You are on page 1of 8

PORTFOLIO PROGRAM

PEMBANGUNAN GURU
BAHARU TAHUN 2014

Nama Guru : Kala a/p Salamba Durai
No. Kad Pengenalan : 900719065010
Major : Matematik
Nama Guru Mentor : Cik. Punethawathy
Nama Sekolah : SJK(T) Pasir Gajah

ISI KANDUNGAN
1. Biodata Guru Baharu
2. Profil Sekolah
3. Senarai Jawatankuasa Dan Bidang
Tugas

4. Laporan Fasa Orientasi Dan Lampiran
5. Laporan Aktiviti Pementoran
6. Refleksi Dan Penilaian PPGB

1. Biodata Guru
Baharu

1.1 Maklumat Diri
1.2 Pengalaman
1.3 Kemahiran
1.4 Lampiran
 Salinan Surat Lantikan
 Salinan Borang Pengesahan
Melapor Diri
 Salinan Borang Maklumat Diri
 Salinan Sijil Akademik Dan
Ikthisas
 Persetujuan Mentor Mentee
2. Profil Sekolah


2.1 Maklumat Sekolah
2.2 Objektif Sekolah
2.3 Logo, Visi, Misi Dan Piagam
Sekolah
2.4 Carta Organisasi
2.5 Lampiran
 Pelan Sekolah
 Takwim Sekolah
 Peraturan Sekolah
 Lagu Sekolah


3. Senarai
Jawatankuasa Dan
Bidang Tugas

3.1 Proses Kerja Dan Carta Alir
Sebagai Guru Mata Pelajaran
3.2 Senarai Semak Sebagai Guru Mata
Pelajaran
3.3 Senarai Undang-Undang Sebagai
Guru Mata Pelajaran
3.4 Jawatan Kurikulum, Kokurikulum
Dan Hal Ehwal Murid
3.5 Norma Kerja Guru Mata Pelajaran
3.6 Tugas-Tugas Lain
3.7 Lampiran
 Carta Organisasi Panitia Mata
Pelajaran
 Jadual Waktu Mengajar
4. Laporan Fasa
Orientasi Dan
Lampiran

4.1 Laporan Harian
4.2 Lampiran
 Bahan Edaran
 Risalah/ Buku Program


5. Laporan Aktiviti
Pementoran Dan
Lampiran

5.1 Laporan Aktiviti Pementoran
5.2 Laporan Kajian Tindakan
5.3 Lampiran
 Bahan Edaran
 Risalah/Buku Program
6. Refleksi Dan
Penilaian PPGB

6.1 Refleksi Umum
6.2 Kekuatan, Kelemahan, Kekangan,
Halangan
6.3 Cadangan