www.KitaboSunnat.

com

sg ¬à )Z »_ö)xâ
ãæ Œƒq ËZe :k

æ

ãæ Ý°Z†ƒq :ZZk

æ

 Ð ‹Š 6×geYXì ^ ð»g Z „ Å á ‚g q
å
Z á Zz å
 Ð c
Z Y Z’Z Å _ö)xâ
&

Ð x *
„ Æ _ö)xâ {g !
zŠˆ Æ y „ñƒ D J m
yZz6ÃÏZ å „ _öx *
» T!‚g q
Z ÑZz

Z » kZ ä ãæ Ý°Z†ƒq°eZ x~ yÎ 0
ƒ ù•
á Ð ã Z%»z ! x» J
[ Z™á Ð 1979 gzZ HY Z`

ì [ 0 ]gz¢Å az Dr
 ™C
Ù _ö)xâžì °» „ Ú ZÐ á ZjÆ yT dÅ_ögzZXì ; g
X• n
g wÅ x * " g ZŒaÆg °Z: ZJgzZ ïqÆ„h
]
}pÆ kZèY

œ£Æ _öñZ`
Z
bŠ r z•
Û Ã] x~$
Z ÅxsZ™ƒ FÑ!
Ð ƒgzZŠ Á
*
™ q Ê » V.Æ <
Ø Zè)6xsZ + Š

*
™0 Ø
ÅÜÁá Zz ä™gz$à bzg òsZÆ™x3
ÃðsZ b)z 2Z ¸
*
Yá J
Y »g ZÃg °Z ã¨
ZÆ™gz {¾Ð {h
]
xE
bŠ ]úŠ: AZz s§Å<
 z yWŒ
Û q nZ

*
™g e6»û.Æ G™xñƒ n
g ì‡Ã#
Ö Z ]uz
gzZ

ì g à » Ý ~„z dkZ 
*Jm
yZz6Ã] !
Æ ›Ð x Z™[Wx ÓgzZ $öÔÉ@
_
Ô/ô

ì ` ZâZ @q
Z » }pá Zzp
g y !
i+ •
á ð•ZgzZ Câ ¥Ô óÔd_ö)xâ 6gîD

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاﮨﯿﻦ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﮐﺘﺐ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬

iZ%ëZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0

2

°°Z Ý°ZvZ p

Ãz„

iZ%ëZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0
ä³³þ ³þ Ãþ Ö^_Ú o³³þ ³þ ³þ þím…^i Ô³³þ ³þ mþ ]

Æ kZÆ™}g7 2 » ãâ ‡Ôì el
» çF
,z 18ÅyÎ0
§2Š V⊠yS

FZ {ŠŽñÆ yÎ 0
žì | Šq
Zt pÔì _ Y ÅçF
~g2Š ._
J QŠ OZ »x ZúI xsZÐ ]â ZŠZÆ <Ñ£ÎÆ #
Ö Ó©:q
Z » ]Ñq

øÚÏZ X ˆÅ7òŠ7 ðÃÐ }u~ çF
,z 18 ‚kZgzZ Ôì Ì*
Y

uZz » X¶_Q q
’g7½Å ~·<Ñ £ Î ~ ]Y ‘´ àÑ k'
¸*~

! Å yâ Zz ðZ yZg ZŠ )f Æ q
’kS n Æ kZ gzZ å f Î » 2Z ¸¦Ñc_

¦Ñizg P {z´Æ óag â ðR Ln Æ ÑÏZX¸ g » ÃäVQ ~g ZŠ )f uâ

Ãq
’k Q Â6
gî~g ¯X H‚Ì¢
÷‚ »õÃ]ZÎIZ ä x ªÆ VpZ°
-q
’ðÃÅ<Ñ £ÎZ
 Ì~ wpÔŠ
c
Š !
Š ~ËÆ î !
Š O%Z
yÎ 0
Ã7Æœ£ 4ZX ǃ ~gz¢”Z 绿_Ñ„
 gŠ nÆ kZ ÂÏ

~ }g ÑDqÆ ó_öLn Æ òŠ7 Vziñs§Å<Ñ £Î~g2ŠÆ
: • sfèø
 Ž ì ;g Y H ù •
á ÃiZ% Ég

›ZŠg Z Œ
Û ~ Y 1949 ¬ Ð ƒ
 Ãœ£z nZ¾R •òsZ §• Æ yÎ 0a

Ü 1 {Š Z )


ZâWZk

iz ¬ Æ yÎ 0
›ZŠg Z Œ
Û t Xå Š
Hð )g fÆœ£

;g Y H ù •
á ¬Ðƒ
 Ã m
z*Š ~
œ%gzZ Ï‚Z kZX ¶Å 7 ä V{ Z
Æ žzp6Š §• ~ g2Š ¬ gzZ.Æ Y 1973m
z*Štžìg Š c

³ZB2iŠ Åg2ŠÐ zg Å ( Y 1985 ) 14•¬Cg Zœ~ˆ & Ô ¶ˆÅï•
á


c
Š ¯z W
¸gzZ {°‡!
»g2ŠÆ Y 1973•Æ

www.KitaboSunnat.com

iZ%ë ZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0

3

Æ„A

z*Š ~uzŠ Å ekS b
è k] gzZ szcB31 Æ o ~ Y 1951 m

Å ówßQ Ég Æ •òsZ L Ã]ïyZ X • ]ï 22{Š™ m
?Æ f{Òú
ä™ \Š gzZ QÔ© : » ]ï22~ ZB {g ÑX å Š
c
Š úÐ w

~
œ%Æ yÎ 0
à m
z*Š kZ X • ìg Y G ù•
á sg ¬gzZ x *
Æ fáZz
„g Ýq wg ‡z!
gzZ xq
Z Ð å 6¯ Åc_.Æ f {Òú gzZ
Xì @
Y Hgz!
óoè ÉgÆ <Ñ£ÎLÃkZgzZì

IÐ kZŽ V{ Ý°Z 2=Æ ± PZ=ÑÆ ^gÃ*4~ ekZ c

Å}g ÑkZ Ìï+F{ i @
ÅÔ• ` {g Ì=r Æ ^gÃð; gƒÑ

§2Šž ì Š
1 { ^
Y t ~ eÆ ]ï 22yZ Æ f ~ Tì “
i

Ãk

iÆ r
 ™=?• ` Y G 4ZŠ 6x £ ¾¾]ït ~ yÎ 0
z » yÎ 0
§2Š 9z ÒZ ]ïK!
t Æ fžì @
ƒ { i Z0
Z Ð } ^
Y

~g2Š ]gz¢ÝZ ‰
Ü ß Z °Ð áZjÆ xsZ ~ ñZg ÅyQ X • ` 0

22yZ ï•
á ~ g2Šž @
ì Å„
 ZÛ•: o¸gzZ x ³: À™| (Ð ]yF
Å]ïyZ {Š™yÒ ~g2Š w#
Ö ÓgzZn VJ
x ZúãÎ 0
{x» ]ï

Ì{ ^
Y -t » yZgzZ ]ïK!
Æ f 31 n¾Xá ™>¸•
Û CZ Ãz

Xì ®
•
á Z èd
i~ {g ÑÃk

i

ó.
Þ <Ñ. {Š™g » » „èA
k]L~ Y 1986m
z*Š ë Z ~ŠÅ ekS d

™ VQ Y Ñ ¯g â Z
 ~ Y 1985 •Æ ƒ !
Š ò Zúä xj% /Z Y M w¾ Xì

Æ ¶Š ^iÃxsZ £ Î ïÈÆ #
Ö Ó M Â H ~g ‚z ~g Y {g !
zŠ Ãe
g/
ä ƒZ †è‡gzZ /Z ˜*
Ññ~ ÂX ˆñgzi Ìq
’ò Zún
Ð ÑkZ ~ MW¸Ð ä™gàÃTH7 {Šzq
Z » .
Þ <Ñ
~ MWB‚B‚Æ äYƒ gà.
Þ <Ñž @
H 7 ÌÃçF,â
Š

Þ ËáZz äƒgàÐ w Å yâ ‡x ¬ èYÔN Y à™ çZ 
.
F/£
Þ <ÑkZ Z
.
 6µñkZ X $
Ëþ ƒ 7úzg ~pðÃ~ ‘J e ~g2Š Ð
www.KitaboSunnat.com

iZ%ëZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0

4

dZ k

æ ÂÅ ¿#„ ä Vò´Š ™ Î x Z²Z » äƒ \Y Å„è‰46

iZ%

Æ„

]q & Z¼ g0
Z Æ .
Þ <Ñ{Š™7~ ÂÐ VØz» àSÅ ó_öL

Å ów

gàÐ s§Å q ½Z} (q
ZÆ f~ š.y•Z xq
Z {Â~gƒÑ%

Ô-eY ÃTŠ
c
Z™sg ” Ì.
Þ <Ñ.q
Z »„A

è k] Æ™

Ô†¿jßÛÖ] èÃÚ^q VZi R ˆ 6TŠ
Hc_ » f ÎÆ kZ Ð #
Ö ÓÆ™

Ýq i q
Ð Zt ÃY 1986 .
Þ <Ñ. b§kZ X HŠ ™ Ìä +'

» RÆgƒÑ
»„èA
k] Ìt n Æ <Ñ £ Î b§Å ]ï 22gzZ œ£›ZŠg Z Œ
Û žì

ëæ q
’Å f ÎÆ .
Þ <Ñ68{Æ #
Ö Ó M ~ ˆ Xì c_.

ä™

„g Ý

Å}

l Z <ÑL W
¸) q
Z ä #
Ö ÓpÑ i Zâ ~ Y 1991 g »y
WgzZ Ô ˆ C7

§2Š

<Ñ {” b & Z.tX mƒ: Äg 7 { Zp§{ ðÃ~ xsZ £ Î {z´Æ

z

x *
Æ <ÑÐ kZž c
Š™Ø{ b§kZ »c_ò ZúkZ Ð f ÎÆ óY 1991

Xì ï•
á ~®
•
á S Ãk

i ÌY 1986 .
Þ

ag â J X c
Z™sg ”g2Š CZ ä #
Ö ÓòsZ Å [²~Š:~ Vß ‚ 4Z e

~ õg @
ž‚Š ±ä g2Š ¬ Æ [²~Š:áZz äƒ ~g Y ~ Y 1992
òsZ Æ #
Ö Ó~ p ÖZ ìY 1¿ð•Z X H†ŸZ » m
z*Š 7 •q
Z

ÒZ ~ XÔ<g W70 ¡gzZ ], 11 ª Ôì Š
c
•~ g2Š kZ ÃøZ•
Û
[²~Š:~ Y 1993~g†{g ÑÆ ó_öLX • 7ï•
á Ì]° ~f 9z

f *QÆðsÑZgƒÑeY & Š
H ù •
á g !
«ÀF
zŠg Q å»g2Š kZÆ
yâ ‡C
Ù â szcgzZ å ÑJ e ~ 
¨‡zŠg Q Ð ! ²ä @Zi rZ ·ƒq ËZ e

X ¶Å ãU
Ã6ÀF
kZ ä Lzzi
Z 7Œ
Û ©Z·[»

Æð
ó sÑZ gƒÑeYž
L Üq
Z » ]dŠ òsZ Åg2Š ~Š:~ {g ÑÃk

i

wq ÅyZ [NZt ÝZgŠXì c
ŠK
 F
ä wš ·>Z†ƒqŠ *Z åÃgzZ q
Z

äƒ ù •
á ~ ó_öLXì fp â Ð h^a…¦] ;@
! ²?àZz äƒ ù •
á ~„

a Æ ÃIZ ]dŠ òsZ Åg2Š Æ [² ~Š:{ Z_ Æ ]Z m
z*Š vŠ àZz
www.KitaboSunnat.com

Ãk

i

~g2

22y

Å]

Ì{ ^

ó.
Þ <

™V

ƶ

äƒ

ÐÑ

~M

Þ Ë
.

Þ <
.

iZ%ë ZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0

5

]dŠ yZ Åg2Š ~Š:Ã7Ƙ}
Æ ž¶~ ã)F
X• B
g ÌZ m{

Xì ;g Y c
ŠB‚ ÌQ! ²»
szczŠ 6qçñ kZ ~ ó_ö Lïg ÑDq {z´ Æ ]Z m
z*Š g eÑ!
{gÃè
ÏÁZ ®gzLlg \ «Ð ~ yZX • ®
•
á S ï•
á Ì]•
á g \ Å +C
Ù â ãâ ‡

Û ©Z·[» & ì Œ6çZ F~g2Š {Š™7 Å ókgæ›s WcZ
Ɖ
Ü zè#
Ö Ó~ G @
Åq
’Å <Ñ £ Î ~ Y 1986~ „Z'

u Å Lzzi
Z
¦) Å <Ñ £Î Ì]•
á g \t Å Vâ ZŠ yâ ‡ +ŠèBX åŠ
H 7t ‚
m
?Å V{ Ý°Z 2(g ) =[» lg \ ~uzŠ X • ïq Å e
sm{~
žì c
Š g Z ÛŒt ˆ Æ ä™.
Þ »Ð yÎ 0
§2Š » ]ï 22ä VMÔì {Š™
Æ Iz o ~ ]gßÅ {Š .S О { ùF
kZˆ Æ x ³´ŠÆ Ÿg 0
Xì Yƒg Zû3 Zg »½6¤
e ÅxsZ6
gî ãâ ‡a
g2Š {z´Æ VåQ Åg » è& §ÆAnglo Saxon Laws ó_öL ïg ZŠ Zp¤
Z
Xì Š
c
Š ™Ì{g •
á Z ~ ÙZj{ÒWs§ÅXì &~gz¢çZ F{¤ë Z ~
Xì ; g Y H ù •
á ~ ó_öL•Æ7gzZ 6•K
 n!
à ]•
á g \VâzŠ yZ ë @
s§q
Z Ð ®
•
á S Å]•
á g \gzZ çZ F
ÔVb_ ~g2Š yZ ~ ó_öL ï

òŠ7 s§Å<ÑòsZB‚Æ ~gàÅçF
,z 18 ~ ožìŠ°t

]§ ›ÃgzZ ŠŽz èÑÆ yÎ 0
[ZèYÔÂe •g Ã7 Ì]â ZŠS Æ

Vz°z ‰ G Ð vZÉ 7„
 gŠ ÌgîËŽ ì Š
c
ŠÄg ~ yl
¾ ¤ „Ã

Xì „g ï… ZwÅTì s ZžS ™Ð

·°ß~ d
Œ
Û èâ Ã#
Ö Ó{ŠŽñÑ »®
•
á Z ÅV¤ZŠŠc
yZ s§~uzŠ

~ ]Y‘´ àÑž 6ì ã;ŠŠc
Åtx
Ð LZB‚Æ óòsZ <Ñ£Îq
’LÅ

¨.Lä ó±Ã¦ÑBLŒ6„èA
k] „Ð ‰
Ü zÆ«_Æ <Ñ£Î
Æ <Ñ £Îq
’¤
Zž @å c
Š™ qzÑ x» » ~g» Å¿ÇÑÐ!ZjÆ <
ó Ñ

: Ð Vz@ç LZ #
Ö Óñƒ DVQ {Z
Ã Ð VÂ!
: ¦) ‰Å· °ß
www.KitaboSunnat.com

iZ%ëZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0

6

iZ%

Ã]•
á g\. Å„èA
k xÓ~ eÆ <Ñ £Î„A
k] Â}™7z

]d

gzZ Yfsf `gŠ ~ Xì _™Âk°Z Ð ¹ a Æ ä™g»Ã]•
á g\

szc
ÏÁ

Û
Ɖ
Ü
¦)
m

žì
ÆI

KZó¦Ñ>BL{z´Æ ]¬½ZÆ DIZ ~ œ
Z%dŠ¼J
[ZXÃÑ t‚
:• 77g›ZŠ
( „‰~È-Š )
¹zg à s ƒ °Z†*
ÑñgzZ ~”Z°Z@Zi *
Ññ
( „‰g
uIZ ) ãæ ŒËZ egzZ •[ © ·~g ‡Ô ãæ Ý°Z†ƒq
( „‰~w'
)
~gŠ ‡Ý°Z 2gzZ ~gŠ ‡V{· ?
( òsZ ®
 ))
/Z *¾*
ÑñgzZpZ6£Zh
•
Û ËZ e
x •Z ( ¦Ñ >B ~R
ó‚Zg ) }Z ·ËZ e [» x » »‚Zg ~ ekZž Z

c
Ñ 6x ¬ ©Ã¦) Å ó¦Ñ >B ž
L ìƒ
 o ]Ñq ,g0
R X • ìg }Š
Xn } Š e
¾Ã¦)dÅ b§kZG@
ò Zúž @
Ô ñY
:ǃÆÌ{ ^
Y d» ]ïsf èø
 Ð á ZjkZ VW'
h
'
× ï

X ñY H7·_©» »¾‚Š ãZk

ZgzZ ~Š:ÔãÎ 0
Ð!ZjÆ<ѣΠa

X ñY 1 { ^
Y »w W
¸ÅyZgzZ [NZ » ]dŠ òsZ] ÅyÎ 0
§2Š b
ck

i ÌÃVåQ Å Anglo Saxon lawgzZ ]ZŠ §½ZŠÆg2Š ãÎ 0
c
Åg2ŠÐ XñY HVc
úÌÃ]Yê ë Z yZÆ õg @
rZ°2 ñY c
Ñ
X ñYWt ‚™µû%z x £gzZ w ãâ ‡Å]dŠ òsZ
4E
5ÅZ Wz q
]dŠ òsZ)~ yÎ 0
èg2Š Ð zg ÅTñY Hx» óŠ G
é5E
c
Z d
Xn YðÑg»ñz'ÒÃÅáZiS ÆyZÐg2Šž @
ñYÅ„0
¶
ÅVIz»g
ÅyÎ 0
ä ë „Ð n¾Å ¶Š ]úŠ Å„zg¨ÃÃz DIZ6]ïÑ!
{gÃè
~ Ýzg Ŧ)Ñ!
{gÃè Å<Ñ£ Î {zž @
ì c
Š™7sg ¬q
Z » õg @
—‚

[KÑ!
» ]Z m
z*Š yZ à Zz äƒ ù •
á ~ ó_öLÃøZŠz DIZX ³(Ð M

yÎ 0
 ƒ ‚ 9 Š ¢¹ ÃIz o yŠ {zž}™vZX ’ e 
Z
*™·_
VŒ ž @
ñY ï~g ZŠ ¿ÇÃðsZè<Ñ ._ÆóŠŽz ›ÃLÆ k Q ~

þ ãæ Œƒq ËZ e ÿ X Ãn{ Zp§{Ð ]»'
ÅxsZ Ï!
Æ
www.KitaboSunnat.com

g2Š

òŠ7

Vz°

·°

~]

¨.

Æ<

Q»œ£ ›ZŠg Z Œ
Û

7

g2Šz MW

Q»œ£ ›ZŠg Z Œ
Û
o ä xj%y{ Z‰
Ü 1[» IZ
‡WZk

iz ¬ Ð ƒ
 Æ yÎ 0
ÃY 1949 ag âB7

Š ZŠ g Z Œ
Û ]g @
tX ˆÅgàŠ ZŠ g Z Œ
Û t à ag âB12X Å 7Š ZŠ g Z Œ
Û sf èø
 ~ i ‚g2Š >Å

:ì #
Ö }
7Q»Tì g•Ð x *
Ɯ
ó £›ZŠg Z Œ
ÛL

Åg/ ä kZ gzZì ÇÁq)è•
Ñš » ]Ñ» À„ \¬z ug nvZèa

Æ ä™wEZ g0
ZÆ Šzu {Š™gHKZ ãZx§(Z ÃyÎ 0
•Ð ¦‚z
ÅyÎ 0
g/ Z®Ôì â Z klq
Z ãZx§(Ztèa gzZì c
â•
Û « êC* n

g2Š q
Z n Æ yÎ 0
•g UŠpz Š Zi Wžì C™ê i ‚g2Š >
è t {Òú

{Š™ÉÆg/ ãZx]Zg (Z z t £] Æ •Ð zg Å T ñY HA
%

X}™wEZÐ )g fÆ VzÒú

b§T Ã ãZ/w° gzZ ~g ZŠ Zzg z ]Zz)z e
wz e
g/ ÁßQ ~ T

X ñY 3g pÅ6gî}g7 Ôì Å ô=ÅyZ ä xsZ

Ï0

i KZ6gZgzZ ~Š ZÐZ {zž ñY c
¯.
Þ ‡kZÃV⠛Рz¥ ÅT
EGG
 F
K
Ô• ³~ w
å Îgè<
 gzZˆ ÈWŒ
Û Ž ._Æ ] G
é5{3©!z ]xòsS Ã

X Ã}Š

6<
Ø è LZB‚Æ ~Š Zi WöZž ñY Hx OZ °Zz »%Z kZÐ zg ÅT ï
X Ã}Š ¹F
ÃÄpKZgzZX Ù¿6kZgzZ ÃÄg {o

,ZgzZ • ‰ ƒ ï•
á c
• 4ZŠ ~ yÎ 0
wÒZ °Ž º´ {zÐ zg ÅT ï

Æ T N ¯ µÃz q
Z ÔN Yƒ ï•
á c
4ZŠ ~ yÎ 0
{ÒWŽ º´vŠ
www.KitaboSunnat.com

Q»œ£ ›ZŠg Z Œ
Û

8

X Vƒg UŠp•â Æ ]Zg (ZÙz‹g ZŠzu {Š™gHy»g R

)¬ ¾ ÜZ z yâ ‡~ t £yZgzZ ñY ~Š J Å t £~Š ã
Ð zg ÅT ï

Ï(gzZ ~Š OZ Ô ãZ/Ô ~'

Z'
~ ÃÅ yâ ‡ µZñz w‹Zz)•â Æ
Xƒ ï•
á ~Š Zi WÅo ng S gzZ ]Š „Ô+Š Ô {oÔg ÖZ ÔwìÔw°

x OZ °Zz »DÆ t £^
YÆ V5- gzZ {0
?gzZ V•ZÐ zg ÅT ï
X ñY H

Xƒ pô6gîï» ~Š Zi WÅw°ÄÂÐ zg ÅT ï

X » t £]Æ kZgzZ ~Š Zi WÅ kZ Ô: ÅV¸´ÆµÃzÐ zg ÅT ï
X ñY HDÔ• ï•
á t £Æ ]Š (6cgzZdz'
Æ kZ ~

CZ ~ •Å ݬ ÄZ ¸RX Ù¬ Ï0

i Å àq lpz b # yÎ 0
IZ ä³þÒ^i

~Š‹ z ¹FÅ y¨
Z » â µ gzZ x ªÆ ݬ ðZ gzZ ÙÝq x £ i ŸgzZ ^
Y
X Ù†ŸS § ¾~

Ð+
Y Å è³³þ ³þ ßþ ŠÖ] æ ‚nuç³jþ Ö] †³fþ ³ßþ Ú

~ŸpaÆ V- k

$ÑvŠgzZ ~k

$ÑK
aÆ ä™ÝqÃ
 » V1 ÅÝ°Z b¦ËZ e
X Ù Ýq ÁÂj™ Ÿ]uZ eÆ9zg 50

yZZh
‰Ô Ï0

i ƒZŠ WòsS Ô {LÓk
Ô1~t¯ ú:x *
Æ V1Â

A¤Ô]¨¤Ôh
]
+Š e
g/ÔZ
•:»æ~ hWÅ 1 wÎgèr

í ‰ ‘6]¬çñZ{z´Æ kZgzZ ]ÌÅ {gµ

gƒÑÔezg yMÔiR
gZÃwZ-eÎ×Ôãß»tQ.
Þ W!
Ôezg jZ}
Ô©ÂK
www.KitaboSunnat.com

]ï 22Æ x Z™Ö0f 13

9

g2Šz MW

]ïK!
Æ x Z™} f 31

2

~ Y 1951Ð áZjÆVßßQ ~Š ã
Æ #
Ö ÓòsZ
{Š™gà6gî.Ð s§Å„èA
k]

#~ VÍß Vxß Å b§ b§~ }g !
Æ •èg2Š òsZÐ i ZgŠ è]æ

iÅ kZgzZ • HwßQÆ kZ Âì ¤
Z ?7c
Ìì •§2Š ðû xsZ X • ðƒ

òsZ Z6Tì +Z Ìq ðÃ~ ]¬igzZ wßQ HgzZ ?ì $
Ë ƒ H^

CY ð0
ã.66f q
Z6gîx ¬ 0Æ X• ]ÑZÎ, Zt ?à 5fÆ V¸•
Û
VòZŽ ì c
Š™†ŸZ ÌgzZ ä Vzm
?~g2Š ZyZ ~ ã.66f kZ gzZ ì
X IÅ7 »¯ »z6x *
Æ xsZÐ s§Å

Z Å fàgzZ {n Æ V¸•
q
Û òsZ x Óž ˆÅ kC]gz¢t ™NŠ êkZ

: rZ6ä™yÒ „ wßQ ~Š ã
Æg2Š òsZ sÜt ·Ñ!
{zgzZ ñY ÅÂ>
V¸•
Û òsZ x ÓŽ }Š™ A
% Ìž { ~g2Š (Z q
Z ._Æ VßßQ yZÉ }™

Xƒ ÌwJ.
Þ ‡aÆ

gzZ 23Ô22Ô21 .ì | 1370 ã{Z ßg 15gzZ 14Ô 13Ô12 õg C ~ c Z™aÆ n¾kZ

òsZ ~ q ½Z kZ X Zƒ Â q ½Z q
Z ~z0
yѦ*
Ññ]g Zx Y 1951 ~g† 24
Xì ; g Y H ù •
á aÆ x ¬ {Z
à 7Q Ôñƒð t ·Ñ!
wßQ ~Š ã
ŽÆg2Š

wßQ ~Š ã
Æ •òsZ

:ì òiÑ ô¥ÅwßQ sf èø
 ~g2ŠÆ •òsZ
$ ÁqÝZ a
Xì =°Z [gvZÐ w´@z ö™G
=

(Z ðÃ: Ô ÇnY c
¯ : yâ ‡ (Z ðÃgzZ ǃ F
6<
 z [Â yâ ‡ » o b
www.KitaboSunnat.com

]ï 22Æ x Z™Ö0f 13

10

Xƒ s ÜÆ <
 z [ÂŽ Ô ÇnY c
Š ¬ò OZ

Æ<
 z [Â Ž Vƒ ~g Y 2Z ¸,Z ¼ Ð ¬ ~ o ¤
Z ( ^â m= )
c
c™g0
ZÆ ]æ§q
Z óg’ {zžì ~gz¢Ìô¥Å kZ ƒ s Ü
XÐ N YØŠ™sp._Æ <Ñ

σ F
6œ£z wßQ yZÉ 76g¦gzZ Ë c
ã—Ô#Ô ð5Z' Ë• c
Xì ]§‚
Ÿ Zƒ H7 »xsZ k‚Z ÅX

Æ™ ì‡Ã]Ãzcñƒ ñC Æ <
 zyMŒ
Û ž ǃ nÛ•t » •òsZ d
yZ a Æ V¸•
Û òsZ î*ÐOh!gzZ Y ´Z z Y § ZÆ òsZ ]
ÃgzZ ñSÃ]Z”

X}™x OZ » ½òsZ ~gz¢._Æ <
Ø è LZÆ
E
F~ ¸Ð ~ ¸Ã] ðO8Z z Š ŽZ¸gÆ Ý¬ y*
›{zž ǃ n•
Û t » •òsZ e

ã—z #6VzŠ ã
ÅâY ÖyxgŠÆ Vz°!
›Æ „
 c
ggzZ ä™

]uz ÅðsZ IÆ™ŠzD•Zg Å ä½ZÆ ]Zi q
Ð Z ~Š â vŠ c
ð‡´

X}™x OZ »x PZ zDÆ

Ôk]ÔZ½ª]c
gz¢ ã¨
Z ~$

ÑÅVÍß,ZxÓ{)z ±z <
Ø è iq
Ð Zš • f

èg¬c
Vƒìg: c
ÔVƒ: .
Þ ‡Ætig [õZŽ σÓŽgzZ„çÔ#
XVƒ:gŠ‡6[õZ R™^wÒZ °Ð {Žz}uzŠc
~gFÔ~gÇizg"6gî

G «ÃyZ ä ðsZ <ÑŽ Ð Vƒ Ýq t £x Ó {z Ão ÈÇ°!g
G
„Š Zi M ÔÝz <
Ø è „Š Zi M Ôz'
M z wâ z yY û©EB+g0
ZÆ yâ ‡èŠzu ªX •

Ô q ½Z „Š Zi M Ô•
wz Ü„Š Zi M Ô ñZgg ÖZ „Š Zi M Ô]Z f „Š Zi M Ô ]Š „
X h» {Š .ZÐ ]Zg ZŠ Z „ÃggzZ ã7 ~ µZñÆ ¹F
Ôtig [õ Z „Š Zi M

Ü z Ë%Æ i ZŽè•Åyâ ‡òsZ hðà » ~àËÐ ~ t £Ñ!

{gÃè h
6
X
¢ñ R+ Z•
Z°êz ðÌ î0œG
ª
Û %ÃË~ x Z²ZÆ x`
ËgzZ Ç ñY H: t
www.KitaboSunnat.com

]ï 22Æ x Z™Ö0f 13

11

X ÏñY ~Š: Zw ðÃ
LZ 7Z X σ Ýq ~Š Zi M Iè ~g7 g0
ZÆ yâ ‡èŠzuÃV¸•
Û òsZ î*ÐOh! i

Æ ~Š Zi M Å ]Ñì LZ {z X ǃ Ýq h» ¶Š ½Å <
Ø è LZ ÃVƒ zc
Æ<
Ø è ¨LZÆ yZ ŸÆ ]5ç —Æ yZ XÐÙ®
•
á ZB‚

X ,™êt è‡Æ 7Zž ǃƒ
 o
*™x OZ (ZgzZÐ Vƒ ._

Äpz d
• Ô]Š „ z <
Ø è g0
Z Æ yâ ‡èŠzu à •yÇ°!
›) j

LZ ê» ]5ç —LZ 7Z gzZ σ Ýq ~Š Zi M ~g7 Å ½IègzZ

X ǃÝq h» äZ™._Æ ` Zzgz Ìg c
yâ ‡Iè

Å yZ Vƒ ‰ G ]Z@ç Ž g0
Z Æ =Ñ›zu Ð •yÇ°!
›) k

›) ~ yZ ì Š
H~ 7 •iŠ ™f » ~àt £XgzZ σ òiÑ ~È0

XÐ Vƒ q
ÑÆ'

Z'
ƒ
 o ÈÇ°!
›gzZ o ÈÇ°!

6ñZgè
"™ZgzZ ¢
 & Ô+D

Æ Tì ~gz¢ *
ƒŠ%y›» •Kg l
XƒŠ OZÃVzÒúÉ~g/Æ yZ

c
Š•
Û Ëzb
ðà » ]Ñì LZ {z%Z X ǃg ZŠ)f ÝZ » •èÄ„ •Kg m
Xì Y™!ºÃ®
)

ÉgzZ #
Ö Óèy»g Z {z ª σ ðZgØÉ 7: Z¤#
Ö ÓÅ •Kg n

X Ç}Š x •Z øZ•
Û LZ™á {gtÐg/èyÇÒú
%Æ ògØÆ™ Ø Uzb
cÕäS®ÃN g2Š {zž ǃ : Ýq ht ÕKg o

c
c™

σ F

Æ™

yZ a

F~ ¸

ã—z

]u

Ôk]

èg¬

„Š Zi

XÑ ä™#
Ö Ó

Ôq½

X σ i WÌÅ

Ü z

ä™wzdÐZÐ Y Zg M ]Ò„z σ i WÅ[NZÆ •Kg ®
 )Ž p
Xǃ: F
Ñ!
Ð {~
Zñãâ‡gzZ ǃ'

Z'

ÆÁZ îG%¬~ t£~à•Kg q
www.KitaboSunnat.com

Æ<

Xh

Z°
ª

]ï 22Æ x Z™Ö0f 13

12

6VâzŠ gzZ ǃ‚Ÿ z yâ ‡„ q
Z a Æ V-àx ¬ gzZ #
Ö Ówqz y»g Z r
X Ï,™Ç*
ÃkZ „ —Z°x ¬

~ „Š x •Z ÅøZ•
Û LZD°ž @ǃŠ Zi M gzZ {eÐðOZYÔD°Y s
Xƒ:k

W
5
ZÐðOZèˆ

z wßZ Ï‚Z Æ òsZ •Ž σ qN®
•
á Z z VÅ ]c
Ãz g °Z ,Z t
X Vƒ¯
 !
»x Z%ZÆ ~Š I

Å yZXÐ Vƒg´ò OZ Y Z b
ZÆ {uZz •q ·Z z ]c
Ñz ZÆ o u

ò OZ Îσ ÅV¸´ ò OZ ¡7Å]Y {uZz ©D c
ã—Ô±w

1X ǃ ^
Y 
*™Š4]Zg (Z ò OZ ,@
Æ ]Š ( Å 
œ%Ã7Æ Vpœ

X ǃ: Ýq h» ÏeÐ 
œ%7Z

Xƒ s ÜÆ <
 z [ÂŽ σ: x¨+Z ðÃÅg2Š v

>} »Ñ]Z|ò Z¤
} •Z
( ZB >gœ)

~z0
yÑ ( )´) a

( ]!„
 c
g Ôsg çk

iz)

ãjZ /Z Ò( *
Ññ) c

( yÎ 0
òsZ ®
 )÷Z ) ~ŠzŠñdÑZ1Z¦ ( *
Ññ) b
(|•Ôgc
!ZzSÔŠ !
M sÑZðsÑZx‰ZgZŠ Ôg
•Z f *Q ) ݬg$
·(*
Ññ) d
( |•ÔŠ !
M sÑZðsÑZ x‰Zg ZŠ z) ~â å /Z x ðZ ( *
Ññ) e

( |•ÔyÎ 0
ñ!Z ¥ gœ) ã- Z$
~gŠ ‡æÒZ†· ( *
Ññ) f
( yÎ 0
i ‚g2Š >xsZ ]xs M eg1 Ág ) ÷ ( ?) g

( gjz· Ô²„eY ÔeÎZ •) ögŠ Z· ( *
Ññ) h
(àyMÔkg Z=Z•gæ Ôz) ·í ( *
Ññ) i

www.KitaboSunnat.com

]ï 22Æ x Z™Ö0f 13

13

( gƒÑ Ô÷8 ÔBÑZ•gæ z) Œ· ( ?*
Ññ) j

Ä

( uuÔpÑéâ ) ] éE
 ™c) k
5kB Z }Z·( r

6V

( |•ÔŠ !
M sÑZ ÔðsÑZ x‰Zg ZŠ Ô‘Z •) ~g´ Š- ·( *
Ññ) l

~„

( yñ• Ô]!è‡) ~i !
u/Z† ( è‡) n

z wß

( uu/ßgz? ÔŠ !
M @ÎZ Ô ði8
F
YqÑ) }Z·xsÑZ xŠ { ( Y q ) m
( yÎ 0
¹æÔ xsZ} f ¥ ï¬gœ) ZÔ Z ( *
Ññ) o

( yÎ 0
¹æÔvZ [x
‹÷Z ) Ô™·Q1Z ( *
Ññ) p

( yÎ 0
¹æÔxsZ Y !Z ¥ gœT
*
) ŒZ áZg ( *
Ññ) q

( yÎ 0
¹æÔpÑBuÔ¯g=Z ¥ gœT
*
) Ý°Z Ô·( *
Ññ) r
( yÎ 0
xsZ§ZwZ >) ~OßY Z· ( *
Ññ) s

( yÎ 0
! fÔg
Q Z ¥ gœ) ~âçŠ ƒ ZŠ ( *
Ññ) t

( yÎ 0
i ‚g2Š >ÔxsZ ]xs M eg1 Ág ) $@Q( ?) u

( gƒÑ yÎ 0
Û¾ £èDD¬ {g ZŠ Z ) $@e
ñ ( ƒq ?) v
( !Zâ Z`
ÍyÎ 0
Q Z ‹ ò*
g
) ˳• Z· ( *
Ññ) w
4&ŠeY) vZ Ô ( *
( ÷g7íÔ SdÔ ò†Zg ZŠ îG
0E
Ññ) x
G

( gƒÑ Ô {i ZzgŠ!Zâ ZèÔ+-Z x Z}
³Z÷Z ) Z£Z ( *
Ññ) y
( c Z™Ô {6Ôx‰Z1•gæ z) tŠ ™· ( *
Ññ) z

( yÎ 0
i ‚g2Š >ÔxsZ ‹xs M eg1 Ág ) ÛÓZ† (Wz6


(ž J e Ôx‰Z sÑZ•gæ zgœ) ~g7h
•
Û /Z Ò( *
Ññ) ä

( cZ™ÔxsÑZ îG`gæ|• )Å_Š Zö™· ( ?) å

(yÎ 0
i‚g2Š >ÔxsZ ]xs M eg1~R
ó) ~g»Z£Z;·(*
Ññ) ‚
( |•ÔŠ ZŠ N ‚zS) ~ŠëÖ; · ( r
 ™c) ƒ

www.KitaboSunnat.com

Åy

òO

1X Ç

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

14

,z yâ ‡

V{Ý°Z 2(g ) =

3

Þ »q
.
Z ;Y 1973yÎ 0
§2ŠgzZ ]ï 22

~ iZ%Æ ~g » Å ó<Ѩ.LV⊠yS x Z™} fgÇÆ ó¦Ñ>BL
-!
:E
XE
¬ ÷ {”ð» <Ñ £ÎgzZ ¨.q
Z 6µ% ÌËÆ <Ñ £Îž @

x Z™ ñfB31 {ÒúÆ „èA
k Zä ó¦Ñ>BL~ ekZ Xƒ ŠŽñÐ

Ãg ZŠ™ òsZ Æ #
Ö Óz „
 c
g ~ ¢q )„ Ã]ï 22{Š™g » ~ Y 1951 Æ
Xì Åe
×z d
¦Å]ï4Z ñƒ ïŠg Z Œ
Û k‚Z nÆ ä™g Z2Z

B‚Æ „
 ZpgŠ Å ðÉg ã⠇Рs§Å x Z™} f~ ekZ à ¶Zg

xÓ‰
Ü z kZ èa ž ì ðƒ wßñ Ìm
?t ã!
i Å ~”Z°Z @Zi g q1Z *
Ññ
ogzZ ì ¿èÇ*
Y 1973yÎ 0
§2Š Ð ñZg.Å VÇ» Z Ï(gzZ „èA
k
ë_Æ ]ïB22žì ~gz¢ ð•Z n kZÔì òZg x  ~g/ ãúg 0
~
V{ Z‰
Ü 1 WZk

iz ¬ Æ yÎ 0
ž ñY 1á { ^
Yt IÐ äJ (ÐW
]ï22{Š™ð Æ x Z™ ñ fB31 ~ Y 1951 gzZ Y 1949œ£ ›ZŠg Z Œ
Û {Š™7 Å

áZjÏZ ïÃk

iX • ` Y G ï•
á ~ yÎ 0
§2Š ÔwßQ ÉgÐ yÃÆ
ï•
á 6x £¾¾~g2Š ]ï 22ž ñY ~Š™„0
¶
tžì „g Y Å7Ð
Xƒ: {Š ¬S » ]ïyS ~ wž @
•`Y G

yÎ 0
§2ŠVZi Z ˆ Ôì Š
H ù •
á QR »NC
Ù ¬ Ð ~ ]ï22

ÌÃ ô=ï•
á ~ g2Š Xì Š
c
Š QzŠg Q » ]dŠ ~f gzZiŠ ´Å Y 1973

ÌÐ s§Å ¶Zg ¿ m=‰~ T Ôì Š
H7 yZÄk

iÆ ó
sŸzL

Ð yZÄxÆ ó{ûz ô=LÃ{ûz ]Z W
@
Æ ¶Zg 6kZ²• ‰ G†ŸZ
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

15

Æ.
Þ »zt‹Xì Š
Hg (Z ~ eÆ ]ïB22x Ó[|Q ¸ Xì Š
H7
fÆ ó¦Ñ>Bc
L _ »Xì ˆÅ „0
¶
ÅçZ F
z m
zˆg »gŠ ‰
Ü ß Z ° ~y
W
þ•â•
Û ±5654•m•Æ g•ÃçZ F
yZ ÿ X ’ e *
™Ð ‰
Ü zè#
Ö Ó‰
Ü z kZÃ

Y 1973yÎ 0
§2Š gzZ ]ï 22Æ x Z™} f31

ó Xó ì =°Z „gvZÐ w´@z <ÑÁqÝZ L L: A äjÓÞ

(Preamble)žXì ï•
á ~ ³ZB2gzZB2çg WgzZ žÅg2Š wßQté

~g2ŠÃ ( Y 1949) Objectives Resolution œ£›ZŠgZŒ
Û =gfÆ ³ZB2çgWgzZ
$ Ã=°Z „gvZÆ™ï•
Xì 
Š 1™tÇèÁqÐ w´@gzZ ö™G
=
á
ó Xó ì <
Ø è » yÎ 0
•ÔxsZ L L._Æ2çg WžZ
é

Ô Çn Y c ¯ : yâ ‡ (Z ðÃgzZ ǃ F
6<
 z [Â yâ ‡ »o L L:B äjÓÞ
aXƒ s ÜÆ <
 z [ÂŽ Çn Y c
Š ¬ò OZ (Z ðÃ:

Æ<
 z [Â Ž Vƒ ~g Y 2Z ¸,Z¼ Ð ¬ ~ o ¤
Z :^â m=

c
c™g0
ZÆ ]æ§ q
Z óg’ {zžì ~gz¢Ì ô¥Å kZ ÂVƒ s Ü
ó Xó Ð N YØŠ™sp._Æ <Ñ

:ì [Y Hï•
á ~iŠ sf `gŠ ÅyÎ 0
g2ŠNt

x ©Z òsZ E ~ <
 gzZ u 0
ÈW Œ
Û Ã2Z ¸{ŠŽñx ÓL L :227 çg W é

c
¯ g ZŠgzi b§ÏZ ~ y!
i Å yâ ‡zg2Š & ì {Š ‚ {zp¤
Zì Å wEZ y!
iŽ ä f a

Ô ZB {g Ñ :¶ Š )X • {)z 46 gzZ 8Ô7Ô 1 ]dŠ Åg2Š Æ [² ~Š: b§Tì YY
:ì sf `gŠ x|»p ÖZ {Š ‚yZ ë@( 44m

Xì B
g w~g2ŠgzZ ãâ ‡Šp<
 z [Â ( ³Z

Xì ~gz¢ *
ƒ ._Æ <
 z [ÂÐ w~zb
c
´yâ ‡zg2Š ( [
Xƒ s ÜÆ <
 z [ÂŽ Ô Y Y c
Š 7(Z ̬ò OZ ðà ( `

Ãyâ ‡z g2ŠzÍ%žì Hg (Z i Z0
Z » !ð(ÐWgzZ È¢ ñOÆ ðZg Wf õä f ( Š

X ñY ~Š™³]æ q
Z ÅT Ç ñY c
Š ¯ ._Æ <
 z [Â óg’
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

16

ðà (Z gzZ ì Š
c
Š !Zjx ©R òsZ g• ~z kZ » X Ç ñY c
¯ ._Æ

Æ.
Þ

Xì @
ƒ ~g Y6Š ã
Åyâ ‡Ë: ˬò OZC
Ù :ó¬ò OZ L:冒fiæ xm†Ži

þ•â

b óX
ó ƒ °oÆ x ©R {gÃè Ž Çn Y c
¯ 7yâ ‡

Æ<
 z yWŒ
Û yâ ‡ { z ¤
ZèYÔì ~gz¢ *
ƒ ._Æ <
 z [Â » yâ ‡C
Ù

s ÜÆ y⠇ìò OZC
Ù Xì Y Y H ½~ ª
Z°¦Ñ ¹Ãz {z Âì s Ü

Y Y H ½~ ª
Z°~ ]gßÅxŠ £Ð t £~Š ã
c
Ðzz Å äƒ Zgzâ c

N Y áJ e ._Æ <
 z yWŒ
Û Ð zg Å 277 çg W2Z ¸ŠŽñÐ ¬ Xì

ÎÆ 2Z ¸P ñZÎ â Ôì g { ^
Y » 2Z ¸x Ó ã½ª
Z° ¦Ñ ¹Ãz XÐ
cXì Ýq FZ

(Pre

~g
X

Œ²=ŠŽz!
Æ 2mÔZB {g ÑçFÅY 1985 Ô 14¬Cg Zœ~g2ŠÆ Y 1973 ( ³Z ) b

Ô Çn

W
¸Ð ]¸~g2Š KZ KZ x ÓvŠ ~ ÏŠŽñÅ kZ Z®Ôì 7„
 Š Ñ!
6]dŠ ~g2Š

Æ<

x ÓvŠ (A)2iŠ Åg2Šžì [ ™ ô=t ± …» ^gà *4 0g ]‚ ~ „Z'
u Å {•
á
( ?Vƒ: VY „ ³#Æ xsZ {z { Zp ) XÐ •g

J
u Å 2Z ¸—Š Z%Ð ó<
 z [Â L]g „(i)žì ŠŽñ
sŸzt „ ~ 227iŠ ( [)

c
c™

X σ ô=ÅkZgzZ <
 z [Â Å‘•
Û {gÃè

Xì E~zkZŽ Ç ñYHÍÑ ._Æi§kZ sÜÃx ©ZÆZBiŠ ( ii)

™úÅ {)z ª
Z° ¦Ñ ¹Ãzžì ¸ g » & § » f ÎÆ 227iŠžì t:nZ ‹ZN

x ©Z

7È0
Ÿg0
Å}gtÆ TÔì $
Ë }Š {gtsÜÃ{)z Ÿg 0
{zžìt w

Ô ZB {g

~g2Š Å ±Ã Cc
ÃòsS ž Z
 X ñY HÍÑÐZ )g f Æ ±Ã Cc
ÃòsZÉ Æ
qZ Åy»gRÆ Ÿg0
Qì ³]æ îðÃaÆ„zg¨6Vzgt,Z „: gzZì

c
¯ g ZŠ

( • @•
á Ʀ)•gD
~gø w‚J‚ â½Y2010™á Ð Y 1951) !{)zXìX Z(q
Z

gzZ g (Z {]
ZŠ Æ yZ Ið¯ {)z ª
Z° ¦Ñ ¹Ãz Ž ~ gzŠ Æ xj% /Z Y M·w¾ c

‚Ÿ » 9çRc
Z° ËÔiÑ ‘6›Ôg2Š ~Š ã
ª
ñƒ D™p°Åyâ ‡Ðg »‚Ÿ
~íq kZ Å {û6]° -Å 203çg WX Š
c
Š wïÃ)g fÆ ( [203)Ã{)zg »
Xì 7öR

www.KitaboSunnat.com

Ãyâ

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

17

x ³ Ï( Æ #
Ö Óž Î 7]gz¢ âZ Å ~i ‚ yâ ‡ ~ Ÿ kZ

òsZ » Vzg ZŠ ZgzZ m¾ZgÇnÆ x ³Ï(Xì ]gz¢Å (Political Will)
dXì ~gz¢ *
ƒ ïq »

(Mindset) ‚f

Xσ F
6œ£z wßQ yZ ñO Åg¦gzZ Ë c
#Ô ð5Z'•L L:C äjÓÞ
ó Xó ì ]§‚Ÿ Zƒ H7 »xsZ k‚ Z Å

:ì Š
Hï•
á ~g2Š6]â £sf `gŠNt

yÎ 0
g2Š ( Y 1949)œ£ ›ZŠg Z Œ
Û ³ZB2çg WgzZ (Preamble)ž é

Xì @
eŠ ã
gzZ k‚Z Å]§‚ŸÃxsZ

Ô#Ô ð‡´ yxgŠ Æ V-à•L Lžì êŠ g Z Œ
Ûh
'
× 33çg W » g2Š é

X Ï}™(
Ë ,jÅ]tð!
ßgzZ: Zg Zz‘•
Û Ô©D

gzZ Xì ³ #J» i q
Ð Z #gzZ á‡´Ô 46x ¸F
6~ÃßxsZ :s
 Ÿz

ó Xó ì 6]c
ÃòsZŠ ã
ÅyÎ 0
~gzŠ sî{Š c
iÐ w‚g ZD
Ù q
ZÆ `z²LZ ä xsZ V冒fi æ xm†Ži
Æ *Š ~gzŠ {ŠŽñ{z Ô H7:%Ž » ¹Wz *yxgŠÆ Vƒz¤
gzZ V¸•
ÛZ
yÎ 0
X åZÇ!
Ð ÕgzZ ƒÔ} úŠ Y " Æ ~ F
#~ V”‰
'
Ð g ±Z k Z Ôì ˆ¿g 6bÃòsZ ÌŠ ã
Å kZ gzZ ì o òsZ q
Zèa
z˜vŠ gzZ ᇴ ¤
Z a kZX • ð¸ ë !
vß x ÓáZz … ~ yÎ 0
Æe
¾ÅyÎ 0
›ÃZ®Xì Y7gz$yÎ 0
›ÃQ ˆ~Š ZƒÃ]t
Å(
Ë ,jÅïZúyZ ™ ¯ Š ã
ÃÄpgzZ ᇴ Ôy!
i Ô<
Ø èžì ~gz¢n
+Z q
Z ~ i ‚g2Š >~ yÎ 0
ÃY 1947~ZB11 ä WZ Z
‡ž 6 ñY
E
GG34ƒz Ž å Hy´Z »% Z e ¯ Åè¸ ãÎ 0
Ôzy Æ yÎ 0
~ TgzZƒ F
6ï
hÆ w
å ÎgÆ kZgzZvZ ~ X)• Dƒ fp â „Ð <
 z [ÂŽ t £~Š ã
Æ xsZ d

w ~g2ŠÃ<
 z [Â ¤
Z b§Å ( ì òiÑ ~È0
Å ó<ÑL<
 z [ „ 6gîÆ
X ¶eÄg 7 ðÃs§ÅxsZ óg’ ÌQ  
@Y c
Š™ÍÑ Ð
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

18

X Vƒ /q
Zƒ
 {)z ð|gzZ y›

:c
â•
Û ä WZ
Z‡Ãug MZ ypgB27

Ýq µñt [Z 7Q X • CƒZ
¬ Vc
g ZŠ)f „
 Š '
i6Vz°!
Æ yÎ 0
LL
:WÔ• ï•
á ÜÁZ~ Tx ¸q
Z b§¾ž ,Š ™"
U
t à *Šžì Zƒ

V-àx Ó LZ% G i q
Ð Z » ]0
]Z f gzZì SgB‚Æ ¹Wz *™Vï~

Þ »q
.

x³ Ï

òs

ó Xó • C™x » nÆŠ‹z b #V7 Å

i ‚ yâ ‡ž ì Y Y c
z )Y i~ ]gßÏZ sÜÃp ÖZ Æ WZ 
Z‡

X ,™ì‡{Ñçu 0
Ð ]tvŠgzZ ð‡´Æ™~i ‚yâ ‡}g ZŠ Z

ì‡Ã]Ãzcñƒ ñC Æ <
 z yWŒ
Û ž ǃ nÛ•t » •òsZ L L :D äjÓÞ

n Æ V¸•
Û òsZ0gzZ ´S z § S Æ xsZè]
ÃgzZ ñSÃ]Z”
Ô}™

Ô#Ô

: ì @
™yÒ31 çg W »g2Š ~ KÆNkZ
6gZg zZ ~Š ZÐZÃVâ ›Æ yÎ 0
( 1 :Ï0

i ¯§òsZ :31çg W L L é
Þ ‡Æ ä™A
.
% ._Æ ]Zg¦Ï‚Z gzZ VßßQ ~Š ã
Æ xsZ Ï0

i KZ
{zÐ Šæ ÅXN YK x ZŠZ nÆ ä™ ½—œ+Z 7QgzZ n Æ ä¯
X Ùx|» Ï0

i ._Æ {0è<
 gzZ u 0
ÈWŒ
Û

gzZ Xì

ó Xó }™x OZ » ½òsZ ~gz¢._Æ <
Ø è LZÆ yZ

:Ï}™ÒÃÅgñQ sfzgq•~}g !
Æ Vâ ›Æ yÎ 0a
ðZ ‚
Û Z,j ÅIy!
i ! ²Ô bŠ g Z Œ
Û òiÑýŠ]xsZ gzZ u 0
È WŒ
Û (³Z
gzZ ®
 S ùz ðg zZ 9Å u 0
yWŒ
Û gzZ *
à Ū
œn Æ kZ gzZ *

X *
™x ÈZ »®
•
á Z
gzZ

bŠ rz•
Û Ã~È0
¹F
gzZg £ ¹ÜZ òsZgzZŠ ŽZ ( [

*
™x ÈZ »^{°‡!
Å]
)gzZ s ‡zZ Ô ( ‚) > 2i ( `

y*-~-{•·i ZÉ
ó »xsZ ; b »L[Â :BŠ nÆ ,h
'
× /
jœvZ Y «· i Z ¨
ó -Z ÅY 1947~ZB 11 ÅWZ
Z‡L yZ>
www.KitaboSunnat.com

~g
Æ*

Ðg

Æe

Å(
Ë
+Z q

Ôzy

w

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

19

ÃVâ ›{zž ì ˆ Å Z
¬ ~g ZŠ )f t 6#
Ö Ó~ iŠ ~f kZ :s
 Ÿz

._Æ ]Zg¦Ï‚ ZgzZ VßßQ ~Š ã
Æ xsZ Ï0

i KZ6gZg zZ ~Š ZÐZ

 z yWŒ
<
Û {z Ð Šæ ÅX}™x—œ+Z 7Q gzZ ñ¯ .
Þ ‡Æ 䙬

Ç*
x Ó{zžì Yƒ e]gßÏZ sÜ (ZgzZ ) ÃwJ e VŠ
0

i KZ ._Æ

6yZ ™ ¯ ._Æ <
 z yWŒ
Û 7Q Ô• 7._Æ <
 z yWŒ
Û Ž 2Z ¸¿

xsZ ÃV70

i KZ ÌŠp {zžì ~g ZŠ)f ÌÅx Zút ( X ñY c
Z™ÌæWgŠ ¿

Xn W~ŠŽz {Ñç àVq
Zž @
,™[ÂC
Ù Å䙬 ._Æ

g » ñz ']â ZŠZ,Z {zžì ˆÅZ
¬ ~g ZŠ)ft 6#
Ö Ó~iŠ ~f kZ b

Æ ä™Ýq ½Å ]xsZ gzZ u 0
ÈWŒ
Û ÃŠ•
ÛC
Ù Æ •Ð X ñÑ

Ð zgŠ ðZ’Z ä #
Ö Óñƒ D™æWgŠ ¿6kZçO X à Wx µZñ

Xì ~Š}Šg Z Œ
Û òiÑ ½òsZ F
6{)z g
Š q ZgzZ u 0
yWŒ
ÛJ
u¢

ï•
á ~ ~g ZŠ)f äÓÌ*
™x OZ { Zp§{ » ®
•
á Z z ózFÅ y!
i ! ² ( ³Z

ÏÒúÅo LZ Ð j §4 {z Ô• D Y ~ ´ ˜[²vߎž @
ì
X Ù

Å u 0
ÈWŒ
Û u 0
Ð o ÝR ÃY 1973ðÑŽ 3ä #
Ö Ó•Æ ÔkZ

Æ u 0
yWŒ
Û •Æ T ~Š ~gàÌÅ yâ ‡ q
Z Ð x *
Æ®
•
áZ

Xì Š
c
Š™[!
è‡ » V!à Zz äY {gÐzz Ë: Ë~ ®
S

žÇg y·Š » ]!
kZ {zžì C™È0
» ]!
kZÕiŠ ~ft ÅM W ( [
Iè gzZ ¹Wz ðZ Îâ ÆŠ Z•
Û Z ›;g ~ V¸´á Zz äW~ ~g ZŠ ¿Å kZ
[Zy
wq ‹gßÅ)¬ ðZ 6¯ kZ ÿÌËgzZ Xìg ì‡ c Å ]p Z

¹ÜZgzZ ì Ð ®
 ) c
,W
Z !
Ëm» kZž}Š: ]i YZ Å ä™

ZŠ Z g ZŠ™ë Z ~ äg Z’Ã}Ñç „ t ÜZèY Ô}Š äƒ: wâ 0
ÃVzgŠ
X • D™

www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

20

^{°‡!
Å]
)gzZ s ‡zZ Ô ( ‚ ) > 2i ~ yâ •
Û Cg ZœÆ Y 1985ag âB2 ( `

à Vâ

Ág ïq » ÌZ m{ ~ y»g Z igzZ ~Š ã
Æ xsZ > 2i V冒fiæ xm†Ži

z
<

ó óXì Š
¹Ãä™x ÈZÆ

~(Å kZ Ì~ g
Š q ZXì Š
H™f » > 2i ~ ]c
Wg Ñ" ÅœÈWŒ
Û Xì

¥q
Zz{gHq
ZÐ ~ wâ LZžì t Š Z%Ð kZ Xì ˆÅyÒ ,

X ñY c
Š ~ { Zg ÅvZ w‚C
Ù Ð j§
V1a š†Ê †µ Ù]çÚ]ø 1Ò ÜŠÎ …^2 éçFÒ‡

6( • Dg Z
¦™l
C
Ù !
ÒZ » w‚Žgâ Y {z ) Vgâ Y[‚ 
6wâ Cg ˆÆ nC
Ù

6~0
e äÎ 

6g ZzZa ÅV½gŠgzZ k 

» äβ • ‘
 áÂyz!
ñh ‚Æ Tì ëgŠ ÎzŠ [» » ~0
e

._

Ç*
x

6yZ

xsZ

g» ñ

Æä

Ðz
X

ï•
á

ñh ‚ c
~0
e á Âyz!
ñ h ‚ 7 Å wâ ¤
Z Xì áÂ]‚ñh ‚ [»

ÏÒ

Xì n•
Û bŠzVZûe6gîÆ

Åu

> 2i Å kZ6äYg ¦
w‚ ƒZ
ZiÐ kZ c
ƒ'

Z'
Æ 7 Å äÎáÂ]‚
Cg Zœ~ Y 1980n Æ ä™ Ç*
~ o ÃÁg ë Z kZ ä yÎ 0
è#
Ö Ó

ì‡VÌ‚z > 2i ~ o}g7 n Æ„gzZ àßz Å kZgzZ H ~g Y ¼eg W
Xì C™x ÈZ » kZ óc&
ƒ Ã > 2i DLX X

X • È0
Æ ä™ ZŠ Z‚§•zVZΊ »g ZzZa KZ y‚ b§ÏZ

} (
Yt Xì 3g™ì‡Ìs ‡zZY~ V1ßVzg e ä #
Ö ÓVW'
h
'
×

ÃÐg Z'
× gzZ ì @
Ñ g » ñz'
„ 6®
g Z'
× Ã ãæW àZz äƒ Ð ]Zg Z'
× } (
Ž ¹» VÇZ'CÑ犼РäW~ ŠŽz ÆYkZ Xì @
™ë Z•
Û ]1œ
www.KitaboSunnat.com

Æu

žÇ

[Zy

¹Ü

ZŠ Z g ZŠ

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

21

Xì e

ÆYx OZ » X • ]
) F~ ½o ~ sAÅ s ‡zZY‰
Ü z kZ

RÅ ~ÎZ6V˜ Ô• ‰ áÅÌwj‰K~ ]
)X • ìg ` yZfZ
Xì CY ~Š ½Ã]]¤gzZ CJ

Æ ]c
ZzggzZ bzg òsZ ngñQ Ñ!
`gŠ ä #
Ö ÓÅ%WY¯~ ð;Š ë

Xì ñƒ Gg (Z Vå0
„z Ì#
Ö Ó{ŠŽñgzZbŠ x •Zus Ü

Ð ~ ¸Ã]p Q zŠ ŽZ¸gÆ Ý¬ È*
›{zž ǃ n•
Û t » •òsZ L L:E äjÓÞ
#6VzŠ ã
Å ‹YèÖyxgŠÆ Vz°!
›Æ „
 c
ggzZ ä™ F~ ¸

ÅðsZèIÆ ™ŠzD•Zg Å ä½Æ ]Zi q
Ð Z ~Š â vŠ c
ð‡´ ã—z
ó óX}™x OZ »x PZ zDÆ ]uz

:ì Š
c
Š úçg Wsf `gŠ »Y 1973yÎ 0
g2Š 0ÐNkZ

:bŠ r z•
Û Ã ðZ ò Z ¸ÑZ Î gzZ *
™g Z2Z ºg Ð xsZ ݬL L:40 çg W é

: ZgŠ Z'Îâ Æ ´ ˜›6Š ã
ÅŠ ŽZ òsZž Ï}™ÒÃÅ ]!
kZ •

Æ x ZúÆM%Z HÑ gzZi•
Û Z Ô ¨Z X ñY HLgzZ ñY 3g g Z Œ
Û'
Ã]©
x ÓÔ ñY c
Š rz•
Û ÃäsgzZ ðZ ò Z ¸ÑZ Î X ñY Å e
× Å ]ZŠ ¢ uœ
6Ã]¬i Úò Z ¸ÑZ ÎgzZ N YK Za ]©: *zŠgzZ àoíÎ â Æ Vñ¸
X ñY Å ðZ ‚
Û Z,jÅä™ðÐ Vh§ðZ

¾æs§q
Z Æ kZ Xì ^
Ã 6x £ ë Z Ð p Ò ð5Z' yÎ 0
:s
 Ÿz

yxgŠ Æ V” ð5Z' VâzŠ yZ Xì ¨Z tæ [† s§ ~uzŠ gzZ «z

» ~pà Zz äƒ~ V”yZgzZ Xì êŠ x » »ÆZggzZ ÝÃèu‰
Ü z à yÎ 0
x ÓÆ «z ¾æÃ7Æ ÌZ ð5Z' Å yÎ 0
Xì @
7Ì6yÎ 0
W
Z

Ô c
0 *
Ô r Ô]
Z4Z ÔyŠg Q Ô¿Z%ä kZ Xì *Zg Z•B‚Æ kZ » ´ ˜òsZ
Ô ¨Z b§ÏZ X • Å /z» ëyR n Æ ~Š Zi WÅ ´ ˜òsZ vŠ gzZ e
Ã
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

22

ÃÔ yj
e
jZ ~ ]uZzDq Xì c
ŠB‚ » Vñ¸x¤ÅM%Z HÑgzZi•
ÛZ
X • ï•
á ~Š Zi WÅ ™gzZ

{•
á Æ [²~Š: Â HŠ !
z { n ä ~Š· q
'
Z ÃkYZ š
Z
 ~ Y 1969

Åp
g u 0
Ð VZ à ¨Z ! †gzZ x ª » ^Å ´ ˜òsZ Ð yz¬Æ ß

ÆY

ÅòyÎ 0
X Y Y H 7lñZ•
Û Ãg ZŠ™Æ yÎ 0
~ ~gàÅ VzŠ ZŠ g Z Œ
Û

Æ]

{ i Zè » kzggzZ yj
jZ b§ÏZ Xƒ: Š !
ðZ » º´ž @
'
ì V;Zp » ä™

Ð~

ÔñCZÃŒ0
zg {Š Zi WyÎ 0
ž¸ V;ZpÆ ]!
kZ ÌyÎ 0
ã!
X• B
g

Åð

i~ ]Z™ Zè ñO Å ðZ±ÐZgzZì Le yz¬ò Z ¸ÑZ Î Ìn Æ ~Š Zi W

ÌZ m{ n Æ yÎ 0
Zc
g ð¨Z Vz áZz äW~ ŠŽz ˆ Æ ä)

:å c
â•
Û ä VrQ~ KkZ

/_
i» à oígzZ 4zŠ n Æ Ý¬ x Z ¸Z x ÓwßQ ÝZ » Œ0
zg { ~g øL L

ò Z ¸ÑZ ÎgzZ ò ¸ëX n
g 7ìZ ³: qg Y s ÜÆ x ¸c
o ËÆ *Š ëXì

à¥pgzZ ðZ ~ *Š ëX • n
g ¢6VßßQÆ s »ZgzZ c
Š ~ ]5ç

g » n Æ ¶Š x •Z g ZŠ™ {Š c
i {Š c
iÐ +
Y KZ n Æ ¹F
gzZ ±ŸZ Æ
:c
â•
Û ñƒ D™{Š ¬Z » ]!
iLZ ä VrQˆÆ kZgzZ ó Xó •
_

7LÐ ¶Š Š ZæZ ~Š â gzZ ¹ÜZ Ãx Z ¸Z ñƒ }gzZ x¤Æ *Š yÎ 0
LL
ó Xó ì ïq » VßßQ {” `gŠ ~gšÆ {•ÄZ ¸ZgzZ Ç ñH

yZ Æ WZ 
Z‡{z Ô• ðƒ 쇑ÓÌÎJ
[Z ™á Ð yÎ 0
Ī

#6

:bŠ

: ZgŠ Z

Æx
x ÓÔ

6Ã]

n Æ x ZúÆ yZ gzZ V2c

 yZ x PZ » yÎ 0
X • Zc ¿6]ZŠ •
á gZ

¾æ

]c
gz¢ ã¨
Z ~$
Ñ Å VÍß,Z x Ó {)z ±z <
Ø è ¯q
Ð Z š •L L:F äjÓÞ

» ~p

Xì ~gz¢

: c
ÔVƒ: .
Þ ‡Æ tig ƒõ ZŽ σ ÓŽg zZ„çz #Ôk]Ô Z½ª
[õ Z 
[wÒZ °Ð {Žz}uzŠ c
~g F Ô ~g Çizg" 6gîèg ¬ c
Vēg
www.KitaboSunnat.com

yxg

x ÓÆ

Ô c
0

Ô ¨Z

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

23

ó óX Vƒ:gŠ ‡6

:ì @
™yÒ ~ KkZ 38 çg W

:r z•
Û »Š‹z b # CÑçgzZ ÙçÅx Zú :38çg W L L é

m¾Z P Äz g Zza b‚z gzZ ª
zŠ ÔÆ ™— ÃÏ0

i §£Æ òŠ Wx ¬ ( ³Z

gzZã yvÃ)¬ ›¢Ð kZž™uzgÐ äƒ ¦ b§kZ ~ Vð; Æ
º ä™}Š JÅ„: ²Å t £yxgŠÆ qg Z'
× zg ZŒigzZgŽ â z`
W
X Ï}™ÒÃÅw”ÆŠ‹z b #Åx ZúÔ ±c
Ø è Ô] Z f Ô ½
<

B‚Æ ›•
Û z x Zg WwëÔg0
ZÆ b‚z [ø
Š ~ o n Æ V-àx Ó ( [
X Ï}™ ½—œÅ ~izgƒ
 ogzZ x »

c
)g f ÆÝ CÑç òiÑ Ãm¾Z x ÓvŠ ‹gz c
~#
Ö i 5 Å yÎ 0
(`
X Ï}™ ½D CÑç b§gzZ Ë

gîèg ¬ c

 !
Æ ~g Çizg" c
~g F Ô ~gz$Ž n Æ V-àx ÓyZ ( Š
}Ï0

i ‹c
gz¢~Š ã
±c
Ø è Ô]Z f Ô½º Ò š ÔVƒ M
<
 ¾: ~izg KZ
X Ï}™ ½Š ZæZ ?gzZ ½Ôö;g Ôk]ÔuZgp

~ ð¾g zZ ãæWÅŠ Z•
Û Z Ém¾Z ~ ]YgŠ ZÆ #
Ö i 5 Å yÎ 0( |
þ

gzZ Ï}™ÁÃ]Zz)x°
$g (z
X Ï}™ »ƒ e¢Îà ðWE

~ kZ Ôì žŽ ~ ( zgzZ { ÔŠ Ô ` Ô[ Ô³Z)iŠ kZ Å MW :冒fi æ xm†Ži

H ãZztÉ ì Š
Š
c
Š gzi sÜ: 6¶Š rz•
Û ÃŠ‹ ~Š OZ z CÑç Åx Zú
~ Vð; P s ÜÆ Š ¢ òÀÆ™— Ï0

i§£ž σ ÒÃt Å •žì
Æ Vúg Z'
× g zZ Vzg ZŒigzZ Vz`
W™uzgÃi ‚g ZÆ -F
gzZ„z ù Zg fg zZ ª
zŠ

X ñY ÅÝqŠ‹ z b #Åx ZúÆ™„: ²¾£yxgŠ

Æ ›•
Û gzZ x Zg WwëÃV-à}g øžì ˆ¿gt öRh
'
× ~iŠ kZ
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

24

Ô ãâ ‡Ž ÃV-à,Z gzZ Ï N Y Å ½ Ì—œÅg Çizg ƒ
 ogzZ x »B‚

Vƒ: ëÑÆ ä™lçèž6gîèg ¬ c
xÐ zz Å ~g Çizg " c
~g F
X ñY Å ½Š ZæS ?gzZ ½ykÔk]Ô Z½ªÏ0

i ]c
gz¢~Š ã
7Q

Hx ÈZ Ì» ä™ÁÃ]Zz)x°~ Äc
gzZ ãæWÅŠ Z•
Û R)g fÆiŠ kZ

q ÌËxsZèY Ôì Š
ª
HÇ » ä™ »¢i Z¢ÃŠÎª !
g 2 Xì Š

X êŠ 7]i YZ Åg !
zg » ~ŠÎ~

CÑçg zZ Ùç Åx Zú{zžì ˆÅ ÌSñ
Wt Ã#
Ö Ó•ÆiŠ kZ

gzZã

º ä™

x »6gî: Zg » ŸggzZ ˜c
}™ì‡}g ZŠ Z ~g »u~ eÆ rz•
Û ÆŠ‹z b #

B‚

X• M
 Ñg » ñz'
ÃV1µÆŠ‹ z b #ò Zú}g ZŠ Z

c
)

ì‡ ~ KkZ X}™ ðZ ‚
Û Z ,j Å yZ Æ ™Š ZæZ àâ Å Vzg ZŠ Z áZz ä™

ÃyZ äðsZè<ÑŽ Ð Vƒ Ýq t £x Ó{z Ão ÈÇ°!
L L:Hz G äjÓÞ

ÔÝz <
Ø è „Š ZiWÔ z'
Wz wâ z yYèDg0
Z Æ yâ ‡›zu ª • K «

Ôq ½Z „ŠZiWÔ•
wz Ü„Š ZiWÔ ñZggÖZ „Š ZiWÔ]Zf „Š ZiWÔ]Š „ „ŠZiW
ó óh» {Š .ZÐ Vzg ZŠ S „ÃggzZ ã7 ~ µZñÆ ¹F
z tig ƒõ Z „Š Zi W

:• ñƒ ñÈÃ]ïÑ!
zgq 25 @
8 çg WgzZ 4çg W » t £~Š ã

:ñYHu|._Æ {)z y⠇РyZž h»Š Z•
Û R :4çg W L L é

gîè

&‡
ÿLE
*t Ôƒ ~ yÎ 0
Ü ß Z ° Ž ÿ}uzŠ ËgzZƒ Ì}{ Zpà ~àC

Ù a

u|._Æ yâ ‡B‚Æ kZgzZƒ ÝqD» yâ ‡ÐZžì hwÙZ
X ñY H

:'îS b

Æ u5Z c
]àÔŸÔ ~Š Zi WÔ yY Å ¿ËŽ ñY Å: ðZzg » +Z ðà ( ³Z
X}Š ]i YZ ÅkZ yâ ‡Z
 Æ kZ ñZÎ â Ôƒµn

ƒ: qN ;â ‡x »Ž σ: ØZ'
× c
ƘÅä™x » (Z ðÃÌÃË ( [
www.KitaboSunnat.com

~k

H
Š

~V

ÆV

Æ›

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

25

;â ‡ n Æ kZ *
™ » T Ç ñY H 7g66ä™x » (Z ðÃÿË( `
Xƒ: ~gz¢

:Ð Vƒ x³» 2Z ¸°o c
ÕÆ t £~Š ã
:8•çg W é

ǃx³»J
ukZ Å´Ú Ôƒ ‚
g ¬gzZzgŠ » yâ ‡Ž ` Zzg c
Ìg c
yâ ‡ðà a
Xƒ Õ» t £{Š™ «~ [!
kZ {z J
uT

}™ Á c
tÃt £{Š™ «gî,
! Ž Ï}™7äz yâ ‡ (Z ðÕ b

u Å ~igz s Ü kZ Ô ñY H äz ~ ~igz s Ü Å ÔkZ Ž yâ ‡{zC
Ù gzZ
X ǃ x³ »J

: ǃ 76sfèø
 t :Z »x ©ZÆ çg WkZ c

g ZŠ )f Åp
g ì‡)¬ ðR c
:7 c
` Z ¯R ©m» T6yâ ‡,Z Ë( ³Z
‚z Ä~ yZ c
„Š x •Z6j§ 9ÅøZ•
Û Æ yZÐ y»g RÆ VòvŠ

c
ԃРp
g ì‡

6ËÐ ~ sf `gŠ ( [

™Å
T c
¸ ÿ) Z Ç*
IÐÐ f ÎÄ- ž b§T2Z¸<^~ wÍZ wz]
(i
X ¶ˆÅçF
ÅyZ)g fÆ ËÐ ~ 2Z ¸<^wz]
{gÃèž b§

6¯ kZ ¬» kZ c
yâ ‡ ðà (ZgzZ 2Z ¸vŠ<^~ 1zÆ wÍZ wz]
(ii
Xì °o c
´p
Ð Æ ¬ËÆ [!
kZ ¬c
yâ ‡{gÃèž Çƒ 7x³»

ƒ´g0
ZÆ w‚zŠ Ð i ¸WÄ- ŠŽz!
Æ%Z Ë{gÃè ~ ó[L Zc 3Ô d

Æ t £{Š™ «Ð bzg Å [!
kZ Ã2Z ¸<^~ ( xzŠzÆ wÍZ wz]
)

{Š c
i ~ ]æ {gÃè Å w‚zŠ )g fÆŠ ZŠg Z Œ
Û ƒ´ªÆ Ï ñ¯ ._
X Ïn ™ WÂÅ]æ Å { â b {Š c

{gÃè ƒƒ´ ( Ÿg0) ògØ>~ }g !
Æ yâ ‡ ˤ
Z :
sŸz

X σŠ ZŠg Z Œ
Û Å ÔZ ò ¸Š ZŠg Z Œ
Û

www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

26

g2Š Æ b§TSXÐ N YK 7Øt £{Š™ «Ð zg Å [!
kZ e
Xì Š
c
Šg Z Œ
Ûs
 Z•!
~

Ç ñY H 7xzøÐ ~Š Zi W c
Ï0

i à ¿Ë :äs Å Š•
Û :9 çg W L L é

;â ‡

ó óX}Š ]i YZ ÅkZ yâ ‡²ñZÎ

ǃx

{ Ç WÔn ƒ ¢gŠ TÐ {Žz Å ~g ë¤
{gÃè Ôƒ Š
Hg ë¤
&Ã¿Ë a

}™

:DÐ ~È ÃgzZ ~g ë¤
:10çg W L L é

ä™{gtÿ& yâ ‡ËÆI KZÐZ: gzZ ñY 3gÈ ÃÂ: %G
X Ç ñY HxzøÐ hÆ ä™7 ðÌ)g fÆ kZgzZ

Æ ] äa Æ ~g ë¤
{gÃè Ôƒ Š
3gÈ ÃgzZ Š
Hg ë¤
& ÿkZC
Ù b

ƒ: ï•
á‰
Ü z {z ~ ]æ {gÃè pÔ Çƒ xiÑ *
™7t ‚Æ f
@Ëg0
Z
g »gŠ n Æ äY á J
ª
Z° Å f
@+F
Œ
d
Û Ð ~g ë¤
Ä£Ž Ç

7È Ã{Š c
iÐ ]æ {gÃè %Æ ]i YZ Å f
@ËÿË,ZgzZƒ

g ZŠ )
‚z

X Ç ñY 3g

~È Ã¦p
Ð Z & ǃ 76¿,Z Ët :Z »%Z Ë{gÃè ~ 2gzZ 1]° c

Tc

ðZzg » s ÜÆ VÍß,Z S Ç ñY c
¯ 7yâ ‡ ðÃn Æ ~È Ã¦p
Ð Sd

6¯ k

Xƒ Š
HÈ Ãc
g ë¤
•Æ yâ ‡Ë0Ð

Å { ËÆ kZ c
yÎ 
0 Ž ,™ x » 6j§,Z ËŽ n Æ ä™

gZŒ
Û'
Æ ]â }
c
‡g 
c )¬ ðZ c
gñQ Yg {Æ yÎ 0
c
q Ê c
DY‚

ƒ

ÃJ
]æ {Š c
iÐ { â &ÿËyâ ‡ (Z ðÃgzZƒ V‚gg¢n Æp
g
G
»®
 • éS5Å™Z ÐZ ä eg1 ãU
ô4z @Ç }Š 7]i YZ Åp
g È

Æt

ó Xó ì ŠŽñzz °» c ~È Ã{gÃè ~ ñZg ÅkZžƒ ~Š: ^g7gt gzZƒ

{gÃè

à ™: ãU
Ã6nçÆ kZ IÐ äƒ »]æ {gÃè ˆ Æ ä™ ½ µñ
:ƘŠ{)zg [ gzZ ú ~ƒ Ô òÝ : 11 çg W L L é
www.KitaboSunnat.com

i
{Š c

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

27

` Zzg ~ yÎ 0
ÐZ ~ ]gßÌËyâ ‡ ðÃgzZ ì qNgzZ xzn òÝ a
X Ç ñà7Ū
œc
Ç}Š 7]i YZ Å ¶Š

Xì @
Y c
Šg Z Œ
Û qNÃ|
 z•
Û zh
y
ÅVâ ¨
ZgzZ VÂgßx ÓÅg [ b

3g 7~ #
Ö i 5 vŠ c
y» c
ä{g » ËÃa ËÆ / ÁÐ w‚ {Ša c
X Ç ñY

:ǃ 7g´i Z0
Z W
Z6#
Ö }
òiÑ +Z%Z ðÃgÃè ~ çg WkZ d

c
X ñY à Ð ¿ËáZz ¿ Zw6¯ Åx`
Ës ÜÆ y⠇ˎ ( ³Z

òiÑ ðÞì t oÑ1ƒ [£n Æ)¬ ¸¾Ð zg Å y⠇ˎ ( [

ó Xó σ 7³#Æ ã¨
Z ½Ñ c
ÅÎâ: Óª#
Ö }

:ÿËyâ ‡ðà a :DÐ Zwèâ/ W
¸ :12çg W L L é

Æ y⠇ˉ
Ü zÆ äƒŠiuÆ ÷kZŽ n Æ ÷¿Fc
÷,Z Ë a
c X Ç}Š 7]i YZ Å ¶Š ZwÔ å: Zw.
Þ ‡•

zg Šy⠇ˉ
Ü z Æ [‚g ZÆ x`
kZ Ž Å ¶Š Zw +Z a Æ x`
Ë b
X Ç}Š 7]i YZ Ôƒ ZÐ kZ c
J{Š c
iÐ Zw{gHnÆ kZÐ

Ð zg ÅT ǃ: k

t :Z6yâ ‡,Z Ë%Z ðÃgÃè ~270çg W c
5
1Ô b

Åd
Cc
;Åg2Š Ë¿Ç*
~ yÎ 0
Ü z ÌËÐ Y 1956 ag â 23

ó Xó ƒ Š
c
Šg Z Œ
Û x`
ÃVÇZzg »

: ¿Ë :Ds ÜÆ + ZŠ¤
xFÃLZgzZ Zw ~C
Ù Š :13çg W L L é

Ë c
ÏñY ~Š Zw„:gzZ ñY c
`)lg!
ZiÐ q
Z
Z6¯ Åx`
„ q
Z6a

s Ü „ LZ {z Ç ñY H7g66]!
kZ Ôƒ x Z²Z » x`
Ë6kZž Z
Ãb
ó Xó ¶ { ZÍq
Z

:ǃ #
Ö w.
Þ ‡ ã¨
Z ½Ñ :14çg W L L é

X σ #
Ö w]ïÅ yÔ,@
Æ yâ ‡gzZ ã¨
Z ½Ñ a
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

28

ó Xó ÏñY ~Š 7e
f RÐ n¾Åä™Ýq ]Š ÞÃ¿Ë b

›¢ gzZ •g ~ yÎ 0
à ~àC
Ù :~Š Zi WÅ {)z •
wz Ü:15 çg W L L é

4ZŠ ~ yÎ 0
Ô ,@
Æ ~È0
wëË{Š™Z
¬=g f Æ yâ ‡Ã7Æ)¬
j~ { ËÆ kZ gzZ ä ™•
wz Ü:Š Zi W~ { C
Ù Æ kZg zZ äƒ
ó Xó ǃ h» 䃊 !
WgzZ ä ™g (Z

{Š™Z
¬ )g f Æ yâ ‡~ Š ¢Æ)¬ ðZ :~Š Zi WÅ q ½Z :16 çg W L L é

ó Xó ǃ h» q ½Z%ÆÌZ6gîðZ6Ã~àC
Ù Ô ,@
Æ V- È0
:~Š Zi WÅ ~i ‚³Z :17 çg W L L é

)g f Æ yâ ‡~ Š ¢Æ t ÜZ 
c )¬ ðZ Ô Y‚ c
dZèSq Å yÎ 0a
X ǃ h» ä¯ R- c
•ZÃ~àC
Ù ,@
Æ V- È0
wë{Š™Z
¬

ðZ c
) /Y‚ c
ZZèSq Å yÎ 0
Ôƒ : xi 5 » yÎ 0
è#
Ö ÓŽ Ã ~àC
Ù b

Ï( ðÃÔ ,@
Æ V- È0
wë{Š™Z
¬ )g f Æ yâ ‡~ Š ¢ Æ ( )¬
ǃ h»“
 Ág » kZ c
ä¯ ®
)

Ï( ðÞ}Š ™y´Zt #
Ö Ó¹Ãz²ž Ç ñY c
ŠgZŒ
Û ~ yâ ‡{gÃègzZ

c
ZZèSq Å yÎ 0
Ž ì „g ™ ¿c
ì ˆ ð¯ 6j§,Z ®
)

Æ yŠ {gG Ð y´Z {gÃè #
Ö Ó ¹Ãz Âì µa Æ ( )¬ ðZ c
)Y‚

X ǃ ¬ê6áZj{gÃè »TÏ}Š™á ZjÆ aèª
Z°nçg0
Z

X σ {Š [ZŽ nÆ ~
–Æ ù Zg f àâ LZ ._Æ yâ ‡®
 ) Ï(C
Ù c

» +
Z‡Æ ®
 )gzZ Vzg Zh
Ç LZ ._Æ yâ ‡Ô®
 ) Ï( q
ZC
Ù d
ó Xó Ï}™Â]!
NZg0
ZÆ ®
 ) nÆ ä™[NZ

wÔ ¢
 & /‡_ ZÑ+Z :~Š Zi WÅc c
g !
zg » ]g ˆ :18çg W L L é
ŠŸ c
Ï}Š 7rz•
Û Ã#Š c
]•
Û o ð‡´ Ô#: Zg Zz ‘•
Û®
 ) Ï( ðÞì t oÑ1 /
X ÏñY Å7úc
xÎñ6gîÆ vc
\z¤

www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.

` Zzg

3g 7

c

òiÑ

Æy

zg Å
X

Ðz

Åd

Ëc

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

29

g (Zr c
&^
Y ðÃà ~àC
Ù ÔN Y ÅgH)g f Æ yâ ‡Ž Vƒ ,@
Æ
:ǃ h» ä™g !
zg » c
]g ˆ^
Y ðÃgzZ ä™

c ~ ä™E)g fÆg »i§Æ)*
]`
QÃ& c
]g ˆË a

E Ð Z Ã7 Æ Š ¢ Æ ¨ £ : ZŠ Z i W ~ Å cg !
zg » Ô ]g ˆ b
c

~ ä™

Ö Ó{gÃè Ž Ð s§Åcg7g » +Z Ë c
#
Ö Óð!
#
ßË c
Ö Ó ¹Ãz c
#

Ôg !
zg » Ô]g ˆËÆ ™ `g { 6gî ~zb
c
¬Ãm¾Z vŠ Ôƒ ãZôk


ó Xó ~ ä™x OZ » #
Ö }
c
Å

ÅzËÆ kZ c
yÎ 0
c
ÑÅxsZ :~Š Zi WÅ {)z k

½ :19çg W L L é

t ÜZ c
•Ô)¬ ðZ Ô]©: *zŠB‚Æ ´ ˜) Ô q Ê c
d
äsÔ Y‚

yâ ‡0Ð (FmZ c
( [‚g ZÆ) x`
ËÔª
Z° •Â c
Ã7Æ Š ¢Æ

» ~Š Zi WÅ wì§ÖZg zZ k

½Ã~àC
Ù Ô ,@
Æ V-È0
 o {Š™Z
ƒ
¬ )g f Æ
ó Xó ǃŠ Zi WÌö6B‚Æ _ ZÑ„ yZgzZ ǃ h

ðZ Ôyâ ‡ :~Š Zi WÅ x OZ Æ Vzg ZŠ Z Ièg zZ ~zc Å <
Ø è :20çg W L L é

:,@
Æ t ÜZgzZ)¬

ǃ h» ä™ VÅkZgzZ 䙿6kZ Ôä™~zc Å<
Ø è LZÃ~àC
Ù a
gzZ

» yZ gzZ g Z Œ
Û 'Ôä™ ì‡}g ZŠ Z Iè LZ à º•
ÛC
Ù Æ kZ gzZ {z¤
Iè C
Ù b
ó Xó ǃ h» ä™x OZ

Ë :DÐ äÎ w¸n Æ nZ¾Z Å <
Ø è m{ Ë :21çg W L L é

LZ Æ kZ ãæWÅ T Ç ñYH 7g66ä™ ZŠ Z w¸m{ (Z ðÃÿ

ó Xó ñY ÅsÜ6ózF
z VÅ<
Ø ègzZ Ë{z´Æ <
Ø è

:]˜0Ð Vzg ZŠ Z (~}g !
Æ {)z <
Ø è :22çg W L L
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

30

Iè Ë c
ä™Ýq ½Iè ÿËá Zz ä0
½~ }g ZŠ Z (Ë a

+Z ¤
Z Ô Ç ñY H7g66䙕
Ñ~ ]Š „Iè c
z~ d
h
½

XƒÐ <
Ø èg zZ Ë{z´Æ <
Ø è LZÆ kZ m»]Š „ c
½Ô½
d

~ ä™gàe
¬g c
]Z "
!
Å äÎ w¸~ eÆ }g ZŠ Z Iè Ë b
X Ç ñY 3g 7Zzg i q
Ð Z ðÃs ÜÆ º•
ÛË

:,@
Æ yâ ‡ c

g (Z

E

Ö Ó
#


k
iÆ {z¤
c
º•
Û kZ6gî´Ž ~ }g ZŠ Z (ËÃ{z¤
c
º•
Û Iè Ë( ³ Z

Ôg !
zg

4ZŠ ~ }g ZŠ Z (,Z Ë6¯ Å öZa x £ c
] Z f Ô<
Ø è Ô±Ã~àË( [

Åz

X σ: ƘŠ¶Š ½Iè à CÆ {z¤
c
º•
Û kZƒ @
Y c
` x OZ

Xƒ QŠ ZæS Ð Ýõ~g »u& Ç ñY H7xzøÐ äƒ

X ǃ: ú â ~ ä™x ÈZÐ s§Åi Wèˆ ~g »uË

» ~Š

n Æ ¹F
ÅV-à{0
?Ð g ±Z (c
CÑç%Z ðÃgÃè ~ çg WkZ d
)g fÆ yâ ‡Ã7Æ)¬›¢g zZg2Š :¬0ÆŠ ZGY:23çg W L L é

gzZ p
g ~ ï Ôä™ Ýq Š ZGY Ã ~àC
Ù Ô ,@
Æ V- È0wë{Š™Z
¬

ó Xó ǃ h» ä™|
 z•
Û

:D»Š ZG Y t £ :24çg W L L é

X}Š ]i YZ mZ yâ ‡²ñZÎ Ç ñY H7xzøÐ Š ZGY mZÃ¿Ë a

yâ ‡

ðZ Ô

ǃ h

~g »u ËS Ï ñY à ~ï: gzZ Ï ñY Å 7Ýq 4Š'

iŠ ZGY ðà b

» yZ

 ZÜÅ j§gzZ wßQ kZ c
s
ƒŠ
c
Š ™ç» ¶g Å£zç  c
gzZƒ Š
c
Š

Ë:

¬»£zçÆ kZ ~ T)g f Æ g (ZÆ yâ ‡,Z Sg zZ n Æ n¾
X Ç ñY H ZŠ ZÐZgzZ Ç ñY H绣zçZ
 ®Æ Tƒ ˆÅ

:ǃ 7i Z0
Z W
Z6
i ZŽÆ sf èø
 %Z ðÃgÃè ~ çg WkZ c

Æ Š ZG Y Ën Æ äX Ð }çÃ)¬è¡c
wâ Ô yY Ž yâ ‡ ðÃ( ³ Z
www.KitaboSunnat.com

LZ Æ

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

31

c Xƒ êŠ ]i YZ Åh
 ~ŒÐZ c
w”òiÑ

Y*
^
Ëä ¿Ë&ƒ êŠ ]i YZ Åw”ÆŠ ZG Y +Z ËŽ yâ ‡ðà ( [
~ïÆ kZ c
ƒ HÝqƒ yâ ‡s ÜŽ Ð j§,Z Ë c
Ð )g f
cXƒ ðW

y⠇ˎ ƒ 0Ð |
 z•
Û c
Ôx OZ Ôw”ÆŠ ZG Y +Z ËŽ yâ ‡ ðà ( `
» Tƒ: Š ZG Y +ZŽ Ôƒ Cƒg´c
ƒŠ ZGY ÅÔŠ c
Š ZG Yžzá•Æ
c Xƒ Š
ƒ »•Æ yâ ‡Ë *
ƒŠ ZG Yžzá

n Æ ä™6gîƒ
 ox OZ »Š ZG Y c
Ã7Æ)¬ ›¢  c
Ž yâ ‡ ðà ( Š

x OZ »Š ZG Y Ën Æ ]æ ŠzöÕn Æ }Z
ÃÆ oÆ kZ c
cXƒ êŠ ]i YZ Åh
 á ~ sAKZ

:ƒ êŠ ]i YZ Åw”ÆŠ ZG Y ÅnËnÆ n¾sfèø
 Ž yâ ‡ðà ( {
c X nÆ ä™g ½Š ZæZ ?g zZ ½Ã6<^ËÆ V-à c
x Ó(i

ÔXv }]â }
gzZ —œx ¬ gzZ ›;g à 6 <^ËÆ V-à c
x Ó (ii
c X nÆ ä™ ½‰
Ü z'
gzZ ’Ô[ WÏïÔ ã‚g [W

® c
~gz$ Ô ~g F Ô ~g ÇizÛ Ž n Æ ä™ ½py*
ÃVÍß yZ (iii
c

X Vƒ: .
Þ ‡Æ 䙊pª
ñKZ6¯ Å ~•Z

yâ ‡ðÃ{Š™ äz Z
 ®Æ253çg W c
yâ ‡{ŠŽñðà ( z

G ³~ zÅ kZ c
• ‰ ØŠg Z Œ
Û Ð zg Åyâ ‡Ë!"~ çg WkZ d
óóX Ç ñY c
Ñ 7ck

i~ ª
Z°ËÃäƒ: c
äƒ °» c£zçˉ

:]Zz)Ð V-à:25çg W L L é

X • g ZŠ h~z)ÆDãâ ‡gzZ • '

Z'
~ÃÅyâ ‡~àx Ó a
X Ç ñY H7i q
Ð Z ðÃ6¯ Ž¡ b

ðÃÐ s§Å•nÆDÆ V”gzZ VÂgú%Z ðÃ{gÃè ~ çg WkZ c
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

32

ó Xó ǃ: ú â ~ ä™x ÈZ m{

X σ Ýq ~Š Zi WIè ~g7 g0
Z Æ yâ ‡›zu ÃV¸•
Û òsZ0 L L:IäjÓÞ
Å ]Ñì LZ {z X ǃ Ýq h » ¶Š ½Å <
Ø è LZ ÃVzg »zc 7Q

LZ Æ yZ ŸÆ ]5ç —Æ yZ XРÙ®
•
á ZB‚Æ ~Š Zi W

t è‡Æ 4Qž ǃ ƒ
 o *
™x OZ (Z gzZÐ V ƒ ._Æ <
Ø è¨
ó Xó ,™ê

:ì Š
c
È~ ]dŠ sf `gŠ ÅyÎ 0
§2Š 9•NÐ ~ ]ï 22Æ Y f

ð!
ßgzZ : Zg Zz ‘•
Û Ô©DÔ#Ô ð‡´ yxgŠ Æ V-à•:33çg W L L é

ó Xó Ï}™(
Ë ,jÅ]t

ðZÔyâ ‡ :~Š Zi WÅ x OZ Æ Vzg ZŠ Z Ièg zZ ~zc Å <
Ø è :20çg W L L é

:,@
Æ t ÜZgzZ)¬

h» ä™ VÅ kZ gzZ 䙿6kZ Ôä™ ~zc Å <
Ø è LZ Ã~àC
Ù (³Z
gzZ

ǃ

» yZ gzZ g Z Œ
Û 'Ô ä™ ì‡}g ZŠ Z Iè LZ à º•
ÛC
Ù Æ kZ gzZ {z¤
Iè C
Ù ([
ó Xó ǃ h» ä™x OZ

:x ©Z ~}g !
Æ<
 gzZ u 0
yWŒ
Û :227çg W L L é

Y*
^

yâ ‡

»T

xO

c

ÔXv

®

ñY c
¯ ._Æ x ©Z òsZ E~ <
 gzZ u 0
yWŒ
Û Ã2Z ¸{ŠŽñx Ó a

H7äz yâ ‡ ðà (ZgzZ ì Š
c
Š!Zjx ©Z òsZ§•~{ kZ »X Ç

Xƒ °oÆ x ©R {gÃè Ž Ç ñY

]g „ ñƒ D™ t :Z » ÔkZ 6—Èâ ‡Æ º•
Û ›Ë:
sŸz

óóX Ç ñ

X σŠ Z%<
 z yWŒ
Û ._Æ ±ÂKZ Å º•
Û {gÃè Ð ó<
 z yWŒ
ÛL

Xì E~zkZŽ ÇñY HÇ*
._Æi§kZ sÜ Ãx©ZÆ1 Ô b

wÅ yZg•Æ V-à c
—2
è Z ¸Æ V-à›) »%Z Ë~zkZ c
www.KitaboSunnat.com

ðÃÐ

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

33

X Ç} 77W
R6

 ±c
J
º´ m{ Ët Ôì ¹ÃWtà » xsZ bÔ aV冒fiæ xm†Ži

~ 2Z ¸gzZ wßZÆ kZa kZ Ôì s§Å *Š x ÓKñzg » kZì 7Šzö

Æ äâ i C
Ù gzZ • ._ ÐÆ ã¨
Z ]¡2Z ¸t Xì CY ð0
EÃW Ì
ÅðsZèIX • n
g ¢
 & Å ä™ Zg7 Ã]c
gz¢Å Vñ¸x ÓgzZ Vç»

ZB iŠ a ÏZ X • <
 z yWŒ
Û È» ]§ ›ÃkZg zZ ì ]§ › ÃòsZ Š ã

x ©Z òsZ E ~ <
 z yWŒ
Û Ã2Z ¸{ŠŽñx ÓÆ yÎ 0
žì Š
¹t ~

ðà (Zg zZ ì Š
c
Š!Zj » x ©Z òsZg•~ { kZ » X Ç ñY c
¯ ._Æ

Å]!
kZ ~1 ÔÅiŠ kZ X ǃ °oÆ <
 z yWŒ
Û Ž Ç ñY H7äz yâ ‡

a kZ Ô• vßÆ ´ ˜Š¼~ ~Š !
WÅ yÎ 0
èa žì ˆÅ s
 Ÿz Ì
Ð<
 z yWŒ
Û ]g „ñƒ D™t :Z » ÔkZ 6—yâ ‡Æ º•
Û ›Ë

X σŠ Z%<
 z yWŒ
Û ._Æ ±Â{Š™ð Å º•
Û {gÃè

c
—2Z ¸Æ V-à›) »%Z Ë~zkZžìt Ýq » 3•Ô c

Z®• Š !
WÌöZèa ~ yÎ 0
X Ç} 77W
Z6wÅyZg•Æ V-à

W
Z6wÅyZg•Æ V-à c
—2Z ¸Æ V-à›) »%Z Ë~zkZ

Ù]Š „._Æ <
Ø è LZ LZ vßÆ º•
Û ÃZvŠ èÂ/ X Ç} 77

X ǃ: ú â%Z ðÃ~ KkZgzZÐ

Xì C™h
•ÌÅ]Zg (ZÆ Ÿg 0
~}g !
Æ òsZ ‹â ©Z ZBiŠ

Äpz d
•Ô ]Š „z <
Ø è0
ZÆ yâ ‡›zuÕÈÇ°!
›)L L:JäjÓÞ

LZê » ]5ç —LZ 7Q gzZ σ Ýq ~Š Zi W ~g7 Å ½Ièg zZ

ó Xó ǃÝq h» äZ™._Æ ` Zzg z Ìg c
yâ ‡Iè
:çg Wsf `gŠ » yÎ 0
g2Š ¶ Š

ðZ Ôyâ ‡ :~Š Zi WÅ x OZ Æ Vzg ZŠ Z Iè gzZ ~zc Å <
Ø è:20çg W L L é
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

34

:,@
Æ t ÜZgzZ)¬

gzZ ǃ h» ä™ VmZgzZ 䙿6kZ Ôä™~zc Å<
Ø è LZÃ~àC
Ù a

» yZg zZ g Z Œ
Û '
Ôä™ ì‡}g ZŠ Z Iè LZ à º•
ÛC
Ù Æ kZ gzZ {z¤
Iè C
Ù b
X ǃ h» ä™x OZ

ÅyZ ÔVƒ ‰ G ]Z@çg0
ZÆ=Ñ›zuÐ •ÈÇ°!
›)L L:KäjÓÞ

›)~ yZ Ôì Š
H~ 7 •N™f » ~ྠ£Xg zZ σ òiÑ ~È0

ó Xó Ð Vƒ q
ÑÆ'

Z'
ƒ
 o ÈÇ°!
›gzZ o ÈÇ°!

"
™Z gzZ ¢
 & Ô+D
Æ Tì ~gz¢Š%gzZ y› » •Kg L L:LäjÓÞ
ó Xó ƒŠ OZÃVzÒúÉÆ yZ ~g/6ñZg

ì g (Z » x Z¾Z z x OZÆ #
Ö ÓÃ#
Ö ÓKg ñO Å •Kg ~g2Š

Ôì `gŠ ~62çg WžŽ qZ x Ó{z n Æg ZMZgzZ 
"™Z Ô"
* ~ kZg zZ

:ì ~gz¢ *
ƒŠŽñ

Ìðà :qZ aÆ Rg Å y»g ZÆ( Ÿg 0
) ògØ> :62çg W L L é

±
J

~2

Æä

Åð

ZB i

x ©Z

ðà (

Å]

ak

Ð<

c


Z Ô Yƒ 7IZ » äY Wc
äƒÉÁg » ( Ÿg0
) ògØ>¿

Z®•

ÅR
zz ~ „
 z ! NZ gzZ ƒ » /ÁÐ w‚ æ ~ ]gßÅ ÔZ ò ¸{z( [

Ù

XaÆ Ü›)mºË c
aÆ Üx ¬ Ë~½yÎ 0
(i

Xƒ: ~à » yÎ 0
{ z( ³ Z
Xì `gŠÐ w

Xƒ mºaÆ&ZpŽì C™ÝqÜ{zÐ V˜(ÌðÃÅ/ß(ii

kZ ) Å kZ(Ë~/ßgzZƒ: ÁÐ w‚30/Å kZaÆ Rg ÅÂ ( `
©D•Æ t Ãz {zžƒ wq ‹gßÌÜc
ƒ `gŠ ~ „
 z! NZ ( x *
»
Xì @
™Ýq Ü{z ÌÐ V˜ Ôƒ 0Ð ]Y‘´

Xƒ: >% » ~igz s ÜÅ]xòsZgzZƒïq »ªwegzZgZŠ™iZ {z ( Š
www.KitaboSunnat.com

W
Z6w

Äp

LZê

ðZ Ô

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

35

ÃøZ•
Û Æ ä™¿6yZ gzZƒ { Ç M gzZ •Zz b§hZ Ð ]xòsZ {z ( g
@
™Ì6Ð Vƒk
{LgzZ ì H yÒ ä xsZž 6ƒ &gzZ ƒ @
™wJ
Xƒ ÇgzZ

Xƒ }Rzg ZŠ c
ŠgzZƒ: lÈBl!
zZgzZƒ i !
 Zg ÔƒqøZŠgzZ uk


i { z( k
Xƒ: >% » „ZÍ KÑs ÜÆ Ë c
ƒ: Cc
Zw~ x`
Æ ¹ÜZ$
Ë{z( l

Æ ðzz ÇÅyÎ 0
gzZ s ÜÆ Y‚ ÅyÎ 0
ˆ Æ ðÅyÎ 0
(m
Xƒ 1:z~ Vñ¤

us Ü

G
34ÓX3Z *
Ž ǃ 7t :Z6¿,Z Ë » V ðG
<^~gó LgzZ Šó L Zcžìt oÑ1

gzZì ~gz¢ *
ƒ ïq »]àhZ » ¿,Zpƒ›)
G
34ÓX3Z gzZ ]:SvŠ +Z {z( n
Æ l ZÆ( Ÿg 0
) ògØ>Ž ƒ ïq » V ðG
ó Xó Vƒ ˆÅgH=g f

ðà » ]Zg (Z LZ {z%Z X ǃg ZŠ)f ÝZ » •Ä„ •Kg L L:MäjÓÞ
b
ó Xó ì Y™!ºÃ®
 ) c
Š•
ÛË

gzZ #
Ö ÓÈ»g Z {z ªX σ ðZgØÉ Ô7: Z¤#
Ö ÓÅ •Kg L L:NäjÓÞ
ó Xó Ç}Š x •Z øZ•
Û LZ™á {gtÐg/ÈÇÒúÉ

Æ ògØÆ™Ø Uzb
c
ê¯Ãg2{zž »ƒ: Ýq ht ÕKg L L: OäjÓÞ
ó Xó Ñ ä™#
Ö Ó%

wzdÐQÐ Zg W]Ò{z Ô Ïƒ i WÅ[NZÆ •èKg ®
 ) Ž L L: PäjÓÞ
ó Xó σ i WÌÅä™

~pƒ
 o~ ! b 58 çg Wž ǃ °» *
™ `gŠt n Æ 15•N :{û

» ä™ØÃg2Š Xì _ƒ k0
Ð ÂgzZ ÔZ V⊠yZ çF
,z 18 Œ6
Xì F
6wßQ ~g/ Ìg (Z

{~
Z ¸ ãâ ‡g zZ ǃ'
Z'
Æ ÁZ㬠~ t £~à•Kg L L: QäjÓÞ
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

36

X ǃ: F
Ñ!
Ð

@
™ « FZ Ð k6i !
rZ°Ã3
gÍz gœŽ 248 çg WÆ yÎ 0
§2Š :{û

Kgžì @
ƒC
Ù ªÐ kZ Ôì Å ä ^gà *4~ R NRO ô=Ž Å Ôì
Xì µáÐ ^gÃ*4s
 Ÿzh
'
× X 7F
Ñ!
Ð {~
Z ¸•

gzZ ǃ‚Ÿz yâ ‡„ q
Z nÆ V-àx ¬gzZ #
Ö ÓÁqz y»g Z L L: RäjÓÞ

ó Xó Ï,™Ç*
„ —Z°x ¬6VâzŠÃkZ

gzZ yâ ‡~ŸÆ t £~ànÆ V-àx ¬gzZ #
Ö ÓÁqz y»g Z :{û

Ãø

@
™Ì

Xƒ }

Æð

i§ dZ gzZ ãZô~g £ n Æ Tì » f ÎÆ yZ sÜt•
Û Xì „ q
Z‚Ÿ

Ž ǃ

Å øZ•
Û LZ D°ž @ǃ Š Zi WgzZ {eÐðOZYÔD°YL L: SäjÓÞ

Æl

Šp ä D° [Z gzZ ¯zÔÌ‚Î wÎ » DÆ 2Z ¸gzZ ~Š Zi WÅD° :{û

ðÃ
b

Ï‚ZÆ òsZè•Ž σ q N®
•
á Zz VÅ]c
Ãzg °Z,Z L L: TäjÓÞ

gzZ #
Ö

Å 63çg WÔ óm i
L Š ~f Å 62çg W{z´Æ 37gzZ 35Ô 31Ô 19çg WÆg2Š

Æò

{^
Y¿» 2Z ¸gzZ çg WÆg2Š 6NkZ X • C™©q Z »gñQÆNÑ!
{gÃè

wzd

Ð q Ê c
äs Å { ËÆ kZ c
yÎ 0
c
ÑÅ xsZ L L :19çg W é

~p

Xì ]gz¢Å f Î 9ÔGood Governance #
Ö Ó

Xƒ:k

W
5
ZÐðOZèˆgzZ „Š x •Z
Xì Zƒ Hx ÈZ

ó óX Vƒ¯
 !
»x Z%ZÆ ~Š Iz wßQ


Ju °» `Ô[Ô³Z 298Ô 289ÔÏ295 ]dŠ ÅyÎ 0
‹Zk

±gzZ Ô ói L 1iŠ ~f

:• â •
Û ±5

wì§ÖZgzZk

½Ã~àC
Ù ,@
Æ V-È0
 o {Š™Z
ƒ
¬ )g f Æ yâ ‡0
ó Xó ǃ h» ~Š Zi WÅ

6gZgzZ ~Š ZÐZÃVâ ›Æ yÎ 0
a :Ï0

i ¯§òsZ L L:31çg W é
www.KitaboSunnat.com

Ȋ

{
~Z¸

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

37

Þ ‡Æ ä™A
.
% ._Æ ]Zg¦Ï‚Z gzZ VßßQ ~Š ã
Æ xsZ Ï0

i KZ

Šæ ÅXÐ N Y G ]â ZŠZ n Æ ä™ ½—œ+Z 7QgzZaÆ ä¯
ó Xó Ùx|» Ï0

i ._Æ <
 gzZ u 0
yMŒ
ÛÐ

X Ï}™«™Åag zZ Vâ ÔyZ0
{ Ô~Š •
á •L L:35çg W é

ó Xó ǃ „ ._Æ VßßQÆ •»ÑD» yZ0
{žìg ãZz :s
 Ÿz

Æ •Ø{ » VÇZ'CÑç gzZ r z•
Û » s »Z CÑçL L:37çg W é

X • wßQ ¦ÑÌ: e » kZtg zZ ó Xó ì ~ øZ•
Û

xsZ Ô •Ì rz•
Û » Š‹ z b # CÑçgzZ Ùç Å x ZúL L :38çg W é

ó Xó ì È0
Å ¶Š ._Æ VßßQÆ

Hx » s ÜÆ Y‚ Åoˆ Æ yÎ 0
x ª ä kZ :þ mÿL L : 62çg W é

þ ì 7IZ » äƒÉÁg » ògØ>¿(Z Âÿ ó Xó ƒ Å¿#ÅyÎ 0
›Ãc
ƒ

: {Žz ÅqZ *
aÆ Rg Å ( Ÿg 0
) ògØ>aL L: 63çg W é

c
yÎ 0
›ÃŽƒ ;g™¿6j§,Z Ë c
ƒ ;g™nÅ ñZg +Z Ë{z þ i ÿ

D° ÅyÎ 0
c
x ªÆ)¬ ðZ c
]ªÜZ c
äs c
Y‚Ô dZ§ZMZÆ yÎ 0

kZ c
}™x *
ÃD° c
$
` Z ¯Z ©ÅyÎ 0
Ž c
ƒµaÆ ~Š Zi M c
~g ZÈ c
ŠÅ
ó'
ó ƒ¯
 !
» #Å

:• CY Å `gŠ U¿]dŠzgq~ yÎ 0
‹Zk

±ï

ðÃŽ L L :
*™ wEZ p ÖZ y•
á ½Ü "
!
Å 1x™ Z ÁÎg L L :Ï295iŠ é

Vâ%áZz ä M Ãc
Vƒ ‰ ‘ c
N Y ‘ c
N Y á1 Ðì {z { Zpp ÖZ

äw" Åx *

Æ 1·9klôZzš ÔÐt) c
ÅÑe Ôx äS Ë c
Ð
ó Xó ǃ Z
 ˜Ì»: â `
{zgzZ ÏñY ~Š ZwÅ{/ c
]ñÐZ Â}™

Ž :Ü1 {)z p ÖZ Ð +
 ·ZŠ Å ä™ bzêÃ]‚ˆZ IèL L : 298iŠ é

c
¾ ]!
ðÃn Æ ä™ bzêÃ]‚ˆZ Iè Æ ¿ËÐ +
·ZŠ ðÃ
www.KitaboSunnat.com

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

Þ »q
.

38

Ú ðà c
}™•
wðÃÃ7Æ ¿kZ c
n Í¿{z ÃTáïi Zz M ðÃ

ÅT Ï ñY ~Š Zw Å{ ÅnËÐ ~ V©VâzŠ ÐZ ÔÇg Ã7Æ kZ

X N ZwVâzŠ c
: â`
c
ì$
Ë ƒJ
k'
q
ZŠ •

~ç ËÅ 1u 0
9 ðÃŽ :*
™ ãi ñZgö M •ÂÚÅ m¾Z id ( ³Z
E
E
Ð ~ ( +”Zg } #) V ð©G3Ò7i !
 Zg c

_ È»g ZÆ yZ c

ñ í.ÅZ ÅQ )

Þ ‡Æ
.

Šæ Å

ó Xó

ã!
i ì e ÔÐ p ÖZ Å ( xñ Z™/ô) V¹‚Æ ( 1) u 0
9 c
ÅË

Æ•

&Š • Å T Ï ñY ~Š Zw Å{ ÅnËÐ ~ V©VâzŠ ÐZ Ô}™

xs

Æ ]† c
]â £ klŽ wEZ ß » {)z [ægzZ ]»wÔ[ØZ ,Z ( [

Hx »

äw"ôZzš Ð !°{Š6
gŠ c
ãi ƒx äZ c
Vzg •
á Z ~C
Ù ª c
~k

’c

X N ZwVâzŠ c
: â`
c
ì$
Ë ƒJ
k'

:• mºn

( • D™xÎñÐ x *
vŠ Ë c
~£ZÊpŽ )Š•
Û ðà »®
 ) ~gƒÑ c
ãc
Š‡ a
:Ð yÒ ~C
Ù ª c
Ð p ÖZ ~k

’c
ã!

E3Ò7EÔÝí.ÅZ îGªG
E3Ò7EÔÝí.ÅZ÷Zg•ÔÆ r
îGªG
 rÆ·
å 9 c
{z´Ô» ¿Ë (i
'}™[æ c
ÐáZjÆÅvZ èg c
!ôÔÁZ
[æ c
}Š!ZjÆ Ýí.ÅZ ÅQg•ÔÆ·
å ]|9zzi {z´Ô » ¿Ë (ii
'}™

c
}Š!ZjÆ š
 IZ §• ÔÆ_ÁgÆ·
å ]|9{z´ Ô » ¿Ë (iii
c

}™[æ

'}g å ™á x *
Ô}Š!Zj »K§• » { Ç]Š „KZ (iv

w‚&Ž ÏñY ~Š{} ZwÅ]æ +Z ÅnËÐ ~ x lZ VâzŠÐZ Â

X ǃ Z
 ˜Ì»: â `
{zgzZì $
Ë ƒJ

www.KitaboSunnat.com

þì

c

kZ c

ðÃŽ

Vâ%

äw"

Ž :Ü

c
¾

Þ »q
.
Z ;Y 1973g2ŠgzZ ]ï 22

39

xÎñÐ x *
vŠ Ë c
ãc
Š ‡ÃŠpŽ ) ¿ðà » ®
 ) ~gƒÑ c
 ) ãc
®
Š‡ b

~zc ~ {oLZ Ð ]»w ~C
Ù ª c
Ð p ÖZ ~k

’c
ã!
i Ž ( • D™

kZ c
}Š!ZjÆ yZ f Z§•Ã^c
i§ËaÆ äš aÆ ]Š „{Š™

Å nËÐ ~ x lZ VâzŠ ÐZ • ïŠ y› b§T}Š yZ f Z b§

Ì » : â`
{z gzZ ì $
Ë ƒJ
 w‚ & ]æ Å T Ï ñY ~Š { } Zw

X ǃ Z
˜

:*
™®
•
á Z c
VÅ {oLZ c
Iy›ÃŠp » m¾ZÆ {)z ®
 ) ãc
Š‡ (`
xÎñÐ x *
vŠ Ë c
ãc
Š ‡ÃŠpŽ ) ¿ðà » ®
 ) ~gƒÑ c
 ) ãc
®
Š‡
Æ xsZ §• » {oLZ c
ƒ @
™C
Ù ª y›ÃŠpôZß !
c
ôZz š ( ƒ @

(Ã]!
Iè Å ä™wJ{o CZ ÃyZvŠ c
_
ƒ @
™xÎñ c
ƒ êŠ !Zj

&]æ ÅTÏ ñY ~Š{} ZwÅnËÐ ~ x lZ VâzŠÐZ Ô ñà
ó Xó ǃ Z
 ˜Ì»: â `
} ZwgzZì $
Ë ƒJ
w‚

Ð Vƒg´Z b
Z ò OZ Æ {uZzè•q ·R z ]c
Ñz ZÆ o L L: UäjÓÞ

ò OZ Îσ Å V¸´ ò OZ ¡7ÅÛ- ©D c
ã—Ô#wÅ yZ

X ǃ ^
Y 
*™Š4]Zg (Z ò OZ ,@
Æ ]Š ( Å 
œ%Ã7Æ Vpœ

gzZ ~Š Zi M ð!
ß~ g2Š ) ]5ç yZ çZ F~g2Š ñZ'
wãúg 0
:{û

èY ì : Vziñ *
VQ ÃgñQ yZ ‰
Ü z kZ Xì ñƒ G©q Z » ( ¨.
è

Xì _ƒÄg 7 °»6yZ ~ ]Ñq {ŠŽñ

ó Xó ƒ s ÜÆ <
 z [ÂŽ σ: x¨+Z ðÃÅg2Š L L:VäjÓÞ

Ð kZ X Y0 7<
 c
yMŒ
Û ½ Üyâ ‡ ðÃÐ z¥ ÅyÎ 0
M M :{û

NkZ wq¾ $
Ë Y Å 7y M Œ
Û Ä©Z c
 ½ Ü Ì¨Å yâ ‡žì @
<
ƒC
Ùª

Xì ~gz¢g ZÜZh
'
× 6

www.KitaboSunnat.com

Y 1986.
Þ <ÑùF
. »„A
k]

40

g2Šz MW

6

Y 1986 .
Þ <ÑùF
. »„A
k]

´Š ] x ÈZ k

i Æ óyÎ 0f õ<Ñ {•L~ gƒÑ à Y 1986 ~Z B30
Qg ¸ gzZ H t · Z 6}Šz {” çF
Æ.
Þ <Ñ ä w{Òú Å „èA
k
~ š. y•Z xÆ Y xgzZ f Vzg ZD
Ù ~ gƒÑ Ô-eY Y 1986 '

Æ ZB26
gZŒ
Û nÆ.
Þ <ÑùF
Ð G@
ŃZ†è‡ÔÐ s§Å /Z ˜*
Ññ
Ø{Æ ™sv
^g7g Å w~ sf §TX ðƒ gà6
gî.Ž ˆÅ 7Š ZŠ
Xì #
Ö }
7Q».
Þ <Ñ
b &S ÅçF
,â{ iX~ MWä f õ{•~ Ýzg Å^g7g ÏZžìg ãZz
/£~ MWýc
Í Ôìg }WëÐ g2Š .
Þ <Ñž @å H7c_ » Šz
Xì <Ñ£ÎÝq »Tì nÆ ä™ì‡Š ã
Å ~gàÅ.
Þ <ÑçF

×Z’Z

òsZg2Š ÃÔì C™ « 4Š Ñ!
Ã<Ñ~ yÎ 0
Ž Ôœ£›ZŠ g Z Œ
Û ž { ÇC
Ù

Xì Š
c
Š ¯z]Z¯!
x»Y 1973yÎ 0
›g/

žì ~gz¢n Æ äÑg » ñz'
ÃnZ¾ZÆœ£›ZŠg Z Œ
Û {gÃèž { ÇC
Ù gzZ

X ñY c
¯ DÃf Îg|Z °Æ <Ñ

f Î ¯ ¸WgzZ Ýz ÔyZÄ¿:A •iŠ

X Ç ñY ¹ óY 1986 l Z <Ñ£ÎLÃq
Z kZ ( ³ Z

X ǃk

Ýz6yÎ 0
5
x Ól Zt( [

X ǃ:62Z ¸—Æ VÇ)t :Z »%Z Ëï•
á ~ l Z kZ ( `
™Å
X ǃ ÿ) Z Ç*
6gî~g ¯l Zt ( Š
www.KitaboSunnat.com

Y 1986.
Þ <ÑùF
. »„A
k]

41

]d°:B•iŠ

]q ˜S sfzgqÔƒ [£x|ZðÃÐ Qžt ‰
Ü z@
~ l Z kZ

Xì Š
c
Š 7Q~ sfŽ ì Š Z%x|{zÐ

tg/ òsZ g2Š Ô³ZB2çg WŽ ì x|{z Š Z% Ðœ
ó £ ›ZŠ g Z Œ
Û L ( ³Z
Xì Š
c
ŠÐZ ~ Y 1973yÎ 0

X • °Z ¸{gH•Æ l Z kZŠ Z%Ð ó{gHL ( [
X•<
 z yWŒ
Û Š Z%Ð ó<ÑL ( `

±Â

:ÏñYÅÝq ðÉgÐ~
–sf `gŠ ñƒD™¨Åx©RÆ<
 zyWŒ
Û
x Z™/ôz x «
š
I
è Z ï¬b

Zg Wz ]%=ÅxsZ} •0 d

+”Zg} #<
a
Ö Q » )Z c
#

~ F
Ñ!
62Z ¸vŠ Å<Ñ :C•iŠ

Ëï•
á ~ +Š A c
nçÎâ Æ Vh•
Û ‰c
ï¬Ô` Zzg Ôyâ ‡vŠ Ë

wÅ yâ ‡FÑ!
~ yÎ 0
Ô<Ñ ŠŽz!
Æ äƒ ZÐ kZÆ%Z Ì
X σ W
¸Ð

Ï,™ê »]â l._Æ <Ñ—Z° :D•iŠ

._Æ <Ñ~ {)z gñQ à â wø]â lz gñQ x Ó—Z° x Ó Å o

X σ 7w ãâ ‡ ðÃÅ Vhs ÜÆ <ÑgzZ Ï VƒÈ0
Å ä™ê

kZ ÂÔì °oÆ <Ñê c
yâ ‡ðà c
Wž ñY c
VZ wZÎt ~ ª
Z° ˤ
Z
X Ç ñY H qŽgÐ ª
Z°¦Ñ ¹Ãz nÆYÆX

g (Z ï]
ZŠ »ª
Z°¦Ñ ¹Ãz :E•iŠ

X ǃ ~zq6]âlzgñQxÓ FZ šÔêz®
 •§(Z {]
ZŠ »ª
Z°¦Ñ ¹Ãz
www.KitaboSunnat.com

Y 1986.
Þ <ÑùF
. »„A
k]

42

Y 1986

~È0
6¶Š ]â ©R s ÜÆ <Ñ :F•iŠ

7¬ðÃs ÜÆ <ÑÔWZk

iz gzZ •§œwøÔŠ•
Û Ìðà »ðOZ
¦Ñ ¹ÃzÐZgzZ σ 7w ãâ‡ðÃÅkZ ÂÔŠ
c
Š ¬(Z ðä
ZgzZ Çn }Š
Xƒ: ŠŽñ ZzZæ ãâ ‡gzZ ðÃnÆ {àe
DªÆ Ô Çn Y H ½~ ª
Z°

[ïZgzZ ¿rZ° G •iŠ

]q

tg/

Ð [ïZ ._Æ w° Èâ ‡òsZ Ô •§œwøÔwqx ÓÆ #
Ö Ó
XÐ Vƒ 7F
Ñ!

H •iŠ
ð ._Æ ´ ) ¨LZ LZ Æ yZ ]5ç —Æ t•
Û òsS î*ÐOh!
XÐ N Y G

~Š Zi WÅ VÛ) I•iŠ

X 7]gz¢ÅkZˆÆ( ` ) ÔÅ A iŠèYÔì ˆ~Š™sv
Ôt

ñY HgH QÃ+Š ñf :J •iŠ Ùg \

2zçgzZ Qè¨ » +Š } fÝgzZ g »/Š]gz¢èø
 ~ VpZ° x Ó
X ñY Hg½ª
Z°

Ëï

w

]â OZÆ š
 F
ÅVŸ :K•iŠ Ùg \

ž Ç ñY H x OZ (Z » š
 FÅ VŸgzZ ½Å yâ ‡ òsZ gzZ ÜÑ ÄE
X Ãg » QC
Ù â Æ yâ ‡òsZ îSgzZÜÑÄE~ w

g » & § »¨Å<
 z y WŒ
Û :L•iŠ

DgzZ‚ÁßQ DÆ +$î*ÐOh!Ž ǃx„zg » & § »¨Å<
 z yWŒ
Û
Xƒ ._Æ*ZçgzZ°Z ¸î*ÐOh!Æ}z g
uÁßQ

~È0
Å<ÑaÆ #
Ö ÓÁq:M•iŠ

Ð ]â øgzZ ~È0
Å <Ñ ø
Û a Æ Š•
ÛC
Ù Æ ƒgzZ D°ÔðOZ
è Z•
www.KitaboSunnat.com

._

X σ

kZ Â

X ǃ

Y 1986.
Þ <ÑùF
. »„A
k]

43

VŒ)X ǃ ZwèZ
 ˜{z Ô Çƒ >% » ~igz s ÜÅkZ ¿Ž L LX ǃxiÑ [AZ

ó Xó ƒ: ZwèZ
 ˜x`
t •Æ yâ ‡vŠ 軮 ( ñY ~Š™³Zw ðÃ

sÅ r šZ ù Zg f :N•iŠ

q N®
•
á Z Å ]Z”
gzZ gZ ¯ÔVñZ¤

z6<ѽ ÜÐ r šZ ù Zg f x Ó

Zw6gî³VŒ ) ǃ ZwèZ
 ˜Ôǃ >% » ~igz s ÜÅ kZ ¿Ž X σ
Æ yâ ‡}uzŠ 軮 ( : â `
gzZ ú !
{w‚zŠ }Ô Çƒ ƒ
 o *
™™f »

Xƒ: ZwèZ
 ˜x`
t •

~È0
6ð¾Åx Zw:O•iŠ

Å kZ ¿Ž X ǃ q N *
¾ª
zŠ Ð Vh§x ZwgzZ *
™g !
zg » <ѽ Ü

}uzŠ 軮 ( ñY ųZwVŒ)þ ǃ ZwèZ
 ˜Ô ǃ >% » ~igz s Ü

Xƒ: ZwèZ
 ˜x`
t •Æ yâ ‡

D» t £~Š ã
:P•iŠ

X ¨Y c
Š 7¬ðÃsÜê Z Ô•ØŠÃo yÇ°!
t£~Šã
Ž ä <Ñ

]Zg (ZÆ ~i ‚°Z ¸:Q•iŠ

æWgŠ ¿6yâ ‡ kZ gzZ f Î iÆ <ÑgzZ w”Æ œ£Æ l Z kZ

kZ f Î »°Z ¸yZ Ô}™ äz°Z ¸~gz¢ž ǃg (ZÃ#
Ö Ó~
œ%n Æ äZ™

X Ï}™ ù •
á ~ ^¦
7Q #
Ö Ó~
œ%Ð yŠ T ǃРyŠ

\ŠÆ yÇÒú

( gƒÑ ÔtçgðÂeY dZ ò*
)
( yÎ 0
uIZ} f‚Zg )
g

( yÎ 0
xsZ ñf¥t
œ%÷Z T
*
)
( yÎ 0
ÔòsZ ®
 ) ³T
*
)

( kgæ›
s WcZ ÏÁZ®gzgœT
*
)

~zg ZD
Ù xéZ†·
ãæ Ý°Z†ƒq
!]1Z·
äÅZ·
Lzzi
Z ݬèVx

www.KitaboSunnat.com

]dŠ òsZ Å[²~Š:g2Š

44

g2Šz M W

/

wš ·>Z†ƒq :[NZ

@Zi rZ·ƒq ËZ e :ÀF

]dŠ òsZ Å[²~Š:§2Š
Y 1992 ag â J .ì | 1412y@B27tê

90B1 „•
á Èâ •
Û Z
®

l]ƒ (ènÚ¡‰ž ène†Â èÖæ• èm•çÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛÖ] VoÖæ¢] é•^ÛÖ]
è߉æ oFÖ^Ãi ²] h^jÒ ^â…çj‰•æ (Ý¡‰¦] ^ãßm•(èÚ^i é•^n‰
š^m†Ö] èßm‚Ú ^ãjÛ‘^Âæ (ène†ÃÖ] èÇ×Ö] ±â ^ãjÇÖæ(#"Ù牅

óxsZ L+Š » kZ Ôì o òsZ [²g UŠp6gîå[²~Š:è•:a iŠ

Xì ónc
°Z L#
Ö |Zg ZŠgzZ ó! ²Ly!
i Ô ó 1wÎg <
 gzZvZ [Â Lg2Š

è߉æ oFÖ^Ãi ²] h^jÒ o× Ô×ô ÛÖ] áçß›]çÛÖ] Äm^fm V艕^ŠÖ] é•^ÛÖ]
å†ÓÛÖ]æ ¼ŽßÛÖ]æ †ŠnÖ]æ †ŠÃö Ö] ±Ê èÂ^_Ö]æ ÄÛŠÖ] o×Âæ(#"äÖ牅
gzZ à ¥pz ;2 Ô61wÎgè<
 gzZvZ [Â ÔÅ { •
á Š !
~àx ÓÆ o :fiŠ

XÐ ,™³6®
 ¤z †~ ]gßC
Ù ÔI*
zI

àÚ äj_׉ èm•çÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛÖ] ±Ê ÜÓvÖ] ‚ÛjŠm VèÃe^ŠÖ] é•^ÛÖ]
Ý^¿ßÖ] ]„âF o× á^ÛÒ^vÖ] ^Ûâæ (#" äÖ牅 è߉æ oFÖ^Ãi ²] h^jÒ
èÖæ‚Ö] èÛ¿Þœ ÄnÛqæ

Vƒfp â Ð 1wÎg <
 gzZvZ [Â ]Zg (Z] ~ oÆ #
Ö Ó:g iŠ
4Š Ñ!
62Z ¸x ÓÆ o gzZ #
Ö ÓÄÂ kZ Ã ( <
 z [ Â ) VâzŠ yZ gzZÔÐ
X σÝq ~ F
gzZ
'

Œ^‰œ oF× èm•çÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛÖ] ±Ê ÜÓvÖ] ÝçÏm VèßÚ^%Ö] é•^ÛÖ]
ènÚ¡‰¦] èÃm†ŽÖ] ÐÊæ é]æ^ŠÛÖ]æ p…F çŽÖ]æ Ù‚ÃÖ]
‰ ]Zz) gzZ áZgØÔs »Z z w° ._Æ òsZè<Ñ Ô#
Ö Ó :hiŠ

X Ïìg ì‡6VßßQ ~Š ã

www.KitaboSunnat.com

]dŠ òsZ Å[²~Š:g2Š

45

^â•]†Êœ oe†mö æ ý°•çÊÖ] ÄÛjrÛÖ] é]çÞ ±â 醉¢] VèÉ^jÖ] é•^ÛÖ]
² èÂ^_Ö]æ ðŸçÖ] àÚ än–jÏi ^Úæ ènÚ¡‰¦] é‚nÏÃÖ] Œ^‰œ o×Â
à›çÖ] guæ å„nËßiæ Ý^¿ßÖ] Ý]†ju]æ ý†Ú¢] ±Öæ¢æ #" äÖ牆Öæ
‚nrÛÖ] äím…^jeæ äe ‡]ˆjŸ]æ

gzZ }oòsZ š
 FÅŠ Z•
Û ZÆ Tì óyZ0
{LŠ ã
Å}Ñç ~Š::iiŠ

®
 ¤Z Å %ÑZ ZßzZ gzZ 1wÎg Æ k Q gzZ vZ :} ' Vç» x Ó Æ kZ

õg @
g Z0
•
á Å kZgzZ 6›Ð íz Ô f Î » kZgzZ x Z •Z » #
Ö ÓÄÂ Ô~g ZŠÎâ •
Ûz

X ÏñY Å6k‚ Z Å'g ŒZ6

Á^ËvÖ]æ (醉¢] †‘]æœ Ðn$çi o× èÖæ‚Ö] ”†vi V醕^ÃÖ] é•^ÛÖ]
†nÊçiæ (^â•]†Êœ ÄnÛq èm^Â…æ (ènÚ¡‰¦]æ ène†ÃÖ] ^ãÛnÎ o×Â
Ü`i]…‚Îæ Ü`i^Ó×Ú ènÛßjÖ èf‰^ßÛÖ] Í憿Ö]

Åg ZŠZ òsZ gzZ ! ²Å kZ Ôä¯ o¢ÃmÎâ Æ yZ0
{ Ô#
Ö Ó :j iŠ
G
34ÓX3Z Å yZ gzZ w¸ NŠ Å Š Z•
yZz6ÃV6& gzZ V ðG
Û Z x ÓÆ kZ Ô䙫™

gî ð•Z ~ ä™ ½wj â ƒ
 oaÆ äVQ {Z
Ãg7½Ð yZgzZ äJ m

X Ïìg V•
á Ã6

Ý^’jÂ] àÚ Œ^‰œ o× °•çÊÖ] ÄÛjrÛÖ] ÝçÏm V醎 èm•^vÖ] é•^ÛÖ]
(Ü`ßne ^ÛnÊ ØÊ^ÓjÖ]æ(pFçÏjÖ]æ †fÖ] o× Ü`Þæ^Ãiæ(²] Øfve å•]†Êœ
ÜãΆËi Ý‚Âæ

ï¢ÃÏg ÅvZŠ Z•
Û Z x ÓÆ kZž ǃ6k‚ Z kZ x ª »}Ñç ~Š:: kiŠ

Z ë !
q
Ô,™yz¬Ð }uzŠ q
Z 6VßßQÆ ~g ÇÌ6gzZ n ÔB x åÐ
X ,™[AZÐ ‘¸gzZF Zg – »}uzŠ

ØÒ èÖæ‚Ö] ÄßÛiæ (gq]æ ènß›çÖ] é‚uçÖ] ˆmˆÃi V醎 ènÞ^%Ö] é•^ÛÖ]
Ý^ŠÏÞŸ]æ èßjËÖ]æ èΆË×Ö °•©m^Ú

+Z C
Ù #
Ö ÓgzZ ì n•
Û » ~à ~Š:C
Ù «™Å Y‚gzZ ]uz ± : l iŠ
www.KitaboSunnat.com

]dŠ òsZ Å[²~Š:g2Š

]dŠ

46

Xƒ È6x _ZgzZŠ YŽÔ~È ‘•
Û Ž ÏÆzgÐ ÒÃ

^â•]†

±Ê ènÚ¡‰¦] é‚nÏÃÖ] Œ†Æ oÖž Ün×ÃjÖ] Í‚`m V醎 è%Ö^%Ö] é•^ÛÖ]

² èÂ

]çÞçÓnÖ Üãjòn`iæ (l]…^ãÛÖ]æ Í…^ÃÛÖ] Ü`e^ŠÒžæ (ð•ßÖ] ŒçËÞ

à ›ç

äím…^je àmˆjÃÚ Üãß›çÖ ànfvÚ ÜãÃÛjrÚ ð^ße ±Ê ànÃÊ^Þ ð^–Âœ

]g '~ y.z xEÐZ Ô ~g Ò M zÀ F
Å}oòsZ ~ VßŠÆ ±5:miŠ

gzZ

XÐ Vƒ s Z@ZÆ ½Ô}™õ6õg @
KZgzZ ›Ð íz LZ Ôƒ "
U
j

õg

œ~yÅ}Ñç LZ {zž 
*™g » b§kZgzZ 
*™ ½Š ZæZaÆ ä™Ýq


®

±Ê èn‰^‰œ l^ÚçÏÚ ØÛÃÖ]æ Ù^ÛÖ] Œœ…æ ènÓ×ÛÖ] V醎 èÃe^ŠÖ] é•^ÛÖ]
èËn¾æ °•©i è‘^ì ÑçÏu oâæ(±Â^ÛjqŸ]æ °•^’jΟ] á^nÓÖ]

Á^Ë v

ènÚ¡‰¦] èÃm†ŽÖ] ÐÊæ ènÂ^Ûjq]

†nÊç

X • ïŠ x •Zu#
Ö }
¦½Z ._ÆðsZè<ÑŽ• t£(~Š ZÐZ) m{

Åg

o×Âæ (èq^vÖ] ‚ß Ÿž Ý牆Ö]æ gñ]†–Ö] š†Ëi Ÿ Vá憎ÃÖ] é•^ÛÖ]

yZz

t X • ,Š ã
Å‘J e ¦½ZgzZ ~Š OZÆ o'œgzZtâuÔ! : q iŠ

æœ ^â¨^ÇÖž æœ ^ã×m‚Ãi æœ ^ã•†Ê ‡çrm Ÿæ (Ù‚ÃÖ] àÚ Œ^‰œ
Ý^¿ßÖ] gqçÛe Ÿž ^ãßÚ ð^˦]

NY G Z
¬ 6Š ã
: ²gzZ •Æ ]gz¢sÜ]ѸgzZ L :t iŠ

._Æ yâ ‡sÜ{)z 
*™s çÃyZ c
ÔçFðÃ~ yZ c

*™Z
¬ » yZ XÐ
XÐ NW~ ¿

èn†ŽÖ] ^ãÊ…^’Ú ±Ê ÐËßiæ é^ÒˆÖ] ofriö Vá憎ÃÖ]æ èm•^vÖ] é•^ÛÖ]
X Ç ñY H ay
~ sg r¦ÑÆ kZÐZgzZ ñY Åwßz > 2i :u iŠ

†Úªiæ(äjÃm†• Ðf_i扉‰Ý¡‰¦] é‚nÏ èÖæ‚Ö] ±Ûvi Vá憎ÃÖ]æ è%Ö^%Ö] é•^ÛÖ]
²] oÖž éç‚Ö] gq]çe ÝçÏiæ(†ÓßÛÖ] à oãßiæ Íæ†ÃÛÖ^e

szH!
%R ÔÏ}™Ç*
ÃðsZ è<ÑgzZ «™ÅxsZ ÒoÔ#
Ö Ó:w iŠ

X Ï}™x ÈZ »vZ àZ ]úŠgzZ Ï}Š x •Zu9•
Û » æ¾5.Z ù4z
www.KitaboSunnat.com

Ý^’

( Ü`

ï¢


q

ØÒ è

+

]dŠ òsZ Å[²~Š:g2Š

47

ànËm†ŽÖ] ànÚ†vÖ] …^Û¬³eþ èÖæ‚Ö] ÝçÏi Vá憎ÃÖ]æ èÃe]†Ö] é•^ÛÖ]
ð]•œ àÚ àÓÛmö ^Ûe (^Û`m‚‘^ÏÖ èm^†Ö]æ àÚ¢] †Êçiæ ý^ÛãjÚ‚ìæ
èßnÞªÛ›æ †õŠnö ³þe é…^mˆÖ]æ é†ÛÃÖ]æ svÖ]

s§Å yZ ÔÏ}™ Zg7 n•
Û »#
Ö }
Å yZgzZyÅ<Ñ}wÔ#
Ö Ó: x iŠ

{/z ež @
Ï ñ¯ DÃw¸ NŠ Å yZ gzZ äsz ðZ a Æ Vß Zz ä™p
X Ã0
x •ZÐ yjz yEZ ( ~
å tèK ) ‹g c
igzZ

èÚ¢] Ù^Ú• ÐnÏvi o× èÖæ‚Ö] ”†vi Vá憎ÃÖ]æ èŠÚ^íÖ] é•^ÛÖ]
èmçÏi o×Âæ ý èÛ×ÓÖ] ‚nuçiæ àÚ^–jÖ] ±Ê ènÚ¡‰¦]æ ène†ÃÖ]
èÏm‚’Ö] Ùæ‚Ö^e ^`i^ΡÂ

aÆ ŠÅVƒ ig M ÅŠ ŽZgzZ yz¬b!
Æ#
Ö Q›gzZ [²Ô#
Ö Ó: y iŠ

X Ï}™L]©LZB‚Æ ´ ˜„
 zŠgzZ Ïìg V•
á Ã ð• Z

èÃm†ŽÖ] ÐÊæ á^ŠÞ¦] ÑçÏu èÖæ‚Ö] ±Ûvi Vá憎ÃÖ]æ 艕^ŠÖ] é•^ÛÖ]
ènÚ¡‰¦]

X Ï}™«™Å ã¨
Z ¾ £._ÆðsZè<Ñ• :ziŠ

èÖ^u ±Ê äi†‰œæ à›]çÛÖ] Ðu èÖæ‚Ö] ØËÓi Vá憎ÃÖ]æ èÃe^ŠÖ] é•^ÛÖ]
á^Û–Ö] Ý^¿Þ Ü‚iæ (èìçínŽÖ]æ ˆrÃÖ]æ š†ÛÖ]æ °…]ç_Ö]
±Ê Ý^㉦] o× •]†Ê¢]æ l^Š‰©ÛÖ] ÄrŽiæ(±Â^ÛjqŸ]
èm†níÖ] Ù^Û¢]
Æ kZ gzZ ~à ~Š:#
Ö Ó~ 9J (
gzZ ~gzmÔ ~g F Ôª
q ò u : ã iŠ
_
5 ¯ÎLÔª
k#gzZ Š ZæZ à â Å x ÂÆ ( )¬èD) óKg ðG3½G
ñ Å t £Æ yZ0
{
X Ï}™ ðZ ‚
Û Z,jÅŠ Z•
Û ZgzZ Vzg ZŠ Zá Zzh
z~ Vñ»

àÚ (^âˆãriæ èv׊ÛÖ] l]çÏÖ] èÖæ‚Ö] ð±Žßi Váç$¡%Ö]æ è%Ö^%Ö] é•^ÛÖ]
à›çÖ]æ ÄÛjrÛÖ]æ ànËm†ŽÖ] ànÚ†vÖ]æ é‚nÏÃÖ] à Å^Ê‚Ö] Øqœ

gzZ }Ñç Ô<Ñ}wÔðsZ Òo7QgzZ Ï ñ¯ ` Z ¯Z ©#
Ö Ó:…iŠ
www.KitaboSunnat.com

]dŠ òsZ Å[²~Š:g2Š

]dŠ

48

X Ï}™g »aÆ q ÃŠÆ m
³í
è z

ÄÛjrÛÖ]æ ènÚ¡‰¦] é‚nÏÃÖ] à Å^Ê‚Ö] Váç$¡%Ö]æ èÃe]†Ö] é•^ÛÖ]
èm†ÓŠÃÖ] èÚ‚íÖ] Ý^Óuœ Ý^¿ßÖ] àn³fþ mæ(à›]çÚ ØÒ o× gq]æ à›çÖ]æ
Z X ǃ xiÑ6~àC
q
Ù Æo 
*™ q Ê » íz gzZ }ÑçÔðsZ {o: †iŠ

X Ç}™ ãZzÃx ©RvŠÆ ]â }
Y¯yâ ‡µ Z

à nË m
ð]•œ

{/

ð^ße Ÿž èeçÏ Ÿæ èÛm†q Ÿæ èn’í• èeçÏÃÖ] Váç$¡%Ö]æ èßÚ^%Ö] é•^ÛÖ]
Ù^Û¢] o× Ÿž h^Ï Ÿæ(±Ú^¿Þ “Þ æœ(±Â†• “Þ o×Â

è Ú¢

±Ú^¿ßÖ] “ßÖ^e ØÛÃ×Ö èÏu¡Ö]

èmçÏ

äƒ ~g Y 0Æ kZ Ž ÏnY ~Š 6÷ÏZ ZwgzZ ÏnY ~Š Zw6kZ: Ç

a

ñ0
gZŒ
Û x`
÷ðÃ%Æ k‚ Z ãâ ‡ c
¦ÑËXìnç —»Š•
Û Zw : Š iŠ

X Ç ñ0
gZŒ
Û ZwèZ
 ˜ˆÆ yâ ‡áZz

á^uçjËÚ (‚ãÃÖ] ±Öæ ‹×rÚæ Ô×ÛÖ] ‹×rÚ VáçÃe…¢]æ è%Ö^%Ö] é•^ÛÖ]

è Ã m†

•†Ê ØÒ Ðu àÚæ (èÛ×¿Ú æœ pçFÓ• äÖ àÚø ØÓÖæ à›]çÚ ØÓÖ
áæ©ŽÖ] àÚ äÖ š†Ãm ^ÛnÊ èÚ^ÃÖ] l^_׊Ö] èf›^íÚ

ðÃ& • A a Æ ¿kZC
Ù gzZ ~àC
Ù yZ-Z Æ Ç à z gzZ { •
á Š !
: óiŠ

x ©´~ eÆ ]5ç LZÃ~àC
Ù 2Xƒ Š
Ht h»T c
ƒe
D
X ǃ h» ä™ qŽgÐ

èm•çÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛÖ] ±Ê ð^jʦ] …‚’Ú VáçÃe…¢]æ èŠÚ^íÖ] é•^ÛÖ]
…^fÒ èònâ gni†i Ý^¿ßÖ] ànfmæ(#" Ù牅 è߉æ oFÖ^Ãi ²] h^jÒ

è Ö^u
á^Û–
±Ê

Æ

^`i^‘^’jì]æ ð^jʦ]æ ènÛ×ÃÖ] 'çvfÖ] é…]•žæ ð^Û×ÃÖ]

k#

X Ç ñY c
Š™yÒ ÃøZ•
Û ÆVâzŠ yZgzZ K
 F
ź
ó “f ÒgZŠ ZgLzZ Yó fg·^L

àÚ (

)g fÆyâ‡Xì 1wÎg<
 gzZvZ [Â*u » ¶Š ò:~ •:‘iŠ

o× á^_׉ Ÿæ‰‰‰è×ÏjŠÚ è_׉ ð^–ÏÖ] VáçÃe…¢]æ 艕^ŠÖ] é•^ÛÖ]
ènÚ¡‰¦] èÃm†ŽÖ] á^_׉ †nÇÖ Üãñ^–Î ±Ê é^–ÏÖ]
www.KitaboSunnat.com

gzZ

]dŠ òsZ Å[²~Š:g2Š

49

~ F
z 4Š Ñ!
'
ÅðsZè<Ñ6
‰‰‰ T ǃ {g ZŠ Zg (Z !
gzZŠ Zi M q
Z D
ó °L : ’iŠ

X σ74Š Ñ!
ðÃgzZ {z´Æ

^ãÚ^Úœ è•æ†ÃÛÖ] ^m^–ÏÖ] o× ÜÒ^vÛÖ] Ðf_i VáçÃe…¢]æ èßÚ^%Ö] é•^ÛÖ]
^Úæ (èߊÖ]æ h^jÓÖ] än× Ùù• ^ÛÖ ^Ï÷Êæ ènÚ¡‰¦] èÃm†ŽÖ] Ý^Óuœ
èߊÖ]æ h^jÓÖ] ÄÚ š…^ÃjiŸ èÛ¿Þœ àÚ †Ú¢] ±Öæ å…‚’m

Æ ]â ©ZÆðsZè<Ñ~ ]â l] á Zz äƒ 7—Z°x Ó: ”iŠ

à zgzZ X • "
U
Ð 1wÎg <
 gzZvZ [  {zž b§TÏ,™ê ._

gzZ vZ [ÂŽ Ï ,™ê ._Æ 2Z ¸yZ {Š™ Ç*
Ð s§Å ( ÷Z )%ÑZ

X Vƒ: ³#Æ 1wÎgè<

èÛ¿Þ¢] Ä•çe ènÛn¿ßjÖ] è_׊Ö] “jíi VáçjŠÖ]æ èÃe^ŠÖ] é•^ÛÖ]
áæ©• ±Ê é‚ŠËÛÖ] Äʆm æœ (èv×’ÛÖ] ÐÏvm ^ÛnÊ xñ]ç×Ö]æ
^`i^‘^’jì] Œ…^Ûiæ (ènÚ¡‰¦] èÃm†ŽÖ] ‚Â]çÏÖ ^Ï÷Êæ (èÖæ‚Ö]
p…F çŽÖ] ‹×rÚ æ ð]…‡çÖ] ‹×rÚ ±Ú^¿Þ æ Ý^¿ßÖ] ]„ãÖ ^Ï÷Êæ

» ä¯ *Zçz°Z ¸, Z ñƒ Tg ~ } ]
ZŠÆðsZè<ÑÃðOZ : § iŠ

LZ {z gzZÐ Vƒ "
U
yzça Æ ‡ ¢ «
è ggzZ)¬ ÔrŽ ǃ Ýqg (Z
X Ï}™wEZ ._ƾ‚ŠÆ ògØ>gzZ Y Zgiß Z >Ôg2Š kZ Ô]Zg (Z

],11gzZ ]dŠ 83Ž n Æ ÀF
zŠg QÆg2Š åÆ [²~Š: VHçÞ

~Š:t X ,™·_ ( 220@210m) Y 1993 ~g† "
!
{g Ñ » _öÔì Œ6
Xì ¿Ç*
~ [²~Š:è•çF
š wq @
gzZ Š
HÇ*
~ Y 1992g2Š

Tì Œ6],224gzZ ]dŠ 280Ô Y 1973g2Š » yÎ 0
tg/ òsZ

_ Y ÅgàçF,z 18 V⊠4Z ~ kZ²X • sî °» Ì]dŠ ~f Å

©» » ]dŠ ž‚Š ãZk

Z gzZ ~Š:Ô ãÎ 0
6qçñ„ q
Z ,i Z {z´ Xì
( {g ZŠ Z )

X ǃÆz NŠ Ì·_

www.KitaboSunnat.com

]•
á g \ ~g2Š Å cZ ÏÁZ®gz

50

g2Šz MW

6

ókgæ›s M cZ ÏÁZ®gzL
l^•…^ˉ p…çj‰• oÒ
,â Å M WgzZ ì Š°*
¯ yâ ‡(Supreme)FÑ!
» yÎ 0
Ã<
zy MŒ
Û

®gz a kZ Ô C™ 7}g7 2 »Æ ~i ‚ yâ ‡ ._Æ <Ñèa çF

sf èø
 a Æ çF
~ M M ä( yzi yÎ 0
) kgæ›s M cZ ÏÁZ

ÃkZQ c
ñY c
¯ ._Æ kZ Ã.
Þ ùFñ
 M ,âž @
• ÅA
%]•
á g\

yâ ‡z MM +C
Ù â Æ ^X ñY H7 ~ ÔZ ò ¸~ ]gßÅ .
Þ f
ÇZ6
 { z Ô• Å A
%]•
á g \Ž aÆ çF
~g2Š ä
:• sf èø


sfzgq~2•ÔÅMM a
:ñY ÅçF

X ñY c
Šg Z Œ
Û yâ ‡(Supreme) F
Ñ!
»oÃ<
 zy M Œ
Û (³Z

X#
Ö ÓÁq›nZgzZðOZgzZD°Ôƒ~ T}g ZŠ Z x ÓÆ #
Ö Ó( [
XÐ VƒÈ0
Æ x ©ZÆ <ÑÔ• ï•
á Zgiz ð!
ßgzZ ¹Ãz3
gÍgœ~

Ð kZaÆ%Z ÌËï•
á Î â Æ V¸•
Û ‰c
ï¬Ô ` Zzg Ôyâ ‡vŠ Ë( `
W
¸Ð w Å äƒ yâ ‡ F
Ñ!
Æ yÎ 0
<ÑÔŠŽz!
Æ äƒ Z

ê» kZ ÂòsZ) c
ì òsZ yâ ‡ ðà c
Mžƒ Za wZÎt ¤
Zž @
X σ

X Ç ñY H•Æ ³ZB3[!

:±Â b

Xì <
 gzZ y M Œ
Û Š Z%Ð <Ñ ( ³ Z
www.KitaboSunnat.com

]•
á g \ ~g2Š Å cZ ÏÁZ®gz

51

–sfzgqc¨Åx ©ZÆ <
 zy M Œ
Û ([
:ÏñY ÅÝq ðÉgÐ ~

ñ+”Zg} #<
 (ii ñx Z™/ôz x «
èš
 IZ ï¬(i
]%=Å+$z •î*ÐOh!(iv
Ö Q » )Z (iii
#
DgzZ‚ÁßQ DÆ +$î*ÐOh!Ž ǃxg »i§„z »¨Å<
 zy M Œ
Û (`
X ǃ ._Æ*Zçz°Z ¸î*ÐOh!ÆŠ ¿ZgzZ}z g
uwßQ

 Ž ñY H†ŸZ » ( [2) Ô~f ~2•ÔÏZ
:ì sf èø

ƒ xŠ ƒÐ t £‰ ØŠ ~ œ£›ZŠ g Z Œ
Û Ž ÔðÃÅ yâ ‡ c
yâ ‡ ðÃ( [
X Ç ñY c
Šg Z Œ
Û c™gzZ x³»ÐZ

 Ž ñY H†ŸZ » ói LgzZ ózÔ{ÔŠLˆ Æó`LÔ~f Å 31 çg M Æ MM c
ø
:ì sf

Ð ]â øgzZ ~È0
Å <Ñ ø
Û a Æ Š•
ÛC
Ù Æ ƒgzZ D°ðOZ ( Š
è Z•

X ǃ ZwZ
 ˜{z ǃ >% » ~igz s ÜÅ kZ ¿Ž gzZ ǃ xiÑ [AZ
(ƒ Š
c
Š:g Z Œ
Û ZwèZ
 ˜x`
t •Æ yâ ‡}uzŠ ˪Æ)

Å kZ ¿Ž gzZ X ǃ qN *
¾ª
zŠ Ð Vh§x Zw c
g !
zg » <ѽ Ü ( |
x`
t •Æ yâ ‡}uzŠ ˪Æ) X ǃ ZwèZ
 ˜{z Ç}™~igz s Ü

( ƒ: ZwèZ
˜

X x OZ » ½._Æ VßßQÆ <Ñ ( z

g½gzZ [NZ » m¾Z VziñaÆ VV}uzŠgzZD° ( i

çF
~ }g !
Æg½~ Vzg ZŠ S vŠ gzZD°Æ f~177çg M Æ M M d
X ñY Å

XñY Hsv
jZÔì 0Ъ
Z°¦Ñ ¹ÃzÔŽ ~!B203çg MÆ MM e

Å yâ ‡Ôì à™g (Z w Å yâ ‡ä T ós² gLzZ ó` Zzg L (Z gzZ gó 2Š L f
X ñY Hï•
á ~ p°

www.KitaboSunnat.com

]•
á g \ ~g2Š Å cZ ÏÁZ®gz

]•
ág

52

sf èø
 »} ZB3~ kZ ( ì 0Ð ª
Z°¦Ñ ¹Ãz Ž ) ~ eB203çg M g
:ñY H†ŸZ

Ž yâ ‡ {z Ô• ï•
á ~ [ !
kZ Æ M M Ž ŠŽz!
Æ 2Z ¸x Ó yZ L L :} ZB3
´Æ yZgzZ ÷g›Z < Ôàßz Å:LËm» yZ c
ì 0Ð ]1â

™{gtÔVƒ n
g k,Š ~ <ÑŽ Ð Y fyZ ~ }g !
Æ Ôì Ð V•Ÿ

Dgz

yMŒ
Û ÐZ Æ ™ çF
~ yâ ‡g0
Z Æ yŠ 90 {zž Ç ñY HÈ0
ïgÍÆ
ó Xó }™} M ëÐ <
z

ñO Å yZ Xì c
M Â » 3
ó gÍ LgzZ gó œL~ }
ó Z Li ¯ Å ~ eB203( 2)çg M h
X N YK ï•
á p ÖZÆ óÔZ ð!
ßLgzZ óÔZ ò ¸L


sf ø

ÃòsZŽ ) 230çg M i
:N Y ÅçZ F
è ~( ì 0Ð ±Ã Cc

äZ{g0
Z g0
ZÆ yŠ 60Ð ÷eg ^g7g Å ]gzx~( ! ) i ¯ Å kZ é
X Ç ñY HÈ0
ñÃòsZaÆ

X ñ Y Ås v
( 2)iŠ ~f é

ó{ â 6LñO Å ów‚2gLzZ ów‚3LñO Å ]æ Å ów‚7L~( 4)iŠ ~f é
gzZ N YK ï•
á p ÖZÆ ]æ Å

äƒ wßñ^g7g űÃòsZ {zž ñY HÈ0
ÃV¦Z ð!
ß c
¹Ãzé

ƒ xŠ


ø

Ð]

X ǃ

Åk

x`
t

yâ ‡´Ôƒ ]gßÌ܈ ƆŸZz çF
~ kZ c
._Æ kZˆ Æ
X N ¯ ._Æ <
 zy M Œ
ÛÃ

ò u gzZ ñY ÅçF
~( ì 0Ð ]Ñq ò u Ž ) 233çg M Æ M M j

Ž gzZ • K «Ã & •
Û c
¿Ëä <
zy MŒ
Û Ž Ãt £yZ Ì~ ]Ñq

X ǃ 7Ýqg (Z » ä™ØÔ• `gŠ ~œ£›ZŠg Z Œ
Û

‰ ØŠ ]˜ ã⠇à Zgiz gzZ 3
gÍgœ •Æ T) 248çg M Æ MM k

Ð ðZzg » ~g Z]
¯ c
ãZ-Š s ÜÆ3
gÍgzZgœ%Z X ñY c
Š ™sv
Ã( •
www.KitaboSunnat.com

çF

XñY

Åy

]•
á g \ ~g2Š Å cZ ÏÁZ®gz

53

^gÃ*4g (Z »®
 •s ÜÆ yZ ~ŸkZgzZ ǃ bŠ Fâ » yŠ 60I

&•
Û ~ ]gßÅ äƒ "
UN
Ñ c
ß òúŠ c
x Z²S s ÜÆ yZ X ǃ Ã

Ъ
Z° Ës ÜÆ yZ%Z X Ï ñY ~Š Zw ._Æ yâ ‡¦ÑÃðZzg »

]gßÅ äƒ "
U
x Z²Z c
òúŠ XÐ N YK 7~g Y .
g ZzÆ ~g ë¤

X ǃÝqÃ^gÃ*4g (Z » ¶Š Zw._Æ yâ ‡Æ oÃyZ ~

gzZ y M Œ
Û LB‚Æ M M Æ ™çF
~ p ÖZ Æ óÕ L~3•wz]
Æ MM l
X ñY H†ŸZ »p ÖZÆD
ó gzZ k¼Æ <

 Ž ñY H†ŸZ » 48•x M ÔxzŠzÆ4•wz]
Æ MM m
:ì sf èø

¹ÃzÐ kZž @X • 0Ð kZŽÐ Vƒ ï•
á gñQx Ó{z ~ <Ñ( 48) L L

ó óX VƒÝq]Zg (ZÆ ~i ‚yâ ‡._Æ <
 zy M Œ
Û ÃV¦Z ð!
ßgzZ

þ Y 1986 : {Š™g » ÿ

ÅgƒÑ”
ó g L)xâ ÝdÆänÚ¡‰Ÿ] …çaŸ äÃÚ^q

È•
á Z &6
ó]Z Y ZÅZ DL

J
ã½g ZD
Ù 3],¦ù/ c
b ðÒ¹$ ¨
Z » ]Z Y Z Œ
Û ~ y!
izŠg Z

]Z Y Z Œ
Û ñ; {o/]Z Y Z Œ
Û õg @
z ]†/ ~zëÆ„A
kx Ó

]!
ZŽ w•
á Æ yZgzZ ]ŸZ ‹ZÆ ]Z Y Z Œ
Û +”
gzZ :à6]Z Y Z Œ
Û
wÝaÅ]Z Y Z Œ
Û z r·,½ *Š /- zÚZÆ Y Z Œ
Û gñ*

5839404Ô 5866476gƒÑ Ôyƒ N
we â Z 99:~g Zh
y
ñZ'
Ø

www.KitaboSunnat.com

iZ%ëZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0

54

g2Šz MW

V{Ý°Z 2(g ) =

wßQ ÉgÆ <Ñ£Î
Xì [ YH7.
Þ »q
Z » Y 1973yÎ 0
g2Š gzZ ]ï 22Æ fIÐ kZ

:’ e *
ƒc_»gñQyS ~ŠZŠgZŒ
Û Å ó¦Ñ>BL[RžìC
Ù ªÐ {^
Y ©»kZ

"Mindset" ‚f òsZ » m¾Z {gÇgzZ "Political Will"x ³Ï( » #
Ö Óa

Xì ~gz¢nÆ rz•
Û Æg ZŠZ òsZ

Æ aÎ ò ¸gzZ ¬ò ¸gzZ (
Ë ,j Å ]tð!
ßgzZ ©D Ô#gzZ ð‡´ b
X N Y G ì‡}g ZŠ ZgzZ Vå0
 oaÆ rz•
ƒ
Û

Ð TX ñY ~Š úa Æ r z•
Û Æ aÎò ¸gzZ òsZ Œ0
(ò ¸ c

ž @
Ôƒ6Äp ð‡´ gzZ y!
i Ô<
Ø è :k‚ Z Å ½gzZ ƒØ{ » x  C4

XA e
¾ÃyÎ 0
›Ã

gzZ äSÃ]Z”
Ôä™ ì‡Ã]Ãzcñƒ ñC Æ <
 zyMŒ
Û#
Ö Ód
ÅgñQ yZ=g f Æ ½ž @
}™ì‡}g ZŠ Z aÆ Y ´Z z § ZÆ xsZ è]
Ã

Xnƒ ¿6yQ Ôì ™f »gñQX~ 31 çg M ªnƒ eózF

~Š ú±+ZgzZ }g ZŠ Z,Zg zZ ñY H4Ãx ÂÆ „gzZ àßz > 2i e
wdÃ

Xƒ »"
¾Ð XN Y

(OIC)Ïð M zZ a Æ ä™ F
~ ¸ÃŠ ŽZ z ]p Z
¸gÆ Ý¬ È*
›f

Îâ Æ ´ ˜y› (OIC) Ï ð M zZ X}™ ZŠ Z g ZŠ™ CZ yÎ 0
~ ä¯
]¬i ÚvŠ gzZ ñ¯ }g ZŠ Z a Æ ä™ð Ð Vh§ðZ6Ã]¬i Ú

X}™ ZŠZgZŠ™W
¸aÆrz•
Û Æ]©: *zŠ ~ ´ ˜›aÆiÆ

´Ð Š‹ z b # CÑçgzZ Ùç Åx Zú `gŠ~ yÎ 0
§2Š 38 çg M g
www.KitaboSunnat.com

iZ%ë ZÆ <Ñ£Î~ yÎ 0

55

}g â Æ "
¾gzZ k#Zž @
}™]â ZŠZ ~g ¯#
Ö Óa Æ rz•
Û Æ gñQ

X Ãá ÷‚ »õx Zú

gzZ úÅkgÃo1%aÆ ½ÅxEh
]
B‚Æ ½òsZ ~ kg Zæ ´Š h

sÜ: ~ ½kZ X}™ ½ b‚z vŠ z àâ #
Ö Ón Æ f Î iÆ kZ

gzZ ›z ¿Q ~ <
Ø Zè Ð kZ Xƒ ï•
á<
Ø Zè z„z D©»É yc
ŠR .
Þ »
X σ (
Ë ,jÅ]t: Zg Zz‘•
Û gzZ ©DÔ ð‡´²Ïñ(° M ë

FÅ XÔÖZ <ÑgzZ 5 <Ñ ± PZ <ÑgzZ ª
Z° ¦Ñ ¹Ãz i

Z1g 6gîm{ X}™¢ê » yZ Ô• Z pZk

i gzZ ðƒ 7ðZÛÐ Vß ‚
" ´Ð
4H
5F
.nIG
X ñY H¢ê» çEE

Xƒ s ÜÆ <
 z [ÂŽ σ: x¨+Z ðÃÅg2Š j

gzZ Ï}™x Z •Z » Vh.áZz äƒ J
[Z n Æ <Ñ £ Î #
Ö Ók

á Zz äƒð 6gî.6i§Å ]ï ~g2Š 22Ð !ZjÆ ¨Å <Ñ

XÐVƒ wJ.
Þ ‡„ Ÿ

2Z ¸Š „Æ kZgzZ Ç ñY c
Šg Z Œ
Û Ñ *46gîozæ) »oÃ<
 zy M Œ
Û l
X Ç ñY H c™Ã

dZ vŠ Ãyx™ Q Æ ± PZ <ÑÆ ^gà *4gzZ ª
Z° ¦Ñ ¹Ãz m

gzZ ·Æ yZgzZ ñY ~Š wÅ Q {°‡!
b§Åyx™ QÆ VpZ°
X ñY c
Ñ'

Z'
Æ VpZ° dZ ~uzŠÃ#
Ö i 5è_ ZÑ

VhÆ ¶Š g Z Œ
Û IÐ g (Z ï]
ZŠ Æ ª
Z° ¦Ñ ¹Ãz Ã2Z ¸‰ n

c
Š h» ãU
Ã6yâ ‡ÌËÆ o ê
Z° ¦Ñ ¹Ãz gzZ ñY Å ãU
Ã6
þ Y 2010 ag â :{Š™g » ÿ

www.KitaboSunnat.com

X ñY

c
zgzZ ~Š •
á Åo-

56

Äpz d
•

jœvZY «·

c
zgzZ ~Š •
á Åog 6Z9Å *Š {zXì ˆ¬6
zZ ÌÐÎ[Z
~9 ™ 5 J+B‚ Æ ñ+ Æ VY±
9L~(âZ {z ä•Xì 7.
Þ ‡Æ äƒ
?ì ˆà™VY gó 6
]³¼Ðzz Å–
™¤
Z ä o Æ jœÈ¬ ~ Và ¸* {z Ô ¶ð¾
kZ ˆƒ & ¤ÅVz¸Æb ïÆ kZB‚
c
zX Š
M t ‚ ÌU 0Z d
•
Û »I™Æ
Špä kZ ~ T c
Š 3Š yÒ —‚ » kZ ä
Xì Š
ƒ b ï » kZ РȬž å H y´Z
]‡5 Ð +-Zz ÆȬ ~ ÁŠÔŠ !
M g©
—ÃËÌ~ }g !
Æ x ª yÆ kZ gzZ
ì c
C ~-zÚZ L ä jœÈ ¬ X ;g 7
Ìt Ð kZ X Z 7*
Zz™ Ìܹ bZ ÐQž
B‚ Æ kZ Æ o -ž Š
ƒ "
U
¹ bZ jœÈ¬¤
ZX • ìg ]©YZzŠi Z
U
"
Ð ±} Z +Z ~ e gzZ CZ™: Ü
?@
ƒ H³» kZ Âì _Co -ž @

Æ yâ ‡Q c
™g Z Œ
©
Û Z™0 y¨
Z Â c
c
zo -X @
™ o‚ »)l~g Z]
¯•
ì Zƒ b ï »kZÐȬž ;g @
™g ïZÚ6
ÃA ç kZ ™ }Š ót :L ä k Q y
s !
1
ž 1 yâ ä k Q Z
 X ªs¬ ~ ä•
ž 1™Ìs Z ‹Zt ä kZQ  å b ï » kZ
X å;gw1^Ñ{z

Ä
 ( Å¢q §zŠ ä~
ò ª» lgØ ¸W
~ Vž lÓŽ ¶~ŠUÐ `Zî+Z q
Z
wq}gønç» b§kZ¼Xì ðƒ ~y
‰Xì Ì» c
záZz äƒ Š Zi M ~ „
~Š ógÃà©)gŠkZÃ]uZz à©]‡zZ
•DYƒy.6z yZªáZzÚ Šžì CY
?ìXò ¸Z(
Ѓ
 ¸ c

E
4
7
5
E
F
Î
-Ð Và F¸*6æ G~z KZ
i Z0
Z TÃA çÆ ~Š •
á Å Zi%6U
gzZ o
Æ yZi ZŠ6
g » Æ c
zt Ôì ;g Y c
3Š ~
Ìi ZŽ ðà » kZy
Mžì t„œ
Z Ìa
q
~ A ç kZ Ôs§q
Z Â ô¸gzZ ½?ì
ì 7gŠkZ ÌK» (Gleamour)4
Xì ;g Y H GleamourÐZ ž gŠ T
ªZzÃ~h îÆzgŠ T~Fg7Z ÅÀ` M
6U
gzZ o -Ôì CY ~Š wÅ óig 6L
o - X C M 7ÃÌ]!
{z ~ Zi%
ÂyL »š–
™ÅyÎ 0
~ ]Ñq mº
ë LZ X „g y¶
DZÎå ãL Å kZ 1 ¯
à©)ÌLÐQ~ V-h îÆ–
™)
Å kZ {z´ Æ ö X eƒ 7Ýq x £
VzuzŠŽ ì 7]!
m{ ðÃÌ~ ,
kZŽ ì W
@»g 6Z ¦¡q
Z Xn™ W

» Zi%6U
wq¸Xì Zg Y Zg ¸Q~}g !
Æ
YEEG
"
5
½
ë5 g Å kZ~ V-h î&Zp Å 9Xì

www.KitaboSunnat.com

c
zgzZ ~Š •
á ÅoE4F
7 ~z K Æ \g- gzZM%Z
~ ]Zg¶Z gzZ æEÎ5G
X ˆ Å qzÑ î„
 Š'
i ~ hÆ Zi%6U
¨ZBƒ ‚ÃZi%6U
ä(`gYgœÆM%Z
a Æ VY±yZŽ â Å}Ñçk

¹F
5
Æ
6U
X Åp°g7½Å kZgzZ c
ŠgZŒ
Û we â wzg
» ¹F
]
h
gzZI‡gÃVßZz ä™W6Zi%
Å kZ ÔêÌV˜ Zi%6U

c
Š gZŒ
Û ÔŠ
H
5!zX ˆÅng7½
 ~’
Z
 Þ9y åÓE
ÐQX„g µ Zg@»ç M Å c
z@¬ ˆÉ{z
X B ógà {Š c
i Ð V-hî +FëZ gzZ g•
ƒ Zg „¬ X m3Š: ÏŠ™g» m{ ðÃ{z%Z
&
X ˆƒC
Ù !
™ 3“~
{û6“ÅkQä ó+egÇ gL¶Z ~â ¤'
5!z {z µš ž ¹ ñƒ D™
ƒ Z¤
&
Å y åHÓE
R•Æ ¨Z Bƒ ‚ 1ì ˆ 3 “~
h Ç }}Æ ]q:KZ ä kQ ~ yZy
{ŠÎ•
Û ãZ6Å `• LZ ä kQ X • ØŠ
5Å "(Ð M a Æ ±5™ h ÂÃ]c
Zzg

k
¹F
5
Ž [fžt U¿X • ~Š™gZû •Zg
à VÂgú Å VzÑç òsZ m<!VzÑç
'
Z'Æ VzŠ%~ yZyC
Ù ™wïÐ Vzy
ÐQ ~ ]gßÅ Zi%6U
Ôì Le *
™ Z9Ñ
X ÐB; c
~nNŠq
¥
Z
Å Zi%6U
gzZ o -Z
 Ãs6
ZB22
» VßZz •e  ~F
Q6^g7*Z cZ™ ~hŽ
yŠ q
Z Xå~ gOZÆ yZ Ð ¬ xWq
Z
E
4
7
5
E
F
Î
¸ ìg ^ Tickers 6æ G~z K Ð ¬
X ¶ˆ~Š q :Z~}g!
Ææ M ÅyZ~X
»nÅ c
zŽ ì @
ƒgz¢ (Z¡q
Z »xZú
{Š c
i ðÃ6]5çt Xì @
™wJW
Z à©)
õZñÆ| lÓt X @
ƒ 7b‡ » npzg¨

57

Ô »±q
Z ~ yÎ 0
Zžì @
¤
ƒ Za wZÎ
@
™ ƒ @
'» b§kZB‚Æ Å± ãÎ 0
Z
q
Ç}™7™ ¯ g 6ZgzZz‹ÃkZ c
zH ÂÔì
ógÃà Zz ¶Š™É0
~}g !
ÆkZÃx ¸gzZ
Cc
ÃgzZ y›q
Z Ë™ (Z H ?Ç ñ3Š
H76gîÆ óz‹LaÆ ±yZŽ âÅo
]!
àZz ä™g¨Ð ϤZg f t ?ì YY
«Ð ű±) Å ~h îò ¸Ët HXì
!ì ;g Y H {C
Ù b » žZ-ŠgŠkZŽ ì ~Š •
á
X Å ~Š •
á Ð[) ä y{ yZ/¬ Ð kZ
ZÐ ´7 MzZg ®z ~h îg•Æ –
q
™
3gÈ ¬ x *
» T ñÑ { Ò ÃyÂ{ x à C
Ð yÂ{ ~gͱ)q
Z Ìä g 2
W
æ XŠ

YZzŠi Z Ð ñZg bg ä y{ íX Å ~Š •
á
{g » ZŠ Z g•Å ]g ¸ ñZg bg X H ì‡ïÈ
Æ ¾çÐ ãZg {g » ZŠ Z ä i Zâi Z•
Û uX ¶
gŠ kZ ä c
zÃV-Š •
á yZ X ¶Å ~Š •
áˆ
Za ]Ñq m{ H ` M Â ¶~Š 7ógÃ
6U
gzZ o -™ƒ g6Ð X• ‰ƒ
?ì „g Y ~Š ZƒgŠkZÃ~Š •
á Å Zi%
gz$Cq »yûZzÆc
zgzZx¸~gø¤
Z
c
z!fZi%6U
ž• DÑŠŠ c
ë Âì 7
w‚ õ0
ge Ð ` M ?µ ðY ¯
 !
»zÂÅ
t ‚6gîÆ~hîÅ9Zi%6U
¬
Z
”sÜÆkZ ä Vâ ›Æ]g¸Âð M
h
űy›q
Zž ånZ‹Z 7ZX å H ` îZ
}À ^
ó g•
á L{zž 7ƒ
 o¦

Ù t aÆ
C
0Æk]Æ]gúÐZ {zXr9™X
w_ !fX¸ B°oÆ ]xÅ xsZ
Œú6]c
Zzg w_ÐZ ä VzgZŠbÆxiZ
Xñƒ } 9 ò~ e
× Å Zi% 6UgzZ

www.KitaboSunnat.com

c
zgzZ ~Š •
á Åo-

58

E4F
7~z K vŠ Ù Š
gzZ }7ŠÃ~ yZy ÌæEÎ5G
kZ ÅVzg*™hg,¸ÅV˜ *Š ~g‚ ¹!
¶Zg X ‰ƒ sz^~ ¶Š ,¸ Å ~hŽ
t !
ze ~ ]ª b§Å yÎ 0
IZ ÌszžZ
¸w– X;g 8 Š©
¨
À
É
Ÿ
/ HÐZ ì VZ0
õG

¶Z){ Å
$
Zi%6U
gzZ o -ž ¬¸Ãs6
ZB 24
A ÌÐ — ð; Æ ]g ¸ ~ yÎ 0
Ão -Ð ã!
$ w¾ ä sßñX •
v߸!
X H « Z m
z » w‚ q
Z » Z F
c
]g ¸
Ð ])bq ~ w”Æ Z m
zÆ ]g ¸
6óàŠ c
gŠ LkZ ÅÉCg ¸Ì7QX • •Zz
]g ¸ ¬ izgP ÂÌZ X σ ðƒgz¢žZª
ÂÅ kZgzZ ]â ls ÜÆ o -~
ä †q
 kgzZ‰„g^,¸Å ~g ë¤

H « Z m
z » w‚ }g7 ž ¬Š [zZ Ht
@
ƒ (Z ? Š
ƒ ~ ~zg Zzg ƒ
 t H Xì ; g Y
! !'ì 7
~ cZ™ » ~hŽ Å6U
gzZ -yŠ T
Å ðZ L6^g7*Z gƒÑ yŠ Ï Q Ô Zƒ Š&›zgz
c
Ô Z F
Q B‚ Æ t Zm}g7 Ìš‡ » ó•
á M
Œ¡t HX Š
Zg @
Qž ǃ V- „
 gŠ {Š c
i
O yŠ „ q
Z a Æ Vj‡zŠ yZž åt · Z
CuZz1Ôí t · Z ŒÐZÐ@ \ M X Š

}g ø X Ï ,Š x *
» ~È /µÐZ 'Š Þ
a Æ ä™ Za à ót · Z ŒLkZ ~ wì
X σ ð M 7]gz¢Å ~È/µ~g ‚¹
Þ gœÆM%Z Z
.
 ¬w‚P Ð ` M
C 6^g7*Z Š !
M xsZ yŠ Ti ˜ » '
÷Š ~36g eg !
ª Zz yŠ Ï Q Ð Ô å 
*™
&ZpÅizZ Y +Z Cg ¸ ~ „Z'
uÅ} &
0

@™I *

™ñZæZ )gf Æ ÒÃykÑZ ‚
Æ yZÜÁ{¤)Æ c
z~ *Š ~g7 Xì
D™}g7 œ£ LZÆ™w¡Z » ]!

_
kZ Ô‰ ñ3ŠøoŽ 6^g7*Z cZ™X •
Za hype 4Š'
i c
zž å ;gƒC
Ù ªs™Ð
y.6b§Å© ðƒ ðZ<
Í Zi%6U
Xì ;g™
ÌÐ }n Æ o -gzZ ¶C M Ã
x¥Šp7Q X ¶„g }Š ð3Š s™ ã.6
n{Š c
i âZ Ã ~Š •
á Å yZ y
Mž å ;gƒ 7
Æ 6±ßq
Z VâzŠ ?ì „gY ~Š VY
cZ™ {z ÌZ X¸ D M Ã y.6z kZŠ Z
Æ iZz6Å‚Zg àZz äYŠ !
M xsZ6^g7*Z
ig6ZžIƒ qzÑ *
M ,¸6c
zž¸³
ñY c
Š wÃIz6»„
 c
g ÓZ'
uÃ~hŽ kZ Å
Å ã5 Ÿg Š- WZk

iz ~ Š !
M xsZ X Ç
Æ ¶Š ×( ~ iZ³Z Æ yZ Ð s§
gœÈZ-Zž ˆ ~Š¸X • `ƒ å]â OZ
kZžìt w¾X ÇñY c
ŠDLZÃyZ Ì~
~ gƒÑ (æ) M
 ~z K szcq
Z yZgzŠ
yŠ q
Z6V˜ å ;g™7øoÆT
Þ ƒ ~gZz M
Þ ƒkZX å*
T
™xªä óVâ ¶„•
á LyZˆÆ
ðÌaÆ yZ ÅT å ;gY c
3Š y+{z »
ì y+{ztž å ;gY c
C Ô¶„gƒ öZg M gzZ
kZ gzZ • D™xª „
 c
g È;Z'
u~ T
Xì {Š c
i Ð 9zgÄÑ q
ZtZ™ » yŠ q
Z»
~gz¢ *
3ŠÃ+ø*
ÌÃxzg lZzÆy+kZ
Å âZ»¯gzZo•
Û QgzZ]gzpX Š
Œ
¾ à ]â OZ Æ Kg•X ¶„gY Å öú
+ø*
X å ;gYH ^g7g ~ iZ0
Z ö M ¾I
VY¼ ƒ
 ty
MžÐ Vƒ ñƒgz¢yZª
„ Ù Š ?ì H ]gz¢Å kZ Xì ;gY H

www.KitaboSunnat.com

c
zgz

~]
Xˆ Å
¨ZB

6U
X
» ¹F

h
Å kZ
~
Z
ÐQX
XB ó
ƒ Zg „
&

{û6
ƒ Z¤
&

R•
hÇ}
{ŠÎ•
Û
5Å "

k
¹
5
à VÂ
'
Z'Æ
ÐQ ~

Å Zi%
» Vß
yŠ q

¸ì
X ¶ˆ
»nÅ
{Š c

à µZñ

c
zgzZ ~Š •
á Åo-

59

b§kZB‚Æm
7 V ; }g ø y
M L L : ¹
ë ó Xó ’ e *
™wì » m
7Ô @
Y ` 7™i
:Ð}¸
?! H ì @
zg ì G ñZ’Z
6U
gzZ o -ž åwì » VÍß ‰
Ùpˆ Æ ógÃwNZ N kZ ~ c
z Zi%
76}ixŠÆyZ ÔÐ Vƒ‰ƒÉ0
Ð
‰ s ‡ {Ã ËÃ\ M LZ {z ÔÐ Vƒ Ô
•
h
á XÐ Vƒ ‰ƒ qzÑ 'Ï!
Æ y*6
Ô Cƒgz¢Ùp7Q ÂJ
uq
Z X Zƒ 7(Z
7QZ
 ä ( } {"Ô°ô) V-i Zg 0
0
1
ä [¡Z Æ yZ Â 1 á ~ ª3LZ
YE4É
å 4V- Ð óð½5G
~ e !
ÅyZ X c
Š}Š [ZŽ
X¸ g D » ì" gzZ sp C;h
”{z‰
sÜÔ7É ÅyÎ 0
{zž ¶_È Zi%6U
V-i Zg 0
0
ÌyÒt » kZ1Ôì ~ç ÅP Ð ` M X Zƒ: "
UW
¸~ äU gzŠ Ã
Æ V-i Zg 0
04Z Ì *
c
e ~Š ZP¬ w‚
gzZ ¶ðƒg D » PŠ qÐzz ň
Ü ¬: *
7
X ¶ù}Š yY
~ c
zÃËZ
 žì |q
Z ]!
t
ÆVzŠ¤
cŠ {z ÂÔ ñY c
Š™¾¯{Š c
i ÚZ
Ì]!
th
•
á Xì @
Y0¡
g N
=z ð ; a
X ¶„g™y.6ÃyZ0
{Æ kZgzZ Zi%6U
~à‰gƒÑ ¬ ¹ PŽ o -¸
 c
MB‚Æ Zi%6U
 Ô å @
Z
™ ZQ: ZŠ Zi M
Å :7 gzZ Š
{g ™ƒ g¸~ T
Þ ƒ g 6 ÇÃ
a Æ ä3Š gƒÑ Ã~ç KZ %Æ ]i YZ
X åYò7J
C
Ù !
]ÑZÎÐ ¹ ~ V~fÆ x ZúãÎ 0
}Š 7ðÃ]!
ZŽ Æ yZ1• ìgá À

wLZ Æ T å Zƒ g ZŠ%Ìš‡ Cg \ »
: AZz ä &ZpÅizZ Y +Z ÅyÎ 0

µ
Ð
1
¹
Ž iŠ kZ X å H 7 ³g » ö G~ i Z0
Z
w%i
Z e]
ðgq
Z ]Š ªÅkZì c
MÆz Cg ¸
Æ ` Z ¯Z Cg ¸ B‚ Æ yZ Ô• ìg â •
Û
X •ñ Mg›ZŠgzZfZ e]
ðg
]*
ÒyZ Zg fÃæ M ÅÆz kZÆó•
á M ÅðZ L
o -žì ;g Y ¹~ TÛ 7™5Ð
4yxgŠÆ´ ˜VâzŠ ~Š •
á Å Zi%6U
gzZ
t X σ "
U
yzça Æ x ªÆ ]©
l Z ZÆ óZg e „ q
Z ]uZz }g ‚
I]
Z e gzZu-ez6»óZg e kZ X • D M Ã
kZQ ÂñYƒ x !
i Z Òi Zgt ¤
Z ?ì yÃ
X ÏñYƒ »~&«~g ‚ÅóZg e
^È(Ã} hŽ {” ~Š •
á 6Ãs6
ZB25
g » Ã nZ Æ aLZ kZ X Š
c
Š DLZ ~
åÔ‰ G ay
9zgÄÑ 20a Æ ä™
kŠ kŠ i eg »ÆkZX ǃ~ Vzhz™ Gpy

x lZ ÅVâ 3X ñƒ |
 z•
Û ~ • ~g ZD
Ù
Vß{iZ Ô ;g @M ~ c
zyÒ Ž » V¯gzZ
]â½+Z HX å °»aÆ ä] wZg Å
Å kZ ?ì 7~gz¢ ~È0
Å le yz ~
t XŠ
c
C 7¼ Ã x Zú0Æ 
sŸz
ƒg D » 8
Š
1E
Ù gzZ ò OZ$
gŠ kZDLZ
kˆZ » äƒ ÚŠ LZgzZ ~ 7
zg Zi%6U
ž
¾ÐZ {zž ~ 7ÏQ Ð o -% G
E4F
7~z KgzZ ]Zg ¶Z ?ì c
æEÎ5G
Má ~¤
•îZ ä +-ZzÆ Zi%6U
ž H^g7g ä
]gmÐ äY yÆo -~^È(
o -X ‰ƒ: Zzg a Æ gƒÑ gzZ à™
ñƒ D™]!
Ð c
zä kZX Z 7O Ì

www.KitaboSunnat.com

c
zgzZ ~Š •
á Åo-

60

ÌËÆ c
Z ._Æ ]¬:Z ~g¶Z
&
7ÌZ Ã~Š•
á kZ ä <g M ÌË c

M
:• —Ô• ð M :ZzÐ c
ZŽ ‰*
&
gíX~Š
ã*zyÔåŠ
H^§!
™ú1yY7x¥L L
óXó ¸ìg}Š7„ÌZøkZM

ä c
z}g øž • n
g h»{7 {z X ;g
?~Š VYngŠkZÃX CZ f‰ ~Š •
áq
Z
7Q ?ì hZz Š ¢ à â ðà » yZ ~ kZ H
çZz kZ a Æ äJ (~ m
³ wŠC
Ù KZ
ò Z ¸ÑZ Î Ë H ?ð M 7 ]gz¢Å% YZ
(2010s6
ZB24k
)
ty
M ?ì c
Š Z ¤Zt 7Q ä àZ c
Ü ¤

är
 ™÷Zi c
Z g›ZŠ w_ q
Z }g ø
c
z H ?ì li ‚ ðÃt HÔ Š
c
Š VY Z ¤Z
–ñƒ D™äÂÅ pŠ à©) Å c
z ™ 3Š µZñÆÙpÃx ZúãÎ 0
yZg ZŠ)fÆ
mFg7Z ðÃ~ R'~ ð;Š Dq L L :ì ìg™ Zg7 ÃuÆä™Áà ã.66f ÅyZ
6U
ÁPŠ Å Vߊ Vzhz™ {zÂì ðƒ Ò Ð žZ-Š Å c
z Å b§ kZ ªZz H ?¸
 ™÷ ó Xó 7,gzZ ðà {z´ Æ Zi% ãÎ 0
r
H ?• $
Ë ƒ ÁV*.6Åx ZúãÎ 0
wì Zg ø 1Ôì Å p°Ð s§KZ Âä » VE.6à â gzZ ðµh
”‰
Ü z kZ Ž x Zú
o -gzZÃe KZ +-ZzÆZi%6U
žì s ZuZ Y " gzZ 4
ó LkZ a Æ yZ Ô• g D
I
*™ 7 6gîÆ óÒmLà ~ç KZ H ?ì @
Y c
0K » à ) gzZ pŠ ðÃ~
GendreÃm
r™÷h
•
á XÐ,™7 vŠ Ôì ¼ ƒ
 „4
ó L~ }Ñç}g ø
âZ Ì Zi%6U
X • ìg á~ VsÆ c
z Zg ø H ?ì 7ÌZ ðÃÅg ZŠZ R•
LZ {zX}™wJþg Zg yZŽì 7w_ ]â Z¤

z6Æ b§kZ~ q nZÆ c
z8 g™X } À ó^g •
á Lžì _È~ i-zÚZ CZ f Å Ë H ?ì ‚
g i ZŽ ðà » ä™ 7
°ç Å kZ Ð Z}
LZ {z gzZ ì { k
o
?ì ^
YìZæ Å b§kZ~Ï0

i
ó Xó •B
gyQ Å °çÐvZ {z Ô•_8
â H Å ä¯ 3Z Z(ÚZ y
M Ã 3Z y*
Z
q
Ò
ó mL{zƒ B
gg¦t » [ZNgzZ {k
űŽ Zg7 »}g7 8•gj »T
Þ ƒ ~g Zz M ?ì ]gz¢
!fg›ZŠ w_}gø1X}™:Ih
•
á *
B yÃ]YZy
Zt Ôì Š
c
Z™,
aÆV⊠F

L kZ~ V~f LZ ~ q nZÆ c
z qª
zŠ ÚZ ¤
Z o - ?ì ;g™“
 ZŠ'
X •ñƒG ì‡g¦ß »äƒ óÒ a Æ ógÃÅ• z LZ ÃVß Zz c
z ÂÔ @
ƒ
ã)F
ÅkZŽ ;yZ/ð“ »o ]!
Å hz™&ñh ‚a Æ äh
y
t £
DLZ ~ ^È( Ôì ;g êŠ x •Z øZ•
Û Æ {Š c
igŠkZ k0
Æ o -¤
Z ?@
™VY
aÆ Z}
ž VQ m g »y
M yZgzŠÆ d
½ ¤
Z ?ì ;g @
™ ZŠ Z ÌLåZ {z H ÂÔì ª
zŠ
°ôuZz Ï„g »Z ( k
 )X z™È ¾u c
z yZ ÂÔ• ñVZ ä gzZ Ë]YZy
Z }g ‚t
Xì ðÑŠzÂ6CŠ c
i ÅVAôä VM• ?’ e ¥
Q [Õ Ð }n [– k¼ Æ
:•˜ {z 6µÂ¾ ¶g ~(âZž’ e *
CÌt 7QQ
kZ Å c
z Ì Zi%6U
gzZ o -L L
?ì àZ e™ ay

www.KitaboSunnat.com

c
zgz

b§k
ë ó Xó ’

?
6U
gz
Ùpˆ
7
6
‰s
•
h
áX
Ô Cƒg
7QZ

ä[
å 4V
X¸ g
sÜÔ
V-i Z

ÆV
gzZ ¶

~ c
z
ÆV
Ì]
X ¶„

Â
c MB
Å:

]ÑZÎ
}Š 7

c
zgzZ ~Š •
á Åo-

61

gó 6Z ®Lì yZÄ» kZXì ð3Š g !
g !

yZŽ âÆ yj
jZ ~ ™kZ X (Fun star)
ÆuñÐ yZ™}Š š
 F
ÃVY±gzZƱ
: Xz Å y]¤Ñ » ™X ‰ ñZ™«£
Ãd
•wì ×zg Å [f™ w$
Ãd
•
]¬VŒ Xì *
Z™sg ”~ ±yZŽ â
Xì 7öRÅ
ä (Úe `g Y gœ O%Z Ãx •
á Å 9B11
[æ ¬ LZ Ð x ¸ˆ Æ ~Š¤
cŠ
c
Š
¯ a kZ s@» V.yZÃM%Z L L:¹~
X • y™ +F×zg Å ~Š Zi M ë èYÔì
ë { zy
M :• y7 x ZúO%Zž ¹ä VrQ
Ð ë Š¤
cŠ ?• D™ VY ]ÐÐ
¢6g ZŠZ ~g/ ëèY • D™ ]Ð
• ã¨
d
ZÃV.{gÃè äVrQX • n
g
ó Xó c
Šg Z Œ
Û ú6~Š Zi MgzZg ZŠZ O%Z dZÔ
: Zg ZŠtâu gLŠ+F
ëZÐ~g ZŠZM%Z
ÏZ {Z
Ã » ¨ez66äe Wz Xì ósg ™
kZXƒ ÌC6: e Wz Z
 ì Yƒ ‰
Ü z
Æ V-Š !
M ~(‰ yÎ 0
gzZ c
Z a Æ
&
èa Xì ~gz¢ ï 6Lg â Å ´ ˜
a kZ Ôì 6V Âgúg ®Z {Š c
i » sg ™
Æ VÂgúXì ~gz¢ *
Ñ ~ Lg â 7Q
Sg lˆ Å ówe â wzg La Æ %$
bzg
™ ¯ we â wzg ÃVY±ÜZi%6U
Z Xì
¤
~pR•~ VzÑç îZzg ÂñY H7
Æ c
zgzZ ~Š •
á Å6U
-Xì $
Ë Y ðÑ
Xì Â'%Æwì ~
œ%kZÃg ZŠ™
! • ïŠ ñŒÃg—$
z ( ë
ýþþþý

Ô¸ ìg M ÃV‚ZC
Ù gzZ y.6Ð žZ-Š
Š Z®~(q
Z ÅVß ZzÚ ŠM
 ~z KZ

ä• Âì _ M ßÐ žZ-Š kZ Å c
z
wq H ~ ÝZ » yZ Ôì „g g ¦
6X
ð M ¸Å ~Š •
á Å6U
-Ð Z
 X ǃ
~g7 ä c
z7
Z¼Z Ð ‰
Ü z kZ Ôì
ó Xó ì 3g™2~yÌq
ZÃx ¸
(2010s6
ZB26k
)

ãÎ 0
~ yÌ }g ‚ kZž • Bë
yZž ©gzZ Vzm
³Æ yZ Ô6U
gzZ -Ôx ¸
yŠ Îì Zƒ w¡Z Ì» VAô~i Zg 0
0
„ ¢ ¹ Xì Š
c
Î6ˆ
Ü ¬Æ yZ ]Zg
Å yZž Ç ñYƒ kˆZ Ã Zi%6U
gzZ œ£ LZ ä V¸ÁÃd
½Å ~Š •
á CZ f
{zž Ï ñY M ™Šp7Q X H wEZ a Æ
™ ¯7Q A • 7g 6Z gzZ z‹ } (ãZ
: Zg Zz& u" °ô~i Zg 0
0
Xì ;g Y H7
{z X • ìg }Š ógÃÃ~Š •
á kZÐ “ )
D7Qh
•
á X • ìg™! x» KZ ÐZ h
•
á
?ì ;g Y 1 VY ‹N
t Ð yZž ñYƒ
t ‚Æ yÆ Zi%6U
™ Y y*zy 7Q
yZQgzZ ?Š
¹VY Õg Z 7™wZ e }k

e
°Z¤
I ¯ Å J
 xzg B!
ÆT
Þ ƒ g 6ÇÃ Ð
gzŠ'
× Æ}"}g e" Â{z Ô ˆðZ™VY
 tÐ yQä VM•{zg Zzg]ÝZÔ•
ƒ
Xì c
Z™Zg7 u
Ì~ yj
jZ uq
Z » b§ÏZ Ç!
V.ÆV®Ë~ m
euŽ Xì ;g Y c
Z™ Zg7
Zg7 Ðç M Å}"[ZÐQ Ô Zƒ 7Zg7 Ð
K ’ Z'DÐ { â q
Z¸*Xì ;g Y H
~ mz*Š q
Z ~ }g !
Æ yj
jZ ä ~z

www.KitaboSunnat.com

ŠZD

g Zz wZŒZ ‚i !

62

•]‚i…]ô æ Ù]ˆjÂ] kôŽ+‡^e

þ

! ŠZD

g S z wZŒZ ‚
Š
è i !ì ãh
I
Š Y z çOa §] » T ì 4g ð
è ZŠ
è g
Š Á z [˜ VÈ p H ä øZŠ 8

Š ¢ » £ z { Y Å yZ ßFBÍR
! Š !
{0

i ÃyQ y M C
Ù ÔÑIZ • ìgÈ
Šó ¿Z L ì / z k

i » ѧ@
Ù Æ yZ
C
Š ™ $ 6kZ œ Å ä „ Á%Z
Š !
Š¤
Æ ~z¦ ¼ [ Z • ÃyZ úz
z

%NÀÆ T
Š Y (Z Ôñ(Zƒ~ VziæF
Š ¤ z n » p ÖZ ì x$gŠ ¾
!Š ÙZ œ ›¦ñ z A û 1
Š Ze çL'R 6kZ Ôsz@z wÑ+Z ¯§
!Š ¿Z Ȇ H H ì à } m
g s•
C
Ù
!Š . ¼ z +Š è) ÔI ¯ Z0
Z'
: {
ŠY C
Ùè i = • " Q ,k

’Å X
Š OZ ÈZ§•
á t • g È gŠ ¾
Š ZZ » V< d • D™ t ì Ç
!Š . Ñ Óz¤
,Z Ô•Y › [ gŠ
ÀE;X²
Š ZŒZ •

è g Í ì ö 5 }¯ '
Š !
Š¤
;œ~ TÆ ~uŠp• ¤
{ž
Š Zy
k

i ƒ xsZ Ôì t Å X zig M
!Š Z 5ë!Ôë ‹c
¸ yZg Z¼ t
Y°N
Š Zi væ ,Z • AŠ ä xsZ ;g !
I
!Š Z-Z » îz çOa 7Z gà 7 H
Š OZ ƒ VY : Ð ãç ðZŠ · Q
Š ç lp y ì Zâ " •
t

Š ¿Z ¾ Zè t ÔV M Œ
Û ù

è sÜ '
Š÷
Z ¹ Î Å yZ ì ö » ®z (
Æ xsZ ƒ
 • gó ›ZŠ L c
Í Â ¦æ
gó z {h
Š Lt Æ ]¨¤ • g ZŠ'
íq

èzz ì ÃyZ ÔòŠ7 ~ „e
g 8
8

Û Ô• ÑÈZzc
è g ÈÇ ÈZi•
 Fñ¯ Å yZ „g {Šz‚
š
Û Z gØ
ƒ © X'
Š
ÔÃ ¯ Z0
Z » yZ
r â Š {z G ì s
 Z`
w ëÑ
< Â t‹ » ¯ ‹¥g Æ yZ
?Hì y
M ÔuZ·Z ¾Øt Ð ë!

† » ~IÑ Ô» yZ o ^Z z ~
R
N
F
†ç‡ Ș uZ ì lzg óÅ yZ
Š Z t Ô[t • V=Š È)F
d
VŒ • °ó e,
L Z Ôß Šp'
Vzô
[Õ œ Èx™ Ô• ^ è"ç "
\~ Z
Z`
ì Ç ÔÃ "
ìÇ
è
êg z u N Ôgz6Ž z & ˜Ø
¤
g ógi ƒZu » yZ ì Ìyc
Š R ‹uz
† • Æ î +Z ÔŠ ¿Z x ¯ t
IG
s§C
Ù • z¦ x¤
& t Z çl4]Z , Z
x Zy
lp ÈZfZ ÔÐ M B; zŠ Ð { •
á
1 t • â i M Ù¤z i ZŠ6{@
g Z M Z I Z • ð•
á Óì ÀH
ƒ ÷p q O Z
 Ô „Zp Ši ™ §Z Œ
Û"
!g ÇŠgz6
Ô X xŠ C
Ù Ð [Ø M z Ž

ÄCZW@
Z6µñÆY 2010s6
q
ZB9gƒÑ ðúzgèd
½Å fŠ ¿ZCƱà Cc
ÃòsZ/
www.KitaboSunnat.com

wŽg Z O‚ » ~
ò 7
zg @vZ†ƒq

63

Ù i R @ƒq
C

V§g›c

wŽg Z O‚ » ~
ò 7
zg @vZ†ƒq
Æ~
ò 7
zg ~<%Z @·ƒq‘Z • ðW 9‰
Ü 1 g Z ÂZiz'
Y 2010s6
ZB4

¯ úÅX‰ ™wÙZ ~ c Z™~ /Å k'
77 ~
ò 7
zg @vZ†ƒq d
 } (
Ìe x ÈZ k

i Æ yZ0
{ ~ 7
zg ä V{ vZ Y zƒqWz6ð“ Æ yZ { i »

57QgzZ ðJ 7[f¯ úˆ izg ÏZ ~ m
+Z†0/KìY Åc Z™Ô ãß »

! yâZgDZ *
Zzv *
S XŠ
c
Š™u {›4]Zg W 10~gó z+L ãß » {Š™y

 !
¯
Æ ]â }
—gzZ dÔ ´Š Å yZ Ã Vâ Z0
{ X~ yz u 0
R'

_övZ†ƒqX • „
 zuyZ0
{ ~ 7
zggzZ ~•Ô ~âç~ yZ ÔBx ZzŠ ]à
@
ƒ ~ {
E ‚Z Y f'
» Z Æ yZ0
{ kZ g Ñ » ~
ò 7
zg @·ƒq ‘Z •g zZ ~
ò 7
zg

VâzŠ yZ Ð ~ XÔ• Š¤
•
á Æ VozŠ 4Z‹xvŠ Æ yZ0
{ kZ Xì

z Òž²q
Z ~R'}g7 ~
ò 7
zggŠ ØZ†ƒqgzZ ~
ò 7
zg ³•Z·ƒq¯Æ
ÒŠÎW~ y*GÆ gƒÑ yƒ N
yeg Ç ]Z|x Ót [Z Xìg ¾™0 V!
@

X• u{

Zg Îu 0
È°¬ ,Z+Øg Z}
Å
Ý ]â }
k& Z gzZ dÅ ~
ò 7
zg @·ƒq g zZ ~
ò 7
zg _övZ †ƒq

Vc
úlÝÆ q
’Å„è‰ Ë½Ï0

i {z gzZ • [!
×zg q
Z » g
u IZ
¶t zz ~(Å T mƒ: ]à{Š c
i ~ x ZúÅ ~
ò 7
zg @·ƒq Xìg D™

Ñì Ç ~ VzøogzZ V<dp¤
q
Z X¸ n
g ` Z'
× dØ{ {z Âq
Zž

X¸ D Y: ~ V5ò ZúÐzz Å]5z^~g !
zg »gzZ +g D
vŠ pÔ Dƒ
LZÉ ¸ T e 
*™x » ógzZ (™ƒ ÓŠpÐ g ±Z Ùç sÜ: {zèY
www.KitaboSunnat.com

wŽg Z O‚ » ~
ò 7
zg @vZ†ƒq

64

T e *
¯ W
¸Ãx » ´Š {z ¤
Zž¸ D™ c
` Ìq
’~ V-ÇgzZ VzŠ¤
•
á

X ,™x OZ µ Z » lçn LZ •

ˆ Æ º6R'Æ ` Z%‚ ~â ¤'
ž åt © : » aÎ kZ Å yQ

ÙçFZ Å Vâ ›¤ ~(q
Z ~ yZ Ô Z 7*
™ o‚ » ])XÃVâ ›
b§ ~g7 6¯ ÅŠ ˜ 
/_
LZ y›ž å }Y ! l ` Z%‚ ~â ¤'
X ¶ª
q

Xì Y Yc
¯ W
¸) „Æ™ `D6gîÙç 7Q a kZ Ô M
ƒ 74k

i
îZzg Æ Vâ ›™á ~ Œ s ‡zZ ›x Ó~ Y 1838 ¬ ä ` Z%‚çO

R'
J
w‚g ZD
Ù ã½VZi Z ˆ Ô Å ÒÃÅ äh Â# Å V zg ZŠ ZÆ š
 F

¶Š 4Š Ñ!
ÃVß Zz <
Ø Zè vŠgzZ zy áZz•g 4k

iÆ Vâ ›~yz u 0

™Äg xzøà Vâ ›6gî m{ Ð Vái 5 ~g »u ~ X ;g @
™ /i ‚ Å


Ju kZÃºÆ ½îZzgz ´Š Å Vâ ›É @
Y Zi Zâ {Š c
iÐ {Š c
iÃVzuzŠ

Z
J
 @
Y H: g ÑÌ{0
ZpÃ]Z|Cc
½Æ Vò´Šž ;g @
Y Hi Z0
Z Ã
X B™: k0
{)z óåà ~ßñL]*
JZ ~g »u{zž

w ~i q
Ð Z ÌyJZ »åà ~ßñä ~
ò 7
zg @·ƒq6¯ Å ~g ZŠŠpKZ

ðÃ: ðÃˆÆ º
 Z•
Û Ð y.z xE6gîŠgaÆ rñŠpÙçgzZ Hk0
Ð

xg à ~k

egzZ xg à ~ß7 ™á Ð ~i ‚0™~ X c
CZ Ìg !
zg » Cg ˆ c
Q

g !
zg » CZ ~ ]gßÅ óFbÃ6×g La Æ °
! pg 0
s !
y
X • ï•
á {)z
¶6`z²} (~1{gÃè ÅyQ ~<%Z IÐ „Åyz u 0
R'
X HL

iz9B270.
Þ W!
Æ ó*· °ZŠL~ gƒÑg !
z g » ¸ ̈ Æ “
 yÎ 0
²

{g !
zŠ Å kZ X ˆƒ { nÐ • v W7
eZ ~1t~ Y 1953X Š
H ì‡6ezg g7

Xnƒ e‰
Ü zq
/g !
zg » Qg zZ ½´Š V;zž ˆÅÐ i Z0
Z kZy

çOX ¶` ZâZ @» ¿z D,Å ~ 7
zg @·ƒq‘Z • c
Í

ZX ÅÒÃÅ ä™}g7 Ð j§g7 ½2 »VâzŠÆŠ çgzZ lç ä VrQ

}g ‚ {)z „Ãg gzZ CúŠ Ô óÔ (Ô ´Š LZ ãæ Ý°Z †ƒq d
 ¤Æ y
www.KitaboSunnat.com

wŽg Z O‚ » ~
ò 7
zg @vZ†ƒq

65

wŽg Z

yZ Xìg ïŠ x •Z ~ ]gßÅ Vzg ZŠ Z1gzZ 6
ó ×g•gæL(ÏZ J
Y 1980x »

Te

 {z X Lg yb
Z
ñxŠC
Ù u» \!
LZ ~ wŠ Æ X¸ „ ~
ò 7
zg @vZ†

ˆÆ

Åg !
zg » 
Ju °» ä @vZ†ƒq 7Qž ¶ Zg – b§kZ » ãæ Ý°Z†

ƒqº Z§Š Z'Æ ãæ Ý°Z†ƒq {z Ô1z{Š c
i ¹ ä ¿T~ ]â }
x Ó

ƒq {z Xìg V•
á Ãa Æ ŠÅ uÆ xj%-Zz LZ Ôìg ~ gƒÑ J

ð¸ VâzŠ a Æ ä` ÃVzg ZŠ Z ´Š gzZ å 3g ™ rg ÃÐ V£z^gzZ VåQ

Xìgk

5
j~ VÂg qÅ ‹Ð6×g•gæž²q
Z

V•
á Ã~ ä™ Üà *Šz +Š @vZ†ƒq ̈ Æ äƒ vc Z™

~g
u IZ K ìY Å ãß » g · B‚Æ g !
zg » ãZ0
{Æ U
0
¬ Xìg

Q ìg „
 Zgè„
 Š Æ yZ ~ 7
zg g BZ†ƒq V˜ Ôìg D SÃu—LZ

~ m
+Z†0/KìY Åc Z™Ô Kg åZ •ƒ ; ÌeÆ™ ãkÜÐ V;z

xó sÑZ [!
eYL~ ]g q1Ð KÏZçO X ñƒ V•
á Ãa Æ ukZ

X Zƒ Vð; Æ z%ÎVx·|•3
gÍÆ ‰
Ü z k Q b ¶Z »T Hì‡Ì

Ùç

îZzg

R'

¶Š

™Äg

u
J

Z
J

{z ªZzX N Y 0 b§Å ò Z¤

è-Zz LZ {zž „g ÒÃt ½Ï0

i Å sßñ

w

gzZ i úÅxj%-ZzÆ yZ™NŠ ÃyZ Ô¸ DƒKg (ZÃVçpm{X{z6gî

xg à ~

gzZì CY T
Þ 1C
Ù B‚Æ ¬Šž åyZZ » yZ X D™x ÈZ » Vƒ ¬ŠöW‰
Ü g

¶6`

~sX¸ D WÄ Â6»-Zz LZ6¯ Å ,g !
gzZ w)z Œ~C
Ù ª LZ

Ì~ t ZÑZB‚Æ ~&HgzZ D™ J 7i úD~({z X ¶CYƒ { i @
Š c
Å ¬Š

1 *™Ñž D™Ì} /gzZ e µñ/ µña ÏZ Xì $
Ë Y Å ~g7 éZpC
Ù

:ì c
â•
Ûä
ð]ˆq äÖ ‹nÖ …æ†fÛÖ] svÖ]æ ^Û`ßne ^ÛÖ é…^ËÒ é†ÛÃÖ] oÖž é†ÛÃÖ]0
( 1773:~g g 9)
9èßrÖ] Ÿž

gzÞ e gzZ ì {g ñ » Vƒk
á Zz äƒ Îâ Æ VâzŠ Ô {/ ZuzŠ Ð {/q
Z L L
ó Xó ì 7¼ ZÎâ Æ ¼
 Zb
Å

www.KitaboSunnat.com

ðÃ:

g !
zg

iz9B

{g !

çO
ZXÅ

}g ‚

wŽg Z O‚ » ~
ò 7
zg @vZ†ƒq

66

O oHZ » yZ 7
Š
eZž¸ =Æ KÅ ãß »g · {z Z
 ~ Y 1980

~Š -ÃyZ Z
 ~ª
q u *
÷¡ÏZ X Š
’~ Ÿ}g7 Æ yZC
Ù i »T

= a kZ X ¶Å ¬Š Ð wŠ ‰
Ü zÆ ~H¬ ЧZz kZ ä ~ž ë  CY

KZ ™ƒ [c
¡{z ª
z$
Å yZZ ÏZ XÐ ,Š ¡gz¢= \¬vZžì ¢
X ‰ W:Zz ~ ãZŽ g7½

~ T¸ ~Š ¬Æ ligz ãK„ Ð [³ ÈZ:{z b§Å ò Z¤

è-Zz LZ

å X¸ yY JgzZ g !¤ } (a kZ X åw©» yZ Üï #gzZ š
&
e
lˆÅ µñaÆ kZ X ñWx »~vZ -°Š ˜ ‰
Ü ¤t ÅyZž D™éZp

» yZ 65# ÂD Y ^e a Æ e
× Å h.
Þ W!
Æ ë!
 gzZ Tg ~
Z
:ì ~
å tŠ •
á g ZèYÔ¸ Ìk]lpgzZ uZgplpX @
Yƒ ~g ¤g

9ÌnÖÖ] àÚ©ÛÖ] àÚ ²] oÖž guœæ †nì °çÏÖ] àÚ©ÛÖ]0

( 4816:›9) ó Xó ì @
ƒ {h
I »vZgzZ4Ð ð¸®ð¸g !¤L L

3gt ‚Æ +¢q LZ w”» VzÅVâzŠ ]y
WgzZ *Š ~ Vkz LZ

V6& Åy¨
Z Z®Ôce l
=g f » w”Æ ]y
W *Šž D™ ãZzgzZ D™

Q yyª7zgŠ Åwq}'

èaXce *
™•zaÆ +Š™ J m
yZz6Ã

x » » +Š™ ¯ 4Ã *Šžì @
ÑŠ Ég …xsZ X 7x » {h
IÔ*
™ ‰Z *
3™

   $  %    $?Š Å TX ,™Ð ~g ZŠŠp
: ìtÀF»TÔ D™ H7 $   $
v WgzZ ¯ hZ Ì]y
W~g ø gzZ â •
Û ‚ ð> Å *Š … ! „g }g ø } Z L L

ó Xó Ä
þ g XÐ [Z±Æ

ž ë gzZ Tg V•
á Ã~ ä¯ 4ª
q Ùç Å¥Æ kg Zæ ´Š å {z

~gz¢Ÿq¡aÆ r â Š 4Æ yZpÔ7`wðà ÂVƒ} hðD¨
¤

dgzZ ¡ ãKÅ¥ ãZôk

i LZçO Xì e„ Ð zz Å Z½ hZ Ž ì

yeg Ç Ôezg g7 iz9B270: 6×g•gæ {z J
Z
 X ïŠ zÂm{ 6VâzŠ ð;
www.KitaboSunnat.com

wŽg Z O‚ » ~
ò 7
zg @vZ†ƒq

wŽg Z

67

¯ ú7QgzZ D™x OZ » VhàZz ¶Š|ŠzŠaÆ¥Ôìg ò*
ÆgƒÑ yƒ N

O
Š

ìg .ˆ Æ ò ¯ ú² D Zz™/igz ãKgzZ ]Š „ ãqzg ™ VQ ¬ Ð ò

~Š -

[Zž ëQ Ô ïŠ ™ ~g7 Ð Ù
 KZ éZpÅ kZ Â @
™éZpÅ“
 i z k]

KZ ™

dZ D¨
¤ ðä
Z X n
g wì àS» l!
z Š1 hZ b§ÏZ X D ö „ŠgzZ|ŠzŠ
éZpÅD¨
¤ ËiŠ q
Z X n
g y·Š ¹ »š
 F¹ÜZ X z™ ðJ 7™ƒ;

=a

'õ Zš
» kZ Â @
™ „@
Ã~ t ÜZz D{z ¤
Z ŠŽz!
Æ ä™ ~g7 ]c
gz¢z

~T

¥#Ð OgzZ ,Å yZ X D™I{ WEX ¶|@
~(~ y!

G
\I
Å
4¨ Z†Æzc
yZ Ð ~) ÷EZÆ øG
ÍX ©
™g (Z ~q]oÉ @
ƒ W
OsÜ:

yZ X D Y òa Æ }gzŠ —Ô D 0
 Z•
º
Û à ©ÌZ
 Ð g !
zg » X D™

:ì V- r»T¶¹xÅ

å

» yZ

\I
Ñ Âã k0
ÆÑ
å X ñWÃ]g c
i Å 1ÑB‚ÆÆzÆ\ LZ ~) ÷EZ L L

~ k]~^„z ~ ~¢gzZ c
èÃV-g ZÎKZ ä x ¸[ZX`Z s§ÅyZ x™ Z
\I
ÃV-g ZÎÅ V¹‚ LZ ä VrZ ¬ gzZ `Z ~) ÷EZž Z
 ñWk0
ÆÑ
å

xs™ Y k0
Æ ÑgzZ H„
 gŠ ÃVzÀ LZˆ Æ kZ S0
!
~g ZÎKZQ J0
!
\I
á$ ž0:c
â•
Û 6x ZŠZ kZ Æ ~
ñ ) ÷ EZ ä å\ WX ¸ ìgNŠ \W¼ ƒ
 t gzZ ¹

» kZgzZvZÃX• Ï+Z zŠ~ ? 9äÖç‰…æ ²] ^Û`fvm ànj×’íÖ ÔnÊ
\I
gzZ Åk

i L L 9 Ü×vÖ]æ é^Þ¢]0 :c
â•
Û ?´Ã {z Ñ ì ÷ EPX • D™ I wÎg
( 7159:yx0Z 9)

ó ó~g !
Š'

yZ X • VÃ
Ó 5gzZ d
11 ÔVc
ç zŠ ~ U
gzÆ yZ Ô¸ woZM r
 ™ƒq

D™ œëyR a Æ w' ¾ig Æ yZ {z B‚Æ š
 F´Š JÅ ƒ

6 Æ Vñ LZ ~ Њ gzZ [² ~Š:ä VrQ ™ hgg !
zg » ãZ0
{ Xìg

Wz q
Z ~ c Z™y
s !
Xnƒ: [x» pÔXlÃÌÅ ä™ì‡g !
zg »
ã½gzZ ‰ƒ g F ž ¶à ™ ïG
Æ gó z+L ãß » !²z
FÒ&ze ä VrQ Ð x *
J
"
5 Ze :
T¸ ìgg ¦
Ð ¿Æ çElÒG
 Æ äYƒ >Æ VzŠ¤
{z Ð w‚ õ0
www.KitaboSunnat.com

3gt

V6

Qy

x» »



v

žë

~gz¢

dgz

yeg Ç

wŽg Z O‚ » ~
ò 7
zg @vZ†ƒq

68

Ù ä VrQ pÔ ñƒ Ìç FÆ Òà 6yZ gzZ Z 7{gzŠ » wŠiŠ FyZgzŠ Æ
C
X ñÑ: e
D½wL6y!
igzZ H]zñå 61

gzZ D™g ÖZ » yEZ e
.{z  @
Y Y7 ~ }g !
Æ ¡Å yZ ÌZ

 $        ü`™èe
WÅÙC-Z >gÎ

 ëgzZ K o¢È hŽ Æ yZ ä „ ëgzZ H Za ÃyZ ä „ ë L Lû 
Z
KZ Ð vZ ~ Ýzg Å ó Xó ,Š Î ™Ñ ÃVñŠ W}uzŠ b§Å 4Z(Å yZ •e
s¬ \¬vZž ëå X åàVÀÂz yZZ » yZ ~ }g !
kZ X f
 |0
!
yQ

:ë Â @
Zg eÐ öâ i Wðä
ZXÇg~

ó Xó ì @
ƒ Zg –gzZg ÇŠæ Z(Ð ƒ
 „zQ Âì ¸ è%ÅvZ¤
Z L L

Æ yZ gzZ }™ ]n Å yZ \¬vZX D Y g –ÄŠ Z(Ð } (b§ kZ

X}™y'
× Ç6xŠîÆ yZÃV6Y

  (   $     $  ü

( 76:*%) û & 

ì‡gzZì 
@Y @
¿ { Zg Å ( ä™x »( ) {Š c
iÃyZvZ • 6{ Zg S¦vߎ gzZ L L

ó Xó x •Z YZgzZì B
g!$
YZ q
Š 4
Æ ´ â }¾ à Zz•g

www.KitaboSunnat.com

'!
¼Ô ,Š c
¼ ÅyWŒ
Û xŠ {q
Z

69

Ûi·ƒq

V§g›c

/

¼G

A
Û ÄŠ {q
Z
'!
¼Ô,Š c
ôFyWŒ
yZgzŠÆ c•¤
sg ¬ ~gŪ Ð £Zg ZuZ ËZ e [» x H» szžZ ¶Zg
Æ uÑz © ÂX Ff- e WŠ°b Å yZ 6uÑÔ=g f » kZ gzZ X Zƒ ~ Y 1998
ì‡mq
ZÐ òr
 ™ËZ e ä kZž å ú â ìYgŠkZ [æt » yZ6qçñ
²Y
{Š™ ì‡Å 
r™ ËZ e „ ~ S
Z IÔ ï
Š™
FG3Ÿ ~H Vƒ Ç LZˆ Æ kZ X c
]hgzZ Á 9 z ÒZ ÅyZgzZ Zƒ 쇂ZgÐ ~k

$Ñ Ï KgÅ òsZ ^
X c
Š™ qzÑÌŸ » yWŒ
Û µzgŠ L ñLgÉ a™'

i R sÜ:

r™ ËZ e pÔ å » ä™ M.Sc ~ èc
g Dx Z¤

z6Z÷ˆ Æ c•¤

ïŠgzi ¹ 6pz ½ÅyWŒ
Û xj%r
 ™ËZ e X c
Š™sp‚f ä ]hÆ
Ìä ¶Zg ÎX¸ ïŠg Z Œ
Û n•
Û Ã½Å yWŒ
Û ÂaÆŠ Z•
Û Z Cc
½! fÉ ¸
ÔòO Z yWŒ
Û ~ Y 1999ˆÆ c•¤
ñƒ ë Ž 6]úŠ Åxj%r
 ™ËZ e
X 1á¼ZŠaÆ kgÃ!‚q
Z ~gƒÑ
ÓZ'
Ð yZ a kZ X å¨
¸K» "$
Š gzZ g ~ ,Å r
 ™ ËZ e
Æ kgÃ!‚ q
Z wq ¾ X ¶Cƒ kC5 ñƒ D™ ]!
c
]‡5 „
 Zg
VrQ Âðƒ ]‡5iŠ „ q
ZÐ á ZjÆZò OZ ËÐ r
 ™ËZ e yZgzŠ
ËZ e 6x !ZÆ kgÃ!‚q
Z ~ Y 2000 #X ÅÃÅ ¶ŠzÂ6½Ã ¶Zg ä
¶Zg X Zƒ Ìñ» [ZŽ z wZÎ~ T Å]‡5 ¦ZŠß ZB‚Æ k¯ ä r
™
gzZ <
 z yWŒ
Û ~ C‰ˆ Æ "7w‚q
Zž HwZÎt Ð r
 ™ËZ e ä
H~ }g !
kZ k0
Æ \W[Z Ôì ˆ| (éZp Å ä™Ýq Dh
'
× » +Š
x Z¤

z6» w‚ „ q
Z k0
}g ø ÂwÒZ ° :c
Š [ZŽ ä r
 ™ ËZ e ?ì x Z¤

z6
ËZ e ä ¶Zg Z
 X N Y á ;gE- òsZ Â • T e -7h
'
× \ W Xì
www.KitaboSunnat.com

'!
¼Ô ,Š c
¼ ÅyWŒ
Û xŠ {q
Z

70

:¹ 6 ZŽ ä VrQ Âì wì H}g !
Æ ò Â µgŠ » \Wž HwZÎt Ð r
™
GG3½G
&’g0
Z }g vˆ Æ äg ¦
Ð ò Â µgŠ
ƒ Yƒg D »Š§gzZ Ï ñYƒ » /ï
äJ (Š Z®Å„è‰LZ•gæC
Ù ã½Xì ¹ ƒIè ~ kg ZæèYÐ
kZžì ~gz$t ~ [»Æ ò  µgŠ Xì ñƒ ñ¯ Ñ » Ï0

i KZ „ Ã
!vZ Y •
á â ÑZ Ôì ˆ~Š 7zÂâZ s§ÅU O’~ ~g » Å[»Æ
~ kgÃ!‚•Æ ò  µgŠ ~ gƒÑ ÔBÑZeY ä szžZ ¶Zgˆ Æ kZ
~ ( 6×g) ðsÑZ gƒÑeY ˆ ž²¼ Z®Ô ðƒ : „V;z pÔ 1 á ¼ZŠ
X ;g @
™Ìög D

V;zž²¼gzZ ÅŠÅò Â µgŠ ä ~Ð V˜ 1á¼ZŠ
yWŒ
Û L ¶Zg ~ Y 2005 cŠ QX ;g „ { ã½mÐ òO Z yWŒ
Û yZgzŠ kZ

ƒ‚Zg Ð òO Z QiŠ q
Z Â Š
ƒ hZz Ð óög D
z ïL£Æ óòO Z
6äš Æ yZ ]‡59 z ÒZgzZ ¶Sg ]‡5ì — ì ÇÐ xj%r
 ™ËZ e
ïÈ x » » ïz óCÅ g
Š q Z 9 z ÒZ aÆ ~g » Å-[ {z X ¶Cƒ „
X¸ •Zz *
Ç!
Ð wEZÆR
ÛŠp{zèYÔ¸ f
 Ð q*
» ¯èÝz xj% 
r™ ËZ e Ð p ÒÆ g ÖZ Æ ñZg KZ ~ b) ¨
IZ ~ ]ZŠ „= :Ñ ì ~ ]‡5 q
ZÃszžZ ¶ZgiŠ q
Z X¸ D™{C
Ùb
{z ]‡zZ ‰X Vƒ &wZŠZ'
F
Ã}4~ ]5çgzZì Ii§ » g
u
}÷pX Vƒ 4~ ]5çgzZ Vƒ g
u IZ ~ ]ZŠ „~: ¸ ë Ìt
KZÉ g
u IZ: gzZ¸ 4{z ~ |Ôì „Ï Kñq
Z Ì„t ~ wì
ò :.Æ ´ ) VâzŠ yZ {z ì eX¸ D™Š OZ 6ñZg gzZ·_Ô ïCZ f
u IZ gzZ 4ñZg Å yZ ~ ZÆ ®
g
g Z×'ž 6ƒ : VY „ s ÜÆ
Š OZ6ñZg År
 ™¯¤ *
Ññ{z ~ZkZgzZ ¶s ÜÆ w¸/ ?Æ VâzŠ
Æì 4Ã\WLZ ~ ]5çX¸ ïŠgZŒ
Û^
Y*
Þî
gZ'
× ñƒ D™
Z {z ~ /y
q
W b§ÏZ XH: wJÃw¸/ ?ÆÃ~ZkZ ä VrQŠŽz!
HgÖZ »ŠOZ6ÝÆòŠ 0Z xâZgzZ¸ D™gÑt:q
ZÃV¸:&Å >
X ‰ òC
Ù !
Ð4}{z~kZpÔìX0Ð]5çÌt[ZXD™
www.KitaboSunnat.com

'!
¼Ô ,Š c
¼ ÅyWŒ
Û xŠ {q
Z

71

~ Vzi ú~uX ¸ f
 J 7{ i » ¯ úÐ b§VâzŠ UugzZ U˜ {z ~ ]ZŠ „
Ý »vZ ÂgŠ 0Z x â Z gzZ £Z x â Z Ô´ â x â ZžŽ ¸ b‡Æ x â ÑZ îBÃ
Å: ~zc Åw¸szcÆ g
u IZ ~ZÆ ]ZŠ „ä VrQ ÌVŒ Xì
~ i úX • b‡Æ ] Y Z Œ
Û ÅBÃúÆ x â Z ~ Vzi úVâzŠ ~˜ gzZ ~užŽ
 ) X¸ D™ ÌH +6Z «g ~ Vzi ú ~Š ZÐZ gzZ ¸ b‡Æ +6Z «g
®
ÂD™: 
r ™x â Z ¤
Z pÔ¸ f
 ™Ì{z ÂD™+6Z «g r
 ™x â Z¤
Z ~
t [Z Xì ¬» ZMZ Åx â Z …ž¸ D™yÒtäÂÅkZgzZ¸ D™: Ì{z
{z  c
~ b) ¨žì t |X •ñ » g
u IZ „: gzZ ì Ý 4Â:
gzZ£Z x â Z Ô w•
á x â Z Ô•1Z x â Z Ô´ â x â Z ª[Z õ0
Q c
¸ D™¿6ïKZ
ÐZ ñƒ D™g ÖZ » Š OZ 6ïgzZ ñZg Å Ë~ Zg WÅvZ ÂgŠ 0Z x â Z
X¸ ä
:C
Ù !
Ð Zg WÅ[Z õ0
yZ ~ b) *ŠgzZ¸ f
 ™g (Z
CYƒ ãZz tÅ•ñLZ6yZ¤
Zž ¶Ìt ! p ~(q
Z ~ r
ò ™ËZ e

6Š ¿Z ›ÃÆ xj%wD Z)´ äò
r™ËZ e X ¸ f
 â•
Û qŽgÐ kZ ¶
Ôì HyÒ Ã`Ž » wD Z)´ ä r
ò ™ËZ ež ÅWt ä ¶Zg6kZ X –¼

à ¶Zg ~ˆ X H7~ ]gß~k

’Æ™yÒ bÑŠÆ kZgzZì 79‡{z
Ã]g „ Âì ˆ W ñh
•
á ~ p ÖZ¼ ñƒ D™W6
òr™ ËZ ež Zƒ kˆZ
ËZ e X c
Š™7Ãxj%r
ò ™ËZ egzZ c

¯ x3
¼ Ã]g „ÏZ ä ¶Zg X ce *
¯ x3
c
â•
Û ÌqŽgÐ •ñLZgzZ Å ðZ ‚
Û Z,jÅ ¶ZggzZ ¬Š ÃWkZ ä r
™
•„ ,z å –¬ ‰ ¶7]gz¢Å ä¯ x3
Ã]g „ :¹ Ìt „B‚gzZ
Å ¶Zg „ ŠpQgzZ ó ì
ó Œ7‡Ã` » xj%wD Z ä 
òr™g ZuZ ËZ e Lž
L
X zŠ Zz™ ù •
á ÐZ [Zž ¹™É{g !
zŠÃ]g „—‚
Ýq ½~ðsÑZgƒÑeY ~gzZ¸ ]§ r
 ™ËZ e²¬ w‚¼
ã!
g £Z w *
Ññ [» ?Æ >ú-Z G
î”)Ô®
) Åg
•Z IZ ž å;g™
~ kZgzZ ^Å r
 ™g ZuZ ËZ ež Zƒ wZÎt g !
Z Z
q
 ~eY Ð r
™

r™ ËZ e ¤
Zž : c
Š [ZŽ t ä VrQ Â ?ì ñZg H Å \W}g !
Æ x»
www.KitaboSunnat.com

'!
¼

:¹ 6
ƒ Yƒ
äJ
kZž

~k
~(
X ;g @
yWŒ
Û

ƒ
6ä
ïÈ x

»¯
IZ ~
{z ]

KZÉ
ò :.
u
g
Š OZ6
Æì
Z {
q
HgÖ

'!
¼Ô ,Š c
¼ ÅyWŒ
Û xŠ {q
Z

72

{Š c
iÐ ƒ
 á Zz ä™zç Åq
’kZ ÂD â Û•: g (ZÃ` »ŠŽß Z ]uz
¨Ã7Æ ]â }
ÅyZÃr
 ™ËZ e ~ 6 g
uIZgzZ ËX Dƒ Ë
r
 ™ ËZ ež 7— ðÃÌ~ kZ pÔì @
Y ¬Š Ð ÃÅ Ïh
I ¦ùè
Z Å Vâ ZŽ â ËgzZ g
q
u IZ Ð zz Å s %Z Ð Z
•gzZ ]c
ÉÆ
yZZ Ô »g Z ›ÃÔŠŽß Z ]uz X „g gzŠ Ð x » ”gzZ O’Æ yZ Š Z® ~(¹
GG G
yZ‰ {)z‚³‚ Å]⣠‰Æ yWç«©Ò›3!Ð }o gzZ t
 I‰Æ
¸ }g!
ÆZ
•yZ LZ 
òr™ ËZe X• ìgWk

i V; Æ f Ë]c
ÃÆ
ðÃÐ qË~ kZ c
^~÷»yZgzZ • Z
• CZf}÷tž¸ D™7äÂ
:ì Œ6t
 I~Šã
ge„~Šã
ÅòsZ^w–Ær
ò ™ËZe Xì 7m

B‚Æ Ï0

i ~Š ZÐZ ~ Tì +Š q
ZÉ 7 (religion)<
Ø è xsZ a
Xì ŠŽñðÉggzZ ]c
Z@ Ì0Ð Ï0

i ¦½Z
:• &øZ•
Û ~Š ã
Æ y›q
Z b
( ~ÚÍC
Ù Æ Ï0

i )„g ‹Š „
gzZ ( ÅyWŒ
Û îSgzZ +Š}g7)+Š ‹úŠ
(
*™ÒÃaÆ x ªÆ mz w°Ä ª)4z]
Å+Šè#
Ö ‡Z
-!
:XE
CúŠgzZ —sÜ Â:g»i§ » ä™ì‡Ã+Š » òsZ^ªÔ~tƒzZ ÷ E c
X ì g»i§!zZgzZ YîZÉ ì »Îâ~j„:gzZì ŠzöJ
Vñ¤

u
VsWzÉ ì 7wysÜŠ Z%Ð Š ˜ gzZX σ Šó ˜è³LŠ ã
Å®
) d
Xì Š Z%4z]
iz dÅ+Š„ªŠ ˜ ~

^ó4c
ƒ Ë{zìe Ôƒt·ZÐ VzŠã
ge yZ&ž åt I »ò
r™ËZe

r
 ™ËZe~ZC
Ù {zžì 7tÈ »äƒï•
á ~^gzZXì Yƒï•
á~
Å ]c
Ãz Z
•Æ yZ c
ñY 0 ª » yZ ~ b) ¨c
}™ŠOZ 6ïÅ

X}™~È0
Ã[ôZ Xž ¶¿g ]!
t ~ ògØÅ^ä 
r™ËZ e ~ /y
Wwq¾
www.KitaboSunnat.com

'!
¼Ô ,Š c
¼ ÅyWŒ
Û xŠ {q
Z

73

Vƒ Le *
™W™Ö ïB‚Æ yZ ~ Âì 7t · ZÐ ]c
Ãc
Zg W‰~÷
x *
LZ ä VÍß}g ‚¹ ~ ekZ X Vß™ q Žg ÂVƒ6t~ ¤
Zž @
CZB‚Æ çÆ ]¬çñyZÆ Z
•Ìä ¶Zg XbŠ Z•~ 
œ%Æ ^
Ãr
 ™ ËZ e ä ÞZ } ,ž ¶ð0
äW: "
âÅ ]‡5 kZ pÔ c
Zz™ ¦x *
ŠŽß Z ]uzgz¢{z  Cƒ ]‡5t Ð 
òr™ËZ e¤
Zž ¶yQ ~ ¸t à ¶Zg X 1W
xj% r
 ™ ËZ e \¬vZžì ¬Š ~g øX f
 â•
Û qŽg Ð ]c
ÃgzZg °R {)z
}WX}Š(~ Øg§ZŽ 7ZgzZ}™s ç/»ÅyZ6¯ ÅmÜZÆ
: { Zz6Å#
Ö 5 Å Ë~ ä™yÒ ÃkZ Ô¸ BhÃ]!
Tòr
 ™ËZ e
{zž ÅkCä ¶ZgŽ ]!
~uzŠ q
ZX ¶{Š c
i ¹ ãZZ ‹Z`
~ yZ Ô¸ D™
ÌÇ!
É
Ü z gzZ ¸ n
g pÅå É
Ü z „È0
gzZ ¸ È0
{Š c
i¹Æ‰
Ü z
i úÌ4g e c

Z gzZ *
Ñ p=~ K‰
Ü z Æ i úÐX¸ D™: ù Ÿ
X åw©» {%{ izg » yZ Ô ¢
|0
!
 Åi úÒUg ¯ ÂVƒ Tg~
+
Þ ‡*
.
]â }
Å r
ò ™ ËZ e [» x H~ #

Ö }
Å xsZ +Š gzZ yWŒ
Û
™sp cg » V70

i Å Vâ ZŽ âVzg ZD
Ù É 7Vz%ä VrQ X • lñZ•
Û
\¬z: 4vZ¬ Xì 1x »Ð yZ ävZžì @
ƒ kˆZ™NŠÃx »Æ y QX c
Š
gzZ Y f\¬vZ x » ¸ ~ #
Ö Q Åå\W ¸ ¬aÆ b & Z Å *Š ÃËg z Y m
Z
X• f
 Ð VzÈ ( LZ
yZ ä \¬vZ pÔ¸ :  ( +Š ݬ R) rg ÃÐ Ðgæ Ër
 ™ ËZ e
LZ Ð áZjÆ h
‰Å +Š LZ ~ gzŠC
Ù \¬vZ Ž ì 1 x » „z » +Š Ð
Å qŽg s§ Å *™ ÈWŒ
Û ò£Z g ZuZ ËZ e˜š X • ìg f
 Ð VzÈ (
wâ „: gzZ Å Zz6Å¡KZ: ä VrZ ~ ukZX¸ Ég xq
ZÆ q
’
X ñâ •
Û wJŠ ˜ gzZ mÜZ » yZ \¬vZX ÅŠ ÑzZz
    (          ü
'è'
( 112:>ÂZ ) û  

www.KitaboSunnat.com

'!
¼

{Š c

¨
™
r
Z Å
q
yZZ
yZ‰
¸}
ðÃÐ

B‚

CúŠg

Vs

^

™
r

Å]

Ã[ô

! !Z¤
^Io • { •
á gó zZ LuZ

74

V§g›c

jœvZ Y «·

! ! Z¤
^Io • { •
á gó zZ LuS
kZ™^ IÐ ãçZŠ kZ o • { •
áq
Z » Iz +Š W & ã½ðÅs6
ZB14

{z Â?çWÅgƒÑ IZ Z
 Ã ðX @
W7ðÃ:Zz Ð V˜ Š
ƒ T
¸ ~ +ݬ

ƒ g e zŠ Ð )œ àŠ ™Í¸Å wÙZ Æ £Z g ZuZ ËZ e ,gñ*
ŠxsZ ݬ

Yè©q
Z Ôì ;g VZi *
å 6ÏŠŽñÅ ºz f~ ðZŠ LZŽ gƒÑàX ñ
o• {•
áq
Z 
r™ËZ e ~ õ
Z 8Æ wY°Z µX Š
ƒg ZÍÎÐ wŽg Z O‚Æ

+Z q
Z m<!
yÎ 0
IZ gzZ xk!
ðsZèIž k\Z X¸ #â Å |
 gŠ Æ
X ¶\WwVKZ ~ yWŒ
Û#
Ö }
gzZ q
’~gzŠ kZŽX ‰ ƒxzøÐ •
ä wD Z X • Dƒ Za ~ V- œv߉yZ Ô¸ g Çizg ïgŠ *
£Zg ZuZ ËZ e

: å ¹„ ~}g !
Æ ]†xÅ b§kZ

ì Czg? ~gâ" KZ È3w‚ Vzg ZD
Ù

Za gz {h
Š ~ mì @
ƒ Ð Â~(

X å Œ[¡R Ž å)œq
Z X Š
Ö wŠ ™ ͸ŠÔg Å r
 ™ ËZ e

àZz ¶Š™kZŠ QX å©g Ó wŠ =X à Y òO Z yWŒ
Û Æ™uF
]5z^~g ‚

Å {èò » yZ X¸ ì g W{z¤

gŠ {z¤
]Z|z &Zp n Æ g Zh
Š ~y
WÆ •
~Z
 6äW~g !

c
Š µñ¬ Ã&ZpX å Š
3g ~} #Ð Lgq
Z

Ð yju" k•~ ó¥ Q C{z X ;g: 1‡6]!
Â à~ } # kZ
_

ž å @
W7¢ Â~ 76} n Æ yZ Z
 Ã~÷X å î {n sÜX¸ g


r™ ËZ eÄt » wD Z X • ìg Î’ ~$
R c
• ~ ’ Å w©r
 ™ ËZ e

: ¸ D™ J 7ÒZ

www.KitaboSunnat.com

! ! Z¤
^Io • { •
á gó zZ LuZ

75

ò Â! 𸠛%

ȶ

 zZ ¨

'
+ h
W v% Va

gzZ óœq]oÆ yZ ~ } # kZ X åk

¦ÅÄkZ ug I ïn » yZ

6Vb1¸ {ŠfZ wŠ Ô‰u *
ß@WX ñWÃ2~ “q
Z yxgŠÆñ
µ Ð Vzg Z- Šž ¬Š Ê Z •
Û R ‰Xì °oÆ ]xÅxsZtž ¶: • z { W

¦ZŠgzZ Ég xLZ Ág »Vz%Æ òsZ ^X¸ ìg á V<™ µ

X¸ ìg}Š•6Ã}uzŠ q
Z6wÙZÆ [zZ

ƒq }Š Zñ™Æ yZ X ˆÅ ZŠ Z ~ yƒ N
we â Ôug 0
wW
{ i » ¯ ú Å yZ

àZz äôŠp‹Z&
{i» ¯út XØŠ x•Z øZ•
Û Æ#
Ö âZ ä r
 ™G– ¬

ug 0
yƒ N
weâ Xì Z7<à Zg7 ž å 4V- Xåd•Zy

 Š'


ià bzgx

Æ Lgâ q
ZgzŠ ¹ Šp= X ¶:(Ãä™ug0
~h Ç Ì}6ezg°uC
Ù !
Æ
ìg hzŠgZz: Z-ŠÐ s§C
Ù vßX B(Ãä™ug0
~h ÇÐ Â~(~ äÃ
E4F
7~z KX¸
X ‰„g™g ÖZ » “ )/_
nÆ ógÄ
 Zg ÓZ'
ŸÅæEÎ5G
ÈWŒ
Û X} 7^I n Æ g Zh
Š ~y
WÆ 
r™ ËZ e vß Â ðƒ »{ i » ¯ ú

D WÃ[@
" vß n Æ ¡ q
Z Åg Zh
Š ~y
WÆ ¦ZŠ gzZ xŠ { xÆ ˆ

Å [zZ òsZ X ‰u *
ß@W Vzg ZD
Ù X¸ {ŠfZ gzZ kZŠ Q +¢q X¸
‰ å ;g µ V- X¸ g f » Ýzg£Zg ZuZ ËZ e n Æ VÇZæáZzp
g ]‹
X ÏñY {gÆ 0x Ó *
‹‹[Z lgŠ WÅyZ


¬Š 7~ õg @
ÅgƒÑ { i » Z(Ú Zž Š
‹ ë Ãvg )
{n ×zg q
Z
4$M~ } i » Æ ~
ËZ e 1 åq
Ñ èG
ò ŠzŠñdÑZ 1Z ¦ž¸ ìgÈ
r™ q
Z

¦Ô ~
ò gƒÑ Z£Z *
Ññ¬ Ð kZ gƒÑàX • {Š c
i »ÑÆ } i » Æ r
™

ƒq ÔŠ
ò @·?Ô ~
ò z0
» ögŠ Z·?Ôk
ò & Z ŒZ }Z *
ÑñÔ ~
ò ŠzŠñdÑZ1Z

Ô å [ NŠ øoÆ ]y
W^Æ wD Z)´¬ k'
70 ã½gzZ ~
ò 7
zg gŠ ØZ †
X å Z 79 ŠÐZ { ïY O‚ » Ôg Å)
U*
gzZ y¨
Zxq
ZQ ` W
www.KitaboSunnat.com

! !Z¤
^Io • { •
á gó zZ LuZ

76

! ! Z¤
^

„Ô Ï0

i Å£Zg ZuZ ËZ e ~ V⊠á Zz äWX • F
6W
@CZ f¿gTPt

» szžZ ¶ZgX Ç ñYƒ qzÑŸ » VñZ¤

z6gzZ }pÐ áZjÆ ]â }
gzZ
[zZ òsZ £Zg ZuZ ËZ e ~ yÎ 0
ˆÆ~
ò ŠzŠñdÑZ 1Z ¦žì t W
@CZ f

gzZ ó

g ZuZ ËZ eˆ Æ [zZ ãZk

Z X} 76xsZ ݬ }g7 ]Z W
ZÆ kZ Â c
W[zZ

µÐ

~ ]Š ª Å ’vZ e
W~ yZk

ZZ
 ~ Y 1978 X¸ g ZŠb} (Ð ƒ
Æ

» ]h6qçñ‰ ó?ùgzZ VY Ô [zZ òsZ LÐ lzy
z lŽ u" ä £Z

ÃyWŒ
Û µzgŠ ä VrQ X}½Q ™0 [zZèZ
‡{z ¢¹ X å c
Š ™ qzÑŸ

6Vb

¦
ZŠg% » ]úŠ Å yZ XHwEZ iÕ§• n Æ ä™gZû {Zg Å[zZ òsZ

ƒq

³g zZ ~i !
¢ {z X c
J (ÐWÐ ~qøZŠ gzZg ‡z } (ÄKZ ä VrQ

ug 0

4z ]
~js ÜÆ #
Ö ÓgzZ Å!
Š ˜ {z ÂN Y ƒ ï•
á yZŽ âÎzŠ Î~

ìg

Xì îŠ ð3Šgzi6
sŸz Å„ÏZ~Vzk

’gzZk

g»ÅyZXåy
ó WÅZ \Z qŽgN
L

ôÆ ÉZg ´Š Ëž • Ù Š ë ` WX ñƒ: g » n Æ äVZ x ZŠS ðÃ~

Vzg ZÙDž6ð*
ZŠ z ÕÅ£Zg ZuZ ËZ eì +•
Û WX •  qzÑ *
Î}ÈÆ
LŒ0
Å ƒ Z”gzZ 4 z]
~jä VrQ1¸ ³Æ z'

Z ïg •
á ZÆ yZ yZŽ â

àZz ä

ÆL

X

ÈWŒ
Û

KZÐ Ï0

i VÅ 1 x™ Z§—{z X c
W7‰
Ü z ÌZž¸ ëå {z X ðCZ 7

D WÃ

Z gzZ òsZ ^iŠ «~ Y 1967 7Qž c
q
Cär
 ™G– ¬ ƒq

‰å

X¸ D™ H7bÑŠ nÆ ièÕ

ƒ ì‡~ Y 1975 ®
 )t y
s !
Ô „g Cƒ ]gzxX c
Wwì » ä¯ ®
 ) ! zZ

Å[

hZz ,yQ hZ Ð zz Å ~I <
Ø è Å yZ Ð r
 ™ /Z Y M w¾ {z X ˆ


Ã#
Ö Ód²LZ {Š c
iÐ x  òsZ /Z Y M w ¾ž Š
ƒ kˆZ 7Q¢¹

¦Ô ~
ò

1Ôìg ÌÁgÆ òg Ø>n Æ k

Š¼ ~ gzŠ kZ {z a kZ X¸ ñƒ G

}Š ±Z Ð Rg Å ògØ>ä VrQa kZ X • n
g pŠ ~ ¶Š wî
ÅZ *°~ ]!
3E
.•E
{z ÂB! x» çG
NZ ÃpÑi ZâVxZ
 ~ Y 1997 b§ÏZ X c
Š

YÐ r
 ™ ËZ e ~ „Z_ Å pÑi ×VxgzZ xj%pÑ·Vx-Zz LZ
www.KitaboSunnat.com

ËZ e

ƒq

Ôå [

! ! Z¤
^Io • { •
á gó zZ LuZ

77

X¸ D™ c
C ]¬Å ]‡5 kZ r
 ™ ËZ e X Å ]gzxÐ yQ gzZ ñW

]â ZŠZ k^n ÆØ{Æ x  ~ŠÎ¬ Ð ƒ
 ÃpÑi ZâVx ä VrQ
X c
Š {gt» äVQ

CZ f gzZ ~g ZgŠ Ô ÏŠ ‚ Å ,Å yZB‚B‚Æ 4z]
! zZ Å yZ =

 ¾ª
M
zŠ { C " ÂT e ¤
Z r
 ™ ËZ e X H W
Ou " ä ~ 
b¬ ~ Ï0

i
ä™ ¦ª
zŠ ä VrQ1ñ¾9zg Vzhz™~g !
zg » ä VǸ Æ yZ X¸
VrQX ¶mºn Æ ]úŠ Å<
 z yWŒ
Û 4z]
~g ‚ ÅyZ X Å: Llz» Å

Âñƒ v~ yƒ N
we â Z
 ~ Y 1978 X Hg (Z ›‚g {Š ‚Ð qzÑ ä

Ô Åg (Z ö;g ~ *q
ZÐ ~ V”J WŒ6Vz#zŠÆ òO Z yWŒ
Û V;z

X ‰ ØŠ™mºnÆ y»g ZÆ òsZ^*]‚ ¹!


k
’^Â q
Z F
6]¬Å ]YZy
Z gzZ ãæW ù Zg f LZ VrQ ¬ w‚P

 ¤~ àq$
®
à â gŠkZ r
 ™ËZ ežì Cƒ ]ªu" ™| 7^Ât X H

T 5 µñ »Y ~ *Ï QÐ yZ= ¬ k'
b õ0
X¸ ìg g Z ¦
Ï0

=g q
Z Æ yZX ¶CWÃÏŠ ‚ s§C
Ù X¸ k

ö;gB‚ÆâZ KZ {z ~
5

ay
Ãr
 ™ ËZ e V⊠yZ Xì *
Z6{Š c
i Ð w‚ Mo•
Û » * kZž c

ËZ e d
 Æ yZz Z(» T¸ X g Zƒâ 9zg g ZD
Ù J WsÜn Æ ä™

‰gZz &zŠ Ô¸ ^Îg e zŠ ¡n Æ Ü k0
Æ yZX¸ ïŠæg sg ¬

:%dZ » +D

gzZ ò ¾i]Z f ÅyZ Ô å{Š ‚u" *
3X¸ Û ™w$
w$
{z&
VrQ ¬ Ð ƒ
 X¸ D™]!
Å8{Æ ]â Îg ß Ð }Ñç {zX ¶

X Nƒ6j§òsZ Vc
Š•
á ÅV@gzZ d
Æ yZ X Å Z’ZÐ yZ0
{ LZ ä

m
Ð s ZuS Y " gzZ ØËX ˆÅ ãZp b ï~ d
¤
g » {Š ‚u" ~K

H

Ћxz Y fÆ ´ )g
u IZgzZ ~w'
Ô ~È- ŠÆgƒÑÃszžZ ¶Zg

" ~ X • A µZñŠ¼Æ + Y „
 Zg ÓZ'
0Æ Vâ Z0
{Æ yZg zZ Y
www.KitaboSunnat.com

! !Z¤
^Io • { •
á gó zZ LuZ

! ! Z¤
^

78

lpu " Ð g ±Z kZ £Z g ZuZ ËZ ež Vƒ YÈt Ð ~g ZÈ c
Š gzZ ¢ u

gzZ d
 Æ yZ X „g µ z i !
z„
 Š » yZ ~ 4z]
Å yZ Š ÑzZ Å yZž¸ ë

Ð ~ yZì eX • ñƒ ñCZ ÃVâzŠ Ï0

i ¯§gzZ„Å-Zz xLZ VÃ
Ó


]â Z

7t ðÃ~ }g !
Æ yZ 1ƒ: éÐ ]Ì dZ Ü-Zz xLZ ÌðÃ

CZ f g

¯ ú~ pÑ ypg gzZ yWŒ
Û µzgŠ Æ yZ e
Zzg ~(¹ Å£Z g ZuZ ËZ e

ä™

X • ñƒ ñCZ3 Zg Z]
Ð 5 ZgÆ-Zz LZ {zž YÈ

t ~]
) {Š c
i Ð :e ~ Ï0

i Å yZ X å¿»‚zÀFyZgzŠ Æ ôzZ F

ãqzg Ðq
Z X 5 µñ » äƒ q
Ñ~ kZ ;g !
ÃszžZ ¶Zg X å @
ƒ x ÈZ

¾
M

Vr

Âñ

~(~ q ½Z, ZŠ Z•
Û ZáZzp
g mСCc
½h
]
X å @
ƒ kˆZ »Äp

Ô Åg (

x ³w²â) » yZ {z Xì ë Z e
.~ }g !
Æ
r™ËZ eŽ ]!
gzZ q
Z


k
’^

ò} {z X¸ 7k-â r
 ™ ËZ e 1ñƒg D » Ï- â }gŠ™NŠ gzŠ Ãw2Å

T5

X • ìg Dƒq
ÑÐ pŠ

[zZ òsZ vßÐ ¹ ~ VÎ'
kŠ¸¦
Xì w4Z gzZ #
Ö /Z Å š gzZ
VrQ X¸ n
g ¢ ûZ6äƒ 9Æ4 z]
gzZ ‰
Ü ZœÅtÃLZ {Š c

Î à ‚: ZcgzW[³QgzZ ~/²Š Q Ô ãZŽ KZ n Æ w”Æ s@ xTä

yQgzZ ågœ — ZíZ 0Æ uLZ 7QX å7Š@
Ç!
7Q6kZ Ô ¶~Š

ÃÏ0

i ðƒ ~Š ÅvZ y¨
Zžì t „ ÁlpgzZ ! x» ~(Ð ƒ
q
Š 4
Æ

X ¶ë Z n Æ yZ4z]
Åw”Æ w2{Š c
iÐ w2X ñ Î65 ZgÆ kZ

X ¶ÅÝqÐ wD Zè„ä VrQ ]!
t

‘•
Û {zžÐ ,Š „ZÍ {z Ôì 5 µñÃVÍßX »G
 ]hÆ 
r™ ËZ e
Å
I
Ð ´ ) 4p¤
Z {z X¸ °e ´Š [ çl. Z Wz {z X¸ FÑ!
Ð ]t: Zg Zz
ZŠ R F
z ¯ ú6& §Æ Ý ËV; Æ yZ ;g !
~ ypg Óâ 1¸ n
g "
Œ
Û àŠ
*
ÑñÔdZ Šú*
Ññ:Z •6„Å yZž¸ D™ ¹Špr
 ™ ËZ e X ¶CY Å

X• ]Z W
Z Æ g °R Æ vZ Âg ~ŠzŠñ ZÑZ 1Z ¦gzZ wD Z )´ ÔŠ Zi WxæZ1Z
www.KitaboSunnat.com

¤
®
=g

ay
Ã
ËZ e

‰g

:%d

Vr

XN

m
Ð
¤

Ћ

"~

! ! Z¤
^Io • { •
á gó zZ LuZ

79

ƒ µZz ]ñ~„ÅyZ ~ Y 1919ž Š
‹ ñƒ ë 7Q%Z 0ÆŠ Zi WxæZ1Z
X}½Q™0g ZŠbÆ è¸{•B‚Æ S0
Ç {z Z
 ¶_

Æ b) ¹ÜZ gzZ Y•ÔÙçÆ yÎ 0
Ãf ÎÆ x  òsZ £Z g ZuZ ËZ e

¦ZŠÆ x ªÆ ÄÜÄÂB‚Æ V=p~gz¢{z X¸ Bk

*
¦
nÆi

gzZ k

g » Å yZ X¸ K «s ™zZ dZÆ VâzŠ k

’g zZ "
æ 7Q ä Z}
X¸
¸ [|Q: ÈZŠgzZ: #Ì~Vzk
¨

’Å yZ X ‰îŠ â¤
ÃVߊ {Š%}p

k,Š —g .
Þ ‡7Q 6wEZ Æ /z k

i Æ p ÖZ Ð 9
 o Å qçñXì

X ¶èOgzZ ÑÔg ‡z ~ŸÆ yZX ¶Ýq

VY6y!
iÄt » { •
á ‚ g !
g !
ä• Â å ;g Y Zg @
Q~•Å {èò » yZ Z

!gƒ ðà \ gÍÔ•*
V
*%V‚Z { •
á‚

Å :å @
W

~k

½z k

’g ÃZ Æ yQ Ð F
Z Âu " {z X¸ Zæz !Zz {z Æ wD Z )´

¦!
gt ÅwD Z)´X¸ ÌkÙ wD Z xq
Z ~ ]Z f KZ {z X¸ D™wEZ
W : ž h
h
W i ! Cg ›zu

W : ž h
h
W i Zg ñ*
ZŠ ¤

Š

:¶I ¹ 7Q

-o$E
W : ž h
h
W i s i Z õ+G
}M ,Z §Çizg æW u

X¸ Ù Š ¡ Å i Zg } *
ZŠ Ï Q ~ ,Å yQq]oÆ r
 ™ ËZ e

Xì Š
ƒ Za Ü Z (¹ ªZz „g 7~V˜ kZ Ì•g Çizg ÒgŠ 
*t²[Z
V-

X ÃÈi Zg ñ*
ZŠ Ε V¹vß,Z [Z

V-

Ð

z&

ðe

Æ ó ó! Z¤
^Io • Ó•
á uZ L Lä 
r ™j
ò œh6wÙZÆ ~
ò ŠzŠñdÑZ1Z¦

kZž ¶$
Ë Y Å„
 ZpgŠ Ð yZ ÂDƒ {0

i {z¤
Z X å H ¶g<âxàÐ yZÄ

X ,Š™†ŸZ » gó zZ L~ yZÄÆ Ä

www.KitaboSunnat.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful