P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

ד"סב אציבח זל תוכרב

www.swdaf.com 1
אציבח

ב דומע הע ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
תיזכ ןירוריפ הב תיאד אציבח יאה :ףסוי בר רמא - תיזכ ןירוריפ הב תיל יא ,ץראה ןמ םחל איצומה הילע ןניכרבמ -
תונוזמ ינימ ארוב הילע ןניכרבמ ךורב :רמוא ,םילשוריב תוחנמ בירקמו דמוע היה :אינתד ?הל אנימא אנמ :ףסוי בר רמא .
לאעמשי יבר יבד אנתלו ,ייבא היל רמא .תיזכב 'יתיתפ ןלוכו :ןנתו ,ץראה ןמ םחל איצומה :רמוא ,ןלכאל ןלטנ ;ונמיקו ונייחהש
מית יכו !איצומה ךרבמ אלד ימנ יכה ,ןתלסל ןריזחמש דע ןכרפמ :רמאד ץמח םא ,ולכאו תיזכ ןלוכמ טקיל :אינתהו ,ימנ יכה א
אוה - אוה הצמ םא ,תרכ שונע - ןניקסע יאמב אכה !חספב ותבוח ידי ןהב אצוי םדא - :הלע ינתקד ונייה ,יכה יא .ןסריעשב
!היל יעבימ ולכאש ,ןסריעשב יאו ,סרפ תליכא ידכב ןלכאש אוהו ןניקסע יאמב אכה אלא - לודג םחלמ אבב . יאמ ?הלע יוה
והיילע אמהנד אתירות אכיאד אוהו :אבר רמא .תיזכ ןהב ןיאש ןירוריפ 'יפא :רמא תשש בר .

ב דומע זל ףד תוכרב תכסמ י"שר
אציבח - ררפמש ,קוק"יינלש ןיעכ םחל ספלאה ךותב ןי .
ןסרעשב - ןאפאו רזחו דחי ןלבגו רזחשכ .

ב דומע הע ףד תוחנמ תכסמ י"שר
ןסריעשב - תיזכ יוהו ןרבחו ודיב ןללוגו דחיב ןירוריפה ץביקש .
ןניקסע יאמב אכה - ןירוריפב אצויד בושח יוהו ונממ ואבש רככה ןיעב אוה ןיידעש לודג םחלמ ואבש ןוגכ הכרב רבו
ןניעבד ךל אמיא בושח רבד ןהמ רייתשנ אלו ןכריפש תוחנמה לבא ןהילע ךרבמו והנינ ןיבושח ןטקלש ימנ ןירוריפ ךכלה
ןינעל תיזכ ןניעב ןיעב םחלה יוה אל יא לודג םחלמ אבש יפ לע ףא 'וכו תיזכ הב תיא יא רמאקד ימנ אציבח יאהו תיזכ
איצומה .

ב דומע הע ףד תוחנמ תכסמ תופסות
אציבח - ןאכ ולטבמ לושיבהש תוחנמ לצא הז ןינע המ השקו תפ וב ןיררפמש ק"וקנילש ןירוקש לישבת סרטנוקב 'יפ
םחל תרותמ החנמד ןוגיטד םושמ יאו דועו ןוגיט םוש אכילד ןלוכמ טקיל הלע יתיימ ךומסב אהו אציבחד לושיבכ אבישח
ןיא איצומה ךרבמ תומייק תוסורפהש ןמזב הלשבו האפא השל הנחט הטח יבג (.זל תוכרב) ןיכרבמ דציכ קרפב ןנירמא
דועו תיזכ ןהב שי וליפא תומייק תוסורפה ןיא עמשמ תונוזמ ינימ ארוב ךרבמ תומייק תוסורפה לאעמשי יברלו רמאקד ךומסב
הזמ רתוי תומייק תוסורפ ןיא ךל שי יכו ךרבמד רמימל יעב יכיה איצומה ךרבמ אלד ימנ יכה ןתלוסל ןריזחמד ת"ר שרפמו
אציבח ןיעכ 'יפ ךורעבו החנמ לש ןוגיט ןיעכ ןמושו בלח ידי לע וא שבד ידי לע ןתוא ןיקיבדמש ןיקד ןיתיתפ ןה אציבחד
תפה רריפש ירמתד ןהילע קרמ ךפושו הרעקב .

ב דומע זל ףד תוכרב תכסמ תופסות
אמהנד אתירות הילע אכיאד אוהו אבר רמא - ןויכ תיזכ ןירורפב והיש ןניעב אלו אוה הארתב אברד ןל אמייק ןכו
ר שוריפל ולשבתנ וליפאו איצומה ןינעל אמהנד אתירות אכיאד י"ש תיזכב ןה תומייק תוסורפד ימלשוריב עמשמד אהו
אמהנד אתירות אכיא תיזכמ תוחפב וליפאד םימעפ לבא תיזכב אמהנד אתירות תויהל ךרד ןכש יפל ונייה אתירות :
אמהנד אתירות היל אלזא ןירורפה תמחמ םינבלתמ םימה םאו םימב ןירורפה 'ינתונשכ ונייהד הארנ .אמהנד ליגר היה ןכו
וניבר ידכ רחאל אלש ןוזמה תכרב אלבו איצומה תכרב אלב רחשב ןלכאל ידכ הלילב םימב ןירורפ ןבלל ץ"יממ דוד
הכלהה דיגהל לכויו ושאר קזחתיש .

א דומע וכ ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
.. . לע םה םיקולח ןיניד 'גש ו"רנ ברה ירומל הארנ ןכ לשובמ אוהש אכיה םהילע ךרבמ] תיזכ תוסורפב וב שי םא
'גו איצומה ארוב אלא וילע ךרבמ וניא אמהנד אתירות הילע אכיאד יזחימד בג לע ףא [תיזכ תוסורפב ןיא םאו תוכרב
תונוזמ ינימ ול םחל ראות אל לשובמ אוהש ןויכד םוש אלב קרמ וא שבד י"ע רבוחמ אוהש אלא לשובמ וניאש אכיהו
לושיב ןיאו תיזכ תוסורפב ןיא איצומה וילע ךרבמ תיזכ תוסורפב שי םא םא לבא מ"מב םהילע ךרבמ םחל ראות םהב
איצומה םהילע ךרבמ תיזכ םהב ןיאש יפ לע ףא םחל ראות םהב שי אוהש אלא רבוחמ אלו לשובמ אל וניאש אכיהו
םדבל םירוריפ תוכרב 'גו איצומה וילע ךרבמ רתויב ןיקד ןהש םחל ראות םהב ןיאו תיזכ םהב ןיאש יפ לע ףא ןויכש
צוי וניא ע"פב תפ אוהש תפ תרותמ םלועל א ל"ז לאננח וניבר ירבדכ אלש הזו תפד (א טל ףד) 'ירמאד יאמד רמאש
אוהש ןויכ אלא הזל ןיכירצ ונא ןיא ונבתכש המ יפלו יריימ אמהנד אתירות הילע אכיאדבד איצומה וילע ךרבמ הרעקב המונצה
ןיכרבמו םלועל םחל תרותמ אצוי וניא רחא רבדב רבוחמ וניאו ומצע ינפב תפ :תוכרב שלשו איצומה וילע

ג קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
ח הכלה
הלשבו םיתפ התוא תתפש תפה ו התרוצ הנתשנ אלו תפ ןהש רכינש וא תיזכ ןיתיתפב שי םא ,קרמב השל וא הרדקב
איצומה הלחתב הילע ךרבמ , מ לושיבב תפה תרוצ הרבעש וא תיזכ ןהב ןיא םאו תונוזמ ינימ ארוב הלחתב הילע ךרב .

ד"סב אציבח זל תוכרב
www.swdaf.com 2

חסק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
(א) י םירוריפ והב תיא יא אציבח ףסוי בר רמא ונייה אציבחד י"שר שריפו (:זל) ןיכרבמ דציכ קרפב הז םג .'וכו תיזכ
ידי לע םיקבדנה םירוריפ ונייה אציבחד םה ושריפו (אציבח ה"ד) תופסותה וילע ושקהו ספליאה ךותב ררופמ םחל םילשבמש
ה הז שוריפלו (ץבח ךרע) ךורעה שריפ ןכו אציבח יורק דחי קבדנה רבד לכו בלח ידי לע וא קרמ ה"ד :וכ) הנוי ר"ה ומיכס
:(י 'יס) ש"ארהו (ךכיפלו הנוי ר"ה םשב וניבר בתכש םיקוליח 'גהו (לע ה"ד :וכ) ש"ארה םבתכ (םש) ולא םיקוליח םעטו
םושמ אינתד המדאה ירפ ארוב הילע ךרבמ הטחה תא ססוכה (:זל) םתה תומייק תוסורפהש ןמזב הלשב האפא הנחט
שלש ףוסבלו איצומה ךרבמ הלחתב ןיעמ ףוסבלו תונוזמ ינימ ארוב ךרבמ הלחתב תומייק תוסורפה ןיא םא תוכרב
ימלשוריב שרפמו שלש (םש) תיזכ םהב שיש ונייה תומייק תוסורפהש . לשבתנש אכיה ןושארה קוליחה ונדמל ןאכמו
תיזכ תוסורפב שיב יולת לכה :היב תילל אמהנד אתירות היב תיא ןיב ןל ינאש אלו נייה ינשה קוליחהו רמאד אציבחד אה ו
אמהנד אתירות והיילע אכיאד אוהו תוכרב שלשו איצומה ךרבמ תיזכ ןירורפב תילד ג"עאד תשש בר לכד יאדו עמשמו
ףסוי בר ירבד לע ףיסוהל תשש ברד ףסוי ברדכ איצומה ךרבמ אמהנד אתירות והיילע אכילד בג לע ףא תיזכ והב תיאד
וטעמל אלו אב איצומה תכרבל נד אתירותו . :םחל אוהש עודיו רכינ היהיש ונייה אמה ןויכד ארבסמ אוה ישילשה קוליחהו
םחל תרותמ אצוי וניא הקשמ םוש תבורעת ילב תפ אוהש אמהנד אתירות והיילע אכיאד ןניעבד אבר רמא אל ןאכ דעד
הש יפ לע ףא תבורעת םוש ילב םדבל ןירוריפהש אכיה לבא הקשמה םע ןיברועמ ןירוריפהש אציבחב אלא רתויב ןיקד ןירוריפ
תפ (.טל) ארמגב ןנירמאד אהד שריפש לאננח וניברכ אלדו .תוכרב שלשו איצומה םהילע ןיכרבמו םהילע םחל םש םלועל
:אמהנד אתירות הילע אכיאדב אקוד איצומה וילע ךרבמ הרעקב המונצה ונלש םירפסב בותכ ןושארה קוליחהש עדו
ה ונושל הזו רחא ןינעב הנוי ר"ה שוריפב הילע אכיאד יזחימד בג לע ףא תיזכ תוסורפב שי םא לשובמ אוהש אכי
תיזכ תוסורפב ןיא םא היגהל ךירצו אוה רפוס תועטד הארנו תונוזמ ינימ ארוב אלא וילע ךרבמ וניא אמהנד אתירות
ל"קו שי וליפא אלא שי םא רמימל היל הוה אל ןכ אל םאד יכה חכומ אנשילו : ימ אציבח יאהד י"שר שוריפו לשבתנב ירי
יכדרמה ובתכ חומינ אהי אלש םחל לש הארמ וב אהיש ךירצ רמולכ םחל לש ראות אמהנד אתירות ונושל הזו (טיק 'יס)
םחל אוהש עודיו רכינ אלא ירמגל ןיאש ןירוריפ לע ןוזמה תכרבו איצומה תכרב ךרבמד תשש ברכו אברכ ןל אמייק יכהו
וליפאו אמהנד אתירות אכיאד ןויכ תיזכ םהב י"שר שריפדכ ולשבתנ בר והל יקומ תומייק תוסורפה ןיאש ליעלד אהו
וחומינשבו ןושאר ילכב תשש תפ יבגו .כ"ע תולודג תוכלהו (גק 'יס תוכרב) ה"יבאר םשמ המונצ תפ יבג ןמקל קלחמש ומכ
נצ אקוד שריפ (ג"ע ז ו"פ תוכרב) ג"הבו תורשל הרעקב הנתנש השבי תפ שוריפ (וכק 'יס) בתכ המונצ ידשד ןויכד הרעקב המו
ל"כע םחל תרותמ היל קפנ היניעב היתיאד בג לע ףא ןושאר ילכ היל יוהד הרדקב המונצ לבא ינש ילכ היל יוה ןיחתור והיילע
בג לע ףא ןושאר ילכב יכה םושמו תיזכ תוסורפב ןיאב יריימ ג"הבד רמול ךירצ הנוי ר"ה םשב וניבר בתכש םיקוליחה יפלו
לכ היניעב היתיאד ףאו איצומה םהילע ךרבמ תיזכ תוסורפב שי םאד םחל תרותמ היל קפנ אמהנד אתירות הילע תיאד רמו
:אמהנד אתירות היב תילד בג לע

חסק ןמיס ןוזמה תכרבו ,הדועס ,תפה תעיצב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
י ףיעס
(טמ) א"ציבח (נ) , םחל ירוריפ ונייהד דכ םיקבדנש (אנ) קרמ ידי לע דחי <בי> (בנ) , םא הכ לשבתנ (גנ) * , םא וכ םהב שי
(דנ) תיזכ (הנ) ךרבמ ,םחל ראות וב ןיאש יפ לע ףא ז"מהבו איצומה * ; יפ לע ףא ,תיזכ םהב ןיא םאו זכ (ונ) שיש הארנש
םחל ראות וב (זנ) , שלש ןיעמ תחא הכרבו תונוזמ ינימ ארוב אלא ךרבמ וניא ; י"ע רבוחמ אוהש אלא ,לשובמ וניא םאו
קרמ וא שבד (חנ) , כ םהב ןיא םאו ;םחל ראות ול ןיא וליפא ,איצומה וילע ךרבמ תיזכ תוסורפב שי םא תיז (טנ) , שי םא
ןוזמה תכרבו איצומה וילע ךרבמ ,םחל אוהש עודיו רכינ חכ אוהש ונייהד ,םחל ראות םהב ; ,םחל ראות םהב ןיא םאו
ךרבמ [דכ] שלש ןיעמ תחא הכרבו תונוזמ ינימ ארוב ; רבוחמ אלו לשובמ אל וניא םאו <גי> , לע ףא ,קד קד ררופמ אלא
תיזכ וב ןיאש יפ (ס) ,םחל ראות אלו מ"הבו איצומה וילע ךרבמ . .(ןוזמה תכרב הילע ךרבל הליכא רועיש המכ ד"פק 'יס ל"עו)

חסק ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) חכ 'וכ עודיו רכינ - ל"ס יכדרמהד הנוכב וטימשה י"ברהו ירמגל חומינ אלש םייסמ יכדרמהו פ"עאד י"שרכ
ירמגל חומינ כ"אא םחל ראות ירקמ לשבתנש ה"ה כ"א לשבתנשכ םחל ראות יוה אל חומינ אל 'יפא ל"סד ןדידל לבא
םחל ראות ירקמ אל םחל אוהש רכינ וניא םא לשבתנ אלב :ב"יסעו ןויכ מ"מב ךרבמ וילע ותדועס עבק 'יפא ינה לכד עדו
ללכ אוה תפ ואלד ,ו"סעו יפ םא 'מגב 'ירמא ךירצ םאפאו רזחו דחי םלבגו רזח כ"חאו תלוסכ וריזחמש דע םחלה רר
םחל ראות יעב אל תיזכבו י"רל תיזכ םהב שיש ןירוריפ ירקמ אהד אמהנד אתירות אכיל 'יפא איצומה ךרבל םש עמשמו
הלחתב ןמשב םינגוטמ 'יפא ז"ל ףד תוכרבב תופסותה ש"מכו תוחנמד אימוד מ ך"ילזמירפ ןישועש םתוא כ"או םחל
תיזכ דחא לכב ןיאש דע תפ תרותמ קפנ אל םחל היה ותליחתש ןויכ איצומה ךרבל ךירצ םימב יורש םחלמ וא ררופמ
איצומה ךרבמ וניא תיזכ ןהב שי םא 'יפא לושיבב ירמגל תפה תרוצ הרבע םא ם"במרהל י"בה ש"מ יפלד בג לע ףאו
יכה ל"יק אל אה מ"מ ע"שב ש"מכ נגטו חמק ןהב בריע םא מ"מו ע"צ ןהב ושל וא ןמושב ן [ג"יסעו] בורה רחא ךלנ םא ,
איצומה ךרבמד טושפ תומילש תוסורפ םינגטמה ןתוא והימו ,ע"שב הפ ש"מכו ב"סק א"ח ך"שר םשב בתכ ה"כבו
מ"מ איצומה ךרבל ךירצ שותכ הדועבש יפ לע ףא ןמשב םינגוטמ םיצבב םיברועמ שותכ הצממ ןישועש םינגפוסה
םיצבבו םימב ורבחשכ ע"צו ל"כע ןוגיטה רחא ש"כו מ"מב ךרבמו הנתשנ :


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->