You are on page 1of 40

CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN

ISLAM
1
NORANIZAH
YUSUF
PENGENALAN
2
HASIL
PEMBELAJARAN
Menerangkan Konsep
Tamadun Islam dan
Sumbangannya Kepada
Tamadun Dunia
Menjelaskan Perkembangan
dan Pengaruh Islam di Alam
Melayu
Menghuraikan Sistem
Kemasyarakatan dan
Kenegaraan Islam Serta
Cabaran yang Dihadapi oleh
Umat Islam Kini
KANDUNGAN
1. Konsep Tamadun
Islam
1.1 Termenologi
tamadun Islam
1.2 Asas dan matlamat
tamadun Islam
1.3 Sumber dan
matlamat tamadun
Islam

TERMINOLOGI TAMADUN
ISLAM
3
Masyarakat yang
bertamadun adalah
masyarakat yang memiliki
keseluruhan tingkat
kemajuan di dalam
kehidupan yang meliputi
aspek spiritual dan material,
yang mengambil Islam
sebagai ad-din yang
sempurna di mana iman,
ilmu dan amal menjadi
komponen utama dalam
pembinaan sesebuah
masyarakat.
TERMINOLOGI TAMADUN
ISLAM
4
Bahasa
Asing
Inggeris Civilization, asal
dari perkataan latin
bermaksud bandar
Latin: Civitas - kota
Bahasa
Melayu

Peradaban ketamadunan
dan kehidupan yang maju
dari pelbagai aspek
5
Madaniyyah diperkenalkan oleh Mohamad Farid Wajdi,
maksudnya: berkenaan dengan bandar atau kehidupan bandar.
Ibnu Khaldun menggunakan perkataan umran maksudnya:
kawasan tanah atau rumah yang didiami atau diduduki orang
dalam keadaan berkembang maju. Hadharah digunakan dalam
abad ke 20, sama makna dengan umran
TERMINOLOGI TAMADUN
ISLAM
Bahasa Arab
6
Tamadun Jurji Zaidan, maksudnya tahap
perkembangan yang tinggi bercirikan bentuk negara
dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan
bandar, sains, teknologi dan pendidikan yang
mencapai perkembangan, arkitektur yang membina
monumen dan bangunan besar dan aktiviti kesenian
yang berkesan. Dalam tamadun Islam semua ciri ini
berasaskan agama.
TERMINOLOGI TAMADUN
ISLAM
Bahasa Arab
CIRI-CIRI TAMADUN
7
Petempatan Kekal
A B
Bandingkan dua keadaan.
8
Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna

CIRI-CIRI TAMADUN
A B
Bandingkan dua keadaan.
9
Wujud organisasi dan institusi sosial
CIRI-CIRI TAMADUN
Perdana Menteri
Menteri
Adun
Penghulu
Ketua Kampung/Iman
Orang Banyak


Kelab NGO - Parti Pertubuhan -
Syarikat
A B
Bandingkan dua keadaan.
10
Kehidupan beragama

CIRI-CIRI TAMADUN
Tuhan-tuhan pelbagai tamadun.
11
Wujudnya bandar

CIRI-CIRI TAMADUN
A B
Bandingkan dua keadaan.
12
Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi

CIRI-CIRI TAMADUN
A
B
Bandingkan dua keadaan.
anom_omar@yahoo.com
13
CIRI-CIRI TAMADUN
Berkembangnya sistem teknologi maklumat

A
B
Bandingkan dua keadaan.
14
Organisasi politik dan pemerintahan yang
kuat dan mantap.
a. Negara yang aman
b. Sistem undang-undang yang teratur
c. Pemimpin yang adil
d. Ekonomi yang teguh
e. Sistem pendidikan yang mantap
f. Sumber alam yang banyak dan
dieksploitasi
a. Penjagaan alam sekitar
CIRI-CIRI TAMADUN
FAKTOR PERKEMBANGAN
TAMADUN
anom_omar@yahoo.com
15
1
Toleransi
kepada
tamadun lain
2
Lokasi
strategik
3
Rangsangan
keagamaan
Pengaliran ilmu
Peniruan seni bina
Penyebaran agama
Kegiatan perdagangan

Sumber air
- sungai/laut
Laluan perdagangan

16
FAKTOR PERKEMBANGAN
TAMADUN
Tamadun bertapak mula di persekitaran sungai dan pinggir laut.
17

Ransangan
keagamaan
FAKTOR PERKEMBANGAN
TAMADUN
Kemantapan
Ekonomi
Kecintaan
Kepada Ilmu
Keutuhan
Politik
18
FAKTOR PERKEMBANGAN
TAMADUN
Kegiatan perniagaan dan perdagangan
Sumber yang banyak
Pengagihan pendapatan yang adil
Peluang pekerjaan
Sistem cukai dan zakat yang berkesan
Peranan Baitul Mal

Perkembangan pendidikan

19
FAKTOR PERKEMBANGAN
TAMADUN
Bandingkan dua negara dari segi pencapaian tamadun.
A
B
FAKTOR KERUNTUHAN
TAMADUN
anom_omar@yahoo.com
20
Ketidakstabilan
politik
Keruntuhan
moral dan
nilai
Berleluasany
a kezaliman
dan
penindasan
Berlakunya
sikap tertutup
& tidak mahu
menerima
perubahan
Berlakunya
malapetaka
anom_omar@yahoo.com
21
FAKTOR KERUNTUHAN
TAMADUN
anom_omar@yahoo.com
22
Berlakunya sikap
tertutup & tidak
mahu menerima
perubahan
FAKTOR KERUNTUHAN
TAMADUN
Ketidakstabilan
politik

23
FAKTOR KERUNTUHAN
TAMADUN
Berleluasanya kezaliman dan penindasan.
MASYARAKAT BERTAMADUN MENURUT
ISLAM
anom_omar@yahoo.com
24
1
Muhammad Asad dan Ali Shariati: menekankan peranan
Islam dalam melahirkan masyarakat bertamadun terutama adanya
Al-Quran dan kepimpinan Rasulullah SAW, yang berlandaskan
akidah, syariah dan akhlak, akhirnya membentuk generasi contoh.
2
Prof Ismail al Faruqi tauhid merupakan inti dasar tamadun
Islam, kerana ia merupakan sumber penggerak membentuk
identiti, kebudayaan serta tamadun Islam
3
Al Quran masyarakat bertamadun lawan masyarakat jahiliah.
Masyarakat jahiliah ialah lambang bagi masyarakat yg tergelincir
dari landasan dalam kebenaran, berada dlm kegelapan &
kesesatan, ditegakkan atas dasar nafsu & kebendaan, gemar
melakukan kemungkaran & runtuh akhlak.
25
Sifat tidak bertamadun masih wujud
lagi pada masa kini.
MASYARAKAT BERTAMADUN
MENURUT
ISLAM
anom_omar@yahoo.com
26
Masyarakat yg
beriman
kepada Allah
serta
melaksanakan
ubudiyyah
kepada Allah
Mempunyai nilai
keperibadian
yang tinggi
Menifestasi
kecemerlangan
pencapaian
hidup
masyarakat
dalam pelbagai
bidang spiritual
dan material.
27
Masyarakat yang beriman kepada Allah serta
melaksanakan ubudiyyah kepada Allah.

MASYARAKAT BERTAMADUN
MENURUT
ISLAM
Amanah
Tidak
mengamalkan
rasuah
Tidak menjual
benda haram
Tidak
manipulasi
Tidak
menindas
Tidak bakhil
Membayar
zakat
28
Menifestasi kecemerlangan
pencapaian hidup masyarakat
dalam pelbagai bidang spiritual
dan material.
Masyarakat Bertamadun Menurut
Islam
ASAS TAMADUN ISLAM
anom_omar@yahoo.com
29
AKIDAH SYARIAH AKHLAK ILMU
SUMBER TAMADUN ISLAM
anom_omar@yahoo.com
30
A
L

Q
U
R
A
N

Sumber dan
rujukan
utama dalam
hidup
manusia
Mengandung
i segala
aspek
kehidupan
manusia
Tiada
kelemahan
dan
kekurangan
Ayat-ayatnya
menjadi
pedoman,
pengajaran
dan
sempadan
bagi
manusia
akan datang
A
S

S
U
N
N
A
H

Menerangkan
segala perkara
yang berkaitan
dengan
perintah dan
larangan Allah
melalui
utusanNya
Nabi
Muhammad
SAW
Menjelas dan
mentafsirkan
apa yang
terdapat dalam
Al Quran
Membawa
hukum baru
yang tidak
terdapat dalam
Al Quran
I
J
T
I
H
A
D

Persepakatan
para ulama
tentang sesuatu
perkara yang
tidak dijelaskan
dlm Al Quran atau
Sunnah
Termasuk dalam
ijtihad yang
disepakati ialah
ijma ulama dan
qias.
Ijtihad yang tidak
disepakati ialah
istishab, istihsan,
masoleh-
mursalah, uruf
dsb bertujuan
memberi panduan
dan keluasan
ruang lingkup
penyelesaian
masalah manusia
T
A
M
A
D
U
N

A
S
I
N
G

Islam tidak
menolak
tamadun
terdahulu,
kini
mahupun
akan
datang.
Dengan
syarat ia
tidak
bertentang
an dengan
akidah,
syariah
dan akhlak
Islam.
31
Al-Istishab -pada asalnya sesuatu itu adalah harus ketika tiada
dalil yang menyalahinya apabila perkara itu memberi manfaat dan
haram apabila sesuatu perkara itu mendatangkan kemudaratan.
Istihsan - kecenderungan seseorang pada sesuatu kerana
menganggapnya lebih baik, dan ini boleh bersifat lahiriah ataupun
maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.
Masaleh mursalah - membuat sesuatu hukum dan undang-undang
yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan
masyarakat yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan
dasar sama ada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh
dilaksanakan menurut pandangan ulama fiqh.
Uruf - kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan
mahupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan
diakui sebagai sesuatu yang baik pada masyarakat.
SUMBER TAMADUN ISLAM
MATLAMAT TAMADUN ISLAM
anom_omar@yahoo.com
32
Menjaga hubungan
dengan Allah
Menjaga hubungan
sesama manusia
Menjaga hubungan
dengan alam
CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN
ISLAM
anom_omar@yahoo.com
33
Rabbani
Keseimbangan &
Kesederhanaan
Universal Ideal & Realistik.
Tetap & Anjal.
Menyeluruh Pada
Setiap Aspek
Kehidupan
Manusia
Akhlaqiyah Insaniyah
Tasamuh
Tanawwu
Takamul Wasatiyah
anom_omar@yahoo.com
34
(bersumberkan ajaran Allah)
1. Rabbaniyyah
(bercirikan nilai akhlak yang mulia)
2. Akhlaqiyah
(bercirikan nilai kemanusiaan)
3. Insaniyah
(bersifat sejagat)
4. Alamiyah
(saling mengerti dan memahami)
5. Tasamuh
(beraneka ragam)
6. Tanawwu
(sederhana)
7. Wasatiyyah
(saling lengkap-melengkapi)
8. Takamul
CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN
ISLAM
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN
ISLAM
35
Terkeluar
Dari
Landasan
Agama
Tauhid
Runtuhnya
Institusi
Sosial
Leka
Dengan
Kemewahan
Budaya
Hedonistik
Keruntuhan
Akhlak
36
Akbar Agung
.. Baginda telah membuka kedai arak berdekatan
dengan istana ... Para pelacur yang diambil dari
kedai tidak mungkin dapat dibilang, bilangan mereka
sungguh ramai ... Penari-penari perempuan sentiasa
dibawa pulang oleh orang istana. Jika ada orang
istana yang dikenali ingin mengambil seorang dara,
dia terpaksa meminta kebenaran terlebih dahulu
daripada Akbar. Sambil itu, lelaki juga turut
melacurkan diri mereka, dan kemabukan dan
akhirnya membawa kepada pertumpahan darah ...
Baginda sendiri memanggil sebahagian daripada
pelacur untuk mengetahui sama ada mereka masih
mengekalkan dara mereka. (Ain-i-Akbari, Abdul
Fazal)
Memperkenalkan agama baharu iaitu Din Ilahi yang
menyatukan Hindu, Islam, Jainisme dan Kristian
menyatukan penduduk.
Berkahwin dengan puteri Hindu untuk mengukuhkan
politik.
FAKTOR KERUNTUHAN TAMADUN
ISLAM
KEISTIMEWAAN TAMADUN
ISLAM
anom_omar@yahoo.com
37
Bersumberkan wahyu Allah swt
Mempunyai bentuk tetap dan tidak
dipengaruhi oleh hawa nafsu
Kesesuaiannya dengan fitrah semula jadi
manusia
Bersifat terbuka kepada semua tamadun
Bersifat universal
KONSEP TAMADUN BARAT
anom_omar@yahoo.com
38
Pemikiran dan
falsafah Barat
adalah berasaskan
pemikiran dan
falsafah tamadun
terdahulu
Kepercayaan agama
hanya berunsur
fizikal semata-mata
Wujudnya konsep
sekularisme
(pemisahan agama
dari urusan
kehidupan)
DASAR TAMADUN BARAT
anom_omar@yahoo.com
39
Terikat dengan
pengaruh adat
terdahulu
Berasaskan
falsafah (akal)
dan bukan
agama
Bersifat
humanisme
iaitu manusia
sebagai
penentu nilai
Dualisme
dalam
kehidupan
Tiada konsep
tauhid
40
1. Apa yang kamu fahami mengenai masyarakat
atau negara yang bertamadun?
2. Nyatakan perbezaan konsep tamadun Islam
dan tamadun Barat.
3. Apakah ciri-ciri keistimewaan tamadun Islam
yang tiada pada tamadun Barat?
4. Apakah punca kelemahan umat Islam
menyebabkan runtuhnya tamadun Islam
terdahulu?
5. Pada pendapat kamu, bagaimanakah cara
paling berkesan bagi umat Islam
memantapkan kelangsungan tamadun Islam?
AKTIVITI