Hay uông nươc ca khi không khat *SNTNS-163

Sông ngòi, ao hô hay suôi thac, du khac tên goi,
nhưng đêu cung chưa nươc. Cac tôn giao cung vây,
tât ca đêu giang dây chân ly.
- Muhammad Ali
Nươc là nhu câu thiêt yêu cho moi sinh vât sông trên hanh tinh nay . Moi sinh vât , gôm loai
ngươi, đông vât va ca cây côi phai chêt nêu không co nươc . Dân gian ta co lơ i câu trơi cho
mưa như sau: “Lây trơi mưa xuông ... lây nươc tôi uô ng... lây ruông tôi cây... lây đây bát
cơm... lây rơm đun bêp.” Qua như vây, mưa xuông cho ta nươc uông, co nươc đê cây bưa cây
lúa, có nươc đê nâu cơm, thi cơm mơi đây bat , va bung mơi no. Do đo, nươc không thê thiêu
cho đơi sông con ngươi đươc. Nươc con co tac dung chưa bên cho cơ thê c hung ta nưa. Uông
nhiêu nươc thì các cơ quan trong ngươi mơi vân hanh đêu hoa và manh khoe. Xác manh thi
hôn cung an. Nươc thưc sư là thuôc chu tri cac chưng bênh: đau bụng chảy; đau bụng khan;
đau bụng trung đôc do ăn phải đồ ăn xâu, hư; ói mửa, buồn nôn; châm tiêu; khó tiêu; táo
bón, khó đi câu; đau nhức chân tay, đăc biêt là các chưng bênh sau đây:

Tai biên ma ch máu não : Có nhiêu nguyên nhân dẫn đên tai biên mach máu não. Tuy
nhiên, nêu uông nươc trươc khi đi ngu se khiên cho máu loãng ra, có lơi cho sư tuân hoàn
cua các mach máu, giúp cho viêc ngăn chăn lai chưng bênh tai biên mach máu não.
Máu cao, ap huyêt, tiêu đương: Uông nươc nhiêu giúp loc máu, loc thân sach căn bã,
nhơ đo tranh đươc nhiêu thư bênh, bơt phai uông thuôc Tây chê biên tư cac chât hóa hoc,
dê gây ra bênh khác do phan ưng phu cua thuôc, nhât là ngươi đã vôn bi yêu tỳ vi, yêu gan
thân v.v. Nêu không uông nhiêu đươc môt lúc, nên uông thành nhiêu lân trong ngày.
Bệnh tiêu chay: Theo Đông Y, trơi đât có khí dương khí âm. Cơ thê con ngươi cung có
âm co dương: khí la dương, huyêt là âm; luc phu la dương, ngu tang là âm. Âm dương
trong con ngươi bât hoà se sinh bênh. Tiêu Chây là khí âm dương bât hòa, nên uông nươc
nhiêu, thì âm dương se đêu hòa, cơ thê thăng bằng, và chăn đươc bệnh tiêu chảy. Ban sáng
thưc dây, đâu tiên hãy uông 2 hoăc 3 ly nươc loc lơn, pha nửa nóng nửa lanh thì càng tôt.

Do đo, giơi y khoa co lơi khuyên nên thưc hanh thoi quen uông nươc như sau:
 Uông 2 ly nươc khi thức dây ban sáng giúp kích thich các cơ quan nôi tạng vân hanh.
 Uông 1 ly nươc 30 phut trươc các bữa ăn trong ngày se giúp bô tiêu hóa hoạt đông tôt.
 Uông 1 ly nươc trươc môi khi tắm rửa giúp huyêt áp chúng ta se giảm xuông khả quan.
 Uông 1 ly nươc trươc khi đi ngủ se có thê giup tránh đôt quỵ hay đau tim vao ban đêm.

Vây nươc la yêu tô quan trong va cân thiêt cho cơ thê con ngươi khoe manh . Thân xac manh
khoe, nhơ đo tinh thân cung đươc an khang, như cô nhân thương noi “tinh thân cương tráng
trong thân xác lanh mạnh.” Con ngươi chung ta co hôn co xac , nêu xác cân nươc đê sô ng,
linh hôn cân gi đê sô ng? Bơi le nêp sông cua l inh hôn ơ cõi đơi này se anh hương đên nêp
sông vinh cửu ơ đơi sau. Ngươi co tín ngương, nhât la ngươi Kitô hưu, đêu tin rằng: sau khi
lìa khoi xac vào ngày thân xác châm dưt nêp sông nơi thê giơi vât chât nay, linh hôn se không
chêt theo vơi xác, mà tiêp tuc sông nêp sông vinh cửu, thê nhưng nêp sông vinh cửu ây se ra
sao, còn tùy vao nêp sông đa sông nơi dương gian. Ngươi Kitô hưu tin rằng khi con sông vơi
thân xac nơi dương gian , linh hôn cân đên ơn thánh đê sông lanh thanh, hương dẫn thân xac
lam viêc lanh phuc đưc, nhơ vây không nhưng hôn an xac manh ơ đơi nay, và linh hôn se vui
hương nêp sông vinh cửu mai sau nưa. Cuôi cung, chung ta nên biêt rằng : thân xac cân nươc
đê sông, thì linh hôn cung cân môt thư nươc đê sông đo la ơn thánh đê sông tôt lành.

Tư tương suy niệm thêm:

*Chi thêm chút nươc là đủ làm cho đám mây dây đăc dê tan loang thanh mưa, và tâm hồn
triu đây khô đau có nươc thâm tơi cung dê đươc nguôi ngoai* - Christopher Morley

Lơi câu nguyện trong ngay:

Lây Chua, ngay khi khoi sư tạo thiên lâp đia, vu trụ chi có đât , bóng tôi, va nươc trươc khi
các yêu tô khác đươc Thiên Chua tiêp tục sáng tạo : như ánh sáng , cây côi va các sinh vât .
Xin cho chung con biêt quy trong nươc va ơn thánh, đê chung con đươc hồn an xác mạnh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful