Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”

ROLUL CALITĂŢII ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
Realizarea unei calităţi bune a produselor, un nivel tehnic ridicat permite
vânzarea lor, asigurând competitivitatea acestora. Competitivitatea este capacitatea
unui produs de a se impune pe piaţă.
Calitatea produselor s-a impus în economia contemporană ca factor determinant
al competitivităţii întreprinderilor, datorită diversificării şi înnoirii ofertei de mărfuri,
mondializării pieţelor, creşterii exigenţei clienţilor şi ale societăţii.
Pe acest fundal, în practica economică se vorbeşte tot mai insistent despre
standardele din familia ISO 9000, standarde cu un impact major asupra comerţului
internaţional.
Din analiza principalilor factori care au influenţă asupra competitivităţii, se
observă că un prim factor de departajare pe piaţă a întreprinderilor l-a constituit preţul
scăzut al produselor, obţinut ca urmare a utilizării unei forţe de muncă mai ieftine (Fig.
2). Influenţa acestui factor a scăzut substanţial după anii '50.
La mijlocul secolului trecut un alt factor de competitivitate a devenit important
şi anume automatizarea producţiei. În paralel cu acesta a crescut importanţa celor doi
factori: capacitatea de adaptare a întreprinderii la cerinţele pieţei şi calitatea
produselor/serviciilor oferite.
Rolul automatizării producţiei a scăzut după anii '80, în prezent principalul
factor de competitivitate fiind calitatea.
LECŢIA 4
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
Calitatea
Capacitatea de
adaptare la piata
Automatizarea
productiei
Salarii mici
%
Anul
1950 1960 1970 1980 1990
Fig. 2: Evoluţia factorilor de competitivitate ai întreprinderilor
În concepţia clasică aprecierea competitivităţii se făcea în funcţie de preţ şi
calitate. Un preţ scăzut şi o calitate înaltă făcea ca produsul fie competitiv (Fig. 3).
Fig. 3: Concepţia clasică despre competitivitate
Studiile statistice de dată recentă arată că sunt mai mulţi factori care asigură
competitivitatea (Fig. 4):
1.Factorii tehnici sunt exprimaţi prin caracteristicile tehnice ale produsului, deci
prin calitate. Adaptarea caracteristicilor tehnice la necesităţile pieţei
depinde de capacitatea şi viteza de inovare a întreprinderii, de gradul ei
de specializare.
2.Factorii financiari sunt exprimaţi în special prin preţ şi modalităţi de plată.
Preţul depinde, la rândul lui, de seria de fabricaţie, flexibilitatea
producţiei, productivitate, consum de resurse, fluctuaţii valutare, balanţa
Pret
Zona de
competitivitate
Calitate
joasa
inalta
mic
mare
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
comercială. Modalităţile de plată depind de moneda utilizată, condiţiile
de plată, credite acordate, posibilităţile de amânare a plăţilor.
Fig. 4: Bariere în competitivitate
Aceste două tipuri de factori corespund, în general, modelului clasic de
competitivitate (calitate şi preţ). În plus intervin însă alţi doi factori.
3.Factorii de suport, exprimaţi de service-ul oferit, instrucţiunile de utilizare
elaborate, piesele de schimb disponibile, pregătirea personalului care
utilizează produsul etc.
4.Factorii comerciali exprimaţi, în principal, prin promptitudinea livrării
produsului, termenul de livrare, modul de distribuţie, canalele de
distribuţie, locul de achiziţie.
EXEMPLU I LUSTRATI V 3: Ordinea factorilor de
competitivitate
O cercetare complexă făcută într-un număr mare de ţări, arată că
ordinea factorilor de competitivitate este diferită, în funcţie de nivelul de
dezvoltare al ţărilor.
Astfel în europa şi SUA, cumpărătorul când achiziţionează un
produs, analizează în primul rând factorii tehnici (calitatea) şi factorii
comerciali (locul de unde se cumpără produsul) şi apoi preţul. În Japonia
primul factor luat în considerare la cumpărarea unei mărfi este preţul, apoi
factorii de suport şi pe locul trei calitatea (Fig. 5). Procentele ataşate
comportamentului descris sunt însă diferite în Europa şi SUA. În anul 1950,
în Europa calitatea era al treilea factor luat în considerare, astăzi însă
calitatea a ajuns pe primul loc.
C
C – competitivitatea
1- factori tehnici
2- factori financiari
3- factori de support
4- factori comerciali
1
2
3
4
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
Fig. 5: Ordinea factorilor de competitivitate
Competitivitatea reprezintă o condiţie de supravieţuire, dar şi un obiectiv care
asigură mobilizarea tuturor forţelor din întreprindere. În acest scop întreprinderile îşi
analizează poziţiacompetitivă.
Pentru analiza competitivităţii se face o comparaţie între produsul propriu al
întreprinderii şi un număr de produse ale concurenţilor (C
1
, C
2
, C
3
) (Tabelul 1).
o Dacă poziţia concurentului este mai slabă se notează cu (-), dacă este mai
bună se notează cu (+), dacă sunt comparabile se notează (0).
o Pentru fiecare factor de competitivitate se stabileşte o pondere.
o În final se calculează suma algebrică a ponderilor, punctajul propriei
întreprinderi fiind zero.
o Dacă pentru un factor toate semnele sunt identice ponderea se ia în
considerare cu semnul respectiv, dacă însă există un (+) şi un (-)
ponderea nu se adună.
45 33 12 10 85 8 4 3 15 25 26 34
1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4
EUROPA SUA JAPONIA
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
Tabelul 1: Analiza competitivităţii
Concurenţi Factori de competitivitate Ponderi
C
1
C
2
C
3
1. Tehnici
a - nivel tehnic
45
+ - +
2. Comerciali
a - promptitudinea livrării
b - respectare termen contract
c - mod distribuire convenabil
33
-
+
+
+
-
+
+
+
+
3. Financiari
a - preţul
b - modalităţi de plată
12 +
+
-
-
+
-
4. Suport
a - service
b - piese de schimb
c - pregătire personal
10 +
+
-
0
+
0
-
-
+
Suma 100 +57 -57 +78
Interpretând rezultatul din tabelul 1, se observă că propriul produs este mai
puţin competitiv în raport cu produsele concurenţilor C
1
şi C
3
, dar mai bun decât
produsul C
2
.
CLASIFICAREA POZIŢIILOR COMPETITIVE:
 Dominantă: când firma poate controla comportarea şi strategiile altor
concurenţi şi poate să îşi aleagă propriile opţiuni independent de concurenţi;
 Puternică: atunci când firma poate acţiona fără să îşi pericliteze poziţia pe
termen lung;
 Favorabilă: când firma deţine, în domenii înguste, o poziţie autoritară, având
puncte forte care ăi asigură continuitatea în afaceri;
 Slabă: când în mod curent firma are rezultate nesatisfăcătoare şi în general,
suferă din cauza unor greşeli anterioare;
 Neviabilă: când firma nu are nici o posibilitate care să îi permită o redresare
în viitor.
CONCLUZIE
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
Activitatea 5
Timp de lucru: 15 minute
Gândiţi-vă la doi concurenţii pe care i-aţi identificat la Activitatea 1.1. şi la produsul
de la Activitatea 1.3. Analizaţi competitivitatea produsului dv. cu cel al concurenţilor.
1. Enumeraţi următorii factori şi atribuiţi ponderile lor:
Tehnici: -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerciali: -------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Financiari: --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Suport: -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Care este ordinea competitivităţii celor trei produse ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Cum apreciaţi poziţia competitivă a firmei dv. ? De ce ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
La rândul ei, calitatea influenţează direct fiecare factor care asigură
competitivitatea.
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
În trecut se considera că pe o piaţă perfectă există o legătură liniară între calitate
şi preţ, creşterea calităţii antrenând modificarea preţului (Fig. 6). Mai târziu s-a pus în
evidenţă faptul că legătura între calitate şi preţ este mai complexă, trebuind să fie luate
în considerare simultan cantitatea vândută şi veniturile cumpărătorilor.
Relaţia cerere-preţ este de asemenea influenţată de calitate (Fig. 7).Se poate
observa o elasticitate a cererii în raport cu preţul. Pentru o anumită calitate, cererea
creşte dacă preţul scade. Pentru un anumit preţ cererea scade dacă nivelul calităţii
scade. Pentru o anumită cerere, preţul creşte dacă şi calitatea creşte.
Fig. 6: Variaţia preţului în funcţie de
calitate
Fig. 7: Relaţia cerere-preţ-calitate
Vânzările unui tip de produs sunt şi ele în funcţie de calitate (Fig. 8). Variaţia
vânzărilor are loc după o curbă logistică. Până la o limită Q
1
a calităţii vânzările sunt
slabe, între Q
1
şi Q
2
vânzările cresc liniar cu creşterea calităţii, iar peste limita Q
2
vânzările cresc încet, perfecţionarea caracteristicilor produsului implicând costuri
ridicate, ceea ce conduce la preţuri ridicate pentru îmbunătăţiri nesemnificative.
Q
Preţ
Cerere
Q înaltă
Q medie
Q joasă
B
A
C
VÂNZĂRI
CALITATE
Q
Q
1
Q
2
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
Fig. 8: Variaţia vânzărilor în funcţie de calitate
O creştere a calităţii produselor vândute influenţează direct profitul firmei (Fig.
9). Calitatea influenţează profitul în două moduri:
- ( 1 ) pe termen scurt, o creştere a calităţii permite creştere preţurilor, ceea ce
duce la profituri mai mari:
Profit = Preţ – Cost
- ( 2 ) pe termen lung, creşterea calităţii duce la extinderea cotei de piaţă pe
care firma o are în vânzările de pe piaţă. Mărirea producţiei face să se
micşoreze costurile de fabricaţie, deoarece acestea au o parte fixă şi o parte
variabilă.
Cost = Cost fix + Cost variabil
Reducerea costurilor face să se mărească profitul. Parcurgând cele două căi se
constată că are loc o mărire a profitului, atât prin mărirea preţului, cât şi prin
micşorarea costurilor de fabricaţie.
Fig. 9: Avantajele unei calităţi superioare
Există două posibilităţi de mărire a cotei de piaţă a întreprinderii:
 se ajunge la o calitate percepută superioară prin realizarea unor caracteristici
care să satisfacă clientul mai bine faţă de concurenţi;
 se obţine o calitate de conformitate mai mare, adecvată mai bine clienţilor,
prin realizarea mai bună a caracteristicilor.
O serie de studii efectuate asupra agenţilor economici privind relaţia dintre
calitate, cota de piaţă şi recuperarea investiţiei a evidenţiat faptul că pentru aceeaşi
cotă de piaţă, cuantumul recuperării capitalului investit creşte proporţional cu nivelul
calităţii produselor (Fig. 10, 11).
Creştere
calitate
cresc
vânzările
creştere
preţ
se micşorează
costurile
Creştere
profit
CONCLUZIE
1
2
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
Fig. 10: Relaţia dintre calitatea
produselor şi recuperarea
investiţiilor
Fig.11: Relaţia dintre calitatea
produselor, cota de piaţă şi
recuperarea investiţiilor
10-
20-
30-
40-
Recuperarea
investitiei [%]
Scazuta Medie Inalta
Calitatea produsului
20 26 35
26 17 11
26 17 11
13% 28%
Recuperarea
investiţiei
calitatea
înaltă
scăzută
Cota de piaţă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful