You are on page 1of 147

MINISTERUL EDUCATIEI $1 iNVATAMINTULUl

H a t e m a t i e i
Msu-iua) pentru clasa a ll-a
,r<-
MINISTERUL EDUCATIEI $| INVAJAMINTULUI
Prof. DUMITRU RO^CA Prof. VASILE J I FUX
“ coordonator - I nv. LI DI A MANDRIG
Prof. EUGENIA §INCAN
Mitnual pentru clasa a I l-a
zeci
unfta|i
▲ ▲
r
f t
a A A
---------4-f-
1
A A A
^ A
28
36
EDI TURA DI DACUCA si PEDAGOGI CA, BUCURE5TI
Manualul a fost elaborat In anul 1979. Actuala edi'^ie este
In concordan^fi cu programa ^colara aprobata de Ministeriil
Eduoat'iei Invat’&nilntului cu nr. 381 98/1983. Con|.inutul
manualului a fost analizat avizat de Gomisia pentru !nvS-
^Smlntul priraar a Ministemlui Educatiei Inva^Smlntului.
Betorentif
I iiv. GENOVEVA BEBBECE
I nv. S'LOEICA MATEI
Prof. CONSTANTIN CABBXJ NABU
ISBN 973-30-0036-1
Redactor: TUDORA GAVRILA ^
Tehnoredaotor: ELENA PETRI CA
Coperta si desenele artistioe: DUMITRQ SMALENIG
Desenele tehnice: DQMITRfJ NEGRESGU f
c:
Re ca pi t ula re a §i com -
ple t a re a cuno§t i nt e lor
di n cla sa I
r
<gi
^ Notiuni introductive
j Numerele naturale pina la zece
- /
1. Spune ^i §1 scri e ^i num e re le na t ura le pt n5 la ze ce In ordi ne
cre sca t oa re , a poi de scre a ca t oa re .
2. a ) Ca re di nt re num e re le .; 1; 5; 2; 9; 3; 0 slnt m a i m i ci
de clt 5?
b) Scri e {-i In ordi ne cre sca t oa re , a poi de scre scfi t oa re :
2; 0; 3; 1; 5; 4; 9; 7; 6.
c) Scri e ^i t oa t e num e re le na t ura le ca re :
Sint mai mici decl t; 3; 1; 0; 9;
nu sint mai jnari declt: 3; 1; 0; 9;
slnt cuprinse intre: 0'§i,4; 1 §i 5; 1 §i 3; 6 7.
3. Scri e {.i m a i Snt li i n ordi ne cre sca t oa re , a poi In ordi ne
de scre sca t oa re , num e re le :
a ) 5; 1;6; b) 5; l ; 0 ; c ) 8; 6; 4; 9; 2; d) 9 ; 7 ; 3 ; 5 ; 1.
4. Scrie^i In ordine crescatoare §i apoi In ordine desorescS
toare numerele:
a) 5, 0, 2, 3, 6;
c) 4, 0, 9, 3, 6.
b) 1, 8, 3, 9, 2;
6. Spune^i daca nun-ierele: 0, 1, 3, 5, 2, 4, 8, 7, 6, 9 au fost
scrise In ordine crescatoare.
Cum trebuie scrise corect?
6. Sori e t i t oa t e num e re le na t ura le m a i m i ci de clt 4.
7- Sori e t i t oa t e num e re le na t ura le ca re nu slnt m a i m a ri
de clt 4 (slnt ce l m ult e ga le cu 4).
8. Scri e t i t oa t e num e re le na t ura le cupri nse Int re 1 ^i 6.
9. De se na ^i fi gura a l&t ura t fi .
Se pa ra ^i a oe st e punct e In doufi
pa rt i , una a vlnd 2 punct e .
Ci t e punct e a re ce a la lt fi ?
(
Scri e t i num fi rul gfi si t In c^But a goa la ,
dupfi ce a t i f&cut sche m a pe ca i e t e :
Rezolvare:
E H B
)
10. Proce dlnd ca la proble m a (9), com ple t a t i c&sut e le goa le
di n sche m e le :
< <
(•) (b)
(c)
Rezolvare pentm ( d ) :
5
7 1 .
11, AlcStui^i rezoIva'(;i probleme asem&natoare cu pro-
blema 10, dar lulnd 0 figura cu:
a ) 3 punct e j b) 7 punct e .
12. Dupfi xnode lul;
2+3:=5
3-f~2»5
5 - 2 = . 3
5—3s=2
Bcri e ^i ce le dou& a dunSri fi dou& sca de ri ca re re zult s di n
fi gura :
A<r
i
)
>3
O b s e r v a t i i :
2 + 3 = 5
N i i / . . V
terrrienii sumS
adun&rii (total)
5 - 2 = 3
/ \i \
de scSzut sofi zfi t or
di fe re n^fi
t e rm e ni i (re st )
sc&de ri i
13* a ) Ci t i t i Int li t e rm e ni i , a poi sum a , di n: 4 + 2 ss 6.
b) Ci t i ^i de scfi zut ui , sc&zfi t orul §i di fe re n^a di n:
9 - 4 = 5
14. Dupfi m ode lul:
2+ 3=5 proba 3 + H = o „
^ ^ =*scfi de re : 5—2s=3 sa u 5—3 » 2
fa ce t i proba ope ra t -i e i : 44-2=6
IB. Dupa modelul:
^ , . ^adunare: 2+3=5 sau 3+2=5
5 - 2 = 3 proba p n n < ;
face^i proba opera^iei: 9—4=5.
16. Scri e ^i ce le dou& adunari doua scaderi care rezultfi din
figura: 3
17. ScrieV adunarile soaderile care rezulta din figura:
0
±
/ 4 0
U D . -
18. E fe ot ua ^i a dunft ri le :
4- ) - l = 2-f-4^— 4-f-3= 2-f"5*= 3-j”3 =
1 + 4 = 4 + 2 = 3 + 4 = 5 + 4 = 2 + 6 =
2 + 3 = 6 + 3 = 3 + 5 = 4 + 4 = 7 + 2 =
0 + 0 = 5 + 0 = 0 + 5 = 1 + 6 = 7 + 1 =
19. E t e ot ua ^i soa de ri le (da ca si nt posi bi le ):
6 - 4 = 4 - 1 = 5 - 5 = 7 - 4 = 7 - 3 =
7 - 6 = 5—4 = 9 —1 = 9 - 7 = 4—2 =
4„ 3= 9 _ 2 = 8 - 3 = e - 2 = 3 - 3 =
8 - 0 = 1 - 3 = 8 - 5 = 8- 8= 7 - 9 =
20. E fe ot ua t i ope ra ^i i le urm a t oa re fa oe t i proba , In dot i a
ra oduri : 7_ 5^ 3^ 6=, 3 + 4 = '
. 8 - 2 = 5 + 3 = 9 - 4 = 9--6=-.
21. In figurile alaturate nu cunoa^tem unul din numere.
4
Pentru fiecare din. ele scrie|i numarul ca rezultat al unei
opera^ii §i efectuati apoi operat<ia.
6
22. Priviti figurile:
5 5______
( € I D )     { C D • • ;
Pe nt ru fi e ca re di n e le a lo&t ui ^i ci t e o proble m a
Re zolva ^i a oe st e proble m e .
Pentru pri,ma figura:'
Sum a a dou& num e re e st e 5, unul di n num e re e st e 3, a fla ^i
ce la la lt num a r.
23. Afla t i ;
7 + 6 = 9
(Folosi m proba a duna ri i pri n scSde re ).
E xe rci ^i i ul da t se poa t e ci t i sub form fi de problemfi a st fe l:
„Sum a a dou& num e re e st e 9, unul di n t e m e ni e st e 6. Afla t i
ce l&la lt t e rm e n.“
24. Gi t i ^.i ca proble m s fi e ca re di n e ga Kt &^i le :
4+ « - 6: ■+2- 6;, B +S-S.-
Re zolva ^i a ce st e proble m e .
26. Afla t -i :
(Folosi m proba sc&de ri i pri n a duna re ).
E xe rci t i ui da t se poa t e ci t i sub form a de proble m fi a st fe l:
„Di fe re nt a a douSt num e re e st e 4, scli za t orul e st e 3. Afla t i de sc&-
zut ul“. .
26. Ci t i t i ca proble m s fi e ca re di n e ga li t a t i le :
B _ 4 - 2 ;   ~-2=-4; B - 3 = 5 ; =
Re zolva ^i a ce st e proble m e .
27. Citi-t-i ca problema fiecare din egalita^ile:
4 ~ « = 1 ; 4 - « : = 3 ; 8 - B - 5 ;
Rezolva^i aceste probleme folosind proba scaderii prin sc&-
de re .
7
O b s e r v a t i e :
Put e ^i folosi fi guri ca la proble m a 22.
-28. sub form a de proble m s, a poi re zolva ^i :
9-B =3; 9 -* =6 ; ■-3=6; 4-* =4.
29. Ci t i t i sub form a de proble m & fi e ca re di n e ga li t &t i le :
2+7-■; 3+* ==8; B +S-S; 9+B =9; 4+B -8.
Re zolva ^i a ce e t e proble m e .
30. Ga si fi t oa t e pe re chi le de ni i m e re na t ura le ca re a u sum a :
5, 6, 7, 8, 9.
31. Int r-o cut i e slnt 6 bi le ro^i i , i a r bi le a lba st re cu 3 m a i
m ult e . Ci t e bi le a lba st re si nt In cut i e ?
32* Ra du a pri ns 8 pe ^t i . Da na a pri ns cu 3 pe ^t i m a i put i n
de bi t Ra du. Ci fi pe ^t i a pri ns Da na ?
33. Un jcola r a re 3 cre i oa ne colora t e . Ci t e cre i oa ne colora t e
i i m a i t re bui e pe nt ru a com ple t a o put i e ca re a re 8 locuri ?
34. Le nu^a a ve a 7 ca r^i . Dup& ce a da t Si m one i clt e va di n
e le , i -a u r&m a s 2. Ci t e cSrt i a da t Si m one i ?
36. Ci t e m e re a ve a lone l, da ca , dlnd Ani ^oa re i 3 di n e le ,
i -a u m a i r&m a s 4 m e re ?
36. Scri e t i num Srul 7 ca sum a de doi t e rm e ni , di nt re ca re
unul sa fi e 3. Clt e st e ce la la lt t e rm e n?
37. Ca re num a r e st e cu 3 m a i m a re de ci t 4? Ca re num Sr
9st e cu 3 m a i m i c de clt 4?
38. 0 fe t i ^a e re 3 nuci . Fra t e le e i a re cu 2 nuci m a i m ult .
Ci t e nuci a re a ce st a ? Ci t e nuci a u Im pre una ?
30. Un ba i a t a re 5 le i . Sora lui a re cu 3 le i m a i pu^i n.
Clt i le i a re a ce a st a ? Cl^i le i a u i m pre una ?
40. sa se ca lcule ze : 2+3-(-4=
Kezolmre:
De pe fi gura di n pa gi na a la t ura t a :
c
c
i
(2 + 3) + 4
C
2 + 3 + 4
/.
/ \
} G
\ /
t
)
t
)
2 + ( 3 + 4 )
)
9
se ve de c&:
2 + 3 + 4 - = (2 + 3) + 4 2 +( 3 + 4) 9
41. Dupa m ode lul:
2-f*3-[-4=:{2-i -3)-|-4 sa u
« 5 + 4
» 9
2 + 3 + 4 = 2 + ( 3 + 4 )
= 2 + 7
= 9
ca loula ^i :
2 - | - 4 + 3 =
1 + 1 + 3 =
3 + 0 + 2 =
l + - 3 + 3 =
1 + 2 + 2 =
0 + 5 + 0 =
3 + 3 + 2 =
2 + 2 + 4 =
42. E fe ct ua ^i :
2+(5+l)==
( 2 + 5 ) + l =
3 + ( 2 + 3 ) —
l + ( 3 + 5 ) =
( l + 3 ) + 5 =
5 + ( l + l ) =
( 2 + l ) + 4 =
l+(5+3)==
( l + 5 ) + 3 =
( 0 + i ) + 2 =
l + ( 2 + 3 ) =
1 + 2 + 3 =
43. Vi ct or a re un pli c ou 2 t i m bre §i a lt ul cu 4 t i m bre . D&nut
a re un pli c cu 3 t i m bre . Ci t e t i m bre a u Im pre una ?
44. Un copi l m SnlnoS la m a sS 3 fruct e . Fra t e le lui m fi nlncft
cu 2 fruct e m a i m ult . Ci t e fruct e m &nlncSL Im pre unfi la m a s&
ce i doi fra ^i ?
45. lone l a re 3 nuci , MSri oa ra a re 2 nuci §i Mi ha i a re 4 nuci .
Ci t e nuci a u Im pre una ce i t re i copi i ?
Lucra ri de cont rol
1. Scri e ^i t oa t e num e re le na t ura le ce l put i n e ga le cu 2 §i ce l
m ult e ga le cu 6. r y &
2. Scri e \,i pe re chi le de num e re de rna i jos subli ni a ^i num a -
m l m a i m a re di n fi e ca re pe re che ;
5 6 ; , - 6 4; 0 3;
7 2 i 4 8; 1 0,
3. Ca lcula ^i In doua m oduri : 4 + 1 + 3 — 6 + 1 + 2 —
4. Scri e ^i i ce le doua a duna ri §i doua scSde ri oa re se de duc
di n fi gura : a
5. E fe ct ua '^i ; 9—-7= ; 5+3=
a poi fa ce ^i proba In doua m oduri .
6. Calcula^ii:
a ) B+a ^^?; b) M- 1 ^5 ; c) 6 - B = 5 .
T
1; Numerele naturale de la zece la o suta
1. Num i re a scri e re a num e re lor — e xe m ple
a . Num i re a num e re lor form a t e num a i di n ze ci
1 zece
A
zece
3 ze ci
• • • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
V.
• •
• •
treizeci
10
b. Num i re a scrle re a num e rolor form a t e dm zcci uni t i i t i
2 zed 3
• • •
• • • •
. A •
• • •
•VA
• • • • •


• • •
• • •
• • •
A *
doudzeci f l trei
c. Scri e re a num e re lor form a t e uum a i di n zcci
2 zeci
•1 zece 0
• •
• • •
2 3
zed un\\i\\
2, 3
i di n zcci
1 * *
1
2
t
0
zed unltitti
2 0
1 ^ 1
1 0
zed unl ti ti
1 0
20
1 - ^ 1 0
11
^ Exerdtii , J Exercitil T Exercitii .
H
1. Gi t i ^i num e re le :
a) 30; 80; 40; 70; 50; 60; 10; 20; 90;
b) 64; 72; 81; 39; 12; 11; 19; 40; 44; 90; 37;
c) 55; 39; 93; 27; 72; 77; 17; 71; 16; 61; 42.
2. Scrie{,i numerele care au: ^
2 zeci 7 unitat^i; 6 zeci; 1 zeoe 3 unit§^i; 8 zeci 8 uni-
tat-i; 5 zeci 1 unitate; 3 zeci §i 6 unita^i; 2 zeci; 9 zeci ?i
8 unita^i; 8 zeci §i 9 unita^i; 7 zeci.
3. Scrie-^i numerele:
^aptezeci ?i patru; optzeci; optzeci ^i trei; cincizeci ?i cinci;
paisprezeoe; patruzeci §i unu; optzeci ^i doi; ^aptezeci ?i ?apte;
treizeci §i noua.
4. Scrie-fi.numerele la care: cifra zecilor este 5 ^i a unita^ilor
este 8; cifra zecilor este 9 §i a unita^ilor este 0; cifra zecilor
este 7 ?i a unita^ilor este 7.
2. Com pa ra re a num e re lor pi n^ la o sut a
Citi^i §i explica|,i:
. a) ^ este mai mare declt 2: b) 23 este mai mic declt 24;
30 este mai mare decH 20; 24 este mai mare declt 23:
2 este m,ai‘ mic decit 3; , c) 43 este mai mare decit 27;
20 este mai mic decit 30. 27 este mai mic decH 43.’
Exercitii ExercitiiT Exercitii j3' ®• • ijQB,
------------g « ft e _____ ft .
1. Spune-fi numerele din zece in zece pina \ i o suta In ordine
.crescatoare, apoi In ordine descrescatoare. *
2.' Spune^i mai intli In ordine crescatoare, apoi in ordine
descrescatoare, toate numerele naturale: de la 22 la 35; de la
48 la 57; de la 84 la 93; de la 30 la 40; de la 17 la 22; de la
66 la 73.
3. Scrie^i In ordine cresc&toare, apoi descrescatoare, nu­
merele: a) 20, 50, 10, 70, 30; b) 82, 30, 84, 29, 51, 81.
4. Scrie^i perechile de numere de m.ai jos ?i sublinia^^i mima-
rul mai ruare din fiecare pereche:. 70 4.0'; 56 58; 42 65; 30 21;
20 60; 36 32; 27 47; 76 58.
12
5. Scri e t i i t oa t e num e re le na t ura le cupri nse Int re :
a ) 37 42
d) 26 34
g) 38 43
b) 87 92
e ) 68 71
h) 79 80
c) 17 22;
f) 49 51;
i ) 48 ?i 50.
6. Scne t -i t oa t e num e re le na t ura le ca re :
a ) slnt cupri nse i nt re 25 28;
b) si nt ce l pu^i n e ga le cu 25 m a i m i ci ca 28;
c) slnt m a i m a ri ca 25 ?i ce l m ult e ga le cu 28;
d) slnt ce l pu^i n e ga le cu 25 §i ce l m ult e ga le cu 28.
7. Scri e |i t oa t e num e re le na t ura le cupri nse Int re : 23 §i 26;
22 27; 58 §i 60; 88 §i 95; 36 37; 44 §i 54.
Adunarea §i scaderea numerelor pina
la o suta fSra trecerea peste ordin
1. Aduna re a num e re lor form a t e num a i di n ze ci
20 + 3 0 = ?
L
Cum gindim*’
leci unltifi
A A
2 zeci
20 + 30 = 50
30 + 20 = 50
♦Toate desenele de acest fel redau prescurtat regulile de calcul. De aceea
ele nu vop fi exeoutate de elevi. A c^tia se vor deprinde sa cHeasoa din
desen regula respective.
13
(\f7^
1. Galculat-i:
a) oral i-\- 3=
10+30 =
3+ 5.=
30+50-
b) In scris 70+
20
5+ 1==
50 + 10-
3+ 4=
30+40=
40 +
40
30+
60
4+ 5 =
40+50 =
2 + 4=
20+40 =
40 +
30
6 + 2:
60+20=
3+ 3 =
30+30=
50+20 =
10+30=
60 + 10= 20+20- 10 + 70=t:
2. I ntr-un acvariu sint 40 de pe^ti^ori. In altul slnt mai
muH-i, cu 30. Giti pe§ti?ori slnt in al doilea acvariu?
3. Elevii unei clase au string 40 de.borcane, iar sticle mai
multe,cu 50. Cite sticle au strins?
4. Dana a rezolvat 50 de exerci^ii. loana a rezolvat mai
multe.cu 30. Cite exercitii a rezolvat loana?
6. Laura are 20 de timbre. Alexandru are cu 10 mai multe.
Cite timbre are Alexandru? Cite timbre au ImpreunS?
2. ScSde re a num e re lor form a t e num a i di n ze d
50 - 20 = ?
zed unltiltl
50
.5 zed
A
▲ m
3 zed
50
30
50 - 20 = 30 50 - 30 = 20 50
30
20
14
1. Calculat-i (daca este posibil):
a) oral 4— 1= 3— 2= 7— 4=
40-10= 30-20= 70-40=
5 - 4^ 8- 3= 9 - 6=::.
50 -40 = 80 -30 == 90 -60
b) In scris 80— 80— 90— 90—
60 20 50. 40
9 - 3=
90-30=
7 - 3=
70-30=
30- 20-
30 50
80-50= 40-40= 30-70= 40-30=
70-60= 60-20= 70-50= 60-40=
2. Efectua-fi: 20+50= ; 70-20 =
apoi face^i proba fiecarei opera^ii, In doua moduri.
3. Citi^i sub forma de problems calculat.i:
■ +20=50; 30+ * =50; 80 — ■=30; ■-50=30.
4. Gasiti toate perechile de numere formate numai din zeci
a cSror surna eate 50.
6. Radu Ingrije^te 70 de porumbei. Marioara Ingrije^te ou
30 de porumbei mai putii). Giti porumbei ingrije^te Marioara?
6. Un grup de elevi a rasadit 60 de pomi, altul cu 40 mai
pu^in. Cl^i pomi an rasadit in.total?
7. Pe 0 ramura stateau 50 de vrabii. Cite vrabii au ram as,
dac& 10 din ele §i-au luat zborul?
3. Adi m a re a unui num ^r form a t num a i di n ze ci ,
cu an num ^r form a t num a i di n uni t a fi
20 + 3 - ?
AT
2 zeci
• • •
20
23
20 +
3^
23
3 +
20
23
15
Exercitii [ [ ExerciliiT 1Exercitii
ea«-------------S'S ft s - - •-e.-g
O • •
1. Galcula^i oral:
a)
b)
20+5==
20+7 =
20+8=
30+ 4=
4+30 =
0+70 =
40+1= 70+3=
40+4=
40+7 =
70+6=
70+7=
50+20= 80+ 1 =
50+ 2= 10+80 =
90 + 1 =
90+7=
90+8=
8+60=
60+ 7=
10+ 6 =
50+1=
50+4=
50+6=
60+ 1 =
60+10=
5+40 =
10+ 1= 70+ 8=
2. Efectua^-i In scris adunarile de la exercit.iul 1 b.
3. Calcula^i in scris:
30+ 60+ 60+ 80+ 80+ 7+ 3+
6 5 9 4 8 40 80
1+10 = 2+30 = 5+70 =
6+20= 9+50=
4. Calcula^i:
'
50+ 8= 10+ 7 - 90+ 6= 30+ 9=
2+80=
6+80 = 7+10= 6+90 = 90+ 3= 7+50=
70+ 5 = 20+ 0= 70+ 2= 50+ 5= 8+40=
9+90= 0+20= 20+ 7 = 0+50 =
1+70=
6. Scri e ^i urm a t oa re le num e re ca o sum a de doi t e rm e ni ,
unul form a t num a i di n ze ci §i unul form a t num a i di n uni t a t i :
43; 51; 27; 96; 17; 66; 12; 11; 34; 53; 35; 87; 78; 91; 19
Exemplu: 43—-40+3.
4, Aduna re a unui num Sr form a t di n ze ci i ^i vadt&^h
cu un num fi r form a t num a i di n uni t dt ^
24 + 3 = ?
/
Cum glndim:
24+3= Ora l: 20+4+
3
20+7=27
Scris: 24+
27
3+
24_
27
24 + 3 = 27
16
erci ti i ^pro b l etne
1. Ga lcula ^i :
a ) ora l 1 2 + 7 = 3 3 + 3 = 51+4^
30+9=- 2 1 + 4 = 4 3 + 3 = 62+5=
7 2 + 4 = 3 5 + 2 = 56+1.-:- 74+4=
33+3= 42+5= 60+4= 80+8 =
87+2=
91+6=
50+0=
74+4 =
b) t o sori s 70+ 6 = 5 1 + 7 = 2 + 4 2 = 71+ 0 =
26+ 3 + 60+ 6 = 6 3 + 5 = 4 + 4 4 = 98+ 1=
- L . Z i . 9 + 8 0 = 1 1 + 4 = 82+ 7 = 3 + 5 2 =
7+31=- 55+3=- 01+ 6= 40+ 4 =
2. I ntr-o outie slnt 22 mingi ir.ioi 7 mari. Cite miriL'i
Sint i n cuti e?
3. La a duna re a unui de t a ^a m e nt de pi oni e ri a u pa rt i ci pa t
31 fe t e §i 6 ba i r4i . Cl^i copi i a u pa rt i ci pa t In t ot a l?
4. Ana are 53 lei. Cit-i lei va avea daca naai prime^te inca 5 lei?
5. Scdde re a di nt r-un num Sr form a t di n ze d i m i t a ^i ,
a unui num Sr form a t num a i di n uni t Sfi
27
2 7 - 3 = .
Ora l; 2 0 + 7 - Sori s: 27-
3 3.
20+4=24 24
27
24
17
1. Calcvlati (daca este posibil):
a) oral 25—1— 39—2= 66—6=
25-3= 48--5= 79-7=
25-5= 57-4= 88-4:
b) In scris 81— 18- 97- 39-
1 7 5 6
96-5= 80-20=
87-3= 90-20=
74-4= 70—90=
70- 90- 25-2:
20 10 96-1:
vostru:
58—5= 56—3= 69—4= 22—2= 73— 3==
46-3== 47-7== 38-5= 31-0^== 8-21='
2. Galcula'^i completa^i rezultatele, facind tabelul pe caietul
dosi:azui ■32 87 59 77 93 86 39
scazator 2 6 4 6 0 5 8
diferenj,a 30-
3. 0 carte are 79 de pagini. I na mai are de citit din ea 7 pa-
gini. Cite pagini a citit?
4. I ntr-o cu§oa sint 27 iepuri albi §i negri. Dao& 6 iepuri slnt
negri, cl\i din ei sint albi?
6. Ana are 49 bile albe §i ro§ii cu 9 mai purine. Cite bile
ro^ii are?
6. Galcula^i:
87- 0=
87- 7=
87- 6=
87- 1 =
28-8=
28-0=
28-6=
28-2=
65-5=
65-1 =
65-2=
65-3=
89-0=
19-3=
29-4=
39- 5;^
57-6=;=
57-7=.
57-5=^
57-1 =
6. Aduna re a num e re lor form a t e di n ze d m M \ i
a ) 3 2 + 4 6 = ?
zeci
unlt dt i
3 0 + 2 ♦
40+6 *
k A •

- 3 2 +
▲ ▲ ▲ A
18
3 2 + 4 6 = 7 8
b) 23+51 =
Ora l: 20-|-3-|-
50+1
7114^^74
Scri s 23+
51
I K
51+
74
c
Sb adund ^^unitdfi cu unitati si zed
cu zeci^\
i i i U L f i ro b l e^
1* Ca lcula ^i :
a ) o^a l
2+ 80= 12+ 20= 10+ 25= 13 + 3 1 = 42+35=
50+ 4 = 15+40= 40 +3 6 = 2 4 + 1 2 = 51+28=
10+70= . 1 7 + 3 0 = 50+41= 3 6 + 4 3 = 81+18=
b) In scri s 81+ 43+ 20+ 82+ 52+ 2 + 24+
18 ^ _L- J L , -36_ 35
35+24=
71+21=
82+ 6 =
76+12=
33+ 66=
3 + 5 4 =
30+59=
47+ 20=
0 + 7 3 =
44+22:
3+71:
32+ 46:
2. Ta t a a cum pa ra t 45 kg m e re 14 kg pe re . Ci t e ki logra m e
de fruct e a cum pa ra t ?
3. 0 e ohi pa de m unci t ori a s&pa t i nt r-o zi 43 m de §a nli ,
i a r a doua zi cu 12 m m a i m ult . Clt i m e t ri de §a nt a s&pa t a doua
zi ?
4. E le vi i cla se i I a u st rlns 57 kg fruct e de p&dure , i a r ce i a i
cla se i a Il-a cu 11 kg m a i m ult .
Ci t e ki logra m e a u st rlns e le vi i cla se i a Il-a ?
19
7. ScSde re a num e re lor form a t e di n ze d uni t dfi
a ) 7 8 - 3 2 = ?
zgcl unltdfl
8^ A A A A A A A 70 +
70+8
30+2
40 + 6 = 46
▲▲▲
• •
▲▲▲A
- 7 8
3 2
78
4 6
7 8 ~ 3 2 = 4 6
h) 8 9 - 2 6 = ^ Ora l: 8 0 + 9 - Scri s: 89
20 + 6 26
60+3=:63 63
Obse rva ^-i e : 89-
63
26
Se scad unitdtile sc&zdtorului din uni'
t&lile descdzufului zecile scdz&torului din
zecile descdzutului.
e rci t i i
1. Ca lcula ^i (da cfi e st e posi bi l):
a ) ora l 7 8 - 8 = 6 0 - 2 0 = 4 1 - 1 0 =
5 6 - 6 = 9 0 - 3 0 = 8 5 - 2 0 =
9 7 - 7 = 8 0 - 5 0 = 7 6 - 4 0 =
3 6 - 1 6 = 4 7 - 1 2
4 8 - 2 8 = 58-31^
7 9 - 3 9 = 74 - 3 2
b) In scri s 52— 86— 87-
21 43 83
44- 6 8 - 7 7 - 6 8 -
24 38 20 5
3 7 + 1 2 = 7 5 - 4 1 = 6 9 - 6 5 = 4 4 + 3 2 = 5 2 - 5 2 =
73 + 2 1 = 8 4 - 3 4 = 5 4 + 2 3 = 9 8 - 6 6 = 7 3 - 8 1 =
2. §t i i nd c&sum a a doua num e re e st e 98 unul di n num e re
e st e 50, sa se a fle ce la la lt num a r.
20
3. $tiind ca suma a doua numere este 98 un numar este 48,
a& se afle oelalalt numar.
4. I ntr-o zi -lonel a citit dintr-o carte 24 de pagini, iar a
doua zi cu 11 pagini mai pu^in. Cite pagini a citit a doua zi?
6. Din cei 79 lei pe care li avea, Danu-fa a cump&rat cSr-fi
In valoare de 53 lei. Gl^i lei i-au ramas?
6. Pre^-ul unei serviete era de 87 lei. Git costa servieta dupa
mic^orarea pre^^ului cu 17 lei?
7. Efectua^i Bcaderea 68—25= . Face^i proba acestei sca-
deri prin adunare, apni prin scadere.
8. Ca lcula t -i :
■ -20=60 B -34^21 26+■=78 ■-20=41
■ - 6-40 30-f ■-80 ■+30=54 29-«=29
B - 4=25 ■B+4=67 57-^=32 ■-42='52
9. Vasilioa a rezolvat Jn vacantia 47 de probleme, iar Ana
cu 17 problejne mai putin. Cite probleme a rezolvat Ana?
Cite probleme an rezolvat In total?
10. Calcula^i:
40+ 6= 70+20= 50+32= 46- 6= 89-37 =
97- 5= 67-40= 70-50- 0+62= 24+45=
54-24= 31- 0= 75-75- 91-90-: 41~40=r.
La prima coloana face^i proba prin adunare, la a doua prin
scadere.
11. Efectua^-i:
10+1+20-' 30+55+14= 77-(50+20) =
-6+(30+3)= (83+10)-23= (98-25)-31 =
12. I ntr-o lads, sint 12 kg ro^ii, in alta cu 5 kg mai rault.
Cite kilograme de ro§ii sint in cele doua lazi?
13. Pentru un gard s-au cumparat prima data 50 m de
slrma, a doua oara lnca.34 m de slrma. Ci^i metri de sirma mai
trebuie cumpara^i, daca pentru aoel gard sint necesari in total
96 m de slrma?
14. La 0 cantinii s-au consumat diminea^-a 45 1de lapte, iar
seara cu 3 1mai pu-fin. Cl^i litri de lapte s-au consumat diminea^a
§i seara?
16. I ntr-o outie stnt 2 bile negre mici §i 17 bile albe; din
care 3 sint mici iar celelalte mari. Afla^i:
a) Cite bile albe mari sint in cutie?
b) Cite bile mici sint in cutie?
o) Cite bile sint in total in cutie?
21
Lucra ri de cont rol
1. Scrie^i Intii in ordine crescatoare, apoi descrescStoare,
niimerele;
60; 29; 92; 77.
2. Scrie^i pereohile de numere de mai jos subiinia^i numa-
rul mai mie din fiecare pereche:
44 42; 37 57; 85 79.
3. Scrie^-i toate nnmerele naturale care:
a) slnt ouprinse intre .78 82;. ,
b) nu slnt mai mici deoit 78, nici mai mari decit 82.
4. SorieJ-i urmatoarele numere ca sum& de doi termeni,
unul format numai din zeci ?i unul niimai din unita^i:
72; 81; 44.
5. Efeotua^i:
20+ 5-=
24+42= 38- 5 =
50+30=
70-40= 97-35=
43+ 6=
89- 9= 5+83=
60+ 45+ 74- 56- 68-
24 52
34 51 6
6. Calcula^i:
34+«=77; ■ -20 =74; 88- * - :
spunlnd, de fiecare data, ce „
folosit.
proba“ a adunarii i
7. Ana a rasadit 64 de flori, iar Vlad cu 30 mai pu^in. Cite
flori a rasadit Vlad? Cite flori au rasSdit In totalP
22
^ Aduna re a §i sca de re a
num e re lor na t ura le
pi na la o sut a cu
t re ce re pe st e ordi n
;
I 1 Adunarea scMerea
pina la douazeci
1. Aduna re a a dou4 num e re 2. ScSde re a di n ze ce a unui
a ckror sum S e st e ze ce num a r scri s cu o ci fra
9 + 1 = 1 0
1+9=^10
8-f2:=10
2+8=10
7+3=10
3 + 7 = 1 0
• r
10
1 0 - 9 = . !
10-1* :9
10- 8=2
10- 2=8
1 0 - 7 = 3
1 0 - 3 = 7
6 + 4 = 1 0 6 • • • • • •I • • •
4 + 6 = 1 0 '........ ------------------—
5+5=10
1 0 - 6 = 4
10--4=6
10-5=5
23
3. Proble m e de com ple t a re a ze ci i
7 + B= 10
■ =1 0 - 7 10
■ = 3
a
1 0- 7
Exercitii .. I Exerci|ii ^Exercitii
g>fl>
a a
• • •
1. Ga lcula |i :
1+B = 10 3 +
2+B =10 4 +
= 10 5+B =10 8-f »=10
=10 6+* =10 9-f a=10
2. Git trebuie adunat la fiecare din numerele:
5; 3; 7; 1; 9; 2; 8; 10; 4; 6
pentru a ob^ine'suma 10?
4. Aduna re a a douS num e re scri se
cu ci t e o ci frS
ft) Aflarea sumei prin numilrare
7 + 5= ?
7 +5 • • • • •
• •
12
7 + 5 = 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24
b) Deducerea unui proce de u de calcuL
7 5
Cum gasim descompunerea lui 5 pentru
completarea zecii:
a) Gu clb trebuie completat 7 pJ na la 10;
10-7-3
b) Git ramlne din 5 dupa completarea zecii:
5~3-: 2
Deci:
5=:3 + 2
10-7= 3
5 - 3 = 2
10+2=12
0 b s e r V a i i
Se completeaza un termen pina la zece cu unita|.i luate din
celalalt termen;
Din figm'i se vede ca:
74_5^5_|-7
a) 8+6=-^
10-8^- 2
6-2= 4
lC-f4 = 14J
b) 8+5= 8+2+3
==10+3
=13
c) 6+5--11
25
E ^er_ ci ^_ |i ,^ro bl 6to 5-^,
1. Efeotua^i, scriind opera^iile ajutfitoare:
a) ca la exemplui (a): b) ca la exemplul (b):
34-9-= 8+3= 8+6=
9+9- 9+5= 6+7=
, 8+7= 9+2= 5+7=
6+5= 2+9= 7+9=
2. Galoulajii, far& a mai scrie opera^iile ajutatoare:
44-9= 8+8= 8+5™ 7+4= 8+9= 6+6=
8+4= 6+9= 5+8= 4+7= 9+8=, 7+7 =
3. Adunafi pe 6 la fiecare din niimerele: 7; 9; 6; 5; 4; 8.
4. lonel are 7 ani. Sora sa, Maria, are cu 9 ani mai mult. Q|i
ani are Maria?
6. Gasi^i rmmerele mai mari cu 5 decit;
. 6; 7; 8; 9; 3; 4; 5.
6. Care numere slnt cu 8 mai mari declt:
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0; 1.
7. Desena-fi pe caiete figura de mai jos. Uni^i priittr-o sageat&
perechile de numere din cu acel num&r din B care este suma
numerelor din pereche.
8. Calcula^i oral, oompletind pln& la 10 termenul mai mare
9+5= 7+4= 6+5= 9+4=r: 2+9=
4+8= 9+6= 6+8= 5+8= 7+6=
26
9. Dose na ^. fi gura a la t ura t a .
Facet-i cite o sageata de la
fiecare numar din A la acel nu-
mar din B cu care adunat, da
sum. a mai mare decit 11.
2
3
• •
8 0
B
5. Scdde re a unui num Sr scri s cu o ci frS,
di nt r-un nut n^r cupri ns Snt re 10 20
1 2 - 7
10
1 2 - 7 = 5
10 + 2 -
/
3 + 2 - 5
1, Ca lcula fi :
a) oa la exemplul (a):
U - 9 = : 1 4 - 5 -
1 7 - 8 ^ 1 5 - 8 - :
17_9=:. 1 5 - 7 =
b) ca la exemplul (c):
1 3 - 7 = 1 3 - 6 -
1 1 - 5 - 1 2 - 9 -
1 1 - 6 - 12-3=- 27
2. Calcula^i' oral:
15-6-
14-6= 13-8= 11-2 = 16-^9=
15-9= 14-8- 13-5:- 11-9 = 16-- 7 -
3. Efeotua^-i,
facind apoi proba prin adunare:
16-7 = 12-6= 12-7= 16-9= 18--9=
12-9= 11-7= 13-9= 12-5-
12--4=
4. Efectua^i,
facind apoi proba prin scadere:
12- 8= 14-7- 13-4= 11-3= 16-^8=
6. Intr-o vaza sint 16 flori. Din ele ‘9 sint garoafe. Cite flori
sint in vazo care nu sint garoafe?
6. I ntr-o vaza sint garoafe §i trandafiri, in total 16 flori. Cite
garoafe sint in vaza, daca'nurnarul trandafirilor este 7?
7. Pe primul raft al unui dulap sint 12 car^,i. Pe al doilea raft
sint cu 5 car|-i mai putin. Cite car^i sinl pe al doilea raft?
8. Gasi^-i un nnmar cu 9 mai mic decit: 15; 17; 12; 14; 11,
9. Galcula^i: 13—-B —S
IU-|-7-:15 18—b =9
10. Care este diferenj^a dintre numerele:
18 ?i 7; 10 §i 7; 15 §i 9; 12 ?i 4; 17 §i 8.
■ - 5 - 7
■ -6=7
■ ~9-8
Aciunarea §i scaderea pini la o suta
1. Aduna re a a douS num e re , di n ca re unul e st e scri s cu o
q \ M
2 7 + 5 = 7
zeci unftdtl
20+7
20+12- 32
27 + 5 = 32
- A ak
-
V
~ jku4 i 1
^ 1
2 7 +
5
[ - 3 2
28
a)'49+8=
Oral
40+9-h
40+17---^57
b)
0)
49+
8
57
8+
49
57
1. Efectua^-i:
a) ca la exemplul (a): b) oa la exemplul (c):
36+9= 72+8= 18+6= 17+3= 12+ 9= 8+45=
24+7= 36+8= 42+8= 63+9= 8+77= 5+68=
2. Calcula^i:
a) a§a cum vi se pare mai u^or;
89+ 77+ 4+ 89+5=
56 18+3=
8 +12=
9+19=
3+38=
7+14-=
b) oral;
21+ 9 -
7+43=
11- 4=
37+8= 14+6= 2+39= 6+87=
49+5= 78+5= 7+49= ' 8+43=
13-7= 11-8= 14- 7= 15- 6=
3. Pentru efectuarea unei luorari s-auunit oechipS. cu34mun-
citori una cu 9 muncitori. Cl^i muncitori are eohipa obtinuta?
4. !nt r-un de t a ^a m e nt de pi oni e ri slnt 24 de pi oni e ri . In a lt ul
fli nt ou 8 pi oni e ri m a i m ult .
Ctfi pionieri slnt in cele doua deta^amente la un loc?
6. La un concurs sportiv lonel a realizat 27 de puncte. Pune-'
tajul lui Radu este ou 5 mai mare oa al lui lonel. Cite puncte au
realizat In total?
6. Alcatui^'i o problem^ pentru rezolvarea c&reia sS fie nevoie
de opera^ia: 26 kg + 8 kg =
7. Dintre numerele: 1; 3; 5; 7; 9, alege|i-le pe acelea care,
adunate cu 8,'dau un numSr cuprins Intre 10 §i 15.
8. I ntr-un sat s-au construit anul trecut 7 case, iar anul
acesta cu 4 mai mult. Cite case s-au construit in ultimii doi
ani in a cel Bat?
29
2. Aduna re a a douS num e re scri se cu ci t e douS ci fre
28 f 36 ==?
zed
28 + 36 = 64
unltitf
28 +
36
64
40+ 6-f
30+9
70 + 15:^85
b) 46+V.
39
85
c) 46+
39
85
1. Galculat^i ca la exemplul (a):
53+38= 24+56== ■14+19= 16+57=
28+37- 14+48= 39+21 = 42+39=
2. Calcula^i, soriind numerele unele sub altele
:
34+29== 47+23- 57+17- 63+ 8=
26+34== 13+59= 44+26= 7+38=
30
3. Calcula^i oral:
17+ 3-= 36+44= 28+56== , 14+8=
36+ 4= 27+43= 47+29= 14-8=
2+18= 52+18= . 35+28= 14-7 =
4. Gasi^i numerele cu 25 mai mari decit:
36; 48; 55; 16; 67,
5. S-au cumparat 37 m ptnza alba 56 m ptnza colorata.
Ci^i metri de pinza s-au cumparat In total?
6. lonel a strlns 35 kg fier vechi, Marioara ou 16 kg mai
mult. Cite kilograme de fier vechi au strins In total?
7. Niou^or a cules 16 kg de ro^ii, Ani^oara cu 9kg mai putin.
Cite kilograme au cules in total?
3. Sca de re a unui num a r scri s cu o ci fri i , di nt r-un num Sr scri s
cu doud ci fre
a) 74-9:=
^ 60+10+4-
9
60+ 1+4=65
b) 74 —
65
c) 74-
65
3^.
ercitii ?i Proble«^®
1. Caloulati ca la exemplul (a):
85-6= 41-7= 60-8=
61-8= 32 - 6 = 43 - 5=
12-9= 80-3= 82-5=
11-6= 34-7= 53-6=
2. Caloulati, soriind numerele unele sub altele;
13-7= 85-6= 60-7= 44+ 9= 84-6=
93-8= 70-1= 24-5= 16+ 7= 21-2=
31-9= 42-7= 72-8= 69+25= 70-5=
3. Caloulati oral: 16-7^ 68—9= 86— 9= 51+29=
25—9= 40—8= 46+8= 30—6= 78+13= 80— 1=
4. Efectuafi, faclnd apoi proba prin adunare:
32-3= 47-9= 30-9= 64-8=
21-4= 83-5= 91-2= 78-9=
6. Caloula-fi:
■ +2=31; 8+ m=7b; ■-29=43;
6. Oana a cules 27 kg fructe de padure, Mihai^a cu 8 kg
mai pu^in. Cite kilograme au cules In total?
7. La 0 cooperative agrioola de produo^ie slnt intr-un grajd
36 de vite, In altul slnt cu 9 vite mai pu^in. Cite vite slnt In cele
doua grajdiiri?
4. Scdde re a a doud num e re scri se cu ci t e doui ci fre
63-9=
90-4=
6 7 - « =a
a) 96-27= 80+104-6-
‘ 20+ 7
60-f. 3+6=69
b) 96—
21
69
c) 96-
21
69
E xe rdt i i
1. Ca lcula t i :
a ) ca la e xe m plul (a ):
50-24= 31-17-
b) ca la e xe m plul (c):
61- 72- 80-
19 69 M
92-36=
90-23-
54- 83-
27 79
71-23=
82-35=
57- '
38
2. E fe ot ua ^i , a poi fa ce ^i proba pri n a di m a re ?i pri n scSde re :
86-18= ; 25-18= 34-27= ; 67-19= ; 90-63=
terrnei) 7 29 18 26 43 56.
t^rmen
3
24 12 26 8 29
suma
diferenia
1. E fe ct ua t i (da c& e st e posi bi l), ffi clnd a poi proba pri p a du-
na re si pri n so&de re :
a) 27— 34— 17— 26— 69— 35— 48— 76- 84—
5 4 9 ft 2^ ,2^ 40_ 39 96_.
b) 34-17=
72-61 =
43-28=
61-19 =
52-48=
56-26«
75-35=
69-62=
3 7 - 2 8 =
33
2; "Scrie|-i, inloouind eemnul ♦cu semnele operat.iilor care
fac sa se ob^ina rezultatele date:
14* 8- 6 10*8*3=21
39*2=41 28*8*7 = 13
3. fntr-o clasa sint 36- de elevi. Cite feti^e sint, dacS b5ieti
sint 19?
4. Un muncitor a executat J ntr-o zi 25 do piese. Care era
norma, ?tiind ca a depa§it-o cu 8 piese?
5. 72 de pionieri se separa in doiifi grupe distincte. Dac&
una are 28 de pionieri, ci^i are oealalta?
6. Radu §i Mihai sint strungari. Ei sint In intrecere. Radu
a lucrat 37 piege, iar Mihai 42 piese. Cine a c!§tigat?
Gu cJ te piese a lucrat mai mult ci^tigatorul?
Cite piese au lucrat in total?
7. Un elev rezolva J ntr-o zi 25 de probleme, a doua zi cu
7 mai pu^in. Cite probleme a rezolvat in cele douS zile?
8. Un elev a depus la C,E.C. 28 lei, altut 36 lei, iar un al
treilea cu 8 lei mai pu\m ca primii doi la un loc. Cl^i lei a depus
la G.E.C. al treilea elev?
9. Cu care cifre trebuie J nlocuit semnul *, pentru a obtihe
rezultatele date:
3 8 + 2 8 + 47_j_
* 2 ’
59 80 83
10. Cu bare cifre trebuie inlocuite semnele * ^i©, pentru
a ob^ine rezultatele date (putefi folosi ?i proba scaderii):
58- 54- 54-
*® *7 *®
38 17 18
34
11. 5* *5 sint numere de doua cifre. sernnul * fiind un
numar cuprins intrp 0 5. Calcula^<i:
lulnd toate posibilita^ile existente pentru
Indicatie: Exista patru posibilitati pentru
12. lln stol de 54 porumbei, din care 18 albi, se une?te
I'u un alt stol, avind 44 porumbei.
a) Ci^i porumbei are noul stol format?
b) Gi|i porumbei albi au fost in stolul al doilea, dacS. in
noul stol sint 33 de porumbei slbi?
c) Ci^i porumbei din noul stol format nu sint albi?
13. Tofi cei 36 de elevi din olasa a I l-a vor deveni pionieri.
In prima serie au fost primi^i 13 elevi, iar In seria a dou<i
12 elevi. Gi^i elevi yor deveni pionieri In seria a treia?
14. Afla^i toate numerele naturale care adunate cu 48 dau
suma cel mult 51.
Rdspuns: 0; 1; 2; 3.
15. Afla^i toate numerele naturale care adunate la 17 dau
suma mai mica decit 25.
16. Afla^-i toate numerele naturale care scazute din 21 dau
rpstul cel pu^in 15.
17. Iritr-un microbuz sint 9 calatori as^ezati pe lomrile lor.
Daca s-ar mai urea 3 calatori, ar ramine locuri neocupate; daca
d-ar mai urea 5 calatori, ar ramine calatori fara loo. Cite locuri
are microbuzul?
18. I ntr-un autobuz sint 75 de c^ilatori a^eza^^i pe locurile
lor. Daca mai uro& 6, ramin e&latori In picioare, dac& mai urea
4. ramin locuri libere.
Cite locuri sint in autobuz?
35
Lucra ri de cont rol
1. G^i i cula ji i :
254.30= 56+ 8= 67-27= 52- 4=
7+43= 37+49= 13- 8= 94-38=
2. E fe ct ua ji i , a poi fa oe ^i proba pri n sca de re In doufi m oduri :
6+8= 47+29=
3. E fe ct ua ^i , a poi fa ce ^i proba pri n a duna re ^i pri n scfi de re :
15-9= 72-45=
4. Calcula^i:
25+■=59 ■-34^=58 67-■=29
6. GalouIa|,i:
35-7= ; 36-7= ; 37-7= ; 38-7= ;
39-7=: ; 40-7= .
apoi scrie^i toato numerele naturale mai mioi declt '40, din care
scSzlnd 7 a^i ob^inut cel pu^in 30.
6. *2 e st e un num Sr de dou& oi fre , ca re a re ci fra ze oi lor
,»♦ “ un num a r cupri ns Int re 3 §i 7. Ca lcula ^i :
♦2+28=
i uli ld t oa t e posi bi li t fi t i le e xi st e nt e pe nt ru
7. In vitrina unei expozi^ii sint 52 de car^i, iar In alta cu 17
car^i mai purine. Cite carj-i slnt expuse In cele dou& vitrine?
8. Int r-o cut i e se a fl&: 28 bi le a lbe ; ro^i i , cu 15 m a i m ult e ;
a lba st re , cu 19 m a i puri ne de oi t a lbe ; ne gre , clt a lbe , ro^i i $i
a lba st re Im pre unfi .
Ci t e bi le ne gre slnt In out i e ?
36
Calculul sumei mai multor numere
naturale
1. Aduna re a t re ce re pe st e ordi n
24+ 12 + 43
a) 244-12 +43=(24+12)4-43
= 36-f 43
T
24-j- 36+ Se vede c&
12 43 am adunat
36 79
= 79’*---------------------------
Face|i calculul, folosind scrierea:
24+12+43=24+(i2+43)
cite doua
numere.
b) 24+12+43 = Oral: 20+4+
10+2
40+3
70+9=79
Scris: 24 +
12
43
79
Se serin numerele unele sub altele „uni-
<] td^i sub unitdfi §i zed sub zecV" §i se adund
.. __ „unitdti cu unitdti si zed cu zed'‘\
c) Regula se aplioa daca avem mai mult de trei numere:
21+ .
25
21+25+2+11= 2
11
59
Calcula^i;
. 23+52+ 4^
20+ 11+ 22-=
4+31+20+13+11=:
20+2+20+2+10+ 1+30+13=
37
2. Aduna re a cu t re ce re pe st e ordi n
27 + 31 + 18
a) 27+314-18=(27+31) + 18
58+18
27+ 58-f Am adunat
31 18 cite douS
numere. 76
76
Face^i calculul, folosind scrierea:
27+31 + 18-27+(31 + 18)
b) 27+31 + 18:
Oral: 20+ 7+
30+ 1
1 0 + 8
60+16=76
Scris: 27+
31
18
"Te *
^ Se adand ,,unitdfi cu unitdfi §i zed
cu zecV'\ iar zecile rezuUate din adunarea
unitdlilor se adund la zed.
c) Regula se aplica dac& avem iriai mult de trei numere
34+ 25+ 8+
26 13 23
12 7 10
34+26+12+22=^ J 2_ 20 5
T________94 29
<----------------~ W
36
25+13+ 7+20+29== ^
8+23+10+. 5+36=- -e
82
E ^ercitii P roblei^®
1. Galcula^i;
a) 12+35+21 =
23+16+24:
8+45+39:
b) 44+25+14=
17+28+36=
52+20+19=
20+34+ 9+12=
38
c) 3+17+16+ 4=-
29 + 18+ 7+17 + 19=r
11+22+33+20+ 7=
40+ 7+26+ 5+18=
In cele trei olase a I l-a dintr-o ^coala slnt 36,31 91 res-
pectiv 32 de elevi. Cl^i elevi slnt in clasele.a I l-a In acea §coala?
3. Aflat.i suma a trei numere ^tiind ca primul este 10, al
doilea este 15, iar al treilea este suma dintre primul §i al doilea.
4- Afla^i un numar cu 26 mai mare decit suma mimerelor:
5 ?i 26; 30 ?i 29; 17 12; 27 §i 15; 32 si 19; 7 50.
5. S-au coiistruit trei blocuri de. locuin^e, unul cu 25
apartamente, al doilea cu 32 apartamente §i al treilea cu 38
apartamente. Cite apartamente au In total cele trei blocuri.?
6. 0 fabrica de ciment a expediat un tren cu 28 vagoane
cu ciment, un al doilea tren cu 34 vagoane §i un al treilea cu 37
vagoane cu ciment. Cite vagoane cu ciment a expediat In total?
7. Calcula^i oral:
42+ 8+15== 55+15+10== 23+17+26=
60+11+ 9= 18+32+ 4= 4+26+25=
8. Galoulati, scriind numerele unele sub altele:
a) 35+21+43= 62+ 4+21= 51+ 6+12+30=
41+ 3+14= 12+20+33+ 4= 21+ 2+31+40=
b) 36+28+19= 29+17+23+ 8= 60+ 9+27=
12+23+41+14= 18+26+ 7+38= 36+28+19+12=
9. In timp ce Petrica a impletit 36 co§uri de nuiele, Victor
a I mpletit 29 co^uri, iar Mihai^a 32 co§uri. Cite co§uri au Impletit
In total?
10. I ntr-un plic' aSnt 14 buline roijii mari, 19 buline ro^ii
mioi ^i 17 buline albastre mici, Afla^i:
a) cite buline slnt In total In acel plic;
b) cite buline din plic slnt mici;
c) cite buline din plic sint ro^ii.
39
11. I ntr-0 livada sint 25 meri, 18 peri, 26 pruni, 14 vi^ini
16 cire^i.
Ci^i pomi slnt In acea livada?
12. 0 feti^a are 24 margele ro^ii mari, 39 mSrgele ro^ii xnici
m&rgele albastre mici, ^tiind ca in total ea are 72 margele
mici, afla^i:
a) cite margele ro?ii are;
b) olte mSrgele albastre are;
c) cite m&rgele are feti^a.
R&spuns: a) 63; b) 33; c) 96.
13. Sorie^i toate numerele naturale mai mari decit 47, care:
a) adunate la 38 dau Ruma cuprinsa Intre 88 93;
b) scazute din 79 dau restul cuprins intre 26 §i 30.
R ^ p u n s : a) 51; 52; 53; 54 b) 50; 51; 52.
1, Li ni a dre a pt £l. Se gm e nt ul de dre a pt S
a )
O
b) Se gm e nt e de dre a pt a
; Exercitii
Exercitii
ftffl • ffiO-
itn 1 n a ♦ ®
De se na ^i m a i m ult e se gm e nt e de dre a pt a , In di fe ri t e pozi ^i i ,
not a ^i -le .
41
2. Ce nt i m e t rul
a)
*— >
m
9 9 10 11 n
b) 1 ce nt i m e t ru se scri e pe scurt : 1 cm
5 oe nt i m e t ri -•—> 5 cm .
c) 1 m e t ru a re o sut a cerAtimetri.
d) Se gm e nt ul A B a re lungi m e a de 1 cm ; se gm e nt ui CD a re
lungi m e a de 3 cm .
A
-I -
B
c
-4- +
A B i cm
D
■4—
CD = 3 cm
,, Exercitii J p^xercitii f Exercitii J j * •
___ —
1. Scri e ^i pe scurt :
3 oe nt i m e t ri ; 10 ce nt i m e t ri ; 78 oe nt i m e t ri ; 16 oe nt i m e t ri .
2. Ma sura t -i lungi m i le se gm e nt e lor de m a i jos:
A M
B
3. Gonst rui t i se gm e nt e de dre a pt a cu lungi m i le de :
5 cm ; 2 cm ; 10 cm ; 6 cm ; 4 cm .
4. Gonst rui ^i un se gm e nt pe li ni a dre a pt ft de se na t fi m a i jos,
ca re s& a i b& un ca pa t !n A lungi m e a de 4 cm .
42
[
6. Segmentul AB de lungime 2 cm (AB = 2 cm) segmentul
BC de lungime 3 cm {BC — 3 cm) slnt a^ezate ca In figurfi:
2 cm
—A _
3 cm
__ ___
B C
—I
Afla t -i pri n m &sura re lungi m e a se gm e nt ului AC.
Ve ri fi ca ^i pri n ca lcul c& lungi m e a lui AC e st e sum a di nt re
lungi m i le lui A B §i BC:
AB-^- B C ^ AC
6. Se 9t i e : DE =^2 cm ; EF == 4 cm .
?
A
r~
D
------- V---------
2 cm

4 cm
j
Ga si t -i lungi m e a se gm e nt ului DF f&r& s&-l m fi supa t -i {pri n
ca lcul). Ve ri fi ca t i a poi re zult a t ul pri n m fi sura re .
7. Afla ^i pri n m Si sura re : MN = ?; N P = ?; Jl/P — ?-
Ve ri fi ca t i a poi pri n ca lcul da c& e st e a de vft ra t ft e ga li t a t e a :
M N - \ - N P ^ M P
8. Se gm e nt e le AB, BC §i AC slnt a ^e za t e ca i n fi gura .
a ) Afla ^i pri n m t a ra re : A B = ?; BC = ?; AC = ?.
b) Ve ri fi ca t i pri n ca lcul ca re di n scri e ri le urm &t oa re e st e
a de va ra t a §i ca re nu: *
AB-\-BC=AC; AB-{~BC m a i m i c de clt AC; AB-\-BC
m a i 'm a re de clt AC.
43
Segmentele DE DF slnt a^ezate ca tn figurft: 9
6 cm
•----- - I
D E
V...
V "
11 cm
Se §t i e ca Z)^=6 cm pi D F ^ i i cm . Afla ^i pri n m Ssura re
lungi m e a se gm e nt ului EF,
Ve ri fi ca ^i pri n ca lcul c&lungi m e a lui EF e st e di fe re n^a di nt re
luri gi m i le lui DF DE:
DF ~ D E ^ EF,
10. Se §t i e cS M N ^ b cm $i cm . SS se a fle lungi m e a
lui N P fSr& a -1 m a sura .
8 cm
___A_________
I--------------------------;--------1-----------------L-,
M N P
5 cm
11. Dupa m ode lul:
5 cm -1-3 cm = 8 cm ; 8 cm —3 cm = 5 cm
ca lcula ^i : a ) 3 cm -f- 4 cm =;?
. 5 cm -i - 8 cm =
10 cm -f- 9 cm =
b) 9 cm — 2 cm =
12 cm — 3 cm =
18 cm — 12 cm =
c) 23 cm H - 47 cm —
32 cm 4- 59 cm =
-. 44 cm — 19 cm ~
44
3. IMi li m e t rul
a)
b) 1 m i li m e t ru se scri e pe sourt : 1 m m
o) 1 oe nt i m e t ru a re 10 m i li m e t ri : 1 ci
cm s=s 10 m m
"-iKMNeiweeflil . ,
E xe ra t n
JILQ.
1. Sori e ^i pe scurt :
8 m i li m e t ri ; 15 m i li m e t ri ; 60 jyi i li m e t ri ; 42 m i li m e t ri .
2. De se na ^i se gm e nt ul A B on lungi m e a de 2 cm .
Cl^i m i li m e t ri a re se gm e nt ul AB?
3. Dupa m ode lul:
4 m m +6 m m —10 m m ; 10 m m ~8 m m —2 m m
oa loula ^i : a ) 5 m m + 4 m m =
3 m m 4-7 m m =s
4 m m + 9 m m s=
15m m -f8 m m =
b) 8 m m — 3m m =
16m m — 6m m —
25 m m — 9 m m =
30 m m —10 m m =
c) 36m m -f-21m m =5=
,59 m m —29 m m =
47m m H -38m m =
78 m m —31 m m =
d) 65 m m +29 m m =
83 m m —55 m m =
36 m m +24 m m —.
91 m m —34 m m =--
45
4. Li ni a fri nt i
r ‘
E xe m ple de li ni i frlnt e :
B C
H b)
A /
Li ni a frlnt a ABC
4 ^ ► la t urUe li ni e i fdnt e ABC
Li ni e frlnt & „de sohi a &“.
46
Li ni i frlnt e „lnohi se “.
E xe re i t i i
Exercitii
1. Const rui t .i o li ni e frlnt a form a t a di n pa t ru se gm e nt e de
dre a pt fi .
2. Ma sura ^i lungi m i le se gm e nt e lor ca re form e a za la t uri le li -
ni e i fri nt e de m a i jos.
Ga lcula t i sum a lungi m i lor a ce st or la t uri , a di c& lungi i rt e a
t ot a la a li ni e i fri nt e .
D
3, Const rui ^i o li ni e frlnt a form a t a di n t re i ge gm e nt e de
dre a pt a cu lungi m i le : 1 cm ; 3 cm ; 2 cm . Const rui t i a poi un se g­
m e nt de lungi m e e ga la cu sum a lungi m i lor a ce st or t re i se gm e nt e .
4. De se na ^i o li ni e fr!nt & ABCDEF ca re s& a i bft :
i 4B=2 cm CD=^Z cm £7^=2 cm
BC==2 cm cm
6- Ca re e st e lungi m e a une i li ni i fri nt e , da c& li t uri le sa le a u;
a ) 17 cm , 3 cm , 20 cm §i 30 cm ;
b) 28 cm , 37 cm §i 19 cm .
5. Li ni a curba
48
Liniile din figurile 1; 2; 3; 4 slnt li ni i curbe .
E xe rci t i i J E xe rci t i n E xe rci t i i
• • •
1, Desena^i linii curbe.
2, Spune^i obiecte care au marginile formate din linii curbe,
3, Face^i un desen format din linii frtnte §i linii curbe,
6. Lungi m e fnSlt i m e (grosi m e )
lungime
B-\.
m30d-i->4
l ungime
4>
£
 %
>l M
E xe rci t i i E xe rci t i i { ^E xe rci t i i , P • • •
C T * ^b.b--------sa3E^i=SBE===s
1. Arata^,! lungimea, la^imea ?i Inal^imea salii voastre de
clasa.
2* Maaura-^i lungimea, la^lmea §i grosimea c&r|ii voastre de
matematica,
3. Masura^i cu rigla lungimea §i la^imea caietului vostru de
matematica.
49
4. Care dintre cartea ?i caietul vostm de matematica au
lungimea mai mare? Dar lafimea? Dar grosimea?
5. Efectua|.i:
a) 20 m+ 7 m = b) 42 cm— 8 cm = c) 47 mm+29 mm —
5 m -j- 30 m = 76 cm ~ 26 cm = 97 mm — 38 mm =
24m+ 5m — 68 cm — 25 cm = 32mm+38mm =
26 m — 6m— 34 cm + 21 cm ~ 59 mm + 12 mm —
39 m — 7 m = 36 cm + 4 cm = 67 mm — 29 mm =
6. Un bazin de inot, dreptunghiular, are la^-imea de 16 m,
iar hmgimea cu 25 m mai mare decit la^imea. Aflati lungimea sa.
' 7. 0 cnala de hlrtie are forma dreptunghiulara, cu latimea
de 15 cm. Aflat^i lungimea colii, stiind ca ea este mai mare decit
latimea cu:
a) 4 cm; b) 6 cm; c) 12 cm.
8. Un caiet are forma dreptunghiulara, cu lungimea de 42
cm. Afia^i latimea caietului, .stiind ca ea este mai mica decit
lungimeai cu 27 cm.
9. 0 curte are forma dreptunghiulara. cu lungimea de 51 m.
Aflati la'^imea acelei cur|.i, §tiind ca ea este mai mica decit lun­
gimea cu:
a) 11 m; b) 22 m; c) 17 m.
10. 0 gradina de legume, dreptunghiulara, are lungimea de
26 m §i latimea de 19 m. Gij^i metri are gardul care o Inconjura?
11. Cit'i metri are lungimea gardului de imprejmuire a unei
gradini dreptunghiulare care are:
lungimea de: la|imea de:
a) 15 m 10 m.
b) 12 m 9 m
c) 31 m 12 m
12. 0 ladi^a are lungimea de 64 cm, latimea cu 15 cm mai
mica §i Inal^imea cu 7 cm mai mare deoit lungimea. Afla1;.i la|.imea
|i inal^imea ladi^ei.
13. 0 magazie are latimea de 9 m, lungimea cu 7 m mai mare
§i inal^imea cu 3 m mai mica decit latimea. Care este lungimea.
si inalfimea acelei magazii?
50
Num i re a , scri e re a §i ci t i re a
1. Zecea, suta^ mia
A.
lece
Numara^i punctele din triunghiul albastru.
10 unita^i formeaza „o zece“.
I' • ••• • ••• •'••• ir

0 sutd
Niimaraj^i grupele de cite zece (puncte) existfinte In figura.
10 zeci formeaza „o suta“.
51
Numara^i grupelo dfi cito o suta (de puncte) existente In
figura.
10 sute formeaza „o mie“.
2. Nui ni re a num e re lor form a t e nut na i di n sut e
2t ut «
A A T W
k ^ A W
V WA
l i
I I
— I—
doua sute
52
3. Num i re a scri e re a num e re lor ca re nu si nt form a t e
num a i di n sut e
2tut« 3zeci 6
I I
i i t i
sute zeci unltdtl
2
3 6
-^236
doui sute treizeci f i ^ase
j Exercitii
J £l
ai?
Exercitii
1. Scrie^i cu cifre:
a) Doud sute treizeci §i patm; patru sute treizeci §i doi;
opt sute optzeci §i unu; patru sute treizeci ^i ^ase.
b) Trei sute patruzeci ^i opt; opt sute optsprezece; noufi
sute nouSzeci nou&; opt sute dou&zeci §i unu.
2. Giti^i:
a) 462; 717; 666 ; 987; 789; 111; 116; 218; 379; 973;
b) 444; 832; 565; 282; 346; 643; 155; 224; 777; 567.
3. Calcula^i:
60+ 9+ 48+ 36+ 45+ 36+
25 17 2 24 18 36
53
1 «uti 4 z«cl 0
i
u
0 suti patru zeci
♦ AAAA
1
4
0
sutt z«cl unltitf
1
4 0
2tute oz«cl 7
^ *‘
II
----------1----------
doui sute yapte
  >140
El
■^>207
2 0
sute zecI
unitatl
2 0
7
1. Scrie^i cu cifre:
a) Trei sute nou&zeoi; o sutS § aptezeci; cinci sute ^aizeci;
opt sute optzeci; tre i sute nou&; o suta ? apte; cinci BUte §ase.
l5) Cinci sute optzeci; o suta zeoe; trei sute patruzeci; §ap^
sute cinci; o suta ,patru; doua sute opt; dou& sute doi; noufi
sute unu; cinci sute opt; o suta unu; trei sute patru.
2. Gititi: a) 470; 320; 160; 970; 880 ; 308; 301; 703;
409; 505;
b) 120; 102; 210; 201; 660 ; 606; 570; 750; 705;
101; 110.
3. Galcula^i:
86- 6= 78- 3= 89-22= 34- 0= 45-41 =
60-20= 55-30= 71-31= 0-29^ 87-37=
54
4. Scri e re a num e re lor form a t e num a i di n sut e
doul sute
i*
i i
I I
| i
•ute zecI unltflfl
2 0 0
0 t u t l 1 tutil 0 zeci 0
t "" H
I
100
tut« zeci unitflfl
1
0 0
o • •
E xe rci t i i .. E xe rcUi i E xe rcH i i ,
1. Sorie^i cu cifre: t re i sut e ; cinoi sut e ; nou5 sut e ; §ase
But e ; pft t ru sut e .
2. Cititi; 500; 700; 800; 300; 50; 900; 90; 9; 400 ; 40; 4;
600; 60.
3. Calculati: 60— 74— 81— 52— 18— 36—
M . 35_ ^ ^ ^ iS-
55
! Exercitii I Exercitii
1. Citiji nnmerele: 500; 700; 800; 100; 600 ; 741; 289;
165; 420; 850; 350; 702; 206; 303; 330; 300; 333;
830; 993; 600; 115.
2. Scrie^i numerele care au:
5 sute 4 zeci 2 unit^^i; 6 sute 0 zeci §i 1 unitate;
1 suta 9 zeci 1 unitate; 3 sute S-unita^i;
4 sute 7 zeci §i 0 unit&ti; 9 sute ?i 2 zeci; 8 sute;
5 sute 5 zeci §i 5 unita^i,
3. Scrieti cu cifre numerele:
§ase sute treizeci §i unu; cinci sute patruzeci §i nou&;
^apte sute patru; nouSi sute nou^zeci; nou& sute.
4. Citi^i cifra: zeciior; sutelor; unitStilorj la fiecare din
numerele:
243 ; 209 ; 381; 400; 570; 999; 123; 620; 708; 392.
Citi^i apoi aceste numere.
6. Scrie^i In cuvinte urmatoarele numere:
a) 100; 326; 501; 726; 545; b) 609; 426; 764; 989 ; 999.
6. Citi^i urm&toarele numere spune^i pe rind, cifra sutelor,
a zeciior §i a unita^ilor:
a) 201; 303 ; 901; 807; 602; 708; b) 312; 564; 745;
c) 491; 954; 817; 591; 728; 619; d) 734; 838; 799.
7. Galcula^i (daca este posibii):
40m+ 8m= 21cm+36cm=
50m+20m= 48cm+32cm—
65m— 5m= 79cm—^43cm =
70 m—20m= 67 cm--71 cm==
56 mm+18 mm=
67 mm+29 mm=
82 mm—36mm=
40.mm— 6mm=
56
5. Ob^ne re a t ut uror num e re lor na t ura le
de la 0 sut S la o m i e
Acestea stnt numere scrise cu trei cifre.
Gifra sutelor poate fi uria dintre: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Dupa cifra sutelor se poate scrie fie 0 urmat de oricare din
oifrele cimoscute, fie oVicenumSr de doua cifre, §i obt-incm un
numftr scris cu Irei cifre:
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 1 i
1 1 2
1 1 3
1 2 1
12 2
1 2 3
1 3 1
1 3 2
1 3 3
1 9 1
1 9 2
19 3
1 0 9 1 1 9 1 2 9
1 3 9 1 9 9
1 1 0
r T u \ 14 0 2 0 0
2 0 1 2 1 1
2 2 1 2 3 1 2 9 1
2 0 2 2 1 2
2 2 2 2 3 2 2 9 2
2 0 3 2 1 3
2 2 3 2 3 3 2 9 3
2 0 9 2 1 9 2 2 9
2 3 9 2 9 9
2 1 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0 3 0 0
3 0 1 3 11
3 2 1 3 3 1 3 9 1
3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 9 2
3 0 3
/'
3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 9 3
3 0 9
3 19 3 2 9 3 3 9
3 9 9
3 1 0
3 2 0 3 3 0 3 4 0 4 0 0
57
9 0 1 9 1 1 9 2 1 9 3 1 9 9 1
9 0 2 9 1 2 9 2 2 9 3 2 9 9 2
9 0 3 9 1 3 9 2 3 9 3 3 9 9 3
9 0 9 9 1 9 9 2 9 9 3 9 9 9 9
9 1 0 9 2 0 9 3 0 9 4 0 1 0 0 ol
In tabloul de mai sus numerele sint scrise In ordine cresca-
toare. Se oonstatfi:
a) Dintre doua numere, fiecare scris cu trei cifre, acela este
mai mare la care cifra sutelor aratS un numfir mai mare.
240 este mai mic deolt 314 sau 314 este mai mare dectt
240, deoarece 3 este mai mare declt 2;
400 este mai mare declt 329, deoarece 4 este mai mare
declt 3.
b) Dacfi numerele au aceea^i cifra a sutelor, mai mare
este acela la care cifra zeoilor arata un numar mai mare.
w / S © © ® @ ® © ©
392 este mai mare declt 345; (deoarece 3=3, dar 9 este
mai mare declt 4).
932 este mai mic deolt 941 sau 941 este mai mare declt
932; (deoarece 9=9, dar 4 este mai mare declt 3).
c) Dac3 numerele au aceea?i cifrfi a sutelor §i aceea^i cifrfi a
zecilor, mai mare este acela la care cifra unita^ilor aratS un
numSr mai mare.
© © © m P ® ©
312 este mai mic declt 319 sau 319 este mai mare declt
312; (deoarece: 3=3; 1=1; dar 9 este mai mare declt 2.
398 este mai mare declt 391, deoarece: 3=3; 9=9; dar
8 este mai mare declt 1).
58
1. Numiti §i scrie^i, In ordine crescfttoare, numerele cuprinse
t nt re :
a) 100 121; 135 §i 146; 160 §i 173; 188 200;
b) 200 §i 221; 435 §i 446; 860 873; 688 ^1700.
2. Numiti §i scrie^i, In ordine descresc5toare, numerele
cuprinse I ntre:
a) 200 §i 190; 185 §i 175; 158 §i 144; 133 ?i 124*,
b) 300 ?i 290; 585 §i 575; 758 §i 744; 933 ?i 924.
3. Numi^i gi sorie^i numerele naturale de la 100 la 200:
a) Din zece in zece; b) Din cinci in cinci.
4. Sorie^i In ordine crescatoare urmfttoarele numere:
a) 142; 125; 164; 162; 117; 140; 187; 183; 100; 199;
b) 295; 247; 113; 421; 300; 318; 463; 708; 721; 430.
6. Scrie^i In ordine descrescatoare urm&toarele numere:
a) 700; 731; 600; 540; 570; 930; 842; 98; 7;
b) 100; 240; 356; 404; 309; 201; 117; 89; 5.
6. Spune^i i^i scrie^i: ni^merele naturale In ordine cresc&-
toare, apoi In ordine descreso&toare, din sut& In sut& pin& la o
mie; din cinci In cinci de la 700 la 800 ; din zece In zece de la
600 la 500.
7. Care este cel mai mic numar natural scris cu trei cifre?
Dar cel mai mare?
8. Scrie^i pereohile de numere de mai jos sublinia^-i numa-
rul m.ai m are din fiecare pereche:
a) 300 400 b) 523 516 c) 824 821
421 384 651 609 563 567
801 565 439 461 328 326
754 854 384 392 404 408
9. Scrie^i toate numerele de trei cifre care au cifra Butelor
8 §1 cifra unita^ilor 1.
10. Scriet'i In ordine cresc&toare:
a) 199; 110; 123; 117; 165; 108; 128; 167;
b) 183; 119; 101; 185; 134; 149; 151; 175j
c) 186; 148; 154; 162; 190; 129; 111; 109.
59
11. Scrieti In ordine descresc£itoare:
a) 854; 99; 105; 734; 896 ; 549; ilT,
b) 651; 203; 761; 254 ; 375; 499; 801;
c) 650; 111; 231; 620; 199; 901; 300.
12. Calcula^i:
8m— 2m =
60 m—50 m=
21 m—31 m =
30m+ 5m=
29 cm— 9 cm
78 cm—70 cm:
41 cm~18 cm =
50 cm+20 cm=
65 mm—10 mm
87 mm—23 mm
94 mm—39 mm
45 mm+SSmm
^lA dunarea §i scaderca numerelor naturale
^ V m ^ trecere peste ordin
vvV
1. Adun&ri ca re se fa c folosi nd nut ni re a
scri e re a num e re lor
a) 200 +30 + 4 = 7 200 + 30+ 4 - 2 3 4
200 + 30 + 4
2 tut« + 3 zed + 4
Calculati oral:
4+30+200=234
30+ 4+200=234
1) 500+40+9= 2) 200+50+3= 3) 3+ 40+600=
800+50+1= 100+10+5= 300+ 4+ 60=
300+10+2= 700+70+7= 2+400+ 70=
60
b) 200 + 34 = 7
200 f 34
4 ------------------- 3r
200 + 34 = 234
• • •
t
230 +
234
34 +200=234
c) 230 +
4 ?
230 + 4 - 234
4 +230= 234
Calcula^i oral:
500+62= 31+400= 260+ 3=
800+47=
100+56= 52+700= 410+ 7=
400+21=?
300+20= 80 +600 = 350+ 1 =
700+10=
800+40=
10+100= 570+ 9=
500+30=
14+100=
50+500=
7+860=
6+660=
d)' 200^ 3 = ?
1
200 + 3 = 203
200 +
• • -^203
2 sute + 0 zed + 3
Calcula^i oral:
1) 500+7= 2) 100+1= 3) 600+2:
800+3= 400+5= 200+9:
200+2= 900+9= 500+1:
4)3+300=
1+600=
3+500=
5) 6+400=
3+700=
1+900=
61
S t
Exercitii , i
JBJk_________
Exercitii
-OQ
1. Calcula^i oral:
a) 300+70+2= 300+97:
100+50+9= 800+88:
800+20+4= 200+50:
b) 200+80+2= 600+13=
100+10+1= 5(i0+46:
400+50+6= 900+50=
600+60+1= 100+10=
1+10+100=
50+ 5+500=
4 +80 +300=
100+20+ 3=
700+50+ 1=
60+ 5+100^
4+40+400=
25+700:
22+ 200:
38+800:
400+ 7:
5+700=
40+500=
8+300=
2. Dupa modelul: 234 —200 + 30 + 4
scrie^i ca- o suma:
731; 567; 333; 123; 666; 411; 456; 651; 836; 138; 798.
3. Dupa modelul: 234 ~ 200 + 34
scrie^i ca o suma:
432; 789; 444; 258; 731; 111; 120; 552; 250; 980.
4. Scrie^i ca o sumk de termeni, fiecare temen continind fie
numai sute, fie numai zed., fie numai unita^i:
a) 532; 846; 790; 304;'l40; 206; 466; 444; 27; 36; 88;
b) 452; 579; 813; 764; 602; 888; 340; 244; 333; 901; 990; 570,
2. Aduna re a a douS num e re form a t e num a i di n sut e
200 + 300 = ?
sute zeci
200 +
300
] 500
Oral: 2 sute+3 sute= 5 sute Scris: 200+ Observa^ie; 300+
300 200
200 + 300 = 500 500 500
62
a!
1. Galcula^i oral: 400+500== 700+200= 800+ 50+ ^^=
300+600= 100+300= 600+ 30= 9+800=
200+400= 300+400= 500+ 21== 3+200+ 40=^
2. Galculati: 200+ 500+ 400+ 600+ 300+
100 ^ ^ 3 ^ M2.
3. Scfiderea numerelor formate niimai din sute
500 - 200 = ?
tmtf z«cl unltitf
5oa«-^
500
200
300
Oral: 5 sute—2 sute=3 8ute. Sons: 500— Observable: 500-
200 300
500 —200 —300 300 200
e rci t i i JProhle t t vg
1. Calciila^i oral (dacfi este, posibil):
a) 800-500= 700-400= ' 900-400=
600-400= 700-300= 900-500=
300-300=
700-900=
400-200=
400-100=
63
b) 2+ 7= 8— 5— 400 m-f-300 m =
20+ 70= 80— 50= 400 m—300, m=
200+700= 800-500= 200 m-500 jn==
800 cm —100 cm =
900 mm—500 mm —
300 m +500 m —
2. Calcula^i: 300- 300- 500- 500- 600- 700- 900-
100 200 100 400 200 500 200
3. Afla^i:
1) ■- 4+ 5 2) ■- 5= 3 3) ■= 7 - 3
■ = 40+ 50 m - 50= 30 ■= 70— 30
■ =400+500 ■ -500=300 ■ =700-300
4) ■+ 2= 5 5) 6~B = 2
■ + 20 = 50 60— ■= 20
■ +200 =500 600— ■ =200
4. §tiind ca suma a dou& numere este 900 unul din nu-
mere este 700, afla^i al doilea numar.
5. Muncitoarele unei sec^ii de croitorie au avut de lucrat
200 de rochii. Ele au depa§it norma cu 43 de rochii. Cite rochii
au lucrat in total?
6. Intr-o §coala s-au prezentat la un concurs de desene
400 de lucrari, In alta cu 100 de lucrSri mai pu^in.
Cite lucrari s-au prezentat in ^coala a doua? Dar in cele
doua §coli la un loc?
7. De pe lotul §colar s-au recoltat intr-o zi 300 kg cartofi,
40 kg de ro^ii §i 6 kg de pStrunjel. Cite kilograme de produse
s-au recoltat in total in acea zi?
8. 0 fermS zootehnica are 800 de vaci. Dacfi 200 din ele sInt
albe, cite sint de alt& culoare?
64
4. Aduna re a a doua num e re , ce l put i n unul a i i nd t re i ci fre
325 + 461 = ?
sute zeci UfiltitI
325+461='
Oral Scris Observa^ie:
300+20-1-5+ 325+ 461 +
400+60 + 1 461_ 325
700+80+6-786 786 786
325 + 461 - 786
Sc scriu numerele iinele sub altele „uni-
tdti sub unitdpi, zed sub zed, sute sub sute^^
si se adund ,,unitd^i cu unitd^i, zed cu zed
§i sute cu sute'‘\
a) 458+321 =
b) 234+645=
Oral
400+50+8+
^ 300+20+1
700+70+9-779
_____________ j
234 +
-879
c) 503+ d) 103 +
251 304
754 407
e) 350 +
604
954
f) 470+
200
670
65
E xe rci t i i J E xe rci t i i I E xe rci t i i
.OJA
1. Calculat-i intii ca la exemplul (a), apoi ca la exemplul (b):
341 -f-617 = 234-f432 = 444-1-444=
7324-156 = 444 +234 = 360 +210=:
Care vi se pare mai u§or?
2. Dupa modelul;
345+432=(300+400)+(40+30)+(5+2)
= 700+ 70 + 7
= 777
efectua^i:
222+333= 148+821= 377+421 =
515+243= 711+117= 123+456=^=
3. Calcula^i prin procedeul care vi se pare mai u§or:
782+214= 111+243= 147+451 =
856+112= 335+541= 555+222=
602+235= 307+301= 700+160=
4. Afla^i suma, folosind regula de calcul In scris:
171+233= 226+341= 452+ 317+ 400+
817+142= 666+122= ^ ^ ^
101+250= 304+501 =
6. Calcula^i oral:
300+ 80+4=
900+ 90+9=
200+ 70
700-100
200+ 22=
500+ 8=
360+430=
400+ 79=
200+ 7=
201+505=
500+ 80=
300+481 = 402+155 =
700-200=
700-300 =
700-400=
135+642:
213+132
333+333:
700-500:
^i i » ® C i X 3 ©
'A t
a) 241+ 57--^
66
Oral
200+40+1+ 241+-
50+7
200+90+8=298 298
-------------------_J
57+
241
298
b) 43+205=
c) 502+3=
43+
205+
205 43
-248
248
502+
3+
3
502
-505
505
400+ 200 + 503+
56 3 30
156+
23.
454- 6+ 208+ 4+
513 181 80 305
1. Calcula^i: 300+ 70=
a) 352+ 26= 601+ 7=
423+ 51= 204+ 35=
b) 6+203= 706+ 32=
5+342= 904+ 60=
50+204= 49+800=
2. L a un magazin de juc&rii s-au vlndut Intr-o zi 370 baloane
ro^ii §i 210 baloane galbene. Cite baloane s-au vlndut In acea zi?
3. Care numere slnt ou 204 mai mari decltr 3; 30; 300; 330;
333?
4. AfMi nuxnerele cu 555 mai mari declt: 124; 333; 201.
6. 0 unitate de pionieri a strlns 320 kg patlaginfi ?i 408 kg
coada ^oricelului. Cite kilograme de plante medicinale acolectat?
6. Daca se unesc dou& turme, una avlnd 707 §i cealalta
202 oi, cite oi vor fi In noua turm&?
7. Pentru o excursie s-au Inscris 125 b&ie^i §i 32 de fete.
GHi copii s-au inscris In total?
8. Viorel a depus la GEC Intr-o lun5 124 lei, in alta lun& a
depus rnai niult cu 30 lei. Gifi lei a depus in luna a doua? Clt
a depus la CEC in cele doua luni?
67
9. In biblioteca unei §coli sint 125 o&r|i de versuri cu 233
mai multe c&v\i de proza. Cite car^i de proza sint In acea biblio­
teca?
10.EIevii unei §coli au ob^inut la sflr^itul anului ^colar:
320 medii generale de la 6 la 8; 210 medii generale cuprinse Intre
8 9; 107 medii generale de la 9 la 10. Gl^i elevi au medii sub 9?
Citi elevi au medii paste 8?
5, Sca de re a , ci nd de sca zut ui a re t re i ci fre
786 - 461 = ?
aute
zeci unHifl
786 • • • • • •
r 7 8 6
461
325
786-461 = Oral Scris Observa^pie
700+80+6- 786- 786-
400+60 + 1 461 325
300+20+5^325
325 461
786 - 461 = 325
Se scriu numerele unele sub altele ,yUrii-
tali sub unitdUi zeci sub zeci^ sute sub sute^‘‘
^i se scad „unitdti din unitd^i^ zeci din zeci^
sute din sute*^\
68
Oral
a) 678- 243= ^
600+70+8- b) 589-339=
200+40+3
400+30+5=
:435
__1
'
Proba

Proba
c) 778-
- 778-
sau 306+
d) 756-
756-
472
306
472
320 436
306 472
778 436
>
320
Proba
Proba
e) 809-- 507 + f) 990-
990— sau
490+
302 302 500
490 5U0
507
809 490
500
990
‘ 339
-250
Exercitii [J l x erci p^ J Exercitii [.
ma>.............^ ---- '- O f l^
1. Galcula^i intli ca la exemplul (a), apoi ca la exemplul (b):
587-235== 766-215= 894-631 =
976-324= 683-521= 444-123=
2. Dupa modelul:
S57-342=(800-300)+(50-40)+(7-2)
= 500+ 10 + 5
= 515
efectua^i:
321-210= 435-300= 435-135=
698—205= 508—303= 508-205=
3. Calcula^i prin procedeul care vi se pare mai u^or:
955-623^= 777-234= 875-345= 426-414=
786-324 = 876- 55^= 689-284= 568-562=
69
4. Aflat^i diferenta, folosind regula sc&derii In scris:
877-651= 870-500= 564-524= 476-176=
999-333= 809-209= 739-731= 580-250=
La scaderile din primul rind face^i proba prin adunare, la
oele din rlndul al doilea face^i proba prin scadere.
6. Efectiiati oral;
479-153=
950-300=
865-241 =
648-245=
756-316:
517-317:
6. Bfectua^i, apoi face^i proba prin scSdere:
34+26= 324+543= 205+450= 302+504= 451+300=
50-32= 49 + 36= 70 - 26= 42 - 28= 87 - 59=
/
a Y i Y t Y e
‘A :
© 0 0 © © © ©
Oral
a) 438-25= 400+30+8-
20+5
400+10+3 =413
______________ I
b) 689- c) 786-
36 4
erci ti i ? ! problettve
1. Efectuati: 859—24= 473—73= 386-2= 905-5=
381-80= 658-50= 507-7= 873-3=
2. Afla^i numerele care se obtin, sc&zlnd num&rul 75 din:
575; 888; 775; 385; 578; 75.
3. Afla^i numerele, care adunate cu 23, dau sumele: 728*
783; 523.
70
4. I ntr-o c&ru^ se transportfi 745 kg de griu porumb.
Daca 300 kg slnt de griu, cite kilograme slnt de porumb?
5. I ntr-o localitate s-au dat !n folosintS Intr-o lunfi 665
apartamente noi, iar In luna urmStoare cu 155 apartamente mai
pu^^in. Cite apartamente noi s-au dat In folosin^p& In luna a doua?
6. Participlnd la ac^iunea de stringere a recoltei elevii unei
^coli au recoltat Intr-o zi 430 kg cartofi de fiecare elev, In alta zi
cu 110 kg mai pu^pin.
Cite kilograme de cartofi a recoltat fiecare elev in ziua a doua?
7. La o policlinica au fost consultate Intr-o zi 578 de persoane,
barbafpi ^i femei. Cite femei au fost consultate, daca s-au dat
213 consultat^ii pentru barbatri?
8. La o intreprindere de transporturi auto slnt 348 camioane.
Daca 235 din ele au fost trimise la strlngerea recoltei, cite camioane
au ramas sa fie folosite In alte scopuri?
9. „5*“ este un numar natural scris cu doua cifre, * fiind
cifra unita^ilor.
a) Scrie^i toate numerele naturale care se ob^in din „5*“,
cind • se Inlocuie^te, pe rind, cu toate cifrele posibile.
b) Calculati 999—5*, cind * este mai mare decit 5.
10. La o activitate de munca patrioticS au participat
750 de tineri, dintre care 200 au fost muncitori, 300 studen^i ?i
restul elevi. 01^1 elevi au participat la acea activitate?
^ 11. Afla^ii toate numerele naturale:
a) care adunate cii 723 dau mai pu^in declt 728;
b) care scSizute din 564 dau rest mai mare declt 561;
c) din care scazlnd 201 se ob^ine restul mai mic declt 3.
71
6. Aduna re a m a i m ult or num e re , ce l put i n unul
a vi nd t re i ci fre
a) 300 + 200 + 400 - ?
? sute 4" 2 sute + 4 sute = 9 sute
300 + 200 + 400 = 900
300+
200
400
900
Galculati: 400+100 +400 = 200 +300 +400=
500+200+100== 300+100+400== 400+100 +200=
200+100+300+100=
100+400+200+200=
b) 231 + 324 + 143 - ?
231+324+143=
Oral Scris
200+30+1 +
231 +
300+20+4 324
100+40+3 143
600+90+8=698 698
'C Se adund unitdpi cu unit&fi, z e d cu zed,
sute cu safe.
* 0 '
;^tr
a) 210+325+103+200=
4^,’& '© © © © © © 0 © 0 ( ' >.®^
b) 2+ 40+300=
c) 213+ 52+111+2=
210+
325
103 "
200
838
2+ 213+
40 52
300_ 111
342
378
72
ercH iL P roblei^®
1. Gaiculati:
a) 432-1-121+234:
210+325+403^
4+ 50+600
101+200+505
100 +220+333 +202 -
24+501+111+222 +3=
2 + 23 +222 + 20 +200 +202 =
.1+10+100+ 11+101+111+110
b) 36+44= 70-18= 13+79= 88-29= 346-46=
29+31= 50-26= 45+28= 63-54= 796-254=
La coloana intii Uice\\ proba prin scadere, la coloana a doua
facet,i proba prin adimare.
c) 781m ■“ 21m=
74m ^ 39m =
368m—162m=
28mm+62mm =
66mm + 6mm =
408mm+50mm=
120cm+463cm^
89cm— 46cm
707cm-202cm
2. I ntr-un co? slnt 300 nuci, in altul sint mai multe, cu 35.
Cite nuci slnt Sncele dou& co^uri?
3. Ani^oara a cump&rat dou& buca^i de panglicS. alb&. 0
bucat& are 100 cm, cealalta este mai lungS. cu 200 cm. Gi^i centi-
metri de panglica a cumpSrat In total?
4. La un atelier de confectii s-au adus doua baloturi de stof&.
I ntr-un balot slnt 110 iti, In al doilea slnt cu 120 m mai mult.
Qti metri de stof& slnt In cele doua baloturi?
5. Forma^ia de dansuri a unui cSmin cultural este compus&
din 32 persoane, cea de teatru este mai mica cu 17 persoane. Cl^i
arti^ti amatori fac parte din cele doua formatii?
6. Pe un ^antler sinttceibrigazidelucru compuse, respectiv,
din 50, 206 ?i 130 muncitori. Cele trei brigazi s-au adunat In sala
olubului muncitoresc cu ocazia unei manifestatii pentru pace.
Gi^i munoitori au partioipat la acea manifestable?
73
7. Alcatiiiti cite o problenia care sa se rezolvf’ efectiiind
operajiile:
a) 3854-602-f-12- h) 204-f5H-400-
8. O grarima in forma de triunghi cu iatiirile de 300 m,
204m 470m, este imprejmuita ou.gard. Sa se afle lungirnea
acest\]ia.
9. Intr-o cutie sint 105 bile albe mici, 321 bile albe mari
si 403 bile negre mici. §tiind ca in cutie nu exista alte bile,
afla|i cite t)ile sint:
a) albe; h) rnici; c) In total, cutie.
10. CaUiulati:
40 4-?-=2S0 302 i-?::-=604 633 f ?-=666
,,44t-?-^888 503~f?=007 633 + ?=.636
' 765-f'?'^--876 600?-=800 782 f ?=987
11. Un termen unei adunSri este 200, al doilea este cu
24 mai mari^deoSt primul, iar al treilea cu 100 mai mare decit
al doilea. Care este suma?
12. .In biblioteca unui ^colar se aflau nnul treciit 102 carti
r0m.ane.5ti §i 25 car^i in limbi strSine. 5colarul a eumparat in acest
an 50 de carti romane^ti 10 in limbi straine. Cite car|i are
acnm in biblioteca?
13. Radu inconjura un bazin de inot, dreptunghiular, cu
la^imea de 100 m ?i langimea de.300 m. Cit-i metri a parcurs?
14. Gi|i metri alearga un sportiv care inconjura un teren de
sport dre])tunghiular, cii:.
latimea de: ?i lungirnea de:
a. 100 m . 320 m
Ibu 110 m 230 m
c. 150 m 215 m
15. \^5siUra a pfircurs dus ^i inters, un drum de 230 m si
altul cu 20 in mai mif. Care este lungirnea totala a drumului
parcurs?
16. 0 carte are forma dreptunghiular^, cu latimea de 111 m
lungirnea cu 121 m mai mare decit la^.imea. Afla^i lungirnea
garduhii cu care este Imprejmuita.
17. Ct^i metri are lungimea unei bare metalice de protect^ie
din jurul unei hale dreptunghiulare cu l&t'iniea 110 m, dac& lun­
gimea halei este mai mare declt la^-imea cu:
a) 201m; b) 22 m; c) 113 m.
18. Giti metri are lungimea unei brazde trase de un tractor
In jurul unui lot dreptunghiular cu lungimea 303 m, daca la^i-
mea lotului este cu 202 m mai mica declt lungimea?
19. Git^i metri parcurge un muncitor care merge pe temelia
de beton de form& dreptunghiular^ realizata pentru o cons1iruci.ie,
^tiind c& lungimea temeliei este 322 m, iar l^imea este mai mic&
declt lungimea cu:
a) 210 m; b) 202m; c) 222 m. A B
20. Afla^i lungimea unui drum care are
forma figurii al^turate, §tiind ck fiecare din
laturile sale are 101 m.
V
21. Temelia de beton a unui bloc In construc^ie are forma
figurii care urmeaza. Gedistan^a parcurge un muncitor care merge
pe zidul de beton al temeliei, inconjurind-o?
AB = 101 m
BG - 127 m
GD = 101 m
DE = 105 m
EA = 70 m
75
Lucrari de control
1. Sci'ie’0 perechile de niiniere de mai jos si sublinia^i numfi­
nd mai mio din fiecare pereche:
a) 238 510; 463 468; 457 429;
b) 115-f41 150; 732 869-134; 215+320 647-113.
2. Scrie^i toate numerele naturale care;
a) sint cuprinse intre 9,8 §i 102; 6) sint cel pu-fin egale cu
397 cel mult egale cu 403; c) sint cel put^in egale cu 769 §i mai
mici decit l l ‘d \ d ) au'cifra sutelor §i a unitaj;.ilor 4.
3. Calcula^i:
581+111= 999-111- 105+203- U O +lO l+lll^
42+107= 803-701- 18+391- 222+202+220-
183+103- 834- 24- 5+262- , 303+330+333-
4. Aflat^i suma, apoi diferen^.a numerelor:
228 si 121; 480 ?i 408; 981 ?i 18.
Face^i proba sumelor priri scadere §i a diferen^elor prin
adunare.
5. Afla^i
R -32=104; 155- H -32; ii f324—936.
6. 340 de pionieri au cules ro^ii si vinete. Daca 130 din ei
au cules rosii, ci^i au culce vinete?
7- Elevii clasei noastre au strins 475 de sticle ^i cu 53 mai
purine borcane. decit sticle. Cite sticie si borcane au strins ei in
total?
8. O intreprindere a sprijinit timp de doua zile ac^iunea de
recoltare. Ci^i muncitori au participat la recoltare, ^tiind ca 42
au fost numai in prima zi, 110 au fost numai in ziua a doua
204 au fost in ambele zile?
Citi muncitori au fost la recoltat in fiecare din cele doua zile?
70,
I nmultirea numerelor naturale
folosind adunarea repetata
1, Adunarea repetata
2 + 2 —? 2 2 2 2
+- t 4
24-2+2+2=8
• • • •
• • • •
— T
2+2+2+2 este o adunare cu termenii egali. Vorn spune ca este
0 adunare repetata. Ea se cite^te 2 „luat“ de 4 ori, sau de
4 ori cite 2. ‘
J v Bxercitii Exercifii ^ Exercitn
--------
i. Scrieji adunarile repetate care rezulta din ilustratiile
prezentate in pagina urmatoare.
77
- 9 - 9 -
- 9 - 9 -
M f f l l i l M
2. Dupft modelul: 2+2+2-|-2—4-|-2+2
= 6+2
=8
efectua^i adunSirile repetate:
3+3+34.3+3+3= ; 6+6+6= ; 7+7+7+7= ;
1+1+1+1+1=
3. DupS modelul: 132+132+132=^* 132+
efectua^i adun&rile repetate:
132
132
396
24+24+24+24= 121+12.1+121=: 342+342=
12+12+12+12= 203+203+203= 403+403=
4. Scrieti adun&rile la care 14 se repeta ca termen de:
2 ori; 3 ori; 4 ori; 6 ori; 0 ori; 1 data.
Efectua^i aceste adunSri,
Indicatie:
I n ultimile doua cazuri nu pot fi scrise asemenea adunSri.
5. Aflat-i sumele In adunSrile repetate la care se repeta
de 3 ori ca termen numSrul:
9; 7; 13;,21; 27; 8; 30; 18; 201; 112; 223; 1; 0.
6. Efectuat-i adunarea care contine pe 11 ca termen de:
3 ori; 5 ori; 7 ori; 2 ori; 1 data; 0 ori.
2. fnm uUi re a a doua num e re
2 + 2 + 2 + 2 = 4 X 2
2 „luat“ de 4 ori = 4 ori 2
Semnul „ x “ se cite^te
sau .Mmulfit
8
4 x 2 = 2
2 + 2
^J e ^4^ori
2
412
4 X ? = 8^
i’actorii Inmultirii produs
78
E ^erdti i
1, Scrie^i ca Inmul^iri (f5ra a efeotua): ,
a) 3+3—
3+3+3=
3+3+3+3=
34-3+3+3+3=
5+5=
5+5+5==
5+5+5+5=
5+5+5+5+5=
4+4=
4+4+4=
4+4+4+4=
4_ |_ 4+4+4+4=
6+6=
6+6+6=
6+6+6+6=
6+6+6+6+6=
b) 7+7:
7+7+7 =
7+7+7+7:
1+ 1= 0+0 —
1+1+1= 0+0+0—-
1+14-1+1= 0+0+U +0=
2+2+2+2+2+2+2= 9+9+9+9=
202+202+202+202= 403+403:
c) 8+8=
14+14+14
2. Scrieti sub forma de adunare (farti a efectua).:
a)
b)
2x7 =
3x7 =
4x7=
5x7=
2x5=
3x4=
2x8=
3x8=
4x8=
5x8=
4x3=
5x1 =
2x9=
3x9=
4x9=
5x9=
2x9=
4x8=
2x10=
2x11 =
3x10= 3x11 =
4x10=
4x11 =
&xlO= 5x11 =
3x 1 =
2x 7=
6x 0=
2x13=
3. Dupa modelul:
4 x 8 =8+8 +8 + 8
=16+8 + 8
=24+8
=32
efectua^i:
2x3=
5x3=
4x 7-
3x12=
5x6=
6x1 =
4x 0:
2x123:
3x25=
4x16=
79
4. Dupa modelul; 3x23 =
23-K
23
'69'
efectua^i:
4x111= 3x222== 2x43,2= 5x16:-
5. Efectua^i prin adunare:
2x7:= 4x 9= 4x14:- 2x300= 4x112 =
3x8=: 5x10= 5x18- 3x200= 3x202 =
6. Klevii olasei noastre se pot incolona in 12 rinduri, fiind
cite 3 in fiecare rind. Scrie|,i numarul elevilor din clasa ca rez7il-
tat al unei inmult-iri.
Care va fi primul factor al acestei innauitiri?
Indicdlie: Vezi figura care urmeaza.
• • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
• o • • • • •
• • • • •
7. I ntr-o livada sint 6 rinduri de meri, fiind cite 10 meri
in fiecare rind. Scrieti numarul merilor din acea livada ca rezul-
tat al unei inmuitiri.
8. Privi^i figura alaturata. Scrie^i numarul punctelor ca
rezultat al unei tnmul^iri care sa aiba:
a) primul factor 3;
b) primul factor 6.
Indicatie: Orienta^i-va dupa schemele;
• • • • • •

• • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
3. I nmultirea cind primul f actor este 0 sau I
3 x4“ 4-l-4-i-4 de 3 ori cite 4—12
2x4=3^4-f4 de 2 ori cite 4^ 8
1x4—4 1 data 4— 4
0x4—0 de 0 ori cite 4= 0
0 b s e r V a t i i ^ ,
a) l.x4=- 0x4=-
nu se pot sorie ca adunari (si nici alte inmul^iri la care primul
factor este 1 sau 0).
b) 1x0=0; 1x1=1; 1x2=2; 1x3=3; 1x4=4;.,.
Daoa primul factor este 1, luam ca produs al doilea factor.
0) 0x0=0; 0x1=0; 0x2=0; 0x3=0; 0x4=0; ...
Daca primul factor este 0, luam ca produs pe 0.
4. La ope ra t i a de i ni nuH i re se poa t e schi ni ba
ordi ne a fa ct ori lor, produsul ra m i ni nd a ce la §i
1.. _ ______
4^
-■• •
• 9
4 - • • • •
9 • • •
• • • •
1
y
2x 4 4x2
b) Prin aceJ a^i procedeu arata^i ca:
3x 4=4x 3; 2x 5==5x 2; 5x 4=4x 5.
c) Verifica^i prin calcul;
1x‘3==3x 1; 0x 2==2x 0; 1x 4=4x 1; 0x 3- 3x 0.
- Exercitii J Exercitrf T Exercitii
ELaA— L.— L «
1. Verifica^i prin calcul, folosind adunarea, c5:
3x8=8x3; 2x7=7x2; 6x7=7x6.
Model: 4x6=6x4.
4x6= 6+6+6-I -6
=12-f6+6
=18+6
«24
Verificare:
6x4= 4+4+4+4+4-f 4
= 8+4+4-1-4+4
=12+4+4+4
=16+4+4
=20+4
=24
2* Calculati pe calea cea mai simpla (folosind faptul c5 la
inmul^ire se poate schimba ordinea faCtorilor):
8x3= ; 11x4= ; 21x2= ; 24x4= ; 132x3= .
Model: 26x3=3x26=26+26+26=7?
i i
26+
26
26
-78
3. Calcula^i prin adunare:
1x5= ; 0x2= ; 0x3= ; 1x4= ; 1x3= ; 0x 5=.
Modele: l x 6=6x 1 = 1+1 + 1 + 1+1 + 1=6
0x4=4x0=0+0+0+0 =0
O bserv ati e i mpo rtanta •
Pe baza legaturii arState Intre adunare ?i Injnul^ire folo­
sind faptul ca la opera^ia de J nmultire se poate schimba ordinea
factorilor, acriem:
3
de aici:
{-
3 = 2 x 3
t ___
3 x 2 = 2 4 - 2 + 2
rezulta urmatoarea
2 X 3 = 3 + 3
2 X 3 = 2 + 2
82
Pe.nlni a inmul^ doud numere natiirale:
a) Lu4fn al doilea mimdr ca termen
al adundrii, de cite ori aratd primul numdr.
b) Ludm primul numdr ca termen al adundrii^ de cite ori
aratd al doilea numdr.
i) 3x4= 3+3+34:3 sau 3x4= 4+4+4
=.6+3+3 ' =8+4
- 9+3 =12
==12 3x4=12
■ 3x4=12
2V 231x3=231+231+231 =
231x3=693
3) 4x122 = 122 + 122+122 + 122=^
4x122=488
231 +
231
231 ■
-693
122+
122
122
122
•488
O bserv a^i i
2x4 va avea in|,elesul celor doua adunari repetate;
a) 2x4= 4 + 4 ^ 8 de 2 ori cite 4=8
de 2 on
Produsul 8 este de 2 ori mai inaro decit 4.
b) 2 x 4=2+2+2+2.=8 de 4 ori cite 2=8
de 4 ori
Produsul 8 este de 4 ori mai mare decit %
A^adar, produsul este de atitea ori mai mare decit un factor,
de cite ori ne arata celalalt factor.
83
ercitii ?i Problettt®
L Efectua^i prin adunare, in douti moduri;
7x3-= 3x5= 3x8= 4x4=--: 6x4= 2x9=
5x2= 2x8= 6x3= 2x6= 7x2= 4x5--
2. Caicula^i prin adimare:
200x4= 403x2= 3x221= 12x5= 4x24 =
3. Scriet-iinmul^irile ce corespund la fiecaredin figurile alatii-
rate. Calculati produsele: a) prin adunare repetata; h)numarind
punctele existente in fiecare figura.

• • •

• • •
• •
• •
• • •
4 -J
1
4-1
• • • • •
• • •
• • • •
4. Inmulti|.i cu 3 niimereie: 5; 7; 10.
5. Inmulti^i cu 5 fiecare din nnmerele: 6; 3; 1; 9.
6. Afla^i un numar:
a) de '4 ori mai mare decit: 2; 7; 12;
b) de 2 ori mai mare decit 4;
c) de 7 ori mai mare decit 4;
d) de 12 ori mai mare decit 4.
7. Calculat-i, folosind adimarea repetata:
5x6= 5x9= 8x3= 4x8=
Folosind rezultatele gSsite apliclnd faptul ca la inmult-ire
se poate schimba ordinea factorilor, efectuati, fara alt calcul:
8x4= 6x5= 9x5=s= 3x8=
84
8. Efectua^i prin adunare repetatu:
a ) 7 x 4 = , 6 x 8 =
b) 5 x 1 = 1x1== 0 x 0 — 6 x 0 = 1 x 0 =
9. E fe ct ua t i : 3 x 9 = 4 x 5 =
a) prin adunarea repelBta a lui 9, respectiv a lui 5;
b) prin adunarea repetata a lui 3, respectiv a lui 4.
10. Ce Inm ul^i ri pot fi e fe ct ua t e cu a jut orul fi guri i a lSi t ura t e ?
De se na ^i fi gura pe ca i e t e se -
pa ra ^i punct e le In pSr^i a st fe l
Inclt sa gSsi ^i re zult a t ul a ce st or
Inm ult i ri pri n:
a ) a duna re a re pe t a t ft a lui 3;
b) a duna re a re pe t a t a a lui 7.
~ r
... X ..
. . . . X
Tab la inmultirii
1. Ava nt a jul m e m or^ri i re zult a t e lor i nm ult i ri i
num e re lor de la 0 la 10
7x8— S-^8~t-8^8-|-8-{-8-)-8
^16+8+8+8+8+8
•^=24+8+8+8+8
=32+8+8+8
==40+8+8
=48+8
=56
7x8==56
^8
8
8
8
8
^8
8
7X 8
Prin numarare, gasim 7x8=56.
Procedeele de calcul si nt greoaie. De aceea, este a m i t a j o s co
rezultatele i nmi i l j i ri i numerelor de la 0 la 10, o data aflate, sd fie.
tni>dfate pe de rost, spre a f i folosite la nevoie f drd a ma i f i cal cu­
late. A i md l a aceste rezuUate ifisea?nnd a i m ’ata tabla hi mi i l t i ri i .
Acesta este scopul unora din lecliile iirmdtoare.
85
2. !nmu!j:irea cind avem factor pe 0
a) Ne amintim ca, daca primul factor este 0, produsul este 0:
OxO-^0 0x1=0 0x2=-^0 0x3-=0 0x4,^^0 Ox 5=-0
0x 6-0 0x7--0 0x8=-0 0x 9-0 0x10-0
b) Aplicind faptul ca la inmul^ire poate schimba ordinea
faotorilor, avem:
1x0—0 2x0—0 3x0—0 4x0—0 5x0^0
6x0—0 7x0—0 8x0—0 9x0—0 10x0—0
Observat- i e:
Daca unul din faotori este 0^produsul este 0.
Spunel^i rezultatele inmul^irii:
a) lui 0 cu; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;.
b) fiecaruia din numerele: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, prin numa-
rul 0.
3. I nniul^irea cind avem factor pe 1
a) Urmatoarele inmul^iri ce au factor pe 1 slnt cunoscute
de la inmul^irile care au factor pe 0: *
0x 1-0 1x0-0
b) Ne amintim ca, daca primul factor este 1, produsul este
egal cu al doilea factor:
1x1-1 1x3-3 1x5-5 1x7-7 1x9-9
lx2=:=2 lx4-:4 1x 6-6 1x8=8 1x10-10
c) Din rezultatele anterioare, aplicind faptul ca la inmul^ire
se poate schimba ordinea factorilor, avem:
2x1-2- 3x 1-3' 5x1=5 7x 1-7 9 x 1 - 9
4x1—4 6x1—6 8x1—8 10x1—10
, Exercitii , J E xerdtii L Exercitii •
m a « ft ft_____ a
Spune^i rezultatele Inmul^irii:
a) lui 1 cu: 5; 6; 7; 8; 9; 10;
b) fiecaruia din numerele: 5; 6; 7; 8; 9; 10, prini)um&rul-l.
4. Inm ulfi re a ci nd a ve m fa ct or pe 2
a) Urm&toarele Inmult^iri care au factor pe 2 slnt cunoscute
de la !Dmul^,irile care au factor pe 0 sau 1:
0x2=0 2x0=^0 1x2=2 2x1=2
b)
2x 2^
• • ^
->2
->2 3 X 2*<-
• • -
->2
>2 ^ 2
 I 4-
2 + 2 2 + 2 + 2
4x2^
• •
• • -!k2
2
2
^2
=r
2+ 2+ 2+ 2
2 x 2 = 2 + 2
== 4
2 x 2
5x2
6x2:
8x2:
4
3 x 2 = 8 x 2 + 2
= 4 -f-a
= 6
3 x 2 = 6
4x2+2 6x2==5x2+2
8 +2 =1 0 +2
10 = 12
10 6x2= 12
/ x2-j-2 9x2= 8x2-f-2
= 14 +2 = le +2
- 16 =1 8
8 x 2 = 16 9 x 2 = 18
4 x 2 = 3 x 2 - f 2
= 6 +2
= 8
4 x 2 = 8
7x2= 6x2+2
= 12 + 2
= 14
7x2= 14
10x2= 9x2+2
= 18 +2
= 20 ■
1 0 x 2 = 20
c) La urmatoarele Inmult'iri care au factor pe 2 produsele
rezulta prin schimbarea ordinii factorilor, din cele de mai sus:
2x3=6 2x5=10 2x7=14 2x 9=18
2x4=8 2x6=12 2x8=16 2x10=20
87
ercit^L ll Pro
1. Memorat-i Inmult-irile care au factor pe 2.
2. Gasi^,i numerele de 2 ori mai mari declt: 2; 4; 6; 8; 9;
3; 5; L
3. Gasi^i numerele cu 2 mai mari decit: 2; 4; 6; 8; 9;
3; 5; L
4. inmii4iti cu 2 numerele: 3; 5; 8; 7; 1; 0; 9; 6; 2; L
5. Afla^i, pe rind,-un numar de 2 ori mai mare decit: 1; 2; 7;
3; 5; 9. .
6. Eiena are 6 nuci. Maria are de 2 ori mai multe. Cite nuci
are Maria?
7. Florin avea in colect^ie8 timbre. El ^i-a marit num^ul
timbrelor din colec1;,iede 2 ori. Cite timbre are acum?
8. Care numere din figura, inmul-
^ite cu 2, dau produsul mai mare
decit 10?
9. Git^i centimetri are un segment a carui lungime este de 2 ori
mai mare decit a segmentului de:
4 cm; 3 cm; 5 cm; 8 cm.
Segmentul a B
are 4 cm. > ■ ■ i
Segmentul CD p - , ^
are:
4 cm 4 cm ~ 2 X 4 cm 8 cm
Lungimea segmentului CD este de 2 ori mai mare decit lun-
gimea segmentului AB.
10. Scriefi produsul:
7x2-3 1x5^ 0 x 9 - 0 x 0 - 2x2==
2x7== 5x1--=-- 9x0= 1x1== 5x2—
Gontrolati rezuitatele cu cele date anterior in manual.
5. Inm ult i re a di i d a ve m fa ct or pe 3
a) Urmatoarele imnultiri care au factor pe 3 sint cunoscute
de la inmul];irile care au factor pe 0, 1 sau 2;
0x 3-0 3x 0-0 1x3=3 3x1=3 2x3=6 3x2=6
b)
3 X
• • •
• ••
• • •
3
- ->3
3+3+3
V ,—^
3x3=2x3+3
6 +3
= 9
3x3== 9
6x3=.5x3+3
= 15 +3
= 18
6 x 3 = 18
3+ 3 +3 + 3
4x3=3x34-3
- 9 f 3
4x3-12
7x3=6x3+3
=- 18 + 3
21
7x3-^ 21
5x3*^
9 9 9
9 9 9
9 9~f-> 3
3
3 +3 +3 +3 +3
^
6 x 3 =4 x 3 - { - 3
= 12 +3
= 16
6 x 3 = 16
9x 3=8x 3+3
- 24 +3
- 27
9 x 3 = 27
8x 3 - 7 x 34-3
= 21 -f 3
= 24
8x3=. 24
' 10x 3=9x 34-3
= 27 H-3
= 30
1 0 x 3 = 30
c) La urmatoarele Inmul^iri, care au factor pe 3, produsele
rezulta, prin tjchimbarea ordinii factorilor, din cele de mai sus:
3x4=:.12
3x5=15
3x 6=18
3x7-21
3x8=24
3x9=27
3x10=30
89
ercitii problet^^®
1. Memora^i Inmultirile care au factor pe 3.
2. Care slnt numerele de 3 ori mai mari declt: 4; 5; 7;
10; 1; 9; 6; 2; 3; 8.
3. I ntr-un co§ slnt 6 kg de mere. In alt co? slnt de 3 ori
mai multe. Cite kilograme de mere slnt in al doiiea co§?
4. I ntr-un raft slnt 8 plini, In altul slnt de 3 ori mai multe.
Cite plini slnt In al doiiea raft?
6. lonel are 5 lei. Oana are o sumS de 3 ori mai mare. Cl^i
lei are Oana?
6. D&nu^i a f&cut un §an^lung de 4 m. Tat&l s&u a fftcut
unul de 3 ori mai lung. Cl^i metri de §an| a facut tatal lui Danu^?
7. G^lculat-i prin adunare repetata, in doua moduri:
7x2= 7x3= 5x3= 5x2= 8x3= 8x2=
8. Scrie'ti rezultatele Inmul^irilor:
3x2= 2x9= 4x3= 6x3= 3x9= 3x10= 6x2=
Verificat-i‘le apoi, prin adunare repetata, folosind calea cea mai
simpla.
9. Face(.i pe caiete figura
alaturata. Duce^i cite o sageata
de la numerele din A la numerele
din B, care slnt de 3 ori mai mari.
1

3

4

5

i UlLJg.
6

8

5
• • • •
• i
6 9 12 18 24 I
B
10. Segmentul A B are lungimea clt laturile a doua p&traiele
din caietul vostru.
a) Construiti un segment cu lungimea
de 3 ori mai mare. A B
b) Afla^i, prin calcul, cite laturi de p&tra-
^ele de caiet va avea lungimea segmentului
construit.
90
6. Inm ult i re a c!nd a ve m fa ct or pe 4
a) Urm&toarele iDmul^iri, care au factor pe 4, sint cunoscute
de la Inmultirile care au factor pe 0, 1, 2 eau 3.
0x4=0 1x4=4 2x4=8 3x4=12
4x0=0 4x1=4 4x2=8 4x3=12
b) 4 x 4 = 3 x 4 4 - 4 5 X 4 = 4 X 4^-4
6 x 4 = 5 x 4 4 - 4
= 12 + 4 = 1 6 + 4
= 20 4-4
= 16 = 20
= 24
4 x 4 = 16
6 x 4 = 20
6 x 4 = 24
7 x 4 —6x4-1-4 8 x 4 = 7 x 4 - j - 4
9x4=8x4-i-4
= 24 -h4 = 28 4-4
= 32 + 4
= 28 = 32
= 36
7 x 4 = 28 8 x 4 = 32
9 x 4 = 36
10x4=9x4-1- 4
= 36 -1-4
= 40
1 0 x 4 = 40^
c) La urm&toarele J nmul^iri care au factor pe 4, produsele
rezulta din cele de mai sus prin schunbarea ordinii factorilor:
4x5=20 4x6=24 4x7=28 4x8=32 4x9=36 4x10=40
1. Memorati Inmul^irile care au factor pe 4.
2. Afla^i numerele de 4 ori mai mari declt: 6; 9; 8; 5; 7;
4; 1; 3; 2.
91
3. §tiind ca pe prima linie din tabel sint numerele nsturale
de la 0 ia 10, iar pe linia a doua produsele lor cu 4, completaii
locurile goale.
dupa ce a^i facut mai Intli tabelul pe caietul vostru-
4. Scrie^i produsele;
4x8= 7x3= 2x9= 6x1-= 0x3-=
8x4= ■ 3x7= 9x2:= l'x6= 3x0—
Gontiola^i rezultatele cu cele date anterior In manual.
7, Isi m ulfi re a dnd a ve m fa ct or pe 5
a) Urrnatoarele inmult-iri care eu factor pe 5 slnt cunoscute
de la inmu^irile care au factor pe 0, 1, 2, 3 sau 4:
0x5=0 1x5=5 2x5=10 3x5=15 4x5-20
5x0=0 5xl =-5 5x2=10 5x3=15 5x4-20
’ b) 5x5=4x5+5=25
6x5=5x5+^;30>
7x 5=6x 5 '+^5
8 X 5=7 X 5+5^0
9x5=8x5+5^45
10x5=9x5+5=50
5x5=25
6x5=30
7x5=35
8x5=40
9x5=45
10x5=50
c)
5x 6=30
erci tii£lP robl6tx ^^
1. Memora^i inmui|irile care au factor pe. 5.‘
2. Care slnt numerele de 5 ori mai marl decit: 5; 9; 7; 8; 1.
92
3. $tiind ca pe pi'ima linie din label slnt numerele naturale
de la 0 la 10, iar pe linia a doua produsele lor cu 5, completa^i
locurile goale.
0 1 2 3 4. 5 6 7
8 9 10
5 15
35 40
dupa ce a^i facut mai tntii tabelul pe caietul voBtru.
4. r^'et-ul unui caiet este 3 lei. Cl^i lei costa 5 caiete de ace-
la?i fel ? Dar; 7 caiete; 3 caiete; 8 caiete de acela^i fel?
5. Alcatui^,i probleme care sa se rezolve prin inmult-irea
numerelor:
a) 9 cu 5; b) 4 cii 5; c) 8 cu 3; d) 2 cu 7.
6. Scrie^i produsele:
ix8=- 2x7= 3x6-- 4x5= 5x6= 6x4= 7x3=
8x1= 7x2= 6x3- 5x4- 6x5= 4x6= 3x7 =
8x2= 2x8=^ 9x1= 1x9= Cx5= 5x0= 6x5==--
Verificati rezultatele folosind tabla tnmul^irii de la sfir§itul
aoestui capitol.
8. E xe ra fi i proble m e re ca pi t ula t i ve
1. Efectuaj^i oral:
9x4= 8x4= 6x3 =
5x9=
2x0=
9 x 3 - 8x2=
6x2 =
8x5 =
1x5=
9x2= 8x3=
6x 4 - 5x6= 1x 1-
2.
Gasiti numere mai niari dectt:
2; 4; 6; 8.
a)
cu 3; b) de 3 ori; c
) de 5 ori; d) ou 4.
3. Conipleta^i: factor 5 1 3
2 factor
4 2 5 3
factor
4 2 5
3 factor
5 5 3 2
prodns
20
prod us
dupa ce eL\i facut tabelele pe caietul vostru,
4. Gonstruit-i un segment de 2 cm gi altui de 5 ori mai mare.
6* M&rioara a cumparat 4 car^i a cite 8 lei, cartea. 01^.1 lei i-au
mai rSmas, dac& a avut 42 lei?
93
6. Pe un teren dreptunghiular
trebuie plantate 5 rlnduri de pomi,
cite 9 In rind. Cite gropi trebuie
sapate In acest scop?
a )
7. Calcula^i:
35-15= 56+14=- 200+ 69:= 481^+204= 658- 58=
40+27= 71-26= 5+700= 32+725= 788-236=
36+45= 24+38= 406+ 31= 529—129= 805—200=
b) 832m—53im= 19cm+430cm= 4mm+40mm+400mm=
709 m—105 m = 63 cm+501 cm = 600 mm +36 mm=
8. Dup& modelul: 6x8m=48m
calcula^i:
2x5 cm= 4x8 m^
3x9 cm^ 5x7 m^
5x6 n>ni= 3x2 cm:
4x4 mm= 2x9 cm:
9. Dupfi modelul:
3x27 m=27 m+27 m+27 m= ^m 27+
27
calcula^i:
27
4x 19 m=
3x 26 m=
2x234 mm=
3x312 mm=
- 81
4 X 102 cm.=
Ox 17 cm=
10. Radu are 7 timbre. Vlad are de 5 ori mai multe. Cite
timbre au lmpreun&.?
11. loana a strins intr-o zi 8 kg de fructe de pSdure, a doua
zi a strins de 4 ori mai multe. Cite kilograme de fructe de padure
a strins In total In cele doufi zile?.
12. I ntr-o zi mama a pus la cohservat pentru iarn& 12 bor-
cane de zarzavat, iar a doua zi cu 4 mai multe. Cite borcane de
zarzavat a pus In cele dou& zile?
13. Ci\i metri va avea lungimea gardului de tmprejmuire
a unei grSdini dreptunghiulare, daca:
a) lungimea gr&dinii este de 27 m ?i l&^imea de 15 m?
b) lungimea este de 302 m §i l&^imea de 140 m?
94
i re a
fa ct or pe 6
a) U rmatoarel e i nmui ti ri care au f actor pe 6 si nt cunoscute
de l a I nmwl tiri le care au f actor pe .0, 1, 2, 3, 4 sau 5:
0x 6. ^: 0 l x 6 ==6 2 x 6 =1 2 3 x 6 =1 8 4 x 6 =2 4 5 x 6 =3 0
6 x 0 - 0 6 x 1- 6. 6 x 2 - 1 2 6 x 3 - 1 8 6 x 4 - 2 4 6 x 5 =3 0
b) 6 x 6 = 5 x 6 - f ^3 6
x z _ >
7 x 6 - 6 x 6 + 6 - 4 2
8 x6:=i=7x 6+6^48
9 x 6 =8 x 6+6^- 54
1 0 x 6 - 9 x 6 - 1 - 6 =6 0
6 x 6 =3 6
7 x 6 =4 2
8 x 6 =4 8
9 x 6 =5 4
1 0 x 6 =6 0
 .) Q x 7=42
6 x 8 =4 8
6 x 9 =5 4
6 x 1 0 =6 0
er ci ti i ^P ro b
1. Memorat-i i nmul ^i ri l e care au f actor pe 6.
2. Gompl eta^i tabel ul ; t\u-tor
7 3 9 1 5 0 6
f actor x 0 42
4upa ce ati faout mai intii acest tabel pe caietiil vostru.
3. Care n.uniere sl nt:
a) de 6 ori mai mari deci t; 2; 1; 8; 4; 9;
b) cu 6 mai mari decl t: 2; 1; 8; 4; 9;
c) cu 6 mai mi ci deci t: 8; 86; 80; 31; ,208-
4. Sf oara zmeui ui kii V asi l i ca este de 9 m. Danut^ are ua
zmeu ou sfoara de 6 ori mai lungL Clti metri are J ungimea sfoni
zmeui ui l ui . D anut?,
95
6. 0 saptamJ nfi are 7 zile. Cite zile slnt In 0 saptfimlni? Dar
in: 2 a&pt&mlni; 4 s&pt5mlni; 5 a&ptamlni?
6. Scrie^i produsele:
0x 0= 1x0= 2x4— 7x6= 6x8= 6x9=
0x4= 1x3= 6x5= 6x7= 8x6= 9x6=
Verifioati-le cu tabla Inmultirii de la sflr^itul papitolului.
10. Inm uH i re a ci nd a ve m fa ct or pe 7
a) Urmatoarele Inmult-iri eare au factor pe 7 slnt ciinoscute
0x7=0
7 x0=0
1x7=7 2x7
=14 3x7=21 4x7=28
5x7=35
7x1=7 7x2 =14
7x3=21 7x4=28 7x5=35
6x7=42
7x6=42
b) 7x7=6x74-7^9
8x 7=7x 7 + ^
9x 7=8x 7 + 7 ^
7x7=49
8x7=56
9x7=63
o) 7x 8=56
7x 9=63
7x10=70
10x7=9x7+7="7(f 10x7=70
11. Inm ulfi re a cInd a ve m fa ct or pe 8
a) Urmatoarele tnmultiri care au factor pe 8 slnt cunoscute
de la tnmul^irile care au factor pe 0, 1, 2, 3, 4 5, 6 sau 7:
0x8=0 1x8=8 2x8=16 3x8=24
8x0=0 8x1=8 8x2=16 8x3=24
4x8=32 5x8=40 6x8=48 7x8=56
8x4=32 8x5=40 8x6=48 8x7=56
b) 8 x 8 =7 x 8 +^4
8x8=64
9 X 8=8 X 8+^=H 9 X 8=72
10 X 8=9 X 8 +^=^ 10 X 8 =80
c) 8x 9=72
8x10=80
96
1. Memorati inmuHirile care au factor pe 7, apoi inmuHirile
care au factor pe 8.
2. Gasi^i numerele:.
a) de 7 ori mai mari declt: 8; 9; 7; 5; 4; 2; 3;
b) cu 7 mai mari decH: 8; 9; 7; 20; 36; 510; 712;
c) cu 7 mai mici decH: 8; 9; 7; 47; 60; 367; 409.
3. Inmult-iti numerele: 4; 9; 8; 7, cu 8.
4. Inmul^i^i: 9 cu 8; 8 cu 7; 7 cu 5; 9 cu 7; 8 cu 8.
6. Galculati: de 8 ori cite 9; de 9 ori cite 8; de 9 ori cite 7.
6. Completat^i tabelele:
fyctor 1 5 7 P (i
fflctor 8 5 7 G,. 8
produs
ffu-tnr Q 8 7 6- 5
.factor V 7
8 >' factor
vustru.
= 7x8= 8x9= 7x9=
= 8x7= 9x8= 9x7=
dupa ce au fost facute pe caietiil vustru.
7. Scriet-i rezultatele:
3x8= 4x9= 5x8= 6x
8x3= 9x4= 8x5= 7x6=
Verifica|i raspunsurile folosind tabla inmul^irii de la sflr^itul
capitolului.
12. Im nulfi re a cfnd a ve m fa ct or pe 9
a) Urmatoarele Inmul^^iri care au factor pe 9 sint cunoscute
de la inmultirile care au factor pe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau 8:
0x9=0 1x9=9 2x9=18 3x9=27 4x9=36
9x0=0 9x1=9 9x2=18 9x3=27 9x4=36
5x9=45 6x9=t54 7x9=63 8x9=72
9x5=45 9x6=54 9x7=63 9x8=72
97
b) 9x9=8x9-f 9^1 9x9=81
10 x9=9x 9H -^i^ 10 x9=90
13, Inm ultirea c!nd avem factor pe 10
c) 9x10=90
a) Urm&toarele Inmultiri care au factor pe 10 slnt cunoscute
de la inmul^irile care au' factor pe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 sau 9:
0x10= 0 1x10=10 2x10=20 3x10=30 4x10=40
lOx 0= 0 10X 1=10 10X 2=20 10X 3=30 10X 4=40
5x10=50 6x10-60 7x10-70 8x10=80 9x10=90
10 X 5=50 10 X 6=60 10 X 7=70 10 X 8=80 10x 9=90
b) 10x 10= 9 X 10 4-10=100 10 X10=100
1. Memora^,i Inmultirile care au factor pe 9 sau 10,
2. Scriet-i, rezultatele Inmul^irilor:
9x2= 4x9= lOx 4= 3x10= 7x9= 8x7 =
5x9= 9x6= 7x10= lOx 7= 8x9= 10x8=
5x7= 7x6=^ 3x 9= 4x 8= 6x5= 10x0=
Verifica^i-le apoi, folosind tabla InmuHirii de la sflr^itul
capitolului.
3. Afla^i produsul numerelor: 9 5; 9 10; 9 9; 10 10.
4. Care aumere slnt:
a) de 10 ori mai mari declt: 7; 5; 10; 9;
b) cu 10 mai mari declt: 7; 5; 10; 9; 31; 240;
c) cu 10 mai mici declt: 70; 84.; 10; 240; 516; 810; 204.
5. Git ob^ine^i adunlnd de 9 ori cite 8? Dar de 10 ori cite 9?
6. Git ob^ineti adunlnd de 5 ori cite 9? Dar adunlnd pe 5
cu 9?
98
7. Daca factorii Inmul^irii slnt: 9 §i 9; 10 9; 10 10, afla^i
produsul, In fiecare caz.
8. Alcatui^i trei probleme diferite, care sS se rezolve prin
inmultirea: 9x10=90.
9. Gl^i pomi fructiferi sint intr-o grSdina care are 9 rinduri
de pomi a cite 7 pomi In rind? Dar dac& ar fi 7 rinduri de pomi a
cite 9 pomi in rind?
10. Elevii unei clase se Incoloneazft cite 4 In rind, formind
8 rinduri. Ci^i elevi sint in acea clasa?
11. Pe 0 masa se afla 6 gramezi a cite 7 pere. Cite pere sint
in total?
12. Gheorghi^a a cumparat 5 car^i. lonel a cumpSrat de 8 ori
mai multe car^i declt Gheorghita. Cite car^i a cumparat lonel?
13. Mircea are 7 ani. Mama sa are virsta de 5 ori mai mare.
Gi^i ani are mama lui Mircea?
14. Oana are 7 ani, tatal sSu are de 4 ori mai mult, iar bunicui
are de 8 ori mai mult decit Oana. Ci^i ani are tata §i cl^i ani are
bunit3ul?
16. Pe un rafjb slnt 9 pachete de faina a cite 4 kg fiecare.
Cite kilograme de fSina sint pe acel raft? Cite kilograme de faina
sint pe un al doilea raft, ^tiind ca pe el se afla 5 pachete de acela§i
fel? Cite kilograme de fainS sint in total pe cele doua rafturi?
16. Kilogramul de mere costa 5 lei. Daca un copil a cumparat
9 kg, iar altui 7 kg, ci^-i lei a incasat vlnzatorul de la cei doi copii ?
17. Scrie^ri toate numerele naturale al caror produs cu 3 este:
a) mai mic decit 12;
b) cel mult 12:
c) mai mare decit 18, dar ce] mult egal cu 27.
Jndicapie: se completeaza tabela
factor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
factor X 3 0 3
12 21
§i apoi se aleg numerele care convin fiecarei Intrebari.
Raspuns: A) 0; i \ 2 ; 3 ; b)0; l ; 2; 3; 4; c)7; 8; 9.
99
14. E xe rci ^i i ^ proble m e re ca pi t ula t i ve
1. Efectua’fi oral:
a) 2+ 5 = 7 - 4= 30 + 5= 65 - 5= 234- 4=-
20+ 50= 70- 40= 300+ 5= 650-^50=- 234- 30=
200+500= 700-400= 300+50= 347-47= 234-200*=
b) 900 cm —400 cm — 200 m +700 m = 160 m + 20 m =
760 m — 60 m = 800 cm + 40 cm = 435 mm—400mm=
681mm— 81mm= 31mm+500mm= 283 cm —203 cm =
c) Spuneti tabla Inmultirii, clnd .un factiw este: 3; 5; 7; 9.
2. Calcula^i:
7+83= 70- 4= 71- 36= 326+452=
21+49= 80-27= 47+ 38= 208+ 31 =
36+58= 54-38= , 243- 41= 567-107=
45 +27 = 62 -53== 876+123= 876-371 =
La opera^iile din ultima coloana face^i proba prin toate
procedeele cunoscute.
3. Dupa modelul;'3x9m=27m efectuati:
0x4m = 6x4m ~ 8x 6mm= 3x7m =
1x5 cm— 5x7m = 8x9mm= 9x6 cm =
3x0mm= 9x9cm= 9x 7cm= 7x8 mm=
4. Dupamodelul:
4 X 102 cm=102 cm+102 cm+102 cm+102 cm=408 cm 102+
102
102
102
•408
calculat>i:
3x111 cm= ; 2x421 m= ; 4x120 mm =
5. 0 pista de alerg&ri lnconjoar& un teren de sport In form&
dreptunghiularfi, cu lungimea de 200 m §i latimea de 120 m. Cl^i
metri aleargfi un sportiv care parcurge pista o singurfi dat6 ?
6. La tm atelier de confec^ii s-au adus doua baloturi de stofft
pentru uniforme ^colare. Primul confine 9 m de atoffij al doilea
confine mai mult de 7 ori. Cl^i metri de stof& slnt in cele doufi
baloturi?
100
7, I ntr-un bidon slnt 10 1de lapte, altul confine cu 8 1mai
mult. Ct^i litri de lapte slnt In ceie douS. bidoane?
8, Un strungar execute Intr-o zi S38 pieae, 3n alt& zi cu 8
mai purine. Cite piese exeoutli In cele dou& zile?
9, In jurul unui ba zi n de a p5, dre pt unghi ula r, lung de 5 m
la t de 3 m , e st e m ont a t a o ba rS prot e ct oa re de ^.e a vS m e t a li cfi .
m e t ri de ^e a v& s-a u folosi t ?
Re zolva ^i , e fe ct ulnd:
a ) num a i ope ra ^.i i de a duna re ;
b) 0 adunare §i o Inmul^ire;
c) doufi. Inmul^iri o adunare.
15. Ta bla i nni ult i ni
0x0=0 0x1= 0 0x2= 0 0x3= 0 0x4= 0 0x 5=0
1x0=0 1x1= 1 1x2= 2 1x3= 3 1x4= 4 1x5= 5
2x0=0 2x1= 2 2x2= 4 2x3= 6 2x4= 8 2x5=10
3x0=0 3x1= 3 3x2= 6 3x3= 9 3x4=12 3x5=15
4x0=0 4x1= 4 4x2= 8 4x3=12 4x4=16 4x5=20
5x0=0 5x1= 5 5x2=10 5x3=15 5x4=20 5x5=25
6x0=0 6 x 1 - 6 6x2=12 6x3=18 6x4=24 6x5=30
7x0=0 7x1= 7 7x2=14 7x3=21 7x4=28 7x5=35
8x0=0 8x1= 8 8x2=16 8x3=24 8x4=32 8x5=40
9x0=0 9x1= 9 9x2=18 9x3=27 9x4=36 9x5=45
10x0=0 10x1=10 10x2=20 10x3=30 10x4=40 10x5=50
0x6= 0 0x7= 0 0x8= 0 0x9= 0 0x10= 0
1x6= 6 1x7= 7 1x8= 8 1x9= 9 1x10= 10
2x6=12 2x7=14 2x8=16 2x9=18 2x10= 20
3x6=18 3x7=21 3x8=24 3x9=27 3x10= 30
4x6=24 4x7=28 4x8=32 4x9=36 4x10= 40
5x6=30 5x7=35 5x8=40 5x9=45 5x10= 50
6x6=36 6x7=42 6x8=48 6x9=54 6x10= 60
7x6=42 7x7=49 7x8=56 7x9=63 7x10= 70
8 x 6=48 8 x 7 =56 8 x 8=64 8 x 9 = 72 8x10 = 80
9x6=54 9x7=63 9x8=72 9x9=81 9x10= 90
10 x 6=60 10 x 7 = 70 10 x 8 =80 10 x 9 =90 10x10=100
101
Lucra ri de cont rol
1. Calcula^i prin adunare repetatS, pe cale clt ipai simple:
3x7= 3x17= 2x324« 7x0-= 0x3=
8x4= 18x 4= 231x3= 6x1= 1x4=
2. F5r& a folosi proprietatea cS la Inmul^ire se poate schimba
ordinea faotorilor, care din operat-iile anterioare:
a) s-ar efeotua mai greu; b) nu s-ar putea efectua
3. Gompletati tabela:
factor 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13
factor (1 3 7 9 9 8 9 7 6 5 4 6 3
produs
4. Spune^ii produsul: lui 6 cu 9; lui 7 cu 8;
lui 8 cu 9.
5. G&siti iiumerele naturale care sSl fie:
de 8 ori mai mari decit: 7, 5; 8; 4; 6; 9;
cu 8 mai mari declt: 7; 5; 8; 4; 6; 9;
cu 8 mai mici declt; 7; 8; 9.
6. Costel are 9 lei. Vasilic5 are mai mul^i, de 8 ori. Cl^i lei
are Vasilica?
7. I ntr-o echipa sint 8 muncitori. Gi^i muncitori slnt Sn
7 echipe identice?
8. Ana ingrije^te 8 iepura§i, iar sora ei de 5 ori mai mul^i.
Cl^.i iepura§i ingrijesc cele doua surori?
9. Scriet-i toate numerele naturale care Inmul^ite cu 7 dau
produsul:
a) cuprins intre 35 §i 56;
b) cel pu^in 35 ?i cel mult 56;
c) mai mare decit 35, dar cel mult egal cu 56;
d) cel pu^in egal cu 35, dar mai mic declt 56.
102
I mpartirea prin cuprindere
Exemplul 1
Dintr'Un eos cu 12 caise,
pe ctte farfurioare putem pune
cite 4 caise?
Punem cite 4 caise pe cite
0 farfuriparS;,pln& se termina
caisele din cof.
103
Gonstatam slnt necesare 3 farfurioare. Num&rul lor
arata cite grupe a cite 4 caise se pot forma din cele 12 caise aflate
In co§.
Vom zice ca 4 se cuprinde In 12 de 3 ori, scriind: '
1 2 : 4 - 3
12:4 se citegte „12 Impar^it la 4“. Semnul arata o nou&
operatic cu numere naturals, numita tmpdrfire.
Din figuri rezultSi:
daca 12:4=3, atunci 12=3x4
Exemplal 2
Cite grupe a cite 4 heli§oare se pot forma din 12 be}i§oare?
Procedlnd In mod practic se ob^in 3 grupe;
Etapa 1 Etapa a 2>a
r
12
Etapa a 3-a
3x4
Num^rul grupelor arata de cite ori se cuprinde 4 In 12, ceea
ce s-a scris:
12 : 4 = 3
Din figura rezultS:
daca 12:4=3, atunci 12=3x4
104
Exemplnl 3
lonel are 12 mere. La ciii copii poate da din ele cite 4 mere?
1 2 - 4 - 4 - ^ = 0
Etapa 1 Etapa a 2-a
12 = 3x4
Etapa a 3-a
Se vede cfi. lonel poate da cite 4 mere la 3 copii, adioS la
atl^ia copii, cite grupe a cite 4 se pot face din cele 12 mere.
Altfel spus, vor primi cite 4 mere atl^ia copii, de cite ori se
pot lua cite 4 din cele 12 mere:
1 2 - 4 - 4 - 4 = 0
Aceast& sc&dere repetat& aratSi c& 4 se cuprinde In 12 de
3 ori, ceea ce se scrie sub forma de Impar^ire;
12:4=3
Din figura rezulta:
daca 12:4=3, atunci 12=3x4
tmp^lT^irea prln cuprindere
1. In cele trei exemple anterioare s-au dat cite 12 „obiecte“
din care trebuiau formate grupe a cite 4 „obiecte“ fiecare ?i s-a
cerut numSrul grupelor ob^inute.
Acest num&r se aflS prin impar^irea
1 2 : 4 =
Rezultatul Imp^r^irii se poate gSsi:
a) realizlnd practic separarea In grupe ?i numfirlnd grupele
ob^inute;
105
b) prin calcul, scSzlnd in mod repetat pe 4 din 12 pin5 se
obt'ine restul O^i numSrind cite scSderi s-au facut:
12-4-4-4=0 deci 12:4=3
2. Denumiri nota^-ii:
12 : 4 = 3
/ 1 . ^
deimpar^it impar^itor cit 12 ; 4 = 3
termenii impar^irii
d : i = c
3. I ntruclt rezultatul impar^irilor facute ne spune de cite
ori se cuprinde impar^itorul in deimpartit, procedeul folosit pen-
tru efectuarea impar^irilor de mai sus il vom numi „prin cu-
prindere“.
Rezolva^i in mod practic problemele urmatoare, scriind de
fiecare data rezolvarea cu ajutorul impart-irii verificat-i rezulta-
tele prin inmult-ire:
1. Lua^i 15 be^i§oare. Grupa^,i-le cite 5. Cite grupe a^i
obtain ut?
2. Cele 15 be^i^oare grupa^i-le acum cite 3. Cite grupe &\i
obt-inut?
3. Cite grupe de cite 5 be^isoare pute^i forma din 10 be^.i-
§oare? Dar din 20?
4. Cite grupe de cite 7 be^i^oare pute^i face din 21 be^i^oare?
Dar din 14? Din 28?
6. Din 6 creioane colorate la ci^i copii pute^i da cite 2 cre-
ioane colorate? Dar cite 3?
6. De cite ori pute|i lua 6 be^i^oare din 24 be^i^oare? Dar 8
din 24? 2 din 16? 8 din 16?
106
7. Folosind be^i^oarele, afla^i de cite ori se cuprinde:
3 In 18; 6 tn 18; 9 !n 18; 2 !n 18; 1 In 18.
DupS scrierea rezolv&rilor ca imp5r^.iri, spune^^i la fiecare din
ele care slnt termenii, deimpar^itul, impartitorul citul.
8. Efectua^i Imp&rtirile urm&toare prin scSidere repetat&r*
18:3= 21:3= 32:8= 48:12= 84:21=
Model de rezolmre:
30:6=? 30-6=24 18-6=12 6-6=0
24-6=18 12-6= 6
' S-au putut face 5 scaderi: 30—6—6—6—6—6=0
Deci 30:6=5
9. Galcula^i:
18:6= 21:7= 32:4= 52:13= 90:30=
O bserv ati i i mpo rtante
a) Gltul ImpSr^irii 12 ^4 “ 3 ne spune:
de cite ori se poate lua 4 din 12;
de cite ori se cuprinde 4 In 12;
de cite ori este mai mare 12 declt 4;
de cite ori este mai mio 4 declt 12.
b) Daca 12 I 4 ~ 3. atunci 3 X 4 ~ 12>
daca 3 X 4 — 12, atunci 12 I 4 “ 3.
c) Prin scaderi repetate gasim:
1) 0:1=0; 1:1=1; 2:1=2; 3:1=3; 4:1=4 etc.
2) 3:0=? 3—0=3 Putem scadea pe 0 de cite ori dorim.
3—0=3 Num&rul sc&derilor nefiind deter-
3—0=3 minat, nu putem g&si citul impSr-
^irii prin 0. Zicem c Sl tmpdrpirea prin 0 nu are sens.
107
ercij n
1. Lua^i 16 be^i^oare. Formati din ele grupe de cite 2. Cite
grupe a^i obtinut?
2. 18 elevi se incoloneaz& In rlnduri de cite 3. Cite rlnduri
se obt'in ?
3. Din 8 cftr^i se fac pachete de cite doua c&r|.i. Cite pachete
se obtin?
4. De cite ori se pot lua cite 5 bile din 10 bile? Dar cite 2
bile din 10 bile?
5. De cite ori se pot lua cite 6 portocale din 18 portocale?
Dar cite 3 portocale din 18 portocale?
6. De cite ori se cuprinde 4 in 20? Dar 7 In 21?
7. De cite ori este mai mare 10 decit 2? Dar 20 decit 5?
8. Gu clt este mai mare 10 decit 2? Dar 20 decit 5?
9. De cite ori este mai mic 6 decit 18? Dar 9 decit 18?
10. Gu cit este mai mic 6 decit 18? Dar 9 decit 18?
11. Ce numere reprezinta scrierile:
12:3; 6:2; 15:5; 16:8; 4:1; 3:0.
Verifica^i rezultatele prin inmul^ire.
Indicalii:
Metoda 1. Se iau atitea „obiecte“ clt este delmp&rt-itul; se
formeaza din ele grupe, fiecare avind atitea „obiecte‘‘ clt este
Imp&r^itorul; se numSra cite grupe &-au ob'tinut. Acesta este
cltul, deci num&rul c^utat.
Metoda a 2-a, Se calculeazfi cltul prin sc&deri repetate ale
ImpSrt-itoruIui din deimpSr^it, plnS se ob^ine restul zero. Num&rul
sc&derilor fScute este cltul, adicS num&rul c&utat.
108
12. Spune^i care este deJ mp^r^^itul §i care este Imp^r^itorul,
apoi caloula^i oltul la fiecare din ImpSr^irile:
4:2= ; 8:4= ; 6:3= ; 16:4= ; 9:G= .
Verifica^i rezultatele prin J nmultire.
13. Folosind legatura dintre impar^ire §i inmul^ire tabla
Inmultirii, g&si^i cltul J mp&r^irilor:
a) 6:2= 8:4= 10:5= 12:4= 15:5= 7:1==
6:3= 8:2= 10:2= 12:3= 15:3= 5:0 =
b)16:2= 16:4= 18:2= 18:3= 4:0= 42:6=
16:8= 9:3= 18:9= 18:6= 5:1= 42:7 =
14. Verificati urmfitoarele inmul^iri, prin impar^ire:
3X 7=21; 4x5=20; 2x4=8; 4x7=28.
15. Gbeorghita are 8nuci. La oi^i oolegi poate da cite 4 nuci?
16. I ntr-o ladit-a sint 28 de banane. La ci^i copii se pot da
cite 4 banane?
17. Danuta are 6 lalele. La cite feti^e poate da cite 2 lalele?
18. Impar^i^i la 5 numerele: 10; 15; 25; 30.
19. De cite ori se cuprinde 4 Sn: 8; 12; 16; 20.
20. Impart-iti pe 24 la: 2; 3; 4^, 6; 8; 12; 24.
21. Afla^i un numar:
a) de 3 ori mai mic declt: 12; 18; 24;
b) cu 3 mai mic declt: 12; 18; 24;
c) de 3 ori mai mare declt: 12; 18; 24;
d) cu 3 mai mare declt: 12; 18; 24.
22. Efectuati Impar^irea 15 : 3= ; ifolosind scaderea repe-
tata.
23. Alcatui^-i §i rezolva^i cite o problema care s& duca la
sc&derile repetate:
27-9-9-9=0
32-8-8-8-8=0
24. Galculati:
400 +251+205 = 34 + 29+ 18= 9 x 7 + 714 -739=
401-1- 30+262= 256—204— 36= 6x6:9:4=
14-|- 59-1- 35= 8x 9+420—240= 8x5x2:10=
109
I rapartirea prin par^i egale
E xe m plul 1
Intr-un slnt 12 caise.
E h se distribuie tn mod ,egal
pe 4 farfurioare.Cite caise vor
f i pe 0 fa^furioard?
Se iau din co§ (pe rind, sau
simtiltan) 4 caise §i se pune cite
o caisa pe fieeare farfurioar&,
apoi se mai iau 4 caise ^i se
completeaz& cite o a doua caisa
pe fieeare farfurioara, §i tot a§a
pina se terminS caisele din co§.
Se ob^in cite 3 caise pe o farfurioara, ceea ce arata c& s-au
putut lua de 3 ori cite 4 caise din cele 12 caise aflate in co?.
Altfel spus, 4 se cuprinde in 12 de 3 ori. Aceasta se scrie:
Din figuri rezult&:
dac5 12:4=3,
12 ; 4
atunci
12=4x3
110
Din 12 heii§oare formati 4 grupe, at^ind acela§i numdr de
befisoare fiecare. CUe heti§oare are o gmpd?
Procedind ca la exemplul anterior, realizam grupele In mod
practio. Etapele de lucru rezult^i din figurile:
H xe m plui 2
Etapa 1
Fiecare dintre cele 4 grupe confine cite 3 be^i§oare, adicS.
de atitea ori cite un be^i^or, de cite ori s-au putut lua cite 4,
din cele 12 be^i§oare.
Numarul beti^oarelor djntr-o grupa arata de cite ori se
cuprinde 4 in 12. Dar aceasta se afla prin imp&r^irea:
12 : 4 = 3
Din figuri rezulta:
daca 12:4=3,
atunci 12=4x3
!mpSrtirea In parfi egale
1. fp cele doua probleme anterioare s-au dot cUe 12 „obiecte''
din care au trebuit formate 4 grupe avtnd acela§i numdr de ^^obiecte
fiecare^ si s-a cerut cite ,,ohiecte^'' revin la o grupd.
I l l
Rezolvarea se scrie sub formft de ImpSr^ire:
12 : 4 =
deoareoe numftrul obiectelor unei grupe arat& de cite ori Be
cuprlnde 4 In 12.
Numfirlnd obieotele aflate Intr-o grup&, g&sim:
1 2 : 4 = 3
2. Procedeul prin care a fost g&sit cltul de aceasta datfi
se nume^te „prin par^i egale“.
3. La Impfirtirea 12:4—
se constata c& obtinem acela^i clt, 3, indiferent daca o efectuSm
prin cuprindere, sau prin pSr^i egale. Gunoa^terea ambelor pro-
cedee este Insfi necesarfi pentru recunoa^terea problemelor care
se rezolva prin impar^ire.
1. Ani^oara are 8 nuci. Ea le Imparte In mod egal la 4 feti^e.
Cite nuci a dat fiecareia?
2. Vlad vrea sS I mparta 12 mere, In mod egal, la 3 colegi.
Cite mere -va da fiecaruia?
3. La 0 activitate participa 18 pionieri. Pentru desf&§urarea
activitatii, ei slnt Imp&rfi^i In mod egal In trei grupe. Cl^i revin
Intr-o grupa?
4. La pomul de iarna s-au distribuit In mod egal 42 de jucarii
la 7 copii. Cite jucarii a primit fiecare copil?
6. Impar^ind pe 36 In 9 parfi egale, cite unita^i va avea
0 parte?
6. Pentru transportul a 32 de pas&ri ele au fost distribuite
In mod egal In 8 cu§ti. Cite pasari au fost puse Intr-o cu§ca?
7. Pentru executarea unei lucrari s-au folosit 20 de munci-
tori, repartiza^i egal In 4 echipe. Din ol^i muncitori a fost formata
0 echipa?
112
8. Efectua^i Imp&r^irea 27:9=*
a) prin cuprindere; b) prin p&r^i egale, aleglnd un grup de
„obiecte“, oarecare, 9! formlnd din ele subgrupe.
9. Efectua^i prin soSdere repetat&:
27:9- ; 69:23= ; 936:312-
10. Scrie^i lmp&rtirile care se efectueaza prin sc&derile repe-
ts-te *
32J 8-8-8^8=0; 4 5 -9 -9 -9 -9 -9 =0 ; 642-321-321=0.
I L Formula^i 0 problema care se rezolve prin Imp&rtirea:
18:6=
cerutS. de procedeul oprin cuprindere**. Efectua^i apoi lmp&r|pirea
prin scadere repetata.
12. Formula^i 0 problem^ care se rezolve prin J mpartirea:
21:7=
ceruta de procedeul „prin p&r^i egale“. Se poate efectua aoeast&
Impartire prin sc&dere repetata? J ustificati r&spunsul. Efec-
tua^i-o.
13. Efectuati prin adunare sau scSdere repetata, dup& caz:
2x46= 92:46= 4x122= 488:122=
25x 3= 75:25= 212x 4= 848:212=
'l*-
<■#••
i ' Al
Legatura dintre I nmultire impartire
1. Proba Inm ul^i i ?i Im p&rfi ri i
Figura alaturat& sugereazfi citul a dou§. ImpSr-
t^iri:
12:3=4 efectuata prin cuprindere, §i
12:4=3 efectuata prin p&r^i egale. A?adar:
daca 12:3=4, atunci 12:4=3
Din 12:4=3, efectuata prin cuprindere, rezulta
3x4=12
Din 12:4=3, efectuata prin par^i egale, rezulta
4x3=12
113
Rezumlnd, putem spune ck scrierile:
12 : 4 = 3 3 x 4 = 12
1 2 : 3 = 4 4 x 3 = 1 2
slnt toate odata adevaxate. Aceasta permite a face proba oric&reia
din ele, efectulnd una din celelalte trei operatii:
Proba tnmidtirii 3 X 4 —12 prin:
a) inmultiire 4x3=12
b) impartire 12 : 4= 3 sau 12 : 3=4
Proha tmpdrfirii 12 ! 3 ~ 4 prin
a) Impart.ire 12 : 4= 3
b) inmuliire 4x3=12 sau 3x4=12.
I~E xe rci |i i _J,^xe rci t i l M j5
• • • — .
•....
1. Efectua^i, apoi faoe^i proba prin Inmuliire:
6x5= 27: 9= 45:15= 9x5=
8x4= 36: 4= 64:16= 7x6=
2. Efectua^i, apoi facefri proba prin tmpar^ire;
36: 9= 6x7= 48: 8= 4x7=
72: 9= 8x 6= 25: 5= 8x 8=
3. Efectua^i, apoi face^ii proba:
221x4= 264:132=
4. Daoa se cunosc:
63 : 9=7 4x9=36 32 : 8= 4
35: 7=5 6x7=42 8x9=72
scriefi Inmul^irile J mpart-irile ale oaror rezultate se deduo din
Hcestea, fara alt calcul.
Modele: Daca §tim 54 : 9=6, atunci putem scrie §i
54 : 6=9 6x9=54 9x6=54
114
DacSi 9tim 6x8—48, atunci putem scrie
8x6=48 48: 8=6 48: 6=8
6. Despre fiecare din figurile alaturate s& se spunS:
a) La efeotuarea caror impar^iri facute „prin cuprindere“
pot folosi?
b) La efectuarea c&ror Impar^iri facute „prin pSr^i egale"
pot folosi?
c) Ce Inmultiri rezulta din fiecare?
(1)
TTT
(2)
(3)
• • •
• • • • • • •
-^7 • • • • • • • • •
^9
^9
^7 ->9
2^
->9
>9
(5)
20
T
24
45
^8
^8
^8
2. Ta bla Im pa rt i ri i
a. Aflarea cltului unor I mpa^iri, folosind legatura I mp^irii
cu fnmultirea
Daca 3x4=12
putem scrie 12 : 3=4 §i 12 : 4=3
De aici se observe c& fmpSrtind produsul la unul din factori,
se obtine ceiaialt factor. Exemple:
1 ^tiind C& 8x3=24
putem scrie. 24 :8=3; 24 : 3=8 -
2 ^tiind c& 7x9=63
putem scrie 63 : 7=9; 63 : 9=7 etc.
115
$tiind tabla Inmultirii, §tim rezultatele InmuHirii numerelor
de la 0 la 10. Pe baza lor, putem spune rezultatele unor impSr^iri,
farS. a mai fi nevoie de vreun calcul.
Multimea aoestor Imp&rtiri formeazfi tabla impftrtirii.
b. imp&r(iri la 2, 3 §i 4, deduse din tabla inmultirii.
Inmulfirea Impdrfirca
lui 2 la 2
0x2==0
1 x 2 = 2
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5x2=10
0 : 2=: 0
2 ; 2 = 1
4 : 2= 2
6 : 2 = 3
2 ^ 4
2= 5
8
10
6x2=12 1 2 : 2 = 6
7x2=14 1 4 : 2 = 7
8x2=16 16; 2 = 8
9x2 =1 8 1 8 : 2 = 9
10x2=20 20: 2=10
fnmul^irea Imp&rfirea
la 3
lui 3
0X3= 0
1X3= 3
2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
0 : 3 = 0
3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
4x3=12 1 2 : 3 = 4
5 x3=15 15 : 3 = 5
6 x3=18 1 8 : 3 = 6
7x3=21 2 1 : 3 = 7
8x3=24 24
9x3=27 27
10x3=30 30: 3=10
tnmul^irea lmpSr\irea
lui 4 la 4
0 x 4 = 0 0 : 4 = 0
1 x 4 = 4 4 : 4 = 1
2 x 4 = 8 8 : 4 = 2
3x4=12 1 2 : 4 = 3
4x4=16 16 : 4 = 4
5 x 4=20 20 : 4 = 5
6x4=24 24 : 4 = 6
7x4=28 2 8 : 4 = 7
8x4=32 32 : 4 = 8
9 x4=36 36: 4 = 9
10 x4=40 40: 4=10
Impfir^ind un numfir la 2 obtinem un num&r de 2 ori mai mic.,
Formulati propozitii asemanStoare pentru Impfir^irea unui numSr
la 3 sau la 4.
ercitii P robletive
1. Memorati Imp&rtirile la 2, 3 4 scrise mai sus.
2. Spune^-i, ajutlndu-vft la nevoie de tabla Inmul^irii:
18: 2= 21: 3= 24: 4= 14: 2= 36: 4=
12: 2= 27: 3= 40: 4= 18: 3= 3: 3=
3. Afla^i un num&r mai mio:
a) de 2 ori declt numerele : 20; 12; 16; 14; 18; 10;
b) de 3 ori declt numerele: 15; 30; 27; 12; 24; 18; 21;
c) de 4 ori declt numerele: 8; 32; 24; 16; 12; 20; 36; 28.
116
4. Afla^i un num&r mai mio:
a) cu 2 declt numerele: 20; 12; 16; 14; 18; 10;
b) cu3 deoit numerele: 15; 30; 27; 12; 24; 18; 21;
o) cu 4 declt numerele: 8; 32; 24; 16; 12; 20; 36; 28.
6. Rezultatul Impfirtirii unui num&r la 2 se nume^te jumd-
tatea acelui num^ir; rezultatul Impftr^irii unui numftr la 4 se
nume^te sfertul acelui numfir.
a) Afla^i numerele care slnt jum&tatea lui: 8; 12; 6; 18; 10.
b) Afla^i numerele care slnt sfertul lui: 24; 28; 40; 12; 32; 20.
6. Se I mpart 10 creioane in mod egal la 2 copii. Cite creioane
prime^ite fiecare copil?
7. Se distribuie 15 portocale In mod egal pe 3 farfurioare.
Cite portocale vor fi pe o farfurioarft ?
8. Unui bolnav i s-a recomandat aft ia cite 3 tablete pe zi
dintr-un anumit medicament. Pentru cite zile li ajunge tin flacon
de 30 de tablete?
9. La 0 oabanSi montanS slnt camere de cazare a. cite 4 locuri.
De cite camere va fi nevoie pentru cazarea unui.grup de 20
excursioni^ti ?
10. Din 24 1ulei se umplu 4 bidoane identice. Cl^i litri de
ulei sint I ntr-un bidon?
11. De la un depozit sint trimise 32 frigidere, in mod egal,
la 4 magazine de desfacere. Cite frigidere revin fiec&rui magazin?
12. Pentru trecerea unui rlu, un barcagiu folose^te o baro&
In care Incap in total 4 persoane. Cite transporturi trebuie s&
fao& pentru a traversa rlul un grup de 15 c&Mtori?
Indicatie: La un transport tree 3 c.alatori.
13. G marina mica are 4 locuri pentru pasageri. De cite
drumuri va fi nevoie pentru transportul unui grup de 12 persoane?
14. I ntr-o clasa slnt 20 de elevi. J umatate din ei joaca
volei, un sfert joaca baschet, iar restul joaca tenis.
Afla^i: a) cl^i elevi joaca volei; b) cl^i elevi joaca baschet;
c) ci\i elevi joaca tenie In acea clasa.
15v Construi^i un segment de dreapta cu lungimea de 6 cm,
apoi alt segment cu lungimea de 2 ori mai mica decit a celui
dintii,
117
16. Un segment de dreapta A B are 8 cm. Construiti un seg­
ment CD, care sa aiba lungimea egala cu jumatate din lungimea
lui AB.
17. 0 grSdinS dreptunghiulara are lungimea de 27 m, iar
iS^imea de 3 ori mai mica decit lungimea. Afla^i:
a) I ^imea gr^dinii; b) lungimea gardului care lmprejmuie§te
grSdina.
18. Efectuati:
27+ 31+46= 83- 59= 3x213= 693 :231^
234+122+41= 746-321= 407x 2= 408 :102-
19. Produsul a doua numere este 12, unul din numere este 4,
aflati celalalt numar.
20. Citi^i sub forma de problems, apoi rezolva^i:
a) 2 X B =8 c) 3x«=24 e) l x B =5
b) BX 2=16 d) BX 4=28 f) BX 3=27
21. Care num&r impSr^-it k 3 da cJ tul 6? (Altfel spus: aflati
delmp&rtitul, dac5 ImpSr^itorul este 3 §i cltul este 6).
22. Giti^i sub forma de problems, apoi rezolva|;i:
a) ■: 2=8 c) m : 3 = \ 0 e) ■ ; 4=8
b) ■; 4=9 d) B : l =9 f) . «; 3=7
23. 20 Imp&rjit la clt fac 4? (Altfel spus: aflati Impartitorul,
dacH deimpartitul este 20 §i cltul este 4).
24. Giti^i sub formS de problem^, apoi rezolva^i:
a) 36 : b=4 c ) 14 :b==2 e) 27 : b=3
b)21: B =3 d) 8: B =1 f) 24 : B=4
118
c. Im pa rt i ri la 6, 6 §i 7 de duse di n t a bla Inm ult i ri i
Inmidjirea
Impdr^irea Inmul^irea
Impdr^irea Inmul^irea Impdrtirea
lui 5 la 5
lui 6 la 6 lui 7 la r
0 x 5 = 0 0 ; 5 = 0
. 0 X6 = 0 0 : 6 = 0 0 x 7 = 0 0 7= 0
1 x 5 - 5 ' 5 : 5 = 1 1 x 6 = 6 6 : 6= 1 1 x 7 = 7 7 7 - 1
2 x 5 = 10 10 : 5 = 2 2 x 6 = 12 12 : 6 = 2 2 x 7 = 14 14 7= 2
3 x 5 = 15 15 : 5 = 3 3 x 6 = 18 18 : 6 = 3 3 x 7 = 21’ 21 7= 3
4 x 5 - =20 20 : 5 = 4 4x6==24 24 : 6 = 4 4 x 7 = 28 28 7 = 4
5 x 5 = 25 25 ; 5 =
5 5 x 6 = 30 30 : 6 = 5 5 x 7 = 35 35 7= 5
6 x5==30 30 : 5 =
'6 6 x 6 = 36 36 : 6 = 6 6 x 7 =  42 42 7= 6
7 x 5 - 35 35 : 5 = 7 7 x 6 = 42 42 :6=- 7 7x7==49 49 7= 7
8 x 5 =40 40 : 5 = 8 8 x 6 = 48 48 ; 6 = 8 8 x 7 =.56 56 7= 8
9 x5==45 45 :5-= 9 9x6=54 54 : 6 - 9 9x7==63 63 7= 9
10x5==50 50 : 5 = 10 10x6==60 60 : 6 = 10 10x7==70 70 7=:10
tirii:
1. Memora^i Impartirile la: 5; 6; 7.
2. Spune-fi rezultatele, ajutindu-va la nevoie de tabla Inmul-
S5 ;5= 18 : 6^
35 : 7=
15 :5=
40 :5=
54 : 6=
63 ;7=
28 : 7=
49 ; 7=
30 ; 6=
30 :5=
48 : 6=
42 :7=
42 : 6-
45 :5=^
3. Afla^^i numerele:
a) de 5 ori mai mici declt: 35; 50; 25; 40; 45; 30; 40; 15;
b) cu 6 mai mici declt: 36; 30; 54; 12; 24; 18; 42; 48;
119
c) care au de 6 ori mai pu^-ine unita^i ca: 36; 30; 54; 12;
24; 18; 42; 48;
d) care se ouprind de 7 ori In: 21; 49; 63; 14; 35; 28; 42; 49.
4. Dintr-un pachet cu 30 de carti^la cl^i copii se pot da cite
5 car^i ?
5. Dintr-un buchet cu 48 panselu^e, cite buchete a cite
6 panselu^e se pot face?
6. Dintr-o lada cu 35 kg de mere, cite cutii a cite 7 kg de
mere se pot umple?
7. Un kilogram de pere costa 6 lei. Cite kilograme se pot
cumpara cu 54 lei?
8. tntr-o clasa slnt 30 de baie^i §i de 6 ori mai pu^iine feti^e.
Cite feti^e slnt? Glti elevi slnt In total in acea clasS.?
9. Daca 5 car^i de acela§i fel costa 20 lei, clt costa o carte?
Dar 2 cSr^i?
10. 6 cutii identice'de orez clntSresc 48 kg. Cit clnt5re§te
0 cutie? Dar 4 cutii?
11. I n 7 rlnduri slnt 63 de pomi. Gl^i pomi slnt intr-un rind?
Dar In 5 rlnduri? fRlndurile slnt identice.)
12. DacS. 6 car^i de acela^i fel cost^ 42 lei, clt vor costa
3 c5rt.i? ^
13. Giti^ii sub forma de problema ^i calcula^ii
a) ■x5=40 c) 6xB =42 e) ■ : 7= 8 g) 7 : B=1
b) ■ :5=10 d) 36 : ■= 6 f) Bx7=35 h) 7x B=7
14. Afla^i toate numerele naturale care impSr^ite la 7 dau
oltul un numfir diferit de 0 §i:
a) mai mic declt 5; b) cel mult egal cu 5.
15, Galculat^i:
7x 8+ 24= 42 : 7+203= 5x8 : 4+201=
9x 6- 15= 54 : 6+ 35+203= 45: 5x 9- 6+300=
5x111—234= 840:210x 9-^17= 6x5: 10x9: 3=
120
d. Imp&ftiri la 8, 9 ^ 10 deduse din tabla inmul^rii.
tnmul\irea
Impdrtireo
Inmul irea
lmpdr\ir('a
lnmnl\irea tmpdr\irea
lui 8.
la 8 lui 9 la 9
lu i 10 la 10
0 x 8 = 0 0 . 8 = 0 0 x 9 = 0 0 .9== 0 0 x 1 0 = 0 0 : 10= 0
1 x 8 = 8 8 : 8 = 1 1 x 9 = 9 , 9 : 9 = 1 1x1 0 = 10 10 : 10= 1
2 x 8 = 16 16 : 8 = 2 2 x 9 =
18 18 : 9 = 2 2 x 1 0 = 20 20 : 10= 2
3 x 8 ==24 24 ; 8 = 3 3 x 9 = 27 27 : 9 = 3 3 x 1 0 = 30 30 : 10= 3
4 x 8 =:32 32 : 8 = 4 4 x 9 = 36 36 : 9 = 4 4 x 1 0 = 40 40 :10 = 4
5 x 8 ==40 40 ;8-= 5 5 x 9 = 45 45 : 9 = 5
5 x 1 0 = 50 50 : 10= 5
6 x 8 ==48 48 : 8 = 6 6 x 9 = 54 54 : 9 = 6 6 x 1 0 = 60 60 : 10= 6
7 x8==56 56 ;8=^ 7 7 x 9 = 63 63 : 9 = 7 7 x 1 0 =
70 70 ;10== 7
8 x 8 ==64 64 : 8 = 8 8 x 9 ==72 72 : 9 = 8 8 x 1 0 = 80 80 : 10= 8
9 x8==72 72 :8=-- 9 9 x 9 ==81 81 : 9 = 9 9 x 1 0 = 90 90 : 10= 9
10x8==80 80 : 8=10 10x9= 90 90 : 9 = 10 10x10= i OO 100: 10= 10
^^e rci |u_ji o^oble t fi e
1. Memora^i impar^irile la: 8; 9; 10.
2. Spune^i citul, ajutindu-va la nevoie de tabla InmuH-irii:
80 : 8= 72 : 8- 90 :10= 48 : 8= 54 : 9= 63 : 9=
80: 10= 72: 9= 90: 9= 48: 6= 56: 8= 70: 10=
3. Care sint numerele de 10 ori mai mici decit: 70; 50; 10?
Care sint numerele cu 10 mai mici decit: 70; 50; 10?
4. Afla^i numSirul mai mic decit 48: de 8 ori; cu 8; de 6 ori;
cu 6.
6. De cite ori se cuprinde 9 in 36? Dar In 54? In 27?
6. De cite ori putem so8.dea pe 8 din 32? Dar din 56?
121
7. Buni cul lui Mi ha i a re 64 de a ni , Vlrst a lui Mi ha i e st e de
8 ori m a i m i oft , Clt i a ni a re Mi ha i ?
S. Pe un ^a nt i or la oonst rui re a unor blocuri de locui n^e
lucre a a & 72 de zi da ri , orga ni za ji In 9 e chi pe e ga le . Ci ^i zi da ri slnt
Int r-o e chi pft ?
9. Da cft 9 pe na re de a ce la ^i fe l cost a 36 de le i , c!t cost ft
1 pe na r? Da r 5 pe na re ?
10. Di n 32 m de plnzfi se fa c 8 ce a r§a furi de m &ri m i e ga le ,
Cl^i m e t ri de plnzft i nt rft Int r-un ce a r^a f? Da r In 5 oe a r^a furi de
a oe e a ^i m &ri m e ? \
11. La 0 oroi t ori e 8-a u folosi t 18 m de st of& pe nt ru oonfe ot i o*
na re a a 6 cost um e de ha i ne de a ce la ^i fe l. Cl^i m e t ri de st offt s-a u
folosi t pe nt ru un cost um ? Da r pe nt ru 9 cost um e a se m &nfi t oa re ?
12. Int r-o li va d& e lnt 81 de pe ri §i de 9 ori m a i pu^i ni nuci ,
Afla ^i :
a ) ct t ^i nuci si nt i n a ce a li va d^; b) ci ^i pom i slnt !n li va d^f
da c& slnt num a i pe ri ^i nuci .
13. 0 ca rt e de pove ^t i cont i ne 56 i lust ra ^i i , i a r a lt a con-
li ne de 7 ori m a i puri ne . Ci t e i lust ra ^i i slnt In ce a de -a doua
ca rt e ? Da r In ce le dou& ca rfi la un loo?
14. Int r-o cut i e slnt 72 bom boa ne , i a r Int r-o pungu^a
slnt de 9 ori m a i puri ne . Ci t e bom boa ne slnt In pungu^a ? Cu ci t e
bom boa ne slnt m a i m ult e i n cut i e ?
15. Produsul a doua num e re e st e 63. Unul di nt re num e re e st e 9.
Ca re e st e ce la la lt num a r?
16. Cu ci t t re bui e Inm ul^i t 5 pe nt ru a ob|i ne produsul 45?
Da r pe nt ru a obt i ne produsul 3B ?
17. Afla ^i :
a ) 345+  ==579 h) m x 9=45
4 0 7 - 1 = 2 0 2 4 8 : « « 8
  + 4 6 = 72 8 x   =64
1 - 4 7 = 33 9 0 :   =10
18. Di n 27 m de m a t e ri a l s-a u fa cut 9 rochi i i de nt i ce . Ct t i
m e t ri de m a t e ri a l vor t re bui pe nt ru a fa ce 7‘rochi i de a ce la ^i fe l?
122
19. Pe 10 stiolu^e cu cernealS s-au platit 70 de lei. Glti lei se
vor plati pe 8 sticlu^e de acela^i fel?
20. Pentru act-iuni patriotice cei 36 pionieri ai unui deta-
^ament au fost organiza^i In 9 grupe egale.
La 0 ac^iune de strJ ngere a plantelor medicinale au fost mobi-
lizate doar 7 grupe. CJ^i pionieri din deta^ament au partioipat la
acea ac^iune?
21. §tiind ca 6 c&r^i identice costSL 54 de lei, clt rest se va
primi de la 75 lei, dac& se platesc din ei 8 c&r^i de acest fel ?
22. Tata a cump^rat 4 kg de biscui^i §i 3 kg de mere, platind
51 de lei. Clt a costat kilogramul de mere, dacS. kilogramul de
biscuiti a costat 9 lei?
23. I ntr-o olasa slnt 22 de fete, iar baie^i cu 8 mai puj-ini.
Pentru executarea unei lucrari elevii clasei au fost Impar^iti
in 9 grupe egale. Ci\i elevi slnt In fiecare grupa?
24. 0, slrmft lunga de 18 m se taie In dou& buc&ti, a doua
bucata fiind cu 4 m mai lunga declt prima. Glti metri are fiecare
bucata?
Rezolwea I '
—------- 18 m. — — _____
(1) (2)
(1) (1) 4 m.
18 m—4 m=14 m este de 2 ori lungimea buc^^ii (1).
14 m ; 2= 7 m este lungimea buc&^,ii (1).
7 m+4 m=l l m este lungimea buca^ii (2).
Rezolmrea a 11-a
—---------18 -------------------
(1) (2)
4m
(2) (2)
18 m 4- 4 m=22 m este de 2 dri lungimea buca^ii (2).
22 m : 2 = 11 m este lungimea buca^ii (2).
11 m—4 m== 7 m este lungiimea biiclit-ii (1).
25* Un bidon un borcan contin In total 13 1 de apft. Clti
litri de ap& se afl& In fiecare, dac& bidonul contine 51 de ap^ mai
mulii declt borcanul?
* 26. lonel a cumpftrat o carte un caiet, pl&tind tn total
14 lei. Git a costat cartea oit a oostat caietul, ^tiind c& pe carte
a pl&tit cu 6 lei mai mult ‘declt pe caiet?
27. I ntr-un ^aro sint 37 de oi albe ^i negre. Numfirul oilor
negre este cu 19 mai mic declt al celor albe. Cite oi slnt albe
cite oi slnt negre in acel tare?
28. Guvlntul de mai jos este scris folosind segmente de lun-
gimi egale. Lungimea segmentului ce se ob^ine afezlnd In linie
dreaptft §i cap la cap toate aceste segmente este de 16 cm» Cl^i cen-
timetri are un singur segment?
29. Galculati:
a) 26-|- 34= 50— 26= 41+
206+103 = 426-102 = 25
57+821= 389- 45= 421
b) 42:6x7= 4x201 =
81: 9x8= 3x29=
64:8x5= 17x5=
0= 7x8+ 4=
70= 9x6- 7=
421= 7x9+206=
72-9-9-9=
369-123-123=
444-22:^222=
6x7+ 38=
48 :8+200=
72:9— 3=
369 :123=
936 :312=
444 : 222 =
LucrSri de cont rol
1, Priviti figura al&turatfi.
Gare Impftr^iri de numere
naturale pot fi efectuat© cu aju-
torul ei, folosind:
a) procedeul „prin cuprindere“?
b) procedeul „prin pSlrti egale“?
Efectua^i aceste impftr^iri.
124
3 3 $
2. Galcula^i prin scadere repetata de cite ot'i:
a) se poate scfidea 6 din 24; b) se cuprinde 8 In 40;
c) este mai mare 21 ca 7; d) esfe mai mio 9 ca 36.
3. Scrie^i raspunsul la fiecare intrebare de la problema ante-
rioarS cu ajutorul opera’fiei de Impfir^ire.
4. Spunef.! care este delmp4rtitul, Impfir^itorul cltul la
Imp&r^irea
28 : 7=4
Verifica^i apoi rezultatul Impar^iirii prin soSdere repetatfi,
prin Inmul^ire §i prin Impar^ire,
5. Ce numere reprezinta scrierile:
18:18; 18: 9; 18: 6; 18: 3; 18 : 2; 18 :1; 18 : 0.
6. Care numar este: a) de 7 ori mai mic declt: 35; 42; 56; 63;
b) cu 7 mai mic decit: 35; 42; 56; 63;
c) cu 7 mai mare declt: 35; 42; 56; 63;
d) de 7 ori mai mare declt: 5; 6; 8; 9.
7. Completa^i tabela:
delmpar^it
42 42 48 48 63 63
impar^itor
7 6 6 8 . 7 9
cit
8. Calcula^i:
5X B=45; ■ :7=6; 63 : B=9
9. L a cltri pionieri s-au dat spre Ingrijire 72 de iepura^i din
crescatoria ^colii, daca unui pionier i-au revenit 9 iepura^i? Dar
daca i-au revenit 8 iepura^i?
10. Se repartizeaz& In mod egal 54 de piese la 6 echipe de
muncitori. Qte piese prime§te fiecare echipa?
11. Daca pe 8 car^i s-au platit 56 de lei, clt se va plati pe
5 car^i de acela§i fel?
12. Pe 5 kg de mere §i 2 kg de pere a-au platit 44 de lei.
Git costa kilogramul de mere, daca kilogramul de pere costa 7 lei?
13. Gurtea unei §coli are forma dreptunghiulara, cu lungimea
de 36 m ?i la^imea de 4 ori mai mica declt lungimea. Afla^i:
a) latiimea cur^ii;
b) lungimea gardului care Inconjoara curtea.
125
1. Me t rul
2. De ca m e t rul, he ct om e t rul ki lom e t rul
126
Lungimile mari: lungimea unui drum; lungimea unei cfti
ferate; lungimea unui rlu etc. se jn&soara cu unita^i de m§.sur&
mai marl declt metrul. Aoestea slnt: decametrul, hectometrul §i
kilometrul.
Decametrul are 10 metri.. 1 decametru se scrie pe scurt;
1 dam.
1 dani '= 10 m
Hectometrul are 100 de metri. 1 hectometru se scrie pe scurt:
1 hm.
1 hm = 100 m
Kilometrul are 1 000 de metri. 1 kilometru se scrie pe scurt:
1 km.
1 km = 1 000 m
1. Scrieti pe scurt:
a) 5 decametri; 15 decametri; 100 decametri.
b) 4 hectometri; 10 hectometri; 205 hectometri.
c) 105 kilometri; 290 kilometri; 4 kilometri.
2. Folosind o sfoara cu lungimea de 1 dam, insemna^i In
curtea §colii puncte aflate la distan^a de: 2 dam; 4 dam; 3 dam;
5 dam<
3. Pe §osea, de la Piatra Neam^la Roman slnt 49 de km, iar
de la Roman la Bacau slnt 42 de km.
Ci\i kilometri parcurge un autobuz care merge de la Piatra
Neam^la Bacau, prin Roman?
4. Rlul Olt are 599 de km, iar rlul Bistri^a are 290 de km.
Cu clt este mai lung rlul Olt declt rlul Bistri^a?
127
6. Doisportivilnoonjoaraterenulde sport pleclnd din acela§i
loc, In acela^i timp, |i alerglnd in sensuri opuse. I n momentul
Intllnirii, nnul paroursese 23 dam, al doilea 17 dam.
Clti decaraetri a parcurs fiecare sportiv dup& ce a Inconjurat
0 data terenul?
6. Calculati:
16 km+25 km=
120 hm+256 hm=
16 hm+25 hm= 16 dam+25 dam=
105. dam-f-240 dam= 47 m +38
7. Pe marginea unei ^osele lungi de 10 hm s-au plantat cite
10 pomi pe fiecare hectometru, pe ambele pftrli ale ^ose le i . Qti
pomi 8-au plantat pe acea §osea ?
8. Un loc In formS dreptunghiulara are lungimea de 5 hm §i
latimea cu 2 hm mai mic& declt lungimea. Afla^i lungimea gardu-
lui care 11 Inconjurfi.
3. Li t ri i l
128
e r c ^i i _gj
80 1+307 1=
989 1—889 1=
1. Mfisurati clti litri de apa Inoap: Intr-o g&leatfi; Intr-o
’ damigeana.
2. Calculati:
8 1+7 1= 74 1+16 1^
23 1-7 li= 125 1-23 1=
3. L a o „Alimentara“ s-au adus 869 1 de ulei. !n pHma zi
s-au vlndut 1201, iar In ziua a doua s-au vlndut 212 1 de ulei.
Gl^i litri de tilei au mai r&mas?
J udeoa^ii astfel Inclt problema s& se rezolve:
a) prin dou& scfideri;
b) printr-o adunare o sc&dere.
4. L a un depozit slnt 7 bidoane a cite 5 1pline cu ulei pentru
motoare. Dacfi se consumS 3 bidoane, cJ^i litri de ulei de motor
au mai r^mas?
J udeca'fi problema astfel Incit sa se rezolve:
a) prin trei opera^ii; b) prin dou& opera^ii,
5. L a un internat s-au dat pentru masa de diminea^a 274 1
de lapte §i pentru seara cu 170 1mai pu^in. Cl^i litri de lapte s-au
dat In total pentru cele dou& mese?
4. Ki logra m ul
129
1. Prin ointarire faoe^i pachete continlnd: 1 kg orez; 2 kg
faeole; 3 kg ffiina etc.
2. Galcula^i:
42 kg+ 28 kg= 561 kg-201 kg= 3x 6 kg=
84 k g- 25 kg= 738 kg-334 kg= 3x 26 kg=
402 kg+130 kg= 347 kg-302 kg= 3x263 kg=
3. In cupa unui escavator tncap 320 kg de^euri de bumbac,
refolosibile. Cite kilograme de asemenea de§euri slnt intr-un
camion In care au fost puse 3 cups?
4. 0 cooperative agricola de produc^ie a vindut In pia^a
ora^ului Sntr-o zi 720 kg ceapS, 240 kg ro^ii §i 35 kg patrunjel.
Cite kilograme de legume a vindut in total cooperativa tn
acea zi?
6. I ntr-o lad& slnt 224 kg de cartofi, In alta slnt mai pu-fin
cu 24 kg ^i Intr-o a treia lada slnt mai mult cu 20 kg. Cite kilo­
grame de cartofi slnt In total in cele trei Ifizi ?
5. Le ul ba nul
1 leu are 100 de bani.
1 leu = 100 bani
130
a. Monede:
b. Bancnote:
:
l A t tl
k
' ' .
s-’V-.w
'-UAsI?
131
1. Faceti o lista cu pre^ul rechizitelol* §colare cumpSrate de
voi, dup^i modelul: 1 caiet . . . lei . . . bani
1 oreion . . . lei ^1.. . bani etc.
Glti lei ?i ci\i bani v-au costat In total ?
2. Calcula^i;
15 lei+8 lei= 100 lei+25 lei= 75 lei—25 lei=
15 bani+25bani=25bani+10bani= 50 bani—25 bani=
3. Un caiet costa 1 leu 10 bani. Gtt costa 4 caiete de acelasi
fel? ^
4. 0 carte costa 8 lei ?i 35 bani, iar un caiet 1 leu ?i 55 bani.
Git costa cartea §i caietul Impreuna?
5. Din 75 lei s-au cump5rat cartofi de 57 lei §i 6 kg de ceapS.
Git s-a platit kilogramul de ceapa?
6. Uni t &|i de t i m p m a i m i ci de cft o zi
Ne dam seama limpede dietrecerea timpului, observlnd cum
dupS zi vine noapte §i dupa noapte vine zi.
Ziua, ca unitate de masura a timpului, dureazS o zi §i o
noapte, luate In in^elesul obi§nuit.
Pentru masurarea perioadelor de timp mai mici decit o zi
88 foloaesc unita^ile de mSsura: ora, minutui §i secunda.
1 zi are 24 de ore; 1 or& are 60 de minute j 1 minut are 60 de
secunde.
La miezul nop^ii se consider^ora 0. La amiaz& este ora 12.
\2
+3
\ 2-
•4
E xe rci t i i pxe rci t i i s^j E xe rci t i i
o • •
1. Ctt este ora?
1
11 1

7 '
^2
7 1 ’
l o / *
1
9 ■*— , ( ^ 3-
%
.”4
^5
■ \ f
8 • ;'4
S ' ’®
v i ^
V
74
'1, 1
- t
2. Dupa ce executa^i pe caiete figurile urmatoare, desena^i
acele ceasomicului astfel incit arate ora indicata sub fiecare
figure:
11 V-*
10 .
9*-
8 *
1 11
12
” v
• ^.3
10. 2
10.
3 •
•4
8'
8v*'
5
7
i
11
12
.. 1
10'
/•
/
9 -
Ora 8 Ora 2 Ora 6 Ora 11
§i 15 minute ?i 30 minute §i 45 minute ai 25 minute
7. Uni t fl^i de t i m p m a i m a ri de ci t o zi
Pentru perioadele de timp mai mari declt o zi se folosesc
urm&toarele unita^i de masur^: s&pt&m!na, luna,. anal.
1 sSptamina are-7 zile. 1 luna are, de regula, 30 sau 31 de zile.
1 an are 12 luni.
Lunile anului sint; ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai,
iunie, iulie, august, septembrie, octombriej noiembrie §i decern-
brie.
133
Priviti oalendarul anului 1986. Se observft ch unele luni au
30 de zile urlele luni au 31 de zile. Luna februarie are, obifnuit,
28 de zile. 0 dat& la patru ani februarie are 29 de zile, an numit
„biseot“. Anul 1984 a fost un an bisect.
lANlTARIE
FEBRUARIE MABTIE APRaiE
L 6 13 20 27
3 10 17 24 3 10 17 24 31
7 14 21 28
M
7 14 21 28 4 H 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
M
1 8 15 22 29 . 5 12 19 26 5 12 19 26
2 9 16 23 30
J 2 9 16'23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
3 10 17 24
V
3 10 17 24 31
7 14 21 28 7 ,14'21 28 4 11 18 25
s 4 11 18 25
1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
D 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
MAI ItNlE lULlB AUGUST
h
5 12 19 26, , 2 ,9 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
M 6 13 20 27 3 10 17 24
1 8 15 22 29 5 12 19 26
M 7 14 21 28 4 11 18 25
2 9 16 23 30 6 13 20 27
J
1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
V 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18.25
1 8 15 22 29
s 3 10 17 24 31
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
D 4 11 18 25
1 8 15 22 29 6 13 20 27
3 10 17 24 31
SEPTEMBBIB! OCTOMBRIE NOIEMBBIE DECEMBRIE
L
1 8 15 22 29 6 13 20 27 a 10 17 24
1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
M a 10 17 24
1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
J 4 11 18 25
2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
V 6 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
s 6 13 20 27
4 11 18 25
1 8 15 22 29 6 13 20 27
D 7 44 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
7 14 21 28
1 an obi^nuit are 365 de zile. Anul bisect are 366 de zile.
1. Care slnt lunile anului care au 30 de zile? Dar lunile care
au 31 de zile? (Indicafie: folositi oalendarul de mai sus.)
Trenul a plecat din Piatra Neam^la ora 11 noaptea §i a
ftjuna la Bucure^ti la ora 6 diminea^a. Cite ore a mers?
134
3. 0 serbare §colara a Inceput la ora 2 dupa-amiaza §i s-a
terminat la ora 3 §i 30 de minute dup5-amiaza (In aceea^i zi).
Git timp a durat serbarea?
4. Pionierii unei clase au f&cut o drume^ie de 3 ore. La ce or&
au plecat de la ^coala dac^i s-au Inters la ora 13 §i 30 minute?
6. Un elev a Inceput sa-^i scrie temele la ora 10 §i30 de minute
§i a scris timp de 1 ora §i 20 de minute. La ce ora §i-a terminal
el scrierea temelor?
6. Ana are 10 ani, iar Mt-iorul ei MiMi^ are 3 ani^Glt-i ani
va avea Mihai^a atunci clnd Ana va avea 17 ani?
7. Petrica are 15 ani. Gi^i ani avea cu 6 ani In urm&? CHi ani
va avea peste 6 ani? Peste cl^i ani va avea vlrsta de 3 ori mai
mare?
8. Gite zile s!nt J ntr-o s&pt5mln&? Dar in; 3 saptamlni;
7 sSpt'amtni; 8 saptamlni; 10 saptamini?
9. Cite luni sint I n: 1 an; 2 ani; 3 ani; 4 ani; 3 ani 5 luni;
4 ani §i jumatate ?
10. Cl^i ani slnt In: 24 luni; 36 luni; 48 luni; 30 luni?
11. Un tren pleaca la ora 5 §i 28 minute §i ajunge la desti-
na^ie dupa 6 ore ?i 17 minute. La ce ora sose^te trenul la desti-
na^ie ?
12. Victora^are 9 ani. Ce vlrsta va avea peste 7 ani? Peste
ci^i ani va avea vlrsta de 5 ori mai mare declt p are aoum ?
135
E xe rci t i i §i proble m e
pe nt ru re ca pi t ula re a pe nt ru re ca pi t ula re a
fi na la
1. Sorie^i In ordine:
a) cresc&toare, numerele care sint scrise fn&untrul liniei din
figurA;
b) desorescfttoare, numerele care slnt scrise in figurft In
afara liniei respective.
50
2. Se dau dou& grupe de numere naturale:
grupa 1: ^5; 96; 100; 101.
grupa a 2-a: 98; 99; 103; 104.
Spune^i care numere apar^in §i la grupa 1 §1 la grupa a 2-a?
8. Se dau dou& grupe de numere naturale:
grupa 1 12 13 14 15 -*grupo a 2-a
Afla^i suma numerelor care sint comune celor dou& grupe.
4. De cite ori apare cifra 3 In scrierea §irului numerelor
de la 20 la 40?
136
6. La biblioteoa unei ^coli au foat citite In luna ianuarie
100 de cftpti, In februarie 320 de oftrjii, iar In martie a-au citit clt
to ianuarie 91 februarie la un loo. Cite cSr^i au fost citite In cele
trei luni ?
6. Gompletatitabelul:
term.en
7 “29 120 530 705 102
termen 28 58 49 129 13 207
sumd
(dupa ce l-a^,i f&cut pe caietul vostru).
7. Completaj^i tabelul:
termen
8 19 250 24 4 205 0 25
8um& 58 99 253 324 304 506 200 25
termen
%
(dupa ce 1-a^i faout pe caietul vostru).
8. Un biciolist parcurge intr-o t i drumul dintre ora^ele
A C, treclnd prin ora^ul B. A doua zi parcurge drumul dintre
ora^eie' ^' ^i D trecJ nd prin ora§ul B>
Clt-i kilometri a parcurs biciclistul in cele doufi zile, dacfi:
distanta dintre
ora^ele A B
este de 100 km; B 0
distanta dintre
ora^ele B ^ \ C
este de 30 km;
distanta dintre
ora^ele B ^ i D
este de 130 km ?
9. La pregfitirea unei serbftri participa 68 de elevl la cor 9i
16 elevi la dansuri. Dacfi 8 elevi participft 9! la cor $i la dansuri,
ci^i elevi participfi la pregatirea serb&rii?
10. FaceJ-i pe caiete figura alfiturat& ^i completati numerele:
a) grupei a 2-a cu produsele inmul^irii cu 4 a nume-
relorgrupei 1, dac&
aceste produse sInt
cuprinse intre 7
§i 19;
gi rupa 1 grupar ; :
grupo e 3*a
137
b) grupei a 3-a cu produsele Inmult-irii cu 5 a numerelor
grupei 1, dac& aceste produse slnt mai mari declt 20.
11. Aflati:
  : 3 = 7   ; 4 = 7   : 7 - 7   ; 8 = 7   : 9 = 7
H x3==30 4 x B = 2 4   x 5 = 3 0 8 x mxi 0=90
12. Scrieti toate numerele naturale care, Inmul^ite cu 5, dau
produsul:
a) mai mic declt 30;
b) cel mult egal cu 30.
13. Care este produsul daca un factor este 4, iar al doilea
este cu 5 mai mare ca primul?
14. Pentru efectuarea unor repara^ii la un ^antier de con-
struc^ii s-au trimis Intr-o zi 4 echipe a cite 10 inuncitori, iar a
doua zi I Smuncitori. Ct^i muncitori s-au trimis in cele doua zile?
16. Calcula^i:
( 5 x 9 ) + 1 8 = ; ( 6 x 9 ) - 1 8 = ; (8x ^) +323= .
16. Un bloc are 4 scari cu cite 10 apartamente pe fiecare
scar5. Alt bloc are 5 scari cu cite 9 apartamente pe fiecare scara.
Cite apartamente sint In cele doua blocuri?
17. Pe un ^antier au fost nou-angaja^i 58 de muncitcri in
doua zile. Cu cei angajati In prima zi s-au format 4 echipe a
cite 8 muncitori. Ci^i s-au angajat In ziua a doua?
18. Galcula^i:
4 6 0 - ( 5 x 8 ) = ; 7 6 - ( 7 x 8 ) = ; 7 3 - ( 7 x 7 ) ~ .
19. S-au cumpSirat 8 kg de mere cu 7 lei kilogramul §i 4 kg de
biscuiti cu 10 lei kilogramul. Clt au costat cumparaturile?
20. Calcula^i:
a) ( 9 x l 0 ) +( 3 x 4 ) = b) ( 9x 1 0 ) - ( 3 x 4 ) =
(8 x l O )- f (6 x 10)= (8 X 1 0 ) - ( 6 x 10)=
( 6x 6)-l-(7x 7) = ( 7x 7 ) - ( 6 x 6) =
c) ( 3x 9 ) - ( 9 x 3 ) =
( 8 x 5 ) - ( 8 x 0 ) =
( 5 x l ) - ( l x 0 ) =
138
21. I ntr-o clasa a dona a unei §cpli slnt 20 de baie^i 16 fete.
La ora de educa^ie fizica au fost a^eza^i In rioduri de cite 4 elevi.
Cite rinduri s-au format cu toti elevii clasei?
22. Un grup de §colari au strlns 36 de kg c&p§uni §i 40 kg de
zmeurSi. G&p§unile au fost a^ezate In co^ule^e de cite 4 kg, iar
zmeura, In co^ulet-e de cite 5 kg. De cite co^ule^e a fost nevoie?
23. La biblioteca unei §coli s-au citit Intr-o zi 35 de carti de
pove§ti §i de 7 ori mai pu|ine car^i de poezii. Cite car^i s-au citit
in total?
24. Daca impar^itorul este 3, iar citul de 3 ori mai mare ca
impart.itorul, care este deimpar^itul?
26. I ntr-o clasa slnt 15 fete §i cu 6 baie^i mai mult declt
fete. To^i au mers la culesul merelor In livada C.A.P. Acolo li s-a
cerut sa formeze echipe de cite 4 ^colari. Cite echipe s-au putut
forma?
26. I ntr-un autobuz erau 20 de calatori. La o sta^ie s-au
dat jos un sfert din ei §i s-au urcat al^i 12 calatori. Cu cl^,i calatori
a plecat autobuzul din acea stable?
27. La caminul cultural al unei comune slnt 60 de cori^ti;
la dansuri slnt 4 grupe de cite 6 dansatori; din echipa de teatru
fac parte 16 persoane. Care este numarul total al persoanelor din
echipa artistica a acelui camin cultural, §tiind ca acestea slnt
toate forma^iile artistice pe care le are §i fiecare persoana participa
la 0 singura formatie?
28; O carte are 100 de pagini, Un elev cite§te cite 10 pagini
pe zi. El a citit 40 de pagini. De cite zile mai are nevoie pentru a
termina cartea?
29. Un muncitor a lucrat 72 de piese identice In 8 ore. Cite
piese a lucrat in 5 ore?
In cite ore a facut 27 de piese? Dar 63 de piese? (S-a execu-
tat acelagi numar de piese in fiecare ora.)
139
80. La un concurs s-a u Inscri s 50 de copi i , form lndu-se dou&
grupe . In pri m a grupfi . e ra u 9 fe t i ^e de 3 ori m a i m ult i bft i e t i .
0 \ i copi i si nt In grupa a doua ?
31* Galculati;
8x 3+213=: 121x3-323== 2x3x9=
Ox 9-f 9x9- 18« 3x2x8==
3x121+323= 2x3+ 15= 9x9 : 9=
32. Efectuati;
4x9 : 6« 9x ( 6: 3H 9:(3x3)=
5x7 :7= 48 ;(2x3)= 72 :(4x2)=
8x8:8= 60:(2x5)= 64:(4x2)=
8x0:8= 81: (1x9)= 27: (3x3)=
S3. Verifioati dacft slnt adevSrate scrierile:
a) (5+2)x6=:(5x6)+(2x6)
b) (7+3)x8=(7x8)+(3x8)
c) (8-3)x9H8x9)-(3x9)
d) (8-4)x7=(8x7)-(4x7)
e) (7x6)+3=(7+3)x(6+3)'
34. Calculafi:
a) (12-10) X(12+10)= b) (346-340) x(72 : 9)=
0) 121+(5x9)= d) 147H5x9)=
35. Se dau numerele 12 9110. Afla^i produsul dintre diferen^a
^i suma acestor numere.
36. Aflati:
a) produsul dintre numerele: 346—340 §i 72 :9;
b) suma dintre num&rul 121 ?i produsul numerelor 5 ^i 9;
c) diferen^a dintre numftrul 147 ?i produsul numerelor
5 ^i 9.
37. Se construie^te 0 §osea lungft de 20 km. 0 echipa a
construit un sfert din lungimea ^oselei, Altfi echipS a construit
7 km, Clt-i kilometri de ^osea a mai r&mas de construit?
140
38. Observati linia frJ nta ABC §i linia frlntft AM PNC din
desen. Care din ele are lungimea mai mare, dao& se ^tie o& M este
mijlocul segmentului A B N este mijlocul segmentului BQl
B
39. Gonstruiti un segment cu
lungimea cii suma lungimilor
laturilor patratului din figur&.
2cm
3cm
E
0
IP
40, Gonstruiti un segment cu
lungimea clt suma lungimilor
laturilor dreptunghiului din figur&.
41, Suma lungimilor laturilor unui p&trat este de 24 cm.
Ce lungime are latura patratului?
42, Un elev cump&r& un caiet de 2 lei §i 10 bani, un oreion
de 1 leu 20 bani §i o carte de 6 lei ^i 70 bani.
Gerest primegte de la 25 lei?
43 G6siti toate perechile de numere naturale al cftror pro-
dus este 8.
44, La demonstra^iile sportive de la sflr^itul anului §colar
au executat programul un numftr de elevi cuprins Intre 13 ^i 37.
Cl^i elevi au executat programul sportiv, dac& ei au putut fi
Incolonati In rlnduri complete de cite 5, precum ^i In rlnduri
complete de cite 6?
45, Alc&tui^i cite o problem^ a c&rei rezolvare s& se scrie:
a)' ( 5x3)+7= b) 100-(25 : 5)= c) ( 5x7)-( 3x6)«
141
46. La un chio^o s-au adus 7 borcane cu miere de albine a
cite 5 kg borcanuL Dac& s-au vindut 17 kg de miere, cite kilo-
grame au mai r&mas?
47. Un muncitor cumpara alimente de 67 lei. El da la casa
5 monede a cite 5 lei, 2 bancnote a cite 10 lei §i o bancnota a
25 lei. Gl^i lei prime^te rest?
48. Un §ofer a parcurs cu ma§ina sa In doua zile un drum
de 458 km. Dac& in prima zi a parcurs 250 km, afla^-i:
a) ci^-i kilometri a parcurs in ziua a doua;
b) cu cl^i kilometri a parcurs mai mult In una din cele
doua zile.
49. Mama are 34 ani, iar tata are 39 ani. Gi^i ani va avea
tata cind mama va avea 41 ani?
Rezolva^i in dou& moduri.
50. Cite buca^i de cite 6 m se pot taia dintr-o slrmS de
54 m ?
51. Cele 24 de tractoare ale unui C.A.P. slnt repartizate In
mod egal In 6 brigSzi. Cite tractoare revin intr-o brigade?
52. In 6 borcane identice pline cu miere de albine se afla
18 kg de miere. Cite kilograme de miere vor fi in 9 borcane de
acela^i fel?
53. S-au cumparat 4 kg de cire?e 916 kg de ro§ii, plStind 54 lei.
Cit a costat kilogramul de ro§ii, daca kilogramul de cire§e a
costat 6 lei?
54. Doua echipe au lucrat impreunS la repararea unei por-
^iuni de §osea lunga de 82 km. §tiind o& prima echipa a reparat
49 km de §osea, sa se afle:
a) cl^i hectometri de §osea a reparat a doua echipa;
b) cu cl^i hectometri de §osea a reparat mai mult una din
echipe.
55. 0 persoana are: cite 0 moneda de 5 bani, 15 bani,
25 bani, 3 lei; 2 monede de 1 leu ^i 2 de 5 lei; cite o bancnota de
10 lei, 25 lei, 50 lei, 100 lei.
Cum poate plati o cumparatura de 165 lei §i 30 bani, fSra a
trebui sa mai primeasca rest? (Gasi^i toate posibilitatile).
142
56. La o .actlvitate patriotica au participat fntr-o zi 470, iar
a doua zi 750 de persoane. $tilnd ca 350 din ele au particfpat
In ambele zile, aflati cite persoane au participat:
a) numai Tn prima zi: b) numai ?n zfua a doua;
c) cel putIn tn una din ceie dou§ zile»
57. Din 70 de muncitori care lucreaza pe un ^antier, 45
au virsta sub 30 ani ?i 43 au peste 25 ani. Aflati cTti muncitori
de pe acei ^antier au:
a) cel muit 25 ani: b) cel putin 30 ani;
c) intre 25 30 ani.
58. O turma, avind 324 de ol albe ?! 136 negre, se une^t©
cu alta turma, avfnd 231 de oi, unele albe $i altele negre. Care
este cel mai mare num^r de oi albe (negre) ce se pot afla In
noua turma? Dar cel mai mic?
Raspuns: a) 554: 325 (negre: 366; 137).
59. I ntr-un autobuz s?nt 86 de cdlStori a^ezafl pe locurile
lor. Daca s-ar mai urea 7 calatori, ar rSmlne locuri liberOf
daca s-ar mai urea 9, ar ramlne calStori In picioare. Cite lo­
curi sInt in autobuz?
60. ]ntr-o cutie s?nt bile marl albe ^i bile mid albe ^i ne­
gre. §tiind ca In total sInt 17 bile albe (mari $1 mici) $1 2 ne^
gre, afla<i:
a) cite bile mari sInt ?n cutie, dacS numirul bilelor mid
albe este 3: b) cite bile mid sInt In cutte;
c) cite bile (mari $i mid) sInt In cutie.
61. Mihai, Gheorghitfi ?i Sandu vor sd trimitS, fiecare, cite
o scrisoare colegilor lor Viorel, Andrei, Cristian $i Doru.
s; Aflati cite plicurl sint necesar© In acest scop, efectu-
Ind; dou^ adunari: trei adunari; o I nmultlre.
b) Veriticati rezultatui, formind tpate perechile expeditor-des-
tinatar ?i numarlndg-le.
62. I ntr-o cutie sint figurl geometric© decupate din car­
ton, numai triunghiuri $i cercuri. $tiind cS In cutie sint 7 figurl
In forms de cerc, iar numarul figurilor ro^il este 6, care este
cel mai micnumar de figurl geometrice ce pot fi ?n cutie? Dar
cel mai mare?
I ndicafie: Uneie cercuri pot fi ro^li. Exists cel putin un
triunghi.
Raspuns: 8: 13.
143
1. RECAPITULAREA §I COMPLETAREAGUNO^TINTELOR DIN
CLASA I
1. No^iuni introductive. Numerele naturale p!n& la zece........................... 3
2. Numerele naturale de la zece la o suta...........................v-................ •• • 'tO
3. Adunarea §i scSderea numerelor plna la o sutft fSrfi trecere peste
ordin ........................................................................................................ 13
2. ADUNAREA §I SCADEREA NUMERELOR PI n A LA 0 SUTA
GU TRECERE PESTE ORDIN
1. Adunarea §i scSderea plna la douazeci ............................................... • 23
2. Adunarea sc&derea pln& la o sutli.......... ............................................ 28
8. Calculul sumei mai multor numere naturale........................... 37
3. NOTI UNI DE GEOMETRIE ............................... ................................. 41
4. NUMERELE NATURALE PI n A LA O MIE
1. Numirea, sorierea §i citirea........................... ..................................... 5i
2. Adunarea §i soSiderea numerelor naturale plna la o mie, fara trecere
peste ordin ................................................................................................. 60
5. INMULTIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10
L Inmult-irea numerelor naturale folosind adunarea repetatS....... 77
2. Tabla Inmultirii ........................................................................................ 85
6. I MPARTIREA n u me r e l o r NATURALE
1. ImpSrtrirea prin cuprindere ......................... ............................................. 103
2. I mpar^irea prin pSr^i egale...................................................... 110
3. Leg&tura dintre Inmult^ire §i I mpar^ire............................... 113
7. UNITATI d e MASURA............................................................ . 126
8. EXERCI TH PROBLEME PENTRU RECAPITULAREA
FINALA ......................................................... .......................................... 136
CUPRI NSUL
Nr. colilor de tlpar : 9
Bun de tipar ;2.02.'i?g9
E B
Com. nr. 80 395/35 004
Combinatul pollgrafic
„CASA SClNTEII“
Bucure$ti — R.S.R.
EDITURA DI DACTI CA $1 PEDAGOGI CA BUCURE^TI - 1989
I SBN 973-30-0036-1
II
Lei 15,70