You are on page 1of 4

NHN LI PHNG PHP VIT MC CH, MC TIU CA

MT KHA HC, BI GING


TS. NGUYN VN BY

mt ging vin, mt ngi hun


luyn trong cng tc o to ngun
nhn lc c l ai cng mun hc vin,
sinh vin ca mnh t c s tin b
ti a trong hc tp d l lp bi dng
hay lp o to chnh quy di hn. V
mt ai thit k mt chng trnh, mt
kha hc u cng mun kho hc thnh
cng m mn v hc vin thu nhn c
kt qu cao nht v s thc hnh tt
nhng kin thc, k nng v thi
c hun luyn v chuyn giao. ng
thi c quan o to cng mun c c s
d liu nh gi li chng trnh o to,
tp hun m c quan o to thit k
v ging vin cng c c s xem xt li
bi ging ca mnh c t kt qu nh
mc tiu ra hay khng? V th,
theo ti, mt chng trnh, mt kha hc
hay mt bi ging c thit k cn thit
phi vit mc ch, mc tiu r rng v
ng cch.
Khi xc nh mc ch, mc tiu
ca chng trnh, kha hc hay bi ging
th mi ging vin hay tp hun vin nn
c trong u ca mnh nhng cu hi:
- Chng ta mong i hc vin,
sinh vin c th lm c g sau khi kt
thc mt kha hc hay sau khi hc xong
mt bi?
- Nhng kin thc c bn cn phi
t c hc vin trong kho hc l g?
- Liu c nhng k nng v thi
m hc vin nn pht trin t
c nhng mc tiu ny hay khng?

- Hc vin s th hin h t
c nhng mc tiu ca bi ging hay
ca c kho hc nh th no?
- Nhng chun b g ca ca
ging vin lin quan n bi ging, n
kho hc?
Mc ch kha tp hun
Mc ch l nhng ch s phm
miu t kt qu mong i ca c quan c
ngi i hc v ca tp hun vin. Vit
mc ch kho tp hun hay ca mt bi
ging l nh hng hot ng ging
dy ca ging vin hay tp hun vin.
Khi xy dng chng trnh hay
kho hun luyn hoc bi ging, mc
ch c th c vit cc cp khc
nhau nh sau:
- Mc ch ca kho tp hun
- Mc ch ca chuyn /bi ging
- Mc ch ca mt chng/phn
trong bi ging
Mc ch dnh vit cho t
chc o to hay cho ging vin.
Mc tiu l g?
Mc tiu ni v vic ngi hc s
nh th no hoc c kh nng lm c
g sau khi kt thc kho hc hay mt bi
ging hoc c tri qua mt kinh
nghim hc tp no .
Ti sao phi vit mc tiu?
Gip nh du cho qu trnh t
im khi u n im kt thc.
Gip tp hun vin la chn
phng php v k thut hun luyn
ph hp.
49

To iu kin cho vic chun b


gio n, chng trnh tp hun.
To iu kin cho s iu hnh
v qun l kho hc thnh cng.
Gip c quan o to nh gi
c kt qu kha hc hoc nh gi li
mc tiu ca bi ging.
Mc tiu c th: cn phi c 3
yu t cu thnh:
+ Lm g: M t hnh ng m
ngi hc c kh nng lm c g sau khi
c truyn t kin thc (cui kha hc).
din t iu ny phi dng
cc ng t hnh ng c th quan st
c hoc o lng c.
+ iu kin: Nu ra cc iu kin
v gii hn quy nh cc hnh vi s din ra.
+ Tiu chun: S dng tiu ch
hay tiu chun thc hin i hi ngi
hc phi t c mc no th
chp nhn c.
Mc tiu c th dnh vit cho
hc vin

Mc tiu chung
l nhng ch s phm miu
t kt qu mong i. l hiu qu
mong i ca c quan c ngi i hc
v ca ging vin. Thng c din t
di dng kin thc cn t, thi
mong i, nng lc c c sau mi t
tp hun.
V d: Sau khi c tp hun,
hc vin cn t c nhng kin thc,
nng lc mi trong lnh vc.
Mc tiu chung vit cho tp
hun vin hay cho c s o to
Quy tc vit mc tiu
SMART
S
C th
M o c
A t c
R Thc t/ ph hp
T Gii hn v thi gian
Nhng t hnh ng sau y
thng dng vit mc tiu theo tiu
chun SMART:

Kin thc
Thi
K nng
nh ngha
Chp nhn
o
M t
ng tnh
Lp k hoch
Lit k
ng h
Chn on
L chn
Ch trch
Thit k
Tm tt
Ph phn
Ch bin
Phn bit
Bc b
c lng
Ch ra
Hp tc
Tp hp
Vit
Phn x
Xy dng
Kt hp
T chc
Phn loi
Phn tch
a v d
Xem xt
Minh ho
Pht hin
Gii thch
p dng
Din t
S dng
Khng nn s dng nhng t
Cc cp bc hiu qu ca mc tiu:
chung chung vit mc tiu, nh:
- Mc nhn thc:
Bit; Suy ngh; Hiu; C kin thc;
+ Chng ta mong i hc vin xc
Tho lun; Tin tng; nh gi cao; nh v din t li nhng kin thc s ng
Bn bc; Nm
hoc din t li nhng hnh vi c bn;
50

+ Mc ny dnh cho cc kha


hc ngn, c t hc vin;
+ Ph hp vi nhng hc vin
khng c kin thc vng chc trong ch
c tp hun.
- Mc lm ch:
+ Chng ta mong i hc vin
huy ng nhng kh nng v kin thc
gii quyt mt vn ;
+ Ph hp lp ngn hn v va;
+ Ph hp vi nhng hc vin
c mt s kin thc trong ch c
tp hun.
- Mc chuyn giao:
+ Hc vin c th ch ra nhng
nng lc ca h ngoi kho tp hun;
+ H c th s dng kin thc v
k nng trong cng vic thc tin;
+ Ph hp vi cc kho tp hun
xen k gia thi gian tp hun v thi
gian lm vic.
Mc sng to:
+ Hc vin tr thnh chuyn gia
trong lnh vc c tp hun;
+ H c kh nng pht trin
nhng kin thc mi (ch yu qua kinh
nghim), khi nim v l thuyt trong
hot ng, th nghim ngoi lp hc.
i vi cc chng trnh o to,
bi dng ca Trng chng ta cn thc
hin c ba mc tiu u tin l ph
hp. Cn mc tiu sng to th rt t hc
vin c th thc hin c nhng trong
thc t vn c hc vin ln tui c
nhng sng kin, gii php rt l kh thi
trong nhiu cuc tho lun ti lp hc
Sau y l v d vit mc ch,
mc tiu v kha tp hun v bi ging.
Vi kha tp hun: Bi dng
kin thc qun l trang tri s c
vit mc ch, mc tiu nh sau:
Mc ch kha hc: Nhm trang
b mt s kin thc qun l trang tri

cho hc vin l ch cc trang tri cc


a phng. Qua , hc vin c th
qun l trang tri ca mnh mt cch c
hiu qu hn.
Mc tiu chung: Sau khi c
tp hun, hc vin cn t c mt s
kin thc cn thit trong lnh vc qun
l trang tri tng i c h thng p
dng vo thc tin lm trang tri ca
mnh.
Mc tiu c th:
Sau kho tp hun, hc vin c
kh nng:
- Pht hin c c hi kinh
doanh;
- Nhn thc c cch xy dng
k hoch kinh doanh ph hp vi iu
kin trang tri ti a phng;
- Phn bit c th no l pht
trin nng nghip bn vng v lit k
c cc tiu chun ca GAP trong sn
xut nng nghip.
Vi mc tiu c th nh trn cho
thy kho hc vi tn Bi dng kin
thc qun l trang tri s t c mc
mc tiu nhn thc nh trn trnh
by ch cha t mc mc tiu lm
ch hay chuyn giao. Mc tiu m nhiu
ngi mong i l lm sao gip hc vin
t c cp mc tiu lm ch hay cp
mc tiu chuyn giao.V vy, khi xy
dng mt chng trnh, mt kho tp
hun c l chng ta nn hng ti mc
tiu th 2 v th 3 th ph hp hn v tt
nhin cc chuyn hay bi ging cng
phi hng n 2 mc tiu . Cn mc
tiu th 4 s dnh cho nhng kho hc di
hn, c u t thch ng.
Sau y l mt v d v vit mc
tiu ca mt bi ging (i vi bi
Qun tr sn xut). Chng ta c th
ng dng quy tc trn vit mc ch,
mc tiu c th ca bi ny nh sau:
51

Mc ch ca bi ging: Nhm
trang b cho hc vin mt s kin thc
c bn v qun tr sn xut. Qua , ni
dung bi ny c th gp hc vin tm
hiu k hn v qun tr sn xut mt
cch c h thng nhm nng cao hiu
qu qun l cho mt cng ty hay mt t
chc sn xut kinh doanh
Mc tiu c th: Sau khi hc
xong bi ny, hc vin c th:
- nh ngha c qun tr sn
xut l g;
- Xc nh c cc chc nng
tc nghip;
- Phn bit c cc chin lc
sn xut.
Vi mc tiu c th ny cho thy
ging vin ch trang b kin thc cho
hc vin l chnh, cho nn y ch s
dng nhng ng t dng cho nhm
kin thc, nh vy mc tiu s t c
mc nhn thc m thi.
Mt v d na v bi Phng
php khuyn nng & K nng tp
hun khuyn nng c s tham gia
Mc ch bi ging: Bi ging
ny c thit k nhm cung cp cho
hc vin cc phng php khuyn
nng c bn v k nng cn thit
thc hin cc kho tp hun khuyn
nng mt cch c hiu qu bng cch
nng cao tnh t ch, c lp v pht
huy vai tr ca ngi hc theo
phng chm ly hc vin lm trung
tm. Qua , hc vin c th p dng
vo cng vic khuyn nng ti a
phng.
Mc tiu c th:
Sau khi hc bi ny, hc vin c
kh nng:
- p dng c cc phng php
khuyn nng c bn;

- Phn bit c cc cch tip cn


s phm v cc m hnh s phm khc
nhau;
- Phn tch c cc nguyn tc
hc ca ngi ln Phn tch c cc
yu t nh hng n hiu qu ca kho
tp hun;
- p dng c cc bc c bn
trong qu trnh xy dng v thc hin
chng trnh tp hun c s tham gia;
- S dng t nht 4 phng php
tp hun ph hp cho kho tp hun
thuc chuyn mn ca mnh;
- Thit k v t chc tt cc kho
tp hun thuc chuyn mn ca mnh.
Cch vit mc tiu c th xut
pht t ni dung ca bi ny vi ch
ch l lm sao cho hc vin p dng
c mt s k nng cn thit thc
hin mt kho tp hun khuyn nng
thnh cng. Cho nn, trong cch vit
mc tiu c th ca bi ny, tc gi s
dng nhng ng t theo nhm k nng
l ch yu. V nh vy, bi ny ging
vin hun luyn cho hc vin t c
cp mc tiu l mc lm ch v
mc chuyn giao. t c 2 mc
mc tiu ny th hc vin s c k
nng v trnh thc hin tt cng tc
khuyn nng trong thc t cng vic.
Trn y l mt s suy ngh v
kinh nghim nh ca tc gi nhm gip
c gi c iu kin nhn li quy tc
SMART trong cch vit mc ch, mc
tiu ca mt kho hc hay mt bi
ging. T , c th gp phn no
vo vic nng cao hiu qu ca cng tc
o to, bi dng trong nhiu lnh vc
chuyn mn khc nhau v y cng l
mt phn t liu quan trng cho vic
chun b thc hin phng php ging
dy ly hc vin lm trung tm.

52