You are on page 1of 2

1.

Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
 Bertanggungjawab bagi melaksanakan pembinaan projek-projek pembangunan
kerajaan.
 Berperana dalam merancang, membentuk dan membina projek-projek
pembangunana prasana Negara.
 JKR juga telah menyusun sector-sektok awam dan disokong oleh pakar
melaksanakan fungsi dan tanggungjawab kepada negara.
 Kepakaran JKR dibahagikan kepada tiga sector iaitu Sektor, kepakaran, Sektor
Bisnes dan Sektor pengurisan.

2. Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
 Sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan pada 24 Oktober 1980 mengikut
Akta 231 (perbadanan 1980)
 Menyelia dan melaksanakan rekabentuk, pembinan, pengawalan, pengendalian,
dan penyelengaraan lebuh raya lebuh raya, mengenakan dan mengutip tol,
membuat kontrak dan membuat peruntukan-peruntukan berkenaan dengan
perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 Walau bagaimanapun, selepas Dasar Penswastaan Negara diperkenalkan pada
tahun 1983, peranan LLM sebagaimana yang telah digariskan oleh Akta 231,
telah berubah iaitu dari sebuah badan yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas
lebuh raya bertol, menjadi sebuah badan yang bertanggungjawab mengawalselia
pembangunan dan pengurusan lebuh raya bertol di Malaysia.
 anya bagi memastikan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya sentiasa memberikan
perkhidmatan yang berkualiti, selamat dan selesa kepada pengguna-pengguna
lebuh raya.

3. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 Untuk memastikan bahawa projek adalah mengikut peraturan yangtelah
ditetapkan.
 Menguruskan sistem kebersihan dan sisa pejal, membersihkan parit-parit dan
jalan-jalan, malah menyenggara keseluruhan persekitaran di kawasannya.
 Menyediakan pencahayaan jalan-jalan awam

4. Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
 Merancang pembangunan rangkaian jalan Persekutuan di seluruh Negara
 Memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada LJM, LAM dan LJBM di dalam
program pembangunan tenaga kerja profesional bagi pasaran dalam dan luar
negara.
 Memantau pelaksanaan projek pembangunan Kementerian Pelanggan yang
dilaksanakan oleh JKR.
 Merancang dan menyelaras urusan sumber manusia dan kewangan (mengurus dan
pembangunan) KKR dan JKR


Jurutera
Mengawasi kerja-kerja berkaitan pembiaan dengan jalan raya.

Arkitek
Terlibat dalam merekabentuk jenis jalan yang diperlukan mengikut kehendak yang
ditetapkan

Kontraktor
Melaksana dan menyiapkan rojek pembinaan jalan yraya mengikut terma yang
dipersetujui