You are on page 1of 19

Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
Mã mô đun THPT 18 – DT! – N"m #$% &'1( ) &'1*
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c
Giáo viên t# $g% v&n ' Trường T(!T )u*nh +ưu ,
+, Đ-T ./N ĐỀ
Vấn đề phat huy tinh tich cực của người học đã được đặt ra trong nganh giao dục
nước ta tu thâp niên 60 của thê ki trước. Thời ki nay, trong cac trường sư pham đã co khâu
hiêu: ' Biên qua trinh đao tao thanh qua trinh tự đao tao¨. Nhung lân cai cach giao dục tiêp
theo, phát huy tính tích cực la môt trong cac phưong hướng cai cach , nhám đao tao ra
nhung con người náng đông, sang tao, lam chủ ban thân va đất nước.
Tuy nhiên, cho đên nay sự chuyên biên về PPDH trong cac loai hinh nha trường con diên
tiên châm; chủ yêu vân la cach day truyền thông : thay thông báo cac kiền thuc co sán , tro
thu nhận chung môt cach thụ động ; xen kë trong cac bai day co su dụng cac phưong phap
vấn đap tai hiên hoặc giai thich- minh hoa với sự hô trợ của đô dung trực quan...
Nêu cu tiêp tục cach day va học thụ đông như thê, giao dục së không đap ung được yêu
câu đoi hoi của xã hôi. Sự nghiêp công nghiêp hoa, hiên đai hoa đất nước ( 2000-2020), viêc
Viêt Nam chung ta ra nhâp WTO nám 2006 la thach thuc thực tê không nho đôi với đoi hoi
phai cai cach toan diên nền giao dục nước nha , trong đo co sự đôi mới cán ban về PPDH.
Dinh hướng đôi mới PPDH đã được xac đinh trong cac Nghi quyêt TW tu nám 1996,
được thê chê hoa trong Luât giao dục(12-1998), đặc biêt tai kháng đinh trong điều 5, Luât
giao dục (2005):¨ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư
duy sáng tạo của người hc! b"i dư#ng cho người hc n$ng %ực tự hc, &hả n$ng thực
h'nh, %(ng say )* hc tập +' , chí +ươn %*n-.
Như vây, co thê noi, vấn đề chủ yêu của viêc đôi mới PPDH la hướng tới cac hoat đông
học tâp chủ đông, sang tao chông lai thoi quen học tâp thụ đông, giao điều. Chu y tới viêc
ren luyên kÿ náng, đặc biêt la kÿ nãng vân dụng vao thực tiên, hinh thanh va phat triên cac
phâm chất tư duy đôc lâp, sang tao. DH tao nên cac trang thai tinh thân, tâm ly tich cực cho
người học.
Dôi mới phưong phap day học theo đinh hướng đã nêu, vấn đề quan trọng hang đâu la
PPDH tich cực.
, N01 DUNG
1, 2u3n n45m 67 8#9:n; 8#<8 =>? #$% @A%# %B%
-. /hái ni01
Phưong phap day học tich cực (PPDH tich cực) la môt thuât ngu rut gọn, được dung o nhiều
nước đê chi nhung phưong phap giao dục, day học theo hướng phat huy tinh tich cực, chủ
đông, sang tao của người học.
"Tich cực" trong PPDH - tich cực được dung với nghia la hoạt động, chủ động, trai nghia
với không hoat đông, thụ đông chu không dung theo nghia trai với tiêu cực.
PPDH tich cực hướng tới viêc hoat đông hoa, tich cực hoa hoat đông nhân thuc của người
học, nghia la tâp trung vao phat huy tinh tich cực của người học chu không phai la tâp trung
vao phat huy tinh tich cực của người day, tuy nhiên đê day học theo phưong phap tich cực
thi giao viên phai nô lực nhiều so với day theo phưong phap thụ đông.
Muôn đôi mới cach học phai đôi mới cach day. Cach day chi đao cach học, nhưng ngược lai
thoi quen học tâp của tro cung anh hưong tới cach day của thây. Cháng han, co trường hợp
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 1
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
học sinh đoi hoi cach day tich cực hoat đông nhưng giao viên chưa đap ung được, hoặc co
trường hợp giao viên háng hai ap dụng PPDH tich cực nhưng không thanh công vi học sinh
chưa thich ung, vân quen với lôi học tâp thụ đông. Vi vây, giao viên phai kiên tri dung cach
day hoat đông đê dân dân xây dựng cho học sinh phưong phap học tâp chủ đông môt cach
vua suc, tu thấp lên cao. Trong đôi mới phưong phap day học phai co sự hợp tac ca của thây
va tro, sự phôi hợp nhip nhang hoat đông day với hoat đông học thi mới thanh công. Như
vây, viêc dung thuât ngu "Day va học tich cực" đê phân biêt với "Day va học thụ đông".
,. 23c trưng c45 6hư7ng 6há6 dạy h8c t9ch c:c
a- /ạy +' hc thông 0ua t1 ch2c các hoạt động hc tập của người hc
Khi su dụng PPDHTC, người học la khach thê của hoat đông day nhưng la chủ
thê của hoat đông học.Họ được tich cực tham gia vao cac hoat đông học tâp dưới vai tro tô
chuc của người day. O đây, người học được đặt vao trong cac tinh huông co vấn đề, tự minh
kham pha tri thuc, được trực tiêp quan sat, thao luân, lam thi nghiêm, giai quyêt vấn đề theo
suy nghi của ban thân, đông não tư duy cac phưong an giai quyêt khac nhau trong môt thời
gian nhất đinh...Tu đo, không nhung nám được tri thuc, ki náng, ki xao ma con nám được
cach thuc va con đường đi tới tri thuc, ki náng, ki xao đo.
b- /ạy +' hc ch3 t4ng 45n %uy6n phương pháp tự hc
Ren luyên phưong phap tự học la mục tiêu, nhiêm vụ va la cach thuc, con đường của
PPDHTC. Không đi theo con đường của cach day học truyền thông, mang tinh nhôi nhet tri
thuc cho người học, ma tiêp cân với cach day học hiên đai- tự ban thân người học tim kiêm,
kham pha tri thuc thông qua cac kênh thông tin đa dang hoa khac nhau.
Trong sự bung nô thông tin của khoa học công nghê va khoa học xã hôi, xu thê day
học truyền thông mang tinh ap đặt tri thuc tu phia người day không con phat huy hiêu qua
tich cực, thi phưong phap tự học được coi la phưong phap học tâp co ban.Người học la môt
kênh tự thông bao cac thông tin khac nhau,thu nap tu nhiều nguôn va bước đâu tự xu ly,
chọn lọc cac đon vi tri thuc, nhám phục vụ cho mục đich của ban thân.
Chung ta thu tưong tượng xem, tu 2 đên 3 nám, lượng thông tin khoa học công nghê
táng lên 2 lân; con 3-4 nám, thông tin khoa học xã hôi táng 2 lân.Như vây, khoang 3 nám,
thông tin về khoa học noi chung táng gấp 2 lân. Không phai ngâu nhiên, xu hướng môt sô
nước tiên tiên trên thê giới giam thời gian đao tao bâc đai học xuông con 3 nám hoặc hon
môt chut(thời gian đao tao tai môt sô trường đai học o Vưong quôc Anh la 3 nám). Nhung
người được đao tao- san phâm của giao dục së đap ung phu hợp với sự phat triên của xã hôi.
Chu trọng ren luyên phưong phap tự học la tao cho người học đông co hung thu học
tâp, ren ki náng, thoi quen y chi tự học đê tu đo khoi dây nôi lực vôn co trong môi người,
chất lượng va hiêu qua học tâp së được nâng cao.
c- 7$ng cường hc tập cá th8, ph9i h:p +;i hc tập h:p tác
Dưới goc đô ly thuyêt của ly luân day học, nguyên tác đam bao tinh vua suc chung
va tinh vua suc riêng luôn được thực hiên trong qua trinh day học. Theo nguyên tác day học
nay, tri thuc truyền tai phai nám t4ong +<ng ngư#ng phát t4i8n t4í tu6 của người học, tuc la
không qua thấp va không qua cao(Vưgotxki). Trong khi đo, trinh đô nhân thuc của người
học trong môt lớp la không đông đều cung như tư duy luôn co sự khac biêt, do vây khi ap
dụng PPDHTC phai tinh đên sự phân hoa về cường đô, tiên đô hoan thanh nhiêm vụ học tâp
với cac bai học được thiêt kê thanh môt chuôi cac thao tac đôc lâp.
Cac bai tâp, cac tinh huông được thiêt kê trong bai học phai tuân theo nguyên tác
đam bao tinh vua suc chung va riêng. Tinh vua suc chung đôi với sô đông người học(đai
tra), con tinh vua suc riêng đôi với tung ca nhân học sinh.
Ap dụng PPDHTC o trinh đô cang cao thi sự phân hoa nay cang lớn.Viêc su dụng
cac phưong tiên công nghê thông tin trong nha trường së đap ung yêu câu ca thê hoa hoat
đông học tâp của người học
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 2
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
Tuy vây, trong qua trinh day học, hê thông tri thuc, ki náng, ki xao, hoat đông sang
tao va thai đô cung như chuân mực hanh vi đều được hinh thanh báng cac hoat đông đôc
lâp, ca nhân.Giang đường va lớp học la môi trường giao tiêp sư pham , giao tiêp giua người
day va người học, giua người học với nhau, tao nên môi quan hê tưong tac trong qua trinh
chiêm linh nôi dung bai học. Thông qua thao luân, tranh luân trong tâp thê, cac giờ xeminer
trên giang đường...y kiên của môi ca nhân được bôc lô, kháng đinh hay bac bo, thê hiên
trinh đô nhân thuc của tung người, tu đo người học tự nâng trinh đô của ban thân lên muc
đô cao hon. Như vây, thông qua viêc học tâp của tung ca nhân trong môt tâp thê, sự phôi
hợp học tâp hợp tac cho thấy, bai học vân dụng được vôn hiêu biêt va kinh nghiêm của môi
người học, của ca lớp chu không phai chi dựa trên nguôn tri thuc của nguoi day va cac tai
liêu học tâp co liên quan.
Trong cac loai hinh nha trường hiên nay, phưong phap học tâp hợp tac được tô
chuc theo nhom đôi, nhom nho(4-6 người), nhom lớn hon(8-10 nguoi), theo lớp, cac giờ
Seminar, hoặc trường. Học tâp hợp tac lam táng hiêu qua va chất lượng của giờ học, đặc biêt
khi phai giai quyêt cac vấn đề phuc tap, kho hiêu. Luc nay xuất hiên thực sự nhu câu phôi
hợp giua cac thanh viên trong nhom đê hoan thanh yêu câu, nhiêm vụ chung đề ra.
Trong hoat đông nhom, cac thanh viên phai y thuc không nên y lai; tinh cach náng
lực tô chuc dân được bôc lô; tinh cam ban be, tinh thân hô trợ được phat huy...Chinh mô
hinh hợp tac nay së giup cho cac thanh viên lam quen dân với sự phân công hợp tac trong
đời sông xã hôi.
Dất nước ta đang hôi nhâp môt cach manh më vao nền kinh tê thi trường, co sự
hợp tac trên nhiều linh vực với cac nước trên thê giới, vi vây n$ng %ực h:p tác phai tro
thanh nhiêm vụ giao dục trong nha trường, chuân bi bước đường tưong lai cho người học.
d- =>t h:p đánh giá của người dạy +;i tự đánh giá của người hc
Vấn đề kiêm tra-đanh gia la môt khâu không thê thiêu của qua trinh day học. No
giup cho người day điều chinh qua trinh day, con người học tự điều chinh qua trinh học của
ban thân; tu đo mo ra môt chu trinh day học tiêp theo.
Trong qua trinh day học, kiêm tra la phương ti6n đê đanh gia.Theo quan điêm day
học truyền thông, nguoi day giu đôc quyền đanh gia nguoi học. Diều nay dân đên, nhiều khi
cac em không hiêu tai sao minh được điêm sô như vây. Y nghia giao dục trong đanh gia bi
giam sut đang kê.
Theo ly thuyêt của PPDHTC, người day tô chuc hướng dân cho người học phat
triên cac ki náng tự đanh gia; tự điều chinh hoat đông học. O đây, người day cân tao điều
kiên thuân lợi đê người học được tham gia tưong tac, đanh gia lân nhau.Tự đanh gia đung
ban thân đê tu đo điều chinh hanh vi, hoat đông của minh la yêu tô cân thiêt trong cuôc
sông. Phâm chất nay của môi người së dân được hinh thanh thông qua viêc day va học tich
cực trong nha trường.
Theo đinh huớng của PPDHTC, nhám đao tao nhung con người náng đông, sang
tao, dê hoa nhâp va thich nghi với đời sông xã hôi, thi viêc kiêm tra- đanh gia không chi
dung lai o muc đô, yêu câu tai hiên cac tri thuc đã học (tư duy tai hiên la tư duy mang tinh
thụ đông, không tich cực) ma phai kich thich kha náng tim kiêm của ngưoi học cac thach
thuc thông qua cac bai toan nhân thuc, cac tinh huông co vấn đề, cac yêu câu mang tinh
sang tao điên hinh...
Trong day học, viêc đanh gia học sinh không chi nhám mục đich nhân đinh thực
trang va điều chinh hoat đông học của tro ma con đông thời tao điều kiên nhân đinh thực
trang va điều chinh hoat đông day của thây.
Với sự trợ giup của cac thiêt bi ki thuât, kiêm tra đanh gia së không con la môt
công viêc nặng nhọc đôi với giao viên, ma lai cho nhiều thông tin kip thời hon đê linh hoat
điều chinh hoat đông day, chi đao hoat đông học.
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 3
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
Tu day va học thụ đông sang day va học tich cực, giao viên không con đong vai
tro đon thuân la người truyền đat kiên thuc, giao viên tro thanh người thi>t &>, t1 ch2c,
hư;ng d?n cac hoat đông đôc lâp hoặc theo nhom nho đê học sinh tự lực chiêm linh nôi
dung học tâp, chủ đông đat cac mục tiêu kiên thuc, ki náng, thai đô theo yêu câu của chưong
trinh. Trên lớp, học sinh hoat đông la chinh, giao viên co ve nhan nhã hon nhưng trước đo,
khi soan giao an, giao viên đã phai đâu tư công suc, thời gian rất nhiều so với kiêu day va
học thụ đông mới co thê thực hiên bai lên lớp với vai tro la người g:i )@, A3c tác, động
+i*n, c9 +Bn, t4ng t'i trong cac hoat đông tim toi hao hung, tranh luân sôi nôi của học sinh.
Giao viên phai co trinh đô chuyên môn sâu rông, co trinh đô sư pham lanh nghề mới co thê
tô chuc, hướng dân cac hoat đông của học sinh ma nhiều khi diên biên ngoai tâm dự kiên
của giao viên.
Co thê so sanh đặc trưng của day học cô truyền va day học mới như sau:
D>? #$% %C @Du?7n C<% mô #En# =>? #$% mF4
2u3n n45m
Học la qua trinh ti>p thu va %Cnh hội,
qua đo hinh thanh kiên thuc, ki náng,
tư tưong, tinh cam.
Học la qua trinh &i>n tạo! học sinh tD)
t(i, &há) phá, phát hi6n, luyên tâp,
khai thac va xu ly thông tin,. tự hDnh
th'nh hi8u bi>t, n$ng %ực +' phE)
chBt-
Gn %#H@
74uyFn thụ tri thuc, truyền thụ va
chung minh chân li của giáo +i*n-
71 ch2c hoat đông nhân thuc cho hc
sinh. Day học sinh cach tim ra chân li.
MI% @4Ju
Chu trọng cung cBp tri thuc, ki náng,
ki xao. Học đê đôi pho với thi cG. Sau
khi thi xong nhung điều đã học thường
bi bo quên hoặc it dung đên.
Chu trọng hinh thanh các n$ng %ực
(sang tao, hợp tac,.) day phương
pháp va &C thuật lao đông khoa học,
day cách hc- Học đê đáp 2ng nhHng
y*u cIu của cuộc s9ng hiên tai va
tưong lai. Nhung điều đã học cân thiêt,
bô ich cho ban thân học sinh va cho sự
phat triên xã hôi.
NK4 =un;
Tu sach giao khoa • giao viên Tu nhiều nguôn khac nhau: SGK, GV,
cac tai liêu khoa học phu hợp, thi
nghiêm, bang tang, thực tê.: gán với:
- Vôn hiêu biêt, kinh nghiêm va nhu
câu của HS.
- Tinh huông thực tê, bôi canh va môi
trường đia phưong
- Nhung vấn đề học sinh quan tâm.
P#9:n;
8#<8
Cac phưong phap diJn giảng, truyền
thụ kiên thuc môt chiều.
Cac phưong phap tD) t(i, điFu t4a, giải
0uy>t +Bn đF; day học tương tác-
HEn# @#L%
@C %#L%
K9 đLnhM Giới han trong 4 buc tường
của lớp học, giao viên đôi diên với ca
lớp.
Co đông, linh hoat: Học o lớp, o
phong thi nghiêm, o hiên trường, trong
thực tê., học ca nhân, học đôi ban,
học theo ca nhom, ca lớp đôi diên với
giao viên.
11, MK@ MN 8#9:n; 8#<8 6O PQ @#uR@ =>? #$% @A%# %B%
-. !hư7ng 6há6 g;i 1< = v>n đá6
a- Nản chBt
- La qua trinh tưong tac giua giao viên va học sinh được thực hiên qua hê thông câu hoi va
câu tra lời tưong ung về môt chủ đề nhất đinh.
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 4
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
- Giao viên không trực tiêp đưa ra nhung kiên thuc hoan chinh ma hướng dân học sinh tư
duy tung bước đê tim ra kiên thuc mới
- Cán cu vao tinh chất hoat đông nhân thuc, người ta phân biêt cac loai phưong phap vấn
đap:
• Vấn đap tai hiên: giao viên đặt câu hoi chi yêu câu học sinh nhớ lai kiên thuc đã
biêt va tra lời dựa vao tri nhớ, không cân suy luân. Vấn đap tai hiên không được xem la
phưong phap co gia tri sư pham. Do la biên phap được dung khi cân đặt môi liên hê giua
cac kiên thuc vua mới học.
• Vấn đap giai thich € minh hoa : Nhám mục đich lam sang to môt đề tai nao đo, giao viên
lân lượt nêu ra nhung câu hoi kem theo nhung vi dụ minh hoa đê học sinh dê hiêu, dê nhớ.
Phưong phap nay đặc biêt co hiêu qua khi co sự hô trợ của cac phưong tiên nghe € nhin.
• Vấn đap tim toi (Dam thoai •xrixtic): giao viên dung môt hê thông câu hoi được
sáp xêp hợp ly đê hướng học sinh tung bước phat hiên ra ban chất của sự vât, tinh
quy luât của hiên tượng đang tim hiêu, kich thich sự ham muôn hiêu biêt. Giaoviên tô chuc
sự trao đôi y kiên € kê ca tranh luân € giua thây với ca lớp, co khi giua tro với tro, nhám giai
quyêt môt vấn đề xac đinh. Trong vấn đap tim toi, giao viên giông như người tô chuc sự tim
toi, con học sinh giông như người tự lực phat hiên kiên thuc mới. Vi vây, khi kêt thuc cuôc
đam thoai, học sinh co được niềm vui của sự kham pha trưong thanh thêm môt bước về
trinh đô tư duy.
b- Ouy t4Dnh thực hi6n
- Trước giờ học: xac đinh nôi dung bai day, đôi tượng học sinh xây dựng hê thông câu hoi
cho bai học. Dông thời cung dự kiên nhung tinh huông va câu hoi phụ đê gợi y cho HS
- Trong giờ học: Su dụng hê thông câu hoi đã chuân bi va thu nhân thông tin phan hôi tu
học sinh
- Sau giờ học: Rut kinh nghiêm về hê thông câu hoi đã su dụng
c- Pột s9 %ưu ,
- Câu hoi phai chinh xac, r‚ rang, sat yêu câu đề bai
- Câu hoi phai phu hợp với tung đôi tượng
- Cung môt nôi dung, giao viên co thê su dụng nhiều dang câu hoi
d- Qí dụ )inh ha
- Khi day bai 'Vợ nhặt¨ (Tiêt 1) đê hướng dân học sinh tim hiêu về tinh huông truyên, GV
xây dựng hê thông câu hoi như sau:
• Truyên 'Vợ nhặt¨ xoay quanh sự kiên naoƒ
• Sự kiên ấy tac đông đên tâm li cac nhân vât ra sao (người dân, lu tra, ba cụ Tu, Trang)ƒ
• Tai sao viêc Trang lấy vợ lai nhân được sự quan tâm đặc biêt của người dân xom ngụ cưƒ
• „m nhân xet gi về tinh huông trong tac phâm nayƒ
• Y nghia của tinh huông truyên trong tac phâm 'Vợ nhặt¨ƒ
,. !hư7ng 6há6 dạy h8c gi?i @uyAt v>n đề
a- =hái ni6)
- Vấn đề la nhung câu hoi hay nhiêm vụ đặt ra ma viêc giai quyêt chung chưa co quy luât
sán cung như nhung tri thuc, kÿ náng sán co chưa đủ giai quyêt ma con kho khán, can tro
cân vượt qua.
- Môt vấn đề được đặc trưng boi ba thanh phân:
• Trang thai xuất phat: không mong muôn
• Trang thai đich: Trang thai mong muôn
• Sự can tro
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 5
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
- Tinh huông co vấn đề xuất hiên khi môt ca nhân đung trước môt mục đich muôn đat tới,
nhân biêt môt nhiêm vụ cân giai quyêt nhưng chưa biêt báng cach nao, chưa đủ phưong tiên
(tri thuc, kÿ náng.) đê giai quyêt.
= Day học giai quyêt vấn đề:
• Day học giai quyêt vấn đề dựa trên co so ly thuyêt nhân thuc. Giai quyêt vấn đề co vai tro
đặc biêt quan trọng trong viêc phat triên tư duy va nhân thuc của con người. …Tư duy chi bát
đâu khi xuất hiên tinh huông co vấn đề' (Rubinstein).
• DHG†VD la môt †D DH nhám phat triên náng lực tư duy sang tao, náng lực giai quyêt
vấn đề của học sinh. Học sinh được đặt trong môt tinh huông co vấn đề, thông qua viêc giai
quyêt vấn đề giup học sinh linh hôi tri thuc, kÿ náng va phưong phap nhân thuc.
b- Pột s9 %ưu ,
- Tri thuc va ki náng HS thu được trong qua trinh PH‡G†VD së giup hinh thanh nhung cấu
truc đặc biêt của tư duy. Nhờ nhung tri thuc đo, tất ca nhung tri thuc khac së được chủ thê
chinh đôn lai, cấu truc lai.
- Ti trọng cac vấn đề người học PH ‡ G†VD so với chưong trinh tuˆ thuôc vao đặc điêm
của môn học, vao đôi tượng HS va hoan canh cụ thê. Không nên yêu câu HS tự kham pha
tất cac cac tri thuc qui đinh trong chưong trinh.
Cho HS PH ‡ G†VD đôi với môt bô phân nôi dung học tâp, co thê co sự giup đ‰ của GV
với muc đô nhiều it khac nhau. HS được học không chi kêt qua ma điều quan trọng hon la
ca qua trinh PH ‡ G†VD
c- Qí dụ )inh ha
- Khi day bai 'Tấm Cam¨ (Lớp 10), GV nêu ra vấn đề: Nêu em la cô Tấm, em co giêt chêt
Cam báng cach dôi nước sôi như trong truyên khôngƒ Vi saoƒ
 Học sinh suy nghi, giai quyêt gia thuyêt đê rut ra đặc trưng của thi phap truyên cô tich.
- Khi day bai 'Chiêc thuyền ngoai xa¨ (Lớp 12), GV nêu vấn đề: Theo me, nhân vât người
đan ba hang chai trong truyên ngán nay đang thưong hay đang trachƒ Vi saoƒ
- Khi day bai 'Vợ nhặt¨, Gv nêu vấn đề: bai học nhân sinh rut ra tu truyên ngán nayƒ
B. !hư7ng 6há6 dạy h8c h;6 tác thCo nhD1 nhE
a- =hái ni6)
Lớp học được chia thanh tung nhom nho tu 4 đên 6 người. Tuˆ mục đich, yêu câu của
vấn đề học tâp, cac nhom được phân chia ngâu nhiên hay co chủ đinh, được duy tri ôn đinh
hay thay đôi trong tung phân của tiêt học, được giao cung môt nhiêm vụ hay nhung nhiêm
vụ khac nhau.
Nhom tự bâu nhom trưong nêu thấy cân. Trong nhom co thê phân công môi người môt
phân viêc. Trong nhom nho, môi thanh viên đều phai lam viêc tich cực, không thê y lai vao
môt vai người hiêu bêt va náng đông hon. Cac thanh viên trong nhom giup đ‰ nhau tim hiêu
vấn đề nêu ra trong không khi thi đua với cac nhom khac. Kêt qua lam viêc của môi nhom
së đong gop vao kêt qua học tâp chung của ca lớp. Dê trinh bay kêt qua lam viêc của nhom
trước toan lớp, nhom co thê cu ra môt đai diên hoặc phân công môi thanh viên trinh bay môt
phân nêu nhiêm vụ giao cho nhom la kha phuc tap.
Phưong phap hoat đông nhom co thê tiên hanh :
Š‹R') +i6c chung cả %;p M
- Nêu vấn đề, xac đinh nhiêm vụ nhân thuc
- Tô chuc cac nhom, giao nhiêm vụ
- Hướng dân cach lam viêc trong nhom
Š ‹R') +i6c thSo nhT)
- Phân công trong nhom
- Ca nhân lam viêc đôc lâp rôi trao đôi hoặc tô chuc thao luân trong nhom
- Cu đai diên hoặc phân công trinh bay kêt qua lam viêc theo nhom
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 6
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
Š ‹71ng &>t t4ư;c %;p
- Cac nhom lân lượt bao cao kêt qua
- Thao luân chung
- Giao viên tông kêt, đặt vấn đề cho bai tiêp theo, hoặc vấn đề tiêp theo trong bai
Phưong phap hoat đông nhom giup cac thanh viên trong nhom chia se cac bán khoán,
kinh nghiêm của ban thân, cung nhau xây dựng nhân thuc mới. Báng cach noi ra nhung điều
đang nghi, môi người co thê nhân r‚ trinh đô hiêu biêt của minh về chủ đề nêu ra, thấy minh
cân học hoi thêm nhung gi. Bai học tro thanh qua trinh học hoi lân nhau chu không phai la
sự tiêp nhân thụ đông tu giao viên. Thanh công của bai học phụ thuôc vao sự nhiêt tinh
tham gia của mọi thanh viên, vi vây phưong phap nay con gọi la phưong phap cung tham
gia. Tuy nhiên, phưong phap nay bi han chê boi không gian chât hŒp của lớp học, boi thời
gian han đinh của tiêt học, cho nên giao viên phai biêt tô chuc hợp ly va học sinh đã kha
quen với phưong phap nay thi mới co kêt qua. Cân nhớ ráng, trong hoat đông nhom, tư duy
tich cực của học sinh phai được phat huy va y nghia quan trọng của phưong phap nay la ren
luyên náng lực hợp tac giua cac thanh viên trong tô chuc lao đông.Cân tranh khuynh hướng
hinh thưc va đề phong lam dụng, cho ráng tô chuc hoat đông nhom la dấu hiêu tiêu biêu
nhất của đôi mới PPDH va hoat đông nhom cang nhiều thi chung to phưong phap day học
cang đôi mới.
b- Ouy t4Dnh thực hi6n
9F% 1: Lam viêc chung ca lớp:
- Nêu vấn đề, xac đinh nhiêm vụ nhân thuc
- Tô chuc cac nhom, giao nhiêm vụ cho cac nhom
- Hướng dân cach lam viêc theo nhom.
9F% &: Lam viêc theo nhom
- Phân công trong nhom, tung ca nhân lam viêc đôc lâp
- Trao đôi y kiên, thao luân trong nhom
- Cu đai diên trinh bay kêt qua lam viêc của nhom.
9F% (: Thao luân, tông kêt trước toan lớp
- Cac nhom lân lượt bao cao kêt qua
- Thao luân chung
- GV tông kêt, đặt vấn đề cho bai tiêp theo hoặc vấn đề tiêp theo
c- Qí dụ )inh ha
- Khi day bai • Người lai đo sông Da Ž, GV chia nhom cho HS tim hiêu hinh tượng sông Da
hung bao :
Š Nhom 1: Dưới ngoi but Nguyên Tuân, nhung vach đa sông Da, quãng mặt ghềnh Hat
Loong được miêu ta như thê nao (liêt kê chi tiêt, nghê thuât miêu ta, tac dụng)ƒ
Š Nhom 2: Hinh anh hut nước, thac nước va thach trân sông Da được miêu tr co gi đặc sác
(liêt kê chi tiêt, nghê thuât miêu ta, tac dụng)ƒ
ŠNhom 3: Nha ván Nguyên Tuân co dụng y gi khi miêu ta sông Da hung baoƒ
Š Nhom 4: Phong cach Nguyên Tuân được thê hiên như thê nao trong nhung trang ván miêu
ta sông Da hung bao (thê loai, ngôn tu, hinh anh, biên phap tu tu,.)ƒ
- Khi day bai • Phân tich đề, lâp dan y bai ván nghi luân Ž, GV cho học sinh thao luân
nhom :
• Nhom 1, 3: Suy nghi của em về câu noi Uc đi đôi +;i h'nh.
• Nhom 2, 4: Gia tri hiên thực sâu sác của đoan trich Q'o phủ ch3a 74Lnh (Trich 7hư:ng
&inh &í sự) của Lê Huu Trac.
F. !hư7ng 6há6 tr:c @u5n
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 7
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
a- Ouy t4Dnh thực hi6n
- GV treo nhung đô dung trực quan hoặc giới thiêu về cac vât dụng thi nghiêm, cac thiêt bi
kÿ thuât.Nêu yêu câu đinh hướng cho sự quan sat của HS.
- GV trinh bay cac nôi dung trong lược đô, so đô, ban đô. tiên hanh lam thi nghiêm, trinh
chiêu cac thiêt bi kÿ thuât, phim đen chiêu, phim điên anh.
- •êu câu HS trinh bay lai, giai thich nôi dung so đô, biêu đô, trinh bay nhung gi thu nhân
được qua thi nghiêm hoặc qua nhung phưong tiên kÿ thuât, phim đen chiêu, phim điên
anh.
- Tu nhung chi tiêt, thông tin HS thu được tu phưong tiên trực quan, GV nêu câu hoi yêu
câu HS rut ra kêt luân khai quat về vấn đề ma phưong tiên trực quan cân chuyên tai.
b- Pột s9 %ưu , &hi sG dụng PP t4ực 0uan:
- Phai cán cu vao nôi dung, yêu câu GD của bai học đê lựa chọn đô dung trực quan tưong
ung thich hợp.
- Co PP thich hợp đôi với viêc su dụng môi loai đô dung trực quan.
- HS phai quan sat đây đủ đô dung trực quan. Phat huy tinh tich cực của HS khi su dụng đô
dung trực quan.
- Dam bao kêt hợp lời noi sinh đông với viêc trinh bay cac đô dung trực quan.
- Tuˆ theo yêu câu của bai học va loai hinh đô dung trực quan ma co cac cach su dụng khac
nhau.
- Cân xac đinh đung thời điêm đê đưa đô dung trực quan.
- Su dụng cac đô dung trực quan cân theo môt quy trinh hợp li. Cân chuân bi câu hoi• hê
thông câu hoi dân dát HS quan sat va tự khai thac kiên thuc.
c- Qí dụ )inh ha
- Khi day bai 'Vợ nhặt¨ (Lớp 12), GV su dụng so đô sau đê học sinh quan sat va tom tát tac
phâm

- Khi day bai Vgười %ái đ( sông W' , Gv co thê cho HS xem môt sô hinh anh sông Da o
thượng nguôn đê HS hinh dung
- Khi day bai VhHng đ2a con t4ong gia đDnh, GV co thê su dụng bang so sanh sau đê giup
học sinh nhân ra điêm nhin trân thuât của tac phâm
TDEn# @B %<% MB 645% đã SG? D3 6F4
Tn#Un; đL3 %Vn @DVn; ;43 đEn#W
TDEn# @B %<% MB 645% đ9X% PY Z>4 @DVn;
@Du?5n
- Chu Nám va cuôn sô gia đinh - Viêt bi thưong, nám o bênh viên viêt thư
cho chi Chiên. Anh hôi tưong lai canh trân
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu ,
Trẻ con
Ngýời dân
Bà cụ Tứ Anh Tràng
Sáng hôm sau Chiều hôm rý!c
8
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
đanh.
- Ba Viêt hi sinh, ma Viêt cheo chông
nuôi gia đinh, tham gia đấu tranh, bi bom
đan của giặc giêt hai
- Viêt tinh dây lân thu nhất, bo đi tim đông
đôi.
- Viêt va Chiên tranh nhau đi tong quân,
sáp xêp viêc nha đê lên đường
- Viêt tinh dây lân thu hai, anh nhớ lai chuyên
đi soi êch hôi o nha, chuyên chu Nám va
cuôn sô gia đinh
-Viêt tham gia chiên đấu, bi thưong, lac
đông đôi
- Viêt tinh dây lân thu ba, anh nhớ chuyên cai
na thun, chuyên hi sinh của ba, chuyên về ma
- Ba ngay sau, anh Tanh tim thấy Viêt,
đưa vao bênh viên va giục Viêt viêt thư
cho chi Chiên
- Viêt tinh dây lân thu tư, anh nhớ lai chuyên
đi bô đôi của minh va chi Chiên
Anh Tanh cung đông đôi tim thấy Viêt, đưa
về bênh viên va giục Viêt viêt thư cho chi
Chiên.
G. !hư7ng 6há6 dạy h8c Huy0n tI6 và th:c hành
a- Nản chBt
- Luyên tâp, thực hanh nhám củng cô, bô sung, lam vung chác thêm cac kiên thuc li thuyêt.
Trong luyên tâp va thực hanh, hướng đên viêc vân dụng tri thuc linh hoat va hiêu qua.
b- Ouy t4Dnh thực hi6n
- ‘ac đinh tai liêu cho luyên tâp va thực hanh
- Giới thiêu mô hinh luyên tâp hoặc thực hanh
- Thực hanh hoặc luyên tâp so bô
- Thực hanh đa dang
c- Qí dụ )inh ha
Môt sô dang bai tâp ren luyên ki náng lâp luân cho học sinh
aX- /ạng XM Yác đLnh %uận đi8), %uận c2, phương pháp %ập %uận t4ong )ột đoạn +$n,
b'i +$n
GV co thê cho HS xac đinh hê thông luân điêm, luân cu, phưong phap lâp luân trong
nhiều đoan ván, bai ván khac nhau. Cháng han, chung tôi đưa ra môt sô bai tâp cụ thê như
sau:
1. ‘ac đinh luân điêm, luân cu trong bai 7ựa Z74ích diJ) thi tậpZ của Hoang Duc
Lưong (Ngu ván 10, tâp 2).
2. Chi ra hê thông luân điêm trong tac phâm Wại cáo bDnh Vgô của Nguyên Trãi.
3. Chi ra luân điêm, luân cu va phưong phap lâp luân trong đoan ván sau:
Net đặc sác của but phap hung biên Nguyên Trãi con co thê tim hiêu o nhiều phưong
diên rất tinh vi. Cháng han, viêc dung nhiều biên phap tu tu, kêt hợp giua ngôn ngu chinh
luân va ngôn ngu hinh anh đê táng thêm tinh truyền cam, hấp dân, sinh đông va cụ thê của
lời ván, y ván. Cháng han, tinh logic chặt chë lam cho lâp luân, phân tich, chung minh cô
kêt thanh môt khôi thông nhất co suc manh thuyêt phục không sao cư‰ng lai được. Cháng
han, viêc viên dân kinh điên Nho gia hoặc nhung li lë kinh nghiêm phô biên lam nguyên li
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 9
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
xuất phat, lam chô dựa, lam minh chung cho lâp luân của minh đã táng thêm tinh uyên bac,
tinh ham suc, tinh mât, điên nhã, hiêu qua chiên đấu chinh phục của bai ván. Cháng han, sự
kêt hợp tai tinh giua phưong thuc chinh luân, phưong thuc tự sự va co khi ca phưong thuc
tru tinh, tao thanh sự hai hoa tuyêt diêu, lam cho bai ván vân co cai d‚ng dac hung hôn ma
lai thiêt tha, nong bong như chinh nhung tac phâm đây cam hung sang tao vây.
(Bui Duy Tân)
4. Hãy xac đinh cac luân điêm, luân cu, cach lâp luân trong đoan trich sau:
Viêt về tac dụng của môt lan dân ca, môt net dân nhac, Nguyên Trãi co nhung phat
hiên như sau:
Vgư ca ta) Aư;ng, y*n h" &hoát,
Pục đLch nhBt thanh, thi*n nguy6t cao,
(Tho chu Han: Chu trung ngâu thanh, bai 2)
’ng chai hat lên ba lân thi mặt hô phủ khoi lai rông thêm ra; chu chán trâu thôi lên
môt tiêng sao thi mặt tráng trong bâu trời được đây cao hon. Hô rông thêm vi lan dân ca
toa ra trên mặt nước, lan dân ra, man mac, vô biên. Tráng vọt lên cao vi tiêng sao vut
tháng trong bâu trời, không biêt dung lai o đâu. Ta lời hat, ta tiêng sao, đông thời ta cam
giac của người ta khi nghe ca, nghe nhac, y tu thât la ham suc sâu xa. Không gian rông
thêm ra, cao thêm lên ma chinh cung la tâm hôn con người mo rông ra, lớn thêm lên. Ván
nghê co thê va phai nâng con người lên môt tâm voc cao đŒp hon la thê.
(Dinh Gia Khanh)
a[- /ạng [M 7\ )ột s9 c]u +$n cho s^n +i>t th'nh )ột đoạn +$n cT %uận đi8), %uận
c2 h:p %í, thSo )ột phương pháp %ập %uận đư:c y*u cIu
Chung tôi đưa ra môt sô bai tâp cụ thê như sau:
1. Cho cac câu ván gợi y sau, hãy viêt thanh môt đoan ván theo phưong phap quy
nap:
- Ca dao than thân thường la lời của người phụ nu trong xã hôi phong kiên xưa.
- Trong kho tang ca dao Viêt Nam, co rất nhiều bai mo đâu báng mô tip "Thân em".
2. Tu cac câu ván gợi y sau em hãy viêt thanh môt đoan ván theo phưong phap nêu
phan đề:
- Chủ nghia nhân đao trong ván học trung đai rất phong phu va đa dang.
- Khi cac nha ván viêt về nhung thê lực tan bao cha đap con người thi đo co cung
chinh la môt biêu hiên của long nhân đao.
- •êu thưong con người la truyền thông quy bau của dân tôc ta.
3. Hãy viêt môt đoan ván theo phưong phap diên dich tu cac câu ván gợi y sau:
- Cha ông ta co câu "Di môt ngay đang, học môt sang khôn".
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 10
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
- Con người co thê tich luy rất nhiều vôn sông, kinh nghiêm tu nhung trai nghiêm
thực tê.
- Gán bo với thực tê la môt con đường đung đán đê đên với kho tang tri thuc của
nhân loai.
a_- /ạng _M `Ga %ai %ập %uận t4ong các đoạn +$n cho s^n
O dang bai tâp nay, GV đưa ra cac đoan ván ma trong đo li lë không logic, lâp luân
chưa thuyêt phục đê HS sua lôi. Với dang bai tâp nay, chung tôi thường lấy tu cac bai lam
của HS. Diều nay së giup cac em nhân r‚ nhung han chê, khuyêt điêm trong bai lam của
minh đê rut kinh nghiêm trong cac bai viêt tiêp theo. Cháng han như cac đoan ván sau:
1. Trọng đao la chung ta phai biêt tôn trọng mọi người. Thi chung ta cung së được
mọi người nê trọng, kinh phục. Trong cuôc sông co nhung đao li ma chung ta cân tôn trọng.
Vi nhung đao li đo khuyên chung ta sông theo lë phai. Không vi nhung danh lợi ma ban re
lưong tâm của minh. Nhung người như vây së không được mọi người tôn trọng, ngược lai
con bi khinh re. Trọng đao không đủ đê hoan thiên con người ma no cân kêt hợp với tôn sư.
Vi vây, mới co câu tục ngu "Tôn sư trọng đao".
2. Yay h>t %( than đb 4ực h"ng, hinh anh ngọn lua hông đo rực cho thấy trời đã tôi đi
nhiều. Khi cô gai xay hêt thi trời đã tôi sâm đi chi con ngọn lua đo rực lên thê hiên sự vất va
của người con gai cung như người dân phai cực khô. †ua hinh anh đo, Bac ước mo đất
nước minh được giai phong thoat khoi ap buc boc lôt, co cuôc sông ấm no, hanh phuc.
J. !hư7ng 6há6 dạy h8c bKng b?n đồ tư duy
a- =hái ni6)
Theo Tony Bu“an, người đâu tiên tim hiêu va sang tao ra ban đô tư duy thi ban đô tư
duy la môt hinh thuc ghi chep su dụng mau sác va hinh anh đê mo rông va đao sâu cac y
tưong. O giua ban đô la môt y tưong hay môt hinh anh trung tâm. Y tưong hay hinh anh
trung tâm nay së được phat triên báng cac nhanh tượng trưng cho cac y chinh va đều được
nôi với cac y trung tâm. Với phưong thuc tiên dân tu trung tâm ra xung quanh, ban đô tư
duy khiên tư duy con người cung phai hoat đông tưong tự. Tu đo cac y tưong của con người
së phat triên.
b- Phương th2c tạo %ập
) 9F% 1: Vë chủ đề o trung tâm trên môt manh giấy (đặt nám ngang)
• Người vë së bát đâu tu trung tâm với hinh anh của chủ đề. Hinh anh co thê thay thê
cho ca ngan tu va giup chung ta su dụng tôt hon tri tưong tượng của minh. Sau đo co thê bô
sung tu ngu vao hinh vë chủ đề nêu chủ đề không r‚ rang.
• Nên su dụng mau sác vi mau sác co tac dụng kich thich não như hinh anh.
• Co thê dung tu khoa, ki hiêu, câu danh ngôn, câu noi nao đo gợi ấn tượng sâu sác
về chủ đề.
) 9F% &: Vë thêm cac tiêu đề phụ vao chủ đề trung tâm
• Tiêu đề phụ co thê viêt báng chu in hoa nám trên cac nhanh to đê lam nôi bât.
• Tiêu đề phụ được gán với trung tâm.
• Tiêu đề phụ nên được vë cheo goc đê nhiều nhanh phụ khac co thê được vë toa ra
môt cach dê dang.
) 9F% (: Trong tung tiêu đề phụ vë thêm cac y chinh va cac chi tiêt hô trợ
• Khi vë cac y chinh va cac chi tiêt hô trợ chi nên tân dụng cac tu khoa va hinh anh.
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 11
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
• Nên dung nhung biêu tượng, cach viêt tát đê tiêt kiêm không gian vë va thời gian.
• Môi tu khoa, hinh anh nên được vë trên môt đoan gấp khuc riêng trên nhanh. Trên
môi khuc nên chi co tôi đa môt tu khoa.
• Sau đo nôi cac nhanh chinh cấp 1 đên hinh anh trung tâm, nôi cac nhanh cấp 2 đên
cac nhanh cấp 1, nôi cac nhanh cấp 3 đên cac nhanh cấp 2.báng đường ke. Cac đường ke
cang o gân trung tâm thi cang được tô đâm hon.
• Nên dung cac đường ke cong thay vi cac đường ke tháng vi đường ke cong được tô
chuc r‚ rang së thu hut được sự chu y của mát nhiều hon.
• Tất ca cac nhanh toa ra cung môt điêm nên co cung môt mau. Chung ta thay đôi
mau sác khi đi tu y chinh ra đên cac y phụ cụ thê hon.
) 9F% *: Người viêt co thê thêm nhiều hinh anh nhám giup cac y quan trọng thêm
nôi bât cung như giup lưu chung vao tri nhớ tôt hon.
c- Qí dụ )inh ha
`G dụng bản đ" tư duy t4ong )ột s9 giờ Q$n hc sG
c- N'i Qi6t Ndc ePhIn XM 7ác giảf
Khi củng cô bai học, GV co thê khai quat hoa báng ban đô tư duy sau
c- N'i 74uy6n =iFu ePhIn XM 7ác giảf
Khi day bai học nay, GV co thê gợi dân đê cung HS xây dựng ban đô tư duy
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 12
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
c- N'i =hái 0uát +$n hc d]n gian Qi6t Va)
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 13
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
L. !hư7ng 6há6 dạy h8c trM ch7i
a- Nản chBt
- Phưong phap tro choi la phưong phap tô chuc cho học sinh tim hiêu môt vấn đề, thực hiên
môt nhiêm vụ học tâp hay thê nghiêm nhung hanh đông , nhung thai đô, nhung viêc lam
thông qua môt tro choi học tâp nao đo.
- Dặc điêm:
• Nôi dung tro choi gán với kiên thuc, ki náng, thai đô của môt môn học cụ thê
• Thường diên ra trong không gian, thời gian nhất đinh của môt giờ học
• Mọi HS đều thu nhân được nôi dung học tâp trong tro choi
b- Ouy t4Dnh thực hi6n
g GV lựa chọn tro choi
- Chuân bi cac phưong tiên, điều kiên cân thiêt cho tro choi
- Phô biên tên tro choi, nôi dung va luât choi
- Học sinh tiên hanh choi
- Danh gia tro choi
- Thao luân về y nghia giao dục của tro choi
c- Qí dụ )inh ha
Khi day bai '’n tâp ván học dân gian¨ (Lớp 10), đê tông kêt bai học, GV co thê su dụng tro
choi ô chu sau:
Câu hoi:
1. Hang ngang thu nhất: co 5 chu cai: Tên môt lan đêu dân ca tiêu biêu của xu Nghêƒ V”
D•M
2. Hang ngang thu hai: co 10 chu cai, Tên của môt đoan trich trong môt truyên tho nôi tiêng
được học o chưong trinh ngu ván10 L–— T—˜N D•N
3. Hang ngang thu ba co 3 chu cai: su thi Dám Sán của dân tôc nao o Tây Nguyênƒ ™ D™
4. Hang ngang thu tư co 9 chu cai, Sauk hi Mi Châu chêt xac của nang biên thanh giƒ
NGšC TH›CH
5. Hang ngang thu nám co 11 chu cai: Khi chay đên bờ biên, vua An Dưong Vưong đã kêu
cuu aiƒ Sœ THANH G—ANG
6. Hang ngang thu sau co 4 chu cai: Môt trong hai biêu tượng về tinh nghia vợ chôngƒ
G•NG
ž. Hang ngang thu bay co 5 chu cai: Tên môt bai tho của Chê Lan Viên co su dụng chất liêu
ván học dân gian CON CŸ
8. Hang ngang thu 8 co 9 chu cai: tên môt loai banh á vao nay Têt của dân tôc ta BANH
CHUNG
9. Hang ngang thu 9 chu cai CO 9 : †uê hưong của cô thủ tướng Pham Ván Dôngƒ
†UANG NG×
10. Hang ngang thu 10 co 12 chu cai: tên môt thê loai ván học dân gian kê về nhân vât lich
su va sự kiên lich su qua đo thê hiên thai đô của nhân dân ta ƒ TRU•EN THU•ET
11. Hang ngang thu 11 5 chu cai: phân thưong ma mụ gi ghe hua së cho Tấm va Cam nêu ai
bát được nhiều tôm va tep hon ƒ •EM DO
HANG DšC: V—™N NGšC †UY
Dây la đanh gia của cô thủ tướng Pham Ván Dông về vai tro của ván học dân gian
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 14
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
1 . 1 D [ M
& \ Ơ 1 T 1 Ê N D [ N
( Ê Đ Ê
* N G ] C T H + C H
^ _ Ư T H + N G G 1 + N G
` G Ư N G
a C ] N C ]
8 + N H C H Ư N G
b 2 U + N G N G + 1
1' T c U Y Ê N T H U Y Ê T
11 Y Ê M Đ ]
111, T#B% #On# Ln; =In;
G4<V <n @#Y n;#45m 8#9:n; 8#<8 =>? #$% @A%# %B%
Đ$% 6"n:
.d NH-T eT4f@ 1g
) h4m \in )
+, MjC T1ÊU k1 HỌC
Giup học sinh nám được
-. /iAn thNc:
- Nhung net tiêu biêu về tac gia Kim Lân
- Hiêu được tinh canh thê tham của người nông dân trong nan đoi nám 1945 va trân trọng
tinh yêu thưong, niềm khat khao hanh phuc của họ
- Hiêu được tinh huông truyên đặc sác của tac phâm va gia tri của no
,. /O n&ng:
- Nhân diên va phân tich tinh huông truyên trong tac phâm truyên ngán hiên đai
B. Thái đP:
- Biêt trân trọng nhung khat khao hanh phuc, niềm tin mãnh liêt của con người.
, PHƯƠNG T1lN THỰC H1lN
- Sach giao khoa, sach giao viên, sach bai tâp Ngu ván 12 (tâp 2)
- Hướng dân thực hiên chuân kiên thuc, ki náng Ngu ván 12
C, PHƯƠNG PHÁP T1mN HkNH
Giao viên tô chuc giờ day theo cach kêt hợp cac phưong phap: trao đôi thao luân, tra lời cac
câu hoi, gợi tim, hoat đông nhom.
D, T1mN TcnNH k1 DẠY
1, on đpn# ZF8
&, O4 %q
r O chưong trinh THCS, em đã được học tac phâm nao của Kim Lân ƒ An tượng của em về
tac phâm ấy ƒ
(, O4 mF4
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 15
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
HV>@ đKn; %s3 G. 6O H_ NK4 =un; %tn đ>@
HV>@ đKn; 1: H9Fn; =un @Em
#4Yu %#un;
ƒ Trinh bay nhung hiêu biêt của em
về nha ván Kim Lânƒ
ƒ „m biêt gi về xuất xu tac phâm
'Vợ nhặt¨ƒ
HS tra lời
GV cho HS xem môt sô hinh anh
về nan đoi nám 1945
HV>@ đKn; &: H9Fn; =un đ$%
#4Yu 6"n vGn
GV chiêu so đô, yêu câu học sinh
tom tát theo so đô
1, T4Yu =un
-. Tác gi?
- Tên khai sinh của nha ván Kim Lân la Nguyên
Ván Tai (1920 € 200ž).
- Kim Lân la cây but chuyên viêt về truyên ngán, đê
lai ấn tượng sâu đâm trong long đôc gia. Dề tai
quen thuôc trong sang tac của ông la cuôc sông
nông thôn va hinh tượng người nông dân
- Kim Lân tung phai bưon chai kiêm sông báng rất
nhiều nghề va chinh vôn sông phong phu ấy đã tao
cho nhung sang tac của ông môt sự đám sâu.
- Nguyên Hông: Kim Lân la nha ván môt long đi về
với đất, với người, với cuôc sông thuân hâu nguyên
thủy o nông thôn.
,. Tác 6hQ1
- Tiền thân của truyên ngán 'Vợ nhặt¨ la tiêu thuyêt
'‘om ngụ cư¨. Cuôn tiêu thuyêt nay được viêt
ngay sau Cach mang thang Tam thanh công nhưng
con do dang va bi mất ban thao. Hoa binh lâp lai,
dựa trên môt phân côt truyên cu, nha ván viêt
truyên ngán 'Vợ nhặt¨.
- Tac phâm được in trong tâp 'Con cho xấu xi¨
(1962)
 Tu dung lượng môt cuôn tiêu thuyêt, sau được
rut gọn lai la môt truyên ngán cung với đô lui thời
gian đã khiên cho 'Vợ nhặt¨ tro thanh môt tac
phâm xuất sác, kêt tinh tai náng va tâm tri của Kim
Lân.
- Truyên viêt về nan đoi khủng khiêp nám 1945 €
môt trong nhung trang bi tham nhất của lich su dân
tôc ta. Mua xuân nám At Dâu, tu Lang Son đên
†uang Tri, dân ta lâm vao nan đoi chưa tung thấy
trong lich su: hon hai triêu người chêt đoi, nan đoi
ma theo Nam Cao 'co lë đên nám 2000, con chau
chung ta vân con kê lai cho nhau nghe đê rung
minh¨ (Dôi mát).
11, Đ$% – #4Yu 6"n vGn
w TD1 tRt tác 6hQ1
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 16
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
ƒ „m co nhân xet gi về nhan đề của
tac phâmƒ
HS tra lời
GV nhân xet, chôt y
GV cho HS thao luân nhom:
Š Nhom 1: Truyên 'Vợ nhặt¨ xoay
quanh sự kiên naoƒ Sự kiên ấy tac
đông ra sao đên tâm li cac nhân
vâtƒ
ŠNhom 2: Vi sao viêc Trang lấy vợ
lai nhân được sự quan tâm đặc biêt
của người dân xom ngụ cưƒ
-. $h5n đề và tSnh huTng truy0n
5. $h5n đề
= ' Vợ nhặt¨ la môt cach kêt hợp tu đặc biêt
• Vợ : danh tu ÷~ Chi môt điều thiêng liêng
• Nhặt: đông tu ÷~ Nhặt nhanh, nhặt vu vo, của roi
của rụng ngoai đường
 Môt kêt hợp tu đặc biêt chi co trong nan đoi
nám 1945. Cai đoi đã đây đên nhung canh bi hai
kich: mang người tro nên re rung, co thê 'nhặt¨
được như người ta nhặt bất cu đô vât gi. Phai đặt
vao truyền thông dân tôc coi 'Người ta la hoa đất¨,
coi viêc dựng vợ ga chông la đai sự thi mới thấy hêt
câu chuyên nhặt vợ nay bi đat lam sao.
 Nhan đề 'Vợ nhặt¨ đã tao ấn tượng , kich thich
sự chu y của người đọc. Dây không phai la canh lấy
vợ đang hoang, co án hoi, co cui xin theo phong tục
truyền thông của người Viêt ma la nhặt được vợ.
Chi riêng hai chu 'vợ nhặt¨ cung noi lên kha nhiều
về canh ngô, sô phân của cac nhân vât. Chuyên
Trang nhặt được vợ đã noi lên thân phân thê tham
va tủi nhục của người nông dân trong na đoi khủng
khiêp nám 1945
 ‘ot xa về thân phân con người
b. TSnh huTng truy0n
- Dôi với truyên ngán, tinh huông truyên giu vai tro
hat nhân của cấu truc thê loai, no chinh la cai hoan
canh riêng được tao nên boi môt sự kiên đặc biêt
khiên cho tai đo, cuôc sông hiên lên đâm đặc nhất
va y đô tư tưong của tac gia cung được bôc lô sác
net nhất. Co ba loai tinh huông phô biên trong
truyên ngán: tinh huông hanh đông, tinh huông tâm
trang va tinh huông nhân thuc.
- Sự kiên: Trang nhặt được vợ dê dang giua nan đoi
khủng khiêp nám 1945
 Sự kiên nay tac đông manh më đên tâm li tất ca
mọi người: người dân xom ngụ cư, lu tre con, ba cụ
Tu va ngay chinh ban thân Trang. Tất ca mọi người
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu ,
Trẻ con
Ngýời dân
Bà cụ Tứ Anh Tràng
Sáng hôm sau Chiều hôm rý!c
17
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
Š Nhom 3: „m co nhân xet gi về
tinh huông trong tac phâm 'Vợ
nhặt¨ƒ
ŠNhom 4: Y nghia của tinh huông
truyên trong tac phâm 'Vợ nhặt¨
(nghê thuât, nôi dung)ƒ
Cac nhom thao luân trong thời gian
tu 5 -ž phut
GV nhân xet, chôt y chinh trên
bang phụ
ƒ Thông quan tinh huông truyên
trong tac phâm , em co suy nghi gi
về môi quan hê giua con người với
con người trong xã hôi ngay nayƒ
đều ngac nhiên, vui mung xen lân lo âu.
 Dây la môt tinh huông eo le, bất ngờ, đôc đao,
vua bi vua hai
- Trang la môt anh chang xấu xi, ngheo khô, dân
ngụ cư, mang tiêng ê vợ lai nhặt được vợ dê dang,
lai co vợ theo không về nha. Va cung chinh vi trong
hoan canh đoi khat, mọi viêc đều co thê bo qua cho
nên Trang mới lấy được vợ.
- Lấy vợ vôn la môt sự kiên trọng đai của cuôc đời
'Trám nám tinh cuôc vuông tron. Phai do cho đên
ngọn nguôn lach sông¨, thê nhưng với Trang, mọi
chuyên diên ra vô cung chong vanh, đon gian tưong
như môt tro đua. Chi với mấy câu ho, bôn bat banh
đuc, Trang lấy được vợ. Chuyên xay ra nhanh đên
muc chinh ban thân Trang cung thấy ngac nhiên
'Ra hán đã co vợ rôi đấy ưƒ¨.
- Dựng vợ ga chông vôn la chuyên vui, người ta
dựng vợ ga chông cho con la luc trong nha án nên
lam nôi, nhưng viêc Trang lấy vợ lai khiên tất thay
mọi người nặng triu nôi lo âu, buôn tủi.
- Trang lấy vợ giua nan đoi khủng khiêp, ghê sợ,
'môt đam cưới nho nhoi giua môt đam ma không
lô¨: Thân chêt hiên hinh lên qua nhung dang ve vât
vờ, xanh xam như nhung bong ma; qua mui âm
môc của rac rưoi va mui gây của xac người; qua
nhung tiêng khoc hờ ti tê , tiêng qua gao lên tung
hôi thê thiêt. Giua cai đam ma khủng khiêp ấy,
Trang lai lấy vợ.
 Y nghia của tinh huông truyên:
- Nghê thuât:
• Tao sự hấp dân, cuôn hut
• Bôc lô tinh cach va tâm li nhân vât
- Nôi dung
• Phan anh thân phân con người bi re rung: Không
quen biêt, cung cháng cân đên án hoi, cheo cưới,
chi cân mấy lời tâm phao va mấy bat banh đuc la co
vợ. Cai gia của môt con người thât re rung.
• Tô cao tôi ac của bọn thực dân, phat xit đã đây
nhân dân vao canh điêu đung vi 'môt cô hai trong¨
• Thê hiên khat vọng sông va khat vọng hanh phuc
của con người 'Bai ca ca ngợi sự sông¨: Ngay trên
bờ vực của cai chêt, khi thân chêt tho ban tay gớm
guôc của minh vao tung gia đinh, khi ban náng con
người được trôi dây manh nhất thi họ vân khao khat
hanh phuc, tô ấm gia đinh, vân cưu mang đum bọc
lân nhau va không bao giờ can kiêt niềm tin vao
tưong lai, hi vọng. Niềm khao khat mang tinh nhân
ban la trường tôn, la bất diêt, va chinh nhờ no ma
con người tôn tai mãi trên c‚i đời nay
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 18
Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên
Kim Lân: 'Khi đoi người ta không nghi đên con
đường chêt ma chi nghi đên con đường sông. Du o
trong tinh huông bi tham đên đâu, du kề bên cai
chêt vân khat khao hanh phuc, vân hướng về anh
sang, vân tin vao sự sông va vân hi vọng o tưong
lai, vân muôn sông, sông cho ra người¨.
 Thê hiên tai náng va tấm long của Kim Lân.
*, Csn; %N 6O #9Fn; =un #$% vO4
4.1. Nám cac kiên thuc co ban
4.2. Hướng dân học bai
- Chuân bi bai mới: Vợ nhặt (Kim Lân)
• Diên biên tâm li cac nhân vât : Trang, ba cụ Tu, người vợ nhặt
• Gia tri nhân đao va hiên thực của tac phâm
C, ToNG hmT
Trong giai đoan hiên nay, đôi mới phưong phap day học la môt yêu câu tất yêu. Mục
tiêu cuôi cung của viêc đôi mới chinh la tich cực hoa hoat đông nhân thuc của HS, biên hoat
đông nhân thuc của người học tu thụ đông chuyên sang chủ đông va linh hoat. Chinh vi thê,
viêc ap dụng nhung phưong phap va ki thuât day học tich cực la vô cung cân thiêt trong qua
trinh giang day nhám hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giang day
Giáo viên: Trần Thị inh !h"c ' Trường T(!T )u*nh +ưu , 19