You are on page 1of 71

2012./2013.

ostakljene fasade 1
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI III
OSTAKLJENE FASADE
doc. dr.sc. Zoran Veri, d.i.a.
2012./2013. ostakljene fasade 2
Literatura:
Herzog, Krippner, Lang: FACADE CONSTRUCTION MANUAL, (Edition Detail), Munchen
Hindrichs, Heusler: FACADES - BUILDING ENVELOPES FOR THE 21st CENTURY, Birkhauser, Berlin
Oesterle, Lieb, Lutz, Heusler: DOPPELSCHALIGE FASSADEN, Callwey, Munchen
Renckens: Faszination in Aluminium und Glas - Fassaden & Architektur, TU Delft
Koriteni tehniki podaci i detalji: Alu-Konig Stahl / Schuco
2012./2013. ostakljene fasade 3
Ostakljene fasade
2012./2013. ostakljene fasade 4
Vrste ostakljenih fasada:
1. Kontinuirane fasade sa vertikalnom i horizontalnom pokrivnom kapom;
2. Strukturalne fasade sa ljepljenim staklom, horizontalnom ili vertikalnom gumeno-
silikonskom fugom;
3. Polustrukturalne fasade strukturalna fuga sa dodatnom letvicom koja ujedno slui kao
mehaniko osiguranje stakla;
4. Kombinirane fasade vertikalna ili horizontalna fuga/vertikalna ili horizontalna pokrivna
kapa;
5. Element fasade sa kontinuiranim, strukturalnim, i kombiniranim izgledom elementi se
izrauju u radioni, slau na objektu bez skele;
6. Dvostruke fasade - mogu biti kontinuirane i prekinute;
7. "Spider" fasade - fasade s tokasto uvrenim staklom.
2012./2013. ostakljene fasade 5
FAZE PRI PROJEKTIRANJU FASADE:
IDEJNI PROJEKT - Definiran raster
STATIKI PRORAUN - Orijentacijski (proizvoai sustava)
- Statiar
GRAEVINSKA FIZIKA - Toplinska izolacija, vodotijesnost/zrakotijesnost, buka
ODABIR SUSTAVA
RAZRADA DETALJA
KALKULACIJA CIJENA / PONUDA
IZRADA FASADE
2012./2013. ostakljene fasade 6
f
Max . dozvoljeni progib nosaa s obzirom na statike
karakteristike stakla iznosi f = L/300 (stakla do 3m visine), ili
f< 8 mm (stakla preko 3m visine)
Vei progib-staklo puca!!!
Fasadna konstrukcija je optereena:
- Teinom (vlastitom, stakla)savijanje, izvijanje
- Udarima vjetra savijanje
- Toplinskim naprezanjimarastezanje, dilatacija
2012./2013. ostakljene fasade 7
Ubrzavanje vazdusne struje na gornjoj
Zona smanjenog vazdusnog pritiska.
liniji profila.
Povecan pritisak sa
donje strane profila
Zona direktnog vazdusnog pritiska.
Vrtlozo strujanje u zoni
izlazne ivice.
Vrtlozo strujanje u zoni
izlazne ivice.
Zona smanjenog vazdusnog pritiska.
Zona povecanja pritiska
turbulentna zona!
Skretanje struje vazduha Skretanje struje vazduha
BRZINA STRUJANJA OBRNUTO JE PROPORCIONALNA TLAKU !!
Ubrzavanje zrane struje na gornjoj
liniji profila.
Zona potpritiska
Manja brzina zrane
struje
Zona natpritiska
Zona turbulencije
zr. struje
Zona poveanja pritiska
Turbulentna zona
Zona smanjenog prit. zr. struje
(Windsog)
Zona direktnog zranog pritiska
(Winddruck)
Turbulentna zona
na izlazu
OPTEREENJE OD VJETRA
2012./2013. ostakljene fasade 8
OPTEREENJE OD VJETRA
- pritisak
- usis
2012./2013. ostakljene fasade 9
Sidrenje
MOB.
FIX
Mobilni oslonac
- prima samo kontinuirano
popreno optereenje
od pritiska vjetra i dozvoljava
aksijalnu pokretljivost profila
koja se javlja uslijed irenja
izazvanog promjenom temperature.
Fixni oslonac
- nosi cjelokupnu teinu
konstrukcije i prihvaa poprena
optereenja od vjetra natpritisak i
potpritisak
2012./2013. ostakljene fasade 10
a) b) c) d) e) f)
a)
b)
a)
b)
MUF MUF MUF MUF
MUF MUF
MUF MUF MUF MUF
Dvije staticke reakcije oslonca,
aksijalna i poprecna sila.
Jedna staticka reakcija oslonca,
poprecna sila.
PRINCIP: vertikala uvijek na jednom kraju fiksirana, na drugom slobodno dilatira na spoju ili u osloncu
Sidrenje
2012./2013. ostakljene fasade 11
g)
a)
b)
e)
f)
c)
d)
a) FIKSNI OSLONAC
b) AKS. SLOBODNI OSLONAC,
c) FIKSNI OSLONAC,
d) AKS. SLOBODNI OSLONAC,
e) AKS. SLOBODNI OSLONAC,
f) AKS. SLOBODNI OSLONAC,
g) FIKSNI OSLONAC.
Sidrenje
2012./2013. ostakljene fasade 12
Temperaturna naprezanja
Temperaturna naprezanja ot javljaju se kao posljedica zagrijavanja i
hlaenja vrsto vezanih elemenata.
ot = c E = E Al / lo
Al linearno temperaturno izduenje ili skraenje
Al = ot lo AT
lo poetna duljina
AT razlika temperatura
ot linearni stupanj temperaturnog irenja [K-1]
Temperaturno naprezanje ne ovisi o poprenom presjeku profila !
AT = 70
Lo = 6000 mm
ot = 0,000024
Al = 70 * 6000 * 0,000024 = 10 mm
2012./2013. ostakljene fasade 13
Spojni element
10 mm
2012./2013. ostakljene fasade 14
Pravilni podni prikljuak fasade
Paronepropusna
izolacijska traka
= Luftsperre
Paropropusna
hidroizolacijska traka
= Wassersperre
2012./2013. ostakljene fasade 15
Ostakljene fasade
strukturalna fasada
kontinuirana fasada
2012./2013. ostakljene fasade 16
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 17
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 18
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 19
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 20
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 21
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 22
NOSIVI
ELEMENT
BRTVE
IZOLATOR
POKROVNA
KAPA
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 23
Kontinuirane fasade
PRINCIPI MONTAE
1. Vertikalni nosai se prema projektiranom
rasteru privruju na konstrukciju, te se
nakon toga, pomou kliznih spojnica umeu
horizontalni nosai
2. Prvo se uvrsti jedan vertikalni nosa za
konstrukciju, na koji se nataknu, te privrste
horizontalni nosai, nakon ega se natakne
drugi vertikalni nosa i privrsti za
konstrukciju
3. Da se u radionici izrade gotova polja koja se
kao takova privruju na konstrukciju.
Spajanje tako montiranih polja, izvodi se
horizontalnim nosaima pomou kliznih
spojnica
- ZA MONTAU KONTINUIRANE
FASADE POTREBNA JE SKELA
2012./2013. ostakljene fasade 24
DRVENA PODKONSTRUKCIJA
ELINA PODKONSTRUKCIJA
Kontinuirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 25
Alu profili za nadsvjetla
2012./2013. ostakljene fasade 26
2012./2013. ostakljene fasade 27
2012./2013. ostakljene fasade 28
Strukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 29
Strukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 30
Strukturalne fasade - ostakljenje
sitotisak
pogled
presjek
2012./2013. ostakljene fasade 31
Strukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 32
Strukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 33
STRUKTURALNA FASADA FW 50+ SG
NOSIVI
ELEMENT
BRTVE
LETVICA
STAKLA
SILIKONSKO
LJEPILO
FUGA
Strukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 34
IZGLED VANJSKOG DJELA FASADE INDENTIAN
U SVIM POLJIMA (NISU NAGLAENA OTVARAJUA
POLJA)
PRINCIP MONTAE - SASTAVLJENA I
OSTAKLJENA KRILA DOLAZE NA GRADILITE TE
SE UVRUJU NA RANIJE PRIVRENU
ALUMINIJSKU PODKONSTRUKCIJU
Strukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 35
Polustrukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 36
Polustrukturalne fasade
2012./2013. ostakljene fasade 37
KOMBINIRANE FASADE STRUKTURALNE S NAGLAENOM VERTIKALOM/HORIZONTALOM
Kombinirane fasade
s naglaenom horizontalom s naglaenom vertikalom
2012./2013. ostakljene fasade 38
Kombinirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 39
VARIJANTE
Max 0,75 m bez
osiguraa
Max 1,20 m bez
osiguraa
Kombinirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 40
Kombinirane fasade
2012./2013. ostakljene fasade 41
Prednosti element fasada u odnosu na klasine fasade:
Izrada kompletnih ostakljenih elemenata u radionici
( smanjen broj propusta koji su se dogaali na montai)
Bitno ubrzana montaa (fasada raste zajedno sa objektom)
Broj radnika na montai smanjen u odnosu na ugradbu klasinih fasada
Katno zatvaranje fasade, koje omoguuje rad drugim izvoaima
Nije potrebna skela kod montae fasade
Element fasade
2012./2013. ostakljene fasade 42
OTVARAJUI ELEMENT FIKSNI ELEMENT
Element fasade
2012./2013. ostakljene fasade 43
Element fasade
montaa fasade
2012./2013. ostakljene fasade 44
Element fasade
sidra za vjeanje fasade
2012./2013. ostakljene fasade 45
FINGO-ZAGREB
Element fasade
2012./2013. ostakljene fasade 46
Tokasto uvrene - "Spider" fasade
2012./2013. ostakljene fasade 47
2012./2013. ostakljene fasade 48
2012./2013. ostakljene fasade 49
2012./2013. ostakljene fasade 50
Dvostruke fasade ("double-skin")
Dvostruke fasade sastavljene su od dviju staklenih fasada koje odvaja meuprostor (fasada
ispred fasade).
Takove fasade imaju niz prednosti:
- dugotrajnost,
- bolju toplinsku i zvunu izolaciju,
- ekoloku zatitu,
- prirodno kruenje zraka,
- bolje iskoritavanje energije (prirodne i rekuperirane), ....
2012./2013. ostakljene fasade 51
2012./2013. ostakljene fasade 52
Dvostruke fasade meusobno se razlikuju obzirom na konstrukciju, sastav, ventilaciju, te niz
drugih elemenata.
Podjela u dvije osnovne grupe: - neprekinuta (kontinuirana) i
- prekinuta.
Neprekinuta (kontinuirana) - izvedena je bez meuprekidanja po visini, pri emu zrak krui od
donjeg dijela prema gore, gdje izlazi iz meuprostora. Prednost ove fasade je laka konstrukcija,
bolja toplinska i zvuna izolacija. Nedostatak je (naroito u toplim klimatskim uvjetima) topli zrak
koji se die dolazi do gornjih katova i prekomjerno ih zagrijava. Problem je i kod poara gdje se
dim iri prema gornjim katovima i tamo iri.
Prekinuta fasada - zrak putuje u prostoru izmeu prekida.Na mjestu prekida rjeeni su i ulazi za
zrak koji putuje do slijedeeg prekida. na taj nain fasada ima vie ventilacijskih prekida koji
osiguravaju optimalno prozraivanje. Ovaj sustav je skuplji i sloeniji za izvedbu.
2012./2013. ostakljene fasade 53
Neprekinuta (kontinuirana) fasada
Prekinuta fasada
2012./2013. ostakljene fasade 54
Zvuna izolacija
Vanjski dio dvostruke fasade umanjuje utjecaj vanjske buke na prostore u zgradi.
Uteda energije za zagrijavanje
U sezoni grijanja Sunce zagrijava zrak izmeu prostora unutarnje i vanjske fasade to smanjuje
potrebu za toplinskom energijom za zagrijavanje prostora.
Uteda energije za hlaenje
Tok zraka izmeu fasada smanjuje utjecaj zagrijavanja od Sunca. U meuprostor izmeu stakla
mogue je ugraditi elemente za zatitu od insolacije.
Koritenje suneve energije
Moga je ugradnja fotovoltalik stakla za pretvaranje suneve energije u elektrinu, ime
smanjujemo potrebu za elektrinom energije iz sustava .opskrbe
Prirodna ventilacija
Vanjski dio dvostruke fasade titi cijelu zgradu od prirodnih utjecaja (vjetar, atmosferilije, ....), te
moemo drati otvorene prozore na unutarnjoj fasadi. Zrak koji neprekidno krui
meuprostorom fasade omoguuje prirodnu ventilaciju, kao i dotok zraka u zgradu
2012./2013. ostakljene fasade 55
Dvostruke fasade ("double-skin")
2012./2013. ostakljene fasade 56
Dvostruke fasade omoguuju:
- Zatitu od buke (dupla stijena)
- Toplinsku zatitu (dupla stijena)
- Zatitu od kie i vlage (viestruko brtvljenje)
- Zatitu od sunca (aluzine u meuprostoru)
- Zatitu od vjetra
- Cirkulaciju svjeeg zraka tijekom dana i noi, te
provjetravanje
- Amortizaciju trokova u roku 10-15 god.
Dvostruke fasade
2012./2013. ostakljene fasade 57
SISTEM: Royal 75 B1, Euro-tower
Dvostruke fasade
2012./2013. ostakljene fasade 58
EUROTOWER
Dvostruke fasade
Dvostruka element fasada
2012./2013. ostakljene fasade 59
EUROTOWER
Dvostruke fasade
2012./2013. ostakljene fasade 60
EUROTOWER
Dvostruke fasade
2012./2013. ostakljene fasade 61
SunControl fixno
Lamele za zatitu od sunca - SunControl
2012./2013. ostakljene fasade 62
SunControl - pokretno
2012./2013. ostakljene fasade 63
THE ARAB WORLD INSTITUTE, Paris
Jean Nouvel, Pierre Soria, Gilbert Lezenes
& Architecture Studio
2012./2013. ostakljene fasade 64
TEHNIKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ
ZATITI U ZGRADAMA (NN 110/2008)
Zatita od osunanja
2012./2013. ostakljene fasade 65
Zatita od osunanja
lanak 15. / Tehniki propis...... NN110/08
(1) Pregrijavanje prostorija zgrade zbog djelovanja suneva zraenja tijekom ljeta potrebno je
sprijeiti odgovarajuim tehnikim rjeenjima.
(2) Kada je tehniko rjeenje iz stavka 1. ovoga lanka naprava za zatitu od suneva zraenja
prozirnih elemenata u omotau zgrade, tada za prostoriju s najveim udijelom ostakljenja u
plotini proelja, odnosno krova koji pripadaju toj prostoriji, produkt stupnja proputanja
ukupne energije kroz ostakljenje, ukljuivo predviene naprave za zatitu od suneva
zraenja, g
tot
, i udijela plotine prozora u plotini proelja, odnosno krova promatrane
prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:
- g
tot
f < 0,20 kada srednja mjesena temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na
lokaciji zgrade jest 21 C, odnosno
- g
tot
f < 0,25 kada srednja mjesena temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na
lokaciji zgrade jest < 21 C.
2012./2013. ostakljene fasade 66
(3) Provjera ispunjenja zahtjeva iz stavka 2. ovog lanka provodi se za svaku projektom
predvienu razliitu vrstu naprave za zatitu od suneva zraenja.
(4) Vrijednosti produkta g
tot
f iz stavka 2. ovoga lanka odnose se na sluaj kada je pokretna
naprava za zatitu od suneva zraenja u zatvorenom poloaju.
(5) Stupanj proputanja ukupne toplinske energije kroz ostakljenje ukljuivo i predvienu jednu
napravu iz stavka 2. ovoga lanka odreuje se prema izrazu:
g
tot
= F
w
.
g

.
F
c
g
tot
stupanj proputanja ukupne energije kroz ostakljenje
F
w
faktor umanjenja zbog ne okomitog upada suneva zraenja, = 0,9
g

stupanj proputanja ukupne suneve energije kroz ostakljenje kod


okomitog upada zraenja utvruje se prema HRN EN 410:2003,
(tablica 1, Prilog C)
F
C
faktor umanjenja naprave za zatitu od suneva zraenja,
(tablica 2, Prilog C)
2012./2013. ostakljene fasade 67
Vrijednosti veliina g

i F
C
u pravilu, utvruju se mjerenjima, a mogu biti prema
tablicama 1 i 2, prilog C Propisa:
Redni
broj
Tip ostakljenja g

(-)
1 Jednostruko staklo (bezbojno, ravno float staklo) 0,87
2 Dvostruko izolirajue staklo (s jednim meuslojem zraka) 0,80
3 Trostruko izolirajue staklo (s dva meusloja zraka) 0,70
4 Dvostruko izolirajue staklo s jednim staklom niske emisije
(Low-E obloga)
0,60
5 Trostruko izolirajue staklo s dva stakla niske emisije
(dvije Low-E obloge)
0,50
6 Dvostruko izolirajue staklo sa staklom za zatitu od
suneva zraenja
0,50
7 Staklena opeka 0,60

Tablica 1. Raunske vrijednosti stupnja proputanja ukupne energije ostakljenja,
g

(-), kod okomitog upada suneva zraenja


2012./2013. ostakljene fasade 68
Redni
broj
Naprava za zatitu od suneva zraenja F
C
(-)
1 Bez naprave za zatitu od suneva zraenja 1
2 Naprava s unutranje strane ili izmeu stakala
2.1 - bijele ili reflektirajue povrine i malene transparentnosti
a)
0,75
2.2 - svijetle boje i malene transparentnosti 0,80
2.3 - tamne boje i poviene transparentnosti 0,90
3 Naprava s vanjske strane
3.1 - aluzine, lamele koje se mogu okretati, otraga provjetravano 0,25
3.2 - aluzine, rolete, kapci (kure, grilje) 0,30
4 Strehe, loe
b)
0,50
5 Markize, gore i bono provjetravane
b)
0,40

Tablica 2. Faktor umanjenja naprave za zatitu od suneva zraenja, F
C
(-)
a)
Transparentnost naprave za zatitu od suneva zraenja:< manja od 15% smatra se
malenom, a transparentnost u iznosu > 15% ili veem smatra se povienom.
b)
Navedena vrijednost vrijedi za sluaj kad je sprijeeno direktno osunanje prozora.
2012./2013. ostakljene fasade 69
(9) Ako se zatita od pregrijavanja prostorija zgrade koja nastaje zbog djelovanja suneva
zraenja tijekom ljeta rjeava tehnikim rjeenjem razliitim od rjeenja iz stavka 2. ovoga
lanka, tada primjena takvog drugog rjeenja ne smije dati nepovoljniji rezultat zatite od
zahtjeva iz istog stavka.
OKATECH
OKASOLAR
2012./2013. ostakljene fasade 70
lanak 16. / Tehniki propis...... NN110/08
Za prozore orijentirane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni, najvee doputene
vrijednosti produkta gtotf iz lanka 15. stavka 2. ovoga Propisa smiju se poveati za 0,25.
Kao sjeverna orijentacija podrazumijeva se podruje kuta izmeu smjera sjever i pravca
okomitog na povrinu fasade, koji odstupa od smjera sjever na nekoj od dvije strane za 22,5.
2012./2013. ostakljene fasade 71
lanak 18. / Tehniki propis...... NN110/08
Zahtjeve iz lanaka 15. i 16. ovoga Propisa mora ispuniti zgrada kod koje tijekom ljeta:
troi energija radi njezina hlaenja, i
treba ograniiti porast unutarnje temperature, u skladu s njezinom namjenom.