trô côt prismoidal (thuéc) l¨ng trô côt

probabilistic (thuéc) x¸c suÊt probability x¸c suÊt absolute p. x¸c suÊt kh«ng ®iÒu kiÖn absorption p. x¸c suÊt hÊp thu a priori p. x¸c suÊt tiªu nghiÖm composite p. x¸c suÊt ®Çy ®ñ compound p. x¸c suÊt phøc hîp conditional p. x¸c suÊt cã ®iÒu kiÖn empiric p. x¸c suÊt thùc nghiÖm extinction p. x¸c suÊt [t¾t, ng¾t] (mét qu¸ tr×nh) inverse p. x¸c suÊt nghÞch ®¶o marginal p. x¸c suÊt biªn duyªn personal p. x¸c suÊt chñ quan 340 posterior p. x¸c suÊt hËu nghiÖm prior p. x¸c suÊt tiªn nghiÖm transition p. xs. x¸c suÊt chuyÓn probable cã lÏ, cã thÓ probit (probability unit) ®¬n vÞ x¸c suÊt problem bμ i to¸n; vÊn ®Ò p.s of allocation bμ i to¸n ph©n phèi absorption p. bμ i to¸n hÊp thu advertising p. bμ i to¸n qu¶ng c¸o assigument p. kt. b¸i to¸n ph©n phèi ballot p. bμ i to¸n bá phiÕu bargaining p. bμ i to¸n hîp ®ång barrier p. bμ i to¸n mμ n ch¾n blending p. bμ i to¸n pha trén bottle neck p. bμ i to¸n cæ chai boundary value p. bμ i to¸n biªn trÞ, bμ i to¸n bê brachistochrone p. bμ i to¸n ®− êng ®o¶n thêi caterer p. bμ i to¸n ng−êi giao hμ ng congestion p. bμ i to¸n phôc vô ®¸m ®«ng construction p. bμ i to¸n dùng h×nh continum p. bμ i to¸n continum decision p. log. bμ i to¸n quyÕt ®Þnh diet p. bμ i to¸n khÈu phÇn dynamical boundary value p. bμ i to¸n gi¸ trÞ biªn ®éng lùc eigenvalue p. bμ i to¸n vÒ c¸c gi¸ trÞ riªng encounter p. bμ i to¸n gÆp nhau equilibirium p. bμ i to¸n c©n b»ng extremum p. bμ i to¸n cùc trÞ

four colour p. bμ i to¸n bèn mμ u infinite medium p. xs. bμ i to¸n m«i tr− êng v« h¹n, bμ i to¸n vÒ c¸c h¹t qua m«i tr− êng v« h¹n isoperimetric(al) p. gt. bμ i to¸n ®¼ng chu knot p. bμ i to¸n nót lifting p. bμ i to¸n n©ng many-body p. vl. bμ i to¸n nhiÒu vËt thÓ map-colouring p. top. bμ i to¸n t« mμ u b¶n ®å marriage p. bμ i to¸n chän lùa mixed boundary-value p. bμ i to¸n bê hçn hîp moment p. bμ i to¸n m«men 341 moving boundary p. gt. bμ i to¸n cã biªn di ®éng multidecision p.s tk. bμ i to¸n nhiÒu quyÕt ®Þnh non-homogeneous boundary p. bμ i to¸n biªn kh«ng thuÇn nhÊt occupancy p.s xs. bμ i to¸n chiÕm chç parametric p. bμ i to¸n tham sè primal p. ®s. bμ i to¸n nguyªn thuû pseudo-periodie p. bμ i to¸n gi¶ tuÇn hoμ n reducibility p. log. bμ i to¸n kh¶ quy ruin p. trch. bμ i to¸n s¹t nghiÖp (cña ng−êi ch¬i) short distance p. bμ i to¸n kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt storage p. kt. bμ i to¸n vÒ b¶o qu¶n three-point p. tr®. bμ i to¸n ba ®iÒu, bμ i to¸n P«ten«t traffic p. bμ i to¸n [vËn t¶i, giao th«ng] transportation p. kt. bμ i to¸n vËn chuyÓn trigonometric moment p. bμ i to¸n m«men l− îng gi¸c two-dimensional p. bμ i to¸n hai chiÒu word p. log. bμ i to¸n tõ procedural (thuéc) thñ tôc, biÖn ph¸p procedure thñ tôc; tk. biÖn ph¸p; ph−¬ng ph¸p, c¸ch antithetic(al) p. tk. biÖn ph¸p ®èi lËp, ph−¬ng ph¸p ph¶n ®Ò audit p. kt. thñ tôc kiÓm nghiÖm decision p. kt. thñ tôc quyÕt ®Þnh proceed tiÕp tôc; ph¸t sinh, xuÊt hiÖn proceedings tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu, tËp biªn chuyªn ®Ò process qu¸ tr×nh, ph− ¬ng ph¸p, c¸ch p. with in dependent increments xs. qu¸ tr×nh víi gia sè ®éc lËp additive p. qu¸ tr×nh céng t Ýnh adjoint p. qu¸ tr×nh liªn hîp approximation p. qu¸ tr×nh xÊp xØ autoregressive p. qu¸ tr×nh tù håi quy

birth p. qu¸ tr×nh toμ n sinh bivariate p. qu¸ tr×nh hai chiÒu branching p. qu¸ tr×nh ph©n nh¸nh cascade p. qu¸ tr×nh tÇng centred p. qu¸ tr×nh cã t©m continuous p. qu¸ tr×nh liªn tôc crypto-deterministic p. qu¸ r×nh tÊt ®Þnh ngÇm cyclic p. qu¸ tr×nh tuÇn hoμ n damped oscillatory p. qu¸ tr×nh dao ®éng t¾t dÇn 342 death p. qu¸ tr×nh chÕt, qu¸ tr×nh toμ n tö degenerete p. qu¸ tr×nh suy biÕn denumerable p. qu¸ tr×nh ®Õm ®−îc deterministic p. qu¸ tr×nh tÊt ®Þnh diagonal p. qu¸ tr×nh chÐo diffusion p. qu¸ tr×nh khuyÕch t¸n digital p. qu¸ tr×nh rêi r¹c discontinuous p. qu¸ tr×nh rêi r¹c discrete p. qu¸ tr×nh rêi r¹c dissipative p. qu¸ tr×nh hao t¸n disturbeb harmonic p. tk. qu¸ tr×nh ®iÒu hoμ bÞ nhiÔu lo¹n divergent p. qu¸ tr×nh ph©n kú emigration p. qu¸ tr×nh di d©n equally-correlated p. qu¸ tr×nh t−¬ng quan c©n b»ng equilibrium p. qu¸ tr×nh c©n b»ng ergodic p. qu¸ tr×nh ego®ic exhaustion p. qu¸ tr×nh vÐt kiÖt explosive p. xs. qu¸ tr×nh bïng næ (qu¸ tr×nh cã c¸c sè trung b×nh t¨ng v« h¹n) finite p. log. ®s. qu¸ tr×nh h÷u h¹n hereditary p. xs. qu¸ tr×nh cã di truyÓn homogeneous p. xs. qu¸ tr×nh thuÇn nhÊt immigration p. qu¸ tr×nh di c− irreversible p. vl. qu¸ tr×nh kh«ng thuËn nghÞch isentropic p. qu¸ tr×nh ®¼ng entropi isotropic p. xs. qu¸ tr×nh ®¼ng h− íng iterative p. xib. qu¸ tr×nh lÆp limit p. qu¸ tr×nh giíi h¹n logistic p. tk. qu¸ tr×nh l«gictic Markovian p. xs. qu¸ tr×nh M¸c«p moving-summation p. qu¸ tr×nh lÊy tæng tr− ît multiplivative p. xs. qu¸ tr×nh ph©n nh¸nh

orthogonal p. qu¸ tr×nh trùc giao periodie p. qu¸ tr×nh tuÇn hoμ n production p. kt. qu¸ tr×nh s¶n xuÊt purely random p. xib. qu¸ tr×nh thuÇn tuý ngÉu nhiªn random p. qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn recursive p. qu¸ tr×nh ®Ö quy repetitive p. xib. qu¸ tr×nh lÆp 343 reversible p. xib. qu¸ tr×nh kh¶ nghÞch separable p. qu¸ tr×nh t¸ch ®−îc sieving p. ph−¬ng ph¸p sμ ng solving p. qu¸ tr×nh gi¶i stable p. xs. qu¸ tr×nh æn ®Þnh stationary p. xs. qu¸ tr×nh dõng stochastic p. xs. qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn strictly stationary p. xs. qu¸ tr×nh dõng ngÆt processing xö lý, gia c«ng date p. mt. xö lý c¸c d÷ kiÖn produce ng− êi s¶n xuÊt product tÝch sè; tÝch; s¶n phÈm p. of inertia tÝch qu¸n tÝnh p. of sets tÝch c¸c tËp hîp alternating p. tÝch thay phiªn canonical p. tÝch chÝnh t¾c cap p. tÝch Uytni (ký hiÖu ∩ − tÝch) cardinal p. tÝch chÝnh t¾c Cartesian p. tÝch §Ò c¸c continued p. tÝch v« h¹n cross p. tÝch vect¬, tÝch trùc tiÕp cup p. tÝch Alecxan®¬ (ký hiÖu ∪ − tÝch) direct p. ®s. tÝch trùc tiÕp dot p. tÝch v« h− íng exterior p. ®s. tÝch ngoμ i external p. ®s. tÝch ngoμ i fibered p. tÝch nhí fully regular p. tÝch hoμ n toμ n chÝnh quy ideal p. tÝch i®ªan infinite p. tÝch v« h¹n inner p. tÝch trong intermediate p. kt. b¸n thμ nh phÇn internal p. ®s. tÝch trong logical p. log. tÝch l«gic

metabelia p. tÝch siªu Aben, tÝch mªta Aben metric p. tÝch mªtric modulation p. tÝch biÕn ®iÖu nilpotent p. tÝch luü linh ordinal p. ®s. tÝch ngoμ i 344 parallelepipedal p. hh. tÝch hçn hîp partial p. tÝch riªng phÇn positive infinite p. tÝch v« h¹n d− ¬ng scalar p. hh. tÝch v« h− íng subdirect p. tÝch trùc tiÕp d−íi tensor p. tÝch tenx¬ topological p. tÝch t«p« torsion p. ®s. tÝch xo¾n triple p. tÝch hçn t¹p vector p. tÝch vect¬ weak direct p. tÝch trùc tiÕp yÕu wreath p. tÝch bªn production sù s¶n xuÊt, s¶n phÈm current p. sù s¶n xuÊt hiÖn hμ nh mass p. s¶n xuÊt hμ ng lo¹t productive s¶n xuÊt productivity n¨ng suÊt profile pr«fin profit Ých lîi; lîi nhuËn; thu nhËp aggregate p. kt. thu nhËp chung excess p. lîi nhuËn v− ît møc net p. thùc thu profitable cã l·i, cã thu nhËp, cã lîi prognosis dù b¸o, tiªn ®o¸n program(me) ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch computer p. mt. ch−¬ng tr×nh tÝnh control p. ch−¬ng tr×nh kiÓm tra deal p. mt. ch−¬ng tr×nh ®−îc gi÷ l©u diagnostic p. mt. ch−¬ng tr×nh chuÈn ®o¸n explicit p. mt. ch− ¬ng tr×nh chi tiÕt (®− îc chia thμ nh nh÷ng phÐp tÝnh c¬ b¶n) infinite p. ch−¬ng tr×nh v« h¹n superconsistent p. ch−¬ng tr×nh t− ¬ng thÝch m¹nh programmer ng−êi lËp ch−¬ng tr×nh, bé lËp ch− ¬ng tr×nh programming ch−¬ng tr×nh ho¸, kÕ ho¹ch ho¸, quy ho¹ch automatic p. ch−¬ng tr×nh ho¸ tù ®éng computer p. lËp ch−¬ng tr×nh cho m¸y tÝnh

dynamic(al) p. quy ho¹ch ®éng linear p. quy ho¹ch tuyÕn tÝnh pattern recognition p. ch− ¬ng tr×nh ho¸ viÖc nhËn ra mÉu 345 progression cÊp sè arithmetic p. cÊp sè céng finite p. cÊp sè h÷u h¹n geometric(al) p. cÊp sè nh©n harmonic p. cÊp sè ®iÒu hoμ project chiÕu projectile ®¹n projection phÐp chiÕu; h×nh chiÕu canonical p. phÐp chiÕu chÝnh t¾c central p. phÐp chiÕu xuyªn t©m conformal p. phÐp chiÕu b¶o gi¸n conical p. phÐp chiÕu xuyªn t©m, chiÕu nãn equidistant p. phÐp chiÕu ®¼ng cù fibre p. phÐp chiÕu thí floor p. phÐp chiÕu ngang isometric p. phÐp chiÕu ®¼ng mªtric natural p. phÐp chiÕu tù nhiªn orthogonal p. phÐp chiÕu trùc giao parallel p. phÐp chiÕu song song polyconic p. phÐp chiÕu ®a c«nic stereographic p. phÐp chiÕu ®a c«nic projective x¹ ¶nh k-fold p. x¹ ¶nh béi k projectively mét c¸ch x¹ ¶nh projectivity phÐp x¹ ¶nh direct p. phÐp x¹ ¶nh thuËn elliptic p. phÐp x¹ ¶nh eliptic parabolic p. phÐp x¹ ¶nh parabolic projector dông cô chiÕu, m¸y chiÕu prolong kÐo dμ i, më réng th¸c triÓn prolongable cã thÓ kÐo dμ i ®−îc, th¸c triÓn ®−îc prolongation sù kÐo dμ i, sù më réng, th¸c triÓn proof (phÐp) chøng minh p. by induction chøng minh b»ng quy n¹p formal p. chøng minh h×nh thøc indirect p. log. phÐp chøng gi¸n tiÕp irreducible p. log. phÐp chøng minh kh«ng kh¶ quy pure variable p. log. chøng minh b»ng c¸c biÕn thuÇn tuý

proper ch©n chÝnh, riªng 346 properly mét c¸ch ®óng ®¾n, thùc sù property tÝnh chÊt; thuéc tÝnh; kt. tμ i s¶n; quyÒn së h÷u absolute p. of a surface tÝnh chÊt néi t¹i cña mét mÆt combinatorial p. top. tÝnh chÊt tæ hîp continuity p. tÝnh chÊt liªn tôc frontier p. tÝnh chÊt biªn group p. tÝnh chÊt nhãm homotopy lifting p. tÝnh chÊt n©ng ®ång lu©n inducible p. tÝnh chÊt quy n¹p ®− îc interpolation p. tÝnh chÊt néi suy local p. tÝnh chÊt ®Þa ph− ¬ng metric p. tÝnh chÊt mªtric personal p. kt. ®éng s¶n projective p. tÝnh chÊt x¹ ¶nh real p. bÊt ®éng s¶n tangential p. gt. tÝnh chÊt tr¬n topological p. tÝnh chÊt t«p« proportion tû lÖ thøc, tû lÖ; luËt tam suÊt in p. to tuû lÖ víi, øng víi continued p. d·y c¸c tû lÖ thøc direct p. tû lÖ thuËn inverse p. tû lÖ nghich simple p. tû lÖ ®¬n proportional (thuéc) tû lÖ // thμ nh phÇn tû lÖ propose ®Ò nghÞ proposition log. mÖnh ®Ò affirmative p. mÖnh ®Ò kh¼ng ®Þnh atomic p. mÖnh ®Ò nguyªn tö compound p. mÖnh ®Ò phøc hîp contradictory p.s nh÷ng mÖnh ®Ò m©u thuÉn contrary p.s nh÷ng mÖnh ®Ò t−¬ng ph¶n converse p. mÖnh ®Ò ®¶o, ®¶o ®Ò disjunctive p. mÖnh ®Ò tuyÓn equivalent p.s c¸c mÖnh ®Ò t−¬ng ®−¬ng hypothetical p. mÖnh ®Ò gi¶ ®Þnh inverse p. mÖnh ®Ò ph¶n, ph¶n ®Ò molecular p. mÖnh ®Ò phana tö negative p. mÖnh ®Ò phñ ®Þnh particular p. mÖnh ®Ò ®Æc tr− ng principal p. mÖnh ®Ò chÝnh 347

singular p. mÖnh ®Ò ®¬n universal p. mÖnh ®Ò toμ n x−ng propositional log. (thuéc) mÖnh ®Ò propulsion chuyÓn ®éng vÒ ph¶i tr− íc, sù ®Èy propulsive ®Èy prospect quang c¶nh, viÔn c¶nh; triÓn väng protector mt. thiÕt bÞ b¶o vÖ proton pr«ton prototype mÉu tö, mÉu ®Çu protract kÐo dμ i protractor th−íc ®o gãc provable log. chøng minh ®−îc prove log. chøng minh; thö l¹i proximate gÇn c¹nh proximity sù gÇn, sù l©n cËn pseudoanalytic gi¶ gi¶i tÝch pseudo-catenary ®−êng gi¶ d©y xÝch pseudo-cirele gi¶ vßng pseudo-complement gi¶ bï pseudocomplex gi¶ phøc pseudoconformal gi¶ b¶o gi¸c pseudo-convergent gi¶ héi tô pseudo-cycloid gi¶ xicloit pseudocycloidal (thuéc) gi¶ xicloit pseudomanifold top. gi¶ ®a t¹p pseudo-metric gi¶ mªtric pseudo-metrisable gi¶ mªtric ho¸ ®−îc pseudodonorm gt. gi¶ chuÈn pseudo-normal gi¶ ph¸p tuyÕn pseudo-order mt. gi¶ lÖnh pseudoperiodic gt. gi¶ tuÇn hoμ n pseudoprime gi¶ nguyªn tè pseudorandom gi¶ ngÉu nhiªn pseudoscalar l− îng gi¶ v« h−íng pseudo-sentence log. gi¶ c©u pseudo-sphere gi¶ mÆt cÇu pseudospherical gi¶ xo¾n èc pseudotangent gi¶ tiÕp xóc, gi¶ tiÕp tuyÕn pseudottensor gi¶ tenx¬ 348 pseudo-tractrix gi¶ tractric pseudovaluation ®s. gi¶ gi¸, gi¶ mªtric

pseudovector hh. gi¶ vect¬ psi psi (ψ) psi-function gt. hμ m psi psychological (thuéc) t©m lý häc psychology t©m lý häc psychometrics t©m lý l−îng häc pulsatance vl. tÊn sè gãc pulsate vl. m¹ch ®éng pulsation vl. sù m¹ch ®éng pulse xung; xung l− îng pulser mt. m¸y ph¸t xung pump c¸i b¬m vacuum p. b¬m ch©n kh«ng punch ®ôc lç punch-card mt. m¸y ®ôc lç punched mt. bÞ ®ôc lç puncher mt. m¸y ®ôc lç aiphabetical p. m¸y ®ôc lç ch÷ c¸i calculating p. m¸y ®ôc lç ch÷ c¸i card p. m¸y ®ôc lç b×a electronic calculating p. m¸y ®ôc lç ®iÖn tö gang p. mt. m¸y ®ôc lç l¹i summary p. mt. m¸y ®ôc lç b×a tæng kÕt punctual kÞp thêi; chÝnh x¸c punctured bÞ ®©m thñng punrchase kt. mua purchaser ng−êi mua pure thuÇn tuý purpose môc ®Ých purposeful cã môc ®Ých pursue theo ®uæi pursuit sù theo ®uæi, sù theo dâi push ®Èy, Èn (vμ o nót bÊm) put ®Æt puzzle c©u ®è puramid h×nh chãp oblique p. h×nh chãp xiªn 349 regular p. h×nh chãp ®Òu right p. h×nh chãp th¼ng triangular p. h×nh chãp tam gi¸c truncated p. h×nh chãp côt

pyramidal (thuéc) h×nh chãp Pythagorean (thuéc) Pitago 350

Q
q.e.d (quod erat demonstradum) ®ã lμ ®iÒu ph¶i chøng minh quad (quadrangle) « vu«ng s¬ cÊp; « tø gi¸c quadrangle tø gi¸c complete q. tø gi¸c ®Çy ®ñ quadrangular (thuéc) tø gi¸c quadrant gèc phÇn t− quadrantal (thuéc) gèc phÇn t− quadrat tk. chän mÉu theo « vu«ng quadrate h×nh vu«ng; luü thõa hai, b×nh ph−¬ng quadratic bËc hai; toμ n ph−¬ng // ph− ¬ng tr×nh bËc hai quadrature phÐp cÇu ph− ¬ng q. of a circle phÐp cÇu ph−¬ng mét h×nh trßn quadric qua®ric, bËc hai, cÊp hai, toμ n ph−¬ng; d¹ng toμ n ph−¬ng q. of revolution qua®ric trßn xoay bitangent p.s qua®ric song tiÕp concentric q.s qua®ric ®«ng tiªu degenerate q. qua®ric suy biÕn non-central q. qua®ric kh«ng t©m non-singular q. qua®ric kh«ng kú dÞ osculating q. qua®ric mËt tiÕp ruled q. qua®ric kÎ self-conjugate q. qua®ric tù liªn hîp similar q.s c¸c qua®ric ®ång d¹ng singular q. qua®ric kú dÞ strain q. qua®ric biÕn d¹ng quadrilateral cã bèn c¹nh // h×nh tø gi¸c birectangular q. tø gi¸c hai gãc vu«ng complete q. tø gi¸c hoμ n toμ n skew q. tø gi¸c gÒnh quadripole vl. m¹ng tø cùc quadruple gÊp bèn, bé bèn; chËp bèn quadrupole tø cùc qualify x¸c ®Þnh, ®Þnh tÝnh qualitative ®Þnh tÝnh quality chÊt l− îng lot q. chÊt l−îng cña l« quantic ®s. d¹ng

351 binary q. d¹ng song biÕn eubic q. d¹ng bËc ba quartic q. d¹ng bËc bèn quaternary q. d¹ng bèn biÕn sè ternary q. d¹ng ba biÕn sè quantification log. l−îng ho¸ quantifier log. phÐp l−îng ho¸ bounded q. phÐp l− îng ho¸ bÞ chÆn existential q. phÐp l−îng ho¸ tån t¹i generality q. phÐp l−îng ho¸ phæ dông universal q. phÐp l− îng ho¸ phæ dông quantify l−îng tö ho¸ quantile ®iÓm vi ph©n quantitative sè l−îng; ®Þnh l− îng quantify sè l− îng, l−îng q. of information xib. l− îng ho¸ th«ng tin q. of selection l−îng chän auxiliary q. l− îng hç trî definite q. l− îng x¸c ®Þnh digital q. l−îng b»ng sè directly proportional q. ies c¸c l−îng tû lÖ thuËn scalar q. vl. l− îng v« h−íng vector q. l−îng vect¬ quantization vl. sù l−îng tö ho¸ quantize l−îng tö ho¸ quantizer m¸y l− îng tö ho¸ quantum l−îng tö light q. l− îng tö ¸nh s¸ng quater mét phÇn t− // chia t− quanternary tø ph©n quanternion quantenion real q. quatenion thùc quartic quactic, ®−êng bËc 4, bËc bèn bicircular q. quactic song viªn binodal q. quactic nót kÐp nodal q. quactic nót space q. quactic ghÒnh tricuspidal q. quactic ba ®iÓm lïi trinodal q. quactic ba nót 352 tubular q. quactic èng

unicursal q. quactic ®¬n ho¹ch quartile tk. ®iÓm tø vi ph©n lover q. tk. ®iÓm tø ph©n vÞ d− íi quasi tùa nh− , hÇu nh− quasi-analytic gt. tùa gi¶i tÝch quasi-asymptote tùa tiÖm cËn quasi-comformality gt. tÝnh tùa b¶o gi¸c quasi-elliptic tùa eliptic quasi-divisor tùa − íc quasi-field tùa tr−êng quasi-group ®s. tùa nhãm quasi-inverse tùa nghÞch ®¶o quasi-open tùa më quasi-ordering tùa thø tù quasi-plane tùa mÆt ph¼ng quasi-periodic(al) tùa tuÇn hoμ n quasi-ring ®s. tùa vμ nh, vμ nh kh«ng kÕt hîp quasi-sufficiency tÝnh tùa ®ñ quasi-syntax log. tùa có ph¸p question c©u hái, vÊn ®Ò open ended q. tk. vÊn ®Ò cã v« sè gi¶i ®¸p questionnaire thuËt hái, b¶ng hái queue xÕp hμ ng // sù xÕp hμ ng quiescent tÜnh, nghi quinary c¬ sè n¨m; ngò ph©n quintic bËc n¨m, hμ ng n¨m quintile ngò ph©n vÞ quintillion 1030 (Anh), 1018 (Mü) quintiple bé n¨m quota phÇn, l« quotation c©u trÝch dÉn quote trÝch dÉn; ®Þnh gi¸ quotient th−¬ng, tû sè complete q. th− ¬ng ®Çy ®ñ difference q. tû sai ph©n partial q. th− ¬ng riªng partial difference q. tû sai ph©n riªng reciprocal q. th− ¬ng ®¶o 353 quotum phÇn, l« 354

R
radar ra ®a radial (thuéc) tia, theo tia; theo b¸n kÝnh radian ra®ian radiate vl. bøc x¹, ph¸t x¹ radiation vl. sù bøc x¹, sù ph¸t x¹ cosmic(al) r. tia vò trô infra-red r. bøc x¹ hång ngo¹i residualr r. vl. bøc x¹ cßn d− resonance r. bøc x¹ céng h− ëng solar r. bøc x¹ mÆt trêi thermal r. bøc x¹ nhiÖt ultra-violet r.bøc x¹ siªu tÝm radical c¨n, dÊu c¨n; hh. ®¼ng ph−¬ng r. of an algebra ®s. ra®ican cña mét ®¹i sè am ideal ®s. ra®ican cña mét i®ªan lower r.®s. ra®ian d−íi upper r. ®s. ra®ian trªn radicand biÓu thøc d−íi c¨n, sè d− íi c¨n radio vl. ra®i«, v« tuyÕn radio-activity vl. tÝnh phãng x¹ radius b¸n kÝnh, tia r. of a cirele b¸n kÝnh cña mét vßng trßn r. of convergence gt. b¸n kÝnh héi tô r. of curvature hh. b¸n kÝnh cong r. of gyration b¸n kÝnh håi chuyÓn; b¸n kÝnh qu¸n tÝnh r. of meromorphy gt. b¸n kÝnh ph©n h×nh r. of torsion b¸n kÝnh so¾n equatorial r. b¸n kÝnh xÝch ®¹o focal r. b¸n kÝnh tiªu geodesic r. b¸n kÝnh tr¾c ®i¹ hydraulic r. c¬. b¸n kÝnh thuû lùc polar r. b¸n kÝnh cùc principal r. of curvature b¸n kÝnh cong chÝnh radix c¬ sè (cña hÖ thèng ®Õm); tk; cì mÉu c¬ b¸n (trong ®iÒu tra) varible r. c¬ sè biÕn ®æi cña hÖ thèng ®Õm raise t¨ng, n©ng lªn (luü thõa) raising sù t¨ng lªn, sù n©ng lªn 355 r. of an index n©ng mét chØ sè ramification sù rÏ nh¸nh

ramified bÞ rÏ nh¸nh completely r. gt. hoμ n toμ n rÏ nh¸nh ramify rÏ nh¸nh random ngÉu nhiªn at r. mét c¸ch ngÉu nhiªn randomization sù ngÉu nhiªn ho¸ randomize ngÉu nhiªn ho¸ range tk. kho¶ng biÕn thiªn giao ®é, hμ ng, ph¹m vi; miÒn (gi¸ trÞ), d¶i // s¾p xÕp r. of definition log. miÒn x¸c ®Þnh r. of a function miÒn gi¸ trÞ cña mét hμ m r. of points hμ ng ®iÓm r. of projectile tÇm b¾n cña ®¹n r. of a transformation miÒn gi¸ trÞ cña mét phÐp biÕn ®æi r. of a variable miÒn biÕn thiªn cña mét biÕn sè acceptable quality r. miÒn chÊt l−îng chÊp nhËn ®− îc fixed r. mt. miÒn cè ®Þnh frequency r. d¶i tÇn sè interquartile r. tk. kho¶ng tø ph©n vi projective r.s of points hμ ng ®iÓm x¹ ¶nh semi-interquartile r. nöa kho¶ng tø ph©n vÞ scale r. d¶i thang rank h¹ng r. of a maxtrix h¹ng cña ma trËn infinite r. h¹ng v« h¹n ranked ®− îc x¾p h¹ng rapid nhanh, mau rapidity tèc ®é r. of convergence gt. tèc ®é héi tô rare hiÕm rate suÊt, tèc ®é (t− ¬ng ®èi), tû sè; hÖ sè; phÇn; b¶ng gi¸ r. of chane xuÊt thay ®æi tèc ®é biÕn thiªn r. of decay xuÊt tho¸i, tèc ®é t¾t dÇn r. of exchage suÊt hèi ®o¸i r. of growth tk. tèc ®é ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng tr−ëng r. of increase tèc ®é t¨ng r. of interest suÊt lîi nhuËn r. of profit suÊt lîi tøc 356 r. of strain c¬. suÊt xo¾n death r. tk. hÑ sè chÕt, hÖ sè tö vong discount r. hÖ sè chiÕt khÊu; hÖ sè h¹ gi¸ entropy r. hÖ entr«pi

information display r. mt. tèc ®é hiÖn tin investment r. kt. tû suÊt ®Çu t− memory r. mt. tèc ®é nhí refusal r. tk. tû suÊt kh«ng tr¶ lêi specific birth r. tk. tû sè sinh ®Î riªng ratemeter mt. m¸y ®o tèc ®é rating sù ®¸nh gi¸ ®Æc tr− ng; trÞ sè danh nghÜa ratio tû suÊt r. of division tû sè chia r. of similitude tû sè ®ång d¹ng affine r. hh. tû sè ®¬n amplitude r. tû sè biªn ®é anharmonic r. tû sè kh«ng ®iÒu hoμ barter-price r. tû sè gi¸ trao ®æi common r. tû sè chung correlation r. tû sè t−¬ng quan cross r. tû sè kÐp, tû sè phøc hîp deformation r. gt. tû sè d·n në direct r. tû sè thuËn direction r. tû sè chØ ph−¬ng double r. tû sè kÐp equianharmonic r. tû sè ®¼ng phi ®iÒu excess pressure r. tû sè d− ¸p extreme and mear r.s trung vμ ngo¹i tû gear r. tû sè truyÒn harmonic r. tû sè ®iÒu hoμ incremental r. gia suÊt intensity r. tû sè c− êng ®é inverse r. tû lÖ nghÞch likelihood r. tû sè hîp lý magnification r. gt. tû sè gi·n (trong phÐp ¸nh x¹ b¶o gi¸c) mesh r. tû sè b− íc l−íi period r. tû sè chu kú ray r. tû sè vÞ tù reciprocal r. tû lÖ nghÞch 357 sampling r. tû lÖ lÊy mÉu variance r. tû sè ph−¬ng sai ratio-test phÐp kiÓm ®Þnh theo tû sè ration khÈu phÇn rational h÷u tû, hîp lý rationalty tÝnh h÷u tû

rationalization h÷u tû ho¸, hîp lý ho¸ r. of integrand h÷u tû ho¸ hμ m lÊy tÝch ph©n rationalize h÷u tû ho¸ ray tia; nöa ®−êng th¼ng anode r. vl. tia d−¬ng cùc cathode r. vl. tia ©m cùc central r. tia trung t©m cosmic r. tia vò trô flex r. tia uèn reach ®¹t ®− îc raectance vl. trë kh¸ng, ®iÖn kh¸ng reactor vl. lß ph¶n øng read ®äc reader thiÕt bÞ ®äc paper tape r. thiÕt bÞ ®äc tõ b¨ng giÊy punched-card r. thiÕt bÞ ®äc b×a ®ôc lç reading sù ®äc read-out mt. sù ®äc, sù chän (tin) real thùc; kt. bÊt ®éng reality tÝnh thùc, thùc tÕ realizability tÝnh thùc hiÖn ®− îc recursive r. tÝnh thùc hiÖn ®− îc ®Ö quy realization sù thùc hiÖn; phÕp thÓ hiÖn r. of a group ®s. phÐp thÓ hiÖn mét nhãm realize thùc hiÖn rearrange s¾p xÕp l¹i rearrangment sù s¾p xÕp l¹i; sù ho¸n vÞ reason lý do by r. of do chç, bëi v× reasonnable hîp lý, cã lý reasonning sù biÖn luËn, biÖn lý rebate kt. h¹ gi¸ recall nhí l¹i, gîi nhí receipt sù nhËn; kt. giÊy biªn lai 358 receive nhËn receiver xib. m¸y thu ideal r. xib. m¸y thu lý t−ëng selective r. m¸y thu lùa chän recent võa qua, gÇn ®©y reception vl. sù thu nhËn (tÝn hiÖu) reciprocal ®¶o nghÞch r. of a matrix ma trËn nghÞch ®¶o

polar r. ®èi cùc reciprocity tÝnh t−¬ng hç, tÝnh thuËn nghÞch recirculation mt. sù ghi l¹i (tin) reckon tÝnh to¸n recognition mt. sù ®o¸n nhËn character r. sù ®o¸n nhËn ch÷ pattern r. sù nhËn d¹ng recognize ®o¸n nhËn phana biÖt record sù ghi continous r. mt. sù ghi liªn tôc recorder mt. m¸y ghi data r. m¸y ghi c¸c d÷ kiÖn digital r. m¸y ghi sè, thiÕt bÞ in sè magnetic tape i. m¸y ghi trªn b¨ng tõ recording sù ghi, sù tù ghi graphic(al) r. mt. sù ghi b»ng ®å thÞ longitidinal r. mt. ghi theo chiÒu däc noncontact r. mt. ghi kh«ng cã c«ng t¾c perpendicular r. ghi ngang (theo chiÒu th¼ng gãc) photograpphic r. ghi b»ng chôp ¶nh tape r. ghi trªn b¨ng wire r. mt. ghi trªn d©y (tõ) recover phôc håi recovery xib. sù phôc håi rectangle h×nh ch÷ nhËt rectangular (thuéc) h×nh ch÷ nhËt rectifiable cÇu tr−êng ®−îc rectification phÐp cÇu tr−êng, phÐp hiÖu chØnh rectifier mt. m¸y chØnh l−u crystal r. m¸y chØnh l− u tinh thÓ dry r. m¸y chØnh l−u kh« 359 rectifi cÇu tr− êng, chØnh l− u, dß rectilineal th¼ng; ph¼ng rectilinear th¼ng, ph¼ng recur quay l¹i, lÆp l¹i recurrence phÐp truy to¸n recurrent truy to¸n, tr¶ l¹i, lÆp recursion phÐp ®Ö quy double r. phÐp ®Ö quy kÐp primitive r. log. phÐp ®Ö quy nguyªn thuû recursive ®Ö quy

recursively mét c¸ch ®Ö quy recursiveness log. tÝnh ®Ö quy potential r. tÝnh ®Ö quy thÕ (n¨ng) relative r. tÝnh ®Ö quy t−¬ng ®èi uniform primitive r. tÝnh ®Ö quy nguyªn thuû ®Òu recycle mt. chu tr×nh lÆp redeem kt. chuéc; båi th−êng; tr¶ (nî) redemption sù chuéc; sù båi th− êng; sù tr¶ (nî) reduce quy vÒ, rót gän r. a common fraction to a. decimal ®æi mét sè ph©n sè th«ng th− êng thμ nh sè thËp ph©n; r. a fraction by a factor rót gän mét ph©n sè b»ng c¸ch khö mét thõa sè; r. a fraction to its lowest terms ®−a mét ph©n sè vÒ d¹ng tèi gi¶n; r. fractions to a common denominator quy ®ång mÉu sè chung c¸c ph©n sè reducer vl. c¸i biÕn ®æi data r. c¸i biÕn ®æi c¸c d÷ kiÖn reduibility tÝnh kh¶ quy reducible kh¶ quy, rót gän ®− îc completely r. hoμ n toμ n kh¶ quy left sided completely r. hoμ n toμ n kh¶ quy bªn tr¸i reduction [phÐp, sù] quy, sù rót gän r. of a fraction sù rót gän mét ph©n sè r. of a fraction to a common denominator sù quy ®ång mÉu sè r. of a fraction to its lowest terms tèi gi¶n mét ph©n sè r. of a singularity gt. sù quy ®iÓm kú dÞ r. of a transformation sù rót gän mét phÐp biÓn ®æi r. of the roots of an equation sù rót gän nghiÖm cña mét ph−¬ng tr×nh r. mod p quy vÒ theo m«®un p classical canonical r. sù quy chÝnh t¾c cæ ®iÓn 360 rational canonical r. sù quy chÝnh t¾c h÷u tû successive r. sù rót gän liªn tiÕp redundance sù d«i redundancy ®ä d«i redundant d«i, thõa, d− refer chØ; h−íng theo; cã liªn hÖ víi referee trch. träng tμ i refine lμ m mÞn refinement ®s. sù lμ m mÞn, c¸i mÞn mesh r. sù lμ m mÞn l−íi reflect ¸nh x¹, ph¶n x¹, suy nghÜ reflectance [n¨ng suÊt; hÖ sè] ph¶n x¹

reflected ph¶n x¹ reflection sù ph¶n x¹, sù ®èi xøng; ¶nh, phÐp nh©n chiÕu r. in a line hh. phÐp ®èi xøng qua ®−êng th¼ng; r. in a point phÐp ®èi xøng qua mét ®iÓm; r. on a circle ph¶n x¹ trªn mét vßng trßn; r. on a line ph¶n x¹ trªn mét ®−êng th¼ng oblique r. ph¶n x¹ xiªn shock r. ph¶n x¹ kÝch ®éng tatal r. vl. ph¶n x¹ toμ n phÇn weak oblique r. ph¶n x¹ xiªn yÕu reflector vl. g−¬ng ph¶n x¹ reflex ph¶n x¹; t¹o ¶nh reflexion sù ph¶n x¹, sù ®èi xøng reflexive ph¶n x¹ reflexivity tÝnh ph¶n x¹ refract vl. khóc x¹ refraction vl. sù khóc x¹ refractive vl. khóc x¹ refractivity vl. hiÖn t−îng khóc x¹ refractor vl. kÝnh viÔn väng khóc x¹ refund kt. tr¶ (tiÒn) båi th− êng refutable log. b¸c bá ®−îc refutation log. sù b¸c bá refute log. b¸c bá regeneration vl. sù t¸i sinh; sù biÕn ®æi; mt. ghi l¹i region vïng, miÒn r. of acceptance tk. miÒn nhËn r. of convergence miÒn héi tô 361 r. of rationality miÒn h÷u tû acceptance r. miÒn nhËn admissible r. miÒn chÊp nhËn ®− îc closed r. miÒn ®ãng coefficiant r. gt. miÒn c¸c hÖ sè columnar r. vïng cét critical tk. miÒn giíi h¹n doubtful r. tk. miÒn nghi ngê doubly connected r. miÒn nhÞ liªn forbidden r. vïng cÊm majorizing r. gt. miÒn tréi multiply connected r. miÒn ®a liªn neighbouring r. miÒn l©n cËn open r. miÒn më

polyhedral r. miÒn ®a diÖn rejection r. miÒn b¸c bá (gi¶ thiÕt) similar r. tk. miÒn ®ång d¹ng simple r. miÒn ®¬n diÖp sinply connected r. gt. miÒn ®¬n liªn slit r. miÒn c¾t spherical r. miÒn cÇu stability r. xib. miÒn æn ®Þnh star r. miÒn h×nh sao strip r. gt. miÒn d¶i unbiased critical r. miÒn tíi h¹n kh«ng chÖch zero-free r. gt. miÒn kh«ng chøa kh«ng ®iÓm (cña hμ m sè) register mt. c¸i ghi, thanh ghi accumulator r. m¸y ®Õm tÝch luü addend r. thanh ghi sè h¹ng thø nhÊt adding-storage r. thanh ghi tæng cash r. kt. kÐt code r. c¸i ghi m· impulse r. c¸i ®Õm xung multiplicand r. mt. c¸i ghi sè bÞ nh©n partial product r. c¸i ghi tÝch riªng product r. c¸i ghi c¸c tÝch shift r. c¸i ghi tr− ît regressand tk. biÕn håi quy phô thuéc regression tk. håi quy 362 biserial r. håi quy hai chuçi curvilinear r. håi quy phi tuyÕn internal r. håi quy trong lag r. håi quy cã agumen trÔ linear r. håi quy tuyÕn tÝnh multiple r. håi quy béi polynomial r. håi quy ®a thøc regressive håi quy, ®Ö quy regressor tk. biÕn håi quy ®éc lËp regroup nhãm l¹i regular ®Òu; chÝnh quy, th−êng regularity tÝnh [®Òu; chÝnh quy] regularization sù chÝnh quy ho¸ regularize chÝnh quy ho¸ regulate ®iÒu chØnh regulation sù ®iÒu chØnh

inherent r. tù ®iÒu chØnh regulator xib. c¸i ®iÒu chØnh perfect r. c¸i ®iÒu chØnh hoμ n h¶o pilot actuated r. c¸i ®iÒu chØnh t¸c ®éng gi¸n tiÕp regulus hh. nöa qua®ric reinforce t¨ng c−êng; gia cè reinforcement sù t¨ng c− êng reject g¹t bá, b¸c bá relate liªn quan relation quan hÖ, hÖ thøc r. of equivalence quan hÖ t−¬ng ®− ¬ng ancestral r. quan hÖ truyÒn l¹i anticommutation r.s. quan hÖ ph¶n giao ho¸n antisymmetric r. quan hÖ ph¶n ®èi xøng associativity r. quan hÖ kÕt hîp binary r. quan hÖ hai ng«i commutation r.s nh÷ng hÖ thøc giao ho¸n compositive r. quan hÖ hîp thμ nh congruence r. ®s. hÖ thøc ®ång d− defining r. quan hÖ ®Þnh nghÜa dyadic r. quan hÖ hai ng«i equivalence r. log. quan hÖ t−¬ng ®−¬ng functional r. quan hÖ hμ m 363 homogeneous r. hÖ thøc thuÇn nhÊt identical r. quan hÖ ®ång nhÊt intransitive r. quan hÖ kh«ng b¾c cÇu invariant r. quan hÖ bÊt biÕn irreflexive r. quan hÖ kh«ng ph¶n x¹ order r. quan hÖ thø tù permanence r. log. quan hÖ th−êng trùc polyadic r. log. quan hÖ nhiÒu n¬i Pythagorean r. hÖ thøc Pitago reciprocal r. quan hÖ thuËn nghÞch reflexive r. quan hÖ ph¶n x¹ reversible r. quan hÖ kh¶ nghÞch stress-strain r. hÖ thøc øng xuÊt - biÕn d¹ng symmetric r. log. quan hÖ ®èi xøng transitive r. quan hÖ b¾c cÇu uncertainty r. hÖ thøc bÊt ®Þnh relational cã quan hÖ relationship hÖ thøc, liªn hÖ, sù quan hÖ

relative t− ¬ng ®èi relatively mét c¸ch t−¬ng ®èi relativistic vl. t− ¬ng ®èi relativity tÝnh t−¬ng ®èi relax hμ m yÕu, hμ m bÐ relaxtion sù gi¶m d− ; vl. sù håi phôc; c¬. sù d¶o, sù luü biÕn relay mt. r¬le // [truyÒn, ®Æt] r¬le control r. r¬le ®iÒu khiÓn counting r. r¬le ®Õm hold r. r¬le cè ®Þnh polarized r. r¬le ph©n cùc solanoid r. r¬le khëi ®éng stepping r. r¬le b−íc nh¶y storage r. r¬le nhí three-position r. r¬le ba vÞ trÝ time r. r¬le thêi gian time-delay r. r¬le thêi trÔ reliability ®é tin cËy reliable tin cËy ®−îc reluctance vl. tõ trë remain cßn l¹i 364 remainder sè d− , phÇn d− , hiÖu (khi trõ) r. of an infinite series phÇn d− cña chuçi v« h¹n r. of series phÇn d− cña chuçi remark chó ý, chó thÝch reamrkable ®¸ng chó ý remember nhí remit chuyÓn remittance tk. tiÒn chuyÓn ®i, chuyÓn kho¶n removable bá ®−îc removal sù bá ®i, sù khö, sù lo¹i remove bá ®i, khö renewal sù håi phôc rent tk. t« land r. kt. ®Þa t« repair phôc chÕ, söa ch÷a reparation kt. sù båi th−êng; sù söa ch÷a; sù tu söa repay tr¶ (nî); chuéc repeat lÆp repeater mt. bé lÆp repetend chu kú (cña ph©n sè thËp ph©n)

repetition sù lÆp repetitive lÆp replace thay thÕ replaceability log. tÝnh thay thÕ ®−îc replaceable thay thÕ ®−îc replacement sù thay thÕ replicate lÆp l¹i replication tk. sù lÆp l¹i thÝ nghiÖm reply tr¶ lêi // c©u tr¶ lêi representation (phÐp) biÓu diÔn r. by matrices hh. phÐp biÓu diÔn b»ng ma trËn r. of a group phÐp biÓu diÔn mét nhãm r. of a surface phÐp biÓu diÔn mét mÆt adjoint r. ®s. biÓu diÔn liªn hîp binary r. mt. phÐp biÓu diÔn nhÞ thøc block r. mt. biÓu diÔn khèi diagrammatic r. mt. biÓu diÔn s¬ ®å equivalent r. biÓu diÔn t−¬ng ®− ¬ng faithful r. ®s. biÓu diÔn khíp 365 geometric r. biÓu diÔn h×nh häc graphic(al) r. biÓu diÔn ®å thÞ indecomposable r. ®s. biÓu diÔn kh«ng ph©n tÝch ®− îc induced r. biÓu diÔn c¶m sinh integral r. gt. biÓu diÔn ph©n tÝch irreducible r. ®s. biÓu diÔn kh«ng kh¶ quy irredundant primary r. ®s. biÓu diÔn b»ng c¸c idªan cùc ®¹i nguyªn s¬ monomial r. biÓu diÔn ®¬n thøc octal r. mt. phÐp biÓu diÔn b¸t ph©n parallel r. mt. biÓu diÔn song song parametric r. biÓu diÔn tham sè rational r. biÓu diÔn h÷u tû regular r. biÓu diÔn chÝnh quy serial r. biÓu diÔn chuçi skew r. ®s. biÓu diÔn lÖch spin r. biÓu diÔn spin ternary r. phÐp biÓu diÔn tam ph©n true r. biÓu diÔn ch©n thùc, biÓu diÔn mét − mét representative biÓu diÔn ®¹i diÖn represented ®−îc biÓu diÔn reprint in l¹i reproduce t¸i s¶n xuÊt, t¸i lËp

reproducibility tÝnh t¸i s¶n xuÊt ®−îc, tÝnh s¶n l¹i ®− îc reproducible t¸i s¶n xuÊt ®−îc, s¶n l¹i ®− îc reproduction t¸i s¶n xuÊt; [b¶n, sù] sao chôp l¹i data r. mt. s¶n l¹i c¸c d÷ kiÖn reprogramming r. mt. lap¹ l¹i ch−¬ng tr×nh repulse ®Èy repulsion vl. sù ®Èy, søc ®Èy, lùc ®Èy repulsive vl. ®Èy repurchase kt. mua l¹i repuire ®ßi hái; chê ®îi, cÇn required ®ßi hái, cÇn t×m requirement yªu cÇu; ®iÒu kiÖn, nhu cÇu requisite cÇn thiÕt, yªu cÇu rerecording mt. sù ghi l¹i researrch sù nghiªn cøu operation r. vËn trï häc resemblance sù gièng nhau 366 resemble gièng nhau reservation sù d÷ tr÷; sù b¶o l−u reserve dù tr÷ // kho dù tr÷ reservoir bÓ chøa reset lËp l¹i residual d− , thÆng d− , thõa d− residuate ®Þnh phÇn d− , thÆng d− residuation sù x¸c ®Þnh phÇn d− , thÆng d− residue thÆng d− , phÇn d− , phÇn cßn l¹i, phÇn thõa d− r. at a pole thÆng d− t¹i mét cùc ®iÓm least r. thÆng d− bÐ nhÊt logarithmic r. gt. thÆng d− l«ga norm r. thÆng d− chuÈn power r. thÆng d− luü thõa quadratic r. thÆng d− bËc hai resilience(cy) vl. n¨ng l−îng ®μ n håi tÝch tô tèi ®a trong mét ®¬n vÞ resist ®èi kh¸ng, kh¸ng l¹i resistance ®é kh¸ng; søc c¶n, ®é c¶n acoustance r. ©m trë flow r. søc c¶n cña dßng frictional r. lùc ma s¸t impact r. ®é bÒn va ch¹m, ®é dai mechanical r. søc c¶n c¬ häc wave r. søc c¶n cña sãng

resistivity vl. ®iÖn trë suÊt resistor mt. (c¸i) ®iÖn trë resolubility tÝnh gi¶i ®− îc resoluble gi¶i ®− îc resolution [sù, phÐp] gi¶i frequency r. phÐp gi¶i tÇn sè resolvability tÝnh gi¶i ®−îc resovable gi¶i ®−îc resolve gi¶i resolvent gi¶i thøc, h¹ch gi¶i r. of a matrix ®s. gi¶i thøc cña ma trËn resolver mt. thiÕt bÞ gi¶i resonance vl. sù céng h−ëng amplitude r. céng h−ëng biªn ®é sharp r. céng h− ëng nhän 367 velocity r. céng h−ëng vËn tèc resonant vl. céng h−ëng resonator vl. c¸i céng h−ëng resource ph− ¬ng kÕ; nguån, tμ i nguyªn respond tr¶ lêi, ®¸p øng quantal r. tk. kÕt côc h÷u h¹n quantitative r. tk. kÕt qu¶ ®Þnh l− îng, kÕt côc sè l−îng static r. ®¸p øng tÜnh rest tÜnh, nghØ; kt. phÇn cßn l¹i absolute r. sù nghØ tuyÖt ®èi restitution kt. sù båi th−êng restoration sù phôc håi restore phôc håi, x©y dùng l¹i restrain giíi h¹n, h¹n chÕ restraint sù giíi h¹n, sù h¹n chÕ restrict h¹n chÕ, thu hÑp restricted bÞ h¹n chÕ, bÞ thu hÑp restriction sù h¹n chÕ, sù thu hÑp, sù giíi h¹n r. of a function sù thu hÑp cña mét hμ m quantum r. sù giíi h¹n l−îng tö result kÕt qu¶, thμ nh tùu resultant ®s. kÕt thøc; gt. tÝch chËp, vl. hîp lùc retard chËm retardaton sù chËm retarded bÞ chËm retantion sù gi÷ l¹i

retentive gi÷ l¹i retract top. co rót, co deformation r. co rót biÕn d¹ng neighbourhood r. co rót l©n cËn strong r. co m¹nh weak r. co yÕu retraction sù co rót retrimming xib. ®iÒu chØnh l¹i, lμ m l¹i retroaction t¸c ®éng ng−îc l¹i retrograde ®i ng−îc retrogression tv. chuyÓn ®éng ng−îc retrosection c¾t retrospection sù nhí l¹i, sù xem l¹i, håi cè 368 retrospective nhí l¹i, xem l¹i, håi cè return quay l¹i; kt. lμ m l−u th«ng vèn expected r. kt. thu nhËp trung b×nh revenue kt. thu nhËp hμ ng n¨m (cña nhμ n− íc); ®iÒu kho¶n thu nhËp; sù thu thuÕ reverberation vl. sù vang, sù déi l¹i reversal quay ng−îc h−íng, sù nghÞch ®¶o reverse ng−îc, nghÞch ®¶o reversible kh¶ nghÞch, thuËn nghÞch reverson [sù, phÐp] nghÞch ®¶o r. of a number sè nghÞch ®¶o r. of a series gt. sù t×m nhuçi nghÞch ®¶o cña mét chuçi revise lμ m l¹i, söa l¹i, xem l¹i
revolution [sù, phÐp] xoay, quay; sù tiÕn ho¸; tv. sù chuyÓn ®éng vßng quanh

bipartite r. phÐp quay song diÖn revolve quay, trßn xoay; tv. chuyÓn ®éng vßng quanh rewrite viÕt l¹i, chÐp l¹i rheostat vl. c¸i biÕn trë rho r« (ρ ) rhomb h×nh thoi, h×nh qu¶ tr¸m rhombohedron mÆt tμ hμ nh rhomboid h×nh tμ hμ nh (mμ kh«ng ph¶i lμ h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh thoi ) rhombus h×nh thoi, h×nh qu¶ tr¸m rhumb rum, 11,25 0 (1/32 ®− êng trßn ®ñ) rib c¬. c¹nh, s−ên cøng ribbon gi¶i hÑp rider bμ i to¸n bæ trî, ®Þnh lý bæ trî ridge ngän sãng

right ®óng, ph¶i, th¼ng // bªn ph¶i right-hand bªn ph¶i, bªn tay ph¶i rigid cøng, r¾n rigidity tÝnh cøng flexñal r. ®é cøng khi uèn torsional r. ®é cøng khi xo¾n rigorous nghiªm tóc, chÆt chÏ rim ngo¹i vi, mÐp, biªn, c¹nh, giíi h¹n ring ®s. vμ nh; hh. vμ nh kh¨n r. of convergence hh. vμ nh kh¨n héi tô r. of endomorphisms vμ nh c¸c tù ®ång cÊu 369 r. of formal power series vμ nh c¸c chuçi luü thõa h×nh thøc r. of integers vμ nh sè nguyªn almost r. hÇu vμ nh alternative r. vμ nh thay phiªn anchor r. b×nh xuyÕn binary r. vμ nh ®Õm nhÞ ph©n biregular r. vμ nh song chÝnh quy circular r. vßng trßn cohomology r. top. vμ nh ®èi ®ång ®Òu commutative r. vμ nh giao ho¸n complete r. ®s. vμ nh ®Çy ®ñ completely primary r. vμ nh hoμ n toμ n nguyªn s¬ concordant r.s ®s. vμ nh phï hîp conical r. vμ nh h×nh nãn dense r. ®s. vμ nh trï mËt derived normal r. ®s. vμ nh cã phÐp chia elliptical r. vμ nh eliptic endomorphism r. vμ nh tõ ®ång cÊu factor r. vμ nh th−¬ng fa×thul r. ®s. vμ nh khíp filtered r. ®s. vμ nh cã läc full matrix r. vμ nh toμ n thÓ c¸c ma trËn, vμ nh ma trËn ®Çy ®ñ group r. vμ nh nhãm hereditary r. vμ nh di truyÒn integrally closed r. ®s. vμ nh ®ãng nguyªn integral group r. ®s. vμ nh nhãm nguyªn intersection r. top. vμ nh t−¬ng giao left hereditarry r. ®s. vμ nh di truyÒn bªn tr¸i local r. ®s. vμ nh ®Þa ph−¬ng locally matrix r. ®s. vμ nh ma trËn ®Þa ph− ¬ng

nilpotent r. vμ nh luü linh non-association r. vμ nh kh«ng kÕt hîp non-commutative r. vμ nh kh«ng giao ho¸n null r. ®s. vμ nh kh«ng ordered r. vμ nh ®− îc s¾p opposite r. ®s. vμ nh ®èi primary r. vμ nh nguyªn s¬ principal r. vμ nh chÝnh principal ideal r. vμ nh i®ªan chÝnh 370 qoutient r. vμ nh th−¬ng regular r. vμ nh chÝnh quy residue-class r. vμ nh c¸c líp thÆng d− restricted r. ®s. vμ nh h¹n chÕ semi r. nöa vμ nh semi-prime r. vμ nh nöa nguyªn thuû semi-simple r. vμ nh nöa ®¬n gi¶n standard r. vμ nh tiªu chuÈn torsion r. ®s. vμ nh cã xo¾n total matrix r. vμ nh toμ n thÓ c¸c ma trËn, vμ nh ma trËn ®Çy ®ñ valuation r. ®s. vμ nh ®Þnh gi¸ vortex r. vμ nh r«ta word r. vμ nh c¸c tõ, vμ nh tù do ring-like cã h×nh vμ nh, gièng vμ nh ringoid ®s. pháng vμ nh ring-shaped cã h×nh vμ nh ring-type mt. lo¹i vμ nh risk tk. ®é m¹o hiÓm, m¹o hiÓm robot ng− êi m¸y, m¸y tù ®éng robotize xib. tù ®éng ho¸ Roman la m· root c¨n, nghiÖm r. of an equation nghiÖm cña mét ph−¬ng tr×nh r. of a number c¨n cña mét sè r.s of unity c¸c c¨n cña ®¬n vÞ characteristic r. nghiÖm ®Æc tr−ng, sè ®Æc tr− ng congruence r. ®s. nghiÖm ®ång d− cube r. c¨n bËc ba double r. nghiÖm kÐp extraneous r. nghiÖm ngo¹i lai latent r. of a matrix sè ®Æc tr− ng cña ma trËn multiple r. nghiÖm béi

principal r. nghiÖm chÝnh primitive r. c¨n nguyªn thuû simple r. nghiÖm ®¬n square r. c¨n bËc hai surd r. nghiÖm v« tû triple r. nghiÖm béi ba root-mean-square b×nh ph−¬ng trung b×nh, qu©n ph−¬ng 371 rooted top. cã gèc multiply r. nhiÒu gèc rooting mt. khai c¨n square r. khai c¨n bËc hai rose h×nh hoa hång four-leafed r. h×nh hoa hång bèn c¸nh (®å thÞ cña r=asin2 ζ ) rotary quay rotate quay rotation phÐp quay, sù quay r. about a line phÐp quay quanh mét ®− êng; r. about a point phÐp quay quanh mét ®iÓm bipartite r. phÐp quay song diÖn improper r. hh. phÐp quay phi chÝnh proper r. phÐp quay ch©n chÝnh rotational quay, xo¸y, r«ta rotor r«to roulette trch. rulet ruond trßn round - off mt. sù lÊy trßn, sù lμ m trßn (mét sè) route hμ nh tr×nh, con ®−êng routine mt. ch−¬ng tr×nh checking r. ch− ¬ng tr×nh kiÓm ®Þnh, ch−¬ng tr×nh kiÓm tra initial input r. ch−¬ng tr×nh ®−a vμ o lóc ®Çu main r. ch−¬ng tr×nh chÝnh master r. ch− ¬ng tr×nh chÝnh print r. ch−¬ng tr×nh in row hμ ng r. of a matrix hμ ng cña mét ma trËn ruin sù suy tμ n, sù ph¸ s¶n gamble's r. sù ph¸ s¶n cña trß ch¬i rule quy t¾c, quy luËt; th−íc (tû lÖ) r. of arithmetics quy t¾c sè häc r. of combination quy t¾c tæ hîp r. of inference quy t¾c suy lý r. of sign quy t¾c dÊu

r. of three quy t¾c tam suÊt r. of thumb quy t¾c ngãn tay c¸i chain r. quy t¾c d©y chuyÒn circular slide r. mt. th− íc tÝnh l«ga h×nh trßn code r. mt. quy t¾c m· ho¸ 372 deducible r. log. quy t¾c suy diÔn ®− îc derived r. quy t¾c dÉn suÊt four-step r. gt. quy t¾c bèn b− íc game r. quy t¾c trß ch¬i left-hand r. vl. quy t¾c bμ n tay ph¶i multipler r. quy t¾c nh©n power r.s quy t¾c luü thõa rectangle r. quy t¾c h×nh ch÷ nhËt right-hand r. vl. quy t¾c bμ n tay ph¶i right-hand screw r. vl. quy t¾c vÆn nót chai slide r. th−íc tÝnh, th− íc l«ga substitution r. log. quy t¾c thÕ trapezoidal r. gt. c«ng thøc h×nh thang ruled kÎ ruler th−íc ruling ®−êng sinh r. of a cone ®−êng sinh cña mÆt nãn r. of a ruled surface ®−êng sinh cña mét mÆt kÎ run ch¹y rupture [sù, ®iÓm] gi¸n ®o¹n, [sù; ®iÓm] g·y, døt 373

S
saddle-shaped hh. h×nh yªn ngùa safe an toμ n; tin cËy safety tÝnh an toμ n, ®é tin cËy sag kü. ®é vâng salary kt. tiÒn l− ¬ng sale kt. sù b¸n (hμ ng ho¸) salience sù nh« lªn, sù låi salient nh« lªn, låi ra saltus b− íc nh¶y; dao ®éng; ®iÓm gi¸n ®o¹n h÷u h¹n s. of discontinuity b−íc nh¶y gi¸n ®o¹n s. of a function b−íc nh¶y cña hμ m external s. ®iÓm gi¸n ®o¹n ngoμ i saltus-function hμ m b−íc nh¶y sample tk. mÉu

artificial s. mÉu nh©n t¹o, mÉu gi¶ balanced s. mÉu c©n b»ng concordant s. mÉu phï hîp duplicate s. b¶n sao mÉu exceptional s. mÉu ngo¹i lÖ interpenetrating s.s tk. c¸c mÉu th©m nhËp vμ o nhau judgement s. mÉu hoμ n toμ n ngÉu nhiªm list s. mÉu lÊy trogn danh s¸ch master a. mÉu c¶ matched s.s mÉu sãng ®«i quota s. mÉu theo nhãm representative s. mÉu ®¹i diÖn stratified s. mÉu ph©n líp systematic s. mÉu hÖ thèng tow-stade s. mÉu hai tÇng sampler xib. ng− êi lÊy mÉu sampling tk. sù lÊy mÉu, ph− ¬ng ph¸p lÊy mÉu s. with replacement sù lÊy mÉu cã hoμ n l¹i s. of attributes ph− ¬ng ph¸p lÊy mÉu ®Þnh tÝnh acceptance s. kiÓm tra thu nhËn theo mÉu biased s. sù lÊy mÉu chÖch bulk s. sù lÊy mÉu chïm capture release s. mÉu th¶ b¾t crude s. sù lÊy mÉu th« s¬ 374 direct s. sù lÊy mÉu trùc tiÕp double s. sù lÊy mÉu kÐp grrid s. sù lÊy mÉu m¹ng l−íi indirect s. sù lÊy mÉu gi¸n tiÕp intact group s. sù lÊy mÉu theo c¶ nhãm lattice s. sù lÊy mÉu m¹ng l−íi lottery s. sù lÊy mÉu sæ sè model s. ph− ¬ng ph¸p lÊy mÉu [m« h×nh, thö] multipphase s. sù lÊy mÉu nhiÒu pha multi-stage s. sù lÊy mÉu nhiÒu tÇng optional s. sù lÊy mÉu tuú ý proportional s. ph− ¬ng ph¸p lÊy mÉu tû lÖ quasi-random s. sù lÊy mÉu tùa ngÉu nhiªn single s. sù lÊy mÉu ®¬n time s. l−îng tö ho¸ theo thêi gian unbias(s)ed s. sù lÊy mÇu kh«ng chÖch unitary s. sù lÊy mÉu ®¬n

weighted s. tk. sù lÊy mÉu cã träng sè zonal s. tk. sù lÊy mÉu [theo ®íi, theo líp] saros tv. sarèt (chu kú nhËt, nguyÖt thùc) sate b·o satellite vÖ tinh artificial s. vÖ tinh nh©n t¹o satisfiability log. tÝnh thùc hiÖn ®−îc, tÝnh tho¶ m·n ®− îc joint s. tÝnh tho¶ m·n ®ång thêi satisfiable tho¶ m·n ®−îc satisfy tho¶ m·n s. an equation tho¶ m·n mét ph− ¬ng tr×nh, nghiÖm ®óng mét ph− ¬ng tr×nh saturate b·o hoμ saturation sù b·o hoμ save tiÕt kiÖm scalar v« h−íng // l− îng v« h−íng relative s. hh. l− îng v« h−íng t−¬ng ®èi scale thang binary s. thang nhÞ ph©n circular s. mt. thang tû lÖ trßn, thang vßng decimal s. thang thËp ph©n diagonal s. thang tû lÖ ngang distance s. thang tuyÕn tÝnh,thang tû lÖ th¼ng 375 expanded s. thang phãng ®¹i frequency s. thang tÇn sè logarithmic s. thang l«ga non-uniform s. thang kh«ng ®Òu plotting s. tû lÖ xÝch, thang tû lÖ ratio s. tk. thang tû lÖ recorder s. thang ghi time s. mt. thang thêi gian uniform s. top. thang ®Òu scalene kh«ng ®Òu c¹nh scaler mt. m¸y ®Õm, m¸y ®Õm gép binary s. m¸y ®Õm nhÞ ph©n decade s. m¸y ®Õm thËp ph©n decatron s. m¸y ®Õm ®ecatron variable binary s. m¸y ®Õm nhÞ ph©n biÕn thiªn sacan mt. nh×n, t×m automatic s. t×m tù ®éng scatter t¸n x¹, t¶n m¹n scattergram biÓu ®å t¸n x¹

schedule thêi khoa biÓu, ch− ¬ng tr×nh design s. mt. b¶n tÝnh employment s. s¬ ®å lμ m viÖc schematic ph¸c ho¹, gi¶n l−îc scheme s¬ ®å axiom s. s¬ ®å tiªn ®Ò computational s. s¬ ®å tÝnh induction s. log. s¬ ®å quy n¹p labelling s. mt. s¬ ®å m· ho¸ partial recursive s. log. s¬ ®å ®Ö quy bé phËn primitive recursive s. s¬ ®å ®Ö quy nguyªn thuû proof s. log. s¬ ®å chøng minh restricted induction s. log. s¬ ®å quy n¹p thu hÑp transfer s. s¬ ®å ®äc vμ ghi schlicht gt. ®¬n diÖp schlichtartig gt. tùa ®¬n diÖp science khoa häc sciantific vÒ khoa häc scleronomous c¬. dõng, v« thêi (kh«ng cã yÕu tè thêi gian) 376 score dÊu; trch. sù ®Õm ®iÓm; kt. nguyªn nh©n; hai chôc on the s. of do nguyªn nh©n s. s of times nhiÒu lÇn screw ®− êng ®inh èc scribe m« t¶; ®iÒn thªm; ®¸nh dÊu script ch÷ viÕt, b¶n th¶o scroll mÆt kÎ lÖch; kü. nÐp cuén, ®− êng xo¾n èc seam top. chç nèi, ®−êng nèi search t×m tßi, nghiªn cøu s. out t×m thÊy searching xib. sù t×m random s. sù t×m ngÉu nhiªn secant c¸t tuyÕn, sÐc arc s. acsec second thø hai; giay (thêi gian) second-order cÊp hai secondary thø hai, thø cÊp section tiÕt diÖn, l¸t c¾t s. of a function l¸t c¾t cña mét hμ m s. of polyhedral angle tiÕt diÖn cña mét gãc ®a diÖn conic s. tiÕt diÖn c«nic cross s. tiÕt diÖn ngang

golden s. tv. c¸ch chia hoμ ng kim longitudinal s. tiÕt diÖn däc meridian s. tiÕt diÖn kinh tuyÕn oblique s. tiÕt diÖn xiªn parallel s. s. tiÕt diÖn song song plane s. tiÕt diÖn ph¼ng principal s. tiÕt diÖn chÝnh right s. tiÕt diÖn ph¼ng transverse s. tiÕt diÖn ngang tubular s. tiÕt diÖn èng sectional (thuéc) tiÕt diÖn sectionally tõng mÈu, tõng ®o¹n sector h×nh qu¹t s. of a circle h×nh qu¹t trßn hyperbolic s. h×nh qu¹t hipebolic spherical s. h×nh qu¹t cÇu secure tin cËy, an toμ n, b¶o ®¶m 377 security sù tin cËy, sù an toμ n, sù b¶o ®¶m see thÊy seek t×m tßi; cè g¾ng seem h×nh nh− , d− êng nh− segment xecm¨ng; ®o¹n; ph©n (viªn ph©n, cÇu ph©n) s. of a circle cung trßn incommensurable line s.s c¸c ®¹on th¼ng v« −íc line s. ®o¹n th¼ng spherical s. cÇu ph©n, mét ®íi cÇu segmental-arc ®o¹n cung segregate t¸ch ra; co lËp segregated ®−îc t¸ch ra, bÞ c« lËp segregation sù t¸ch ra, sù c« lËp seismograph m¸y ghi ®éng ®Êt, m¸y ®Þa chÊn seismology ®Þa chÊn häc seldom hiÕm select chän, lùa seleceted ®− îc chän, ®−îc lùa selection sù chän, sù lùa artificial s. sù chän nh©n t¹o natural s. sù chän tù nhiªn random s. sù chän ngÉu nhiªn selective chän, lùa selectively cã chän läc, cã lùa

selector mt. m¸y chän, m¸y t×m, m¸y dß cross-bar s. mt. m¸y t×m to¹ ®é selectron mt. selectron, èng nhí tÝnh ®iÖn self-acting tù ®éng self-adjoint tù phã self-conjugate tù liªn hîp self-contained xib. tù trÞ, ®éc lËp self-correcting xib. tù söa self-dual tù ®èi ngÉu self-excitation xib. sù tù kÝch thÝch self-excite tù kÝch thÝch self-feeding tù cÊp liÖu self-induction tù c¶m self-intersecting tù c¾t self-invariant tù bÊt biÕn 378 self-modulation tù biÕn ®iÖu self-orientating tù ®Þnh h− íng self-orthogonal tù trùc giao self-oscillation tù dao ®éng self-polar tù ®èi cùc self-programming mt. tù lËp ph− ¬ng tr×nh self-regulation xib. tù ®iÒu chØnh self-reproduction xib. sù tù t¸i sinh self-tangency sù tù tiÕp xóc sell kt. b¸n, th−¬ng m¹i selling kt. sù b¸n (hμ ng) semantic ilog. (thuéc) ng÷ nghÜa semantics log. ng÷ nghÜa häc semi-axis hh. nöa trôc semi-circle nöa ®− êng trßn, nöa mÆt trßn semi-conductor vl. chÊt b¸n dÉn semi-continuous nöa liªn tôc semi-convergent nöa héi tô semi-definite nöa x¸c ®Þnh semi-group nöa nhãm difference s. ®s. nöa nhãm sai ph©n equiresidual s. nöa nhãm ®ång thÆng d− idempotent s. nöa nhãm luü ®¼ng inverse s. ®s. nöa nhãm con ng− îc limitative s. ®s. nöa nhãm giíi h¹n non-potent s. ®s. nöa nhãm kh«ng luü ®¼ng

pure s. ®s. nöa nhãm thuÇn tuý rectangular s. nöa nhãm ch÷ nhËt self-invariant s. nöa nhãm tù bÊt biÕn stational s. ®s. nöa nhãm dõng strong s. nöa nhãm m¹nh strongly reversible s. nöa nhãm nghÞch ®¶o m¹nh semi-groupoid nöa pháng nhãm semi-infinite nöa v« h¹n semi-invariant nöa bÊt biÕn; kt. b¸n bÊt biÕn semi-lattice nöa ®μ n semi-linear nöa tuyÕn tÝnh semi-matrix nöa ma trËn semi-metric nöa mªtric 379 semi-normal nöa chuÈn t¾c semi-orbit gt. nöa quü ®¹o semiotics log. ký hiÖu häc semi-prime nöa nguyªn tè, nöa nguyªn thuû semi-pure ®s. nöa thuÇn tuý semi-reducible nöa kh¶ quy semi-simple nöa ®¬n gi¶n semi-sphere b¸n cÇu semi-stability tÝnh nöa æn ®Þnh semi-stable nöa æn ®Þnh semi-symmetric nöa ®èi xøng send ph¸t ®i sender m¸y ph¸t sense ph−¬ng, chiÒu, ý nghÜa s. of describing the boundary chiÒu ®i trªn biªn s. of an inequality chiÒu cña mét bÊt ®¼ng thøc s. of orientation chiÒu ®Þnh h−íng s. of rotation gt. chiÒu quay negative s. chiÒu ©m opposite s. chiÒu ng−îc l¹i positive s. chiÒu d− ¬ng sensing sù thô c¶m; c¶m gi¸c photoelectric s. sù thô c¶m quang ®iÖn sentence log. c©u, mÖnh ®Ò atomic s. c©u nguyªn tö closed s. c©u ®ãng open s. c©u më primitive s. c©u nguyªn thuû

sentential log. (thuéc) c©u mÖnh ®Ò separability tÝnh t¸ch ®−îc separable t¸ch ®−îc completely s. top. hoμ n toμ n t¸ch ®−îc conformally s. hh. t¸ch ®− îc b¶o gi¸c finely s. top. t¸ch mÞn ®−îc separably t¸ch ®−îc seperant ®s. c¸i ph©n t¸ch separated t¸ch mutually s. t¸ch nhau separation sù t¸ch, sù ph©n ho¹ch, sù chia 380 s. of roots sù t¸ch nghiÖm s. of variables gt. sù t¸ch biÕn amplitude s. xib. sù t¸ch (theo) biªn ®é data s. xib. sù t¸ch, tin tøc frequency s. sù t¸ch (theo) tÇn sè harmonic s. sù t¸ch ®iÒu hoμ timing s. sù t¸ch (theo) thêi gian waveform s. xib. sù t¸ch theo d¹ng sãng separative t¸ch separatrix c¸i t¸ch, dÊu phÈy (t¸ch sè) septenary thÊt ph©n septillion 1042 (Anh); 1024 (Mü) sequence d·y s. of functions d·y hμ m s. of homomorphisms d·y ®ång cÊu s. of numbers d·y sè arithmetic s. cÊp sè céng Cauchy s. d·y Caoxi coexact s. d·y ®èi khíp cohomology s. top. d·y ®èi ®ång ®Òu completely monotonic s. d·y hoμ n toμ n ®¬n ®iÖu decimal s. d·y thËp ph©n double s. d·y kÐp equiconvergent s.s c¸c d·y héi tô ®ång ®Òu equivalnet s.s c¸c d·y t−¬ng ®− ¬ng exact s. d·y khíp finite s. d·y h÷u h¹n homology s. d·y ®ång ®iÒu homotopy s. d·y ®ång lu©n increasing s. d·y t¨ng

infinite s. d·y v« h¹n lower s. d·y d−íi minimizing s. gt. d·y cùc tiÓu ho¸ moment s. d·y m«men monotone s. d·y ®¬n ®iÖu monotonically increasing s. d·y t¨ng ®¬n ®iÖu quasi-convex s. d·y tùa låi random s. d·yngÉu nhiªn recurrent s. gt. d·y truy to¸n 381 regular s. d·y héi tô d·y Caoxi short exact s. top. d·y khíp r· totally monotone s. gt. d·y hoμ n toμ n ®¬n ®iÖu upper s. d·y trªn sequent tiÕp sau sequential (thuéc) d·y; tk. liªn tiÕp serial (theo) chuçi, lo¹t series chuçi, lo¹t s. of derived groups d·y c¸c nhãm dÉn suÊt s. of increasing powers chuçi luü thõa t¨ng s. of variable terms chuçi c¸c tõ biÕn thiªn absolutely (conditionally) convergent s. chuçi héi tô tuyÖt ®èi (cã ®iÒu kiÖn) absolutely summable s. chuçi kh¶ tæng tuyÖt ®èi alternate s. chuçi ®an dÊu arithmetic s. of higher order chuçi sè häc cÊp cao, cÊp sè céng cÊp cao ascending power s. chuçi luü thõa t¨ng asymptotic s. gt. chuçi tiÖm cËn autoregressive s. chuçi tù håi quy binomial s. chuçi nhÞ thøc boundedly convergent s. chuçi héi tô bÞ chÆn characteristic s. d·y ®Æc tr−ng chief s. d·y chÝnh composition s. chuçi hîp thμ nh conjugate s. chuçi liªn hîp convergent s. chuçi héi tô derived s. chuçi dÉn suÊt diagonal s. d·y chÐo discount s. chuçi chiÕt khÊu divergent s. chuçi ph©n kú dominant s. chuçi tréi

double power s. chuçi luü thõa kÐp enveloping s. chuçi bao exponential s. gt. chuçi luü thõa factorial s. gt. chuçi giai thõa Farey s. of order n. chuçi Far©y cÊp n finite s. chuçi h÷u h¹n formal power s. chuçi luü thõa h×nh thøc 382 Fourier s. chuçi Furiª gap s. gt. chuçi hæng geomatric s. cÊp sè nh©n harmonic s. chuçi ®iÒu hoμ hypergeometric s. chuçi siªu béi index s. of a group d·y chØ sè cña mét nhãm infinite s. chuçi v« h¹n interpolation s. gt. chuçi néi suy invariant s. ®s. chuçi bÊt biÕn iterated s. chuçi lÆp lacunar(y) s. chuçi hæng Laurent s. chuçi L«r¨ng majorant s. chuçi tréi non-convergent s. chuçi kh«ng héi tô normal s. d·y chuÈn t¾c oscillating s. chuçi dao ®éng permanently convergent s. chuçi héi tô kh¾p n¬i positive s. chuçi d− ¬ng power s. chuçi luü thõa properly divergent s. chuçi thùc sù ph©n kú random s. chuçi ngÉu nhiªn repeated s. chuçi lÆp semiconvergent s. chuçi nöa héi tô sine s. chuçi sin singular s. chuçi kú dÞ steaduly convergent s. chuçi héi tô v÷ng telescopic s. gt. chuçi cã d¹ng Σ ∞
=

++ 0+ ( 1) () 1
n

kn

kn temporal s. chuçi thêi gian time s. tk. chuçi thêi gian trigonometric s. chuçi l−îng gi¸c serpentine ®−êng kÝnh r¾n serve phôc vô, tho¶ m·n; xö lý, ®iÒu khiÓn (m¸y) service sù phôc vô, c¬ quan, céng cô computing s. c«ng cô tÝnh to¸n running s. mt. c«ng viÖc th−êng ngμ y servo secv«; phô servo-mechanism hÖ secv« servo-system hÖ secv«, hÖ tuú ®éng 383 best s. hÖ secv« tèi −u computer s. hÖ secv« m¸y tÝnh feed-back s. hÖ secv« ph¶n liªn multiloop s. hÖ secv« ®a chu tuyÕn on-off s. hÖ secv« r¬le predictor s. hÖ secv« b¸o tr− íc pulse s. hÖ secv« xung relay s. hÑ secv« r¬le samping s. hÖ secv« t¸c dông ®øt ®o¹n two-input s. hÖ secv« cã lèi vμ o two-stage s. hÖ secv« hai b− íc set tËp hîp s. of equations hÖ ph− ¬ng tr×nh s. of points tËp hîp ®iÓm
s. of th fist (second) category tËp hîp thuéc ph¹m trï thø nhÊt, (thø hai)

admisble s. tËp hîp chÊp nhËn ®−îc analytic s. tËp hîp gi¶i tÝch basic s. gt. tËp hîp c¬ së border s. tËp hîp biªn bounded s. tËp hîp bÞ chÆn closed s. tËp hîp ®ãng cluster s. tËp hîp giíi h¹n complementary s. tËp hîp bï connected s. tËp hîp liªn th«ng contiguous s.s c¸c tËp hîp cËn tiÕp countable s. tËp hîp ®Õm ®− îc creative s. tËp hîp s¸ng t¹o cylindrical s. tËp hîp trô dendritic s. tËp hîp h×nh c©y

dense s. tËp hîp trï mËt denumerable s. tËp hîp ®Õm ®− îc derivative s. tËp hîp dÉn suÊt derived s. top. tËp hîp cã h− íng discontinuous s. tËp hîp gi¸n ®o¹n discrete s. tËp hîp rêi r¹c empty s. tËp hîp rçng enumerable s. c¸c tËp hîp t− ¬ng ®−¬ng finite s. tËp hîp h÷u h¹n frontier s. tËp hîp biªn 384 general recursive s. tËp hîp tæng ®Ö quy infinite s. tËp hîp v« h¹n invariant s. tËp hîp bÊt biÕn isolated s. tËp hîp c« lËp isomorphic s.s c¸c tËp hîp ®¼ng cÊu limiting s. top. tËp hîp giíi h¹n measurable s. tËp hîp ®o ®− îc minimal s. tËp hîp cùc tiÓu mutually exclusive s.s c¸c tËp hîp rêi nhau mutually separated s. c¸c tËp hîp rêi nhau nodal s. tËp hîp nót non-dense s. tËp hîp kh«ng trï mËt non-enumerable s. tËp hîp kh«ng ®Õm ®− îc non-overlapping s.s c¸c tËp hîp kh«ng dÉm lªn nhau, c¸c tËp hîp rêi nhau null s. tËp hîp rçng, tËp hîp cã ®é ®o kh«ng open s. tËp hîp më ordering s. tËp hîp cã thø tù orthonorrmal s. tËp hîp trùc chuÈn overlapping s.s c¸c tËp hîp giÉm lªn nhau paraconvex s. gt. tËp hîp para låi partially ordered s. tËp hîp ®−îc s¾p bé phËn perfect s. tËp hîp hoμ n toμ n polyadic s. tËp hîp ®a a®ic proper s. tËp hîp ch©n chÝnh quotient s. tËp th−¬ng recursive s. tËp hîp ®Ö quy reducible s. tËp hîp kh¶ quy reference s. tk. tËp hîp c¸c kÕt cô s¬ cÊp residual s. tËp hîp d− resolvent s. tËp hîp gi¶i

scattered s. tËp hîp rêi r¹c (chØ gåm cã c¸c ®iÓm c« lËp) separated s. tËp hîp t¸ch simply ordered s. tËp hîp ®− îc s¾p ®¬n gi¶n ternary s. tËp hîp tam ph©n, tËp hîp Canto set-theoretic thuyÕt tËp set-transitive ®s. b¾c cÇu hÖ seven b¶y (7) seventeen m−êi b¶y (17) 385 seventeenth thø m− êi b¶y; mét phÇn m−êi b¶y seventh thø b¶y; mét phÇn b¶y seventy b¶y m− ¬i (70) several mét vμ i; nhiÒu sex gièng, giíi sextic bËc s¸u, cÊp s¸u // ph− ¬ng tr×nh bËc s¸u, ®− êng bËc s¸u sextile tk. lôc ph©n vi sextillion 1036 (Anh); 1021 (Mü) shaft c¬. trôc distribution s. trôc ph©n phèi drriving s. trôc chØnh shape d¹ng share kt. phÇn; cæ phÇn ordinary s. cæ phÇn th«ng th− êng preference s. cæ phÇn ®Æc quyÒn shef top. bã, chïm s. of planes s. chïm mÆt ph¼ng coherent s. bã ®Ýnh, bã m¹ch l¹c whelk s. bã nh·o sher c¾t; tr− ît, s¸t mßn pure s. [c¾t; tr− ît] thuÇn tuý sheet tÇng; tê s. of hyperboloid tÇng cña mét hipeboloid s. of a Riemann surface tê cña mét mÆt Riman prrincipal s. tê chÝnh vortex s. c¬. líp xo¸y shell vá, c¸o bao convex s. gt. c¸i bao låi sherical s. c¬. vá cÇu thin s. vá máng shield vl. mμ n ch¾n, tÊm ch¾n shift mt. sù rêi chç, sù chuyÓn m¹ch figure s. mt. chuyÓn m¹ch in ch÷ sè

letter s. mt. chuyÓn m¹ch in ch÷ phase s. sù ®æi pha shifter mt. thiÕt bÞ chuyÓn [m¹ch; dÞch] shock sù va ch¹m, sù kÝch ®éng attached s. ch¹m dÝnh detached s. ch¹m rêi 386 moderate s. kÝch ®éng «n hoμ non-uniform s. kÝch ®éng kh«ng ®Òu spherical s. kÝch ®éng cÇu stopping s. kÝch ®éng chÆn l¹i strong s. kÝch ®éng m¹nh two-dimensional s. kÝch ®éng hai chiÒu unstable s. kÝch ®éng kh«ng æn ®Þnh short-time mt. thêi gian ng¾n short-wave vl. sãng ng¾n show chøng tá shrink co rót shrinkable top. co rót ®−îc shuffle trch. trén bμ i, trang bμ i shut ®ãng shut-down mt. dõng m¸y, ®ãng m¸y shut-off mt. dõng m¸y, sù ®ãng m¸y sice trch. s¸u ®iÓm, mÆt lôc (sóc s¾c) side c¹nh, phÝa on the left s. ë bªn tr¸i; s. opposite angle c¹nh ®èi diÖn ë gãc s. of a polygon c¹nh cña mét ®a gi¸c adjacnet s. c¹nh kÒ front s. chÝnh diÖn initial s. (of a angle) c¹nh ®Çu (cña mét gãc) terminal s. (of an angle) c¹nh cuèi (cña mét gãc) sidereal tv. vò trô; (thuéc) sao, tinh tó sieve sμ ng s. of Eratoshenes sμ ng Eratoxten sight sù nh×n, ®iÓm nh×n sigma xicma (σ ) sigma-additive σ - céng tÝnh sigma-field σ - tr− êng sigma-function σ - hμ m sigmoid ®−êng xicmoit sign dÊu, dÊu hiÖu s.s of aggregation c¸c dÊu kÕt hîp s. of equality dÈu ®¼ng thøc

s.s of the zodiac tv. dÊu hiÖu hoμ ng ®íi algebraic s. dÊu ®¹i sè cardinal s.s c¸c dÊu hiÖu chÝnh cña hoμ ng ®íi negative s. dÊu ©m 387 positive s. dÊu d−¬ng product s. dÊu nh©n radical s. dÊu c¨n summation s. dÊu tæng signal tÝn hiÖu carry initiating s. tÝn hiÖu chuyÓn ban ®Çu coded s. tÝn hiÖu m· ho¸ correcting s. tÝn hiÖu söa ch÷a cut-off s. tÝn hiÖu t¾t delayed s. tÝn hiÖu trÔ emergency s. tÝn hiÖu háng error s. tÝn hiÖu sai feedback s. tÝn hiÖu liªn hÖ ng−îc gating s. tÝn hiÖu ®¶o m¹ch incoming s. xib. tÝn hiÖu vμ o inhibit s. xib. tÝn hiÖu cÊm interleaved s. tÝn hiÖu ®an nhau modulating s. xib. tÝn hiÖu biÕn ®iÖu monitor s. xib. tÝn hiÖu kiÓm tra pilot s. xib. tÝn hiÖu [®iÒu khiÓn, kiÓm tra] quantized s. tÝn hiÖu l− îng tö ho¸ signalize ®¸nh tÝn hiÖu signalling sù tÝn hiÖu ho¸, sù b¸o hiÖu remote s. sù b¸o hiÖu tõ xa signature ®s. ký sè s. of a quadratic form ký sè cña mét d¹ng toμ n ph− ¬ng signed cã dÊu significance sù cã nghÜa, ý nghÜa significant cã nghÜa, cã ü nghÜa, ®¸ng kÓ signification ý nghÜa signify cã nghÜa lμ signless kh«ng cã dÊu signum xicnum, dÊu similar ®ång d¹ng essentially s. tk. ®ång d¹ng cèt yÕu similarity sù ®ång d¹ng similarly ®ång d¹ng

similitude hh. phÐp biÕn ®æi ®ång d¹ng simple ®¬n gi¶n, ®¬n 388 simplex top. ®¬n h×nh closed s. ®¬n h×nh ®ãng degenerate s. ®¬n h×nh suy biÕn geometric s. ®¬n h×nh h×nh häc open s. ®¬n h×nh më regular s. ®¬n h×nh ®Òu topological s. ®¬n h×nh t«p« simplex-method ph−¬ng ph¸p ®¬n h×nh simplicial (thuéc) ®¬n h×nh simplicity tÝnh ®¬n gi¶n s. of group tÝnh ®¬n gi¶n cña mét nhãm simplification sù ®¬n gi¶n, sù rót gän simplified ®· rót gän, ®· ®−îc ®¬n gi¶n simplify rót gän, ®¬n gi¶n simulate m« h×nh ho¸, pháng theo simulation mt. sù m« h×nh ho¸, sù pháng theo analogue s. m« h×nh ho¸ t−¬ng tù simulative m« h×nh ho¸, pháng theo simulator mt. thiÕt bÞ m« h×nh ho¸ target s. môc tiªu gi¶ simultaneous ®ång thêi; t− ¬ng thÝch since tõ ®ã sine sin versed s. of an angle sin ng− îc cña gãc α (vers α = 1 - cos α ) arc s. arcsin coversed s., coversine hμ m covers x = 1 - sinx hyperbolic s. sin hipebolic inverse s. acsin logarithmic s. l«ga cña sin natural s. sin tù nhiªn single ®¬n, c¸ biÖt single-address mt. mét ®Þa chØ single-digit mét hμ ng single-stage mét b− íc, mét giai ®o¹n single-valued ®¬n trÞ singular kú dÞ; suy biÕn singularity tÝnh kú dÞ; ®iÓm kú dÞ s. at infinity ®iÓn kú dÞ ë v« tËn s. of a curve [®iÓm; tÝnh] kú dÞ cña mét ®− êng cong abnormal s. [tÝnh; ®iÓm] kú dÞ bÊt th− êng

389 accessible s. ®iÓm kú dÞ ®¹t ®−îc accidnetal s. ®iÓm kú dÞ ngÉu nhiªn apparent s. ®iÓm kú dÞ bÒ ngoμ i essential s. ®iÓm kú dÞ cèt yÕu finite s. ®iÓn kú dÞ h÷u h¹n isolated s. gt. ®iÓm kú dÞ c« lËp real s. ®iÓm kú dÞ thùc removable s. ®iÓm kú dÞ bá ®−îc unessential s. ®iÓm kú dÞ kh«ng cèt yÕu sinistrorse xo¾n tr¸i sinuous cã d¹ng h×nh sin, cã d¹ng h×nh sãng sinusoid ®−êng h×nh sin sinóoidal cã h×nh sin siphon (èng) xiph«ng situs analysis s. t«p« häc six s¸u sixteen m−êi s¸u sixteenth thø m− êi s¸u; mét phÇn m−êi s¸u sixtieth thø s¸u m− ¬i; mét phÇn sau m−¬i sixth thø s¸u; mét phÇn s¸u sixty s¸u m− ¬i (60) size cì, kÝch th− íc s. of a region tk. møc ý nghÜa lot s. cì l« mesh s. b−íc l− íi; mt. cì « sample s. cì mÉu skate tr−ît skeleton bé khung; bé x−¬ng s. of a nomogram hh. khung cña to¸n ®å s. of a simplex top. khung cña ®¬n h×nh skew lÖch; kh«ng ®èi xøng; ghÒnh; xiªn skew-symmetric ®èi xøng lÖch slewness tÝnh lÖch; tÝnh xiªn; tÝnh ghÒnh positive s. tk. hÖ sè lÖch d−¬ng skin da, mÆt ngoμ i, vá skip b−íc nh¶y, nh¶y slack yÕu slackness tÝnh yÕu 390 slide sù tr− ît; con tr−ît // tr− ît

slider mt. con tr− ît, c«ng t¸c tr− ît slight yÕu slip sù tr− ît; sù dêi chç slit gt. nh¸t c¾t slope ®é dèc, ®é nghiªng s. of a curve at a point ®é dèc cña mét ®− êng cong t¹i mét ®iÓm s. of a straight line [hÖ sè gãc, ®é dèc] cña ®− êng th¼ng asymptotic s. ®é nghiªng tiÖm cËn equilibrium s. ®é dèc c©n b»ng natural s. ®é dèc tù nhiªn slowly (mét c¸ch) chËm slug ®¬n vÞ khèi l−îng trong hÖ phót-lùc, phót-gi©y sluggishness qu¸n tÝnh slump kt. xuèng gi¸ (hμ ng) nhanh; khñng ho¶ng small bÐ, ná in the s. bé phËn nhá sectional s. tr¬n tõng m¶nh smooth tr¬n nh½n sectionally s. tr¬n tõng m¶nh smoothed tr¬n tru smoothing sù lμ m tr¬n, sù lμ m nh½n linear s. [sù san b»ng; sù lμ m tr¬n] tuyÕn tÝnh smoothness tÝnh tr¬n snake-like h×nh r¾n soft mÒm solar tv. mÆt trêi solid cè thÓ s. of revolution cè thÓ trßn xoay similar s.s nh÷ng cè thÓ ®ång d¹ng solitaire trch. trß choi mét ng− êi solitary mét c¸ch ®¬n ®éc solstice tv. chÝ ®iÓm summer s. h¹n chÝ winter s. ®«ng chÝ solubility tÝnh gi¶i ®−îc soluble gi¶i ®−îc solution nghiÖm, lêi gi¶i, phÐp gi¶i s. by inspection phÐp gi¶i b»ng c¸ch chän s. of an equation [nghiÖm, lêi gi¶i] cña ph− ¬ng tr×nh s. of a game trch. c¸ch gi¶i mét trß ch¬i 391 s. of inequalities nghiÖm cña bÊt ®¼ng thøc s. of linear programming problem nghiÖm cña bμ i to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh

s. of a triangle phÐp gi¶i mét tam gi¸c algebraic s. nghiÖm ®¹i sè approximate s. nghiÖm xÊp xØ asymptotic s. [lêi gi¶i, nghiÖm] tiÖm cËn basic s. nghiÖm c¬ së collinear s. lêi gi¶i céng tuyÕn complete s. lêi gi¶i ®Èy ®ñ elementary s. phÐp gi¶i s¬ cÊp, nghiÖm c¬ b¶n extraneous s. nghiÖm ngo¹i lai feasible s. lêi gi¶i thùc hiÖn ®−îc finite s. nghiÖm h÷u h¹n formal s. nghiÖm h×nh thøc general s. [lêi gi¶i, nghiÖm] tæng qu¸t graphic(al) s. phÐp gi¶i b»ng ®å thÞ homographic s. nghiÖm ®¬n øng integer s. nghiÖm nguyªn numerical s. [lêi gi¶i, phÐp gi¶i, nghiÖm] b»ng sè partial s. nghiÖm riªng particular s. nghiÖm riªng pricipal s. nghiÖm chÝnh singular s. nghiÖm kú dÞ steady state s. ngiÖm dõng symbolic s. nghiÖm ký hiÖu trivial s. nghiÖm tÇm th−êng unique s. [nghiÖm, lêi gi¶i] duy nhÊt zero s. ®s. nghiÖm kh«ng solvability tÝnh gi¶i ®−îc solvable gi¶i ®− îc s. by radical gi¶i ®− îc b»ng c¨n thøc solvency kt. kh¶ n¨ng thanh to¸n, sù tr¶ tiÒn solve gi¶i; kt. tr¶ tiÒn, thanh to¸n solver mt. thiÕt bÞ gi¶i, dông cô gi¶i some mét vμ i sonic vl. ©m thanh sophism sù nguþ biÖn sorbtion vl. sù hÊp thô, sù hót sort lo¹i s. out chän ra 392 sorter ng−êi chän, mt. thiÕt bÞ chän sorting sù chän, sù phana lo¹i card s. mt. sù chän b×a ®ôc lç radix s. mt. chän theo c¬ sè ®Õm sound vl. ©m thanh

combined s. ©m hçn hîp souree nguån double s. nguån kÐp information s. xib. nguån th«ng tin key s. nguån kho¸ message s. nguån tin point s. nguån ®iÓm power s. nguån n¨ng l−îng simple s. nguån ®¬n south tv. ph− ¬ng nam southerly vÒ ph−¬ng nam space kh«ng gian; kho¶ng thêi gian; chç action s. kh«ng gian t¸c dông adjoint s. kh«ng gian liªn hîp adjunct s. kh«ng gian phô hîp affine s. kh«ng gian afin affinely connected s. kh«ng gian liªn th«ng afin base s. kh«ng gian c¬ së biafine s. kh«ng gian song afin bundle s. kh«ng gian ph©n thí Cartesian s. kh«ng gian ¥clit centred affin s. kh«ng gian afin cã t©m classifying s. kh«ng gian ph©n lo¹i compact s. kh«ng gian compac complete s. kh«ng gian ®ñ completely regular s. top. kh«ng gian hoμ n toμ n chÝnh quy configuration s. kh«ng gian cÊu h×nh conjugate s. ®s. kh«ng gian liªn hîp contractible s. kh«ng gian co rót ®− îc control s. kh«ng gian ®iÒu khiÓn covex s. kh«ng gian låi coset s. kh«ng gian c¸c líp covering s. kh«ng gian phñ curved s. kh«ng gian cong 393 deal s. xib. vïng chÕt, vïng kh«ng b¾t decision s. tk. kh«ng gian c¸c quyÕt ®Þnh decomposition s. top. kh«ng gian ph©n ho¹ch discrete s. kh«ng gian rêi r¹c dual vector s. kh«ng gian vect¬ ®èi ngÉu elliptic s. kh«ng gian eliptic fibre s. kh«ng gian ph©n thí

finite s. kh«ng gian h÷u h¹n finite dimensional s. kh«ng gian h÷u h¹n chiÒu flat s. kh«ng gian dÑt four dimensional s. kh«ng gian bèn chiÒu generalized s. top. kh«ng gian suy réng homeomorphic s.s kh«ng gian ®ång ph«i homogeneous s. hh. kh«ng gian thuÇn nhÊt hyperbolic s. kh«ng gian hypebolic isometric s. kh«ng gian ®¼ng cù lacunar(y) s. miÒn cã lç hæng lens s. top. kh«ng gian thÊu kÝnh linear s. kh«ng gian tuyÒn tÝnh locally convex s. gt. kh«ng gian låi ®Þa ph−¬ng loop s. top. kh«ng gian c¸c nót measurable s. kh«ng gian ®o ®− îc measure s. kh«ng gian cã ®é ®o metric s. kh«ng gian mªtric modular s. kh«ng gian m«®ula neighbourhood s. kh«ng gian l©n cËn non-modular s. hh. kh«ng gian kh«ng m«®ula normed s. gt. kh«ng gian ®Þnh chuÈn null s. (of a linear transformation)h¹ch (cña mét phÐp biÕn ®æi tuyÕn tÝnh) one-dimensional s. kh«ng gian mét chiÒu parabolic s. kh«ng gian parabolic paracompact s. kh«ng gian paracompact perpendicular s. kh«ng gian trùc giao phase s. kh«ng gian pha policy s. trchi. kh«ng gian c¸c chiÕn l−îc product s. kh«ng gian tÝch projective s. hh. kh«ng gian x¹ ¶nh proximity s. kh«ng gian l©n cËn pseudo-Euclidian s. kh«ng gian gi¶ Oclit 394 pseudospherical s. kh«ng gian gi¶ cÇu quintuple s. kh«ng gian n¨m chiÒu quotient s. kh«ng gian th− ¬ng rational s. kh«ng gian h÷u tû ray s. ®s. kh«ng gian c¸c tia real s. kh«ng gian thùc reflexive s. kh«ng gian ph¶n x¹ regular s. kh«ng gian chÝnh quy representation s. kh«ng gian biÓu diÔn

ring-like s. top. kh«ng gian gièng vμ nh sample s. kh«ng gian mÉu separable s. kh«ng gian [t¸ch ®− îc, kh¶ li] seperated s. kh«ng gian t¸ch, kh«ng gian Haux®ooc sequence s. kh«ng gian c¸c d·y signal s. kh«ng gian c¸c tÝn hiÖu simply connected s.s c¸c kh«ng gian ®¬n liªn skew-metric s. hh. kh«ng gian víi mªtric lÖch spherical s. kh«ng gian cÇu state s. kh«ng gian tr¹ng th¸i structure s. of a ring kh«ng gian cÊu tróc cña mét vμ nh subprojective s. kh«ng gian x¹ ¶nh d− íi symplectic s. kh«ng gian ®¬n h×nh totally imbedded s. kh«ng gian bÞ nhóng hoμ n toμ n three-dimensional s. kh«ng gian ba chiÒu topological s. kh«ng gian t«p« topologically complete s. kh«ng gian ®ñ t«p« total s. of fibration kh«ng gian toμ n phÇn cña ph©n thí two-dimensional s. kh«ng gian hai chiÒu uniform s. kh«ng gian ®Òu unitary s. kh«ng gian unita vector s. gt. kh«ng gian vect¬, kh«ng gian tuyÕn tÝnh spacial (thuéc) kh«ng gian spacing mt. xÕp ®Æt, phana bè span hh. kho¶ng c¸ch; gt. bÒ réng special ®Æc biÖt speciality chuyªn m«n, chuyªn viªn speciality chuyªn m«n, ®Æc tÝnh specialization sù chuyªn m«n ho¸ specialize chuyªn m«n ho¸ 395 specially mét c¸ch chuyªn m«n specie kt. tiÒn (kim lo¹i) species loμ i; lo¹i; ph¹m trï s. of a set of point ph¹m trï mét tËp hîp ®iÓm specific ®Æc ®iÓm, ®Æc tr− ng, ®Æc thï specification chi tiÕt, chi tiÕt ho¸ specifity tÝnh chÊt chuyªn m«n; tÝnh ®Æc hiÖu specify chuyªn m«n ho¸; chi tiÕt ho¸; ®Þnh râ, ghi râ specimen mÉu, b¶n mÉu, vÝ dô spectral (thuéc) phæ spectrum phæ, hμ m phæ, mËt ®é phæ; ®å thÞ cña hμ m phæ

s. of a function phæ cña mét hμ m s. of a transformation phæ cña mét phÐp biÕn ®æi absorption s. phæ hót thu continuous s. gt. phæ liªn tôc direct s. ®s. phæ th¼ng energy s. phæ n¨ng l−îng hereditary s. gt. phØi di truyÒn integrated s. xib. hμ m phæ, ®å thÞ hμ m phæ inverse s. phæ ng−îc line s. vl. phæ v¹ch mixed s. phæ hçn t¹p power s. phæ n¨ng l−îng point s. phæ ®iÓm, phæ rêi r¹c residual s. phæ d− simple s. phæ ®¬n specular ph¶n chiÕu speculate kt. ®Çu c¬ speculation kt. sù ®Çu c¬ specilative (thuéc) suy lý luËn speed tèc ®é, vËn tèc, sè vßng quay // véi, chuyÓn ®éng nhanh s. up t¨ng tèc s. of convergence tèc ®é héi tô s. of sound tèc ®é ©m thanh access s. tèc ®é chän angular s. vËn tèc gãc average s. vËn tèc trung b×nh computatuon s. tèc ®é tÝnh to¸n constant s. c¬. tèc ®é kh«ng ®æi critical s. tèc ®é tíi h¹n 396 ground s. vËn tèc (m¸y bay) so víi mÆt ®Êt instantaneous s. tèc ®é tøc thêi reading s. tèc ®é ®äc state s. vËn tèc pha submarime s. vËn tèc d−íi n−íc top s. kü. vËn tèc cùc ®¹i speed-reducer bé gi¶m tèc spend tiªu (dïng) spent ®−îc dïng sphenoid h×nh c¸i nªm, h×nh c¸i chÌn sphere h×nh cÇu, mÆt cÇu s. of inversion h×nh cÇu nghÞch ®¶o celestial s. tv. thiª cÇu

circumsribed s. h×nh cÇu ngo¹i tiÕp director s. mÆt cÇu chuÈn escribed s. h×nh cÇu bμ ng tiÕp imaginary s. h×nh cÇu ¶o inscribed s. h×nh cÇu néi tiÕp limit s. mÆt cÇu giíi h¹n null s. h×nh cÇu ®iÓm point s. h×nh cÇu ®iÓm proper s. h×nh cÇu ch©n chÝnh oriented s. h×nh cÇu ®Þnh h−íng osculating s. h×nh cÇu mËt tiÕp spherical (thuéc) h×nh cÇu sphericity tÝnh cÇu spherics h×nh häc cÇu, l−îng gi¸c cÇu spheroid h×nh pháng cÇu oblate s. pháng cÇu dÑt prolate s. pháng cÇu thu«n (elipxoit toμ n xoay) spheroidal (thuéc) pháng cÇu sphero-conic c«nic cÇu spherometer cÇu kÕ sphero-quartic quactic cÇu spin sù xo¾n; vl. spin nuclear s. vl. spin h¹t nh©n spindle kü. trôc spinode hh. ®iÓm lïi spinor spin¬ 397 spiral ®−êng xo¾n èc Cornu s. ®−êng xo¾n èc Coocnu equiangular s. ®−êng xo¾n èc ®¼ng gi¸c hyperbolic s. ®− êng xo¾n èc hipebolic logarithmic double s. ®−êng xo¾n èc kÐp l«ga parabolic s. ®−êng xo¾n èc parabolic sine s. ®− êng xo¾n èc sin split c¾t ®o¹n, chia ®o¹n splittable t¸ch ®−îc spontaneous tù ph¸t; tøc thêi spool cuén d©y sporadic(al) bÊt ®Þnh (hiÓu theo nghÜa ë nhiÒu n¬i) spot vÕt; vÞ trÝ; kt. sù kiÖn cã asymptotic s. gt. vÞ trÝ tiÖm cËn spread sù phæ biÕn; chiÒu réng

s. of a matrix chiÒu réng cña mét ma trËn spur vÕt s. of a matrix vÕt cña mét ma trËn squarability hh. tÝnh cÇu ph− ¬ng ®− îc squarable hh. cÇu ph− ¬ng ®−îc square hh. h×nh vu«ng, th−íc ®o gãc; b×nh ph−¬ng conjugate latin s.s tk. h×nh vu«ng latin liªn hîp integrable s. gt. b×nh ph−¬ng kh¶ tÝch latin s. tk. h×nh vu«ng latin magic(al) s. ma ph− ¬ng perfect s. chÝnh ph− ¬ng perfect trinomial s. b×nh ph− ¬ng ®ñ cña tam thøc root mean s. c¨n qu©n ph−¬ng squarer mt. m¸y lÊy b×nh ph− ¬ng squarience tk. tæng b×nh ph− ¬ng c¸c ®é lÖch (so víi gi¸ trÞ trung b×nh) squaring phÐp cÇu ph− ¬ng, phÐp b×nh ph−¬ng s. the circle phÐp cÇu ph− ¬ng vßng trßn stability [sù, tÝnh] æn ®Þnh s. of solution tÝnh æn ®Þnh [cña lêi gi¶i, cña nghiÖm] asymptotic(al) s. tÝnh æn ®Þnh tiÖm cËn conditional s. tÝnh æn ®Þnh cã ®iÒu kiÖn dynamic s. tÝnh æn ®Þnh ®éng lùc elastic s. tÝnh æn ®Þnh ®μ n håi frequency s. tÝnh æn ®Þnh tÇn sè 398 hydraulic s. tÝnh æn ®Þnh thuû lùc intrinsic s. xib. tÝnh æn ®Þnh trong kinetic s. sù æn ®Þnh ®éng local s. tk. sù æn ®Þnh ®Þa ph− ¬ng longitadinal s. c¬. sù æn ®Þnh däc orbital s. sù æn ®Þnh quü ®¹o overall s. xib. tÝnh æn ®Þnh tæng qu¸t static(al) s. sù æn ®Þnh tÜnh structural s. gt. tÝnh æn ®Þnh cÊu tróc unconditional s. sù æn ®Þnh [tuyÖt ®èi, kh«ng ®iÒu kiÖn] stabilization sù lμ m æn ®Þnh stabilize lμ m æn ®Þnh stabilized ®− îc æn ®Þnh stabilizing lμ m æn ®Þnh stable æn ®inh, dõng s. from the inside gt. æn ®Þnh tõ phÝa trong asymptotically s. æn ®Þnh tiÖm cËn stack chïm, bã, ®èng

stage tÇng; cÊp; m¾t (sμ ng) s. of regulation xib. cÊp ®iÒu khiÓn stagnate ®éng, ®×nh trÖ stagnation sù ®äng, sù ®×nh trÖ stake trch. tiÒn ®Æt cäc stalk top. thí cña mét bã stand ®øng; ®Æt ®Ó; ë s. for thay cho stand-by mt. dông cô d÷ tr÷ standard tiªu chuÈn. mÉu s. of life, s. of living møc sèng s. of prices kt. møc gi¸ c¶ standardization sù tiªu chuÈn ho¸ standardize tiªu chuÈn ho¸ standarzed ®· tiªu chuÈn ho¸ standing ®øng, bÊt ®éng // vÞ trÝ star tv. sao, h×nh sao, dÊu sao ( ) fixed s.s. tv. ®Þnh tinh starlike h×nh sao starshaped h×nh sao start xuÊt ph¸t, khëi ®éng starting b¾t ®Çu, khëi hμ nh state tr¹ng th¸i, chÕ ®é 399 absorbing s. xib. tr¹ng th¸i hót thu aperiodic s. tr¹ng th¸i kh«ng tuÇn hoμ n critical s. tr¹ng th¸i tíi h¹n ergodic s. tr¹ng th¸i ego®ic inaccessible s. xib. tr¹ng th¸i kh«ng ®¹t ®−îc initial s. xib. tr¹ng th¸i trong quasi-stationary s. tr¹ng th¸i tùa dõng solid s. tr¹ng th¸i r¾n stationary s. vl. tr¹ng th¸i dõng steady s. [tr¹ng th¸i, chÕ ®é] æn ®Þnh terminal s. tr¹ng th¸i cuèi transinet s. tr¹ng th¸i chuyÓn zero s. xib. tr¹ng th¸i kh«ng stated ®− îc ph¸t biÓu, ®− îc tr×nh bμ y, ®− îc biÕt statemnet sù ph¸t biÓu, mÖnh ®Ò static(al) tÜnh, bÊt ®éng; dõng; æn ®Þnh statically mét c¸ch tÜnh statics tÜnh häc s. of fluids thuû tÜnh häc

station ga, ma trËn water-power s. nhμ m¸y thuû ®iÖn stationarity tÝnh dõng stationary dõng statistic tk. thèng kª auxiliary s. thèng kª chi square s. thèng kª binh ph−¬ng classification s. thèng kª ®Ó ph©n lo¹i distribution-free s. thèng kª phi tham sè inefficient s. thèng kª v« hiÖu sufficient s. thèng kª ®ñ systematic s. thèng kª hÖ thèng test s. thèng kª kiÓm ®Þnh statistic(al) (thu«c) thèng kª statistically vÒ thèng kª statistican nhμ thèng kª, ng−êi lμ m c«ng t¸c thèng kª statistics thèng kª häc, thèng kª accident s. thèng kª nh÷ng tai n¹n actuarial s. thèng kª b¶o hiÓm birth s. thèng kª sinh ®Î 400 business s. thèng kª th−¬ng nghiÖp commercial s. thèng kª th−¬ng nghiÖp comparative s. thèng kª häc so s¸nh descriptive s. thèng kª m« t¶ economical s. thèng kª kinh tÕ family s. thèng kª hä finance s. thèng kª tμ i chÝnh gathering s. thèng kª tÝch luü genetic(al) s. thèng kª di truyÒn häc insurance s. thèng kª b¶o hiÓm labour s. thèng kª lao ®éng mathematical s. thèng kª to¸n häc order s. thèng kª thø tù population s. thèng kª d©n sè quantum s. vl. thèng kª l− îng tö rank-order s. thèng kª h¹ng sampling s. thèng kª mÉu sufficient s. thèng kª ®ñ unbiased s. thèng kª kh«ng lÖch vital s. thèng kª tuæi thä stay dõng

steadily dõng; v÷ng steady æn ®Þnh steady-state tr¹ng th¸i dõng stellar tv. (thuéc) sao stellarium b¶n ®å sao stem ®s. hÇu vμ nh ®Çy ®ñ cã phÐp nh©n stenography m«n tèc ký step b−íc induction s. b−íc quy n¹p integration s. b− íc lÊy tÝch ph©n steradian hh. ra®ian gãc khèi, ®¬n vÞ gãc khèi, stera®ian stereogram biÓu ®å næi stereographic næi, lËp thÓ stereometric(al) hh. (thuéc) h×nh häc kh«ng gian stereometry h×nh häc kh«ng gian stick que; tay ®ßn; gËy control s. tay ®iÒu khiÓn stpulate ®Æt ®iÒu kiÖn quy ®Þnh 401 stochastically mét c¸ch ngÉu nhiªn stock kt. dù tr÷ (hμ ng ho¸); cæ phÇn chøng kho¸n deal s. kt. tμ i s¶n (chÕt) joint s. kt. t− b¶n cæ phÇn retail s. dù tr÷ chi phÝ stop dõng l¹i // sù ng¨n l¹i; dÊu chÊm c©u, sù dõng full s. dÊu chÊm storage bé nhí carry s. mt. bé nhí chuyÓn dÞch dielectric s. mt. bé nhí ®iÖn m«i digital s. bé nhí ch÷ sè electric(al) s. bé nhí ®iÖn erasable s. bé nhí xo¸ ®− îc external s. mt. bé nhí ngoμ i information s. sù b¶o qu¶n th«ng tin intermediate s. mt. bé nhí trung gian internal s. mt. bé nhí trong magnetic s. bé nhí tõ tÝnh mechanical s. mt. bé nhí c¬ khÝ non-cyclic s. bé nhí kh«ng tuÇn hoμ n photographic s. mt. bé nhí ¶nh rapid-access s. bé nhí nhanh sum s. c¸i tÝch luü tæng

waveguide s. mt. bé nhí b»ng sãng store nhμ kho; mt. nhí straight th¼ng; trùc tiÕp strain c¬. biÕn d¹ng finite s. biÕn d¹ng h÷u h¹n homogeneous s. biÕn d¹ng thuÇn nhÊt longitudinal s. biÕn d¹ng mét chiÒu plane s. biÕn d¹ng ph¼ng principal s. c¸c biÕn d¹ng chÝnh radical s. biÕn d¹n theo tia shearing s. biÕn d¹ng c¾t simple s.s biÕn d¹ng ®¬n gi¶n thermal s. biÕn d¹ng nhiÖt strategic(al) (thuéc) chiÕn l−îc strategy trch. chiÕn l−îc s. for a game chiÕn l−îc cña mét trß ch¬i 402 completely mixed s. chiÕn l− îc hoμ n toμ n hçn hîp dominant s. chiÕn l−îc khèng chÕ duplicated s. chiÕn l−îc lÆp essential s. chiÕn l− îc cèt yÕu extended s. chiÕn l−îc më réng invariant s. chiÕn l− îc bÊt biÕn mixed s. chiÕn l−îc hçn t¹p optimal s. chiÕn l−îc tèi − u pure s. chiÕn l−îc thuÇn tuý stratifiable hh. ph©n tÇng ®−îc, ph©n thí ®−îc stratification sù ph©n tÇng s. after selection tk. sù ph©n tÇng sau khi chän stratified ®−îc ph©n tÇng stratify ph©n tÇng stratum tÇng, thí stream dßng running s. dßng ch¶y streaming c¬. sù ch¶y (mét chiÒu) strength søc m¹nh; c− êng ®é; søc bÒn s. of materials c¬. søc bÒn vËt liÖu s. of resonance c− êng ®é céng h− ëng s. of a test tk. lùc cña kiÓm ®Þnh binding s. lùc liªn kÕt, c−êng ®é liªn kÕt impact s. kü. ®é dai va ch¹m shock s. c−êng ®é kÝch ®éng soure s. c¬. c−êng ®é nguån

tensile s. c¬. ®é bÒn kÐo døt strengthen t¨ng c− êng, gia cè strengthened ®− îc t¨ng c−êng, ®− îc gia cè stress c¬. øng suÊt, øng lùc basic s. øng suÊt c¬ së critical s. øng suÊt tíi h¹n generalized plane s. øng suÊt ph¼ng suy réng internal s. øng suÊt néi t¹i normal s. øng suÊt chuÈn plane s. øng suÊt ph¼ng primary s. øng suÊt ban ®Çu pricipal s. øng suÊt chÝnh radical s. øng suÊt theo tia residue s. øng suÊt cßn d− 403 secondary s. øng suÊt thø cÊp shearing s. øng suÊt tr− ît (c¾t) thermal s. øng suÊt nhiÖt ultimate s. øng suÊt tíi h¹n stretch gi·n, c¨ng, kÐo strict chÆt chÏ; ngÆt striction ssù th¾t strictly ngÆt string d©y; mt. dßng stringent ngÆt; chÝnh x¸c strip d¶i, ®íi s. of convergence d¶i héi tô characteristic s. d¶i ®Æc tr−ng Mobius s. hh. d¶i M«biut period s. ®íi chu kú strophoid str«phoit (®å thÞ cña y = x 2(a+x)/(a-x)) right s. str«phoid th¼ng structure ®s. cÊu tróc affine s. cÊu tróc afin analytic s. top. cÊu tróc gi¶i tÝch differential s. top. cÊu tróc vi ph©n projective s. top. cÊu tróc x¹ ¶nh uniform s. cÊu tróc ®Òu subadditive céng tÝnh d−íi subaggregate tËp con subalgebra ®s. ®¹i sè con invariant s. ®¹i sè con bÊt biÕn, i®ªan bÊt biÕn

subassembly mt. bé phËn l¾p ghÐp subase c¬ së con subbasis c¬ së con subcategory ph¹m trï con full s. ph¹m trï con ®Çy ®ñ subclass log. líp con unequal s.es tk. c¸c nhãm con kh«ng ®Òu nhau subcomplex top. phøc h×nh con subdeterminant ®Þnh thøc con subdirect ®s. trùc tiÕp d−íi subdivide chia nhá subdivision sù ph©n chia nhá thø ph©n 404 barycentric s. ph©n nhá träng t©m elementary s. ph©n nhá s¬ cÊp subdomain miÒn con subffield tr−êng con subgeodesic hh. ®− êng thø tr¾c ®Þa subgraph ®å thÞ con; top. ®å thÞ h×nh con subgroup nhãm con accessible s. ®s. nhãm con ®¹t ®−îc amalgamated s. nhãm con hèn tèng basic s. nhãm con c¬ së central s. nhãm con trung t©m commutator s. ho¸n tËp composition s. nhãm con hîp thμ nh convex s. nhãm con låi full s. nhãm con ®Çy ®ñ fully characteristic s. nhãm con hoμ n toμ n ®Æc tr− ng identity s. nhãm con ®¬n vÞ invariant s. nhãm con bÊt biÕn maximum self-conjugate s. nhãm con tù liªn hîp cùc ®¹i normal s. nhãm con chuÈn t¾c pure s. nhãm con thuÇn tuý serving s. ®s. nhãm con phôc vô stable s. ®s. nhãm con dõng strongly isolated s. nhãm con c« lËp m¹nh universal s. nhãm con phæ dông subharmonic ®iÒu hoμ d−íi subbinterval s. kho¶ng con sublattice dμ n con saturated s. ®s. ®μ n con b·o hoμ

sublimation vl. sù th¨ng hoa sublinear tuyÕn tÝnh d− íi subman×old hh. ®a tËp con submatrix ma trËn con complementary s. ma trËn con bï submit chÞu phô thuéc; chÞu sù kiÓm tra submodule m«®un con superirreducible s. ®s. m«®un con hoμ n toμ n kh«ng kh¶ quy submonoid m«noit con subnormal ph¸p ¶nh 405 polar s. ph¸p ¶nh cùc subobject vËt con subordinate phô thuéc subordination [sù, tÝnh] phô thuéc subprogram mt. ch−¬ng tr×nh con subprojective hh. thø tù x¹ ¶nh subregion vïng con, miÒn con subroutine mt. ch− ¬ng tr×nh con checking s. ch− ¬ng tr×nh con kiÓm tra input s. ch−¬ng tr×nh con vμ o interpretative s. ch−¬ng tr×nh con gi¶i tÝch output s. ch− ¬ng tr×nh con kÕt luËn subring ®s. vμ nh con subsample tk. mÉu con subscript chØ sè d− íi subsemigroup nöa nhãm con subsequence d·y con subsequently vÒ sau subseries chuçi con subset tËp hîp con bounded s. tËp hîp con bÞ chÆn imprimitive s. tËp hîp con phi nguyªn thuû proper s. tËp hîp con thùc sù subsidiary bæ trî subspace kh«ng gian con complementary s. kh«ng gian con bï isotropic s. ®s. kh«ng gian con ®¼ng h−íng non-isotropic s. ®s. kh«ng gian con kh«ng ®¼ng h−íng total vector s. kh«ng gian con vect¬ toμ n phÇn substantial thùc chÊt substitute thÕ

substituend log. c¸i thÕ address s. sù thay ®Þa chØ binary linear s. phÐp thÕ tuyÕn tÝnh nhÞ ph©n cogradient s. phÐp thÕ hiÖp bé event s. phÐp thÕ ch½n fractional linear s. phÐp thÕ ph©n tuyÕn tÝnh free s. phÐp thÕ tù do identical s. phÐp thÕ ®ång nhÊt 406 inverse s. phÐp thÕ nghÞch ®¶o linear s. phÐp thÕ tuyÕn tÝnh loxodromic s. phÐp thÕ tμ hμ nh odd s. phÐp thÕ lÎ orthogonal s. phÐp thÕ trùc giao successive s. phÐp thÕ liªn tiÕp synthetic(al) s. phÐp thÕ tæng hîp triginometric(al) s. phÐp thÕ l−îng gi¸c substititivity tÝnh thÕ ®−îc substatum h¹ tÇng; c¬ së; top. tÇng d− íi substructure ®s. dμ n con; kü. nÒn mãng subsystem hÖ thèng con subtabulation sù lμ m kÝt b¶ng sè subtangent hh. tiÕp ¶nh polar s. tiÕp ¸nh cùc subtence d©y tr− ¬ng mét gãc, c¹nh ®èi diÖn mét gãc subtract trõ subtracter mt. thiÕt bÞ trõ, s¬ ®å trõ subtraction phÐp trõ, sù trõ algebraic s. phÐp trõ ®¹i sè subtractor bé trõ subtrahend sè bÞ trõ subtropical tv. cËn nhiÖt ®íi subvalue gi¸ trÞ d−íi succeedent log. sè h¹ng tiÕp sau succession tr×nh tù, sù kÕ tiÕp succesive kÕ tiÕp, liªn tiÕp; cã tr×nh tù successor phÇn tö tiÕp sau, ng− êi thõa kÕ immediate s. phÇn tö ngay sau suction sù hót; sù mót; c¬. lùc hót sudden th×nh l×nh, ®ét suÊt suddenly mét c¸ch bÊt ngê suffice ®ñ, tho¶ m·n

sufficiency tÝnh ®ñ; sù ®Çy ®ñ joint s. tk. tÝnh ®ñ ®ång thêi sufficient ®ñ sum tæng s. of angles tæng c¸c gãc s. of complex numbers tæng c¸c sè phøc 407 s. of directed line segments tæng c¸c ®o¹n th¼ng s. of like powers tæng cña c¸c sè cã luü thõa gièng nhau s. of matrices tæng c¸c ma trËn s. of real numbers tæng c¸c sè thùc s. of mixed numbers tæng c¸c sè hçn hîp s. of irrational numbers tæng c¸c sè v« tû s. of sets tæng c¸c tËp hîp s. of vectors tæng c¸c vect¬ algebraic s. tæng ®¹i sè arithmetic s. tæng sè häc cardinal s. tæng b¶n sè cofibered s. tæng ®èi thí cosine s. tæng cosin direct s. tæng trùc tiÕp discrere direct s. ®s. tæng trùc tiÕp [rêi r¹c, yÕu] ideal s. ®s. tæng i®ªan lattice s. vl. tæng m¹ng logical s. log. tæng logic log-exponential s. gt. tæng sè mò l«ga partial s. tæng riªng trigonometric s. tæng l−îng gi¸c vector s. tæng vect¬ summability gt. tÝnh kh¶ tæng, tÝnh kh¶ tÝch absolute s. gt. tÝnh [kh¶ tæng; kh¶ tÝch] tuyÖt ®èi normal s. tÝnh kh¶ tæng chuÈn t¾c regular s. tÝnh kh¶ tæng ®Òu strong s. gt. tÝnh kh¶ tæng m¹nh summable s. kh¶ tæng; kh¶ tÝch summand ®s. sè h¹ng summation phÐp lÊy tæng, phÐp céng; phÐp lÊy tÝch ph©n indefinite s. phÐp lÊy tæng bÊt ®Þnh regular s. phÐp lÊy tæng chÝnh quy repeated s. phÐp lÊy tæng lÆp semi-regular s. phÐp lÊy tæng nöa chÝnh quy summator mt. m¸y céng, thanh céng

summing tæng, phÐp céng summit ®Ønh, chãp, ngän sumption log. tiÒn ®Ò lín sun tv. mÆt trêi 408 super siªu supercompact ®s. siªu compact supercomplex top. siªu phøc h×nh superconductivity vl. tÝnh siªu dÉn superconsistent t− ¬ng tÝch m¹nh supercritical siªu tíi h¹n superficial ngoμ i mÆat, bÒ ngoμ i, n«ng c¹n superfluous thõa, d− , v« Ých supergroup ®s. nhãm mÑ superharmonic siªu ®iÒu hoμ superimpose ®Æt lªn trªn superior trªn supernormal siªu chuÈn t¾c superosculating siªu mËt tiÕp superosculation sù siªu mËt tiÕp superposition sù ®ång chÊt supersaturation vl. sù qu¸ b·o hoμ superscript chØ sè trªn, sè mò superstratum tÇng trªn supplement phÇn phô s. of an angle (phÇn) phô cña mét gãc s. of an are (phÇn) phô cña mét cung supplemental phô supplementary phô supplementation (phÇn) phô, (phÇn) bï s. of selection (phÇn) phô cña mÉu supply cung cÊp support (c¸i) gi¸ classic s. gi¸ gèi ®μ n håi hinged s. gi¸ gèi b¶n lÒ rigid s. gi¸ cøng suppose gi¶ sö supposition sù gi¶ sö, sù gi¶ ®Þnh suppression sù bá optional s. mt. sù bá kh«ng b¾t buéc print s. (lÖnh) bá in zero s. mt. sù bá c¸c sè kh«ng (kh«ng ph¶i lμ ch÷ sè cã nghÜa)

supremum cËn trªn ®óng, suprim©m surd v« lý // sè v« tû, biÓu thøc v« lý 409 conjuigate bionmial s.s nhÞ thøc v« tû liªn hîp cubic s. (tÝnh) v« tû bËc ba entrire s. biÓu thøc v« tû toμ n phÇn mixed s. biÓu thøc v« tû hçn hîp pure s. biÓu thøc v« tû thuÇn tuý sure ch¾c ch¾n surface mÆt s. of class n mÆt líp n s. of constant mean curvature mÆt cã ®é cong trung b×nh kh«ng ®æi s. of contact mÆt tiÕp xóc s. of degree n mÆt bËc n s. of discontinuity mÆt gi¸n ®o¹n s. of one side mÆt mét phÝa s. of order n mÆt cÊp n s. of revolution mÆt trßn xoay s. of rolling mÆt l¨n s. of second class mÆt líp hai s. of striction mÆt th¾t s. of translation mÆt tÞnh tiÕn admissible s. mÆt thõa nhËn ®−îc algebraic s. hh. mÆt ®¹i sè analagmatic s. mÆt analacmatic analytic s. mÆt gi¶i tÝch applicable s. hh. mÆt tr¶i ®−îc asymptotic s. mÆt tiÖm cËn bicircular s. mÆt song viªn bounding s. mÆt biªn colsed s. top. mÆt ®ãng complementary s. mÆt bï conic s. mÆt [c«nic, nãn] conical s. mÆt nãn. mÆt c«nic contact s. mÆt tiÕp xóc convex s. mÆt låi cubic s. mÆt bËc ba curved s. mÆt cong cylindrical s. mÆt trô developable s. mÆt tr¶i ®− îc diagonal s. mÆt chÐo director s. mÆt chuÈn

410 discriminatory s. biÖt diÖn equipotential s. mÆt c¸ch ®Òu focal s. mÆt tiªu free s. mÆt tù do imaginary s. mÆt ¶o integral s. mÆt tÝch ph©n inverse s. mÆt nghÞch ®¶o isometric s. mÆt ®¼ng cù isothermal s. mÆt ®¼ng nhiÖt lateral s. mÆt bªn mean s. mÆt trung b×nh minimal s. mÆt cùc ®iÓm modular s. mÆt m«®unla multiply connected s. mÆt ®a liªn neutral s. mÆt trung b×nh non-orientable s. mÆt t−¬ng quan chuÈn one-side s. hh. mÆt mét phÝa open s. mÆt më orthogonal s. mÆt trùc giao parallel s.s c¸c mÆt song song parametric s. mÆt tham sè pedal s. mÆt thuú tóc plane s. mÆt ph¼ng polar s. mÆt cùc polar reciprocal s.s mÆt ®èi cùc pseudospherical s. mÆt gi¶ cÇu pyramidal s. mÆt chãp quartic s. mÆt bËc bèn rational s. mÆt h÷u tû reducible s. mÆt suy biÕn regular s. mÆt chÝnh quy Riemann s. mÆt Riman ring s. mÆt h×nh xuyÕn ruled s. mÆt kÎ self-polar s. mÆt tù ®èi cùc simple s. mÆt ®¬n gi¶n singular s. mÆt kú dÞ skew ruled s. mÆt kú dÞ spherical s. mÆt cÇu 411 spiral s. mÆt xo¾n èc

stress director s. mÆt chuÈn øng lùc tangent s. mÆt tiÕp xóc transcendental s. mÆt siªu viÖt translation s. mÆt tÞnh tiÕn triangulated s. mÆt ®− îc tam gi¸c ph©n universal covering s. mÆt phñ phæ dông warped s. hh. mÆy kÎ kh«ng kh¶ triÓn wave s. mÆt sãng surge c¬. xung vËn tèc (cña tμ u thuû) surjection toμ n ¸nh surplus thõa, d− survey ®iÒu tra exploratory s. tk. ®iÒu tra s¬ bé pilot s. tk. ®iÒu tra s¬ bé, ®iÒu tra th¨m dß repeated s. tk. ®iÒu tra lÆp susceptibility ®é c¶m suspension [c¸ch, sù] treo bifilar s. c¸ch treo hai c©y Cardan's s. c¸ch treo C¸c®¨ng sustain g×n giò; chÞu ®ùng, chèng ®ì, duy tr× swirl xo¸y switch [c¸i ng¾t, c¸i ®¶o] m¹ch s. in bËt; s. off ng¾t, t¾t; s. on bËt switchable mt. ng¾t ®− îc switchboard mt. b¶ng ®¶o m¹ch, b¶ng ®iÒu khiÓn switchgear dông cô ®¶o m¹ch, dông cô ph©n phèi switching ng¾t m¹ch, ®¶o m¹ch data s. chuyÓn tiÕp sè liÖu syllogism log. tam ®o¹n luËn symbol ký hiÖu, dÊu s. of operation dÊu phÐp to¸n algebraic s. dÊu ®¹i sè circumflex s. dÊu mò improper s. dÊu phi chÝnh numerical s. ký hiÖu sè proper s. ký hiÖu ch©n chÝnh symbolic(al) (thuéc) ký hiÖu symbolism log. hÖ ký hiÖu symbolize log. ký hiÖu ho¸ 412 symmetric(al) ®èi xøng symmetry [phÐp, tÝnh] ®èi xøng s. of a relation tÝnh ®èi xøng cña mét liªn hÖ

axial s. phÐp ®èi xøng trôc central s. phÐp ®èi xøng qua t©m hydrokinetic s. phÐp ®èi xøng thuû ®éng lùc odd s. phÐp ®èi xøng lÎ plane s. phÐp ®èi xøng ph¼ng rotational s. hh. phÐp ®èi xøng quay skew s. phÐp ®èi xøng lÖch symmetrization sù ®èi xøng ho¸ symmetrize ®èi xøng ho¸ sympletic ngÉu ®èi, simplectic symposion th¶o luËn khoa häc, ®¹i häc khoa häc symptom dÊu hiÖu, triÖu chøng synchronism tÝnh ®ång bé synchronization sù ®ång bé ho¸ synchronize ®ång bé synchronized ®ång bé synchronizer m¸y ®ång bé synchronous ®ång bé synodic (al) tv, giao héi (cña hμ nh tinh víi mÆt trêi) synthesis [phÐp, sù] tæng hîp logical s. tæng hîp l«gÝc synthetic(al) tæng hîp synthesize tæng hîp synthesizer mt. bé tæng hîp system hÖ, hÖ thèng s. of algebraic form hÖ d¹ng ®¹i sè s. of equations hÖ ph− ¬ng tr×nh s. of imprimitivity ®s. miÒn kh«ng nguyªn thuû s. of logarithm hÖ l«ga s. of nets hÖ l−íi s. of numeration hÖ ®Õm s. of reference c¬. hÖ qui chiÕu; hh. hÖ to¹ ®é s. of representatives hÖ ®¹i biÓu s. of transitivity ®s. hÖ b¾c cÇu accounting s. hÖ thèng ®Õm adjoint s. hÖ phã 413 algebraic s. ®s. hÖ ®¹i sè autonomous s. xib. hÖ «tonom axiomatic s. log. hÖ tiªn ®Ò closed s. hÖ ®ãng complete orthogonal s. hÖ trùc giao ®Çy ®ñ

computing s. hÖ tÝnh to¸n connected s.s hÖ liªn th«ng conservative s. hÖ b¶o toμ n contravariant s. hÖ ph©n biÕn control s. hÖ ®iÒu khiÓn coordinate s. hÖ to¹ ®é covariant s. hÖ häp biÕn decimal s. hÖ thËp ph©n direct s. hÖ thuËn dissipation s. hÖ hao t¸n distribution s. hÖ ph©n phèi duodecimal s. hÖ thËp nhÞ ph©n dyadic s. hÖ nhÞ ph©n dynamic(al) s. hÖ ®éng lùc feed s. mt. hÖ nguån feedblack s. hÖ cã liªn hÖ ng−îc formal s. log. hÖ h×nh thøc hereditary s. hÖ di truyÒn hyperbolic coordinate s. hÖ to¹ ®é hipebolic hypercomplex s. hÖ siªu phøc identifiable s. tk. hÖ ®ång nhÊt ®−îc (hÖ thèng cho phÐp − íc l−îng riªng tõng tham sè) indexed s. hÖ chØ sè ho¸ inertial s. hÖ qu¸n tÝnh interlock s. hÖ thèng c¶n invariant s. hÖ bÊt biÕn inverse s. hÖ nghÞch inverse mapping s. hÖ ¸nh x¹ ng−îc isothermal s. hÖ ®¼ng nhiÖt left-handed coordinate s. hÖ to¹ ®é tr¸i linear s. hÖ tuyÕn tÝnh linearly independent s. gt. hÖ ®éc lËp tuyÕn tÝnh local s. hÖ ®Þa ph−¬ng lumped-parameter s. hÖ c¸c tham sè tËp trung 414 memory s. mt. hÖ nhí metering s. hÖ thèng ®o MKS s. of units hÖ thèng ®¬n vÞ MKS modal s. hÖ thèng mèt modular s. hÖ m«®ula multistable s. hÖ ®a æn ®Þnh non-convervative s. hÖ kh«ng b¶o toμ n

non-degenerate s. hÖ kh«ng suy biÕn nonlinear s. hÖ phi tuyÕn null s. hh. hÖ kh«ng number s. hÖ thèng sè octal s. hÖ c¬ sè t¸m, hÖ b¸t ph©n one-address s. hÖ mét ®Þa chØ open s. hÖ më orthogonal s. hÖ trùc giao orthonormal s. hÖ trùc chuÈn passive s. hÖ bÞ ®éng planetary s. tv. hÖ mÆt trêi polar s. hÖ cùc power s. hÖ n¨ng l− îng prime s. hÖ nguyªn tè reading s. hÖ ®äc reducible s. xib. hÖ kh¶ quy regulating s. xib. hÖ ®iÒu chØnh representative s. ®s. hÖ biÓu diÔn right-handed s. hÖ thuËn self-adjustable s. hÖ tù ®iÒu chØnh self-excite s. hÖ tù kÝch thÝch self-organizing s. hÖ tù tæ chøc self-oscillating s. hÖ tù dao ®éng syntactical s. hÖ có ph¸p tally s. kt. hÖ thèng b¸m chÞu translating s. hÖ thèng [dÞch, biÕn ®æi] transmitting s. xib. hÖ thèng truyÒn ultrastable s. hÖ siªu æn ®Þnh systematic cã hÖ thèng systematize hÖ thèng ho¸ systematization sù hÖ thèng ho¸ systematic cã hÖ thèng 415 syzygy ®s. héi xung; tv. sãc väng (tuÇn tr¨ng non vμ tuÇn tr¨ng dμ y) 416

T
table b¶ng // lËp b¶ng t. of contents môc lôc t. of difference b¶ng sai ph©n t. of integrals b¶ng tÝch ph©n t. of logarithms b¶ng l«ga checking t. b¶ng kiÓm tra

contingency t. b¶ng tiÕp liªn conversion t. b¶ng dÞch difference t. b¶ng sai ph©n fourfold t. tk. b¶ng béi bèn integral t. b¶ng tÝch ph©n life t. tk. b¶ng tuæi thä mortality t. tk. b¶ng tö vong truth t. log. b¶ng ch©n trÞ tabular b¶ng, d¹ng b¶ng tabulate lËp b¶ng tabulating sù lËp thμ nh b¶ng tabulator bé lËp b¶ng tachomater mt. tèc kÕ gãc taclocus hh. quü tÝch c¸c tiÕp ®iÓm (cña c¸c ®−êng thuéc mét hä nμ o ®ã) tacnode hh. tacn«t (®iÓm tù tiÕp xóc cña ®− êng cong) tacpoint hh. tiÕp ®iÓm (c¸c ®− êng cña mét hä) tact t¸c nhÞp tactical (thuéc) chiÕn thuËt tactics chiÕn thuËt tail ®u«i; phÇn d− ; trch. mÆt tr¸i (®ång tiÒn) t. of wave ®u«i sãng take lÊy to t. an expresion into another biÕn ®æi mét biÓu thøc thμ nh mét biÓu thøc kh¸c; to t. a logarithm lÊy l«ga; to t. notice chó ý; to t. off trõ ®i; to t. part tham gia; to t. place x¶y ra; to t. up lÊy ®i (thêi gian) tangency sù tiÕp xóc tangent tiÕp xóc; tiÕp tuyÕn; tang arc t. actang asymptotic t. tiÕp tuyÕn tiÖm cËn common t. tiÕp tuyÕn chung conjugate t.s tiÕp tuyÕn liªn hîp consecutive t.s c¸c tiÕp tuyÕn liªn tiÕp 417 double t. tiÕp tuyÕn kÐp externally t. tiÕp xóc ngoμ i inflexional t. tiÕp tuyÕn uèn polar t. tiÕp tuyÕn cùc principal t. tiÕp tuyÕn chÝnh simple t. tiÕp tuyÕn ®¬n singular t. tiÕp tuyÕn kú dÞ stationary t. tiÕp tuyÕn dõng triple t. tiÕp tuyÕn béi ba

tangential (thuéc) tiÕp tuyÕn tape b¨ng blank t. mt. b¨ng s¹ch, b¨ng trèng data t. mt. b¨ng sè, b¨ng cã tin library t. mt. b¨ng th− viÖn magnetic t. mt. b¨ng tõ measuring t. mt. b¨ng ®o order t. mt. b¨ng lÖnh paper t. mt. b¨ng giÊy punched t. mt. b¨ng ®· ®ôc lç tape-line, tape-measure th−íc uèn target môc tiªu tariff kt. b¨ng gi¸ protective t. kt. b¨ng gi¸ b¶o vÖ tau t« (τ ) Tauberian (thuéc) T«be tautochrone hh. ®¼ng thêi // ®−êng ®¼ng thêi tautologival log. (thuéc) h»ng ®óng, h»ng hiÖu tax kt. thuÕ income t. thuÕ thu nhËp direct t. thuÕ trùc thu indirect t. thuÕ th©n taxation kt. sù ®¸nh thuÕ, tiÒn thuÕ technical (thuéc) kü thuËt technics kü thuËt computational t.s ph− ¬ng ph¸p tÝnh mearsuring t. mt. kü thuËt ®o moving-observer t. ph−¬ng ph¸p quan s¸t di ®éng programming t. ph−¬ng ph¸p ch−¬ng tr×nh ho¸ pulse t. mt. kü thuËt xung 418 simulation t. kü thuËt m« h×nh ho¸; tk. kü thuËt x©y dùng mÉu gi¶ telecommunication kü. liªn l¹c tõ xa telecontrol ®iÒu khiÓn tõ xa telegraph ®iÖn b¸o telementry kü. ®o l− êng tõ xa teleological co h−íng môc tiªu, h− íng ®Ých telescope kÝnh thiªn v¨n, kÝnh viÔn väng reflecting t. kÝnh thiªn v¨n ph¶n x¹ refracting t. kÝnh thiªn v¨n khóc x¹ telescopic (thuéc) kÝnh thiªn v¨n teletype m¸y ®iÖn b¸o ®¸nh ch÷, tªlªtip

television v« tuyÕn truyÒn h×nh temperature vl. nhiÖt ®é absolute t. nhiÖt ®é tuyÖt ®èi tempo nhÞp ®iÖu tem m−êi tend tiÕn ®Õn, dÉn ®Õn to t. to the limit gt. tiÕn tãi giíi h¹n tenfold béi m−êi, gÊp m− êi, m− êi lÇn tension sù kÐo, sù c¨ng, søc c¨ng surface t. søc c¨ng mÆt ngoμ i vapour t. søc c¨ng cña h¬i t. of strain c¬. tenx¬ biÕn d¹ng alternating t. tenx¬ biÕn d¹ng associated t.s c¸c tenx¬ thay phiªn contravariant t. tenx¬ hiÖp biÕn curvature t. tenx¬ hiÖp biÕn energy-momentum t. vl. tenx¬ n¨ng l− îng xung four t. tenx¬ cÊp bèn fundamental metric t. tenx¬ cÊp bèn fundamental metric t. tenx¬ mªtric c¬ b¶n inertia t. tenx¬ qu¸n tÝnh metric t. tenx¬ mªtric mixed t. hh. tenx¬ hçn t¹p projective curvature t. hh. tenx¬ ®é cong x¹ ¶nh skew-symmetric t. tenx¬ ph¶n xøng strain t. tenx¬ biÕn d¹ng stress t. tenx¬ øng suÊt symmetric t. tenx¬ ®èi øng tenth thø m− êi (10); mét phÇn m−êi 419 term sè h¹ng, tec; kú h¹n; ngμ y tr¶ tiÒn in t.s of theo quan ®iÓm_, theo ng«n ng÷ t. of a fraction sè h¹ng cña mét ph©n sè t. of a proportion trung vμ ngo¹i tû algebraic t. sè h¹ng cña biÓu thøc ®¹i sè bound t. log. tÐc liªn kÕt free t. log. tõ tù do general t. tÐc tæng qu¸t general t. of an expression tÐc tæng qu¸t cña mét biÓu thøc last t. tõ cuèi cïng, sè h¹ng cuèi cïng like t.s c¸c sè h¹ng ®ång d¹ng major t. log. tÐc tréi maximum t. gt. tÐc cùc ®¹i

mean t.s trung ti remainder t. gt. phÇn d− , tÐc d− similar t.s c¸c sè h¹ng ®ång d¹ng transcendental t. sè h¹ng siªu viÖt unknown t. tõ ch−a biÕt terminable kt. cã thêi gian terminal cuèi, ®iÓm cuèi terminate kÕt thóc terminating cã kÕt thóc termination sù kÕt thóc terminology thuËt ng÷ ternary tam ph©n, bé ba terrestrial (thuéc) qu¶ ®Êt tessellation hh. l−íi tæ ong star t. l− íi tæ ong h×nh sao tessera m¾t l−íi tæ ong test phÐp thö kiÓm ®Þnh, dÊu hiÖu, tiªu chuÈn t. for convergence dÊu hiÖu héi tô; t. for divisibility dÊu hiÖu chia hÕt t. of convergence gt. tiªu chuÈn héi tô t. of normality tk. tiªu chuÈn cña tÝnh chuÈn t. of significance tiªu chuÈn cã ý nghÜa ability t. phÐp thö kh¶ n¨ng, kiÓm tra kh¶ n¨ng admissible t. tiªu chuÈn chÊp nhËn ®−îc asymmetric t. tiªu chuÈn phi ®èi xøng comparison t. gt. dÊu hiÖu so s¸nh double-tailed t. tiªu chuÈn bÞ chÆn hai ®Çu 420 equal-tailed t. tiªu chuÈn bÞ chÆn ®èi xøng impact t. thÝ nghiÖm xung kÝch medial t. tk. tiªu chuÈn trung t©m median t. tk. tiªu chuÈn dùa trªn trung vÞ model t. mt. thùc nghiÖm trªn m« h×nh most powerful t. tk. tiªu chuÈn m¹nh nhÊt nine t. phÐp thö sè chÝn non-parametric t. tk. kiÓm ®Þnh phi tham sè one-sided t. tk. kiÓm ®Þnh mét phÝa optimum t. tiªu chuÈn tèi −u orthogonal t.s tk. c¸c tiªu chuÈn trùc giao reversal t. tiªu chuÈn ®¶o ng−îc ®− îc root t. gt. phÐp thö nghiÖm sequential t. tk. tiªu chuÈn liªn tiÕp serial t. tiªu chuÈn d·y

sign t. tiªu chuÈn dÊu significance t. tiªu chuÈn ý nghÜa smooth t. tiªu chuÈn tr¬n symmetric(al) t. tk. tiªu chuÈn ®èi xøng two-sample t. tiªu chuÈn hai mÉu uniformly most powerful t. tiªu chuÈn m¹nh ®Òu nhÊt variance t. tiªu chuÈn ph− ¬ng sai tester mt. dông cô thö testing thö, kiÓm ®Þnh, thÝ nghiÖm; tiªu chuÈn t. of hypothesis kiÓm ®Þnh gi¶ thiÕt acceptance t. kiÓm ®Þnh thu nhËn program t. mt. thö ch− ¬ng tr×nh tetragonal (thuéc) tø gi¸c tetrahedral (thuéc) tø diÖn tetrahedron khèi tø diÖn t. of reference tø diÖn quy chiÕu coordinate t. tø diÖn to¹ ®é perspective t. tø diÖn phèi c¶nh regular t. tø diÖn ®Òu self-conjugate t. tø diÖn tù liªn hîp self-polar t. tø diÖn tù ®èi cùc theodolite tr®. kÝnh kinh vÜ, teo®«lit theorem ®Þnh lý t. of mear ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nh 421 t. of virtual displacement ®Þnh lý dêi chç ¶o average value t. ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nh coding t. ®Þnh lý m· ho¸ completeness t. ®Þnh lý vÒ tÝnh ®Çy ®ñ converse t. ®Þnh lý ®¶o covering t. ®Þnh lý phñ deduction t. ®Þnh lý vÒ suy diÔn distortion t. gt. ®Þnh lý mÐo divergence t. ®Þnh lý ph©n kú dual t. ®Þnh lý ®èi ngÉu embedding t. gt. ®Þnh lý nhóng equivalence t. log. ®Þnh lý t−¬ng ®− ¬ng existence t. ®Þnh lý tån t¹i expansion t. gt. ®Þnh lý vÒ khai triÓn faltung t. ®Þnh lý chËp fixed-point t. top. ®Þnh lý ®iÓm bÊt ®éng gap t. gt. ®Þnh lý lç hæng

general uniformization t. ®Þnh lý vÒ ®¬n trÞ ho¸ tæng qu¸t imbedding t. ®Þnh lý nhóng integral t. ®Þnh lý tÝch ph©n integration t. ®Þnh lý t− ¬ng giao inverse t. ®Þnh lý ®¶o localization t. gt. ®Þnh lý ®Þa ph−¬ng ho¸ mean value t.s gt. ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nh minimax t. ®Þnh lý minimac monodromy t. gt. ®Þnh lý ®¬n ®¹o multinomial t. ®Þnh lý ®a thøc parallel axits t. c¬. ®Þnh lý dêi trôc song song (®Þnh lý Stenx¬) Pythagorean t. ®Þnh lý Pitago reciprocal t.s ®Þnh lý thuËn nghich recurremce t. ®Þnh lý håi quy remainder t. ®s. ®Þnh lý phÇn d− , ®Þnh lý Bªzu representation t. gt. ®Þnh lý biÓu diÔn residue t. ®Þnh lý thÆng d− second limit t. ®Þnh lý giíi h¹n thø hai (cña Maccèp) second mean value t. gt. ®Þnh lý gi¸ trÞ trung b×nh thø hai (®Þnh lý Cauxi) superposition t. ®Þnh lý chång chÊt Tauberian t. gt. ®Þnh lý T«be 422 uniqueness t. ®Þnh lý vÒ tÝnh duy nhÊt theoretic(al) (thuéc) lý thuyÕt theoretics lý luËn theory lý thuyÕt, lý luËn häc thuyÕt t. of algebras lý thuyÕt c¸c ®¹i sè t. of approximation lý thuyÕt xÊp xØ t. of conbinations lý thuyÕt tæ hîp t. of correspondence hh. ®s. lý thuyÕt t−¬ng øng t. of dynamic programming lý thuyÕt dquy ho¹ch ®éng t. of elasticity lý thuyÕt ®μ n håi t. of equations lý thuyÕt ph−¬ng tr×nh t. of errors lý thuyÕt sai sè t. of fields lý thuyÕt tr− êng t. of function of a complex variable lý thuyÕt hμ m biÕn phøc t. of function of a real variable lý thuyÕt hμ m biÕn thùc t. of group lý thuyÕt nhãm t. of infinite series lý thuyÕt chuçi v« h¹n t. of irrational numbers lý thuyÕt sè v« tû t. of matrices lý thuyÕt ma trËn

t. of numbers lý thuyÕt sè t. of plasticity lý thuyÕt dÎo t. of point-sets lý thuyÕt tËp hîp ®iÓm t. of probability lý thuyÕt x¸c suÊt t. of relativity häc thuyÕt t− ¬ng ®èi t. of rings lý thuyÕt vμ nh t. of strength lý thuyÕt søc bÒn t. of types log. lý thuyÕt kiÓu t. of units lý thuyÕt c¸c ®¬n vÞ t. of weighted smoothing tk. lý thuyÕt vÒ san b»ng cã träng l− îng additive ideal t. lý thuyÕt céng tÝnh c¸c i®ªan additive numbers t. lý thuyÕt céng tÝnh c¸c sè algebraic t. of numbers lý thuyÕt ®¹i sè c¸c sè analytic t. of numbers gi¶i tÝch c¸c sè deductive t. log. lý thuyÕt suy diÔn decision t. lý thuyÕt quyÕt ®Þnh field t. lý thuyÕt tr−êng formal t. log. lý thuyÕt h×nh thøc frequency t. of probability lý thuyÕt x¸c suÊt theo tÇn sè function t. gt. lý thuyÕt hμ m 423 game t. lý thuyÕt trß ch¬i geomatric t. of numbers lý thuyÕt h×nh häc c¸c sè group t. lý thuyÕt nhãm homology t. lý thuyÕt ®ång ®iÒu homotopy t. lý thuyÕt ®ång lu©n informal t. log. lý thuyÕt kh«ng h×nh thøc information t. lý thuyÕt th«ng tin kinetic t. of gases lý thuyÕt khÝ ®éng häc menbrane t. lý thuyÕt mμ ng meson field t. lý thuyÕt tr− êng mªzon multiplivative ideal t. ®s. lý thuyÕt i®ªan nh©n numbers t. lý thuyÕt sè object t. log. lý thuyÕt ®èi t−îng perturbation t. gt. lý thuyÕt nhiÔu lo¹n potential t. lý thuyÕt thÕ vÞ proof t. log. lý thuyÕt chøng minh quantized field t. lý thuyÕt tr− êng l− îng tö queneing t. xs. lý thuyÕt s¾p hμ ng, lý thuyÕt phôc vô ®¸m ®«ng ramified t. of types log. lý thuyÕt kiÓu rÏ nh¸nh relative homology t. top. lý thuyÕt ®ång ®Òu t−¬ng ®èi relativity t. lý thuyÕt t− ¬ng ®èi

reliability t. xib. lý thuyÕt ®é tin cËy renewal t. tk. lý thuyÕt phôc håi sampling t. lý thuyÕt lÊy mÉu scheduling t. lý thuyÕt thêi gian biÓu shear t. lý thuyÕt [c¾t, tr− ît] nified field t. vl. lý thuyÕt tr− êng thèng nhÊt value distribution t. gt. lý thuyÕt ph©n phèi gi¸ trÞ (cña c¸c hμ m gi¶i tÝch) thermal (thuéc) nhiÖt thermion vl. ion nhiÖt thermodynamic vl. (thuéc) nhiÖt ®éng häc thermoelectricity vl. nhiÖt ®iÖn thermometer vl. nhiÖt kÕ, c¸i ®o nhiÖt ®é thermometer vl. nhiÖt kÕ, c¸i ®o nhiÖt ®é thermonuclear vl. h¹t nh©n nãng, nhiÖt h¹ch theta tªta (ζ ) theta-function hμ m tªta thickness bÒ dμ y thin máng 424 third thø ba; mét phÇn ba thirteen m−êi ba (13) thirteith thø ba m−¬i (30); mét phÇn ba m− ¬i thirty ba m−¬i (30) though mÆc dï thousand mét ngh×n (1000) three ba (3) three- cornered ba gãc threshold møc; ng− ìng resolution t. ng− ìng gi¶i signal t. xib. ng− ìng tÝn hiÖu thrust lùc ®Èy, søc ®Èy jet t. søc ®Èy ph¶n lùc ticker con l¾c; m¸y ®iÖn b¸o tù ®éng in tin tidal vl®c. (thuéc) thuû triÒu tide thuû triÒu tilde dÊu sãng, dÊu ng· (~) timbre ©m s¾c time thêi gian apparent solar t. tv. giê theo mÆt trêi thùc astronomical t. giê thiªn v¨n, giê mÆt trêi trung b×nh continuous t. thêi gian liªn tôc control t. thêi gian kiÓm tra

deal t. mt. thêi gian chÕt delay t. mt. thêi gian chËm digit t. mt. thêi gian ch÷ sè discrete t. thêi gian rêi r¹c down t. mt. thêi gian ®· mÊt machine t. mt. giê m¸y mean solar t. tv. giê mÆt trêi trung b×nh, giê thiªn v¨n one - pulse t. mt. thêi gian mét xung operating t. mt. thêi gian lμ m viÖc real t. thêi gian thùc recavery t. thêi gian phôc håi recurrence t. trch. thêi gian hoμ n l¹i resolving t. mt. thêi gian gi¶i sidereal t. giê thiªn v¨n standartd t. tv. giê tiªu chuÈn 425 universal t. giê quèc tÕ waiting t. thêi gian ®îi zone t. giê khu vùc timer ®ång hå bÊm giê counter t. ®ång hå ®Õm tolerable cho phÐp ®−îc tolerance sù cho phÐp, ®é dung sai tolerate cho phÐp toll kt. thuÕ cÇu, thuÕ ®−êng tome cuèn, tËp (s¸ch) tone vl. ©m, t«ng top ®Ønh topography tr®. khoa tr¾c ®Þa topological (thuéc) t«p« topologized t«p« ho¸ topology t«p« t. of a space t«p« cña mét kh«ng gian algebraic t. t«p« ®¹i sè combinatorial t. t«p« tæ hîp discrete t. t«p« rêi r¹c combinatorial t. t«p« tæ hîp discrete t. t«p« rêi r¹c general t. t«p« ®¹i c−¬ng identification t. t«p« ®ång nhÊt ho¸ interval t. t«p« kho¶ng orbital t. t«p« quü ®¹o

order compatible t. t«p« t−¬ng thÝch thø tù plan t. t«p« ph¼ng point-set t. t«p« tËp ®iÓm relative t. t«p« c¶m sinh strong t. t«p« m¹nh weak t. t«p« yÕu tore h×nh xuyÕn toriod top. h×nh pháng xuyÕn toroidal pháng xuyÕn, cã h×nh xuyÕn torque m«men [lùc, xo¸y, quay] torse hh. mÆt kh¶ triÓn torsion sù xo¾n, ®é xo¾n (cña mét ®−êng cong cña mét nhãm) 426 t. of a space curve at a point ®é xo¾n cña ®− êng cong trong kh«ng gian t¹i mét ®iÓm geodesic t. hh. ®ä xo¾n tr¾c ®Þa torsional vl. xo¾n torus h×nh xuyÕn tot céng, lÊy tæng total toμ n phÇn, tæng céng totality tæng tptalization gt. sù lÊy tæng totalizator mt. bé tæng, bé ®Õm totalize lÊy tæng totalizer bé tæng totally hoμ n toμ n totien hμ m ¥le tower th¸p trace vÕt t. of an element vÕt cña mét phÇn tö t. of endomorphism vÕt cña tù ®ång cÊu t. of a line vÕt cña ®−êng th¼ng t. of a map top. vÕt cña ¸nh x¹ t. of a matrix ®s. vÕt cña mét ma trËn t. of a surface hh. vÕt cña mét mÆt traceable vÏ ®−îc tracing vÏ, ®ùng (®− êng cong) curve t. vÏ ®−êng cong track vÕt, ®− êng (mßn) digit t. mt. vÕt cña ch÷ sè (ghi trªn b¨ng tõ) tractrix ®−êng tractric curtate t. ®−êng tr¾ctric co

tracde kt. th− ¬ng m¹i trajectory quü ®¹o t. of stress quü ®¹o cña øng suÊt indecomposable t. top. quü ®¹o kh«ng ph©n t¸ch ®− îc isogonal t. quü ®¹o ®¼ng gi¸c orthogonal t. hh. quü ®¹o trùc giao transcendence tÝnh siªu viÖt transcendency tÝnh siªu viÖt transcendental siªu viÖt transcribe chÐp l¹i, phiªn ©m 427 transcriber mt. thiÕt bÞ chÐp l¹i transcription sù chÐp l¹i, sù phiªn ©m transducer mt. m¸y biÕn ®æi transfer sù di chuyÓn, truyÒn energy t. sù di chuyÓn n¨ng l−îng heat t. sù truyÒn nhiÖt momentum t. sù truyÒn ®éng l−îng transference sù di chuyÓn, sù truyÒn transfinite siªu h¹n transform biÕn ®æi; ¸nh x¹ convolution t. gt. phÐp biÕn ®æi tÝch chËp Laplace t. gt. phÐp biÕn ®æi Laplax¬ linear t. phÐp biÕn ®æi tuyÕn tÝnh transformation phÐp biÕn ®æi; phÐp ¸nh x¹ t. by reciprocal radii phÐp nghÞch ®¶o t. of coordinates phÐp biÕn ®æi to¹ ®é t. of function phÐp biÕn ®æi hμ m t. of tensor phÐp biÕn ®æi tenx¬ t. of variable phÐp biÕn ®æi biÕn sè adjoint t. phÐp biÕn ®æi phã affine t. phÐp biÕn ®æi afin algebraic t. phÐp biÕn ®æi ®¹i sè allowable t. phÐp biÕn ®æi chÊp nhËn ®−îc analytic t. phÐp biÕn ®æi gi¶i tÝch autoregressive t. phÐp biÕn ®æi tù håi quy bilimear t. phÐp biÕn ®æi song tuyÕn tÝnh biquadratic t. phÐp biÕn ®æi trïng ph−¬ng birational t. phÐp biÕn ®æi song h÷u tû canonical t. phÐp biÕn ®æi chÝnh t¾c chain t. phÐp biÕn ®æi xÝch closed t. phÐp biÕn ®æi ®ãng, phÐp ¸nh x¹ ®ãng

collineatory t. phÐp biÕn ®æi céng tuyÕn conformal t. phÐp biÕn ®æi b¶o gi¸c congruent t. phÐp biÕn ®æi t− ¬ng ®¼ng conjugate t. phÐp biÕn ®æi liªn hîp continuous t. phÐp biÕn ®æi liªn tôc contractive linear t. ®s. phÐp biÕn ®æi tuyÕn tÝnh co rót covering t. phÐp ¸nh x¹ phñ cubic t. phÐp biÕn ®æi bËc ba 428 cubo-cubic t. phÐp biÕn ®æi 3 - 3 dualistic t. phÐp biÕn ®æi ®èi ngÉu elementary t. phÐp biÕn ®æi s¬ cÊp equiangular t. phÐp biÕn ®æi ®¼ng gi¸c equiform t. phÐp biÕn ®æi ®¼ng d¹ng equilong t. phÐp biÕn ®æi ®¼ng cù Galilean t. phÐp biÕn ®æi Galilª geometric t. phÐp biÕn ®æi h×nh häc homogeneos t. phÐp biÕn ®æi thuÇn nhÊt homothetic t. phÐp vÞ tù identical t. phÐp biÕn ®æi ®ång nhÊt infinitesimal t. phÐp biÕn ®æi vi ph©n inner t. gt. phÐp biÕn ®æi trong, phÐp ¸nh x¹ trong internal t. gt. phÐp biÕn ®æi tron, phÐp ¸nh x¹ trong interior t. gt. phÐp biÕn ®æi trong, phÐp ¸nh x¹ trong inverse t. phÐp biÕn ®æi ng−îc involutory t. phÐp biÕn ®æi ®èi hîp isogonal t. phÐp biÕn ®æi ®¼ng gi¸c Laplace t. phÐp biÕn ®æi Laplax¬ linear t. phÐp biÕn ®æi tuyÕn tÝnh line-sphere t. phÐp biÕn ®æi tuyÕn cÇu loglog t. tk. phÐp biÕn ®æi l«ga lÆp maximal t. phÐp biÕn ®æi cùc ®¹i metric t. phÐp biÕn ®æi mªtric monoidal t. phÐp biÕn ®æi monoit natural t. sù biÕn ®æi tù nhiªn non-singular t. phÐp biÕn ®æi kh«ng kú dÞ normal t. phÐp biÕn ®æi chuÈn t¾c orthogonal t. phÐp biÕn ®æi trùc giao pedal t. phÐp biÕn ®æi [bμ n ®¹p, thuú tóc] point t. phÐp biÕn ®æi ®iÓm point - curve t. phÐp biÕn ®æi ®iÓm tÝnh point - surface t. phÐp biÕn ®æi ®iÓm diÖn

polar t. phÐp biÕn ®æi cùc projective t. phÐp biÕn ®æi x¹ ¶nh quadratic t. phÐp biÕn ®æi bËc hai radial t. phÐp biÕn ®æi theo tia reciprocal frequency t. phÐp biÕn ®æi ®¶o tÇn retracting t. top. phÐp biÕn ®æi co rót 429 reversible t. phÐp biÕn ®æi thuËn nghÞch self-adjoint t. phÐp biÕn ®æi tù phã similarity t. phÐp biÕn ®æi ®ång d¹ng single valued t. phÐp biÕn ®æi ®¬n vÞ singular t. phÐp biÕn ®æi kú dÞ step t. phÐp biÕn ®æi bËc thang symmetry t. phÐp biÕn ®æi ®èi xøng topological t. phÐp biÓn ®æi t«p« unimodular t. phÐp biÕn ®æi ®¬n m«®ula unitary t. phÐp biÕn ®æi [®¬n nguyªn, unita] univalent t. phÐp biÕn ®æi ®¬n trÞ transgression top. sù v−ît qua transient nhÊt thêi transistor kü. [m¸y ®Ìn] b¸n dÉn transit tv. sù qua kinh tuyÕn transitive b¾c cÇu, truyÒn øng multiply t. [b¾c cÇu, truyÒn øng] béi transitively mét c¸ch b¾c cÇu transitiveness sù b¾c cÇu, sù truyÒn øng transitivity tÝnh b¾c cÇu, tÝnh truyÒn øng translate tÞnh tiÕn, dÞch translating tÞnh tiÕn, dÞch biÕn ®æi translation phÐp tÞnh tiÕn, sù dÞch t. of axes sù tÞnh tiÕn c¸c trôc curvilinear t. tÞnh tiÕn cong isotropic t. tÞnh tiÕn ®¼ng h−íng machine t. dÞch m¸y parallel t. gt. phÐp tÞnh tiÕn song song positive t. phÐp tÞnh tiÕn d−¬ng real t. phÐp tÞnh tiÕn thùc rectilinear t. phÐp tÞnh tiÕn th¼ng translator m¸y dÞch code t. m¸y dÞch m· transmission vl. sù truyÒn t. of pressure sù truyÒn ¸p lùc

t. of sound sù truyÒn ©m thanh multiplex t. xib. sù truyÒn ®a béi one-way t. sù truyÒn mét chiÒu two-way t. sù truyÒn hai chiÒu 430 transmit truyÒn transmitter xib. m¸y ph¸t transmitting xib. truyÒn (®¹t) transparent trong suèt transport vËn t¶i transportation sù vËn t¶i, s− vËn chuyÓn transpose chuyÓn vÞ, ®æi vÕ t. of a matrix ma trÖn chuyÓn vÞ transposed chuyÓn vÞ transposition sù chuyÓn vÞ, sù ®æi vÕ regularizing t. sù chuyªn vÞ chÝnh quy ho¸ transvection phÐp co rót transversal ®−êng hoμ nh // ngang transversality tÝnh chÊt n»m ngang transverse ngang trapezoid h×nh thang isosceles t. h×nh thang c©n trapezoidal (thuéc) h×nh thang treat xö lý; kü. gia c«ng chÕ biÕn tree c©y trend tk. xu thÕ analytic(al) t. xu thÕ th¼ng rectilinear t. xu thÕ th¼ng secular t. xu thÕ tr− êng kú trey trch. ba ®iÓm triad nhãm ba, bé ba triadic ba ng«i trial phÐp thö, thÝ nghiÖm uniformity t. tk. phÐp thö ®Òu t. of force tam gi¸c lùc acute t. tam gi¸c nhän astronomical t. tv. tam gi¸c thÞ sai birectangular spherical t. tam gi¸c cÇu hai gãc vu«ng circumscribed t. tam gi¸c ngo¹i tiÕp congruent t.s tam gi¸c t−¬ng ®¼ng inscribed t. tam gi¸c néi tiÕp coordinate t. tam gi¸c to¹ ®é

copolar t. tam gi¸c ®ång cùc diagonal t. tam gi¸c chÐo 431 equilateral t. tam gi¸c ®Òu geodesic t. tam gi¸c tr¾c ®Þa homothetic t. tam gi¸c vÞ tù isosceles t. tam gi¸c c©n local t. tam gi¸c ®Þa ph−¬ng oblique t. tam gi¸c xiªn obtuse t. tam gi¸c cã gãc tï pedal t. tam gi¸c thuû tóc perspective t.s tam gi¸c phèi c¶nh polar t. tam gi¸c cùc rectilinear t. tam gi¸c th¼ng right t. tam gi¸c vu«ng scalene t. tam gi¸c th− êng self-polar t. tam gi¸c tù ®èi cùc similar t.s gi¸c gi¸c ®ång d¹ng spherical t. tam gi¸c cÇu syzygetic t. tam gi¸c héi sung unit t. tam gi¸c ®¬n vÞ triangulable top. tam gi¸c ph©n ®−îc triagular (thuéc) tam gi¸c triangulate tam gi¸c ph©n triangulated top. tam gi¸c ph©n triangulation top. phÐp tam gi¸c ph©n, phÐp tam gi¸c ®¹c trichotomy phÐp tam gi¸c ph©n trident ®− êng ba r¨ng t. of Newton ®−êng ba r¨ng cña Niut¬n trifolium h×nh ba l¸ trigger mt. trig¬ trigonal (thuéc) tam gi¸c tam tuyÕn trigonometric(al) (thuéc) l− îng gi¸c trigonometry l− îng gi¸c häc plane t. l− îng gi¸c ph¼ng spherical t. l− îng gi¸c cÇu trihedral tam diÖn coordinate t. l− îng gi¸c ph¼ng directed t. tam diÖn ph¼ng left-handed oriented t. tam diÖn ®Þnh h−íng bªn tr¸i moving t. tam diÖn ®éng negatively oriented t. tam diÖn ®Þnh d− íng ©m

432 positively orianted t. tam diÖn ®Þnh h−íng d− ¬ng principal t. tam diÖn chÝnh right-handed oriented t. tam diÖn ®Þnh h−íng bªn ph¶i trirectangular t. tam diÖn ba gãc vu«ng trihedron khèi tam diÖn trilinear tam tuyÕn trillion 1018 (Anh); 1012 (mü) trim c¬. ®é chªnh, gãc chªnh trinomial tam thøc triode tri«t triple béi ba t. of conjugate harmonic funcions bé ba cña c¸c hμ m ®iÒu hoμ liªn tôc triplet bé ba triplet bé ba triplivate t¨ng gÊp ba, bé ba triply bé ba trirectangular cã ba gãc vu«ng trisecant tam c¸t tuyÕn trisect chia ba trisection sù chia ®Òu ba t. of an angle chia ®Òu ba mét gãc trisectrix ®−êng chia gãc lμ m ba (®å thÞ cña x 2 + xy2 + ay2 - 3ax2 = 0) trochoid trocoit trochoidal (thuéc) trocoit tropical vl®s. nhiÖt ®íi troposphere vl®s. tÇng ®èi l− u trough m¸ng, chç lâm t. of a time series cùc tiÓu cña chuçi thêi gian t. of a wave hâm sãng trump trch. l¸ bμ i ¨n, qu©n chñ bμ i truncate chÆt, c¾t côt truncated bÞ chÆt, bÞ c¾t côt truncation sù chÆt côt; s− bá hÕt c¸c sè h¹ng truss c¬. dμ n, khung; bã, chïm trust sù tin t− ëng; kt. tõ rít, tÝn dông try thö t. back thö l¹i; t. for t×m tsunami c¬. sunami, sãng lín ë ®¹i d−¬ng tube èng "and" t. ®Ìn "vμ " 433 conical t. ®Ìn èng

control t. ®Ìn ®iÒu khiÓn counting t. ®Ìn ®Õm developmental t. èng nghiÖm driver t. ®Ìn ®iÒu khiÓn electron t. ®Ìn ®iÖn tö memory t. èng nhí tuner kü. thiÕt bÞ ®iÒu h−ëng tunnel ®− êng hÇm, èng turbine kü. tuabin turbulence gi¸c lo¹n turbulent rèi lo¹n, cuén xo¸y turn quay, më, vÆn; trë thμ nh t. about lËt (quay 180 0); t. of ®ãng, ng¾t; t. on më, bËt; t. to quay vÒ; t. up lËt ng−îc; lét râ turning sù quay, sù thay ®æi turnover vßng quay, sù trßn xoay twain bé hai, mét cÆp in t. lμ m hai, chia ®«i twelfth thø m−êi hai; mét phÇn m−êi hai twelve m− êi hai twenteith thø hai m−¬i, mét phÇn hai m−¬i twenty hai m−¬i (20) twice gÊp ®«i, hai lÇn twin sinh ®«i prime t.s sè nguyªn, sè sinh ®«i twist xo¾n; kü. b−íc cña ®Ønh èc negative t. ®é xo¾n ©m positive ®é xo¾n d− ¬ng twisting xo¾n two hai (2); mét cÆp, mét ®«i two-position hai vÞ trÝ two-sided hai phÝa two-stage hai b− íc two-way theo hai h−íng, hai c¸ch, hai ®−êng type kiÓu t. of s Riemann surface gt. kiÓu cña mÆt Riman homotopy t. kiÓu ®ång lu©n italie t. kiÓu ch÷ nghiªng order t. kiÓu thø tù remainder t. kiÓu d− 434 topological t. kiÓu t«p« weak homotopy t. kiÓu ®ång lu©n yÕu typer mt. thiÕt bÞ in

typieal ®iÓn h×nh 435

U
U- equivalence u-t− ¬ng ®−¬ng ulterior ë sau, tiÕp sau ultimate cuèi cïng; tíi h¹n ultimetely tíi h¹n ultrafilter ®s. siªu läc ultragroup ®s. siªu nhãm ultrasonic vl. siªu ©m ultraspherical siªu cÇu ultrasble siªu æn ®Þnh ultra-violet vl. cùc tÝm umbilical (thuéc) ®iÓm rèn, ®− êng rèn totally u. ®iÓm rèn toμ n phÇn umbilics ®iÓm rèn umbra tv. sù che khuÊt toμ n phÇn unabridged kh«ng rót gän unalter kh«ng ®æi unbalance xib. tÝnh kh«ng c©n b»ng unbias(s)ed tk. kh«ng chÖch unblocking mt. më unbounded kh«ng x¸c ®Þnh, dao ®éng, kh«ng ch¾c ch¾n, bÊt ®Þnh uncertainty tÝnh bÊt ®Þnh, tÝnh kh«ng ch¾c ch¾n unconditional v« ®iÒu kiÖn, tuyÖt ®èi unconditionally mét c¸ch v« ®iÒu khiÖn, tuyÖt ®èi unconnected kh«ng liªn th«ng unconstrained kh«ng cã liªn quan; kh«ng cã giíi h¹n uncountable kh«ng ®Õm ®−îc uncouple t¸ch ra undamped kh«ng t¸ch dÇn undecidability log. tÝnh kh«ng gi¶i ®−îc essential u. tÝnh kh«ng gi¶i ®−îc cèt yÕu undecidable log. kh«ng gi¶i ®−îc undefined kh«ng x¸c ®Þnh underline (sù) g¹ch d− íi // nhÊn m¹ch underneath ë d− íi underpolynomial gt. ®a thøc d−íi under relaxation sù luü biÕn d−íi, sù gi¶m d− d−íi understand hiÓu 436

undervalue ®¸nh gi¸ thÊp underwater n−íc ngÇm undetermined bÊt ®Þnh undirected kh«ng ®Þnh h− íng undulate vl. chuyÓn ®éng sãng undulation sù chyÓn ®éng sãng unequal kh«ng c©n b»ng, kh«ng b»ng unessential kh«ng cèt yÕu uneven kh«ng ch½n unfavourable kh«ng thuËn lîi ungula mói uniaxial ®¬n trôc unicity tÝnh duy nhÊt unicoherent ®Ýnh ®¬n, m¹ch l¹c ®¬n unicursal ®¬n ho¹ch unidirectional xib. ®¬n h− íng, cã mét bËc tù do unification sù thèng nhÊt, sù hîp nhÊt unified thèng nhÊt, hîp nhÊt uniform ®Òu uniformise ®¬n trÞ ho¸ uniformity tÝnh ®Òu; tÝnh ®¬n trÞ uniformization gt. sù ®¬n trÞ ho¸, sù lμ m ®Òu u. of analytic function sù ®¬n trÞ ho¸ mét hμ m gi¶i tÝch uniformize gt. ®¬n trÞ ho¸ uniformizing gt. ®¬n trÞ ho¸ uniformly ®Òu unify hîp nhÊt, thèng nhÊt unilateral tk. mét phÝa unimodal tk. mét mèt unimodular ®s. ®¬n m«®ula union hîp u. of sets hîp nhÊt cña c¸c tËp hîp u. of spheres top. bã h×nh cÇu direct u. ®s. hîp trùc tiÕp unipotent luü ®¬n unique duy nhÊt, ®¬n trÞ uniqueness tÝnh duy nhÊt; tÝnh ®¬n trÞ u. of solution tÝnh duy nhÊt cña nghiÖm unirational hh; ®s. ®¬n h÷u tû 437 uniselector mt. bé t×m xoay trßn, bé chän ®¬n uniserial ®s. mét chuçi

unit ®¬n vÞ u. of a group ®¬n vÞ cña mét nhãm absolute u. vl. ®¬n vÞ tuyÖt ®èi arithmetic u. mt. ®¬n vÞ sè häc, bé sè häc calibrator u. bé ®Þnh cì, bé ®Þnh c¸c hÖ sè computing u. tk. ®¬n vÞ tÝnh to¸n, ®¬n vÞ tû lÖ defective u. tk. ®¬n vÞ khuyÕt tËt, ®¬n vÞ phÕ phÈm dimensional u. ®¬n vÞ thø nguyªn driver u. ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn elementary u. khèi s¬ cÊp flexible u. mt. ®¬n vÞ v¹n n¨ng function u. mt. ®¬n vÞ hμ m fundamental u. ®¬n vÞ c¬ b¶n hysteresis u. ®¬n vÞ trÔ imaginary u. ®¬n vÞ ¶o input-output u. ®¬n vÞ vμ o _ ra matrix u. ®s. ma trËn ®¬n vÞ middle u. ®s. ®¬n vÞ gi÷a multiplication - division u. mt. ®¬n vÞ nh©n - chia multiplying u. ®¬n vÞ nh©n primary u. phÇn tö s¬ cÊp sample u. ®¬n vÞ mÉu sampling u. ®¬n vÞ mÉu secondary u. ®¬n vÞ thø cÊp (cña giai ®o¹n lÊy mÉu thø hai) spare u. mt. ®¬n vÞ dù tr÷ strong u. ®¬n vÞ m¹nh translator u. ®¬n vÞ dÞch weak u. ®¬n vÞ yÕu unitcircle gt. vßng trßn ®¬n vÞ unitary unita, ®¬n nguyªn ®¬n vÞ unite hîp nhÊt unity phÇn tö ®¬n vÞ; sù thèng nhÊt; duy nhÊt univalence gt. ®¬n diÖp, ®¬n gi¸ locally u. gt. ®¬n diÖp ®Þa ph− ¬ng universal phæ dông universe vò trô expanding u. vò trô më réng 438 unknotted top. kh«ng nót unknown ch− a biÕt Èn unlimited v« h¹n, kh«ng giíi h¹n unmatched kh«ng b»ng, kh«ng xøng

unmixed kh«ng hçn t¹p unnecessary kh«ng cÇn thiÕt unnumbered kh«ng ®− îc ®¸nh sè unobservable kh«ng quan s¸t ®−îc unpack th¸o dì unperturbed kh«ng bÞ nhiÔu lo¹n unprpvable kh«ng chøng minh ®−îc unproved ch−a chøng minh unramified kh«ng rÏ nh¸nh unreliable kh«ng tin cËy unrestricted kh«ng h¹n chÕ unsaturated xib. kh«ng b·o hoμ unsolvability log. tÝnh kh«ng gi¶i ®− îc recursive u. kh«ng gi¶i ®− îc ®Ö quy unsolvable kh«ng gi¶i ®−îc unsolved kh«ng gi¶i unstable kh«ng æn ®Þnh unsteady kh«ng æn ®Þnh until cho ®Õn, ®Õn khi upcross tk. sù d−¬ng ho¸ upper trªn upsilon epxilon (ε ) up-stream ng−îc dßng up-to-date hiÖn ®¹i urn (c¸i) b×nh usage sù sö dông use dïng useful cã Ých useless v« Ých usual th− êng, th«ng dông utility Ých lîi utilization sù sö dông utilize dïng 439

V
Vacancy chç trèng vacnant trèng, rçng; tù do vacillation sù dao ®éng vacuous rçng vacuum vl. Ch©n kh«ng vague m¬ hå, kh«ng râ rμ ng

vagueness tÝnh m¬ hå, tÝnh kh«ng râ rμ ng valid cã hiÖu lùc to be v. cã hiÖu lùc validation tk. sù thõa nhËn (tÝnh kh¸ch quan cña mÉu) validity tÝnh cã hiÖu lùc valuation −íc l− îng; ®s. ®¸nh gi¸; ®Þnh gi¸; sù chuÈn ho¸; mªtric ho¸ discrete v. ®s. sù ®Þnh gi¸ rêi r¹c effective v. ®s. ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶ value gi¸ trÞ v. of a game trch. Gi¸ trÞ cña trß ch¬i v. of an insurance policy gi¸ trÞ cña chÕ ®é b¶o hiÓm v. of series gi¸ trÞ cña chuçi v. of variables gi¸ trÞ cña biÕn sè alsolute v. gi¸ trÞ tuyÖt ®èi accumutated v. of an annuity gi¸ trÞ cña tÝch luü mét n¨n algebraic v. gi¸ trÞ ®¹i sè approximate v. gi¸ trÞ xÊp xØ, gi¸ trÞ gÇn ®óng asymptotic(al) v. gi¸ trÞ tiÖm cËn average v. gi¸ trÞ trung b×nh boundary v. gi¸ trÞ biªn Cauchy principal v. gi¸ trÞ cña chÝnh Cauxi characteristic v. gi¸ trÞ ®Æc tr− ng critical v. gi¸ trÞ tíi h¹n defective v. gt. gi¸ trÞ khuyÕt end v. gi¸ trÞ cuèi exchange v. gi¸ trÞ trao ®æi expected v. tk. kú väng, gi¸ trÞ kú väng face v. gi¸ trÞ bÒ mÆt improved v. gi¸ trÞ ®· hiÖu chØnh inaccessible v. gi¸ trÞ kh«ng ®¹t ®− îc isolated v. gi¸ trÞ c« lËp market v. gi¸ trÞ th− êng 440 maximal v. gi¸ trÞ cùc ®¹i mean v. gi¸ trÞ trung b×nh minimum v. gi¸ trÞ cùc tiÓu modal v. tk. gi¸ trÞ cã tÇn suÊt cao nhÊt, gi¸ trÞ mèt numerical v. gi¸ trÞ b»ng sè observed v. gi¸ trÞ quan s¸t par v. gi¸ trÞ ph¸p ®Ønh permissible v. gi¸ trÞ cho phÐp predicted v. gi¸ trÞ tiªn ®o¸n present v. gi¸ trÞ hiÖn cã

principal v. gi¸ trÞ chÝnh provable v. gi¸ trÞ cã thÓ proper v. gi¸ trÞ riªng reduced v. gi¸ trÞ thu gän stationary v. gi¸ trÞ dõng surplus v. kt. gi¸ trÞ thÆng d− true v. gi¸ trÞ ®óng truth v. log. gi¸ trÞ ch©n lý vanish triÖt tiªu; biÕn mÊt vanishing triÖt tiªu; biÕn mÊt identically v. ®ång nhÊt triÖt tiªu, ®ång nhÊt b»ng kh«ng vaporization vl. sù bèc h¬i, sù ho¸ h¬i variability tk. [tÝnh, ®é] biÕn ®æi variable biÕn (sè) // biÕn thiªn, biÕn ®æi additional v. biÕn thªm aleatory v. biÕn ngÉu nhiªn apparent v. biÕn biÓu kiÕn aritificial v. biÕn gi¶ t¹o auxiliary v. biÕn bæ trî, biÕn phô bound v. biÕn buéc chance v. biÕn ngÉu nhiªn complex v. biÕn phøc concomitant v. tk. biÕn ®ång hμ nh constrained v. tk. biÕn buéc contibuous v. biÕn liªn tôc contragradient v. biÕn ph¶n bé controlled v. biÕn bÞ ®iÒu khiÓn dependent v. biÕn phô thuéc direction v. biÕn chØ ph−¬ng 441 dummy v. biÕn gi¶ effect v. tk. biÕn phô thuéc esential v. biÕn cèt yÕu Eulerian v.s c¸c biÕn ¥le free v. biÕn tù do hypercomplex v. biÕn siªu phøc independent v. gt. biÕn ®éc lËp individual v. log. biÕn c¸ thÓ indution v. biÕn quy n¹p input v. biÕn sè vμ o latent v. biÕn Èn leading v. biÕn sè chÝnh

main v. xib. biÕn sè chÝnh marker v. tk. biÕn sè l− ìng trÞ missing v. xib. biÕn thiÕu number v. log. biÕn sè numerical v. biÕn sè object v. log. biÕn ®èi t−îng orientation v.s c¸c biÕn ®Þnh h−íng predicate v. biÕn vÞ tõ process v. biÕn ®iÒu chØnh proposition v. biÕn mÖnh ®Ò random v. tk. biÕn ngÉu nhiªn real v. biÕn thùc space v. gt. biÕn kh«ng gian stochastic v. biÕn ngÉu nhiªn superfluous v.s tk. c¸c biÕn thõa theoretiv(al) v. tk. biÕn lý thuyÕt unrestricted v. biÕn tù do variance tk. ph− ¬ng sai accidental v. ph−¬ng sai ngÉu nhiªn external v. ph−¬ng sai ngoμ i generlized v. ph−¬ng sai suy réng interclass v. ph−¬ng sai gi÷a c¸c líp internal v. ph−¬ng sai trong minimun v. ph− ¬ng sai nhá nhÊt relative v. ph−¬ng sai t−¬ng ®èi (b×nh ph− ¬ng cña sè biÕn thiªn) residual v. ph−¬ng sai thÆng d− within-group v. ph− ¬ng sai trong nhãm 442 variant biÕn thøc, kh¸c nhau variate tk. biÕn ngÉu nhiªn; ®¹i l− îng ngÉu nhiªn variation sù biÕn thiªn, biÕn ph©n v. of a function biÕn ph©n cña hμ m v. of parameters biÕn thiªn tham sè v. of sign in a polynomial sù biÕn dÊu trong mét ®a thøc admissible v. biÕn ph©n chÊp nhËn ®− îc batch v. biÕn ph©n trong nhãm bounded v. biÕn ph©n bÞ chÆn combined v. biÕn ph©n liªn kÕt direct v. biÕn thiªn trùc tiÕp first v. biÕn ph©n thø nhÊt free v. biÕn ph©n tù do inverse v. biÕn ph©n ng−îc

limited v. biÕn ph©n [bÞ cÆn, giíi néi] negative v. biÕn ph©n ©m one-sided v. biÕn ph©n mét phÝa partial v. biÕn ph©n riªng positive definite second v. biÕn thiªn thø hai x¸c ®Þnh d−¬ng second v. biÕn ph©n thø hai strong v. biÕn ph©n m¹ch third v. biÕn ph©n thø ba total v. of a function biÕn ph©n toμ n phÇn cña mét hμ m weak v. biÕn ph©n yÕu variational (thuéc) biÕn ph©n variety hh; ds. ®a t¹p; tÝnh ®a d¹ng Abelian v. ®a t¹p Abel exceptional v. ®a t¹p ngo¹i lÖ group v. ®a t¹p nhãm irreducible v. ®a t¹p kh«ng kh¶ quy jacobian v. ®a t¹p jacobi minimal v. ®a t¹p tèi thiÓu, ®a t¹p cùc tiÓu polarized v. ®a t¹p ph©n cùc pure v. ®a t¹p thuÇn tuý reducible v. ®a t¹p kh¶ quy requisit v. xib. tÝnh ®a d¹ng cÇn thiÕt semi-pure v. ®a t¹p b¸n thuÇn tuý solvable group v. ®a t¹p nhãm gi¶i ®−îc unirational v. ®a t¹p ®¬n h÷u tû 443 various kh¸c nhau variplotter mt. m¸y dùng ®−êng cong tù ®éng vary biÕn ®æi, biÕn thiªn to v.directly biÕn ®æi theo tû lÖ thuËn; to v. inversely biÕn ®æi theo tû lÖ ng− îc vast réng, to, lín vector vect¬ axial v. xect¬ trôc basis v. xect¬ c¬ së bound v. vect¬ buéc characterictic v. vect¬ [®Æc tr−ng, riªng] complement v. vect¬ bï complanar v. vect¬ ®ång ph¼ng correction v. vect¬ hiÖu chÝnh dominant v. vect¬ tréi irroational v. vect¬ v« r«ta

latent v. vect¬ riªng localized v. hh. vect¬ buéc mean curvature v. vect¬ ®é cong trung b×nh non-vanishing v. hh. vect¬ kh«ng gian normal curvature v. vect¬ ®é cong ph¸p tuyÕn orthogonal v. vect¬ trôc giao orthonormal v.s vect¬ trôc chuÈn porla v. vect¬ cùc polarization v. vect¬ ph©n cùc price v. vect¬ gi¸ probability v. vect¬ x¸c suÊt radius v. vect¬ b¸n kÝnh row v. vect¬ hμ ng sliding v. vect¬ tr−ît symbolic v. vect¬ kÝ hiÖu tangent v. vect¬ tiÕp xóc unit v. vect¬ ®¬n vÞ velocity v. vl. vect¬ vËn tèc zero v. vect¬ kh«ng vectorial (thuéc) vect¬ velocity vËn tèc, tèc ®é absolute v. vËn tèc tyÖt ®èi amplitude v. vËn tèc biªn ®é 444 angular v. vËn tèc gãc areal v. vËn tèc diÖn tÝch average v. vËn tèc trung b×nh critical v. vËn tèc tíi h¹n group v. vËn tèc nhãm instantaneous v. vËn tèc tøc thêi linear v. tèc ®é chuyÓn ®éng th¼ng, vËn tèc dμ i mean v. tèc ®é trung b×nh peripheric v. vËn tèc biªn phase v. vËn tèc pha pressure v. vËn tèc nÐn ray v. vËn tèc theo tia relative v. c¬. vËn tèc t−¬ng ®èi shock v. vËn tèc kÝch ®éng signal v. vËn tèc tÝn hiÖu terminal v. vËn tèc cuèi terbulent v. vËn tèc xo¸y uniform angular v. vËn tèc gãc ®Òu

wave v. vËn tèc sãng wave-front v. vËn tèc ®Çu sãng verifiable thö l¹i ®− îc verification [sî,phÐp] thö l¹i verify thö l¹i vernier con ch¹y (th−íc vecnie) versiera vÐcs¬ra (®å thÞ cña y(a 2+x2)=a3) vertex ®Ønh; tv. thiªn ®Ønh v. of an angle ®Ønh cña mét gãc v. of a cone ®Ønh cña mét tam gi¸c neutral v. ®Ønh trung tÝnh; ®Ønh trung hoμ vertical th¼ng ®øng vertically mét c¸ch th¼ng ®øng vertices c¸c ®Ønh adjacent v. c¸c ®Ønh kÒ neighbouring v. c¸c ®Ønh l©n cËn opposite v. of a polygon c¸c ®Ønh ®èi (cña mét ®a diÖn) vessel kü. tμ u, thuyÒn vibrate dao ®éng, chÊn ®éng, rung ®éng vibration vl. sù dao ®éng, sù chÊn ®éng, sù rung v. of the second order chÊn ®éng cÊp hai 445 damped v. dao ®éng t¾t dÇn forced v. dao ®éng c−ìng bøc harmonic v. dao ®éng ®iÒu hoμ inaudible v. dao ®éng kh«ng nghe thÊy ®− îc lateral v. dao ®éng ngang longitudinal v. dao ®éng däc natural v. dao ®éng co l¾c sinusoidal v. dao ®éng sin standing v. dao ®éng ®øng sympathetic v. chÊn ®éng ®¸p l¹i torsional v. dao ®éng xo¾n vibrational cã dao ®éng, cã chÊn ®éng, cã rung ®éng vibrator kü. c¸i dao ®éng; [c¸i, bé] rung asymmetric(al) v. c¸i dao ®éng kh«ng ®èi xøng vice versa ng−îc l¹i vicinity l©n cËn in the v. of... gÇn ... v. of a point l©n cËn cña mét ®iÓm view d¹ng; phÐp chiÕu in v. of theo, chó ý... auxiliary v. hh. ph¸p chiÕu phô

front v. nh×n tõ tr−íc, h×nh chiÕu tõ tr−íc principal v. hh. phÐp chiÕu chÝnh rear v. nh×n tõ sau side v. hh. nh×n tõ mét bªn, nh×n ngang vinculum dÊu g¹ch trªn biÓu thøc viscosity ®é nhít dynamic v. ®é nhít ®éng lùc eddy v. ®é nhít xo¸y kinematical v. vl. ®é nhít ®éng häc viscous vl. (thuéc) nhít voltage thÕ hiÖu instantanneous v. thÕ hiÖu tøc thêi steady stale v. thÕ hiÖu æn ®Þnh volume khèi, thÓ tÝch; tËp (s¸ch b¸o) v. of a solid thÓ tÝch cña mét vËt thÓ incompressible v. thÓ tÝch kh«ng nÐn ®−îc volote ®− êng xo¾n èc vortex r«ta, c¸i xo¸y, dßng xo¸y bound v. c¬, r«ta biªn 446 forced v. r«tac− ìng bøc free v. r«ta tù do spherical v. r«ta cÇu trailing v. c¬, r«ta cuèi, c¸i xo¸y ®Çu mót vortical (thuéc) r«ta, xo¸y vorticity vl. tÝnh xo¸y vrai thËt sù 447

W
wage kt. l− ¬ng weges-fund quü tiÒn l− ¬ng wake c¬. vÕt sãng; ®u«i sãng; dßng ®u«i vortex w. mμ ng xo¸y; mμ ng r«ta walk ®i; tk. di ®éng random w. di ®éng ngÉu nhiªn wander di ®éng wandering tk. di ®éng ware tk. hμ ng ho¸ warn b¸o tr− íc l−u ý warranty kt. b¶o ®¶m water n−íc

waterfall th¸c n− íc water-hammer có ®Ëp thuû lùc wave sãng w. of dilatation sãng në w. of earth quake sãng ®Þa chÊn breaking w. sãng vì bow w. ®Çu sãng circular w. sãng trßn circularly polarized w. sãng ph©n cùc trßn complementary w. sãng bï compressional w. sãng nÐn damped w. sãng t¾t dÇn deression w. sãng thÊp; sãng th−a dilatation w. sãng në distortional w. sãng xo¾n diverging w. sãng ph©n kú double w. sãng kÐp elastic w. sãng ®μ n håi H w.s sãng H incident w. sãng tíi internal w. sãng trong linear w. sãng tuyÕn tÝnh longitudinal w. sãng däc medium w.s sãng gi÷a nonlinear w. sãng phi tuyÕn 448 parallel w.s c¸c sãng song song plane w. sãng ph¼ng polarized w. sãng ph©n cùc precompression w. sãng dù ¸p (sãng cã ¸p suÊt tr− íc) pressure w. sãng ¸p principal w. sãng chÝnh progressive w. vl. sãng [ch¹y, sãng tiÕn, lan truyÒn] quasi-simple w. sãng tùa ®¬n radio w. sãng v« tuyÕn reflected w. sãng ph¶n x¹ roll w. sãng l¨n scattered w. sãng t¸n shear w. sãng tr− ît shock w. sãng kÝch ®éng; sãng va ch¹m solitary w. c¬. sãng c« ®éc spherical w. sãng cÇu

standing w. sãng ®øng stationery w. sãng dõng symmetric w. sãng ®èi xøng travelling w. vl. sãng ch¹y [tiÕn, lan truyÒn] transverse w. sãng ngang trochoidal w. sãng trocoit wave-crest ngän sãng waveform xib. d¹ng sãng (cña tÝn hiÖu ) waveguide kü. èng dÉn sãng; ®− êng sãng wave-lenght vl. ®é dμ i sãng, b− íc sãng way con ®−êng; ph−¬ng ph¸p w. of behavior xib. ph− ¬ng ph¸p sö lý weak yÕu weakly yÕu web l− íi w. of curver l−íi c¸c ®−êng cong wedge c¸i chÌn, c¸i chªm elliptic w. c¸i chªm eliptic spherical w. c¸i chªm cÇu weigh c©n weight träng l−îng balnce w. ®èi träng gross w. träng l− îng c¶ b× 449 moving w.s c©n tr− ît weighted cã träng l−îng weighting sù c©n // cã träng l−îng well-ordered ®− îc s¾p tèt whirl chuyÓn ®éng xo¸y whiling xo¸y white tr¾ng whole toμ n bé, tÊt c¶, nguyªn wholeness tÝnh [toμ n bé, nguyªn] wholesale kt. (mua; b¸n) bu«n wide réng, réng r·i width chiÒu réng; vÜ ®é reduced w. ®é réng rót gän winding [vßng, sù] quay; sù uèn wing c¬. c¸nh cantiliver w. c¸nh m¹ng tù do swept w. c¬. c¸nh h×nh mòi tªn winning ®−îc cuéc, th¾ng cuéc

word tõ coded w. tõ m· commutator w. tõ ho¸n tö empty w. log. tõ rçng ideal w. mt. tõ lý t−ëng n-digit w. tõ n- ch÷, tõ n-dÊu work vl. c«ng; c«ng tr×nh elementary w. c«ng s¬ cÊp, c«ng nguyªn tè paysheet w. mt. lËp phiÕu tr¶ useful w. c«ng cã Ých virtual w. c«ng ¶o worth gi¸ w. of a game trch. gi¸ cña trß ch¬i wreath bÖn wite viÕt wrong sai 450

X
xi ski (ξ ) x-rays tia x, tia r¬n ghen

Y
year n¨m commercial y. kt. n¨m th− ¬ng m¹i (360 ngμ y) fiscal y. n¨m tμ i chÝnh leap y. n¨m nhuËn light y. tv. n¨m ¸nh s¸ng sidereal y. n¨m vò trô (365 ngμ y) yield cho; tiÕn hμ nh

Z
zenith thiªn ®Ønh zero zer«, sè kh«ng, kh«ng ®iÓm z. order n kh«ng ®iÓm cÊp n simple z. kh«ng ®iÓm ®¬n zeta zeta (δ ) zigzag ®− êng dÝc d¾c, ®− êng ch÷ chi zodiac tv. hoμ ng ®¹o zodiacal vl. (thuéc) hoμ ng ®¹o zonal (thuéc) ®íi, theo ®íi zone ®íi, miÒn, vïng

z. of plow ®íi cña dßng z. of infection vïng ¶nh h−ëng z. of one base chám cÇu z. of preference kt. vïng quyÕt ®Þnh cuèi cïng z. of a sphere ®íi cÇu communication z. vïng liªn l¹c dead z. xib. vïng chÕt determinate z. miÒn quyÕt ®Þnh inert z. vïng kh«ng nh¹y 451 neutralizing z. vïng trung lËp spherical z. ®íi cÇu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful