You are on page 1of 61

Tun H - Vinalink

TI SLIDE : http://www.GG.com.vn
SHOOT VIDEOS SHOOT VIDEOS Lm phim Lm phim
Lm pim kh Ko?
Nhng tng lm Phim trn youtube
Nhng tng lm Phim trn youtube
1. Dnh cho gii tr
2. Dnh cho cuc sng/ trao i
3. Dnh cho hc tp/ Chia s kin thc
4. Dnh cho Khm ph ti nng 4. Dnh cho Khm ph ti nng
5. Truyn ti thng ip x hi/ cng ng
6. Dnh cho tip th/ bn hng
Video Blogger (Vlogger) Video Blogger (Vlogger)
Cover nhc
Cover tng theo phin bn
Ht Nhp hi hc
Quay trm hin trng
Phng s i thng
Ni nhm bt cht hng
T sng d thng
Th hin ti nng
Hin thn thn tng
Chuyn th tng
Ch li/ caption/ nh trn video
K chuyn lit k cu chuyn
Sng to kch bn hi
Short Emotional story film
Chuyn th ngn ng
Lp ghp tng hp
Chia s trn bng trng
Chia s kin thc
Tutorial Videos
Truyn ti s kin
Tng thut s kin
Video graphic
Audio Video book
Video bn hng/ dch v
Viral video clip
Marketing/ Advertising
To knh v qun l
To knh video v ti u ha Brand name
Thit k nhn din cho knh
Upload nh dng Video HD , ti u ha chun Tag, cate,
Seo mind , CTA cho videos c bit l copywriting
Lp trnh CTA trn Video Lp trnh CTA trn Video
Qun l Playlist, Annotation, Ph , sharing, comments,
Feedback video, Subscribers, G+, Social connection
Thit lp Knh video
Bc 1 : LOGIN vo GMAIL.COM
Bc 2 : Vo Youtube Ci t Youtube
Upload video + Make video
Ci t tn ring cho knh
Dng http://www.youtube.com/vinalinkmedia
Tnh nng b xung Tnh nng b xung
KiM TiN
VIDEO trn 15 pht
TY CHNH HNH THU NH
CH THCH TRN VIDEO CLICK LIN KT RA WEBSITE
Logo, Cover knh v kt ni ra ngoi
Kt ni G+, Facebook, Twitter
Logo t xut hin trn tt c cc video
Video ni bt xut hin gc tri
mi video khc
Ty chnh nh Thumb
tng 40 ln views
Lm SEO cho VIDEO
ln Google v Youtube
Upload video v SEO video
Tiu v TAG gia tng Related Video bn
phi v cui video
Annotations trn Video
SUBCRIBER Gia tng hng trm
ngn views sau khi post
1. THM NT KU GI SUB trn Video
2. LI ku gi SUB khi kt thc video
3. NT BM TRN VIDEO l Link ti mc 3. NT BM TRN VIDEO l Link ti mc
Subcriber t ng
NT ku Gi SUBSCRIBERS
Link Out v Ch + Logo trn Video
Qung b bng Adwords
HI P?
VINALINK DIGITAL BN QUYN
HC ViN O TO DIGITAL MARKETING
VINALINK HANOI HCM chuyn o to Lp k
hoch Digital Mar, SEO, Facebook, Youtube,
Content marketing Content marketing
Hc vin Nghin cu Digital Vinalink
www.daotaoseo.com
VIDEO bi ging www.123tv.vn/tuanha
Ti ti liu : www.GG.com.vn
Tc gi
Tun H http://www.fb.com/tuanha
Website : http://about.me/tuanha
Website chia s : http://www.vietnamseo.com
Website cty : http://www.vinalink.com Website cty : http://www.vinalink.com