Gazom romanesknih noćnih plovidbi

Robert Hodel 

oman Anastasia Dalibora [imprage je ljubavni roman, a istovremeno i upe~atljiv opis intelektualnog miljea u današnjem Zagrebu. U središtu ovog djela od oko tri stotine stranica nalazi se odnos glavnog juanka Gorana prema njegovoj dugogodišnjoj djevojci Tamari. Obadvoje vide svoj odnos kao zadovoljenje seksualnih potreba – kao „seksualno prijateljstvo“, kako ga oni nazivaju. Kada Goran, momak u svojim kasnim dvadesetim, želi da napusti svoju djevojku, postaje o~ito kako njih dvoje uprkos svoj pragmati~nosti dospijevaju u stanje naizmjeni~ne ovisnosti, koju on osjeća kao sku~enost i kao promašeni život. Mentor ove odluke je psihijatar Branimir Stilinović sa kojim Goran ~esto ćaska i pije u jednom od lokala u koje zalazi. On je ta osoba od autoriteta kojoj Goran predo~ava svoj „Atlas noćnih brodskih plovidbi“ – snovi i jedna kratka pri~a koju doktor – a koji ima ulogu i drugog pripovijeda~a – analizira prema C. G. Jungu i taoisti~kim motivima. U Goranovoj kratkoj pri~i radi se o gradnji mosta na Neretvi u Mostaru, godine 1566. i o njenom graditelju Karađoz-Begu i ona bi trebala predstavljati jedno poglavlje obimnog proznog djela ~ija radnja po~inje u vrijeme opsade Konstantinopolja. U središtu ove unutrašnje pri~e je monah po imenu Konstantin Lakapen koji se spašava od turskih plja~kaša i prebacuje preko Bosfora. Roman na kom Goran kontinuirano radi u stvarnoj sadašnjosti radnje, alternira u djelomi~no kratkom ritmu sa centralnom (zagreba~kom) pri~om. Time se uspostavlja analogija 

R

Njema~ki slavist, profestor i esejist Robert Hodel na posljednjim susretima Cum grano salis u Tuzli, ‘ekskluzivno’ je ustupio recenziju knjige Dalibora [imprage Anastasia (Durieux, Zagreb, 2007) koja je ušla u uži izbor za nagradu Me{a Selimović. 342

Zeni~ke sveske

između Konstantinove tajne ljubavi prema „Latinki“ Anni Poloniji i Goranove kasnije i možda beznadežne ljubavi prema tajanstvenoj bibliotekarki. Ova ljubav koja se tek na kraju knjige realizuje u nekoliko dana i jednoj noći u Ohridu i koja je u oštroj suprotnosti sa većinom odnosa parova, opisana u romanu bespoštedno i bez iluzija, sve do detalja u spavaćoj sobi, nije slu~ajno povezana sa imenom „Anastasia“. Na gr~kom „anástasis“ zna~i osnivanje, uskrsnuće, preseljenje. ^ak i kada se ~ini da Goran nakon odmora u Makedoniji, zemlji svojih predaka, nastavlja da vodi svoj pređašnji život u Zagrebu, prožet je sada jednom novom snagom. Sa ovim prigušenim optimizmom završava se roman koji opisuje krug bivših ili vje~nih studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sklon defetizmu. Prisutno je to u opisima u kojima [impraga postiže najveću plasti~nost. Pred o~ima ~itaoca se otkriva panorama mladih intelektualaca koji provode život daleko od oficijelne politike, u zadimljenim lokalima, stanovima ispunujenim alkoholom i zgužvanim krevetima – u beskrajnim razgovorima o poeziji, filozofiji i seksu. Upravo taj spoj uzvišenog i profanog uspijeva autoru na najupe~atljiviji na~in. [impraga preko svojih likova tematizira egzistencijalna pitanja koja su većinom izvedena na temelju filozofskih sistema, književnih djela i filmova, ali se ovi dijalozi nikada ne osamostaljuju u filozofske ekskurse. Oni ostaju ~vrsto „usidreni“ u životima likova, bez obzira na to što Goran i njegovi prijatelji i sami iznose na vidjelo jedan skepticizam koji im zabranjuje svako hipostaziranje. Jezik je centralno sredstvo ove sinteze uzvišenog i profanog, od romanti~nog uzvišenja i vulgarnog realizma. Pripovijedanje u trećem licu je povezano sa perspektivom glavnog lika i u tom smislu obiluje studentskim slengom, vulgarizmima, anglizmima i kajkavštinom. Kada jedan od likova pomalo tvrdoglavo i u Zagrebu koristi svoj dalmatinski govor ili kada su Goranovi razgovori sa rodbinom u Skoplju navedeni na makedonskom, ~ini se da se time želi postići više od jedne jezi~ne karakteristike osoba. Kao što psihijatar tuma~i Makedoniju u jednom snu kao simbol potisnutog svijeta osjećanja, takođe se i tematizacija „ortodoksnog Balkana“ i vizantijskog prostora može tuma~iti kao latentni dio hrvatskog identiteta. O tome govori i – većinom samo implicitno prepoznatljiv- politi~ki stav autora koji se može tuma~iti ponajprije kao rezervisanost prema svakom nacionalnom veli~anju. Ovaj oprez je prisutan i prema uobi~ajenoj slici o Albancima koju imaju Goranovi rođaci u Skoplju, kao i prema navodno misti~no idealizovanom Bizantu „jugoisto~nih“ susjeda.
343

^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku

Implicitna kritika se, međutim, usmjerava prvenstveno protiv desni~arskopopulisti~kih tendencija u vlastitom društvu. Ali nezavisno od toga da li [impraga opisuje svastiku na rukavu Goranovog polubrata ili piše o razaranju mosta u Mostaru od strane HVO-a, ovi „ulomci“ politi~ke realnosti su motivisani pogledom glavnog lika i time u na~elu nepotpuni. Roman pokazuje izvjesne „šavove“ koji nastaju usljed blizine primarnog pripovjeda~a uz glavni lik, kao što je uvođenje psihijatra kao drugog pripovjeda~a koji omogućava dosljedan vanjski pogled glavnog lika, ili izvjesne prelaze od li~nog ka auktorijalnom pripovijedanju – ali je ta perspektivna blizina prema glavnom liku takođe i klju~ za plasti~nost i životnost opisanog svijeta. Anastasia je jedna od onih rijetkih knjiga koja se ~ita u jednom dahu i koja traje u nama još dugo nakon ~itanja.

Prevela s njema~kog: Rada Stakić

344

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful