மந்த்ரமும உச்சரிப்பும

அன்பிற்குரிய நண்பர்களள , வணக்கம.
ஒர மந்த்ரத்தினன எழுதி இந்த மந்திரத்னத , தீப தூப பனடையலிட்ட ஒர இலட்சத்திஎட்ட ஜபித்ததால உடைளன இந்த
ததய்வம உங்களுக்கு முன் ளததான்ற உங்களுக்கு எலலதாவித வரங்கனளயும அரள எக்கதாலமும உங்களுக்கு
பதாதுகதாப்பதாக இரக்கும.
என்பது ளபதான்ற வதாசகங்கனள மந்த்ர , மதாந்த்ரீக புத்தகங்களலும , ஒர சில குரமதார்கள தசதாலவனதயும
ளகட்டிரப்பீர்கள.
இது உண்னமயதா ?
அப்படி பூனஜகள தசய்து , மந்திரத்னத இலட்சத்திஎட்ட தசதாலவததால அந்த குறப்பிட்டை ததய்வம ளநரில வரமதா ?
வரம
தரமதா
?
சதாத்தியமதா ?
சதாத்தியமிலனலததான்.
அப்படி எலலதாம நடைக்கதாது .
ஆனதால,
தன் வதாழ்னவ முழுனமயதாக தபதாதுநலமதான ஆன்மீக வதாழ்விற்ளக அர்ப்பணித்து அதற்தகனளவ வதாழ்பவர்களுக்கு
அது சதாத்தியளம .
அன்றதாடை வதாழ்வில சிக்கித் தவிக்கும ஒரவர் உட்கதார்ந்து என்னததான் தமனக்தகட்ட ஒர இலட்சம , இரண்ட
இலட்சம தசதான்னதாலும எதுவும வரதாது.
ஒர கதாரியத்னத தசய்ய எண்ணுபவர் முதலில தன்னன அந்த கதாரியத்திற்கு முழுனமயதாக முழுமனளததாட
அர்பணிக்களவண்டம.
ஒரவர் மரத்துவ பணியதாற்ற நினனப்பதாளரயதானதால முதலில அது தததாடைர்பதான படிப்பினன சில வரடைங்கள
படிக்களவண்டம.
அதில ளதர்ச்சி தபறளவண்டம. படிப்பு முடித்தவுடைன் அந்த படிப்பு சமபந்தமதான பயிற்சினய பயில ளவண்டம.
அதிலும ளதர்ச்சி தபறளவண்டம.
அப்புறமததான் அவர் மரத்துவர் என தசதாலலிக் தகதாளள முடியும. பலரக்கும னவத்தியம பதார்க்கலதாம.
ஆனதால அததலலதாம ளவண்டைதாம , எனக்கு நலல ஆங்கில புலனம உண்ட, அதனதால நதான் மரத்துவம
சமபந்தப்பட்டை புத்தகங்கனளயும , அறுனவ சிகிச்னச தததாடைர்பதான புத்தகங்கனளயும நன்கு படித்ததாளல ளபதாதும ,
மரத்துவரதாகிவிடளவன் என்பது சரியதா ?
இவனரத்ததாளன ளபதாலி டைதாக்டைர் என்கின்றதார்கள.
அப்படித்ததான் ளமளல தசதாலலப்பட்டை கரத்துக்களும.
ஒரவர் தனது வதாழ் நதானள முழுனமயதாக மந்த்ரம கற்றுக்தகதாளள அலலது மதாந்தரீகம கற்றுக்தகதாளள பயன்
படத்தளவண்டம .
தனது வதாழ்வில சிரமங்கள வந்ததும , இந்த மந்த்ரம , அந்த மந்த்ரம என்று கற்றுக்தகதாளவது , அவரது
தனலமுனறக்ளக சுனமகனள ஏற்ற னவக்கும கதாரியம ளபதான்றது.
இப்படி தசதாலவதற்கு நினறய கதாரணங்கள இரக்கின்றது.

கதாரணம ஒன்று:
உலகில உளளளதாரக்கதாக தரப்பட்டளள மந்த்ரங்கள அனனத்துளம ஜீவனுளளனவ (உயிரளளனவ).

கதாரணம இரண்ட :
குறப்பிட்டை எண்ணிக்னகயில தசதாலலப்பட்டைவுடைன் அந்த மந்திரம ஜீவன் தபறப்பட்ட விடகிறது.

கதாரணம மூன்று:
ஜீவனன தபற்ற மந்த்ரத்தின் ததய்வம அவ்விடைத்தினன வந்து அனடைந்து விடம .
கதாரணம நதான்கு :
எந்தவிதமதான பயிற்சியும இலலதாமல ளபதானததால அந்த ததய்வம வந்தனதளய அறயதாமல ளமலும ளமலும
மந்த்ரத்னத உச்சரித்துக் தகதாண்ளடை இரப்பீர்கள.
கதாரணம ஐந்து:
நீங்கள உச்சரிக்க உச்சரிக்க உச்சநினல ளகதாபம அனடைந்த அந்த ததய்வம அலலது ளதவனத உங்கள ளமல அளவு
கடைந்த உக்கிரமதாகி உங்களுக்ளகதா உங்கள குடமபத்திற்ளகதா மிக அதிகமதான துன்பங்கனள உரவதாக்கி விடம.
இதுளபதான்ற கதாரியங்கனள தசய்து சிக்கிக்தகதாண்டைவர்கள ஏரதாளம.
கதாரணம என்னதவன்றதால முனறயதான பயிற்சி இரந்ததால அந்த மந்த்ரத்திகுரிய ததய்வளமதா ளதவனதளயதா
வந்தனத அறந்த தகதாளள முடியும.
அலலது ளவறு ததய்வளமதா ளதவனதளயதா வந்திரந்ததால அதனன அப்புறப்படத்த ததரிந்திரக்கும.
வந்த ததய்வம அலலது ளதவனதனய சமதாளக்கவும , சதாந்தப்படத்தவும, சந்ளததாஷப்படத்தவும , வந்திரக்கும
ததய்வளமதா ளதவனதளயதா சந்ளததாஷமதாக இரக்கும ளபதாளத தனக்கு ளவண்டிய கதாரியங்கனள அதனிடைம ளகட்ட
தபறவும அனுபவமிரந்ததால மட்டளம முடியும.
இததலலதாம எதுவுளம ததரியதாமல தவறும புத்தகத்னத படித்ளதன் , எதுவும வரவிலனல , கஷ்டைமததான் வந்தது
என்றதால கஷ்டைமததான் வரம.
நமக்குததான் ததய்வம இங்கு வந்தளத ததரியதாளத .
ஆகளவ முன் அனுபவம தபற்று பயிற்சினய துவங்குங்கள .
சிலரக்கு குரவதானவர் தசதாலலித்தந்த மந்த்ரங்கனள தசதாலலியும பலன்கள கிட்டவதிலனல .
இதற்தகன்ன கதாரணம ?
குரவதானவர் ஒர மந்த்ரத்தினன தந்து அதனன மூன்று முனறகள நமது கதாதிளலதா , முன்புறம அமரச் தசய்து
ளநரிளலதா தசதாலலித் தரவதார்கள.
நதாம அதனன எத்தனன முனறகள உச்சரிக்க ளவண்டம என்பதனனயும கூறுவதார்கள.
சரி என்று வதாங்கி தகதாண்ட வந்தபின் ஒர நலல நதாளல துவக்குளவதாம.
ஆனதால , நதாட்கள தசலலச்தசலல மந்த்ரம தசதாலலும உச்சரிப்பு மதாற்றம கண்ட நமனம அறயதாமளல ளவறு மதாதிரி
உச்சரிக்க துவங்கியிரப்ளபதாம.
ஒர மணி ளநரத்திற்கு இத்தனன என்று எண்ணிக்னகனய மட்டளம குறயதாக தகதாண்ட மந்த்ரத்தின் தன்னமனயளய
மதாற்ற இரப்ளபதாம.
ஒர இலட்சத்திஎட்ட மந்த்ர ஜபம என்பது , முழுக்க முழுக்க மந்த்ரமதானது நம உடைனல சுற்ற ஒர கவசம ளபதால
மதாயமதான ளததாற்றத்ளததாட சூழ்ந்திரப்பததாகும.
ஒர மந்த்ரத்தினன உச்சதாடைனம தசய்யும ளபதாது நதாம அந்த மந்த்ரத்தில கனரவதுளபதால உணர்வு பிரவதாகத்தில
ஆழ்ந்து உச்சரிக்க ளவண்டம.
உதடகள மந்திரத்னத உச்சரிக்க, கண்கள கடிகதாரத்னத பதார்க்க , மனம அடத்து என்ன தசய்யலதாம என்று
சிந்திக்க இது ளபதால தசதாலலப்பட்டை மந்த்ரங்கள ஒர ளகதாடினய தததாட்டைதாலும புண்ணியமிலனல.
மனம , சிந்தனன , தசயல அனனத்தும மந்த்ரளம நினறந்திரக்க ளவண்டம.

உததாரணமதாக ஓம நமசிவய எனும மந்த்ரம என்றதால ஓம ந ம சி வ ய என்று ஆழ்ந்து உளளதார்ந்து தசதாலல
ளவண்டம ,
அனத விட்ட விட்ட ஓம நமசிவய ஓம நமசிவய ஓம நமசிவய ஓம நமசிவய ஓம நமசிவய என்று ஓடை
ஆரமபித்ததால மந்த்ரம பலனற்று ளபதாகும.
மந்த்ரம தசதாலலும ளபதாளத நதாம அந்த மந்த்ரத்தின் முழு அர்த்தத்னதயும உணர்ந்து அதனுள தபதாதிந்து ஆழ்ந்து
நதாளம மந்த்ரடள கனரந்து ளபதாக ளவண்டம .
நதாளம அந்த மந்த்ரத்தின் முழு தசதாரூபமதாக நமனம உணர்ந்து மதாற ளவண்டம.
மந்த்ர தசதாரூபமதாக நதாம நின்று தசய்யும எந்த நற்கதாரியமும வீணதாகதாது.
ஆகளவ , மந்த்ரம கற்பது என்றதால உங்கனள முழுனமயதாக ( ளவறு ளவனலனய தசய்யதாமல) அதற்ளக
தசலவிடங்கள , இலனல அப்படி முடியதாது என்றதால விட்ட விடங்கள.
வீணதாக அவஸ்னதப்படைளவண்டைதாம.
குரமூலமதாக கற்றரந்ததால எண்ணிக்னகயின் பின்ளன ளபதாகதாமல , மந்த்ரத்தின் தன்னமனய மதாற்றதாமல,
மந்த்ரத்தினன உணர்ந்து பூரணமதாக உங்கனள அந்த மந்த்ரத்துள ஆழ்த்துங்கள ,மந்த்ரமதாக நீங்களள
மதாறுங்கள.
முயற்சினய
விடைதாதீர்கள,
தவற்ற உங்களுக்கு மிக அரகில.
வளளமதாட

வதாழுங்கள

தவற்றனய
,

வதாழும

எட்டங்கள,
நதாதளலலதாம.

எளய முனறயில த்யதானம
எளய முனறயில த்யதானம தசய்ளவதாம
முக நூலில என் பயணம
அன்பு நண்பர்களள , வணக்கங்கள.
தபதாதுவதாகளவ உங்கள அனனவனரயும உங்களதாளலளய ளமலநினல கதாணச் தசய்ய ளவண்டம எனும
ளபரதாவலிலததான் இந்த முகநூலில அடிளயன் பயணம துவக்கிளனன்.
ஆனதால இதனன தததாடைர்ந்த பலரம மந்த்ரம , மதாந்தரீகம கற்கவும , ஏளதனும ஒர துஷ்டை கதாரியம கற்றுக்
தகதாளளவுமததான் நினனத்தனளரயன்ற யதாரம த்யதானம ளயதாகம , தவம , இனறநினல , இனறத்தன்னம,
இனறயுணர்வு, இனறளயதாடினணவு பற்றய சந்ளதகளமதா ளகளவிளயதா எழுப்பவிலனல.
அதனன சிந்திக்கவும யதாரம தயதாரிலனல என்பதும புரிந்தது.
கதாரணம ,
அவரவர்களன் வதாழ்வும , அவரவர்களன் அன்றதாடை ளதனவயுமததான்.
அனனவரம அன்றதாடை வதாழ்வின் ஓட்டைத்தில சிக்கி சின்னதாபின்னமதாகி தகதாண்டிரப்பதுவுளம கதாரணம என
உணர்ந்ளதன்.
தீரதா கடைன் தீர வழ என்றதால எலளலதாரம அதிகம விரமபுகின்றனர். வசியம, தனஆகர்ஷணம எனும தசய்திகள
இன்னும ளவகமதாக விரமபப்படகிறது.
இப்படி ஒர சூழலில உளள அவர்கள த்யதானம , தவம , இனறயனுபூதி பற்ற எப்படி சிந்திப்பதார்கள ?. அளததாட
மட்டமலல, அவரவர்களன் ஜதாதக அனமவுகளும முக்ய கதாரணமதாகின்றன .
எலளலதாரம இந்நினலனய எய்த முடிந்ததால அதற்ளகது தபரனம?. இலனலயதா ?
ஆனதால ளயதாகதா , த்யதானம , தவம , மூச்சுப்பயிற்சி , இனறயுணர்வு , இனறளயதாடிணக்கம என்பது ளபதான்ற
தசய்னககளன் பலன் ஒவ்தவதார மனிதரின் வதாழ்வின் பதானதனயளய தவகுவதாக மதாற்றயனமத்து சீரதாக்கும

வலலனம தகதாண்டைது என்பதுவும , இந்த ளபரண்னமனய எமதபரமதாளன அமபதாளடைம திரவதாய் மலர்ந்து
அரளயனதயும மறக்கக்கூடைதாது.
நமனம கனடைத்ளதற்ற நதாம நமனமக் தகதாண்ளடை மதாற்ற அனமத்துக்தகதாளளும வித்னதளய இது.
விடியற்கதாலம எழுந்து , உடைனல முறுக்கி , மூச்னச நிறுத்தி குண்டைலினினய தட்டி எழுப்பி . . . . . . . . . . . . . . .
என்பது ளபதான்ற புரியதாத , பயப்படத்தும வதார்த்னதகதளலலதாம இலலதாமல ,
சதாததாரணமதாக வதாழும வதாழ்வில , வதாழும ளபதாளத , வதாழ்வினன உணரம , மளகதான்னதமதான நினலயினன நதாம
கதாண , உணரக் கூடிய எளனமயதான த்யதானமுனறனய அனனவரக்கும அறயத் தர ளவண்டம என ஆவல
தகதாண்ளடைன்.
அதன் பயனதாக எளய முனற த்யதானதின் பயிற்சி முனறனய இங்ளக தரகிளறன்.
த்யதானம மிக எளய முனற :
உங்கள பிறந்த நட்சத்திரம , பிறந்த நதாள , பிறந்த கிழனம அலலது ஒர தவளளக்கிழனமயில . . .
குளத்து முடித்து தநற்றயில நீறணிந்து சிறு விளக்ளகற்ற னவத்து ஊதுபத்தி சதாமபிரதாணி ஏற்ற னவத்து
நீங்கள த்யதானம தசய்ய உத்ளதசித்துளள அனறயில துர்மணம இலலதாதவதாறு பதார்த்துக்தகதாளளுங்கள.
நதான் த்யதானம தசய்யப்ளபதாகிளறன் , எலளலதாரம அனமதியதாக இரக்க ளவண்டம என்பது ளபதான்ற
கட்டப்பதாடகனள யதாரக்கும விதிக்கதாதீர்கள.
நதாம இரக்கும சூழலிலததான் எனதயும கற்க முற்படை ளவண்டம. அனமதியதான சுழலில பழகிக் தகதாண்டைதால
பின்னர் சிறு ஓனசயும நமனம த்யதானம தசய்ய விடைதாது.
சுமதார் 25 % , 30 % சதவீதம கதாலி வயிறதாக இரக்கட்டம.
உங்களுக்கு எப்படி அமர்ந்ததால தசசௌகரியளமதா அப்படி வடைக்கு ளநதாக்கி அமர்ந்து தகதாளளுங்கள.
கூன் விழுந்தமதாதிரி அமரதாமல நிமிர்ந்து உட்கதார்ந்து தகதாளளுங்கள , ஆனதால வினறப்பதாக ளவண்டைதாம. னககனள
இடைது னகயின் உளளங்னகயின் ளமல வலது னகயின் புறங்னக இரக்குமதாறு மடியில னவத்துக் தகதாளளுங்கள.
கண்கனள தமலல மூடங்கள, மூடிய கண்கள மூடியபடிளய இரக்க இர கண்களன் இனடைளய உளள புரவ
மத்தினய ளநதாக்கி கவனத்னதயும , பதார்னவனயயும குவித்து தசலுத்துங்கள.
அடத்து , உங்கள மூச்சினன இரண்ட மூக்கு துவதாரத்திலும ஒளர ளநரத்தில உங்களதால முடிந்த மட்டம மிக
தமதுவதாக உளளழுங்கள. ஒரபக்கம இழுக்க ளவண்டைதாம.
உளளழுத்த மூச்சினன நிறுத்ததாமல உடைளன இரண்ட மூக்கு துவதாரத்திலும ஒளர ளநரத்தில உங்களதால முடிந்த
மட்டம மிக மிக தமதுவதாக தவள விடங்கள. ஒர பக்கமதாக தவளவிடை ளவண்டைதாம.
இந்த மதாதிரி மூன்று முனறகள நீண்டைததாக, அனமதியதாக, தமதுவதாக, ஒளர சீரதாக தசய்யுங்கள.
கவனம மிக மிக தமளளமதாக எவ்விதமதான பதட்டைமுமின்ற இதனன தசய்ய ளவண்டம.
இப்ளபதாது உங்கள உளமனமும ,உங்களன் தவளஇயக்க உணர்வும தகதாஞ்சம தகதாஞ்சமதாக அனமதிக்குள
தசலலும .
இப்ளபதாது நீங்கள த்யதானத்திற்கு தயதாரதாகி விட்டீர்கள.
இப்ளபதாது மிக முக்கியமதான தரணம.
உங்கள ஒவ்தவதார அனசவும உங்களதால கவனிக்கபடகின்றது. (நீங்கள அறயதாமளலளய)
இந்நினலயில நீங்கள மிக முக்கியமதான மூன்று விஷயங்கனள கனடைபிடிக்க ளவண்டம.
ஒன்று :
நீங்கள கண்கனள மூடி அமர்ந்தவுடைன் இதுவனர நீங்கள கண்டை நினறய கதாட்சிகள நிழலபடைங்களதாக உங்கள முன்
வரினசயதாக ளததான்ற தகதாண்ளடை இரக்கும .
அதனன வரதாமல தடக்கதாதீர்கள , தடக்க முயற்சிக்கதாதீர்கள . வர விடங்கள.

இரண்ட :
வரகின்ற கதாட்சிகளல சிந்தனனனய தசலுத்தி கதாட்சியின் பின்ளன நீங்கள தசலலதாதீர்கள .
கதாட்சிகனள ஒர ளவற்று மனிதனதாக தவறுமளன கதாணுங்கள. அதனனப் பற்ற எந்த சிந்தனனயும
தசய்யதாதீர்கள.
மூன்று :
சுமமதா இரக்க முடியதாமல நீங்களள ஒன்னற புதிததாக உரவதாக்கதாதீர்கள .
உததாரணமதாக : ஓம நமசிவய தசதாலலிக்தகதாண்டிரப்பது அலலது ளவறு மந்த்ரங்கள தசதாலவது
ளபதான்றனவகள.
இந்த நினலயில நீங்கள இரக்கும ளபதாது உங்கள மூச்சு என்ன தசய்கிறது ? எங்தகலலதாம தசலகிறது ? என
கவனியுங்கள , ளவதறதான்றும தசய்ய ளவண்டைதாம.
இவ்வதாறதான நினலயில இயலபதாக நீங்கள அமர்ந்து பயிற்சி தபறுவதற்கு குனறந்தது 5 அலலது 6
வதாரங்களதாகளதாம.
தபதாறுனம மிக அவசியம . எந்த முதிர்ச்சி நினலயும உடைளன வரவதிலனல.
இந்த நினலயினன நீங்கள தபற்றபின் எந்த சூழலிலும எவ்வளவு இனரச்சல இரந்ததாலும நீங்கள த்யதானம
மிக சுலபமதாக தசய்ய முடியும.
இதனதால என்ன பயன் ?
நமனம சுற்ற உளள அனனத்து இறுக்கங்களும ததாமதாகளவ தளர்வனடையும.
வதாழ்வின் இயலபு நமக்கு புரியும. சத்யமதான வதாழ்வின் சுகம நிதர்சனமதாக புலப்படம.
இந்த ளபரண்னமனய விளங்கிக் தகதாண்டைதால எந்த துக்கமும இலனல , எந்த சந்ளததாஷமுமிலனல எனும
ததளவு நமக்குள ஏற்படம.
பிற உயிரின் ளமல அலதாதி பதாசமும , ளநசமும உண்டைதாகும.
இனறயவனின் ஆற்றல, மகினம, அன்பு, அரனம, அரகதானம புலனதாகும.
எலலதாவற்றற்கும ளமலதாக நமனம நதாளம அறந்து தகதாளள உதவும.
நமமுள அனடைபட்டிரக்கும மன அனமதி , சதாந்தம , ஒழுக்கம , தூய அன்பு ஆகிய அரங்குணங்கள ததாமதாக
தவளத் ளததான்றும.

பின் குறப்பு :
இந்த பயிற்சியினன நீங்கள கதானலயில அலலது மதானலயில சுமதாரதாக 6.20 மணிக்கு ளமல இரவு 8.00
மணிவனர மட்டளம தசய்ய ளவண்டம.
வதாய்ப்பிரந்ததால கதானல , மதானல இரண்ட ளநரமும தசய்யலதாம.
அததாவது ஒள உலகினன சூழும ளநரம, இரள உலகினன சூழும ளநரம.

மதியம தசய்வததாக இரந்ததால 12.00 மணிக்கு துவங்கி 2.30 மணி வனர தசய்யலதாம.
ஒவ்தவதார முனற த்யதானப் பயிற்சி முடித்த பின்னும சுமதார் ½ மணி ளநரம தவறுமளன படத்திரப்பது
மீண்டம பயிற்சி தசய்வதற்கு உதவும.
உடைலுக்கு எந்தவிதமதான உபதானதயும தரதாது.
ஆகளவ னசவ உணளவ மிக சிறந்தது.
அனசவ உணவினன உண்பவர்கள தமலல னசவ உணவிற்கு மதாறுவது நலலது.
அனசவ உணவினதால பயிற்சியில ஈடபடம ளபதாது உடைல உபதானதகள குறப்பதாக மூச்சு பிடிப்பு , தனசவலி
ளபதான்றனவகள ஏற்படம.
ஆனதால பயம ளவண்டைதாம அதுளவ சரியதாகிவிடம.
னசவ உணவில இந்த தததாலனலகள உரவதாகதாது.
மிக எளய இந்த பயிற்சினய யதார் ளவண்டமதானதாலும தசய்யலதாம.
கீளழ விரிப்பு ஏளதனும (தவண்னமயதான துணி) விரித்துக் தகதாளளுங்கள.
கீளழ அமர முடியதாதவர்கள நதாற்கதாலியில அமர்ந்து தகதாளளுங்கள , கதாலகளன் பதாதங்கனள , இடைதுகதாலின்
பதாதத்தின் ளமல வலதுகதால பதாதம இரக்குமதாறு அமரங்கள.
நதாற்கதாலியில அமர்பவர்கள கதாலகனள மடித்து ளமளல அமரக்கூடைதாது.
முதுகினன வனளக்கதாமல ளநரதாக இரக்குமதாறு அமரங்கள .
முன் அனுபவம உளளவர்கள சின்முத்தினரனய பிரளயதாகிக்கலதாம.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful