CURS

PSIHOPEDAGOGIA DEFICIENTULUI
DE INTELECT

Anul universitar 2010 - 2011
1
STRUCTURA I DINA!ICA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE "N CADRUL
TIIN#ELOR PSIHOPEDAGOGICE

1.) OBIECTUL ŞI LOCUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE INTEGRATE ÎN
CADRUL ŞTIINŢELOR PSIHOPEDAGOGICE
Psihopedagogia specială este o ştiinţă psihopedagogică care se ocupă de
persoanele cu deficienţe, de studiul particularităţilor psihice, de instrucţia lor şi educaţia
lor, de evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile corectiv - recuperative pentru
valorificarea potenţialului uman existent şi formarea personalităţii acestora în vederea
integrării socio-profesionale cât mai adecvate.
şadar, conturarea domeniului depăşeşte cadrul teoretic şi are profunde
implicaţii practic-aplicative în care educaţia, instrucţia, recuperarea şi integrarea se
constituie ca activităţi de intervenţie specială care să conducă la dezvoltarea de
comportamente şi disponi!ilităţi necesare inserţiei sociale.
Psihopedagogia specială are ca o!iect de studiu fenomenul defectivităţii -
sau deficienţei - în multiplele sale forme şi grade. "eci, se poate spune că psihopedagogia
specială este ştiinţa care studiază legităţile dezvoltării, educaţiei şi instrucţiei copiilor
deficienţi .
"in definiţie se desprind # compartimente fundamentale ale psihopedagiei
speciale ,
a $ $%&'arti&entul 'r%(le&el%r 'si)%l%*i$e ale dezvoltării psihice,
referitoare la aspectele specifice ale dezvoltării psihice - în strânsă legătură cu
particularităţile dezvoltării fizice %a copiilor care suferă de diferite deficienţe .
! $ $%&'arti&entul 'r%(le&el%r 'e+a*%*i$e care vizează aspectele
specifice ale realizării procesului de instrucţie a copiilor deficienţi .
Psihopedagogia specială ela!orează metodele şi procedeele de educare şi
reeducare a deficienţilor, în scopul compensării deficienţilor şi al recuperării sociale a
diverselor categorii de copii şi adulţi afectaţi de ele. "eci, aceasta este o disciplină de
sinteză care are ca punct solar în sistemul noţional %deficienţa ca formă de organizare
structurală a personalităţii.
Polimorfismul psihopedagogiei speciale decurge din varietatea formelor de
diza!ilităţi şi a celor de inadaptare consecutive. &âmpul de acţiune al psihopedagogiei
speciale se situează între studierea normalului şi patologicului, înţelegând o pro!lematică
ştiinţifică şi practică referitoare la prevenirea, depistarea, diagnoza, orientarea şcolară,
complexul terapeutic educaţional. &omplexul terapeutic constă în administrarea unui
ansam!lu de intervenţii psihologice, pedagogice, medicale sau sociale determinate de
investigaţiile clinice şi de elementele de evaluare sociopedagogică.
stfel, necesitatea cola!orării permanente şi multilaterale între
psihopedagogie ,pe de o parte, medicină, sociologie ,de cealaltă parte, se manifestă cu
pregnanţă încă din faza diagnosticului şi definirii deficienţei. "iversitatea de tipuri şi
#
grade ale deficienţilor impune găsirea şi adoptarea unor criterii riguroase , ştiinţifice de
diagnostic, criterii la a căror conturare intervenţia activă a psihopedagogului , a medicului
şi a sociologului este necesară.
"eficienţa mintală nu poate fi a!ordată numai dintr-un singur punct de vedere
ţinând seama că ea este extrem de polimorfă în ce priveşte caracteristicile genotipice,
etiologice, neurofiziologice, psihometrice şi prognostice .
#. DEFECT ŞI DEFICIENŢĂ
Pentru a delimita sferele de competenţă , se impune să examinăm cum a!ordează , pe
de o parte , psihopedagogia specială , iar pe de altă parte , medicina % disciplină
predominant !iologică %pro!lematica persoanelor deficiente . 'n mod firesc, cercetarea şi
acţiunea medicală vizează înainte de toate +e,e$tul , termen care desemnează lezarea,
deteriorarea sau chiar a!senţa unui organ sau segment al corpului . (re!uie spus că
prezenţa defectului organic nu este suficientă pentru a putea desemna pe cineva ca fiind
+e,i$ient . )xistă numeroase defecte organice % anatomo - fiziologice %care nu duc în
mod necesar la apariţia unor +e,i$ien-e , în sensul propriu defectologic al cuvântului.
"efectul determină constituirea deficienţei atunci când tul!ură su!stanţial relaţiile
individului cu mediul social , când defectul îl împiedică să reflecte suficient de exact
realitatea o!iectivă % fenomenele psihice nu se dezvoltă şi nu se desfăşoară în limite
normale - , să efectueze la nivel normal , alături de ceilalţi mem!ri normali ai
colectivităţii , formele de activitate caracteristice vârstei ,rolului statutului psihosocial al
celor de-o seamă cu el * +ocul , învăţătura în unităţile şcolare o!işnuite , o muncă
profesională accesi!ilă ma+orităţii $ . "e aici reiese că , spre deose!ire de defect
* fenomen organic $ , deficienţa este , prin excelenţă , un fenomen de natură 'si)%l%*i$.
/i s%$ial. 0
"e aceea, unii autori consideră pe !ună dreptate că o!iectul specific al
psihopedagogiei speciale îl constituie nu defectul ca atare sau , mai exact , un organ mai
mult sau mai puţin defect , ci omul * respectiv , copilul $ , care prezintă o anumită
deficienţă . 'n cazul +e,i$ientului sunt tul!urate su!stanţial sau rămân insuficient
dezvoltate * nu ating limita inferioară a normei $ tocmai aceste relaţii sociale . "eci ,
defectul se exprimă prin +i&inuarea &ai &ult sau &ai 'u-in *rav. 1 '2n. la
su'ri&area t%tal. 3 4 +e lun*. +urat. 1 $)iar +e,initiv. 3 a $a'a$it.-il%r ,un$-i%nale
ale unui %r*an 4 a'arat sau siste& al %r*anis&ului u&an 4 5n a/a ,el 5n$2t este
a,e$tat. 1 tul(urat. sau 5&'ie+i$at. 3 +e6v%ltarea /i +es,./urarea n%r&al. a un%r
,un$-ii 'si)i$e 4 a rela-iil%r +intre in+ivi+ /i &e+iul s%$ial0 'n acest sens, deficienţa este
o consecinţă directă a defectului .
"ar , relaţia dintre +e,e$t şi +e,i$ien-. nu tre!uie concepută în mod mecanic , potrivit
schemei , o cauză produce întotdeauna un anumit efect ,iar un fenomen e,e$t nu poate
apărea niciodată fără să acţioneze un anumit fenomen $au6. .
"eci , deficientul nu este un !olnav în sens clinic ,nu este anormal, ci un individ cu o
'ers%nalitate s'e$i,i$. în sfera mare şi diversă a normalităţii, care tinde spre
normalizarea deplină având şanse ma+ore da a o o!ţine în condiţiile unei educaţii
specializate. "eficientul tre!uie considerat o persoană care , chiar dacă nu mai dispune de
o integrare !iopsihică nu este un !olnav în sens patologic , ci prin efectul deficienţei are
tendinţa să-şi construiască o personalitate decompensată. Prin 'ers%nalitate
-
+e$%&'ensat. se înţelege acel tip de personalitate care având o formulă de organizare
normală , printr-o disfuncţiune a unuia dintre structurile de !ază , prezintă un echili!ru
insta!il manifest sau potenţial, astfel că la o anumită intensitate a solicitărilor sau a
stressului extern sau intern , poate reacţiona prin tul!urarea echili!rului şi printr-un grad
oarecare de indaptare la condiţiile de viaţă.
7 . PRINCIPALELE DIRECŢII DE DEZVOLTARE A TEORIEI ŞI PRACTICII
PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE

Pe fondul acestor date teoretice generale se impune să examinăm câteva dintre
tendinţele actuale cale mai pregnante ale dezvoltării teoriei şi practicii psihopedagogice
în acst domeniu .
.na dintre ele vizează ri+i$area nivelului te%reti$ al a$-iunii 'si)%'e+a*%*i$e . 'n
ansam!lu extinderea şi adâncirea investigaţiilor ştiinţifice în acest domeniu va avea ca
rezultat ,
a $ 'er,e$-i%narea continuă a metodelor , procedeelor , tehnicilor de lucru
adaptate la particularităţile psihofizice ale diferitelor categorii de copii deficienţi /
! 3 intensi,i$area muncii psihopedagogice speciale în raport cu o!iectivele
ma+ore ale recuperării , pe măsura posi!ilităţilor de dezvoltare a acestor copii .
0 altă tendinţă este apropierea 5nv.-.&2ntului s'e$ial +e 5nv.-.&2ntul +e &as. .
'n unele cazuri , şcoala specială are un caracter închis , în sensul că pregătirea teoretică şi
practică pe care o oferă copiilor şi tinerilor deficienţi nu atinge un nivel echivalent cu cel
al învăţământului o!işnuit/ de aceea ei nu pot să depăşească la un moment dat reţeaua
învăţământului special , pentru a se include în una din treptele învăţământului de masă ,
chiar dacă au posi!ilităţi în acest sens .
'n general, se preconizează integrarea instructiv %educativă timpurie , dar eşalonată
în trepte , la început este parţială * prin contacte directe , dar de scurtă durată , mai ales în
pauze, în timpul li!er sau de +oacă , între deficienţi şi ceilalţi copii $ / ulterior ea devine
din ce în ce mai e8tins. * participarea în comun la anumite discipline şcolare sau forme
de activitate $ / în cele din urmă , în clasele mai mari , integrarea şcolară poate fi deplină *
deficienţii integraţi participă la toate activităţile şi lecţiile , alături de ceilalţi $ , în condiţii
egale de exigenţe.
Pre$%$itatea instruirii $%'iil%r +e,i$ien-i reprezintă o cerinţă de mare actualitate .
'n acest sens , asistăm la extinderea reţelei de unităţi preşcolare speciale care cuprind tot
mai mulţi copii de la - la 1-2 ani .
"esigur , munca cu copii mici necesită % 're*.tire 'si)%'e+a*%*i$. s'e$ial. a
$a+rel%r +i+a$ti$e 4 atât în ceea ce priveşte $%n-inutul procesului instructiv-educativ ,
cât şi aspectul metodelor şi procedeelor utilizate .
E,i$ien-a &un$ii +e re$u'erare a +e,i$ien-il%r poate fi considera!il sporită prin
utilizarea adecvată a mi+loacelor tehnice moderne .
9 . DELIMITĂRI CONCEPTUALE
'n 'si)%'e+a*%*ia specială sunt utilizaţi o serie de termeni cărora li se acordă , în
principiu , acelaşi sens şi semnificaţie . "iferenţele de la un autor la altul privesc nu atât
conţinutul termenilor cât , mai cu seamă , nivelul de extindere asupra întregului domeniu
3
sau de referinţă la toate categoriile de indivizi care prezintă a!ateri de la standardul de
normalitate . &onceptului de normalitate i se atri!uie, pe de o parte, o semnificaţie
generală ce ia în considerare întreaga dezvoltare psihofizică a persoanei , iar pe de altă
parte , una particulară care circumscrie o trăsătură sau un grup de însuşiri * fizice ,
senzoriale, caracteriale, intelective etc.$ . 4unt considerate ca fiind normale acele
persoane care au o dezvoltare medie şi manifestă capacităţi de adaptare echili!rată la
condiţiile mediului încon+urător . Pentru a putea fi apreciate, persoanele respective sunt
raportate la grupuri de aceeaşi vârstă şi cu acelaşi standard cultural. !aterile de la
acestea, peste o anumită toleranţă, negative sau pozitive, sunt considerate anormale.
stfel, caracteristicile diferitelor categorii de deficienţi, ca şi cele ce duc la disponi!ilităţi
superioare , se su!sumează conceptului de anormalitate . "ar, în accepţiunea cotidiană ,
acesta are o încărcătură predominant negativă . &a atare , anormalitatea are un conţinut
larg , şi se referă la toţi indivizii cu insuficienţe sau retard în dezvoltare . "in acest punct
de vedere , conceptul de anormalitate este frecvent înlocuit cu cel de anormalitate . "e
multe ori acest termen nemulţumeşte prin caracterul său prea general şi prin semnificaţia
traumatizantă ce i se poate acorda . (otuşi, el este folosit pentru indivizi care au o
dezvoltare şi evoluţie care necesită condiţii speciale cu caracter educativ - recuperativ în
inserţia sociale .
'n mod o!işnuit, su!normalitatea este sinonimă cu deficienţa şi se apreciază că
defineşte cu mai multă exactitate pierderea sau deficitul unor funcţii ori chiar a unui
organ ce defavorizează desfăşurarea activităţii. "ar şi acest termen are o rezonanţă
traumatizantă, unii autori propunând termenul de handicap, deşi menţine afirmarea
deficitului . (re!uie su!liniat că, deficienţa se referă la afecţiunea fizică sau organică ce
determină o stare critică în plan psihologic, iar handicapul fără a exclude asemenea
destructurări, accentuează consecinţele, dificultăţile de adaptare la mediu şi ia în
considerare şi stările critice ce apar prin educaţie deficitară, condiţiile de mediu ce
defavorizează evoluţia normală, pertur!ările funcţionale sau destructurarea lor,
inadaptările, o!işnuinţele şi comportamentele neadaptative, retardurile şi privaţiunea
temporară de o funcţie etc.
"e multe ori întâlnim termeni în care imprecizia este evidentă şi cuprinde o gamă prea
variată de manifestări ce nu sunt sugerate de conţinut . stfel , o situaţie similară se referă
şi la termenii de retardaţi ,înapoiaţi , întârziaţi , dificili sau cu dificultăţi, neadaptaţi sau
inadaptaţi ,tul!urare etc . , care se găsesc sporadic în unele lucrări şi au o poziţie de
sinonimie cu conceptul de handicap. 'n acelaşi timp, semnalăm folosirea şi a altor
termeni pentru fiecare categorie de handicapaţi . ceştia au o accepţiune mai restrânsă şi
de cele mai multe ori se referă la un nivel dat al categoriei de handicapaţi .
: . METODELE PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE
Psihopedagogia specială ca ştiinţă de graniţă între psihologie şi pedagogie se foloseşte
în egală măsură , de metodele acestor ştiinţe, dar le imprimă un caracter specific
domeniului respectiv în funcţie de tipul de handicap studiat, de gravitatea acestuia, de
evidenţa unor handicapuri asociate etc.
&el mai frecvent sunt folosite următoarele metode ,
a 3 O;SER<A#IA % care are ca scop culegerea unor date cu privire la
comportamentul handicapaţilor, caracteristicile şi evoluţia lor psihică ,formarea
5
deprinderilor de activitate şi a aptitudinilor intelectuale, acumularea de cunoştinţe şi de
experienţe recuperative pentru inserţia socio-profesională . 0!servaţia are avanta+ul de a
permite studiul su!iectului în condiţiile normale * o!işnuite $ de activitate şi evită
situaţiile artificiale . "ar , pentru a fi cât mai eficientă , cercetătorul tre!uie să-şi fixeze
dinainte cadrul în care se desfăşoară o!servaţia, scopul urmărit şi să-şi noteze su! formă
de protocoale datele rezultate pe care să le prelucreze ulterior. Pe cât este posi!il să se
apeleze la mi+loacele tehnice de înregistrare * casetofoane , camere de filmat etc, $ .
0ricum , su!iectul nu tre!uie să ştie că este o!servat în mod special , pentru a-l feri de
impactul cu unele modalităţi neo!işnuite de activitate şi de ela!orare a răspunsurilor la
varia!ile neprevăzute .
! 3 E=PERI!ENTUL - are două variante , natural şi de la!orator . )xperimentul
natural se desfăşoară prin introducerea unor stimuli suplimentari în activitatea desfăşurată
de su!iect la care se solicită răspuns sau prin organizarea unor activităţi * ludice , de
învăţare , de formare a deprinderilor 'ra$ti$e $ în care a'ar varia!ile diferite ce îl pun pe
su!iect în situaţii deose!ite .
)xperimentul de la!orator imprimă o notă de precizie mai mare pentru că se
realizează în la!oratoare dotate cu aparatură specială prin care se creează un cadru
stimulativ şi de înregistrare a reacţiilor su!iectului .
c 3 TESTELE au o mare răspândire şi se împart în ver!ale şi never!ale . Pentru
unele categorii de handicapaţi , cum sunt cei cu handicap sever de intelect , testele
never!ale , !azate pe sim!oluri imagistice sau pe ansam!luri de o!iecte , sunt singurele
edificatoare . (estele ver!ale operează cu cuvinte şi cifre , ceea ce presupune o oarecare
capacitate de a utiliza sim!oluri ver!ale . 4unt de preferat pro!ele etalonate sau
standardizate . .nele din acestea se pot aplica $%le$tiv , iar altele , in+ivi+ual şi sunt
adaptate la nivelul vârstei . 'n general , testele vizează o însuşire , o funcţie sau un proces
psihic înţelegere şi nu ansam!lu psihismului uman . (re!uie să su!liniem faptul că nu
toate testele ce se aplică la persoanele normale pot fi utilizate şi la handicapaţi , deoarece
unele depăşesc atât nivelul de înţelegere, cât şi capacitatea de a ela!ora răspunsuri
apropiate de cerinţele pro!ei . "in aceste motive specialiştii au ela!orat sau adaptat teste
specifice condiţiei handicapatului.
d $ CON<ERSA#IA % deşi se desfăşoară cu dificultate la unele categorii de
handicapaţi , prezintă avanta+ul că aceştia nu pot simula sau masca unele
comportamente , sunt mai sinceri şi manifestă un anumit infantilism în ela!orarea
răspunsurilor . 6mportant este să se folosească un lim!a+ adecvat nivelului de înţelegere
şi o formă de comunicare ce poate fi receptată de su!iecţi * lim!a+ul gestual $ / lim!a+ul
ver!al tre!uie însoţit de un material ilustrativ adecvat care să stimuleze înţelegerea şi
ver!alizarea pentru deficienţii de intelect .
e 3 ANALI>A PRODUSELOR ACTI<IT?#II - se raportează la nivelul de
pregătire al su!iecţilor , la stadiul formării deprinderilor şi o!işnuinţelor în diferite forme
de activitate , la metodologia corectiv - recuperativă adaptată la educaţia specială . ceste
produse ale activităţii pot constitui nu numai mi+loace de cunoaştere , dar şi de
psihodiagnoză * este cazul desenului , al produsului grafic în general $ .
f 3 ANA!NE>A - este deose!it de importantă pentru sta!ilirea momentului
producerii handicapului şi a cauzelor acestuia pentru studiul evoluţiei su!iectului şi al
perioadelor mai importante din viaţa sa . 'n realizarea acestei forme vor avea loc discuţii
1
cu părinţii , cu rudele , cu cei din antura+ul handicapatului şi evident, acolo unde este
cazul , se iau în considerare propriile relatări ale deficientului .
'n general , se apelează la metode diferite sau la o com!inare a acestora pentru a
putea cuprinde complexitatea unor fenomene psihice . Pe !aza acestora se poate efectua
anali6a +e $a6 4 ce se realizează prin studiul su!iectului cu a+utorul mai multor pro!e şi
prin o!servarea comportamentului în diverse ipostaze . 'n cadrul analizei de caz se iau în
consideraţie toate datele personale ale su!iectului, începând de la cele familiale şi de
etiologie, a+ungând la evidenţierea principalelor caracteristici psihice şi terminând cu
trasarea profilului psihologic în care să se sta!ilească diagnosticul şi prognosticul pe
scurtă şi lungă durată .
Pentru a facilita un astfel de demers se va folosi ,i/a 'si)%'e+a*%*i$. , adaptată la
condiţia handicapaţilor şi care permite surprinderea, în ansam!lu, a vieţii psihice şi
comportamentale .
DEFINIREA DEFICIENŢEI MINTALE .
INVENTAR TERMINOLOGIC
"ificultatea formulării unei definiţii unitare a deficienţei mintale este ilustrată
sugestiv şi prin diversitatea termenilor utilizaţi pentru denumirea acestei entităţi sau a
diferitelor ei forme de manifestare .
&ronologic , tre!uie să amintim termenul de idiotism utilizat de @0EsAuir%l în
secolul al 78666-lea , pentru a decela şi diferenţia cazurile de tul!urări mintale de stările
de demenţă , stări de slă!ire progresivă şi glo!ală a potenţialului mintal .
E0Se*uin introduce noţiunile cu privire la gradele deficienţei mintale , i+i%t4
i&(e$il /i 5na'%iat &intal sau 5nt2r6iat &intal .
&onceptul general de %li*%,renie este introdus de E0Brae'elin pentru a
desemna ansam!lul formelor de dezvoltare psihică deficitară .
9a începutul secolului nostru apare termenul de en$e,al%'atie infantilă introdus
de ;rissau+ /i S%uAue . )ste vor!a în acest caz de sechele neurologice şi psihiatrice
consecutive unei afectări a creierului copilului înaintea maturări sale complete .
'n ultimii ani s-a impus termenul de maturopatii , introdus de C0La&%te
+e Gri*n%n * 1:21 $ . )l se referă la orice !oală care tul!ură dezvoltarea funcţiilor
sistemului nervos determinând modificări în comportamentul copilului .
4inonim cu oligofrenia , înapoierea mintală , deficienţa intelectuală etc. se
întâlneşte în numeroase ţări şi termenul de ; insuficienţă mintală ;. (ermenul reuneşte o
serie de stări foarte disparate , legate între ele prin deficitul intelectual .
L0!i$)au8 utilizează două serii de concepte pentru a diferenţia faptele clinice .
stfel el descrie stările de ; înapoiere intelectuală ; definite prin insuficienţa dezvoltării
inteligenţei pe care le opune regresiilor * demenţelor $ , inaptitudinilor la efort intelectual,
delirurilor şi nevrozelor.
4e impune analizei terminologia utilizată de A0;use&ann , care foloseşte două
noţiuni , deficienţă mintală şi deficienţă intelectuală . "eficienţa mintală comportă ca
trăsătură fundamentală tre!uinţa su!iectului de a fi a+utat în activităţi le specifice
2
inteligenţei ."acă această tre!uinţă apare de la naştere sau în primii doi ani, .<usemann
vor!eşte despre deficienţa mintală infantilă sau oligofernie. )l opune noţiunii de
deficienţă mintală , noţiunea de deficienţă intelectuală , pe care o defineşte prin
incapacitatea unei funcţii intelectuale sau a unui grup de asemenea funcţii care determină
un comportament de tip deficit mintal .
(ermenul de ; handicap intelectual ; se întâlneşte mai ales în literatura engleză.
Prin copii handicapaţi intelectual, C0 P.unes$u înţelege pe cei cu potenţial intelectual
diminuat prin ritmul de dezvoltare sau din cauze endo - sau exogene .
9a noi în ţară se utilizează termeni cum ar fi , +e,i$ien-. &intal. 4 5na'%iere
&intal. 4 +e,i$ien-. intele$tual. 4 )an+i$a' intele$tual et$0
!0R%/$a foloseşte în mod frecvent termenul de ; întârziere mintală ; .
utoarea motivează această opţiune astfel ,
- în cazurile uşoare nivelul mintal nu rămâne în mod fatal su! limita normalităţii /
uneori , deşi lent , dezvoltarea continuă până atinge chiar limita normalităţii /
în literatura de specialitate există tendinţa de a se înlocui noţiunile traumatizante pentru
părinţi şi copii. =ergând pe această direcţie , autoarea consideră că termenul de ;
întârziere mintală ; este mai adecvat .
'n literatura de specialitate există o serie de încercări şi tentative de unificare a
terminologiei , optându-se pentru conceptul general de ; deficienţă mintală ; .
"eficienţa mintală indică , aşa după cum sugerează termenul , o scădere , o
diminuare în funcţionarea mintală . 0 definiţie pertinentă este propusă de <0Ra+u /i
0I%nes$u ,
“ Deficienţa mintală este tipul de deficienţă determinată de un complex de factori
etiologici cu acţiune defavorabilă asupra creierului în perioada de maturizare a
acestuia , având două consecinţe principale : a) oprirea sau încetinirea ritmului de
evoluţie , îndeosebi a funcţiilor organice !i b) diminuarea competenţei sociale" .
>enumărate definiţii ale deficienţei mintale au fost propuse de-a lungul anilor
care au fost dez!ătute , revizuite , acceptate sau respinse . "eparte de a se fi epuizat ,
controversele continuă , ceea ce îi determină pe unii specialişti să vor!ească despre ;
sarcina încă nerezolvată a definirii deficienţei mintale ; 1 HeCar+ /i OrlansDi 4 1EFF 3 0
"intre cauzele cele mai evidente ale acestei discordii ştiinţifice , argumentele
sunt următoarele ,
- deoarece deficienţa mintală a fost a!ordată din multiple perspective , ea a fost
definită diferit, în funcţie de disciplina în cauză , psihologie , medicină ,
sociologie , asistenţă socială etc. /
- consecinţa a fost o adevărată inflaţie de definiţii dar nu şi funcţională căci , de
exemplu , o definiţie ela!orată doar pe criterii medicale sau !iologice , care
poate satisface cerinţele medicilor , se dovedeşte adeseori nevia!ilă pentru
psihologi sau pedagogi .
&ontroversele specialiştilor cu privire la ce este deficienţa mintală nu sunt, după
cum remarcă !a$ !ilan 1 1EF2 $, simple exerciţii de semantică / o diferenţă aparent
negli+a!ilă între două definiţii poate marca , pozitiv sau negativ ,dar în orice caz
hotărâtor, soarta unui copil .
)xistă o serie de autori care propun definiţii ale deficienţei mintale ce se
îndepărtează de cele acceptate de marea masă a specialiştilor .
?
Si+neG ;iH%u consideră că ; un individ deficient este acela care deţine un repertoriu
limitat al comportamentului concretizat în evenimente care îi întruchipează istoria ;
* 1:11 $ . &orespunzător acestei perspective , deficienţa mintală ar costa într-un
repertoriu comportamental limitat datorat efectelor negative ale unor afecţiuni somatice ,
condiţiilor socio-culturale defavorizante . fecţiunea somatică poate de!ilita şi întârzia
dezvoltarea unui individ prin afectarea sistemului de răspuns sau a surselor interne sau
externe de dezvoltare . &ondiţiile socio-culturale defavorizante pot include sărăcia
mediului familial, oportunităţile educaţionale limitate, practici parentale negative sau
a!uzive . "acă mediul este reorganizat pozitiv , individul poate înceta să se comporte ca
un deficient . "e fapt , nu puţine cercetări au început să demonstreze ipoteza , ;
comportamentul deficient al multor persoane poate fi înlocuit cu un comportament
normal@.*AeBard şi 0rlansCi,1:??$.
4ociologia expune un punct de vedere interesant prin @ane !er$er care consideră
că deficienţa mintală este un fenomen sociologic şi că eticheta ; deficient mintal ; este ;
un statut social achiziţionat într-un sistem social ; * 1:2- $ . &ercetările întreprinse de
autoare evidenţiază că mulţi copii identificaţi ca având deficienţă mintală uşoară aparţin
unor minorităţi culturale şi unor categorii defavorizate social . )i sunt etichetaţi ca atare
deoarece comportamentul lor nu satisface normele sistemului social al clasei de mi+loc .
(ocmai de aceea D.=ercer va dezvolta un sistem de diagnosticare a deficienţei mintale a
copiilor din grupurile minoritare . >umit SO!PA * 4istem =ulticultural Pluralistic de
sistenţă $ , acest instrument este ela!orat cu scopul de a elimina distorsiunile şi
interferenţele social-culturale din testarea inteligenţei. .tilizând 40=P examinatorul
converteşte scorurile E6 din F64& în ceea ce este numit scorul potenţialului estimat de
învăţare * s$%rul ELP $ . 4corul )9P este influenţat de varia!ile ca apartenenţa la un grup
etnic , de structura şi mărimea familiei .
0 altă definiţie alternativă a deficienţei mintale a fost propusă de !ar$ G%l+
1 1EF0 $ . &onform perspectivei propusă de Gold deficienţa ar tre!ui văzută ca un eşec al
societăţii în a asigura suficient antrenament şi educaţie mai degra!ă decât un deficit la
nivelul individului. Perspectiva ; responsa!ilităţii sociale ; a lui Gold este foarte
optimistă în ideia că nivelul ultim al funcţionării unei persoane deficiente mintal este dat
de nivelul tehnologiei disponi!ile pentru antrenarea şi educarea persoanei cu nevoi
speciale .
"eficienţa mintală nu este , în ultimă instanţă , doar o pro!lemă strict personală a
celor afectaţi . )a este , în egală măsură , o pro!lemă a întregii societăţi . 0 rezolvare
adecvată a pro!lemei deficienţei mintale înseamnă, de fapt, o verificare a propriei noastre
;normalităţi;.
"eficienţa mintală utilizată ca noţiune gen cuprinde toate gradele prin care se
desemnează severitatea sau gravitatea , deficienţă mintală de graniţă , uşoară , moderată ,
severă , profundă , fiind o formă specifică de patologie în care dezechili!rul este
permanent , desemnând o modalitate specifică de organizare a personalităţii. "eci,
conceptul de deficienţă mintală tre!uie considerat ca o noţiune gen , alături de
normalitatea statistică , existând într-o gamă largă de forme de organizare mintală şi a
personalităţii , care o leagă de forme de organizare şi nu o extrapolează . şa se explică
de ce este extrem de dificil să se sta!ilească o tipologie ca urmare a eter%-+e6v%lt.rii
intrain+ivi+uale .
:
"eficienţa mintală este concepută ca o +e,i$ien-. *l%(al. ce vizează întreaga
personalitate , structură , organizare , dezvoltare intelectuală, afectivă, psihomotrică,
comportamental - adaptativă, de natură ereditară sau câştigată în urma unei leziuni
organice sau funcţionale ale sistemului nervos central , care se manifestă în primii ani de
viaţă , cu urmări în ceea ce priveşte adaptarea socioprofesională , gradul de competenţă şi
autonomie personală şi socială .
"efiniţiile deficienţei mintale pot fi grupate , după G)0I%nes$u în trei categorii ,
De,ini-ii eti%l%*i$%-stru$turale ..H.9uria consideră deficienţa mintală ca o ;
atingere cere!rală gravă a copilului înainte de naştere sau în cursul primei copilării , ceea
ce produce o tul!urare a dezvoltării normale a creierului şi numeroase anomalii ale
dezvoltării mintale ; .
De,ini-ii $%nstativ -,un$-i%nale, cum ar fi cea formulată de D.9ang care apreciază
că deficienţa mintală corespunde unei ; imposi!ilităţi sau insuficienţe de funcţionare , de
randament sau de organizare funcţională ; .
De,ini-ii %'era-i%nal $%&'%rta&entale % adoptate de sociaţia mericană
pentru "eficienţa =intală * 1:?I $ care consideră că întârzierea mintală se referă la o
funcţionare su! medie a inteligenţei generale , care îşi are originea în perioada de
dezvoltare şi este asociată cu tul!urări ale comportamentului adaptativ .
"eficienţa mintală , fiind cea mai complexă disfuncţie psihică , operează cu un
sistem conceptual extrem de variat , fapt ce o!ligă o delimitare a conţinutului , a sferei şi
limitelor fiecărui termen folosit , în tendinţa de asta!ili conceptele şi elementele
diferenţiatoare .
Poziţia teoretică a lui H.Jazzo conform căreia ; de!ilitatea , deficienţa ori
înapoierea , puţin interesează denumirea , constituie , din punct de vedere epistemologic
o atitudine ce poate genera multe îndoieli; .
Pentru înţelegerea plenară a conceptului de deficienţă mintală este necesar să
prezentăm o serie de termeni sinonimi ca , ariera-ie &intal.4 a&en-ie 4 %li*%,renie 4
insu,i$ien-. &intal. 4 +e,i$ien-. intele$tual. 4 sl.(i$iune intele$tual. 4 5na'%iere
&intal. 4 5nt2r6iere &intal. 4 retar+ &intal 0
)xistenţa acestor numeroase sinonimii este explica!ilă prin varia!ilitatea
criteriului medical , psihologic ,pedagogic ,sociologic , prin caracterul pluridisciplinar al
preocupărilor atât su! unghiul manifestărilor clinice cât şi cel al tratamentului terapeutic .

Ariera-ia &intal.
(ermenul de arieraţie mintală * K L arrieration mentale / ) L =ental Hetardation $ a
fost introdus de )douard 4eguin cuprinzând cele trei categorii , idioţi , im!ecili, arieraţi
mintal. (ermenul este folosit cu predilecţie de psihopatologia franceză, care uneori
acoperă numai categoria deficienţilor mintali profund, excluzând formele uşoare, fiind
sinonimă cu întârzierea * înapoierea $ mintală.
'n accepţia largă, termenul de arieraţie mintală acoperă întreaga varietate de forme
de nedezvoltare a gândirii determinată de o paletă largă de cauze. 'n accepţia limitată,
termenul de arieraţie mintală se referă la formele grave, detaşându-se de ;de!ilitatea
mintală ;,considerată ca o formă particulară a arieraţiei mintale, de ;encefalopatie
infantilă@, ca o formă clinică etiologică a arieraţiei.
1I
rieraţia mintală se caracterizează prin ,
- deficit glo!al, din care cel mai marcant este insuficienţa proceselor superioare
ale gândirii, fiind definit ca ;infirm de gândire@ /
- deficitul este în general congenital /
- infirmitatea mintală antrenează o dezvoltare psihică mai mult sau mai puţin
lentă, ce se plafonează la un anumit nivel ce nu poate fi depăşit /
- este asociată îndeose!i cu anormalii senzoro-motrice şi cu tul!urări caracteriale.
A&en-ia
(ermenul de amenţie * a!senţa inteligenţei $ este utilizat pentru prima dată de
=aMnert *1?:I$ şi apoi de .K.(redgold *1:-2$ fiind echivalent cu arieraţia mintală.
(redgold clasifică amenţia în patru grupe distincte ,
A&en-ia 'ri&ar. atunci când este datorată unui patrimoniu ereditar, intrinsec,
endogen.
A&en-ia se$un+ar. când originea deficitului intelectual se află în condiţiile de
mediu familial, social, cultural şi este extrinsecă, exogenă.
A&en-ia &i8t. este consecinţa am!elor cauze, atât patrimoniului ereditar, cât şi
celui de mediu.
A&en-ia a $.rei %ri*ine este ne$un%s$ut..
Prin această clasificare .K.(redgold introduce de fapt dihotomia +e(ilitate
en+%*en. /i +e(ilitate e8%*en. $are, cuprinde ma+oritatea copiilor şcolariza!ili,
distingându-se între ele prin constelaţii de trăsături psihologice specifice .
De(ilitatea en+%*en. cuprinde categoria deficienţelor primare datorate unor
dispoziţii genetice sau cromozomiale anormale, fără suport lezional al sistemului nervos
central . "e!ilitatea endogenă corespunde celei primare a lui (redgold şi este denumită
uneori normală, simplă, familială. "e!ilii endogeni formează ma+oritatea de!ililor
moderaţi sau le+eri, cu o dezvoltare apropiată de vârsta reală, în general fără malformaţii
congenitale, cu un echipament senzorial relativ !un.
De(ilitatea e8%*en. cuprinde categoria deficienţelor secundare * de!ilitatea
secundară % (redgold $ determinate de cauze extragenetice *leziuni, infecţii cere!rale $ ce
intervin înainte , în timpul şi după naştere. 4e caracterizează printr-un complex de
tul!urări care pot fi prezentate izolat sau în ansam!lul lor ,
- tul!urări în domeniul percepţiei, de exemplu, distincţia fond-formă este extrem
de dificilă/
- gândire concretă, lipsită de supleţe adaptativă, inadecvate la criteriile de
raţionament, !azându-se frecvent pe detalii secundare, nesemnificative /
- tul!urări de comportament, caracterizate prin hiperactivitate, insta!ilitate şi
inadecvare la normele sociale.

De(ilitatea n%r&al. /i 'at%l%*i$.
"ihotomia lui (redgold este transferată într-o altă clasificare !inară a lui =attM
&hiva şi anume în +e(ilitate n%r&al. şi +e(ilitate 'at%l%*i$.0 "e!ilitatea normală este
corespunzătoare celei endogene, înnăscută, iar cea patologică corespunde de!ilităţii
11
exogene, do!ăndite, prima reprezentând limita inferioară în distri!uţia inteligenţei, iar cea
de a doua, consecinţă a leziunilor sistemului nervos central .
De(ilitatea n%r&al. se caracterizează printr-o dezvoltare fizică normală, fără
elemente de disgeneză congenitală, echipament senzorial aproape satisfăcător.
6nsuficienţa intelectuală constituie singurul criteriu de distincţie faţă de de!ilul mintal
patologic, exprimată în procente pe !aza unor teste de performanţe intelectuale sau prin
insuficienţe ce apar în perioada şcolarizării . Posi!ilităţile de adaptare socioprofesională
sunt satisfăcătoare.
De(ilitatea 'at%l%*i$. corespunzătoare celei exogene, do!ândită, este concepută
în două accepţiuni . "e!ilitatea patologică include toate cazurile în care etiologia constă
într-un factor patologic asociat de o anumită anormalitate * exemple , deficitele atri!uite
traumatismelor, proceselor inflamatorii, hidrocefaliei, epilepsiei, cretinismului, idioţiei $ .
&ele două categorii sunt deose!ite, după =.&hiva, şi anume , la cel patologic se constată
mai multe dificultăţi perceptive , o gândire lipsită de supleţe adaptativă, o inferioritate
netă şi constantă a performanţelor o!ţinute în achiziţia actului lexic, grafic.
De(ilitatea ti'i$. /i ati'i$.
'n literatura anglo-saxonă, .9.<enton introduce clasificarea în +e(ilitate ti'i$. /i
+e(ilitate ati'i$..
De(ilitatea ti'i$. se caracterizează prin predominarea factorilor ereditari sau a
unor stări cere!rale câştigate şi agravate prin deficitele funcţiilor senzoriale, motrice,
afective sau de mediu sociocultural familial.
De(ilitatea ati'i$. este echivalentă cu de!ilitatea aparentă, consecinţă a unor
tul!urări instrumentale.
9a această dihotomie ultimele cercetări introduc şi alte categorii de deficienţă
mintală. stfel, &laude Nohler specifică deficienţă mintală cauzată de ;traumatisme
sociale@, determinată de carenţa maternă sau familială ca urmare a unei instituţionalizări
prelungite în orfelinate sau spitale în primii ani de viaţă sau a unor condiţii de mediu
cultural total defavorizante. &.Gorgos include în handicapul extrinsec determinat de
mediul sau situaţia socioculturală a individului , sărăcie, privare maternă, discriminare
rasială, traiul într-o zonă geografică nefavora!ilă etc.
ceste dihotomii , de!ilitatea primară, endogenă, normală, tipică şi de!ilitatea
secundară, exogenă, patologică, atipică, împreună cu categoria deficienţelor mintale
determinate de alte cauze de natură socio-afectivă ca, de!ilitatea psihoafectivă,
de!ilitatea ca urmare a ;traumelor sociale@, de!ilitatea socioculturală, relevă încă o dată
că termenul de deficienţă mintală înglo!ează o grupă eterogenă cu o mare diversitate
etiologică.
Oli*%,renia
(ermenul este un alt sinonim al deficienţelor mintale introdus de ).Nraepelin prin
care se marchează o dezvoltare incompletă şi deficitară a tuturor funcţiilor psihice.
1#
(ermenul a fost folosit cu mare frecvenţă în ţara noastră ,în ţările din fosta .niune
4ovietică şi parţial în )uropa de 8est.
'n studiile recente, în definirea oligofrenie se ţine seama de principiile clinice, urmărindu-
se în fiecare caz următorii factori , cei asociaţi etiologiei sau patogeniei de natură
!iologică sau organică/ dezordini neuropsihiatrice asociate/ factori psihosociali asociaţi.
.nii autori caracterizează oligofrenia prin ,
- deficienţă glo!ală *psihomotrică, intelectuală, afectivă, voliţională$ ireversi!ilă/
- evoluţie staţionară sau stări de regresie determinate de unele procese organice/
ritm lent de dezvoltare/
- incapacitate de a sta!ili legăturile necesare sau să înţeleagă activitatea pe care o
depune şi o care o execută în general în mod mecanic/
- reflexele condiţionate se formează cu dificultate ca urmare a procesului de
inducţie negativă care împiedică în mod special formarea legăturilor complexe la nivelul
celui de-al doilea sistem de semnalizare, inducţie negativă ce reprezintă !aza fiziologică a
insuficienţei intelectuale/
- desfăşoară activităţi rudimentare la nivelul +ocului şi acestea în mod limitat, ca
urmare a faptului că nu se poate încadra într-un +oc colectiv pentru că nu înţelege în mod
clar şi deplin rolul +ocului, situaţia de +oc.
Insu,i$ien-a &intal.
(ermenul introdus de 0.=.4. *1:53$ pentru a înglo!a deficienţele intelectuale, de
afectivitate şi de morală. Haportul 0=4 precizează că pentru sta!ilirea gradului
insuficienţei mintale se recurge la calificativele ;uşor@, @mediu@, @grav@. ceşti termeni
au avanta+ul de a fi descriptivi, fără a avea o conotaţie etiologică sau prognostică,
mărginindu-se la caracterizarea funcţionalităţii mintale a su!iectului la momentul
considerat.
De,i$ien-a intele$tual.
(ermen introdus de &l.Nohler şi .<usemann .
Primul clasifică deficienţa intelectuală în două grupe ,
- +e,i$ien-. intele$tual. 'ri&ar. care cuprinde deficienţii intelectuali simpli /
deficienţă intelectuală asociată cu malformaţii , deficienţa mintală a maladiilor
degenerative /
- +e,i$ien-a intele$tual. se$un+ar. care cuprinde cazurile determinate de ,
leziuni prenatale *infecţii, intoxicaţii, traumatisme$ / leziuni perinatale *traumatisme
o!streticale, anoxie, incompati!ilităţi sanguine$ / leziuni postnatale organice *infecţii,
intoxicaţii, traumatisme craniene$ / psihice *carenţă afectivă maternă, staţionare
prelungită în instituţii medicale$

"na'%ierea &intal.

(ermen folosit în mod curent de 0.=.4. echivalent cu întârzierea mintală.
1-
Retar+area &intal.
(ermen folosit în ultima perioadă în special în ţările anglo-saxone care tinde să
su!stituie noţiunea gen de deficienţă mintală în volumul .>)4&0 *1:?-$ referitor le
terminologia educaţiei speciale.
"nt2r6ierea &intal.
(ermen utilizat în ţara noastră de =.Hoşca în tendinţa de a înlocui noţiunile
traumatizante pentru părinţi şi copii şi pentru a cuprinde şi cazurile uşoare a căror nivel
mintal înlesneşte o!ţinerea de performanţe la limita normalităţii. 'ntârziatul are o
insuficienţă legată de dezvoltare, dar structura sa mentală este normală. )lementele
definitorii sunt ,
- dezvoltarea psihică deficitară, având etiopatogenia în factorii care intervin până
la vârsta de trei ani /
- deficienţa dominantă cognitiv-operaţională, asociată frecvent cu tul!urări
afective, voliţionale, comportamentale, cu repercursiuni asupra întregii personalităţi /
- simptomatologie organică cu specificitate relativă *neurologică,
endocrinologică$.
'n principiu, starea de întârziere este reversi(il. dar poate deveni ireversi(il.
dacă nu este supusă unui tratament terapeutic educaţional adecvat.
S'e$i,i$itatea +e,i$ien-ei &intale
)videnţierea specificităţii are nu numai o valoare teoretică ci mai ales una practică ,
diagnoza este fundamentată pe specificitate. Pentru clinicianul aflat în faţa unei
multitudini de forme clinice, evidenţierea unor trăsături psihopatologice specifice are o
importanţă deose!ită.
9a între!area ;în ce constă specificitatea deficienţei mintale, în ce se exprimă ea
din punct de vedere psihopatologic O@, cercetătorii care au studiat această pro!lemă au
formulat, pe !aza datelor experimentale, mai multe tipuri de răspunsuri ,
'n încercarea de a evidenţia specificitatea deficienţei mintale s-a constat e8isten-a
un%r 'arti$ularit.-i 'si)%l%*i$e0 4tudiile privind învăţarea la deficienţii mintali au
permis să se constate că deficitul cel mai marcant se manifestă în incapacitatea lor de a
fixa sau organiza elementele sarcinii.
'n cadrul teoriei sindroamelor specifice pot fi amintite , teza heterocroniei
*H.Jazzo$, a heterogenităţii *A.Pieron$, a heterodezvoltării *&.Păunescu$, a incompetenţei
sociale *).."oll$, teza vâscozităţii genetice * <.6nhelder$, teza inerţiei mintale,
oligofrenice *.H.9uria$, teza rigidităţii conduitei *N.9eBin$.
10 Heter%$r%nia . (ermenul este introdus de Hene Jazzo şi oferă o nouă
dimensiune de comparare a deficientului mintal cu normalul, fiind o caracteristică a
deficientului cu cât de!ilitatea este mai profundă. &onceptul de heterocronie contri!uie la
precizarea diagnosticului de deficienţă mintală, la discriminarea acestora, de
pseudode!ilitate în mod special, precum şi în sta!ilirea etiologiei diverselor cazuri de
de!ilitate mintală.
13
Aeterocronia se caracterizează prin decala+ul fundamental dintre creşterea fizică şi
cea mintală, dintre dezvoltarea somatică generală şi dezvoltarea generală, dintre vârsta
cronologică şi cea mintală. "ezvoltarea mintală a de!ilului mintal nu se realizează în
acelaşi ritm cu dezvoltarea fizică, existând între acestea un decala+ temporal. 'n
consecinţă apare un sistem de echili!ru particular, cu trăsături specifice, fiind vor!a de o
verita!ilă structură. )senţial în teza heterocroniei este deci tendinţa de a defini de!ilul
printr-o structură de ansam!lu. H.Jazzo apreciază coeficientul de inteligenţă ca fiind util
în diagnostic, dar fără ca acesta să conducă la formularea prognozei. )senţial, după
H.Jazzo, este ca de!ilul să fie definit ca o structură de ansam!lu.
Aeterocronia constituie o noţiune cheie în descrierea genezei conduitelor copilului
de!il mintal şi totodată un termen operatoriu în formularea diagnosticului. Prin aceasta se
precizează că de!ilitatea mintală este mai mult o structură particulară determinată de o
integrare dizarmonică a ritmurilor de dezvoltare asincronă.
Aeterocronia constituie cheia tuturor particularităţilor, a tuturor ;specifităţilor
de!ilităţii mintale@, iar raportul dintre vârsta mintală şi cea cronologică apare ca o
tensiune a unui sistem de echili!ru special, a unei structuri originale. .n copil de!il de
zece ani cu vârsta mintală de şase ani nu poate fi comparat cu un copil normal cu vârsta
mintală de şase ani. "e!ilul mintal poate avea performanţe fizice mai !une, forţă şi viteză
mai mari, o !ogată experienţă, dar rămâne într-o inferioritate netă faţă de copilul normal
cu aceeaşi vârstă mintală. )i nu sunt identici, pentru că normalul dispune de posi!ilităţi
superioare, de o experienţă mai largă şi mai !ogată, de automatisme mai complexe, are
un statut social total diferit de cel al de!ilului mintal de aceeaşi vârstă mintală. Hitmul de
dezvoltare al de!ilului mintal este mult mai lent şi în aceasta constă elementul
diferenţiator. &opilul normal creşte fizic şi mintal în acelaşi ritm, având astfel o identitate
de timp în creşterea fizică şi intelectuală. 9a de!ilul mintal nu apare acest sincronism, iar
decala+ul dintre vârsta cronologică şi cea mintală creşte progresiv, pentru că dezvoltarea
mintală nu se săvârşeşte în acelaşi ritm cu dezvoltarea fizică.
20 Heter%*enitatea % teză lansată de A.Pieron, prin care relevă proporţia inversă
care există între heterogenitatea aptitudinilor şi nivelul glo!al mediu al deficienţilor
mintal. 6ndicele de heterogenitate se poate explica prin relativa independenţă a unor
aptitudini în raport cu inteligenţa. >oţiunea de heterogenitate tre!uie comparată cu cea de
heterocronie a lui H.Jazzo şi concepută ca o idee călăuzitoare pentru înţelegerea
mentalităţii de!ilului mintal şi dinamicii comportamentului, ca un simptom nuclear ce
explică deficienţa mintală.
-.Heter%+e6v%ltarea- teză lansată de &.Păunescu denumeşte o caracteristică
primordială structurii psihice a deficienţei mintale, şi anume, prezenţa unor aspecte ale
activităţii psihice, ce sunt dezvoltate su! limită, iar a altora peste limita atinsă de copilul
normal de aceeaşi vârstă mintală.
3.<2s$%6itatea *eneti$. %acest concept a fost folosit de <ar!el 6nhelder pentru
explicarea raţionamentului deficientului şi sta!ilirea diferenţei între conduita cognitivă a
acestuia şi cea a normalului, vâscozitatea fiind o caracteristică a dinamismulului
intelectual.
<.6nhelder conchide că deficientul mintal se caracterizează prin lent%are în
trecerea de la un stadiu la altul, prin tendinţa de 'la,%nare4 de re*resare la un stadiu
inferior atunci când întâmpină dificultăţi, precum şi prin dificultatea de a +e'./i stadiul
;operaţiilor concrete@. &omparând dezvoltarea mentală a copilului normal cu cea a
15
deficientului, <.6nhelder nu găseşte forme noi de raţionament. "eficientul mintal aidoma
celui normal parcurge aceeaşi succesiune de stadii, dar în mod diferit. 9a cel normal
există o accelerare progresivă a dezvoltării, ca urmare a unei mo!ilităţi crescânde a
gândirii operatorii. )l trece într-o cadenţă relativ rapidă prin multe stadii succesive,
detaşându-se după o perioadă de oscilare de formele anterioare de raţionament.
"eficientul mintal, deşi parcurge aceeaşi dezvoltare, aceasta se caracterizează prin
lentoare specifică şi uneori chiar stagnare de lungă durată. 'ncetinirea dezvoltării conduce
la stagnare care se instalează cu atât mai repede cu cât coeficientul intelectual este mai
mic.
)voluţia gândirii copilului normal tinde în permanenţă spre un echili!ru progresiv, cu
o mare mo!ilitate a raţionamentului şi o !ună sta!ilitate a achiziţiilor. 'n schim!, evoluţia
gândirii deficientului mintal tinde spre un ;fals echili!ru@ caracterizat prin vâscozitatea
raţionamentului, prin incapacitatea de a părăsi un anumit punct de vedere pentru altul,
nefiind capa!il de a efectua operaţii. ceste ;false echili!re@ reflectă ;vâscozitate
genetică@ şi, în consecinţă, nu pot încheia construcţiile operaţionale.
&onduita cognitivă a deficientului mintal nu depăşeşte stadiul ;operaţiilor
concrete@, adică gândirea nu poate să se dega+eze de percepţia o!iectelor pentru a a+unge
la nivelul formal. "eficientul mintal nu a+unge la ultimul stadiu de dezvoltare
intelectuală, acela al operaţiilor formale, cheia de !oltă care asigură coerenţa edificiului,
nedepăşind stadiul ;operaţiilor concrete@. &onstrucţia raţionamentului deficientului se
caracterizează prin această întârziere genetică marcantă, prin încleierea în stadiile vechi
de gândire. ceastă ;vâscozitate genetică@ constituie caracteristica primordială a
sistemului cognitiv, fără însă a se extinde şi asupra personalităţii în ansam!lu,
determinată de o multitudine de factori.
:0 Iner-ia &intal. - ceastă noţiune este introdusă de .H.9uria su! denumirea
de inerţie oligofrenică, pentru a defini caracteristica esenţială a deficienţei mintale,
lentoarea. 9a deficienţii mintali se constată stagnări atât la nivelul informaţiilor,
cunoştinţelor, cât şi la nivelul deprinderilor. "upă expresia lui .H.9uria ;dacă este
dificil să-i faci pe copiii oligofreni să înveţe ceva şi mai dificil să-i dezveţi@. )ste o
caracteristică opusă mo!ilităţii ce se exprimă prin diminuarea nivelului la care se
desfăşoară procesele intelectuale, prin predilecţia individului pentru activităţile de rutină
sau tipice şi prin ritm lent.
4imptomatologia inerţiei mintale se poate sintetiza în următoarele caracteristici ,
- adaptarea este dificilă în situaţii noi şi în special după stările conflictuale /
- reacţiile sunt lente, inerte, vâscoase /
- trecerea de la o activitate la alta se face cu mari dificultăţi /
- deprinderile se formează lent şi greoi, iar cele de+a formate se modifică cu mare
dificultate /
- frecvenţa mare a şa!loanelor ver!ale.
I0 PERSE<ERAREA este o formă de inerţie mintală ce se caracterizează prin
lipsă de fluenţă a ideaţiei, aderenţă la o idee, atitudine, conduită. Perseverarea este o
repetare sau o continuare a unei activităţi care persistă odată ce s-a declanşat, după
expresia lui Jazzo % fenomenul persistă atunci când cauzele ;reale@ au dispărut.
Perseverarea îm!racă forme variate ,
- de persistenţă a unor concepte şi structuri cognitive /
11
- de menţinere a unor activităţi *gesturi$ motrice, deşi acestea tre!uiau înlocuite cu
altele adecvate noilor situaţii.
2. Ri*i+itatea &intal. Jeste o noţiune introdusă de N.9eBin şi reluată de
Goldstein pentru a desemna rezistenţa la s$)i&(are su! toate formele, incluzând ideea
de fixare, perseverare. Kenomenul de rigiditate mintală conduce la +i,i$ult.-i +e adaptare
la situa-ii /i i+ei n%i. Higiditatea mintală apare la nivelul condiţionărilor atunci când
deficientul mintal manifestă tendinţa de a se ;reîntoarce la condiţionările mai vechi@, mai
consolidate şi întâmpină mari dificultăţi în sta!ilirea altora. Higiditatea mintală este
evidentă mai ales în a!senţa supleţii în gândire, fiind o consecinţă ce decurge din
vâscozitatea genetică, particularitate caracterizată prin revenire la modurile de
raţionament, la conduitele cognitive anterioare, specifice stadiului anterior de dezvoltare.
"eficientul mintal a+unge în stadiul operaţiilor concrete, dar nu îşi însuşeşte mecanismul
reversi!ilităţii, ceea ce duce, de asemenea, la o anumită rigiditate, exprimată prin
incapacitatea de a aplica cele învăţate într-o formă nouă sau în circumstanţe deose!ite. 9a
deficienţii mintali rigiditatea este mai accentuată, ceea ce îi împiedică să se adapteze la
situaţii noi. Higiditatea mintală se manifestă în egală măsură şi în conduita ,
comportamentul deficientului mintal, fapt ce l-a determinat pe D.4.Nounin să vor!ească
de ri*i+itatea $%n+uitei pentru a defini conduita de adaptare caracterizată prin sta!ilitate
pasivă şi perseverare comportamentală. .nii autori o denumesc psihorigiditate incluzând-
o în tul!urările de caracter, având ca simptomatologie , a!senţa supleţii adaptative,
comportament neadecvat, refuz de adaptare.
ETIOLOGIA DEFICIEN#EI DE INTELECT
)tiologia relevă legătura cauzală între agentul patogen şi !oala psihică. gentul
patogen poate fi constituit dintr-un ansam!lu de condiţii care luate izolat formează un
element, un factor. )tiologia deficienţei mintale este extrem de variată, agentul patogen
fiind un mozaic de factori care determină apariţia deficienţei mintale.
'n literatura psihiatrică şi în cea interdisciplinară, pe !aza criteriilor complexe de
natură medicală, psihologică, epidemiologică, genetică, există numeroase sistematizări
ale complexului de factori *etiologici şi de risc$ încriminaţi în apariţia deficienţei mintale.
4istematizarea cea mai frecventă este cea care împarte deficienţa mintală în ;endogenă@
şi ;exogenă@, !azată pe criteriul evidenţierii unui factor patogen dinăuntrul sau dinafara
individului.
4ta!ilirea cauzelor deficienţei mintale constituie o pro!lemă de cea mai mare
importanţă practică. &u toate progresele realizate se poate afirma că explorarea ştiinţifică
a fenomenului este în continuă desfăşurare. 'n stadiul actual al cunoştinţelor adeseori nu
se poate indica în mod precis care a fost factorul etiologic într-un caz individual. ceeaşi
factori patogeni dau efecte diferite, în funcţie de etapa ontogenetică în care au acţionat.
6nvers, factori patogeni variaţi duc la manifestări identice, dacă au acţionat în una şi
aceeaşi etapă ontogenică.
'n al doilea rând, în cele mai frecvente cazuri, deficienţa mintală este efectul
sumării mai multor cauze, care au acţionat concomitent sau în etape succesive ale
dezvoltării.
12
'n fine, în unele cazuri se constată coincidenţa frecventă a doi factori, fără ca
între ei să existe o legătură cauzală directă.
)xistă multiple clasificări ale cauzelor deficienţei mintale, şi anume în funcţie de
natura cauzelor *agenţi infecţioşi, mecanici etc.$, de relaţia dintre ereditate şi mediu
*factori endogeni şi exogeni$ sau în funcţie de momentul acţiunii factorului cauzativ
*prenatal, perinatal şi postnatal$
"in multitudinea sistematizărilor se poate prezenta următoarea clasificare
etiologică ,
Kactori de ordin !iologic, ereditari, genetici ,
- factori genetici nespecifici /
- factori genetici specifici.
Kactori psihosociali
Kactori ecologici ,
- prenatali /
- perinatali /
- postnatali.
Fa$t%ri +e %r+in (i%l%*i$4 ere+itari4 *eneti$i
Fa$t%ri *eneti$i nes'e$i,i$i1'%li*eni$i3
ceştia nu pot fi individualizaţi clinic sau genetic. Kormează grupa cazurilor
;aclinice@ sau endogene *de!ilitatea endogenă su!culturală sau familială$ ce cuprinde
ma+oritatea deficienţilor mintali le+er şi de gravitate medie.
ceastă categorie de factori pune în evidenţă corelaţia dintre coeficientul de
inteligenţă al deficientului cu cel al rudelor sau prin studil comparativ al gemenilor. "e
exemplu, #2P dintre fraţii deficienţilor mintali au diferite grade de nedezvoltare
intelectuală/ un procent de 3IP de deficienţi mintali în cazul în care un părinte este
deficient mintal şi ?IP când am!ii părinţi sunt deficienţi/ concordanţa de 1IIP pentru
monozigoţi sau dizigoţi.
Fa$t%ri *eneti$i s'e$i,i$i care determină sindroame numeroase, foarte rare, ca de
exemplu ,
- a!eraţii cromozomiale, sindromul (urner, a!eraţia unui cromozom sexual/
sindromul "oBn sau trisomia #1, la care apare a!eraţia la cromozomul supranumerar
autonom/
- indroame datorate unor deficienţe specifice a genelor ca ,ectodermoze
congenitale *scleroza tu!eroasă <ourneville$/
- dismeta!olii , dislipoidoze *idioţia amaurotică (aM-4achss, maladia Aunter$/
- disproteidoze *degenerescenţa hepato-lenticulară $/
- dismeta!oliile hidraţilor de car!on *galactozemia, hipoglicemia idiopatică$/
- disendocriniile, hipotiroidismul, cretinismul cu guşă familială, dia!etul insipid
nefrogen/
- anomaliile craniene familiale *microcefalia, unele hidrocefalii, maladia &rouzon,
sindromul pert$.

Fa$t%ri 'si)%s%$iali
- mediu familial nefavora!il/
- carenţe afective şi educative/
1?
- factori socioculturali cu rol determinant/
- ;existenţa@ unor diferenţe între coeficientul intelectual al su!iecţilor proveniţi din oraşe
sau mediu rural, în favoarea primului/
- coeficientul mintal invers proporţional cu mărimea familiei, deci coeficientul mintal
mediu este cu atât mai scăzut cu cât copiii aparţin unei familii mai numeroase *aceasta se
poate raporta şi la ansam!lul populaţiei$/
- condiţii social-economice defavora!ile adică nivelul mintal mediu creşte în funcţie de
clasa socială şi de resursele economice ale familiei/
- corelaţie negativă între coeficientul de inteligenţă şi rangul de naştere / se apreciază că
factorii socio-culturali care au rol în apariţia deficienţei mintale tre!uie priviţi su! două
aspecte, unul de a recunoaşte caracterul ştiinţific în sensul că mediul constituie un
stimulator în procesul de dezvoltare al copilului şi actul de a respinge tentaţia speculativă
de segregare a deficienţei mintale.
9a o extremă se află autorii care consideră că ereditatea este factorul cauzativ
fundamental, o antecendenţă deficitară existând la aproximativ :IP dintre deficienţii
mintali. 9a extrema opusă sunt autorii care susţin că numai 1IP dintre cazurile de
deficienţă mintală sunt efectul transmiterii ereditare. 8ariaţia atât de mare a datelor este
efectul unor deficienţe în metodele de cercetare, şi anume insuficienta izolare a influenţei
eredităţii de efectele condiţiilor de mediu. >ici în cazul studiilor realizate pe gemeni,
efectele eredităţii n-au fost detaşate în mod suficient de influenţele mediului care au
acţionat asupra copiilor încă din perioada dezvoltării lor intrauterine. Krecvenţa mai mare
a cazurilor când am!ii gemeni univitelini sunt deficienţi mintali *în comparaţie cu cei
!ivitelini$ nu poate fi pusă exclusiv pe seama faptului că gemenii monozigoţi au acelaşi
potenţial genetic. 9a gemenii univitelini condiţiile prenatale sunt mult mai asemănătoare
decât cele ale !ivitelinilor. Primii au, de regulă, aceeaşi placentă şi acelaşi sac amniotic.
'n general se admite că prin ereditate nu se transmite deficienţa mintală ca atare,
ci anumite particularităţi anatomo-fiziologice care vor influenţa relaţiile copilului cu
mediul. 'n unele cazuri, influenţa genetică asupra dezvoltării psihice are un caracter mai
direct, printr-o anumită structură morfologică, cum este în cazul microcefaliei familiale.
lteori, deficienţa mintală este determinată de ereditate într-un mod indirect, prin
transmiterea unei deficienţe în meta!olismul anumitor su!stanţe .'n această categorie
intră de exemplu, oligofrenia fenilpiruvică.
0 situaţie asemănătoare are loc în cazul galactosemiei, când, pentru asigurarea
dezvoltării normale a intelectului, tre!uie suprimată din alimentaţia copilului galactoza, al
cărui meta!olism este tul!urat, ca efect al transmiterii ereditare.
&ât priveşte pro!lema modului de transmitere a deficienţei mintale, există date
pentru câteva sindroame. stfel, se consideră că se transmite pe calea genelor recesive,
oligofrenia fenilpiruvică, microcefalia familială, cretinismul. Prin gene dominante se
transmite, scleroza tu!eroasă, neurofi!romatoza.
Fa$t%ri e$%l%*i$i K
I0 Fa$t%ri 'renatali K
In,e$-iile de natură diferită ,

1:
-infecţiile de natură vir%ti$.. 4-a o!servat că mamele care au suferit de rubeo! în
timpul sarcinii pot da naştere unor copii deficienţi mintali. .rmările !olii sunt cu atât mai
pronunţate, cu cât ea are loc într-o perioadă mai timpurie a sarcinii.
- infecţiile de natură (a$terian.0 'n general, fetusul este apărat de !acteriile din
organismul mamei/ de exemplu, cazurile de tu!erculoză congenitală sunt extrem de rare.
&u totul alta este situaţia în cazul "#$##"uu#. =olipsirea copilului se datorează pătrunderii
treponemei prin placentă. .neori copiii cu sifilis congenital par normali în primii ani
după naştere, până în momentul în care !oala ia un caracter acut, ceea ce duce la o
deteriorare a nivelului intelectual şi la tul!urări de conduită. 9a unii deficienţi mintali, din
cauza sifilisului congenital, se produc anumite anomalii somatice, nasul în formă de şa,
Ceratite, dinţi neregulaţi etc.
- infecţiile cu 'r%t%6%are0 To%o&'()o(' *o+,e+#-'! este efectul unei molipsiri
de la mamă. (oxoplazmoza este produsă de un protozoar *toxoplazma$ purtat de diferite
animale domestice sau săl!atice *în special, de câini$, putând exista la adulţi în formă
latentă. )fectele negative ale toxoplazmozei asupra dezvoltării copilului sunt cu atât mai
pronunţate, cu cât infectarea mamei are loc într-o fază mai timpurie a sarcinii. 4e poate
întâmpla ca infectarea să se producă şi după naştere, luând forma unei encefalite, după
care se constată degradarea intelectului
0 altă categorie de cauze cuprinde diferite condiţii de gestaţie de natură anatomo-
fiziologică
20 In$%&'ati(ilitatea ,a$t%rului RH
=a+oritatea persoanelor au în sânge factorul HA, adică au un HA pozitiv. 4e poate
întâmpla ca o mamă cu HA negativ *al cărei sânge nu conţine factorul HA$ să fie
purtătoarea unui copil cu HA pozitiv, moştenit de la tată. (recerea unor particule HA
pozitive de la fetus la mamă este un fenomen relativ rar, ceea ce face ca deficienţa
mintală să nu apară în toate cazurile în care există o necorespondenţă între HA-ul mamei
şi cel al copilului. 4e consideră că numai la 5P din cuplurile, tatăl HA pozitiv şi mama
HA negativ % apar copii deficienţi mintali. "eficienţa mintală provocată de
incompati!ilitatea factorului HA este însoţită de pronunţate tul!urări ale motricităţii
*coreo-atetoze$. )fectele negative pot fi diminuate prin efectuarea copilului de transfuzii
de sânge.
70Cau6e $)i&i$e /i )%r&%nale.
"eşi contri!uţia diferitelor su!stanţe chimice în apariţia deficienţelor mintale nu
este pe deplin sta!ilită, se recomandă totuşi o utilizare limitată a alcoolului, tutunului şi a
diferitelor tranchilizante în timpul sarcinii. 4-a mai sta!ilit că în cazul mamelor cu dia!et
netratat procentul copiilor deficienţi mintali este mai mare decât la grupul de control.
90<2rsta '.rin-il%r0
Pe !aza statisticilor s-a sta!ilit că la mamele în vârstă de peste 35 ani riscul de a
da naştere unui copil deficient mintal creşte, mai ales dacă înainte ele n-au născut alţi
copii. >eprielnică se dovedeşte şi vârsta fragedă a mamei. stfel, la mamele care au avut
mai mult de - naşteri înainte de a împlini vârsta de #I ani, creşte procentul copiilor
prematuri şi cu diferite anomalii ale sistemului nervos.
#I
:0 E&%-iile 'uterni$e ale mamei în timpul sarcinii constituie un alt factor. 4e
presupune că influenţa negativă a emoţiilor *o spaimă puternică, neacceptarea afectivă a
sarcinii etc.$ acţionează prin su!stanţele !iochimice care intră în circuitul sanguin. 'n
plus, anxietatea îi produce mamei anorexie, ceea ce va determina su!nutriţia.
I0 Ra+ia-iile constituie un alt factor ce poate afecta dezvoltarea prenatală a
copilului, mai ales în primele 5 luni de sarcină.
II0 Fa$t%ri 'erinatali
>aşterea constituie, mai ales în cazul unui travaliu prelungit sau a unei naşteri
precipitate, o încercare grea pentru organismul copilului. numite traumatisme produse
în această etapă pot deveni cauze a deficienţei mintale, mai ales dacă au acţionat şi alţi
factori predispozanţi.
10 As,i8ia $%'ilului /i starea +e )i'%8ie1an%8ie3 este o cauză cu multiple
consecinţe. &elulele corticale fiind extrem de sensi!ile la deficitul de oxigen, asfixia
prelungită peste o anumită durată poate determina modificări ireversi!ile. sfixia este
provocată de multiple cauze, strangularea în timpul naşterii cu cordonul om!ilical,
aspirarea mucusului, prezenţa lichidului amniotic în plămâni, administrarea unor doze
prea puternice de anestezice mamei în timpul naşterii, existenţa unor reflexe respiratorii
sla!e, mai ales la copiii prematuri. sfixia poate avea loc şi în uter, din cauza
modificărilor regresive ale placentei , atunci când naşterea nu se produce la termen.
sfixia este uneori atât de gravă încât copilul se află în stare de moarte aparentă .'"$#%#e
'b'"-r!/, alteori indicii sunt puţin evidenţi. 'n acest din urmă caz, existenţa hipoxiei
poate fi dedusă doar din apariţia stărilor convulsive, a insomniilor prelungite sau, din
contra, din starea de torpoare, de fe!ră inexplica!ilă.
20 He&%ra*ia- 1 su!durală, intracere!rală, intraventriculară, meningeală$ este un
alt factor ce poate determina deficienţa mintală. (re!uie specificat că traumatismele
amintite sunt frecvente la nou-născuţi, dar de cele mai multe ori sângele se resoar!e
repede. lteori, însă se formează hematoame care, sclerozându-se, împiedică formarea
neuronilor din regiunea respectivă sau din regiunile asociate funcţional. 4e poate
întâmpla ca aceste hemoragii să ducă la o creştere a presiunii intracraniene.
70 Trau&atis&ele +e natur. &e$ani$. 1 prin acţiunea forcepsului asupra
craniului sau lovirea acestuia de oasele pelviene ale mamei$ provoacă deficienţă mintală
în cazuri mai rare decât s-a crezut în trecut. &opiii care au suferit traumatisme la naştere
prezintă în mod frecvent tul!urări ale motricităţii de natură cere!rală, pareze, paralizii. 9a
unii dintre ei se o!servă crize convulsive, uneori chiar cu pierderea conştiinţei, atacuri ce
pot fi confundate cu epilepsia. &opiii cu paralizie cere!rală pot prezenta diferite grade de
dezvoltare intelectuală/ astfel, unii dintre ei sunt idioţi, alţii au intelect normal.
90 Pre&aturitatea - 4e consideră prematur un copil care are la naştere mai puţin
de #5II g. &ercetările au sta!ilit că la copiii prematuri % care au avut la naştere 15II g. %
se întâlnesc cazuri mai frecvente de deficienţă mintală şi de tul!urări de adaptare. 4e
#1
su!liniază că nu prematuritatea în sine produce deficienţa mintală, ci factorii care au
determinat însăşi prematuritatea, de exemplu, anumite condiţii de gestaţie *hrana
insuficientă sau inadecvată, anumite !oli infecţioase etc.$."e asemenea, prematuritatea
favorizează apariţia hemoragiilor perinatale.
Krecvenţa cazurilor de deficienţă mintală ca efect al factorilor perinatali ar fi de 1-
#P din totalul deficienţilor / alţi autori însă au găsit o frecvenţă mai mare, de 5-1IP. 4e
consideră că deficienţa mintală de origine perinatală prezintă un prognostic relativ
favora!il. Printr-o exersare susţinută, în perioada dezvoltării intensive a sistemului
nervos, are loc un proces de compensare.

III0 Fa$t%ri '%stnatali
1.&ele mai frecvente cazuri de deficienţă mintală postnatală sunt provocate de
diferita forme de &enin*it. sau de en$e,alit./ după unii autori, 11P din totalul
deficienţilor mintali sunt de origine infecţioasă postnatală. &opiii cu o evoluţie anterioară
normală pot prezenta după meningită şi, mai ales, după encefalită deficienţă mintală mai
mult sau mai puţin profundă. "eficienţa mintală cu o astfel de origine este însoţită de o
irita!ilitate crescută, de o stare de agitaţie motrică accentuată. .rmările negative ale !olii
asupra psihicului vor fi cu atât mai pronunţate, cu cât procesul inflamator a fost mai
extins.fectarea nivelului intelectual depinde însă în cea mai mare măsură de vârsta la
care a avut !oala. &opiii mai mici de # ani prezintă în cele mai multe cazuri deficienţă
mintală, în timp ce copiii mai mari sau tinerii pot rămâne cu un intelect normal.
20 Trau&ele &e$ani$e "eficienţa mintală poate fi provocată la vârstele timpurii,
de o cădere, de o lovitură puternică a craniului, care a provocat o fractură a acestuia, sau
hemoragii intracraniene. 'nafară de deficienţa mintală, la aceşti copii se instalează o stare
de irita!ilitate, de insta!ilitate emotivă, capacitate redusă de lucru, deficienţe pronunţate
de memorie.
70 Fa$t%rii nutri-i%nali /i t%8i$i . &arenţa cronică a proteinelor, deshidraterea
provocată de gastroenteritele infantile prelungite sunt factori consideraţi de unii
cercetători drept cauze ale deficienţei mintale, dacă acţionează în etapa timpurie a
dezvoltării. 6ntoxicaţiile cu monoxid de car!on, arsenic şi plum!, atunci când nu
provoacă moartea, pot cauza ca efect al inflamaţiilor creierului, deficienţă mintală şi
insta!ilitate emotivă.
90 E'ile'sia se întâlneşte destul de frecvent la deficienţii mintali, mai ales la cei cu
leziuni ale creierului. 6nteracţiunea dintre epilepsie şi deficienţa mintală este complexă.
"e multe ori, cele două fenomene coexistă, fiind provocate de o cauză comună. "e
asemenea, în cele mai multa cazuri, epilepsia nu produce o deteriorare mintală. 'n cazuri
mai rare însă, crizele epileptice frecvente şi puternice pot provoca la copii deficienţă
mintală, ca efect al unor fenomene de anoxie, al unor modificări vasculare etc.
&azurile de deficienţă mintală de natură epileptică sunt destul de rare, aproximativ 1P
din totalul deficienţilor. 6nsuficienţa intelectuală a acestor copii este de cele mai multe ori
însoţită de o irita!ilitate extrem de pronunţată, de accese de furie şi acte de violenţă, care
pun numeroase dificultăţi procesului educaţional.
##
:0 Trau&atis&ele a,e$tive pot, de asemenea, provoca deficienţă mintală. 4-a
constatat, de exemplu, că nivelul mintal al sugarilor despărţiţi de mama lor a scăzut
proporţional cu durata despărţirii. Hevenirea copilului la mamă a dus la recuperarea
deficitului, care a fost cu atât mai completă, cu cât durata separării a fost mai mică.
I0 I6%larea $%'ilului de mediul social, începând de la o vârstă timpurie, nu numai
că !lochează în mod marcant dezvoltarea sa intelectuală, dar lasă urme şi în structura
ţesutului nervos. 4e cunosc puţine cazuri care ilustrează această situaţie, dar de fiecare
dată modificările psihice au fost atât de pronunţate, încât efectele negative ale a!senţei
madiului uman sunt pe deplin sta!ilite.
DEPISTAREA I E=A!INAREA COPILULUI
DEFICIENT DE INTELECT

DEPISTAREA
"epistarea copilului deficient mintal este un act complex care cuprinde cel puţin
două aspecte , cunoaşterea şi orientarea spre un specialist în vederea precizării
diagnosticului.
#unoa!terea, parte a depistării, înseamnă sesizarea unor simptome, a unor
particularităţi morfo-funcţionale care diferenţiază sau încep să diferenţieze copilul
deficient de restul copiilor. =ama şi familia care vin în contact cu copilul şi care se ocupă
de îngri+irea şi creşterea lui sunt primii care tre!uie să o!serve, să sesizeze atunci când
copilul începe să se diferenţieze de ceilalţi. "e asemenea, medicii pediatrii sunt primii
specialişti care tre!uie să valorifice semnificaţia unor simptome sau trăsături care deviază
creşterea şi dezvoltarea copilului de la normă. "epistarea nu înseamnă însă numai
cunoaşterea unor simptome, ci presupune şi orientarea lui spre un specialist în vederea
precizării diagnosticului.
Depistarea este un filtru , nu înseamnă însă că toţi copiii orientaţi spre precizarea
diagnosticului sunt deficienţi mintali. "epistarea este un semnal de alarmă pe care-l trage
mama, medicul pediatru, asistenţa medicală sau educatoarea.
Depistarea precoce este o condiţie importantă a eficienţei terapiei complexe. "e
aceea, depistarea precoce este unul din imperativele ma+ore ale medico-psiho-pedagogiei
deficientului mintal. 0 depistare precoce se consideră până la vârsta de 1 ani, adică până
la punerea pro!lemei şcolarizării copilului.
0rganizarea unei depistări precoce eficiente implică pe de o parte o !ună
cunoaştere a dezvoltării psihomotrice a copilului normal şi pe de altă parte existenţa unor
instrumente accesi!ile în vederea determinării periodice a nivelului de dezvoltare psiho-
motrică a copilului. Psihomotricitatea include participarea diferitelor procese şi funcţii
#-
psihice care asigură atât recepţia informaţiilor, cât şi execuţia adecvată a actului de
răspuns.
&onţinutul psihomotricităţii include , schema corporală, coordonarea dinamică,
lateralitatea, coordonarea statică-echili!rarea, coordonarea perceptiv-motrică. .na dintre
pro!lemele principale ale dezvoltării psihomotricităţii este dezvoltarea locomoţiei.
'n general evoluţia copilului tre!uie urmărită su! aspectul a patru domenii
comportamentale , a$ motor/ !$ cognitiv/ c$ ver!al/ d$ socio-afectiv. Kişele de dezvoltare
psiho-motrică sunt definite ca nişte instrumente de urmărire a dezvoltării psiho-motorii a
copilului între I-1 ani şi de depistare precoce a tul!urărilor neuropsihiatrice şi mai ales a
copiilor cu deficienţă mintală în vederea intervenirii la timp cu o terapie adecvată.

E=A!INAREA COPILULUI DEFICIENT DE INTELECT
E=A!INAREA PSIHOLOGIC?
S$%'urile /i sar$inile e8a&enului 'si)%l%*i$
"eficienţii mintali sunt examinaţi psihologic până la vârsta şcolară, cand copilul
este adus la consultaţii de părinţi pentru întârzieri în dezvoltarea psihomotorie. 'n acest
caz scopul examenului psihologic este du!lu, 1$ tre!uie să sta!ilească nivelul mintal şi să
ofere toate informaţiile şi concluziile în legătură cu gradul şi structura mintală a
deficientului/ şi #$ tre!uie să releve direcţiile în care tre!uie să se desfăşoare activitatea
terapeutică în vederea recuperării.
"e cele mai multe ori cazul vine la consultaţii din şcoala generală de masă, prezentând un
eşec şcolar glo!al. Psihologul tre!uie să investigheze în primul rând nivelul mintal,
inteligenţa, pentru a vedea în ce măsură acest factor este determinant în eşecul şcolar. 'n
aceste cazuri examinarea psihologică are ca scop principal şcolarizarea adecvată şi
o!ţinerea unui randament corespunzător. stfel, examenul psihologic vizează două
scopuri, 1$ să releve ansam!lul factorilor care determină eşecul şcolar/ #$ să pună în
evidenţă întreg potenţialul educativ al cazului pentru a putea formula direcţiile în care se
poate lucra cu copilul.
.neori psihologul tre!uie să examineze copii trimişi de şcoala a+utătoare care fie
că nu fac faţă procesului de învăţământ, fie consideră că ar putea să urmeze şcoala
generală.
'n practica clinică curentă se cer frecvent o serie de examinări psihologice în
vederea orientării profesionale a tinerilor care au a!solvit şcoala a+utătoare sau care se
găsesc în clasele superioare ale şcolii generale. 'n acest caz psihologul urmăreşte să
sta!ilească nivelul mintal, nivelul aptitudinilor profesionale şi maturarea psiho-socială.

O;IECTI<ELE E=A!ENULUI PSIHOLOGIC
'n cadrul examenului psihologic se analizează următoarele aspecte ,
De(0o-'re' &"#1o2)o-or#e
#3
4e poate sta!ili nivelul atins de dezvoltarea psihomotorie, se poate calcula
coeficientul de dezvoltare şi se pot releva domeniile în care dezvoltarea este deficitară.
"ezvoltarea psihomotorie se examinează de regulă la copiii mici *I-5 ani$ şi stă la !aza
depistării precoce a copilului deficient mintal.
N#0eu )#+-'
'n această direcţie se poate sta!ili vârsta mintală *8.=.$, coeficientul de inteligenţă *E.6.$,
structura mintală, indici de deteriorare mintală, indici semnificativi pentru dizarmoniile
cognitive. 6nvestigarea nivelului mintal este fundamentală pentru examenul psihologic al
deficientului mintal/ el este necesar atât în diagnosticul diferenţial, cât şi în evaluarea
posi!ilităţilor educaţionale în general, a posi!ilităţilor de învăţare în special.
Mo-r#*#-'-e'
)ste unul din aspectele principale pentru diagnosticul deficienţei mintale/ se poate
investiga motricitatea generală, dinamică şi statică, echili!rul, praxiile, dexteritatea
manuală, lateralitatea, sincineziile, coordonările.
Fu+*3##e "e+(or#'e 4# &er*e&-#02)o-r#*e
4e pot investiga funcţiile, auditivă, vizuală, gnoziile, somatognoziile, percepţiile de
mărime, formă, greutate, maturarea funcţiei vizual-motrice, ritmul.
A-e+3#'
8olumul atenţiei, calităţile atenţiei, posi!ilităţile de concentrare, spiritul de o!servaţiei,
tul!urările atenţiei.
Me)or#'
=emoria vizuală, memoria auditivă, memoria cuvintelor, memoria numerelor, memoria
imediată, fidelitatea memoriei, tul!urările memoriei.
L#)b'5u
spectul fonetic, nivelul voca!ularului, structura gramaticală, înţelegerea lim!a+ului,
posi!ilităţile de ver!alizare, citirea, scrierea.
Per"o+'#-'-e'
4ta!ilitatea emotivă, afectivitatea, trăsăturile de personalitate, impulsivitatea, agresivitate,
toleranţă la frustraţii.
M'-ur're' &"#1o2"o*#'!
>ivelul maturării psiho-sociale, domeniile în care maturarea este întârziată.
Po"#b##-!3# 6e 7+0!3're
4e poate examina capacitatea se învăţare, posi!ilităţile de formare a unor deprinderi
practice, domeniile în care interesul şi învăţarea este mai facilă.
DIAGNOSTIC DIFEREN#IAL
&omplexitatea sindromului de deficienţă mintală se caracterizează prin
nedezvoltarea, oprirea sau pertur!area dezvoltării mintale, în special a funcţiilor cognitive
consecinţă a unor cauze eredo-congenitale sau apărute în cursul primei copilării impune
sta!ilirea diagnosticului diferenţial su! multiple aspecte,
- în cadrul sindromului de deficienţă mintală după criteriul gravităţii deficienţei/
- discriminarea faţă de stările psihopatologice cu simptomatologie apropiată/
- în raport cu fenomenologia psihopatologică inclusă în clasificarea nosologică
psihiatrică.

#5
8/ D#',+o"-#*u 6#$ere+3#' 7+ *'6ru "#+6ro)uu# 6e 6e$#*#e+3! )#+-'!

4indromul de deficienţă mintală este o entitate nosologică complexă. Kormele
clinice sunt extrem de multiple în funcţie de natura etiologică, de gravitatea deficienţei,
de modul de organizare a personalităţii. şa se explică varietatea ta!loului
simptomatologic în domeniul somatic, neurologic, psihopatologic. ceastă realitate
implică precizarea diagnosticului diferenţial pentru a releva gradul de gravitate al
deficienţei mintale, le+eră, medie, profundă. &riteriul psihometric şi cel şcolar pot
constitui doi indicatori care conduc la precizarea diagnosticului diferenţial în cadrul
categoriei de deficienţă mintală urmărindu-se parametrii de diferenţiere , capacitatea de
adaptare la grupul social de diverse densităţi, ritmul de dezvoltare.
9/D#',+o"-#*u 6#$ere+3#' $'3! 6e "-!r#e *u "#)&-o)'-oo,#e '&ro&#'-!
)xistenţa a numeroase ta!louri simptomatologice apropiate de cel al deficienţei mintale
conduc la numeroase confuzii cu implicaţii în sta!ilirea prognozei, a depistării
posi!ilităţilor de perfecti!ilitate, de echili!rare a planului terapeutic medico - psiho-
pedagogic adecvat.
"eficienţa mintală tre!uie diferenţiată de ,
- persoanele cu dezvoltare psihică normală dar neinstruite,
- întârziere mintală *pedagogică si şcolară$/
- pseudode!ilitate mintală/
- stările de întârziere mintală determinate de unele deficite senzoriale.
'/ D#',+o"-#*u 6#$ere+3#' 7+ r'&or- *u &er"o'+ee *u 6e(0o-'re &"#1#*!
+or)'!
cest diagnostic este destul de dificil de sta!ilit, cunoscând că între normalitate şi
deficienţă mintală este o zonă mare, cu fenomenologie psihopatologică extrem de variată.
&riteriul diferenţelor rezidă în faptul că persoana cu dezvoltare psihică normală
poate evolua, chiar tardiv, dacă este pusă în condiţii de instruire şi educaţie, comparativ
cu deficientul mintal care nu poate depăşi un anumit plafon al gândirii concrete.
b/ Î+-:r(#ere' )#+-'! .&e6',o,#*! 4# 4*o'r!/
'ntârziere mintală este o insuficienţă determinată de un deficit de dezvoltare având
însă o structură mintală normală, un potenţial intelectual ce nu poate fi valorificat ca o
consecinţă a unor,
- carenţe educative *neexersare educativă$/
- un mediu socio-cultural deficitar şi caracterizat prin insecuritate/
- a unor carenţe de natură afectivă simplă care se caracterizează prin , inhi!iţie,
indiferenţă, lipsă de curiozitate, +udecată puerilă, dependenţă de antura+/
- a a!andonului familial sau a unei hiperprotecţii familiale *familie gregară,
sentiment de insecuritate, situaţii conflictuale, hospitalism familial$/
'ntârzierea mintală se manifestă în perioada educaţiei în familie şi, mai ales, în cea
şcolară ca o consecinţă a utilizării inadecvate a echipamentului normal. )ste o categorie
suscepti!ilă de ameliorare prin metode pedagogice adecvate şi, spre deose!ire de
deficienţa mintală, este în principiu reversi!ilă dar poate deveni ireversi!ilă în anumite
#1
condiţii, prezentând simptomatologie psihopatologică similară cu cea a deficienţei
mintale.
"ificultatea de diferenţiere constă în faptul că întârziere mintală nedepistata la
timp, fără a fi supusă unui tratament psiho-pedagogic adecvat, poate do!ândi configuraţia
deficienţei mintale propriu-zisă, devenind în consecinţă ireducti!ilă.
* / P"eu6o6eb##-'-e )#+-'!
Pseudode!ilitatea mintală este un deficit aparent şi reversi!il al inteligenţei, ce
apare la su!iecţi cu potenţial intelectual intact, deci cu virtuozităţi normale, sesiza!ilă atât
la pro!ele de performanţă cât şi la cele de raţionament ver!al.
.n indiciu ma+or pentru a decela falsa de!ilitate mintală este decala+ul între nivelul
mintal şi cel şcolar. Pseudode!ilitatea mintală camuflată dă iluzia unei persoane cu
cunoştinţe relativ normale, dar cu adaptare socială deficitară, aidoma deficientului mintal.
Pseudode!ilitatea mintală implică două accepţiuni.
i$"e ;diagnostic eronat@, corespunzătoare cazurilor în care falsa de!ilitate este o
consecinţă a incapacităţii fizice temporare/ a unor deficienţe senzoriale/ a unor carenţe
afective/ a unei atitudini greşite a examinatorului în etapa sta!ilirii diagnosticului sau ii$a
utilizării unor instrumente inadecvate pentru fixarea diagnosticului. 'n aceste situaţii ,
evoluţia ulterioară contrazice prima ;impresie clinică@ , fapt ce acordă erorilor de
diagnostic un statut de entitate clinică.
4imptomatologia pseudode!ilităţii mintale şi a deficienţei mintale este identică,
dar etiologia lor este diferită.
Si&'t%&at%l%*ia pseudode!ilităţii mintale este extrem de variată.
"upă .HeM cele mai relevante tipuri sunt ,
- o dezvoltare generală lentă/
- un retard evident în ceea ce priveşte volumul de informaţii, cunoştinţe, ce
caracterizează retardul educativ, pedagogic/
- un nucleu de tul!urări instrumentale de tip disfazic *dislexie, disgrafie,
discalculie$, de tip praxic *nedi!ăcia mişcărilor, lipsa de precizie, discalculia $etc.
&omplexul de simptome este însoţit şi de o constelaţie eterogenă formată din,
pierderea apetitului de învăţare ca o consecinţă a eşecurilor/ reacţii de învăţare nesigure şi
stereotipe/ incapacitate persistentă de a cele învăţate/ emotivitate exagerată , inhi!iţie
până la mutism, timiditate, atitudine defensivă sau de agresivitate. (oate aceste simptome
conduc la instalarea eşecului şcolar.
Eti%l%*ia pseudode!ilităţii se poate sintetiza în ,
- pierderea senzorială , vizuală sau auditivă/
- incapacitatea fizică temporară/
- deficienţe motorii/
- privaţiuni culturale ca urmare a unui mediu social sau familial sărac sau a unei
şcolarizări inadecvate/
- tul!urări afective ce conduc la inhi!iţia funcţiilor intelectuale, din care
preponderente pot fi , frica se eşec, reacţia agresivă a părinţilor sau a profesorilor faţă de
rezultatele sla!e la învăţătură ale copilului, atitudinea de ostilitate sau de pasivitate,
neîncredere care conduce la pierderea apetitului de învăţare şi la inhi!iţia procesului de
maturizare afectivă.
#2
'n ultima perioadă, cercetările su!liniază rolul exclusiv al factorilor exogeni, de
natură am!ietal - educativă, în mod deose!it a factorilor de privaţiune culturală şi în
consecinţă pseudode!ilitatea mintală este suscepti!ilă de o remitere completă.
Clasi,i$area 'seu+%+e(ilit.-ii. 8arietatea simptomatologică a condus pe
cercetători la sta!ilirea unor clasificări clinice, forme de pseudode!ilitate mintală diferită.
Gra$e Art)ur distinge cinci grupe de psedode!ilitate ,
- pseudode!ilitate cu inaptitudini specializate/
- pseudode!ilitate cu retarduri de lim!a+, dar cu aptitudini non-ver!ale normale/
- pseudode!ilitate determinată de maladii, dar fără a opri dezvoltarea intelectuală/
- pseudode!ilitate mintală determinată de leziuni traumatice cere!rale ce antrenează
deficite intelectuale specializate, dar cu alte sectoare intacte/
- pseudode!ilitate mintală cauzată de handicapuri fizice, de tul!urări de auz sau vedere
care antrenează eşecuri şcolare.
"upă A0ReG pseudode!ilitatea mintală poate avea mai multe forme ,
- retard simplu- caracterizat prin dezvoltare generală lentă /
- retard educativ, pedagogic- caracterizat prin insuficienţe privind nivelul
informaţiilor sau a tehnicilor de muncă independentă/
- surdomutitate, încetinirea procesului de dezvoltare mintală ca urmare a unui
lim!a+ insuficient dezvoltat, consecinţă a unor diza!ilitati de auz/
- retardul electiv de lim!a+ *mutitatea, afazia congenitală$, caracterizat prin
dezvoltare lentă a acestuia, deşi manifestă o inteligenţă precoce/
- retard în diverse sectoare de activitate, nesiguranţa mişcărilor, dificultăţi lexice,
o!oseală mintală excesivă
6/S-!r#e 6e 7+-:r(#ere )#+-'! 6e-er)#+'-e 6e 6e$#*#-e "e+(or#'e
.H.9uria avertizează că diagnosticul diferenţial tre!uie să se sta!ilească şi faţă
de ;copiii care prezintă deficienţe senzoriale, tul!urări parţiale şi periferice, dar cu o
dezvoltare normală a copiilor@. cestea formează stările cele mai confuze şi este greu de
sta!ilit atât relaţia de dependenţă reciprocă, cât şi fondul pe care este structurată una sau
alta din aceste pertur!ări.

Dia*n%sti$ul +i,eren-ial 5n ra'%rt $u ,en%&en%l%*ia 'si)%'at%l%*i$.

Haportul dintre deficienţa mintală şi fenomenologia psihopatologică generală nu
este clarificat, constituie încă o pro!lemă controversată, dând naştere la numeroase opinii
ca urmare a dificultăţilor de discriminare.
"upă &.Gorgos diagnosticul diferenţial se sta!ileşte cu ,
- stările defectuale de tip psihopatoid, ce presupun dezvoltarea psihomotorie
normală până la vârsta la care intervine afecţiunea a cărei evoluţie determină
defectivitatea/
- alte stări deteriorate în care dezvoltarea psihică este normală până la data
îm!olnăvirii *afecţiuni toxice, traumatice, degenerative etc.$/
- tul!urări de dezvoltare ale personalităţii/
- psihozele cu evoluţie *autism infantil$/
#?
- deficitele senzoriale primare, care prin reducerea posi!ilităţilor de comunicare,
pot conduce la o întârziere mintală uşoară, secundară.
6ncluderea deficienţei mintale în schemele nosologice conduce la o delimitare
precisă între acestea şi alte forme psihopatologice, în primul rând cu demenţa precoce,
deteriorarea mintală, epilepsia, reacţiile nevrotice şi psihopatice, tul!urările de
comportament.
a3 De,i$ien-a &intal. /i +e&en-a 're$%$e
"iagnosticul diferenţial între aceste două afecţiuni psihice este dificil de precizat.
"emenţele sunt considerate ca fiind caracterizate prin scăderea progresivă şi ireversi!ilă
a activităţii psihice, ca o degradare a personalităţii în general, manifestată printr-o
involuţie progresivă a funcţiilor de cunoaştere şi afective. "eficienţa mintală se
caracterizează prin insuficienţa sau inexistenţa dezvoltării psihice, iar demenţa prin
regresia funcţiilor de+a ela!orate. )sQuirol su!linia diferenţa esenţială dintre aceste două
entităţi, relevând caracterul ;câştigat@ al demenţei, şi anume că ; omul demenţial este un
!ogat devenit sărac@ sau că ;dementul este un !ogat care s-a ruinat, de!ilul este născut
sărac şi rămâne sărac@.
(3 Deteri%rarea &intal.
"eteriorarea mintală desemnează un deficit mintal glo!al reversi!il, temporar sau
definitiv, ca urmare a leziunilor organice sau funcţionale ale creierului, a unor !oli
mintale sau îm!ătrâniri fiziologice. "eteriorarea mintală este definită ca diferenţă între
eficienţa anterioară şi eficienţa actuală ce poate fi măsurată prin diverse pro!e *scara
Fechsler, Haven $.
4e diferenţiază de deficienţa mintală prin retardul glo!al de maturizare şi rezultate
omogene la teste, iar de demenţă prin aceea că deteriorarea mintală desemnează gradele
iniţiale sau uşoare de slă!iciune, iar cele de demenţă cazurile de slă!iciune masivă şi
terminală.
$3 De,i$ien-a &intal. /i e'ile'sia
socierea deficienţei mintale cu epilepsia pune pro!leme sociologice, educative şi
terapeutice particulare. Krecvenţa epilepsiei în cazurile de deficienţă mintală este de
3,1P, de5,?P la de!ilii mintali.
+3 De,i$ien-a &intal. /i 'si)%*eniile
Haportul dintre psihogenii şi deficienţa mintală este încă controversat, greu de
discriminat. 4imptomatologia clinică a psihogeniilor este în general polimorfă, din care
reacţiile psihice patologice de intensitate psihotică şi nevrotică se manifestă şi în diverse
tipuri clinice de deficienţă mintală, mai frecvent la deficienţa mintală severă şi profundă.
(oate psihozele infantile pot să comporte un aspect deficitar, mai mult sau mai puţin
important, precum în toate deficienţele mintale pot coexista elemente psihotice. Prezenţa
stărilor psihotice în deficienţa mintală la copil a fost semnalată pentru prima dată de
).Nraepelin .
e3 De,i$ien-a &intal. /i +eli$ven-a
#:
ctele delictuale la deficienţii mintali nu tre!uie asimilate cu cele ale
delicvenţilor care nu sunt condiţionate de insuficienţa cognitivă, ci de inadaptare socială,
de carenţele educaţionale din mediul şcolar sau familial. "eficienţa mintală nu se poate
considera nici ca o stare de ;predelicvenţă@.
Plecând de la teza că ma+oritatea cercetărilor au evidenţiat la delicvenţi o încărcătură
patologică importantă în ontogeneză, s-a dovedit experimental că în cazurile handicapului
intelectual se constată un procent de 15P în raport cu 15P copii cu o dezvoltare normală
a unei !ogate patologii în prima copilărie, o scădere a randamentului şcolar şi prezenţa
unor forme reactive de tip agresiv-ofensiv. )şecul şcolar produce fenomenul de
suprasolicitare, de supratensionare şi implicit de nonintegrare, iar actul delictual devine o
soluţie de ieşire din această stare, fiind de altfel şi ocale de stingere a stării conflictuale.
&ercetările comparative întreprinse pe loturi de copii normali, deficienţi intelectuali
nedelicvenţi şi deficienţi intelectual delicvenţi sta!ilesc următoarele concluzii ,
- aproximativ 2IP dintre familiile infractorilor minori sunt dizorganizate în
functionalitatea lor/
- am!ianţa culturală a familiei schim!ă procesul motivaţional al copiilor faţă de
activitatea de învăţare şi de culturalizare, potenţează refuzul de integrare prin cultură,
recurgând la infracţiuni de tipul, furt, vaga!onda+, prostituţie etc./
- mediul familial ostil cultural şi afectiv determină extrapolarea copilului şi
plasarea lui în grupul din stradă, unde intră su! influenţa elementelor delicvente. .n
procent de 21P din totalul copiilor cu adeziune la viaţa dezorganizată a străzii, cu
tendinţe spre vaga!onda+ este constituit din deficienţi intelectual.
Prin$i'ii tera'euti$e0 'n vederea prevenirii fenomenului predelicvenţial se
apelează la un complex de terapie educaţional-integrată constituit din acţiunile,
- folosirea unui sistem de solicitări diferenţiate în funcţie de posi!ilităţile reale ale
copilului/
- organizarea sistemului de orientare şcolară şi profesională ca mi+loc de prevenire
a dezintegrării sociale, direcţionate pe !aza unei prognoze integrative, indicate de
aptitudinile copiilor cu activitate intelectuală insuficientă/
- utilizarea fişelor de prognoză a personalităţii, a capacităţii sau noncapacităţii
integrative/
- iniţierea unor acţiuni de igienă mintală/
- captarea afectivă şi îndrumare individuală şi competentă a copiilor cu prognoză
incertă printr-o muncă de echipă de specialişti deoarece pro!lema delicvenţei este
pluridimensională.

CLASIFICAREA DEFICIENŢEI MINTALE

'n clasificarea deficienţei mintale se poate vor!i de un polimorfism. &riteriile de
clasificare diferă. 4unt autori care apelează la *ra+ul +e intensitate4 la incapacitatea
-I
funcţională a deficienţei, alţii la *ra+ul +e a+a'tare la situa-ii 'arti$ulare sau la o
clasificare dihotomică % intrinsec şi extrinsec.

a3 Clasi,i$are +u'. *ra+ul +e intensitate al +e,i$ien-ei K
- +e,i$ien-. leHer.-cu posi!ilităţi de dezvoltare maximală a capacităţilor, suscepti!ili de
autonomie relativ totală, fără a fi necesar un im!old sau un a+utor exterior.
- +e,i$ien-. &e+ie L &%+erat. J sau gravitate intermediară, cu şanse de readaptare şi
posi!ilităţi de integrare socio-profesională, în urma unei intervenţii pedagogice
specializate /
- +e,i$ien-. *rav. sau sever. care nu poate să a+ungă la o autonomie fiind necesară o
supraveghere permanentă ţi condiţii speciale de influenţă pedagogică şi pregătire manual-
profesională.
(3 Clasi,i$are +u'. *ra+ul +e a+a'tare la situa-ii 'arti$ulareK
- +e,i$ien-. +e a&(ian-. - ce decurge din necesitatea de a sta!ili un echili!ru între
posi!ilităţile reale ale deficientului şi solicitările mediului încon+urător/
- +e,i$ien-. +e situa-ie J se referă la cazurile de su!iecţi limitaţi în capacităţile lor în
raport cu solicitările unor situaţii particulare. şa se explică de ce este necesar să se
studieze situaţiile de viaţă şi de muncă la nivelul micro şi macro social, pentru a se realiza
o concordanţă între acestea şi aptitudinile persoanei deficiente.
Pro!lematica deficienţei de am!ianţă şi de situaţie are implicaţii în orientarea
şcolară şi profesională, în organizarea ergonomică a activităţii, având totodată şi o
valoare de prognoză.
$3 Clasi,i$are +u'. $riteriul (inar
- +e,i$ien-. intrinse$.- datorată unor caracteristici personale ale individului pe care
acesta nu le poate înlătura/
- +e,i$ien-. e8trinse$. J determinată de mediul sau situaţia socioculturală a individului ,
sărăcie, privare materială, discriminare rasială sau etnică, traiul într-o zonă geografică
nefavora!ilă.
+3 Clasi,i$are +u'. servi$iile +e $are (ene,i$ia6.
(endinţa de integrare în comunitate determină şi o nouă viziune în clasificarea
deficienţei. &lasificarea nu are loc în funcţie de categoriile o!işnuite, ci în funcţie de
serviciile de care au nevoie pentru a găsi un loc de muncă şi pentru a putea exersa, pe un
timp îndelungat, o activitate productivă, precum şi de mediu, care tre!uie să se moduleze
în funcţie de su!iect şi de situaţia în care se găseşte la un moment dat.
'n critica sistemului tradiţional de clasificare, susţinătorii principiului integrării în
comunitate aduc următoarele argumente ,
- categoriile clasice pierd din vedere diferenţele individuale/
sistemele tradiţionale pleacă de la principiul că dificultăţile deficienţei rezidă numai în
individ/
- individul este clasat în clasificarea tradiţională numai într-o singură categorie,
dar, adesea , acesta se caracterizează prin handicapuri asociate/
- categoriile clasice cataloghează indivizii su! etichete care duc la stigmatizare/
- categoriile clasice se caracterizează printr-o tendinţă statică, nu ţin seama de
evoluţia şi schim!ările survenite în evoluţia sau situaţia deficientului.
-1
0 pro!lemă dificilă o constituie clasificarea deficienţei mintale ţinând seama de
marea varietate a formelor şi tipurilor clinice, de paleta largă a etiologiei şi de
simptomatologia extrem de !ogată.
"in multitudinea clasificărilor prezentăm în mod sintetic câteva dintre acestea ,
a3 C%+i,i$are &e+i$al.
)a utilizează în genere noţiunile gen de oligofrenie, deficienţă mintală, întârziere
sau înapoiere mintală, înglo!ând în aceste noţiuni gen toate formele şi gradele de
nedezvoltare mintală.
&odificarea .>)4&0 1:?- ,
- întârziere mintală le+eră
QiL5#-11 <inet-4tanford
QiL55-1: Fechsler
- întârziere mintală moderată
QiL-1-5I <inet-stanford
QiL 3I-53 Fechsler
- întârziere mintală severă
QiL #I--5 <inet-4tanford
QiL #5--: Fechsler
- deficienţă mintală profundă
QiL su! 1: <inet-4tanford
QiL su! #3 Fechsler
(3 C%+i,i$are $lini$%-'si)%&etri$.
ceasta este concluzionată prin a!solutizarea criteriului psihometric , coeficientul
de inteligenţă şi vârsta mintală în tendinţa de asintatiza în cifre toate facultăţile
intelectuale, transformând deficienţa mintală într-o entitate ce se defineşte printr-un
singur simptom şi, în consecinţă, organizarea întregului proces terapeutic pe !aza
acestuia.
&odificarea americană adoptată de 0=4 ,
Ter&an4 ;inet-Stan,%r+4 Cattel K
- de!ilitate le+eră % E6L 1?-?I
- de!ilitate medie % E6L 5#-12
- de!ilitate profundă sau im!ecilitate - E6L -1-51
- de!ilitate severă sau idioţie % E6L #I--5
- arieraţie profundă- E6L su! 1:
D0Me$)sler ,
- inteligenţă de limită % E6L 1:-?I
- arieraţie le+eră - E6L 55-1?
- arieraţie moderată - E6L 3I-53
- arieraţie severă - E6L #5--:
- arieraţie profundă - E6L su! #3
-#
$3 C%+i,i$area &i8t. &e+i$%-e+u$a-i%nal-s%$ial.

&odificarea mixtă se axează pe criteriile, adapta!ilitate la nivel socio-profesional,
capacitatea de a do!ândi o autonomie personală, profesională, socială, capacitatea de
autoprotecţie şi de profit educaţional în urma şcolarizării specializate şi aplicării unei
terapii adecvate şi, în consecinţă de plasament adecvat *plasament familial, cămin-spital,
cămin-şcoală, cămin atelier, şcoală specială, şcoală profesională, producţie, în condiţii
normale de muncă.
C%+i,i$area O!S K
- deficienţi educa!ili sau de!ili uşor % E6L15-2I/ vmL1I ani/ v.c.L13 ani/
- deficienţi semieduca!ili sau de!ili medii, potenţial recupera!ili % E6L5I-15/ v.m.L: ani/
v.c.L13 ani/
- im!ecili profunzi şi idioţi irecupera!ili % E6L -5-5I/ v.m.L5 ani/v.c.L13 ani.

+ 3 C%+i,i$area +u'. &%+elul (i%'si)%s%$ial al 'ers%nalit.-ii u&ane
&lasificarea ia în considerare simultan cele trei dimensiuni ale deficienţei mintale ,
aspectul medical, aspectul funcţional, aspectul social, corelate cu indicatori de dezvoltare
*coeficientul intelectual, vârsta mintală, vârsta socială$.
Korma clinică de funcţionalitate, ina!ilităţi şcolare , "ificultăţi şcolare sau de!ilitate
şcolară ,
a$ (ul!urările de ela!orare intelectuală sau deficit de ela!orare intelectuală ,
- retardul şcolar simplu/
- întârziatul pedagogic/
- eşecul şcolar/
- insta!ilitatea/
- apatia intelectuală/
- psihastenia infantilă/
- surmena+ul intelectual/
- ina!ilitatea intelectuală.
!$"eficitul de natură neurologică ,
- retardul de dezvoltare/
- surditatea ver!ală.
c$"eficitul socioafectiv ,
- fo!ia şcolară/
- retardul familial.
d$"eficitul somatopsihic ,
- insuficienţe senzoriale/
- de!ilitatea fizică/
- insuficienţe tiroidiene/
- afecţiuni somatice.
e$"eficitul de natură endocrină ,
- hipertiroidism/
- hipofizări/
- hipertimie.
--
f$"eficitul şcolar constituţional ,
- insta!ilitate psihică/
- impulsivitate.

Healizarea unei clasificări a multiplelor forme de deficienţă mintală prezintă o
dificultate deose!ită, fie că se utilizează criteriul etiologic, fie criteriul simptomatologic.
0 clasificare adecvată presupune ca deose!irile dintre grupe să fie mai mari decât cale
existente în cadrul unei grupe. "in cauza eterogenităţii extreme a fenomenului deficienţei
mintale, această cerinţă este greu de realizat. 'n plus, se poate întâmpla ca unul şi acelaşi
fenomen să fie determinat de cauze diferite. &a efect al dificultăţilor amintite, încercările
de a realiza o clasificare cât mai cuprinzătoare şi mai diferenţiatoare sunt numeroase,
fiecare din ele prezentând însă anumite limitări.
.na din cele mai vechi clasificări *.K.(redgold$ utilizează drept criteriu de
clasificare natura cauzelor care a produs deficienţa mintală. 'n acest caz se vor!eşte de
forme de deficienţă mintală produse de cauze primare *factori genetici$, de cauze
secundare *factori de mediu$ şi forme de deficienţă mintală cu cauze mixte *ce constau în
com!inarea celor două categorii de cauze amintite mai sus$.
'ntr-o clasificare înrudită *..4trauss$ se încearcă o com!inare a criteriului
etiologic cu cel simptomatologic. în această clasificare, formele deficienţei mintale se
consideră a fi de origine endogenă ţi exogenă. 4e susţine că formale endogene ale
deficienţei mintale se caracterizează prin anomalii neurologice masive şi prezintă un
intelectual su!normal. 'n schim!, în cazurile de deficienţă mintală de natură exogenă %
care se datoresc unor traume sau unor infecţii înainte sau după naştere- apar anumite
tul!urări ale percepţiei şi ale gândirii, o pronunţată incapacitate a concentrării atenţiei,
impulsivitate.
'ntr-o altă clasificare *).9eBis$ se vor!eşte de două categorii de deficienţă mintală ,
su!culturală şi patologică. 'n cazurile de deficienţă mintală de natură su!culturală copiii
au moştenit de la părinţi un potenţial su!normal, la care se adaugă şi condiţiile culturale
şi educative insuficiente oferite de aceşti părinţi. 'n cazurile de deficienţă mintală
patologică are loc un proces maladiv, care împiedică dezvoltarea normală a copilului.
'ntr-o altă clasificare se utilizează termenii de deficienţă mintală de tip familial şi
deficienţă mintală cu leziuni cere!rale. 'n categoria deficienţei mintale de tip familial
sunt cuprinşi copiii % mai ales de!ilii mintali % fără leziuni cere!rale, care aparţin unor
familii unde există şi alţi deficienţi mintali, în care nivelul cultural al familiei este redus.
.nii autori utilizează drept criteriu de clasificare anumite particularităţi de natură
fiziologică. stfel, =.Pevzner distinge două grupe de deficienţe mintale. 'n prima grupă
intră copiii la care deficienţele de cunoaştere nu sunt însoţite de anomalii masive ale
analizatorilor şi nici tul!urări în sfera afectiv-volitivă. &auza deficienţei mintale constă în
leziuni corticale difuze. Particularităţile de !ază a activităţii nervoase superioare constă la
aceşti copii în tul!urarea mo!ilităţii proceselor nervoase, fără să existe o deficienţă
masivă a echili!rului dintre excitaţie şi inhi!iţie. 'n grupa a doua intră cazurile de
deficienţă mintală în care se constată o tul!urare a conduitei şi o capacitate redusă de
lucru. 'n acest tip de deficienţă mintală se întâlneşte o tul!urare accentuată a
neurodinamicii corticale. 'n ultimul tip de deficienţă mintală se disting trei su!grupe în
funcţie de predominarea procesului de excitaţie, cel de inhi!iţie , sau dacă sunt sla!e
am!ele procese.
-3
Fre$ven-a +e,i$ien-ei &intale
&unoaşterea numărului de deficienţi mintali capătă astăzi o importanţă deose!ită, ea
fiind legată de necesitatea de a planifica mi+loacele necesare pentru asistenţa medicală,
pentru instruirea şi educarea acestora, precum ţi pentru proiectarea măsurilor în vederea
integrării lor profesionale şi sociale.
.n studiu efectuat de experţi ai 0=4 în diferite ţări ale lumii arată că în medie
12,:P din populaţia infantilă sunt copii deficienţi şi 1R- din aceştia, adică 1,-P prezintă
deficienţe intelectuale.
0 serie de autori consideră că de!ilitatea mintală, care necesită şcolarizarea într-o
şcoală a+utătoare se ridică la 3P din populaţia şcolară din ţara noastră. 6ntelectele de
limită, considerate ca forme uşoare prezintă o proporţie de 2-1IP.
"iferenţele pe care le constatăm între diferite statistici se datorează următorilor
factori ,
- Krecvenţa variază în funcţie de condiţiile economice, sanitare şi culturale ale
fiecărei regiuni şi ţări în parte. =enţionăm că deficienţii mintali devin o pro!lemă pentru
toate ţările în momentul în care se instituie o!ligativitatea învăţământului. cu cât nivelul
şcolarizării este mai ridicat, cu atât numărul lor este mai mare.
0 importantă cauză a variaţiei datelor statistice se datorează lipsei unor criterii
generale, standardizate şi acceptate de toată lumea în aprecierea stării mintale a copiilor.
4ituaţia copiilor cu intelect de limită, pro!lema pseudode!ililor, a întârziaţilor pedagogic,
datorită unor condiţii socio-culturale, toate aceste categorii de copii sunt încă discutate şi
pro!lemele ridicate de ei nu şi-au găsit soluţii optime.
Krecvenţa deficienţei mintale în funcţie de v2rsta $r%n%l%*i$.. ).H.Ailgard*1:1#$
constată că frecvenţa cea mai scăzută este întâlnită la copiii mai mici de 5 ani *proporţia
este su! 1P$. &ifrele maxime sunt întâlnite între 1I-13 ani. "upă 13-15 ani se
înregistrează o scădere a frecvenţei. 4e constată că odată cu creşterea vârstei, între ?-11
ani, frecvenţa deficienţei mintale, precum şi a cazurilor îndoielnice creşte. cest fenomen
se explică prin multiplicarea cerinţelor şcolare, atât ca volum, cât şi ca nivel de
cunoştinţe. 'n clasa a-8-a, în +ur de 15-:P prezintă un handicap şcolar determinat de o
deficienţă mintală diagnosticată sau considerată ;caz îndoielnic@.
Krecvenţa după *ra+ul +e,i$ien-ei &intale0 (oate statisticile existente relevă faptul
că frecvenţa este cu atât mai scăzută cu cât este vor!a de un handicap mai mare. "upă
P.<oton *1:1#$ frecvenţa după gradul deficienţei este ,
- idioţi % o,o1P /
- im!ecili % o,#3P /
- de!ili mintali % #,#1P /
- cazuri de limită % 1o,ooP.
Krecvenţa deficienţilor mintali după se80 G.&hiland *1:11$ constată că din
cercetarea frecvenţei după sex, se o!servă o uşoară predominare a indivizilor de sex
masculin, mai ales în cazurile de idioţie şi im!ecilitate.
"atele prezentate de ).9eBis arată că proporţia de deficienţi mintali este de :,#
PI la sexul masculin şi de 2,:Po la sexul feminin.

-5

INTELECTUL DE LI!IT? SAU HIPOFRENIA
10 Deli&itarea $a+rului n%s%l%*i$

(ermenul de hipofrenie este introdus în ţara noastră de P.<rânzei *1:25$ ;pentru a
delimita deficite marginale ideo-afective şi de conduită generate prin interferenţe
negative !io-psiho-sociale, care se plasează în zona incertă dintre de!ilitatea mintală şi
sanogeneze psihică@. &adrul nosologic al hipofreniei nu se raportează strict la patologia
mintală, aceasta incluzând totalitatea particularităţilor !iologice, psihologice şi sociale
generatoare de risc adaptativ, particularităţi care pe plan cognitiv interferează şi zona
incertă dintre oligofrenie şi integritatea mintală.
ceastă zonă incertă dintre deficienţa mintală caracterizată printr-o organizare
mintali specifică şi sanogeneze mintală este denumită în literatura de specialitate cu
numeroase sinonime , ;normal sla!@- ".Fechsler, ;intelect de limită@ % =.4tefan/
;pseudode!ilul mintal@ % =.Hoşca/ ;dezvoltare intelectuală de limită@ % P.rcan,
".&iumăgeanu.
Aipofrenia poate fi concepută în două sensuri , un sens limitat referindu-se la
su!iecţii cu un nivel mintal de limită între normalitate şi deficienţă mintală şi un sens
larg, ce cuprinde formele de organizare ale personalităţii caracterizate prin lipsă de
sta!ilitate ce oscilează din punct de vedere al adaptării între normalitate şi anormalitate.
6ntelectul de limită include categoria copiilor de ;graniţă@, a căror posi!ilităţi
intelectuale, afective, de adaptare socială sunt mai reduse, su! limita inferioară a
normofreniei, situaţi între copilul normal dezvoltat şi cel cu deficienţă mintală şi care nu
pot !eneficia în egală măsură atât de influenţa învăţământului o!işnuit, cât şi de cel
specializat, având nevoie de forme speciale de organizare a învăţării şi de forme speciale
de organizare a învăţării şi de programe instrucţional - terapeutice adecvate.
6ntelectul de limită prin posi!ilităţile intelectuale şi structura de ansam!lu a
personalităţii sale se apropie într-o mai mare măsură de oligofrenie decât de copilul
normofren sau, în termeni psihometrici, liminarul mintal nu se află la limita inferioară a
normofreniei, ci la limita superioară a oligofreniei. şa se explică de ce dacă deficientul
mintal nu are capacitatea de a parcurge situaţiile de învăţare prevăzute de programele
şcolare generale, liminarul nu poate realiza acest lucru în ritmul şi viteza normală impusă
de aceleaşi programe.
6ntelectul de limită ca trăsătură dizarmonică a personalităţii se defineşte atât ca
deficit marginal cognitiv, afectiv, de conduită, cât şi ca o personalitate grefată adeseori pe
fond psihotic, nevrotic, fapt ce complică ela!orarea psihodiagnosticului şi a
diagnosticului diferenţial faţă de stările de nedezvoltare a gândirii, de cele nevrotice şi
psihice, care în multe cazuri constituie atât fondul pe care se grefează deficienţa mintală,
cât şi intelectul de limită.
stfel, conceptul de intelect de limită este definit ca o categorie eterogenă de
forme şi grade diferite, dar având ca trăsătură comună decompensarea şcolară la vârsta de
11-1# ani, corespunzând claselor a-8-a şi a-86-a şi care reprezintă un procenta+ de
aproximativ 1IP din populaţia şcolară. .nii autori arată că incidenţa liminarilor depistaţi
-1
creşte cu vârsta în anii şcolarizării o!ligatorii, a+ungând de la 3,5P depistaţi la vârsta de ?
ani, la 13P diagnosticaţi la vârsta de 11 ani, după care incidenţa scade destul de mult, iar
în anii vârstelor adulte aceştia intră în rândurile populaţiei normal adaptate profesional şi
social.
4e poate spune că între copilul de!il mintal şi copilul normal intelectual există o
zonă de tranziţie în care nu se poate trage în mod convenţional o linie de frontieră.
4intetizând, am putea afirma că hipofrenia poate fi însoţită de , întârziere în
dezvoltarea psihică, intelect lacunar, imaturitate afectivă, insta!ilitate psihomotrică,
emotivitate exagerată, tul!urări pasagere de comportament, handicap şcolar etc.
6ntelectul de limită poate fi definit după diferite criterii ,
Criteriul 'si)%&etri$0 9imitele psihometrice, între 2I-:5, diferă în funcţie de
pro!ele administrate de autorii respectivi. Haportul &omitetului de experţi pentru
pro!lemele copilului deficient mintal de pe lângă 0.=.4., consideră că zona în care
întâlnim cazurile de limită este cuprinsă între E.6.L2I şi E.6.L?IR:5.
Criteriul /$%lar raportează liminarul după nivelul şcolar atins, marcându-se o
plafonare şcolară la nivelul clasei a-8-a.
Criteriul $lini$ care pune în evidenţă marea eterogenitate clinică, urmare a
interferenţei cu întârzierea pedagogică, dizarmonia cognitivă însoţită de tul!urări
instrumentale, dezvoltarea dizarmonică de caracter şi personalitate.
Eti%l%*ia

&auzele care determină această zonă incertă între oligofrenie şi sanogeneză sunt de
natură !iogenă şi sociogenă din care enumerăm selectiv ,
- a!uzul de autoritate familială, care creează reacţii de protest, opoziţii,
indiferenţă, fugă/
- carenţe afective, prin lipsă de control emoţional/
- condiţii de climat familial nepotrivite/
- frica de sancţiune în mediul şcolar.
"upă, &.Gorgos ;etiologia este predominant psihogenă, hiperprotecţie din partea
familiei, carenţe afective, climat familial, dizarmonie, la!ilitate emoţională@. &ercetările
mai recente pun accentul pe aspectele de natură socio-culturală care conferă o sferă mai
largă pentru înţelegerea conceptului. 'n general , se consideră că intelectul de limită este
mai puţin rezultatul unor procese patologice cere!rale şi mai degra!ă o creaţie artificială
a societăţii moderne cu cerinţele sale complexe faţă de individ.

Si&'t%&at%l%*ie
&ercetările privind simptomatologia hipofreniei conduc la concluzia că
simptomele acesteia sunt dificil de diferenţiat faţă de cele ale deficienţilor mintali.
)lementul esenţial care îl diferenţiază pe liminarul intelectual % spune &.Gorgos- este
capacitatea de învăţare, de folosire corectă a a+utorului acordat în acest scop, capacitatea
de adaptare la colectivitate. 9a vârsta adultă, diferenţele dintre ei şi normal se estompează
ca urmare a procesului de integrare socio-profesională.
&aracteristicile hipofreniei pot fi grupate în trei categorii , simptomatologia
somatică, neurologică şi psihopatologică.
-2
Si&'t%&at%l%*ia s%&ati$.0 "ezvoltarea somatică insuficientă atât ponderal cât
şi statural. 4emne de rahitism de tip sechelar. Aipofuncţia cortico-suprarenală
*hipertensiune arterială, pigmentaţia accentuată a tegumentelor$.
Si&'t%&at%l%*ia neur%l%*i$. , tul!urări motorii/ tul!urări cere!rale
minore*tremurături, tul!urări de echili!ru$/ leziuni ale nervilor cranieni *stra!ism, pareză
facială, hipoacuzie$/ hipotrofii sau atrofii musculare în !olile musculare ereditare.
Si&'t%&at%l%*ia 'si)%'at%l%*i$. se poate rezuma la ,
- liminarul nu poate atinge faza de gândire a!stractă, formal-logică, fapt ce
conduce la neînţelegerea raţionamentelor formale sau matematice sau a proceselor de
cauzalitate complexă de tipul celor fizico-chimice etc./
- evoluţia mintală este net mai lentă mediei, fără însă să determine dificultăţi în
ceea ce priveşte autonomia/ conduitele intelectuale sunt inferioare vârstei cronologice/
- structurile ver!ale sunt extrem de fragile, cu dificultăţi în efectuarea operaţiilor
cu conţinuturi semantice şi sim!olice/
- reacţiile alternează între cei doi poli, reacţii normale şi reacţii caracteristice
deficienţei mintale de !ază/
- imaturitatea social-afectivă caracterizată prin incapacitatea de a sta!ili contacte
sociale, de a se integra în grupuri sociale cu o densitate mare/
- personalitatea se caracterizează prin insta!ilitate, oscilând din punct de vedere al
structurii şi simptomelor între nevroze şi psihoze, iar din punct de vedere al adaptării
între normalitate şi anormalitate/
- hipoactivitate intelectuală generală, hiperactivitate instinctuală, motorie,
emotivă/
- disa!ilităţi specifice, tul!urări gnozice şi praxice/
- tul!urări instrumentale , dislexie, disgrafie, disortografie, discalculie, tul!urări
de orientare-organizare-structurare spaţio-temporală,
- dificultăţi de învăţare şcolară şi o anumită limită de adapta!ilitate, căci există un
prag al adapta!ilităţii şcolare, dincolo de care conduitele intelectuale ale acestor elevi
devin dezadaptate.
"eci, semnele definitorii după care liminarii pot fi identificaţi, mai ales în
procesul de învăţământ, sunt ,
- dau răspunsuri inegale ca nivel de realizare, care se aseamănă atât cu cele ale
copilului normal şi cu cele ale copilului de!il mintal/
- realizează în etape un răspuns corect, necesitând între!ări suplimentare şi o
atitudine încura+atoare şi apropiată din partea pedagogului/ el are nevoie de o mo!ilizare
în timp a capacităţilor sale mintale/
- se constată că în cadrul unei activităţi de învăţare, conduse din aproape în
aproape, aceşti copii sunt capa!ili să folosească a+utorul primit, dând dovadă de suficientă
plasticitate şi mo!ilitate nervoasă.
<usemann concepând inteligenţa ca o funcţie de sinteză, ca un vast ansam!lu
funcţional care structurează în trepte o serie de funcţii psihice mai elementare, descrie
următoarele tipuri clinice ale deficitului mintal uşor sau marginal ,
- hipoactivitate intelectuală generală, în care recunoaştem de fapt descrierea
cazurilor de cere!rastenie sau astenie/
-?
- hiperactivitate instinctuală, cu descrierea unor cazuri de dezvoltare dizarmonică
a personalităţii/
- hiperactivitate motorie, în care recunoaştem descrierea copilului insta!il şi
hiperCinetic/
- hiperacrivitate emotivă specifică copilului timid, emotiv, inhi!at/
- anomalii în ce priveşte fluxul ideaţiei, încetineală în gândire, !ara+e ale gândirii
sau lapsusuri, momente de vid mintal, perseverările mintale/
- diza!ilităţi specifice, tul!urări gnozice sau praxice.
"e multe ori deficitul mintal apare ca un deficit funcţional, apar dezechili!re între
diferitele sectoare neuro-fiziologice ale deciziei, ale transmisiei, execuţiei, creşterii sau
reglării. "in toate acestea rezultă o lipsă de activitate, de dezvoltare, de adaptare, deci un
deficit. cest deficit de limită nu este numai organic, ci de multe ori este, mai ales,
funcţional.
ceşti copii întâmpină importante dificultăţi în însuşirea citit-scrisului şi calculului.
'n felul acesta se structurează un eşec şcolar. ceastă categorie apare deci în contextul
exigenţelor şcolare şi ea nu poate fi investigată şi tratată decât strâns legat de contextul
care a evidenţiat-o.
&opilul liminar rezolvă sarcinile şcolare doar până la un anumit nivel de
complexitate şi a!stractizare. Peste acest nivel el prezintă în mod sistematic insuccese
şcolare. stfel, există un prag al adapta!ilităţii şcolare, dincolo de care conduitele
intelectuale ale acestor elevi devin dezadaptare. &opilul liminar întâmpină dificultăţi
chiar din clasa 6, prezentând de regulă conduite operatorii inferioare copiilor normali.
4tructurarea perceptiv-motrică a spaţiului este tul!urată/ nu respectă forma,
mărimea, proporţia, orientarea , lipseşte coordonarea vizual-motrică mai ales la sarcinile
de grafomotricitate. cestor simptome li se asociază frecvent o imaturitate social-
afectivă, manifestată în dificultăţi de cola!orare, de sta!ilire a relaţiilor interpersonale şi
în infantilism afectiv.
Kactorul ver!al prezintă unele particularităţi. )i întâmpină dificultăţi în realizarea
activităţilor de analiză, sinteză, comparaţie, a!stractizare, clasificare etc. cu conţinut
semantic şi sim!olic. 9a nivelul ver!al-a!stract operaţiile mintale devin imprecise,
nesigure şi inerte *rigiditatea structurii$.
Kactorul de integrare *capacitatea de a corela pe plan mintal mai multe condiţii
necesare reuşitei în situaţii pro!lematice$ şi cel de organizare a structurii cognitiv-
operaţionale sunt sla! reprezentaţi. 9ipsa de stăpânire, autocontrolul-autoreglarea
nesigură şi insuficientă sunt trăsături specifice copiilor cu dezvoltare de limită. (re!uie
amintită particularitatea atitudinii acestor copii faţă de sarcina intelectuală. )i se
antrenează mai greu decât de!ilii mintali în rezolvarea pro!lemelor. &hiar atunci când se
antrenează, la pragul de transformare a sarcinii, a!andonează în mod !rusc activitatea.
Prevăzând insuccesul sau simţind anxietatea, liminarul greu îşi poate organiza energiile
emoţionale necesare realizării cu succes a activităţii şcolare. nxietatea, urmată de
nesiguranţa afectivă influenţează negativ, provocând frecvent inhi!iţia şcolară. >ivel de
aspiraţie scăzut, teamă de insucces, neîncredere în sine, toate aceste elemente construiesc
o atitudine ;constant@ negativă mai mult sau mai puţin selectivă, faţă de activităţile
şcolare. 9iminarii îşi trăiesc rolul de elevi fără plăcere, ceea ce duce la nedezvoltarea sau
chiar lipsa intereselor cognitive, la vârsta la care interesul pentru o experienţă nouă şi de
activitate sunt considera!ile. .rmarea firească a acestei situaţii de fapt poate fi
-:
a!senteismul şi evadarea copilului în lumea +ocurilor şi a aventurilor. "e aici şi până la
tul!urările de comportament nu mai este decât un singur pas.
ceste simptome generale permit diferenţierea teoretică şi practică a copiilor cu
intelect de limită ca o formă aparte a deficienţei mintale, distinctă atât faţă de starea
normală cât şi de de!ilitatea mintală. rgumentul hotărâtor în determinarea apartenenţei
unui copil la această formă sau la cea a de!ilităţii mintale uşoare îl constituie capacitatea
lui de învăţare şi de adaptare la cerinţele colectivităţii normale.
Ev%lu-ie /i 'r%*res
"iagnoza hipofreniei este destul de dificilă. 6nstrumentarul utilizat pentru
ela!orarea psihodiagnosticului cuprinde, pro!e de atenţie, memorie, gândire, învăţare
etc., chestionare cu privire la aspectul, şcolar, familial, social. .nii autori optează pentru
o exprimare glo!ală a personalităţii dinamic-complexă. 6ntelectul de limită tre!uie
considerat ca o formă de întârziere psihică reversi!ilă.
Prin$i'ii tera'euti$e
(ratamentul pedagogic nu presupune instituţii specializate cu excepţia
particularităţilor patologice propriu-zise, liminarii constituind grupa deficienţilor mintali
de funcţionalitate, recupera!ili.
Pe plan organizatoric, sunt opinii care susţin că tratamentul pedagogic diferenţiat se
poate realiza în clase speciale în şcoli o!işnuite cu caracter deschis, adică cu posi!ilităţi
de transfer în clasele o!işnuite. ceste clase sunt caracterizate prin două trăsături
dominante, efectiv redus şi organizarea unui proces instrucţional- educaţional-terapeutic
pe grupe şi individualizat, utilizând o metodologie compensatorie a deficitelor fiecărui
copil în parte.
&onţinutul şi metodologia tre!uie structurate pe principiul individualizării şi
diferenţierii procesului de predare-învăţare, în funcţie de ritmul şi viteza de învăţare
proprii, al realizării caracterului practic-aplicativ care să înlesnească înţelegerea
noţiunilor concrete, pe stimularea permanentă ţi activizarea elevilor în toate etapele de
învăţare.
cţiunile terapeutice vor fi direcţionate către ;echili!rarea raporturilor afective
ale su!iectului cu familia, şcoala, prin intermediul psihoterapiei diferenţiate şi instituirea
pedagogiei compensatorii a deficitelor fiecărui copil în parte.
3I

GRADELE DEFICIEN#EI !INTALE
DEFICIEN#A !INTAL? GRADUL I K

DE;ILITATEA !INTAL?
De,ini-ie4 ter&in%l%*ie /i li&ite 'si)%&etri$e
Korma cea mai frecventă şi gradul cel mai uşor de deficienţă mintală este cel de
de!ilitate mintală, denumită uneori şi de!ilitate intelectuală sau întârziere mintală uşoară,
după clasificarea 0=4. (ermenul este utilizat ca fiind sinonim cu #+"u$#*#e+3' )#+-'! şi
are înţeles varia!il la diferiţi autori. "e!ilitatea mintală se situează între im!ecilitate şi
liminaritate.
(ermenul este introdus pentru prima oară de )duard 4eguin, discriminându-l de
idiot care este o oprire în dezvoltarea fiziologică şi psihologică, în raport cu de!ilul
mintal la care nu se poate vor!i de o oprire, ci de o dezvoltare mai lentă decât la copiii de
aceeaşi vârstă. "e asemenea, 4eguin delimita de!ilitatea mintală de demenţă, prima fiind
o expresie a insuficienţei dezvoltării funcţiilor de+a ela!orate, amândouă având însă un
caracter ireversi!il.
(ermenul de de!ilitate mintală nu are aceeaşi valoare în toate ţările. "upă
)."upre *1:I:$ de!ilitatea mintală înglo!ează toate formele de arieraţie mintală, adică
tripticul, idioţie, im!ecilitate, de!ilitate mintală. 'n aceeaşi accepţie se utilizează şi
termenul de ;moron@ *4.$, referindu-se la individul cu un coeficient de inteligenţă de
5I-2I, care poate să-şi câştige existenţa numai în condiţii prote+ate, fără a-şi asuma
responsa!ilitatea conduitei sale, să a+ungă la o autonomie personală, incapa!il de
competiţie cu cei normali. 'n ţara noastră termenul a fost preluat de .Hoşca.
"e!ilitatea mintală este definită diferit, unii o definesc pe !aza deficitului
intelectual *deficit de !ază$, alţii prin deficitul psihosocial care poate sau nu să fie
implicat în deficitul de !ază, iar alţii consideră că deficitul de !ază şi organizarea
psihologică a de!ilului sunt consecinţa unei dezordini relaţionale precoce.
.<inet defineşte de!ilul mintal ca un su!iect care are capacitatea de a
comunica oral şi în scris cu cei din +ur, dar care manifestă o întârziere de #-- ani în
perioada şcolarizării, fără ca aceasta să fie determinată de factori şcolari propriu-zişi
*şcolarizare insuficientă, metodologie inadecvată etc.$. 4e discriminează uşor de
deficienţa mintală severă şi profundă a căror capacitate funcţională de învăţare este în
general inferioară.
"upă .<inet şi (h.4imon criteriul şcolar şi cel psihometric este preponderent
în definirea de!ilităţii mintale. )i afirmă că de!ilitatea mintală este echivalentă cu o
31
întârziere de # ani la de vârsta cronologică de : ani şi de - ani pentru vârste mai mari de :
ani, fără ca acest retard să fie o consecinţă a şcolarizării inadecvate.
"e altfel, pro!a şcolară rămâne încă în zilele noastre un criteriu de selecţie şi
triere a copiilor suspectaţi de deficienţă mintală pentru învăţământul special. "upă
această opinie, toţi indivizii care sunt capa!ili să urmeze şcoala cu cei de o vârstă cu ei
sunt incluşi în categoria de!ilităţii mintale. 4e consideră că deficienţa mintală este o
pro!lemă de adaptare, mai întâi la viaţa la viaţa de şcoală, apoi la vârsta de adult / aşa sa
explică de ca diferenţierea acestei forme apare mai evidentă la vârsta preşcolară şi
şcolară, îndeose!i când dificultăţile de învăţare pun în evidenţă dezvoltarea deficitară a
gândirii. Până la această vârstă se pot diferenţia cu certitudine numai formele severe şi
profunde de deficienţă mintală. stfel, .HeM afirmă că această insuficienţă se manifestă
în condiţiile în care su!iectul este pus în situaţia unor solicitări intelectuale.
De*#; 6eb##-'-e' )#+-'! re&re(#+-! o #+"u$#*#e+3! )'# )u- "'u )'# &u3#+
)'r*'+-! ' 6e(0o-!r## #+-e#,e+3e#; !":+6u2# #+6#0#6uu# &o"#b##-'-e' 6e ' '5u+,e '
'u-o+o)#e# "o*#'!; $!r! "!2I &er)#-! "!24# '"u)e -o-' re"&o+"'b##-'-e' *o+6u#-eor
"'e; 6eo're*e e e"-e #+*'&'b# "! &re0'6! #)&#*'3##e. L' "$:r4#-u 6e(0o-!r## "'e; +u
6e&!4e4-e )e*'+#")ee 6e ,:+6#re 4# )o6ur#e o&er'3#o+'e 'e u+u# *o&# 6e < '+#.
V:r"-' "' )#+-'! "e "#-ue'(! 7+-re =2> '+# 4# <28? '+#.

&riteriul psihometric concretizat în vârsta mintală sau în coeficientul intelectual
predomină şi astăzi psihopedagogia specială, fiind considerat ca o tehnică indispensa!ilă
pentru estimarea gradului de deficienţă. &lasificarea după coeficientul de inteligenţă este
extrem de variată, atât la limita inferioară, cât şi la cea superioară, fapt ce denotă
inconsistenţa acestui sistem de evaluare şi totodată un avertisment de a nu cădea su!
influenţa cifrelor, a scorului numeric, ca rezultat al aplicării diferitelor teste.
8aria!ilitatea coeficientului de inteligenţă a de!ilităţii mintale este în funcţie de pro!a
administrată şi de autor.
stfel ,
Fechsler % E6 L 5I-2I
(erman - E6L 5I-25
Haven - E6L 5I-1:
(redgold - E6L ?I-:I
4ta!ilirea vârstei mintale, a coeficientului de inteligenţă nu tre!uie să conducă
la o echivalenţă cu vârsta copilului normal. tât coeficientul de inteligenţă cât şi vârsta
mintală au valoare orientativă pentru că de!ilii mintali de acelaşi nivel intelectual au o
dezvoltare şcolară, profesională, socială diferită. &apacitatea de adaptare a acestuia la
condiţiile de viaţă şi muncă depind de experienţa din primii ani de viaţă, de tratamentul
administrat, de atitudinea familiei, şcolii şi de eşecurile sau succesele din primii ani de
viaţă.
0piniile care pun accentul pe deficitul psihosocial, pe criteriul social susţin că
de!ilii mintali sunt su!iecţi incapa!ili să ducă o existenţă independentă, să a+ungă la o
;autonomie economică@. &riteriul este vala!il în măsura în care autonomia personală,
economică, socială depinde de doi factori, complexitatea vieţii sociale şi gradul de
toleranţă al societăţii în care trăieşte su!iectul. 6deea este preluată de H.Jazzo care
consideră de!ilitatea mintală ca fiind forma cea mai uşoară de deficienţă mintală ;prima
3#
zonă a insuficienţei mintale % insuficienţă raportată la exigenţele societăţii, varia!ile de la
o societate la alta, de la o vârstă la alta@.
.HeM avertizează, de asemenea, că în definirea de!ilităţii mintale tre!uie să luăm
în considerare eşecul de a organiza şi sta!ili economic şi social o existenţă independentă.
"efiniţia formulată de ;=ental "eficiencM ct@ *nglia$ pune în evidenţă
ineduca!ilitatea permanentă a de!ilului mintal apreciat ca o ;persoană care prezintă o
deficienţă mintală fără a fi însă la nivelul im!ecilităţii, dar destul de pronunţată pentru a
avea nevoie de îngri+ire, supraveghere, control atât pentru persoana lor, cât şi pentru cei
din +ur, iar în cazul copiilor, aceştia nu pot !eneficia în mod real de o şcolaritate
o!işnuită@- fapt contestat de încercările reuşite din ultimile decenii.
&aracterul de ineduca!ilitate permanentă, de incapacitate, de adaptare socială, de a
do!ândi o autonomie personală şi socială este su!liniat de ma+oritatea cercetătorilor care
pun în evidenţă fie ;incapacitatea relativă de adaptare la complexitatea mediului social@,
fie dificultatea de ;a-şi asuma responsa!ilitatea deplină a faptelor sale@.
$intetic, debilii mintali formează grupa de deficienţă mintală u!oară, cu un
coeficient de inteligenţă între %&'(&)*&, recuperabili pe plan !colar, profesional, social,
educabili, adaptabili pe planul instrucţiei, educaţiei !i exigenţelor societăţii.
F%r&ele $lini$e ale +e(ilit.-ii &intale

Grupa de!ilităţii mintale cunoaşte două mari forme clinice , +e(ilul ar&%ni$, la
care insuficienţa intelectuală este primordială şi +e(ilul +i6ar&%ni$ la care tul!urările
intelectuale sunt asociate cu cele afective.
A0 De(ilul ar&%ni$0 (ermen introdus de (h.4imon *1:#3$ şi G.8ermeMlen
*1:#:$, sinonim cu de!ilul ;ponderat@ *G.AeuMer$, ;de!ilul simplu pasiv@ *D.Piaget$,
marchează cazurile la care deficitul intelectual constituie elementul fundamental al
personalităţii.
"upă A.)M şi P.<ernard de!ilul mintal se caracterizează prin arieraţie
intelectuală simplă, posi!il de compensat datorită calităţilor afective, ca urmare a faptului
că aceştia sunt docili, muncitori, pasivi, ascultători, adapta!ili la condiţii sociale
inferioare, cu posi!ilităţi de integrare profesională în urma orientării corecte. (oate
acestea determină ca de!ilul armonic să fie educa!il, perfecti!il.
Hetardul intelectual este relativ armonios şi se manifestă îndeose!i ca întârziere
şcolară, cu dificultăţi în activitatea de achiziţie, fără însă să fie însoţite de tul!urări de
natură motrică sau socială. 'n adaptarea profesională şi socială de!ilul armonic manifestă
un grad relativ de independenţă, fiind necesară însă asistenţă şi supraveghere educativă.
Prognoza profesională este favora!ilă dacă su!iectul !eneficiază de o educaţie
specializată şi de o pregătire profesională adaptată posi!ilităţilor reale, fiind capa!il să
înveţe o meserie şi să o exercite în condiţii normale de muncă. )ste capa!il deci să
utilizeze capacităţile sale reduse într-un sistem de muncă organizat. (răsăturile de
caracter , docilitatea, hărnicia, atitudinea ponderată, perseverenţa etc. îl fac să fie
educa!il, perfecti!il, utiliza!il.

;0 De(ilul +i6ar&%ni$, este opus celui armonic, denumit şi de!ilul complet, este
caracterizat prin preponderenţa tul!urărilor de comportament şi a celor afective. Hetardul
intelectual este asociat cu tul!urări afective, estimate la un procent de 5IP cu tul!urări
comportamentale care devin preponderente ca o consecinţă a hipogenezei sau a genezei
3-
sentimentelor moral-sociale sau cu tul!urări psihomotrice de o intensitate relativ mai
mare sau mai mică.
Grupa de!ililor dizarmonici este considerată uneori ca deficienţă mintală
atipică, nu în sensul unei evoluţii discordante, ci a cristalizării particulare a trăsăturilor de
personalitate într-o ;dizarmonie evolutivă sau expresie deficitară@.
(h.4imon distinge mai multe forme de manifestare a de!ilului dizarmonic, şi
anume , de!ilul dizarmonic insta!il, de!ilul excitat, emotiv şi hiperemotiv, prostul,
de!ilul apatic, epileptoid, pervertit sau pervers.
a3De(ilul +i6ar&%ni$ insta(il se caracterizează prin incapacitatea de a se
concentra, de a se fixa asupra unei sarcini/ de a desfăşura o activitate într-un spaţiu
delimitat/ curios fără a fi atent, interesat fără a-şi putea fixa interesul său/ permanentă
agitaţie şi tendinţă spre tur!ulenţă, devenind +enant în mediul şcolar/ comportament
inconstant/ conduită efervescentă caracterizată prin minciună, fugă, vaga!onda+ care
conduce la schim!area permanentă a locului de muncă, a meseriei, domiciliului/
randament inconstant, impulsiv, cu atitudini dezordonate !azate pe interese imediate,
reacţii spontane ce îi creează dificultăţi de adaptare. 6ncapacitatea de a coordona
activitatea, imposi!ilitatea de a desfăşura un efort continuu şi perseverent limitează
posi!ilităţile de adaptare socială şi compromite randamentul.
(3De(ilul +i6ar&%ni$ e8$itat cu tul!urări analog celui insta!il, dar de o gravitate
mai mare. 4e caracterizează prin agitaţie motrică permanentă/ expansivitate şi stare de
euforie/ vor!eşte neîncetat, cu o comunicare aparent !ună, dar caracterizată prin sărăcie.
$3De(ilul +i6ar&%ni$ e&%tiv cu caracteristici similare celor ale insta!ilului, însă
cu o insta!ilitate afectivă mai pronunţată dar cu un nivel intelectual sensi!il superior
acestuia. Heacţiile sunt în general exagerate, oscilând între exu!eranţă excesivă şi
inhi!iţie, căutând în permanenţă acceptarea şi apro!area celor din +ur. )ste stăpânit de
sentimentul de inferioritate care îl pune în situaţia de a evita competiţia. 4e consideră
acest tip ca o tranziţie între formele dizarmonice ale de!ilităţii mintale şi tipurile
echili!rate din categoria de!ililor armonici.
+3Pr%stul este caracterizat printr-o capacitate mnezică relativ scăzută, cu o
aparentă uşurinţă ver!ală. 6nsuficienţa intelectuală este însoţită de tul!urări
comportamentale. 'n general este lipsit de interes, credul, vanitos, extrem de suscepti!il,
predicţie pentru clişee şi forme gata făcute, lipsit de spirit critic şi autocritic, cu
randamente şcolare mediocre, incapa!il de efort susţinut.
,3Lene/ul este caracterizat de .<inet ca fiind o consecinţă determinată de
mecanisme foarte diferite, fapt ce implică acceptarea a două tipuri , lenea ocazională şi
lenea din naştere, caracterizată prin indolenţă, lipsă de dinamism, incapacitate de decizie.
)ste definit de .<inet prin 11 parametrii din care amintim că este o stare patologică
produsă de o afecţiune mintală în faza incipientă, cu o dezvoltare intelectuală
insuficientă, apatie accentuată, inerţie, insta!ilitate, inadaptare.
Cara$teristi$i s%&ati$e /i neur%l%*i$e
"eseori se notează o constituţie somatică displastică, dizarmonică,
hipostaturală, cu disproporţie între lungimea extremităţilor şi talie. 4e întâlnesc, de
asemenea, aspecte dismorfice facio-craniene, microcefalie, hidrocefalie.
33
Krecvent pot fi găsite simptome care trădează o participare viscerală, îndeose!i
când etiologic este vor!a de o eredopatie meta!olică. Printre acestea notăm ,
hepatomegalie, splenomegalie, tul!urări urinare, manifestări hematologice, deteriorări de
oase, anomalii genitale *pu!ertate precoce sau întârziată$.
"e cele mai multe ori se înregistrează o neîndemânare accentuată, mişcări inutile,
sincinezii, insta!ilitate psihomotrică. 'n cazul unor leziuni frontale de tip sechelar se
o!servă o dificultate marcantă în execuţia mişcărilor intenţionale, deoarece nu pot ela!ora
formula motorie. 'n ordinea frecvenţei mai întâlnim leziuni cu expresia clinică
neurologică ce constă în grade de diferite intensităţi a unor sindroame piramidale,
extrapiramidale, cere!eloase, motilităţi oculare extrinsece.
9a copiii de!ili mintali au fost determinate o serie de 'arti$ularit.-i ale
a$tivit.-ii nerv%ase su'eri%are. stfel, formarea reflexelor condiţionate prezintă
oscilaţii intense şi persistente su! aspectul timpului de latenţă, al forţei şi al duratei
reacţiei. &ercetările au relevat o serie de particularităţi ale celui de-al doilea sistem de
semnalizare şi ale interacţiunii sale cu primul sistem. (ul!urările funcţiei de reglare a
celui de-al doilea sistem de semnalizare în formarea legăturilor din primul sistem au
efecte multiple , formarea încetinită şi lipsa de trăinicie a legăturilor temporale, puternica
influenţă dezorganizatoare a agenţilor externi, incorecta ver!alizare a stimulului sau a
legăturii dintre stimul şi reacţie.
6nsuficienţa funcţiei reglatoare a celui de-al doilea sistem de semnalizare, precum
şi disociaţia celor două sisteme sunt determinate, în primul rând, de fragilitatea
engramelor corticale generate de semnalele ver!ale, ceea ce face ca ele să fie uşor induse
negativ de semnalele din primul sistem de semnalizare.
'n literatura de specialitate există date care pun în evidenţă relaţia dintre deficienţa
mintală şi activitatea electrică a scoarţei cere!rale la aceşti copii. 0 serie de cercetări
relevă o oarecare relaţie între nivelul mintal şi ))G. 4e arată că tipul de organizare a
electroencefalogramei corespunde atât nivelului mintal, cât şi mai ales particularităţilor
comportamentului psihomotor.
90 Ta(l%ul 'si)%'at%l%*i$
"e!ilii mintali prezintă o serie de particularităţi specifice atât în ceea ce
priveşte procesele de cunoaştere, cât şi în domeniul motricităţii şi afectivităţii.
'n ce priveşte 'er$e'-iile cercetările au relevat următoarele particularităţi ,
- &opii de!ili mintali prezintă unele deficienţe ale anali6ei /i sinte6eiN ei desprind
din o!iecte sau din imagini mult mai puţine detalii, fapt care face ca percepţiile lor să fie
insuficient de specifice, determinând astfel confuzii. 4e desprind elementele mai
periferice sau cele delimitate prin contur sau culoare ,
- $ul%area este o însuşire care se impune şi este desprinsă cu uşurinţă de către
de!ilii mintali faţă de formă/
- sinte6a elementelor analizate este cu greu efectuată pe plan perceptiv, orice
situaţie prea fragmentată este cu greu reconstituită/
- +urata necesară analizei şi sintezei în percepţie este mai mare la de!ilii mintali
decât la normali/
- 5n*usti&ea $2&'ului 'er$e'tiv % de!ilii mintali percep în mod clar, într-un
timp limitat, un număr mai mic de elemente decât normalii/
35
- %rientarea 5n s'a-iu a de!ilului mintal este dificilă datorită atât îngustimii
câmpului perceptiv cât mai ales capacităţii reduse de s sta!ili, pe plan intuitiv, relaţia
dintre o!iecte/
- $%nstan-a 'er$e'-iei +e ,%r&. /i &.ri&e la copilul de!il mintal se realizează
într-un ritm foarte lent şi cu multe dificultăţi, constituindu-se ca o trăsătură specifică a
acestor copii/
- li's. +e ,le8i(ilitate a a$tivit.-ii $%*nitive-în general, a activităţii 'er$e'tive
,în mod special.
'n continuare se impune punctarea trăsăturilor specifice *2n+irii de!ilului mintal,
- gândirea este caracterizată în primul rând prin predominarea funcţiilor de
achiziţie comparativ cu funcţiile de ela!orare, gândirea de!ilului mintal nu este creativă,
ci re'r%+u$tiv.N
- decurgând din trăsătura de mai sus apare predominarea *2n+irii $%n$rete /i
'ra$ti$e faţă de gândirea a!stractă şi speculativă/
- deficienţele de intelect întâlnite apar nu numai în operaţiile complexe de
generalizare şi a!stractizare, ci şi în %'era-iile ele&entare +e anali6.4 sinte6. /i
$%&'arareN
- de!ilul mintal sta!ileşte mai uşor +e%se(irile decât asemănările - şi această
trăsătură se menţine până la o vârstă mai mare/
- 'r%$esul +e *enerali6are nu este a(sent din activitatea de gândire, numai că el
se realizează la un nivel scăzut/
- 5n-ele*erea care constă în integrarea cunoştinţelor noi în sistemul anterior
ela!orat a'are $u *reu4 din cauză modului defectuos în care se realizează această
integrare/
- capacitatea redusă de a folosi cunoştinţele vechi în înţelegerea şi rezolvarea unor
situaţii diferite este una din particularităţile de !ază ce influenţează întregul proces de
cunoaştere, din cauza iner-iei *2n+irii, în rezolvarea pro!lemelor apar ;perseverări@ din
care copilul de!il mintal poate ieşi cu greu.
pariţia şi dezvoltarea li&(aHului este considerată ca unul dintre indicii cei mai
semnificativi din ta!loul psihopatologic. 'n această direcţie se evidenţiază câteva trăsături
caracteristice,
- primul cuvânt apare la copilul de!il mintal în medie la vârsta de # ani pe când la
copilul normal la vârsta de 1 an/
- utilizarea propoziţiei apare în comunicarea copilului normal la 1,2 ani, pa când
la de!ilul mintal a!ia la - ani/
- o serie de autori sta!ilesc vârsta medie de apariţie a vor!irii normalilor la 15,2
luni, pe când la de!ilii mintali la -3,# luni/
- cu tot decala+ul şi variaţiile existente între autori, rămâne vala!ilă constatarea că
la $%'ilul +e(il &intal li&(aHul se +e6v%lt.4 5n *eneral $u 5nt2r6iere4 su( t%ate
as'e$tele sale0
&u toate acestea, cercetările au scos în evidenţă că nu orice întârziere în
dezvoltarea vor!irii este un indiciu semnificativ al deficienţei mintale, deşi cea mai
frecventă cauză a întârzierii vor!irii este insuficienţa intelectuală.
Hezerva în sta!ilirea unei relaţii directe între nivelul de dezvoltare a lim!a+ului
şi nivelul intelectual este +ustificată şi de faptul că lim!a+ul este un fenomen foarte
sensi!il la condiţiile educative.
31
"eficienţele lim!a+ului apar su! aspecte variate, al perceperii şi înţelegerii
vor!irii interlocutorului, al volumului voca!ularului, al expresivităţii vor!irii, al
articulării şi ritmului vor!irii, al mi+loacelor de comunicare/ dar, tre!uie să specificăm că
întreaga gamă de deficienţe poate fi întâlnită şi la normal.
4pecificul deficienţelor de lim!a+ constă,
- % ,re$ven-. &ai &are +e$2t la $%'ilul n%r&al, aici există o anumită legitate,
cu cât gradul deficienţei este mai mare, cu atât şi frecvenţa tul!urărilor de lim!a+ este mai
mare/
- % 'ersisten-. &ai &are /i % re6isten-. s'e$i,i$. la a$-iunea +e $%re$tare0

<%$a(ularul copiilor de!ili mintali este mai limitat decât cel al normalilor, el
este mai sărac în cuvinte-noţiuni care desemnează mărimi, relaţii spaţiale, caracteristici
psihice/ în voca!ularul utilizat în vor!ire predomină su!stantivele, această trăsătură
menţinându-se mai mult timp decât la normali/ numărul de ver!e este mai mic decât la
normali. 4e întâmpină dificultăţi considera!ile în înţelegerea şi utilizarea comparaţiilor,
epitetelor şi metaforelor.
Fra6a4 atât în lim!a+ul scris cât şi cel oral se caracterizează printr-un număr mai
mic de cuvinte, precum şi printr-o construcţie defectuoasă din punct de vedere
gramatical, lipsa de acord a ver!ului în număr şi persoană cu su!iectul, omiterea
su!iectului, omiterea predicatului, repetarea su!iectului şi predicatului la sfârşitul frazei.
ceşti copii întâmpină dificultăţi importante în însuşirea formei scrise a
lim!a+ului/ datorită acestui fapt există % +isle8ie4 +is*ra,ie /i +is%rt%*ra,ie s'e$i,i$.
+e(ilului &intal0
"atele existente cu privire la &e&%ria acestor deficienţi sunt uneori
contradictorii. .nii autori susţin că de!ilitatea mintală nu exclude posi!ilitatea unei
memorii dezvoltate, chiar a unei hipermnezii. lţi autori arată că de regulă, memoria este
deficitară su! unele aspecte.
"intre aceste caracteristici se pot aminti,
- s-a sta!ilit $. 5ntin+erea &e&%riei +e $i,re este &ai re+us. comparativ cu
copilul normal de aceeaşi 8.=./
- la de!ilii mintali &e&%rarea nu +%(2n+e/te un $ara$ter su,i$ient +e
v%luntar/ aceşti copii nu recurg la procedee de fixare intenţionată, nu-şi ela!orează un
plan de organizare a materialului nici ăn momentul fixării, nici în momentul reproducerii/
- una din caracteristicile importante ale memoriei este ri*i+itatea ,i8.rii /i
re'r%+u$erii $un%/tin-el%r4 care duce de fapt la dificultăţi importante în realizarea
transferului de cunoştinţe/
- li'sa +e ,i+elitate a &e&%riei este o altă particularitate care apare frecvent/
ei nu pot oferi indicaţii demne de încredere în legătură cu o!iectele văzute sau în legătură
întâmplările la care au asistat, din $au6a su*esti(ilit.-ii l%r 'r%nun-ateN
- ei au nevoie de un nu&.r &ai &are +e re'eti-ii decât copii normali, pentru a
reţine un material ver!al/ au nevoie de un număr mare de repetiţii nu numai pentru a
putea reţine un volum oarecare de cunoştinţe, dar şi pentru a a+unge la o scădere a
greşelilor.
4-a dovedit că marea ma+oritate a acestor copii prezintă +e,i$ien-e ale &%tri$it.-ii.
4-a sta!ilit, de asemenea, că cu cât gradul deficienţei mintale este mai mare cu atât
nivelul motricităţii rămâne mai scăzut.
32
4e ştie că gravitatea deficienţelor motrice depinde într-o anumită măsură de
etiologia întârzierii mintale. .nii autori, ca, ..4trauss şi 9.).9ehtimen au relevat faptul
că de!ilii mintali cu leziuni cere!rale prezintă tul!urări ale motricităţii mult mai
numeroase şi mai grave decât cei de tip familial. 4e consideră că aceşti deficienţi prezintă
între ? şi 13 ani o întârziere de #-3 ani în dezvoltarea motricităţii implicate în activităţi
mai complexe.
'ntârzierea motricităţii se înregistrează mai ales su! următoarele aspecte,
- vite6a &i/$.ril%r atât ca desfăşurare cât şi ca timp de reacţie este, în general,
mai scăzută/ se constată că de!ilii mintali de tip familial sunt mai puţin deficitari su!
aspectul timpului de reacţie decât cei cu leziuni cere!rale/
- 're$i6ia &i/$.ril%r este şi ea scăzută/ lipsa de precizie apare şi în mişcările
mari, dar ea este mai evidentă în mişcările fine ale mâinii/ imprecizia mişcărilor este
însoţită de "#+@#+e(## importante/
- el întâmpină dificultăţi în i&itarea &i/$.ril%r, fapt care influenţează negativ
formarea multor deprinderi/ imitarea se realizează mai greu atunci când solicită
orientarea în spaţiu/ de!ilii mintali au tendinţa de a imita mişcările ca în oglindă/
- in+i$a-iile ver(ale îi a+ută în mai mică măsură în organizarea şi corectarea
comportamentului motor, comparativ cu rolul aceloraşi indicaţii la copilul normal/
re*larea ,%r-ei &us$ulare este deficitară, datorită mai ales insuficienţei senzaţiilor
Cinestezice/
- $%ntra$tarea anu&it%r *ru'e &us$ulare nu se realizează dintr-o dată, ci
numai după o perioadă de sinCinezii, în care adeseori se cuprind şi muşchii antagonişti/
- rela8area v%luntar. se realizează cu dificultate la anumite grupe de muşchi,
precum şi la trecerea de la o mişcare la alta/
- +e8teritatea &anual. prezintă deficienţe ma+ore în special la de!ilii mintali cu
un E6 su! 1I, ceea ce îi face inapţi pentru munci de precizie/ copiii cu de!ilitate mintală
uşoară rămân su! nivelul normalului numai în activităţile care necesită o dexteritate
manuală pronunţată/ unii sunt capa!ili să execute o activitate manuală tot atât de precis ca
şi unii normali/
- lateralitatea &anual. st2n*. sau a&(i+e8tr. se o!servă mai frecvent la
de!ilii mintali decât la normali/
- &%tri$itatea se '%ate a&eli%ra 5n &%+ si&-it%r, dacă se asigură condiţii de
antrenament, apropiindu-se mult de nivelul normalilor, mai ales în coordonarea ochi-
mână şi dexteritatea manuală/
- unii +e(ili &intali '%t ,i )i'erDineti$i sau )i'%Dineti$i, de acest aspect tre!uie
să se ţină seama în corectarea deficienţelor motricităţii.

'n ceea ce priveşte a$tivitatea v%luntar., s-a sta!ilit faptul că ea prezintă
deficienţe în toate momentele desfăşurării sale,
- s$%'urile pe care şi le fixează de!ilul mintal sunt scopuri apropiate, generate de
tre!uinţele şi de interesele momentane/
- se a(ate +e la s$%'ul ,i8at4 dacă întâmpină dificultăţi, şi execută o altă activitate
mai uşoară/
- e,e$tul su$$esului sau insu$$esului asupra activităţii ulterioare depinde nu
numai de nivelul intelectual, ci şi de unele particularităţi ale personalităţii, unii autori
3?
relevă existenţa a două categorii de de!ili mintali, unii care luptă pentru succes şi alţii
care încearcă să evite insuccesul/
- insu,i$ient. aten-ie a$%r+at. instru$-iei, de!ilul mintal este înclinat să treacă
imediat la acţiune, el nu prevede dificultăţile care s-ar putea ivi şi nu cere lămuriri
suplimentare, este lipsit de orientare preala!ilă în activitatea pe care o desfăşoară/
- &ani,est.ri +e ne*ativis& apar frecvent ca efect al capacităţii reduse de lucru a
scoarţei cere!rale.

(ul!urările a,e$tive /i e&%-i%nale sunt o componentă principală a ta!loului
psihopatologic. fectivitatea este totdeauna pertur!ată fie că de!ilitatea constituie un
teren pe care acţionează condiţiile educative defectuoase, fie că aprecierea negativă a
situaţiilor, defectul de ver!alizare, marea emotivitate, sentimentul de inferioritate,
pertur!ă succesiunea diferitelor etape ale dezvoltării afective.
.n studiu sistematic efectuat de =.&hazan relevă următoarea distri!uţie a diferitelor
tul!urări ale afectivităţii la copiii de!ili mintali,
-depresie, 11,3P,
- ostilitate faţă de adulţi, 1-,?P,
- a!senţa răspunsului la solicitări, 1-,?P,
- anxietate în legătură cu afecţiunea adulţilor, 1I,?P,
- indiferenţă faţă de apro!area adulţilor, 1I,?P,
- neastâmpăr-insta!ilitate, :,5P,
- tensiune emotivă, ?,#P,
- anxietate în legătură cu acceptarea de către alţi copii, 1,2P,
- ostilitate faţă de copii, -,:P,
- variate simptome nevrotice, #,1P.
&ea mai frecventă tul!urare este i&aturitatea a,e$tiv., care face ca un copil
de!il mintal de vârstă şcolară să ai!ă manifestări proprii preşcolarilor, su! aspectul
emoţiilor şi sentimentelor. =anifestările emotive sunt adeseori e%',er'- 6e &u-er+#*e în
raport cu cauza care l-a produs. .neori aceşti copii prezintă frici ne+ustificate. )moţia de
mânie ia proporţiile unei crize de furie, însoţită de reacţii agresive faţă de cei din +ur,
distrugerea o!iectelor, lovirea propriului corp. =anifestările descrise, cu tot caracterul lor
exploziv, nu sunt expresia unor trăiri adânci şi sta!ile. =anifestările exterioare puternice
sunt efectul capacităţii reduse a scoarţei cere!rale de a realiza un control asupra centrilor
su!corticali. =ai mult, capacitatea redusă de a controla expresiile emoţionale complică
relaţiile lor cu cei din +ur. >u toţi de!ilii mintali se caracterizează însă prin emoţii
explozive. .nii dintre ei sunt placizi, au o capacitate redusă de a sta!ili un contact afectiv
adecvat cu adulţii sau chiar cu copiii de aceeaşi vârstă. 4e o!servă uneori predominarea
unei dispoziţii, astfel, unii sunt mai frecvent euforici, alţii apatici, alţii irita!ili.
&hiar atunci când nu prezintă tul!urări evidente ale afectivităţii, aceşti copii au %
*a&. &ai re+us. +e senti&ente decât normalii de aceeaşi vârstă.
&opiii de!ili mintali, în condiţiile unei atitudini realiste a familiei reuşesc să se
integreze în familie.
3:

DEFICIEN#A !INTAL? DE GRADUL AL II-LEA sau


DEFICIEN#A !INTAL? SE<ER?

Ter&in%l%*ie4 +e,ini-ie4 li&ite 'si)%&etri$e
"eficienţa mintală de gradul al 66-lea este cea de-a doua formă clinică de
deficienţă mintală, situată între nivelul deficienţei mintale profunde şi cel al de!ilităţii
mintale, cu un procent de 1?-#IP din totalul deficienţilor mintal.
(erminologia afectată acestei stări deficitare ireversi!ilă este vastă, oligofrenie de
gradul al 66-lea, arieraţie severă sau moderată, întârziere mintală mi+locie.
"eficienţa mintală severă este definită după criteriul deficitului intelectual având
ca punct de plecare datele oferite de psihometrie şi după criteriul psihosocial având ca
reper capacitatea de adaptare socială.
<inet-4imon caracterizează deficienţii mintali sever ca fiind su!iecţi incapa!ili de
actul lexic şi grafic, fără ca acestea să fie o consecinţă a unor tul!urări vizuale, motrice
etc. 'n urma unor influenţe medico-pedagogice aceştia a+ung să citească şi să scrie la
nivelul sila!elor şi al cuvintelor. P.<rânzei arată că acesta nu are capacitatea reprezentării
noţiunilor folosite şi este incapa!il de a-şi formula propriile sale gânduri, oricât de simple
ar fi ele. &apa!il să achiziţioneze un volum minim de cunoştinţe, dar insuficiente pentru o
şcolarizare corespunzătoare şi de a-i asigura o activitate independentă. )ste instrui!il
până la un anumit punct, cu posi!ilităţi de a-şi însuşi tehnici intelectuale, fără însă a
a+unge la un anumit grad de automatizare. &apa!il de unele calcule elementare, fără să
poată achiziţiona conceptul de număr, să-şi formeze o reprezentare clară despre numere şi
componenţa lor.
)sQuirol definea deficientul mintal sever ca având posi!ilitatea însuşirii într-un
anumit grad forma orală a lim!a+ului. )i reuşesc să se servească de experienţele
anterioare pentru a se adapta la o situaţie nouă *Fallon$. )ste parţial educa!il, aspect
foarte important pentru sta!ilirea măsurilor de asistenţă socială şi recuperare
profesională.
"efinirea după criteriul psihometric diferă de la un autor la altul, în funcţie de
pro!ele administrate,
- .<inet % (h.4imon - --5 ani im!ecili profunzi
5- 2 ani im!ecili le+eri
- 9.=.(erman - --2 ani
- ".Fechsler - E6 L #I-3:
- H.9afon - --2 ani / E6 L -I % 55R1I
- lex. Hoşca - E6 L #I-5I
8ârsta mintală este, în general, aceeaşi după toţi autorii, iar coeficientul de
inteligenţă variază între plafonul minim de #I şi cel maximal de 55R1I.
5I
"upă criteriul capacităţii, deficientul mintal sever este o persoană incapa!ilă de
a se întreţine singur, dar cu o capacitate normală de autoprotecţie, nefiind necesară ă
asistenţă permanentă. )ste capa!il să se apere împotriva pericolelor o!işnuite *foc, apă,
dificultăţi stradale$. "e altfel, capacitatea de autoprotecţie, de a avea gri+ă de securitatea
sa ăn viaţa cotidiană, constituie un criteriu de delimitare dintre deficientul mintal sever şi
cel profund * criteriul este specific psihopedagogiei speciale anglo-saxone$.
'ntr-un cadru social cu o structură mai puţin complexă, deficientul mintal sever
este utiliza!il, deşi ritmul de dezvoltare fizică şi psihică nu permite decât o adaptare
socială relativă.
'n general sunt adapta!ili la activităţi simple, rutinare, plasa!ili şi utiliza!ili în
condiţiile unor instituţii de asistenţă şi protecţie socio-pedagogică de tipul cămin-şcoală.
8iitorul social este în funcţie de mediul de viaţă şi, în mare măsură, de afectivitate.
"eficienţii mintal sever sta!ili se pot încadra într-o disciplină socială elementară, iar cei
cu manifestări psihopatice sunt în general izolaţi sau instituţionalizaţi. "upă unii autori
deficientul mintal sever poate avea o oarecare autonomie într-un cadru structurat şi vârsta
socială variază între 3-: ani.
S#+-e-#*; 6e$#*#e+3## )#+-' "e0er $or)e'(! ,ru&' 6e$#*#e+3#or )#+-'# *u u+
*oe$#*#e+- 6e #+-e#,e+3! 7+-re A?2B?; re*u&er'b## 6#+ &u+*- 6e 0e6ere &ro$e"#o+' 4#
"o*#'; e6u*'b## 4# &er$e*-#b##; '6'&-'b## ' &ro*e"u 6e #+"-ru*3#e; *u u+ '+u)#- ,r'6
6e re'-#0#-'-e; #+-e,r'b## 7+ *o)u+#-'-e 7+ *o+6#3## &ro-e5'-e 4# u+eor# 7+ *o+6#3##
ob#4+u#-e 7+ $u+*3#e 6e e%#,e+3ee "o*#e-!3##.
.nii autori preferă utilizarea termenului de infirmitate mintală *pentru idioţi şi
im!ecili$, deoarece acest concept înglo!ează nu numai ansam!lul cazurilor clinice, ci şi
toate implicaţiile sociale ridicate de aceşti deficienţi mintali care reprezintă #PI din
populaţie.
20 F%r&ele $lini$e
'ntre deficienţa mintală severă şi cea moderată există o serie de cazuri de tranziţie,
care se diferenţiază după capacitatea lor de adaptare intelectuală şi socială.
"upă ,r'6u 6e 6e$#*#- *).4eguin$ există două tipuri , im!ecil superior, denumit
şi de!il profund şi im!ecilul inferior, denumit şi de!ilul inferior, iar după ).."oll există
trei grade , inferior, mi+lociu şi superior.
"upă *o)&or-')e+- *.K.(redgold$ există, de asemenea, o clasificare !inară ,
im!ecili sta!ili sau apatici, lipsiţi de agresivitate, inofensivi, cu o afecţiune predominant
paternă/
im!ecili insta!ili sau excitaţi, agresivi, agitaţi, care nu pot sta liniştiţi, vor!esc fără oprire.
'n funcţie de '$e*-#0#-'-e; '*-#0#-'-e' 0ou+-'r! 4# &'r-#*u'r#-!3#e
+euro6#+')#*## aceştia sunt clasificaţi după 4.=.Pevzner, în două grupe ,
- nepăsători, inhi!aţi, somnolenţi, apatici, indiferenţi/
- dezinhi!aţi, neliniştiţi, excita!ili, agresivi.
)xistă şi forme clinice care formează o categorie aparte, una cu o etiologie
necunoscută , ariera-ie autisti$., iar alta a oligofrenilor atipici, ca de exemplu, i&(e$ilii
'r%+i*i%/i, supranumiţi impropriu C#6#o3# "'0'+3#D.
Ariera-ia autisti$.4 fiind o formă de insuficienţă mintală gravă situată în zona
deficienţei mintale severe, se caracterizează prin deficit intelectual pronunţat, a!senţa
comunicării şi, în consecinţă, cu posi!ilităţi de educare reduse, arieraţii fiind capa!ili
doar de achiziţia unor automatisme sau conduite condiţionate.
51
I&(e$ilii 'r%+i*i%/i formează cazurile ce ilustrează o dizarmonie de
dezvoltare intelectuală şi prezenţa unor hipermnezii mecanice. Aipermnezia este de
natură mecanică, aceştia nefiind capa!ili să folosească datele evocate în mod suplu,
creator, în configuraţii noi, în afara celor de+a achiziţionate.
6m!ecilii prodigioşi formează categoria de deficienţă cu un nivel mintal mai
scăzut dar cu unele aptitudini particulare extrem de dezvoltate. 'n literatura de specialitate
sunt descrise numeroase cazuri din care amintim,
&alculatorii prodigioşi, fenomenali caracterizaţi prin aptitudini particulare de
calcul, explica!ile printr-o memorie vizuală, auditivă, motorie deose!ită. )xemple,
- realizează mintal operaţii rapide cu numere cu mai multe cifre în cadrul celor
patru operaţii matematice/
- calculatori de calendare, care precizează cu corectitudine datele calendaristice de
naştere ale unui număr mare de oameni, capa!ili să spună corect şi fără ezitare ziua din
săptămână corespunzătoare oricărei date din ultimii cinci ani ai vieţii sale/
- calculatori care se referă la cazurile de ;hipermnezie de dicţionar@ sau care
;reţin zeci şi sute de versuri după o singură lectură@/
- im!ecili cu talent remarca!il pentru desen/
- im!ecili cu aptitudini muzicale remarca!ile înzestraţi cu talente muzicale
excepţionale, cântă la pian compoziţii foarte grele, reproduc ;după ureche@ melodii foarte
complicate pe care le-au auzit/
- im!ecili cu un simţ olfactiv foarte dezvoltat care pot discrimina cu uşurinţă
diversele mirosuri.
-.Cara$teristi$i s%&ati$e /i neur%l%*i$e
Kiind vor!a de afecţiuni care în ma+oritatea cazurilor sunt contractate în cursul
perioadei fetale, având ca suport etiopatogenetic o tul!urare genetică, meta!olică,
cromozomială sau em!rio-fetopatică, frecvenţa malformaţiilor somatice este de regulă
ridicată. "intre malformaţiile întâlnite notăm,
- aspectul displastic facio-cranian *hipertelorism, macroglosie, asimetrii craniene,
oxicefalie, gură de lup, displazii faciale, proeminenţa glo!ilor oculari, nas lăţit, facies de
pitic, urechi malformate etc.$/
- malformaţii viscerale, hepato-spleno-megalie, hernii ale peretelui a!dominal/
tul!urări de dezvoltare somatică cu deficit pondero-statural, disproporţii evidente între
lungimea corpului şi a mem!relor/
- modificări ale cutano-mucoaselor *ichtioze, pete vasculare, tumorete
su!cutanate, procese de hiperCeratoză sau lichenificare etc.$/
- modificări osteo-articulare *de statică a coloanei verta!rale, picior strâm! etc.$/
- anomalii genitale * pseudohermafroditism $.
9a fel cu modificările somatice şi cele neurologice sunt întâlnite la deficienţii
mintali de gradul al 66-lea într-o proporţie mai mare decât la de!ilii mintali, însă mai
discrete şi mai constante decât la deficienţii mintal profund de gradul al 666-lea.
&aracteristic acestei forme clinice este -ubur're' 6e )o-r#*#-'-e. 'ntr-adevăr
motricitatea este sla! dezvoltată şi insuficient diferenţiată. )l nu poate executa o mişcare
izolată, mişcările sunt stângace şi lipsite de fineţe prezentând numeroase sincinezii mai
ales la nivelul mem!relor superioare.
5#
'n afară de aceste tul!urări întâlnim şi o serie de sindroame neurologice !ine
conturate, ca , microcefalie, hidrocefalie, craniostenoze, displazii faciale *mongoliană$,
anomalii cranio-faciale însoţite cu malformaţii ale organelor senzoriale *vizual, auditiv$.
4unt întâlnite sindroame neurologice motorii *hemiplegii, parapareze$,
tul!urări extrapiramidale şi spinocere!eloase *ataxie, mişcări involuntare, tul!urări de
echili!ru, hipertonie musculară cu hiporeflexie$, tul!urări vesti!ulare şi atingeri de nervi
cranieni *motricitatea extrinsecă a glo!ilor oculari, pareze faciale$.

90 Ta(l%ul 'si)%'at%l%*i$
Pe plan intelectual, deficienţii mintal sever a+ung să-şi însuşească sistemul
sim!olic al lim!a+ului în vederea comunicării. 8or!irea lor este imperfectă. 4u! raportul
pronunţiei prezintă numeroase defecte de articulaţie, iar inteligi!ilitatea este redusă.
8oca!ularul este restrâns la cuvintele uzuale. 4tructura gramaticală a lim!ii nu este
însuşită şi datorită acestui fapt vor!irea lor este frecvent agramaticală.
Prin definiţie ei nu reuşesc să-şi însuşească citit-scrisul, iar atunci când reuşesc
deprinderea este mecanică, parţială şi prin aceasta imperfectă, referindu-se numai la o
serie din elementele lim!a+ului scris.
Gândirea lor rămâne prin excelenţă o gândire concretă, situaţională
restrângându-se la rezolvări mecanice. 9a sfârşitul dezvoltării lor, ei nu depăşesc
mecanismele gândirii conceptuale şi modurile operaţionale care caracterizează gândirea
copilului de 2 ani, nu reuşesc să înţeleagă relaţiile spaţiale şi nu pot să achiziţioneze
noţiunea de număr.
A$e*-#0#-'-e este întotdeauna foarte imatură şi la!ilă, au o mare nevoie de
securitate. )i prezintă conduite reactive la o situaţie de a!andon şi pe acest fond se pot
dezvolta structuri mintale o!sesionale şi fo!ice. &omportamentul este dominat de
emotivitate care însă este întotdeauna rău controlată, este constant punctat de insecurităţi,
deoarece lumea îi apare ca fiind ostilă. >umeroasele comportamente a!erante întâlnite
nu sunt decât reacţii de insecuritate şi furie sau atitudini de prestanţă. "e multe ori
comportamentul lor nu este decât o tentativă de a evita o situaţie de eşec. fectivitatea
rămâne deci elementară. .nii sunt indiferenţi, inactivi, izolaţi, alţii sunt afectuoşi, emotivi
şi arată un ataşament exclusiv persoanelor care se ocupă de el.
ceastă la!ilitate afectivă se manifestă prin plâns şi crize nemotivate, furii su!ite,
violente, paroxistice, un oarecare negativism faţă de antura+. Kondul afectiv este alcătuit
din puerilism şi vanitate, reacţii ostile frecvente, trăsături care fac dificilă integrarea
socială. "eliruri de revendicare şi persecuţie, episoade de depresie anxioasă în cursul
cărora poate apare suicidul, uneori im!ecilul poate deveni periculos pentru viaţa socială,
a+ungând până la crimă.
A-e+3#' este caracterizată prin insta!ilitate/ atunci, când este interesat, pentru
scurtă vreme, im!ecilul se poate concentra.
Me)or#' este de regulă diminuată însă uneori poate să fie hipertrofiată,
excepţională.
'n literatura de specialitate sunt definite un oarecare număr de tipuri clinice, nu
numai după etiologie, ci şi după trăsăturile comune ale aspectelor clinice şi de evoluţie.
5-
"intre aceste tipuri amintim , )o+,oo#6#")u; 7+-:r(#ere' *u +o-e 'u-#"-#*e;
*re-#+#")u; 7+-:r(#ere' )#%e6e)'-o'"!.
4e întâlnesc şi im!ecili euforici, de regulă ver!ali care pot a+unge la unele
performanţe şcolare însă care sunt cu totul inutiliza!ile pentru ei. ceastă încercare de a
desprinde unele tipuri clinice are o valoare prognostică şi educativ-terapeutică deose!ită,
nuanţând atitudinea recuperatorie faţă de aceşti deficienţi.

"n$a+rarea s%$ial. /i ,a&ilial.0 P%si(ilit.-i /i realit.-i
"eficientul mintal sever este incapa!il de a se autoconduce în relaţiile cu
lumea şi cu el însuşi, de aceea el rămâne un asistat permanent, însă mult mai puţin
imperativ ca deficientul mintal de gradul al 666-lea. )l are nevoie de o tutelă şi o
supraveghere constantă. 'ntr-un cadru social a cărui structurare nu este prea complexă,el
este utiliza!il şi semiperfecti!il, în mediul rural poate face unele operaţii simple, su!
control constant.
'n ultima perioadă &ro,+o"-#*u '6'&-!r## "o*#'e ' 6e$#*#e+-u )#+-' "e0er
' $o"- r'6#*' )o6#$#*'- datorită sistematizării metodelor reeducative speciale care
foloseşte în mod particular ;inteligenţa senzorio-motrică@, datorită formelor de muncă
adaptată, prin înţelegerea familiei în efortul de educare, prin organizare administrativă şi
legislativă.
"eficientul mintal sever poate fi educat să se alimenteze singur, în general
autoservirea lui este accesi!ilă. Poate efectua o serie de munci su! supraveghere. 4unt
consideraţi parţial recupera!ili, însă nefiind capa!ili să se autoconducă, rămân dependenţi
sociali. Pentru aceşti deficienţi mintali funcţionează un tip de instituţie specială E *!)#+2
4*o'!.
'n cadrul acestor instituţii se pune accentul pe dezvoltarea deprinderilor
care fac deficientul cât mai puţin dependent de asistenţă. )ste vor!a de deprinderile
sociale şi deprinderile de muncă.
)fortul educativ are o ţintă !ine precizată de la început, o!ţinerea unei
maturizări sociale şi a unei deprinderi de muncă care să facă posi!ilă integrarea într-o
activitate productivă simplă, în cadrul unui atelier de muncă prote+ată sau în cadrul
gospodăriei familiei.
DEFICIEN#A !INTAL? DE GRADUL AL III J LEA sau DEFICIEN#A
!INTAL? PROFUND?
Ter&in%l%*ie4 +e,ini-ie4 li&ite 'si)%&etri$e
&uvântul idioţie vine din grecescul ;idioteia@ % care înseamnă simplitate,
ignoranţă.
53
"eficienţa mintală profundă reprezintă forma cea mai gravă de deficienţă
mintală previzi!ilă încă din copilărie, dar şi forma cea mai rar întâlnită, cu un procent de
5P din totalul deficienţilor mintal.
(ermenul Sidioţie@ este introdus de Ph. Pinel *1?I:$ şi reluat de Dean )sQuirol
*1?1?$, )douard 4eguin *1?33$, folosit frecvent în nordul şi estul )uropei, mai puţin în
nglia şi Kranţa şi înlăturat în 4. datorită rezonanţei patologice şi traumatizante.
Psihopedagogia specială a secolului al 77-lea deschide o !reşă în studiul arieraţilor şi, în
special al idioţilor. stfel acesta devine o!iect de studiu şi se întrezăresc posi!ilităţi de
educare în condiţiile în care este supus unei influenţe organizate, 6 se acordă o atitudine
afectuoasă şi este scos din izolarea sa. 'n literatura recentă este inclusă în grupa
întârzierilor *înapoierilor$ mintale profunde, a oligofreniei severe sau a a!senţei
autoconducţiei.
Prima definiţie a fost dată de Ph.Pinel *1?I:$, care su! termenul de idiotism
înglo!a un ansam!lu de dezordini deficitare şi anume demenţa şi idioţia, adică toate
stările mintale deficitare grave, profunde. "e fapt, această confuzie a predominat întreaga
operă a lui Pinel, fără a lua în considerare că demenţa presupune o deteriorare a
inteligenţei care era de+a într-o stare normală de dezvoltare, pe când deficienţa presupune
o evoluţie progresivă a inteligenţei.
D.)sQuirol defineşte aceată formă de deficienţă mintală utilizând criteriul
achiziţiilor ver!ale,ei nu-şi însuşesc lim!a+ul, deşi pot emite o serie de sunete şi chiar
sila!e.
D.)sQuirol *1?1?$ introduce termenul de idiot în locul celui de idiotism,
considerând că ;idioţia nu este o !oală, este o stare în care facultăţile intelectuale nu s-au
manifestat niciodată sau nu au putut să se dezvolte suficient pentru ca un idiot să
do!ândească cunoştinţele relative unei educaţii pe care tre!uie s-o primească un individ
de aceeaşi vârstă şi plasat în aceleaşi condiţii cu el@.
D.)sQuirol sta!ileşte totodată şi distincţia dintre idioţia congenitală care este o
oprire în dezvoltarea mintală şi demenţă, care este o deteriorare câştigată, afirmând că
;dementul este un !ogat devenit sărac, idiotul este întotdeauna în mizerieTfiind o stare
particulară la care facultăţile intelectuale nu se dezvoltă niciodată@. "upă D.)sguirol
;dementul este un !ogat care s-a ruinat, de!ilul mintal este născut sărac şi rămâne sărac@.
(eza lui )sguirol privind caracterul congenital al deficienţei, ceea ce îl discriminează de
demenţă, este încă controversată.
4tudiile lui G.6tard,&.Nohler, (.Aevernin în 1:35 referitoare la demenţe
infantile, su!liniază că distincţia dintre demenţă infantilă şi deficienţă înainte de vârsta de
- ani este dificilă şi înţeleasă în mod divers şi foarte vag, atât pe plan teoretic, cât şi
practic.
)douard 4eguin *1?31$ defineşte idioţia glo!al, pe !aza unor simptome clinice,
considerând-o ca pe o infirmitate a sistemului nervos şi lansează ideea unui dinamism al
dezvoltării inteligenţei. )l afirmă că, alături de idiot, există copilul anormal, care la
de!utul dezvoltării sale se distinge puţin de copilul normal dar, puţin câte puţin, retardul
devine mai evident, până ce se a+unge la o diferenţă enormă faţă de normal. Prin aceste
idei, 4eguin poate fi considerat un precursor al grupului <inet-4imon în ceea ce priveşte
conceptul de vârstă mintală.
=orel rezervă termenul numai pentru stările grave de insuficienţă mintală
congenitală, iar <elhomme *1?#3$ se apropie mai mult de adevăr, opinând că idioţenia
55
este o stare constituţională la care funcţiile intelectuale nu sunt dezvoltate, spre deose!ire
de im!ecil, la care funcţiile intelectuale sunt dezvoltate până la un anumit punct.
<inet-4imon *1:I5,1:11$ definesc idioţia după criteriul psihometric. )i
opinează pentru clasificarea psihologică şi nu pentru cea etiologică şi anatomo-
fiziologică. plicând criteriul de clasificare a arieraţiei mintale- lim!a+ul oral şi scris,
nivelul intelectual, capacitatea copilului de a munci, de a se adapta, <inet-4imon definesc
idiotul ca fiind ;un copil care nu poate să comunice prin lim!a+ cu cei din +ur, nu-şi poate
exprima ideile, ceea ce gândeşte, să înţeleagă gândirea exprimată de altul, fără c ao
tul!urare de auz, a organelor fonoarticulatorii să explice această pseudo-afazie, ceea ce
este în întregime o deficienţă intelectuală@. 6diotul nu depăşeşte nivelul intelectual al unui
copil de # ani, incapa!il de a se întreţine singur.
HoQues de Kursac sintetizează criteriile esenţiale ale nivelului mintal
corespunzător idiotului la patru trăsături, idiotul nu vor!eşte/ nu este atent/ cunoştinţele
sale nu depăşesc prima copilărie, nu este capa!il de a se apăra de pericolele evidente.
&ercetările contemporane *&l.Nohler$ definesc idioţia după criteriul capacităţii
de autoprotecţie, adică a capacităţii de a răspunde de propria securitate în viaţa de toate
zilele, încadrându-l în grupa ;marilor infirmi mintali cu importante deficienţe organice,
senzoro-motrice şi instinctive@. &riteriul de definire este preluat de =ental "eficiencM
ct, 1:#2, care defineşte idiotul ca ;persoana ce prezintă un deficit mintal de maniera în
care este incapa!ilă să vegheze asupra propriei sale securităţi în viaţa cotidiană@.
"upă .HeM, P.<ernard dezvoltarea intelectuală a idiotului se opreşte la vârsta
reală de 1 sau ? ani, cu un nivel intelectual inferior normelor de - ani, cu o maturitate
socială ce se termină la vârsta de 1I ani, cu vârsta mintală de 3 ani.
S#+-e-#*; 6e$#*#e+3' )#+-'! 6e ,r'6u ' III2e' $or)e'(! ,ru&' 6e 6e$#*#e+3!
)#+-'! *u u+ *oe$#*#e+- 6e #+-e#,e+3! "ub A?; $##+6 re*u&er'b#! 6'r *u u+ ,r'6 )'re
6e re'-#0#-'-e 6#+ &u+*- 6e 0e6ere &ro$e"#o+';"ub#e*-u $##+6 &'"'b# +u)'# 7+ *o+6#3##
6e )u+*! &ro-e5'-!.
F%r&ele $lini$e ale +e,i$ien-ei &intale 'r%,un+e
ceastă formă de deficienţă mintală nu formează o entitate clinică *4ollier$ şi
este imposi!il de schiţat un ta!lou unic. şa se explică de ce este extrem de dificil de a
sta!ili profilul psihologic al unui individ anormal şi mai ales al deficientului mintal
profund care prezintă o paletă aşa de variată de tipuri. )l nu este o fiinţă aparte, ci o clasă
de indivizi la care constatăm numeroase nuanţe. "ificultatea derivă şi din faptul că starea
mintală a acestuia nu poate fi raportată la o anumită vârstă a copilului normal, fapt ce l-a
determinat pe A.Fallon să afirme că nu tre!uie să descriem stările deficitare în formele
negative sau chiar pozitive în raport cu personalitatea umană, ci tre!uie să relevăm
structura psihică a fiecărui tip.
&riteriile de clasificare a deficienţei mintale de gradul al 666-lea sunt variate.
"upă $riteriul li&(aHului *)d.4eguin$ există trei tipuri, idiotul a cărui comunicare
se rezumă la nivelul cuvintelor şi a unor propoziţii scurte/ tipul la care articularea se
limitează doar la cuvinte monosila!ice/ tipul caracterizat prin a!senţa totală a lim!a+ului.
"upă $riteriul anat%&i$ *<ourneville, 1?1:$ există şapte tipuri, idioţia cu
microcefalie/ idioţia cu hidrocefalie/ idioţia asociată cu întârziere în dezvoltarea
51
cere!rală/ idioţia cu o agenezie cere!rală/ idioţia cu scleroza hipertrofică/ scleroză
atrofică/ idioţia mixodermatoasă.
"upă $riteriul *ra+ului +e *ravitate *Kelix 8oisin, &laude Nohler, D. de
+uriaguerra, &l. <ernard$ există două tipuri, idiotul complet sau profund şi idiotul
incomplet sau parţial.
I6#o-u *o)&e- este un tip foarte rar. cest tip, după expresia lui +uriaguerra
este o ;idioţie automatico-reflexă la nivel neo-natal@, ;însoţită sau nu de fenomene
paroxistice, ce se concretizează prin persistenţa reflexelor primare şi printr-o
nematurizare profundă@. "eci, idiotul complet nu depăşeşte nivelul pur al
automatismelor, comparativ cu cel incomplet la care se remarcă o anumită evoluţie în
achiziţia unor mecanisme elementare, fiind definit de +uriaguerra ca un tip de ;idioţie cu
un oarecare grad de dezvoltare@. &l.<ernard îl caracterizează cu o afectivitate
rudimentară, manifestată prin comportamente instinctive, dezordonate, fie de natură
alimentară *!ulimie$, refuz de mâncare, fie de natură sexuală. 'n general, după
&l.<ernard, idiotul trăieşte foarte puţin.
'n concluzie, idiotul complet se caracterizează prin afectarea cronică a unei părţi
sau a întregului sistem nervos, cu o vârstă mintală de un an, cu a!senţa totală a
comunicării, cu tul!urări neurologice grave, având o existenţă pur ;vegetativă@,
acţionând într-o manieră instinctivă, impulsivă, cu şanse mici de supravieţuire. Kuncţiile
vegetative sunt reduse la o lăcomie evidentă, cu sau fără pertur!ări de gust, mâncând
orice îi apare în cale şi, în consecinţă, apar fenomene de diaree sau ocluzii intestinale.
I6#o-u #+*o)&e- "'u &'r3#' se caracterizează prin afectarea parţială a
sistemului nervos, cu o vârstă mintală de trei ani, cu deficite senzoriale destul de
accentuate. Percepţiile sunt sla! dezvoltate. =emoria este dezvoltată la nivelul
recunoaşterii o!iectelor şi a persoanelor din +ur, a unor date concrete şi simple referitoare
la experienţa personală de viaţă. &omunicarea este redusă la cuvinte monosila!ice, cu
posi!ilităţi limitate de înţelegere a comenzilor simple. )xistă tul!urări motrice grave.
paralizia mem!relor inferioare, uneori anchilozate, în formă de ;foarfecă@ *paraplegia$
sau paralizia unei părţi a corpului *hemiplegia$. =işcările, în general, sunt anormale. 4e
manifestă prin mişcări ritmice, stereotipe, tremurături, !alansări ale trupului sau capului
*legănatul înainte-înapoi, scuturarea capului$, sugerea degetelor etc. 'n general este inert,
foarte rar agitat sau tur!ulent. 4pre deose!ire de idiotul complet distinge ce este şi ce nu
este comesti!il, deşi prezintă tendinţe primitive de foame şi sete.
"upă expresia lui +uriaguerra este o ;idioţie cu un oarecare grad de
dezvoltare, adică cu achiziţia unui număr de mecanisme motorii elementare, de relaţii
afective simple şi o capacitate a unor posi!ilităţi de dresa+@.
ceste două tipuri mai sunt denumite idiotul superior, cu un coeficient de
inteligenţă în +ur de #I şi vârsta mintală în +ur de - ani şi idiotul inferior cu vârsta mintală
în +ur de doi ani.
"upă '%si(ilit.-ile +e +e6v%ltare +uriaguerra distinge de asemenea, două
tipuri , idioţia automatico-reflexă la nivel neonatal, corespunzătoare idiotului complet sau
profund şi idioţia cu un anumit grad de dezvoltare echivalentă cu idioţia parţială,
incompletă.
"e asemenea, D.de +uriaguerra clasifică idioţia şi după criteriul afectiv , idiotul
apatic, placid, indiferent şi idiotul excitat cu tendinţe distructive, de autorănire, de
automutilare.
52
70 Cara$teristi$i s%&ati$e /i neur%l%*i$e
"eficientul mintal profund are un aspect mult mai dismorfic decât celelalte
forme ale deficienţei mintale, are o stagnare a dezvoltării, prezentând numeroase atingeri
malformative em!rionare precoce. =a+oritatea sunt hipotrofici ponderostaturali. 4unt
întâlnite deose!it de frecvente malformaţiile cefalice, faciale, ale trunchiului şi
extremităţilor care sunt desemnate su! numele de stigmate.
4unt întâlnite toate dismorfismele, malformaţii craniene *microcefalii,
hidrocefalii$, faciale *frunte îngustă, teşită, urechi malformate$, ale cavităţii !ucale
*macroglosie, anomalii dentare, sialoree a!undentă$, malformaţii scheletice *sindactilii,
hemihipertrofii, lordoze, cifoscolioze$.
4la!a rezistenţă la infecţii explică mortalitatea ridicată întâlnită în rândul lor
=edia de vârstă este de 1: ani faţă de a deficienţilor mintali sever care este de #1 ani. .ni
autori arată că numai 2P din cazurile urmărite au reuşit să depăşească vârsta de 5I ani
mai ales în urma introducerii în terapie a anti!ioticelor.
9a deficienţii mintali profund întâlnim frecvent cele mai variate atingeri lezionale
de intensităţi marcante. Printre acestea notăm tetraplegiile spastice, hemiplegii,
paraplegii, sindroame cohleo vesti!ulare, manifestări epileptice *crize ma+ore, spasme în
flexiune, sindroame de trunchi cere!ral$. lteori se găsesc manifestări clinice ale
suferinţelor neuromusculare *atrofii glo!ale sau parţiale, mioclonii, osteotendinoase,
retracţii etc.$.
90Ta(l%ul 'si)%'at%l%*i$
4tructura psihomotrică este rudimentară, nediferenţiată şi nu constă decât din
!alansări uniforme, contorsiuni, grimase, impulsuri motrice su!ite.
Pe acest fond tendinţele sexuale, gesturile, proiecţiile !ruşte în act sau emoţii
* plâns sau râs$ apar ca simple acte automate sau reflexe. 'ntreaga viaţă afectivă rămâne
legată de instincte primitive !rutale, de aderenţa narcisistă la corp, la zonele erogene.


5?
PROCESELE DE CUNOAŞTERE
P E R C E P Ţ I I L E
Percepţia este un proces psihic complex % senzorial şi cu un conţinut o!iectual
realizând reflectarea directă şi unitară a ansam!lului însuşirilor şi structurilor o!iectelor şi
fenomenelor în forma imaginilor primare sau percepţiilor. Percepţia include suma
informaţiilor *senzaţiilor$ primare pe calea analizatorilor şi este strâns corelată cu
afectivitatea şi ideaţia. 9a copil percepţia se ela!orează progresiv prin învăţare, iar la
adult ea devine mult mai selectivă şi mai diri+ată. &a şi la alte procese psihice percepţia
evoluează după principiul diferenţierii-specializării şi structurii ierarhice. )a începe de la
o formă glo!al-difuză, în care elementele ;câmpului extern@ apar fie estompat, fie într-o
desfăşurare haotică, dezintegrată, lipsită de relevanţă şi a+unge la forme înalt diferenţiate,
specializate şi integrate. &orespunzător, informaţia pe care o conţine nu se mai reduce la
latura cantitativă-externă, ci do!ândeşte atri!ute calitative de ordin semantic şi pragmatic
specifice. Percepţia umană se perfecţionează ca urmare a faptului că omul are capacitatea
de a profita de pe urma experienţei acumulate.
De,i$ien-ele anali6ei /i sinte6ei
&opiii deficienţi mintali desprind din o!iecte sau din imagini, mai puţine detalii,
ceea ce face ca percepţiile lor să fie insuficient de specifice, să apară cu uşurinţă
confuziile. 9imitarea analizei nu este efectul exclusiv al unei incapacităţi în sfera
senzorială, ci şi al unei lipse de activism în faţa sarcinii fixate de adult. =ai tre!uie
specificat faptul că numărul limitat al detaliilor desprinse, cu alte cuvinte caracterul
insuficient de analitic al percepţiilor, se explică şi prin aceea că unele elemente se
desprind mai uşor, intră pe primul plan, mascându-le pe celelalte. "in această cauză,
dificultatea de a sesiza lacunele dintr-o imagine se menţine la copiii deficienţi mintali la o
vârstă mai mare decât la copiii normali.
&uloarea este o însuşire care se impune percepţiei copiilor deficienţi mintali. 'n
schim! forma, greutatea şi materialul din care este confecţionat un o!iect se desprind mai
greu. "eoarece culoarea este uşor analizată de copiii deficienţi mintali tre!uie larg
folosită în procesul de învăţământ. naliza anumitor însuşiri poate fi uşurată dacă li se
adaugă ca element diferenţiator , culoarea.
S#+-e(' elementelor analizate se realizează cu greu la copiii deficienţi mintali ,
orice situaţie prea fragmentată este cu greu reconstituită pe plan perceptiv. &alea ;de la
întreg la parte şi din nou la întreg@ tre!uie urmată nu numai în cazul formării
deprinderilor de citit şi scris, ci în orice activitate în care este implicată percepţia. 'n caz
contrar, la aceşti copii, imaginile lumii reale nu se leagă între ele, nu se sistematizează,
păstrând un caracter fragmentar şi rigid. "ificultăţile sintezei sunt cu atât mai mari, cu cât
5:
copiii deficienţi mintali, din cauza îngustimii câmpului vizual, nu pot surprinde, printr-o
reflectare simultană, relaţiile dintre părţile unui o!iect complex.
4inteza este îngreuiată şi de faptul că elementele nu sunt analizate într-o anumită
şi nu sunt ierarhizate. "escriind, de exemplu, un o!iect sau o imagine, elevii deficienţi
mintali pot aminti unele elemente secundare pe acelaşi plan cu cele esenţiale, sau pot
aminti unele elemente, fără a le raporta la întregul cărora le aparţin.
Dur'-' +e*e"'r! '+'#(e# 4# "#+-e(e# în percepţie este mai mare la copiii
deficienţi mintali decât la cei normali. &ând timpul de expunere a fiecărei imagini s-a
du!lat, elevii normali au recunoscut :5P din o!iecte, iar cei deficienţi mintali % 55P. 9a
elevii deficienţi mintal se mai o!servă şi o fluctuaţie mai pronunţată decât la normali în
capacitatea de a recunoaşte diferite o!iecte.
Î+,u"-#)e' *:)&uu# &er*e&-#0 este o altă trăsătură caracteristică deficienţilor
mintali. ceşti copii percep în mod clar, într-un timp limitat, un număr mai mic de
elemente decât normalii. 'ngustimea câmpului perceptiv, capacitatea redusă de a sta!ili,
pe plan intuitiv, relaţia dintre o!iecte face ca orientarea în spaţiu a copiilor deficienţi
mintali să fie dificilă. 0 altă caracteristică a copiilor deficienţi mintali constă în
perfecţionarea mai limitată a percepţiei ca efect al reflectării repetate a o!iectului.
ceastă lipsă de perfecţionare a percepţiei în procesul contactului repetat cu un o!iect se
explică, în parte, prin inerţia activităţii cognitive.
'n cursul şcolarizării se o!servă la elevii deficienţi mintali o creştere a câmpului
vizual. ceastă îm!unătăţire nu se realizează numai pe planul senzorial, ci şi pe planul
adâncirii înţelegerii, ca efect al îm!ogăţirii cunoştinţelor.

Per$e'erea i&a*inil%r
Hecunoaşterea imaginilor de către copii este, în general, mai dificilă decât
recunoaşterea o!iectelor. "eficienţele copiilor deficienţi mintal se constată chiar în
perceperea imaginii unui o!iect izolat, redat pe un fond neutru. =a+oritatea elevilor
deficienţi mintali din clasa 6 enumeră la întâmplare, punând uneori pe acelaşi plan
elemente străine de o!iectul descris. 4-a constat la deficienţii mintali o anumită disociaţie
între perceperea imaginii şi ver!alizare. stfel, se poate întâmpla ca, în timp ce copilul ce
arată o parte a unei imagini, să denumească o altă parte sau să indice o caracteristică
a!sentă. 'n general, imaginile în culori cromatice sunt recunoscute mai uşor şi mai corect
decât cele în al! şi negru.
Per*e&ere' #u"-r'3##or *u "ub#e*- r#6#*! o "er#e 6e &robe)e. 4-a sta!ilit că
până la 2 ani copilul nu reuşeşte decât să enumere o!iectele familiare pe care le desprinde
din ansam!lul unei ilustraţii. 'ncepând însă de la vârsta de 2 ani, copiii normali sunt
capa!ili să dea o descriere mai generală a unei ilustraţii, dacă aceasta conţine fiinţe şi
acţiuni din experienţa zilnică. >umai în +urul vârstei de 1I ani, copilul interpretează
scenele redate în ilustraţii. 9a deficienţii mintali, aceste stadii apar cu întârziere. 'n timp
ce normalii reuşesc să facă anumite deducţii, pe !aza analizei elementelor prezente,
deficienţii mintali au nevoie de între!ări a+utătoare, suplimentare. "ificultatea
surprinderii conţinutului unei ilustraţii depinde de o serie de factori. "e cea mai mare
importanţă este faptul dacă copilul reuşeşte să desprindă în mod corect persona+ul central.
4unt necesare cât mai multe imagini colorate, pe de o parte, pentru că acestea asigură o
analiză şi deci o recunoaştere cât mai adecvată, iar pe de altă parte, pentru că imaginile
1I
colorate asigură şi o trăire afectivă, ce favorizează reţinerea. 'n afara materialului intuitiv
utilizat este util, de fiecare dată când se poate, să se dea şi un material individual, pe care
copilul îl analizează mai amănunţit.

Per$e'erea ,i*urii /i a ,%n+ului
&apacitatea de a desprinde figura de fond i s-a acordat o mare atenţie deoarece s-a
constatat că acest aspect ar constitui un simptom ce diferenţiază pe deficienţii mintali cu
leziuni cere!rale de cei de tip familial.
C%nstan-a 'er$e'-iei +e ,%r&. /i &.ri&e
&apacitatea de a recunoaşte o!iectele într-o poziţie diferită de cea uzuală are o
importanţă deose!it de mare. "ificultăţile nu sunt la fel de pronunţate pentru toate
o!iectele. Hecunoaşterea o!iectului în poziţie neuzuală este mai dificilă la copiii
deficienţi mintali, din cauză că la ei reprezentările, îşi pierd mult mai repede specificul
decât la copiii normali. 0 altă explicaţie constă în participarea mai redusă a ver!alizării în
procesul percepţiei.
Ilu6iile
9a deficienţii mintali din cauza lipsei de flexi!ilitate a activităţii cognitive, datele
senzoriale, care contrazic pe cele ale memoriei, rămân insuficient analizate. &opilul
deficient mintal tre!uie antrenat să o!serve, să analizeze, să sistematizeze experienţa
senzorială, evitându-se astfel formarea şa!loanelor ver!ale, care se su!stituie reflectării
directe.
Si&'t%&at%l%*ia 'er$e'-iei la +e,i$ientul &intal
Percepţia de!ililor mintali "e *'r'*-er#(e'(! &r#+ #+e%'*-#-'-e; #&"! 6e &re*#(#e;
+e6#$ere+3#'-!; '*u+'r! 4# *u $re*0e+-e -ubur!r#.
Percepţia im!ecilului este mai pronunţat nediferenţiată. ceştia identifică cu dificultate
o!iectele uzuale, nu percep conţinutul tematic al ilustraţiilor, se mărginesc la
e+u)er're' ee)e+-eor; $!r! ' "-'b## o o,#*!; $!r! ' 6#"*r#)#+' e"e+3#'u 6e
"e*u+6'r. "ificultăţile de discriminare a formelor complexe, de recunoaştere a
similitudinilor, de diferenţiere constituie mai puţin o lacună de discriminare perceptivă şi
mai mult o inaptitudine a funcţiilor de +udecată, de formulare ver!ală şi în consecinţă se
consideră că percepţia im!ecililor este mai puţin alterată decât se crede.
Percepţia deficientului mintal profund este extrem de săracă în conţinut senzorial,
neclară, fără semnificaţie !iologică şi cu numeroase şi pronunţate pertur!ări.
Tul(ur.rile 'er$e'-iei
ceste tul!urări sunt sistematizate de =.<otez, &.Gorgos în modul următor,
8. Tubur!r# "e+(or#'e 6e +'-ur! *'+-#-'-#0! E
11
H#&ere"-e(#' se caracterizează prin scăderea pragului de excita!ilitate care
determină o creştere a sensi!ilităţii faţă de excitaţii care până atunci erau nepercepute.
"eci este o creştere a acuităţii senzoriale. 4u!iecţii prezintă o sensi!ilitate exagerată faţă
de excitaţii. Aiperestezia poate fi glo!ală *când cuprinde mai mulţi analizatori$ sau
parţială *când se referă la un singur analizator, îndeose!i la analizatorul cutanat$.
H#&oe"-e(#'; fenomen opus hiperesteziei, se caracterizează prin scăderea
pragului de excita!ilitate, ceea ce determină o receptivitate scăzută faţă de unii excitanţi.
"eci, este o scădere a sensi!ilităţii la excitanţii din mediul încon+urător, percepţia devine
nesigură, neclară, ca urmare a unor factori interni sau externi. (ul!urarea este prezentă
îndeose!i în stările profunde de deficienţă mintală sau în cele pe fond psihotic.
A+e"-e(#' se caracterizează prin a!olirea acuităţii senzoriale. )a poate fi
glo!ală *pierderea tuturor formelor de sensi!ilitate$ sau parţială *disociată$, de natură
patologică sau o simplă suprimare temporară medicamentoasă.
#.Tubur!r#e &er*e&3#e# 6e +'-ur! *'#-'-#0!
cestea cuprind iluziile şi sindroamele agnozo-apraxo-afazice.
Iu(##e sunt percepţii denaturate sau deformate ale lumii reale, care pot fi
prezente şi în condiţii normale, îndeose!i la copii, ca o consecinţă a surmena+ului, a unor
stări emoţionale dominante. 6luziile pot fi fiziologice sau patologice.
Iu(##e $#(#oo,#*e sunt constituite din iluzii prin )o6#$#*'re' *o+6#3##or
&er*e&-#0e care cuprind iluziile optico-geometrice, datorate reflexiei optice, refracţiei
modificării axelor de referinţă/ iluzii prin )o6#$#*'re' )e6#uu# &er*e&-u' ce apar în
condiţiile stimulării monotone, prelungite sau prin deprivare senzorială/ iluzii prin
)o6#$#*'re' *o+6#3##or #+-er+e consecinţe ale unor tul!urări de atenţie, a unor stări
afective *frica, anxietatea, euforia$ sau a unor stări de o!oseală, surmena+, suprasolicitare.
Iu(##e &'-oo,#*e cuprind,
F'"ee re*u+o'4-er# care însumează fenomenele de ;dU+V vu@, ;de+a conu@, de+a
auzit, de+a simţit.
F'"ee +ere*u+o'4-er# însumează fenomenele de tip niciodată văzut, cunoscut,trăit.
Iu(## "e+(or#'e cuprind ,
-#u(##e 0#(u'e când raportul dintre su!iect şi lumea încon+urătoare su! raport
spaţial sunt modificate faţă de experienţa trecută a su!iectului .
2 #u(## 'u6#-#0e când sunetele sunt percepute fie mai intens, fie mai sla!, mai vag,
mai apropiate sau mai îndepărtate decât în realitate.
2 #u(## o$'*-#0e % percepţia eronată a mirosului.
2 #u(## ,u"-'-#0e % percepţia eronată a gustului.
2 #u(## -'*-#e % viscerale sau interoceptive, adică perceperea funcţionării unor
organe sau aparate a căror activitate nu poate fi simţită de către omul normal în condiţii
normale.
Sin+r%a&e a*n%6%-a'ra8%-a,a6i$e
)le formează grupa deficienţelor psihosenzoriale, constituită din ',+o(#e;
'&r'%#e;'$'(#e.
1#
A,+o(#' este deficitul psihosenzorial caracterizat prin pierderea capacităţii de
recunoaştere a o!iectelor uzuale, persoanelor, locurilor şi informaţiilor din lumea
încon+urătoare, după calităţile lor senzoriale, deşi receptorii şi căile senzoriale nu sunt
atinse, iar facultăţile generale sunt cauzele ma+ore care împiedică trecerea la păstrate.
"eficitul este datorat unei leziuni cere!rale. 'n fond, gnozia este în esenţă un act
perceptiv. A. Pieron făcea aprecierea că ;orice percepţie este o gnozie şi, în consecinţă,
deficitele senzoriale determină erori în recunoaşterea o!iectelor şi fenomenelor.
A&r'%#' F sinonim cu dispraxia, este o tul!urare caracterizată prin pierdere sau
incapacitatea de a executa acte motorii simple sau complexe în vederea atingerii unui
scop, atunci când 6 se cere să le execute, fără ca su!iectul să fie afectat de deficite
motorii, senzoriale sau ale actelor involuntare care să paraziteze mişcarea. Pierderea sau
incapacitatea pot fi generalizate la execuţia unui act complex sau numai la unele
segmente ale acestuia. 4u!iectul poate să-şi imagineze, să descrie mişcarea, acţiunea,
gestul pe care tre!uie să-l realizeze, dar este incapa!il de execuţie, pentru că nu reuşeşte
să realizeze schema dinamică a mişcării, a acţiunii, a gestului. praxia se manifestă prin
patru trăsături esenţiale , imprecizia mişcărilor fine/ incapacitatea de a executa gesturile
uzuale/ pierderea capacităţii de înlănţuire a mişcărilor/ inaptitudinea de a desena sau de a
efectua construcţii cu a+utorul materialelor manipula!ile.
A$'(#' reprezintă tul!urarea gravă de lim!a+ întâlnită atât la adult cât şi la copil.
fazia constituie o tul!urare do!ândită a expresiei sau înţelegerii semnelor ver!ale sau
grafice cu conservarea aparatelor periferice de execuţie sau de recepţie ale lim!a+ului şi
care se însoţeşte cel mai des cu tul!urări intelectuale. &aracteristica principală este
incapacitatea de a forma propoziţii, deşi dispune de un număr de cuvinte pe care nu le
poate folosi voluntar şi sistematiza în propoziţii. fazicul vor!eşte în stil telegrafic, fără
legături între cuvinte/ singura unitate lingvistică prezentă în afazie este ;cuvântul@.
(ul!urările afazice dezintegrează valoarea într-o manieră inversă celei de achiziţionare a
vor!irii de către copil şi are consecinţe asupra întregii vieţi psihice.


R E P R E > E N T A R E A

Re&re(e+-'re' F constă în capacitatea de a revedea imaginea unui o!iect perceput
anterior, fiind în strânsă corelaţie cu activitatea ideo-afectivă.
&.Păunescu afirmă că, dacă la nivelul memoriei şi al percepţiei mecanismele sunt
intrinseci materiei, codarea informaţiei presupune unele schim!ări spaţio-temporale ale
percepţiilor şi, de asemenea, reversi!ilitatea fenomenului. (recerile de la stadiul psiho-
fiziologic la stadiul psiho-intelectual se face pe !aza unui releu numit, în general,
reprezentare. 9a !aza acestei funcţii D.Piaget punea ca o piatră unghiulară ;imaginea
mintală@.
1-

Si&'t%&at%l%*ia re're6ent.rii la +e,i$ien-ii &intali
&âmpul de reprezentare pe !ază de sim!oluri cunoaşte la copilul normal o cur!ă
de ascendenţă similară tuturor proceselor psihice începând de la vârsta de 2 ani până la 11
ani, când atinge cuantumul maximalRfaza operaţională/
- la deficientul mintal cur!a de ascensiune este foarte lentă între 2 şi 11 ani,
cunoscând un salt între 11 şi 1- ani/
- imposi!ilitatea deficientului mintal de a structura un câmp de reprezentare pe
!ază de sim!oluri, ceea ce demonstrează o foarte sla!ă funcţionalitate a structurii
semiotice şi a!senţa, aproape totală, a lim!a+ului interior/
- această imposi!ilitate de a produce sim!oluri de către funcţia semiotică
constituie una din operaţiile formal-logice/
-tul!urarea multidimensională intervenită la nivelul releului de reprezentare
constituie una din caracteristicile fundamentale ale organizării mintale a deficientului
mintal.
Tubur!r#e re&re(e+-!r##
A*e"-e -ubur!r# "u+- $or)'-e 6#+ 1'u*#+'3##; &ere#6o#e 4# "#+e"-e(#e.
H'u*#+'3##e
Grupa halucinaţiilor este constituită din halucinoze, halucinaţii funcţionale şi
psihosenzoriale.
H'u*#+o(ee se caracterizează prin perceperea unor imagini inexistente în
realitate/ reprezentări cu caracter neplăcut sau înspăimântător care apar su! formă de
fluierături, strigăte, zgomot de paşi etc., înainte de a adormi sau de a se trezi.
Aalucinaţiile funcţionale sunt manifestări +alucinatorii, de obicei auditive, determinate
de perceperea unor excitanţi obiectivi externi, de exemplu, zgomotul unui motor.
Halu$ina-iile 'si)%sen6%riale sunt percepţii fără corespondent real, cu
manifestări diverse:
' 1'u*#+'3## 'u6#-#0e; pot apărea la una sau am!ele urechi, temporar sau
permanent, cu două forme, halucinaţie auditivă simplă, ce apare în urma leziunilor de la
capătul periferic al analizatorului auditiv şi halucinaţie auditivă complexă * voci
conoscute şi necunoscute$.
2 1'u*#+'3## 0#(u'e; perceperea unor imagini *o!iecte, fiinţe$ inexistente, cu
două forme, halucinaţia vizuală simplă *linii, puncte, pete luminoase$ şi halucinaţia
vizuală complexă * vede animale, o!iecte, oameni, peisa+e$.
2 1'u*#+'3## o$'*-#0e 4# ,u"-'-#0e; perceperea unor mirosuri, gusturi inexistente,
plăcute *mirosuri de parfum flori$ sau neplăcute.
2 1'u*#+'3## 0#"*er'e localizate în sfera genitală.
Pere#6o#'; reprezentări cu caracter inedit sau fantastic.
13
S#+e"-e(#' reprezentare vie, ce apare simultan ca o stimulare senzorială, audiţie colorată,
reprezentarea vie a unor imagini vizuale în timpul audierii unor melodii.
I M A G I N A Ţ I A
6maginaţia este un proces psihic de ela!orare a unor imagini noi despre lume, pe !aza
com!inării analitico-sintetice a percepţiilor şi reprezentărilor, verificate prin experienţă.
'n general, imaginaţia se clasifică după criteriul dihotomic , imaginaţia voluntară sau
involuntară, imaginaţia reproductivă sau creatoare.
I&a*ina-ia v%luntar.4 activă, intenţională, determinată conştient, însoţită de stări
peni!ile, nefavora!ile pentru planul fantezist, care este, în general, mai săracă şi mai
schematică.
I&a*ina-ia inv%luntar.4 pasivă, neintenţionată, com!inaţiile produse pe plan mental
nu se materializează în produse concrete.
I&a*ina-ia re'r%+u$tiv.4 reconstituirea figurativă a o!iectelor şi fenomenelor
descrise sau sugerate.
I&a*ina-ia $reat%are4 construirea elementelor creatoare într-o formă nouă.

S#)&-o)'-oo,#' #)',#+'3#e# ' 6e$#*#e+3## )#+-'#
6maginaţia , la toate formele de nedezvoltare cognitivă este săracă, neproductivă,
intensitatea ei fiind invers proporţională cu gradul de gravitate uneori până la a!senţa
totală, cu frecvente tul!urări la formele de deficienţă mintală.
Tubur!r#e #)',#+'3#e#

&ele mai frecvente tul!urări ale imaginaţiei la deficienţii mintali sunt, &in$iuna /i
$%n,a(ula-ia0
!in$iuna este modificarea intenţionată a adevărului şi se manifestă su! trei
forme, minciuna convenţională, utilitară, patologică *denumită şi mitomanie$. ceasta
din urmă conţine trei categorii , mitomania vanitoasă, malignă şi perversă. )a este
prezentă la formele de deficienţă mintală situate la limita superioară.
C%n,a(ula-ia este echivalentă cu delirul de confa!ulare sau delirul de imaginaţie.
)a desemnează o stare de trăire a unor lucruri ce aparţin fanteziei su!iectului, dar cu
convingerea su!iectivă că relatează un fapt real. 4e prezintă ca reale, producţii imaginare
ale gândirii, su! forma unor povestiri mai mult sau mai puţin organizate şi coerente, fără
a exista intenţia de a minţi. Ka!ularea este un aspect de mitomanie, dar nu întotdeauna are
un caracter patologic.
&onfa!ulaţia poate fi şi un mod de comportare reacţională, proces sau compensare
ca urmare a unor condiţii de mediu dificil de suportat. 'n acest sens, ea constituie o
caracteristică a de!ilului vanitos care, lipsit de +udecată şi de spirit autocritic, se
hazardează în afirmaţii puerile, extravagante pentru a atrage atenţia asupra sa. .Porot
descrie şi un model special de confa!ulare la oligofreni, o anumită stare îndreptată spre
15
trecut, având o temă constantă, rigidă. ceastă formă este negată de 8.Predescu şi de
Gh.6onescu.
A T E N # I A
tenţia este un proces de orientare selectivă, mo!ilizare, concentrare, focalizare a
proceselor psiho-comportamentale în vederea reflectării optime a realităţii şi a unei
intervenţii de autoreglare a activităţii. >u este un proces de sine stătător, nu poate fi
definită ca un proces în sine pentru că ea este implicată în multe alte procese centrale. )a
este considerată ca fiind un proces psiho-fizio-logic-cognitiv-intelectual unitar, ce
organizează cunoaşterea în totalitatea sa.
tenţia se clasifică în triada,
Aten-ia inv%luntar.4 neintenţionată, spontană sau primară determinată de stimuli
senzoriali care prezintă o noutate informaţională sau survine !rusc, fără ca organismul
uman să fie în stare de aşteptare. )ste un reflex a!solut de orientare.
Aten-ia v%luntar., intenţionată, susţinută, ce presupune un scop şi efort conştient.
Aten-ia '%stv%luntar. sau ha!ituală, caracterizată printr-o stare de aşteptare
pentru a recepţiona mai corect stimulii, fiind o consecinţă a transformării unei atenţii
voluntare sau involuntare pe !aza unui tratament +udicios executat. re rol important în
automatizarea deprinderilor.
Si&'t%&at%l%*ia aten-iei la +e,i$ien-ii &intali
)xistă diferenţe de potenţial atenţional între normali şi deficienţi mintali. "iferenţa
constă nu atât în performanţe cât în modalitatea organizării.
&.Păunescu analizând atenţia ca un rezultat al organizării sistemului neuro-cognitiv,
!azat pe metodele neuro-cognitiv, !azat pe metodele neuro-ci!ernetice şi pe teoria
informaţiei, a+unge la constatarea că procesul de organizare a atenţiei se caracterizează
prin două trăsături esenţiale. Prima, referitoare la capacitatea sistemului de filtrare a
mesa+elor şi a doua, starea afectogenă, motivaţională. 'n ceea ce priveşte capacitatea
sistemului, ea este alterată fundamental la deficientul mintal printr-un element intrinsec
*structura morfo-funcţională$ şi printr-o organizare aleatorie întrucât există o puternică
influenţă afectogenă în orientarea setului operaţional. 'n ceea ce priveşte starea
motivaţională, pro!lema prezintă un grad de dificultate datorită elementelor de pertur!are
a sistemului de valori care intră în +oc în operaţia de ierarhizare a preferinţelor pentru
semnalele informaţionale.
tenţia se manifestă diferit în funcţie de gravitatea deficienţei. "e!ilul mintal se
caracterizează printr-o atenţie sporită, lipsită de tenacitate, atenţia voluntară în genere
insta!ilă, cu aparenţă de normalitate. 4unt prezente tul!urările cantitative într-o manieră
moderată, dar predomină incapacităţile de concentrare manifestate prin neatenţie,
indiferenţă, inerţie, falsă uitare. 6m!ecilul se manifestă în general prin hipoatenţie, iar
idiotul, de asemenea, dar în forme mai accentuate şi, în cele mai multe cazuri, ae
transformă în aprosexie *lipsă totală de atenţie$. &hiar în condiţiile unei atenţii spontane,
11
aceştia nu sunt capa!ili de perseverenţă, neputând urmări o!iectele care se deplasează în
faţa lor. ceastă stare conduce la izolare, a!senţă totală şi nimic nu-6 poate sustrage din
această autoizolare. 6nactivitatea sa glo!ală este întreruptă uneori de impulsuri violente
sau de crize colerice.
Tul(ur.rile +e aten-ie
)le sunt denumite şi disprosexii şi afectează în egală măsură atenţia voluntară şi
involuntară. &uprind două categorii, tul!urări cantitative *exagerare, diminuare, a!olire$
şi tul!urări de natură pedagogică, incapacităţi de atenţie.
Hi'er'r%se8ia % tul!urare cantitativă ce se manifestă prin hipervigilenţă
*sesizarea exagerată a noului$, hipotenacitate *scăderea capacităţii de a se concentra un
timp mai îndelungat asupra unei teme, acţiuni$, insta!ilitate şi excitaţie psihomotorie,
dispersie. fectează în mod deose!it atenţia spontană/ atenţia voluntară este extrem de
scăzută. 4u!iectul nu se poate concentra asupra unei activităţi. Aiperprosexia are un
caracter selectiv, manifestându-se în anumite sectoare în funcţie de deficienţa mintală,
însoţită de hipoprosexie pentru restul domeniilor. 'n oligofreniile de tip microcefalic,
comportamentul vioi, mo!il, insta!il, la!il este determinat de un ;reflex de orientare@
exagerat.
Hi'%'r%se8ia % tul!urare cantitativă a atenţiei, caracterizată prin diminuarea
atenţiei, scăderea capacităţii de orientare selectivă spre un anumit domeniu, a forţei de
mo!ilizare şi menţinerea atenţiei, lipsa de vivacitate şi de concentrare, însoţită de
instalarea unei o!oselii precare. Prezentă în toate formele clinice de deficienţă mintală, în
intensitate diferită, dar prin eforturi educativ-terapeutice, se poate ameliora în cazurile
uşoare şi medii.
A'r%se8ia % formă acută de hipoprosexie, se caracterizează prin a!olirea completă
a atenţiei. )ste implicată cu precădere în atenţia voluntară, fiind prezentă în toate cazurile
de deficienţă mintală profundă.
Iner-ia sau 'erseverarea % este uneori considerată ca o formă de pertur!are a
mo!ilităţii atenţiei, fiind însoţită de vâscozitate şi perseverenţă ideatorie.
In+i,eren-a % definită de H.9afon ca ;a!senţa relaţiilor sau neutralitatea afectivă
faţă de o persoană, situaţie sau o!iect. >epăsarea, pasivitatea maşinală, dezinteresul
a!solut@ sunt trei particularităţi esenţiale. )ste prezentă în stările de deficienţă mintală
profundă.
Neaten-ia % se caracterizează prin câteva tipuri distincte,
- neatenţia pasivă % neatenţia nu constituie o sursă de pertur!are, su!iecţii
acceptând condiţiile oferite de cadrul vieţii şcolare sau sociale/
- inerţia activă - predomină pertur!ările de insta!ilitate psiho-motorie şi
comportamentală/
- neatenţie episodică sau periodică % su!iecţii nu se încadrează în regulile sta!ilite
ca urmare a intereselor lor diverse şi schim!ătoare/
- neatenţia normală % care decurge din motive fiziologice, insuficienţa somnului,
starea de o!oseală sau din motive psihologice, ritm de muncă rapid.
Pseu+%uitarea *falsa uitare$ prezentă în stările de hiperemotivitate inhi!ată,
!radipsihism.
12

! E ! O R I A
=emoria poate fi definită ca un ansam!lu de procese !iofiziologice şi psihologice
ce asigură întipărirea *memorarea$, conservarea *păstrarea$ şi reactualizarea prin
recunoaştere şi reproducere a experienţei anterioare *cognitive, afective, volitive$,
implicând atât operaţii intelectuale cât şi factori motivaţionali afectivi.
Procesele memoriei se succed în patru etape , faza de achiziţie *memorare$, faza
de reţinere *păstrare$, faza de reactivare *recunoaştere$, faza de actualizare *reproducere$.
Si&'t%&at%l%*ia &e&%riei la +e,i$ien-ii &intali
'n ma+oritatea cazurilor, la deficienţii mintali, exceptând pe cei cu deficienţe
grave, memoria nu se modifică în mod evident, fiind considerată în formele uşoare şi
medii ca având o funcţie de compensare, suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor
cognitive superioare. &apacitatea de reţinere este relativ mare, !azată însă pe o
memorizare mecanică, lipsită de supleţe, de utilizare a datelor în situaţii noi. 9a de!ilii
mintali, memoria este, în general, mecanică. 9a im!ecili, ea este mai puţin activă, este
infidelă, de scurtă durată. )xistă cazuri de o dezvoltare deose!ită, hipermnezică, aşa
numiţii ;calculatori prodigioşi@, ;hipermnezie de dicţionar@. 9a idioţi, memoria este
aproape inexistentă, fiind imposi!ilă chiar şi memorarea mecanică. 9ipsa de memorie
este evidentă în recunoaşterea o!iectelor şi a persoanelor din +ur.
0 caracteristică evidentă, relevată de numeroase experimente, este penuria
cantitativă a informaţiilor reţinute de către deficienţii mintali în comparaţie cu normalii.
ceastă reducere a cantităţii de informaţie se explică prin degradarea calitativă a celulei
nervoase şi, în mod deose!it, prin funcţionalitatea redusă a principiului de integrare în
structura memoriei.
0 altă particularitate a memoriei la deficienţii mintali este sla!a fidelitate. "e
fapt, diferenţa faţă de normalitate rezidă mai mult su! aspectul fidelităţii memoriei decât
su! aspectul volumului acesteia. )xperimentele organizate de .<inet, (h.4imon,
F.4tern su!liniază lipsa de precizie în procesul de evocare, introducerea unor elemente
străine de situaţia dată, omiterea unor detalii, particularităţi care conferă relatărilor un
caracter a!surd.
=.Hoşca explică deficienţa pe linia fidelităţii memoriei prin ;insuficienta
exercitare a funcţiei de reglare de către cuvintele-noţiuni incluse în sarcina de memorie@
şi prin faptul că ;funcţia de reglare a cuvântului se sta!ileşte la copiii întârziaţi mintal
într-un ritm mai încetinit decât la cei normali@. &.Păunescu su!liniază că fidelitatea
memoriei nu este numai o pro!lemă de recepţie şi de reproducere, pentru că între acestea
se interpune modul de organizare mintală generală a individului, care diri+ează procesele
de organizare a structurilor de stimuli, de codare a acestora la diverse niveluri şi de
circulaţie în cadrul sistemului.
Tul(ur.rile &e&%riei
1?
(ul!urările memoriei la deficientul mintal tre!uie să fie considerate ca efecte a
trei categorii de factori ,
- modificări genetice ale structurilor celulare în special în ceea ce priveşte
capacitatea de producere a ">-ului/
- dezorganizarea reţelei neuronale prin leziuni sau !loca+e/
- funcţionarea parţială a principiului integrator de reglare a activităţii neuro-
psihice.
4tudiile recente demonstrează modificări ireversi!ile, în special la nivelul
memoriei operaţionale şi a memoriei de lungă durată, interesând domeniul a!stracţiunilor
şi al categoriilor logice. cest fapt pledează nu pentru tul!urări ;regionale@ ci pentru
modul de organizare generală a sistemului de memorare datorită tipurilor de relaţii dintre
structurile şi funcţiile sistemului psihic al deficientului.
(ul!urările memoriei, denumite şi dismnezii sunt grupate în dismnezii cantitative
şi dismnezii calitative.
10Dis&ne6ii $antitative
Hi'er&ne6ia este o dismnezie cantitativă caracterizată prin exagerarea
funcţiilor memoriei. Kixările şi evocările sunt rapide, multiple, cu lux de amănunte,
tumultoase, fără legătură cu tema principală a gândirii, dezordonate, însoţite de false
recunoaşteri şi de superficialitate. )a este prezentă în cazurile ;idioţilor savanţi@, a
calculatorilor prodigioşi, memorie muzicală, a datelor, cifrelor. 'n formele uşoare şi
mi+locii de deficienţă mintală ;memoria are o adevărată funcţie compensatorie, ea
suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare, inteligenţa şi
gândirea.@
Hi'%&ne6ia % este o dismnezie cantitativă caracterizată prin scăderea, diminuarea
funcţiei mnezice ce se manifestă prin evocări lente, inexacte, incomplete, dificile, sărace
şi trunchiate. 'n cazurile de deficienţă mintală se explică prin insuficienta dezvoltare
cognitivă. &ele două forme de hipomnezii , '&"u"u % dificultatea temporară de evocare,
având ca efect un aspect lacunar al frazei şi '+e*$or#' % o formă uşoară, caracterizată prin
revenirea relativ adecvată a unor evenimente ce păreau uitate, ca urmare a intervenţiei
interlocutorului *frecventă la toate categoriile de deficienţă mintală$.
A&ne6ia % este o formă accentuată de hipomnezie, caracterizată prin pierderea
totală sau parţială a capacităţii mnezice, afectând o anumită categorie de amintiri *uitarea
lim!ii, a numelor proprii$ sau lacunară *referitoare la o anumită perioadă de timp$.
mnezia poate afecta fiecare din procesele mnezice , fixarea, păstrarea, evocarea.
A)+e(#' '+-ero,r'6! 6e $#%'re se manifestă prin imposi!ilitatea de a fixa
amintirile, de a le integra într-un ansam!lu, ca o consecinţă a deficienţilor de ordonare
logică sau cronologică. =emoria imediată nu este atinsă, căci informaţiile rămân prezente
în câmpul conştiinţei, dar ele dispar repede.
A)+e(#' re-ro,r'6! 6e e0o*'re se caracterizează prin scăderea posi!ilităţilor de
reactualizare a datelor fixate anterior de!utului, pierderea memoriei pentru evenimentele
precedente unei traume. mintirile sunt integrate dar nu pot fi utilizate sau readuse în
câmpul conştiinţei atunci când este necesar, ca urmare a unei cauze emoţionale. mnezia
retrogradă apare întotdeauna însoţită de amnezia anterogradă. mnezia retrogradă de
evocare îm!racă forme variate, unele cu caracter glo!al, altele parţial,
1:
2 ')+e(#' '*u+'r!2 denumită şi amnezie inegală, limitată la o anumită perioadă
de timp din viaţă, când apar ;goluri@ în !aga+ul mnezic. )a se manifestă prin neputinţa de
a-şi aminti unele evenimente specifice sau unele episoade ce au legătură între ele.
2 ')+e(#' ,ob'! F amnezia lacunară se extinde asupra tuturor perioadelor de
viaţă ale su!iectului şi se referă la toate structurile de achiziţii, de cunoştinţe şi
comportamente.
)xistă şi forme de amnezii care pot fi considerate neurologice, patologice, ca
')+e(#' '$e*-o,e+! "'u &"#1o,e+!; uitarea unor amintiri traumatizante, denumite de
P.Danet ;su!conştiinţă prin dezagregare@. ceste forme sunt consecinţa unui !loca+
mnezic datorat unui traumatism psihic, fiind de altfel un mecanism de apărare. mnezia
afectogenă care poate fi apreciată ca o amnezie electivă, este reversi!ilă în urma unui
tratament psihoterapeutic.
20 Dis&ne6iile $alitative
"enumite şi 'ara&ne6ii se caracterizează prin falsificări ale actului mnezic
*amintiri sau recunoaşteri false$, prin imixtiuni de fapte din prezent în trecut şi invers,
prin nediscriminarea realului de imaginar, neconcordanţă cu realitatea din punct de
vedere al desfăşurprii cronologice, fie a lipsei de legătură cu realitatea prezentă sau trăită.
Paramneziile se manifestă su! două forme , tul!urări de sinteză mnezică şi
tul!urări de rememorare a trecutului.
'n prima categorie sunt incluse tul!urările caracterizate prin ,alsa i+enti,i$are
sau re$un%a/tere4 adică amintirea este evocată dar nu este recunoscută ca amintire, ci
apare ca fiind ceva nou şi personal.
'n a doua categorie de paramnezii, tul!urările de rememorare a trecutului, sunt
incluse pseudoreminescenţele, halucinaţia de memorie şi ecmnezia.C'r'*-er#"-#*#e )e)or#e# ' *o&### 6e$#*#e+3# )#+-'#

!e&%rarea v%luntar. /i &e&%rarea inv%luntar.. 9a deficienţii mintali
memorarea nu do!ândeşte un caracter suficient de voluntar, aceşti copii nu recurg în
măsura necesară la procedeele de fixare intenţionată, nu-şi ela!orează un plan de
organizare a materialului nici în momentul fixării, nici în momentul reproducerii.
)ficienţa scăzută a memoriei voluntare nu se reduce însă la o fixare defectuoasă, ci
rezultă şi dintr-o evocare insuficient de activă.
- Ca'a$itatea re+us. +e a %r*ani6a &aterialul $e tre(uie &e&%rat. deseori,
copiii din şcolile a+utătoare nu asimilează un material oarecare, nu atât din cauza
deficienţelor de fixare sau de reţinere, ci din cauză că ei nu-l prelucrează şi nu-l
sistematizează suficient în momentul fixării. ceastă particularitate se explică prin
insuficienta conceptualizare a materialului şi prin actualizarea limitată a cunoştinţelor
vechi, care sunt necesare pentru înţelegerea celor noi.
- Ri*i+itatea ,i8.rii /i re'r%+u$erii $un%/tin-el%r, dificultatea realizării
transferului de cunoştinţe. .na din caracteristicile cele mai evidente este capacitatea
2I
redusă de a utiliza cunoştinţele pe care le posedă, într-o situaţie întrucâtva diferită de
aceea în care şi le-au însuşit. &unoştinţele au un caracter rigid, ele se actualizează cu greu
într-o com!inaţie, într-un nou context. "in această cauză, ei reuşesc în mică măsură să
aplice într-o situaţie ceea ce au învăţat în altă situaţie.
- Fi+elitatea re+us. a &e&%riei4 ev%$area i&'re$is. a $un%/tin-el%r0 9ipsa de
fidelitate a memoriei se o!servă când reproduc un text, când povestesc o întâmplare ei
adaugă elemente străine, provenite dintr-o experienţă anterioară, mai mult sau mai puţin
asemănătoare cu cea pe care o redau. ceste adaosuri dau un caracter haotic, uneori chiar
a!surd reproducerilor efectuate. 9ipsa de fidelitate a reproducerilor nu este însă efectul
exclusiv al sugesti!ilităţii mărite al de!ililor mintali. )vocarea lipsită de precizie poate să
apară şi ca efect al faptului că funcţia de reglare a cuvântului se realizează în mod
insuficient.
Fa$t%rii $are in,luen-ea6. &e&%ria
- R%lul a$-iuni $u %(ie$tele 5n &e&%rare. )fectul pozitiv al acţiunii cu o!iectele
asupra memorării se explică, în primul rând, prin fenomenul dominantei. 'n timpul
activităţii motrice, în scoarţa cere!rală apare un focar de excitaţie de intensitate medie,
care este atras de focarul dominant, inclus în activitatea de formare a noilor asociaţii,
focar pe care-l întăreşte.
- In,luen-a intensit.-ii sti&ulil%r asu'ra &e&%riei. 4-a formulat ipoteza că
deficienţele prezentate în reproducere sunt efectul nu atât al lipsei de păstrare cât al unei
insuficiente întipăriri. "in cauza lipsei de concentrare a atenţiei asupra materialului ce
tre!uie memorat, saltul în cur!a învăţării se o!servă numai după un număr mai mare de
repetiţii.
- R%lul re*lat%r al $uv2ntului 5n &e&%rare. 9a de!ilii mintali se o!servă
adesea o disociaţie între reacţiile motrice şi cele ver!ale, asociaţiile ver!ale rămânând în
urma celor motrice. 9egăturile temporare formate fără suficienta participare a sistemului
ver!al sunt insta!ile şi insuficient de organizate.
- R%lul re'et.rii. )levii deficienţi mintali au nevoie de un număr mai mare de
repetiţii decât elevii normali pentru a reţine un material ver!al. )i au nevoie de un număr
mai mare de repetiţii nu numai pentru a reţine un volum oarecare de cunoştinţe, dar şi
pentru a a+unge la o scădere a greşelilor.
- R%lul &%tiva-iei 5n 5nv.-are. >ereuşita şcolară nu este efectul exclusiv al
deficienţelor de gândire sau de memorie, ci, în mare măsură , şi al unei insuficiente
motivaţii. "e aceea, în munca cu deficienţii mintali tre!uie să se acorde o deose!ită
atenţie creării unor motive adecvate. >u tre!uie negli+at nici faptul că o motivaţie
oarecare poate avea efecte negative. 0 astfel de situaţie are loc atunci când dorinţa
copilului de a primi o oarecare recompensă este deose!it de mare, producând o stare de
încordare afectivă ce dezorganizează activitatea. lteori dorinţa de a primi recompensa se
ciocneşte de conştiinţa pe care o are copilul că nu va reuşi să realizeze ceea ce i se cere.
'ntr-un astfel de caz apare o reacţie de apărare, în care copilul minimalizează importanţa
recompensei şi a activităţii pe care refuză să o execute. "eci, nu se va mo!ilizarea
motivaţională are efecte pozitive pierde din vedere nici faptul că numai până la un anumit
21
nivel, adică până la nivelul care nu depăşeşte posi!ilităţile o!iective de a executa o
anumită activitate.
G G N D I R E A
Gândirea reprezintă o posi!ilitate superioară de cunoaştere mai evoluată a
psihismului, caracterizată prin reflectare mi+locită, generalizată a realităţii exterioare şi
interioare, a însuşirilor generale şi esenţiale a o!iectelor şi fenomenelor, precum şi a
relaţiilor fundamentale dintre o!iecte, fenomene, calităţi şi relaţii dintre acestea, un
sistem ordonat de operaţii de prelucrare, interpretare şi valorificare a informaţiilor, !azat
pe principiile a!stractizării, generalizării şi anticipării, în scopul rezolvării unor situaţii
imediate sau de perspectivă pentru a găsi o soluţie optimă adecvată din mulţimea celor
iniţial posi!ile.
Procesul de transformare a informaţiilor, de interpretare, de explicare, are loc
datorită unui sistem de operaţii fundamentale *analiza, sinteza, comparaţia, a!stractizarea,
generalizarea, concretizarea$, a operaţiilor instrumentale *forma algoritmică şi euristică$
şi a operaţiilor specifice care asigură demersul operaţional al gândirii , noţiuni, +udecăţi,
raţionamente.
A+'#(' permite delimitarea esenţialului de neesenţial, descompunerea mintală a
o!iectului sau fenomenului în părţile sale componente, desprinderea diferitelor însuşiri
ale întregului. naliza la deficienţii mintal este fragmentată, dominată de elemente
nesemnificative, fiind dependentă de percepţii anterioare care le face să rămână detaşate
de semnificaţia lor reală.
S#+-e(' proces opus analizei, reprezintă reconstituirea o!iectului, fenomenului din
elementele sale definitorii sau includerea o!iectului într-o ordine logică.
Co)&'r're' 2 sta!ilirea numitorului comun, a particularităţilor, a deose!irilor unui
grup de fenomene pe plan concret sau mintal. &omparaţia este o condiţie a procesului de
analiză şi sinteză. 9a deficienţii mintali comparaţia se reduce la simpla descriere
succesivă a fiecărui o!iect, fără a le raporta unul la altul, sau atunci când realizează acest
lucru se recurge la indici neconcludenţi, iar în raport cu normalul numărul însuşirilor
diferenţiatoare este mai mare, în timp ce sta!ilirea asemănărilor dintre o!iecte este mai
dificilă decât sta!ilirea deose!irilor. &omparaţia la deficienţii mintali reflectă
incapacitatea de a se desprinde de aspectele perceptive, acestea orientându-se cu
prioritate după criteriile care îi sunt accesi!ile, cum ar fi, culoarea, mărimea, aspectul
exterior, utilitate practică.
Ab"-r'*-#('re' % desprinderea unui element ale unui fenomen care devine criteriu de
definire, descriere, independent de celelalte care nu sunt luate în considerare.
!stractizarea poate fi pozitivă atunci când accentul cade pe operaţia de extragere a
însuşirilor sau negativă, când se au în vedere însuşirile care tre!uie negli+ate sau se
su!liniază şi însuşirile neesenţiale în scopul înlesnirii procesului de generalizare.
Ge+er'#('re' % procesul de sistematizare, ierarhizare a materialului, permiţând
clasificarea o!iectelor şi fenomenelor în grupe şi su!grupe.
2#
Procesul de a!stractizare şi generalizare la deficienţii mintali nu este posi!il, nefiind
în stare să extragă esenţialul dintr-o pro!lemă, aceştia se pierd în amănunte
nesemnificative şi, în consecinţă, vor sta!ili +udecăţi şi raţionamente eronate. "eficientul
mintal nu este capa!il de o gândire a!stractă, el nu reuşeşte să desprindă ceea ce este
secundar, să se apropie de esenţa lucrurilor simple. )i nu pot depăşi concretul senzorial,
nu pot a+unge la stadiul formal şi, deci, nu deose!esc esenţialul de neesenţial, generalul
de particular.
=.Hoşca demonstrează experimental că rudimente de generalizare găsim şi la
im!ecili, în limitele în care aceştia pot folosi concepte simple ca principiu de clasificare,
fără însă a a+unge la formularea ver!ală a acestui principiu.
Posi!ilităţile de generalizare şi a!stractizare sunt limitate chiar în condiţiile unei
activităţi concrete, ceea ce explică necesitatea de a folosi +udicios şi economic materialul
didactic.
Kormula ',or#-)#*! şi cea eur#"-#*! a operaţiilor instrumentale do!ândesc trăsături
distincte la deficienţii mintal. cestea constituie formele strategice ale gândirii pe !aza
cărora se a+unge la o deplină cunoaştere, la rezolvarea situaţiilor noi pe !aza organizării
informaţiei, fără o risipă inutilă de procese mentale, prin utilizarea experienţei mintale
do!ândite anterior. &.Păunescu conchide că ;dacă foarte multe dintre aspectele
nivelurilor inferioare ale cunoaşterii şi învăţării au fost identificate şi la deficienţii mintal,
nivelul logistic al planurilor algoritmice şi a celor euristice nu au fost încă studiate, cu
toate că în această direcţie s-ar putea aduce clarificări importante în ceea ce priveşte
organizarea mintală a deficienţilor mintal@.
"emersul operaţional al gândirii se realizează cu a+utorul n%-iunil%r, Hu+e$.-il%r4
ra-i%na&entel%r, care au de asemenea o simptomatologie specifică la deficientul mintal.
N%-iunile sau asociaţiile de noţiuni realizate prin asemănare, prin contrast sau prin
cauzalitate sunt rezultatul activităţii de a!stractizare şi generalizare. )le sunt concrete şi
a!stracte. &ele concrete reflectă legăturile şi relaţiile dintre o!iecte şi corespund
o!iectelor şi fenomenelor concrete. &ele a!stracte reflectă numai anumite însuşiri ale
o!iectelor, pe care le gândim făcând a!stracţie de o!iectele cărora le aparţin. "eficienţii
mintali operează în general cu noţiuni concrete, dar în cele mai multe cazuri nu percep
sensul noţiunilor, tul!urare denumită de urelia 4îr!u acatalepsie. )i sunt capa!ili să
definească numai noţiunile concrete, cu excepţii pentru noţiunile a!stracte, dar şi atunci
su! forma unor exemple concrete. Kolosirea noţiunii-gen ca pe un criteriu de clasificare
*peste 5 ani$ sau la unul de clasificare de ver!alizare *2 ani$ nu sunt realizate de către
deficienţii mintali.
@u+e$.-ile sunt lanţuri de noţiuni ce reflectă legăturile dintre o!iecte şi
fenomenele lumii reale prin care se afirmă sau se neagă ceva despre un lucru.
Ra-i%na&entul reuneşte +udecăţi pe !aza cărora se o!ţin noi +udecăţi.
Haţionamentele sunt in+u$tive, de la particular la general, deci din +udecăţi particulare
extragem o concluzie sau o +udecată generală/ +e+u$tive4 de la general la particular,
adică din +udecăţi generale cunoscute se a+unge la formularea unui adevăr particular/ de
trans+u$-ie4 de la general la general/ de anal%*ie, adică se sta!ileşte concluzia pe !aza
unor +udecăţi particulare fără o verificare suficientă. 9a deficienţii mintali nu se poate
vor!i de o asemenea organizare şi, în consecinţă, raţionamentul inductiv operează cu o
formulă de clasificări infralogice. ; "eficientul mintal % spune &.Păunescu-nu poate
învăţa pe !aza raţionamentului inductiv decât după forme adaptate la nivelul infralogic@.
2-
Haţionamentul deductiv este şi mai dificil la deficientul mintal. 0peraţia specifică
raţionamentului deductiv este aceea de a permite aplicarea unor reguli de ordin general, la
cazuri particulare. ceastă operaţie presupune o integrare perfecti!ilă a mecanismelor de
recunoaştere, identificare, etc. &eea ce este caracteristic organizării mintale a
deficientului mintal este faptul că trecerea de la particular la general se face prin raporturi
a!surde. 0peraţia inversă, de diferenţiere prin restrângere şi restructurare a generalului la
particular, devine imposi!ilă în mare măsură.


S#)&-o)'-oo,#' ,:+6#r## 6e$#*#e+-uu# )#+-'

Gândirea deficientului mintal, deşi prezintă cele mai multe tul!urări, nu a fost
suficient studiată, lucrările mărginindu-se la aspecte limitate, fără a exista foarte puţine
lucrări de sinteză. "eşi gândirea nu a fost studiată su! aspectele particulare ale operaţiilor
fundamentale ale gândirii, cercetările au pus în evidenţă simptomele, tul!urările ma+ore,
definitorii ale gândirii deficientului mintal, ca de exemplu, vâscozitatea genetică *<ar!el
6nhelder$, eterogenitatea *&.Păunescu$, heterocronia *H.Jazzo$, pentru că aşa cum afirmă
H.Jazzo gândirea reprezintă cel mai scăzut ritm de dezvoltare dintre toate procesele
psihice.
Gândirea deficientului mintal la gradul de de!ilitate este deficitară în mod
evident la nivelul proceselor superioare ale gândirii. &aracteristicile marcante se pot
sintetiza astfel,
-gândirea concretă, situativă, !azată pe clişee ver!ale, pe imitarea mecanică a
acţiunilor şi lim!a+ului celor din +ur/
- în general se manifestă prin ;dezordini intelectuale@/
- lacune ma+ore în achiziţia conceptelor a!stracte şi o sla!ă capacitate de
discernământ/
- incapa!ili să a+ungă la conexiuni, similitudini, incluziune, reversi!ilitate sau
ireversi!ilitate/
- incapa!il să sintetizeze, structureze formele şi structurile parţiale în ansam!luri/
- raţionamentele sunt incomplete, plecând de la date parţiale, su!iective, fără
semnificaţie.
Gândirea deficientului mintal sever se caracterizează pin câteva trăsături
distincte,
- im!ecilii pot a+unge la nivelul ;ne%intele$tuluiOcare permite să se folosească de
experienţa anterioară pentru a se adapta la o situaţie nouăN
- *2n+irea ,ra*&entat.4 la!ilă, lipsită de ela!orare şi generalizare, incapa!il +e a
ve+ea ansa&(lul4 +e a se ri+i$a la n%-iunea *eneral.N
- pot utiliza conceptele ca principiu de clasificare, deşi sunt incapa!ili să
ver!alizeze cu asemenea concepte.
Gândirea deficientului mintal profund se caracterizează prin,
23
- gândirea are la dispoziţie numai ;'ale%intele$tul@ care le permite numai
utilizarea reflexelor condiţionate/
- a!senţa totală a relaţiilor psihice cu mediul încon+urător, activitatea se reduce la
o Pvia-. 'ur ve*etativ.O4 între gesturi şi senzaţii se dezvoltă un fel de Pa$tivitate
$ir$ular.O/
- Pa$tivitatea $ir$ular.Oeste însoţită de o Pa$tivitate 5n e$)%O, adică imediata
reproducţie a sunetului sau gestului/
- găsim sisteme închise care se repetă la infinit *stereotipii$.
Tul(ur.rile *2n+irii
'n clasificarea tul!urărilor amintim cea ela!orată de &.Gorgos, menţionând
acele tul!urări care sunt frecvente şi specifice diferitelor forme clinice de deficienţă
mintală,
A0 Tul(ur.ri 5n +is$ursivitatea *2n+iriiK
10 lent%are i+eativ.N
20 v2s$%6itate *eneti$.N
70 iner-ie &intal.N
90 'erseverareN
:0 ri*i+itate &intal.0
;0 Tul(ur.ri 5n 'r%+u$tivitatea *2n+iriiK
10 autis&N
20 as%$ia-ii an%r&aleN
70 as%$ia-ii aut%&ate4su'er,i$ialeN
90 ani+ea-ie.

1. Lent%area i+eativ. se caracterizează prin,
- scăderea numărului de idei şi posi!ilităţilor de asociere/
- lentoarea ela!orărilor +udecăţilor şi raţionamentelor care se !azează în totalitate
pe experienţa anterioară/
- lipsa spiritului de inventivitate şi creativitate.
'n general toate stările de deficienţă mintală sunt marcate de utilizarea într-o
manieră pasivă a posi!ilităţilor cognitive, recurgând în permanenţă la experienţe, la ceea
ce a învăţat şi foarte puţin la inventivitate, la soluţii noi. "eficientul mintal este orientat
spre soluţii similare din experienţa proprie, încercând să-şi reamintească un model
analogic. ceastă tendinţă de direcţionare retrospectivă şi nu prospectivă a +udecăţilor şi
raţionamentelor conferă gândirii deficientului această caracteristică de lentoare, de
stagnare şi platitudine.
6ntensitatea tul!urării determină o amprentă specifică personalităţii deficientului
mintal, concretizată în lentoare psihică generală, caracterizată prin ritm lent în toate
direcţiile, !radiCinezie, când se manifestă în domeniul acţiunii, !radipsihie, în domeniul
25
gândirii, !radilalie, în domeniul lim!a+ului. 9entoarea conduce deci la un comportament
general de refuz de effort intelectual sau de orice activitate, chiar manuală.
#. <2s$%6itatea *eneti$. este o altă caracteristică esenţială a conduitei
cognitive a deficientului mintal. <.6nhelder conchide că deficientul mintal se
caracterizează prin lent%are în trecerea de la un stadiu la altul, prin tendinţa de
'la,%nare4 +e re*resare la stadiul inferior atunci când întâmpină dificultăţi, precum şi
prin dificultatea de depăşi stadiul ;operaţiilor concrete@.
9a aceeaşi concluzie a+unge şi A.4inclair care ela!orează cea de a treia
concepţie despre dezvoltarea mintală, şi anume, %r*ani6area 'r%*resiv. a
&e$anis&el%r %'erat%rii0 ceastă concepţie a!ordează dezvoltarea mintală ca pe o
ela!orare de sisteme şi structuri care se dezvoltă unele după altele, modificându-se pentru
a asigura o supleţe în adaptare. (eza oferă o viziune glo!ală atât asupra dezvoltării
intelectuale cât şi asupra tul!urărilor cognitive.
"e asemenea, <.6nhelder sta!ileşte câteva trăsături ale gândirii deficientului
mintal şi anumeK lent%are4 'la,%nare4re*resie /i in$a'a$itate +e a +e'./i sta+iul
P%'era-iil%r $%n$reteO0 "eficientul mintal se caracterizează prin lentoare specifică şi
uneori stagnare de lungă durată. 'ncetinirea dezvoltării conduce la stagnare care se
instalează cu atât mai repede cu cât coeficientul intelectual este mai mic. )voluţia
deficientului mintal tinde spre un ;fals echili!ru@ caracterizat prin vâscozitatea
raţionamentului, prin incapacitatea de a părăsi un anumit punct de vedere pentru altul,
nefiind capa!il de a efectua operaţii. ceste ;false echili!re@ reflectă ;vâscozitatea
genetică@ şi, în consecinţă, nu pot încheia construcţiile operaţionale.
'n dezvoltarea structurilor cognitive la deficienţii mintali se constată o fixaţie la
unele stadii de dezvoltare anterioare prin neterminarea construcţiei intelectuale. &onduita
cognitivă a deficientului mintal nu depăşeşte stadiul ;operaţiilor concrete@, adică
gândirea nu poate să se dega+eze de percepţia o!iectelor pentru a a+unge la nivelul formal.
0 altă particularitate a sistemului cognitiv rezidă în faptul că, deşi deficientul
a+unge la un nivel superior, raţionamentul său păstrează amprenta nivelurilor anterioare şi
deseori apare fenomenul de regresare la stadiul inferior atunci când întâmpină dificultăţi.
0 altă particularitate a sistemului cognitiv este acela că dezvoltarea intelectuală
cunoaşte un fenomen de ;îngrădire@, de ;plafonare@, de ;închidere@, care constituie
piedici în realizarea unor progresii.

70 Iner-ia &intal.
ceastă noţiune este introdusă de A.)M şi .H.9uria su! denumirea de inerţie
oligofrenică pentru a defini caracteristica esenţială a deficienţei mintale, lentoarea. 9a
deficienţii mintali se constată stagnări atât la nivelul informaţiilor, cunoştinţelor, cât şi la
nivelul deprinderilor. "upă expresia lui .H.9uria ;dacă este dificil să-i faci pe copiii
oligofreni să înveţe ceva este şi mai dificil să-6 dezveţi@. ceastă caracteristică opusă
mo!ilităţii ce se exprimă prin diminuarea nivelului la care se desfăşoară procesele
intalectuale, prin predilecţia individului pentru activităţile de rutină sau tipice şi prin ritm
lent. 6nerţia influenţează întregul proces de cunoaştere, având consecinţe asupra
procesului de generalizare şi, în consecinţă, necesitatea de a se utiliza o metodologie
!azată pe tehnici ce solicită activitatea gândirii şi nu simpla reproducere a informaţiilor,
cunoştinţelor.
4imptomatologia inerţiei mintale se poate sintetiza în următoarele caracteristici,
21
- adaptarea este dificilă în situaţii noi şi în special după stările conflictuale/
reacţiile sunt lente, inerte, vâscoase/
- o rigiditate a gândirii exprimată prin reacţii întârziate ca urmare a ;perseverării@
mintale în condiţiile unor situaţii sau pro!leme noi/
- trecerea de la o activitate la alta se face cu mari dificultăţi/
- deprinderile se formează lent şi greoi, iar cele de+a formate se modifică cu mare
greutate/
- reacţiile ver!ale au un caracter stereotip, formulările sunt neschim!ate atât din
punt de vedere al conţinutului cât şi al intonaţiei/
- perseverările în relatările ver!ale nu sunt însoţite de încercări de adaptare la
situaţii noi/
- frecvenţa mare a şa!loanelor ver!ale.
Tera'ia iner-iei &intale se poate rezuma la,
- dozarea exigenţelor/
- reglarea ritmului de execuţie a sarcinilor de învăţare în concordanţă cu ritmul
propriu de învăţare al copilului/
- respectarea evidenţei că reacţiile sunt lente/
- acordarea unei importanţe sporite a concentrării mintale privită ca mi+loc cât şi
ca o!iectiv/
- corelarea procedurilor pentru terapia inerţiei cu cele pentru afectivitate care, în
genere, însoţeşte inerţia.
90 Perseverarea
Perseverarea este o formă de inerţie mintală ce se caracterizează prin lipsă de
fluenţă a ideaţiei, aderenţă la o idee, atitudine, conduită. (ermenul a fost introdus în
psihiatrie de >eisser în accepţia de perseverare într-o anumită atitudine, de repetare a
unor gesturi, a unor cuvinte. 'ntr-o definiţie sintetică, după >eisser, perseverarea este o
repetare sau continuare a unei activităţi care persistă odată ce s-a declanşat.
Perseverarea îm!racă forme variate,
- de persistenţă a unui conţinut psihic şi după ce această activitate s-a terminat /
- de menţinere a unor activităţi *gesturi$ motrice, deşi acestea tre!uiau înlocuite cu altele
adecvate noilor situaţii/
- de persistenţă a unor concepte şi structuri cognitive.
:0 Ri*i+itatea &intal.
Higiditatea mintală este o noţiune introdusă de N.9eBin şi reluată de Goldstein
pentru a desemna rezistenţa la sc+imbare su! toate formele, incluzând ideea de fixare,
perseverare. Kenomenul de rigiditate mintală conduce la dificultăţi de adaptare la situaţii
!i idei noi. Higiditatea mintală este prezentă la toate nivelurile sau comportamentele
umane. Higiditatea mintală este evidentă mai ales în a!senţa supleţii în gândire, fiind o
consecinţă ce decurge din vâscozitatea genetică, particularitate caracterizată prin revenire
la modurile de raţionament, la conduitele cognitive anterioare, specifice stadiului anterior
de dezvoltare.
Gândirea deficientului mintal este în general pasivă, automată, lipsită de mo!ilitate,
fluiditate, creativitate, iniţiativă, antrenând prin aceasta dificultăţi de adaptare la situaţii
22
noi. "eficientul mintal a+unge în stadiul operaţiilor concrete, dar nu îşi însuşeşte
mecanismul reversi!ilităţii, ceea ce duce, de asemenea, la o anumită rigiditate, exprimată
prin incapacitatea de a aplica cele învăţate într-o formă nouă sau în circumstanţe
deose!ite.
(oate acestea determină o anumită limitare a experienţei personale, o
incapacitate de a se transpune în situaţia altuia, recurgând la aceleaşi moduri de adaptare,
deşi acestea îl antrenează în permanenţă la eşecuri, activităţi ineficiente.
Higiditatea mintală determină la deficientul mintal o anumită incapacitate de a
sta!ili relaţii între ;regiunile psihologice apropiate@, fapt ce pune în situaţia de a nu putea
trece cu uşurinţă de la o regiune la alta, aşa cum face copilul normal, deşi deficientul
mintal dispune de acelaşi număr de ;regiuni vecine@.
9a deficienţii mintali rigiditatea este mai accentuată, ceea ce îi împiedică să se
adapteze la situaţii noi. stfel, deficientul devine ;prea !ătrân pentru posi!ilităţile sale
intelectuale@ şi ;prea diferenţiat@ pentru vârsta sa mintală. 6nsuficienta dezvoltare
cognitivă ca şi deteriorarea cognitivă, ar fi proporţională cu gradul de rigiditate dintre
regiunile cere!rale, fapt ce împietează asupra raportului funcţional al acestora.
Higiditatea mintală se manifestă în egală măsură şi în comportamentul,
conduita deficientului mintal, fapt ce l-a determinat pe D.4.Nounin să vor!ească de
r#,#6#-'-e' *o+6u#-e# pentru a defini conduita de adaptare caracterizată prin sta!ilitate
pasivă şi perseverare comportamentală. .nii autori o denumesc &"#1or#,#6#-'-e
incluzând-o în tul!urările de caracter, având ca simptome, a!senţa supleţii adaptative,
comportament inadecvat, refuz de adaptare.
Higiditatea mintală, psihică a conduitei are implicaţii pedagogice profunde atât
în actul de învăţare, cât şi în cel educaţional, şi anume, ritmul de învăţare este lent, cur!a
performanţelor se caracterizează prin plafonare, incapacitatea de a valorifica stimulii noi
la care este supus, reluând modurile de raţionament de+a consolidate, !loca+e psihice,
tul!urări de comportament asemănător sindromului de hipertonie.
10Autis&ul
(ermen introdus de ).<leuer şi este definit ca o detaşare de realitate, o închidere
în sine, însoţită de o pierdere a vieţii exterioare. "upă P.Danet este o pierdere a simţului
realităţii.
4imptomatologia autismului,
- detaşare de realitate/
- a!senţa comunicării cu cei din +ur, redusă la strigăte, forme de ecolalie, în
general refuz de comunicare/
- refuz de contacte sociale, de a se +uca cu cei de aceeaşi vârstă/
- hiperemotivitate/
- discrepanţă între performanţele nonver!ale şi cele ver!ale/
- retarduri intelectuale grave/
- elemente de schizofrenie sau de psihoză infantilă/
- decala+ între aptitudinile perceptive şi cele motrice şi incapacitatea de a le folosi,
fapt ce conduce la izolarea de lumea exterioară, dezinteres, indiferenţă.
&ele trei trăsături esenţiale ale autismului *detaşarea de realitate, refuzul de
comunicare şi de sta!ilire de relaţii$ conduc la dificultăţi în sta!ilirea diagnosticului
diferenţial faţă de deficienţa mintală profundă, schizofrenie şi afazie.
2?
utismul îm!racă atât o formă normală *autismul psihologic$ cât şi o formă
patologică *simptom primordial la deficienţa mintală profundă, schizofrenie etc.$.
'n forma normală, sunt afectate doar unele planuri de activitate mintală, pe
când în formele patologice personalitatea !olnavului este lipsită de coeziune, de unitate
psihică. utismul chiar în forma normală, dacă persistă, conduce la situaţii deficitare
grave şi ireversi!ile. 9eon Nanner descrie o formă de autism infantil precoce, cu o
frecvenţă de #-3 ori mai mare la !ăieţi decât la fete, caracterizată prin tul!urări
psihomotorii care, în genere, este confundată cu arieraţia mintală. 4indromul este denumit
de Nanner ;pertur!are autistă de contact afectiv@.
20 As%$ia-iile an%r&ale
sociaţiile anormale sunt !azate pe legile de asociaţie prin contiguitate,
asemănare şi prin contrast, cu caracter mecanic, automat *prin asonanţă, asemănare,
contraste facile$.
70 Ani+ea-ia
nideaţia se manifestă su! forma ;deam!ulaţiei anideice@ la idioţi, pentru care
activităţile mintale sunt imprecis conturate şi imposi!il de o!iectivat.
A C T I < I T A T E A
Rela-ia +intre 5nt2r6ierea &intal. /i +e,i$ien-ele &%tri$it.-ii
0!servaţiile clinice şi cercetările experimentale arată că deficienţii mintali
prezintă o deficienţă a motricităţii, atunci când sunt comparaţi cu normalii de aceeaşi
vârstă. &u cât gradul întârzierii mintale este mai pronunţat, cu atât nivelul motricităţii
rămâne mai scăzut.
Gravitatea deficienţelor motrice depinde într-o anumită măsură de etiologia
deficienţei mintale. .nii autori arată că deficienţii mintali cu leziuni cere!rale prezintă
tul!urări ale motricităţii mai numeroase şi mai grave decât cei de tip familial.
"eficienţele motrice se manifestă în apariţia întârziată a diferitelor forme de
mişcare, în formarea dificilă a deprinderilor motrice.
4e consideră că de!ilii mintali prezintă, între ? şi 13 ani, o întârziere de #-3
ani în dezvoltarea motricităţii implicate în activităţi mai complexe. 6ndivizii cu deficienţă
mintală profundă prezintă în schim! tul!urări ma+ore şi persistente ale motricităţii, chiar
în mişcările mari. "e exemplu, idioţii au şi la vârsta adultă un mers greoi, cu mişcări
2:
necoordonate de !alansare a !raţelor, ceea ce face ca echili!rul locomotor să ai!ă o mică
sta!ilitate.
<ite6a &i/$.ril%r
8iteza mişcărilor atât su! aspectul desfăşurării lor, cât şi su! aspectul timpului de
reacţie % este, în general, mai scăzută la copiii deficienţi mintali decât la normali. 'n urma
unor experimente s-a a+uns la concluzia că inferioritatea deficienţilor mintali su! aspectul
timpului de reacţie are loc nu pe seama verigii de prelucrare a informaţiei, ci pe seama
verigii efectoare. 4-a studiat şi efectul pe care-l are asupra timpului de reacţie durata
perioadei de pregătire. 4e acceptă , că la deficienţii mintali perioada optimă de pregătire
pentru reacţie ar fi de #-1 s.

Pre$i6ia &i/$.ril%r
Precizia mişcărilor este şi ea scăzută, în special la copiii cu deficienţă mintală
profundă. 6dioţii, de exemplu, întâmpină dificultăţi evidente în realizarea mişcărilor de
apucare, de aşezare sau de întoarcere a o!iectelor. "ificultăţi evidente se o!servă la
deficienţii mintali su! aspectul continuităţii şi al controlului voluntar al mişcărilor.
9ipsa de precizie la de!ilii mintali apare şi în mişcările mari, dar ea este mai
evidentă în mişcările mâinii şi a degetelor.
0 deficienţă gravă în sfera psihomotrice o constituie dificultatea pe care o
întâmpină deficienţii mintali de a imita mi!cările, ceea ce influenţează negativ formarea
multor deprinderi. 6mitarea se realizează mai greu atunci când solicită orientarea în
spaţiu, în special orientarea în direcţia dreapta-stânga.
"eose!it de dificilă este pentru copiii deficienţi mintali mimarea anumitor
activităţi în a!senţa instrumentului adecvat.
.neori se o!servă la idioţi şi chiar la im!ecili fenomenul de ecopraxie, de
imitare mecanică a mişcărilor unei persoane în condiţii în care această imitare nu este
necesară.
Re*larea ,%r-ei &us$ulare
Heglarea forţei musculare, care are o mare importanţă în diferite activităţi,
este deficitară la copiii deficienţi mintali, în primul rând datorită insuficienţei senzaţiilor
Cinestezice.
#ontractarea anumitor grupe de muşchi nu se realizează dintr-o dată, ci
numai după o perioadă de sinCinezii, în care se cuprind şi muşchii antagonişti. 'ncordarea
musculară este, în general, de scurtă durată, putând fi menţinută prin reînnoirea stimulării
sau prin provocarea unei stări afective.
4e o!servă, de asemenea, dificultatea de a realiza în mod voluntar
relaxarea anumitor grupe de muşchi şi trecerea de la o mişcare la alta. lteori se poate
constata perseverarea anumitor mişcări.

De8teritatea &anual. /i l%$%&%-ia
De8teritatea &anual. implică viteza, precizia şi regularitatea mişcărilor. 4e
consideră că deficienţii mintali gravi *cu E6 su! 1I$ prezintă deficienţe ma+ore, su!
?I
aspectul dexterităţii manuale, ceea ce îi face inapţi pentru munci de precizie. 4u!iecţii cu
deficienţi mintală uşoară rămân su! nivelul normalului numai în activităţile care cer o
dexteritate manuală pronunţată.
Pre)ensiunea . 9a deficienţii mintali se o!servă, mai frecvent decât la
normali, lateralitatea manuală stângă, sau am!idextria. 9a im!ecili se poate întâlni
apucarea hranei direct cu gura.
!i/$.rile +e l%$%&%-ie au fost corelate cu nivelul mintal şi s-au găsit corelaţii
de I,52 până şa I,1#.
Fa$t%rii $are in,luen-ea6. nivelul &%tri$it.-ii
'n cazul de!ililor mintali, dacă se asigură suficiente condiţii de exersare,
motricitatea se poate ameliora în mod simţitor, apropiindu-se mult de nivelul normalilor.
'n general, deprinderile motrice se formează la deficienţii mintali mai uşor
decât deprinderile intelectuale. Printr-o exersare adecvată, chiar şi im!ecilii reuşesc să-şi
formeze unele mişcări necesare în procesul de muncă. Pentru ca exerciţiile de dezvoltare
a motricităţii şi de formare a anumitor deprinderi motrice să fie eficiente este necesar,
mai ales în cazul idioţilor şi im!ecililor, să se ţină seama de nivelul lor intelectual. &u alte
cuvinte este necesar să se aleagă astfel de exerciţii şi de stimulări care să corespundă mai
mult nivelului intelectual al su!iectului decât vârstei sale cronologice. 'n plus este util ca
la început exerciţiile să fie făcute pe !ază de imitare. 4-a constatat efectul pozitiv pe care-
l are com!inarea denumirii mişcării, cu demonstrarea ei de către experimentator şi cu
executarea de către copil. Pe această cale, mişcările se însuşesc mult mai repede. 'n plus,
deficientul mintal îşi dezvoltă astfel capacitatea de a reacţiona prompt la comenzi
ver!ale, ceea ce, la rândul său, favorizează reglarea activităţii prin lim!a+ interior.
Hi'er- /i )i'%Dine6ia
"eterminarea +iper,ineziei sau a +ipo,ineziei nu se poate realiza fără să se
ţină seama de diferite aspecte care nu se suprapun, şi anume de cantitatea modificărilor
poziţiei în spaţiu, de energia consumată şi, mai ales, de raportul dintre activitatea efectivă
şi mişcările superflue. Pentru aceasta este indicat să se o!serve su!iectul într-un timp
limitat, în condiţiile unei stimulări standardizate, notându-se tipurile de mişcări efectuate
şi durata totală a fiecărui tip de mişcări.
Pe !aza cercetărilor efectuate s-a a+uns la concluzia că deficienţii mintali cu
leziuni cere!rale manifestă o hiperCinezie mai evidentă decât deficienţii mintali de tip
familial. lţi autori consideră însă că hiperCinezia nu se poate explica numai prin
anomalii neuronale şi că o astfel de manifestare apare în cazul suprastimulării, sau la
copiii care cresc în familii dezorganizate, fiind lipsiţi de sentimentul securităţii.
!i/$.rile stere%ti'e
4e o!servă un mare număr de cazuri *circa #R-$ la care apar frecvent mişcări
stereotipe, !alansarea capului, a trunchiului, fluturarea mâinii în faţa ochilor etc.
&unoaşterea acestui fenomen şi a cauzelor care-l produc este importantă,
deoarece prezenţa masivă a mişcărilor stereotipe determină o reactivitate scăzută faţă de
mediu, reduce receptivitatea deficienţelor faţă de stimulările organizate ale adulţilor.
=işcările stereotipe se manifestă în mod mai evident şi sunt de mai lungă durată într-un
?1
mediu restrictiv şi nou, care nu oferă oportunităţi pentru desfăşurarea unor activităţi
variate.
4-a formulat ipoteza că mişcările stereotipe sunt expresia tensiunii create de
anumite tre!uinţe nesatisfăcute. "atorită acestui fapt, mişcările de !alansare sunt mai
frecvente înaintea luării meselor şi înaintea culcării. Krecvenţa mişcărilor stereotipe ale
mâinii nu variază atât de mult în timpul zilei. 4-ar putea ca !alansarea capului şi corpului,
care sunt mişcări mai mari, ce include componenta vesti!ular-Cinestezică, să constituie
un mi+loc mai eficient de descărcare.
4e pare că la deficienţii mintali de gradul al 666-lea se o!servă în mod
predominant mişcările stereotipe ale corpului sunt mai frecvente şi tul!urările auzului. 9a
cei ce fac mişcări cu mâna în faţa ochilor sunt frecvente tul!urările văzului.
C%re$tarea &%tri$it.-ii
Pro!lema corectării deficienţelor motricităţii la deficienţi mintali are o mare
importanţă. meliorarea motricităţii duce nu numai la o mai !ună pregătire a
deficientului pentru muncă, ci şi la o îm!unătăţire a vor!irii, a citirii şi scrierii. &opiii
devin pe această cale mai activi, mai puţin agitaţi şi chiar mai atenţi la lecţii.
.n important rol au exerciţiile de ritmică cu acompaniament muzical. 'n
aceste exerciţii, copiilor li se dezvoltă simţul ritmului, necesar în multe activităţi. 'n plus,
prin faptul că stimulează afectivitatea, melodia dă mai multă energie mişcărilor executate.
Pentru dezvoltarea rapidităţii şi a coordonării mişcărilor se pot utiliza cu mult
succes diferite +ocuri, în special +ocurile cu mingea. "eose!it de utile sunt exerciţiile de
dezvoltare a motricităţii manuale. 4e pot folosi în acest scop activităţi ce trezesc interesul
copilului. 0 deose!ită atenţie tre!uie acordată exerciţiilor de îm!răcare şi dez!răcare, mai
ales la copiii cu deficienţă mintală profundă,la care aceste deprinderi se formează greu.
)xerciţiile grafice vor fi încura+ate, pregătind mişcările necesare scrisului.
'n general se va avea în vedere că dezvoltarea motricităţii tre!uie să înceapă
cu exersarea mişcărilor mari, uşor de executat şi numai după aceea se va trece la
mişcările fine. )xerciţiile nu tre!uie să ai!ă un caracter formal, ci să ia forma unui +oc.

! O T I < A # I A
Pro!lema motivaţiei imprimă psihologiei persoanei dimensiuni noi, devenind
;un concept de !ază în psihologiei@ întrucât exprimă legile fundamentale ale psihismului,
laturile lui invizi!ile, dar definitorii şi hotărâtoare pentru ceea ce este el în esenţă.
.na dintre sursele tensionale ale complexului motivaţional este dată de nevoia
de definire, de împlinire, de unitate, de echili!ru. ceastă nevoie, într-o formă unitară a
personalităţii, este specifică şi deficientului mintal.
.Airsch, plecând de la premisa că orice comportament reprezintă o tentativă
de adaptare, su!liniază modalităţile de insuficienţă adaptativă comportamentală la
?#
deficienţii mintali, exprimate prin reacţia de apărare, tendinţa de a căpăta unele avanta+e,
fugile, izolarea, perseverarea, confa!ulaţia, violenţa, agresivitatea etc.
'n procesul de împlinire, de definire a propriei persoane, im!oldurile de ordin
psihoafectiv sunt rezultatul unui impact afectogen cu un model. )ste inutil să atragem
atenţia asupra motivelor nedevenirii, neîmplinirii la deficientul mintal care nu sunt de
aceleaşi, nici ca esenţă, nici ca rang, cu cele ale normalului. 'n primul rând, dinamica lor
este indicatoare de conflict, cu şcoala, cu societatea, cu sine însuşi. 6eşirea din conflict se
face prin demisie, nu a avut, nu a frecventat, nu a învăţat uşor. 'n imediata vecinătate a
focarului activ al raţionamentului social-motivaţional se găsesc la deficientul mintal
adevărate motive ale nedevenirii sale, de care, prin re+ect, el nu este în permanenţă
conştient, dar acestea su!liniază echili!rul său şi-i creează o stare de conflictualitate.

Nivelul +e as'ira-ie
spiraţiile sunt un produs de expectaţie al persoanei care răspunde
solicitărilor formative ale mediului. (ocmai de aceea, sta!ilirea nivelului la care se
situează aspiraţiile unei persoane, constituie nu numai o acţiune de detectare a direcţiei de
dezvoltare, ci şi sta!ilirea unei formule de eficienţă formativă.
9eBin afirma că nivelul de aspiraţie este rezultatul cunoaşterii de către
su!iect a capacităţilor sale şi al reuşitei anterioare, pe care le raportează la scopul imediat
al acţiunii. "ecuparea unor parametrii ai procesului de declanşare şi consumare a
aspiraţiei duc la constatarea că este pus în mişcare întregul proces motivaţional. >ivelul
de aspiraţie este în raport proporţional aritmetic cu nivelul motivaţional. >ivelul de
aspiraţie al deficientului mintal în direcţia activităţii intelectuale este din ce în ce mai
co!orât. 'n general într-un colectiv de deficienţi mintali există diferenţe marcante între
nivelul lor de aspiraţie şi aproape 5IP rămân la un nivel minim.
>ivelul de aspiraţie în direcţia acţiunii intelectuale la deficientul mintal este
considera!il mai scăzut decât la copilul normal şi disonanţa dintre nivelul scăzut de
aspiraţie al deficientului mintal şi al sistemului social de cerinţe duce la grave
contrarietăţi şi eşecuri. >ivelul de aspiraţie reprezintă şi o formulă de autovalorificare. )l
poate fi depistat şi pe !aza nevoii de valorificare transformată în dorinţa de valorificare.
'n cadrul instrucţiei, valorificarea se face prin notă. )ste greu de sta!ilit dacă nota % ca
instrument de valorificare % nu duce la modificări su!stanţiale ale nivelului de aspiraţie.
'n esenţă, copilul învaţă pentru a fi valorificat de către profesor şi deci nivelul său de
aspiraţie este direct legat de persoana profesorului *aspectul afectogen-valoric$ şi de
instrument *notă$. )levul nu învaţă pentru că acţionează modelul profesorului, ci pentru
că îi este teamă de instrumentul folosit de acesta.

S$%'urile
4copurile pe care le fixează deficienţii mintali sunt scopuri imediate, generate
de tre!uinţele sau de interesele momentane. 0 altă particularitate constă în faptul că
deficienţii mintali se a!at de la scopul ce a fost fixat, dacă întâmpină dificultăţi şi execută
o altă activitate, mai uşoară. 4-a emis ipoteza că de!ilul mintal, având experienţa unor
multiple insuccese, va fi mai neîncrezător în posi!ilităţile sale.
H.Perron ridică pro!lema de ordin metodologic deci % pentru a putea trage
concluzii, în legătură cu diferenţele dintre normali şi deficienţii intelectuali, su! aspectul
?-
capacităţii de autoapreciere anticipată % este cazul să se compare su!iecţi cu acelaşi nivel
mintal sau su!iecţi care în mod practic o!ţin aceleaşi performanţe.
Atitu+inea ,a-. +e su$$es /i insu$$es
Pro!lema modului în care deficientul mintal îşi modifică activitatea în funcţie
de succesul sau de insuccesul anterior a presupus cî deficienţii mintali care au o!ţinut o
evaluare pozitivă în activitate vor avea ulterior performanţe mai !une. =ăsura în care
nereuşita într-o activitate influenţează nivelul de aspiraţie depinde de măsura în care
copilul devine conştient de nereuşita sa. 4căderea cea mai pronunţată a nivelului de
aspiraţie apare la deficienţii mintali când insuccesul este continuu. 4e pare că efectul
succesului sau insuccesului asupra activităţii ulterioare depinde nu numai de nivelul
intelectual, ci şi de unele particularităţi ale personalităţii.
&apacitatea de autoapreciere şi de fixare realistă a scopurilor nu depinde în
mod exclusiv de nivelul mintal, ci şi de unele particularităţi ale personalităţii, care
pro!a!il nu se reduc la lupta pentru o!ţinerea succesului şi evitarea insuccesului. )ste
posi!il ca la deficienţii mintali, din cauza nivelului intelectual scăzut, din cauza
criticismului redus al gândirii, capacitatea de autoapreciere şi de fixare realistă a
scopurilor, ca şi capacitatea de apreciere a altora, să se dezvolte mai încet decât la
normali.
E+u$area v%in-ei
=omentul esenţial pentru antrenarea deficientului mintal într-o activitate
constă în mo!ilizarea energiei sale şi în asigurarea cooperării.
6mportant este ca educatorul să găsească motivele de !ază ce pot provoca
activitatea copilului. "e exemplu, idioţii sunt lipsiţi de interesul de cunoaştere, au o sla!ă
dorinţă de +oc. 'n educarea lor se poate folosi însă dorinţa de a primi anumite o!iecte sau
dorinţa de a fi în societatea adultului normal.
9a de!ilii mintali tre!uie găsite stimulente mai puternice decât simpla notare.
)levii se o!işnuiesc cu notele sla!e care încetează să mai ai!ă influenţă aspra lor, dacă nu
se duce o muncă educativă în acest sens. )levii deficienţi mintali au nevoie de multe
încura+ări, întăriri cât mai apropiate de momentul executării actului. "e asemenea, la ei
sunt mai eficiente întăririle frecvente, chiar dacă sunt minime. 'ntr-adevăr deficienţii
mintali au nevoie de multe încura+ări, dar nu tre!uie să se exagereze în această privinţă,
pentru a nu le da ocazia să-şi formeze păreri exagerat de !une despre ei. Pe măsură ce
anumite o!stacole au fost învinse, copiilor li se vor fixa noi scopuri mai dificile.
>u se pot negli+a în această privinţă diferenţele individuale. .nii copii sunt
mai timizi, mai neîncrezători în ei, au nevoie de mai multe încura+ări/ alţii, cu tendinţe de
supraapreciere, vor fi mai rar lăudaţi. &opiii deficienţi mintali sunt sensi!ili nu numai la
recompensa materială, ci la apro!area socială. 'ntrecerea cu sine însuşi s-a dovedit o cale
de stimulare a activităţii mai eficace decât încura+area ver!ală constantă.
"ezvoltarea voinţei, su! diferitele sale aspecte, este o sarcină importantă în
educarea copiilor deficienţi mintali. vând în vedere dificultatea întâmpinată de ei în
urmărirea scopurilor complexe şi îndepărtate, tre!uie ca activitatea copilului să fie
eşalonată, prin înserierea scopurilor, de la cele mai simple şi îndepărtate, la altele mai
?3
complexe şi mai îndepărtate. 6mportant este însă să se formeze copilului o!işnuinţa de a
duce la capăt acţiunea începută.
0 mare importanţă în desfăşurarea activităţii voluntare are formarea
capacităţii de a da o relatare cât mai completă asupra activităţii. cest aspect, evident
deficitar se poate perfecţiona printr-o muncă educativă susţinută.
)ducarea voinţei tre!uie să cuprindă toate momentele ei, şi anume şă se
dezvolte capacitatea de frânare a acţiunilor impulsive, să se formeze o!işnuinţa de a
deli!era şi de a planifica acţiunea, de a fixa scopuri realiste, capacitatea de a persevera şi
de a face eforturi pentru învingerea o!stacolelor ce stau în calea realizării scopului fixat,
precum şi o!işnuinţa de a analiza critic produsul activităţii încheiate.
'n educarea copiilor deficienţi mintali tre!uie să se ţină seama că adeseori este
recomanda!il să se canalizeze energia lor în activităţi utile decât să se o!ţină o disciplină
pasivă, !azată exclusiv pe interzicere, frânare, pedepse.


A F E C T I < I T A T E A
fectivitatea este constituită din ansam!lul de emoţii, sentimente, pasiuni ale
individului manifestate în diverse situaţii sociale şi care sunt trăite su!iectiv ca satisfacţii-
insatisfacţii, plăcere-neplăcere, tensiune-relaxare.
fectivitatea ocupă un loc important în pro!lematica recuperării deficientului
mintal în măsura în care ;integrarea în societate impune o dezvoltare normală nu numai
intelectuală ci şi afectivă.
rieraţia afectivă, în accepţiunea largă, include anomaliile la care imaturitatea
afectivă se exprimă printr-un egocentrism exagerat, prin pasivitate, incapacitate de
altruism, fiind o formă de imaturitate emoţională caracterizată prin decala+ul dintre
procesele cognitive şi cele afective, având drept consecinţă ;rigiditatea psihică, reacţii
disproporţionate@.
"ezordinile de organizare a personalităţii deficientului mintal determină
forme diferite de comportament afectiv în raport cu normalul, structurile afective sunt
modificate, fapt ce creează dificultăţi în sta!ilirea categoriilor de manifestări afective şi în
educa!ilitatea acestuia.
=odificarea structurilor afective, după &.Păunescu se datorează,
- organizării deficitare a structurilor şi funcţiilor neuropsihice/
- autonomiei marcante a structurilor cu predominarea celor energetice *!iologice$/
- dezorganizării circuitelor cortico-su!corticale/
- dereglării mecanismului neuroendocrin/
- insuficienţa forţei de integrare valorică a structurilor axiologice ale
comportamentului emoţional.
?5
Si&'t%&at%l%*ia $%&'%rta&entului a,e$tiv al +e,i$ientului &intal
9a nivelul de!ilităţii mintale, afectivitatea se caracterizează prin mare
la!ilitate, irasci!ilitate, explozii afective, lipsă de control cortical. 'n stările conflictuale
reacţionează diferit, fie prin opoziţie exprimată prin descărcări afective violente, fie prin
demisie sau dezinteres, fie prin inhi!iţie, negativism, încăpăţânare. "eficitul de
autonomie este marcat, fiind evidentă nevoia de dependenţă, protecţie. "e asemenea,
situaţia de !loca+ afectiv este prezentă ca urmare a unei frustrări afective de ordin familial
sau şcolar care conduce la diminuarea, incapacitatea sau pierderea dinamismului de a
reacţiona la stimuli care, în mod normal, tre!uie să declanşeze acţiunea.
9a nivelul deficienţei mintale severe, afectivitatea se caracterizează prin
indiferenţă, inactivitate, apatie, izolare, egoism, uneori răutate sau ură faţă de cei din +ur,
alteori afecţiune, ataşament exclusiv faţă de unele persoane. 9a nivelul deficienţei
mintale severe, afectivitatea este extrem de la!ilă, cu crize de plâns nemotivate, accese
colerice su!ite, violenţă paroxistică, negativism general cu reacţii imprevizi!ile.
(a!loul simptomatologic al comportamentului afectiv se rezumă la
următoarele trăsături,
- I&aturitate a,e$tiv. se caracterizează prin fixarea exagerată de imaginile
parentale, nevoia de protecţie, lipsa de autonomie, limitarea interesului la propria
persoană *narcisism sau egoism$ sau la un domeniu restrâns al activităţii sale, egoism,
sugesti!ilitate, fie prin mecanisme de apărare nevrotică *descărcarea !rutală a tensiunii
emoţionale, tendinţe agresive, rigide, inhi!iţie, opoziţie, încăpăţânare, dezinteres$, fie prin
mecanisme de compensare *minciună, hoţie, delicvenţă$.
- Or*ani6area 5nt2r6iat. a ,%r&el%r +e $%&'%rta&ent a,e$tiv4 ca urmare a
faptului că afectivitatea este intricată structurilor personalităţii, este în funcţie de evoluţia
acesteia.
- Intensitatea e8a*erat. a $au6el%r a,e$tive 'ri&are care se manifestă su!
diverse forme, agitaţie motorie, ţipete, tendinţa de automutilare, mânie, furie, teamă, mai
ales în formele grave ale deficienţei mintale, refuz, negativism, dezinteres, lentoare
accentuată în formele superioare.
- In,antilis& a,e$tiv caracterizat prin persistenţa unui comportament care
marchează o oprire în procesul de dezvoltare normală către o autonomie afectivă. 4e
manifestă prin, timiditate, stângăcie, capricii alimentare, anorexie, fuga de
responsa!ilitate, de iniţiativă, de acte de decizie. .neori, infantilismul afectiv se
caracterizează prin dorinţa de a polariza în +urul său atenţia celor din +ur şi de a păstra
starea de dependenţă afectivă.
- Insu,i$ien-a $%ntr%lului e&%-i%nal care, după aprecierea lui D. de +uriaguerra
;+oacă un rol important în comportamentul copilului arierat şi care se manifestă fie su!
forma impulsurilor hetero-agresive, fie su! forma unor dezordini sau reacţii de prestanţă.
ceste tul!urări de control, ce riscă să fie un mare handicap asupra planului de
organizare, pot fi modificate prin activităţi adecvate sau intervenţii de ordin
psihoterapeutic.
- Inversiunea a,e$tiv. manifestată prin reacţii paradoxale, ca de exemplu, ura
faţă de părinţi.
?1
- Caren-a rela-i%nal-a,e$tiv.4 care este grupată de =.9emaM într-o constelaţie de
dificultăţi afective ca, sugesti!ilitate, sentiment de devalorizare, a!senţa sentimentului de
identitate, deficienţe relaţionale, insatisfacţie afectivă.
$ugestibilitatea este o caracteristică prezentă la toate formele clinice de deficienţă
mintală, în grade de intensitate diferită, determinată de o serie factori din care cel cognitiv
nu tre!uie ignorat, îndeose!i în dificultatea de a sintetiza formele şi structurile parţiale de
ansam!lu.
$entimentul de devalorizare ca stare de pertur!are afectivă, este determinat de suita
eşecurilor şcolare ce conduc la instalarea unui decala+ pedagogic în ceea ce priveşte
ritmul de muncă, înţelegerea situaţiilor, capacitatea de analiză şi sinteză, comparare,
generalizare, concretizare. 9a acest factor sa adaugă şi sentimentul de inferioritate pe care
acesta îl trăieşte în propria familie, a+ungându-se în cele mai multe cazuri la pariţia unui
fenomen de segregaţie care-l împinge pe deficient spre marginalizare.
-bsenţa sentimentului de identitate se asociază cu cel de devalorizare, fapt ce
determină ca personalitatea deficientului să devină extrem de vulnera!ilă."ificultăţile
cognitive care antrenează pe cele de inadaptare socială conduc la a!senţa sentimentului
de identitate a propriei personalităţi. şa se explică de ce deficientul mintal întâmpină
dificultăţi de integrare în grupurile sociale, limitându-se la relaţiile de tip !inar, iar în
multe cazuri la autoizolare.
Deficienţele relaţionale sunt, de asemenea, frecvente la toate formele de
deficienţă mintală ca o consecinţă a intricaţiei dintre factorii cognitivi, motori şi afectivi
cu tul!urările specifice. >ici formele cele mai uşoare nu sunt scutite de această deficienţă
ca urmare a faptului că tul!urările de comunicare constituie un o!stacol în sta!ilirea de
relaţii sociale, acestea fiind în raport invers proporţional cu posi!ilităţile de comunicare.
.nsatisfacţia afectivă este prezentă în toate compartimentele de activitate.
Tul(ur.rile a,e$tivit.-ii

(ul!urările afectivităţii pot fi analizate în funcţie de clasificarea clasică
*afect, dispoziţie, emoţie, sentiment, pasiune$, din punct de vedere ci!ernetic, plecând de
la principiul informaţional cu cele două stadii, stadiul primar, care exprimă o trăire
nespecificată de incertitudine şi stadiul secundar, care exprimă o trăire specifică cu un
deznodământ pozitiv sau negativ, precum şi în funcţie de criteriul psihanalitic, şi anume,
afectivitatea !azală cu emoţiile primare şi dispoziţia, generate de motivaţii înnăscute,
având o !ază neurofiziologică la nivelul formaţiunilor su!corticale şi afectivitatea
ela!orată cu emoţiile secundare *sentimente, pasiuni$, având o !ază neurofiziologică la
nivel cortical.
(ul!urările afectivităţii denumite şi +isti&ii înglo!ează pertur!ările afective,
de la stările afective pozitive la cele negative, de la euforie la depresie, având ca stare de
echili!ru ati&ia4 operându-se !ineînţeles diferenţa între manifestarea normală şi cea
patologică.
?2
'n analiza tul!urărilor amintim clasificarea lui &.Gorgos după criteriul
complexităţii fenomenelor afective cu caracteristicile lor de sens, intensitate, sta!ilitate,
reţinând pe acelea care au o frecvenţă semnificativă la deficienţii mintali.
10St.rile +e a,e$t
20Tul(ur.rile +is'%6i-ie
A0Hi'%ti&iiK
a.6ndiferenţă
!.patie
c.timie
;0Hi'erti&iiK
a.nxietate
!.Aipertimia pozitivă * euforia$
c.Aipertimia negativă * depresia$
C0Tul(ur.ri ale +ina&i$ii +is'%6i-i%naleK
a.Higiditatea afectivă
!.9a!ilitatea afectivă
70Tul(ur.ri ale e&%-iil%r ela(%rate
A0 Parati&iiK
a. 6nversiune afectivă
!. m!ivalenţă afectivă.
<. F%(ii
90Tul(ur.rile senti&entel%rK
a0 Parati&ii
(0 De6%r*ani6area sau +is'ari-ia senti&entel%r
$0 Senti&entul +e in,eri%ritate 1+e nesatis,a$-ie3
:0 Tul(ur.rile 'asiunil%r
a0 Pasiuni er%ti$e
10 St.rile +e a,e$t se caracterizează printr-un comportament afectiv exploziv şi cu
efect dezorganizator, însoţit de modificări mimico-pantomimice şi vegetative de tip
simpatic. "ouă forme sunt mai frecvente, furia şi frica.
20Tul(ur.rile +is'%6i-iei
A0 Hi'%ti&iile sunt tul!urări ale dispoziţiei caracterizate prin diminuarea
tonusului afectiv, scăderea în grade diferite a tensiunii şi a rezonanţei până la forma
exagerată de apatie, însoţită de o expresivitate mimică redusă, reacţie comportamentală
săracă, atenuată. Aipotimia este însoţită de cele mai multe ori de )i'%&i&ie, o formă mai
puţin accentuată de încetinire sau dispariţie a mişcărilor periferice ale expresiilor afective.
Aipotimiile se exprimă în trei forme, indiferenţa, apatia, atimia, prezente în toate
formele clinice de deficienţă mintală.
a. .ndiferenţa se manifestă prin dezinteres pentru lumea exterioară, prin atitudinea
de nonanga+are, neparticipare, izolare. ceastă ;neutralizare@ afectivă se manifestă pe
plan comportamental printr-o fizionomie şi gestică inexpresivă.
??
b. -patia se caracterizează prin lipsa de tonalitate afectivă, printr-un dezinteres atât
pentru am!ianţă, cât şi pentru propria persoană şi prin lipsă de iniţiativă.
c. -timia se caracterizează printr-o accentuată scădere de tonus şi rezonanţă afectivă,
prin indiferentism afectiv marcant. )ste forma cea mai intensă de hipotimie cu reacţii
afective extrem de sla!e, cu a!senţa totală a afectivităţii la nivelul sentimentelor, până la
anestezie afectivă sau morală. 'n toate cazurile se manifestă prin inexpresivitate mimico-
pantomimică, denumită a&i&ie; adică a!senţa mimicii, lipsa mo!ilităţii feţei şi, în
consecinţă, o expresie inadecvată, în neconcordanţă cu trăirile afective ale persoanei. )ste
prezentă la de!ilii apatici şi, în general, la deficienţii mintali izolaţi de mediul familial.
;0 Hi'erti&iile formează a doua categorie de tul!urări ale dispoziţiei,
caracterizată prin creşterea încărcăturilor afective, intensificarea tonusului afectiv, fiind
dispoziţii cu fond exagerat, de!ordant, lipsit de echili!ru, exprimată su! trei forme,
anxietate, hipertimie pozitivă *euforie$, şi hipertimie negativă *depresie$.
a. -nxietatea definită de D."elaM prin parafrazarea lui P.Danet, ca o ;teamă fără
o!iect aparent@, este un complex de pertur!ări ca, insecuritate afectivă *tul!urare
afectivă$, incertitudine *tul!urare intelectuală$, indecizie *tul!urare de voinţă$.
4imptomele cele mai relevante, după 8.ngheluţă, sunt,
- tensiune motorie, insta!ilitate, excita!ilitate, fatiga!ilitate, tremor, tensiune,
durere musculară, tresărire, incapacitate de relaxare, facies crispat, nelinişte, agitaţie/
- hiperactivitate vegetativă, transpiraţie, tahicardie, mâini reci şi umede, gură
căscată, ameţeală, tul!urări gastrice, valuri de căldură sau frig, disconfort, nod în gât,
congestie facială, paloare, puls şi respiraţie rapide/
- expectaţie *stare de aşteptare$ , anxietate, teamă, anticiparea neşansei pentru sine
şi pentru alţii/
- vigilenţă şi explorare, stare de hiperatenţie însoţită de distracti!ilitate, dificultate
în concentrarea asupra altor pro!leme, insomnie, neră!dare.
Pro!lema anxietăţii la deficienţii mintali este controversată. >umeroase
cercetări experimentale, !azate pe aplicarea unor ;scări de anxietate@, pun în evidenţă că
anxietatea este mai mare la copiii mai puţin inteligenţi. =a+oritatea autorilor conchid că
deficienţii sunt anxioşi şi că anxietatea şcolară +oacă un rol mai important decât la
normali. nxietatea agravează handicapul şi reduce supleţea intelectuală, cu deose!ire la
deficienţii mintali instituţionalizaţi.
=odalităţile de reacţie, apărare a deficientului mintal faţă de anxietate pot fi
grupate, după H.Perron, în mai multe categorii,
- conduită de apărare de tip agresiv, violenţă/
- conduită de evitare, insta!ilitate, o!oseală/
- conduită de supunere pasivă *responsa!ilitatea faptelor este pe seama adultului$/
- conduită de izolare, retragere în sine pentru a scăpa de situaţia anxioasă/
- plăsmuirile fantastice, fa!ulaţia exprimă, de asemenea, modalităţi de apărare faţă
de situaţia care provoacă anxietatea.
nxietatea tre!uie diferenţiată de simptomele similare, nelinişte, teamă, angoasă
care de altfel, sunt aspecte ale aceleiaşi stări. (eama are o!iect precis, angoasa
corespunde unei frici difuze, fiind un fenomen somatic, pe când anxietatea este un
fenomen psihologic, iar fo!ia este definită ca teamă cu o!iect.
b. /ipertimia pozitivă corespunde stărilor de euforie care se manifestă prin
creşterea tonusului afectiv, o exagerare a tonusului afectiv, o exagerare a dispoziţiei în
?:
sensul veseliei, printr-o stare de mulţumire, de fericire de confort. "upă Gh.6onescu
euforia este o stare de optimism nefondat, o stare de plenitudine. 4e exprimă prin logoree,
tendinţă de glume, mimică vioaie, expresivă, prezentă în cazurile de oligofrenie
microcefalică.
c./ipertimia negativă cuprinde stările de depresie caracterizate prin scăderea
tonusului de activitate motorie şi psihică, însoţită de tristeţea profundă trăită, de
deprimare, de fatiga!ilitate, anxietate. "epresia poate fi normală, în sensul uzual al
cuvântului de tristeţe, precum şi patologică, atunci când suferinţa nu este compati!ilă cu
cea naturală, ea fiind o suferinţă anormală, fără o!iect, su!iectul devenind o!iectul
propriei sale suferinţe.
4imptomele sindromului depresiv sunt,
- încetinirea procesului gândirii, incapacitatea de decizie/
- lentoarea psihomotrică *încetinirea mişcărilor, scăderea expresiei şi a mo!ilităţii
mimice- hipo sau amimie- ineţie psihomotorie, dificultăţi de ver!alizare/
- simptome de expresie somatică, astenie, lipsă de vigoare fizică, insomnie,
anorexie, scăderea în greutate.
Aipertimia negativă caracterizată prin coloratură pesimistă şi de neîncredere, este
prezentă în formele grave de deficienţă mintală. 'n cazurile le+ere şi medii apare su!
forma unor încărcări afective negative în cadrul ;depresiunii anaclitice@ ce apare la
copilul de 1 luni aflat într-o carenţă afectivă ca urmare a separării de mamă, exprimată
prin dezinteres faţă de antura+, pierderea apetitului, regresii în dezvoltarea generală.
0 formă particulară de hipertimie este aneste6ia a,e$tiv., denumită şi aneste6ie
'si)i$. +urer%as., manifestată prin trăirea intensă a impresiei că au pierdut capacitatea
de rezonanţă afectivă faţă de persoanele apropiate şi, deseori este însoţită de inerţie
autoacuzatoare *reproşuri repetate$.
C0 Tul(ur.rile +ina&i$ii +is'%6i-i%nale formează a treia grupă de tul!urări ale
dispoziţiei şi prezintă două forme, rigiditatea afectivă şi la!ilitatea emoţională.
a. 0igiditatea afectivă se caracterizează printr-o conduită motivaţională în
discordanţă cu solicitările externe.
b. 1abilitatea emoţională este sinonimă cu instabilitatea afectivă se caracterizează
prin mo!ilitate afectivă, schim!ări ne+ustificate a stărilor afective *trecerea !ruscă şi
ne+ustificată de la o stare de !ună dispoziţie la alta de proastă dispoziţie$. 6nsta!ilitatea
emoţională, deşi este în relaţie directă cu maturitatea şi, în consecinţă, esa este mai
pronunţată la copil decât la adult, nu tre!uie considerată ca un retard psihologic sau
imaturitate afectivă, ci ca o formă distinctă de tul!urare afectivă. "e asemenea, există o
corelaţie cu insta!ilitatea psihomotorie, fiind de altfel, şi o componentă a acesteia,
precum şi cu insta!ilitatea ;familială@ generată de ;erorile@ educaţiei părinteşti.
9a!ilitatea are consecinţe directe asupra eşecurilor şcolare, mai ales când aceasta este
asociată de cea motorie şi determină dificultăţi în inserţia socială.
0 formă extremă de insta!ilitate afectivă este incontinenţa afectivă prezentă
în cazurile grave de deficienţă mintală, ce se exprimă printr-o intensitate sporită a
trecerilor de la o stare afectivă la alta, prin explozii afective, râs-plâns, respingere-
adeziune, tristeţe-!ucurie etc.

70Tul(ur.rile e&%-i%nale ela(%rate
ceastă categorie de tul!urări ale afectivităţii are două forme , paratimiile !i fobiile.
:I
. 2aratimiile sunt tul!urări de dispoziţie de natură calitativă, caracterizate prin
reacţii afective a!erante şi inadecvate, uneori paradoxale faţă de unele situaţii,
evenimente. )xistă opinii care include paratimiile, ca de altfel şi anxietatea, în cadrul
tul!urărilor sentimentelor şi pasiunilor. Paratimiile, după clasificarea lui &.Gorgos, se
manifestă su! două forme, inversiunea afectivă !i ambivalenţa afectivă.
a. .nversiunea afectivă se manifestă su! forma stărilor de ură, ostilitate faţă de
persoanele din antura+ care, în mod firesc, ar tre!ui iu!ite sau care au fost iu!ite.
b. -mbivalenţa afectivă este trăirea simultană a două stări opuse prin calitatea
lor, de exemplu, dragostea-ura, acţiunea-inacţiunea.
3. 4obiile se caracterizează prin frica puternică de neînvins, faţă de un o!iect,
fiinţă, situaţie, care, prin ele însele, nu au caracter periculos
90 Tul(ur.rile senti&entel%r se manifestă în mod deose!it la deficienţii mintali
prin sentimentul de inferioritate.
$entimentul de inferioritate se poate transforma ca o consecinţă a unor greşeli de
educaţie în P$%&'le8 +e in,eri%ritateO caracterizat prin conduita nevrotice care nu sunt
altceva decât încercări de compensare *agresivitate, izolare, atitudine de demisie$. "e
precizat că această amprentă nevrotică nu duce totdeauna la nevroză. &omplexul de
inferioritate este şi o consecinţă a faptului că prezenţa unui deficient mintal în familie
determină un grav traumatism, o stare de anxietate, de conflictualitate. titudinile
afective ale părinţilor pendulează între autoritate-li!ertinism, căldură afectivă-răceală,
manifestându-se su! forma unui comportament de hiperprotecţionism, consecinţă a
anxietăţii, a autoacuzării, a unei conduite de a!andon ca formă a indiferenţei sau ca o
conduită de re+ect, ca formă a conflictualităţii. "e asemenea, instalarea ;complexului de
inferioritate@ este favorizat de cele două atitudini educative de extremă, răsplată şi
negli+are.
PERSONALITATEA DEFICIENTULUI !INTAL J

UN SISTE! DECO!PENSAT
=odelul oferit de psihologia ci!ernetică explică personalitatea decompensată
în cazul deficienţei mintale întrucât decompensarea personalităţii umane cunoaşte forme
şi cauze diverse.
&ortexul deficientului este ţinut în permanenţă su! !om!ardamentul stării de
decompensare existenţială şi integrativă. "acă prin comparatorul mintal s-ar putea
;descărca@ energia tensionată de la nivelul afectogen, ar fi posi!il un proces de
compensare.
Primul şi cel mai grav efect se exercită asupra dezvoltării ansam!lului de
structuri, sărăcia afectivă, inegalitatea intelectuală, tul!urările de integrare, de relaţie etc.
fac parte din ta!loul simptomatic al deficientului mintal sau dincoace de deficienţă, ca un
factor de emergenţă structurală în cadrul personalităţii.
:1
4imptomatologia intelectuală şi psihică a deficientului mintal prezintă o mare
varietate de forma şi intensităţi. )le nu sunt generate numai de !aza ;organică@, ci
coloratura specifică se datorează tensiunilor intervenite în câmpul de forţe descris.
"ecompensarea nu este o formă simplă de denivelare eu-lume, ci în primul rând, o
tul!urare de profunzime care nu se poate asemui nici cu nevroza, nici cu psihoza, nici cu
demenţierea.
"eficientul mintal este o!ligat prin sistemul de solicitare să se ;decidă@
pentru un comportament similar modelului personalităţii normale. "ar el nu poate face
acest lucru în esenţă, ci în formă, su! presiunea educaţională. &u alte cuvinte, deficientul
mintal este într-o permanentă competiţie cu un model pe care nu-l va putea realiza
niciodată. >e aflăm în faţa unei noi tensiuni, tensiunea +e$i6i%nal.. ctul decizional în
cadrul sistemului depinde de v%lu&ul in,%r&a-iei 'relu$rate0
'n cazul deficienţilor mintali există grave tul!urări în canalele de trans&itere
a in,%r&a-iei şi de inte*rare-'relu$rare la nivelul $%n$e'tul-l%*i$0 .niversul are altă
formă şi articulaţie în gândirea de!ilului mintal. cest proces este preluat de structurile
afectivităţii care, prin emiţătorul conflictual, modifică uneori, în mare măsură, procesul
de prelucrare a informaţiei. (ul!urarea relaţiei interpersonale nu are semnificaţia unei
cantităţi de informaţie în minus, ci a unei alte &%+alit.-i +e 'relu$rare.
>u tre!uie să trecem cu vederea şi cuantumul special de deformare, de
interpretare, pe care ţl primeşte informaţia indiferentă pentru copilul normal, dar cu
semnificaţii negative pentru deficient4 'rin ra'%rtarea la i&*inea eu-lui0
;Heeducarea@, ca şi ;educarea@ deficientului se măsoară în adecvare şi
corectarea comportamentului decizional, în funcţie de factorii oferiţi spre analiză.
)ducatorul, în orice ipostază se află, utilizează factorii de acţiune educaţională din
recuzita educaţiei curente. "ar, de cele mai multe ori, constată în cazul deficienţilor,
acţiunea de adecvare şi de corectare a comportamentului nu corespunde factorilor
introduşi în sistem.
C%re$tarea este parte componentă a funcţiei de reglare a optimizării şi în
cazul deficienţilor, ar tre!ui să reprezinte un plus de optimizare.
Nivelul +e as'ira-ie4 termen introdus de N.9eBin, este o consecinţă a unei
gândiri psihplogice dinmic-topologice. =ecanismele dinamicii pe care se !azează nivelul
de aspiraţie constituie o formulă a comparării succesive de ordin valoric4 5ntre eu /i
$%n/tiin-.4 care aspiră la devenire şi progres. "e data aceasta, protecţia eu-lui se face în
configuraţia val%ril%r s%$i%-&%rale4 nivelul de aspiraţie fiind definit ca scopul imediat al
su!iectului ce învaţă. 4copul este determinat prin cunoaşterea pe care su!iectul o are
despre $a'a$it.-ile sale şi despre su$$esle 'reala(ile0
N,9eBin porneşte de la premisa că între nivelul de aspiraţie *care este o
consecinţă a funcţiei de dezvoltare a personalităţii$ şi nivelul de realizare o!iectivă, adică
de dezvoltare eficientă, rămâne totdeauna un +e$alaH +e ,%r-e4 care produce fie un
conflict $u 'r%'ulsie s're e/uare4 fie, atunci când există o motivaţie puternică, un
impuls către +e'./irea li&itel%r zonei $a'a$it.-ii in+ivi+uale4 care, fireşte marchează
un alt nivel de dezvoltare, deci un alt grad de echili!ru al personalităţii. 4ursa de energie
care urcă !arometrul nivelului de aspiraţie, este succesul*reuşita$ şi invers, ceea ce
deprimă echili!rul persoanei este insuccesul *eşecul$.

Su$$esul /i e/e$ul
:#

.na dintre direcţiile de decompensare de personalitate a deficientului este cea
a e/e$ului4 a nereu/itei0 4olicitarea deficientului la nivelul copilului normal pe linie de
inteligenţă duce la determinarea unui nivel de aspiraţie echivalent cu u/%r din scala
normală. cest nivel însă este atins cu mari eforturi, resimţite ca un dezechili!ru, pentru
că, în fond, deficientul de cele mai multe ori îşi fixează pentru sine un nivel de aspiraţie
foarte apropiat de cel al copilului nedeficient. )l are tendinţa de a merge spre nivelul de
aspiraţie dorit, dar limita capacităţii sale ţi deviază forţele în sens contrar % spre limita
inferioară a capacităţii individuale. 4e creează astfel o mare discrepanţă între reuşita-
succesul copilului normal cu al celui deficient. cest impas decompensator se datorează
unei optici de performanţă, nu de dezvoltare a personalităţii, ca sistem. )ste dovada
pertinentă că, supusă unei analize sistemice, viziunea de evaluare a personalităţii
deficientului mintal, ca şi cea de integrare, nu este fundamentată şi contravine celei mai
importante, cea de perfecţionare.
)şecul constituie al doilea nucleu conflictual permanent al personalităţii care
are o du!lă importanţă,
- amplifică emiţătorul iniţial conflictual, reprezentat de imaginea eu-lui prin
relaţia de eşec de integrare/
- deschide în altă zonă a personalităţii un nou emiţător conflictual. Pe acest
mecanism se !azează dezorganizarea funcţiei de reglare, de dezvoltare.
&opilul normal , pe !aza diferenţei de realizare la un moment dat la altul sau de la o
etapă la alta, îşi creează forţa propulsivă afectivă interioară necesară o!ţinerii de noi
diferenţe. "iferenţa de realizare are, deci, o semnificaţie de succes şi de depăşire.
"eficientul realizează o neînsemnată diferenţă de la un moment la altul sau pe perioade
prea mari de timp. )l nu se compară numai cu sine, ci şi cu modelul normal, atunci când
constată diferenţele mari de realizare. ceste constatări se repercutează asupra psihicului
său cu semnificaţii de invaliditate. 6nvaliditatea *;eu nu pot cât ar tre!ui@$ modifică şi
sistemul de +udecată, sistemul de acţiune şi, mai ales, pe cel motivaţional.
&onfruntarea cu universul valoric social al deficientului mintal devine sursa
cea mai fertilă de decompensare. "ar nu este vor!a de o decompensare intrapersonală, ci
de decompensarea intersistemică ceea ce constituie fondul procesului de nonintegrare. >u
este vor!a de o decompensare restrânsă la o funcţie sau la un proces fiziologic sau psihic,
ci la ansam!lul relaţiilor interstructurale şi intersistemice în special al relaţiilor de
optimizare şi dezvoltare dintre personalitate şi mediul social-valoric, în special procesul
de integrare !ipolară.
Perfecţionarea nu este altceva decât atingerea unui nivel maxim de echili!ru
dinamic. Kormula personalităţii decompensate este dată de tul!urările de organizare,
reglare şi perfecţionare ale sistemului personalităţii deficientului mintal, la nivelul unei
ipostaze cu grad admis de integralitate.
Psihologia descriptiv-evaluată a sta!ilit prin studii +udicioase câteva dintre
trăsăturile specifice ale personalităţii deficientului mintal. )numerăm câteva, N,9eBin
su!liniază rigiditatea intelectuală/ <,6nhelder îşi fundamentează viziunea pe fenomenul
de heterocronie/ ,9uria vor!eşte despre inerţia oligofrenilor/ Perron acuză anxietatea ,
complexul de inferioritate etc.
(oate aceste trăsături ale deficientului mintal sunt de fapt forme de
manifestare a decompensării. &auzele propriu-zise, realitatea dinamică psihologică,
:-
rezidă în tipul şi nivelul de organizare *dezorganizare$, evoluţie şi integrare a
personalităţii. )le sunt consecinţele unei imposi!ilităţi de organizare adecvate sistemului
modelator şi, de asemenea, oglindesc gradul sporit de entropie existent în sistemul
personalităţii copilului deficient.

F%r&ula 'ers%nalit.-ii +e$%&'ensate
'n literatura psihologică şi clinică există un foarte !ogat material privitor la
evaluarea personalităţii, în care elementele clinice capătă o pondere certă în sta!ilirea
tipului de personalitate.
&.Păunescu a sta!ilit că una dintre posi!ilităţile de delimitare a deficienţei
mintale de normalitate este aceea de a porni de la tipul de organizare mintală, în funcţie
de factorii de organizare consonantică cu factorii de pertur!are organizaţională.
Korţa de structurare şi de echili!ru a factorilor organizaţionali ai structurii
mintale pe care se !azează personalitatea în general *deci formula care în care domină
continuu factorii de consonanţă$ prezintă unele P'un$teO $%n,li$tuale4 dar starea
sistemului este e$)ili(rat.0 "in contră, personalitatea decompensată a deficientului
mintal este structurată pe o organizare mintală în care ,a$t%rii +e 'ertur(are sunt
+%&inan-i /i sta(ili6a-i4 ei definind structura şi dinamica întregii personalităţi.
Pers%nalitatea +e,i$ientului se +e,ine/te 'rintr-un +eter&inis&
$%ne8i%nist4 a+i$. 'e (a6a inter$%ne8iunii stru$turante +intre ,a$t%rii +e %r*ani6are
&intal. /i $ei ai 'ers%nalit.-ii0
'ntr-o asemenea perspectivă, o funcţie de performanţă ca inteligenţa, nu poate
avea caracter de structurare, decât ca factor interconectat structurilor mintale. "ar,
acţiunea de structurare nu este univocă. &ontextul factorilor de organizare ai
personalităţii, determină o formulă de modelare a factorilor de organizare mintală.
4inteza informaţională de la nivelul personalităţii % în special cel al relaţiilor
de integre în mediul valoric şi afectogen % exercită o acţiune de ;corectare@ în structura
organizaţională mintală.
(ul!urarea psihogenă este o formă am!ivalentă, are un punct de pornire în
structurile mintale, dar reprezintă, în acelaşi timp, şi o ;reflectare@ în conştiinţă a tipului
de raporturi, de relaţii sta!ile de personalitate în ansam!lul său.

:3


:5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful