You are on page 1of 5

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/5
SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT SAPRAN
KAYU ARA PASONG
MINIT MESYUARAT PEMULIHAN KHAS dan LINUS
KALI PERTAMA 2014
Tarikh : 6 Januari 2014 (Isnin)
Masa : 1!0 "etang
Te#"at : $i%ik &erakan
Pengerusi : 'n (ar#in $ (ikin ( &PK 1)
Keha)iran ($i%angan) : *i%a#"irkan
Turut +a)ir (Jika a)a) : ,
1. PERUTUSAN PENGERUSI
11 Pengerusi #engu-a"kan ri.uan teri#a kasih ke"a)a se#ua guru yang
te%ah )a"at ha)ir
Tin)akan: se#ua guru
2.0 PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS 2014
21 Pe%antikan /JK
Pengerusi : Tn +0 /ris $ /. Ka)ir (&uru $esar)
1ai. Pengerusi : 'n (ar#in $ (ikin ( &PK 1)
(etiausaha : Pn 12r.a3i $t $akir (&uru Pe#u%ihan Khas)
/JK :Pn 42s%inah $t (ar#2n
(&uru $ahasa Me%ayu Tahun 1)an Mate#atik Tahun 2)
: Pn 42si)ah $t M2h) (a%%eh
(&uru Mate#atik Tahun 1)
: 'n Kha%i) $ (2e.
(&uru $ahasa Me%ayu Tahun 2)
+ak 5i"ta Ter"e%ihara6 (ekt2r Ja#inan Kua%iti7 Ja.atan Pe%a0aran J2h2r
18 Ma- 2012 Ke%uaran 0! 9 Pin)aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
PK 07/5
: Pn 42:a%i:a $t 1asaru))in
(&uru $ahasa Me%ayu Tahun!)
: Pn 1ura:iyah $t ;ahya
( &uru Mate#atik Tahun !)
Tindakan dan Makl!an"
&uru Pe#u%ihan Khas
)an &uru,guru yang
ter%i.at
#.0 PELANTIKAN JAWATANKUASA LINUS 2014
!1 Pe%antikan /JK
Pengerusi : Tn +0 /ris $ /. Ka)ir (&uru $esar)
1ai. Pengerusi : 'n (ar#in $ (ikin ( &PK 1)
(etiausaha : Pn 42s%inah $t (ar#2n (Penye%aras <I1=()
/JK : Pn 12r.a3I $t $akir
( &uru Pe#u%ihan Khas)
Pn 42s%inah $t (ar#2n
(&uru $ahasa Me%ayu Tahun 1)an Mate#atik Tahun 2)
: Pn 42si)ah $t M2h) (a%%eh
(&uru Mate#atik Tahun 1)
: 'n Kha%i) $ (2e.
(&uru $ahasa Me%ayu Tahun 2)
: Pn 42:a%i:a $t 1asaru))in
(&uru $ahasa Me%ayu Tahun!)
: Pn 1ura:iyah $t ;ahya
( &uru Mate#atik Tahun ! )an $ahasa Inggeris Tahun 1)
: Pn (a>ri)ah $t *anuri
( &uru $ahasa Inggeris Tahun 2)
+ak 5i"ta Ter"e%ihara6 (ekt2r Ja#inan Kua%iti7 Ja.atan Pe%a0aran J2h2r
18 Ma- 2012 Ke%uaran 0! 9 Pin)aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
PK 07/5
Tindakan dan Makl!an"
&uru Pe#u%ihan Khas
)an &uru,guru yang
ter%i.at
4.0 PENETAPAN JA$UAL WAKTU
41 Ja)ua% ?aktu akan )i.uat untuk #uri) Tahun 17 Tahun 2 )an Tahun !
.eserta ke%as .i#.ingan untuk Tahun 6
42 Ja)ua% ?aktu akan )i.uat 2%eh guru "e#u%ihan sen)iri #engikut ?aktu
$ahasa Me%ayu )an Mate#atik
4! Ja)ua% ?aktu akan )ie)arkan ke"a)a se#ua guru "a)a "a)a #inggu
ini Jika ti)ak ter)a"at se.arang "eru.ahan
Tindakan dan !akl!an"
&PK Penta).iran )an
&uru Pe#u%ihan Khas
%.0 PEN&ALONAN MURI$ LINUS
51 Muri) Tahun 1 akan )i.eri u0ian (aringan <I1=( 201! .agi
#engenna%"asti #uri) yang akan #engikuti "r2gra# Pe#u%ihan a?a%
52 &uru Ke%as #ata "e%a0aran $ahasa Me%ayu )an Mate#atik Tahun 1
akan #en0a%ankan =0ian terse.ut se%e"as #inggu 2rientasi
5! Muri) Tahun 2 )an Tahun ! a)a%ah #engikut ke"utusan (aringan 2
Tahun 201!(enarai na#a #uri) yang te%ah )i"i%ih .er)asarkan tahun
se.e%u#nya ia%ah:
TAHUN BAHASA MELAYU MATEMATIK
2 , 1uru% (ya>ikah
, Muha##a) /:i:i +a@i#
, 1uru% (ya>ikah
, Muha##a) /:i:i +a@i#
, 1ur /:ri /ri>
! , 1uru% /#ani 1a.i%a
, Muha##a) Au%>akar
, 1uru% /#ani 1a.i%a
, Muha##a) Au%>akar
Tindakan dan Makl!an"
+ak 5i"ta Ter"e%ihara6 (ekt2r Ja#inan Kua%iti7 Ja.atan Pe%a0aran J2h2r
18 Ma- 2012 Ke%uaran 0! 9 Pin)aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
PK 07/5
&uru Pe#u%ihan Khas7
&uru Mata "e%a0aran7
&uru ke%as
'.0 PROGRAM YANG $I&A$ANGKAN
61 Menggiatkan .i#.ingan untuk #uri) tahun ! )ari k2nstruk B
62 $ersa#a,sa#a guru ke%as untuk #e#.er "erhatian ke"a)a #uri)
<I1=( teruta#anya Tahun !
6! Menye)iakan si0i% "enghargaan ke"a)a #uri) yang te%ah #e%e"asi
ke%as "e#u%ihan "a)a +ari /nugerah Ke-e#er%angan .ersa#a #uri),
#uri) %ain
Tindakan dan Makl!an"
(e#ua guru
(.0 HAL)HAL LAIN
71 4ek2) ke)atangan #uri) "er%u )i?u0u)kan untuk #e#antau keha)iran
#uri) ke ke%as "e#u%ihan khas
72 &uru "er%u #e#astikan #uri) #asuk ke ke%as "e#u%ihan #engikut
0a)ua% yang )iteta"kan
7! Pr2gra# PI15+ akan )itun)a kerana #uri) .era)a )i Tahun 6
Perke#.angan #uri) terse.ut 1a#"ak %e.ih .aik .er)asarkan
ke"utusan "e"eriksaannya
Mesyuarat )itangguhkan "a)a 0a# !!0 "etang
*ise)iakan 2%eh7 *isahkan 2%eh7
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
(12r.a3i $t $akir )
&=4= P'M=<I+/1 K+/(
(K P/4IT (/P4/1
(k
&PK 1
Dai% Pengurusan Mesyuarat
+ak 5i"ta Ter"e%ihara6 (ekt2r Ja#inan Kua%iti7 Ja.atan Pe%a0aran J2h2r
18 Ma- 2012 Ke%uaran 0! 9 Pin)aan 00
PK07 Pengurusan Mesyuarat
PK 07/5
Dai% In)uk <I1=( 20
Dai% Pe#u%ihan Khas
+ak 5i"ta Ter"e%ihara6 (ekt2r Ja#inan Kua%iti7 Ja.atan Pe%a0aran J2h2r
18 Ma- 2012 Ke%uaran 0! 9 Pin)aan 00