You are on page 1of 4

CIRI – CIRI KESELAMATAN MAKMAL

Ciri – ciri keselamatan makmal ialah suatu tatacara yang memerangkan
tentang langkah – langkah yang perlu diambil berat ketika berada di dalam
makmal bagi memastikan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku.
Terdapat beberapa keselamatan makmal antaran ialah :
Ø menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain agar tidak berlaku
sebarang kecederaan yang tidal diingini.
Ø Sentiasa berhati – hati dan dan waspada ketika ketika berada dalam
makmal.Ini penting bagi memastikan tiada berlaku sebarang kemalangan ketika
eksperimen dijalankan.
Ø Sentiasa menjaga kebersihan dalam makmal. Kebershan makmal perlu
sentiasa berada dalam keadaan baik bagi memastikan eksperimen dapat
dijalankan dengan selesa.
Ø Mengetahui cara – cara menyimpan bahan – bahan makamal dengan betul.ini
bertujuan agar tidak berlaku sebarang kesilapan dalam menjalankan eksperimen.
Selain itu, ia mudah untuk diambil.
Ø Menggunakan alatan makmal dengan betul dan sempurna. Bagi alatan kaca,
ia penting agar alatan ini tidak pecah.
Ø Mengetahui cara penggunaan alatan kecemasan. Ini penting apabila berlaku
kemalagan seperti kebakaran di dalam makmal.
Ø Mengenakan pemakaian yang sesuai dalam makmal bagi melindungi diri.
Contohnya memakai kot makaml, kasut yang bertutup.
Ø Menggunakan bahan kimia dengan betul dan menepati ciri – ciri keselamatan,
agar tidak berlaku letupan, dan agar tidak mengenai diri.


SIMBOL DALAM MAKMAL SITOLOGI
BAHAN MUDAH TERBAKAR
BAHAN MUDAH TERBAKAR
· Menunjukkan bahan ini mudah terbakar.
· Perlu diletak ditempat yang jauh dari sumber api.
· Bahan ini perlu dikendali dengan berhati – hati.

BAHAN BERACUN
BAHAN BERACUN
 Menunjukkan bahan ini beracun dan bertoksik.
 Bahan ini perlu dikendali dalam kebuk wasap bagi
memastikan keselamatan pengendalinya.
 Pengguna perlu mengendali bahan ini berdasarkan
label bahan ini, dan perlu menyimpan di tempat yang
selamat.

BAHAN MUDAH MELETUP
BAHAN MUDAH MELETUP.
 Menunjukkan bahan ini mudah meletup apabila
terdedah kepada api dan sensitif terhadap geseran.
 Perlu disimpan di tempat yang betul dan selamat.
 Pengedalai bahan ini perlu mengikut label yang
terdapat pada bahain tersebut

BAHAN RADIOAKTIF
BAHAN RADIOAKTIF
 Sisa – sisa bahan ini amat berhaya terhadap manusia
dan alam sekitar.
 Boleh mengakibatkan kanser dan perubahan genetik.

KOROSIF
KOROSIF
 Ia bahan mudah menghakis dan boleh memusnah sel
– sel badan apabila terkenanya.
 Bahan ini perlu dikendalikan dengan betul dan langkah
– langkah keselamatan perlu dititik beratkan.
 Perlu disimpan ditempat yang selamat dan berlabel.

KOT MAKMAL
KOT MAKMAL
 Untuk melindungi diri daripada tumpahan bahan kimia
dan bahan biologi.
 Mesti dipakai setiap kali melakukan eksperimen.

SARUNG TANGAN
SARUNG TANGAN
 Perlu dipakai setiap kali hendak melakukan
eksperimen.
 Bertujuan untuk melindungi daripada tumpahan bahan
kimia dan bahan biologi.

PEMADAN API
PEMADAN API
 Digunakan apabila berlaku kebekaran dalam makmal.
 Diletak ditempat yang mudah diambil.
 Perlu sentiasa diperiksa bagi memastikan alat ini
sentiasa berfungsi dengan baik.

EYE SHOWER
PENYEMBUR MATA
 Perlu berada dalam makmal dan perlu diperiksa agar
berada dalam keadaan baik.
 Digunakan apabila terkena bahan kimia pada mata.

PETI KECEMASAN
PETI KECEMASAN
 Digunakan untuk merawat kecederaan kecil pada
badan.
 Bahan yang perlu berada dalam peti kecemasan ialah
kapas, iodine, gunting, pembalut luka dan lain – lain
lagi.
 Diletak ditempat yang mudah dicapai.
SUMBER : PELAJAR YANG MENGAMBIL SUBJEK INI.