You are on page 1of 3

O scrisoare pierdutǎ

de I.L. Caragiale
Scriitor de talie universală, provenit dintr-o familie
căreia teatrul i-a fost aproape de sufet, I. L. Caragiale
impune in literatura română praguri greu de atins.
Lumea personajelor lui Caragiale pendulează intre
comic (cele patru piese de teatru la cere sa adaugă sci!ele",
fantastic ( nuvelele #$ir Ianulea% &i #La anul lui 'ânjoală%" &i
tragic ( nuvelele #(ăpasta%, #) făclie de *a&ti%".
+nzestrat cu un deose,it spirit de o,serva!ie, Caragiale
pare nelipsit din nici o aglomerare umană. #'omentele% sale
a,undă in secven!e ca adunări pu,lice, ,erării, ,ulevarde,
gări, reuniuni, călătorii, ore de curs etc. -roii săi, asemenea
celor .nsufe!i!i de 'oliere, au câte o trăsătură dominantă,
ticuri, stenotipii in lim,aj etc. /angiul din *odeni este
stăpânit de frică, Lefter *opescu 0 de visul .m,ogă!irii,
preotul (i!ă trăie&te drama incestului etc. 1ten!ia pe care
I.L.C. o acordă psiismului uman, dar &i minu!iozitatea
o,serva!ilor, fac din el un remarca,il analist. (uvelele sale
psiologice tratează aspecte patologice care duc la
demen!ă. Comportamentul omului este mai pu!in studiat nici
in nuvele fantastice. 2e&i temele &i motivele acestora sunt
de inspira!ie fantastică 0 folclorică, pasiunile prezentate sunt
comune, omene&ti. 1stfel suntem martori la .ncercările unei
angi!e pentru a atrage tinerii calatori (#La anul lui
'ânjoală%", la desfă&urarea unui .ntreg arsenal al femei
adultere ( #$ir Ianulea% ".
*rin opera sa, Caragiale poate 3 considerat realistul
critic, pedepsitorul prin cuvânt al pervertitorilor cu morala.
#) scrisoare pierdută%, capodoperă a dramaturgiei
române&ti, este o comedie de moravuri politice, ilustrând
dorin!a de parvenire a ,urgeziei vremii.
Su,iectul. -4pozi!iune. 1c!iunea se petrece in #capitala unui
jude! de munte%, pe fondul unei agitate campanii electorale.
In principiu confictul se consumă intre reprezentantul
opozi!iei, (ea Ca!avencu, &i cel al ecipei guvernamentale,
5aaria 6raanace, secondat(7" de so!ia sa, 5oe
6raanace, &i de prefectul 8tefan 6ipătescu. 2in cauză că,
incidental, in mâinile lui Ca!avencu ajunge o scrisoare de
dragoste a cuplului adulter 5oe 6raanace &i 6ipătescu.
Intriga &i desfă&urarea ac!iunii se dezvoltă pe motivul
&antajului. 1stfel, 5oe intervine pe lângă so!ul ei ca
reprezentantul opozi!iei să 3e acceptat drept candidat pe
listele partidului de guvernământ. 6ipătescu .nsu&i ii propune
lui Ca!avencu, in scim,ul scrisorii, diferite func!ii in stat.
*unctul culminant este reprezentat de adunarea electorală la
care se anun!ă numele candidatului9 1gami!ă 2andanace 0
un ,ătrân senil, desemnat de Centru.
Ser,area in cinstea noului ales, condusă de (ae
Ca!avencu, reprezintă deznodământul comediei.
*ersonajele
Caragiale este considerat ca cel mai mare creator de
personaje din literatura română. -roi se caracterizează prin
manifestările lor, prin lim,aj. 'arius 'ico& :ostogon se
e4primă speci3c ardelene&te, dar ,rutal, personajele din
#*roces-ver,al% dau dovada de o incultura crasă.
Cât prive&te capodopera #) scrisoare pierdută%, 5aaria
6raanace, mem,ru in mai multe #comitete &i comi!ii% este
vanitos, ramolit, plat in gândire, pro3tor 0 dar, cu toate
acestea,simpatic. 2e&i pare naiv, el este, in fapt, viclean,
căci pregăte&te a,il contra&antajul. *are că nu-&i dă seama
că so!ia .l .n&eală. (umele săi sugerează dulcegărie &i
malea,ilitate, oportunism (traana 0 cocă moale".
5oe 6raanace este tipul cocetei, adulterinei,
am,i!ioasei. ;ace impresie de #damă ,ună% &i regizează
piesa politica a alegerilor.
*refectul 8tefan 6ipatescu 0 primul amorez cu
mentalitate de stăpân medieval (#mo&ia, mo&ie, func!ia,
func!ie, coana <oi!ica, coana <oi!ica% 0 *ristanda". )rgolios &i
a,uziv, incalcă legea, dar se arată scandalizat când al!i
procedează asemănător.
(ea Ca!avencu 0 demagog parvenit, lipsit de scrupule,
incult. Lipsit de demnitate, renun!ă la aerul impertinent
atunci când pierde scrisoarea compromi!ătoare, devenind
slugarnic. (umele cameleonicului Ca!avencu vine de la
#ca!ă% 0 #maalagioaică% &i de la #ca!aveică% 0 #aină cu
doua fe!e%.
=aleria tipologică a societă!ii vremii este completată de
Caragiale cu poli!aiul *ristanda 0 marionetă afată la
ceremul potenta!ilor zilei. -tica lui este modelată după
interese >>>>?>>>> &i servil. *ristanda sugerează prin numele
său >>>>>>>>>>@>>>>>>>> popular ,azat pe comenzile unui
conducător.
An nume la fel de sugestiv este &i 1gamemnon
2andanace. -vocarea unui conducător renumit de o&ti,
sugerarea unui comportament predispus spre gafe &i
prezentarea unui individ peltic, senil &i stupid .l
caracterizează magistral pe cel desemnat de guvernul român
la alegeri.
(aiv &i simpatic cetă!eanul 6urmentat stârne&te râsul.
-l reprezintă pe scenă poporul &i este con&tient de non-
valoarea candida!ilor9 #apoi dacă-i pe poftă, eu nu poftesc pe
nimeni%. 1&a-zisa lui stare de etilism sim,olizează, de fapt,
starea de confuzie in care se afă electoratul dezamăgit.
2ezvoltând linia a,ordată de B. 1lecsandri in ciclul de
piese #Ciri!a%, Caragiale este considerat titanul comediei &i
cel mai mare dramaturg român. Sursele de inspira!ie &i,
totodată, pro,lematica scrierilor au fost via!a ,urgeziei din
a doua jumătate a secolului al CIC-lea, mecanismul
parvenirii, moravurile politice &i familiale. 6ipologia comicului
caragialian s-a dovedit a 3 cea mai comple4ă in epocă. In
opera sa .ntâlnim comicul de situa!ie, de lim,aj, de nume &i,
nu in ultimul rând, de caracter.
Ironia, zefemeana(D", grotescul &i invectiva devin prin
arta lui Caragiale instrumentele conceptului #ridendo
castigat mores%.
) privire de ansam,lu asupra operei lui Caragiale .l
prezintă pe acesta ca istoric, ca 3ziopatolog al ultimelor trei
decenii ale secolului al CIC-lea. =. Călinescu a apreciat că
umorul lui Caragiale #e imfa,il, ca &i lirismul eminescian,
constând in caragialism%.