You are on page 1of 31

Test jul 2011.

podela receptora na osnovu trandukcionog signala
2.lek je najcesce farmakoloski NEAKTIVAN posle prve faze metabolizma
3.efikasnost leka intraoralnom primenom zavisi od-adsorptivnosti, protoka gingivalne tecnosti i protoka pljuvacke
4.nacrtaj grafik dva leka agonista koja imaju istu efikasnost, a razlicite su jacine
5.bioiskoristljivost leka je...
6.poluvreme eliminacije je...
7.daj primer leka koji su fizioloski antagonisti
8. primer za kompetitivni reverzibilni antagonizam dva leka na muskarinskim receptorima
9.klinicki terapijski indeks je...
10.artikain se metabolise...u jetri upod dejstvom amidaza
11.prokain-benzil penicilin se daje intramuskularno...
12.halotan je bolji anestetik a bolji analgetik od azotnog oksidula...
13. lekovi vezani za proteine plazme prolaze kroz endotel kapilara-ne
14.nabroj nacine enteralne primene leka
15.nabroj intraoralne nacine primene lekova
16.intramuskularno dat lek brze se resorbuje nego supkutano
17.nacini eliminacije lekova preko bubrega:glomerularna filtracija, tubularna reapsorpcija, tubularna sekrecija
18.tercijarni dentin predstavlja barijeru za lekove
20.definisi unutrasnju efikasnost leka
21.objasni trecu fazu klinickih ispitivanja
22.podela agonista
23.dejstvo fiziostigmina-reverzibilno inhibira ach esterazu, sprecava se razgradnja acetil holina
24.pilokarpin se koristi u terapiji glaukoma i kserostomije.
25.indikacije za primenu beta antagonista
26.daj primer za selektivni beta 1 antagonist
27.nabroj imena lekova koji se koriste u preanestetickoj medikaciji
28.nabroj imena lekova koji imaju baktericidni efekat
29. indikacije za benzodijazepine u stomatologiji
30.indikacije za amoksicilin u stomatologiji
31.uloge adrenalina u lokalnim anesteticima
32. indikacije vazokonstriktora u stomatologiji
33.kakve efekte ispoljavaju benzodijazepini
34.navedi tri anestetika za uvoĊenje u opštu anesteziju
35. intravenski anestetik sa najstabilnijim KVS parametrima...etomidat
36.lok.anestetik koji ima najblaze vazodilatatorno dejstvo...mepivakain
37.mehanizam dejstva neuroleptika...
38.mehanizam dejstva kardiotonicnih glikozida
39. tetraciklini su lek izbora u terapiji..
40.indikacije midazolama u stomatologiji
41.podela antihipertenzivnih lekova
42.hlorheksidin se koristi u koncentracijama kao voda za ispiranje 0,12 i 0,2%, kao gel 0.5 i 1 %
43. najveca dozvoljena koncentracija adrenalina u LA kov KVS bolesnika
44. hiperplaziju gingive izazivaju...
45. morfin se vezuje za kapa opioidne receptore kod supraspinalne anestezije
46.selektivni inhibitor COX-2
47.uloge aspirina
48. uloge paracetamola
49.lokalni anestetici se vezuju za spoljasnji deo kanala za Na
50.zbog frekventno zavisnog bloka lokalni anestetici...
51.podela antibakterijskih lekova prema mehanizmu delovanja
52.centralni efekti morfina
53.napisati tri primera kako aspirin deluje u interakciji sa drugim lekovima
54. felipresin se vezuje za koje receptore
55.u zapaljenim tkivu LA je u jonizovanom obliku
56. daj primer za nekompetitivni miorelaksans...suksametonijum
57.koncetracija fluora zavisi od uzrasta i koncentracije F u vodi za pice
58. protektivno dejstvo fluora...
eseji. Farmakokineticki parametri, otkrice novih lekova, farmakoterapija parodontopatija...
SRECNO!!!
Dalje:
Prakticni
Danas na farmi na prakticnom 5 recepata : 1-Pilokarpin, 2- Diazepam, 3-Lek za aftozni stomatitis, 4- Lek za sinuzitis
dentogenog porekla, 5-Lek za herpeticni gingivostomatitis kod imunoNEkompetentnihŠta je biološka iskoristljivost leka? 48.Frekventno zavisni blok? Sutra ćemo videti test pa ćemo dodati.


Koji lijekovi izazivaju hiperplaziju gingive; Od cega zavisi doza fluora;ESEJI !:
1. intravenska sedacija, 2. anafilaktiĉki šok, 3. sistemna primena fluorida, 4.profilaktiĉka primena fluorida, 5. neţeljene
interakcije lekova, 6. sredstva protiv plaka, 7.terapija oralnih ulceracija, 8.otkrivanje novih lekova, 9. profilaksa
bakterijskog endokarditisa, 10.neţeljeni efekti lekova, 11. inhalaciona sedacija, 12.lokalna primena fluorida, 13.
urgentna terapija KVS pacijenata, 14. alergijske reakcije na lekove 15. terapija parodontopatija, 16. mehanizam
delovanja fluora. To je sve što ja imam,fale neka 2-3,neka dopiše ko ima sve na broju...
17.farmakokoinetika flyuorida 18.nezeljene interakcije 19.farmakoterapija orofacijalni. bolova


OTKRIVNJE NOVIH LEKOV? 30.strana u pretkliniĉkoj skipti.)

1. Patoloska stanja koja menjaju farmakokinetiku leka:
na apsorpciju: ubrzana peristaltika, kronova bolest, dijareja
na distribuciju: hipoalbuminemija, isuficijencija srca, zapeljenje mozdanica
na eliminaciju: oboljenja jetre i bubrega
2. Uticaj pacijenta na farmakokinetiku:
pol, uzrast, nasledje, telesna tezina, patoloska stanja
3. Duboka sedacija se postize
dijazepam IV 5-20mg, midazolam IV 0.07mg/kg i propofol 25-100mg/kg
4. Koja se sedacija koristi za decu
prometazin 15-20mg 1-2 h pre intervencije
5. Inhalaciona sedacija(lek i doza)? azotni oksidul 25-50% sa 30% kiseonika
6. Benzil penicilin koja alergija? stvaranje imunskog kompleksa
7. Aspirin produzava krvarenje nakon prve doze? DA
8. Sistemska primena fluora? fluorisana voda za pice(0.7-1ppm) ili oralna primena(0.25, 0.5, 1ppm)
9. lekovi koji se ne daju kod peptickog ulkusa? acetilsalicilna, kortikosteroidi, ibuprofen, indometacin
10. lek za herpeticni gingivostomatitis kod imunokompetentnih? Sistemski: aciklovir 200mg 5x dnevno, lokalno:
penciklovir i aciklovir mast
11. Sistemski lek za lecenje oralne monolijaze? Flukonazol 50-100mg 1x dnevno u toku od7-14 dana
12. Lek izbora za odontogene infekcije? fenoksimetil penicalin 600000ij na 6h u toku 5 dana
13. Lokalni hemostatici? hemostaticki sundjeri i trake, vazokonstriktori, adstrigensi
14. Lekovi koji vrse poremecaj krvarenja? antipiretici, sulfonamidi, hloramfenikol, streptomicin
15. Lekovi koji dovode do hiperplazije gingive? fenitoin, oralni kontraceptivi, ciklosporin, nifedipin
16. Lekovi za jak bol? NSAID pre i posle procedure u kombinaciji sa LA ili opioidni analgetici
17. Trigeminalna neuralgija (lek i doza)? karbamazepin 100mg na svaka 2-3 dana se povecava doza do dnevne doze
600-1200mg
18. kumulacija je? ponovnim davanjem leka dolazi do povecanja kolicene leka, umesto platoa doza leka se i dalje
povecava i to najcesce zbog oboljenja jetre i bubrega.
19. Objasni trecu fazu otkrivanja leka? ispituje se na nekoliko hiljda pacijenata i traje nekoliko meseci do nekoliko
godina, cilj je da se potvrdi efekat izabranih doza i akumuliranje dovoljnog broja podataka o bezbednosti leka. izvodi
se multicentricno u vise zemalja. efekat se ispituje u odnosu na placebo ili komparator.
20. Hemofilija A: faktor VIII
21. faktori koji uticu na individualnu osetljivost pacijenta? pol, uzrast, TT
22. Lekovi koji izazivaju kserostomiju? antihistaminici, antihipertenzivi, citostatici, antiaritmici(litijum, fenotijazindi)???
23. Lekovi koji interaguju sa oralnim kontraceptivima? amokicilin, ampicilin, eritromicin, kortikosteroidi
24. Lekovi koji smanjuju centralnu hiperalgeziju? NSAID i LA
25. Aspirin reaguje sa atihipertenzivima tipa ACE inhibitora
25. Za osteomijelitis se primenjuje metronidazol? NE
26. Kod vadjenja umnjaka NSAID pre i posle interv? DA
27. kod pacijenata sa hemofilijom sa daje? Antifibrinolitici i krioprecipitat
28. Prva faza istrazivanja se radi na zdravim dobrovoljcima i ispituje se farmakokineticki profil i maksimalna doza koja
se tolerise
29. Profilakticka primena AB kod pacijenata koji nisu alergicni na penicilin? Amoksicilin 3g 1h pre, za decu 50mg/kg
1h pre
30. teratogeni efekat? 3-11 nedelje
31. sta se potencira u perdklinickoj fazi ispitivanja? ispitivanje: akutne toksicnosti, hronicne i subakutne toksicnosti,
kancerogenost, genotoksicnost i reproduktivna toksicnost
32. Koje komplikacije izazivaju citostatici nakon intervencije? depresija kostane srzi, agranulocitoza, tombocitopenija,
oralne ulceracije, stomatitis, povracanje
33. koji lek povecava koncentraciju fenitoina?metronidazol,flukonazol, kotrimoksazol
34. koji lek izaziva aritmije? eritromicin
35. koji se lek koristi za purulentni osteomijelitis? klindamicin i atistafilokokni penicilin
36. Koji lekovi se koriste za paroontopatiju i kako se daju? sistemno doksiciklin 100mg na24h 3-6 nedelja ,
metronidazol 400mg na 12h 2 nedelje , lokalno: actisite1500mg/mlili gel minociklina3-4x u toku 8 nedelja
37. koji lek ima antiplak efekat? hlorheksidindiglukonat
38. ibuprofen se koristi za bolove
39. kontrolisano ispitivanje se radi u fazi? u trecoj fazi klinickog ispitivanja
40. doziranje fluorida kod dece zavisi od? uzrasta i da li je fluorisana voda za pice
41. treci tip reakcija osetljivosit izaziva? talozenje kompleksa u endotelu i njegovo ostecenje, povisena t, bol u
zglobovima, urtikarija...
42. Drugi tip? izaziva agranulocitozu, trombocitopeniju, hemoliticku anemiju
43. starije osobe su farmakoloski osetljivije zbog? drugih bolesti, smanjene TT, hipoalbuminemije, smanjene funkcije
hepatocita i nefrocita
44. Tahifilaksija? akutna tolerancija, nastaje posle 1-2 doze. Npr. efedrin
45. doza za decu se odredjuje? prema srednjoj th dozi za odrasle, uzrastu i TT
46. kod hipertireoze su kontraindikovani? adrenalin i NOR
47. sekundarno dejstvo ?imaju tetraciklini. primarno na suzbijanje zapaljenj, a sekundarno unistava normalnu floru
48. ibuprofen? kod edema
49. imuni vaskulitis kod citotoksicne reakcije?NE
50. ketorolak? se primenjuje za postoperativne bolove
51. placebo? supstanca koja nema farmakoloski efekat ali izaziva pozitivan uticaj na pacijenta(psiholoski). predstava
pacijenta o leku daje pozitivan th efekat
52. Tolerancija? je postepeno slabljenje efekta leka tj. smanjena je osetljivost organizma na lek
53. ibuprofen za umerene bolove? 400 mg
54. lokalno za monolijazu? nistatin guttae 100000ij 4x dnevno, mikonazol 2% gel 4x dnevno
55. hemofilija? Faktor VIII i traneksemicna kiselina
56. metronidazol reaguje sa? Fenitoinom gde dovodi do toksicnih koncetracija, Varfarinom- povecava atikoagulantni
efekat i sa LI –povecava njegov efekat
57. bolesti koje manjaju farmakokinetiki i dinamiku leka?FD: nekontrolisana hipertireoza, miastenija gravis, giht,
astma, FK: ubrzana peristaltika, hipoalbuminemija , oboljenja jetre i bubrega, meningitis dekompenzacija srca
58. kortikosteroidi povecavaju krizu od? diseminacije infekcije posle hirurske intervencije i sok zbog isuficijencije
bubrega
59. Lekovi koji dovode do rascepa usne i nepca? kortikosteroidid, karbamazepin, fenitoin, valproat, sulfasalazin
60. da li je oralna sedacija indikovana za vecinu? DA
61. amoksicilin smanjuje efekat kontraceptiva? DA
62. dva nezeljene efekta kortikosteroida? popustanje kore nadbubrega i infekcije
63. kojim lekom se prekida sedacija midazolamom? flumazenil
64. lokalni preparati fluora su? lakovi, gelovi, rastvori, paste
65. patoloska stanja koja menjaju osetljivost na lek? meningitis, oboljenja jetre, malapsorpcioni sindrom
66. dvostruko slepi metod je? radi se u trecoj fazi ispitivanja gde ni lekar ni pacijent ne znaju sta je lek a sta placebo
vec na kreju studije im to saopstava rukovodilac.
67. za postoperativne bolove se koriste? ibuprofen, diklofenak. Za jake ketorolak, opioidni. mpgu i LA
68. na kumulaciju uticu? oboljenja jetre i bubrega
69. sinuzitis dentogenog porekla? Amoksiklav, baktrim, doksicilin
70. vrste alergijskih reakcija na lekove? anafilakticke, citotoksicne, imuni kompleksi, pozne
71. u kombinaciji sa kojim lekom ad izaziva nezeljene dejstva? halotanom
72. pasta za zube smanjuje karijes za 30%
73. u trudnoci koji lek stete plod? azotni oksidul i aspirin
74. lek za rekurentni aftozni stomatitis? triamcinolon acetonid
75. za profilaksu edema? deksametazon
76. antibiotici koji remete sintezu cel zida? beta laktami, monobaktami, karbapenemi, cefalosporini, bacitracin,
vankomicin
77. farmakoloski efekat glikokortikoida? hiprglikemija, razlaganje proteina, lipogeneza
78. benzilpenicilin? uzak spektar
79. inhalacioni anestetici? halotan, sevofluran, azotni oksiul
80. klindamicin prodire u kost? DA
81. mehanizam dejstva benzilpenicilina? pojacavaju dejstvo inhibitornog neurotransmitera GABA sto vodi povecanju
propustljivosta za Cl i hiperpolarizacijei smanjenja osetljivosti na nadrazaje
82. mehanizam LA? sprecavaju ulazak Na jona usled cega izostaje akcioni potencijal
83. amidni anestetici? lidokain, artikain, mepivakain, bupivakain,prilokain
84. dejstvo paracetamola? analgetik, antipiretik
85. bakterije sticu rezistenciju produkcijom enzima? NE, stvaranjem novih gena
86. na brzinu dejstva anestetika utice? koncetracija, prisustvo vazokonstriktora....
87. aspirin deluje na cox i izaziva analgeticko, antipireticko, antiinfalmatorno i antiagregacioni ef
88. efekat lokalnog anestetika u zapaljenom tkivu slabi
89. morfin se vezuje za mi i kapa receptore
90. th parodontopatije? sredstva protiv plaka i AB(tetraciklini, metronidazol)
91. na individualnu reakciju pacijenta na lek uticu? farmakokineticki razlozi, farmakodinamski, komplijansa
92. citostatici izazivaju? inflamaciju i krvarenje
93. za intravensku sedaciju se koriste? benzodijazepini i midazolam
94. uzrok hiperreaktivnosti?
95. farmakodinamicka tolerancija nastaje zbog? smanjenja osetljivosti ili smanjenja broja receptora
96. farmakokineticka? zbog smanjenja efektivne koncetracije leka u krvi
97. u predklinickoj fazi ispitivanja proverava se? farmakoloski profil, efikasnost, selektivnost, farmakokineticki procesi,
aktivnost leka, dejstvo na enzime jetre
98. antagonist benzodijazepina? flumazenil 200mg na 1-2 min
99. sa kojim opstim anestetikom ne sme AD? halotanom
100. doze tableta fluora? 0.25, 0.5, 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------OPŠTA FARMAKOLOGIJA
1. Naĉini primene leka na zubno tkivo:
- Koronarna
- Intrakoronarna
- Endodontska
- Intraradikularna
- transradikularna
2. Od kojih faktora zavisi resorpcija?
- Oblik leka (rastvoren, nerastvoren)
- Fiziĉkohemijska svojstva leka liposolubilnost, stepen jonizovanosti)
- Resorptivna mesta resorptivna površina, prokrvljenost, trajanje kontakta)
3. Od kojih faktora zavisi distribucija?
- Fiziĉkohemijska svojstva leka liposolubilnost, stepen jonizovanosti)
- Struktura kapilara (fenestrirani, kontinuirani)
- Vezivanje lekova za albumine
- Protok krvi
4. Koji farmakološki faktor pokazuje distribuciju leka?
- Volumen distribucije (raspodelna zapremina)
5. Grafik 2 leka iste efikasnosti razliĉite jaĉine:
6. Kakav je lek metaboliĉki posle I faze?
- Hidrosolubilan
7. Kakav je lek farmakološki nakon II faze?
- Neaktivan
8. Koji enzimi uĉestvuju u oxidaciji?
- Mikrozomni enzimi uz prisustvo molekularnog kiseonika, citohroma P-450, citohrom P-450 reduktaze i
redukovanog NADPH
9. Faktori koji utiĉu na lek u usnoj duplji:
- Adsorptivnost
- Protok pljuvaĉke
- Protok gingivalne teĉnosti
10. U linearnom odnosu doze i efekta leka, jaĉina je?
- Koncentracija leka potrebna da izazove polovinu maximalnog efekta EC50) i odreĊena je afinitetom leka za
receptor.
11. Za razliku od punog agoniste, parcijalni agonista nikad nema?
- Maksimalni efekat, ĉak ni pri većim dozama
12. ko je agonist okupirao manji procenat raspoloţivih receptora to znaĉi ?
- Da je to puni agonist i da su ostali receptori „rezervni“ receptori
13. U prisustvu reverzibilnog antagoniste kriva se pomera?
- Paralelno udesno ka višim dozama sa oĉuvanim maksimalnim efektom

14. Receptori direktno vezani za jonske kanale su?
- Nikotinski receptori
- GABA receptori (?)
15. Transdukcioni mehanizam za M3 receptor?
- Aktivacija M3 receptora u endotelnim ćelijama stimuliše konverziju arginina i NO koji difunduje u gmć gde
stimuliše guanil ciklazu i stvaranje cikliĉnog guanozin monofosfata. M3 receptor pripada grupi stepenastih receptora
udruţenih sa G proteinom.
16. Transdukcioni mehanizam kod β receptora?
- ktivirani β receptor aktivira Gs protein koji podstiĉe aktivnost adenilatne ciklaze pri ĉemu dolazi do porasta
koncentracije cAMP
17. Fiziološki antagonizam?
- Javlja se kada 2 leka suprotnog dejstva deluju na isti fiziološki sistem adrenalin otklanja bronhokonstriktorni
efekat histamina u anafilaktiĉkom šoku)
18. Vrste antagonizma?
- Farmakološki kompetitivni, nekompetitivni)
- Fiziološki
- Hemijski
- Farmakokinetiĉki
19. Lekovi nakon biotransformacije mogu biti?
- Aktivni
- Neaktivni
- Manje toksiĉni
20. Prema transdukcionom signalu receptori se dele na?
- Transmembranske jonske kanale
- Transmembranske receptore udruţene sa G proteinom
- Katalitiĉke receptore
- Intraćelijske receptore
21. Terapijski indeks je?
- Mera relativne bezbendnosti leka. Laboratorijski se izraţava kao koliĉnik srednje letalne i srednje efikasne
doze leka LD50/ED50), a kliniĉki kao koliĉnik srednje toksiĉne i srednje efikasne doze TD50/ED50). Što je indeks
veći, opasnost je manja.
22. U linearnom odnosu doze i efekta, efikasnost je:
- Maksimalni efekat koji lek moţe da izazove
23. Kompetitivni reverzibilni antagonizam?
- ntagonist se slabim vezama vezuje za receptor i moţe biti istisnut povećanjem koncentracije agonista
24. Hemijske reakcije I faze metabolizma?
- Oksidacija
- Redukcija
- Hidroliza
25. U ţelucu su liposolubilne i nejonizovane?
- Slabe kiseline (acetil salicilna kiselina, barbiturati)
26. Koji lekovi od znaĉaja za stomatologiju se metabolišu hidrolizom?
- Prokain
- Lidokain
27. Tubulska reapsorpcija zavisi od:
- Fiziĉkohemijskih osobina leka i pH mokraće
28. Šta je preraspodela (redistribucija)?
- Prelazak leka sa mesta delovanja u dobro prokrvljenim organima u tkiva slabe prokrvljenosti (tiopenton – iz
moţdanog u masno tkivo)
29. Mesta intraoralne lokalne primene leka?
- Oralna sluznica
- Parodontalna tkiva
- Zubna tkiva
- Zubna alveola
- Dublja oralna tkiva
30. Bioiskoristljivost je?
- Farmakokinetiĉki parametar koji pokazuje stepen resorpcije leka u odnosu na iv primenu
31. Posle oralne primene hlorhexidin se vezuje za oralna tkiva?
- 30%
32. Poluvreme eliminacije je?
- Vreme za koje se poĉetna koncentracija leka u plazmi smanji za 50% nakon intravenske primene leka.
33. Intravenski se daju samo?
- Vodeni rastvori
34. Da li se klirens menja pri bolesti bubrega?
- Da
35. Resorpcija subkutane injekcije moţe se ubrzati?
- Dodatkom hijaluronidaze
36. Efekat agoniste prvenstveno zavisi od?
- Afiniteta leka za receptor
37. Antacidi – helati (tetraciklini) pripadaju kojoj vrsti antagonizma ?
- Farnakokinetiĉki antagonizam
38. Transdukcioni signal nikotinskih receptora?
- Transdukcioni jonski kanali – vezivanjem za receptore na jonskim kanalima, lek povećava propustljivost kanala
za odgovarajući jon. Kod nikotinskih receptora ch vezivanjem za iste dovodi do povećanja propustljivosti Na kanala
što dovodi do depolarizacije i aktivacije ćelije.
39. Osobine agonista?
- Afinitet
- Unutrašnja aktivnost delotvornost)
- Jaĉina?)
40. Hemijski antagonizam?
- Direktna hemijska reakcija izmeĊu 2 leka pri ĉemu nastaje neaktivno jedinjenje. Leĉenje trovanja dimerkaptol
vezuje jone teških metala)
41. Antagonisti su?
- Lekovi koji se vezuju za receptor (visok afinitet) ali nisu u stanju da ga aktiviraju (nemaju unutrašnju efikasnost)
i tako spreĉavaju pristup i vezivanje fizioloških agonista za receptor.
42. Šta utiĉe na glomerularnu filtraciju?
- Molekulska masa
- Slobona/vezana frakcija
43. Kompetitivni mehanizam moţe biti?
- Reverzibilni i ireverzibilni
44. Vrste enteralnog unošenja lekova?
- Oralno
- Sublingvalno
- Rektalno
45. U kojim tkivima se lek raspodeljuje?
- Prvo se raspodeljuje u dobro prokrvljena tkiva – mozak, srce, jetra, bubrezi, pluća
46. Adsorpcija je?
- Vezivanje leka za glukoproteine i mukopolisaharide oralne sluznice i dentalni plak.
47. Vrste parenteralne primene leka?
- Injekciona
- Inhalaciona
- Transdermalna
48. Plato je?
- Potrebna konstantna koncentracija leka u krvi, postiţe se posle 4. doze uspostavlja se ravnoteţa izmeĊu
resorpcije i eliminacije leka). Ubrzava se primenom udarne doze praćenom manjim dozama.
49. Faktori koji utiĉu na metabolizam lekova?
- Uticaj lekova na aktivnost mikrozomalnih enzima
- Uzrast
- Patološka stanja pothranjenost, oboljenja jetre, disfunkcija tireoidne ţlezde)
- Genska konstitucija
50. Barijere u organizmu?
- Placenta
- Hematoencefalna barijera
51. U konjugaciji lekovi se vezuju sa?
- Glukuronskom kiselinom
- Acetatima
- Sulfatima
- Glicinima
52. Kompetitivni ireverzibilni antagonizam?
- ntagonist jakim vezama vezan za receptor, pa agonist teško moţe da ga istisne. Dolazi do redukcije efekta i
kriva je pomerena udesno sa redukcijom efekta.
53. Propustljivost dentina povećava?
- Primena kiselina (EDTA)
54. Ako 2 leka imaju maksimalni efekat onda imaju?
- Istu efikasnost
55. Primer za katalitiĉki receptor?
- Vezivanje insulina aktivira tirozin kinazu i poslediĉnu fosforilaciju proteina
56. Lekovi koji se vezuju za α1 receptor stimulišu enzim?
- Fosfolipazu C, a sekundarni glasnici su IP3 i DAG
57. Kvantni odnos doze i efekta se odnosi na?
- Jedinku u populaciji Odnos izmeĊu doze leka i postotka bioloških jedinki u populaciji koje reaguju na lek)
58. Acetilacija je?
- Reakcija II faze konjugacije leka i predstavlja konjugovanje amino grupe supstrata sa acetil KoA
59. Volumen distribucije je?
- Zapremina telesne teĉnosti potrebna da rastvori ukupnu koliĉinu leka u koncentraciji jednakoj onoj u krvi nakon
iv injekcije. Moţe odgovarati zapremini plazme, tkivne teĉnosti ili ukupnom hidriĉnom prostoru. ko premašuje –
deponovanje, ako je izrazito mali – vezivanje za albumine.
60. Prolekovi su?
- Lekovi koji se u organizam unose u neaktivnom obliku a aktiviraju se nakon I faze metabolizma.
61. Kako se zaobilazi portna cirkulacija?
- Rektalnom primenom leka (injekcije, inhalacije, transdermalni flasteri – odgovor iz testa)
62. Kako se produţava vreme trajanja i.m. injekcije?
- PrevoĊenjem u teško rastvorljivi oblik i ubrizgavanjem u obliku suspenzije i dodavanjem vk
63. Koji lek pokazuje fenomen prepaspodele?
- Tiopenton (iz mozga u masno tkivo)
64. Klirens lekova iz gingivalnog sulkusa je veći od klirensa iz pljuvaĉke?
- Taĉno
65. Fluor se nagomilava u placenti?
- Taĉno
66. Što je anestetik rastvorljiviji u krvi to je sporije uvoĊenje u anesteziju?
- Taĉno
67. midi se metabolišu gde i kako?
- U jetri pod dejstvom amidaza
68. Kako se produţava vreme trajanja leka aplikovanog na oralnu sluzokoţu?
- Primenom orabaza
69. Oboljenje koje nastaje usled smanjenja broja nikotinskih receptora je?
- Myasthenia gravis
70. Povećanje koncentracije antagonista uslovljava?
- Povećanje broja i afiniteta receptora – ushodna regulacija


71. Inverzni agonisti su?
- Lekovi koji deluju kao invertori agonista i prouzrokuju efekte suprotne efektima agonista. Primer – karbolini
blokiraju efekte dijazepama
72. Koji recepor blokira vezivanje tRNK?
- Intraćelijski
73. Kako se ubrzava resorpcija iz potkoţnog tkiva?
- Dodatkom hijaluronidaze
74. Šta je klirens?
- Zapremina plazme iz koje se aktivnošću pojedinih organa odstrani lek u jedinici vremena (CLp = Vd x Kel)
75. Parcijalni agonist za razliku od punog:
- Nije u stanju da izazove maksimalni efekat
- U prisustvu punog agoniste se ponaša kao antagonist
76. Primer za intraćelijske receptore?
- Receptori za glikokortikoide i tireoidne hormone
77. Naĉini eliminacije leka preko bubrega?
- Glomerularna filtracija
- Tubularna sekrecija
- Tubularna reapsorpcija
78. Acetilacija je u kojoj fazi?
- II faza metabolizma lekova
79. Šta utiĉe na apsorpciju leka iz digestivnog trakta?
- Vreme zadrţavanja leka
- Brzina difuzije
- Liposolubilnost
- Stepen jonizovanosti
- pH sredine
- Prokrvljenost
80. Distribucija leka predstavlja?
- Transport leka putem krvi do tkiva u kojima deluje, deponuje se i metaboliše
81. Posle konjugacije lek je farmakološki?
- Neaktivan (sem morfina)
82. Posle I faze metabloizma lekovi su po fiziĉkim i hemijskim svojstvima?
- Hidrosolubilni
83. Odnos izmeĊu LD50 i ED50 je?
- Terapisjki indeks
84. Resorptivna mesta velike površine i dobre prokrvljenosti?
- Pluća, tanko crevo, potkoţno tkivo
85. Efikasnost leka aplikovanog u parodontalni dţep ometa?
- Protok gingivalne teĉnosti

86. Tubularna reapsorpcija zavisi od?
- Konstante disocijacije leka
- pH mokraće
87. CYT P – 450 uĉestvuje u kojoj reakciji?
- Oksidaciji
88. Transudkcioni signal α receptora?
- Stepenasti receptori udruţeni sa G proteinom.
89. Vrste sistemske primene leka?
- Enteralna (oralana, sublingvalna, rektalna)
- Parenteralna (injekciona, inhalaciona, transdermalna)
90. Naĉini lokalne primene lekova oralno?
- Mukozna
- Parodontalna
- Dentalna
- Intraalveolarna
- Submukozna
91. U odnosu na efikasnost agonisti mogu biti?
- Puni
- Parcijalni
- Inverzni
92. Parcijalni agonista?
- Lekovi koji imaju malu unutrašnju efikasnost i ne mogu da prouzrokuju maksimalni efekat iako zaposedaju sve
raspoloţive receptore. U prisustvu punog agoniste deluje kao antagonist.
93. Hemijske veze kojima se lekovi vezuju za receptor?
- Vodoniĉne
- Jonske (reverzibilne veze)
- Vandervalsove
- Kovalentne (ireverzibilne)
94. Sekundarni glasnici muskarinskih receptora su:
- IP3
- DAG
- cAMP
95. Kompetitivni reverzibilni antagonisti su:
- Ach i atropin
96. Terapijska širina leka je?
- Odnos izmeĊu srednje letalne i srednje efikasne doze leka
97. Primer terapijske primene adrenalina kao fiziološkog antagoniste?
- U anafilaktiĉkom šoku DR otklanja bronhokonstriktorni efekat histamina
98. Hemijski antagonisti su?
- Dimerkaptol i teški metali Pb, Hg, s)

99. Receptori vezani za G protein su?
- Muskarinski
- drenergiĉki α, β)
- Histaminski
100. Kada je volumen distribucije veliki onda je izluĉivanje leka?
- Produţeno usporeno)
101. ktivacija GB receptora praćena je aktivacijom?
- Cl- kanala
102. Adrenalin i histamin su kakvi antagonisti?
- Fiziološki
103. Receptori vezani za transkripciju DNK su?
- Steroidni i tireoidni
104. EC50 agoniste je?
- Koncentracija leka potrebna da izazove 50% maksimalnog efekta
105. LD50 je?
- Koncentracija leka koja dovodi do letalnog ishoda kod 50% lab. ţivotinja
106. Karbahol i atropin pokazuju kakav antagonizam?
- Kompetitivni reverzibilni antagonizam
107. NOR i fenoxibenzamin pokazuju kakav antagonizam?
- Kompetitivni ireverzibilni antagonizam
108. Tetraciklini i antacidi pokazuju kakav antagonizam?
- Farmakokinetiĉki antagonizam
109. Transdukcioni receptorski signal za muskarinske M3 receptore je?
- Povećanje IP3 i DG
110. ktivacija β adrenergiĉkih receptora je praćena kojim transdukcionim mehanizmom?
- Povećanjem cMP
111. Lekovi koji inhibišu enzimski sistem jetre?
- Eritromicin
- Metronidazol
- Cimetidin
- Itrakonazol
112. Lekovi koji stimulišu enzimski sistem jetre?
- Fenitoin
- Fenobarbiton
113. Ako je veliki volumen distribucije leka, tada je njegovo poluvreme eliminacije?
- Produţeno
114. Posle koje t ½ se uspostavlja stalna koncentracija leka u krvi?
- Posle IV doze
115. Intravenski se mogu primeniti kakvi rastvori?
- Pravi (vodeni) rastvori
116. Intramuskularno se mogu primeniti kakvi rastvori?
- Rastvori i suspenzije lekova u vodi i ulju
117. Posle oralne primene acetilsalicilna kiselina se se resorbuje?
- Iz ţeluca 90%
- Iz tankog creva 10%
118. Izluĉivanje penicilina blokira?
- Probenecid
119. Na nivou vezivanja lekova za albumine plazme moguće su neţeljene interakcije lekova?
- Taĉno
120. Navesti farmakokinetiĉke procese:
- Primena
- Resorpcija
- Distribucija
- Biotransformacija
- Eliminacija
121. Oralno se ne mogu aplikovati lekovi u sluĉaju?
- Da lek gubi aktivnost pod uticajem digestivnih enzima
- Da se lek ne resorbuje dobro sa sluznice tankog creva
- Da se lek inaktiviše pri prolasku kroz jetru
- Nesvesti pacijenta
- Povraćanja, dijareje, grĉa masetera
122. Agonisti su?
- Lekovi koji se vezuju za receptor i prouzrokuju farmakološki efekat
123. Afinitet je?
- Sposobnost leka da se veţe za receptor
124. Unutrašnja aktivnost agoniste je?
- Svojstvo leka da aktivira receptor i izazove farmakološki efekat
125. Jaĉina leka je?
- Koncentracija leka potrebna da prouzrokuje odreĊeni efekat. U linearnom odnosu doze i efekta podrazumeva
koncentraciju leka potrebnu da izazove polovinu maksimalnog efekta
126. Efikasnost leka je?
- Maksimalni efekat koji lek izaziva
127. Karakteristike sublingvalne primene leka?
- Brza resorpcija i delovanje
- Izbegava se inaktivacija u jetri
128. Preparati sa kontrolisanim oslobaĊanjem aktivnog sastojka omogućavaju?
- Dugo i kontinuirano oslobaĊanje iste koliĉine leka
129. Transdukcioni signal α1 adrenergiĉkih receptora je?
- Povećanje IP3 i DG
130. Transdukcioni signal β1 adrenergiĉkih receptora je?
- Povećanje cMP
131. Mehanizmi transporta lekova kroz ćelijske membrane?
- Prosta difuzija, olakšana difuzija, aktivni transport

132. Barijera za prolazak lekova iz krvi u tkivnu teĉnost je?
- Endotel kapilara
133. Farmakokinetiĉki parametri su?
- Bioiskoristljivost
- Poluvreme eliminacije
- Klirens
- Volumen distribucije
134. Kumulacija leka je?
- Postepeno povećavanje koncentracije leka u krvi prilikom ponovljene primene leka u intervalu kraćem od
vremena koje je potrebno da se lek eliminiše
135. Tahifilaksija je?
- Akutni oblik tolerancije tj. smanjene osetljivosti organizma prema dejstvu leka.
Primer – efedrin
136. Šta je ushodna regulacija?
- Produţeno prisustvo antagonista na nivou receptora, što dovodi do povećanja broja i afiniteta receptora
137. Šta je nishodna regulacija?
- Produţeno prisustvo agonista na nivou receptora što dovodi do smanjenja broja i afiniteta receptora.
138. Kvantni odnos doze i efekta?
- Izraţava odnos izmeĊu doze leka i postotka bioloških jedinki u populaciji koje reaguju na lek.
139. Barijere za difuziju lekova u dentinu?
- Sklerotiĉno izmenjeni tubuli kalcifikacija i opturacija kanalića usled starenja)
- Tercijarni dentin (reakcija pulpe na inflamatorni stimulans)
140. Acetilholinski muskarinski receptor:
- Vezan je za G protein
- Sekundarni glasnici su IP3, DAG, cAMP
141. Lokalne primene lekova su?
- Intraoralna (mukozna, porodontalna, dentalna, intraalveolarna, submukozna)
- Ekstraoralna na koţu lica, sluznicu nosa, konjuktivu)
142. Koji lekovi podleţu hidrolizi?
- Estri i amidi
143. Razlike u dejstvu halotana i azotnog oksidula:
- Halotan – dobar anestetik, loš analgetik
- Azotni oksidul – loš anestetik, dobar analgetik
144. Ĉinioci koji utiĉu na biotransformaciju lekova su:
- Uticaj lekova stimulacija ili inhibicija metaboliĉkih procesa/enzima)
- Uzrast
- Patološka stanja
- Genska konstitucija

SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA

1. 3 stepena blokade neurona kod lokalne anestezije?
- Gubitak osećaja za bol, dodir i toplotu
- Gubitak osećaja za pritisak i propriocepciju
- Gubitak tonusa mišića
2. Koncentracija inhalacionog anestetika u krvi zavisi od njegove?
- Rastvorljivosti
- Parcijalnog pritiska
3. U preanestetiĉkoj pripremi koriste se?
- Anksiolitici i hipnotici (midazolam)
- Opoidni analgetici (petidin)
- Antiholinergici (atropin, skopolamin)
4. Antihistaminici pored analgezijskog efekta imaju i?
- ntiemetiĉki efekat
5. Dejtsva aspirina su?
- Inhibicija ciklooksigenaze
- nalgetiĉko
- ntipiretiĉko
- Antiinflamatorno
- Inhibicija agregacije trombocita
6. spirin deluje tako što?
- Ireverzibilno, neselektivno inhibiše enzim cikooksigenazu
7. Intravenski anestetici su?
- Tiopenton
- Ketamin
- Midazolam
- Propofol
- Etomidat
8. Azotni oksidul je?
- Dobar analgetik
- Loš anestetik
9. Benzodijazepini stimulišu koje receptore?
- GABAA
10. Ketorolak je jaĉi od aspirina?
- Taĉno
11. Kortikosteroidi deluju?
- Antiinflamatorno
- Imunosupresivno
12. Gde se odvija metabolizam amidnih i estarskih anestetika?
- Amidni – jetra (N – dealkilacija)
- Estarski – plazma (pseudoholinesteraza)
13. Amidni lokalni anestetici su?
- Lidokain
- Bupivakain
- Kartikain
- Mepivakain
- Prilokain
14. Kod halotana je kontraindikovano korišćenje adrenalina?
- Taĉno zbog aritmija)
15. Koji lokalni anestetik izaziva alergiju?
- Artikain
- Benzokain
16. Dejstva benzodijazepina su?
- nksiolitiĉko,
- Hipnotiĉko
- Miorelaksantno
- Antikonvulzivno
17. Koji od benzodijazepina ima kratkotrajno dejstvo?
- Midazolam
- Alprazolam
- Temazepam
18. Koja so benzil penicilina ima duţe delovanje?
- Prokain – benzilpenicilin
- Benzatin – benzilpenicilin
19. Da li se fenoksimetilpenicilin primenjuje oralno?
- Jakako
20. Koji penicilini su otporni na penicilinazu?
- Oksacilini
- Dikloksacilin
21. Mehanizam dejstva metronidazola:
- Prodire u anaerobne mo gde se redukuje bakterijskom reduktazom i daje toksiĉne metabolite koji oštećuju
DNK mo. Efekat je selektivan – ćelije sisara ne poseduju pomenutu reduktazu.
22. Šta se koristi kod HSV1?
- Aciklovir
- Penciklovir
23. Protiv monilijaze se primenjuju:
- Nistatin
- Amfotericin B

24. Dejstva paracetamola:
- nalgetiĉko
- ntipiretiĉko
25. Lokalnim anesteticima je oslabljen efekt u zapaljenskom tkivu?
- Taĉno
26. ko je pacijent alergiĉan na penicilin, za dentogene infekcije se koristi?
- Klindamicin
27. Dopamin se vezuje za?
- D1 i β1 receptore
28. Pilokarpin se daje?
- U terapiji kserostomije i glaukoma
29. drenergiĉki agonisti?
- α1 agonist – fenilefrin
- α2 agonist – klonidin
- β1 agonist – dobutamin
- β2 agonist – terbutalin
30. Kompetitivni miorelaksantni lekovi su?
- D – tubokurarin
- Pankuronijum
- Vekuronijum
- Atrakurijum
31. Nepompetitivni miorelaksantni lek je?
- Suksametonijum
32. Neostigmin deluje tako što?
- Inhibirajući holinesterazu, povećava se koncentracija ch i verovatnoća interakcije izmeĊu molekula ch i
smanjenog broja nikotinskih receptora (myasthenia gravis)
33. Mehanizam delovanja penicilina?
- Vezuju se za protein vezujuće proteine, dolazi do blokade transpeptidaze, ćelijski zid slabi i dolazi do aktivacije
autolitiĉkih enzima koji razlaţu ćelijski zid i ubijaju ćeliju
34. Kinetiĉki parametri inhalacionih anestetika?
- Parcijalni pritisak u gasnoj smeši
- Rastvorljivost u krvi
35. Klindamicin lako prodire u kost?
- Taĉno
36. Šta se koristi za intravensku sedaciju u stomatologiji?
- Midazolam, diazepam
37. Mehanizam anksiolitiĉkog dejstva benzodijazepina?
- Pojaĉavaju dejstvo inhibitornog neurotransmitera GB na GB receptorima koji kontrolišu otvaranje Cl
kanala u membrani inhibitornih neurona i tako povećavaju propustljivost membrane za jone Cl. Dolazi do
hiperpolarizacije membrane i redukcije njene osteljivosti na ekscitatorne nadraţaje.

38. Inhalacioni anestetici?
- Halotan
- Sevofluran
- Azotni oxidul
39. Antibiotici koji remete sintezu proteina?
- Tetraciklini (30s)
- Aminoglikozidi (30s)
- Makrolidi (50s)
- Piranozidi (50s)
- Hloramfenikol (50s)
40. Morfin ispoljava dejstvo devujući se za?
- Mi i kapa opoidne receptore
41. Bakterije stiĉu otpornost na antibiotike produkcijom enzima?
- Beta – laktamaza (penicilinaza, cefalosporinaza)
42. Lokalni anestetici se vezuju za?
- Proteine plazme
- Receptore u Na kanalima membrane
43. Antibiotici koji deluju na DNK?
- Metronidazol
- Ciprofloksacin
- Kotrimoksazol
- Sulfametoksazol
- Trimetoprim
44. Da li se prokain – benzilpenicilin daje intravenski?
- Ne, daje se intramuskularno
45. Šta se daje kod trizmusa masetera?
- Diazepam
46. Fenoksimetil penicilin deluje na?
- G+ bakterije
- G- koke i spirohete,
- Anaerobne bakterije
47. Selektivni β1 agonist i dejstvo na srce?
- Dobutamin
- Deluje pozitivno: hronotropno, inotropno, dromotropno
48. β1 blokatori se koriste kod?
- Angine pektoris
- Hipertenzije
- Aritmije srca
- Postinfarktnih stanja
- Glaukoma
49. Neuroleptici se koriste u terapiji?
- Šizofrenije
50. Mehanizam dejstva neuroleptika?
- Blokada dopaminskih i D2 receptora u mezokortikalnom i mezolimbiĉkom regionu mozga
51. Nitroglicerin se koristi?
- Sublingvalno za prekidanje napada angine pektoris
52. Lekovi koji blokiraju Na kanale i daju se kod epilepsije?
- Karbamazepin, fenitoin
53. Šta se daje kako bi se produţio efekat a usporila resorpcija intramuskularno?
- Suspenzije
54. Fenitoin deluje tako što?
- Blokira Na kanale
55. Verapamil blokira?
- Ca2+ kanale (na srcu)
56. Lokani anestetici produţavaju?
- Inaktivaciono stanje Na – kanala
57. Vazokonstriktori koji se dodaju lokalnim anesteticima su?
- Adrenalin
- Felipresin
58. Dejstvo lokalnog anestetika na nerv zavisi od? (stepen blokade neurona zavisi od)
- Dijametra aksona
- Postojanja mijelinskog omotaĉa
- Brzine praţnjenja nerva
59. Da li 3% mepivakain daje dobru intraoralnu anesteziju?
- Da
60. Opšti anestetici kao što su barbiturati i propofol deluju tako što?
- Povećavaju afinitet GB receptora prema GABA
61. Predoziranje halotanom ima efekte? neţeljeni efekti halotana)
- Depresija disanja
- Usporen rad srca
- Pad krvnog pritiska
62. Za neuroleptiĉku anesteziju koriste se?
- Neuroleptik – droperidol
- Analgetik – fentanil
- Azotni oksidul
63. Primena?
- Fenoksimetil penicilin – oralno
- Amoksicilin – oralno
- Prokain-benzilpenicilin – intramuskularno
64. Makrolidi su?
- Eritromicin
- Azitromicin
- Klaritromicin

65. Spektar delovanja?
- Klindamicin – G+ bakterije, G- koke, spirohete, anaerobne bakterije
- Metronidazol – anaerobne bakterije i protozoe
- Benzilpenicilin - G+ bakterije, G- koke, spirohete, anaerobne bakterije
- Fenoksimetilpenicilin - G+ bakterije, G- koke, spirohete, anaerobne bakterije
66. Fenomen redistribucije pokazuje?
- Tiopenton
67. Blokada COX aspirinom je?
- Neselektivna
- Ireverzibilna
68. MAC je?
- Minimalna alveolarna koncentracija – mera jaĉine inhalacionog anestetika. Predstavlja odnos izmeĊu koliĉine
udahnutog anestetika i postignutog anestetiĉkog efekta, odnosno koncentraciju gasa u udisajnoj smeši koja je
potrebna da spreĉi bolne reakcije kod 50% bolesnika/pacijenata izloţenih bolnim nadraţajima.
69. ciklovir se koristi za leĉenje?
- Herpes simplex 1 (HSV1)
- Herpes simplex 2 (HSV2)
- Herpes zoster (HZV)
70. Mehanizam dejstva paracetamola?
- Inhibitor COX-3
71. Tetrakain se koristi za površinsku anesteziju?
- Taĉno
72. Estarski lokalni anestetici su?
- Prokain
- Tetrakain
- Benzokain
73. Vazokonstriktori se koriste sa lokalnim anesteticima da bi se?
- Produţilo anestetiĉko delovanje
- Smanjila toksiĉnost anestetika
74. Lokalni anestetik sa dejstvom od 6h?
- Bupivakain
75. Opšti intravenski anestetici su?
- Tiopenton
- Ketamin
- Midazolam
- Propofol
- Etomidat
76. Opšti anestetici sa stabilnim kvs parametrima?
- Etomidat
- Ketamin

77. Balansirana anestezija se postiţe primenom?
- Intravenskih anestetika za uvoĊenje u anesteziju
- Inhalacionih anestetika za odrţavanje anestezije
- Lekova za preanestetsku pripremu
- Miorelaksanasa
78. Antagonist morfina je?
- Nalokson
79. Imunosupresivni lekovi su?
- Glikokortikoidi
- Citostatici
- Inhibitori kacineurina
- Monoklonalna antitela
80. Lidokain je efikasan za?
- Komorske aritmije
81. Mehanizam dejstva halotana?
- Prouzrokuju hiperpolarizaciju ćelijske membrane tako što povećavaju afinitet GB receptora za GB
82. Heparin produţava vreme koagulacije?
- Taĉno
83. Dejstvo ACE inhibitora?
- Oni prouzrokuju vensku i arterijsku vazodilataciju i smanjuju nivo aldosterona i tako smanjuju zapreminu
plazme, venski pritisak, stvaranje edema i povećavaju minutni volumen srca. Suzbijaju neţeljene efekte angiotenzina
tako što ga inhibišu i spreĉavaju pretvaranje angiotenzina I u angiotenzin II
84. Mehanizam dejstva narkoanalgetika?
- Opoidni analgetici reaguju sa opoidnim receptorima, koji su vezani za G protein i njihova aktivacija prouzrokuje
inhibiciju adenilatne ciklaze i smanjenje koncentracije cMP, a pored toga uĉestvuju i u otvaranju kalijumskih kanala i
tako prouzrokuju hiperpolarizaciju neurona, a oteţavanjem otvaranja Ca kanala spreĉavaju oslobaĊanje supstance P i
glutamata – medijatora bolnih impulsa.
85. Dejstvo antidepresivnih lekova se zasniva na?
- Normalizaciji neurotransmisije u CNS-u koja je pod kontrolom serotonina, noradrenalina i dopamina
86. Farmakološki efekti glukokortikosteroida?
- Antiinflamatorni
- Imunosupresivni
87. Za koju vrstu angine se koriste β1 agonisti?
- Stabilnu anginu pektoris
88. Mehanizam dejstva nitroglicerina?
- Deluje tako što oslobaĊa azotni oksid u endotelnim ćelijama krvnih sudova koji aktivira gvanilatnu ciklazu i
povećava cGMP koji relaksira glatke mišiće krvnih sudova

89. U terapiji srĉane insuficijencije koriste se?
- Kardiotoniĉni glikozidi
- Lekovi koji povećavaju cMP
- Vazodilatatori (ACE inhibitori i ostali)
- Diuretici
- Blokatori beta adrenoceptora
90. U terapiji astme se koriste?
- Selektivni β2 agonisti
- Metilksantini
- Antimuskarinici
- Glikokortikoidi
- Kromolini
- Antagonisti leukotrijena
- Antitelo protiv IgE
91. Antagonisti (blokatori) Ca2+ kanala su?
- Nifedipin
- Diltiazem
- Verapamil
92. Koji lek se koristi za manijakalno depresivne bolesti?
- Litijum
93. Koji su efekti inhibitora angiotenzin – konvertaze?
- Nema stvaranja angiotenzina II – smanjuje se resorpcija NaCl i H2O
- Sniţava seT – nema vazokonstrikcije, smanjuje se periferni otpor
94. Podela antiaritmijskih lekova?
- Blokatori Na+ kanala
- β blokatori
- Blokatori K+ kanala
- Blokatori Ca2+ kanala
95. Neţeljeno dejstvo fenitoina je?
- Erythema multiforme
- Lupus erythematosus
- Hipertrofija gingive
96. Kako β blokatori izazivaju pad arterijskog pritiska?
- Blokadom β adrenoceptora u srcu smanjuju minutni vilumen redukovanjem snage i uĉestalosti srĉanih
kontrakcija
- Inhibišu sekreciju renina u bubrezima i smanjuju stvaranje vazokonstrktornog angiotenzina II
- Redukuju simpatiĉke impulse iz CNS-a
97. Da li ketamin izaziva hipertenziju?
- Da


98. Lekovi u terapiji parkinsonizma:
- Levodopa
- Selegilin
- Bromkriptin
- Pergolid
- Benztropin
- Triheksifenidil
99. Da li se Ca2+ antagonisti koriste u terapiji aritmije?
- Da
100. Lokalni anestetici u terapiji aritmija:
- Lidokain (hinidin, flekainid)
101. Kod predoziranja heparinom daje se:
- Protamin sulfat
102. Antihipersenzitivi su:
- Inotropni lekovi
- Vazodilatatori
- Blokatori β adrenoceptora
- Diuretici
103. Oralni antikoagulantni lekovi deluju tako što:
- Spreĉavaju regeneraciju vitamina K, i time onemogućuju nastanak aktivnih molekula protrombina i drugih
faktora koagulacije (VII, IX, X, XIII)
104. Mehanizam dejstva lokalnih anestetika?
- L inhibišu sprovoĊenje nervnog impulsa duţ nerva, a blokada je posledica smanjene propustljivosti ćelijske
membrane za Na+ jone, usled ĉega izostaje nastanak P. Ove promene su rezultat vezivanja molekula L za
specifiĉne receptore u Na kanalima membrane, koje tako odrţavaju u inaktivacionom stanju.
105. Šta utiĉe na brzinu delovanja inhalacionih anestetika?
- Parcijalni pritisak anestetiĉkog sredstva u mozgu, i koncentracija anestetika u udahnutom vazduhu
106. Bronhodilataciju izazivaju:
- Selektivni β2 agonisti salbutamol, terbutalin)
- Metilksantini (teofilin)
- Antimuskarinici (ipratropijum)
107. Insulini sa produţenim dejstvom su?
- Suspenzije cink – insulina
- Suspenzije protamin – insulina
108. Insulinski receptor je:
- Katalitiĉki tirozin – kinaza receptor (RTK klasa II)
109. ntiepileptiĉki lekovi su:
- Fenitoin, fenobarbiton (velika epilepsija)
- Etosuksimid, valproat (mala epilepsija)
- Karbamazepin (velika epilepsija, psihomotorna epilepsija)
- Dijazepam (status epilepticus – i.v.)
110. Lekovi kod male epilepsije:
- Etosuksimid
- Valproat
111. Mehanizam dejstva heparina:
- Vezuje se za antitrombin III u plazmi i ubrzava njegov antikoagulatni efekat, usled ĉega dolazi do inaktivacije
trombina i drugih faktora koagulacije
112. Halotan u kombinaciji sa azotnim oksidulom daje dobru miorelaksaciju?
- Netaĉno
113. Lokalni anestetik se za kanal vezuje u kakvom obliku?
- Nejonizovanom
114. Lidokain u kombinaciji sa adrenalinom anestezira pulpu u trajanju od:
- 60 minuta
115. Prilokain se kombinuje sa kojim vazokonstriktorima?
- Felipresinom
- Adrenalinom
116. Bupivakain se od ostalih anestetika razlikuje po?
- Dugotrajnom dejstvu (pulpa 1-2h, meko tkivo 4-9h)
117. Spinalnu analgeziju morfin ostvaruje vezujući se za:
- Opidne kapa receptore
118. Centralni efekti morfina:
- Analgezija
- Depresija disanja
- Supresija kašlja
- Muka i povraćanje
- Mioza zenica
119. Periferni efekti morfina su:
- Opstipacija
- Ţuĉne i urinarne kolike
120. Transdukcioni signali za opoidne receptore su:
- smanjenje koncentracije cAMP
- otvaranje otvaranja K+ kanala (hiperpolarizacija neurona)
- oteţano otvaranje Ca2+ kanala
121. nalgetiĉki efekat aspirin prouzrokuje tako što smanjuje sintezu:
- PGE2
- PGF2α

122. Široki spektar delovanja imaju:
- Tetraciklini
- Polusintetski penicilini
123. Bakteriostatsko dejstvo imaju:
- Tetraciklini
- Makrolidi
- Hloramfenikol
- Sulfonamidi
124. Benzilpenicilin sa prokainom (prokain – benzilpenicilin) se primenjuje na koji naĉin:
- Intramuskularno
125. Amoksicilin je otporan na penicilinaze?
- Netaĉno
126. Nabroj antibiotike koji deluju na oralne anaerobe:
- Fenoksimetil penicilin
- Amoksicilin
- Klindamicin
- Metronidazol
127. Lekovi u terapiji HIV-a:
- Zidovudin
- Nevirapin
- Sakvinavir
- Zalcitabin
128. Atropin na oku izaziva:
- Midrijazu
- Cikloplegiju
129. Prazosin izaziva:
- Vazodilataciju (hipotenziju)
130. Propanolol je po mehanizmu delovanja:
- Neselektivni β blokator antagonist)
131. Nabroj selektivne adrenergiĉke agoniste:
- α1 – Fenilefrin
- β1 – Dobutamin
- α2 – Klonidin
- β2 – Terbutalin
132. Dopamin se koristi u terapiji:
- Kardiogenog šoka
- Septiĉkog šoka
133. Miorelaksantno dejstvo d-tubokurarina se antagonizuje davanjem:
- Neostigmina
134. ntiinflamatorno dejstvo se postiţe inhibicijom kog enzima?
- Cikloksigenaza (COX)
- Fosfolipaze C
135. Lidokain se zbog frekventno zavsnog bloka koristi u terapiji:
- Aritmija
136. Ca2+ blokatori koji deluju na krvne sudove srca su:
- Diltiazem
- Verapamil
137. ACE inhibitor je:
- Enalapril
138. Efekat varfarina:
- Spreĉava regeneraciju vitamina K i time onemogućava nastajanje aktivnih molekula protrombina i drugh
faktora koagulacije
139. Insulin sa dugim dejstvom (20-36h)
- Suspenzije cink nsulina produţenog dejstva – ultralenete
140. Nabroj 3 leka razliĉitih grupa koji kontrolišu oslobaĊanje HCl-a:
- Ranitidin (H2 antagonist)
- Omeprazol (inhibitor protonske pumpe)
- Pirenzepin (selektivni M1 antagonist)
141. U koju grupu lekova spada metotreksat?
- Citostatike specifiĉne za ćelijski ciklus – inhibitor sinteze DNK
142. 3 mehanizma na koji L spreĉavaju aritmiju:
- Produţavaju depolarizaciju
- Povećavaju prag P
- Pretvaraju jednosmeran blok u dvosmeran
143. nestezija sa halotanom nastaje brţe od one sa azotnim oksidulom?
- Ne
144. Azotni oksidul je bolji anestetik od halotana?
- Ne
145. Lokalni amidni anestetici:
- Lidokain
- Bupivakain
- Kartikain
- Mepivakain
- Prilokain
146. Lidokain je toksiĉniji od prilokaina?
- Taĉno
147. Koji je lokalni anestetik najslabiji vazodilatator?
- Mepivakain
148. Za i.v. sedaciju se koriste:
- Diazepam
- Midazolam
149. Opšti anestetik koji moţe da se primeni i i.m. je:
- Ketamin

150. Benzodijazepini sa dugim dejstvom:
- Diazepam
- Nitrazepam
151. Zašto se atropin koristi u preanestetiĉkoj medikaciji?
- Da bi se smanjila razdraţljivost n.vagusa i spreĉili vagusni refleksi bronhospazam, bradikardija, hipotenzija,
kašalj...), i da bi se spreĉila hipersekrecija pljuvaĉke i bronhijalne sluzi usled intubacije
152. Neselektivni, reverziblini inhibitor COX-a je:
- Ibuprofen
- Diklofenak
- Indometacin
153. Nistatin se primenjuje:
- Lokalno
154. Amfotericin B se primenjuje:
- Sistemski
155. Ganciklovir deluje na:
- Citomegalo virus (CMV)
156. β2 agonist je:
- terbutalin
157. Fiziostigmin:
- Reverzibilno inhibiše holinesterazu
- Prouzrokuje suţenje zenica
- Smanjuje intraokularni pritisak
158. Pirenzepin je:
- Selektivni antagonist M1 receptora
159. Suksametonijum depolariše neuromišićnu ploĉu?
- Taĉno
160. Kompetitivni miorelaksansi su:
- D-tubokurarin
- Pankuronijum
- Vekuronijum
- Atrakurijum
161. Mehanizam dejstva tetraciklina:
- Vezuju se za 30S podjedinicu bakterijskog ribozoma i onemogućavaju vezivanje tRNK za njeno akceptorsko
mesto na ribozomu usled ĉega nastaje ireverzibilna i letalna inhibicija sinteze proteina
162. Baktericidni antibiotici razliĉitih grupa:
- Inhibitori sinteze ćel. zida: penicilin, vankomicin, bacitracin
- Inhibitori sinteze DNK: metronidazol, fluorohinoloni163. ntibiotici uskog spektra delovanja razliĉitih grupa:
- Prirodni penicilini: benzil penicilin, fenoksimetil penicilin
- Aminoglikozidi: streptomicin, gentamicin
- Izonijazid
164. Fenitoin jelek za:
- Veliku epilepsiju
165. M2 antagonisti se koriste u leĉenju:
- Ulkusne bolesti
166. Orlani nitrat u terapiji angine pektoris:
- Nitroglicerol (0.5mg)
- Izosorbid dinitrat
167. Furosemid je:
- Diuretik
168. Lidokain se sistemski daje u terapiji aritmija?
- Taĉno
169. Antagonist heparina je:
- Protamin sulfat
170. Trombolitiĉki lekovi su:
- Streptokinaza
- Urokinaza
- Tkivni aktivator plazminogena
171. Efekti diltiazema:
- Blokira Ca2+ kanale u glatkim mišićima krvnih sudova i srĉanom mišiću
172. Efekti dogoksina:
- Pojaĉava kontraktilnu snagu hipodinamiĉnog miokarda pozitivno inotropno dejstvo)
- Usporava rad srca (negativno hronotropno dejstvo)
- Smanjuje brzinu sprovoĊenja srĉanih impulsa negativno hronotropno dejstvo)
173. Triheksifenidin leĉi:
- Parkinsonizam
174. Leĉenje oralne kandidijaze:
- Nistatin
- Flukonazol
- Mikonazol
175. Bronhodilatatori:
- Terbutalin
- Salbutamol selektivni β2 agonisti
- Salmeterol
- Teofilin – metilksantin
- Ipratropium – antimuskarinik
176. Tricikliĉni antidepresivi – mehanizam dejstva:
- Neselektivno blokiraju proces preuzimanja monoamina u nervnim završecima, a time se povećava sadrţaj
noradrenalina i serotonina u sinaptiĉkoj pukotini
177. Glikozidi – mehanizam dejstva:
- Blokiraju Na, K – ATPazu. Koncentracija intraćelijskog Na+ raste, što podstiĉe razmenu Na+ i Ca2+, pa više
Ca2+ ulazi u srĉane ćelije. Pozitivno inotropno dejstvo.

178. Antihistaminici su:
- Prometazin prva generacija (prouzrokuju sedaciju)
- Difenhidramin
- Loratadin druga generacija (ne prouzrokuju sedaciju)
- Feksofenadin
179. Neţeljena dejstva morfina:
- Depresija disanja
- Opstipacija
- Nauzea
- Disforija
- Tolerancija
- Zavisnost
180. Neţeljena dejstva fenitoina u ustima:
- Hipertrofija gingive
- Rascep usana
- Rascep nepca
181. Da li tercijarni dentin predstavlja blokadu za lekove?
- Da
182. Da li metronidazol ima baktericidno dejstvo?
- Da
183. Podela antibiotika po mehanizmu delovanja:
- Inhibitori sinteze ćelijskog zida
- Inhibitori sinteze proteina
- Inhibitori funkcije DNK
- Inhibitori sinteze folne kiseline
184. Antibiotici kod dentogenih infekcija:
- Fenoksimetil penicilin
- Amoksicilin
- Klindamicin
- Metronidazol
185. Amoksicilinu se dodaje koja kiselina?
- Klavulonska kiselina
186. Antikoagulansi su:
- Varfarin
- Heparin
187. Šta se daje kada ne moţe da se sa vazokonstriktor sa L?
- Mepivakain

188. Neselektivni irevezibilni inhibitor COX-a?
- Aspirin
189. Selektivni inhibitori COX-a?
- Celekoxibi
- Nimulid
190. Antagonist benzodijazepina:
- Flumazenil
191. Mepivakain se daje u sluĉajevima kada:
- Je nemoguće dati lidokain i adrenalin
192. Opšti anestetici kao što su barbiturati i propofol izazivaju _____ , a ketamin izaziva ______ KVS)
- Barbiturati i propofol izazivaju hipotenziju
- Ketamin izaziva hipertenziju
193. Inhibitori sinteze DNK i ćelijskog zida imaju ____ efekat, a inhibitori sinteze proteina i folne kiseline imaju
____ efekat
- DNK, ĆZ – bakteriocidni efekat
- PROT, FK – bakteriostatiĉki efekat
194. Kako se daju razliĉiti penicilini?
- Benzilpenicilin – parenteralno
- Fenoksimetilpenicilin – oralno
- Prokain-bezilpenicilin – im
- Benzatin-benzilpenicilin – im
- Amoksicilin – oralno
- Ampicilin – iv
195. Inhibitori sinteze ćelijskog zida:
- Penicilini
- Cefalosporini
- Monobaktami
- Karbapenemi
- Vankomicin
- Bacitracin
196. U terapiji parodontopatije se koristi:
- Tetraciklini
- Metronidazol
- Amoksicilin
197. Cefalosporini III generacije prolaze hematoencefalnu barijeru?
- Taĉno, jedini prodiru u CNS
198. Neuroleptici:
- Tipiĉni: hlorpromazin, haloperidol
- tipiĉni: klozapin, risperidon
199. U terapiji kserostomije koristi se:
- Pilokarpin

200. Lekovi koji prouzrokuju kserostomiju:
- Antimuskarinici
- Antihistaminici
- Neuroleptici
201. Antiemetici:
- H1 antihistaminici – ciklizin, difenhidramin, prometazin
- Muskarinski antagonisti – skopolamin, hioscin
- Dopaminski antagonisti – fenotiazin, butirofenon, metoklopramid
- Selektivni 5-HT3 antagonisti – ondansteron
202. Za postizanje suvog radnog polja koristi se:
- Atropin
203. Terapija ulkusa:
- Inhibitori gastriĉke sekrecije redukcija sekrecije ţeludaĉne kiseline)
- Antibiotici (eradikcija h. pylori)
- Mukoprotektivi povećanje protektivne barijere sluznice)
204. Mehanizam dejstva antihipertenzivnih lekova:
- Redukuju MVS, periferni vaskularni otpor ili oba parametra u isto vreme
205. Selektivni β blokatori:
- Atenolol
- Metoprolol
206. Efekti β agonista na srce:
- Pozitivno hronotropno
- Pozitivno inotrpono
- Pozitivno dromotropno
207. Kardioselektivni β blokatori selektivni β antagonisti) su:
- Propanolol
- Metoprolol
208. Antagonist H2 receptora je:
- Ranitidin
209. Glavna indikacija za primenu H2 antagonista je:
- Ulkusna bolest
210. Indikacije za primenu ACE inhibitora:
- Hipertenzija
- Hroniĉna srĉana insuficijencija
211. Preparat insulina sa brzim dejstvom:
- Rastvor kristalnog cink insulina
212. Zbog antiagregacionog efekta aspirin je indikovan u sluĉaju:
- Profilakse - spreĉavanja arterijskih tromboza nestabilna angina pektoris, infarkt mozga i miokarda)
213. U terapiji postinfarktnih aritmija primenjuju se:
- β blokatori
- Lidokain
214. Mehanizmi delovanja fluora:
- Jonska razmena
- Remineralizacija
- Inhibicija razvoja i metabolizma bakterija u dentalnom plaku
215. Indikacije za primenu Ca(OH)2 :
- Zatvaranje radikularne pulpe
- Indirektno prekrivanje pulpe
- Direktno prekrivanje pulpe
- Fraktura kanala korena zuba
216. Najznaĉajnije svojstvo Na-hipohlorita kao intrakanalnog medikamenta je:
- Iridigacija kanala korena zuba – razlaţe organski debris
217. Profilaktiĉke doze fluora su:
- 0.25 mg
- 0.5 mg
- 1.0 mg
218. Izbor profilaktiĉke paste fluora zavisi od:
- Uzrasta
- Sadrţaja F u vodi za piće
219. Indikacije za kratkotrajnu primenu hlorheksidina kao antiplak sredstva:
- Posle parodontalnih hirurških intervencija
- Posle oralnih hirurških intervencija
- Privremene proteze
- Ulcero-nekrozni gingivitis
220. Antiseptici za iridigaciju (ispiranje) korenskog kanala su:
- Hlorhexidin
- Hloramin
- H2O2
- EDTA
- Na-hipohlorit
221. U terapiji parodontopatije tetraciklini se primenjuju:
- Lokalno u obliku preparata sa kontrolisanim oslobaĊanjem
- Sistemski u obliku kapsula
222. Lekovi iz razliĉitih grupa koji prouzrokuju kserostomiju:
- Antimuskarinici
- Antihipertenzivi
- Antiaritmici
- Neuroleptici
- Antihistaminici
- Citostatici
- Benzodijazepini

223. Lekovi koji prouzrokuju hiperplaziju gingive:
- Fenitoin
- Oralni kontraceptivi
- Ciklosporini
- Nifedipin
224. U obliku preparata sa kontrolisanim oslobaĊanjem u leĉenju parodontopatija primenjuju se koji lekovi?
- Tetraciklini (10 dana – 6 meseci)
- Metronidazol (7 dana – 18 meseci)
225. Indikacije za koronarnu primenu lekova:
- Profilaksa karijesa
- Uklanjanje plaka
- Odrţavanje higijene
226. Indikacije za primenu adrenalina u stomatologiji:
- Kombinacija sa LA
- Hemostaza
- Retrakcija gingive
- nafilaktiĉki šok
227. Nazalni dekongestiv je:
- Efedrin
- Fenilefrin
228. Koncentracije adrenalina koje se koriste u intraoralnoj anesteziji:
- 1 : 200.000
- 1 : 100.000
- 1 : 80.000
229. Na-bisulfid se dodaje rastvorima LA zbog:
- Sreĉavanja oksidacije
230. Prilikom ubrizgavanja LA u zapaljensko tkivo koji procenat molekula je jonizovan?
- > 50%
231. Muskarinski receptor odgovoran za salivaciju u pljuvaĉnim ţlezdama:
- M3
232. Kontraindikovana je istovremena primena kog anestetika sa adrenalinom?
- Halotana (dolazi do aritmije)
233. Rezultat hidrolize estarskih anestetika je stvaranje:
- PABA i aminoetanola
234. Za spreĉavanje konvulzija kod trovanja L koristi se:
- Dijazepam
235. Doza prilokaina u terapiji kserostomije:
- 0.3mg
236. Doza atropina za postizanje suvog radnog polja:
- 0.5mg

237. Da li se H2O2 koristi za leĉenje kanala korena zuba?
- Ne (koristi se za ispiranje kkz)
238. Da li se CaOH)2 koristi za leĉenje kanala korena zuba?
- Da
239. Da li 2% lidokain prouzrokuje dobru anesteziju pulpe?
- Ne
240. Neadrenergiĉki VK koji se dodaje L je:
- Felipresin
- Fenilefrin
241. Profilaktiĉke doze fluora su:
- Do 3 godine – 0.25mg
- 3 do 6 godina – 0.5mg
- 6 do 16 godina – 1mg
242. Da li se parahlorfenol primenjuje za ispiranje kanala korena?
- Ne koristi se za leĉenje inficiranog dentina)
243. Mehanizam antihipertenzivnog delovanja tiazidnih diuretika:
- Smanjuju zapreminu plazme blokadom Na/K kotransportnog sistema u membrani distalnih tubula
244. Diuretik sa jakim dejstvom:
- Furosemid
245. Dejstvo kumarinskih antikoagulantnih lekova antagonizuje:
- Vitamin K
246. Prometazin blokira:
- H1 receptore
- α adrenergiĉke receptore
- Muskarinske receptore
247. Digoksin je:
- Kardiotoniĉni glikozid inotropni lek u terapiji srĉane insuficijencije)
248. U terapiji status epilepticus koristi se:
- Diazepam (5mg IV)
249. Tricikliĉni antidepresivi:
- Amitriptilin
- Nortriptilin
250. Litijum se koristi u terapiji:
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


TEST IZ FARME -jun 2011.

1.Vrste receptora prema tansdukcionom signalu receptori direktno vezani za jonske kanale,receptori koji preko g
proteina ostvaruju efekat,transmembranski receptori,intraćelijski receptori
2.Unutrasnja aktivnost agoniste je (efikasnost) sposobnost agoniste da vezan za receptor aktivira taj receptor i
dovede do farmakološkog efekta
3.Podela agonista puni,parcijalni,inverzni
4.Graficki prikaz 2 agonista koja imaju istu efikasnost a razlicitu jacinu
5.Terapijski index je odnos izmedju srednje letalne i srednje efikasne doze leka LD50/ED50) ili izmeĊu srednje
toksiĉne i srednje efikasne doze leka TD50/ED50).
6.Poluvreme eliminacije je vreme za koje se koncentracija leka u krvi smanji za jednu polovinu poĉetne
koncentracije,tj za 50%
7.Podela antibiotika prema mehanizmu delovanja inhibitori sinteze ćelijskog zida,inhibitori sinteze proteina,inhibitori
sinteze folne kiseline,inhibitori sinteze DNK (baktericidni i bakteriostatski)
8.4 antibiotika koji su baktericidi penicilini,vankomicin,bacitracin,metronidazol
9.Efekti benzodijazepina anksiolitiĉki,sedativni,hipnotiĉki,miorelaksantni,antikonvulzivni
10.Efekti paracetamola analgetiĉko i antipiretiĉko
11.Efekti aspirina analgetiĉki,antiinflamatorni,,antipiretiĉki,antikoagulacioni
12.Centralni efekti morfina analgezija,euforija,depresija disanja,depresija kašlja,muka i povraćanje,mioza
13.Morfin deluje na supraspinalnom nivou preko kojih receptora µ (mi) receptora
14.Navedi selektivni beta 1 antagonist: atenolol i metoprolol
15.Najvisa doza adrenalina koja se koristi u stomatologiji
16.Navesti doze i na koliko sati se piju : aspirin,klindamicin,amoxicilin - za dentogene infekcije
17.Lekovi koji izazivaju hiperplaziju gingive fenitoin,etotoin,metoin
16.navedi tri leka sa kojima interaguje ASA i efekte te interakcije
17.Za sta se koriste beta agonisti
18. LA deluju tako sto se sa unutrasnje strane vezu za Na kanale (T/NT ) T
19.Mehanizam delovanja glikozidnih kardiotonika
20.Mehanizam delovanja fiziostigmina deluje kao inhibitor Ach-esteraze indirektno preko nakupljenog Ach
21.Navedi primer nekompetitivnog miorelaksantnog leka suksametionijum
22.Pilokarpin se korsti za terapiju kserostomije i terapiju glaukoma
23.Hlorhexidin se koristi u kojim konc.kao voda za isp.usta i kao gel
24.Artikain se metabolise gde u krvi i jetri
25.Koji anestetici sluze za uvodjenje u anesteziju
26.Koji anestetik ima stabilne KVS parametre
27.Koji se lekovi koriste u preanestetickoj medikaciji narkoanalgetici,anksiolitici,hipnotici,atropin,miorekasansi
28.tetraciklini se koriste za lecenje U MEDICINI:za leĉenje tifusa,leptospiroza i lajmske bolesti,za infekcije
mikoplazmama,hlamidijama i borelijama.U SOMATOLOGIJI: juvenilne parodontopatije,sinuzitis dentalnog porekla...
29.Lek koji selektivno inhibise COX2 aspirin
30.Intraoralna primena lekova na oralnu sluznicu,parodontalna tkiva,zubna tkiva,intraalveolarno,endodontski,u dublja
oralna tkiva
31.Faktori koji uticu na intraoralnu lokalnu primenu adsorptivnost,protok pljuvaĉke,protok gingivalne teĉnosti
32.Felipresin se vezuje za koje receptore
33.Nacini izlucivanja lekova preko bubrega glomerularna filtracija,tubularna sekrecija,tubularna reapsorpcija
34.Navedi primer za fizioloski antagonizam antagonisti deluju na razliĉite receptore u istom organu izazivajući
suprotne efekte. PRIMER: anafilaktiĉki šok. Histamin se vezuje za h1 receptore na bronhijama i izaziva
bronhokonstrikciju i za h1 receptore na kr. sudovima izazivajući vazodilataciju. Njegov antagonist adrenalin na
bronhijama se vezuje za β1 receptore dovodeći do bronhodilatacije i za α receptore na krvnim sudovima dovodeći do
vazokonstrikcije. 35.Indikacije za primenu amoxicilina
36.Indikacije za primenu benzodijazepina preanestetiĉka priprema pacijenta,Th patološke anksioznosti,obavezna
priprema KVS bolesnika,za leĉenje nesanice uoĉi operacije,Th trizmusa massetera,status epilepticus,Th akutnog
trovanja lokalnim anestetikom.
37.Indikacije za primenu klindamicina u stomatologiji Osteomijelitis vilica,dentogene infekcije,purulentni
osteitis,prevencija od BE.
38.Prokain BP se primejuje IV (T/NT)
39.Koji se lek najcesce kombinuje sa metronidazolom amoksicilin
40.Indikacije za primenu metronidazola paradontopatija i ulceronekrotirajući gingivitis
41.Azot oksidul je los anestetik a dobar analgetik (T\NT) T
42.Resorpcija iz misicnog tkiva je brza nego iz potkoznog (T/NT) T
43.Selektivni beta 1 agonist je dobutamin
44.Nacini enteralne primene leka oralno,sublingvalno,rektalno
45.Koji LA daje najmanju VD
46.LA u zapaljenom tkivu su dominira jonizovani oblik LA-nema dejstva
47.Mehanizmi delovanja antiepileptika redukcija ekscitabilnosti ćelijske opne blokadom Na kanala ili blokadom Ca
talamusnih kanala),delovanje na sinaptiĉku transmisiju potenciranjem efekta GB-e ili redukcijom ekscitatorne
transmisije preko glutamata)
48.Sta zanci neki blok (nesto kod opstih anestetika,ne znam ) 67 strana u skripti
49.Dati primer za agonistu i antagonista muskarinskih receptorA Ach i atropin,pilokarpin i skopolamin
50.Zasto se VK dodaju rastvoru LA dodaju se da bi : zadrţali anesteziju na mestu primene i produţili njen
efekat,pojaĉali anesteziju,smanjili toksiĉnosti i obezbede hemostazu.
51.Posle prve faze metabolizma vecina lekova je prema farmakoloskom dejstu neaktivna (hidrosolubilna)

Eseji : oralne ulceracije,terapije hronicnog bola,IV sedacijaStara pitanja - Farmakologija


OPSTA
1.Acetil holinski muskarinski receptor je vezan za G protein i kao selektivni glasnik se
oslobadja_________________
2.Transmembranska veza receptor enzim ima za receptor_______________ i ________________
3.Hemijski antagonizam
4.Lokalne primene leka
5.Cime se usporavaju opsti anestetici u misicima
6.Acetilacija pripada kojoj fazi?
7.Nesto za klirens
8.Koliko se procenata vezuje hlorheksidin
9.Kakva je resorpcija kroz gingivalni sulkus
10.Sta je preraspodela
11.Prolekovi su?

SPECIJALNA
1.Koji lek pokazuje redistribuciju?
2.Koji lek pokazuje veliku stabilnost?
3.Negativne efekte halotana
4.Koji su estarski lokalni anestetici?
5.Amidi u jetri se razlazu pod dejstvom______________ a estri u plazmi pod dejstvom____________
6.Frekventno zavisni blok je karakteristican za koju bolest
7.Felipresin+Prilokain
8.Koliko vremenski lidokain anestezira pulpu
9.Primena bupivakaina
10.Indikacije morfina
11.Aspirin ispoljava ireverzibilna inhibicija kod kog dejstva
12.Prostaglandini kod anelgetickog efekta aspirina su?
13.Inhibitori antiinflamatornog egekta glikokortikoida vrse:
14.dali klindamicin prodire u kost
15.Kakva je primena prokain benzillpenicilina
16.Za koje se rceptore vezuje morfin

Lekovi u stomatologiji
1. dejstvo aspirina (4)
2. dejstva paracetamola (2)
3. antagonist morfina je: _________
4. periferni efekti morfina su (2)
5. anestezija sa halotanom nastaje brze od one sa azotnim oksidulom DA NE
6. azotni oksidul je bolji anestetik od halotana DA NE
7. koji moze da se da i IM : ketamin
8. benzodijazepini sa dugim dejstvnom (2)
9. nabroj amidne lokalne anestetike
10. zasto se atropin koristi u preanestetickoj medikaciji?
11. lidokain je toksicniji od prilokaina T NT
12. koji LA je najslabiji vazodilatator: mepivakain
13. za iV sedaciju se koriste (2)
14. morfin ima spinalnu analgeziju preko ____ receptora
15. neselektivni reverzibilni inhibitor COX-a je _______
16. nabroj baktericidne antibiotike iz razlicitih grupa (4)
17. nabroj antibiotike uskog spektra iz razlicitih grupa (3)
18. mehanizam dejstva tetraciklina
19. nistati se primenjuje: a)lokalno
20. ganciklovir deluje na _CMV_
21. beta2 agonist je: d)terbutalin
22. fizostigmin: a)snizava intraokularni pritisak
23. pirenzepin je : a)antagonist M1 Rc
24. suksametonijum depolarise neuromisicnu plocu T NT
25. kompetitivni miorelaksansi (2)

Opsta
1. inverzni agonisti su:
2. koji receptor blokira vezivanje tRNK
3. u linearnom odnosu doze I efekta, sta je jecina leka? kod reverzibilnog antagonizma kriva je ________
4. parenteralna primena (3)
5. preraspodela je :
6. faktori koji uticu na resorpciju leka (4)
7. kako se ubrzava resorpcija iz potkoznog tkiva?
8. cime se vrsi konjugcija (2)
9. koji lekovi podlezu hidrolizi (2)
10. sta je klirens?
11. nabroj vrste antagonizma(po mehanizmu) (4)
12. primena leka na zubna tkiva(3)
13. sekundarni glasnici M-Rc
14. faktori koji odredjuju efikasnost intraoralne primene (3)

Medicinska
1.fenitoin je lek za: veliku epilepsiju
2.Efekti diltiazema (2)
3.efekti digoksina (2)
4.M2 antagonist se koristi u lecenju: ulkusne bolesti
5.oralni nitrat u terapiji angine pektoris je : _______
6.mehanizam dejstva neuroleptika
7.trombinski lek (1)
8.furosemid je: diuretik
9.lidokain se daje sistemno u terapiji aritmija T NT
10.antagonist heparina _________eseji iz farme

1.farmakokineticki parametri
2.otkrice novih lekova
3.farmakoterapija parodontopatija
4.iv sedacija
5,anafilakticki sok
6.sistemna primena fluorida
7.profilakticka primena fliorida
8.nezeljene inerakcije lekova
9.sredstva protiv plaka
10.oralne ulceracije i terapija oralnih ulceracija
11.profilaksa bak.endokarditisa
12.nezeljeni efekti lekova
13.inhalaciona sedacija
14.lokalna primena fluorida
15.urgentna stanja kvs bolesnika
16.alergijske reakcije na lekove
17.mehanizam delovanja fluora
18.farmakokinetika fluorida
19.farmakoterapija orofacijalnih bolova
20.terapija hronicnog bola
21.penicilini- ne znam kako tacno ide,al to cessto daje